Dovato

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-09-2021

Aktiva substanser:
dolutegravir natrium, lamivudin
Tillgänglig från:
ViiV Healthcare B.V.
ATC-kod:
J05AR
INN (International namn):
dolutegravir, lamivudine
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
HIV-infektioner
Terapeutiska indikationer:
Dovato är indicerat för behandling av humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1) - infektion hos vuxna och ungdomar över 12 år som väger minst 40 kg, med ingen känd eller misstänkt resistens mot virus-hämmare, eller lamivudin.
Produktsammanfattning:
Revision: 7
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004909
Tillstånd datum:
2019-07-01
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004909

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

24-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

24-04-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Dovato 50 mg/300 mg filmdragerade tabletter

dolutegravir/lamivudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Dovato är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Dovato

Hur du tar Dovato

Eventuella biverkningar

Hur Dovato ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Dovato är och vad det används för

Dovato är ett läkemedel som innehåller två aktiva substanser som används för att behandla hiv-infektion

(hiv = humant immunbristvirus): dolutegravir och lamivudin. Dolutegravir tillhör en grupp antiretrovirala

läkemedel som kallas

integrashämmare

(INI) och lamivudin tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som

kallas

nukleosidanaloga omvänt transkriptashämmare (NRTI)

Dovato används för att behandla hiv hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som väger minst 40 kg.

Dovato botar inte hiv-infektionen men det håller mängden virus i kroppen på en låg nivå. Detta bidrar till att

bibehålla antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en sorts vita blodkroppar som är viktiga för kroppens

förmåga att bekämpa infektioner.

Alla reagerar inte på samma sätt på behandling med Dovato. Din läkare kommer att kontrollera vilken effekt

behandlingen har på dig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Dovato

Ta inte Dovato

om du är

allergisk

överkänslig

) mot dolutegravir eller lamivudin eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du tar ett annat läkemedel som heter

fampridin

(även kallat dalfampridin; som används vid

multipel skleros).

Om du tror att något av detta gäller dig ska du

tala om det för din läkare

Varningar och försiktighet

Vissa människor som tar Dovato eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk att drabbas

av allvarliga biverkningar. Du behöver känna till dessa ytterligare risker:

om du har måttlig eller svår leversjukdom

om du någonsin har haft en leversjukdom, inklusive hepatit B eller C (om du har hepatit B, sluta inte

att ta Dovato utan att rådfråga din läkare, eftersom hepatiten kan återkomma)

om du har njurbesvär.

Om något av detta gäller dig ska du

tala om det för din läkare innan du använder Dovato

. Du kan

behöva extra kontroller, däribland blodprover, medan du tar läkemedlet. Se avsnitt 4 för mer information.

Allergiska reaktioner

Dovato innehåller dolutegravir. Dolutegravir kan orsaka en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad

överkänslighetsreaktion.

Du måste känna till vilka viktiga tecken och symtom du ska vara uppmärksam på

medan du tar Dovato.

Läs informationen

under

Allergiska reaktioner

i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Var uppmärksam på viktiga symtom

En del personer som tar läkemedel mot hiv-infektion får andra problem, som kan vara allvarliga. Dessa är:

symtom på infektioner och inflammation

ledsmärta, stelhet och skelettbesvär.

Du måste känna till vilka viktiga tecken och symtom du ska vara uppmärksam på medan du tar Dovato.

Läs informationen under

Andra eventuella biverkningar

i avsnitt 4

i denna bipacksedel.

Skydda andra

Hiv-infektion sprids vid sexuell kontakt med någon som är smittad eller genom överföring via smittat blod

(t.ex. om man använder samma injektionsnålar). Även om effektiv antiretroviral behandling minskar risken,

kan du fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel. Diskutera med din läkare vilka åtgärder du

behöver vidta för att undvika att smitta andra.

Barn

Detta läkemedel är inte avsett för användning till barn eller ungdomar under 12 års ålder eftersom det inte

har studerats tillräckligt hos dessa patienter.

Andra läkemedel och Dovato

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Dovato tillsammans med följande läkemedel:

fampridin (även kallat dalfampridin), som används för att behandla

multipel skleros

Vissa läkemedel kan påverka hur Dovato verkar, eller öka risken att få biverkningar. Dovato kan också

påverka hur vissa andra läkemedel verkar.

Tala om för läkaren

om du tar något av läkemedlen i listan nedan:

metformin, för behandling av

diabetes

läkemedel som kallas

antacida

som används mot

matsmältningsbesvär

halsbränna

Ta inte

antacida

under de närmaste 6 timmarna innan du ska ta Dovato, eller under minst 2 timmar efter att

du tagit Dovato (se även avsnitt 3,

Hur du tar Dovato

kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium.

Om du tar Dovato

tillsammans med mat

kan du ta kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller

magnesium samtidigt som du tar Dovato.

Om du inte tar Dovato tillsammans med mat ska du inte

ta kosttillskott eller multivitamin som innehåller kalcium, järn eller magnesium

under de

närmaste 6 timmarna innan du ska ta Dovato eller under minst 2 timmar efter att du tagit Dovato (se

även avsnitt 3

Hur du tar Dovato

emtricitabin, etravirin, efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir, för behandling av

hiv-infektion

läkemedel (vanligen flytande) som innehåller sorbitol eller andra sockeralkoholer (som xylitol,

mannitol, laktitol eller maltitol) om de tas regelbundet

kladribin, för behandling av

leukemi

eller

multipel skleros

rifampicin, för behandling av tuberkulos och andra

bakterieinfektioner

fenytoin och fenobarbital, för behandling av

epilepsi

oxkarbamazepin och karbamazepin, för behandling av

epilepsi

eller

bipolär sjukdom

johannesört

Hypericum perforatum

), ett växtbaserat läkemedel mot

lätt nedstämdhet och lindrig

oro

Tala om för din läkare eller apotekspersonal

om du tar något av dessa läkemedel. Läkaren kanske

bestämmer att dosen måste ändras eller att du behöver gå på fler kontroller.

Graviditet

Om du är gravid, blir gravid eller planerar att skaffa barn:

Tala med din läkare

om riskerna och nyttan av att ta Dovato.

Intag av Dovato vid tidpunkten för befruktning eller under de första sex graviditetsveckorna kan öka risken

för en missbildning som kallas neuralrörsdefekter, t.ex. spina bifida (ryggmärgsbråck).

Om du kan bli gravid medan du tar Dovato:

Tala med din läkare

och diskutera huruvida du behöver använda preventivmedel, exempelvis

kondom eller p-piller.

Tala omedelbart med läkare om du blir gravid eller planerar att bli gravid. Läkaren kommer att gå igenom

din behandling. Sluta inte ta Dovato utan att rådfråga läkare, eftersom detta kan skada dig och fostret.

Amning

Kvinnor som är hiv-positiva får inte amma

eftersom hiv-infektionen kan överföras till barnet via

bröstmjölken.

En liten mängd av innehållsämnena i Dovato kan också passera över till bröstmjölken.

Om du ammar eller funderar på att börja amma:

Tala omedelbart med läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Dovato kan göra dig yr och ha andra biverkningar som minskar din uppmärksamhet.

Kör inte fordon och använd inte maskiner om du inte är säker på att läkemedlet inte påverkar dig på det

sättet.

3.

Hur du tar Dovato

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Dovato är

en tablett dagligen

Svälj tabletten med lite vätska. Dovato kan tas med eller utan mat.

Användning för ungdomar

Ungdomar mellan 12 och 17 år som väger minst 40 kg kan ta vuxendosen, dvs. en tablett en gång dagligen.

Antacida

Antacida, som används mot matsmältningsbesvär och halsbränna, kan göra att Dovato inte tas upp av

kroppen och därför får sämre verkan.

Ta inte antacida under de 6 närmaste timmarna innan du ska ta Dovato eller under minst 2 timmar efter att du

tagit Dovato. Du kan ta andra syraneutraliserande läkemedel såsom ranitidin och omeprazol samtidigt som

Dovato.

Tala med läkare för att få mer information om intag av syraneutraliserande läkemedel och Dovato.

Kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium

Kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller magnesium kan göra att Dovato inte tas

upp av kroppen och därför får sämre verkan.

Om du tar Dovato tillsammans med mat kan du ta kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium,

järn eller magnesium samtidigt som du tar Dovato. Om du inte tar Dovato tillsammans med mat ska du inte

ta kosttillskott eller multivitamin som innehåller kalcium, järn eller magnesium under de närmaste

6 timmarna innan du ska ta Dovato eller minst 2 timmar efter att du tagit Dovato.

Tala med läkare för att få mer information om intag av kosttillskott eller multivitaminer som innehåller

kalcium, järn eller magnesium och Dovato.

Om du har tagit för stor mängd av Dovato

Om du tar för många Dovato-tabletter ska du

kontakta läkare eller apotekspersonal för att få råd

. Visa

dem förpackningen med Dovato om det är möjligt.

Om du har glömt att ta Dovato

Om du har glömt en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för nästa dos inom

4 timmar ska du dock hoppa över den dos du har missat och ta nästa dos vid vanlig tid. Fortsätt sedan med

din behandling som tidigare.

Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte ta Dovato utan att prata med läkare

Ta Dovato så länge som läkaren rekommenderar. Sluta inte om inte läkaren säger åt dig att göra det. Om du

slutar att ta Dovato kan det påverka din hälsa och hur framtida behandling fungerar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Det är därför mycket viktigt att du talar med läkare om eventuella förändringar av din hälsa

Allergiska reaktioner

Dovato innehåller dolutegravir. Dolutegravir kan orsaka en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad

överkänslighetsreaktion.

Detta är en mindre vanlig reaktion (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

hos personer som tar dolutegravir. Om du får något av följande symtom:

hudutslag

hög temperatur (

feber

brist på ork (

fatigue

svullnad, ibland i ansikte och mun (

angioödem

), som orsakar andningssvårigheter

muskel- eller ledvärk.

Sök läkare omedelbart.

Läkaren kan besluta att ta prover på lever, njurar eller blod och eventuellt att du

ska sluta ta Dovato.

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

fler än 1 av 10

personer:

huvudvärk

diarré

illamående.

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 10

personer:

depression (djup sorgsenhet och mindervärdeskänslor)

hudutslag

klåda (

pruritus

kräkningar

smärta eller besvär från magen (

buken

gasbildning (

flatulens

yrsel

dåsighet

sömnsvårigheter (

insomni

onormala drömmar

bristande energi (

fatigue

håravfall

ångest

ledsmärta

muskelsmärta.

Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover är:

förhöjda leverenzymvärden (

aminotransferaser

ökad mängd enzymer som produceras i musklerna (

kreatinfosfokinas

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 100

personer:

inflammation i levern (

hepatit

självmordsförsök (framför allt hos patienter som tidigare haft depression eller psykiska problem)

självmordstankar (framför allt hos patienter som tidigare haft depression eller psykiska problem).

Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover är:

minskat antal celler som deltar i blodets koagulation (

trombocytopeni

litet antal röda blodkroppar (

anemi

) eller litet antal vita blodkroppar

(neutropeni

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 1000

personer:

leversvikt (tecken kan vara gulfärgning av huden och ögonvitorna eller onormalt mörk urin)

svullnad, ibland i ansiktet eller munnen (

angioödem

), som orsakar andningssvårigheter

inflammation i bukspottkörteln (

pankreatit

nedbrytning av muskelvävnad.

Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover är:

förhöjd halt av bilirubin (mäts för att utvärdera leverfunktionen)

förhöjd halt av ett enzym som kallas

amylas

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 10 000

personer:

laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)

domningar och stickningar i huden

svaghetskänsla i armar och ben.

Mycket sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover är:

oförmåga hos benmärgen att bilda nya röda blodkroppar (

ren erytrocytaplasi

Andra eventuella biverkningar

Personer som tar kombinationspreparat mot hiv kan få andra biverkningar.

Symtom på infektioner och inflammationer

Personer med avancerad hiv-infektion (AIDS) har ett svagt immunsystem och risken är större att de

utvecklar allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). Sådana infektioner kan ha varit

tysta

och inte

upptäckts av det svaga immunsystemet innan behandlingen påbörjades. När behandlingen har påbörjats, blir

immunsystemet starkare och kan angripa infektionerna, vilket kan orsaka symtom på infektion eller

inflammation. Symtomen består vanligen av feber och några av följande:

huvudvärk

magknip

andningssvårigheter.

När immunsystemet blir starkare kan det också i sällsynta fall angripa frisk kroppsvävnad (

autoimmuna

sjukdomar

). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att du har börjat din

behandling mot hiv-infektionen. Symtomen kan vara:

hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag) eller darrningar

hyperaktivitet (överdriven rastlöshet och överdrivna rörelser)

svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig uppåt mot bålen.

Om du får symtom på infektion

eller om du märker några av symtomen som nämns ovan:

Tala omedelbart om det för din läkare

. Ta inte andra läkemedel mot infektionen utan att läkaren har

rekommenderat det.

Ledsmärtor, stelhet och skelettbesvär

En del personer som tar kombinationspreparat mot hiv drabbas av

osteonekros

. Osteonekros innebär att delar

av skelettvävnaden skadas permanent eftersom blodförsörjningen till skelettet minskar. Risken att drabbas av

detta ökar hos personer som:

behandlats länge med kombinationsläkemedel

även tar antiinflammatoriska läkemedel, så kallade kortikosteroider

dricker alkohol

har ett mycket svagt immunsystem

är överviktiga.

Tecken på osteonekros är:

stelhet i lederna

värk och smärta (särskilt i höfter, knän eller skuldror)

svårigheter att röra sig.

Om du får något av dessa symtom:

Tala om det för din läkare.

Effekter på vikt samt blodfetter och blodsocker:

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av blodfetter och blodsocker förekomma. Detta

hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodfetter kan det ibland finnas ett

samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att ordinera tester för att hitta sådana förändringar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Dovato ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter

Utg.dat” eller ”EXP

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är dolutegravir och lamivudin. Varje filmdragerad tablett innehåller

dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir och 300 mg lamivudin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat,

mannitol (E421), povidon (K29/32), natriumstearylfumarat, hypromellos (E464), makrogol,

titandioxid (E171).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill

natriumfritt

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dovato filmdragerade tabletter är ovala, bikonvexa, vita tabletter präglade med

SV 137

på ena sidan.

De filmdragerade tabletterna finns i burkar som är förslutna med barnskyddande lock.

Varje burk innehåller 30 filmdragerade tabletter.

Det finns också multipelförpackningar med 90 filmdragerade tabletter (3 förpackningar med

30 filmdragerade tabletter).

Eventuellt finns inte alla förpackningsstorlekar i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

ViiV Healthcare BV

Van Asch van Wijckstraat 55H

3811 LP Amersfoort

Nederländerna

Tillverkare

Glaxo Wellcome, S.A.

Avda. Extremadura, 3

09400 Aranda De Duero

Burgos

Spanien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare srl/bv

Tél/Tel: + 32 (0)

10 85 65 00

Lietuva

ViiV Healthcare BV

Tel: + 370 80000334

България

ViiV Healthcare BV

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare srl/bv

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

ViiV Healthcare BV

Tel.: + 36 80088309

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

ViiV Healthcare BV

Tel: + 356 80065004

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0)33 2081199

Eesti

ViiV Healthcare BV

Tel: + 372 8002640

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: + 34 900 923 501

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Frankrike

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 69 69

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tel: + 351 21 094 08 01

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

ViiV Healthcare BV

Tel: + 385 800787089

România

ViiV Healthcare BV

Tel: + 40 800672524

Irland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

ViiV Healthcare BV

Tel: + 386 80688869

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

ViiV Healthcare BV

Tel: + 421 800500589

Italia

ViiV Healthcare S.r.l

Tel: + 39 (0)45 7741600

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Κύπρος

ViiV Healthcare BV

Τηλ: + 357 80070017

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

ViiV Healthcare BV

Tel: + 371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland)

ViiV Healthcare BV

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast {månad ÅÅÅÅ}.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dovato 50 mg/300 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller dolutegravirnatrium motsvarande 50 mg dolutegravir och 300 mg

lamivudin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Oval, bikonvex, vit, filmdragerad tablett, cirka 18,5 x 9,5 mm, präglad med med

SV 137

på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Dovato är indicerat för behandling av infektion med humant immunbristvirus typ 1 (hiv-1) hos vuxna och

ungdomar från 12 års ålder som väger minst 40 kg utan känd eller misstänkt resistens mot

integrashämmarklassen eller lamivudin (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dovato ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.

Dosering

Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder som väger minst 40 kg).

Rekommenderad dos av Dovato till vuxna och ungdomar är en 50 mg/300 mg-tablett en gång dagligen.

Dosjusteringar

Behandling med enbart dolutegravir finns tillgänglig då dosjustering på grund av läkemedelsinteraktioner är

nödvändig (t.ex.vid medicinering medrifampicin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital,

johannesört, etravirin (utan boostade proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir, se

avsnitt 4.4 och 4.5). I sådana fall hänvisas läkaren till produktinformationen gällande enbart dolutegravir.

Glömda doser

Om patienten glömmer att ta en dos Dovato, ska Dovato tas så snart som möjligt, om det inte är dags för

nästa dos inom 4 timmar. Om nästa dos ska tas inom 4 timmar, ska patienten inte ta den glömda dosen utan

fortsätta enligt det vanliga doseringsschemat.

Äldre

Det finns begränsad mängd data om användning av Dovato hos patienter som är 65 år eller äldre. Ingen

dosjustering är nödvändig (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Dovato rekommenderas inte för användning till patienter med kreatininclearance <30 ml/min (se avsnitt 5.2).

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Exponeringen för

lamivudin ökar emellertid signifikant hos patienter med kreatininclearance <50 ml/min (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh grad A eller

B). Inga data finns tillgängliga om patienter med grav leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh grad C);

Dovato ska därför användas med försiktighet till dessa patienter (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Dovato för barn under 12 år eller som väger mindre än 40 kg har inte fastställts. Inga

data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Oral användning.

Dovato kan tas med eller utan föda (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering med läkemedel som har ett smalt terapeutiskt fönster och som är substrat för

organisk katjontransportör 2 (OCT2), vilket inkluderar, men är inte begränsat till, fampridin (även kallat

dalfampridin, se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Överföring av hiv

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visats minska risken för sexuellt överförd

smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att förhindra överföring

ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner vid behandling med dolutegravir har rapporterats, så som hudutslag,

konstitutionella symtom och ibland organdysfunktion, däribland allvarliga leverreaktioner. Dovato och andra

misstänkta läkemedel ska omedelbart sättas ut vid tecken eller symtom på överkänslighetsreaktioner

(inklusive, men inte begränsat till, svåra hudutslag eller utslag i kombination med förhöjda

leverenzymvärden, feber, allmän sjukdomskänsla, trötthet, muskel- eller ledvärk, blåsor, orala lesioner,

konjunktivit, ansiktsödem, eosinofili och angioödem). Klinisk status ska kontrolleras, inklusive

leveraminotransferaser och bilirubin. Dröjsmål med att sätta ut behandling med Dovato eller andra

misstänkta aktiva substanser efter en överkänslighetsreaktion kan leda till en livshotande allergisk reaktion.

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av blodlipider och blodglukos kan förekomma under antiretroviral behandling.

Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller lipider finns det i

vissa fall belägg för en behandlingseffekt, medan det inte finns några starka belägg för ett samband mellan

viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av blodfetter och glukos hänvisas till

etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Vid lipidrubbningar ska kliniskt lämplig behandling sättas in.

Leversjukdom

Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral kombinationsterapi löper ökad risk

för allvarliga och potentiellt dödliga leverbiverkningar. Vid samtidig antiviral behandling av hepatit B eller C

ska även aktuell produktinformation för dessa läkemedel beaktas.

Dovato innehåller lamivudin, som är aktivt mot hepatit B. Dolutegravir saknar sådan aktivitet. Monoterapi

med lamivudin betraktas generellt inte som en adekvat behandling för hepatit B, eftersom risken för

utveckling av hepatit B-resistens är hög. Vanligen krävs därför ytterligare ett antiviralt medel om Dovato

används till patienter med samtidig hepatit B-infektion. Behandlingsriktlinjer ska beaktas.

Om Dovato sätts ut hos patienter med samtidig hepatit B-infektion, rekommenderas regelbunden kontroll av

både leverfunktionsvärden och markörer för HBV-replikation, eftersom utsättning av lamivudin kan leda till

en akut försämring av hepatit.

Patienter med nedsatt leverfunktion före behandling, inklusive kronisk aktiv hepatit, har en högre frekvens

av avvikande leverfunktionsvärden under antiretroviral kombinationsbehandling och ska kontrolleras enligt

klinisk praxis. Vid tecken på försämrad leversjukdom hos sådana patienter måste tillfällig eller permanent

utsättning av behandlingen övervägas.

Immunreaktiveringssyndrom

När behandling med antiretroviral kombinationsterapi (CART) sätts in hos hiv-infekterade patienter med

svår immunbrist kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska

patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrade symtom. Sådana reaktioner har

vanligen observerats under de första veckorna/månaderna efter behandlingsstart med CART. Relevanta

exempel är cytomegalovirusretinit, generaliserade och/eller fokala mykobakteriella infektioner samt

Pneumocystis jirovecii-

pneumoni (ofta kallad PCP). Alla inflammatoriska symtom ska utredas och

behandling sättas in vid behov. Autoimmuna sjukdomar (t.ex. Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har

också rapporterats vid immunreaktivering; dock varierar den rapporterade tiden till debut och dessa

händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

Förhöjda levervärden som överensstämmer med immunreaktiveringssyndrom observerades hos några

patienter med samtidig hepatit B- och/eller C-infektion när dolutegravirbehandlingen sattes in. Kontroller av

levervärden rekommenderas hos patienter med samtidig hepatit B- och/eller C-infektion (Se

Leversjukdom

ovan i detta avsnitt och se även avsnitt 4.8.)

Mitokondriell dysfunktion efter exponering

in utero

Nukleosid- och nukelotidanaloger kan i varierande grad påverka mitokondriell funktion, vilket är mest uttalat

med stavudin, didanosin och zidovudin. Mitokondriell dysfunktion har rapporterats hos hiv-negativa

spädbarn som har exponerats för nukleosidanaloger

in utero

och/eller efter födseln. Dessa rapporter har

främst gällt behandling med zidovudininnehållande regimer. De huvudsakliga biverkningar som har

rapporterats är hematologiska rubbningar (anemi, neutropeni) och metabola rubbningar (hyperlaktatemi,

hyperlipasemi). Dessa reaktioner har ofta varit övergående. Vissa neurologiska störningar med sen debut har

i sällsynta fall rapporterats (ökad tonus, kramper, onormalt beteende). Huruvida sådana neurologiska

störningar är övergående eller permanenta är för närvarande inte känt. Dessa fynd bör övervägas för alla barn

som har exponerats för nukleosid- eller nukleotidanaloger

in utero

och som uppvisar allvarliga kliniska fynd

av okänd etiologi, i synnerhet neurologiska fynd. Dessa fynd påverkar inte nuvarande nationella

rekommendationer om att ge antiretroviral behandling till gravida kvinnor för att förhindra vertikal

överföring av hiv.

Osteonekros

Även om etiologin anses vara multifaktoriell (vilket inkluderar kortikosteroidanvändning, bisfosfonater,

alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre BMI) har fall av osteonekros rapporterats hos patienter

med avancerad hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för CART. Patienterna ska uppmanas att söka

vård om de får ledvärk eller ledsmärtor, stela leder eller svårigheter att röra sig.

Opportunistiska infektioner

Patienterna ska informeras om att dolutegravir, lamivudin eller annan antiretroviral behandling inte botar

hiv-infektionen och att de fortfarande kan drabbas av opportunistiska infektioner och andra komplikationer

till hiv-infektionen. Patienterna ska därför stå under noggrann klinisk kontroll av läkare med erfarenhet av

behandling av sådana hiv-associerade sjukdomar.

Administrering till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

Hos patienter med kreatininclearance mellan 30 och 49 ml/min som får Dovato kan exponeringen (AUC) för

lamivudin vara 1,6-3,3 gånger högre än hos patienter med kreatininclearance ≥50 ml/min. Det finns inga

säkerhetsdata från randomiserade, kontrollerade studier som jämför Dovato med de enskilda komponenterna

hos patienter med kreatininclearance mellan 30 och 49 ml/min som fått dosjusterat lamivudin. I de

ursprungliga registreringsstudierna av lamivudin i kombination med zidovudin var högre exponeringar av

lamivudin förenade med högre frekvenser av hematologiska toxiciteter (neutropeni och anemi), även om

utsättning på grund av neutropeni och anemi förekom hos <1 % av patienterna för vardera biverkning. Andra

lamivudinrelaterade biverkningar (t.ex. gastrointestinala rubbningar och leverpåverkan) kan förekomma.

Patienter med ihållande kreatininclearance mellan 30 och 49 ml/min som får Dovato ska övervakas för

lamivudinrelaterade biverkningar, i synnerhet hematologiska toxiciteter. Om ny eller förvärrad neutropeni

eller anemi utvecklas, är en dosjustering av lamivudin indikerad i enlighet med förskrivningsinformationen

för lamivudin, vilket inte kan uppnås med Dovato. Dovato bör sättas ut och behandlingsregimen sättas

samman med användning av de enskilda komponenterna.

Läkemedelsinteraktioner

Rekommenderad dos av dolutegravir är 50 mg två gånger dagligen vid samtidig administrering av

rifampicin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesört, etravirin (utan boostade

proteashämmare), efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir (se avsnitt 4.5).

Dovato ska inte administreras samtidigt med antacida som innehåller flervärda katjoner. Antacida som

innehåller flervärda katjoner bör administreras 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato (se avsnitt 4.5).

När Dovato tas tillsammans med föda kan kosttillskott eller multivitaminer som innehåller kalcium, järn eller

magnesium tas samtidigt. Om Dovato tas utan föda, bör kosttillskott eller multivitaminer som innehåller

kalcium, järn eller magnesium tas 2 timmar efter eller 6 timmar före Dovato (se avsnitt 4.5).

Dolutegravir höjer koncentrationen av metformin. För att upprätthålla glykemisk kontroll ska dosjustering av

metformin övervägas när samtidig administrering av Dovato och metformin påbörjas eller avslutas (se

avsnitt 4.5). Metformin elimineras via njurarna och det är därför viktigt att kontrollera njurfunktionen vid

samtidig administrering av Dovato. Denna kombination kan öka risken för laktacidos hos patienter med

måttligt nedsatt njurfunktion (stadium 3a kreatininclearance 45-59 ml/min) och ett försiktigt förhållningssätt

rekommenderas. Sänkning av metformindosen bör allvarligt övervägas.

Kombinationen Dovato och kladribin rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Dovato ska inte tas med något annat läkemedel som innehåller dolutegravir, lamivudin eller emtricitabin,

utom om dosjustering av dolutegravir är indicerad på grund av läkemedelsinteraktioner (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Dovato. Då Dovato innehåller dolutegravir och lamivudin är alla

interaktioner som har identifierats för dessa enskilda substanser därför relevanta för Dovato. Inga kliniskt

signifikanta läkemedelsinteraktioner förväntas mellan dolutegravir och lamivudin.

Andra läkemedels effekt på dolutegravirs och lamivudins farmakokinetik

Dolutegravir elimineras främst genom metabolism via uridin-difosfat-glukuronosyltransferas (UGT) 1A1.

Dolutegravir är även ett substrat för UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4, P-glykoprotein (P-gp) och

bröstcancerresistensprotein (BCRP). Samtidig administrering av Dovato och andra läkemedel som hämmar

UGT1A1, UGT1A3, UGT1A9, CYP3A4 och/eller P-gp kan därför öka plasmakoncentrationen av

dolutegravir. Läkemedel som inducerar dessa enzymer eller transportörer kan sänka plasmakoncentrationen

av dolutegravir och minska den terapeutiska effekten av dolutegravir.

Vissa syrahämmande substanser och kosttillskott som innehåller metallkatjoner minskar absorptionen av

dolutegravir (se tabell 1).

Lamivudin elimineras via njurarna. Aktiv renal utsöndring av lamivudin i urinen medieras genom OCT2 och

MATE (multidrug and toxin extrusion transporter) 1 och MATE2-K. Trimetoprim (som hämmar dessa

transportörer) har visats öka lamivudinkondcentrationen i plasma men ökningen var inte kliniskt signifikant

(se tabell 1). Dolutegravir är en OCT2- och MATE1-hämmare. Baserat på en korsstudieanalys var dock

lamivudinkoncentrationerna ungefär desamma med respektive utan samtidig administrering av dolutegravir,

vilket tyder på att dolutegravir inte har någon effekt på exponeringen av lamivudin

in vivo

. Lamivudin är

också ett substrat för den hepatiska upptagstransportören OCT1. Eftersom eliminering i levern spelar en

mindre roll för clearance av lamivudin, är det osannolikt att läkemedelsinteraktioner på grund av hämning av

OCT1 har någon klinisk betydelse.

Även om lamivudin är ett substrat för BCRP och P-gp

in vitro

, är det med tanke på dess höga absoluta

biotillgänglighet (se avsnitt 5.2) osannolikt att hämmare av dessa effluxtransportörer skulle resultera i en

kliniskt relevant påverkan på lamivudinkoncentrationen.

Dolutegravirs och lamivudins effekt på andra läkemedels farmakokinetik

In vivo

hade dolutegravir ingen effekt på midazolam, ett CYP3A4-substrat. Baserat på

in vivo-

och/eller

in

vitro

-data förväntas dolutegravir inte påverka farmakokinetiken för läkemedel som är substrat för några

viktigare enzymer eller transportörer såsom CYP3A4, CYP2C9 och P-gp (mer information finns i

avsnitt 5.2).

In vitro

hämmade dolutegravir de renala transportörerna OCT2 och MATE1.

In vivo

sågs en minskning av

kreatininclearance med 10-14 % (utsöndringsfraktionen är beroende av OCT2- och MATE1-transport) hos

patienter.

In vivo

kan dolutegravir öka plasmakoncentrationen av läkemedel vars utsöndring är beroende av

OCT2 och/eller MATE1 (t.ex. fampridin (även kallat dalfampridin) och metformin) (se tabell 1 och

avsnitt 4.3).

In vitro

hämmade dolutegravir de renala upptagstransportörerna OAT (organisk anjontransportör) 1 och

OAT3. Med tanke på avsaknaden av effekt på farmakokinetiken för OAT-substratet tenofovir

in vivo

hämning av OAT1

in vivo

osannolik. Hämning av OAT3 har inte studerats

in vivo

. Dolutegravir kan öka

plasmakoncentrationerna av läkemedel vars utsöndring är beroende av OAT3.

In vitro

var lamivudin en hämmare av OCT1 och OCT2 men de kliniska konsekvenserna är inte kända.

Fastställda och teoretiska interaktioner med vissa antiretrovirala och icke-antiretrovirala läkemedel redovisas

i tabell 1.

Interaktionstabell

Interaktioner mellan dolutegravir, lamivudin och samtidigt administrerade läkemedel anges i tabell 1

(ökningar visas med

”↑”

, minskningar med

”↓”

, ingen förändring med

”↔”

, ytan under plasmakoncentrations-

/tidkurvan med

”,

maximal observerad koncentration med

” och

koncentration vid slutet av

doseringsintervall som ”C

”). Tabellen ska inte betraktas som heltäckande men är representativ för de

studerade läkemedelsklasserna.

Tabell 1:

Läkemedelsinteraktioner

Läkemedel indelade efter

behandlingsområde

Interaktion, geometriskt

medelvärde för

förändring (%)

Rekommendationer för samtidig

administrering

Antiretrovirala läkemedel

Icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare

Etravirin utan boostade

proteashämmare/dolutegravir

Dolutegravir

71 %

52 %

88 %

Etravirin

(induktion av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A)

Etravirin utan boostade proteashämmare

minskade plasmakoncentrationen av

dolutegravir. Rekommenderad dos av

dolutegravir är 50 mg två gånger

dagligen för patienter som tar etravirin

utan boostade proteashämmare.

Eftersom Dovato är en tablett med fast

doskombination ska en ytterligare 50 mg

dolutegravirtablett administreras cirka

12 timmar efter Dovato så länge som

samtidig administrering av etravirin utan

boostade proteashämmare pågår (för

denna dosjustering finns en formulering

med enbart dolutergravir, se avsnitt 4.2).

Lopinavir+ritonavir+etravirin/

dolutegravir

Dolutegravir

11 %

28 %

Lopinavir

Ritonavir

Etravirin

Ingen dosjustering krävs.

Darunavir+ritonavir+etravirin/

dolutegravir

Dolutegravir

25 %

12 %

36 %

Darunavir

Ritonavir

Etravirin

Ingen dosjustering krävs.

Efavirenz/dolutegravir

Dolutegravir

57 %

39 %

75 %

Efavirenz

(historiska

kontroller)

(induktion av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A)

Rekommenderad dos av dolutegravir är

50 mg två gånger dagligen vid samtidig

administrering av efavirenz. Eftersom

Dovato är en tablett med fast

doskombination ska en ytterligare 50 mg

dolutegravirtablett administreras cirka

12 timmar efter Dovato så länge som

samtidig administrering av efavirenz

pågår (för denna dosjustering finns en

formulering med enbart dolutergravir, se

avsnitt 4.2).

Nevirapin/dolutegravir

Dolutegravir

(Har inte studerats, en

minskning av

exponeringen liknande

den som observeras med

efavirenz förväntas på

grund av induktion)

Rekommenderad dos av dolutegravir är

50 mg två gånger dagligen vid samtidig

administrering av nevirapin. Eftersom

Dovato är en tablett med fast

doskombination ska en ytterligare 50 mg

dolutegravirtablett administreras cirka

12 timmar efter Dovato så länge som

samtidig administrering av nevirapin

pågår (för denna dosjustering finns en

formulering med enbart dolutergravir, se

avsnitt 4.2).

Rilpivirin/dolutegravir

Dolutegravir

12 %

13 %

22 %

Rilpivirin

Ingen dosjustering krävs.

Nukleosida omvänt transkriptashämmare (NRTI)

Tenofovirdisoproxil

Emtricitabin, didanosin,

stavudin, tenofovir alafenamid,

zidovudin

Dolutegravir

Tenofovir

Interaktionen har inte

studerats.

Ingen dosjustering krävs när Dovato

kombineras med tenofovir, didanosin,

stavudin eller zidovudin.

Dovato rekommenderas inte för

användning i kombination med

emtricitabininnehållande läkemedel

eftersom både lamivudin (i Dovato) och

emtricitabin är cytidinanaloger (dvs. det

finns risk för intracellulära

interaktioner), se avsnitt 4.4.

Proteashämmare

Atazanavir/dolutegravir

Dolutegravir

91 %

50 %

180 %

Atazanavir

(historiska

kontroller)

(hämning av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A4)

Ingen dosjustering krävs.

Atazanavir+ritonavir/

dolutegravir

Dolutegravir

62 %

34 %

121 %

Atazanavir

Ritonavir

Ingen dosjustering krävs.

Tipranavir+ritonavir/

dolutegravir

Dolutegravir

59 %

47 %

76 %

Tipranavir

Ritonavir

(induktion av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A)

Den rekommenderade dosen av

dolutegravir är 50 mg två gånger

dagligen vid samtidig administrering av

tipranavir/ritonavir. Eftersom Dovato är

en tablett med fast doskombination ska

en ytterligare 50 mg dolutegravirtablett

administreras cirka 12 timmar efter

Dovato så länge som samtidig

administrering av tipranavir/ritonavir

pågår (för denna dosjustering finns en

formulering med enbart dolutergravir, se

avsnitt 4.2).

Fosamprenavir+ritonavir/

dolutegravir

Dolutegravir

35 %

24 %

49 %

Fosamprenavir

Ritonavir

(induktion av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A)

Fosamprenavir/ritonavir sänker

dolutegravirkoncentrationen men,

baserat på en begränsad mängd data,

ledde detta inte till minskad effekt i fas

III-studier. Ingen dosjustering krävs.

Lopinavir+ritonavir/

dolutegravir

Dolutegravir

Lopinavir

Ritonavir

Ingen dosjustering krävs.

Darunavir+ritonavir/

dolutegravir

Dolutegravir

22 %

11 %

38 %

Darunavir

Ritonavir

(induktion av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A)

Ingen dosjustering krävs.

Andra antivirala substanser

Daclatasvir/dolutegravir

Dolutegravir

33 %

29 %

45 %

Daclatasvir

Daclatasvir ändrade inte

plasmakoncentrationen av dolutegravir i

kliniskt relevant grad. Dolutegravir

ändrade inte plasmakoncentrationen av

daclatasvir. Ingen dosjustering krävs.

Ledipasvir/sofosbuvir/

lamivudin (med abakavir)

Lamivudin

Ledipasvir

Sofosbuvir

Ingen dosjustering krävs.

Sofosbuvir/velpatasvir/

dolutegravir

Dolutegravir

Sofosbuvir

Velpatasvir

Ingen dosjustering krävs.

Ribavirin

Interaktionen har inte

studerats.

Kliniskt betydelsefull

interaktion är osannolik.

Ingen dosjustering krävs.

Medel mot infektioner

Trimetoprim/sulfametoxazol

(co-trimoxazol)/lamivudin

(160 mg/800 mg en gång

dagligen i 5 dagar/300 mg

engångsdos)

Lamivudin:

43 %

Trimetoprim:

Sulfametoxazol:

(hämning av organisk

katjontransportör)

Ingen dosjustering krävs.

Medel mot mykobakterier

Rifampicin/dolutegravir

Dolutegravir

54 %

43 %

72 %

(induktion av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A)

Rekommenderad dos av dolutegravir är

50 mg två gånger dagligen vid samtidig

administrering av rifampicin. Eftersom

Dovato är en tablett med fast

doskombination ska en ytterligare 50 mg

dolutegravirtablett administreras cirka

12 timmar efter Dovato så länge som

samtidig administrering av rifampicin

pågår (för denna dosjustering finns en

formulering med enbart dolutergravir, se

avsnitt 4.2).

Rifabutin/dolutegravir

Dolutegravir

16 %

30 %

(induktion av enzymerna

UGT1A1 och CYP3A)

Ingen dosjustering krävs.

Antikonvulsiva

Karbamazepin/dolutegravir

Dolutegravir

49 %

33 %

73 %

Rekommenderad dos av dolutegravir är

50 mg två gånger dagligen vid samtidig

administrering av dessa metabola

inducerare. Eftersom Dovato är en

tablett med fast doskombination ska en

ytterligare 50 mg dolutegravirtablett

administreras cirka 12 timmar efter

Dovato så länge som samtidig

administrering av dessa metabola

inducerare pågår (för denna dosjustering

finns en formulering med enbart

dolutergravir, se avsnitt 4.2).

Fenobarbital/dolutegravir

Fenytoin/dolutegravir

Oxkarbazepin/dolutegravir

Dolutegravir

(Har inte studerats.

Sänkning förväntas på

grund av induktion av

enzymerna UGT1A1 och

CYP3A, en minskning av

exponeringen liknande

den som observerades

med karbamazepin

förväntas.)

Antihistaminer (histamin-H2-receptorantagonister)

Ranitidin

Interaktionen har inte

studerats.

Kliniskt betydelsefull

interaktion är osannolik.

Ingen dosjustering krävs.

Cimetidin

Interaktionen har inte

studerats.

Ingen dosjustering krävs.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Ett EU-organ

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/132352/2020

EMEA/H/C/004909

Dovato (dolutegravir/lamivudin)

Sammanfattning av Dovato och varför det är godkänt inom EU

Vad är Dovato och vad används det för?

Dovato är ett läkemedel som används för att behandla patienter som är infekterade med humant

immunbristvirus typ 1 (HIV-1), ett virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (aids). Det

används för att behandla vuxna och ungdomar över 12 års ålder som väger minst 40 kg.

Detta läkemedel innehåller de aktiva substanserna dolutegravir och lamivudin och används för att

behandla infektioner som inte är resistenta mot läkemedel i samma klass som dolutegravir eller

lamivudin.

Hur används Dovato?

Dovato är receptbelagt och ska skrivas ut av läkare med erfarenhet av att behandla hivinfektioner.

Dovato finns som tabletter som innehåller 50 mg dolutegravir och 300 mg lamivudin. Rekommenderad

dos är en tablett en gång dagligen. För mer information om hur du använder Dovato, läs bipacksedeln

eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Dovato?

De två aktiva substanserna i Dovato, dolutegravir och lamivudin, blockerar aktiviteten av enzymer som

viruset använder för att framställa nya kopior av sig själv. Dolutegravir stoppar aktiviteten av ett

enzym som kallas integras (och är känt som en integrashämmare), medan lamivudin stoppar

aktiviteten av ett annat enzym som kallas omvänt transkriptas (och är känt som en nukleosid omvänt

transkriptashämmare eller NRTI).

Båda de aktiva substanserna är redan godkända i EU som separata tabletter: dolutegravir sedan 2014

och lamivudin sedan 1996.

Dovato botar inte hivinfektion, men det minskar virusmängden i kroppen och håller den på en låg nivå.

Detta fördröjer skadan på immunsystemet och utvecklingen av infektioner och sjukdomar kopplade till

aids.

EMA/132352/2020

Sida 2/2

Vilka fördelar med Dovato har visats i studierna?

Två huvudstudier, som omfattade 1 441 patienter, visade att kombinationen av de två aktiva

substanserna i Dovato är lika effektiv när det gäller att sänka mängden hiv i blodet som en

trippelkombinationsterapi (dolutegravir plus tenofovir plus emtricitabin).

I dessa studier hade 91 procent av patienterna med HIV-1 som tog kombinationen i Dovato inte längre

några påvisbara halter av hiv (under 50 kopior per ml) efter 48 veckor, jämfört med 93 procent av

dem som tog trippelkombinationen. I ingen av studierna fanns det några fall av resistens mot

behandlingen efter 48 veckor.

Vilka är riskerna med Dovato?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Dovato (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

är huvudvärk, diarré, illamående och sömnsvårigheter. De vanligaste allvarliga biverkningarna (kan

förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är allergiska reaktioner, bland annat utslag, och allvarliga

leverproblem.

Dovato får inte ges tillsammans med vissa läkemedel, däribland fampridin (ett läkemedel mot multipel

skleros, även kallat dalfampridin) eftersom detta kan öka nivån av sådana läkemedel i kroppen, vilket

leder till allvarliga biverkningar.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Dovato godkänt i EU?

Trippelkombinationsterapin används som hivbehandling för att minska risken för att viruset blir

resistent mot behandling. I två huvudstudier var kombinationen i Dovato lika effektiv som

trippelkombinationen hos patienter med HIV-1 och ingen resistens utvecklades hos dessa patienter.

Vidare finns båda aktiva substanserna som en enda tablett och har godtagbar säkerhet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann därför att fördelarna med Dovato är större än riskerna

och att Dovato kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Dovato?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Dovato har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Dovato kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Dovato utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Dovato

Den 1 juli 2019 beviljades Dovato ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Dovato finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/dovato

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen