Efavirenz Teva

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-10-2019

Aktiva substanser:
efavirenz
Tillgänglig från:
Teva B.V.
ATC-kod:
J05AG03
INN (International namn):
efavirenz
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
HIV-infektioner
Terapeutiska indikationer:
Efavirenz är indicerat vid antiviral kombinationsbehandling av human-immunbrist-virus-1 (HIV-1) -infekterade vuxna, ungdomar och barn 3 år och äldre. Efavirenz har inte undersökts tillräckligt på patienter med avancerad HIV-sjukdom, nämligen hos patienter med CD4 räknar < 50 celler/mm3, eller efter misslyckandet med proteashämmare (PI)-innehåller regimer. Även om korsresistens av efavirenz med proteashämmare (PIs) har inte dokumenterats, finns det för närvarande inte finns tillräckliga data om effekten av efterföljande användning av PI-baserad kombinationsterapi efter misslyckandet med regimer som innehåller efavirenz.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002352
Tillstånd datum:
2012-01-09
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002352

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

17-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

27-01-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

17-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

17-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

17-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

17-10-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Efavirenz Teva 600 mg filmdragerade tabletter

efavirenz

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Efavirenz Teva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Efavirenz Teva

Hur du använder Efavirenz Teva

Eventuella biverkningar

Hur Efavirenz Teva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Efavirenz Teva är och vad det används för

Efavirenz Teva, som innehåller den aktiva substansen efavirenz, tillhör en grupp läkemedel som kallas

icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare (NNRTI). Det är

ett antiretroviralt läkemedel mot

humant immunbristvirus (HIV)

-infektion som verkar genom att minska virusmängden i blodet.

Läkemedlet används av vuxna, ungdomar och barn som är 3 år och äldre.

Din läkare har förskrivit Efavirenz Teva till dig eftersom du har en HIV-infektion. Om man tar

Efavirenz Teva i kombination med andra antiretrovirala läkemedel, minskar virusmängden i blodet.

Detta stärker ditt immunförsvar och minskar risken för att utveckla sjukdom som är kopplad till HIV-

infektion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Efavirenz Teva

Använd inte Efavirenz Teva

om du är allergisk

mot efavirenz eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Kontakta din läkare eller apotekspersonal för rådgivning.

om du har en svår leversjukdom.

om du har hjärtproblem, såsom förändringar av hjärtslagens rytm eller frekvens,

långsamma hjärtslag eller svår hjärtsjukdom.

om någon i din familj (föräldrar, far- eller morföräldrar, bröder eller systrar) har avlidit plötsligt

på grund av hjärtproblem eller föddes med hjärtproblem.

om din läkare har berättat för dig att du har höga eller låga nivåer av elektrolyter, t tex kalium

eller magnesium, i ditt blod.

om du samtidigt använder något av

följande läkemedel (se även ”Andra läkemedel och

Efavirenz Teva”:

astemizol eller terfenadin

(för behandling av allergiska symtom)

bepridil

(för behandling av hjärtsjukdom)

cisaprid

(för behandling av halsbränna)

ergotalkaloider

(till exempel ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och

metylergonovin) (för behandling av migrän och klusterhuvudvärk)

midazolam eller triazolam

(för sömnsvårigheter)

pimozid, imipramin, amitriptylin eller klomipramin

(för behandling av vissa psykiska

besvär)

elbasvir eller grazoprevir

(för behandling av hepatit C)

johannesört (Hypericum perforatum

) (ett naturläkemedel mot depression och oro)

flekainid, metoprolol

(för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

vissa antibiotika

(makrolider, fluorokinoloner, imidazol)

vissa läkemedel mot svamp (triazoler)

vissa läkemedel mot

malaria

metadon

(för behandling av opioidberoende)

Om du tar något av dessa läkemedel, meddela din läkare snarast.

Om dessa läkemedel tas

tillsammans med Efavirenz Teva kan de ge allvarliga och/eller livshotande biverkningar eller minska

eller ta bort effekten av Efavirenz Teva.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Efavirenz Teva.

Efavirenz Teva ska tas tillsammans med andra läkemedel som är verksamma mot HIV-

virus.

Om du får Efavirenz Teva för att din nuvarande behandling inte har förhindrat

virusförökningen, måste du samtidigt få ett annat läkemedel som du inte tagit tidigare.

-

Du kan fortfarande smitta med HIV

när du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid

effektiv antiviral behandling. Diskutera nödvändiga åtgärder med din läkare för att undvika att

smitta andra människor. Detta läkemedel är inte något botemedel mot HIV-infektion och du kan

fortsätta utveckla infektioner eller andra sjukdomar som är förknippade med HIV.

Du ska fortsätta att vara under läkarobservation under tiden du tar Efavirenz Teva.

-

Tala om för din läkare:

om du tidigare haft en psykisk sjukdom,

som depression, eller missbruk av alkohol

eller droger. Berätta omedelbart för din läkare om du känner dig deprimerad, har

självmordstankar eller underliga tankar (se avsnitt 4

Eventuella biverkningar

om du tidigare haft kramper (krampanfall eller -attacker)

eller om du behandlas med

krampförebyggande behandling som karbamazepin, fenobarbital och fenytoin. Om du tar

något av dessa läkemedel kan din läkare behöva kontrollera läkemedelshalten i blodet för

att kontrollera att den inte påverkas då du tar Efavirenz Teva. Din läkare kan välja att ge

dig ett annat krampförebyggande läkemedel.

om du tidigare haft någon leversjukdom, gäller även kronisk hepatit i aktivt skede

Patienter med kronisk hepatit B eller C och som behandlas med en kombination av

antiretroviralt medel löper en ökad risk för allvarliga och potentiellt livshotande

leverbiverkningar. Din läkare kan ta blodprover för kontroll av leverfunktionen eller för

att ändra din behandling till annat läkemedel.

Om du har en svår leversjukdom ska du

inte ta Efavirenz Teva

(se avsnitt 2,

Använd inte Efavirenz Teva

om du har en hjärtsjukdom, såsom en onormal elektrisk signal som benämns

förlängt QT-intervall.

När du börjat ta Efavirenz Teva, var uppmärksam på följande:

tecken på yrsel, sömnsvårigheter, dåsighet, koncentrationsstörningar eller onormala

drömmar.

Dessa biverkningar kan uppträda under första eller andra behandlingsdagen

och försvinner vanligtvis efter de första 2-4 veckorna.

tecken på hudutslag.

Om du ser tecken på svåra hudutslag med blåsor eller feber ska du

sluta ta Efavirenz Teva och snarast informera din läkare. Om du fått hudutslag med ett

annat läkemedel i gruppen NNRTI, kan det finnas större risk att du får hudutslag med

Efavirenz Teva.

tecken på inflammation eller infektion.

Hos vissa patienter med framskriden

HIV-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner, kan tecken och

symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen

mot HIV påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring av kroppens

immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har

funnits utan några tydliga symtom. Tala omedelbart om för din läkare om du märker

några symtom på infektion. Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna

störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma

efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din HIV-infektion. Autoimmuna

störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker

något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i

händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller

hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

benvävnadsbesvär.

Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan

utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad

blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är:

långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider,

alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex.

Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och

svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Barn och ungdomar

Efavirenz Teva filmdragerade tabletter rekommenderas inte till barn som är yngre än 3 år eller väger

mindre än 40 kg.

Andra läkemedel och Efavirenz Teva

Du får inte ta Efavirenz Teva tillsammans med vissa läkemedel.

Dessa finns angivna i början av

avsnitt 2, under

Använd inte Efavirenz Teva.

Detta gäller för vissa vanliga läkemedel och

naturläkemedel (johannesört) som kan orsaka allvarlig interaktion (växelverkan).

Tala om för läkare

, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas

ta andra läkemedel.

Efavirenz Teva kan interagera med andra läkemedel, inklusive naturläkemedel såsom extrakt av

Ginkgo biloba

. Det innebär att mängden Efavirenz Teva eller annat läkemedel i blodet kan påverkas.

Detta kan innebära att läkemedlens effekt minskas eller uteblir eller att biverkningar kan bli värre. I

vissa fall behöver läkaren därför ändra doseringen eller mäta läkemedelshalten i blodet.

Det är viktigt

att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

Andra läkemedel mot HIV-infektion:

proteashämmare: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirförstärkt

atazanavir, saquinavir eller fosamprenavir/saquinavir. Din läkare kan överväga att ge dig

ett annat läkemedel eller att ändra dosen för proteashämmaren

maravirok

kombinationsläkemedlet som innehåller efavirenz, emtricitabin och tenofovir . bör inte

tas tillsammans med Efavirenz Teva om inte detta rekommenderats av din läkare

eftersom det innehåller efavirenz, den aktiva substansen i Efavirenz Teva.

-

Läkemedel som används för behandling av infektion med hepatit C-virus:

boceprevir,

telaprevir, elbasvir/grazoprevir, simeprevir, sofosbuvir/velpatasvir,

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, glekaprevir/pibrentasvir.

-

Läkemedel som används för behandling av bakterieinfektioner

, vilket inkluderar tuberkulos

och AIDS-relaterad MAC (mycobacterium avium complex)-infektion: klaritromycin, rifabutin,

rifampicin. Din läkare kan överväga att ändra dosen eller ge dig ett annat antibiotikum. Din

läkare kan även öka dosen för Efavirenz Teva.

-

Läkemedel som används för behandling av svampinfektioner:

vorikonazol. Efavirenz Teva kan minska mängden vorikonazol i ditt blod och vorikonazol

kan öka mängden efavirenz i blodet. Om du tar dessa två läkemedel samtidigt måste

dosen vorikonazol ökas och dosen efavirenz minskas. Du måste rådfråga din läkare först.

itrakonazol. Efavirenz Teva kan minska mängden itrakonazol i ditt blod.

posakonazol. Efavirenz Teva kan minska mängden posakonazol i ditt blod.

Läkemedel som används för behandling av malaria:

aretmeter/lumefantrin: Efavirenz Teva kan minska mängden aretmeter/lumefantrin i ditt blod.

atovakvon/proguanil: Efavirenz Teva kan minska mängden atovakvon/proguanil i ditt

blod.

Läkemedel för behandling av kramper/krampanfall (antikonvulsiva):

karbamazepin,

fenytoin, fenobarbital. Efavirenz Teva kan minska eller öka mängden antikonvulsivt läkemedel i

ditt blod. Karbamazepin kan minska effekten av Efavirenz Teva. Din läkare kan välja att ge dig

ett annat antikonvulsivt läkemedel.

-

Läkemedel som används för att sänka blodfetterna (sk statiner):

atorvastatin, pravastatin,

simvastatin. Efavirenz Teva kan minska mängden statiner i ditt blod. Din läkare kommer att

kontrollera dina kolesterolvärden och kan överväga att vid behov ändra dosen statin.

-

Metadon (

ett läkemedel som används för behandling av opiatberoende): läkaren kan

rekommendera en alternativ behandling.

-

Sertralin (

ett läkemedel för behandling av depression): läkaren kan behöva ändra doseringen av

sertralin.

Bupropion

(ett läkemedel för behandling av depression eller som hjälp att sluta röka): läkaren

kan behöva ändra doseringen av bupropion.

-

Diltiazem eller liknande läkemedel (sk kalcium-blockerare

vilket är läkemedel som

vanligen används vid högt blodtryck eller hjärtbesvär):

när du påbörjar Efavirenz Teva-behandling

kan din läkare behöva ändra dosen av kalcium-blockeraren.

-

Läkemedel som hämmar immunförsvaret, som ciklosporin, sirolimus eller takrolimus

(läkemedel som förebygger avstötning av organ efter transplantation): när du påbörjar eller

avslutar behandling med Efavirenz Teva kommer läkaren att följa plasmanivåerna av det

immunförsvarshämmande läkemedlet och kan behöva ändra dosen av det.

-

Hormonella preventivmedel, såsom p-piller, p-spruta (t.ex Depo-Provera) eller p-stav (t.ex

Nexplanon):

du måste också använda ett tillförlitligt barriärpreventivmedel (se Graviditet,

amning och fertilitet). Efavirenz Teva kan försämra effekten av de hormonella preventivmedlen.

Graviditeter har inträffat hos kvinnor som behandlats med Efavirenz Teva när de använt p-stav.

Det har dock inte kunnat fastställas att behandlingen med Efavirenz Teva orsakade uteblivet

skydd av preventivmedlet.

Warfarin eller acenokumarol

(läkemedel som används för att minska blodets

levringsförmåga): läkaren kan behöva ändra doseringen av warfarin eller acenokumarol.

Extrakt av

Ginkgo biloba

(naturläkemedel).

Läkemedel som påverkar hjärtrytmen:

Läkemedel för behandling av problem med hjärtrytmen:

t ex flekainid eller metoprolol.

Läkemedel för behandling av depression

, t ex imipramin, amitriptylin eller klomipramin.

Antibiotika

, inkluderande följande typer: makrolider, fluorokinoloner eller imidazol.

Efavirenz Teva med mat och dryck

Intag av Efavirenz Teva på fastande mage kan minska biverkningarna. Grapefruktjuice bör undvikas

vid användning av Efavirenz Teva.

Graviditet, amning och fertilitet

Kvinnor bör inte bli gravida under pågående behandling med Efavirenz Teva och under 12

veckor därefter.

Din läkare kan begära att du gör ett graviditetstest för att vara säker på att du inte är

gravid innan behandling med Efavirenz Teva påbörjas.

Om du riskerar att bli gravid under tiden du får Efavirenz Teva

, behöver du använda ett

tillförlitligt barriärpreventivmedel (till exempel kondom) tillsammans med andra preventivmetoder

såsom tabletter (p-piller) eller andra hormonella preventivmedel (till exempel p-stav, p-spruta).

Efavirenz kan finnas kvar i ditt blod en tid efter avslutad behandling. Därför bör du fortsätta använda

preventivmedel, såsom beskrivits ovan, under 12 veckor efter sista dosen Efavirenz Teva.

Tala genast om för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid

. Om du är gravid ska du

ta Efavirenz Teva bara om du och läkaren beslutar att ett klart behov föreligger. Rådfråga din läkare

eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Allvarliga fosterskador har setts hos ofödda djur och hos spädbarn till kvinnor som fått behandling

med efavirenz eller ett kombinationsläkemedel som innehåller efavirenz, emtricitabin och tenofovir

under graviditet. Om du har tagit Efavirenz Teva eller kombinationstabletten som innehåller efavirenz,

emtricitabin och tenofovir under din graviditet kan din läkare behöva ta regelbundna blodprover och

andra diagnostiska tester för att följa utvecklingen hos ditt barn.

Du ska inte amma ditt barn

om du tar Efavirenz Teva.

Körförmåga och användning av maskiner

Efavirenz Teva innehåller efavirenz och kan orsaka yrsel, nedsatt koncentrationsförmåga och

dåsighet.

Om du påverkas ska du undvika bilkörning och användning av maskiner.

Efavirenz Teva innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller

9,98 mg laktos (som monohydrat) per tablett.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Efavirenz Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Efavirenz Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare talar om för dig vilken dos du ska ta.

Dosen för vuxna är 600 mg en gång dagligen.

Om du samtidigt tar vissa andra läkemedel kan dosen för Efavirenz Teva behöva ökas eller

minskas (se ”Andra läkemedel och Efavirenz Teva”).

Efavirenz Teva tas via munnen. Efavirenz Teva rekommenderas att intas på fastande mage,

företrädesvis vid sänggåendet. Detta kan minska besvären av vissa biverkningar (som t ex yrsel

och dåsighet). Med fastande mage menas vanligtvis 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

Tabletten bör sväljas hel med vatten.

Efavirenz Teva måste tas varje dag.

Efavirenz Teva ska aldrig användas ensamt för behandling av HIV. Efavirenz Teva måste alltid

tas i kombination med andra läkemedel mot HIV.

Användning för barn och ungdomar

Efavirenz Teva filmdragerade tabletter är inte lämpliga för barn som väger mindre än 40 kg.

Dosen för barn som väger 40 kg eller mer är 600 mg en gång dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Efavirenz Teva

Om du har tagit för mycket Efavirenz Teva, kontakta din läkare eller närmsta akutmottagning för att få

råd. Ha med dig läkemedelsförpackningen så du kan redogöra för vad du tagit.

Om du har glömt att ta Efavirenz Teva

Försök att inte glömma någon dos.

Om du glömmer ta en dos

, ta nästa dos så snart som möjligt, men

ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du behöver hjälp med att planera när det är

bäst att ta din medicin, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att ta Efavirenz Teva

När dina Efavirenz Teva-tabletter börjar ta slut

, ska du se till att få fler från din läkare eller

apotekspersonal. Detta är mycket viktigt eftersom virusmängden kan börja öka så snart man slutar ta

medicinen, även om det bara gäller en kort tid. Viruset kan då bli svårare att behandla.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vid behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att säga om vissa av de oönskade effekterna

orsakats av Efavirenz Teva, av andra läkemedel du tar samtidigt eller av själva HIV-sjukdomen.

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

De mest påfallande biverkningarna som rapporterats för efavirenz i kombination med andra läkemedel

mot HIV är hudutslag och symtom från centrala nervsystemet.

Kontakta alltid din läkare om du får utslag, eftersom en del utslag kan bli svåra. I de flesta fall

försvinner hudutslagen utan att man behöver ändra behandlingen med Efavirenz Teva. Utslag är

vanligare hos barn än hos vuxna som behandlas med efavirenz.

Symtomen från centrala nervsystemet brukar uppträda i början av behandlingen, men minskar

vanligen under de första veckorna. I en studie uppträdde ofta symtom från centrala nervsystemet under

de första 1 – 3 timmarna efter en dos. Om du är påverkad av symtomen, kan din läkare föreslå att du

tar Efavirenz Teva vid sänggåendet och på fastande mage. Vissa patienter kan få allvarligare symtom

som påverkar humöret eller förmågan att tänka klart. Några patienter har begått självmord. Problemen

har en tendens att oftare inträffa hos dem som tidigare haft psykiska sjukdomar. Tala alltid omedelbart

om för din läkare om du får dessa symtom eller andra biverkningar när du tar Efavirenz Teva.

Berätta för din läkare om du upplever några av följande biverkningar:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 användare av 10)

hudutslag

Vanliga (förekommer hos mellan 1 och 10 användare av 100)

onormala drömmar, koncentrationssvårigheter, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, dåsighet

koordinations- eller balanssvårigheter

magsmärta, diarré, illamående, kräkningar

klåda

trötthet

ångest, känsla avnedstämdhet

Tester kan visa:

förhöjda leverenzymer i blodet

förhöjda triglycerider (fettsyror) i blodet

Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 och 10 användare av 1 000)

nervositet, glömska, förvirring, krampanfall, konstiga tankar

dimsyn

känsla av snurrighet eller fallfärdig (svindel)

buksmärtor orsakade av inflammation i bukspottkörteln

allergisk reaktion (överkänslighet) som kan orsaka allvarliga hudreaktioner (erythema

multiforme, Stevens-Johnsons syndrom)

gulfärgad hud eller ögon, klåda eller buksmärtor orsakade av leverinflammation

bröstförstoring hos män

argsint uppträdande, humörsvängningar, ser och hör inbillade saker (hallucinationer), mani

(mentaltillstånd kännetecknat av hyperaktivitet, upprymdhet eller irritabilitet), paranoia,

självmordstankar, katatoni (tillstånd där patienten blir orörlig och tappar talförmågan under en

period)

visslande, ringande eller annat bestående ljud i öronen

darrningar (skakning)

blodvallning

Tester kan visa:

förhöjt kolesterol i blodet

Sällsynta (förekommer hos mellan 1 och 10 användare av 10 000)

kliande utslag orsakade av en reaktion på solljus

leversvikt, som i vissa fall lett till död eller levertransplantation, har inträffat med efavirenz. De

flesta fall inträffade hos patienter som tidigare haft leversjukdom, men ett fåtal rapporter har

innefattat patienter utan någon leversjukdom

oförklarlig ångestkänsla som inte förknippas med hallucinationer men med eventuella

svårigheter att tänka klart eller förnuftigt

självmord.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Efavirenz Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. och på blistret efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Varje Efavirenz Teva filmdragerad tablett innhåller 600 mg av den aktiva substansen efavirenz.

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa,

natriumlaurilsulfat, natriumstärkelseglykolat (typ A), poloxamer 407 och magnesiumstearat.

Filmdrageringen innehåller hypromellos, laktosmonohydrat, titandioxid, makrogol PEG 3350,

triacetin och gul järnoxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett: gul, kapselformad, filmdragerad tablett märkt ”Teva” på ena sidan

och ”7541” på den andra sidan.

Efavirenz Teva finns tillgänglig i förpackningsstorlekarna 30, 90 filmdragerade tabletter eller

30 x 1 / 90 x 1 filmdragerade tabletter (i perforerade endos blister) eller multiförpackade buntar

eller kartong innehållande 90 filmdragerade tabletter (3 förpackningar om 30 x 1 filmdragerad

tablett).Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva BV, Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nederländerna

Tillverkare

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Kroatien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

Belgique/België/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Sicor Biotech

Tel: +370 52660203

България

Актавис ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 19630330

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 9138732 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel:+ 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 19630330

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

ratiopharm Oy

Finnland

Sími: +358 201805900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977628500

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Efavirenz Teva 600 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg efavirenz.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 9,98 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Gul, kapselformad, filmdragerad tablett märkt ”Teva” på ena sidan och ”7541” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Efavirenz är indicerat för antiviral kombinationsbehandling av humant immunbristvirus-1 (HIV-1)-

infekterade vuxna, ungdomar och barn 3 år och äldre.

Efavirenz är inte tillräckligt studerat hos patienter med avancerad HIV-sjukdom, det vill säga hos

patienter med CD4-tal < 50 celler/mm

eller efter terapisvikt med behandlingsregimer innehållande

proteashämmare (PI). Även om korsresistens för efavirenz och proteashämmare inte har

dokumenterats finns det i nuläget inte tillräckliga effektdata av efterföljande användning av

proteashämmarbaserad kombinationsbehandling efter terapisvikt med behandlingsregimer

innehållande efavirenz.

För en sammanfattning av klinisk och farmakodynamisk information, se avsnitt 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska initieras av läkare som har erfarenhet av att behandla HIV-infektion.

Dosering

Efavirenz måste ges i kombination med andra antiretrovirala läkemedel (se avsnitt 4.5).

För att förbättra toleransen av centralnervösa biverkningar rekommenderas dosering vid sänggåendet

(se avsnitt 4.8).

Vuxna och ungdomar över 40 kg

Rekommenderad dos av efavirenz i kombination med en nukleosidanalog omvänt

transkriptashämmare (NRTI) med eller utan en proteashämmare (se avsnitt 4.5) är 600 mg peroralt en

gång dagligen.

Efavirenz filmdragerade tabletter är inte lämpliga för barn som väger mindre än 40 kg. Andra

formuleringar finns tillgängliga för dessa patienter.

Dosanpassning

Om efavirenz ges tillsammans med vorikonazol, måste underhållsdosen för vorikonazol ökas till

400 mg var 12:e timme och dosen för efavirenz måste minskas med 50 %, dvs. till 300 mg en gång

dagligen. När behandling med vorikonazol avslutas bör man återgå till den ursprungliga dosen för

efavirenz (se avsnitt 4.5).

Om efavirenz ges tillsammans med rifampicin till patienter som väger 50 kg eller mer, bör en

dosökning för efavirenz till 800 mg/dygn övervägas (se avsnitt 4.5).

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för efavirenz har inte studerats hos patienter med njurinsufficiens. Emellertid

utsöndras mindre än 1 % av en efavirenzdos oförändrad i urinen, varför effekten på eliminationen av

efavirenz vid nedsatt njurfunktion bör vara minimal (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Patienter med lindrig leversjukdom kan behandlas med den normalt rekommenderade dosen av

efavirenz. Patienter ska övervakas noggrant med avseende på dosberoende biverkningar, speciellt

avseende centralnervösa symtom (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Administreringssätt

Det rekommenderas att efavirenz tas på fastande mage. De förhöjda efavirenzkoncentrationer som

setts efter administrering av efavirenz tillsammans med föda kan leda till en ökning av

biverkningsfrekvens (se avsnitt 4.4 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh klass C) (se avsnitt 5.2).

Samtidig administration med terfenadin, astemizol, cisaprid, midazolam, triazolam, pimozid, bepridil

eller ergotalkaloider (till exempel ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergonovin)

eftersom konkurrens om CYP3A4 från efavirenz kan resultera i hämning av metabolismen med

potentiell risk för allvarliga och/eller livshotande biverkningar (till exempel hjärtarytmier, förlängd

sedering eller andningsdepression) (se avsnitt 4.5).

Elbasvir och grazoprevir ska inte användas tillsammans med efavirenz på grund av risken för

signifikant minskade plasmakoncentrationer av elbasvir och grazoprevir (se avsnitt 4.5).

Naturläkemedel som innehåller johannesört (

Hypericum perforatum

) på grund av risken för minskade

plasmakoncentrationer och minskade kliniska effekter av efavirenz (se avsnitt 4.5).

Patienter med:

en familjehistoria av plötslig död eller medfödd förlängning av QTc-intervallet i

elektrokardiogram, eller som har något annat kliniskt tillstånd som är känt för att förlänga

QTc-intervallet.

en historia med symptomatiska hjärtarytmier eller med kliniskt relevant bradykardi eller med

hjärtsvikt med minskad slagvolym från vänster kammare.

svåra störningar i elektrolytbalans, t ex hypokalemi eller hypomagnesemi.

Patienter som tar läkemedel som är kända för att förlänga QTc-intervallet (proarytmika).

Dessa läkemedel inkluderar:

antiarytmika av klass IA och III,

neuroleptika, antidepressiva medel,

vissa antibiotika, inklusive vissa medel i följande klasser: makrolider, fluorokinoloner, imidazol

och triazol antimykotika,

vissa icke-sederande antihistaminer (terfenadin, astemizol),

cisaprid,

flekainid,

vissa antimalariamedel,

metadon.

4.4

Varningar och försiktighet

Efavirenz får inte användas som enda läkemedel för behandling av HIV eller läggas till som enda

substans vid sviktande terapi. Resistenta virusisolat utvecklas snabbt om efavirenz ges som

monoterapi. Vid val av nytt (nya) antiretroviralt (antiretrovirala) medel som ska användas i

kombination med efavirenz bör hänsyn tas till risken för viral korsresistens (se avsnitt 5.1).

Samtidig behandling med efavirenz och en tablett som innehåller en fast kombination av efavirenz,

emtricitabin och tenofovirdisoproxil, rekommenderas inte, såvida det inte behövs för dosjustering (till

exempel med rifampicin).

Samtidig behandling med sofosbuvir/velpatasvir och efavirenz rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med velpatasvir/sofosbuvir/voxilaprevir och efavirenz rekommenderas inte

(se avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med glekaprevir/pibrentasvir och efavirenz kan ge signifikant minskade

plasmakoncentrationer av glekaprevir och pibrentasvir och leda till minskad behandlingseffekt.

Samtidig behandling med glekaprevir/pibrentasvir och efavirenz rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av extrakt av

Ginkgo biloba

rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Vid ordination av läkemedel tillsammans med efavirenz ska motsvarande produktresumé konsulteras.

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Om antiretroviral medicinering i en kombinationsterapi avbryts på grund av misstänkt intolerans bör

man allvarligt överväga att samtidigt avbryta all antiretroviral medicinering. Antiretroviral

medicinering återupptas när symtomen på intolerans har försvunnit. Intermittent monoterapi med

efterföljande återinsättning av antiretrovirala medel är inte tillrådligt på grund av ökad risk för

selektion av resistenta virus.

Utslag

Lindriga till måttliga hudutslag har rapporterats i kliniska studier med efavirenz. Dessa försvinner

vanligen under fortsatt behandling. Lämpliga antihistaminer och/eller kortikosteroider kan förbättra

toleransen och påskynda resolution av hudutslag. Svåra utslag med blåsbildning, fuktig deskvamation

eller ulceration har rapporterats hos mindre än 1 % av de patienter som behandlats med efavirenz.

Förekomsten av erythema multiforme eller Stevens-Johnsons syndrom var cirka 0,1 %.

Efavirenzbehandlingen ska avbrytas hos patienter som utvecklar svåra utslag med åtföljande

blåsbildning, deskvamation och slemhinne-engagemang eller feber. Om efavirenzbehandlingen

avslutas ska avbrytande av behandlingen med andra antiretrovirala medel också övervägas för att

förhindra utveckling av resistenta virus (se avsnitt 4.8). Erfarenhet av efavirenz hos patienter som

avbrutit behandling med annat antiretroviralt läkemedel i NNRTI-klassen är begränsad (se avsnitt 4.8).

Efavirenz rekommenderas inte till patienter som tidigare fått en livshotande kutan hudreaktion (t ex

Stevens-Johnsons syndrom) i samband med annat NNRTI.

Psykiska symtom

Psykiska biverkningar har rapporterats hos patienter behandlade med efavirenz. Patienter med

psykiska störningar i anamnesen verkar ha större risk att få dessa allvarliga psykiska biverkningar. I

synnerhet var allvarlig depression vanligare hos dem med depression i anamnesen. Efter godkännande

har det också förekommit rapporter om allvarlig depression, död genom självmord, vanföreställningar,

psykosliknande beteende och katatoni. Om patienter upplever symtom som allvarlig depression,

psykos eller självmordstankar bör de rådas att genast kontakta sin läkare för att bedöma möjligheten

att symtomen är relaterade till användning av efavirenz och i så fall, avgöra om riskerna med fortsatt

behandling uppväger fördelarna (se avsnitt 4.8).

Centralnervösa symtom

Symtom som inkluderar, men inte är begränsade till yrsel, sömnlöshet, somnolens, försämrad

koncentrationsförmåga och onormal drömaktivitet är vanliga rapporterade biverkningar hos patienter

som fått 600 mg efavirenz dagligen i kliniska studier (se avsnitt 4.8). Centralnervösa symtom

uppkommer vanligtvis under de första en eller två dagarnas behandling och upphör vanligtvis efter de

första 2 - 4 veckorna. Patienterna bör informeras att om de uppträder, förbättras dessa vanliga symtom

sannolikt vid fortsatt behandling och förebådar inte en senare aktivering av något av de mindre vanliga

psykiska symtomen.

Epileptiska anfall

Konvulsioner har observerats hos vuxna och pediatriska patienter som får efavirenz, vanligtvis i

samband med att epileptiska anfall funnits med i anamnesen. Hos patienter som samtidigt får

antikonvulsiva läkemedel som huvudsakligen metaboliseras i levern, såsom fenytoin, karbamazepin

och fenobarbital, kan plasmanivåerna behöva följas regelbundet. I en interaktionsstudie, minskade

karbamazepinkoncentrationerna i plasma när karbamazepin gavs tillsammans med efavirenz (se

avsnitt 4.5). Försiktighet måste iakttas hos alla patienter med epileptiska anfall i anamnesen.

Leverpåverkan

Ett fåtal rapporter om leversvikt, efter godkännande av läkemedlet, inträffade hos patienter utan

tidigare leversjukdom eller andra identifierbara riskfaktorer (se avsnitt 4.8). Uppföljning av

leverenzymvärden bör övervägas hos patienter utan någon tidigare leverdysfunktion eller andra

riskfaktorer.

QTc-förlängning

QTc-förlängning har observerats vid användning av efavirenz (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Överväg alternativ till efavirenz vid samtidig administrering av ett läkemedel med en känd risk för

Torsade de Pointes eller vid administrering till patienter med högre risk för Torsade de Pointes.

Effekt av föda

Administrering av efavirenz tillsammans med föda kan öka exponeringen av efavirenz (se avsnitt 5.2),

vilket kan leda till en ökad frekvens av biverkningar (se avsnitt 4.8). Det rekommenderas att efavirenz

intas på fastande mage, företrädesvis vid sänggåendet.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos HIV-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi (CART), kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande av symtom.

Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande

av antiretroviral kombinationsterapi (CART). Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit, generella

och/eller fokala mykobakteriella infektioner och pneumoni orsakad av

Pneumocystis jiroveci

(tidigare

känd som Pneumocystis carinii). Varje symtom på inflammation ska utredas och behandling påbörjas

vid behov. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats

vid immunreaktivering, dock har tid till tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader

efter behandlingsstart.

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på

ett kliniskt lämpligt sätt.

Osteonekros

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroidanvändning,

alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros

rapporteras, främst hos patienter med framskriden HIV-sjukdom och/eller långvarig exponering för

antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Patienter bör rådas att söka läkare ifall de får ledvärk,

stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Särskilda patientgrupper

Leversjukdom

Efavirenz är kontraindicerat hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 5.2)

och rekommenderas inte till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion eftersom det finns

otillräckligt med data för att utvärdera om dosjustering är nödvändig. På grund av omfattande

cytokrom P450-medierad metabolism av efavirenz och begränsad klinisk erfarenhet av patienter med

kronisk leversjukdom måste försiktighet iakttagas vid tillförsel av efavirenz till patienter med lätt

nedsatt leverfunktion. Patienter bör övervakas noggrant med avseende på dosrelaterade biverkningar,

särskilt centralnervösa symtom. Laboratorietester för utvärderande av leversjukdom bör utföras med

regelbundna intervall (se avsnitt 4.2).

Säkerheten och effekten av efavirenz har inte fastställts hos patienter med betydande underliggande

leverstörning. Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral

kombinationsterapi löper ökad risk för allvarliga och potentiellt livshotande leverbiverkningar.

Patienter med en tidigare existerande leverdysfunktion, inkluderande kronisk aktiv hepatit, har vid

antiretroviral kombinationsbehandling en ökad frekvens av abnormaliteter av leverfunktionen och bör

övervakas enligt gällande praxis. Om det finns belägg för en försämrad leversjukdom eller om

bestående förhöjda serumtransaminasvärden på mer än 5 gånger normalvärdets övre gräns föreligger,

krävs att fördelarna med fortsatt efavirenzbehandling vägs mot de potentiella riskerna för signifikant

levertoxicitet. Hos sådana patienter ska man överväga om behandlingen ska tillfälligt eller helt

avbrytas (se avsnitt 4.8).

Hos patienter som behandlas med andra läkemedel som associeras med levertoxicitet rekommenderas

också kontroll av leverenzymer. Om samtidig antiviral terapi mot hepatit B eller C pågår, se även den

relevanta produktinformationen för dessa läkemedel.

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för efavirenz har inte studerats hos patienter med njurinsufficiens. Emellertid

utsöndras mindre än 1% av en efavirenzdos oförändrad i urinen, varför effekten på eliminationen av

efavirenz vid nedsatt njurfunktion bör vara minimal (se avsnitt 4.2). Erfarenhet av patienter med svår

njursvikt saknas, varför noggrann övervakning med avseende på säkerheten rekommenderas i denna

population.

Äldre patienter

Antalet äldre patienter som utvärderats vid kliniska studier är otillräckligt för att avgöra om de

reagerar annorlunda än yngre patienter.

Pediatrisk population

Utslag rapporterades hos 59 av 182 barn (32 %) som behandlats med efavirenz och var allvarliga hos

sex patienter. Profylaktisk behandling med lämpliga antihistaminer, innan behandling med efavirenz

inleds hos barn, kan övervägas.

Hjälpämnen

Laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett dvs. är näst

intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Efavirenz inducerar CYP3A4, CYP2B6 och UGT1A1

in vivo

. Substanser som är substrat till dessa

enzymer kan få minskade plasmakoncentrationer när de ges i kombination med efavirenz. Efavirenz är

också en hämmare av CYP3A4

in vitro

. Teoretiskt kan därför efavirenz initialt öka exponeringen för

CYP3A4-substrat och försiktighet är befogat med CYP3A4-substrat med snävt terapeutiskt index (se

avsnitt 4.3). Efavirenz kan inducera CYP2C19 och CYP2C9, dock har även hämning observerats in

vitro och nettoeffekten när det ges i kombination med substrat till dessa enzymer är inte klarlagd

(se avsnitt 5.2).

Exponeringen av efavirenz kan ökas när det ges tillsammans med läkemedel (t ex ritonavir) eller föda

(t ex grapefruktjuice) som hämmar CYP3A4- eller CYP2B6-aktiviteten. Substanser eller växtbaserade

preparat (t ex extrakt av

Ginkgo biloba

och johannesört) som inducerar dessa enzymer kan även ge

minskade plasmakoncentrationer av efavirenz. Samtidig användning av johannesört är kontraindicerat

(se avsnitt 4.3). Samtidig användning av extrakt av

Ginkgo biloba

rekommenderas inte (se avsnitt 4.4).

QT-förlängande läkemedel

Efavirenz är kontraindicerat vid samtidig behandling med läkemedel såsom: antiarytmika av klass IA

och III, neuroleptika och antidepressiva medel, vissa antibiotika inklusive vissa medel i följande

klasser: makrolider, fluorokinoloner, imidazol och triazol antimykotika, vissa icke-sederande

antihistaminer (terfenadin, astemizol), cisaprid, flekainid, vissa antimalariamedel och metadon (dessa

läkemedel kan orsaka förlängt QTc-intervall och Torsades de Pointes) (se avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts hos vuxna.

Kontraindicerad samtidig behandling

Efavirenz ska inte ges samtidigt med terfenadin, astemizol, cisaprid, midazolam, triazolam, pimozid,

bepridil eller ergotalkaloider (till exempel ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och

metylergonovin) då hämning av metabolismen av dessa kan leda till allvarliga livshotande händelser

(se avsnitt 4.3).

Elbasvir/grazoprevir

Samtidig behandling med efavirenz och elbasvir/grazoprevir är kontraindicerad eftersom detta kan

leda till uteblivet virologiskt svar på elbasvir/grazoprevir. Den uteblivna effekten beror på signifikant

minskade plasmakoncentrationer av elbasvir och grazoprevir orsakade av CYP3A4-induktion (se

avsnitt 4.3).

Johannesört (

Hypericum perforatum

)

Samtidig behandling med efavirenz och johannesört eller naturläkemedel innehållande johannesört är

kontraindicerade. Plasmakoncentrationsnivåer av efavirenz kan sjunka vid samtidig användning av

johannesört beroende på att johannesört inducerar läkemedelsmetaboliserande enzymer och/eller

transportproteiner. Om en patient redan använder johannesört, avbryt behandlingen med johannesört,

kontrollera virusnivåeer och om möjligt efavirenznivåer. Efavirenznivåerna kan öka när användningen

av johannesört upphör och dosen efavirenz kan behöva justeras. Den inducerande effekten av

johannesört kan kvarstå i minst två veckor efter avslutad behandling (se avsnitt 4.3).

Andra interaktioner

Interaktioner mellan efavirenz och proteashämmare, andra antiretrovirala medel utöver

proteashämmare och andra icke-antiretrovirala läkemedel visas i Tabell 1 nedan (ökning indikeras

med “↑”, minskning med “↓” och ingen ändring med “↔”). 90% eller 95% konfidensintervall visas

inom parentes, om uppgift om detta finns. Studier utfördes på friska individer om inget annat anges.

Tabell 1: Interaktioner mellan efavirenz och andra läkemedel hos vuxna

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

ANTI-INFEKTIVA MEDEL

Virushämmande medel mot HIV

Proteashämmare

atazanavir/ritonavir/efavirenz

(400 mg en gång dagligen/100

mg en gång dagligen/600 mg

en gång dagligen, alla

administrerade tillsammans

med föda)

atazanavir (på eftermiddagen):

AUC: ↔* (↓ 9 - ↑ 10)

: ↑ 17 %* (↑ 8 - ↑ 27)

: ↓ 42 %* (↓ 31 - ↓ 51)

Samtidig användning av

efavirenz tillsammans med

atazanavir/ritonavir

rekommenderas inte. Om

atazanavir behöver ges

tillsammans med ett NNRTI

bör en dosökning övervägas

för både atazanavir och

ritonavir, till 400 mg resp. 200

mg tillsammans med

efavirenz, patienten bör följas

noga.

Atazanavir/ritonavir/efavirenz

(400 mg en gång dagligen/200

mg en gång dagligen/600 mg

en gång dagligen, alla

administrerade tillsammans

med föda)

atazanavir (på eftermiddagen):

AUC: ↔*/** (↓ 10 - ↑ 26)

: ↔*/** (↓ 5 - ↑ 26)

: ↑ 12 %*/** (↓ 16 - ↑ 49)

(CYP3A4 induktion).

* jämfört med atazanavir

300 mg/ritonavir 100 mg en gång

dagligen på kvällen utan

efavirenz. Denna minskning i C

för atazanavir kan påverka

effekten av atazanavir negativt.

** baserat på historisk jämförelse

darunavir/ritonavir/efavirenz

(300 mg två gånger

dagligen*/100 mg två gånger

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

*lägre än rekommenderade

doser, liknande förändringar

förväntas vid rekommenderade

doser

Darunavir:

AUC : ↓ 13 %

: ↓ 31 %

: ↓ 15 %

(CYP3A4-induktion)

efavirenz:

AUC : ↑21 %

: ↑17 %

: ↑ 15 %

(CYP3A4-hämning)

Efavirenz i kombination med

darunavir/ritonavir

800/100 mg en gång dagligen

kan resultera i suboptimalt C

för darunavir. Om efavirenz

ska tas i kombination med

darunavir/ritonavir, bör

regimen darunavir/ritonavir

600/100 mg två gånger

dagligen användas. Denna

kombination bör användas

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

med försiktighet. Se även

raden om ritonavir nedan.

Fosamprenavir/ritonavir/efavir

(700 mg två gånger

dagligen/100 mg två gånger

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel. Se även raden om

ritonavir nedan.

Fosamprenavir/nelfinavir/efavi

renz

Interaktion är inte studerad.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

Fosamprenavir/saquinavir/

efavirenz

Interaktion är inte studerad.

Rekommenderas inte eftersom

exponeringen för de båda

proteashämmarna förväntas

minska signifikant.

Indinavir/efavirenz

(800 mg var 8:e timme/

200 mg en gång dagligen)

indinavir:

AUC: ↓ 31 % (↓ 8 - ↓ 47)

: ↓ 40 %

En liknande minskning i

indinavirexponering sågs när

indinavir 1 000 mg gavs var 8:e

timme tillsammans med efavirenz

600 mg dagligen,

(CYP3A4induktion).

Efavirenz:

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion.

Även om den kliniska

signifikansen av sänkt

indinavirkoncentration inte har

fastställts, bör omfattningen av

den observerade

farmakokinetiska interaktionen

tas i beaktande när en

behandlingsregim som

innehåller både efavirenz och

indinavir väljs.

Ingen dosjustering är

nödvändig för efavirenz vid

samtidig behandling med

indinavir eller

indinavir/ritonavir.

Se även raden om ritonavir

nedan.

Indinavir/ritonavir/efavirenz

(800 mg två gånger

dagligen/100 mg två gånger

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

indinavir:

AUC: ↓ 25 % (↓ 16 - ↓ 32)

: ↓ 17 % (↓ 6 - ↓ 26)

: ↓ 50 % (↓ 40 - ↓ 59)

efavirenz:

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion.

Geometriska medelvärdet för C

för indinavir (0,33 mg/l) vid

användning tillsammans med

ritonavir och efavirenz var högre

än det historiska medelvärdet för

(0,15 mg/l) när indinavir gavs

ensamt i dosen 800 mg var 8:e

timme. Farmakokinetiken för

indinavir och efavirenz hos HIV-

1-infekterade patienter (n=6) var i

regel jämförbar med data från

icke-infekterade frivilliga.

Lopinavir/ritonavir mjuka

kapslar eller oral

lösning/efavirenz

Betydande minskning av

lopinavirexponering.

Vid samtidig användning med

efavirenz bör dosökning

övervägas för

lopinavir/ritonavir mjuka

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

lopinavir/ritonavir

tabletter/efavirenz

kapslar eller oral lösning med

33% (4 kapslar/~6,5 ml två

gånger dagligen istället för 3

kapslar/5 ml två gånger

dagligen). Försiktighet

rekommenderas eftersom

denna dosjustering kan vara

otillräcklig hos vissa patienter.

Dosen för lopinavir/ritonavir

tabletter bör ökas till 500/125

mg två gånger dagligen när det

ges tillsammans med 600 mg

efavirenz en gång dagligen. Se

även raden om ritonavir nedan.

(400/100 mg två gånger

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

Lopinavirkoncentrationer:

↓ 30-40 %

(500/125 mg två gånger

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

Lopinavirkoncentrationer:

liknande som för

lopinavir/ritonavir 400/100 mg två

gånger dagligen utan efavirenz

Nelfinavir/efavirenz

(750 mg var 8:e timme/

600 mg en gång dagligen)

nelfinavir:

AUC: ↑ 20 % (↑ 8 - ↑ 34)

: ↑ 21 % (↑ 10 - ↑ 33)

Denna kombination tolererades i

allmänhet väl.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

Ritonavir/efavirenz

(500 mg två gånger

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

ritonavir:

Morgon-AUC: ↑ 18 % (↑ 6 - ↑ 33)

Kvälls-AUC: ↔

Morgon-C

: ↑ 24 % (↑ 12 - ↑

Kvälls-C

: ↔

Morgon-C

: ↑ 42 % (↑ 9 - ↑ 86)

Kvälls-C

: ↑ 24 % (↑ 3 - ↑ 50)

efavirenz:

AUC: ↑ 21 % (↑ 10 - ↑ 34)

: ↑ 14 % (↑ 4 - ↑ 26)

: ↑ 25 % (↑ 7 - ↑ 46) b

(hämning av CYP-medierad

oxidativ metabolism)

När efavirenz gavs tillsammans

med ritonavir 500 mg eller

600 mg två gånger dagligen var

kombinationen inte väl tolererad

(till exempel yrsel, illamående,

parestesi och förhöjda

leverenzymer). Tillräckliga

uppgifter om tolerabilitet för

efavirenz med lågdosritonavir

(100 mg en eller två gånger

dagligen) finns inte tillgängliga.

När efavirenz används

tillsammans med

lågdosritonavir, bör risken för

ökad incidens av

efavirenzrelaterade incidenter

beaktas, beroende på möjlig

farmakodynamisk interaktion.

Saquinavir/ritonavir/efavirenz

Interaktion är inte studerad.

Data för en

dosrekommendation saknas.

Se även raden om ritonavir

ovan. Användning av

efavirenz i kombination med

saquinavir som ensam

proteashämmare

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

rekommenderas inte.

CCR5-antagonister

maravirok/efavirenz

(100 mg två gånger

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

maravirok:

: ↓ 45 % (↓ 38 till ↓ 51)

: ↓ 51 % (↓ 37 till ↓ 62)

Efavirenzkoncentrationer har inte

mätts, ingen effekt förväntas.

Hänvisning till

produktresumén för läkemedel

som innehåller maravirok.

Integrashämmare

raltegravir/efavirenz

(400 mg enkeldos/-)

raltegravir:

AUC: ↓ 36 %

: ↓ 21 %

: ↓ 36 %

(UGT1A1-induktion)

Ingen dosjustering är

nödvändig för raltegravir

NRTI och NNRTI

NRTI/efavirenz

Specifika interaktionsstudier har

inte utförts med efavirenz och

andra NRTI utöver lamivudin,

zidovudin och

tenofovirdisoproxil. Kliniskt

signifikanta interaktioner

förväntas inte eftersom NRTI

metaboliseras via en annan väg än

efavirenz varför det är osannolikt

att de skulle konkurrera om

samma metaboliska enzymer och

eliminationsvägar.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

NNRTI/efavirenz

Interaktion är inte studerad.

Eftersom användning av två

NNRTI inte har visat någon

fördel ur effekt- och

säkerhetssynpunkt,

rekommenderas inte samtidig

behandling med efavirenz

tillsammans med en annan

NNRTI.

Virushämmande medel mot hepatit C

boceprevir/efavirenz

(800 mg 3 gånger

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

boceprevir

AUC: ↔ 19 %*

: ↔ 8 %

: ↓ 44 %

efavirenz:

AUC: ↔ 20 %

: ↔ 11 %

(CYP3A4-induktion – effekt på

boceprevir)

*0-8 timmar

Ingen effekt (↔) motsvarar en

≤20% minskning i uppskattat

medelvärde av kvoten eller ≤25 %

ökning i uppskattat medelvärde av

kvoten

Dalvärdeskoncentrationen i

plasma för boceprevir

minskade när det

administrerades tillsammans

med efavirenz. Det kliniska

resultatet för denna

observerade minskning av

dalvärdeskoncentrationen för

boceprevir har inte utvärderats

direkt.

telaprevir/efavirenz

telaprevir (jämfört med 750 mg

Om efavirenz ges tillsammans

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

(1,125 mg var 8:e

timme/600 mg en gång

dagligen)

var 8:e timme):

AUC: ↓ 18 % (↓ 8 till ↓ 27)

: ↓ 14 % (↓ 3 till ↓ 24)

: ↓ 25 % (↓ 14 till ↓ 34%)

efavirenz:

AUC: ↓ 18 % (↓ 10 till ↓ 26)

: ↓ 24 % (↓ 15 till ↓ 32)

: ↓ 10 % (↑ 1 till ↓ 19)

(CYP3A4-induktion av efavirenz)

med telaprevir, bör telaprevir

1,125 mg var 8:e timme

användas.

simeprevir/efavirenz

(150 mg en gång dagligen/600

en gång dagligen)

simeprevir:

AUC: ↓ 71 % (↓ 67 till ↓ 74)

Cmax: ↓ 51 % (↓ 46 till ↓ 56)

Cmin: ↓ 91 % (↓ 88 till ↓ 92)

efavirenz:

AUC: ↔

Cmax: ↔

Cmin: ↔

Ingen effekt (↔) motsvarar en

≤20 % minskning i uppskattat

medelvärde av kvoten eller ≤25 %

ökning i uppskattat medelvärde av

kvoten

(CYP3A4-enzyminduktion)

Samtidig användning av

simeprevir och efavirenz

resulterade i väsentligt

sänkta plasmakoncentrationer

av simeprevir på grund av

CYP3A4-induktion av

efavirenz.

Detta kan leda till utebliven

behandlingseffekt för

simeprevir.

Samtidig användning av

simeprevir och efavirenz

rekommenderas inte.

Sofosbuvir/velpatasvir

↔sofosbuvir

↓velpatasvir

↔efavirenz

Samtidig användning av

sofosbuvir/velpatasvir och

efavirenz ledde till minskad

(cirka 50 %) systemisk

exponering för velpatasvir.

Mekanismen för effekten på

velpatasvir är induktion av

CYP3A och CYP2B6 via

efavirenz. Samtidig behandling

med sofosbuvir/velpatasvir

och efavirenz rekommenderas

inte. Se

förskrivningsinformationen för

sofosbuvir/velpatasvir för mer

information.

Velpatasvir/sofosbuvir/voxilap

revir

↓velpatasvir

↓voxilaprevir

Samtidig användning av

velpatasvir/sofosbuvir/

voxilaprevir och efavirenz

rekommenderas inte eftersom

det kan ge minskade

koncentrationer av velpatasvir

och voxilaprevir. Se

förskrivningsinformationen för

velpatasvir/sofosbuvir/voxilapr

evir för mer information.

Proteashämmare:

Elbasvir/grazoprevir

↓elbasvir

↓grazoprevir

↔efavirenz

Samtidig användning med

efavirenz och

elbasvir/grazoprevir är

kontraindicerat eftersom detta

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

kan leda till uteblivet

virologiskt svar på

elbasvir/grazoprevir. Den

uteblivna effekten beror på

signifikantminskade

plasmakoncentrationer av

elbasvir och grazoprevir

orsakade av CYP3A4-

induktion. Se

förskrivningsinformationen för

elbasvir/grazoprevir för mer

information.

Glekaprevir/pibrentasvir

↓glekaprevir

↓pibrentasvir

Samtidig användning av

glekaprevir/pibrentasvir och

efavirenz kan ge signifikant

minskade

plasmakoncentrationer av

glekaprevir och pibrentasvir

och leda till minskad

behandlingseffekt. Samtidig

behandling med

glekaprevir/pibrentasvir och

efavirenz rekommenderas inte.

Se förskrivningsinformationen

för glekaprevir/pibrentasvir för

mer information.

Antimikrobiella medel

azitromycin/efavirenz

(600 mg engångsdos/400 mg

en gång dagligen)

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

klaritromycin/efavirenz

(500 mg var 12:e timme/

400 mg en gång dagligen)

klaritromycin:

AUC: ↓ 39 % (↓ 30 - ↓ 46)

: ↓ 26 % (↓ 15 - ↓ 35)

klaritromycin-14-

hydroximetabolit:

AUC: ↑ 34 % (↑ 18 - ↑ 53)

: ↑ 49 % (↑ 32 - ↑ 69)

efavirenz:

AUC: ↔

: ↑ 11 % (↑ 3 - ↑ 19)

(CYP3A4-induktion)

Utslag utvecklades hos 46% av

icke-infekterade frivilliga som

erhöll efavirenz och

klaritromycin.

Den kliniska betydelsen av

dessa förändringar i

plasmanivåerna för

klaritromycin är inte känd.

Alternativ till klaritromycin

(t ex azitromycin) kan

övervägas. Ingen dosjustering

för efavirenz är nödvändig.

Andra makrolidantibiotika

(t ex erytromycin)/efavirenz

Interaktion är inte studerad.

Data för en

dosrekommendation saknas.

Antimykobakteriella medel

rifabutin/efavirenz

(300 mg en gång dagligen/600

rifabutin:

AUC: ↓ 38 % (↓ 28 - ↓ 47)

Den dagliga dosen rifabutin

bör ökas med 50% vid

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

mg en gång dagligen)

: ↓ 32 % (↓ 15 - ↓ 46)

: ↓ 45 % (↓ 31 - ↓ 56)

efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 12 % (↓ 24 - ↑ 1)

(CYP3A4-induktion)

samtidig användning

tillsammans med efavirenz.

Överväg att dubblera dosen

rifabutin i behandlingsregimer

där rifabutin ges 2 eller 3

gånger i veckan tillsammans

med efavirenz. Den kliniska

effekten av denna dosjustering

har inte utvärderats tillräckligt.

Individuell tolerabilitet och

virologiskt svar bör övervägas

när en dosjustering görs (se

avsnitt 5.2).

rifampicin/efavirenz

(600 mg en gång dagligen/600

mg en gång dagligen)

efavirenz:

AUC: ↓ 26 % (↓ 15 - ↓ 36)

: ↓ 20 % (↓ 11 - ↓ 28)

: ↓ 32 % (↓ 15 - ↓ 46)

(CYP3A4- och CYP2B6-

induktion)

Vid samtidig behandling med

rifampicin hos patienter som

väger 50 kg eller mer, kan en

ökning av efavirenzdosen till

800 mg dagligen ge en

exponering likvärdig en daglig

dos på 600 mg jämfört med

användning utan

rifampicin.Den kliniska

effekten av denna dosjustering

har inte utvärderats tillräckligt.

Individuell tolerabilitet och

virologiskt svar bör beaktas

vid dosjusteringen (se avsnitt

5.2). Ingen dosjustering är

nödvändig för rifampicin,

inklusive 600 mg.

Antimykotiska medel

itrakonazol/efavirenz

(200 mg var 12:e timme/

600 mg en gång dagligen)

itrakonazol:

AUC: ↓ 39 % (↓ 21 - ↓ 53)

: ↓ 37 % (↓ 20 - ↓ 51)

: ↓ 44 % (↓ 27 - ↓ 58)

(sänkta

itrakonazolkoncentrationer:

CYP3A4-induktion)

hydroxiitrakonazol:

AUC: ↓ 37 % (↓ 14 - ↓ 55)

: ↓ 35 % (↓ 12 - ↓ 52)

: ↓ 43 % (↓ 18 - ↓ 60)

efavirenz:

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk förändring.

Eftersom inget råd om dos för

itrakonazol kan ges bör

alternativ antimykotisk

behandling övervägas.

posakonazol/efavirenz

(--/400 mg en gång dagligen)

posakonazol:

AUC: ↓ 50 %

: ↓ 45 %

(UDP-G induktion)

Samtidig användning av

posakonazol och efavirenz bör

undvikas såvida inte fördelarna

för patienten är större än

riskerna.

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

vorikonazol/efavirenz

(200 mg två gånger

dagligen/400 mg en gång

dagligen)

vorikonazol:

AUC: ↓ 77 %

: ↓ 61 %

efavirenz:

AUC: ↑ 44 %

: ↑ 38 %

När efavirenz ges tillsammans

med vorikonazol måste

underhållsdosen för

vorikonazol ökas till 400 mg

två gånger dagligen och dosen

efavirenz måste minskas med

50%, dvs till 300 mg en gång

dagligen. När behandling med

vorikonazol avslutas bör man

återgå till den ursprungliga

dosen för efavirenz.

vorikonazole/efavirenz

(400 mg två gånger

dagligen/300 mg en gång

dagligen)

vorikonazole:

AUC: ↓ 7 % (↓ 23 - ↑ 13) *

: ↑ 23 % (↓ 1 - ↑ 53) *

efavirenz:

AUC: ↑ 17 % (↑ 6 - ↑ 29) **

: ↔**

*jämfört med enbart 200 mg två

gånger dagligen

** jämfört med enbart 600 mg en

gång dagligen

(kompetitiv hämning av oxidativ

metabolism)

flukonazol/efavirenz

(200 mg en gång dagligen/400

mg en gång dagligen)

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

ketokonazol och andra

imidazolinnehållande

antimykotiska medel

Interaktion är inte studerad.

Data för en

dosrekommendation saknas.

Malariamedel

artemeter/lumefantrin/

efavirenz

(20/120 mg tablett, 6 doser

med vardera 4 tabletter i 3

dagar/600 mg en gång

dagligen)

artemeter:

AUC: ↓ 51 %

Cmax: ↓ 21 %

dihydroartemisinin:

AUC: ↓ 46 %

Cmax: ↓ 38 %

lumefantrin:

AUC: ↓ 21 %

Cmax: ↔

efavirenz

AUC: ↓ 17 %

Cmax: ↔

(CYP3A4-induktion)

Eftersom sänkta

koncentrationer av

artemeter, dihydroartemisinin

eller lumefantrin kan resultera

i en minskad antimalariaeffekt

bör försiktighet iakttas när

efavirenz ges tillsammans med

aretmeter/lumefantrin-

tabletter.

atovakvon och proguanil

hydroklorid/efavirenz

(250/100 mg

engångsdos/600 mg en gång

dagligen)

atovakvon:

AUC: ↓ 75 % (↓ 62 - ↓ 84)

↓ 44 % (↓ 20 - ↓ 61)

proguanil:

AUC: ↓ 43 % (↓ 7 - ↓ 65)

Samtidig användning av

atovakvon/proguanil med

efavirenz ska undvikas.

SYRAREDUCERANDE MEDEL

magnesiumhydroxid-

simetikonantacida/efavirenz

(30 ml engångsdos/400 mg

engångsdos)

Varken

aluminium/magnesiumhydroxid-

antacida eller famotidin ändrade

absorptionen av efavirenz.

Samtidig behandling med

efavirenz tillsammans med

läkemedel som ändrar gastriskt

pH förväntas inte påverka

absorptionen av efavirenz.

famotidin/efavirenz

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

(40 mg engångsdos/400 mg

engångsdos)

ÅNGESTDÄMPANDE MEDEL

lorazepam/efavirenz

(2 engångsdos/600 mg en gång

dagligen)

lorazepam:

AUC: ↑ 7 % (↑ 1 - ↑ 14)

: ↑ 16 % (↑ 2 - ↑ 32)

Dessa förändringar anses inte vara

kliniskt signifikanta.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

ANTIKOAGULANTIA

warfarin/efavirenz

acenokumarol/efavirenz

Interaktion är inte studerad.

Warfarins eller acenokumarols

plasmakoncentration och effekter

kan potentiellt ökas eller minskas

av efavirenz.

Dosjustering kan behövas för

warfarin eller acenokumarol.

ANTIKONVULSIVA MEDEL

karbamazepin/efavirenz

(400 mg en gång dagligen/600

mg en gång dagligen)

karbamazepin:

AUC: ↓ 27 % (↓ 20 - ↓ 33)

: ↓ 20 % (↓ 15 - ↓ 24)

: ↓ 35 % (↓ 24 - ↓ 44)

efavirenz:

AUC: ↓ 36 % (↓ 32 - ↓ 40)

: ↓ 21 % (↓ 15 - ↓ 26)

: ↓ 47 % (↓ 41 - ↓ 53)

(sänkta

karbamazepinkoncentrationer:

CYP3A4-induktion; sänkta

efavirenzkoncentrationer:

CYP3A4-och CYP2B6-induktion)

AUC vid steady-state, C

för den aktiva

karbamazepinepoxidmetaboliten

förblev oförändrad. Det finns

ingen data avseende samtidig

användning med högre doser av

något av de båda läkemedlen.

Ingen dosrekommendation kan

ges. Alterntiv antikonvulsiv

behandling bör övervägas.

Plasmakoncentrationer av

karbamazepin bör följas

regelbundet.

fenytoin, fenobarbital samt

andra antikonvulsiva medel

som utgör substrat för

CYP450-isoenzymer

Interaktion är inte studerad. Det

finns en potential för minskning

eller ökning av

plasmakoncentrationer av

fenytoin, fenobarbital samt andra

antikonvulsiva medel som utgör

substrat för CYP450-isoenzymer

när de ges samtidigt med

efavirenz.

När efavirenz ges tillsammans

med antikonvulsiva medel som

utgör substrat för CYP450-

isoenzymer bör

plasmakoncentrationer av de

antikonvulsiva läkemedlen

följas regelbundet.

valproinsyra/efavirenz

(250 mg två gånger

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

Ingen kliniskt signifikant effekt på

efavirenz farmakokinetik.

Begränsade data antyder att det

inte föreligger någon kliniskt

signifikant effekt på valproinsyras

farmakokinetik.

Ingen dosjustering är

nödvändig för efavirenz.

Patienterna bör följas med

avseende på krampanfall.

vigabatrin/efavirenz

Interaktion är inte studerad.

Ingen dosjustering är

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

gabapentin/efavirenz

Kliniskt signifikanta interaktioner

förväntas inte eftersom vigabatrin

och gabapetin uteslutande

elimineras i oförändrad form i

urinen varför det är osannolikt att

de skulle konkurrera om samma

metaboliska enzymer och

eliminationsvägar som efavirenz.

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

ANTIDEPRESSIVA MEDEL

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

sertralin/efavirenz

(50 mg en gång dagligen/

600 mg en gång dagligen)

sertralin:

AUC: ↓ 39 % (↓ 27 - ↓ 50)

: ↓ 29 % (↓ 15 - ↓ 40)

: ↓ 46 % (↓ 31 - ↓ 58)

efavirenz:

AUC: ↔

: ↑ 11 % (↑ 6 - ↑ 16)

: ↔

(CYP3A4-induktion)

Dosökningar av sertralin bör

anpassas efter kliniskt svar.

Ingen dosjustering av

efavirenz är nödvändig.

paroxetin/efavirenz

(20 mg en gång dagligen/

600 mg en gång dagligen)

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

fluoxetin/efavirenz

Interaktion är inte studerad.

Eftersom fluoxetin har en

liknande metabolisk profil som

paroxetin, dvs en kraftig

CYP2D6-hämmande effekt, bör

samma avsaknad av interaktion

föreligga.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

Noradrenalin och dopaminåterupptagshämmare

bupropion/efavirenz

[150 mg engångsdos (fördröjd

frisättning)/600 mg en gång

dagligen]

bupropion:

AUC: ↓ 55 % (↓ 48 - ↓ 62)

: ↓ 34 % (↓ 21 - ↓ 47)

hydroxiybupropion:

AUC: ↔

: ↑ 50% (↑ 20 - ↑ 80)

(CYP2B6-induktion)

Dosökningar av bupropion bör

anpassas efter kliniskt svar,

men den maximala

rekommenderade dosen för

bupropion bör inte

överskridas.

Ingen dosjustering är

nödvändig för efavirenz.

ANTIHISTAMINER

cetirizin/efavirenz

(10 mg engångsdos/600 mg en

gång dagligen)

cetirizin:

AUC: ↔

: ↓ 24 % (↓ 18 - ↓ 30)

Dessa förändringar anses inte vara

kliniskt signifikanta.

efavirenz:

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

KARDIOVASKULÄRA MEDEL

Kalciumantagonister

diltiazem/efavirenz

diltiazem:

Dosjustering av diltiazem bör

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

(240 mg en gång dagligen/600

mg en gång dagligen)

AUC: ↓ 69 % (↓ 55 - ↓ 79)

: ↓ 60 % (↓ 50 - ↓ 68)

: ↓ 63 % (↓ 44 - ↓ 75)

desacetyldiltiazem:

AUC: ↓ 75 % (↓ 59 - ↓ 84)

: ↓ 64 % (↓ 57 - ↓ 69)

: ↓ 62 % (↓ 44 - ↓ 75)

N-monodesmetyldiltiazem:

AUC: ↓ 37 % (↓ 17 - ↓ 52)

: ↓ 28 % (↓ 7 - ↓ 44)

: ↓ 37 % (↓ 17 - ↓ 52)

efavirenz:

AUC: ↑ 11 % (↑ 5 - ↑ 18)

: ↑ 16 % (↑ 6 - ↑ 26)

: ↑ 13 % (↑ 1 - ↑ 26)

(CYP3A4-induktion)

Förhöjningen av efavirenz

farmakokinetiska parametrar

anses inte vara kliniskt

signifikant.

anpassas efter kliniskt svar (se

produktresumén för diltiazem).

Ingen dosjustering är

nödvändig för efavirenz.

verapamil, felodipin, nifedipin

och nikardipin

Interaktion är inte studerad. När

efavirenz ges samtidigt med en

kalciumantagonist som utgör

substrat för CYP3A4-enzym finns

risk för sänkt plasmakoncentration

av kalciumantagonisten.

Dosjustering av

kalciumantagonister bör

anpassas efter kliniskt svar (se

produktresumé för respektive

kalciumantagonist).

LIPIDSÄNKANDE MEDEL

HMG CoA-reduktashämmare

atorvastatin/efavirenz

(10 mg en gång dagligen /600

mg en gång dagligen)

atorvastatin:

AUC: ↓ 43 % (↓ 34 - ↓ 50)

: ↓ 12 % (↓ 1 - ↓ 26)

2-hydroxiatorvastatin:

AUC: ↓ 35 % (↓ 13 - ↓ 40)

: ↓ 13 % (↓ 0 - ↓ 23)

4-hydroxiatorvastatin:

AUC: ↓ 4 % (↓ 0 - ↓ 31)

: ↓ 47 % (↓ 9 - ↓ 51)

Total mängd aktiva HMG

CoAreduktashämmare:

AUC: ↓ 34 % (↓ 21 - ↓ 41)

: ↓ 20 % (↓ 2 - ↓ 26)

Kolesterolnivåer bör följas

regelbundet. Dosjustering av

atorvastatin kan vara

nödvändigt (se produktresumé

för atorvastatin). Ingen

dosjustering är nödvändig för

efavirenz.

pravastatin/efavirenz

(40 mg en gång dagligen/

600 mg en gång dagligen)

pravastatin:

AUC: ↓ 40 % (↓ 26 - ↓ 57)

: ↓ 18 % (↓ 59 - ↑ 12)

Kolesterolnivåer bör följas

regelbundet. Dosjustering av

pravastatin kan vara

nödvändigt (se produktresumé

för pravastatin). Ingen

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

dosjustering är nödvändig för

efavirenz.

simvastatin/efavirenz

(40 mg en gång dagligen/

600 mg en gång

dagligen)

simvastatin:

AUC: ↓ 69 % (↓ 62 - ↓ 73)

: ↓ 76 % (↓ 63 - ↓ 79)

simvastatinsyra:

AUC: ↓ 58 % (↓ 39 - ↓ 68)

: ↓ 51 % (↓ 32 - ↓ 58)

Total mängd aktiva HMG

CoAreduktashämmare:

AUC: ↓ 60 % (↓ 52 - ↓ 68)

: ↓ 62 % (↓ 55 - ↓ 78)

(CYP3A4-induktion)

Samtidig administrering av

efavirenz med atorvastatin,

pravastatin eller simvastatin

påverkade inte efavirenz AUC-

eller C

-värden

Kolesterolnivåer bör följas

regelbundet. Dosjustering av

simvastatin kan vara

nödvändigt (se produktresumé

för simvastatin). Ingen

dosjustering är nödvändig för

efavirenz.

rosuvastatin/efavirenz

Interaktionen har inte studerats.

Rosuvastatin utsöndras

huvudsakligen via feces,

interaktion med efavirenz

förväntas därför inte.

Ingen dosjustering är

nödvändig för något av dessa

läkemedel.

HORMONELLA ANTIKONCEPTIONSMEDEL

Orala:

etinylestradiol+norgestimat/

efavirenz

(0,035 mg + 0,25 mg en gång

dagligen/600 mg en gång

dagligen)

etinylestradiol:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 8 % (↑ 14 till ↓ 25)

norelgestromin (aktiv metabolit):

AUC: ↓ 64 % (↓ 62 till ↓ 67)

: ↓ 46 % (↓ 39 till ↓ 52)

: ↓ 82 % (↓ 79 till ↓ 85)

levonorgestrel (aktiv metabolit):

AUC: ↓ 83 % (↓ 79 till ↓ 87)

: ↓ 80 % (↓ 77 till ↓ 83)

: ↓ 86 % (↓ 80 till ↓ 90)

(induktion av metabolism)

efavirenz: ingen kliniskt

signifikant interaktion. Den

kliniska betydelsen av dessa

interaktioner är inte känd.

En tillförlitlig barriärmetod för

antikonception ska användas

utöver hormonella

antikonceptionsmedel (se

avsnitt 4.6).

Injektion:

depomedroxyprogesteronaceta

t (DMPA)/efavirenz

(150 mg im enkeldos DMPA)

I en tremånaders

interaktionsstudie sågs inga

väsentliga skillnader mellan

patienter som fick

efavirenzinnehållande

antiretroviral behandling och

Eftersom den tillgängliga

informationen är begränsad,

ska en tillförlitlig barriärmetod

för antikonception användas

utöver hormonella

antikonceptionsmedel (se

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

personer som inte fick någon

antiretroviral behandling vad

gäller farmakokinetiska

parametrar för MPA. I en annan

studie sågs liknande resultat,

plasmanivåerna av MPA varierade

dock mer i denna studie jämfört

med den första. I båda studierna

var plasmanivåerna för

progesteron fortsatt låga hos

patienter som behandlades med

efavirenz och DMPA, vilket kan

förväntas vid förhindrad

ägglossning.

avsnitt 4.6).

Implantat:

etonogestrel/efavirenz

Minskad exponering av

etonogestrel kan förväntas

(CYP3A4-induktion). Efter

marknadsföring har det

förekommit enstaka rapporter om

otillräcklig antikonceptionell

effekt med etonogestrel hos

efavirenzexponerade patienter.

En tillförlitlig barriärmetod för

antikonception ska användas

utöver hormonella

antikonceptionsmedel (se

avsnitt 4.6).

IMMUNOSUPPRESSIVA MEDEL

Immunosuppressiva medel

som metaboliseras via

CYP3A4 (som cyklosporin,

takrolimus,

sirolimus)/efavirenz

Interaktion är inte studerad.

Minskad exponering med

immunosuppressiva medel kan

förväntas (CYP3A4-induktion).

Dessa immunosuppressiva medel

förväntas inte påverka

exponeringen av efavirenz.

Dosjustering med det

immunosuppressiva medlet

kan behövas. Koncentrationer

av det immunosuppressiva

medlet bör följas noga i minst

två veckor (tills

koncentrationen stabiliserats),

detta rekommenderas när

behandling med efavirenz

påbörjas eller sätts ut.

OPIOIDER

metadon/efavirenz

(stabil underhållsdos, 35-100

mg en gång dagligen/ 600 mg

en gång dagligen)

metadon:

AUC: ↓ 52 % (↓ 33 - ↓ 66)

: ↓ 45 % (↓ 25 - ↓ 59)

(CYP3A4-induktion)

I en studie med HIV-infekterade

intravenösa missbrukare,

resulterade samtidig användning

av efavirenz och metadon i

minskade plasmanivåer av

metadon och tecken på

opiatabstinenssymtom.

Metadondosen ökades i

genomsnitt 22 % för att lindra

abstinenssymtomen.

Samtidig användning med

efavirenz ska undvikas på

grund av risken för

QTc-förlängning (se

avsnitt 4.3).

buprenorfin/naloxon/efavirenz

buprenorfin:

AUC: ↓ 50 %

Trots minskningen i

buprenorfinexponering,

uppvisade ingen patient

Läkemedel, i

terapigruppsordning

(dos)

Effekt på läkemedelsnivåer

Procentuell ändring av

medelvärde av AUC, C

max

, C

min

med konfidensintervall om det

finns

a

(mekanism)

Rekommendation vid

samtidig behandling med

efavirenz

norbuprenorfin:

AUC: ↓ 71 %

efavirenz:

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion.

utsättningssymtom.

Dosjustering för buprenorfin

eller efavirenz är antagligen

inte nödvändig då preparaten

ges samtidigt.

90 % konfidensintervall om inget annat anges.

95 % konfidensintervall.

Andra interaktioner: efavirenz binder inte till cannabinoidreceptorer. Falskt positiva provresultat för

cannabinoider i urin hos icke-infekterade och hivinfekterade personer som erhållit efavirenz, har

rapporterats med vissa screeningtester. Bekräftande testning med mer specifika metoder såsom

gaskromatografi/masspektrometri rekommenderas i dessa fall.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Se nedan och avsnitt 5.3. Efavirenz ska inte användas under graviditet, såvida inte patientens kliniska

tillstånd kräver sådan behandling. Kvinnor i fertil ålder ska genomgå graviditetstest innan efavirenz

sätts in.

Antikonceptionsmedel för män och kvinnor

Antikonceptionsmedel av barriärtyp ska alltid användas i kombination med andra

antikonceptionsmetoder (till exempel perorala eller andra hormonella antikonceptionsmedel, se avsnitt

4.5). Då efavirenz har lång halveringstid rekommenderas lämpliga antikonceptiva åtgärder under 12

veckor efter avslutad behandling med efavirenz.

Graviditet

Det finns sju retrospektiva rapporter om fynd som överensstämmer med neuralrörsdefekt, inklusive

meningomyelocele, samtliga hos mödrar som exponerats för behandlingsregimer där efavirenz ingick

under första trimestern (samtliga fasta kombinationsläkemedel som innehåller efavirenz undantagna).

Ytterligare två fall (ett prospektivt och ett retrospektivt) vilka innefattar händelser som

överensstämmer med neuralrörsdefekt, har rapporterats med det fasta kombinationsläkemedlet som

innehåller efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisproxilfumarat. Ett orsakssamband mellan dessa

händelser och användning av efavirenz har inte fastställts och den gemensamma nämnaren är inte

känd. Eftersom neuralrörsdefekter uppträder inom de 4 första veckorna av fosterutveckling (vid den

tid då neuralrören sluts), gäller denna eventuella risk kvinnor som exponeras för efavirenz under

graviditetens första trimester.

I juli 2013 hade 904 prospektiva graviditetsrapporter, avseende exponering under graviditetens första

trimester med behandlingsregimer där efavirenz ingått, inkommit till det antiretrovirala

graviditetsregistret (APR, Antiretroviral Pregnancy Registry). Dessa graviditeter resulterade i 766

levande födda barn. Ett barn rapporterades ha en neuralrörsdefekt och frekvensen samt mönstret för

andra medfödda defekter liknade såväl vad som setts hos barn som exponerats för behandlingsregimer

utan efavirenz som i hiv-negativ kontrollgrupp. Incidensen av neuralrörsdefekt i den allmänna

populationen varierar från 0,5 – 1 fall per 1 000 levande födda barn.

Missbildningar har observerats hos foster till efavirenz-behandlade apor (se avsnitt 5.3).

Amning

Efavirenz har visat sig utsöndras i human modersmjölk. Det finns inte tillräcklig information gällande

effekterna av efavirenz hos nyfödda/spädbarn. Risk för spädbarnet kan inte uteslutas. Amning bör

avbrytas under behandling med efavirenz. Det rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor inte under

några omständigheter ska amma sina spädbarn för att undvika överföring av HIV.

Fertilitet

Effekten av efavirenz på hanars och honors fertilitet hos råtta har endast utvärderats vid

dosexponeringar som är desamma eller lägre än de som uppnås hos människa när man ger

rekommenderade doser av efavirenz. I dessa studier försämrade inte efavirenz parning eller fertilitet

hos han- och honråttor (doser upp till 100 mg/kg, två gånger dagligen) och påverkade inte sperma eller

avkomma hos behandlade hanråttor (doser upp till 200 mg, två gånger dagligen).

Reproduktionsförmågan hos avkomma från honråttor som fått efavirenz påverkades inte.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Efavirenz kan ge yrsel, nedsatt koncentrationsförmåga och/eller somnolens. Patienter bör instrueras att

de bör undvika potentiellt riskfyllda uppgifter som att framföra fordon eller handha maskiner om de

upplever dessa symtom.

4.8

Biverkningar

Sammanställning av säkerhetsprofilen

Efavirenz har studerats hos över 9 000 patienter. I en subgrupp på 1 008 vuxna patienter som erhöll

600 mg efavirenz dagligen i kombination med proteashämmare och/eller NRTI i kontrollerade kliniska

studier var de vanligast rapporterade biverkningarna av minst måttlig svårhetsgrad rapporterat hos

minst 5 % av patienterna hudutslag (11,6 %), yrsel (8,5 %), illamående (8,0 %), huvudvärk (5,7 %)

och trötthet (5,5 %). De mest påtagliga biverkningarna associerade med efavirenz är utslag och

centralnervösa symtom. Centralnervösa symtom börjar vanligtvis strax efter behandlingsstart och

försvinner vanligtvis efter de första 2 - 4 veckorna. Svåra hudreaktioner som Stevens-Johnsons

syndrom och erythema multiforme, psykiatriska biverkningar inklusive svår depression, död genom

självmord och psykosliknande beteende och kramper har rapporterats hos patienter som behandlats

med efavirenz. Administrering av efavirenz tillsammans med föda kan öka exponeringen av efavirenz,

vilket kan leda till en ökad biverkningsfrekvens (se avsnitt 4.4).

Säkerhetsprofilen under långtidsbehandling med efavirenz har utvärderats i en kontrollerad klinisk

studie (006) i vilken patienterna gavs antingen efavirenz + zidovudin + lamivudin (n = 412,

medianperiod 180 veckor), efavirenz + indinavir (n = 415, medianperiod 102 veckor) eller indinavir +

zidovudin + lamivudin (n = 401, medianperiod 76 veckor). Långtidsbehandling med efavirenz i denna

studie förknippades inte med någon ny säkerhetsproblematik.

Tabell över biverkningar

Biverkningar av måttlig eller större allvarlighetsgrad, med minsta möjliga samband med behandlingen

(baserat på undersökarnas tillskrivelse), som rapporterats i kliniska prövningar med efavirenz vid den

rekommenderade dosen i kombinationsterapi (n = 1 008) är listade nedan. Biverkningar i samband

med antiretroviral behandlingsregim med efavirenz som observerats efter godkännandet av

läkemedlet, finns också listade med kursiv stil.

Frekvensen definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10);

mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1000) eller mycket sällsynta

(< 1/10 000).

Immunsystemet

mindre vanliga

Hypersensitivitet

Metabolism och nutrition

vanliga

hypertriglyceridemi*

mindre vanliga

hyperkolesterolemi*

Psykiska störningar

vanliga

abnormala drömmar, ångest, depression, insomni*

mindre vanliga

affektlabilitet, aggression, förvirringstillstånd, euforisk sinnesstämning,

hallucination, mani, paranoia,

psykos

, suicidförsök, suicidtankar, katatoni*

sällsynta

vanföreställning

neuros

fullbordat självmord

‡,

Centrala och perifera nervsystemet

vanliga

cerebellära koordinations- och balansrubbningar

, störd uppmärksamhet (3,6%),

yrsel (8,5%), huvudvärk (5,7%), somnolens (2,0%)*

mindre vanliga

agitation, amnesi, ataxi, onormal koordination, konvulsioner, onormalt tänkande*,

tremo

Ögon

mindre vanliga

Dimsyn

Öron och balansorgan

mindre vanliga

tinnitus

, vertigo

Blodkärl

mindre vanliga

blodvallning

Magtarmkanalen

vanliga

buksmärta, diarré, illamående, kräkningar

mindre vanliga

Pankreatit

Lever och gallvägar

vanliga

förhöjt aspartataminotransferas (ASAT)*

förhöjt alaninaminotransferas (ALAT)*

förhöjt gamma-glutamyltransferas (GGT)*

mindre vanliga

akut hepatit

sällsynta

leversvikt

‡,

Hud och subkutan vävnad

mycket

vanliga

utslag (11,6%)*

vanliga

Klåda

mindre vanliga

erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom*

sällsynta

fotoallergisk dermatit

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

mindre vanliga

Gynekomasti

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället

vanliga

Trötthet

*,†, ‡

Se avsnitt

c. Beskrivning av utvalda biverkningar

för ytterligare information.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Information rörande övervakning efter godkännande

Dessa biverkningar identifierades genom övervakning efter godkännandet av läkemedlet,

frekvensernabestämdes utifrån data från 16 kliniska studier (n=3969).

Dessa biverkningar identifierades genom övervakning efter godkännandet av läkemedlet men

rapporterades inte som läkemedelsrelaterade händelser för efavirenzbehandlade patienter i 16 kliniska

studier. Frekvenskategorin "sällsynta" definierades enligt " Riktlinje gällande produktresumé (SmPC)

(daterad september 2009)" baserat på ett övre uppskattat gränsvärde av det 95 %-iga

konfidensintervallet för 0 händelser givet antalet personer som behandlats med efavirenz i dessa

kliniska studier (n=3969).

Utslag

I kliniska studier fick 26 % av patienterna, behandlade med 600 mg efavirenz, hudutslag jämfört med

17 % av patienterna som behandlades i kontrollgrupper. Hudutslag ansågs behandlingsrelaterade hos

18 % av patienterna behandlade med efavirenz. Svåra utslag förekom hos mindre än 1 % av

patienterna behandlade med efavirenz och 1,7% avbröt behandlingen på grund av utslag. Förekomsten

av erythema multiforme eller Stevens-Johnsons syndrom var cirka 0,1 %.

Utslagen är vanligen lindriga till måttliga makulopapulära hudutslag som uppträder inom de första två

veckorna efter att behandlingen med efavirenz inletts. Hos de flesta patienter försvinner utslagen inom

en månad vid fortsatt behandling med efavirenz. Efavirenz kan åter sättas in hos patienter som avbrutit

behandlingen på grund av utslag. Användning av lämpliga antihistaminer och/eller kortikosteroider

rekommenderas när efavirenz återinsätts.

Erfarenheten av efavirenz hos patienter som avbrutit behandling med andra antiretrovirala medel i

NNRTI-klassen är begränsad. Rapporterade fall av återkommande utslag efter byte från nevirapin- till

efavirenzbehandling, primärt baserat på retrospektiv kohortdata från publicerad litteratur, varierar

mellan 13 % och 18 %, vilket är jämförbart med antalet som observerats hos patienter behandlade med

efavirenz i kliniska studier (se avsnitt 4.4).

Psykiska symtom

Allvarliga psykiska biverkningar har rapporterats hos patienter behandlade med efavirenz. I

kontrollerade studier var frekvensen av specifika allvarliga psykiska händelser:

Efavirenzregim

Kontrollregim

(n=1008)

(n=635)

djup depression

1,6 %

0,6 %

självmordstankar

0,6 %

0,3 %

självmordsförsök utan dödlig utgång

0,4 %

aggressivt beteende

0,4 %

0,3 %

paranoida reaktioner

0,4 %

0,3 %

maniska reaktioner

0,1 %

Patienter med psykiska störningar i anamnesen verkar ha större risk att få dessa allvarliga psykiska

biverkningar med en frekvens av de ovanstående mellan 0,3 % för maniska reaktioner till 2,0 % för

både djup depression och självmordstankar. Efter godkännandet av läkemedlet har det också

förekommit rapporter om död genom självmord, vanföreställningar, psykosliknande beteende och

katatoni.

Centralnervösa symtom

Frekvent rapporterade biverkningar i kliniska kontrollerade studier innefattade, men var inte

begränsade till: yrsel, sömnlöshet, somnolens, nedsatt koncentrationsförmåga och onormal

drömaktivitet. Centralnervösa symtom med måttlig till svår intensitet upplevdes av 19 % (svår 2,0 %)

av patienterna jämfört med 9 % (svår 1 %) av patienterna som behandlades med kontrollregimer. I

kliniska studier avbröt 2 % av patienterna som behandlades med efavirenz behandlingen på grund av

sådana symtom.

Centralnervösa symtom börjar vanligen under behandlingens första eller andra dag och försvinner

vanligen efter de första 2 - 4 veckorna. I en studie på icke-infekterade frivilliga var mediantid till debut

av ett representativt centralnervöst symtom efter dosering 1 timme och median för duration var 3

timmar. Centralnervösa symtom kan inträffa oftare när efavirenz tas i samband med måltider möjligen

beroende på förhöjda plasmanivåer av efavirenz (se avsnitt 5.2). Dosering vid sänggående verkar

förbättra toleransen för dessa symtom och rekommenderas under behandlingens första veckor och till

patienter med kvarstående symtom (se avsnitt 4.2). Minskning av dosen eller uppdelning av den

dagliga dosen har inte visat sig ge någon fördel.

Analyser av långtidsdata visade att efter 24 veckors behandling var incidensen av nydebuterade

centralnervösa symtom hos patienter behandlade med efavirenz generellt likartade med de i

kontrollgruppen.

Leversvikt

Ett fåtal rapporter om leversvikt, efter godkännandet av läkemedlet, innefattande fall hos patienter

utan tidigare leversjukdom eller andra identifierbara riskfaktorer, karakteriserades av snabb utveckling

som, i vissa fall, ledde till transplantation eller död.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos HIV-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och autoimmun

hepatit) har också rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan inträffa flera

månader efter behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Osteonekros

Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden HIV-

sjukdom eller långvarig exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Frekvensen av

detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Avvikande laboratorievärden

Leverenzymer

: förhöjningar av ASAT och ALAT till mer än fem gånger över den övre gränsen för

normalvärdet (ULN) iakttogs hos 3 % av 1 008 patienter behandlade med 600 mg efavirenz (5-8 %

efter långtidsbehandling i studie 006). Liknande förhöjningar sågs hos patienter behandlade med

kontrollregimer (5 % efter långtidsbehandling). Förhöjningar av GGT till mer än fem gånger över

ULN iakttogs hos 4 % av alla patienter behandlade med 600 mg efavirenz och 1,5-2 % av patienterna

behandlade med kontrollregimer (7 % av patienter behandlade med efavirenz och 3 % av patienter

behandlade med kontrollregim efter långtidsbehandling). Isolerad förekomst av förhöjd GGT hos

patienter som behandlats med efavirenz kan vara en följd av enzyminduktion. I långtidsstudien (006)

avbröt 1 % av patienterna i varje behandlingsgrupp studien beroende på gall- eller leverproblem.

Amylas

: I kliniska studier visade en subgrupp på 1008 patienter en asymtomatisk förhöjning av

serumamylasnivå som var 1,5 gånger större än den övre gränsen för normalvärdet (ULN) hos 10 % av

patienter behandlade med efavirenz och hos 6 % av patienter behandlade med kontrollbehandling. Den

kliniska betydelsen av asymtomatisk förhöjning av serumamylas är inte känd.

Metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Biverkningar hos barn var i allmänhet jämförbara med de som observerades hos vuxna patienter.

Utslag rapporterades oftare hos barn (59 av 182 (32 %) som behandlades med efavirenz) och var

oftare av svårare grad hos barn än hos vuxna (allvarliga utslag rapporterades hos 6 av 182 (3,3 %) av

barnen). Profylax med lämpligt antihistamin före inledande av behandling med efavirenz hos barn kan

övervägas.

Andra särskilda patientgrupper

Leverenzym hos hepatit B eller C dubbelinfekterade patienter

Långtidsdata från studie 006 visar att 137 patienter behandlade med regimer innehållande efavirenz

(behandlingstid i median 68 veckor) och 84 patienter behandlade med kontrollregim (behandlingstid i

median 56 veckor), var seropositiva vid screening för hepatit B (ytantigenpositiva) och/eller hepatit C

(hepatit C-antikroppositiva). Bland de dubbelinfekterade patienterna i studie 006 utvecklades

förhöjningar av ASAT till mer än fem gånger över den övre gränsen för normalvärdet (ULN) hos 13

% av efavirenzbehandlade patienter och hos 7 % av patienterna i kontrollgruppen, samt förhöjningar

av ALAT till mer än fem gånger över den övre gränsen för normalvärdet (ULN) hos 20 % av

patienterna i efavirenz-grupperna och 7 % av patienterna i kontrollgruppen. Bland de

dubbelinfekterade patienterna avbröt 3 % av patienterna med efavirenzbehandling, samt 2 % av

patienterna i kontrollgruppen, studien på grund av störningar i leverfunktionen (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Några patienter som oavsiktligt tagit 600 mg två gånger dagligen har rapporterat ökade centralnervösa

symtom. En patient fick ofrivilliga muskelsammandragningar.

Behandling av överdosering med efavirenz bör bestå av allmänt understödjande åtgärder inkluderande

kontroll av vitala tecken och observation av patientens kliniska status. Tillförsel av aktivt kol kan

användas för att underlätta avlägsnandet av ej absorberat efavirenz. Det finns ingen specifik antidot

mot en överdos av efavirenz. Eftersom efavirenz är höggradigt proteinbundet är det osannolikt att

dialys i väsentlig grad avlägsnar signifikanta mängder från blodet.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Virushämmande medel, direkt verkande. ickenukleosider, hämmare av

omvänt transkriptas. ATC kod: J05AG03

Verkningsmekanism

Efavirenz är en NNRTI av HIV-1. Efavirenz är en icke-kompetitiv hämmare av HIV-1 omvänt

transkriptas (RT) och hämmar inte signifikant HIV-2 RT eller cellulära DNApolymeraser (α, β, γ eller

δ).

Hjärtats elektrofysiologi

Effekten av efavirenz på QTc-intervallet utvärderades i en öppen, positiv och placebokontrollerad,

fixerad enskild sekvens, crossover QT-studie över tre perioder med tre behandlingar hos 58 friska

frivilliga berikade med CYP2B6 polymorfism. Genomsnittligt C

för efavirenz hos friska frivilliga

med genotyp CYP2B6 *6/*6 efter administrering av en 600 mg daglig dos i 14 dagar var 2,25 gånger

högre än genomsnittligt C

som observerades hos friska frivilliga med genotyp CYP2B6 *1/*1.

Ett positivt samband mellan koncentrationen av efavirenz och QTc-förlängning observerades.

Baserat på förhållandet mellan koncentration och QTc, var den genomsnittliga QTc-förlängningen och

90% konfidensintervalls övre gräns 8,7 ms och 11,3 ms hos friska frivilliga med genotyp CYP2B6

*6/*6 efter administrering av 600 mg daglig dos under 14 dagar (se avsnitt 4.5).

Antiviral aktivitet

Den koncentration av obundet efavirenz som krävs för 90 till 95 % hämning av vild-typsisolat eller

zidovudin-resistenta laboratorieodlade och kliniska isolat

in vitro

varierade mellan 0,46 till 6,8 nM i

lymfoblastoida cell-linjer, perifera mononukleära blodceller (PBMC) och makrofag/monocyt-kulturer.

Resistens

Effekten av efavirenz i cellkulturer mot virala varianter med aminosyrasubstitutioner vid position 48,

108, 179, 181 eller 236 i RT eller varianter med aminosyrasubstitutioner i proteas var jämförbar med

de som sågs på vild-typstammar. De enstaka substitutioner som ledde till mest uttalad resistens mot

efavirenz i cellkultur motsvarar en leucin-till-isoleucin-ändring vid position 100 (L100I, 17- till 22-

faldig resistens) och en lysin-till-asparagin vid position 103 (K103N, 18- till 33-faldig resistens). Mer

än 100-faldig nedsättning av känslighet observerades hos HIV-varianter som uttryckte K103N förutom

andra aminosyrasubstitutioner i RT.

K103N var den oftast observerade RT-substitutionen i virala isolat från patienter som fick en

signifikant reboundeffekt av virusmängden under kliniska studier av efavirenz i kombination med

indinavir eller zidovudin + lamivudin. Denna mutation observerades hos 90 % av patienterna med

virologisk svikt under behandling med efavirenz. Substitutioner vid RT-positioner 98, 100, 101, 108,

138, 188, 190 eller 225 observerades också, men med lägre frekvens och ofta endast i kombination

med K103N. Mönstret för aminosyrasubstitutioner i RT associerade med resistens mot efavirenz var

oberoende av andra antivirala läkemedel som användes i kombination med efavirenz.

Korsresistens

Korsresistensprofiler för efavirenz, nevirapin och delavirdin i cellkultur visade att K103N-

substitutionen ger förlust av känslighet för alla tre NNRTI. Två av tre delavirdin-resistenta kliniska

isolat som undersöktes var korsresistenta mot efavirenz och innehöll K103N-substitutionen. Ett tredje

isolat som bar på en substitution vid position 236 av RT var inte korsresistent mot efavirenz.

Virala isolat tagna från PBMC hos patienter i kliniska studier med efavirenz, vilka visade belägg för

behandlingssvikt (rebound av virusmängd) utvärderades med avseende på känslighet för NNRTI.

Tretton isolat som tidigare karakteriserats som efavirenz-resistenta var också resistenta mot nevirapin

och delavirdin. Fem av dessa NNRTI-resistenta isolat befanns ha K103N eller en valin-till-isoleucin-

substitution vid position 108 (V108I) i RT. Tre av isolaten som testades efter behandlingssvikt med

efavirenz var fortsatt känsliga för efavirenz i cellkultur och var också känsliga för nevirapin och

delavirdin.

Risken för korsresistens mellan efavirenz och proteashämmare är låg på grund av de olika målenzymer

som är inblandade. Risken för korsresistens mellan efavirenz och NRTI är låg på grund av att de har

olika målbindningställen och olika verkningsmekanismer.

Kliniska effekter

Efavirenz har inte studerats i kontrollerade studier på patienter med avancerad HIV-sjukdom, det vill

säga med antal CD4-celler < 50 celler/mm3, eller på proteashämmar- eller NNRTI-erfarna patienter.

Klinisk erfarenhet av kontrollerade studier på kombinationer inkluderande didanosin eller zalcitabin är

begränsade.

Två kontrollerade studier (006 och ACTG 364) med cirka ett års duration med efavirenz i kombination

med NRTI och/eller proteashämmare, har visat en reduktion i virusmängd till under detektionsnivå

och ökade CD4-lymfocyter hos tidigare obehandlade och hos NRTI-erfarna HIV-infekterade patienter.

I 020 studien visades liknande effekt hos NRTI-erfarna patienter under 24 veckor. I dessa studier var

dosen av efavirenz 600 mg en gång dagligen; dosen av indinavir var 1 000 mg var 8:e timme i

kombination med efavirenz och 800 mg var 8:e timme vid användning utan efavirenz. Dosen av

nelfinavir var 750 mg givet tre gånger dagligen. Standarddoser av NRTI givna var 12:e timme

användes i samtliga av dessa studier.

Studie 006

, en randomiserad, öppen prövning jämförde efavirenz + zidovudin + lamivudin eller

efavirenz + indinavir med indinavir + zidovudin + lamivudin hos 1 266 patienter vars kriteria vid

studieinträdet var behandlingsnaivitet gällande efavirenz, lamivudin, NNRTI och PI. Medelvärdet för

cellnivå vid terapistart var 341 celler/mm

och medelvärdet för HIV-RNA nivåer vid terapistart var

60 250 kopior/ml. Effektdata för studie 006 i en subgrupp bestående av 614 patienter vilka inkluderats

i minst 48 veckor visas i tabell 2. I analysen av responsfrekvensen (avbruten behandling är lika med

terapisvikt [NC = F]) betraktades patienter som av något skäl utgick ur studien eller som hade en

utebliven HIV-RNA-mätning som antingen föregicks eller efterföljdes av en mätning över detekterbar

nivå, som om de hade HIV-RNA-nivåer över 50 eller över 400 kopior/ml vid det uteblivna

mättillfället.

Tabell 2. Effektdata för studie 006

Behandlings

regimer

Responsfrekvens (NC = F

HIV-RNA i plasma

Genomsnittlig förändring av

antalet CD4-celler från

baseline

celler/mm

(S.E.M.

< 400 kopior/ml

(95 % C.I.

<50 kopior/ml

(95 % C.I.

48 veckor

48 veckor

48 veckor

EFV +

ZDV + 3TC

67 %

(60 %, 73 %)

62 %

(55 %, 69 %)

(11,8)

EFV + IDV

54 %

(47 %, 61 %)

48 %

(41 %, 55 %)

(11,3)

IDV +

ZDV + 3TC

45 %

(38 %, 52 %)

40 %

(34 %, 47 %)

(12,3)

NC= F, avbruten behandling = terapisvikt

C.I., konfidensintervall

S.E.M., medelvärdets standardavvikelse

EFV, efavirenz; ZDV, zidovudin; 3TC, lamivudin; IDV; indinavir

Långtidsresultat av studie 006 (160 patienter fullgjorde studien med behandlingen EFV+IDV, 196

patienter med EFV+ZDV+3TC och 127 patienter med IDV+ZDV+3TC) vid 168 veckor antyder

varaktigt svar vad gäller andelen patienter med HIV-RNA < 400 kopior/ml, HIV-RNA < 50 kopior/ml

och vad gäller genomsnittlig förändring från ingångsvärdet av CD4 cellantal.

Effektdata för studierna ACTG 364 och 020 visas i tabell 3. Till studie ACTG 364 rekryterades 196

patienter som hade behandlats med NRTI men inte med PI eller NNRTI. Till studie 020 rekryterades

327 patienter som hade behandlats med NRTI men inte med PI eller NNRTI. Läkare var tillåtna att

ändra sina patienters NRTI-behandling vid påbörjad studie. Responsfrekvensen var högst hos de

patienter som bytte NRTI-behandling.

Tabell 3. Effektdata för studierna ACTG 364 och 020

Responsfrekvens (NC = F

HIV-RNA i plasma

Genomsnittlig förändring

av antalet CD4-celler vid

baseline

Studienummer/

Behandlings-

Regimer

(95 % C.I.

(95 % C.I.

celler/mm

(S.E.M.

Studie ACTG 364

48 veckor

< 500 kopior/ml

< 50 kopior/ml

EFV + NFV +

NRTIs

(59, 82)

(17,9)

EFV + NRTIs

(46, 70)

(21,0)

NFV + NRTIs

(19, 42)

(13,6)

Studie 020

24 veckor

< 400 kopior/ml

< 50 kopior/ml

EFV + IDV +

NRTIs

(52, 68)

(41, 58)

(9,1)

IDV + NRTIs

(43, 59)

(30, 45)

(9,9)

NC = F, avbruten behandling = terapisvikt

EFV, efavirenz; ZDV, zidovudin; 3TC, lamivudin; IDV, indinavir; NRTI, nukleosidanalog omvänt

transkriptas-hämmare; NFV, nelfinavir

C.I, konfidensintervall för andel patienter med svar

S.E.M., medelvärdets standardavvikelse.

---, ej utfört

Pediatrisk population

Studie AI266922 var en öppen studie för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet, tolerabilitet och

antiviral aktivitet för efavirenz i kombination med didanosin och emtricitabin hos antiretroviralnaiva

och antiretroviralerfarna pediatriska patienter. Trettiosju patienter i åldern 3 månader till 6 år (i

genomsnitt 0,7 år) behandlades med efavirenz. Vid terapistart var medelvärdet för plasmanivåer hiv-1-

RNA 5,88 log

kopior/ml, medelvärdet för antalet CD4+-celler var 1 144 celler/mm

och medelvärdet

för andelen CD4+ 25 %. Den genomsnittliga tiden med studiebehandling var 132 veckor; 27 % av

patienterna avbröt studiebehandlingen före Vecka 48. Med en ITT-analys var de totala andelarna

patienter med hiv-RNA < 400 kopior/ml och < 50 kopior/ml vid Vecka 48 57 % (21/37) respektive

46 % (17/37). Den genomsnittliga ökningen från terapistart i antalet CD4+ vid 48 veckor var

215 celler/mm

och den genomsnittliga ökningen i andelen CD4+ var 6 %.

Studien PACTG 1021 var en öppen studie för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet, tolerabilitet och

antiviral aktivitet för efavirenz i kombination med didanosin och emtricitabin hos pediatriska patienter

som var antiretroviralnaiva. Fyrtiotre patienter i åldern 3 månader till 21 år (i genomsnitt 9,6 år)

doserades med efavirenz. Vid terapistart var medelvärdet för plasmanivåer hiv-1-RNA

4,8 log

kopior/ml, medelvärdet för antalet CD4+-celler 367 celler/mm

och medelvärdet för andelen

CD4+ 18 %. Den genomsnittliga tiden med studiebehandling var 181 veckor; 16 % av patienterna

avbröt studiebehandlingen före Vecka 48. Med en ITT-analys var de totala andelarna patienter med

hiv-RNA < 400 kopior/ml och < 50 kopior/ml vid Vecka 48 77 % (33/43) respektive 70 % (30/43).

Den genomsnittliga ökningen från terapistart i antalet CD4+-celler vid 48 veckors behandling var

238 celler/mm

och den genomsnittliga ökningen i andelen CD4+ var 13 %.

Studien PACTG 382 var en öppen studie för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet, tolerabilitet och

antiviral aktivitet för efavirenz i kombination med nelfinavir och en NRTI hos antiretroviralnaiva och

NRTI-erfarna pediatriska patienter. Etthundratvå patienter i åldern 3 månader till 16 år (i genomsnitt

5,7 år) behandlades med efavirenz. Åttiosju procent av patienterna hade fått tidigare antiretroviral

behandling. Vid terapistart var medelvärdet för plasmanivåer hiv-1-RNA 4,57 log

kopior/ml,

medelvärdet för antalet CD4+-celler 755 celler/mm

och medelvärdet för andelen CD4+ 30 %. Den

genomsnittliga tiden med studiebehandling var 118 veckor; 25 % av patienterna avbröt

studiebehandlingen före Vecka 48. Med en ITT-analys var de totala andelarna patienter med hiv-RNA

< 400 kopior/ml och < 50 kopior/ml vid Vecka 48 57 % (58/102) respektive 43 % (44/102). Den

genomsnittliga ökningen från terapistart i antalet CD4+ vid 48 veckors behandling var 128 celler/mm

och den genomsnittliga ökningen i andelen CD4+ var 5 %.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Maximal plasmakoncentration för efavirenz på 1,6 - 9,1 μM uppnåddes 5 timmar efter tillförsel av

perorala engångsdoser på 100 mg till 1 600 mg till icke-infekterade frivilliga. Dosrelaterade ökningar i

och AUC sågs för doser upp till 1 600 mg. Ökningarna var mindre än proportionella, vilket tyder

på minskad absorption vid högre doser. Tiden till maximal plasmakoncentration (3 - 5 timmar)

ändrades inte vid multipeldosering och steady-state plasmakoncentrationer uppnåddes inom 6 - 7

dagar.

Hos HIV-infekterade patienter var genomsnittlig C

, genomsnittlig C

och genomsnittlig AUC

linjära med dagliga doser på 200 mg, 400 mg och 600 mg vid steady-state. Hos 35 patienter som fick

efavirenz 600 mg en gång dagligen var den genomsnittliga steady-state C

12,9 ± 3.7μM (29 %)

[genomsnitt ± S.D. (% C.V.)], steady-state C

5,6 ± 3.2 μM (57 %) och AUC 184 ± 73 μM·timme

(40 %).

Påverkan av föda

Hos oinfekterade frivilliga ökade AUC och C

efter en engångsdos om 600 mg efavirenz

filmdragerade tabletter med 28 % (90% konfidensintervall: 22 - 33%) respektive 79 % (90%

konfidensintervall: 58 - 102%) då den gavs med en måltid med hög fetthalt, jämfört med under fasta

(se avsnitt 4.4).

Distribution

Efavirenz är höggradigt bundet (cirka 99,5 - 99,75 %) till humana plasmaproteiner, företrädesvis

albumin. Hos HIV-1-infekterade patienter (n = 9) som fick efavirenz 200 till 600 mg en gång dagligen

i minst en månad var koncentrationen i cerebrospinalvätskan mellan 0,26 till 1,19 % (genomsnitt 0,69

%) av motsvarande plasmakoncentration. Detta förhållande är ungefär 3-falt högre än den icke

proteinbundna (fria) fraktionen av efavirenz i plasma.

Biotransformation

Studier på människa och

in vitro

med humana levermikrosomer har visat att efavirenz huvudsakligen

metaboliseras av cytokrom P450-systemet till hydroxylerade metaboliter med efterföljande

glukuronidering av dessa hydroxylerade metaboliter. Dessa metaboliter är så gott som inaktiva mot

HIV-1.

In vitro-

studierna tyder på att CYP3A4 och CYP2B6 är de isoenzymer som huvudsakligen står

för efavirenzmetabolismen, och att efavirenz hämmar P450-isoenzymerna 2C9, 2C19 och 3A4. I

in

vitro

studier hämmade efavirenz inte CYP2E1 och hämmade CYP2D6 och CYP1A2 endast vid

koncentrationer väl över de som erhölls kliniskt.

Efavirenz plasmakoncentration kan öka hos patienter med homozygot G516T, den genetiska varianten

av isoenzym CYP2B6. Den kliniska innebörden av ett sådant samband är okänd. Risken för en ökad

frekvens samt allvarlighetsgrad av efavirenzrelaterade biverkningar kan dock inte uteslutas.

Efavirenz har visat sig inducera CYP3A4 och CYP2B6, resulterande i induktion av dess egen

metabolism vilket kan vara kliniskt relevant för vissa patienter. Hos icke-infekterade frivilliga

resulterade multipla doser på 200 - 400 mg dagligen i 10 dagar i en lägre ackumulation än den

förväntade (22 – 42 % lägre) och en kortare terminal halveringstid jämfört med engångsdos (se

nedan).

Efavirenz har även visat sig inducera UGT1A1. Exponering av raltegravir (ett UGT1A1-substrat)

minskar i närvaro av efavirenz (se avsnitt 4.5, tabell 1).

Även om in vitro data tyder på att efavirenz hämmar CYP2C9 och CYP2C19, finns motsägande

rapporter med både ökad och minskad exponering av substrat till dessa enzymer när de ges

tillsammans med efavirenz in vivo. Nettoeffekten när det ges i kombination är inte klarlagd.

Eliminering

Efavirenz har en relativt lång terminal halveringstid på åtminstone 52 timmar efter engångsdos och

40 - 55 timmar efter multipla doser. Cirka 14 – 34 % av en radiomärkt dos av efavirenz återfanns i

urinen och mindre än 1 % av dosen utsöndrades i urinen som oförändrat efavirenz.

Nedsatt leverfunktion

I en endosstudie fördubblades halveringstiden hos den enda patient med kraftigt nedsatt leverfunktion

(Child Pugh klass C), vilket tyder på möjligheten av en mycket högre ackumuleringsgrad. En

flerdosstudie visade ingen signifikant effekt på farmakokinetiken för efavirenz hos patienter med lätt

nedsatt leverfunktion (Child Pugh klass A) jämfört med kontrollgruppen. Det fanns inte tillräckliga

data för att kunna bestämma om måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh klass B eller

C) påverkar farmakokinetiken för efavirenz.

Kön, ras, äldre

Trots att begränsade data tyder på att kvinnor liksom patienter från Asien och Stillahavs-området kan

exponeras i högre grad för efavirenz, verkar toleransen inte vara lägre för efavirenz. Farmakokinetiska

studier har inte gjorts på äldre.

Pediatrisk population

De farmakokinetiska parametrarna för efavirenz vid steady-state hos pediatriska patienter förutsågs

genom en populationsbaserad farmakokinetisk modell och sammanfattas i tabell 4 genom viktintervall

som motsvarar de rekommenderade doserna för kapslarna.

Tabell 4: Förväntad steady-state farmakokinetik för efavirenz (kapslar/kapselinnehåll) hos hiv-

infekterade pediatriska patienter

Kroppsvikt

Genomsnittlig

(0-24)

µM·h

Genomsnittlig

µg/ml

Genomsnittlig

µg/ml

3,5-5 kg

100 mg

220,52

5,81

2,43

5-7,5 kg

150 mg

262,62

7,07

2,71

7,5-10 kg

200 mg

284,28

7,75

2,87

10-15 kg

200 mg

238,14

6,54

2,32

15-20 kg

250 mg

233,98

6,47

20-25 kg

300 mg

257,56

7,04

2,55

25-32,5 kg

350 mg

262,37

7,12

2,68

32,5-40 kg

400 mg

259,79

6,96

2,69

>40 kg

600 mg

254,78

6,57

2,82

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Efavirenz var inte mutagent eller klastogent i konventionella genotoxicitetsstudier.

Efavirenz inducerade fetala resorptioner hos råttor. Missbildningar observerades hos 3 av 20

foster/nyfödda från efavirenzbehandlade cynomolgus-apor som gavs doser som resulterade i

plasmakoncentrationer av efavirenz jämförbara med de som erhållits hos människa. Anencefali och

unilateral anoftalmi med sekundär förstoring av tungan observerades hos ett foster, mikrooftalmi hos

ett annat foster och kluven gom hos ett tredje foster. Inga missbildningar observerades hos foster från

efavirenzbehandlade råttor och kaniner.

Biliär hyperplasi observerades hos cynomolgusapor som gavs efavirenz i ≥ 1 år vid en dos som

resulterade i genomsnittliga AUC-värden cirka 2-faldigt högre än hos människor som givits den

rekommenderade dosen. Den biliära hyperplasin tillbakabildades när medicineringen upphörde. Biliär

fibros har observerats hos råttor. Kortvariga krampanfall observerades hos några apor som fick

efavirenz i ≥ 1 år, vid doser som gav AUC-värden i plasma 4-13-faldigt högre än de hos människa

som givits den rekommenderade dosen (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Karcinogenicitetsstudier visade en ökad incidens av lever- och lungtumörer hos honmöss men inte hos

hanmöss. Mekanismen bakom tumörbildning och den potentiella relevansen för människa är okända.

Karcinogenicitetsstudier hos hanmöss, han- och honråttor var negativa. Då den karcinogena

potentialen hos människa är okänd, antyder dessa data att den kliniska nyttan av efavirenz uppväger

den potentiella karcinogena risken för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Mikrokristallin cellulosa

Hydroxipropylcellulosa

Natriumlaurilsulfat

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Poloxamer 407

Magnesiumstearat

Filmdragering

Hypromellos 6cP (HPMC 2910)

Laktosmonohydrat

Titandioxid

Makrogol PEG 3350

Triacetin 3

Gul järnoxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Vit, ogenomskinlig PVC/PVdC-aluminium eller aluminium-aluminium blister i en kartong

innehållande 30 eller 90 filmdragerade tabletter.

30 x 1 filmdragerad tablett i vit, ogenomskinlig PVC/PVdC-aluminium eller aluminium-aluminium

perforerad endos blister.

90 x 1 filmdragerad tablett i vit, ogenomskinlig PVC/PVdC-aluminium perforerad endos blister.

Multiförpackning (bunt) innehållande 90 filmdragerade tabletter (3 förpackningar om 30 x 1

fimdragerad tablett) i vit, ogenomskinlig PVC/PVdC- aluminium eller aluminium-aluminium

perforerad endos blister.

Multiförpackning (kartong) innehållande 90 filmdragerade tabletter (3 förpackningar om 30 x 1

filmdragerad tablett) i vit ogenomskinlig PVC/PVdC-aluminium eller aluminium-aluminium

perforerad endos blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/742/001-011

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 9 januari 2012

Datum för den senaste förnyelsen: 9 september 2016

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

{MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/23897/2012

EMEA/H/C/002352

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Efavirenz Teva

efavirenz

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Efavirenz

Teva. Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den

kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina

rekommendationer om hur läkemedlet ska användas

Vad är Efavirenz Teva?

Efavirenz Teva är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen efavirenz. Det finns som

tabletter (600 mg).

Efavirenz Teva är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel som

redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Sustiva. Mer information om generiska läkemedel finns i

dokumentet med frågor och svar här

Vad används Efavirenz Teva för?

Efavirenz Teva är ett antiviralt läkemedel (läkemedel som används för att behandla infektioner). Det

används tillsammans med andra antivirala läkemedel för att behandla vuxna och barn över tre år som

är infekterade av humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1), ett virus som ger upphov till förvärvat

immunbristsyndrom (aids).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Efavirenz Teva?

Behandling med Efavirenz Teva ska inledas av läkare med erfarenhet av att behandla hivinfektioner.

Efavirenz Teva måste ges i kombination med andra antivirala läkemedel. Det rekommenderas att man

tar Efavirenz Teva på fastande mage och utan någon mat till, helst vid sänggåendet.

Efavirenz Teva

Sida 2/2

Den rekommenderade dosen av Efavirenz Teva för vuxna är 600 mg en gång om dagen. Efavirenz

Teva-tabletterna är inte lämpliga för barn som väger under 40 kg. Den här patientgruppen får istället

kapslar som innehåller efavirenz.

Dosen Efavirenz Teva behöver minskas för patienter som tar vorikonazol (används för att behandla

svampinfektioner). Patienter som tar rifampicin (ett antibiotikum) kan behöva ta en högre dos

Efavirenz Teva.

Fullständig information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Efavirenz Teva?

Den aktiva substansen i Efavirenz Teva, efavirenz, är en icke-nukleosid omvänt-transkriptashämmare

(NNRTI). Den blockerar aktiviteten av omvänt transkriptas, som är ett enzym som produceras av hiv

och som gör att viruset kan infektera celler i kroppen så att fler virus kan bildas. Efavirenz Teva, som

tas tillsammans med andra antivirala läkemedel, blockerar detta enzym och gör därmed att halterna

av hiv i blodet sjunker och hålls kvar på en låg nivå. Efavirenz Teva botar inte hivinfektion eller aids,

men det kan motverka skadorna på immunförsvaret och utvecklingen av infektioner och sjukdomar

som är förknippade med aids.

Hur har Efavirenz Tevas effekt undersökts?

Eftersom Efavirenz Teva är ett generiskt läkemedel har studierna på patienter begränsats till tester

som visar att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Sustiva. Två läkemedel är bioekvivalenta

när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Efavirenz Teva?

Eftersom Efavirenz Teva är ett generiskt läkemedel och bioekvivalent med referensläkemedlet anses

dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför har Efavirenz Teva godkänts?

CHMP fann att det styrkts att Efavirenz Teva i enlighet med EU:s krav har likvärdig kvalitet och är

bioekvivalent med Sustiva. CHMP fann därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom

för Sustiva. Kommittén rekommenderade att Efavirenz Teva skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Efavirenz Teva

Den 09 januari 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Efavirenz

Teva som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Efavirenz Teva finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta

din läkare eller apotekspersonal.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för referensläkemedlet finns också i sin helhet

på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2011.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen