Effipro comp 67 mg/20 mg Spot-on, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-07-2020

Aktiva substanser:
fipronil; pyriproxifen
Tillgänglig från:
Virbac,
ATC-kod:
QP53AX65
INN (International namn):
Fipronil; pyriproxyfen
Dos:
67 mg/20 mg
Läkemedelsform:
Spot-on, lösning
Sammansättning:
butylhydroxianisol Hjälpämne; pyriproxifen 20,1 mg Aktiv substans; butylhydroxitoluen Hjälpämne; fipronil 67 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapeutisk grupp:
Hund
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Endospipett, 1 st (1 x 0,67 ml); Endospipett, 4 st (4 x 0,67 ml); Endospipett, 24 st (24 x 0,67 ml); Endospipett, 60 st (60 x 0,67 ml)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51869
Tillstånd datum:
2015-12-04

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL FÖR

Effipro comp 67 mg/20 mg spot-on, lösning, för små hundar

Effipro comp 134 mg/40 mg spot-on, lösning, för medelstora hundar

Effipro comp 268 mg/80 mg spot-on, lösning, för stora hundar

Effipro comp 402 mg/120 mg spot-on, lösning, för mycket stora hundar

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av

tillverkningssats:

Virbac

1ère avenue – 2065m – L.I.D.

06516 Carros

Frankrike

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Effipro comp 67 mg/20 mg spot-on, lösning, för små hundar

Effipro comp 134 mg/40 mg spot-on, lösning, för medelstora hundar

Effipro comp 268 mg/80 mg spot-on, lösning, för stora hundar

Effipro comp 402 mg/120 mg spot-on, lösning, för mycket stora hundar

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje pipett innehåller:

Aktiva substanser

Hjälpämnen

Pipettvolym

(endospipett)

Fipronil

Pyriproxifen

0,67 ml

67 mg

20,1 mg

0,134 mg

0,067 mg

1,34 ml

134 mg

40,2 mg

0,268 mg

0,134 mg

2,68 ml

268 mg

80,4 mg

0,536 mg

0,268 mg

4,02 ml

402 mg

120,6 mg

0,804 mg

0,402 mg

Klar, färglös till gulaktig lösning.

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Används mot angrepp av endast loppor eller samtidiga angrepp av loppor och fästingar.

Mot loppor:

Behandling

förebyggande

behandling

angrepp

loppor

(Ctenocephalides

felis).

behandling förebygger ytterligare angepp i 7 veckor.

Förebyggande mot förökning av loppor genom att utvecklingen från loppägg till vuxna loppor

förhindras i 12 veckor efter appliceringen.

Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi för att hålla hudinflammation

orsakad av loppallergi (loppallergidermatit, FAD) under kontroll efter att detta har diagnostiserats

av en veterinär.

Mot fästingar:

Behandling av angrepp av fästingar (Ixodes ricinus).

En behandling ger bestående fästingdödande effekt i 2 veckor mot fästingarten Ixodes ricinus och i

4 veckor mot fästingarterna Dermacentor reticulatus och Rhipicephalus sanguineus.

Om fästingar av vissa arter (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) förekommer vid

tidpunkten för applicering är det inte säkert att alla fästingar dödas inom 48 timmar.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte på kaniner eftersom biverkningar och till och med dödsfall kan förekomma.

Använd inte vid känd överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot några av hjälpämnena.

6.

BIVERKNINGAR

Övergående

kosmetiska

effekter

fuktighet

eller

lätt

fjällning

förekomma

appliceringsstället.

Enligt den samlade erfarenheten av de aktiva substanserna i form av spot-on-läkemedel kan

övergående

hudreaktioner

appliceringsstället

(fjällning,

lokalt

håravfall,

klåda,

hudrodnad,

missfärgad hud) och allmän klåda eller håravfall förekomma efter användning.

I mycket sällsynta

fall

ökad

salivutsöndring,

övergående

neurologiska

symptom

(ökad

känslighet

för

hudstimulering, depression, oro), symptom från andningsorganen eller kräkningar förekomma.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel,

tala om det för veterinären.

7.

DJURSLAG

Hund

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG

Dosering:

Hundens vikt

Pipettvolym

(endospipett)

Fipronil (mg)

Pyriproxifen (mg)

2-10 kg

0,67 ml

20,1

10-20 kg

1,34 ml

40,2

20-40 kg

2,68 ml

80,4

40-60 kg

4,02 ml

120,6

För hundar över 60 kg ska lämplig kombination av pipetter användas.

Administreringssätt:

Avlägsna pipetten från den yttre blisterförpackningen. Håll pipetten upprätt. Slå lätt med fingret på

den smala delen av pipetten så att innehållet lägger sig i pipettens breda del. Bryt av spetsen på

pipetten längs den

perforerade linjen

Dela på djurets päls vid nedre delen av nacken, framför skulderbladen, så att huden syns. Placera

pipettspetsen direkt mot huden och tryck försiktigt på pipetten flera gånger så att innehållet töms ut.

Vid behov kan pipettens innehåll appliceras på ytterligare ett eller två ställen längs djurets rygg för

att undvika avrinning eller mer ytlig applicering i pälsen, särskilt på stora hundar.

Anti-droppsystem (läkemedlet rinner endast ut vid tryck på pipettens breda del).

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

En pipett innehåller en behandling. Behandlingen kan upprepas en gång per månad.

För

optimal

kontroll

angrepp

loppor

fästingar

samt

förökning

loppor

behandlingsschemat baseras på den lokala epidemiologiska situationen.

10.

KARENSTID

Ej relevant.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och etiketten efter Utg. dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras torrt.

Förvara blisterförpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

12.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar för respektive djurslag:

djuret

schamponeras

eller

badas

direkt

efter

behandlingen

verkningstiden

förkortas.

Läkemedlet är fortsatt effektiv mot loppor i 5 veckor när hunden schamponeras en gång i månaden

efter behandling. Om hunden behöver schamponeras är det bäst att göra det före behandling.

Bad som upprepades vid två tillfällen efter behandling påverkade inte den insektsdödande effekten

mot vuxna loppor eller den förebyggande effekten mot utvecklingen från loppägg till vuxna loppor.

eller

schamponering

hunden

påverkar

läkemedlets

effekt

fästingar

inte

utvärderats.

I början av behandlingen, vid angrepp, ska djurets korg, sängkläder och regelbundna viloplatser

såsom

mattor

mjuka

möbler

behandlas

lämpligt

insektsmedel

dammsugas

regelbundet.

För att reducera risken för loppspridning ska alla djur som bor i samma hushåll behandlas med en

lämplig loppbekämpningsprodukt.

Läkemedlet förhindrar inte att fästingar biter sig fast på djuret. Överföring av infektionssjukdomar

från fästingar kan inte uteslutas helt om förhållandena är ogynnsamma. Omedelbar effekt har visats

mot Ixodes ricinus, vilket tyder på att fästingar av den här arten sannolikt dödas inom 48 timmar

efter applicering av läkemedlet. Om fästingar av arten Dermacentor reticulatus eller Rhipicephalus

sanguineus förekommer när läkemedlet appliceras är det inte säkert att dessa fästingar dödas under

de första 48 timmarna.

Döda fästingar brukar falla av djuret. Eventuella kvarvarande fästingar ska dras bort försiktigt.

Försäkra dig om att fästingens mundelar inte lämnas kvar i huden.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Endast för utvärtes bruk.

Djuret ska vägas noggrant före behandling.

Eftersom säkerhetsuppgifter saknas ska läkemedlet inte användas på valpar som är yngre än 10

veckor och/eller väger mindre än 2 kg.

Försiktighet ska iakttas för att undvika att innehållet i pipetten kommer i kontakt med den

mottagande hundens ögon eller mun. I synnerhet ska upptag genom munnen till följd av att det

behandlade djuret eller andra djur slickar på appliceringsstället undvikas.

Applicera inte läkemedlet på sår eller skadad hud.

Eftersom ytterligare säkerhetsstudier saknas ska behandlingen inte upprepas med kortare intervall

än 4 veckor.

Användning

läkemedlet

inte

studerats

sjuka

hundar

hundar

nedsatt

allmäntillstånd.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Läkemedlet kan orsaka nervskador.

Läkemedlet kan vara farlig vid förtäring.

Undvik kontakt med hud och mun.

Undvik intag, inklusive hand-mot-mun-kontakt.

Rök inte, drick inte och ät inte under appliceringen.

Tvätta händerna efter användning.

Djur som behandlats ska inte beröras förrän appliceringsstället är torrt. Barn ska inte leka med djur

som behandlats förrän appliceringsstället är torrt. På grund av detta bör djuret inte behandlas under

dagen utan tidigt på kvällen. Djur som nyligen behandlats ska inte sova tillsammans med sin ägare,

särskilt inte med barn.

Förvara pipetterna i originalförpackningen tills de ska användas och kassera använda pipetter

omedelbart.

Vid oavsiktlig kontakt med huden, spola med vatten.

Vid oavsiktligt intag, uppsök omedelbart läkare och visa denna information eller etiketten.

För djur.

Övriga försiktighetsåtgärder

Fipronil och pyriproxifen kan påverka vattenlevande organismer negativt. Hunden ska hållas borta

från vattendrag i 48 timmar efter behandling.

Läkemedlet kan inverka negativt på målade och lackade ytor, eller andra ytor i hushållet eller på

möbler. Låt appliceringsstället torka innan kontakt med sådana material tillåts.

Dräktighet och digivning:

Laboratoriestudier på fipronil och pyriproxifen har inte givit belägg för fosterskadande eller

embryoskadande effekter. Inga studier har genomförts med det här läkemedlet på dräktiga eller

digivande tikar. Bör endast användas på dräktiga eller digivande tikar då detta rekommenderas av

ansvarig veterinär efter en risk/nytta-bedömning.

Andra läkemedel och Effipro comp:

Inga kända interaktioner med andra läkemedel.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Inga allvarliga biverkningar observerades vid en säkerhetsstudie av 10 veckor gamla valpar som

behandlades med upp till 5 gånger den högsta rekommenderade dosen 3 gånger med 4 veckors

intervall och med den högsta rekommenderade dosen 6 gånger med 4 veckors intervall.

Risken för biverkningar (se avsnitt 6) kan dock öka vid överdosering, och därför ska djur alltid

behandlas med korrekt pipettstorlek enligt kroppsvikt.

Blandbarhetsproblem:

Inga kända.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet eller tomma förpackningar får inte släppas ut eller kasseras i dammar, vattendrag eller

diken på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2015-12-04

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Pyriproxifen är ett tillväxthämmande insektsmedel (IGR, Insect Growth Regulator) i klassen

juvenila hormonanaloger.

Vid kontakt förebygger det utvecklingen av vuxna insekter genom att

blockera utvecklingen av ägg (ovicid effekt), larver och puppor (larvicid effekt), vilka därefter

elimineras.

Kombinationen av fipronil och pyriproxifen har en insekticid och akaricid effekt mot loppor

(Ctenocephalidesfelis) och fästingar (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes

ricinus), samt förebygger utvecklingen av vuxna loppor från loppägg.

Kartonger med 1, 4, 24 och 60 pipetter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läs hela dokumentet

Marknadsförs ej för närvarande.

Produktinformation

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen