DuoPlavin

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-04-2021

Aktiva substanser:
clopidogrel, acetylsalicylsyra
Tillgänglig från:
sanofi-aventis groupe
ATC-kod:
B01AC30
INN (International namn):
clopidogrel, acetylsalicylic acid
Terapeutisk grupp:
Antitrombotiska medel
Terapiområde:
Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction
Terapeutiska indikationer:
DuoPlavin är indicerat för sekundär förebyggande av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter som redan tar både klopidogrel och acetylsalicylsyra (ASA). DuoPlavin är en fast dos kombination läkemedel för fortsatt behandling i:icke-ST-segment-höjd akuta koronara syndrom (instabil angina eller icke-Q-våg hjärtinfarkt), inklusive patienter som genomgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, ST-segment-höjd akut hjärtinfarkt i medicinskt behandlade patienter berättigade till trombolysbehandling.
Produktsammanfattning:
Revision: 24
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/001143
Tillstånd datum:
2010-03-14
EMEA-kod:
EMEA/H/C/001143

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

06-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

16-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

16-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

16-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

16-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

06-07-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmdragerade tabletter

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter

klopidogrel/acetylsalicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad DuoPlavin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder DuoPlavin

Hur du tar DuoPlavin

Eventuella biverkningar

Hur DuoPlavin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad DuoPlavin är och vad det används för

DuoPlavin innehåller klopidogrel och acetylsalicylsyra och tillhör en grupp av läkemedel som kallas

trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet som bildar koagel (klumpar) vid

koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel i vissa typer av

blodkärl (kallade artärer) minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en

process som kallas trombos).

DuoPlavin används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar i åderförkalkade artärer som kan

leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

Du har fått DuoPlavin istället för två separata läkemedel, klopidogrel och ASA, för att förhindra

bildning av blodproppar eftersom du har haft en allvarlig kärlkrampssjukdom (instabil angina) eller

hjärtattack (hjärtinfarkt). Som behandling av detta tillstånd kan din läkare ha placerat en stent i det

blockerade eller trånga blodkärlet för att återställa effektivt blodflöde.

2.

Vad du behöver veta innan du använder DuoPlavin

Ta inte DuoPlavin

om du är allergisk mot klopidogrel, acetylsalicylsyra (ASA) eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du är allergisk mot andra läkemedel som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel

(NSAID), vilka vanligen används för att behandla smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i

muskel eller leder

om du lider av någon sjukdom som inkluderar kombination av astma, rinnande näsa och polyper

(en typ av tillväxt i näsan)

om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, som t.ex. magsår eller

blödning i hjärnan

om du lider av allvarlig leversjukdom

om du lider av allvarlig njursjukdom

om du är i sista trimestern av graviditeten

Varningar och försiktighet

Om någon av nedan nämnda situationer passar in på dig bör du informera din läkare innan du tar

DuoPlavin:

om du har risk för blödning somt.ex.:

en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t.ex. magsår).

en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller leder).

en nyligen inträffad allvarlig skada.

en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer).

en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan.

om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) som inträffade inom den senaste

veckan.

om du lider av njur- eller leversjukdom.

om du tidigare haft astma eller allergiska reaktioner inklusive allergi mot andra läkemedel för

behandling av din sjukdom.

om du lider av gikt.

om du dricker alkohol, på grund av den ökade risken för blödning eller skada i mag-tarmkanalen.

om du har en sjukdom som kallas glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD), eftersom det finns en

risk för en särskild form av anemi (lågt antal röda blodkroppar).

Medan du tar DuoPlavin:

Du bör informera din läkare

om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

om du har mag- eller buksmärtor eller blödning i mage eller tarm (röd eller svart avföring)

Du bör även informera din läkare omedelbart om du utvecklar ett medicinskt tillstånd känt som

Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP som inkluderar feber och blåmärken under huden

som kan uppstå som röda knappnålsstora prickar, med eller utan oförklarad svår kraftlöshet,

förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) (se avsnitt 4).

Om du skär eller skadar dig själv kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är

kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har

normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv vid rakning.

Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 4 ”Eventuella

biverkningar”).

Din läkare kan beställa blodtester.

Barn och ungdomar

DuoPlavin är inte avsett för användning hos barn eller ungdomar under 18 år. Det finns ett troligt samband

mellan acetylsalicylsyra (ASA) och Reyes syndrom när läkemedel innehållande ASA ges till barn och

ungdomar med en virusinfektion. Reyes syndrom är en mycket sällsynt sjukdom som kan vara dödlig.

Andra läkemedel och DuoPlavin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av DuoPlavin eller vice versa.

Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar

läkemedel som kan öka din blödningsrisk såsom:

blodförtunnande läkemedel som tas via munnen, läkemedel för att minska bildning av

blodproppar

ASA eller icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel, vilka vanligtvis används vid

behandling av smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder

heparin eller andra läkemedel som injiceras för att minska bildning av blodproppar

tiklopidin, ett annat trombocythämmande medel

selektiva serotoninåterupptagshämmare (inklusive men inte begränsat till

fluoxetin eller

fluvoxamin), läkemedel som vanligtvis används för att behandla depression

rifampicin (används för att behandla svåra infektioner)

omeprazol eller esomeprazol, läkemedel för behandling av magbesvär

metotrexat, ett läkemedel för behandling av svåra ledsjukdomar (reumatoid artrit) eller

hudsjukdomar (psoriasis)

acetazolamid, ett läkemedel för behandling av glaukom (ökat tryck i ögat), epilepsi eller för att öka

urinflödet

probenecid, benzbromaron eller sulfinpyrazon, läkemedel för behandling av gikt.

flukonazol eller vorikonazol, läkemedel som används för att behandla svampinfektioner

efavirenz eller tenofovir och andra antiretrovirala läkemedel (används för att behandla HIV (humant

immunbristvirus) infektioner)

valproinsyra, valproat eller karbamazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av

epilepsi

varicellavaccin, ett läkemedel som används för att förhindra vattkoppor eller bältros, inom 6 veckor

efter användning av DuoPlavin, eller om du har vattkoppor eller bältros (se avsnitt 2. ”Barn och

ungdomar”).

moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression

repaglinid, läkemedel som används för att behandla diabetes

paklitaxel, läkemedel som används för att behandla cancer

nikorandil, läkemedel som används för att behandla hjärtrelaterad bröstsmärta

opioider: när du behandlas med klopidogrel, bör du informera läkare innan du får behandling med

opioider (används för att behandla svår smärta).

Du bör avbryta annan behandling med klopidogrel medan du tar DuoPlavin.

Tillfällig användning av ASA (inte mer än 1000 mg under 24 timmar) anses inte generellt utgöra något

problem, men långvarig användning med ASA under andra förhållanden ska diskuteras med din läkare

eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Ta inte DuoPlavin under tredje trimestern av graviditeten.

Detta läkemedel ska helst inte tas under första och andra trimestern av graviditeten.

Om du är gravid eller misstänker att du är gravid bör du tala om det för läkare eller apotekspersonal innan

du börjar använda DuoPlavin. Om du blir gravid under tiden du använder DuoPlavin ska du omedelbart ta

kontakt med din läkare eftersom det inte är rekommenderat att ta DuoPlavin under graviditet.

Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.

Om du ammar eller planerar att amma prata med din läkare innan du tar detta läkemedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

DuoPlavin ska inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

DuoPlavin innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter (t.ex. laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

DuoPlavin innehåller hydrerad ricinolja

Detta kan ge magbesvär eller diarré.

3.

Hur du tar DuoPlavin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett DuoPlavin per dag som bör sväljas med ett glas vatten, med eller utan

föda.

Du bör ta din medicin vid samma tidpunkt varje dag.

Din läkare kommer bestämma hur länge du behöver ta DuoPlavin beroende på ditt tillstånd. Om du har

haft en hjärtattack bör DuoPlavin förskrivas för minst fyra veckor. I vilket fall som helst bör du ta

DuoPlavin så länge din läkare ordinerar det.

Om du har tagit för stor mängd av DuoPlavin

Kontakta din läkare eller närmaste sjukhusakutavdelning pg.g. den ökade risken för blödning.

Om du har glömt att ta DuoPlavin

Om du glömmer att ta en dos DuoPlavin, och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten så fort du

upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

Om det hinner gå mer än 12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid

vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

För förpackningsstorlekarna 14, 28 och 84 tabletter kan du kontrollera vilken dag du senast tog en tablett

DuoPlavin genom att titta på kalendern som är tryckt på tryckförpackningen.

Om du slutar att ta DuoPlavin

Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig göra detta.

Kontakta läkare innan du avbryter

behandlingen eller påbörjar behandlingen igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta din läkare omedelbart om du har

feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av vissa

blodceller.

tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller utan

samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar) och/eller förvirring

(se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan vara tecken

på en allergisk reaktion.

Den vanligaste biverkningen som rapporterats vid användning av DuoPlavin är blödning.

Blödning

kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller blåmärken

under huden), näsblödning, blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre blödningar i

huvudet (särskilt hos äldre), lungorna eller lederna rapporterats.

Om du får förlängd blödning när du tar DuoPlavin

Om du skär eller skadar dig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till

hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen

betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för

din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Andra biverkningar inkluderar:

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter):

Diarré, buksmärtor, matsmältningsbesvär eller halsbränna.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter):

Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i magen eller tarmarna,

utslag, klåda, svindel, känsla av stickningar och domnad.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 patienter):

Yrsel, förstorade bröst hos män.

Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 patienter):

Gulsot (gulfärgning av hud och/eller ögon), brännande känsla i magsäcken och/eller i matstrupen, svår

buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt med hosta,

generaliserade (spridda) allergiska reaktioner (t.ex. en känsla av värme med plötslig obehagskänsla tills

svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, ont i munnen (stomatit), minskning av

blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor, smakförändringar, smakförlust,

inflammation i små blodkärl.

Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare:

Blödande magsår, ringningar i öronen, hörselbortfall, plötsliga livshotande allergiska reaktioner eller

överkänslighetsreaktioner med bröstsmärta eller buksmärtor, njursjukdom, lågt blodsocker, gikt (ett

tillstånd med smärtsamma, svullna leder orsakade av urinsyra och kristaller) och försämring av

matallergier, en särskild slags anemi (lågt antal röda blodkroppar) (se avsnitt 2. Varningar och

försiktighet), svullnad.

Dessutom kan din läkare upptäcka förändringar i dina blod- eller urintester.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V*.Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur DuoPlavin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några synliga tecken på försämring av tablettens kvalitét.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmdragerade tabletter

De aktiva substanserna är klopidogrel och acetylsalicylsyra (ASA). Varje tablett innehåller 75 mg

klopidogrel (som vätesulfat) och 75 mg acetylsalicylsyra.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: mannitol (E421), makrogol 6000, mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad

hydroxipropylcellulosa, majsstärkelse, hydrerad ricinolja (se avsnitt 2 ”DuoPlavin innehåller

hydrerad ricinolja”), stearinsyra och vattenfri kolloidal kiseldioxid

Tablettdragering: laktos monohydrat (se avsnitt 2 ”

DuoPlavin innehåller laktos”), hypromellos

(E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518), gul järnoxid (E172)

Poleringsmedel: karnaubavax

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter

De aktiva substanserna är klopidogrel och acetylsalicylsyra. Varje tablett innehåller 75 mg klopidogrel

(som vätesulfat) och 100 mg acetylsalicylsyra.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: mannitol (E421), makrogol 6000, mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad

hydroxipropylcellulosa, majsstärkelse, hydrerad ricinolja (se avsnitt 2 ”DuoPlavin innehåller

hydrerad ricinolja”), stearinsyra och vattenfri kolloidal kiseldioxid

Tablettdragering: laktos monohydrat (se avsnitt 2 ”

DuoPlavin innehåller laktos”), hypromellos

(E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518), röd järnoxid (E172)

Poleringsmedel: karnaubavax

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmdragerade tabletter

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är ovala, något bikonvexa, gula, märkta

med nummer "C75" på den ena sidan och med nummer "A75" på den andra sidan. DuoPlavin säljs i

förpackningar (pappaskar) som innehåller

14, 28, 30 och 84 tabletter i blister av aluminium.

30x1, 50x1, 90x1 och 100x1 tabletter i endosblister av aluminium.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är ovala, lite bikonvexa, ljusrosa, märkta

med nummer "C75" på den ena sidan och med nummer "A100" på den andra sidan. DuoPlavin säljs i

förpackningar (pappaskar) som innehåller

14, 28 och 84 tabletter i blister av aluminium.

30x1, 50x1, 90x1 och 100x1 tabletter i endosblister av aluminium.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie - F-75008 Paris – Frankrike

Tillverkare:

Sanofi Winthrop Industrie

1, Rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Frankrike

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536 389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 710

Denna bipacksedel ändrades senast <månad ÅÅÅÅ>

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http:// www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmdragerade tabletter

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som vätesulfat) och 75 mg acetylsalicylsyra

(ASA).

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 7 mg laktos och 3,3 mg hydrerad ricinolja.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som vätesulfat) och 100 mg acetylsalicylsyra

(ASA).

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 8 mg laktos och 3,3 mg hydrerad ricinolja.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmdragerade tabletter

Gul, oval, något bikonvex, märkt med “C75” på den ena sidan och med “A75” på den andra sidan.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter

Ljusrosa, oval, något bikonvex, märkt med “C75” på den ena och med “A100” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

DuoPlavin är indicerat för sekundärprevention

av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter som

redan tar både klopidogrel och acetylsalicylsyra (ASA). DuoPlavin är en fast läkemedelskombination för

fortsatt behandling i fall av:

Akuta koronara syndrom utan ST-höjning (instabil angina eller icke-Q-vågsinfarkt) inklusive

patienter som genomgår stentbehandling efter koronarangioplastik (PCI)

Akut hjärtinfarkt med ST-höjning hos medicinskt behandlade patienter lämpliga för trombolytisk

behandling

För ytterligare information hänvisas till avsnitt 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och äldre

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmdragerade tabletter

DuoPlavin skall ges en gång dagligen i dosen 75 mg/75 mg.

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmdragerade tabletter

DuoPlavin skall ges en gång dagligen i dosen 75 mg/100 mg.

DuoPlavin fast läkemedelskombination används efter inledande behandling med klopidogrel och ASA

givet separat och ersätter de individuella klopidogrel- och ASA-produkterna.

Akuta koronara syndrom utan ST-höjning

(instabil angina eller icke-Q-vågsinfarkt): Den optimala

behandlingstiden har inte fastställts slutgiltigt. Data från kliniska prövningar stödjer användning

upp till 12 månader och den maximala fördelen sågs vid 3 månader (se avsnitt 5.1). Om

behandling med DuoPlavin avbryts, kan patienter ha nytta av fortsatt behandling med ett

trombocythämmande läkemedel.

Akut hjärtinfarkt med ST-höjning:

Behandlingen skall påbörjas så snart symtomen uppträder och

fortsätta i minst fyra veckor. Nyttan av kombinationen klopidogrel och ASA längre än fyra veckor

har inte studerats för denna typ av patienter (se avsnitt 5.1). Om behandling med DuoPlavin

avbryts, kan patienter ha nytta av fortsatt behandling med ett trombocythämmande läkemedel.

Om en dos glöms bort:

Inom mindre än 12 timmar efter ordinarie doseringstillfälle: patienterna skall ta dosen

omedelbart och sedan ta nästa dos på ordinarie doseringstillfälle.

Mer än 12 timmar: patienterna skall ta nästa dos vid ordinarie doseringstillfälle och skall inte

dubblera dosen.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av DuoPlavin har inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år. DuoPlavin

rekommenderas inte till denna population.

Nedsatt njurfunktion

DuoPlavin bör inte användas hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3).

Terapeutisk erfarenhet är begränsad för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt

4.4). DuoPlavin skall därför användas med försiktighet hos dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

DuoPlavin bör inte användas hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3).Terapeutisk

erfarenhet är begränsad för patienter med måttlig leversjukdom som kan ha ökad blödningsbenägenhet (se

avsnitt 4.4). DuoPlavin skall därför användas med försiktighet hos dessa patienter.

Administreringssätt

Oral användning.

DuoPlavin kan ges med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

På grund av förekomsten av båda substanserna av läkemedlet, är DuoPlavin kontraindicerat vid:

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Svårt nedsatt leverfunktion.

Aktiv patologisk blödning som t.ex. peptiskt ulcus eller intrakraniell blödning.

På grund av förekomst av ASA är användning även kontraindicerat vid:

Överkänslighet mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och vid astma, rinit

och näspolyp. Patienter med befintlig mastocytos, hos vilka användning av acetylsalicylsyra kan

framkalla allvarliga överkänslighetsreaktioner (inklusive cirkulatorisk kollaps med blodvallning,

hypotension, takykardi och kräkning).

Svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

Tredje trimestern av graviditeten (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Blödningar och hematologiska störningar

På grund av risken för blödningar och hematologiska biverkningar, bör bestämning av antalet blodkroppar

och/eller annan lämplig undersökning övervägas omedelbart när kliniska symtom som tyder på blödning

uppkommer under behandlingen (se avsnitt 4.8). Då DuoPlavin är ett trombocythämmande läkemedel

med två verksamma substanser, bör DuoPlavin användas med försiktighet hos patienter som kan ha

ökad blödningsrisk i samband med trauma, kirurgiska ingrepp eller andra sjukliga tillstånd och för

patienter som behandlas med andra NSAID inklusive COX-2-hämmare , heparin, glykoprotein

IIb/IIIa-hämmare, selektiva serotoninåterupptagshämmare

(SSRI), kraftiga inducerare av CYP2C19,

trombolytika eller andra läkemedel associerade med blödningsrisk såsom pentoxifyllin (se avsnitt 4.5).

Patienterna bör noggrant följas upp med avseende på tecken på blödning inkluderat ockult blödning,

särskilt under de första behandlingsveckorna. På grund av risken för ökad blödning, rekommenderas inte

samtidig behandling med DuoPlavin och orala trombocythämmande läkemedel (se avsnitt 4.5).

Patienter bör informera läkare och tandläkare om att de använder DuoPlavin inför planering av kirurgiska

ingrepp och innan nya läkemedel tas i användning. Då elektiva kirurgiska ingrepp övervägs, bör behovet

av trombocythämmande läkemedel med två verksamma substanser undersökas och användning av ett

trombocythämmande läkemedel med en verksam substans bör övervägas. Om patienterna tillfälligt

måste avbryta behandlingen bör DuoPlavin sättas ut 7 dagar före operation.

DuoPlavin förlänger blödningstiden och bör användas med försiktighet till patienter med tillstånd som

medför ökad blödningsrisk (särskilt gastrointestinala och intraokulära blödningar).

Patienterna bör även informeras att det kan ta längre tid än normalt att stoppa blödning när de använder

DuoPlavin och att de bör informera sin egen läkare om varje ovanlig blödning (lokalisation eller

varaktighet).

Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP)

I mycket sällsynta fall har Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP) rapporterats vid behandling med

klopidogrel, ibland kort efter läkemedlets insättande. TTP karakteriseras av trombocytopeni och

mikroangiopatisk hemolytisk anemi associerad antingen med neurologiska fynd, njursvikt eller feber. TTP

är ett potentiellt dödligt tillstånd som kräver snabbt insättande av behandling inklusive plasmaferes.

Förvärvad hemofili

Förvärvad hemofili har rapporterats efter användning av klopidogrel. I fall av bekräftad isolerad

förlängning av aktiverad partiell tromboplastintid (APTT) med eller utan blödning, bör förvärvad hemofili

övervägas. Patienter med en bekräftad diagnos av förvärvad hemofili ska handläggas av specialist, och

klopidogrelbehandlingen bör avbrytas.

Nyligen genomgången transitorisk ischemisk attack eller ischemisk stroke

Hos patienter med nyligen genomgången transitorisk ischemisk attack eller ischemisk stroke med stor risk

att drabbas av återkommande ischemiska händelser, har kombinationen av ASA och klopidogrel visat sig

öka risken för större blödningar. Kombinationsbehandling skall därför ges med försiktighet i kliniska

situationer där kombinationen inte har visat sig vara fördelaktig.

Cytokrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogenetik: Hos långsamma CYP2C19-metaboliserare bildar klopidogrel, vid rekommenderade

doser, mindre av den aktiva metaboliten av klopidogrel och har mindre effekt på trombocytfunktion. Det

finns tester som identifierar patienters CYP2C19-genotyp.

Eftersom klopidogrel metaboliseras till sin aktiva metabolit delvis av CYP2C19, kan läkemedel som

hämmar aktiviteten hos detta enzym förväntas resultera i minskade läkemedelsnivåer av klopidogrels

aktiva metabolit. Den kliniska relevansen för denna interaktion är oklar. Som en försiktighetsåtgärd bör

man avråda från samtidig användning av kraftiga eller måttliga hämmare av CYP2C19 (se avsnitt 4.5 för

en lista på CYP2C19-hämmare, se även avsnitt 5.2).

Användning av läkemedel som inducerar aktiviteten av CYP2C19 förväntas leda till ökade

läkemedelsnivåer av den aktiva metaboliten av klopidogrel och kan förstärka blödningsrisken. Som en

försiktighetsåtgärd bör samtidig användning av kraftiga inducerare av CYP2C19 avrådas (se avsnitt 4.5).

CYP2C8-substrat

Försiktighet krävs hos patienter som samtidigt behandlas med klopidogrel och läkemedel som är

CYP2C8-substrat (se avsnitt 4.5).

Korsreaktion hos tienopyridiner

Patienter bör utredas angående tidigare överkänslighet mot tienopyridiner (såsom klopidogrel, tiklopidin,

prasugrel) eftersom korsreaktion hos tienopyridiner har rapporterats (se avsnitt 4.8). Tienopyridiner kan

orsaka milda till allvarliga allergiska reaktioner såsom utslag, angioödem eller hematologiska

korsreaktioner såsom trombocytopeni och neutropeni. Patienter som tidigare har utvecklat en allergisk

reaktion och/eller hematologisk reaktion mot en tienopyridin kan ha en ökad risk att utveckla samma eller

annan reaktion mot en annan tienopyridin. Det rekommenderas att följa symtom på överkänslighet hos

patienter med känd allergi mot tienopyridiner.

På grund av förekomsten av ASA krävs försiktighet

Hos patienter med astma eller allergiska reaktioner i anamnesen eftersom det finns risk för

överkänslighetsreaktioner

Hos patienter med gikt eftersom låga doser ASA ökar uratkoncentrationen.

Hos barn under 18 år finns det ett troligt samband mellan ASA och Reyes syndrom. Reyes syndrom

är en mycket sällsynt sjukdom som kan vara dödlig.

Detta läkemedel måste ges under noggrann medicinsk övervakning hos patienter med glukos-6-

fosfatdehydrogenasbrist (G6PD) p.g.a. risken för hemolys (se avsnitt 4.8).

Alkohol kan öka risken för gastrointestinal skada när det tas med ASA. Patienterna skall informeras om

risken för gastrointestinal skada och blödning när klopidogrel plus ASA tas med alkohol, särskilt om

alkoholkonsumtionen är kronisk eller stor (se avsnitt 4.5).

Gastrointestinala biverkningar

DuoPlavin bör användas med försiktighet hos patienter med anamnes på peptiskt ulcus eller

gastroduodenal blödning eller lindriga övre gastrointestinala symtom, då sådana kan bero på magsår som

kan leda till magblödning. Gastrointestinala biverkningar omfattande magsmärtor, halsbränna, illamående,

kräkningar och gastrointestinal blödning kan förekomma. Lindriga övre gastrointestinala symtom såsom

dyspepsi är vanliga och kan förekomma när som helst under behandlingen. Läkare bör vara

uppmärksamma på tecken på gastrointestinal sårbildning och blödning, även vid frånvaro av tidigare

gastrointestinala symtom. Patienterna bör informeras om tecken och symtom på gastrointestinala

biverkningar och vilka åtgärder som ska vidtagas om de uppkommer.

(Se avsnitt 4.8).

Hos patienter som samtidigt behandlas med nikorandil och NSAID inklusive ASA och lysin-

acetylsalicylat, finns det en ökad risk för svåra komplikationer såsom gastrointestinalt magsår, perforation

och blödning (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen

DuoPlavin innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller även hydrerad ricinolja som kan ge magbesvär och diarré.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel associerade med blödningsrisk:

Det finns en ökad risk för blödning på grund av potentiell

additiv effekt. Samtidig administrering av läkemedel associerade med blödningsrisk bör genomföras med

försiktighet (se avsnitt 4,4).

Orala trombocythämmande

läkemedel

På grund av risken för ökad blödning, rekommenderas inte samtidig behandling med DuoPlavin och orala

trombocythämmande läkemedel (se avsnitt 4.4). Även om administrering av klopidogrel 75 mg/dag inte

ändrade S-warfarins eller INR (International Normalised Ratio ) hos patienter som erhöll

långtidsbehandling med warfarin, ökar samtidig administrering av klopidogrel och warfarin

blödningsrisken på grund av oberoende effekter på hemostasen.

Glykoprotein IIb/IIIa-hämmare

DuoPlavin bör användas med försiktighet hos patienter samtidigt behandlas med glykoprotein IIb/IIIa-

hämmare (se avsnitt 4.4).

Heparin

I en klinisk prövning på friska försökspersoner medförde klopidogrel inte att heparindosen behövde

ändras eller att effekten av heparin på koagulationen påverkades. Samtidig administrering av heparin hade

ingen effekt på hämning av trombocytaggregation inducerad av klopidogrel. En farmakodynamisk

interaktion mellan DuoPlavin och heparin är möjlig, med ökad blödningsrisk som följd. Försiktighet bör

därför iakttagas vid samtidig behandling (se avsnitt 4.4).

Trombolytika

Säkerheten vid samtidig administrering av klopidogrel, fibrin eller icke-fibrin specifika trombolytiska

medel och hepariner undersöktes hos patienter med akut hjärtinfarkt. Frekvensen av kliniskt signifikant

blödning var jämförbar med vad som ses när trombolytiska medel och heparin ges samtidigt med ASA (se

avsnitt 4.8). Säkerhet av samtidig behandling med DuoPlavin och andra trombolytika har inte fastställts

formellt och försiktighet bör iakttagas vid samtidig behandling (se avsnitt 4.4).

NSAID

I en klinisk prövning på friska försökspersoner ökade ockult gastrointestinal blodförlust vid samtidig

administrering av klopidogrel och naproxen. Samtidigt användning av NSAID inklusive COX-2-

hämmare rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.4).

Experimentella data antyder ibuprofen kan hämma effekten av låg dos aspirin på trombocytaggregation

när de ges samtidigt. Begränsningen i dessa data samt osäkerheten när det gäller extrapolering av

ex vivo

data till den kliniska situationen antyder dock att inga säkra slutsatser kan dras från regelbunden

användning av ibuprofen och ingen kliniskt relevant effekt är troligt vid tillfällig användning av ibuprofen

(se avsnitt 5.1).

Metamizol

Metamizol kan minska effekten av ASA på trombocytaggregation, när det tas samtidigt. Denna

kombination ska därför användas med försiktighet hos patienter som tar låga doser ASA för

kardioprotektion.

SSRI

Eftersom SSRI påverkar trombocytaktivering och ökar risken för blödning, så bör samtidigt intag av SSRI

och klopidogrel därför ske med försiktighet.

Annan samtidig behandling med klopidogrel

Inducerare av CYP2C19

Eftersom klopidogrel metaboliseras till sin aktiva metabolit delvis av CYP2C19, kan läkemedel som

inducerar aktiviteten hos detta enzym förväntas resultera i ökade läkemedelsnivåer av klopidogrels aktiva

metabolit.

Rifampicin inducerar kraftigt CYP2C19, vilket leder till både ökade läkemedelsnivåer av klopidogrels

aktiva metabolit och trombocytinhibering och kan speciellt förstärka blödningsrisken. Som en

försiktighetsåtgärd bör samtidig användning av kraftiga inducerare av CYP2C19 avrådas (se avsnitt 4.4).

Hämmare av CYP2C19

Eftersom klopidogrel metaboliseras till sin aktiva metabolit delvis av CYP2C19 kan läkemedel som

hämmar aktiviteten hos detta enzym förväntas leda till minskade läkemedelsnivåer av klopidogrels aktiva

metabolit. Den kliniska relevansen för denna interaktion är oklar. Som en försiktighetsåtgärd bör man

avråda från samtidig användning av kraftiga eller måttliga hämmare av CYP2C19 (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Läkemedel som är starka eller moderata CYP2C19-hämmare innefattar t.ex. omeprazol och esomeprazol,

fluvoxamin, fluoxetin, moklobemid, vorikonazol, flukonazol, tiklopidin, karbamazepin och efavirenz.

Protonpumpshämmare

Omeprazol 80 mg en gång dagligen administrerat antingen samtidigt med klopidogrel eller med 12

timmars mellanrum minskade exponeringen av aktiv metabolit med 45% (laddningsdos) och 40%

(underhållsdos). Minskningen var kopplad till 39% (laddningsdos) och 21% (underhållsdos) minskning i

trombocytaggregationshämning. Esomeprazol förväntas ge en liknande interaktion med klopidogrel.

Motsägelsefulla data angående den kliniska relevansen av denna farmakodynamiska och farmakokinetiska

interaktion när det gäller större kardiovaskulära händelser har rapporterats både från observations och

kliniska studier. Som en försiktighetsåtgärd bör man avråda från samtidig användning av omeprazol eller

esomeprazol (se avsnitt 4.4).

Mindre uttalad minskning i metabolitexponering har observerats med pantoprazol eller lansoprazol.

Plasmakoncentrationen av aktiv metabolit minskade med 20% (laddningsdos) och 14%

(underhållsdos) vid samtidig behandling med pantoprazol 80 mg en gång dagligen. Detta var kopplat

till en minskning av den genomsnittliga trombocytaggregationshämningen med 15% respektive 11%.

Dessa resultat tyder på att klopidogrel kan administreras med pantoprazol.

Det finns ingen evidens för att andra läkemedel som minskar magsyra såsom H2-blockerare eller antacida

skulle interferera med klopidogrels trombocytaggregationshämmande aktivitet.

Förstärkt antiretroviral terapi (ART): HIV-patienter som behandlas med förstärkt antiretroviral terapi har

hög risk för vaskulära händelser.

En signifikant minskad trombocytinhibering har observerats hos HIV-patienter behandlade med ritonavir-

eller kobicistatförstärkt antiretroviral terapi. Även om den kliniska relevansen av dessa fynd är osäker, har

det förekommit spontana rapporter om HIV-infekterade patienter behandlade med ritonavirförstärkt

antiretroviral terapi, som har drabbats av re-ocklusiva händelser efter de-obstruktion eller trombotiska

händelser under behandling med klopidogrel (laddningsdos). Generell trombocytinhibering kan minska

vid samtidig användning av klopidogrel och ritonavir. Därför bör samtidig användning av klopidogrel

med förstärkt förstärkt antiretroviral terapi avrådas.

Andra läkemedel

Ett antal andra kliniska prövningar har genomförts med klopidogrel och andra läkemedel givna samtidigt

för att undersöka risken för farmakodynamiska och farmakokinetiska interaktioner. Inga kliniskt

signifikanta farmakodynamiska interaktioner observerades när klopidogrel användes samtidigt med

atenolol, nifedipin eller både atenolol och nifedipin. Dessutom påverkades inte den farmakodynamiska

aktiviteten av klopidogrel vid samtidigt intag av fenobarbital eller östrogen.

Farmakokinetiken hos digoxin eller teofyllin ändrades inte vid samtidig tillförsel av klopidogrel. Antacida

påverkade inte absorptionen av klopidogrel.

Data från CAPRIE-studien visar att fenytoin och tolbutamid som metaboliseras av CYP2C9 kan ges

tillsammans med klopidogrel utan säkerhetsproblem.

Läkemedel som är CYP2C8-substrat: Klopidogrel har visats öka exponeringen av repaglinid hos friska

frivilliga.

In vitro

-studier har visat att den ökade exponeringen av repaglinid beror på hämning av

CYP2C8 genom klopidogrels glukuronidmetabolit. På grund av risken för ökade plasmakoncentrationer

bör samtidig behandling av klopidogrel och läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av CYP2C8

(t.ex. repaglinid, paklitaxel) ske med försiktighet (se avsnitt 4.4).

Annan samtidig behandling med ASA:

Interaktioner med följande läkemedel har rapporterats med ASA:

Medel som ökar utsöndringen av urat (benzbromaron, probenicid, sulfinpyrazon)

Försiktighet krävs då ASA kan hämma effekten av uratutsöndringsökande medel genom kompetitiv

eliminering av urinsyra.

Metotrexat

På grund av förekomst av ASA bör metotrexat (doser högre än 20 mg/vecka) användas med försiktighet

med DuoPlavin då det kan hämma renalt clearance av metotrexat, vilket kan leda till benmärgstoxicitet.

Tenofovir

Samtidig administrering av tenofovirdisoproxilfumarat och NSAID kan öka risken för njursvikt.

Valproinsyra

Samtidig administrering av salicylater och valproinsyra kan resultera i minskad proteinbindning av

valproinsyra och hämning av valproinsyrametabolism, vilket resulterar i ökade serumnivåer av total

och fritt valproinsyra.

Varicellavaccin

Det rekommenderas att patienter inte ges salicylater i ett intervall på sex veckor efter att ha fått

varicellavaccin. Fall av Reyes syndrom har inträffat efter användning av salicylater under

varicellainfektioner (se avsnitt 4.4).

Acetazolamid

Försiktighet rekommenderas vid samtidig användning av salicylater och acetazolamid då det föreligger

en ökad risk för metabolisk acidos.

Nikorandil

Hos patienter som samtidigt behandlas med nikorandil och NSAID inklusive ASA och lysin-

acetylsalicylat, finns det en ökad risk för svåra komplikationer såsom gastrointestinalt magsår, perforation

och blödning (se avsnitt 4.4).

Andra interaktioner med ASA

Interaktioner med följande läkemedel med högre (antiinflammatoriska) doser av ASA har också

rapporterats: ACE-hämmare, fenytoin, betablockerare, diuretika och perorala antidiabetika.

Alkohol

Alkohol kan öka risken för gastrointestinal skada när det tas med ASA. Patienterna skall informeras om

risken för gastrointestinal skada och blödning när klopidogrel plus ASA tas med alkohol, särskilt om

alkoholkonsumtionen är kronisk eller stor (se avsnitt 4.4).

Andra interaktioner med klopidogrel och ASA

Över 30000 patienter har ingått i kliniska prövningar med klopidogrel plus ASA med underhållsdos

lägre eller lika med 325 mg, och dessa patienter fick en mängd olika läkemedel samtidigt inklusive

diuretika, betablockerare, ACE-hämmare, kalciumantagonister, kolesterolsänkare,

kranskärlsutvidgande läkemedel, antidiabetika (inkluderat insulin), antiepileptika och GPIIb/IIIa-

hämmare utan några tecken på kliniskt signifikanta ogynnsamma interaktioner.

Förutom den specifika informationen om läkemedelsinteraktioner beskrivna ovan, har

interaktionsstudier inte utförts med DuoPlavin och en del läkemedel som vanligen ges till patienter

med aterotrombotisk sjukdom.

Som med andra orala P2Y12-hämmare, har samtidig användning av opioidagonister potential att

fördröja och minska absorptionen av klopidogrel, troligen på grund av långsammare tömning av

magsäcken. Den kliniska relevansen är inte känd. Överväg användning av parenterala

trombocythämmande läkemedel hos patienter med akuta koronara syndrom som kräver samtidig

administrering av morfin eller andra opioidagonister.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data saknas från behandling av gravida kvinnor med DuoPlavin. DuoPlavin skall användas under

graviditetens första två trimestrar endast då tillståndet kräver att det är absolut nödvändigt att kvinnan

behandlas med DuoPlavin.

På grund av förekomst av ASA är DuoPlavin kontraindicerat under graviditetens tredje trimester.

Klopidogrel:

Eftersom data saknas från behandling under graviditet, bör man som en försiktighetsåtgärd undvika att

använda klopidogrel under graviditet.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-

/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3).

ASA:

Låga doser (upp till 100 mg/dag):

Kliniska studier tyder på att doser upp till 100 mg/dag för restriktiv obstretisk användning, vilket kräver

särskild övervakning, verkar vara säkert.

Doser 100-500 mg/dag:

Det finns inte otillräcklig klinisk erfarenhet angående användning av doser över 100 mg/dag upp till 500

mg/dag. Rekommendationerna nedan för doser 500 mg/dag och högra gäller därför även för detta

dosintervall.

Doser 500 mg/dag och högre:

Hämning av prostaglandinsyntesen kan påverka graviditeten och/eller embryo/fosterutveckling negativt.

Data från epidemiologiska studier tyder på en ökad risk för missfall och missbildningar på hjärta och

bukvägg (gastroschisis) efter användning av hämmare av prostaglandinsysntesen vid tidig graviditet.

Absolut risk för kardiovaskulär missbildning ökade från mindre än 1% upp till ungefär 1,5%. Risken tros

öka med dos och längd på behandlingen. Hos djur har administrering av en prostaglandinhämmare visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Acetylsalicylsyra bör endast användas då det är

absolut nödvändigt upp till 24:e amenorréveckan (5:e graviditetsmånaden). Om acetylsalicylsyra används

av kvinnor som försöker bli gravida eller upp till 24:e amenorréveckan (5:e graviditetsmånaden) bör dosen

hållas så låg som möjligt och längden på behandlingen så kort som möjligt.

Från början av den sjätte graviditetsmånaden kan alla prostaglandinhämmare exponera:

fostret för:

kardiopulmonell toxicitet (med för tidig stängning av ductus arteriosus och pulmonell

hypertension)

renal dysfunktion, vilket kan leda till njursvikt med oligo-hydroamnios

modern och barnet, i slutet av graviditeten, för:

möjlig förlängning av blödningstiden, en anti-aggregationseffekt som kan uppstå även vid låga

doser

hämning av kontraktion i livmodern vilket kan resultera i försenad eller förlängd förlossning.

Amning

Det är okänt om klopidogrel utsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat utsöndring av

klopidogrel i bröstmjölk. Amning bör avbrytas under behandling med DuoPlavin.

Fertilitet

Det finns inga fertilitetsdata med DuoPlavin. Klopidogrel påverkade inte fertiliteten i djurstudier. Det är

okänt om ASA-dosen i DuoPlavin påverkar fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

DuoPlavin har inga eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Klopidogrel har utvärderats säkerhetsmässigt på över 42000 patienter som deltagit i kliniska studier,

inklusive över 30000 patienter behandlade med klopidogrel plus ASA och över 9000 patienter som har

behandlats 1 år eller längre. De kliniskt relevanta biverkningarna som observerats i fyra stora dubbelblinda

studier, CAPRIE- (en studie som jämförde bara klopidogrel mot ASA) och CURE-, CLARITY- och

COMMIT-studierna (studier som jämförde klopidogrel + ASA mot bara ASA), presenteras nedan.

Klopidogrel 75 mg/dag var jämförbart med ASA 325 mg/dag i CAPRIE oberoende av ålder, kön och ras.

Utöver erfarenhet från kliniska studier så har biverkningar även spontanrapporterats.

Blödning är den vanligaste biverkningen som rapporterats både i kliniska studier och i klinisk praxis där

det främst har rapporterats under den första behandlingsmånaden.

Hos patienter som behandlades med antingen klopidogrel eller ASA i CAPRIE, var den totala incidensen

av blödning 9,3%. Incidensen av allvarliga fall var liknande för klopidogrel och ASA.

I CURE förekom det ingen ökning av större blödningar för klopidogrel plus ASA inom 7 dagar efter

bypassoperation i hjärtats kranskärl hos patienter som avslutade behandlingen mer än fem dagar före det

kirurgiska ingreppet. Blödningsfrekvensen för patienter som stod kvar på behandlingen under fem dagar

före bypassoperationen var 9,6% för klopidogrel plus ASA och 6,3% för enbart ASA.

I CLARITY noterades en ökning av blödningar generellt i gruppen klopidogrel plus ASA jämfört med

gruppen som endast tog ASA. Ökningen av allvarliga blödningar var liknande mellan grupperna. Detta

var konsistent mellan subgrupper av patienter definierade utifrån baslinjedata, typ av fibrinolytika eller

heparinbehandling.

I COMMIT var den totala frekvensen av större icke-cerebrala blödningar eller cerebrala blödningar låg

och lika i båda grupperna.

Lista med biverkningar i tabellform

Biverkningar som inträffade med bara klopidogrel, med bara ASA eller med klopidogrel i kombination

med ASA antingen under kliniska prövningar eller som spontan rapporterades redovisas i tabell nedan.

Frekvensen definieras enligt följande: vanlig (>1/100, <1/10); mindre vanlig (>1/1 000, <1/100); sällsynt

(>1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje organsystem efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Vanlig

Mindre vanlig

Sällsynt

Mycket sällsynt eller

ingen känd frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Trombocyto-

peni, leukopeni,

eosinofili

Neutropeni,

inklusive

allvarlig

neutropeni

Trombotisk

Trombocytopen Purpura

(TTP) (se avsnitt 4.4),

benmärgssvikt*,

aplastisk anemi,

pancytopeni,

bicytopeni*,

agranulocytos, allvarlig

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/179827/2016

EMEA/H/C/001143

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

DuoPlavin

klopidogrel/acetylsalicylsyra

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för DuoPlavin.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är DuoPlavin?

DuoPlavin är ett läkemedel som innehåller två aktiva substanser, klopidogrel och acetylsalicylsyra

(ASA). Det finns som tabletter som innehåller 75 mg klopidogrel och antingen 75 mg eller 100 mg

acetylsalicylsyra.

Vad används DuoPlavin för?

DuoPlavin används för att förebygga problem orsakade av blodproppar och förkalkade artärer, t.ex.

hjärtinfarkt, hos vuxna som redan tar både klopidogrel och acetylsalicylsyra som separata tabletter.

Det kan ges till följande grupper av patienter med ett tillstånd som kallas akut koronarsyndrom:

Patienter som har instabil angina (en allvarlig typ av bröstsmärtor) eller som har haft hjärtinfarkt

utan ST-höjning (ett onormalt EKG eller elektrokardiogram), inklusive patienter med en stent (ett

kort rör) inopererad i en artär för att förhindra att den sätts igen.

Patienter som behandlas för hjärtinfarkt med ST-höjning om läkaren anser att trombolytisk

behandling (behandling för att lösa upp blodproppar) är lämplig.

Läkemedlet är receptbelagt.

DuoPlavin

EMA/179827/2016

Sida 2/3

Hur används DuoPlavin?

DuoPlavin tas som en tablett en gång dagligen och ersätter de klopidogrel- och

acetylsalicylsyratabletter som patienten redan tar var och en för sig.

Hur verkar DuoPlavin?

Båda de aktiva substanserna i DuoPlavin, klopidogrel och acetylsalicylsyra, är

trombocytaggregationshämmande medel. Detta innebär att de bidrar till att förhindra att blodkroppar

som kallas trombocyter klibbar ihop och bildar proppar, och hjälper på så sätt till att förhindra en ny

hjärtinfarkt.

Klopidogrel hindrar trombocyterna från att klibba ihop genom att blockera ett ämne som kallas ADP så

att det inte kan fästa vid en särskild receptor på deras yta. Detta hindrar trombocyterna från att bli

klibbiga, så att risken för bildandet av blodproppar minskar. Acetylsalicylsyra hindrar trombocyterna

från att klibba ihop genom att blockera ett enzym som kallas prostaglandin cyklooxygenas. Därmed

minskar produktionen av tromboxan, det ämne som i normala fall bidrar till att proppar bildas genom

att binda samman trombocyter. De två aktiva substanserna samverkar så att risken för blodproppar

blir lägre jämfört med om något av dessa läkemedel ges ensamt.

Båda de aktiva substanserna har funnits i EU i många år. Klopidogrel har varit godkänt sedan 1998 för

att minska trombocytaggregation och används ofta i kombination med acetylsalicylsyra.

Acetylsalicylsyra har använts i över 100 år.

Hur har DuoPlavins effekt undersökts?

Eftersom de två aktiva substanserna har använts tillsammans i många år lade företaget fram

resultaten av studier som visade att de aktiva substanserna i DuoPlavin tas upp av kroppen på samma

sätt när de tas i en enda tablett som när de två läkemedlen tas vart för sig. Företaget lade också fram

resultaten från tre tidigare studier med över 61 000 patienter som hade instabil angina eller som hade

haft en hjärtinfarkt.

Vilken nytta har DuoPlavin visat vid studierna?

DuoPlavin visades vara jämförbart med klopidogrel och acetylsalicylsyra tagna separat och kan därför

användas i stället för de klopidogrel- och acetylsalicylsyratabletter som patienterna redan tar.

Resultaten från de tre tidigare studierna med patienter som hade instabil angina eller som hade haft

hjärtinfarkt visade att kombinationen av klopidogrel och acetylsalicylsyra i form av separata tabletter

var effektivare när det gäller att förebygga händelser såsom hjärtinfarkter än acetylsalicylsyra ensamt.

Vilka är riskerna med DuoPlavin?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av DuoPlavin (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är

hematom (blödning under huden), epistaxis (näsblödning), gastrointestinal blödning (blödning i

mage/tarm), diarré, magsmärtor, dyspepsi (halsbränna), blåmärken och blödning där huden

punkteras. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för DuoPlavin finns i

bipacksedeln.

DuoPlavin får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot klopidogrel, icke-steroida

antiinflammatoriska läkemedel (som acetylsalicylsyra) eller något annat innehållsämne i DuoPlavin.

Det får inte ges till patienter som har en sjukdom som orsakar blödning, t.ex. magsår eller blödning i

DuoPlavin

EMA/179827/2016

Sida 3/3

hjärnan, eller till patienter med mastocytos (höga nivåer av vissa vita blodkroppar som kallas

mastceller). Det får inte ges till patienter med allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion, eller som lider

av en sjukdom som omfattar en kombination av astma, rinit (täppt och rinnande näsa) och näspolyper

(utväxter i nässlemhinnan). DuoPlavin får inte användas under de tre sista månaderna av en

graviditet.

Varför har DuoPlavin godkänts?

CHMP konstaterade att DuoPlavin är jämförbart med klopidogrel- och acetylsalicylsyratabletter tagna

var för sig och drog slutsatsen att en kombination av de båda aktiva substanserna i en DuoPlavin-

tablett förenklar behandlingen för patienterna eftersom de kan ta färre tabletter. Kommittén fann att

nyttan med DuoPlavin är större än riskerna och rekommenderade att DuoPlavin skulle godkännas för

försäljning.

Mer information om DuoPlavin

Den 15 mars 2010 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av DuoPlavin

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med DuoPlavin finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2016.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen