Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb 600mg/200mg/245mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

31-08-2021

Aktiva substanser:
efavirenz; emtricitabin; tenofovirdisoproxilfosfat
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
J05AR06
INN (International namn):
efavirenz; emtricitabine; tenofovirdisoproxilfosfat
Dos:
600mg/200mg/245mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
efavirenz 600 mg Aktiv substans; tenofovirdisoproxilfosfat 291,22 mg Aktiv substans; emtricitabin 200 mg Aktiv substans; mannitol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 30 tabletter; Burk, 90 (3x30) tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
58046
Tillstånd datum:
2018-12-19

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb 600 mg/200 mg/245 mg filmdragerade tabletter

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Hur du tar Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Eventuella biverkningar

Hur Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb är och vad det används för

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb innehåller tre aktiva substanser

som används för

att behandla human immunbristvirusinfektion (hiv):

Efavirenz är en icke-omvänd transkriptashämmare av nukleosidtyp (NNRTI)

Emtricitabin är en omvänd transkriptashämmare av nukleosidtyp (NRTI)

Tenofovir är en omvänd transkriptashämmare av nukleotidtyp (NtRTI)

Dessa tre aktiva substanser är antiretrovirala läkemedel som verkar genom att påverka den normala

funktionen hos ett enzym (omvänt transkriptas) som viruset behöver för sin förökning.

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb är en behandling för Human

Immunbristvirusinfektion (hiv)

hos vuxna i åldern 18 år och äldre som tidigare har behandlats med

andra antiretrovirala läkemedel och som har sin hiv-1-infektion under kontroll under minst tre

månader. Patienter får inte ha uppvisat behandlingssvikt med tidigare hiv-behandling.

Efavirenz, emtricitabin och tenoforvirdisoproxil som finns i Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil

Ebb kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna

produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Ta inte Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb:

om du är allergisk

mot efavirenz, emtricitabin, tenofovir, tenofovirdisoproxil eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har en allvarlig leversjukdom

om du har hjärtproblem, såsom en rytmrubbning som kallas förlängning av QT-

intervallet. Detta kan medföra en hög risk att få svåra hjärtrytmproblem (torsade de

pointes).

Om någon i din familj (föräldrar, far- eller morföräldrar, bröder eller systrar) har avlidit plötsligt

på grund av hjärtproblem eller föddes med hjärtproblem.

Om din läkare har berättat för dig att du har höga eller låga nivåer av elektrolyter, t ex kalium

eller magnesium, i blodet.

om

du

samtidigt

tar

något

följande

läkemedel

även

”Andra

läkemedel

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Ebb”):

astemizol eller terfenadin

(används för att behandla hösnuva eller andra allergier)

bepridil

(används för att behandla hjärtsjukdomar)

cisaprid

(används för att behandla halsbränna)

elbasvir/grazoprevir

(används för att behandla hepatit C)

ergotalkaloider

(t ex ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergonovin) (används

för att behandla migrän och klusterhuvudvärk)

midazolam eller triazolam

(sömnmedel)

pimozid, imipramin, amitriptylin eller klomipramin

(används för att behandla vissa mentala

tillstånd)

Johannesört

Hypericum perforatum

) (ett växtbaserat läkemedel som används mot

depression och ångest)

vorikonazol

(används för att behandla svampinfektioner)

flekainid, metoprolol

(för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

vissa antibiotika

(makrolider, fluorokinoloner, imidazol)

vissa läkemedel mot svamp

(triazoler)

vissa läkemedel mot malaria

metadon

(för behandling av opioidberoende).

Om du tar något av dessa läkemedel ska du omedelbart informera din läkare.

dessa läkemedel tas tillsammans med Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan det

ge allvarliga eller livshotande biverkningar eller motverka effekten av dessa läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb.

Du kan fortfarande överföra hiv-smitta

då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas

vid effektiv antiviral behandling. Diskutera nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta

andra med din läkare. Detta läkemedel botar inte hiv-infektion. Medan du tar

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan du fortfarande utveckla infektioner

eller andra sjukdomar som förknippas med hiv-infektion.

Du måste fortsätta att vara under läkarobservation under tiden du tar

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb.

Informera din läkare:

om du tar andra läkemedel

som innehåller efavirenz, emtricitabin, tenofovirdisoproxil,

tenofoviralafenamid, lamivudin eller adefovir dipivoxil.

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb ska inte tas tillsammans med något av

dessa läkemedel.

om du har eller tidigare har haft njursjukdom

eller om prover har visat att du har

problem med njurarna. Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb rekommenderas

inte om du har måttlig till allvarlig njursjukdom.

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan påverka dina njurar. Innan du börjar

med behandlingen kan din läkare ordinera blodprov för att kontrollera din njurfunktion.

Din läkare kan också ordinera blodprov under behandlingen för att kontrollera dina njurar.

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb tas vanligen inte tillsammans med andra

läkemedel som kan skada njurarna (se

Andra läkemedel och

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

). Om detta är oundvikligt, kommer din

läkare att kontrollera din njurfunktion en gång i veckan.

om du har en hjärtsjukdom, såsom en onormal elektrisk signal som benämns

förlängt QT-intervall.

om du har haft psykisk sjukdom

inklusive depression eller drog- eller alkoholmissbruk.

Tala genast om för din läkare om du känner dig deprimerad, har självmordstankar eller

konstiga tankar (se avsnitt 4,

Eventuella biverkningar

om du har haft krampanfall

eller om du behandlas med läkemedel mot krampanfall

såsom karbamazepin, fenobarbital och fenytoin. Om du tar något av dessa läkemedel kan

din läkare behöva kontrollera hur mycket av läkemedlet som finns i blodet för att

säkerställa att det inte påverkas när du tar Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil

Ebb. Din läkare kan komma att ge dig ett annat läkemedel mot krampanfall.

om du har haft en leversjukdom, inklusive kronisk aktiv hepatit.

Patienter med

leversjukdom, inklusive kronisk hepatit B eller C, som behandlas med antivirala

kombinationsmedel löper ökad risk för allvarliga och eventuellt livshotande leverproblem.

Din läkare kan komma att ta blodprov för att kontrollera leverfunktionen eller låta dig gå

över till ett annat läkemedel.

Om du har en allvarlig leversjukdom, ta inte

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

(se tidigare i avsnitt 2,

Ta inte

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Om du har hepatit B-infektion kommer din läkare att omsorgsfullt välja den bästa

behandlingen för dig. Tenofovirdisoproxil och emtricitabin, två av de aktiva substanserna i

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, har en viss aktivitet mot hepatit B- virus

även om emtricitabin inte är godkänt för behandling av hepatit B-infektion.

Symtomen på din hepatit kan förvärras efter att du slutat ta

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb. Din läkare kan då ta blodprover

regelbundet för att kontrollera leverns funktion (se avsnitt 3,

Om du slutar att ta

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Oavsett om du har haft en leversjukdom eller ej, kommer din läkare att överväga att ta

regelbundna blodprover för att kontrollera leverns funktion.

om du är över 65 år

. Otillräckligt antal patienter över 65 år har studerats. Om du är över

65 år och har ordinerats Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, kommer din

läkare att kontrollera dig noga.

När du börjat ta Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb ska du vara

observant på:

symtom som yrsel, sömnsvårigheter, dåsighet, koncentrationssvårigheter eller

onormala drömmar.

Dessa biverkningar kan uppträda de första 1 till 2 dagarna efter

behandling och försvinner oftast efter 2 till 4 veckor.

symtom på hudutslag.

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan orsaka

utslag. Om du ser symtom av allvarliga utslag med blåsbildning eller feber, sluta ta

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb och informera genast din läkare. Om du

fått utslag då du tagit annan NNRTI, kan du löpa större risk att få utslag med

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb.

symtom på inflammation eller infektion.

Hos vissa patienter med framskriden hiv-

infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner, kan tecken och

symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att behandlingen

mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring av kroppens immunsvar,

vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits men

utan några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom

på infektion.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där

immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta

läkemedel för att behandla din hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera

månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller

andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar

sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare

omedelbart för att få nödvändig behandling.

skelettproblem.

Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan

utveckla en skelettsjukdom som heter osteonekros (skelettvävnad dör beroende på förlorad

blodtillförsel till skelettet). Några av de många riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är:

långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider,

alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex.

Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt höft, knä och axlar) och

svårighet att röra sig. Informera din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Skelettproblem (som yttrar sig som ihållande eller förvärrad skelettsmärta och som ibland

leder till frakturer) kan också förekomma på grund av skada på njurtubuliceller (se avsnitt 4,

Eventuella biverkningar). Tala om för din läkare om du har skelettsmärta eller frakturer.

Tenofovirdisoproxil kan också orsaka förlust av benmassa. Den mest uttalade förlusten av

benmassa sågs i kliniska studier när patienter behandlades med tenofovirdisoproxil i

kombination med en förstärkt proteashämmare.

Sammantaget är effekterna av tenofovirdisoproxil på långvarig skeletthälsa och framtida

frakturrisk hos vuxna och barn ovissa.

Tala om för din läkare om du vet att du lider av benskörhet. Patienter med benskörhet löper

högre risk för frakturer.

Barn och ungdomar

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb ska inte ges till barn och ungdomar

under 18 år

. Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb har ännu inte studerats hos barn

och ungdomar.

Andra läkemedel och Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Vissa läkemedel får du inte ta tillsammans med Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb.

Dessa är listade under

Ta inte Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

, i början av avsnitt 2 och

innefattar vissa vanliga läkemedel och vissa växtbaserade läkemedel (inklusive Johannesört) vilka kan

orsaka allvarliga interaktioner.

Tala om för läkare

eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb ska dessutom inte tas tillsammans med andra

läkemedel som innehåller efavirenz (om inte läkaren rekommenderar det), emtricitabin,

tenofovirdisoproxil, tenofoviralafenamid, lamivudin eller adefovir dipivoxil.

Tala om för din läkare

om du tar andra läkemedel som kan skada dina njurar. Exempel på sådana

läkemedel är:

aminoglykosider, vankomycin (läkemedel mot bakteriell infektion)

foskarnet, ganciklovir, cidofovir (läkemedel mot virusinfektioner)

amfotericin B, pentamidin (läkemedel mot svampinfektioner)

interleukin-2 (för behandling av cancer)

icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID-preparat, för att lindra skelett- eller

muskelsmärta)

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan interagera med andra läkemedel, inklusive

växtbaserade läkemedel som extrakt av Ginkgo biloba. Som ett resultat av detta kan mängden

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb eller andra läkemedel i blodet påverkas. Detta kan leda

till att läkemedlen inte verkar som de ska eller att biverkningarna förvärras. I vissa fall kan din läkare

behöva justera din dos eller kontrollera dina blodnivåer.

Det är viktigt att du talar om för din läkare

eller apotekspersonal om du tar något av följande:

Läkemedel som innehåller didanosin (mot hiv-infektion):

Om du tar

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb tillsammans med andra antivirala läkemedel

som innehåller didanosin, kan blodnivåerna av didanosin öka och CD4-celltalet sjunka.

Sällsynta fall av bukspottkörtelinflammation och laktacidos (överskott av mjölksyra i

blodet), i vissa fall med dödlig utgång, har rapporterats vid samtidig behandling med

läkemedel innehållande tenofovirdisoproxil och didanosin. Din läkare kommer noggrant att

överväga om du kan behandlas med läkemedel som innehåller tenofovir och didanosin.

Andra läkemedel som används mot hiv-infektion:

Följande proteashämmare: darunavir,

indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir eller ritonavir med ökad dos atazanavir eller

sakvinavir. Din läkare kan överväga att ge dig alternativa läkemedel eller ändra dosen av

proteashämmarna. Tala också om för din läkare om du tar maraviroc.

Läkemedel som används för behandling av infektion med hepatit C-virus:

Glekaprevir/pibrentasvir, elbasvir/grazoprevir, sofosbuvir/velpatasvir,

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.

Läkemedel som används för att sänka blodfetter (även kallade statiner):

Atorvastatin,

pravastatin, simvastatin. Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan minska

mängden statin i blodet. Din läkare kommer att kontrollera ditt kolesterolvärde och, om det

behövs, överväga att ändra din statindos.

Läkemedel som används vid behandling av krampanfall (antiepileptikum):

Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital. Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan

minska mängden av antiepileptikum i blodet. Karbamazepin kan minska mängden efavirenz,

ett av innehållsämnena i Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, i blodet. Din läkare

kan överväga att ge dig ett annat antiepileptikum.

Läkemedel för behandling av bakteriella infektioner

, inklusive tuberkulos och AIDS-

relaterade mykobacterium aviumkomplex: Klaritromycin, rifabutin, rifampicin. Din läkare

kan överväga att ändra din dos eller att ge dig ett annat antibiotikum. Din läkare kan även

överväga att lägga till en dos efavirenz för att behandla din hiv-infektion.

Läkemedel som används vid behandling av svampinfektioner:

Itrakonazol eller

posakonazol. Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan minska mängden

itrokonazol eller posakonazol i blodet. Din läkare kan överväga att ge dig ett annat läkemedel

mot svampinfektion.

Läkemedel som används vid behandling av malaria:

Atovakvon/proguanil eller

artemeter/lumefantrin: Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan minska

mängden atovakvon/proguanil eller artemeter/lumefantrin i blodet.

Hormonella preventivmedel, som p-piller, ett injicerat preventivmedel (t.ex. Depo-

Provera) eller ett preventivmedelsimplantat (t.ex. Nexplanon):

Du måste alltid använda en

pålitlig barriärpreventivmetod (se

Graviditet och amning

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan göra att hormonella preventivmedel får

sämre effekt. Graviditet har inträffat hos kvinnor som tagit efavirenz, ett av innehållsämnena i

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, medan de använt ett

preventivmedelsimplantat, även om det inte har fastställts att det var efavirenzbehandlingen

som var orsaken till att den preventiva effekten uteblev.

Sertralin,

ett läkemedel som används vid behandling av depression, din läkare kan komma att

ändra din sertralindos.

Bupropion,

ett läkemedel som används vid behandling av depression eller för hjälp att sluta

röka, din läkare kan komma att ändra din bupropiondos.

Diltiazem eller liknande läkemedel (så kallade kalciumantagonister):

När du börjar ta

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, kan din läkare behöva justera din dos av

kalciumantagonisten.

Läkemedel som används för att hindra avstötning av transplanterade organ (och som

även kallas immunsuppressiva läkemedel)

som cyklosporin, sirolimus eller takrolimus. När

du börjar eller slutar att ta Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, kommer läkaren

att göra täta kontroller av dina plasmanivåer av det immunsuppressiva läkemedlet och kan

behöva justera dess dos.

Warfarin eller acenokumarol

(läkemedel som används för att hämma blodets koagulation):

Din läkare kan behöva justera din dos av warfarin eller acenokumarol.

Extrakt av Ginkgo biloba

(ett växtbaserat läkemedel).

Metamizol

, ett läkemedel som används vid behandling av smärta och feber.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kvinnor ska inte bli gravida under behandling med

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb eller under 12 veckor därefter.

Din läkare kan begära att du tar ett graviditetstest för att vara säker på att du inte är gravid innan du

börjar din behandling med Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb.

Om du skulle kunna bli gravid under behandling med

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

, måste du använda en pålitlig

barriärpreventivmetod (t ex kondom) tillsammans med annan preventivmetod såsom tabletter (p-

piller) eller andra hormonella preventivmetoder (t ex implantat, injektion). Efavirenz, ett av

innehållsämnena i Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, kan finnas kvar i blodet en tid

efter att behandlingen är avslutad. Du bör därför fortsätta att använda preventivmedel, som beskrivet

ovan, i 12 veckor efter att du slutat ta Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb.

Tala genast om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Om du är gravid ska

du ta Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb bara om du och läkaren beslutar att ett klart

behov föreligger.

Allvarliga missbildningar har setts hos foster från djur och hos nyfödda till kvinnor som behandlats

med efavirenz under graviditet.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Om du har tagit Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb under din graviditet, kan läkaren

begära att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för

kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är

fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.

Amma inte under behandling med Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb.

Både hiv

och innehållsämnena i Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan överföras till bröstmjölk

och kan skada ditt barn allvarligt.

Körförmåga och användning av maskiner

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan orsaka yrsel, försämrad

koncentrationsförmåga och dåsighet.

Om du får dessa symtom ska du inte köra bil, använda verktyg

eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

En tablett en gång dagligen via munnen. Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

rekommenderas att intas på fastande mage (vanligtvis definierat som 1 timme före eller 2 timmar efter

en måltid), helst vid sänggåendet. Detta kan hjälpa för att minska vissa biverkningar (t ex yrsel,

dåsighet). Svälj Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb tabletten hel med vatten.

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb måste tas varje dag.

Om din läkare beslutar att ta bort ett av innehållsämnena i

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, kan du få efavirenz, emtricitabin, och/eller

tenofovirdisoproxil separat eller tillsammans med andra läkemedel för behandling av din hiv-

infektion.

Om du har tagit för stor mängd av Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Om du av misstag tar för många tabletter av Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, kan du

löpa större risk att drabbas av eventuella biverkningar av detta läkemedel (se avsnitt 4, Eventuella

biverkningar). Kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning för rådgivning. Spara

tablettförpackningen så att du enkelt kan beskriva vad du tagit.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Det är viktigt att du inte missar någon dos av Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb.

Om du missar en dos av Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb inom 12 timmar efter

den tidpunkt då den vanligtvis tas

, ta den så snart som möjligt, och ta sedan nästa dos vid dess

ordinarie tidpunkt.

Om det nästan är tid (mindre än 12 timmar) för nästa dos

, ta inte den missade dosen. Vänta och ta

nästa dos vid dess ordinarie tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du kräks upp tabletten (inom 1 timme efter att du tagit

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb),

ska du ta en ny tablett. Vänta inte tills det är

dags för din nästa tablett. Du behöver inte ta en ny tablett om du kräks efter mer än 1 timme efter det

att du tagit Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb.

Om du slutar att ta Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

Sluta inte ta Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb utan att tala med din läkare.

avsluta behandlingen med Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb kan allvarligt påverka hur

du svarar på behandlingen i framtiden. Om du avslutat behandling med

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, tala med din läkare innan du börjar ta

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb igen. Om du har problem eller behöver justera dosen

kan din läkare överväga att ge dig innehållsämnena i Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb

separat.

När dina tabletter börjar ta slut

ska du se till att få fler från din läkare eller apotekspersonal. Detta

är väldigt viktigt eftersom virusmängden kan börja öka så snart man slutar ta läkemedlet, även om det

bara gäller för en kort tid. Viruset kan då bli svårare att behandla.

Om du har både hiv-infektion och hepatit B

är det särskilt viktigt att du inte avslutar behandlingen

utan att först tala med din läkare. Vissa patienters blodprover eller symtom har visat att deras hepatit

försämrats när behandlingen avslutats med emtricitabin eller tenofovirdisoproxil (två av de tre

innehållsämnena i Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb). Om behandlingen med

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb avslutas kan din läkare rekommendera att du

återupptar hepatit B-behandling. Du kan behöva lämna blodprover i 4 månader efter avslutad

behandling för att kontrollera leverfunktionen. Hos vissa patienter med framskriden leversjukdom

eller skrumplever, rekommenderas inte att behandlingen avslutas eftersom detta kan leda till att

hepatiten försämras, vilket kan vara livsfarligt.

Informera din läkare omedelbart om nya eller ovanliga symtom som uppträder efter avslutad

behandling, speciellt symtom associerade med hepatit B-infektion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Eventuella allvarliga biverkningar: kontakta läkare omedelbart

Laktacidos

(överskott av mjölksyra i blodet) är en

sällsynt

(kan förekomma hos upp till 1 av

1 000 patienter) men allvarlig biverkning som kan vara livshotande. Följande biverkningar kan

vara tecken på laktacidos:

djup, snabb andning

trötthet

illamående, kräkningar och buksmärta

Om du tror att du har laktacidos ska du omedelbart kontakta din läkare.

Andra eventuella allvarliga biverkningar

Följande biverkningar är

mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

allergiska reaktioner (hypersensitivitet) som kan orsaka allvarliga hudreaktioner (Stevens-

Johnson syndrom, erythema multiforme, se avsnitt 2)

svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

argsint uppträdande, självmordstankar, konstiga tankar, paranoia, oförmögen att tänka klart,

påverkan av humöret, se eller höra saker som egentligen inte finns (hallucinationer),

självmordsförsök, personlighetsförändringar (psykoser), katatoni (patienten hamnar i ett

orörligt och stumt tillstånd under en period)

smärta i buken (magen) orsakad av inflammation i bukspottskörteln

glömska, förvirring, kramper, osammanhängande tal, tremor (darrningar)

gul hud eller gula ögon, klåda eller smärta i buken (magen) orsakad av inflammation i levern

skada på njurtubuli.

Psykiska biverkningar utöver de biverkningar listade ovan inkluderar inbillning (felaktiga

övertygelser), neuroser. Några patienter har begått självmord. Problemen har en tendens att inträffa

oftare hos de som tidigare haft psykiska sjukdomar. Kontakta alltid din läkare omedelbart om du

upplever dessa symtom.

Leverbiverkningar: Om du också har en hepatit B-virusinfektion, kan du uppleva en försämring av din

hepatit när behandlingen avslutas (se avsnitt 3).

Följande biverkningar är

sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter):

leversvikt, som i vissa fall leder till döden eller levertransplantation. De flesta fall har inträffat

hos patienter som redan hade leversjukdom men det har kommit ett fåtal rapporter om

patienter utan existerande leversjukdom.

njurinflammation, att du kissar mycket och att du känner dig törstig.

ryggsmärta orsakad av njurproblem, inklusive njursvikt. Din läkare kan komma att ta

blodprover för att kontrollera att dina njurar fungerar som de ska.

nedsatt benhårdhet (som orsakar bensmärta och ibland leder till frakturer) som kan uppstå på

grund av skada på njurtubuliceller

fettlever

Kontakta läkare om du tror att du kan ha någon av dessa allvarliga biverkningar.

De vanligaste biverkningarna

Följande biverkningar är

mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

yrsel, huvudvärk, diarré, illamående, kräkningar

utslag (inklusive röda prickar eller fläckar ibland med blåsbildning och svullnad av huden),

som kan vara allergiska reaktioner

svaghetskänsla

Prover kan också visa:

sänkning av fosfathalten i blodet

förhöjda halter av kreatinkinaser i blodet som kan ge muskelsmärta och muskelsvaghet

Övriga eventuella biverkningar

Följande biverkningar är

vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

allergiska reaktioner

koordinations- och balansstörningar

orolig eller deprimerad

sömnsvårigheter, onormala drömmar, koncentrationssvårigheter, dåsighet

smärta, buksmärta

matsmältningsbesvär vilket resulterar i obehag efter måltider, känsla av uppsvälldhet,

gasbildning

ingen aptit

trötthet

klåda

missfärgning av huden inklusive mörka fläckar på huden som ofta börjar på händerna och

fotsulorna

Prover kan också visa:

lågt antal vita blodkroppar (en sänkning av antalet vita blodkroppar kan innebära att du är mer

benägen att få infektion)

lever- och bukspottskörtelbesvär

förhöjda halter av fettsyror (triglycerider), bilirubin i blodet eller förhöjt blodsocker

Följande biverkningar är

mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

muskelnedbrytning, muskelsmärta eller muskelsvaghet

anemi (lågt antal röda blodkroppar)

känsla av att det snurrar eller svindel, susningar, ringningar eller annat ihållande ljud i öronen

dimsyn

frossbrytningar

bröstförstoring hos män

minskad sexualdrift

vallningar

muntorrhet

ökad aptit

Prover kan också visa:

sänkta kaliumhalter i blodet

förhöjda kreatininhalter i blodet

proteiner i urinen

förhöjda kolesterolhalter i blodet

Nedbrytningen av muskler, nedsatt benhårdhet (som orsakar bensmärta och ibland leder till frakturer),

muskelsmärta, muskelsvaghet och sänkta kalium- eller fosfathalter i blodet kan förekomma på grund

av skada på njurtubuliceller.

Följande biverkningar är

sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter):

kliande hudutslag orsakade av reaktion av solljus

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong efter eller burk efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalburken. Fuktkänsligt. Tillslut burken väl. Inga särskilda förvaringsanvisningar

avseende temperatur.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil. Varje

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb filmdragerad tablett innehåller 600 mg

efavirenz, 200 mg emtricitabin och 245 mg tenofovirdisoproxil (motsvarande 291,22 mg

tenofovirdisoproxilfosfat eller 136 mg tenofovir).

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, mannitol (E421),

hydroxipropylcellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, poloxamer 407, krospovidon,

hypromellos, hydrogenerad vegetabilisk olja, natriumstearylfumarat.

Övriga ingredienser i filmdrageringen är (Opadry II 85F240144 PINK) är polyvinylalkohol-

delvis hydrolyserad, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk och karmin (E120)

Läkemedlets utseende

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb filmdragerade tabletter är rosa, ovala filmdragerade

tabletter, präglade med ”TEE” på ena sidan av tabletten, omärkta på andra sidan av tabletten. Burken

innehåller en torkmedelsbehållare med kiselgel, som måste förvaras i burken för att skydda dina

tabletter. Torkmedelsbehållaren ska inte sväljas.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen

Tillverkare

Teva-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-09-07

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva 600 mg/200 mg/245 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 600 mg efavirenz, 200 mg emtricitabin och 245 mg

tenofovirdisoproxil (motsvarande 291,22 mg tenofovirdisoproxilfosfat eller 136 mg tenofovir).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Rosa, oval filmdragerad tablett, ungefär 23x11x 8 mm, präglad med ”TEE” på ena sidan av tabletten,

omärkt på andra sidan av tabletten.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva är en fast kombination av efavirenz, emtricitabin

och tenofovirdisoproxilfosfat. Det är avsett för underhållsbehandling av hiv-1-infekterade vuxna i

åldern 18 år och äldre som har virologisk suppression (hiv-1 RNA-nivåer <50 kopior/ml i mer än 3

månader) med aktuell antiretroviral kombinationsbehandling. Patienter får inte ha haft virologisk svikt

med relevant tidigare antiretroviral behandling. Det ska även vara känt att det inte förekom virus med

några kända mutationer som ger signifikant resistens mot någon av de tre ingående komponenterna i

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva före påbörjande av den första antiretrovirala

behandlingen (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Det visade värdet av den fasta kombinationen av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil bygger

huvudsakligen på 48-veckorsdata från en klinisk studie där patienter som hade stabil virologisk

suppression vid antiretroviral kombinationsbehandling övergick till den fasta kombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil (se avsnitt 5.1). Data saknas från kliniska studier med den

fasta kombinationen av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil på tidigare obehandlade eller tungt

förbehandlade patienter.

Data som stödjer behandling med den fasta kombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil i kombination med andra antiretrovirala läkemedel saknas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska initieras av läkare som har erfarenhet av att behandla hiv-infektion.

Dosering

Vuxna

Rekommenderad dos av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva är en tablett som tas oralt

en gång dagligen.

Om en patient missar en dos av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva inom 12 timmar

efter den tidpunkt då den vanligtvis tas, skall patienten ta Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva så snart som möjligt och fortsätta enligt det normala doseringsschemat. Om en patient

missar en dos av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva med mer än 12 timmar och det

snart är dags att ta nästa dos, skall patienten inte ta den missade dosen utan bara fortsätta enligt det

vanliga doseringsschemat.

Om patienten kräks inom 1 timme efter att ha tagit Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Teva, skall en ny tablett tas. Om patienten kräks efter mer än 1 timme efter att ha tagit

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva behöver han/hon inte ta ännu en dos.

Det rekommenderas att Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva tas på fastande mage då

föda kan ge förhöjda koncentrationer av efavirenz och leda till en ökad biverkningsfrekvens (se

avsnitt 4.4 och 4.8). För att förbättra toleransen för efavirenz vad gäller centralnervösa biverkningar

rekommenderas dosering vid sänggåendet (se avsnitt 4.8).

Det är troligt att koncentrationen av tenofovir (AUC) blir ungefär 30 % lägre efter behandling med

den fasta kombinationen av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil på fastande mage, jämfört med

då tenofovirdisoproxil som enskild komponent tagits tillsammans med föda (se avsnitt 5.2). Det finns

inga tillgängliga data gällande den kliniska tolkningen av den minskade farmakokinetiska

exponeringen. Hos patienter med virologisk suppression, kan den kliniska betydelsen av denna

sänkning förväntas vara begränsad (se avsnitt 5.1).

Vid behov att avsluta behandling med någon av komponenterna i Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva eller då dosanpassning krävs, finns de enskilda komponenterna av efavirenz,

emtricitabin och tenofovirdisoproxil tillgängliga. Se respektive produktresumé.

Om behandlingen med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva avslutas, bör man tänka på

den långa halveringstiden för efavirenz (se avsnitt 5.2) samt lång intracellulär halveringstid för

emtricitabin och tenofovir. På grund av att dessa parametrar varierar från patient till patient och risk

för resistensutveckling, bör hiv-behandlingsriktlinjer konsulteras och orsaken till utsättandet av

läkemedlet beaktas.

Dosanpassning:

Om Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ges tillsammans med

rifampicin till patienter som väger 50 kg eller mer, kan man överväga att ge ytterligare 200 mg/dag

(800 mg totalt) av efavirenz (se avsnitt 4.5).

Särskilda populationer

Äldre

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva bör ges med försiktighet till äldre patienter (se

avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva rekommenderas inte till patienter med måttlig eller

svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance (CrCl) < 50 ml/min). Patienter med måttlig eller svårt

nedsatt njurfunktion behöver justering av dosintervallet av emtricitabin och tenofovirdisoproxil vilket

inte kan göras med kombinationstabletten (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken av den fasta kombinationen av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil har inte

studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Patienter med mild leversjukdom (Child-Pugh-

Turcotte (CPT), klass A) kan behandlas med den normalt rekommenderade dosen av

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2). Patienter ska

övervakas noggrant med avseende på biverkningar, speciellt avseende centralnervösa symtom

relaterade till efavirenz (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Om behandlingen med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva sätts ut hos patienter med

samtidig hiv- och HBV-infektion, ska dessa patienter övervakas noggrant avseende exacerbation av

hepatit (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för den fasta kombinationen av efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil för

barn under 18 års ålder har inte fastställts (se avsnitt 5.2).

Administreringssätt

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva tabletter skall sväljas hela tillsammans med vatten,

en gång dagligen.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Gravt nedsatt leverfunktion (CPT, klass C) (se avsnitt 5.2).

Samtidig administrering med terfenadin, astemizol, cisaprid, midazolam, triazolam, pimozid, bepridil

eller ergotalkaloider (till exempel ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergonovin).

Konkurrens om cytokrom P450 (CYP) 3A4 från efavirenz kan resultera i hämning av metabolismen

med potentiell risk för allvarliga och/eller livshotande biverkningar (till exempel hjärtarytmier,

förlängd sedering eller andningsdepression) (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med elbasvir/grazoprevir på grund av de förväntat signifikant minskade

plasmakoncentrationerna av elbasvir och grazoprevir. Denna effekt beror på induktion av CYP3A4

eller P-gp från efavirenz och kan leda till förlust av terapeutisk effekt av elbasvir/grazoprevir (se

avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med vorikonazol. Efavirenz minskar vorikonazols plasmakoncentration

signifikant medan vorikonazol ökar efavirenz plasmakoncentration signifikant. Eftersom

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva är en fast doskombination kan inte dosen av

efavirenz ändras (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med växtbaserade läkemedel som innehåller Johannesört (

Hypericum

perforatum

) på grund av risken för minskade plasmakoncentrationer och minskade kliniska effekter av

efavirenz (se avsnitt 4.5).

Administrering till patienter med:

en familjehistoria av plötslig död eller medfödd förlängning av QTc-intervallet i

elektrokardiogram, eller som har något annat kliniskt tillstånd som är känt för att förlänga

QTc-intervallet.

en historia med symtomatiska hjärtarytmier, kliniskt relevant bradykardi eller hjärtsvikt med

minskad slagvolym från vänster kammare.

svåra störningar i elektrolytbalans, t.ex. hypokalemi eller hypomagnesemi.

Samtidig administrering av andra läkemedel som är kända för att förlänga QTc-intervallet

(proarytmika).

Dessa läkemedel inkluderar:

antiarytmika klass IA och III

neuroleptika, antidepressiva medel

viss antibiotika inklusive vissa medel i följande klasser: makrolider, fluorokinoloner, och

antimykotika av imidazol- och triazoltyp

vissa icke-sederande antihistaminer (terfenadin, astemizol)

cisaprid

flekainid

vissa antimalariamedel

metadon (se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1).

4.4

Varningar och försiktighet

Samtidig administrering med andra läkemedel

Som en fast doskombination ska inte Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ges samtidigt

med andra läkemedel innehållande de ingående komponenterna emtricitabin eller tenofovirdisoproxil.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska inte administreras samtidigt med läkemedel

som innehåller efavirenz om det inte behövs för dosanpassning, t.ex. med rifampicin (se avsnitt 4.2).

Beroende på likheter med emtricitabin ska Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva inte ges

samtidigt med andra cytidinanaloger såsom lamivudin (se avsnitt 4.5).

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska inte ges samtidigt med adefovirdipivoxil eller

läkemedel som innehåller tenofoviralafenamid.

Samtidig administrering av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och didanosin

rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och

sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir rekommenderas inte då

plasmakoncentrationen av velpatasvir och voxilaprevir förväntas minska efter samtidig administrering

med efavirenz vilket leder till nedsatt terapeutisk effekt av sofosbuvir/velpatasvir eller

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (se avsnitt 4.5).

Data saknas gällande säkerhet och effekt av den fasta kombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil i kombination med andra antiretrovirala läkemedel.

Samtidig användning av extrakt av Ginkgo biloba rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Byte från en PI-baserad antiretroviral behandling

Tillgängliga data tyder för närvarande på en trend att byte till den fasta kombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil hos patienter som genomgår en PI-baserad antiretroviral

behandling kan leda till ett sämre svar på behandlingen (se avsnitt 5.1). Dessa patienter bör övervakas

noggrant med avseende på ökningar i virusmängd och biverkningar, eftersom säkerhetsprofilen för

efavirenz skiljer sig från den för proteashämmare.

Opportunistiska infektioner

Patienter som får Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva eller någon annan antiretroviral

terapi kan fortsätta att utveckla opportunistiska infektioner och andra komplikationer från hiv-

infektion. Därför ska dessa patienter kvarstå under noggrann klinisk observation av läkare med

erfarenhet av behandling av patienter med hiv-relaterade sjukdomar.

Överföring av hiv

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Effekt av föda

Administrering av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva tillsammans med föda kan öka

exponeringen för efavirenz (se avsnitt 5.2), vilket kan leda till en ökad biverkningsfrekvens (se avsnitt

4.8). Det rekommenderas att Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva intas på fastande

mage, företrädesvis vid sänggåendet.

Leversjukdom

Farmakokinetik, säkerhet och effekt för den fasta kombinationen av

efavirenz/emitricitabin/tenofovirdisoproxil hos patienter med signifikanta underliggande

leversjukdomar har inte fastställts (se avsnitt 5.2). Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3) och rekommenderas

inte till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. På grund av omfattande CYP-medierad

metabolism av efavirenz måste försiktighet iakttagas vid tillförsel av

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva till patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Dessa

patienter bör övervakas noggrant med avseende på biverkningar, särskilt centralnervösa symtom.

Labtester för utvärderande av leversjukdom bör utföras med regelbundna intervall (se avsnitt 4.2).

Patienter med en tidigare existerande leverdysfunktion, inkluderande kronisk aktiv hepatit, har vid

antiretroviral kombinationsterapi (CART) en ökad frekvens av abnormaliteter av leverfunktionen och

bör övervakas enligt gällande praxis. Om det finns belägg för en försämrad leversjukdom eller om

bestående förhöjda serumtransaminasvärden på mer än 5 gånger normalvärdets övre gräns föreligger,

krävs att fördelarna med fortsatt behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

vägs mot de potentiella riskerna för signifikant levertoxicitet. Hos sådana patienter ska man överväga

om behandlingen ska avbrytas (se avsnitt 4.8).

Hos patienter som behandlas med andra läkemedel vilka associeras med levertoxicitet,

rekommenderas också övervakning av leverenzymer.

Leverpåverkan

Rapporter om leversvikt efter marknadsgodkännande gällde även patienter utan tidigare existerande

leversjukdom eller andra identifierbara riskfaktorer (se avsnitt 4.8). Övervakning av leverenzymer ska

övervägas för alla patienter oberoende av tidigare existerande leverdysfunktion eller andra

riskfaktorer.

Patienter med samtidig infektion med hiv och hepatit B (HBV)- eller C-virus (HCV)

Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med CART löper ökad risk för svåra och

potentiellt dödliga leverbiverkningar.

Läkare ska hänvisas till aktuella riktlinjer för hiv-behandling för optimal behandling av hiv-infektion

hos patienter med samtidig infektion med hepatit B-virus (HBV).

Om patienten samtidigt får antiviral terapi för hepatit B eller C, se även produktresumén för dessa

läkemedel.

Säkerhet och effekt för den fasta kombinationen av efavirenz/emitricitabin/tenofovirdisoproxil vid

behandling av kronisk HBV-infektion har inte studerats. I farmakodynamiska studier har man visat att

emtricitabin och tenofovir, var för sig och i kombination, är aktiva mot HBV (se avsnitt 5.1).

Begränsad klinisk erfarenhet tyder på att emtricitabin och tenofovirdisoproxil har anti-HBV-aktivitet

när de används i antiretroviral kombinationsterapi för kontroll av hiv-infektion. Utsättande av

behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva hos patienter med samtidig hiv-

och HBV-infektion kan vara associerad med svåra akuta exacerbationer av hepatit. Patienter med

samtidig hiv- och HBV-infektion som avbryter behandlingen med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva ska övervakas noggrant med både kliniska och laboratoriemässiga kontroller under

åtminstone fyra månader efter avslutad behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Teva. Vid behov kan det vara motiverat att återuppta hepatit B-behandling. Hos patienter med

framskriden leversjukdom eller cirros rekommenderas inte utsättande av behandling eftersom

exacerbationer av hepatit efter utsatt behandling kan leda till leverdekompensation.

QTc-förlängning

QTc-förlängning har observerats vid användning av efavirenz (se avsnitt 4.5 och 5.1). För patienter

med ökad risk för torsade de pointes eller som får läkemedel med känd risk för torsade de pointes bör

alternativ till Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva övervägas.

Psykiska symtom

Psykiska biverkningar har rapporterats hos patienter som behandlats med efavirenz. Patienter med

psykiska störningar i anamnesen verkar löpa större risk att få dessa allvarliga psykiska biverkningar. I

synnerhet var allvarlig depression vanligare hos dem med depression i anamnesen. Efter

marknadsgodkännande har det också förekommit rapporter om allvarlig depression, död genom

självmord, vanföreställningar, psykosliknande beteende och katatoni. Om patienter upplever symtom

som allvarlig depression, psykos eller självmordstankar bör de rådas att genast kontakta sin läkare för

att bedöma möjligheten att symtomen är relaterade till användning av efavirenz och i så fall, avgöra

om riskerna med fortsatt behandling uppväger fördelarna (se avsnitt 4.8).

Centralnervösa symtom

Symtom som inkluderar, men inte är begränsade till yrsel, sömnlöshet, somnolens, försämrad

koncentrationsförmåga och onormal drömaktivitet är vanliga rapporterade biverkningar hos patienter

som fått 600 mg efavirenz dagligen i kliniska studier. Yrsel har också observerats i kliniska studier

med emtricitabin och tenofovirdisoproxil. Huvudvärk har rapporterats i kliniska studier med

emtricitabin (se avsnitt 4.8). Centralnervösa symtom associerade med efavirenz uppkommer vanligtvis

under de första en eller två dagarnas behandling och upphör vanligtvis efter de första 2-4 veckorna.

Patienterna bör informeras att om dessa uppträder är det sannolikt att en förbättring av dessa vanliga

symtom sker vid fortsatt behandling. De förutsäger inte en senare aktivering av något av de mindre

vanliga psykiska symtomen.

Epileptiska anfall

Konvulsioner har observerats hos patienter som får efavirenz, vanligtvis i samband med att epileptiska

anfall funnits med i anamnesen. Hos patienter som samtidigt får antikonvulsiva läkemedel vilka

huvudsakligen metaboliseras i levern, såsom fenytoin, karbamazepin och fenobarbital, kan

plasmanivåerna behöva följas regelbundet. I en interaktionsstudie, minskade plasmakoncentrationerna

av karbamazepin när karbamazepin gavs tillsammans med efavirenz (se avsnitt 4.5). Försiktighet

måste iakttas hos alla patienter med epileptiska anfall i anamnesen.

Nedsatt njurfunktion

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva rekommenderas inte för patienter med måttlig till

gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min). Patienter med måttlig eller gravt nedsatt

njurfunktion behöver dosjustering av emtricitabin och tenofovirdisoproxil, som inte kan göras med

kombinationstabletten (se avsnitt 4.2 och 5.2). Användning av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva bör undvikas vid samtidig eller nyligen genomförd behandling med något nefrotoxiskt

läkemedel. Om samtidig användning med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och

något nefrotoxiskt läkemedel (t ex aminoglykosider, amfotericin B, foskarnet, ganciklovir,

pentamidin, vankomycin, cidofovir, interleukin-2) är oundvikligt, bör njurfunktionen övervakas en

gång i veckan (se avsnitt 4.5).

Fall av akut njursvikt efter insättande av hög dos eller flera icke-steroida antiinflammatoriska medel

(NSAID) har rapporterats hos patienter som behandlas med tenofovirdisoproxil och som har

riskfaktorer för nedsatt njurfunktion. Om Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

administreras samtidigt med ett NSAID bör njurfunktionen övervakas på ett adekvat sätt.

Njursvikt, nedsatt njurfunktion, förhöjt kreatinin, hypofosfatemi och proximal tubulopati (inklusive

Fanconis syndrom) har rapporterats vid användning av tenofovirdisoproxil i klinisk praxis (se avsnitt

4.8).

Det rekommenderas att kreatininclearance beräknas för alla patienter innan behandling med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva sätts in och att njurfunktionen (kreatininclearance

och serumfosfat) övervakas efter två till fyra veckors behandling, efter tre månaders behandling och

därefter var tredje till var sjätte månad hos patienter utan renala riskfaktorer. Hos patienter som har

haft nedsatt njurfunktion eller som löper risk att utveckla nedsatt njurfunktion krävs tätare

övervakning av njurfunktionen.

Om serumfosfatvärdet är <1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) eller om kreatininclearance minskat till <50

ml/min hos patienter som får Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, bör njurfunktionen

utvärderas på nytt inom en vecka, liksom mätning av blodglukos, blodkalium och uringlukos (se

avsnitt 4.8, proximal tubulopati). Eftersom Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva är en

kombinationsprodukt och dosintervallet för de enskilda komponenterna inte kan justeras, måste

behandlingen med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva avbrytas hos patienter som har

en bekräftad kreatininclearancesänkning till <50 ml/min eller serumfosfatsänkning till <1,0 mg/dl

(0,32 mmol/l). Man bör också överväga att avbryta behandlingen med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva vid fortskridande försämring av njurfunktionen

när ingen annan orsak har identifierats. Då det indikeras att man bör avbryta behandlingen med någon

av komponenterna i Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva eller då dosjusteringar krävs,

finns de enskilda komponenterna efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil tillgängliga.

Effekter på skelettet

Skelettabnormiteter som osteomalaci, som kan manifestera sig som ihållande eller förvärrad

skelettsmärta, och som vid sällsynta tillfällen kan bidra till frakturer, kan associeras med

tenofovirdisoproxil-inducerad proximal renal tubulopati (se avsnitt 4.8).

Tenofovirdisoproxil kan också orsaka en minskning av skelettets bentäthet (BMD).

I en 144-veckors kontrollerad klinisk studie på hiv-infekterade patienter, som jämförde

tenofovirdisoproxil med stavudin i kombination med lamivudin och efavirenz hos patienter som

tidigare inte behandlats med antiretrovirala medel, observerades små minskningar av skelettets BMD i

höften och i ryggraden i båda behandlingsgrupperna. Minskningarna av BMD i ryggraden och

förändringarna i skelettbiomarkörer från utgångsvärdet var signifikant större vid vecka 144 hos den

grupp som fick tenofovirdisoproxil. Minskningarna av BMD i höften var signifikant större i den här

gruppen fram till vecka 96. Under de 144 veckorna förelåg emellertid ingen ökad risk för frakturer

och inga tecken på kliniskt relevanta skelettabnormiteter i denna studie.

I andra studier (prospektiva och tvärstudier) förekom de mest uttalade minskningarna av BMD hos

patienter som behandlats med tenofovirdisoproxil som en del av en regim som innehöll en boostrad

proteashämmare. Sammantaget med tanke på de skelettabnormiteter som associerades med

tenofovirdisoproxil och begränsningarna beträffande långtidsdata på effekten av tenofovirdisoproxil

på skeletthälsa och frakturrisk, ska alternativa behandlingsregimer ska övervägas för patienter med

osteoporos och hög risk för frakturer.

Om skelettabnormitet misstänks eller påvisas bör lämplig specialist konsulteras.

Hudreaktioner

Milda till måttliga hudutslag har rapporterats för de enskilda komponenterna i den fasta

kombinationen av efavirenz/emitricitabin/tenofovirdisoproxil. Utslagen som associeras med efavirenz

försvinner vanligen under fortsatt behandling. Lämpliga antihistaminer och/eller kortikosteroider kan

förbättra toleransen och påskynda tillbakagång av utslag. Svåra utslag med blåsbildning, fuktig

deskvamation eller ulceration har rapporterats hos mindre än 1 % av de patienter som behandlats med

efavirenz (se avsnitt 4.8). Förekomsten av erythema multiforme eller Stevens-Johnsons syndrom var

cirka 0,1 %. Behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska avbrytas hos

patienter som utvecklar svåra utslag med åtföljande blåsbildning, deskvamation och slemhinne-

engagemang eller feber. Erfarenheten av efavirenz hos patienter som avbrutit behandling med andra

antiretrovirala läkemedel i NNRTI-klassen är begränsad. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva rekommenderas inte till patienter som har haft en livshotande kutan reaktion (t.ex.

Stevens-Johnsons syndrom) efter behandling med en NNRTI.

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på

ett kliniskt lämpligt sätt.

Mitokondriell dysfunktion efter exponering

in utero

Nukleos(t)idanaloger kan i varierande grad påverka mitokondriell funktion, vilket är mest uttalat med

stavudin, didanosin och zidovudin. Man har rapporterat mitokondriell dysfunktion hos hiv-negativa

spädbarn som exponerats för nukleosidanaloger

in utero

och/eller postnatalt; dessa har främst avsett

behandling med regimer innehållande zidovudin. De väsentligaste biverkningarna som rapporterats är

hematologiska rubbningar (anemi, neutropeni) och metabola rubbningar (hyperlaktatemi,

hyperlipasemi). Dessa biverkningar har ofta varit övergående. Några sent uppträdande neurologiska

rubbningar har rapporterats som sällsynta (ökad tonus, kramper, onormalt beteende). Om sådana

neurologiska rubbningar är övergående eller permanenta är för närvarande okänt. Dessa fynd ska

övervägas för alla barn som

in utero

exponerats för nukleos(t)idanaloger och som uppvisar allvarliga

kliniska fynd av okänd etiologi, i synnerhet neurologiska fynd. Dessa fynd påverkar inte aktuella

nationella rekommendationer avseende antiretroviral terapi till gravida kvinnor för att förhindra

vertikal överföring av hiv.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hivinfekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi (CART) kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärra symtom.

Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande

av CART. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit, generella och/eller fokala mykobakteriella

infektioner och Pneumocystis jirovecii pneumoni. Varje symtom på inflammation ska utredas och

behandling påbörjas vid behov. Autoimmuna sjukdomar (t.ex. Graves sjukdom och autoimmun

hepatit) har också rapporterats förekomma i miljöer med immunreaktivering, men den rapporterade

tiden till debut är mer varierande och dessa händelser kan uppstå många månader efter att behandling

satts in.

Osteonekros

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-användning,

alkoholkonsumtion, svår immunsuppression och högre kroppsmasseindex), har fall av osteonekros

rapporteras, främst hos patienter med framskriden hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för

CART. Patienter ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra

sig.

Patienter med hiv-1 mutationsstammar

Behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva bör undvikas hos patienter som

har hiv-1-stammar med K65R, M184V/I eller K103N-mutationen (se avsnitt 4.1 och 5.1).

Äldre

Den fasta doskombinationen av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil har inte studerats hos

patienter över 65 år. Det är mer sannolikt att äldre patienter har nedsatt lever- eller njurfunktion, och

försiktighet bör därför iakttas vid behandling av äldre patienter med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (se avsnitt 4.2).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva innehåller efavirenz, emtricitabin och

tenofovirdisoproxil, kan interaktioner som setts med dessa läkemedel också inträffa med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva. Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Eftersom Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva är en fast kombinationsprodukt ska den

inte ges samtidigt med andra läkemedel som innehåller komponenterna emtricitabin och

tenofovirdisoproxil. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska inte administreras

samtidigt med läkemedel som innehåller efavirenz om det inte behövs för dosanpassning, t.ex. med

rifampicin (se avsnitt 4.2). På grund av likheter med emtricitabin, ska

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva inte ges tillsammans med andra cytidinanaloger,

såsom lamivudin. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska inte ges samtidigt med

adefovirdipivoxil eller läkemedel som innehåller tenofoviralafenamid.

Efavirenz inducerar CYP3A4, CYP2B6 och UGT1A1

in vivo

. Substanser som metaboliseras via dessa

enzymer kan få minskade plasmakoncentrationer när de ges i kombination med efavirenz. Efavirenz

kan inducera CYP2C19 och CYP2C9, men hämning har också observerats

in vitro

och nettoeffekten

av samtidig administrering med substrat för dessa enzymer är inte fastställd (se avsnitt 5.2).

Exponeringen för efavirenz kan vara ökad när det ges med läkemedel (t.ex. ritonavir) eller föda (t.ex.

grapefruktjuice) som hämmar CYP3A4- eller CYP2B6-aktivitet. Substanser eller växtbaserade

läkemedel (t.ex. extrakt av Ginkgo biloba och Johannesört) som inducerar dessa enzymer kan leda till

sänkta plasmakoncentrationer av efavirenz. Samtidig användning av Johannesört är kontraindicerad

(se avsnitt 4.3). Samtidig användning av extrakt av Ginkgo biloba rekommenderas inte (se avsnitt

4.4).

Samtidig administrering av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva med metamizol, som

är en inducerare av metaboliserande enzymer inklusive CYP2B6 och CYP3A4, kan orsaka en

minskning av plasmakoncentrationerna av efavirenz med potentiell minskning av den kliniska

effekten. Därför rekommenderas försiktighet när metamizol och Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva administreras samtidigt, kliniskt svar och/eller läkemedelsnivåer bör övervakas efter

behov.

In vitro

- och farmakokinetiska interaktionsstudier har visat att möjligheten för CYP-medierad

interaktion mellan emtricitabin och tenofovirdisoproxil med andra läkemedel är liten.

Cannabinoidtestinteraktion

Efavirenz binder inte till cannabinoidreceptorer. Falskt positiva cannabinoidtestresultat i urin har

rapporterats med några screeninganalyser hos icke-infekterade försökspersoner och hiv-infekterade

patienter som fått efavirenz. I sådana fall rekommenderas bekräftande tester med en mer specifik

metod som gaskromatografi/masspektrometri.

Kontraindikationer vid samtidig användning

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska inte ges samtidigt med terfenadin, astemizol,

cisaprid, midazolam, triazolam, pimozid, bepridil eller ergotalkaloider (till exempel ergotamin,

dihydroergotamin, ergonovin och metylergonovin) då hämning av metabolismen av dessa kan leda till

allvarliga livshotande händelser (se avsnitt 4.3).

Elbasvir/grazoprevir:

Samtidig administrering av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och

elbasvir/grazoprevir är kontraindicerat eftersom det kan leda till förlust av virologiskt svar på

elbasvir/grazoprevir (se avsnitt 4.3 och tabell 1).

Vorikonazol:

Samtidig administrering med standarddoser av efavirenz och vorikonazol är

kontraindicerad. Eftersom Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva är en fast

doskombinationsprodukt, kan inte dosen av efavirenz ändras. Därmed ska inte vorikonazol och

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ges samtidigt (se avsnitt 4.3 och tabell 1).

Johannesört

Hypericum perforatum

:

Samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och växtbaserade läkemedel innehållande

Johannesört är kontraindicerad. Plasmakoncentrationsnivåer av efavirenz kan minska vid samtidig

användning av Johannesört. Detta beror på att Johannesört inducerar läkemedelsmetaboliserande

enzymer och/eller transportproteiner. Om en patient redan använder Johannesört, avbryt behandlingen

med Johannesört, kontrollera virusnivåer och om möjligt efavirenznivåer. Efavirenznivåerna kan öka

när användningen av Johannesört upphör. Den inducerande effekten av Johannesört kan kvarstå i

minst 2 veckor efter avslutad behandling (se avsnitt 4.3).

QT-förlängande läkemedel:

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva är kontraindicerat vid samtidig användning av

läkemedel som är kända för att förlänga QTc-intervallet och kan leda till torsade de pointes, såsom:

antiarytmika klass IA och III, neuroleptika och antidepressiva medel, vissa antibiotika inklusive vissa

medel i följande klasser: makrolider, fluorokinoloner, och antimykotika av imidazol- och triazoltyp,

vissa icke-sederande antihistaminer (terfenadin, astemizol), cisaprid, flekainid, vissa antimalariamedel

och metadon (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling rekommenderas inte

Atazanavir/ritonavir:

Det finns inte tillräckligt mycket data för att rekommendera samtidig

administrering av atazanavir/ritonavir och Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva.

Därmed kan inte samtidig administrering av atazanavir/ritonavir och

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva rekommenderas (se tabell 1).

Didanosin:

Samtidig administrering av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och didanosin

rekommenderas inte (tabell 1).

Sofosbuvir/velpatasvir och sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir:

Samtidig administrering av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och

sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir rekommenderas inte (se avsnitt 4.4

och tabell 1).

Läkemedel med renal utsöndring:

Eftersom emtricitabin och tenofovir huvudsakligen utsöndras via njurarna, kan samtidig

administrering av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva och läkemedel som påverkar

njurfunktionen eller som konkurrerar om aktiv tubulär sekretion (t.ex. cidofovir), leda till en ökning

av plasmakoncentrationerna av emtricitabin, tenofovir och/eller det samtidigt administrerade

läkemedlet.

Man bör undvika att behandla med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva om patienten

samtidigt får eller nyligen genomgått behandling med något nefrotoxiskt läkemedel. Några exempel

är, men begränsas inte till, aminoglykosider, amfotericin B, foskarnet, ganciklovir, pentamidin,

vankomycin, cidofovir och interleukin-2 (se avsnitt 4.4).

Andra interaktioner

Interaktioner mellan den fasta kombinationen av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil eller dess

enskilda komponenter och andra läkemedel visas i tabell 1 nedan (ökning visas som “↑”, minskning

som “↓”, oförändrat som “↔”, två gånger dagligen som “b.i.d.”, en gång dagligen som “q.d.” och en

gång var åttonde timme som “q8h”). Om data finns tillgängligt för 90 % konfidensintervall visas det

inom parentes.

Tabell 1: Interaktioner mellan den fasta doskombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil eller dess enskilda komponenter och andra

läkemedel

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

INFEKTIONSLÄKEMEDEL

Virushämmande medel mot HIV

Proteashämmare

Atazanavir/ritonavir/

tenofovirdisoproxil

(300 mg q.d./100 mg q.d./245 mg

q.d.)

Atazanavir:

AUC: ↓ 25 % (↓ 42 till ↓ 3)

: ↓ 28 % (↓ 50 till ↑ 5)

: ↓ 26 % (↓ 46 till ↑ 10)

Samtidig administrering med

atazanavir/ritonavir och

tenofovir ledde till en ökad

exponering för tenofovir.

Högre koncentrationer av

tenofovir skulle kunna

förstärka tenofovirassocierade

biverkningar, inklusive

njursjukdomar.

Atazanavir/ritonavir/efavirenz

(400 mg q.d./100 mg q.d./600 mg

q.d., alla administrerade tillsammans

med föda)

Atazanavir/ritonavir/efavirenz

(400 mg q.d./200 mg q.d./600 mg

q.d., alla administrerade tillsammans

med föda)

Atazanavir (på

eftermiddagen):

AUC: ↔* (↓ 9 % till ↑ 10 %)

: ↑ 17 %* (↑ 8 till ↑ 27)

: ↓ 42 %* (↓ 31 till ↓ 51)

Atazanavir (på

eftermiddagen):

AUC: ↔*/** (↓ 10 % till ↑ 26

: ↔*/** (↓ 5 % till ↑ 26

: ↑ 12 %*/** (↓ 16 till ↑

(CYP3A4-induktion).

* Jämfört med atazanavir 300

mg/ritonavir 100 mg q.d. på

kvällen utan efavirenz. Denna

minskning i C

för atazanavir

kan påverka effekten av

atazanavir negativt.

** baserat på historisk

jämförelse.

Samtidig användning av

efavirenz tillsammans med

atazanavir/ritonavir

rekommenderas inte.

Atazanavir/ritonavir/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Samtidig adminstrering av

atazanavir/ritonavir och

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva rekommenderas inte.

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

Darunavir/ritonavir/Efavirenz

(300 mg b.i.d.*/100 mg b.i.d./600

mg q.d.)

*lägre än rekommenderade doser.

Liknande fynd förväntas med

rekommenderade doser.

Darunavir:

AUC: ↓ 13 %

: ↓ 31 %

: ↓ 15 %

(CYP3A4-induktion)

Efavirenz:

AUC: ↑ 21 %

: ↑ 17 %

: ↑ 15 %

(CYP3A4-hämning)

Darunavir/ritonavir/Tenofovir-

disoproxil

(300 mg b.i.d.*/100 mg b.i.d./245

mg q.d.)

*lägre än rekommenderad dos

Darunavir:

AUC: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↑ 22 %

: ↑ 37 %

Darunavir/ritonavir/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats. Med tanke på de

olika eliminationsvägarna, är

ingen interaktion att förvänta.

Den fasta doskombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisop

roxil i kombination med

darunavir/ritunavir 800/100 mg en

gång dagligen kan leda till

suboptimalt C

för darunavir. Om

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva används i

kombination med darunavir/ritonavir,

ska behandlingen med

darunavir/ritonavir 600/100 mg två

gånger dagligen användas.

Darunavir/ritonavir skall användas

med försiktighet i kombination med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva. Se raden för

ritonavir nedan.

Övervakning av njurfunktion kan

vara indicerad, särskilt hos patienter

med bakomliggande systemisk eller

renal sjukdom, eller hos patienter

som tar nefrotoxiska läkemedel.

Fosamprenavir/ritonavir/Efavirenz

(700 mg b.i.d./100 mg b.i.d./600 mg

q.d.)

Ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion.

Fosamprenavir/ritonavir/Emtricitabi

Interaktionen har inte

studerats.

Fosamprenavir/ritonavir/

Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och

fosamprenavir/ritonavir kan

administreras tillsammans utan

dosjustering.

Se raden för ritonavir nedan.

Indinavir/Efavirenz

(800 mg q8h/200 mg q.d.)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Indinavir:

AUC: ↓ 31 % (↓ 8 till ↓ 47)

: ↓ 40 %

En liknande minskning av

indinavirexponering sågs när

indinavir 1 000 mg q8h gavs

tillsammans med efavirenz 600

mg q.d.

(CYP3A4-induktion)

För samtidig administrering av

efavirenz och lågdosritonavir i

Det finns inte tillräckligt med data

för att göra dosrekommendationer för

indinavir givet tillsammans med den

fasta doskombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisop

roxil. Då den kliniskt signifikanta

betydelsen av minskade

koncentrationer av indinavir inte har

visats, bör vikten av de observerade

farmakokinetiska interaktionerna tas

i beaktande när man väljer en

behandling som innehåller både

efavirenz, en komponent i

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva, och indinavir.

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

kombination med en

proteashämmare, se avsnittet

rörande ritonavir nedan.

Indinavir/Emtricitabin

(800 mg q8h/200 mg q.d.)

Indinavir:

AUC: ↔

: ↔

Emtricitabin:

AUC: ↔

: ↔

Indinavir/Tenofovirdisoproxil

(800 mg q8h/245 mg q.d.)

Indinavir:

AUC: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↔

: ↔

Lopinavir/ritonavir/

Tenofovirdisoproxil

(400 mg b.i.d./100 mg b.i.d./245 mg

q.d.)

Lopinavir/Ritonavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↑ 32 % (↑ 25 till ↑ 38)

: ↔

: ↑ 51 % (↑ 37 till ↑ 66)

Högre koncentration av

tenofovir skulle kunna öka

risken för tenofovirassocierade

biverkningar, inklusive

njursjukdomar.

Lopinavir/ritonavir mjuka kapslar

eller oral lösning/Efavirenz

Lopinavir/ritonavir

Väsentlig minskning av

exponeringen av lopinavir,

vilket gör det nödvändigt att

dosjustera lopinavir/ritonavir.

När efavirenz och två NRTI

gavs i kombination med

533/133 mg lopinavir/ritonavir

(mjuka kapslar) två gånger

dagligen, resulterade detta i

liknande

plasmakoncentrationer av

lopinavir som

lopinavir/ritonavir (mjuka

kapslar) 400/100 mg två

gånger dagligen utan efavirenz

(historiska data).

Lopinavirkoncentrationer: ↓

Det finns inte tillräckligt med data

för att göra dosrekommendationer för

lopinavir/ritonavir givet tillsammans

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva Samtidig

administrering av lopinavir/ritonavir

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva rekommenderas inte.

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

tabletter/Efavirenz

(400/100 mg b.i.d./600 mg q.d.)

(500/125 mg b.i.d./600 mg q.d.)

30-40 %

Lopinavirkoncentrationer:

liknande som för

lopinavir/ritonavir 400/100 mg

två gånger dagligen utan

efavirenz. Dosen av

lopinavir/ritonavir måste

justeras vid samtidig

administrering av efavirenz.

För samtidig administrering av

efavirenz och lågdos ritonavir

i kombination med en

proteashämmare, se avsnittet

rörande ritonavir nedan.

Lopinavir/ritonavir/Emtricitabin

Interaktionen har inte studerats

Ritonavir/Efavirenz

(500 mg b.i.d./600 mg q.d.)

Ritonavir:

Morgon AUC: ↑ 18 % (↑ 6 till

↑ 33)

Kväll AUC: ↔

Morgon C

: ↑ 24 % (↑ 12 till

↑ 38)

Kväll C

: ↔

Morgon C

: ↑ 42 % (↑ 9 till ↑

Kväll C

: ↑ 24 % (↑ 3 till ↑

Efavirenz:

AUC: ↑ 21 % (↑ 10 till ↑ 34)

: ↑ 14 % (↑ 4 till ↑ 26)

: ↑ 25 % (↑ 7 till ↑ 46)

(hämning av CYP-medierad

oxidativ metabolism)

När efavirenz gavs

tillsammans med ritonavir 500

mg eller 600 mg två gånger

dagligen, tolererades inte

kombinationen väl (t ex

inträffade yrsel, illamående,

parastesi och gav förhöjda

leverenzymer). Det finns inte

tillräckligt med data avseende

toleransen av efavirenz och

lågdosritonavir (100 mg, en

eller två gånger dagligen).

Ritonavir/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Samtidig administrering av ritonavir

vid doser om 600 mg och

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva rekommenderas inte.

Vid användning av

doskombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisop

roxil med lågdos ritonavir bör det tas

i beaktande att det finns en möjlighet

att incidensen av

efavirenzassocierade biverkningar

ökar pga. eventuella

farmakodynamiska interaktioner.

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

Ritonavir/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Sakvinavir/ritonavir/Efavirenz

Interaktionen har inte

studerats. För samtidig

administrering av efavirenz

och lågdos ritonavir i

kombination med en

proteashämmare, se avsnittet

rörande ritonavir ovan.

Sakvinavir/ritonavir/

Tenofovirdisoproxil

Det fanns inga kliniskt

signifikanta farmakokinetiska

interaktioner när

tenofovirdisoproxil

administrerades samtidigt med

ritonavirförstärkt sakvinavir.

Sakvinavir/ritonavir/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Det finns inte tillräckligt med data

för att göra dosrekommendationer för

sakvinavir/ritonavir givet

tillsammans med den fasta

doskombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisop

roxil. Samtidig administrering av

sakvinavir/ritonavir och

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva rekommenderas inte.

Användning av

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva i kombination med

sakvinavir som enda proteashämmare

rekommenderas inte.

CCR5-antagonist

Maraviroc/Efavirenz

(100 mg b.i.d./600 mg q.d.)

Maraviroc:

: ↓ 45 % (↓ 38 till ↓ 51)

: ↓ 51 % (↓ 37 till ↓ 62)

Efavirenzkoncentrationerna

inte uppmätta, ingen effekt

förväntas.

Maraviroc/Tenofovirdisoproxil

(300 mg b.i.d./245 mg q.d.)

Maraviroc:

: ↔

: ↔

Tenofovirkoncentrationerna

inte uppmätta, ingen effekt

förväntas.

Maraviroc/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Se produktresumé för läkemedel som

innehåller maraviroc.

Integrashämmare

Raltegravir/Efavirenz

(400 mg enkeldos/-)

Raltegravir:

AUC: ↓ 36 %

: ↓ 21 %

: ↓ 36 %

(UGT1A1-induktion)

Raltegravir/Tenofovirdisoproxil

(400 mg b.i.d./-)

Raltegravir:

AUC: ↑ 49 %

: ↑ 3 %

: ↑ 64 %

(interaktionsmekanismen är

inte känd)

Tenofovir:

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och raltegravir kan

administreras tillsammans utan

dosjustering.

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

AUC: ↓ 10 %

: ↓ 13 %

: ↓ 23 %

Raltegravir/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

NRTI och NNRTI

NRTI/Efavirenz

Specifika interaktionsstudier

har inte utförts med efavirenz

och NRTI annat än för

lamivudin, zidovudin och

tenofovirdisoproxil. Kliniskt

signifikanta interaktioner har

inte påvisats och är inte att

förvänta eftersom NRTI

metaboliseras via en annan väg

än efavirenz varför det är

osannolikt att de konkurrerar

om samma metaboliska enzym

och eliminationsvägar.

På grund av likheten mellan

lamivudin och emtricitabin, en

komponent i

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva, ska

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva inte ges samtidigt

med lamivudin (se avsnitt 4.4).

NNRTI/Efavirenz

Interaktionen har inte

studerats.

Eftersom användning av två NNRTI

inte visats vara fördelaktig vad gäller

effekt och säkerhet, rekommenderas

inte samtidig administrering av

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och en annan

NNRTI.

Didanosin/Tenofovirdisoproxil

Samtidig administrering av

tenofovirdisoproxil och

didanosin resulterar i att den

systemiska exponeringen för

didanosin ökar med 40-60 %

.

Didanosin/Efavirenz

Interaktionen har inte

studerats.

Didanosin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Samtidig administrering av

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva med didanosin

rekommenderas inte (se avsnitt 4.4).

Ökad systemisk exponering för

didanosin kan öka risken för

didanosinrelaterade biverkningar.

Sällsynta fall av pankreatit och

laktacidos, ibland dödliga, har

rapporterats. Samtidig administrering

av tenofovirdisoproxil och didanosin

med en daglig dos på 400 mg har

associerats med en signifikant

sänkning av CD4-celltalet, möjligen

beroende på en intracellulär

interaktion som ökar mängden

fosforylerat (dvs. aktivt) didanosin.

En sänkt dos på 250 mg didanosin

givet samtidigt med

tenofovirdisoproxilbehandling har

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

associerats med rapporter om höga

frekvenser av virologisk terapisvikt

för flera testade kombinationer av

hiv-1-infektionsbehandling.

Virushämmande medel mot hepatit C

Elbasvir/Grazoprevir +

Efavirenz

Elbasvir:

AUC: ↓ 54 %

: ↓ 45 %

(CYP3A4- eller P-gp-induktion – påverkan på elbasvir)

Grazoprevir:

AUC: ↓ 83 %

: ↓ 87 %

(CYP3A4- eller P-gp-induktion – påverkan på grazoprevir)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

basvir:

AUC: ↓ 54 %

Cmax: ↓ 45 %

(CYP3A4- eller P-gp-

induktion – påverkan på

elbasvir)

Grazoprevir:

AUC: ↓ 83 %

Cmax: ↓ 87 %

(CYP3A4- eller P-gp-

induktion – påverkan på

grazoprevir)

Efavirenz:

AUC: ↔

Cmax: ↔

Samtidig administrering av

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och

elbasvir/grazoprevir är

kontraindicerat eftersom det kan leda

till förlust av virologiskt svar på

elbasvir/grazoprevir. Denna förlust

beror på signifikanta minskningar av

plasmakoncentrationer av

elbasvir/grazoprevir orsakade av

induktion av CYP3A4 eller P-gp. Se

produktresumén för

elbasvir/grazoprevir för mer

information.

Glekaprevir/Pibrentasvir/Efavirenz

Förväntad:

Glekaprevir: ↓

Pibrentasvir: ↓

Samtidig administrering av

glekaprevir/pibrentasvir med

efavirenz, en komponent i

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva, kan minska

plasmakoncentrationerna av

glekaprevir och pibrentasvir

signifikant och leda till minskad

behandlingseffekt. Samtidig

administrering av

glekaprevir/pibrentasvir med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva rekommenderas inte.

Se produktinformationen för

glekaprevir/pibrentasvir för mer

information.

Ledipasvir/Sofosbuvir

(90 mg/400 mg q.d.) +

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir-

disoproxil

(600 mg/200 mg/245 mg q.d.)

Ledipasvir:

AUC: ↓ 34 % (↓ 41 till ↓ 25)

: ↓ 34 % (↓ 41 till ↑ 25)

: ↓ 34 % (↓ 43 till ↑ 24)

Sofosbuvir:

AUC: ↔

: ↔

Ingen dosjustering rekommenderas.

Den ökade exponeringen för

tenofovir skulle kunna förstärka

biverkningar associerade med

tenofovirdisoproxil, inklusive

störningar i njurfunktionen.

Njurfunktionen bör följas noggrant

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

GS-331007

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Emtricitabin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↑ 98 % (↑ 77 till ↑ 123)

: ↑ 79 % (↑ 56 till ↑ 104)

: ↑ 163 % (↑ 137 till ↑

197)

(se avsnitt 4.4).

Sofosbuvir/Velpatasvir

(400 mg/100 mg q.d.) +

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdis

oproxil

(600 mg/200 mg/245 mg q.d.)

Sofosbuvir:

AUC: ↔

: ↑ 38 % (↑ 14 till ↑ 67)

GS-3310071:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Velpatasvir:

AUC: ↓ 53 % (↓ 61 till ↓ 43)

: ↓ 47 % (↓ 57 till ↓ 36)

: ↓ 57 % (↓ 64 till ↓ 48)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Emtricitabin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↑ 81 % (↑ 68 till ↑ 94)

: ↑ 77 % (↑ 53 till ↑ 104)

: ↑ 121 % (↑ 100 till ↑

143)

Samtidig administrering av

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och

sofosbuvir/velpatasvir eller

sofosbuvir/velpatasvir/

voxilaprevir förväntas minska

plasmakoncentrationen av

velpatasvir och

voxilaprevir.

Samtidig administrering av

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och

sofosbuvir/velpatasvir eller

sofosbuvir/velpatasvir/

voxilaprevir rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4).

Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir

(400 mg/100 mg/100 mg q.d.) +

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdis

o-proxil

(600 mg/200 mg/245 mg q.d.)

Interaktion har endast

studerats med

sofosbuvir/velpatasvir.

Förväntad:

Voxilaprevir: ↓

Sofosbuvir

Sofosbuvir:

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

(400 mg q.d.) +

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir-

disoproxil

(600 mg/200 mg/245 mg q.d.)

AUC: ↔

: ↓ 19 % (↓ 40 till ↑ 10)

GS-331007

AUC: ↔

: ↓ 23 % (↓ 30 till ↑ 16)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Emtricitabin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↔

: ↑ 25 % (↑ 8 till ↑ 45)

: ↔

disoproxil Teva och sofosbuvir kan

administreras tillsammans utan

dosjustering.

Antibiotika

Klaritromycin/Efavirenz

(500 mg b.i.d./400 mg q.d.)

Klaritromycin:

AUC: ↓ 39 % (↓ 30 till ↓ 46)

: ↓ 26 % (↓ 15 till ↓ 35)

Klaritromycin

14-hydroxymetabolit:

AUC: ↑ 34 % (↑ 18 till ↑ 53)

: ↑ 49 % (↑ 32 till ↑ 69)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↑ 11 % (↑ 3 till ↑ 19)

(CYP3A4-induktion)

Hos icke-infekterade frivilliga

utvecklade 46 % utslag när de

erhöll efavirenz och

klaritromycin.

Klaritromycin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Klaritromycin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Den kliniska betydelsen av dessa

förändringar i plasmanivåer för

klaritromycin är inte känd.

Alternativ till klaritromycin (t ex

azitromycin) kan övervägas. Andra

makrolidantibiotika, såsom

erytromycin, har inte studerats

tillsammans med den fasta

doskombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisop

roxil.

Läkemedel mot mykobakterier

Rifabutin/Efavirenz

(300 mg q.d./600 mg q.d.)

Rifabutin:

AUC: ↓ 38 % (↓ 28 till ↓ 47)

: ↓ 32 % (↓ 15 till ↓ 46)

: ↓ 45 % (↓ 31 till ↓ 56)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 12 % (↓ 24 till ↑ 1)

(CYP3A4-induktion)

Den dagliga dosen av rifabutin bör

höjas med 50 % vid administrering

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva. Man bör överväga

att dubbla rifabutindosen vid

behandlingar där rifabutin ges 2 eller

3 gånger i veckan med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

Rifabutin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Rifabutin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

disoproxil Teva. Den kliniska

effekten av denna dosjustering har

inte utvärderats tillräckligt.

Individuell tolerans och virologiskt

svar bör beaktas vid dosjusteringen

(se avsnitt 5.2).

Rifampicin/Efavirenz

(600 mg q.d./600 mg q.d.)

Efavirenz:

AUC: ↓ 26 % (↓ 15 till ↓ 36)

: ↓ 20 % (↓ 11 till ↓ 28)

: ↓ 32 % (↓ 15 till ↓ 46)

(CYP3A4 and CYP2B6 -

induktion)

Rifampicin/Tenofovirdisoproxil

(600 mg q.d./245 mg q.d.)

Rifampicin:

AUC: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↔

x: ↔

Rifampicin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Vid samtidig behandling med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och rifampicin till

patienter som väger 50 kg eller mer,

kan ytterligare 200 mg/dag (800 mg

totalt) av efavirenz ge en exponering

liknande en daglig dos efavirenz på

600 mg vid användning utan

rifampicin. Den kliniska effekten av

denna dosjustering har inte

utvärderats tillräckligt. Individuell

tolerans och virologiskt svar bör

beaktas vid dosjusteringen (se avsnitt

5.2). Ingen dosjustering av

rifampicin rekommenderas vid

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva.

Antimykotika

Itrakonazol/Efavirenz

(200 mg b.i.d./600 mg q.d.)

Itrakonazol:

AUC: ↓ 39 % (↓ 21 till ↓ 53)

: ↓ 37 % (↓ 20 till ↓ 51)

: ↓ 44 % (↓ 27 till ↓ 58)

(minskning av

koncentrationerna av

itrakonazol: CYP3A4-

induktion)

Hydroxyitrakonazol:

AUC: ↓ 37 % (↓ 14 till ↓ 55)

: ↓ 35 % (↓ 12 till ↓ 52)

: ↓ 43 % (↓ 18 till ↓ 60)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Itrakonazol/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Itrakonazol/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Eftersom ingen dosrekommendation

kan ges för itrakonazol när det

används med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva bör en alternativ

antimykotisk behandling övervägas.

Posakonazol/Efavirenz

(-/400 mg q.d.)

Posakonazol:

AUC: ↓ 50 %

Samtidig administrering av

posakonazol och

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

: ↓ 45 %

(UDP-G-induktion)

Posakonazol/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Posakonazol/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva ska undvikas om inte

nyttan för patienten uppväger risken.

Vorikonazol/Efavirenz

(200 mg b.i.d./400 mg q.d.)

Vorikonazol:

AUC: ↓ 77 %

x: ↓ 61 %

Efavirenz:

AUC: ↑ 44 %

: ↑ 38 %

(kompetitiv hämning av

oxidativ metabolism)

Samtidig administrering av

standarddoser av efavirenz och

vorikonazol är kontraindicerad

(se avsnitt 4.3)

Vorikonazol/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Vorikonazol/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Eftersom

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva är en fast

doskombinationsprodukt, kan inte

efavirenzdosen ändras, och därmed

ska inte vorikonazol och

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva administreras

samtidigt.

Antimalariamedel

Artemeter/Lumefantrin/Efavirenz

(20/120 mg tablett, 6 doser om 4

tabletter vardera under 3 dagar/600

mg q.d.)

Artemeter:

AUC: ↓ 51 %

: ↓ 21 %

Dihydroartemisinin (aktiv

metabolit):

AUC: ↓ 46 %

: ↓ 38 %

Lumefantrin:

AUC: ↓ 21 %

: ↔

Efavirenz:

AUC: ↓ 17 %

: ↔

(CYP3A4-induktion)

Artemeter/Lumefantrin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Artemeter/Lumefantrin/

Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Eftersom sänkta koncentrationer av

artemeter, dihydroartemisinin eller

lumefantrin kan resultera i försämrad

antimalariaeffekt, rekommenderas

försiktighet när

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva administreras

samtidigt med artemeter/lumefantrin-

tabletter.

Atovakvon och

proguanilhydroklorid/Efavirenz

(250/100 mg enkeldos/600 mg q.d.)

Atovakvon:

AUC: ↓ 75 % (↓ 62 till↓ 84)

: ↓ 44 % (↓ 20 till ↓ 61)

Proguanil:

Samtidig administrering av

atovakvon/proguanil med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva ska undvikas när det

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

AUC: ↓ 43 % (↓ 7 till ↓ 65)

: ↔

Atovakvon och

proguanilhydroklorid/

Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Atovakvon och

proguanilhydroklorid/

Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

är möjligt.

ANTIKONVULSIVA LÄKEMEDEL

Karbamazepin/Efavirenz

(400 mg q.d./600 mg q.d.)

Karbamazepin:

AUC: ↓ 27 % (↓ 20 till ↓ 33)

: ↓ 20 % (↓ 15 till ↓ 24)

: ↓ 35 % (↓ 24 till ↓ 44)

Efavirenz:

AUC: ↓ 36 % (↓ 32 till ↓ 40)

: ↓ 21 % (↓ 15 till ↓ 26)

: ↓ 47 % (↓ 41 till ↓ 53)

(minskning av koncentrationen

av karbamezepin: CYP3A4-

induktion; minsking av

koncentrationen av efavirenz:

CYP3A4 och CYP2B6-

induktion).

Samtidig administrering av

högre doser av efavirenz eller

karbamezepin har inte

studerats.

Karbamazepin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Karbamazepin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Dosrekommendation för användning

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva tillsammans med

karbamezepin kan inte ges. Ett

alternativt antikonvulsivt läkemedel

bör övervägas. Plasma-

koncentrationer av karbamezepin bör

följas regelbundet.

Fenytoin, Fenobarbital och andra

antikonvulsiva läkemedel som utgör

substrat för CYP-isozymer

Interaktion med efavirenz,

emtricitabin eller

tenofovirdisoproxil har inte

studerats. För efavirenz finns

en risk för minskning eller

ökning av

plasmakoncentrationen för

fenytoin, fenobarbital och

andra antikonvulsiva

läkemedel som utgör substrat

för CYP-isozymer.

När

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva administreras

tillsammans med antikonvulsiva

medel som utgör substrat för CYP-

isozymer, bör plasmakoncentrationer

av antikonvulsiva medel följas

regelbundet.

Valproinsyra/Efavirenz

(250 mg b.i.d./600 mg q.d.)

Ingen kliniskt signifikant

effekt på farmakokinetiken för

efavirenz. Begränsade data

tyder på att

Efavirenz/Emtricitabine/Tenof

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och valproinsyra kan

administreras tillsammans utan

dosjustering. Patienter ska övervakas

med avseende på kontroll av

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

ovir disoproxil Teva inte har

någon kliniskt signifikant

effekt på farmakokinetiken för

valproinsyra.

Valproinsyra/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Valproinsyra/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

epileptiska anfall.

Vigabatrin/Efavirenz

Gabapentin/Efavirenz

Interaktionen har inte

studerats. Kliniskt signifikanta

interaktioner förväntas inte

eftersom vigabatrin och

gabapentin uteslutande

elimineras oförändrade i

urinen. Det är därmed

osannolikt att de konkurrerar

om samma metaboliska enzym

och eliminationsvägar som

efavirenz.

Vigabatrin/Emtricitabin

Gabapentin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Vigabatrin/Tenofovirdisoproxil

Gabapentin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och vigabatrin eller

gabapentin kan administreras

tillsammans utan dosjustering.

ANTIKOAGULANTIA

Warfarin/Efavirenz

Acenokumarol/Efavirenz

Interaktionen har inte

studerats. Efavirenz kan höja

eller sänka

plasmakoncentrationer och

förstärka eller försvaga

effekter av warfarin eller

acenokumarol.

Vid samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva kan dosjustering av

warfarin eller acenokumarol krävas.

ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Sertralin/Efavirenz

(50 mg q.d./600 mg q.d.)

Sertralin:

AUC: ↓ 39 % (↓ 27 till ↓ 50)

: ↓ 29 % (↓ 15 till ↓ 40)

: ↓ 46 % (↓ 31 till ↓ 58)

Efavirenz:

AUC: ↔

x: ↑ 11 % (↑ 6 till ↑ 16)

: ↔

(CYP3A4-induktion)

Sertralin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Sertralin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Vid samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva bör dosökningarna

av sertralin anpassas efter kliniskt

svar.

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

Paroxetin/Efavirenz

(20 mg q.d./600 mg q.d.)

Paroxetin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Paroxetin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Paroxetin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och paroxetin kan

administreras tillsammans utan

dosjustering.

Fluoxetin/Efavirenz

Interaktionen har inte

studerats.

Eftersom fluoxetin har en

liknande metabolisk profil som

paroxetin, dvs. en kraftig

CYP2D6-hämmande effekt,

bör en liknande avsaknad av

interaktion föreligga för

fluoxetin.

Fluoxetin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Fluoxetin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och fluoxetin kan

administreras tillsammans utan

dosjustering.

Norepinefrin- och dopaminåterupptagshämmare

Bupropion/Efavirenz

[150 mg enkeldos (fördröjd

frisättning)/600 mg q.d.]

Bupropion:

AUC: ↓ 55 % (↓ 48 till ↓ 62)

: ↓ 34 % (↓ 21 till ↓ 47)

Hydroxibupropion:

AUC: ↔

: ↑ 50 % (↑ 20 till ↑ 80)

(CYP2B6-induktion)

Bupropion/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Bupropion/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Ökningar av bupropion ska anpassas

efter kliniskt svar, men den

maximala rekommenderade dosen av

bupropion ska inte överskridas. Ingen

dosanpassning krävs för efavirenz.

KARDIOVASKULÄRA LÄKEMEDEL

Kalciumkanalblockerare

Diltiazem/Efavirenz

(240 mg q.d./600 mg q.d.)

Diltiazem:

AUC: ↓ 69 % (↓ 55 till ↓ 79)

: ↓ 60 % (↓ 50 till ↓ 68)

: ↓ 63 % (↓ 44 till ↓ 75)

Desacetyldiltiazem:

AUC: ↓ 75 % (↓ 59 till ↓ 84)

: ↓ 64 % (↓ 57 till ↓ 69)

: ↓ 62 % (↓ 44 till ↓ 75)

Vid samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva bör dosjustering av

diltiazem anpassas efter kliniskt svar

(se produktresumén för diltiazem).

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

N-monodesmetyldiltiazem:

AUC: ↓ 37 % (↓ 17 till ↓ 52)

: ↓ 28 % (↓ 7 till ↓ 44)

: ↓ 37 % (↓ 17 till ↓ 52)

Efavirenz:

AUC: ↑ 11 % (↑ 5 till ↑ 18)

: ↑ 16 % (↑ 6 till ↑ 26)

: ↑ 13 % (↑ 1 till ↑ 26)

(CYP3A4-induktion)

Förhöjningen av de

farmakokinetiska parametrarna

för efavirenz anses inte vara

kliniskt signifikanta.

Diltiazem/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Diltiazem/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Verapamil, Felodipin, Nifedipin och

Nikardipin

Interaktion med efavirenz,

emtricitabin eller

tenofovirdisoproxil har inte

studerats. När efavirenz

administreras tillsammans med

en kalciumkanalblockerare

som utgör ett substrat för

CYP3A4-enzym, finns en risk

för sänkta

plasmakoncentrationer av

kalciumkanalblockeraren.

Vid samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva bör dosjustering av

kalciumkanalblockeraren anpassas

efter kliniskt svar (se

produktresumén för

kalciumkanalblockeraren).

LIPIDSÄNKANDE LÄKEMEDEL

HMG Co-A reduktashämmare

Atorvastatin/Efavirenz

(10 mg q.d./600 mg q.d.)

Atorvastatin:

AUC: ↓ 43 % (↓ 34 till ↓ 50)

: ↓ 12 % (↓ 1 till ↓ 26)

2-hydroxyatorvastatin:

AUC: ↓ 35 % (↓ 13 till ↓ 40)

: ↓ 13 % (↓ 0 till ↓ 23)

4-hydroxyatorvastatin:

AUC: ↓ 4 % (↓ 0 till ↓ 31)

: ↓ 47 % (↓ 9 till ↓ 51)

Totalt aktiva HMG Co-A

reduktashämmare:

AUC: ↓ 34 % (↓ 21 till ↓ 41)

: ↓ 20 % (↓ 2 till ↓ 26)

Atorvastatin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Atorvastatin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

Kolesterolnivåer bör följas

regelbundet. Dosjustering av

atorvastatin kan vara nödvändig vid

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva (se produktresumé

för atorvastatin).

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

studerats.

Pravastatin/Efavirenz

(40 mg q.d./600 mg q.d.)

Pravastatin:

AUC: ↓ 40 % (↓ 26 till ↓ 57)

: ↓ 18 % (↓ 59 till ↑ 12)

Pravastatin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Pravastatin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Kolesterolnivåer bör följas

regelbundet. Dosjustering av

pravastatin kan vara nödvändig vid

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva (se produktresumé

för pravastatin).

Simvastatin/Efavirenz

(40 mg q.d./600 mg q.d.)

Simvastatin:

AUC: ↓ 69 % (↓ 62 till ↓ 73)

: ↓ 76 % (↓ 63 till ↓ 79)

Simvastatinsyra:

AUC: ↓ 58 % (↓ 39 till ↓ 68)

: ↓ 51 % (↓ 32 till ↓ 58)

Totalt aktiva HMG Co-A

reduktashämmare:

AUC: ↓ 60 % (↓ 52 till ↓ 68)

: ↓ 62 % (↓ 55 till ↓ 78)

(CYP3A4-induktion)

Samtidig administrering av

efavirenz med atorvastatin,

pravastatin eller simvastatin

påverkade inte efavirenz AUC

eller C

värden.

Simvastatin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Simvastatin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Kolesterolnivåer bör följas

regelbundet. Dosjustering av

simvastatin kan vara nödvändig vid

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva (se produktresumé

för simvastatin).

Rosuvastatin/Efavirenz

Interaktionen har inte

studerats. Rosuvastatin

utsöndras till stor del

oförändrat via faeces, således

förväntas ingen interaktion

med efavirenz.

Rosuvastatin/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Rosuvastatin/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva och rosuvastatin kan

administreras tillsammans utan

dosjustering.

HORMONELLA ANTIKONCEPTIONSMEDEL

Perorala:

Etinylöstradiol+Norgestimat/Efavire

(0,035 mg+0,25 mg q.d./600 mg q.d.

Etinylöstradiol:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 8 % (↑ 14 till ↓ 25)

Norelgestromin (aktiv

metabolit):

AUC: ↓ 64 % (↓ 62 till ↓ 67)

En tillförlitlig barriärmetod för

antikonception skall användas

tillsammans med hormonella

antikonceptionsmedel (se avsnitt

4.6).

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

: ↓ 46 % (↓ 39 till ↓ 52)

: ↓ 82 % (↓ 79 till ↓ 85)

Levonorgestrel (aktiv

metabolit):

AUC: ↓ 83 % (↓ 79 till ↓ 87)

: ↓ 80 % (↓ 77 till ↓ 83)

: ↓ 86 % (↓ 80 till ↓ 90)

(induktion av metabolism)

Efavirenz: ingen kliniskt

signifikant interaktion.

Den kliniska betydelsen av

dessa effekter är inte känd.

Etinylöstradiol/

Tenofovirdisoproxil

(-/245 mg q.d.)

Etinylöstradiol:

AUC: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↔

: ↔

Norgestimat/Etinylöstradiol/

Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Injektion:

Depomedroxiprogesteronacetat

(DMPA)/

Efavirenz

(150 mg IM enkeldos DMPA)

I en 3-månaders

interaktionsstudie

konstaterades inga signifikanta

skillnader i de

farmakokinetiska parametrarna

för MPA mellan

försökspersoner som fick

efavirenzinnehållande

antiretroviral behandling och

försökspersoner som inte fick

antiretroviral behandling.

Andra prövare erhöll liknande

resultat, även om

plasmanivåerna av MPA

varierade mer i den andra

studien. I båda studierna låg

plasmaprogesteron kvar på

låga nivåer hos

försökspersoner som fick

efavirenz och DMPA, vilket

överensstämmer med

ovulationshämning.

DMPA/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

DMPA/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

På grund av den begränsade

information som finns tillgänglig

skall en tillförlitlig barriärmetod för

antikonception användas tillsammans

med hormonella

antikonceptionsmedel (se avsnitt

4.6).

Implantat:

Minskad exponering för

En tillförlitlig barriärmetod för

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

Etonogestrel/Efavirenz

etonogestrel kan förväntas

(CYP3A4-induktion). Efter

marknadsgodkännandet har det

kommit enstaka rapporter om

utebliven antikonception med

etonogestrel hos patienter som

exponerats för efavirenz.

Etonogestrel/Tenofovirdisoproxil

Interaktionen har inte

studerats.

Etonogestrel/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

antikonception skall användas

tillsammans med hormonella

antikonceptionsmedel (se avsnitt

4.6).

IMMUNSUPPRESSIVA LÄKEMEDEL

Immunsuppressiva läkemedel som

metaboliseras via CYP3A4 (som

cyklosporin, takrolimus,

sirolimus)/Efavirenz

Interaktionen har inte

studerats.

↓ exponering av

immunsuppressiva läkemedel

kan förväntas (CYP3A4-

induktion).

Dessa immunsuppressiva

läkemedel förväntas inte

påverka exponeringen för

efavirenz.

Takrolimus/Emtricitabin/

Tenofovirdisoproxil

(0,1 mg/kg q.d./200 mg/245 mg q.d.)

Takrolimus:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Emtricitabin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tenofovirdisoproxil:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosjustering av det

immunsuppressiva läkemedlet kan

krävas. Täta kontroller av

koncentrationer av det

immunsuppressiva läkemedlet under

minst två veckor (tills stabila

koncentrationer har uppnåtts)

rekommenderas vid in- respektive

utsättande av behandling med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva.

OPIOIDER

Metadon/Efavirenz

(35-100 mg q.d./600 mg q.d.)

Metadon:

AUC: ↓ 52 % (↓ 33 till ↓ 66)

: ↓ 45 % (↓ 25 till ↓ 59)

(CYP3A4-induktion)

I en studie med hiv-infekterade

intravenösa missbrukare,

resulterade samtidig

administrering av efavirenz

och metadon i minskade

plasmanivåer av metadon och

tecken på

opiatabstinenssymtom.

Patienter som fått metadon och

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva samtidigt bör

kontrolleras avseende tecken på

abstinenssymtom och deras

metadondos bör, om så är

nödvändigt, höjas för att lindra

abstinenssymtomen.

Läkemedel uppdelade efter

behandlingsområde

Påverkan på läkemedels-

koncentrationer

Genomsnittlig procentuell

förändring i AUC, C

max

, C

min

med 90 %

konfidensintervall, om

tillgängliga

(mekanism)

Rekommendation avseende

samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva

(efavirenz 600 mg,

emtricitabin 200 mg,

tenofovirdisoproxil 245 mg)

Metadondosen höjdes i

genomsnitt med 22 % för att

lindra abstinenssymtomen.

Metadon/Tenofovirdisopoxil

(40-110 mg q.d./245 mg q.d.)

Metadon:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Metadon/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Buprenorfin/naloxon/Efavirenz

Buprenorfin:

AUC: ↓ 50 %

Norbuprenorfin:

AUC: ↓ 71 %

Efavirenz: Ingen kliniskt

signifikant interaktion.

Buprenorfin/naloxon/Emtricitabin

Interaktionen har inte

studerats.

Buprenorfin/naloxon/Tenofovirdisop

roxil

Interaktionen har inte

studerats.

Trots den minskade exponeringen av

buprenorfin uppvisade ingen patient

abstinenssymtom. Dosjustering av

buprenorfin kanske inte är nödvändig

vid samtidig administrering med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Teva.

Den dominerande cirkulerande metaboliten av sofosbuvir.

Studier gjorda med andra läkemedel

Inga kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner sågs när efavirenz gavs samtidigt med

azitromycin, cetirizin, fosamprenavir/ritonavir, lorazepam, zidovudin, syrabindande medel med

aluminium/magnesiumhydroxid, famotidin eller flukonazol. Potentialen för interaktioner mellan

efavirenz och andra azol-antimykotiska medel, såsom ketokonazol har inte studerats.

Inga kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner sågs när emtricitabin gavs samtidigt med

stavudin, zidovudin eller famciklovir. Inga kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner sågs

när tenofovirdisoproxil gavs samtidigt med emtricitabin eller ribavirin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor (se nedan och avsnitt 5.3)

Kvinnor som tar Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska undvika att bli gravida.

Fertila kvinnor ska genomgå graviditetstest innan Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva

sätts in.

Födelsekontroll hos män och kvinnor

Antikonceptionsmedel av barriärtyp ska alltid användas i kombination med andra

antikonceptionsmetoder (till exempel perorala eller andra hormonella antikonceptionsmedel, se

avsnitt 4.5) vid pågående behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva. På

grund av den långa halveringstiden för efavirenz rekommenderas användning av lämpliga

antikonceptionsmedel 12 veckor efter att man avslutat behandling med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva.

Graviditet

Efavirenz: Det finns sju retrospektiva rapporter om fynd som överensstämmer med neuralrörsdefekt,

inklusive meningomyelocele, samtliga hos mödrar som exponerats för behandlingsregimer där

efavirenz ingick under första trimestern (samtliga fasta kombinationsläkemedel som innehåller

efavirenz undantagna). Ytterligare två fall (ett prospektivt och ett retrospektivt) vilka innefattar

händelser som överensstämmer med neuralrörsdefekt, har rapporterats med det fasta

kombinationsläkemedlet som innehåller efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisproxil. Ett

orsakssamband mellan dessa händelser och användning av efavirenz har inte fastställts och den

gemensamma nämnaren är inte känd. Eftersom neuralrörsdefekter uppträder inom de 4 första

veckorna av fosterutveckling (vid den tid då neuralrören sluts), gäller denna eventuella risk kvinnor

som exponeras för efavirenz under graviditetens första trimester.

I juli 2013 hade 904 prospektiva graviditetsrapporter, avseende exponering under graviditetens första

trimester med behandlingsregimer där efavirenz ingått, inkommit till det antiretrovirala

graviditetsregistret (APR, Antiretroviral Pregnancy Registry). Dessa graviditeter resulterade i 766

levande födda barn. Ett barn rapporterades ha en neuralrörsdefekt och frekvensen samt mönstret för

andra medfödda defekter liknade såväl vad som setts hos barn som exponerats för behandlingsregimer

utan efavirenz som i hiv-negativ kontrollgrupp. Incidensen av neuralrörsdefekt i den allmänna

populationen varierar från 0,5 -1 fall per 1 000 levande födda barn.

Missbildningar har observerats hos foster från efavirenzbehandlade apor (se avsnitt 5.3).

Emtricitabin och tenofovirdisoproxil:

En stor mängd data från gravida kvinnor (fler än 1 000 graviditeter) tyder inte på några missbildningar

eller foster/neonatal toxicitet associerad med emtricitabin och tenofovirdisoproxil. Djurstudier med

emtricitabin och tenofovirdisoproxil tyder inte på reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska användas under graviditet endast då tillståndet

kräver att det är absolut nödvändigt att kvinnan behandlas med

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil.

Amning

Det har visats att efavirenz, emtricitabin och tenofovir utsöndras i bröstmjölk. Det finns otillräcklig

information angående effekterna av efavirenz, emtricitabin och tenofovir på nyfödda/spädbarn. En

risk för spädbarnet kan inte uteslutas. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva ska därför

inte användas under amning.

Generellt sett, bör hiv-infekterade kvinnor enligt rekommendation inte amma sina spädbarn för att

undvika överföring av hiv till barnet.

Fertilitet

Inga humandata om effekten av den fasta doskombinationen av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil finns tillgängliga. Djurstudier tyder inte på skadliga

effekter av efavirenz, emtricitabin eller tenofovirdisoproxil på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier beträffande effekterna på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har

utförts. Yrsel har dock rapporterats vid användandet av efavirenz, emtricitabin och

tenofovirdisoproxil. Efavirenz kan också orsaka nedsatt koncentrationsförmåga och/eller somnolens.

Patienter bör instrueras att de bör undvika potentiellt riskfyllda uppgifter som att framföra fordon eller

handha maskiner om de upplever dessa symtom.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Kombinationen av efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil har studerats hos 460 patienter

antingen i form av den fasta doskombinationstabletten efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil

(studie AI266073) eller i form av var och en av komponenterna (studie GS-01-934). Biverkningarna

överensstämde generellt med dem som sågs i tidigare studier med de enskilda komponenterna. De

oftast rapporterade biverkningarna med åtminstone möjligt samband med den fasta doskombinationen

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil hos patienter som behandlades i upp till 48 veckor i studie

AI266073 var psykiska störningar (16 %), störningar i centrala och perifera nervsystemet (13 %) och

störningar i magtarmkanalen (7 %).

Svåra hudreaktioner som Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme; neuropsykiatriska

biverkningar (däribland svår depression, död genom självmord, psykosliknande beteende, epileptiska

anfall); svår leverpåverkan; pankreatit och laktacidos (ibland dödliga) har rapporterats.

Sällsynta fall av nedsatt njurfunktion, njursvikt och mindre vanliga fall av proximal renal tubulopati

(inklusive Fanconis syndrom) som ibland leder till skelettabnormiteter (som i sällsynta fall bidrar till

frakturer) har också rapporterats. Övervakning av njurfunktionen rekommenderas för patienter som

får Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (se avsnitt 4.4).

Utsättande av behandling med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva hos patienter med

samtidig hiv- och HBV-infektion kan vara associerad med svåra akuta exacerbationer av hepatit (se

avsnitt 4.4).

Administrering av Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva med föda kan ge förhöjda

koncentrationer av efavirenz och leda till en ökad biverkningsfrekvens (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Förteckning över biverkningar i tabellform

Biverkningarna från kliniska studier och erfarenheter efter marknadsgodkännandet med den fasta

doskombinationen efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil och de enskilda komponenter vid

antiretroviral kombinationsbehandling redovisas i tabell 2 enligt organsystem, frekvens och den

komponent/de komponenter i den fasta doskombinationen till vilka biverkningarna kan hänföras.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna

definieras som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, <

1/100) eller sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000).

Biverkningar associerade med användning av med den fasta doskombinationen

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil:

Behandlingsframkallade biverkningar med åtminstone möjligt samband med den fasta

doskombinationen efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil som rapporterades i studie AI266073

(över 48 veckor; n=203) och som inte har associerats med någon av de enskilda komponenterna i den

fasta doskombinationen efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil var:

Vanliga:

anorexi

Mindre vanliga:

muntorrhet

osammanhängande tal

ökad aptit

minskad sexualdrift

myalgi

Tabell 2: Biverkningar associerade med den fasta doskombinationen efavirenz/emtricitabin/

tenofovirdisoproxil listade efter den komponent/de komponenter i den fasta doskombinationen

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil till vilka biverkningarna kan hänföras

Fast doskombination efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil

Efavirenz

Emtricitabin

Tenofovirdisoproxil

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

neutropeni

Mindre vanliga

anemi

Immunsystemet

Vanliga

allergisk reaktion

Mindre vanliga

hypersensitivitet

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

hypofosfatemi

Vanliga

hypertriglyceridemi

hyperglykemi,

hypertriglyceridemi

Mindre vanliga

hyperkolesterolemi

hypokalemi

Sällsynta

laktacidos

Psykiska störningar

Vanliga

depression (svåra hos 1,6

, oro

, onormala

drömmar

, insomnia

onormala drömmar,

insomnia

Mindre vanliga

suicidförsök

suicidföreställningar

psykos

, mani

paranoia

hallucinationer

euforiskt humör

affektlabilitet

, förvirrat

tillstånd

, aggression

katatoni

Sällsynta

självmord

, inbillning

3,4,

neuros

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

huvudvärk

yrsel

Vanliga

cerebellära

koordinations- och

balansstörningar

somnolens (2,0 %)

huvudvärk (5,7 %)

, störd

uppmärksamhet (3,6 %)

yrsel (8,5 %)

yrsel

huvudvärk

Mindre vanliga

konvulsioner

, amnesi

onormalt tänkande

ataxi

, onormal

koordination

, agitation

tremor

Ögon

Mindre vanliga

dimsyn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

tinnitus, vertigo

Blodkärl

Mindre vanliga

vallningar

Magtarmkanalen

Fast doskombination efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil

Efavirenz

Emtricitabin

Tenofovirdisoproxil

Mycket vanliga

diarré, illamående

diarré, kräkningar,

illamående

Vanliga

diarré, kräkningar,

buksmärta, illamående

förhöjt amylas

inklusive förhöjt

pankreasamylas,

förhöjt serumlipas,

kräkningar, buksmärta,

dyspepsi

buksmärta, uppsvälld

buk, flatulens

Mindre vanliga

pankreatit

pankreatit

Lever och gallvägar

Vanliga

förhöjt aspartatamino-

transferas (ASAT),

förhöjt alaninamino-

transferas (ALAT),

förhöjt

gammaglutamyltransferas

(GT)

förhöjt serum-ASAT

och/eller förhöjt

serum-ALAT),

hyperbilirubinemi

förhöjda transaminaser

Mindre vanliga

akut hepatit

Sällsynta

leversvikt

leversteatos, hepatit

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

utslag (måttligt-svårt,

11,6 %, alla grader, 18

utslag

Vanliga

klåda

vesikulobullösa

hudutslag, pustulösa

hudutslag,

makulopapulösa

hudutslag, utslag,

klåda, urtikaria,

missfärgning av huden

(ökad pigmentering)

Mindre vanliga

Stevens-Johnson

syndrom, erythema

multiforme

, svåra utslag

(< 1 %)

angioödem

Sällsynta

fotoallergisk dermatit

angioödem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

förhöjt kreatinkinas

Mindre vanliga

rabdomyolys

muskelsvaghet

Sällsynta

osteomalaci

(manifesterad som

skelettsmärta och som

i sällsynta fall bidrar

till frakturer)

myopati

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

förhöjt kreatinin,

proteinuri, proximal

renal tubulopati

inklusive Fanconis

syndrom

Sällsynta

njursvikt (akut och

Fast doskombination efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil

Efavirenz

Emtricitabin

Tenofovirdisoproxil

kronisk), akut tubulär

nekros, nefrit

(inklusive akut

interstitiell nefrit)

nefrogen diabetes

insipidus

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

gynekomasti

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

asteni

Vanliga

trötthet

smärta, asteni

Anemi var vanligt och missfärgning av huden (ökad pigmentering) var mycket vanligt när

emtricitabin gavs till pediatriska patienter.

Denna biverkning kan förekomma som en följd av proximal renal tubulopati. Den anses inte ha

något orsakssamband med tenofovirdisoproxil i frånvaro av detta tillstånd.

Se avsnitt 4.8 Beskrivning av valda biverkningar för mer information.

Denna biverkning identifierades genom säkerhetsuppföljning efter introduktionen på marknaden för

antingen efavirenz, emtricitabin eller tenofovirdisoproxil. Frekvenskategorin bedömdes utgående från

en statistisk beräkning baserad på det totala antalet patienter som behandlades med efavirenz i

kliniska studier (n=3 969) eller som exponerats för emtricitabin i randomiserade kontrollerade

kliniska studier (n=1 563) eller som exponerats för tenofovirdisoproxil i randomiserade kontrollerade

kliniska studier och programmet för utökad tillgång (n=7 319).

Beskrivning av valda biverkningar

Utslag:

I kliniska studier med efavirenz var utslagen vanligen milda till måttliga makulopapulära hudutslag

som uppträdde inom de första två veckorna efter att behandlingen med efavirenz inletts. Hos de flesta

patienter försvann utslagen inom en månad vid fortsatt behandling med efavirenz.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva kan återinsättas hos patienter som avbrutit

behandlingen på grund av utslag. Användning av lämpliga antihistaminer och/eller kortikosteroider

rekommenderas när Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva återinsätts.

Psykiska symtom:

Patienter med psykiska störningar i anamnesen verkar ha större risk att få de allvarliga psykiska

biverkningarna som finns listade i kolumnen för efavirenz i tabell 2.

Centralnervösa symtom:

Centralnervösa symtom är vanliga med efavirenz, en av komponenterna i

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva. I kliniska, kontrollerade studier med efavirenz,

upplevde 19 % av patienterna centralnervösa symtom med måttlig till svår intensitet (svår 2 %) och 2

% av patienterna avbröt behandlingen på grund av sådana symtom. De börjar vanligen under

efavirenzbehandlingens första eller andra dag och försvinner vanligen efter de första 2 - 4 veckorna.

De kan inträffa oftare när Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva tas i samband med

måltider möjligen beroende på förhöjda plasmanivåer av efavirenz (se avsnitt 5.2). Dosering vid

sänggående verkar förbättra toleransen för dessa symtom (se avsnitt 4.2).

Leversvikt med efavirenz:

Leversvikt som rapporterats efter marknadsgodkännande, inklusive fall hos patienter utan tidigare

existerande leversjukdom eller andra identifierbara riskfaktorer, karakteriserades ibland av ett

fulminant förlopp som i vissa fall progredierade till transplantation eller dödsfall.

Nedsatt njurfunktion:

Eftersom Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva kan orsaka njurskada rekommenderas

övervakning av njurfunktionen (se avsnitt 4.4 och 4.8 Sammanfattning av säkerhetsprofil). Proximal

renal tubulopati läker ut eller förbättras efter utsättande av tenofovirdisoproxil. Hos vissa patienter

gick emellertid inte sänkningar av kreatininclearance tillbaka helt trots utsättande av

tenofovirdisoproxil. Patienter som löper risk för nedsatt njurfunktion (t.ex. patienter med renala

riskfaktorer vid baslinjen, framskriden hiv-sjukdom, eller patienter som samtidigt får nefrotoxiska

läkemedel) löper ökad risk för ofullständig återhämtning av njurfunktionen trots utsättande av

tenofovirdisoproxil (se avsnitt 4.4).

Laktacidos

Fall av laktacidos har rapporterats med tenofovirdisoproxil enbart eller i kombination med andra

antiretrovirala läkemedel. Patienter som har predisponerande faktorer, såsom patienter med svårt

nedsatt leverfunktion (klass C på CPT-skalan) (se avsnitt 4.3) eller patienter som samtidigt får

läkemedel som är kända för att inducera laktacidos, löper ökad risk för svår laktacidos under

behandling med tenofovirdisoproxil, inklusive dödlig utgång.

Metabola parametrar:

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling (se avsnitt 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom:

Hos hivinfekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av CART kan en

inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska infektioner uppstå.

Autoimmuna sjukdomar (t.ex. Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats men

den rapporterade tiden till debut är mer varierande och dessa händelser kan uppstå många månader

efter att behandling satts in (se avsnitt 4.4).

Osteonekros:

Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden hiv-

sjukdom eller långvarig exponering för CART. Frekvensen av detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Otillräckliga data avseende säkerhet finns tillgängliga för barn under 18 års ålder.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva rekommenderas inte till denna population (se

avsnitt 4.2).

Andra särskilda populationer

Äldre:

Den fasta doskombinationen efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil har inte studerats hos

patienter över 65 år. Det är mer sannolikt att äldre patienter har nedsatt lever- eller njurfunktion, och

försiktighet bör därför iakttas vid behandling av äldre patienter med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (se avsnitt 4.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion:

Eftersom tenofovirdisoproxil kan orsaka njurtoxicitet rekommenderas noggrann övervakning av

njurfunktionen hos alla patienter med lätt nedsatt njurfunktion som behandlas med

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.2).

Patienter med samtidig infektion med hiv och hepatit B- eller C-virus:

Endast ett begränsat antal patienter var samtidigt infekterade med HBV (n=13) eller HCV (n=26) i

studie GS-01-934. Biverkningsprofilen för efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil hos hiv-

infekterade patienter med samtidig HBV- eller HCV-infektion liknade den som har observerats hos

hiv-infekterade patienter utan samtidig HBV/HCV-infektion. Som väntat i denna patientpopulation

inträffade dock förhöjt ASAT och ALAT oftare än i den allmänna hiv-infekterade populationen.

Exacerbationer av hepatit efter utsättande av behandling:

Hos patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion kan kliniska och laboratoriemässiga tecken på

hepatit förekomma efter utsättande av behandling (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Några patienter som oavsiktligt tagit 600 mg efavirenz två gånger dagligen har rapporterat ökade

centralnervösa symtom. En patient fick ofrivilliga muskelsammandragningar.

Om överdosering inträffar måste patienten övervakas vad gäller tecken på toxicitet (se avsnitt 4.8) och

tillämpa understödjande standardbehandling efter behov.

Tillförsel av aktivt kol kan användas för att underlätta avlägsnandet av ej absorberat efavirenz. Det

finns ingen specifik antidot mot en överdos av efavirenz. Eftersom efavirenz är höggradigt

proteinbundet är det osannolikt att dialys i väsentlig grad avlägsnar signifikanta mängder från blodet.

Upp till 30 % av emtricitabindosen och cirka 10 % av tenofovirdosen kan elimineras med hemodialys.

Det är inte känt om emtricitabin eller tenofovir kan elimineras med peritonealdialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Virushämmande medel för systemiskt bruk, virushämmande medel mot

hiv-infektioner, kombinationer, ATC-kod J05AR06

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Efavirenz är en NNRTI av hiv-1. Efavirenz är en icke-kompetitiv hämmare av hiv-1 omvänt

transkriptas (RT) och hämmar inte signifikant hiv-2 RT eller cellulära DNA-polymeraser (α, β, γ eller

δ). Emtricitabin är en nukleosidanalog av cytidin. Tenofovirdisoproxil omvandlas

in vivo

till

tenofovir, som är en nukleosidmonofosfat-(nukleotid)-analog av adenosinmonofosfat.

Emtricitabin och tenofovir är fosforylerade av cellulära enzymer för att bilda emtricitabintrifosfat

respektive tenofovirdifosfat. Studier

in vitro

har visat att både emtricitabin och tenofovir kan

fosforyleras helt när de kombineras i celler. Emtricitabintrifosfat och tenofovirdifosfat hämmar hiv-1

omvänt transkriptas kompetitivt, vilket resulterar i DNA-kedjeavbrott.

Både emtricitabintrifosfat och tenofovirdifosfat är svaga hämmare av DNA-polymeraserna hos

däggdjur och det förelåg inga tecken på mitokondrietoxicitet in vitro eller

in vivo

Hjärtats elektrofysiologi

Effekten av efavirenz på QTc-intervallet utvärderades i en öppen, positiv och placebokontrollerad,

fixerad enskild sekvens, crossover QT-studie över 3 perioder med 3 behandlingar hos 58 friska

frivilliga med ett flertal CYP2B6-varianter representerade. Genomsnittlig C

för efavirenz hos friska

frivilliga med genotyp CYP2B6 *6/*6 efter administrering av en 600 mg daglig dos i 14 dagar var

2,25 gånger högre än genomsnittlig C

som observerades hos friska frivilliga med genotyp CYP2B6

*1/*1. Ett positivt samband mellan efavirenzkoncentration och QTc-förlängning observerades.

Baserat på förhållandet mellan koncentration och QTc, var den genomsnittliga QTc-förlängningen och

dess konfidensintervalls (90 %) övre gräns 8,7 ms och 11,3 ms hos friska frivilliga med genotyp

CYP2B6*6/*6 efter administrering av 600 mg daglig dos under 14 dagar (se avsnitt 4.5).

Antiviral aktivitet

in vitro

Efavirenz har visat antiretroviral aktivitet mot de flesta non-clade B isolat (subtyp A, AE, AG, C, D,

F, G, J, och N) men hade minskad antiretroviral aktivitet mot grupp O-virus. Emtricitabin visade

antiretroviral aktivitet mot hiv-1 clade A, B, C, D, E, F och G. Tenofovir visade antiretroviral aktivitet

mot hiv-1 clade A, B, C, D, E, F, G, och O. Både emtricitabin och tenofovir visade stamspecifik

aktivitet mot hiv-2 och antiretroviral aktivitet mot HBV.

I kombinationsstudier som utvärderade antiviral aktivitet med kombinationerna av efavirenz och

emtricitabin tillsammans, efavirenz och tenofovir tillsammans, samt emtricitabin och tenofovir

tillsammans

in vitro

observerades synergistiska antiretrovirala effekter.

Resistens

In vitro

kan man selektera mot efavirenzresistens, och detta resulterade i enkel eller multipla

aminosyrasubstitutioner vid hiv-1 RT, inklusive L100I, V108I, V179D, och Y181C. K103N var den

oftast observerade RT-substitutionen i virala isolat från patienter som fick en reboundeffekt av

virusmängden under kliniska studier med efavirenz. Substitutioner vid RT-positioner 98, 100, 101,

108, 138, 188, 190 eller 225 observerades också, men med lägre frekvens och ofta endast i

kombination med K103N. Korsresistensprofiler för efavirenz, nevirapin och delavirdin

in vitro

visade

att K103N-substitutionen ger förlust av känslighet för alla tre NNRTI.

Potentialen för korsresistens mellan efavirenz och NRTI är låg på grund av dess olika bindningsställen

samt verkningsmekanismer. Potentialen för korsresistens mellan efavirenz och PI är låg på grund av

de olika enzym som är inblandade.

Resistens mot emtricitabin eller tenofovir har observerats

in vitro

och hos vissa hiv-1-infekterade

patienter till följd av att en M184V eller M184I-RT-substitution utvecklats med emtricitabin eller en

K65R-RT-substitution med tenofovir. Emtricitabinresistenta virus med M184V/I-mutationen var

korsresistenta mot lamivudin, men bibehöll känslighet för didanosin, stavudin, tenofovir och

zidovudin. K65R-mutationen kan även selekteras av abakavir eller didanosin och resulterar i

reducerad känslighet för dessa läkemedel samt lamivudin, emtricitabin och tenofovir.

Tenofovirdisoproxil bör undvikas hos patienter med hiv-1 som har stammar med K65R-mutationen.

Både K65R och M184V/I-mutationerna är fullt mottagliga för behandling med efavirenz. Dessutom

har en K70E-substitution i hiv-1 RT selekterats av tenofovir vilket leder till en smärre reduktion av

känsligheten för abakavir, emtricitabin, lamivudin och tenofovir.

Patienter med hiv-1 som har uttryck av tre eller fler tymidinanalog-associerade mutationer (TAMs)

som inkluderade antingen M41L eller L210W omvänd transkriptassubstitution uppvisade nedsatt

mottaglighet för behandling med tenofovirdisoproxil.

Resistens in vivo (patienter som inte behandlats med antiretrovirala medel tidigare):

I en 144 veckor lång öppen, randomiserad klinisk studie (GS-01-934) med patienter som inte

behandlats med antiretrovirala medel tidigare, där efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil

användes som enskilda komponenter (eller som efavirenz och den fasta kombinationen av emtricitabin

och tenofovirdisoproxil från vecka 96 till vecka 144), har genotypning utförts i plasma med hiv-1-

isolat från alla patienter med bekräftad hiv RNA > 400 kopior/ml vid vecka 144, eller vid tidigt

behandlingsavbrott (se avsnitt gällande Klinisk erfarenhet). Från och med vecka 144:

M184V/I-mutationen utvecklades i 2/19 (10,5 %) isolat analyserade från patienter i gruppen

som fick efavirenz + emtricitabin + tenofovirdisoproxil och i 10/29 (34,5 %) isolat

analyserade från gruppen som fick efavirenz + lamivudin/zidovudin (p-värde < 0,05, Fisher’s

Exact Test som jämförde emtricitabin- + tenofovirdisoproxil-gruppen med

lamivudin/zidovudin-gruppen för alla försökspersoner).

Inga analyserade virus innehöll K65R- eller K70E-mutationen.

Genotypisk resistens mot efavirenz, övervägande K103N-mutationen, utvecklades hos virus

från 13/19 (68 %) patienter i gruppen som fick efavirenz + emtricitabin + tenofovirdisoproxil

och hos virus från 21/29 (72 %) patienter i efavirenz + lamivudin/zidovudin-gruppen. En

sammanställning av utvecklingen av resistenta mutationer visas i Tabell 3.

Tabell 3: Resistensutveckling i studie GS-01-934 vid vecka 144

Efavirenz+

emtricitabin+

tenofovirdisoproxil

(N=244)

Efavirenz+

lamivudin/zidovudin

(N=243)

Resistensanalys vid vecka 144

Genotyper vid pågående

behandling

(100 %)

(100 %)

Efavirenzresistens

(68 %)

(72 %)

K103N

(42 %)

(62 %)

K101E

(16 %)

(10 %)

G190A/S

(10,5 %)

(14 %)

Y188C/H

(5 %)

(7 %)

V1081

(5 %)

(3 %)

P225H

(7 %)

M184V/I

(10,5 %)

(34,5 %)

K65R

K70E

(7 %)

* p-värde < 0,05, Fisher’s Exact Test vid jämförelse mellan efavirenz + emtricitabin +

tenofovirdisoproxil-gruppen och efavirenz + lamivudin/zidovudin-gruppen hos alla patienter.

Andra efavirenzresistenta mutationer inklusive A98G (n=1), K103E (n=1), V179D (n=1) och

M230L (n=1).

Tymidinanalog-relaterade mutationer inklusive D67N (n=1) och K70R (n=1).

I en öppen förlängningsstudie av GS-01-934, i vilken patienter fick en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil på fastande mage, sågs ytterligare tre fall av resistens. Alla

tre patienter fick en fast doskombination av lamivudin och zidovudin och efavirenz i 144 veckor och

övergick därefter till en fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil. Två

patienter med bekräftad virologisk reboundeffekt utvecklade substitutioner associerade med resistens

mot efavirenz (NNRTI), däribland de omvända transkriptassubstitutionerna K103N, V106V/I/M och

Y188Y/C, vid vecka 240 (96 veckor på en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil) och vecka 204 (60 veckor på en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil). En tredje patient hade befintliga substitutioner

associerade med resistens mot efavirenz (NNRTI) och den omvända transkriptassubstitutionen

M184V som är associerad med resistens mot emtricitabin när förlängningsfasen med en fast

doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil påbörjades och upplevde ett

suboptimalt virologiskt svar, och utvecklade de NRTI-resistensassocierade substitutionerna K65K/R,

S68N och K70K/E vid vecka 180 (36 veckor på en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil).

För ytterligare information om resistens

in vivo

mot de enskilda komponenterna, se produktresumén

för dessa läkemedel.

Klinisk effekt och säkerhet

I en 144 veckor lång öppen, randomiserad klinisk studie (GS-01-934), där hiv-1-infekterade patienter

som tidigare varit obehandlade med antiretrovirala läkemedel, antingen fick behandling en gång

dagligen med efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil eller fast doskombination av lamivudin

och zidovudin givet två gånger dagligen och efavirenz en gång dagligen (se produktresumén för den

fasta doskombinationen av emtricitabin/tenofovirdisoproxil). Patienter som slutförde 144-

veckorsbehandling med endera behandlingsgruppen i studie GS-01-934 fick möjlighet att fortsätta i en

förlängningsstudie med öppen behandling med en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil på fastande mage. Data finns från 286 patienter som

övergick till en fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil: 160 hade tidigare

behandlats med efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil och 126 hade tidigare behandlats med

lamuvidin, zidovudin och efavirenz. Höga frekvenser av virologisk suppression bibehölls av patienter

från båda de initiala behandlingsgrupperna som därefter fick en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil i den öppna förlängningsstudien. Efter 96 veckors

behandling med en fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil förblev

plasmakoncentrationerna hiv-1-RNA < 50 kopior/ml hos 82 % av patienterna och < 400 kopior/ml hos

85 % av patienterna (intention to treat analys (ITT), saknas = terapisvikt).

Studie AI266073 var en 48 veckor lång randomiserad klinisk studie där hiv-infekterade patienter fick

öppen behandling för att jämföra effekten av en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil med antiretroviral behandling bestående av minst två

nukleosid eller nukleotid omvända transkriptashämmare (NRTI) tillsammans med en proteashämmare

eller icke-nukleosid omvänd transkriptashämmare; emellertid inte en behandling som innehöll alla

komponenter (efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil). En fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil administrerades på fastande mage (se avsnitt 4.2).

Patienterna hade aldrig haft virologisk svikt vid tidigare antiretroviral behandling, hade inga kända

hiv-1 mutationer som visade resistens mot någon av de tre ingående komponenterna i en fast

doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil, och hade haft virologisk suppression i

minst tre månader från studiestart. Patienterna övergick antingen till en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil (N=203) eller fortsatte med sin ursprungliga antiretrovirala

behandling (N=97). 48-veckors data visade att höga nivåer av virologisk suppression, jämfört med den

ursprungliga behandlingen, bibehölls för de randomiserade patienter som hade övergått till en fast

doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil (se tabell 4).

Tabell 4: 48-veckors effektdata från studie AI266073 där en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil administrerades till antiretroviralt

kombinationsbehandlade patienter med virologisk suppression

Behandlingsgrupp

Effektmått

Fast doskombination

av

efavirenz/emtricitabin/

tenofovirdisoproxil

(N=203)

n/N (%)

Bibehållen

ursprunglig

behandling

(N=97)

n/N (%)

Skillnad mellan en fast

doskombination av

efavirenz/emtricitabin/

tenofovirdisoproxil och

ursprunglig behandling

(95 % CI)

Patienter med hiv-1 RNA < 50 kopior/ml

PVR (KM)

94,5 %

85,5 %

8,9 % (-7,7 % till 25,6 %)

M=exkluderad

179/181 (98,9 %)

85/87

(97,7 %)

1,2 % (-2,3 % till 6,7 %)

M=svikt

179/203 (88,2 %)

85/97 (87,6 %)

0,5 % (-7,0 % till 9,3 %)

Modifierad LOCF

190/203 (93,6 %)

94/97 (96,9 %)

-3,3 % (-8,3 % till 2,7 %)

patienter med hiv-1 RNA < 200 kopior/ml

PVR (KM)

98,4 %

98,9 %

-0,5 % (-3,2 % till 2,2 %)

M=exkluderad

181/181 (100 %)

87/87 (100 %)

0 % (-2,4 % till 4,2 %)

M=svikt

181/203 (89,2 %)

87/97 (89,7 %)

-0,5 % (-7,6 % till 7,9 %)

PVR (KM): Rent virologiskt svar, fastställt med Kaplan Meier (KM) metoden

M: Saknas

Modifierad LOCF: Post hoc-analys där patienter som misslyckades virologiskt eller avbröt

behandlingen på grund av biverkningar behandlades som svikter. För andra avhoppare tillämpades

LOCF-metoden (last observation carried forward/sista noterade studiedata).

När de två strata analyserades separat var svarsfrekvenserna i det stratum med tidigare PI-behandling

numeriskt lägre för patienter som övergick till en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil [92,4 % jämfört med 94,0 % för PVR (känslighetsanalys)

för en fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil - respektive SBR-patienter

(SBR, stayed on their baseline regimen), en skillnad (95 % CI) på -1,6 % (-10 %, 6,7 %)]. I det

tidigare NNRTI-stratum var svarsfrekvenserna 98,9 % jämfört med 97,4 % för en fast doskombination

av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil- respektive SBR-patienter, en skillnad (95 % CI) på 1,4

% (-4,0 %, 6,9 %).

En liknande trend observerades i en subgruppsanalys av tidigare behandlade patienter med hiv-1-RNA

< 75 kopior/ml vid studiestart från en retrospektiv kohortstudie (data insamlade över 20 månader, se

tabell 5).

Tabell 5: Underhåll av rent virologiskt svar (Kaplan Meier % (standardfel) [95 % CI]) enligt

tidigare antiretroviral behandlingstyp vid vecka 48 för tidigare behandlade patienter med hiv-

1-RNA < 75 kopior/ml vid studiestart som övergick till en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil (Kaiser Permanente patientdatabas)

Tidigare fast doskombination av

komponenterna

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil

(N=299)

Tidigare NNRTI-

baserad behandling

(N=104)

Tidigare PI-baserad

behandling

(N=34)

98,9 % (0,6 %)

[96,8 %, 99,7 %]

98,0 % (1,4 %)

[92,3 %, 99,5 %]

93,4 % (4,5 %)

[76,2 %, 98,3 %]

För närvarande saknas data från studier med en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil på tidigare obehandlade patienter eller på tungt

förbehandlade patienter. Klinisk erfarenhet av behandling med en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil saknas från patienter med virologisk svikt med tidigare

antiretroviral behandling eller från kombinationer med andra antiretrovirala läkemedel.

Patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion

Begränsad klinisk erfarenhet av patienter med samtidig hiv- och HBV-infektion tyder på att

emtricitabin eller tenofovirdisoproxil i antiretroviral kombinationsterapi för att behandla hiv-

infektionen även resulterar i en reduktion av HBV-DNA (3 log10-reduktion respektive 4-5 log10-

reduktion) (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för en fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil för barn

under 18 års ålder har inte fastställts.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Separata beredningsformer av efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil användes för att

bestämma farmakokinetiken för efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil hos hiv-infekterade

patienter. Bioekvivalensen mellan en filmdragerad tablett av en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil och en 600 mg filmdragerad tablett av efavirenz, plus en

hård kapsel med 200 mg emtricitabin, plus en 245 mg filmdragerad tablett av tenofovirdisoproxil

fastställdes efter administrering av en engångsdos till fastande friska försökspersoner i studie GS-US-

177-0105 (se tabell 6).

Tabell 6: Sammanfattning av farmakokinetikdata från studie GS-US-177-0105

Efavirenz

(n=45)

Emtricitabin

(n=45)

Tenofovirdisoproxil

(n=45)

Para-

metrar

Test

Referens

GMR

(%)

(90 %

CI)

Test

Referens

GMR

(%)

(90 %

CI)

Test

Referen

s

GMR

(%)

(90 %

CI)

C

max

(ng/ml)

2 264,3

(26,8)

2 308,6

(30,3)

98,79

(92,28,

105,76)

2 130,6

(25,3)

2 384,4

(20,4)

88,84

(84,02,

93,94)

325,1

(34,2)

352,9

(29,6)

91,46

(84,64,

98,83)

AUC

0-sista

(ng∙h/ml)

125 623,6

(25,7)

132 795,7

(27,0)

95,84

(90,73,

101,23)

10 682,6

(18,1)

10 874,4

(14,9)

97,98

(94,90,

101,16)

1 948,8

(32,9)

1 969,0

(32,8)

99,29

(91,02,

108,32)

AUC

in

(ng∙h/ml)

146 074,9

(33,1)

155 518,6

(34,6)

95,87

(89,63,

102,55)

10 854,9

(17,9)

11 054,3

(14,9)

97,96

(94,86,

101,16)

2 314,0

(29,2)

2 319,4

(30,3)

100,45

(93,22,

108,23)

T

1/2

(h)

180,6

(45,3)

182,5

(38,3)

14,5

(53,8)

14,6

(47,8)

18,9

(20,8)

17,8

(22,6)

Test: engångsdos med fast kombinationstablett, intagen vid fastande tillstånd.

Referens: engångsdos av en 600 mg tablett av efavirenz, 200 mg kapsel av emtricitabin och 300 mg

tablett av tenofovirdisoproxil intagen vid fastande tillstånd.

Värden för test och referens är medelvärden (% koefficient av variationen)

GMR: geometriskt medelvärde (geometric least-squares mean ratio), CI=konfidensintervall

Absorption

Hos hiv-infekterade patienter uppnåddes maximala plasmakoncentrationer av efavirenz inom 5

timmar och steady-statekoncentrationer inom 6 till 7 dagar. Hos 35 patienter som fick efavirenz 600

mg en gång dagligen var den genomsnittliga maximala steady-state C

12,9 ± 3,7 μM (29 %) [medel

± standardavvikelse (S.D) (% variationskoefficient (C.V.))], steady-state C

5,6 ± 3,2 μM (57 %)

och AUC 184 ± 73 μM

·

timme (40 %).

Emtricitabin absorberas snabbt och uppnår en maximal plasmakoncentration inom 1-2 timmar efter

administrering. Efter administrering av multipla orala emtricitabindoser till 20 hiv-infekterade

patienter var steady-state C

1,8 ± 0,7 μg/ml (medel ± S.D.) (39 % CV), steady-state C

0,09 ± 0,07

μg/ml (80 %) och AUC 10,0 ± 3,1 μg

·

timme/ml (31 %) under en 24-timmars dosintervall.

Maximal plasmakoncentration av tenofovir har observerats inom 1 timma efter intag på fastande

mage, då en enkeldos om 245 mg med tenofovirdisoproxilfumarat administrerats oralt till hiv-1-

infekterade patienter. C

och AUC (medel ± S.D.) (% CV) var 296 ± 90 ng/ml (30 %) respektive 2

287 ± 685 ng

·

timme/ml (30 %). Den orala biotillgängligheten av tenofovir från tenofovirdisoproxil

hos fastande patienter var ungefär 25 %.

Påverkan av föda

En fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil har inte utvärderats tillsammans

med föda.

Administrering av efavirenzkapslar tillsammans med en måltid med hög fetthalt, jämfört med under

fasta, ökade AUC och C

för efavirenz med 28 % respektive 79 %. Administrering av

tenofovirdisoproxil och emtricitabin tillsammans med en fettrik eller en lätt måltid ökade tenofovirs

medel AUC med 43,6 % respektive 40,5 % och C

med 16 % respektive 13,5 %, jämfört med vid

administrering på fastande mage, utan att påverka koncentrationen av emtricitabin.

En fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil rekommenderas att tas på

fastande mage eftersom föda kan öka koncentrationen av efavirenz och leda till en ökad

biverkningsfrekvens (se avsnitt 4.4 och 4.8). Det förutses att koncentrationen av tenofovir (AUC) blir

cirka 30 % lägre efter administrering med en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil på fastande mage, jämfört med när tenofovirdisoproxil

administreras individuellt tillsammans med mat (se avsnitt 5.1).

Distribution

Efavirenz är höggradigt bundet (> 99 %) till humana plasmaproteiner, företrädesvis albumin.

Bindningen av emtricitabin till humana plasmaproteiner

in vitro

var < 4 % och oberoende av

koncentrationen i ett område mellan 0,02 och 200 μg/ml. Efter intravenös administrering beräknades

distributionsvolymen för emtricitabin till cirka 1,4 l/kg. Efter oral administrering distribueras

emtricitabin i stor utsträckning till hela kroppen. Förhållandet av koncentrationen i plasma till

koncentrationen i blod var cirka 1.0 och sädesvätska till plasma cirka 4.0.

Tenofovirs proteinbindning

in vitro

var mindre än 0,7 % och 7,2 % till plasma- respektive

serumprotein vid en koncentration av tenofovir mellan 0,01 och 25 μg/ml. Efter intravenös

administrering beräknades distributionsvolymen för tenofovir till cirka 800 ml/kg. Efter oral

administrering distribueras tenofovir i stor utsträckning till hela kroppen.

Metabolism

Studier på människa och

in vitro

med humana levermikrosomer har visat att efavirenz huvudsakligen

metaboliseras av CYP-systemet till hydroxylerade metaboliter med efterföljande glukuronidering av

dessa hydroxylerade metaboliter. Dessa metaboliter är i huvudsak inaktiva mot hiv-1.

In vitro

studierna tyder på att CYP3A4 och CYP2B6 är de isozymer som huvudsakligen står för metabolism

av efavirenz, och att efavirenz hämmar CYP-isozymerna 2C9, 2C19 och 3A4. I

in vitro

studier

hämmade inte efavirenz CYP2E1, och hämmade CYP2D6 och CYP1A2 endast vid koncentrationer

väl över dem som erhölls kliniskt.

Efavirenz plasmakoncentration kan öka hos patienter med homozygot G516T, den genetiska varianten

av isozym CYP2B6. Den kliniska innebörden av ett sådant samband är okänd. Möjligheten för en

ökad frekvens samt allvarlighetsgrad av efavirenzrelaterade biverkningar kan dock inte uteslutas.

Efavirenz har visats inducera CYP3A4 och CYP2B6, resulterande i induktion av dess egen

metabolism, vilket kan vara kliniskt relevant hos vissa patienter. Hos icke-infekterade frivilliga

resulterade multipla doser på 200 - 400 mg dagligen i 10 dagar i en lägre ackumulation än den

förväntade (22 – 42 % lägre) och en kortare terminal halveringstid på 40 - 55 timmar (halveringstid

med engångsdos var 52 - 76 timmar). Efavirenz har också visat sig inducera UGT1A1. Exponeringar

av raltegravir (ett UGT1A1-substrat) minskade i närvaro av efavirenz (se avsnitt 4.5, tabell 1). Även

om data

in vitro

tyder på att efavirenz hämmar CYP2C9 och CYP2C19, har det förekommit

motsägelsefulla rapporter om både ökade och minskade exponering för substrat för dessa enzymer vid

samtidig administrering med efavirenz

in vivo

. Nettoeffekten av denna samtidiga administrering är

inte fastställd.

Emtricitabins metabolism är begränsad. Metabolismen av emtricitabin inkluderar oxidation av

tioldelen för att bilda 3’-sulfoxiddiastereomerer (cirka 9 % av dosen) och konjugation med

glukuronsyra för att bilda 2’-O-glukuronid (cirka 4 % av dosen).

In vitro

-studier har visat att varken

tenofovirdisoproxil eller tenofovir är substrat för CYP-enzymerna. Varken emtricitabin eller tenofovir

hämmade läkemedelsmetabolismen som förmedlats av någon av de viktigaste humana CYP-isoformer

som är involverade i läkemedelsbiotransformationer

in vitro

. Emtricitabin hämmade inte heller uridin-

5’-difosfoglukuronyltransferas, det enzym som är ansvarigt för glukuronidering.

Eliminering

Efavirenz har en relativt lång terminal halveringstid på minst 52 timmar efter engångsdos (se även

data från bioekvivalensstudien beskriven ovan) och 40 - 55 timmar efter multipla doser. Cirka 14–34

% av en radiomärkt dos av efavirenz återfanns i urinen och mindre än 1 % av dosen utsöndrades i

urinen som oförändrat efavirenz.

Efter oral administrering är halveringstiden för eliminering av emtricitabin cirka 10 timmar.

Emtricitabin utsöndras huvudsakligen via njurarna och den givna dosen återfinns fullständigt i urin

(cirka 86 %) och faeces (cirka 14 %). 13 % av emtricitabindosen återfanns i urinen som tre

metaboliter. Systemiskt clearance av emtricitabin var i genomsnitt 307 ml/min.

Efter oral administrering är halveringstiden för eliminering av tenofovir cirka 12-18 timmar.

Tenofovir utsöndras huvudsakligen via njurarna både via filtration och ett aktivt tubulärt

transportsystem med cirka 70-80 % av dosen utsöndrad oförändrad i urinen efter intravenös

administrering. Skenbart clearance var i genomsnitt cirka 307 ml/min. Njurclearance har uppskattats

till cirka 210 ml/min, vilket är högre än den glomerulära filtrationshastigheten. Detta indikerar att

aktiv tubulär sekretion är en viktig del i elimineringen av tenofovir.

Farmakokinetik för särskilda populationer

Ålder

Farmakokinetiska studier med efavirenz, emtricitabin och tenofovir har inte gjorts på äldre patienter

(över 65 år).

Kön

Farmakokinetiken för emtricitabin och tenofovir hos patienter tycks vara likartad mellan män och

kvinnor. Begränsade data tyder på att kvinnor kan exponeras i högre grad för efavirenz men

toleransen verkar inte vara lägre för efavirenz.

Etnicitet

Begränsade data tyder på att patienter från Asien och Stillahavsområdet kan exponeras i högre grad

för efavirenz men toleransen verkar inte vara lägre för efavirenz.

Pediatrisk population

Farmakokinetiska studier har inte gjorts med en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil på spädbarn eller barn under 18 års ålder (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken av efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxil efter samtidig administrering av

de enskilda komponenterna eller som en fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil har inte studerats hos hiv-infekterade patienter med nedsatt

njurfunktion.

Farmakokinetiska parametrar bestämdes efter administrering av engångsdoser av de enskilda

komponenterna emtricitabin 200 mg eller tenofovirdisoproxil 245 mg, till icke-hiv-infekterade

patienter med olika grader av nedsatt njurfunktion. Graden av nedsatt njurfunktion definierades enligt

kreatininclearance (CrCl) vid utgångsvärdet (normal njurfunktion när CrCl > 80 ml/min; lätt nedsatt

njurfunktion med CrCl = 50-79 ml/min; måttligt nedsatt njurfunktion med CrCl = 30-49 ml/min och

svårt nedsatt njurfunktion med CrCl = 10-29 ml/min).

Jämfört med försökspersoner med normal njurfunktion ökade den genomsnittliga exponeringen för

emtricitabin (% CV) från 12 μgtimme/ml (25 %) till 20 μgtimme/ml (6 %), 25 μgtimme/ml (23 %)

respektive 34 μgtimme/ml (6 %) hos patienter med lätt, måttligt och svårt nedsatt njurfunktion.

Jämfört med patienter med normal njurfunktion ökade den genomsnittliga exponeringen för tenofovir

(% CV) från 2 185 ngtimme/ml (12 %) till 3 064 ngtimme/ml (30 %), 6 009 ngtimme/ml (42 %)

respektive 15 985 ngtimme/ml (45 %) hos patienter med lätt, måttligt och svårt nedsatt njurfunktion.

Hos patienter med terminal njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) i behov av hemodialys

ökade läkemedelsexponeringarna mellan dialysbehandlingarna avsevärt under 72 timmar till 53

μgtimme/ml (19 %) för emtricitabin och under 48 timmar till 42 857 ngtimme/ml (29 %) för

tenofovir.

Farmakokinetiken av efavirenz har inte studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion. Mindre än 1

% av efavirenzdosen utsöndras dock oförändrad i urinen. Därmed borde exponering av efavirenz

påverka minimalt vid nedsatt njurfunktion.

En fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil rekommenderas inte till

patienter med måttligt till svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 50 ml/min). Patienter med

måttlig eller svårt nedsatt njurfunktion kräver ändring av dosintervallet för emtricitabin och

tenofovirdisoproxilfumarat, vilket inte kan göras med kombinationstabletten (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för en fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil har inte

studerats hos hiv-infekterade patienter med nedsatt leverfunktion. En fast doskombination av

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil bör ges med försiktighet till patienter med lätt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

En fast doskombination av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil får inte användas av patienter

med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3) och rekommenderas inte till patienter med måttligt

nedsatt leverfunktion. I en enkeldosstudie med efavirenz fördubblades halveringstiden hos den enda

patienten med svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-Turcotte klass C), vilket tyder på möjligheten

av en mycket högre ackumuleringsgrad. En flerdosstudie med efavirenz visade ingen signifikant effekt

på farmakokinetiken för efavirenz hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-Turcotte

klass A) jämfört med kontroller. Data var otillräckliga för att fastställa huruvida måttligt eller svårt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-Turcotte klass B eller C) påverkar farmakokinetiken för efavirenz.

Farmakokinetiken för emtricitabin har inte studerats hos icke-HBV-infekterade patienter med olika

grader av leverinsufficiens. I allmänhet liknade farmakokinetiken hos emtricitabin hos HBV-

infekterade patienter den hos friska och hos hiv-infekterade patienter.

En engångsdos av 245 mg tenofovirdisoproxil administrerades till icke-hiv-infekterade patienter med

olika grader av nedsatt leverfunktion, definierad enligt Child-Pugh-Turcotte-skalan (CPT).

Farmakonkinetiken av tenofovir ändrades inte väsentligt hos patienter med nedsatt leverfunktion,

vilket tyder på att ingen dosjustering krävs hos dessa patienter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Efavirenz:

Gängse studier avseende efavirenz säkerhetsfarmakologi visade inte några särskilda risker för

människa. I studier avseende allmäntoxicitet observerades biliär hyperplasi hos cynomolgusapor som

gavs efavirenz i ≥ 1 år vid en dos som resulterade i genomsnittliga AUC-värden cirka 2-faldigt högre

än hos människor som givits den rekommenderade dosen. Den biliära hyperplasin gick tillbaka när

medicineringen upphörde. Biliär fibros har observerats hos råttor. Kortvariga krampanfall

observerades hos några apor som fick efavirenz i ≥ 1 år, vid doser som gav AUC-värden i plasma 4-

13-faldigt högre än de hos människa som givits den rekommenderade dosen.

Efavirenz var inte mutagent eller klastogent i konventionella gentoxicitetsanalyser.

Karcinogenicitetsstudier visade en ökad incidens av lever- och lungtumörer hos honmöss men inte hos

hanmöss. Mekanismen bakom tumörbildning och den potentiella relevansen för människa är okända.

Karcinogenicitetsstudier hos hanmöss, han- och honråttor var negativa.

Reproduktionstoxicitetsstudier visade en ökad fetal resorption hos råttor. Inga missbildningar

observerades hos foster från efavirenzbehandlade råttor och kaniner. Emellertid observerades

missbildningar hos 3 av 20 foster/nyfödda från efavirenzbehandlade cynomolgusapor som gavs doser

som resulterade i plasmakoncentrationer av efavirenz jämförbara med dem som erhållits hos

människa. Anencefali och unilateral anoftalmi med sekundär förstoring av tungan observerades hos

ett foster, mikrooftalmi hos ett annat foster och kluven gom hos ett tredje foster.

Emtricitabin:

Gängse studier avseende emtricitabins säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet,

karcinogenicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker

för människa.

Tenofovirdisoproxil:

Gängse studier avseende tenofovirdisoproxils säkerhetsfarmakologi visade inte några särskilda risker

för människa. Effekter sågs i studier avseende allmäntoxicitet hos råttor, hundar och apor vid

exponeringar större än eller lika stora som klinisk exponering, inkluderar toxisk påverkan på njurar

och skelett och en sänkning av fosfathalten i serum. Dessa effekter bedöms därför ha möjlig klinisk

relevans. Toxisk påverkan på skelettet diagnostiserades som osteomalaci (apor) och minskad

mineraltäthet i skelettet (bone mineral density, BMD) (råttor och hundar). Toxisk påverkan på

skelettet hos unga vuxna råttor och hundar uppträdde vid exponeringar ≥ 5-gånger exponeringen hos

pediatriska eller vuxna patienter; toxisk påverkan på skelettet uppträdde hos juvenila infekterade apor

vid mycket höga exponeringar efter subkutan administrering (≥ 40-gånger exponeringen hos

patienter). Fynden i studier på råtta och apa visade att det fanns en substansrelaterad minskning i

tarmabsorption av fosfat med potentiell sekundär reduktion av BMD.

Gentoxicitetsstudier visade positiva resultat i muslymfomanalysen

in vitro

, tvetydiga resultat i en av

de stammar som användes i Ames test och svagt positiva resultat i en UDS-test (unscheduled DNA

synthesis test) på primära hepatocyter från råtta. Det var emellertid negativt i ett mikrokärntest på

musbenmärg

in vivo

Orala karcinogenicitetsstudier på råtta och mus visade endast en låg förekomst av duodenala tumörer

vid en extremt hög dos i mus. Dessa tumörer torde inte vara relevanta för människa.

Reproduktionstoxicitetsstudier på råttor och kaniner visade inga effekter på parnings-, fertilitets-,

dräktighets- eller fosterparametrar. Tenofovirdisoproxil reducerade emellertid viabilitet och vikt hos

avkomma i peri-postnatala toxicitetsstudier vid maternellt toxiska doser.

Kombinationen av emtricitabin och tenofovirdisoproxil:

Studier med en kombination av dessa två komponenter visade ingen exacerbation av toxikologiska

effekter, i gentoxicitets- eller allmäntoxicitetsstudier på minst en månad, jämfört med studier med de

enskilda komponenterna.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Mannitol (E421)

Hydroxipropylcellulosa

Lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa

Poloxamer 407

Krospovidon

Hypromellos

Hydrogenerad vegetabilisk olja

Natriumstearylfumarat

Filmdragering Opadry II 85F240144 PINK

Polyvinylalkohol-delvis hydrolyserad

Titandioxid (E171)

Makrogol 3350

Talk

Karmin (E120)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Inga särskilda förvaringsanvisningar avseende

temperatur.

Burk: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tillslut burken väl. Inga särskilda

förvaringsanvisningar avseende temperatur.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister

OPA/Alu/PE+torkmedel-Alu/PE-blister

Förpackningsstorlekar: 10, 12, 30, 90 filmdragerade tabletter och en endosförpackning med 30x1

filmdragerade tabletter.

HDPE-burkar med barnskyddande lock

Vita HDPE-burkar med barnskyddande lock av polypropen med torkmedel i burken.

Förpackningsstorlekar: 30 filmdragerade tabletter och en multiförpackning med 90 (3 förpackningar

med vardera 30) filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

54251

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-03-06

Datum för den senaste förnyelsen: 2022-01-12

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-31

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen