Emadine

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-09-2021

Aktiva substanser:
emedastine difumarate
Tillgänglig från:
Immedica Pharma AB
ATC-kod:
S01GX06
INN (International namn):
emedastine
Terapeutisk grupp:
Medel vid ögonsjukdomar,
Terapiområde:
Konjunktivit, allergisk
Terapeutiska indikationer:
Symtomatisk behandling av säsongsallergisk konjunktivit.
Produktsammanfattning:
Revision: 24
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000223
Tillstånd datum:
1999-01-27
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000223

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

23-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

23-05-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning

emedastin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad EMADINE är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder EMADINE

Hur du använder EMADINE

Eventuella biverkningar

Hur EMADINE ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad EMADINE är och vad det används för

EMADINE är ett läkemedel som används för att behandla säsongsbunden allergisk konjunktivit i

ögat (allergiskt tillstånd i ögat). Det verkar genom att minska intensiteten av den allergiska reaktionen.

Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka

allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

2.

Vad du behöver veta innan du använder EMADINE

Använd inte EMADINE

om du är allergisk mot emedastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Fråga din läkare om råd.

Varningar och försiktighet

Använd inte EMADINE till barn under 3 års ålder.

Om du använder kontaktlinser se avsnittet ”EMADINE innehåller bensalkoniumklorid”

nedan.

EMADINE rekommenderas inte till patienter över 65 år, eftersom produkten inte studerats i

kliniska prövningar på denna åldersgrupp.

EMADINE rekommenderas inte till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder EMADINE.

Andra läkemedel och EMADINE

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Om du använder andra ögondroppar samtidigt som EMADINE, så följ råden i slutet av avsnitt 3 Hur

du använder EMADINE.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever tillfällig dimsyn eller obehag efter att du tagit EMADINE bör du vänta tills synen

klarnat innan du kör bil eller hanterar maskiner.

EMADINE innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 0,5 mg eller 1 mg bensalkoniumklorid per 5 ml eller 10 ml motsvarande

0,1 mg/ml.

Konserveringsmedlet i EMADINE, bensalkoniumklorid, kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan

missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst

15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen. Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon,

särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om

du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

3.

Hur du använder EMADINE

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 3 år: En droppe i ögat, två gånger dagligen.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från

läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd EMADINE bara för att droppa i ögonen.

Se nästa sida för fler råd

Var god vänd>

3.

Hur du använder EMADINE (fortsättning)

Rekommenderad dos

< Se sida 1

Hämta EMADINE-flaskan och en spegel

Tvätta dina händer

Ta flaskan och skruva av hatten.

Om säkerhetskragen är lös när du har avlägsnat hatten, ska du ta bort kragen innan du använder

produkten.

Håll flaskan upp och ner mellan tummen och långfingret.

Luta huvudet bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger, så att en ”ficka” bildas mellan

ögonlocket och ditt öga. Droppen ska hamna i fickan (se figur 1).

För flaskans spets tätt intill ögat. Använd spegeln om det underlättar.

Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen.

Detta kan förorena dropparna.

Tryck försiktigt i botten på flaskan med pekfingret för att frigöra en droppe EMADINE i

taget.

Tryck inte ihop flaskan; den är konstruerad så att en lätt tryck i botten är tillräckligt (se

figur 2).

Om du droppar i båda ögonen, upprepa proceduren i ditt andra öga.

Skruva på hatten på flaskan ordentligt genast efter användande.

Om du oavsiktligt svalt EMADINE eller injicerat det, så kontakta en läkare genast. Det kan

påverka din puls.

Om en droppe missar ögat-försök igen.

Om du har använt för stor mängd av EMADINE, så spola bort allt, helst med steril koksaltlösning

eller med ljummet vatten om inte koksaltlösning finns tillgängligt. Tillför inte fler droppar förrän det

är dags för nästa dos.

Om du har glömt att använda EMADINE, ta en droppe så snart du kommer på det och gå sedan

tillbaka till Ditt normala schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du använder andra ögondroppar bör du vänta minst 10 minuter mellan EMADINE och de

andra dropparna. Ögonsalvor ska användas sist.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du kan oftast fortsätta ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig så tala med

läkare eller apotekspersonal.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Effekter i ögat: Ögonsmärta, ögonklåda, ögonrodnad.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Effekter i ögat: Korneala sjukdomar, onormal känsla i ögat, ökad tårproduktion, trötta ögon,

ögonirritation, dimsyn, korneal missfärgning, torra ögon.

Allmänna biverkningar: Huvudvärk, sömnproblem, sinushuvudvärk, dålig smak i munnen,

utslag.

Okänt (frekvensen kan inte bestämmas från tillgängliga uppgifter)

Allmänna biverkningar: Ökad hjärtfrekvens.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur EMADINE ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25

Du måste kasta flaskan fyra veckor efter att du först öppnade den för att skydda mot infektioner.

Skriv upp det datum du öppnade varje flaska i utrymmet nedan och i området på varje flaska och

kartongen.

Öppnad:

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, trometamol, natriumklorid, hypromellos, renat

vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid tillsätts ibland för att hålla surhetsgraden

(pH-värdet) normal.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

EMADINE är en vätska (lösning) som tillhandahålls i en förpackning som innehåller en 5 ml eller

10 ml plastflaska (DROP-TAINER) med skruvkork. Eventuellt kommer inte alla förpackningar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Immedica Pharma AB

SE-113 29 Stockholm

Sverige

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Belgien

Tillverkare

Alcon Cusí, S.A.,

Camil Fabra 58,

08320 El Masnou,

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel

EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare.

emedastin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad EMADINE är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder EMADINE

Hur du använder EMADINE

Eventuella biverkningar

Hur EMADINE ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad EMADINE är och vad det används för

EMADINE är ett läkemedel som används för att behandla säsongsbunden allergisk konjunktivit i

ögat (allergiskt tillstånd i ögat). Det verkar genom att minska intensiteten av den allergiska reaktionen.

Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka

allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

2.

Vad du behöver veta innan du använder EMADINE

Använd inte EMADINE

om du är allergisk mot emedastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Fråga din läkare om råd.

Varningar och försiktighet

Använd inte EMADINE till barn under 3 års ålder.

EMADINE rekommenderas inte till patienter över 65 år, eftersom produkten inte studerats i

kliniska prövningar på denna åldersgrupp.

EMADINE rekommenderas inte till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder EMADINE.

Andra läkemedel och EMADINE

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Om du använder andra ögondroppar samtidigt som EMADINE, så följ råden i slutet av avsnitt 3 Hur

du använder EMADINE.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever tillfällig dimsyn eller obehag efter att du tagit EMADINE bör du vänta tills synen

klarnat innan du kör bil eller hanterar maskiner.

3.

Hur du använder EMADINE

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Den rekommenderade dosen för vuxna och barn över 3 år: En droppe i ögat, två gånger dagligen.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från

läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd EMADINE bara för att droppa i ögonen.

Se nästa sida för flera råd

Var god vänd>

3.

Hur du använder EMADINE (fortsättning)

Rekommenderad dos

<Se sida 1

Använd inte en endosbehållare du redan öppnat. Använd inte endosbehållare från en foliepåse

som öppnats för mer än en vecka sedan.

Ta bort foliepåsen och ta ut kartan med de fem endosbehållarna.

Använd inte lösningen om den är grumlig eller om den innehåller partiklar.

Håll kartan med den långa platta ytan uppåt och ta bort en endosbehållare genom att dra den

mot dig medan du håller i de andra stadigt. Du måste dra isär behållaren där den sitter ihop med

de övriga (se figur 1).

Behåll den borttagna endosbehållaren. Stoppa tillbaka de andra i foliepåsen.

Se till att du har en spegel i närheten och tvätta dina händer.

Håll den långa platta änden av endosbehållaren mellan tummen och pekfingret och öppna den

genom att vrida av toppen i andra änden (se figur 2).

Luta huvudet bakåt. Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger, så att det bildas en ”ficka”

mellan ögat och ögonlocket. Droppen ska hamna här.

Håll endosbehållaren mellan tummen och fingrarna med den öppna änden nedåt.

Placera spetsen på endosbehållaren nära ögat. Använd spegeln om det underlättar.

Rör inte ögat, ögonlocket, omgivande vävnad eller andra ytor med endosbehållarens spets

- det kan förorena innehållet i flaskan.

Tryck lätt på endosbehållaren för att frigöra en droppe så att den faller ner i fickan mellan ögat

och ögonlocket (se figur 3).

Om din läkare föreskrivit att båda ögonen ska behandlas ska du nu upprepa stegen ovan

för det andra ögat. Använd samma endosbehållare.

Kasta bort endosbehållaren och eventuellt kvarvarande lösning genast.

Kasta bort oanvända endosbehållare en vecka efter att du öppnat en foliepåse, även om

endosbehållarna fortfarande är slutna.

Om du oavsiktligt svalt EMADINE eller injicerat det, så kontakta en läkare genast. Det kan

påverka din puls.

Om en droppe missar ögat-försök igen.

Om du har använt för stor mängd av EMADINE, så spola bort allt, helst med steril koksaltlösning

eller med ljummet vatten om inte koksaltlösning finns tillgängligt. Tillför inte fler droppar förrän det

är dags för nästa dos.

Om du har glömt att använda EMADINE, ta en droppe så snart du kommer på det och gå sedan

tillbaka till ditt normala schema. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du använder andra ögondroppar bör du vänta minst 10 minuter mellan EMADINE och de

andra dropparna. Ögonsalvor ska användas sist.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Du kan oftast fortsätta ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig så tala med

läkare eller apotekspersonal.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Effekter i ögat: Ögonsmärta, ögonklåda, ögonrodnad.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Effekter i ögat: Korneala sjukdomar, onormal känsla i ögat, ökad tårproduktion, trötta ögon,

ögonirritation, dimsyn, korneal missfärgning, torra ögon.

Allmänna biverkningar: Huvudvärk, sömnproblem, sinushuvudvärk, dålig smak i munnen,

utslag.

Okänt (frekvensen kan inte bestämmas från tillgängliga uppgifter)

Allmänna biverkningar: Ökad hjärtfrekvens.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur EMADINE ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte EMADINE efter utgångsdatumet (EXP.) som finns på kartongen, foliepåsen och

endosbehållaren.

Förvaras vid högst 30

Du måste kasta endosbehållarna så snart du använt dem. När en foliepåse öppnats måste oanvända

endosbehållare kastas en vecka efter att du först öppnade påsen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

Övriga innehållsämnen är trometamol, natriumklorid, hypromellos, renat vatten. Små mängder

saltsyra eller natriumhydroxid tillsätts ibland för att hålla surhetsgraden normal.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

EMADINE är en vätska (lösning) som tillhandahålls i endosbehållare av plast som innehåller 0,35 ml.

En foliepåse innehåller fem endosbehållare. EMADINE finns i förpackningar innehållande 30 eller

60 endosbehållare. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Immedica Pharma AB

SE-113 29 Stockholm

Sverige

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA 1

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml lösning innehåller emedastin 0,5 mg (som difumarat).

Hjälpämne med känd effekt

Bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Ögondroppar, lösning.

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Symtomatisk behandling av säsongsbunden allergisk konjunktivit.

4.2

Dosering och administreringssätt

EMADINE har ej använts i kliniska studier omfattande mer än sex veckor

Dosering

Dosen är en droppe EMADINE i det berörda ögat (ögonen) två gånger dagligen.

Om fler än ett ögondroppspreparat används ska läkemedlen tillföras med åtminstone 10 minuters

mellanrum. Ögonsalvor ska administreras sist.

Äldre

EMADINE har inte studerats hos patienter äldre än 65 år och behandling rekommenderas därför ej till

denna patientgrupp.

Pediatrisk population

EMADINE kan användas till barn (över 3 år) med samma dosering som till vuxna.

Patienter med nedsatt lever- och njurfunktion

EMADINE har inte studerats hos dessa patienter och behandling rekommenderas därför ej till denna

patientgrupp.

Administreringssätt

För okulär användning

För att förhindra förorening av droppspetsen och lösningen, bör försiktighet iakttagas så att ej

ögonlocken, omgivande områden eller andra ytor berörs av flaskans droppspets.

Om säkerhetskragen är lös när du har avlägsnat hatten, ska du ta bort kragen innan du använder

produkten.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Okulära korneala infiltrat

Okulära korneala infiltrat rapporterades i samband med behandling med EMADINE. Om korneala

infiltrat uppstår ska behandlingen avbrytas och adekvata åtgärder sättas in.

Hjälpämnen

Bensalkoniumklorid, som ofta används som konserveringsmedel i ögonprodukter, har rapporterats

orsaka punktuell keratopati och/eller toxisk ulcerös keratopati. Eftersom EMADINE innehåller

bensalkoniumklorid bör patienten noggrant följas vid återkommande eller långvarigt bruk.

Bensalkoniumklorid kan dessutom orsaka irritation och missfärgning av mjuka kontaktlinser. Kontakt

med mjuka kontaktlinser bör därför undvikas. Patienterna måste instrueras att ta ut kontaktlinserna

före användning av EMADINE och att vänta 15 minuter efter instillation av EMADINE innan de

använder kontaktlinserna.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor saknas. Djurstudier på djur har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. EMADINE kan

dock användas under graviditet vid de doser som anges under 4.2, beroende på att emedastin saknar

effekter på adrenerga, dopaminerga samt serotonerga receptorer. EMADINE kan användas under

graviditet om doseringsrekommendationerna i avsnitt 4.2 följs.

Amning

Emedastin har påvisats i mjölken hos råtta efter oral administration. Det är inte känt om topikal

administration till människa kan resultera i tillräcklig systemisk absorption för att ge mätbara mängder

i modersmjölk. Användning av EMADINE under amning bör ske med försiktighet.

Fertilitet

Djurstudier visar inga tecken på nedsatt fertilitet (se avsnitt 5.3). Det finns inga data från

fertilitetsstudier på människor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

EMADINE har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Liksom med andra ögonläkememedel ska patienten dock instrueras att vänta tills synen klarnar om

övergående dimsyn eller andra synstörningar uppstår innan han/hon kör bil eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

I 13 kliniska studier omfattande 696 patienter tillfördes EMADINE en till fyra gånger dagligen i båda

ögonen i upp till 42 dagar. I kliniska prövningar upplevde ca 7 % av patienterna biverkningar

förknippade med bruk av EMADINE. Mindre än 1 % av dessa patienter upphörde med behandlingen

beroende på dessa biverkningar. Inga allvarliga ögon- eller systembiverkningar rapporterades under de

kliniska prövningarna. De vanligaste biverkningarna var ögonsmärta och ögonklåda, som förekom hos

1 % till 2,0 % av patienterna.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har observerats i kliniska prövningar eller efter marknadsföringen. De

presenteras efter organsystem och klassificeras som antingen mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, ≤1/100), sällsynta (≥1/10000, <1/1000), mycket sällsynta

(≤1/10000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje

frekvensgrupp presenteras biverkningarna i minskande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Psykiska störningar

Mindre vanlig

onormala drömmar

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanlig

huvudvärk,

sinushuvudvärk,

dysgeusi

Vanlig

ögonsmärta,

ögonklåda,

konjunktival

hyperemi

Ögon

Mindre vanlig

korneala infiltrat,

korneal missfärgning,

dimsyn,

ögonirritation, torra

ögon, känsla av

främmande kropp i

ögat, ökad

tårproduktion,

astenopi, okulär

hyperemi

Hjärtat

Ingen känd frekvens

takykardi

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig

utslag

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga särskilda reaktioner förväntas vid en okulär överdos av läkemedlet.

Det finns inga kända uppgifter angående överdosering till människa genom olyckshändelse eller

avsiktligt intag. Vid händelse av oavsiktligt intag av innehållet i en flaska med EMADINE kan

sederande effekt uppträda och potentialen hos emedastine att öka QT-intervallet bör beaktas och

adekvat övervakning och behandling sättas in.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Avsvällande medel och antiallergika; övriga antiallergika.

ATC-kod: S01G X06

Emedastin är en potent selektiv och topikalt effektiv histamin H

-antagonist (K

= 1,3 nM).

Under-sökningar in vitro av emedastins affinitet för histaminreceptorer (H

och H

) visar en

10 000-faldig selektivitet för H

-receptorn, med respektive K

= 1,3 nM, 49 064 nM och 12 430 nM.

Topikal, okulär administration in vivo av emedastin ger en koncentrationsberoende hämning av

histaminstimulerad konjunktivalvaskulär permeabilitet. Studier med emedastin har ej visat effekt på

adrenerga, dopaminerga och serotoninreceptorer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Emedastin absorberas systemiskt som andra topikalt administrerade läkemedelssubstanser. I en studie

omfattande tio friska frivilliga som behandlats bilateralt två gånger dagligen i 15 dagar med

EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning, var plasmakoncentrationerna av modersubstansen

generellt under detektionsgränsen för metoden (0,3 ng/ml). Prov där emedastin kunde mätas innehöll

från 0,30 till 0,49 ng/ml.

Biotillgängligheten hos människa efter en oral dos av emedastin är ca 50 % och maximal

plasma-koncentration uppnås en till två timmar efter intag.

Metabolism

Emedastine metaboliseras huvudsakligen i levern. Halveringstiden efter topikalt emedastin är tio

timmar. Ca 44 % av oral dos utsöndras via urinen under 24 timmar varav endast 3,6% utsöndras som

modersubstans. Två primära metaboliter, 5- och 6-hydroxyemedastin utsöndras i urinen i både fri och

konjugerad form. 5

-oxoanalogerna av 5- och 6-hydroxy-emedastin och N-oxiden bildas också och

utgör mindre metaboliter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Emedastindifumarat visade låg akut toxicitet i ett antal species vid olika administrationsvägar. Inga

kliniskt signifikanta lokala eller systemiska effekter observerades i okulära topikala långtidsstudier på

kanin.

Mononukleära cellinfiltrat i cornea limbus noterades hos 1 av 4 aphannar som behandlats med

0,5 mg/ml och hos 4 av 4 hannar och 1 av 4 honor som behandlats med 0,5 mg/ml. Sklerala

mononukleära cellinfiltrat observerades hos 1 av 4 hannar och 1 av 4 honor som behandlats med

0,5 mg/ml och hos 2 av 4 hannar och 1 av 4 honor som behandlats med 1,0 mg/ml. Medelvärdet för

maximala plasmanivåer var cirka 1 ng/ml och 2 ng/ml för behandling med 0,5 mg/ml respektive

1,0 mg/ml.

Emedastin ökade QT-intervallet hos hundar; nivån för ingen observerad effekt (NOEL) motsvarar

nivåer 23 gånger högre än de som observerats hos patienter (7 ng/ml jämfört med 0,3 ng/ml, dvs.

detektionsgränsen för emedastin).

Emedastindifumarat har inte visats vara karcinogent i studier på mus och råtta. Emedastindifumarat

var inte genotoxiskt i ett standardbatteri av in vitro och in vivo genotoxiska tester.

I en teratologistudie på råtta, observerades fostertoxiska men ej teratogena effekter vid den högsta

utvärderade dosen (140 mg/kg/dag); inga effekter observerades vid en lägre nivå (40 mg/kg/dag) som

motsvarar en exponering vida överstigande den som ges vid den terapeutiskt rekommenderade dosen.

Ingen reproduktionstoxicitet observerades i en studie på kanin.

Inga tecken på nedsatt fetilitet eller minskad reproduktionsförmåga förelåg hos råttor som fick

emedastindifumarat oralt i doser på upp till 30 mg/kg/dag.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml

Trometamol

Natriumklorid

Hypromellos

Saltsyra/natriumhydroxid (för att justera pH)

Renat vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader.

EMADINE ska ej användas längre än 4 veckor efter att förpackningen först brutits.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara ej över 25ºC.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

EMADINE tillhandahålls i ogenomskinliga DROP-TAINER flaskor à 5 ml och 10 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Immedica Pharma AB

SE-113 29 Stockholm

Sverige

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/095/001-2

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 1999-01-27

Datum för den senaste förnyelsen: 2009-01-13

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml lösning innehåller emedastin 0,5 mg som difumarat.

För en fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Ögondroppar, lösning.

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Symptomatisk behandling av säsongsbunden allergisk konjunktivit.

4.2

Dosering och administreringssätt

EMADINE har ej använts i kliniska studier omfattande mer än sex veckor.

Dosering

Dosen är en droppe EMADINE i det berörda ögat (ögonen) två gånger dagligen.

Om fler än ett ögondroppspreparat används ska läkemedlen tillföras med åtminstone 10 minuters

mellanrum. Ögonsalvor ska administreras sist.

Endast för engångsbruk; en endosbehållare är tillräcklig för att behandla båda ögonen. Bara klar

lösning utan partiklar bör användas. Oanvänd lösning bör kasseras omedelbart efter användande.

Äldre

EMADINE har inte studerats på patienter äldre än 65 år och behandling rekommenderas därför ej till

denna patientgrupp.

Pediatrisk population

EMADINE kan användas till barn (3 år och äldre) med samma dosering som till vuxna.

Patienter med nedsatt lever- och njurfunktion

EMADINE har inte studerats hos dessa patienter och behandling rekommenderas därför ej till denna

patientgrupp.

Administreringssätt

För okulär användning

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Okulära korneala infiltrat

Okulära korneala infiltrat rapporterades i samband med behandling med EMADINE. Om korneala

infiltrat uppstår ska behandlingen avbrytas och adekvata åtgärder sättas in.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor saknas. Djurstudier på djur har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. EMADINE kan

dock användas under graviditet vid de doser som anges under 4.2, beroende på att emedastin saknar

effekter på adrenerga, dopaminerga samt serotonerga receptorer. EMADINE kan användas under

graviditet om doseringsrekommendationerna i avsnitt 4.2 följs.

Amning

Emedastin har påvisats i mjölken hos råtta efter oral administration. Det är inte känt om topikal

administration till människa kan resultera i tillräcklig systemisk absorption för att ge mätbara mängder

i modersmjölk. Användning av EMADINE under amning bör ske med försiktighet.

Fertilitet

Djurstudier visar inga tecken på nedsatt fertilitet (se avsnitt 5.3). Det finns inga data från

fertilitetsstudier på människor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

EMADINE har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Liksom med andra ögonläkememedel ska patienten dock instrueras att vänta tills synen klarnar om

övergående dimsyn eller andra synstörningar uppstår innan han/hon kör bil eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

I 13 kliniska studier omfattande 696 patienter tillfördes EMADINE en till fyra gånger dagligen i båda

ögonen i upp till 42 dagar. I kliniska prövningar upplevde ca 7 % av patienterna biverkningar

förknippade med bruk av EMADINE. Mindre än 1 % av dessa patienter upphörde med behandlingen

beroende på biverkningar. Inga allvarliga ögon- eller systembiverkningar rapporterades under de

kliniska prövningarna. De vanligaste biverkningarna var ögonsmärta och ögonklåda, som förekom hos

1 % till 2,0 % av patienterna.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har observerats i kliniska prövningar eller efter marknadsföringen. De

presenteras efter organsystem och klassificeras som antingen mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, ≤1/100), sällsynta (≥1/10000, <1/1000), mycket sällsynta

(≤1/10000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje

frekvensgrupp presenteras biverkningarna i minskande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Psykiska störningar

Mindre vanlig

onormala drömmar

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanlig

huvudvärk, sinushuvudvärk,

dysgeusi

Ögon

Vanlig

ögonsmärta, ögonklåda,

konjunktival hyperemi

Mindre vanlig

korneala infiltrat, korneal

missfärgning, dimsyn,

ögonirritation, torra ögon,

känsla av främmande kropp i

ögat, ökad tårproduktion,

astenopi, okulär hyperemi

Hjärtat

Ingen känd frekvens

takykardi

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig

utslag

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga särskilda reaktioner förväntas vid en okulär överdos av läkemedlet.

Det finns inga kända uppgifter angående överdosering till människa genom olyckshändelse eller

avsiktligt intag. Vid oavsiktligt intag av innehållet i många endosbehållare med EMADINE kan en

sederande effekt uppstå och potentialen hos emedastin att öka QT-intervallet bör beaktas och adekvat

övervakning och behandling sättas in.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Avsvällande medel och antiallergika; övriga antiallergika.

ATC-kod: S01G X 06

Emedastin är en potent selektiv och topikalt effektiv histamin H

-antagonist (K

= 1,3 nM).

Undersökningar in vitro av emedastins affinitet till histaminreceptorer (H

och H

) visar en

10 000-faldig selektivitet för H

-receptorn, med respektive K

= 1,3 nM, 49 064 nM och 12 430 nM.

Topikal, okulär administration in vivo av emedastin ger en koncentrationsberoende hämning av

histaminstimulerad konjunktival vaskulär permeabilitet. Studier med emedastin har ej visat effekt på

adrenerga, dopaminerga och serotonerga receptorer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Emedastin absorberas systemiskt som andra topikalt administrerade läkemedelssubstanser. I en studie

omfattande tio friska frivilliga som behandlats bilateralt två gånger dagligen i 15 dagar med

EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning, var plasmakoncentrationerna av modersubstansen

generellt under detektionsgränsen för metoden (0,3 ng/ml). Prov där emedastin kunde mätas innehöll

från 0,30 till 0,49 ng/ml.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/193648/2014

EMEA/H/C/000223

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Emadine

emedastin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Emadine.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Emadine?

Emadine är en klar ögondroppslösning. Den innehåller den aktiva substansen emedastin (0,5 mg/ml).

Emadine finns i flaska och endosbehållare.

Vad används Emadine för?

Emadine används för att behandla symtom på säsongsbunden allergisk konjunktivit (inflammation i

ögonen orsakad av pollen hos patienter med hösnuva). Symtomen är bland annat klåda, rodnad och

svullnad. Emadine ges till vuxna och barn från tre års ålder.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Emadine?

Emadine ges som en droppe i det (de) drabbade ögat (ögonen) två gånger dagligen. Effekterna av

läkemedlet har inte undersökts under en längre behandlingsperiod än sex veckor. Om mer än en typ

av ögondroppar används ska var och en tas med minst 10 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska

användas sist.

Emadine rekommenderas inte för behandling av patienter som är äldre än 65 år eller patienter som har

lever- eller njurproblem.

Emadine

EMA/193648/2014

Sida 2/3

Hur verkar Emadine?

Den aktiva substansen i Emadine, emedastin, är ett antihistamin. Det verkar genom att blockera de

receptorer som histamin normalt fäster på. Histamin är ett ämne i kroppen som orsakar allergisymtom.

När receptorerna blockeras kan histaminet inte verka och därför minskar allergisymtomen.

Hur har Emadines effekt undersökts?

Emadine har jämförts med levokabastin (ett annat antihistamin) i en huvudstudie som omfattade

222 patienter i åldern fyra år och uppåt med säsongsbunden konjunktivit. Det viktigaste måttet på

effekt var minskad klåda och rodnad, vilket mättes enligt en niogradig skala i upp till sex veckor.

Företaget lade också fram resultat från studier där patienterna behandlades med Emadine, levokabastin

eller placebo (overksam behandling) innan de exponerades för en allergen. Detta är ett test där en

patient som har en allergi men som för tillfället inte uppvisar några allergisymtom ges en bestämd dos

av en allergen (det ämne som personen är allergisk mot) för att utlösa en allergisk reaktion.

Vilken nytta har Emadine visat vid studierna?

Emadine var lika effektivt som levokabastin när det gäller att minska symtomen på säsongsbunden

konjunktivit. I båda patientgrupperna minskade graden av klåda från omkring 5,1 i början av studien till

omkring 3,8 efter fem minuter och omkring 2,7 efter två timmar. Liknande resultat observerades för

graden av rodnad, som minskade från 4,5 till 3,7 efter fem minuter och till 2,7 efter två timmar. Efter

sex veckors användning minskade graden av klåda från i genomsnitt omkring 3,9 den första dagen till

0,8 med Emadine och till 2,0 med levokabastin. När det gäller rodnad minskade graden från omkring

2,7 till 0,5 med Emadine och till 1,1 med levokabastin. Liknande resultat erhölls för både vuxna och

barn.

Resultatet av allergenexponeringen gav stöd för dessa resultat.

Vilka är riskerna med Emadine?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Emadine (uppträder hos 1–2 patienter av 100) är

ögonsmärta, pruritus (klåda) i ögonen och konjunktival hyperemi (ökat blodtillflöde till ögat, vilket

leder till röda ögon).

Flaskan med Emadine innehåller bensalkoniumklorid, som man vet missfärgar mjuka kontaktlinser.

Personer som använder mjuka kontaktlinser bör därför vara försiktiga. En fullständig förteckning över

biverkningar och restriktioner för Emadine finns i bipacksedeln.

Varför har Emadine godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Emadine är större än riskerna för

symtomatisk behandling av säsongsbunden allergisk konjunktivit. Kommittén rekommenderade att

Emadine skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Emadine

Den 27 januari 1999 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Emadine

som gäller i hela EU.

Emadine

EMA/193648/2014

Sida 3/3

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Emadine finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2014.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen