Dutasteride León Farma 0,5 mg Kapsel, mjuk

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-08-2021

Aktiva substanser:
dutasterid
Tillgänglig från:
Laboratorios Leon Farma S.A.
ATC-kod:
G04CB02
INN (International namn):
dutasteride
Dos:
0,5 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, mjuk
Sammansättning:
glycerol Hjälpämne; propylenglykolmonokaprylat Hjälpämne; dutasterid 0,5 mg Aktiv substans; butylhydroxitoluen Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 kapslar; Blister, 30 kapslar; Blister, 50 kapslar; Blister, 60 kapslar; Blister, 90 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
52815
Tillstånd datum:
2016-06-02

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Dutasteride León Farma 0,5 mg mjuka kapslar

dutasterid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Dutasteride León Farma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Dutasteride León Farma

Hur du tar Dutasteride León Farma

Eventuella biverkningar

Hur Dutasteride León Farma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1

Vad Dutasteride

León Farma

är och vad det används för

Dutasteride León Farma används för att behandla män med en förstorad prostata (benign

prostatahyperplasi) - tillväxt av prostatakörteln som inte är av cancertyp och som orsakas av

överproduktion av ett hormon som heter dihydrotestosteron.

Det aktiva innehållsämnet i detta läkemedel är dutasterid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas

5-alfa-reduktashämmare.

När prostatan ökar i storlek kan det leda till problem med urinering, såsom svårighet att börja kissa

och behov av att urinera oftare. Det kan också leda till att flödet av urin blir långsammare eller mindre

kraftfullt. Om behandling uteblir finns risk att urinflödet blir helt blockerat (akut urinstämma). Detta

kräver omedelbar behandling. I vissa situationer är det nödvändigt att operera för att ta bort prostatan

eller minska dess storlek. Dutasteride León Farma minskar produktionen av dihydrotestosteron, vilket

medför att prostatan krymper och symtomen lindras. Detta medför att risken för akut urinstämma och

behovet av kirurgisk behandling minskar.

Dutasteride León Farma kan också användas tillsammans med ett annat läkemedel som kallas för

tamsulosin (som används för att behandla symtomen av en förstorad prostata).

Dutasterid som finns i Dutasteride León Farma kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2

Vad du behöver veta innan du tar Dutasteride León Farma

Ta inte Dutasteride León Farma:

om du är allergisk mot dutasterid, någon annan 5-alfa-reduktashämmare, soja, jordnötter eller

något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

Detta läkemedel ska endast användas av män. Det ska inte tas av kvinnor, barn eller ungdomar.

Om du tror att något av detta passar in på dig, ta inte detta läkemedel utan att ha rådfrågat din

läkare.

Varningar och försiktighet

I några kliniska studier fick fler patienter som tog dutasterid och ett annat läkemedel som kallas

för en alfa-blockerare, t.ex. tamsulosin, hjärtsvikt än de patienter som endast tog dutasterid eller

endast tog en alfa-blockerare. Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte pumpar blod så bra som det borde.

Din läkare måste få veta om du har problem med levern. Om du har haft någon sjukdom som

påverkar din lever kan du behöva göra vissa extrakontroller under tiden du använder Dutasteride

León Farma.

Kvinnor, barn och ungdomar ska inte hantera läckande Dutasteride León Farma -kapslar, eftersom

det aktiva innehållsämnet kan tas upp genom huden. I händelse av hudkontakt måste området

omedelbart tvättas med tvål och vatten.

Använd kondom vid samlag. Dutasterid har återfunnits i sädesvätskan hos män som tar

Dutasteride León Farma. Om din partner är eller kan vara gravid måste du undvika att hon

kommer i kontakt med din sädesvätska, eftersom dutasterid kan påverka ett manligt fosters

normala utveckling. Dutasterid har visat sig minska antalet spermier, mängden sädesvätska och

spermiernas rörlighet. Detta kan minska din fertilitet.

Dutasteride León Farma påverkar blodtest för PSA (prostataspecifikt antigen), vilket ibland

används för att påvisa prostatacancer. Din läkare bör vara medveten om detta och kan ändå

använda testet för att påvisa prostatacancer. Om du ska ta ett blodtest för PSA ska du tala om för

din läkare att du tar Dutasteride León Farma. Män som tar Dutasteride León Farma ska få sitt PSA

testat regelbundet.

I en klinisk studie där män med en förhöjd risk för prostatacancer ingick, hade män som tog

Dutasteride León Farma oftare en allvarlig form av prostatacancer än de män som inte tog

Dutasteride León Farma. Effekten av Dutasteride León Farma på denna allvarliga form av

prostatacancer är inte klarlagd.

Dutasteride León Farma kan orsaka bröstförstoring och ömhet: Om detta blir besvärande eller om

du upptäcker knölar i brösten eller utsöndring från bröstvårtan ska du prata med din läkare om

dessa förändringar då det kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd, såsom bröstcancer.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om behandling med Dutasteride

León Farma.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska endast användas av män. Kvinnor, barn eller ungdomar ska inte hantera läckande

kapslar.

Andra läkemedel och Dutasteride León Farma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa läkemedel kan reagera med Dutasteride León Farma och öka risken för att du får biverkningar.

Läkemedel som omfattas är:

verapamil eller diltiazem (mot högt blodtryck)

ritonavir eller indinavir (mot hiv)

itrakonazol eller ketokonazol (mot svampinfektioner)

nefazodon (ett antidepressivt läkemedel)

alfablockerare (mot förstorad prostata eller högt blodtryck).

Tala om för din läkare

om du tar något av dessa läkemedel. Din dos av Dutasteride León

Farma kan behöva sänkas.

Dutasteride León Farma med mat och dryck

Dutasteride León Farma kan tas oberoende av måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Kvinnor som är gravida (eller kan tänkas vara gravida) får inte hantera läckande kapslar

.

Dutasterid tas

upp genom huden och kan påverka ett manligt fosters normala utveckling. Denna risk är särskilt

påtaglig under graviditetens första 16 veckor.

Använd kondom vid samlag. Dutasterid har återfunnits i sädesvätskan hos män som använder

Dutasteride León Farma. Om din partner är eller kan tänkas vara gravid måste ni undvika att hon

kommer i kontakt med din sädesvätska.

Dutasteride León Farma kan ge minskat antal spermier, minskad mängd sädesvätska och minska

spermiernas rörlighet. Därför kan manlig fertilitet vara nedsatt.

Rådfråga läkare om en gravid kvinna har kommit i kontakt med dutasterid.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Dutasteride León Farma påverkar din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dutasteride León Farma innehåller lecitin från soja

Detta läkemedel innehåller lecitin från soja, vilket kan innehålla sojaolja. Om du är allergisk mot

jordnötter eller soja ska du inte ta detta läkemedel.

3

Hur du tar Dutasteride León Farma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Om du inte tar det regelbundet kan övervakningen av dina PSA-värden påverkas.

Rekommenderad dos

Den rekommenderade dosen är en kapsel (0,5 mg) per dag. Svälj kapseln hel med vatten. Tugga

inte eller bryt sönder kapseln. Kontakt med kapselns innehåll kan göra att du får irritation i mun

eller svalg. Kapslarna kan tas oberoende av måltid.

Dutasteride León Farma är en långtidsbehandling. En del män märker en tidig förbättring av

symtomen. Andra kan behöva ta Dutasteride León Farma under 6 månader eller mer för att få

effekt. Ta Dutasteride León Farma under så lång tid som din läkare ordinerat.

Nedsatt leverfunktion

Kontakta din läkare eller apotekspersonalen om du har nedsatt leverfunktion (mild till måttligt). Du får

inte ta Dutasteride León Farma om du har en allvarlig leversjukdom (se avsnittet ”Ta inte Dutasteride

León Farma”).

Om du har tagit för stor mängd av Dutasteride León Farma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Dutasteride León Farma

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

Sluta inte att ta Dutasteride León Farma utan rådgivning

Avbryt inte behandlingen med Dutasteride León Farma utan att först tala med din läkare. Det kan ta

upp till 6 månader eller mer innan du märker någon effekt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allergiska reaktioner

Tecken på allergiska reaktioner kan vara:

hudutslag (som kan klia)

nässelfeber (nässelutslag)

svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, armar eller ben.

Kontakta din läkare omedelbart om du får något av dessa symtom och sluta att använda

Dutasteride León Farma.

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 män):

oförmåga att uppnå eller hålla kvar en erektion

(impotens)

detta kan fortsätta efter att du slutat ta

Dutasteride León Farma

minskning av sexualdriften (

libido

), detta kan fortsätta efter att du slutat ta Dutasteride León

Farma.

svårighet med sädesavgången, detta kan fortsätta efter att du slutat ta Dutasteride León Farma

svullna eller ömma bröst (

gynekomasti

yrsel när det tas tillsammans med tamsulosin.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 män):

hjärtsvikt

(

hjärtat blir mindre effektivt på att pumpa runt blodet i kroppen.

Du kan få symtom

såsom andfåddhet, extrem trötthet och svullnad i dina anklar och ben)

håravfall (vanligen från kroppen) eller hårväxt.

Har rapporterats (

förekommer hos okänt antal användare):

nedstämdhet

smärta och svullnad i dina testiklar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5

Hur Dutasteride León Farma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tryckförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dutasterid. Varje mjuk kapsel innehåller 0,5 mg dutasterid.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselns innehåll: propylenglykolmonokaprylat och butylhydroxytoluen (E321)

kapselhöljet: gelatin, glycerol, titandioxid (E171), triglycerider (medellångkedjiga) och lecitin

(kan innehålla sojaolja) (E322).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dutasteride León Farma kapslar är avlånga, ljusgula, mjuka gelatinkapslar (ca 16,5 mm x 6,5 mm),

fyllt med genomskinlig vätska.

De tillhandahålls i tryckförpackning (blister) (genomskinlig triplex

(PVC/PE/PVDC/Aluminiumblister) om 10, 30, 50, 60 och 90 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

LABORATORIOS LEÓN FARMA, S.A.

C/La Vallina, s/n -24008 Navatejera -León

(Spanien)

Tillverkare

Laboratorios León Farma, SA

Polígono Industrial Navatejerea

C/La Vallina, s/n -24008 Navatejera – León

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-08-26

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Dutasteride León Farma 0,5 mg mjuka kapslar.

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 0,5 mg dutasterid.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje kapsel innehåller lecitin (kan innehålla sojaolja). För fullständig förteckning över hjälpämnen, se

avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, mjuk.

Kapslarna är avlånga, ljusgula, mjuka gelatinkapslar (cirka 16,5 mm x 6,5 mm), fyllda med

genomskinlig vätska.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av måttliga till svåra symtom av benign prostatahyperplasi (BPH).

Reduktion av risken för akut urinretention (AUR) och kirurgiska ingrepp hos patienter med måttliga

till svåra symtom av BPH.

För information om behandlingseffekter och patientpopulationer som studerats i kliniska prövningar se

avsnitt 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dutasteride León Farma kan administreras ensamt eller kombinerat med alfablockeraren tamsulosin

(0,4 mg) (se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.1).

Dosering

Vuxna (inklusive äldre)

Den rekommenderade dosen av Dutasteride León Farma är en kapsel (0,5 mg) peroralt en gång per

dag. Kapslarna ska sväljas hela och får inte tuggas eller öppnas eftersom kontakt med kapselns

innehåll kan orsaka slemhinneirritation i munhåla och svalg. Kapslarna kan tas oberoende av måltid.

Även om en förbättring kan noteras efter kort tid, kan det ta upp till 6 månader innan svar på

behandlingen uppnås.

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter.

Nedsatt njurfunktion

Effekten av nedsatt njurfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte studerats. Dosjustering för

patienter med nedsatt njurfunktion förväntas inte vara nödvändig (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Effekten av nedsatt leverfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte studerats så försiktighet bör

iakttas hos patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4 och avsnitt 5.2). Hos

patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion är användning av dutasterid kontraindicerat (se avsnitt

4.3).

4.3

Kontraindikationer

Dutasteride León Farma är kontraindicerat för:

- Kvinnor, barn och ungdomar (se avsnitt 4.6).

- Patienter med överkänslighet mot dutasterid, andra 5-alfa-reduktashämmare, soja, jordnötter eller

mot något annat hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

- Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

Detta läkemedel innehåller lecitin (som kan innehålla sojaolja). Om du är allergisk mot jordnötter eller

soja ska du inte ta detta läkemedel.

4.4

Varningar och försiktighet

Kombinationsbehandling ska förskrivas efter en noggrann risk-nytta bedömning på grund av den

potentiellt ökade risken för biverkningar (inklusive hjärtsvikt) och efter övervägande av alternativa

behandlingsval inklusive monoterapi (se avsnitt 4.2).

Hjärtsvikt

I två kliniska studier som pågick under 4 år var incidensen av hjärtsvikt (termen omfattar

huvudsakligen hjärtsvikt och hjärtinsufficiens) högre hos personer som tog en kombination av

dutasterid och en alfa-blockerare, främst tamsulosin, än hos de som inte tog kombinationen. I dessa två

studier var incidensen av hjärtsvikt låg (≤ 1 %) och varierade mellan studierna (se avsnitt 5.1).

Effekter på prostataspecifikt antigen (PSA) och detektionen av prostatacancer

Rektalpalpation liksom andra undersökningar för att utesluta prostatacancer måste utföras på patienter

innan behandling med dutasterid påbörjas och regelbundet därefter.

Koncentrationen av prostataspecifikt antigen (PSA) i serum är en viktig komponent i detektionen av

prostatacancer. dutasterid orsakar en minskning av PSAs medelvärdet i serum med cirka 50 % efter 6

månaders behandling.

Patienter som får dutasterid ska få ett nytt utgångsvärde för PSA fastställt efter 6 månaders behandling

med dutasterid. Därefter rekommenderas regelbunden kontroll av PSA värdena. Varje bekräftad

ökning från lägsta PSA värde medan patienten står på dutasterid kan signalera förekomsten av

prostatacancer (särskilt höggradig cancer) eller att patienten inte följer ordinationen med dutasterid.

Ökningen ska noggrant utvärderas även om dessa värden fortfarande är inom det normala intervallet

för män som inte tar en 5-alfa-reduktashämmare (se avsnitt 5.1). Vid tolkningen av ett PSA värde för

en patient som tar dutasterid ska det tidigare PSA värdet uppsökas för jämförelse.

Behandlingen med dutasterid påverkar inte användningen av PSA som ett verktyg för att underlätta

diagnos av prostatacancer efter att ett nytt utgångsvärde för PSA har fastställts (se avsnitt 5.1).

Serumnivåerna av totalt PSA återgår till utgångsvärdena inom 6 månader efter avbruten behandling.

Förhållandet mellan fritt och totalt PSA förblir konstant även under påverkan av dutasterid. Om man

väljer att använda procent fritt PSA som en hjälp att upptäcka prostatacancer hos män som genomgår

dutasteridbehandling, tycks inte någon justering av värdet vara nödvändig.

Prostatacancer och höggradiga tumörer

Resultaten från en klinisk studie (REDUCE studien), där män med ökad risk för prostatacancer ingick,

påvisade en högre incidens av prostatacancer med Gleason score 8-10 hos män som behandlades med

dutasterid jämfört med de som fick placebo. Sambandet mellan dutasterid och höggradig

prostatacancer är inte klarlagt. Män som tar dutasterid ska regelbundet utvärderas för risken för

prostatacancer bland annat med hjälp av PSA-test (se avsnitt 5.1).

Läckande kasplar

Dutasterid absorberas genom huden. Kvinnor, barn och ungdomar måste därför undvika kontakt med

läckande kapslar (se avsnitt 4.6). Om kontakt sker med läckande kapslar, ska kontaktområdet

omedelbart tvättas med tvål och vatten.

Nedsatt leverfunktion

Dutasterid har inte studerats på patienter med leversjukdom. Försiktighet bör iakttas vid

administrering av dutasterid till patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2,

avsnitt 4.3 och avsnitt 5.2 ).

Bröst neoplasi

Bröstcancer har rapporterats hos män som tagit dutasterid i kliniska prövningar (se avsnitt 5.1) och

efter lansering. Läkare ska instruera sina patienter att omgående rapportera alla förändringar i

bröstvävnaden såsom knölar eller utsöndring från bröstvårtan. För närvarande är det oklart om det

finns ett orsakssamband mellan förekomsten av manlig bröstcancer och långtidsbehandling av

dutasterid.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

För information om minskningen av PSAs serumnivåer under behandling med dutasterid och

vägledning angående detektion av prostatacancer, se avsnitt 4.4.

Effekter av andra läkemedel på dutasterids farmakokinetik

Användning tillsammans med CYP3A4 och/eller P-glykoproteinhämmare

Dutasterid elimineras främst genom metabolism.

In vitro

-studier indikerar att denna metabolism

katalyseras av CYP3A4 och CYP3A5. Inga formella interaktionsstudier har utförts med potenta

CYP3A4-hämmare. I en populationskinetisk studie förekom dock ett litet antal patienter som samtidigt

behandlades med antingen verapamil eller diltiazem (måttliga CYP3A4-hämmare och P-

glykoproteinhämmare). Dessa individer hade i medeltal 1,6 respektive 1,8 gånger högre

serumkoncentrationer än övriga patienter.

Långvarig kombination av dutasterid med läkemedel som är potenta hämmare av enzymet CYP3A4 (t

ex ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, ketokonazol administrerat oralt) kan öka

serumkoncentrationerna av dutasterid. Ytterligare 5-alfa-reduktashämning är ej trolig vid ökad

exponering av dutasterid. En reduktion av doseringsfrekvensen av dutasterid kan dock övervägas vid

uppkomst av biverkningar. Observera att vid enzymhämning kan den långa halveringstiden ytterligare

förlängas och det kan ta mer än 6 månader innan nytt steady state uppnås.

Administrering av 12 g kolestyramin 1 timme efter en 5 mg enkeldos av dutasterid påverkade inte

dutasterids farmakokinetik.

Effekter av dutasterid på andra läkemedels farmakokinetik

Dutasterid har inga effekter på warfarins eller digoxins farmakokinetik. Detta indikerar att dutasterid

inte hämmar/inducerar CYP2C9 eller transportproteinet P-glykoprotein.

In vitro

-interaktionsstudier

indikerar att dutasterid inte hämmar enzymerna CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 och

CYP3A4.

I en liten studie (N=24), med två veckors duration på friska män hade dutasterid (0,5 mg dagligen)

ingen effekt på farmakokinetiken för tamsulosin eller terazosin. Det fanns inte heller någon indikation

på farmakodynamiska interaktioner i denna studie.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Dutasteride León Farma är kontraindicerat för användning av kvinnor.

Graviditet

Liksom andra 5-alfa-reduktashämmare hämmar dutasterid omvandlingen av testosteron till

dihydrotestosteron och kan, administrerat till en kvinna som bär på ett foster av manligt kön, hämma

utvecklingen av fostrets yttre genitalia (se avsnitt 4.4). Små mängder dutasterid har återfunnits i

sädesvätskan hos individer som fått Dutasteride León Farma 0,5 mg dagligen. Det är inte känt om ett

foster av manligt kön påverkas negativt om modern exponeras för sädesvätska från en patient som

behandlats med dutasterid (risken är som störst under de första 16 graviditetsveckorna).

Liksom för alla 5-alfa-reduktashämmare rekommenderas att patienten undviker att exponera sin

partner för sädesvätska genom att använda kondom när patientens partner är eller kan tänkas vara

gravid.

För information om prekliniska data, se avsnitt 5.3.

Amning

Det är okänt om dutasterid passerar över i modersmjölken.

Fertilitet

Dutasterid har rapporterats påverka sädesvätskans egenskaper (reducerat spermieantal, volym

sädesvätska och spermierörlighet) hos friska män (se avsnitt 5.1). En möjlig reduktion av manlig

fertilitet kan inte uteslutas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Baserat på dutasterids farmakodynamiska egenskaper förväntas inte dutasterid påverka förmågan att

framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Dutasterid som monoterapi

Av 2167 patienter som fick dutasterid i de placebokontrollerade tvååriga fas III prövningarna

utvecklade cirka 19 % biverkningar under det första behandlingsåret. Majoriteten av händelserna var

milda till måttliga och uppträdde i reproduktionsorganen. Ingen ändring i biverkningsprofilen var

märkbar under ytterligare två år i öppna förlängningsstudier.

Följande tabell visar biverkningar rapporterade i kontrollerade kliniska studier och efter lansering. De

noterade biverkningarna i kliniska studier är händelser där prövarna bedömt att dessa är relaterade till

läkemedlet (med en incidens större än eller lika med 1 %) som har rapporterats med en högre incidens

i dutasteridgrupperna än i placebogrupperna under första behandlingsåret. Biverkningar rapporterade

efter lansering har härrörts från spontana rapporter efter lansering. Därför är den sanna incidensen inte

känd.

Mycket vanliga (

1/10), Vanliga (

1/100, <1/10), Mindre vanliga (

1/1 000, <1/100), Sällsynta

(

1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Incidens utifrån data från kliniska prövningar

Organ system

Biverkning

Incidens under första

behandlingsåret

(n=2167)

Incidens under andra

behandlingsåret

(n=1744)

Impotens

6.0 %

1.7 %

Förändrad (minskad)

libido

3.7 %

0.6 %

Ejakulationsstörningar

1.8 %

0.5 %

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Bröstkörtelbesvär

1.3 %

1.3 %

Estimerad incidens utifrån data efter lansering

Immunsystemet

Allergiska reaktioner

inkluderande hudutslag,

pruritus, urtikaria, lokalt

ödem och angioödem.

Inte känd

Psykiska störningar

Nedstämdhet

Inte känd

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci (främst

håravfall från kroppen),

hypetrikos

Mindre vanlig

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Testikelsmärta och

svullnad

Inte känd

Dessa sexuella biverkningar är förenade med dutasteridbehandling (inklusive monoterapi och

kombinationsbehandling med tamsulosin). Dessa biverkningar kan kvarstå efter avslutad behandling.

Dutasterids påverkan på biverkningarnas varaktighet är okänd.

omfattar ömma bröst och bröstförstoring

Dutasterid kombinerat med alfablockeraren tamsulosin

Data från år 4 i CombAT studien, där dutasterid 0,5 mg (n=1623) och tamsulosin 0,4 mg (n=1611) en

gång per dag som monoterapi och i kombination (n=1610) jämfördes har visat att incidensen av

biverkningar, bedömda av prövare som läkemedelsrelaterade, under första, andra, tredje och fjärde

årets behandling var 22 %, 6 %, 4 % respektive 2 % för dutasterid/tamsulosin

kombinationsbehandling, 15 %, 6 %, 3 % respektive 2 % för dutasterid vid monoterapi och 13 %, 5 %,

2 % respektive 2 % för tamsulosin vid monoterapi. Den högre incidensen av biverkningar i gruppen

med kombinationsbehandling under första behandlingsåret berodde på en högre incidens av

rubbningar i reproduktionsorganen, särskilt ejakulationsstörningar, observerades i denna grupp.

Följande biverkningar, bedömda av prövare som läkemedelsrelaterade, har rapporterats med en

incidens som är större än eller lika med 1 % under första behandlingsåret i CombAT-studien;

incidensen av dessa händelser under de fyra behandlingsåren visas i följande tabell:

Incidens under behandlingstiden

Biverkning

År 1

År 2

År 3

År 4

Kombination

(n=1610)

(n=1428)

(n=1283)

(n=1200)

Dutasterid

(n=1623)

(n=1464)

(n=1325)

(n=1200)

Organsystem

Tamsulosin

(n=1611)

(n=1468)

(n=1281)

(n=1112)

Yrsel

Kombination

1,4 %

0,1 %

<0,1 %

0,2 %

Dutasterid

0,7 %

0,1 %

<0,1 %

<0,1 %

Centrala och

perifera nerv-

systemet

Tamsulosin

1,3 %

0,4 %

<0,1 %

Hjärtat

Hjärtsvikt

(sammansatt term

Kombination

Dutasterid

Tamsulosin

0,2 %

<0,1 %

0,1 %

0,4 %

0,1 %

<0,1 %

0,2 %

<0,1 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

Impotens

Kombination

6,3 %

1,8 %

0,9 %

0,4 %

Dutasterid

5,1 %

1,6 %

0,6 %

0,3 %

Tamsulosin

3,3 %

1,0 %

0,6 %

1,1 %

Förändrad (minskad)

libido

Kombination

5,3 %

0,8 %

0,2 %

Dutasterid

3,8 %

1,0 %

0,2 %

Tamsulosin

2,5 %

0,7 %

0,2 %

<0,1 %

Ejakulations-

störningar

Kombination

9,0 %

1,0 %

0,5 %

<0,1 %

Dutasterid

1,5 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Tamsulosin

2,7 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Bröstkörtel-besvär

Kombination

2,1 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

Dutasterid

1,7 %

1,2 %

0,5 %

0,7 %

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel,

Psykiska

störningar och

Undersökningar

Tamsulosin

0,8 %

0,4 %

0,2 %

Kombination = dutasterid 0,5 mg en gång dagligen plus tamsulosin 0,4 mg en gång dagligen.

Hjärtsvikt, sammansatt term som omfattar kronisk hjärtsvikt, hjärtsvikt, vänsterkammarsvikt, akut

hjärtsvikt, kardiogen chock, akut vänsterkammarsvikt, högerkammarsvikt, akut

högerkammarsvikt, ventrikulärsvikt, kardiopulmonalsvikt, kronisk kardiomyopati.

Dessa sexuella biverkningar är förenade med dutasteridbehandling (inklusive monoterapi och

kombinationsbehandling med tamsulosin). Dessa biverkningar kan kvarstå efter avslutad

behandling. Dutasterids påverkan på biverkningarnas varaktighet är okänd.

Inklusive bröstförstoring och/eller ömhet i brösten.

Andra data

Resultaten från REDUCE-studien påvisade en högre incidens av prostatacancer med Gleason score 8-

10 hos män som behandlades med dutasterid jämfört med placebo (se avsnitt 4.4 och 5.1). Huruvida

studieresultaten påverkades av effeken av dutasterid för att minska prostatavolymen eller

studierelaterade faktorer har inte fastställts.

Följande har rapporterats i kliniska prövningar och efter lansering: manlig bröstcancer (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I studier med dutasterid på friska frivilliga har dagliga engångsdoser av dutasterid på upp till

40 mg/dag (80 gånger den terapeutiska dosen) administrerats i 7 dagar utan signifikanta

säkerhetsproblem. I kliniska studier har doser på 5 mg dagligen administrerats till patienter i

6 månader utan ytterligare biverkningar än de som sågs vid terapeutiska doser på 0,5 mg.

Det finns ingen specifik antidot mot dutasterid. Därför ska, när så är lämpligt, symtomatisk och

stödjande behandling ges vid misstänkt överdosering.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: testosteron-5-alfa-reduktashämmare

ATC-kod: G04CB02

Dutasterid minskar cirkulerande nivåer av dihydrotestosteron (DHT) genom att hämma både typ 1 och

typ 2, 5-alfa-reduktasisoenzymer, vilka svarar för omvandlingen av testosteron till DHT.

Dutasterid som monoterapi

Effekter på DHT/testosteron

Effekter av dagliga doser av dutasterid på minskningen av DHT är dosberoende och observeras inom

1-2 veckor (85 % respektive 90 % reduktion).

Hos patienter med BPH som behandlades med dutasterid 0,5 mg/dag var medianminskningen av DHT

i serum 94 % efter ett år och 93 % efter två år. Medianökningen av serumtestosteron var 19 % såväl

efter ett som två år.

Effekt på prostatavolym

Signifikanta minskningar av prostatavolymen har noterats så tidigt som en månad efter påbörjad

behandling och minskningarna fortsatte till och med månad 24 (p<0,001). Dutasterid-behandlingen

ledde till en genomsnittlig minskning av totala prostatavolymen med 23,6 %

(från 54,9 ml vid baseline till 42,1 ml) vid månad 12 jämfört med en genomsnittlig minskning med 0,5

% (från 54,0 ml till 53,7 ml) i placebogruppen. Signifikanta (p<0,001) minskningar noterades också i

volymen av prostatas övergångszon så tidigt som en månad efter påbörjad behandling. Minskningarna

fortsatte till och med månad 24 med en medelreduktion i volymen av prostatas övergångszon på 17,8

% (från 26,8 ml vid baseline till 21,4 ml) i dutasterid-gruppen jämfört med medelökningen på 7,9 %

(från 26,8 ml till 27,5 ml) i placebogruppen vid månad 12. Minskningen av prostatavolymen som sågs

under de första två åren med dubbelblind-behandling bibehölls under ytterligare två år i öppna

förlängningsstudier. Minskningen av prostatans storlek leder till en förbättring av symtom och en

minskning av risken för AUR och BPH-relaterad kirurgi.

Klinisk effekt och säkerhet

Dutasterid 0,5 mg/dag har utvärderats mot placebo i tre primära effektstudier. Dessa multinationella

studier har varit multicenter, dubbelblindstudier och har pågått under 2 år och omfattat 4 325 män med

måttliga till svåra symtom av BPH vilka hade prostatavolym

30 ml och ett PSA-värde inom

intervallet 1,5-10 ng/ml. Studierna fortsatte sedan med en öppen förlängning till 4 år där alla

kvarstående patienter fick dutasterid i samma dosering på 0,5 mg. Vid 4 år var 37 % av patienterna

som initialt randomiserades till placebo och 40 % av de som randomiserades till dutasterid kvar i

studien. Majoriteten (71 %) av de 2340 patienterna i de öppna förlängningsstudierna fullföljde de

ytterligare två åren med öppen behandling.

De viktigaste kliniska effektmåtten var American Urological Association Symptom Index (AUA-SI),

det maximala urinflödet (Q

) samt incidensen av akut urinretention och BPH-relaterad kirurgi.

AUA-SI, som innehåller sju frågor om BPH-relaterade symtom, kan ge maximalt 35 poäng. Vid

baseline var genomsnittet ca 17 poäng. Efter sex månaders, ett och två års behandling hade

placebogruppen i genomsnitt förbättrats 2,5, 2,5 respektive 2,3 poäng medan dutasterid-gruppen

förbättrats 3,2, 3,8 respektive 4,5 poäng. Skillnaderna mellan grupperna var statistiskt signifikant.

Förbättringen i AUA-SI som sågs under de första två åren med dubbelblind-behandling bibehölls

under ytterligare två år i de öppna förlängningsstudierna.

Q

max

(maximalt urinflöde)

vid baseline var i genomsnitt ca 10 ml/s (normalt Q

15 ml/s). Efter ett och två års behandling

hade flödet i placebogruppen förbättrats med 0,8 respektive 0,9 ml/s och

1,7 respektive 2,0 ml/s i dutasterid-gruppen. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant

från månad 1 till månad 24. Ökningen av maximalt urinflöde som sågs under de första två åren med

dubbelblind-behandling bibehölls under ytterligare två år i de öppna förlängningsstudierna.

Akut urinretention och kirurgisk intervention

Efter två års behandling var incidensen av AUR i placebogruppen 4,2 % jämfört med 1,8 % i

dutasterid-gruppen (57 % riskreduktion). Denna skillnad är statistiskt signifikant och innebär att 42

patienter (95 % CI 30-73) behöver behandlas i två år för att undvika ett fall av AUR.

Incidensen av BPH-relaterad kirurgi var efter två år 4,1 % i placebogruppen och 2,2 % i dutasterid-

gruppen (48 % riskreduktion). Skillnaden är statistiskt signifikant och innebär att 51 patienter (95 %

CI 33-109) måste behandlas under två år för att undvika ett kirurgiskt ingrepp.

Hårtillväxt

Effekten av dutasterid på hårtillväxt studerades inte formellt under fas III-programmet. 5-alfa-

reduktashämmare kan dock minska håravfall och eventuellt inducera hårväxt hos individer med

manligt håravfall (manlig androgen alopeci).

Sköldkörtelfunktion

Sköldkörtelfunktion utvärderades i en ettårsstudie av friska män. Fria tyroxinnivåer var stabila under

dutasteridbehandling men TSH-nivåerna var något förhöjda (med 0,4 MCIU/ml) jämfört med placebo

vid slutet av ettårsbehandlingen. Emellertid varierade TSH-nivåerna, dock bibehölls median TSH

intervallet (1,4–1,9 MCIU/ml) inom normala gränser (0,5-5,6 MCIU/ml). Ändringarna i TSH

betraktades inte som kliniskt signifikanta. Fria tyroxinnivåer var stabila inom det normala intervallet

för både placebo- och dutasteridgrupperna. Inte i någon av de kliniska studierna har det funnits bevis

på att dutasterid har negativ effekt på sköldkörtelfunktionen.

Bröstneoplasi

I de kliniska prövningar som pågick under 2 år och som gav 3374 patientår av exponering för

dutasterid, och vid tiden för samtycke till den tvååriga öppna förlängningen av prövningen,

rapporterades två fall av bröstcancer bland dutasteridbehandlade patienter och ett fall hos en patient

som fick placebo. I de kliniska prövningarna som pågick i 4 år, CombAT och REDUCE, och som gav

17 489 patientår av exponering för dutasterid och 5027 patientår av exponering för en kombination av

dutasterid och tamsulosin rapporterades inga fall av bröstcancer i någon av behandlingsgrupperna.

För närvarande är det oklart om det finns ett orsakssamband mellan förekomsten av manlig

bröstcancer och långtidsbehandling av dutasterid.

Effekter på manlig fertilitet

Effekterna av 0,5 mg dutasterid/dag på sädesvätskans egenskaper har utvärderats hos friska frivilliga i

åldern 18 till 52 år (n=27 dutasterid, n=23 placebo) under 52 veckors behandling och 24 veckors

uppföljning efter avslutad behandling. Den genomsnittliga, procentuella reduktionen i totalt

spermieantal, volym sädesvätska och spermierörlighet vid 52 veckor, jämfört med vid behandlingens

start, var 23 %, 26 % respektive 18 % i dutasterid-gruppen när justering gjorts för ändringar i

placebogruppen över samma tidsperiod. Spermiekoncentrationen och spermiemorfologin var

opåverkad. I dutasteridgruppen förblev den genomsnittliga, procentuella förändringen i totalt

spermieantal oförändrat 23 % lägre efter 24 veckors uppföljning jämfört med vid behandlingens start.

Medan medelvärden för alla parametrar avseende sädesvätskan fanns inom normalintervallet vid alla

mätpunkter och inte uppfyllde fördefinierade kriterier för kliniskt signifikant förändring (30 %),

uppvisade två personer i dutasterid-gruppen minskningar i spermieantal större än 90 % vid 52 veckor

jämfört med vid behandlingens start, med partiellt återhämtande vid 24-veckors uppföljning. En

möjlig reduktion av manlig fertilitet kan inte uteslutas.

Dutasterid i kombination med alfablockeraren tamsulosin

Behandling med dutasterid 0,5 mg/dag (n=1623), tamsulosin 0,4 mg/dag (n=1611) eller

kombinationen av dutasterid 0,5 mg plus tamsulosin 0,4 mg (n=1610) utvärderades hos manliga

patienter med måttliga till svåra symtom av BPH som hade prostata ≥30 ml och ett PSA-värde inom

intervallet 1,5-10 ng/ml i en multicenter, multinationell, randomiserad, dubbelblind,

parallellgruppstudie (CombAT studien). Ungefär 53 % av patienterna hade tidigare genomgått

behandling med 5-alfareduktashämmare eller alfablockerare. Det primära effektmåttet under de första

två behandlingsåren var ändringar i International Prostate Symtom Score (IPSS). IPSS är ett

frågeformulär med 8 frågor baserat på AUA-SI med ytterligare en fråga om livskvalité.

Det sekundära effektmåttet vid 2 år inkluderade maximalt urinflödeshastighet (Q

) och

prostatavolym. Kombinationsbehandlingen uppnådde signifikans för IPSS från månad 3 jämfört med

dutasterid och från månad 9 jämfört med tamsulosin. För Q

uppnådde kombinationen signifikans

från månad 6 jämfört med både dutasterid respektive tamsulosin.

Det primära effektmåttet vid 4 års behandling var tiden till första tillfället av AUR eller BPH-relaterad

kirurgi. Efter 4 års behandling med kombinationsbehandlingen uppnåddes statistisk signifikant

riskreduktion av AUR eller BPH-relaterad kirurgi (65,8 % riskreduktion p<0,001 [95 % CI 54,7 % to

74,1 %]) jämfört med tamsulosin i monoterapi. Incidensen av AUR eller BPH-relaterad kirurgi var 4,2

% vid år 4 för kombinationsbehandlingen och 11,9 % för tamsulosin (p<0.001). Jämfört med

dutasterid i monoterapi minskade kombinationsbehandlingen risken för AUR eller BPH-relaterad

kirurgi med 19,6 % (p=0,18 [95 % CI -10,9 % to 41,7 %]). Incidensen av AUR eller BPH-relaterad

kirurgi vid år 4 var 4,2 % för kombinationsbehandlingen och 5,2 % för dutasterid.

Det sekundära effektmåttet efter 4 års behandling inkluderade tid till klinisk progression (definierat

som en sammansättning av: IPSS-försämring

4 poäng, BPH-relaterade händelser av AUR,

inkontinens, urinvägsinfektion (UVI) och njurinsufficiens), ändringar i International Prostate Symtom

Score (IPSS), det maximala urinflödet (Q

) och prostatavolym. Resultat efter 4 års behandling visas

nedan:

Parameter

Tidpunkt

Kombination

Dutasteride

León

Farma

Tamsulosin

AUR eller BPH-

relaterad kirurgi (

Incidens vid månad 48

11,9

Klinisk

progression* (%)

Månad 48

12,6

17,8

21,5

IPSS (enheter)

[Baslinjen]

Månad 48 (ändring från baslinjen)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3

[16,4]

-3,8

(ml/s)

[Baslinjen]

Månad 48 (ändring frånbaslinjen)

[10,9]

[10,6]

[10,7]

Prostatavolym

(ml)

[Baslinjen]

Månad 48 ( % ändring från

baslinjen)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6

Prostata

övergångszon-

volym (ml)

[Baslinjen] (ml)

Månad 48 ( % ändring från

baslinjen)

[27,7]

-17,9

[30,3]

-26,5

[30,5]

18,2

BPH Impact

Index (BII)

(enheter)

[Baslinjen]

Månad 48 (ändring från baslinjen)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8

[5,3]

-1,2a

IPSS Fråga 8

(BPH relaterad

hälsostatus)

(enheter)

[Baslinjen]

Månad 48 (ändring från baslinjen)

[3,6]

-1,45

[3,6]

-1,3

[3,6]

-1,1

Baslinjevärdena är medelvärden och ändringar är justerade medeländringar.

* Klinisk progression definierades som en sammansättning av: IPSS-försämring

4 poäng, BPH-

relaterade händelser av AUR, inkontinens, UVI och njurinsufficiens.

# Mättes vid utvalda prövningsställen (13 % av de randomiserade patienterna)

a Kombinationen uppnådde signifikans (p<0,001) mot tamsulosin vid månad 48

b Kombinationen uppnådde signifikans (p<0,001) mot dutasterid vid månad 48

Hjärtsvikt

I en studie som pågick under 4 år på BPH, där 4844 män som fick dutasterid i kombination med

tamsulosin (CombAT studien), var incidensen av den sammansatta termen hjärtsvikt i

kombinationsgruppen (14/1610; 0,9 %) högre än i vardera monoterapigrupp: Dutasterid (4/1623; 0,2

%) och tamsulosin (10/1611; 0,6 %) (se avsnitt 4.4).

I en annan studie som pågick under 4 år där 8231 män i åldern 50-75 år med tidigare negativ biopsi för

prostatacancer samt ett utgångsvärde för PSA mellan 2,5 ng/ml och 10,0 ng/ml för män mellan 50 till

60 år, eller mellan 3 ng/ml och 10,0 ng/ml för män över 60 år, ingick (REDUCE studien), sågs en

högre incidens av den sammansatta termen hjärtsvikt hos patienter som tog 0,5 mg dutasterid en gång

dagligen (30/4105, 0,7 %) jämfört med patienter som tog placebo (16/4126, 0,4 %). En post-hoc

analys av denna studie visade en högre incidens av den sammansatta termen hjärtsvikt hos patienter

som tog dutasterid och en alfa-blockare samtidigt (12/1152, 1,0 %), jämfört med patienter som endast

tog dutasterid och ingen alfa-blockare (18/2953, 0,6 %), placebo och en alfa-blockera (1/1399, <0,1

%) eller placebo och ingen alfa-blockare (15/2727, 0,6 %) (se avsnitt 4.4).

Prostatacancer och höggradiga tumörer

I en 4-årig jämförelsestudie där dutasterid jämfördes med placebo och där 8231 män i åldern 50-75 år

med tidigare negativ biopsi för prostatacancer samt ett utgångsvärde för PSA mellan 2,5 ng/ml och

10,0 ng/ml för män mellan 50 till 60 år, eller mellan 3 ng/ml och 10,0 ng/ml för män över 60 år, ingick

(REDUCE studien) fanns data från 6706 personers prostatabiopsi (primärt förbestämt i

studieprotokollet) tillgängliga för analys för att bestämma Gleason score. I studien diagnostiserades

1517 patienter med prostatacancer. Majoriteten av prostatacancer som detekterades med biopsi i båda

behandlingsgrupperna diagnostiserades som låggradig (Gleason score 5-6, 70 %).

I gruppen som tog dutasterid (n=29 0,9 %) var incidensen av prostatacancer Gleason score 8-10 högre

jämfört med gruppen som fick placebo (n=19, 0,6 %) (p=0,15). Under år 1-2, var antalet patienter med

Gleason score 8-10 cancer liknande i dutasterid-gruppen (n=17, 0,5 %) och i placebogruppen (n=18,

0,5 %). Under år 3-4, diagnostiserades fler med Gleason score 8-10 cancer i dutasterid-gruppen (n=12,

0,5 %) jämfört med placebogruppen (n=1, <0,1 %) (p=0,0035). Det finns inga tillgängliga data om

påverkan av dutasterid på män med risk för prostatacancer efter 4 års behandling. Den procentuella

andelen patienter som diagnostiserades med cancer Gleason score 8-10 var jämn mellan

studieperioderna (år 1-2 samt år 3-4) i dutasterid-gruppen (0,5 % i varje tidsperiod). I placebogruppen

var däremot andelen patienter som diagnostiserades med cancer Gleason score 8-10 lägre under år 3-4

än under år 1-2 ( <0,1 % mot respektive 0,5 %) (se avsnitt 4.4). Det fanns ingen skillnad i incidensen

av cancer med Gleason score 7-10 (p=0,81).

I en 4 årig BHP studie (CombAT) där inga biopsier fanns förbestämda i studieprotokollet och alla

diagnoser av prostatacancer byggde på föranledda biopsier var frekvensen av cancer med Gleason

score 8-10 (n=8, 0,5 %) för dutasterid, (n=11, 0,7 %) för tamsulosin samt (n=5, 0,3 %) för

kombinationsbehandling.

Sambandet mellan dutasterid och höggradig prostatacancer är inte klartlagt.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Efter peroralt intag av singeldos 0,5 mg dutasterid är tiden till peak-koncentration i serum för

dutasterid 1 till 3 timmar. Den absoluta biotillgängligheten är cirka 60 %. Dutasterids biotillgänglighet

påverkas inte av föda.

Distribution

Dutasterid har en stor distributionsvolym (300 till 500 l) och är höggradigt bundet till plasmaproteiner

(>99,5 %). Vid daglig dosering uppnås efter 1 månad 65 % och efter 3 månader ca 90 % av dutasterids

serumkoncentration vid steady state. Steady state-serumkoncentrationer (C

) på cirka 40 ng/ml uppnås

efter 6 månaders behandling med 0,5 mg en gång per dag. Dutasterids fördelning från serum till

sädesvätska uppgick i genomsnitt till 11,5 %.

Elimination

Dutasterid metaboliseras i stor utsträckning

in vivo

In vitro

metaboliseras dutasterid av cytokrom

P450 3A4 och 3A5 till tre monohydroxylerade metaboliter och en dihydroxylerad metabolit. Efter

peroral dosering av dutasterid 0,5 mg/dag till steady state utsöndras 1,0 % till 15,4 % (medeltal 5,4 %)

av den administrerade dosen som oförändrat dutasterid i feces. Återstoden utsöndras i feces som fyra

huvudmetaboliter om vardera 39 %, 21 %, 7 % och 7 % av läkemedelsrelaterat material och sex övriga

metaboliter (mindre än 5 % vardera). Endast spårmängder av oförändrat dutasterid (mindre än 0,1 %

av dosen) kan påvisas i human urin.

Dutasterids elimination är dosberoende och processen förefaller kunna beskrivas av två parallella

eliminationsvägar; en som mättas vid kliniskt relevanta koncentrationer och en som inte mättas. Vid

låga serumkoncentrationer (mindre än 3 ng/ml) elimineras dutasterid snabbt via både den

koncentrationsberoende och den koncentrationsoberoende elimineringsvägen. Engångsdoser på 5 mg

eller mindre visade tecken på snabb clearance och en kort halveringstid på 3 till 9 dagar.

Vid terapeutiska koncentrationer, efter upprepade doser av 0,5 mg/dag, dominerar den långsammare,

linjära eliminationsvägen och halveringstiden uppgår till ca 3-5 veckor.

Äldre patienter

Dutasterids farmakokinetik utvärderades hos 36 friska manliga individer mellan 24 och 87 år efter

administrering av en engångsdos dutasterid på 5 mg. Inga signifikanta effekter av ålder sågs på

exponeringen av dutasterid men halveringstiden var kortare hos män under 50 år. Halveringstiden var

inte statistiskt avvikande för åldersgruppen 50-69 år vid jämförelse med åldersgruppen över 70 år.

Nedsatt njurfunktion

Effekten av nedsatt njurfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte studerats.

Då mindre än 0,1 %

av en dos på 0,5 mg dutasterid vid steady state återfinns i human urin, förväntas inte någon kliniskt

signifikant ökning av plasmakoncentrationerna av dutasterid hos patienter med nedsatt njurfunktion

(se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Effekten på dutasterids farmakokinetik vid nedsatt leverfunktion har inte studerats (se avsnitt 4.3).

Eftersom dutasterid elimineras främst genom metabolism förväntas plasmanivåerna av dutasterid vara

förhöjda i dessa patienter och dutasterids halveringstid vara förlängd (se avsnitt 4.2 och avsnitt 4.4).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda

risker för människa.

Reproduktionstoxikologiska studier på hanråttor har visat en minskad vikt av prostata och sädesblåsor,

minskad sekretion från accessoriska könskörtlar och en minskning av fertilitetsindex (orsakat av

dutasterids farmakologiska effekt). Den kliniska relevansen av dessa fynd är okänd.

Liksom för andra 5-alfa-reduktashämmare har feminisering av foster av hankön hos råttor och kaniner

noterats vid administrering av dutasterid under dräktigheten. Dutasterid har återfunnits i blod från

honråttor efter parning med dutasteridbehandlade hanar. När dutasterid administrerades till primater

under dräktighetsperioden, sågs ingen feminisering av foster av hankön vid exponering i blod väl

överstigande förväntade nivåer via human sädesvätska. Det är inte troligt att foster av hankön kommer

att bli negativt påverkade vid överföring av dutasterid via sädesvätska.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll:

propylenglykolmonokaprylat

butylhydroxytoluen

Kapselhölje:

gelatin

glycerol

titandioxid (E171)

triglycerider, medellångkedjiga

lecitin (kan innehålla sojaolja) (E322)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Genomskinliga Triplex-blister (PVC/PE/PVDC/Aluminium-film).

Förpackningsstorlekar: 10, 30, 50, 60 och 90 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Dutasterid absorberas genom huden och därför måste kontakt med läckande kapslar undvikas. Om

kontakt sker med läckande kapslar ska kontaktområdet omedelbart tvättas med tvål och vatten (se

avsnitt 4.4).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Laboratorios LEÓN FARMA, S.A.

C/La Vallina, s/n -24008 Navatejera -León

(Spanien)

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

52815

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

/

FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-06-02/2021-02-12

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-26

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen