Doribax

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-10-2014

Aktiva substanser:
doripenem
Tillgänglig från:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kod:
J01DH04
INN (International namn):
doripenem
Terapeutisk grupp:
Antibakteriella medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
Pneumonia, Ventilator-Associated; Pneumonia, Bacterial; Urinary Tract Infections; Bacterial Infections; Cross Infection
Terapeutiska indikationer:
Doribax är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna:nosokomial pneumoni (inklusive ventilatorassocierad pneumoni), komplicerade intraabdominella infektioner, komplicerade urinvägsinfektioner. Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.
Produktsammanfattning:
Revision: 10
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000891
Tillstånd datum:
2008-07-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000891

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

17-10-2014

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

17-10-2014

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

17-10-2014

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

17-10-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Bipacksedel: Information till användaren

Doribax 250 mg pulver till infusionsvätska, lösning

doripenem

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Doribax är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Doribax

Hur du använder Doribax

Eventuella biverkningar

Hur Doribax ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Doribax är och vad det används för

Doribax innehåller den aktiva substansen doripenem. Detta läkemedel är ett antibiotikum som verkar

genom att döda olika typer av bakterier som orsakar infektioner i olika delar av kroppen.

Doribax används för behandling av vuxna vid följande infektioner:

Lunginflammation av en typ som man kan smittas av på sjukhus eller i liknande miljöer. Hit hör

också sådan lunginflammation som man kan smittas av när man får hjälp med andningen av en

maskin (s.k. respirator).

Komplicerade infektioner i buken.

Komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive njurinfektioner och fall med spridning av

infektionen ut i blodet.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Doribax

Använd inte Doribax:

Om du är allergisk mot doripenem.

Om du är allergisk mot andra antibiotika, såsom penicilliner, cefalosporiner eller karbapenemer

(vilka används för att behandla olika typer av infektioner), eftersom du då kan vara allergisk

även mot Doribax.

Använd inte detta läkemedel om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du känner dig osäker,

tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du behandlas med Doribax.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Doribax om du har:

Njurproblem. Din läkare kan då behöva sänka dosen av Doribax.

Diarré. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du får blodig diarré före, under eller efter

behandling med Doribax. Anledningen till detta är att du kan ha ett tillstånd som kallas kolit (en

inflammation i tarmen). Ta inget läkemedel mot diarré utan att först ha varit i kontakt med

din läkare.

Störningar i det centrala nervsystemet såsom stroke eller tidigare krampanfall. Krampanfall har

rapporterats under behandling med Doribax och med antibiotika som verkar på liknande sätt

som Doribax. Antibiotika, däribland Doribax, verkar genom att döda vissa bakterier, medan

andra bakterier och svampar kan fortsätta växa mer än normalt. Detta kallas överväxt. Din

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

läkare kommer att kontrollera dig med avseende på sådan överväxt och sätta in behandling om

så behövs.

Doribax ska inte tas genom inandning då detta kan orsaka inflammation i lungan (pneumonit).

Barn och ungdomar

Doribax ska inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år), eftersom det inte finns tillräckligt mycket

information för att säkerställa att Doribax kan användas på ett säkert sätt till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Doribax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och örtmediciner. Tala om för din läkare om du

använder:

valproinsyra eller natriumvalproat (används för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom, migrän

och schizofreni)

probenecid (används för behandling av gikt eller höga halter av urinsyra i blodet).

Din läkare kommer att avgöra om du ska använda Doribax samtidigt som något av dessa läkemedel.

Graviditet och amning

Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du använder Doribax om:

Du är gravid eller tror att du kan vara det. Din läkare kommer att avgöra om du bör använda

Doribax.

Du ammar eller planerar att göra det. Små mängder av detta läkemedel kan passera över i

bröstmjölk, och detta kan påverka barnet. Därför kommer din läkare att avgöra om du bör

använda Doribax medan du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte sannolikt att Doribax påverkar förmågan att köra bil och använda maskiner.

3.

Hur du använder Doribax

Hur mycket Doribax som ges

Din läkare kommer att avgöra hur mycket Doribax du behöver och under hur lång tid.

Vuxna (inklusive personer över 65 år)

Vanlig dos är 500 mg som ges var 8:e timme. Varje dos ges under en eller fyra timmar.

Behandlingstiden brukar vara 5 till 14 dagar.

Om du har njurproblem, kan din läkare sänka dosen av Doribax till 250 mg som ges under en

eller fyra timmar var 8:e eller 12:e timme.

Hur Doribax ges

Doribax bereds och ges till dig av läkare eller sjuksköterska under en eller fyra timmar i form av

en intravenös infusion i en av dina vener (detta kallas ibland ”dropp”).

Om du har fått för stor mängd av Doribax

Symtom på överdos kan inkludera utslag. Om du är orolig för att du kan ha fått för mycket Doribax,

tala snarast med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om en dos av Doribax har glömts

Om du är orolig för att du kan ha missat en dos av Doribax, tala snarast med läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska. Det är viktigt att du får behandling med Doribax så länge som din läkare bedömer

att det behövs.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Kontakta omedelbart läkare om du får några av dessa biverkningar eftersom du kan behöva

akut medicinsk behandling:

Plötslig svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga, hudutslag, sväljnings- eller

andningsproblem. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) och kan

vara livshotande.

Allvarliga hudreaktioner med omfattande utslag med hudavlossning och blåsor i munnen,

ögonen och könsorganen (toxisk epidermal nekrolys eller Steven-Johnsons syndrom).

Om du får blodig diarré före, under eller efter behandling med Doribax (Clostridium difficile-

kolit)

Andra biverkningar

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

Huvudvärk

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare)

Hudutslag, klåda eller nässelfeber

Diarré

Illamående

Kärlväggsinflammation där den intravenösa infusionen (eller ”droppet”) går in i venen

Svampinfektion i munnen eller slidan

Ökad halt av vissa leverenzymer i blodet.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare)

Minskat antal blodplättar vilket kan ge ökad risk att drabbas av blåmärken och blödningar

Minskat antal vita blodkroppar vilket kan ge ökad risk att drabbas av infektioner

Krampanfall

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5.

Hur Doribax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan. De två första siffrorna står

för månaden, de nästkommande fyra för året. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är doripenem. Varje injektionsflaska innehåller doripenemmonohydrat

motsvarande 250 mg doripenem.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Doribax är ett vitt till svagt gulaktigt benvitt kristallint pulver i en injektionsflaska av glas. Doribax

levereras i förpackningar om 10 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

JANSSEN-CILAG NV/SA

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV/SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

България

Johnson & Johnson D. O. O.

Teл.: +359 2 489 94 00

Magyarország

JANSSEN-CILAG Kft.

Tel.: +36 23 513 858

Česká republika

JANSSEN-CILAG s.r.o.

Tel: +420 227 012 222

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V.

Tel: +31 13 583 73 73

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH

Tel: +49 2137 955 955

Norge

JANSSEN-CILAG AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal

Tel: + 372 617 7410

Österreich

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

Ελλάδα

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 809 0000

Polska

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00

España

JANSSEN-CILAG, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA, LDA

Tel: +351 21 4368835

France

JANSSEN-CILAG

Tél: 0800 25 50 75/+ 33 1 55 00 44 44

România

Johnson&Johnson România SRL

Tel: +40 21 2071800

Ireland

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: + 386 1 401 18 30

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Ísland

JANSSEN-CILAG, c/o Vistor Hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

JANSSEN-CILAG SpA

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 755 214

Sverige

JANSSEN-CILAG AB

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Lietuva

UAB „Johnson & Johnson“

Tel: +370 5 278 68 88

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk.

Doribax ska beredas och därefter spädas vidare innan det ges som infusion.

Beredning av en 250 mg-dos infusionsvätska, lösning genom att använda en injektionsflaska

innehållande 250 mg

Tillför 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning till injektionsflaskan innehållande 250 mg och skaka så att en

suspension bildas.

Inspektera suspensionen visuellt med avseende på främmande partiklar. Observera:

suspensionen är inte avsedd för direkt infusion.

Dra upp suspensionen med spruta och kanyl och för över den till en infusionspåse innehållande

50 ml eller 100 ml av antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Blanda tills fullständig upplösning skett.

Infundera all denna lösning för att tillföra en 250 mg-dos av doripenem.

Utseendet hos Doribax infusionsvätska, lösning kan variera från en klar, färglös lösning till en lösning

som är klar och svagt gul. Färgvariationer inom det beskrivna området påverkar inte läkemedlets

effekt.

Förvaring av färdigberedd lösning

Vid beredning med sterilt vatten för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning, kan Doribax suspension i injektionsflaskan förvaras i upp till 1 timme vid

högst 30

C innan den överförs till och späds i infusionspåsen.

Efter spädning i infusionspåsen, skall Doribax infusion som förvaras vid rumstemperatur eller i

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

kylskåp användas i enlighet med tidsangivelserna i nedanstående tabell:

Tidpunkter då beredning, spädning och infusion måste vara avslutade för Doribax

infusionslösning

Infusionslösning

Lösning förvarad vid

rumstemperatur

Lösning förvarad i

kylskåp (2

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning

12 timmar

72 timmar*

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska,

lösning

4 timmar

24 timmar*

När infusionslösningen väl har tagits ut ur kylskåpet skall infusionen vara avslutad inom ramen för

stabilitetstiden i rumstemperatur, förutsatt att den totala tiden i kylskåp, tiden för att uppnå rumstemperatur

och infusionstiden inte överskrider stabilitetstiden i kylskåp.

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning skall inte användas för infusioner som pågår längre än

1 timme.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för de tider och lösningar som framgår av

ovanstående tabell.

Från mikrobiologisk synpunkt skall läkemedlet användas omedelbart. Om läkemedlet inte används

omedelbart är det användaren som har ansvar för förvaringstiden och förvaringsvillkoren före

användning, som normalt inte ska vara längre än 24 timmar vid 2

C–8

C, såvida inte

beredningen/spädningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Bipacksedel: Information till användaren

Doribax 500 mg pulver till infusionsvätska, lösning

doripenem

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Doribax är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Doribax

Hur du använder Doribax

Eventuella biverkningar

Hur Doribax ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Doribax är och vad det används för

Doribax innehåller den aktiva substansen doripenem. Detta läkemedel är ett antibiotikum som verkar

genom att döda olika typer av bakterier som orsakar infektioner i olika delar av kroppen.

Doribax används för behandling av vuxna vid följande infektioner:

Lunginflammation av en typ som man kan smittas av på sjukhus eller i liknande miljöer. Hit hör

också sådan lunginflammation som man kan smittas av när man får hjälp med andningen av en

maskin (s.k. respirator).

Komplicerade infektioner i buken.

Komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive njurinfektioner och fall med spridning av

infektionen ut i blodet.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Doribax

Använd inte Doribax:

Om du är allergisk mot doripenem.

Om du är allergisk mot andra antibiotika, såsom penicilliner, cefalosporiner eller karbapenemer

(vilka används för att behandla olika typer av infektioner), eftersom du då kan vara allergisk

även mot Doribax.

Använd inte detta läkemedel om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du känner dig osäker,

tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du behandlas med Doribax.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Doribax om du har:

Njurproblem. Din läkare kan då behöva sänka dosen av Doribax.

Diarré. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du får blodig diarré före, under eller efter

behandling med Doribax. Anledningen till detta är att du kan ha ett tillstånd som kallas kolit (en

inflammation i tarmen). Ta inget läkemedel mot diarré utan att först ha varit i kontakt med

din läkare.

Störningar i det centrala nervsystemet såsom stroke eller tidigare krampanfall. Krampanfall har

rapporterats under behandling med Doribax och med antibiotika som verkar på liknande sätt

som Doribax. Antibiotika, däribland Doribax, verkar genom att döda vissa bakterier, medan

andra bakterier och svampar kan fortsätta växa mer än normalt. Detta kallas överväxt. Din

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

läkare kommer att kontrollera dig med avseende på sådan överväxt och sätta in behandling om

så behövs.

Doribax ska inte tas genom inandning då detta kan orsaka inflammation i lungan (pneumonit).

Barn och ungdomar

Doribax ska inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år), eftersom det inte finns tillräckligt mycket

information för att säkerställa att Doribax kan användas på ett säkert sätt till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Doribax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och örtmediciner. Tala om för din läkare om du

använder:

valproinsyra eller natriumvalproat (används för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom, migrän

och schizofreni)

probenecid (används för behandling av gikt eller höga halter av urinsyra i blodet).

Din läkare kommer att avgöra om du ska använda Doribax samtidigt som något av dessa läkemedel.

Graviditet och amning

Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du använder Doribax om:

Du är gravid eller tror att du kan vara det. Din läkare kommer att avgöra om du bör använda

Doribax.

Du ammar eller planerar att göra det. Små mängder av detta läkemedel kan passera över i

bröstmjölk, och detta kan påverka barnet. Därför kommer din läkare att avgöra om du bör

använda Doribax medan du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte sannolikt att Doribax påverkar förmågan att köra bil och använda maskiner.

3.

Hur du använder Doribax

Hur mycket Doribax som ges

Din läkare kommer att avgöra hur mycket Doribax du behöver och under hur lång tid.

Vuxna (inklusive personer över 65 år)

Vanlig dos är 500 mg som ges var 8:e timme. Varje dos ges under en eller fyra timmar.

Behandlingstiden brukar vara 5 till 14 dagar.

Om du har njurproblem, kan din läkare sänka dosen av Doribax till 250 mg som ges under en

eller fyra timmar var 8:e eller 12:e timme.

Hur Doribax ges

Doribax bereds och ges till dig av läkare eller sjuksköterska under en eller fyra timmar i form av

en intravenös infusion i en av dina vener (detta kallas ibland ”dropp”).

Om du har fått för stor mängd av Doribax

Symtom på överdos kan inkludera utslag. Om du är orolig för att du kan ha fått för mycket Doribax,

tala snarast med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om en dos av Doribax har glömts

Om du är orolig för att du kan ha missat en dos av Doribax, tala snarast med läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska. Det är viktigt att du får behandling med Doribax så länge som din läkare bedömer

att det behövs.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Kontakta omedelbart läkare om du får några av dessa biverkningar eftersom du kan behöva

akut medicinsk behandling:

Plötslig svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga, hudutslag, sväljnings- eller

andningsproblem. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) och kan

vara livshotande.

Allvarliga hudreaktioner med omfattande utslag med hudavlossning och blåsor i munnen,

ögonen och könsorganen (toxisk epidermal nekrolys eller Steven-Johnsons syndrom).

Om du får blodig diarré före, under eller efter behandling med Doribax (Clostridium difficile-

kolit)

Andra biverkningar

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

Huvudvärk

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare)

Hudutslag, klåda eller nässelfeber

Diarré.

Illamående

Kärlväggsinflammation där den intravenösa infusionen (eller ”droppet”) går in i venen

Svampinfektion i munnen eller slidan

Ökad halt av vissa leverenzymer i blodet.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare)

Minskat antal blodplättar vilket kan ge ökad risk att drabbas av blåmärken och blödningar

Minskat antal vita blodkroppar vilket kan ge ökad risk att drabbas av infektioner

Krampanfall

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5.

Hur Doribax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan. De två första siffrorna står

för månaden, de nästkommande fyra för året. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är doripenem. Varje injektionsflaska innehåller doripenemmonohydrat

motsvarande 500 mg doripenem.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Doribax är ett vitt till svagt gulaktigt benvitt kristallint pulver i en injektionsflaska av glas. Doribax

levereras i förpackningar om 10 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

JANSSEN-CILAG NV/SA

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV/SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

България

Johnson & Johnson D. O. O.

Teл.: +359 2 489 94 00

Magyarország

JANSSEN-CILAG Kft.

Tel.: +36 23 513 858

Česká republika

JANSSEN-CILAG s.r.o.

Tel: +420 227 012 222

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V.

Tel: +31 13 583 73 73

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH

Tel: +49 2137 955 955

Norge

JANSSEN-CILAG AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal

Tel: + 372 617 7410

Österreich

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

Ελλάδα

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 809 0000

Polska

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00

España

JANSSEN-CILAG, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA, LDA

Tel: +351 21 4368835

France

JANSSEN-CILAG

Tél: 0800 25 50 75/+ 33 1 55 00 44 44

România

Johnson&Johnson România SRL

Tel: +40 21 2071800

Ireland

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: + 386 1 401 18 30

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Ísland

JANSSEN-CILAG, c/o Vistor Hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

JANSSEN-CILAG SpA

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 755 214

Sverige

JANSSEN-CILAG AB

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Lietuva

UAB „Johnson & Johnson“

Tel: +370 5 278 68 88

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk.

Doribax ska beredas och därefter spädas vidare innan det ges som infusion.

Beredning av en 500 mg-dos infusionsvätska, lösning genom att använda en injektionsflaska

innehållande 500 mg

Tillför 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning till injektionsflaskan innehållande 500 mg och skaka så att en

suspension bildas.

Inspektera suspensionen visuellt med avseende på främmande partiklar. Observera:

suspensionen är inte avsedd för direkt infusion.

Dra upp suspensionen med spruta och kanyl och för över den till en infusionspåse innehållande

100 ml av antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos

50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Blanda tills fullständig upplösning skett. Infundera all

denna lösning för att tillföra en 500 mg-dos av doripenem.

Beredning av en 250 mg-dos infusionsvätska, lösning, genom att använda en injektionsflaska

innehållande 500 mg

Tillför 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning till injektionsflaskan innehållande 500 mg och skaka så att en

suspension bildas.

Inspektera suspensionen visuellt med avseende på främmande partiklar. Observera:

suspensionen är inte avsedd för direkt infusion.

Dra upp suspensionen med spruta och kanyl och för över den till en infusionspåse innehållande

100 ml av antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos

50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Blanda tills fullständig upplösning skett.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Avlägsna 55 ml av denna lösning från infusionspåsen och kassera. Infundera all den återstående

lösningen för att tillföra en 250 mg-dos av doripenem.

Utseendet hos Doribax infusionsvätska, lösning kan variera från en klar, färglös lösning till en lösning

som är klar och svagt gul. Färgvariationer inom det beskrivna området påverkar inte läkemedlets

effekt.

Förvaring av färdigberedd lösning

Vid beredning med sterilt vatten för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning, kan Doribax suspension i injektionsflaskan förvaras i upp till 1 timme vid

högst 30

C innan den överförs till och späds i infusionspåsen.

Efter spädning i infusionspåsen skall Doribax infusion som förvaras vid rumstemperatur eller i

kylskåp användas i enlighet med tidsangivelserna i nedanstående tabell:

Tidpunkter då beredning, spädning och infusion måste vara avslutade för Doribax

infusionslösning

Infusionslösning

Lösning förvarad vid

rumstemperatur

Lösning förvarad i

kylskåp (2

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning

12 timmar

72 timmar*

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska,

lösning

4 timmar

24 timmar*

När infusionslösningen väl har tagits ut ur kylskåpet skall infusionen vara avslutad inom ramen för

stabilitetstiden i rumstemperatur, förutsatt att den totala tiden i kylskåp, tiden för att uppnå rumstemperatur

och infusionstiden inte överskrider stabilitetstiden i kylskåp.

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning skall inte användas för infusioner som pågår längre än

1 timme.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för de tider och lösningar som framgår av

ovanstående tabell.

Från mikrobiologisk synpunkt skall läkemedlet användas omedelbart. Om läkemedlet inte används

omedelbart är det användaren som har ansvar för förvaringstiden och förvaringsvillkoren före

användning, som normalt inte ska vara längre än 24 timmar vid 2

C–8

C, såvida inte

beredningen/spädningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Doribax 250 mg pulver till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller doripenemmonohydrat motsvarande 250 mg doripenem

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till infusionsvätska, lösning (pulver till infusionsvätska)

Vitt till svagt gulaktigt benvitt kristallint pulver

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Doribax är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna (se avsnitt 4.4 och 5.1):

Nosokomial pneumoni (inklusive ventilatorassocierad pneumoni)

Komplicerade intraabdominella infektioner

Komplicerade urinvägsinfektioner

Officiella riktlinjer för ändamålsenlig användning av antibiotika skall beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos och administrering för respektive infektion framgår av nedanstående tabell:

Infektion

Frekvens

Infusionstid

Nosokomial pneumoni inklusive

ventilatorassocierad pneumoni

500 mg eller 1 g*

var 8:e timme

1 eller 4 timmar**

Komplicerad intraabdominell

infektion

500 mg

var 8:e timme

1 timme

Komplicerad UVI, inklusive

pyelonefrit

500 mg

var 8:e timme

1 timme

1 g var 8:e timme som en 4-timmars infusion kan övervägas hos patienter med förhöjd njurclearance (särskilt de

med kreatininclearance (CrCl) ≥ 150 ml/min) och/eller vid infektioner med icke-fermenterande gramnegativa

patogener (såsom Pseudomonas spp. och Acinetobacter spp.). Denna dosregim bygger på PK/PD-data (se avsnitt

4.4, 4.8 och 5.1).

** Baserat framförallt på PK/PD-samband kan en 4-timmars infusionstid vara att föredra vid infektioner orsakade av

patogener med nedsatt känslighet (se avsnitt 5.1). Denna doseringsregim bör även beaktas vid speciellt allvarliga

infektioner.

Behandlingslängd

Vanlig behandlingslängd för en doripenemkur sträcker sig från 5–14 dagar, och den bestäms av

infektionens svårighetsgrad, lokalisation, infekterande patogen samt det kliniska behandlingssvaret.

Den vanliga behandlingstiden för patienter med nosokomial pneumoni, inklusive ventilatorassocierad

pneumoni är 10 till 14 dagar och är ofta i det övre intervallet för patienter infekterade med icke-

fermenterande gramnegativa patogener (såsom Pseudomonas spp. och Acinetobacter spp.) (se avsnitt

5.1).

Doripenem gavs i upp till 14 dagar i kliniska studier, men säkerheten vid längre behandlingstider har

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

inte fastställts. Efter påbörjad behandling med intravenöst doripenem är det, så snart klinisk förbättring

har konstaterats, möjligt att göra ett byte till lämplig oral terapi för att fullfölja behandlingen.

Äldre (≥ 65 år)

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter, utom i fall med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion (se

Nedsatt njurfunktion nedan och avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

För patienter med lätt nedsatt njurfunktion (dvs. med kreatininclearance (CrCl) > 50 till

80 ml/min)

krävs ingen dosjustering.

För patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (CrCl ≥ 30 till

50 ml/min) skall doripenem ges i

dosen 250 mg var 8:e timme (se avsnitt 6.6). För patienter med gravt nedsatt njurfunktion

(CrCl < 30 ml/min) skall doripenem ges i dosen 250 mg var 12:e timme (se avsnitt 6.6). Hos patienter

som förskrivs 1 g var 8: e timme som en 4-timmars infusion, bör dosen justeras på liknande sätt

(måttligt nedsatt njurfunktion: 500 mg var 8:e timme, gravt nedsatt njurfunktion: 500 mg var 12:e

timme).

På grund av begränsade kliniska data och en förväntad ökad exponering för doripenem och dess

metabolit (doripenem-M-1), skall Doribax användas med försiktighet till patienter med gravt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Dialyspatienter

Doserings- och administreringsrekommendationer för Doribax till patienter som behandlas med

kontinuerliga dialysmetoder redovisas i nedanstående tabell:

CRRT-

behandling

Glomerulär

filtrationshastighet

Frekvens

Infusionstid

Mål att uppnå

(MIC)

CVVH

≤ 30 ml/min

250 mg

var 12:e timme

4 timmar

≤ 1 mg/L

CVVHDF

< 5 ml/min

250 mg

var 12:e timme

4 timmar

≤ 1 mg/L

CVVHDF

5-30 ml/min

500 mg

var 12:e timme

4 timmar

≤ 1 mg/L

CRRT: kontinuerliga dialysmetoder; CVVH: kontinuerlig veno-venös hemofiltration; CVVHDF: kontinuerlig

veno-venös hemodiafiltration; MIC: minsta hämmande koncentration

För patienter med akut njurinsufficiens som behandlas med CRRT krävs en infusionstid på 4 timmar med hänsyn till eventuella

ökningar av icke-renalt karbapenemclearance hos patienter med akut njurinsufficiens

Patienter med kronisk njurfunktionsnedsättning som behandlas med CRRT kan antingen behandlas med 1-timmes eller 4-timmars

infusion. Baserat huvudsakligen på PK/PD-övervägande kan en 4-timmars infusion vara mer lämplig för att maximera den

procentuella tiden under doseringsintervallet under vilken plasmakoncentrationen av doripenem överskrider the minsta hämmande

koncentrationen (%T > MIC), (se avsnitt 5.1).

Doseringsrekommendationer för patogener med MIC > 1 mg/L har inte fastställts för kontinuerliga

dialysmetoder på grund av ackumulationsrisken för doripenem och metaboliten doripenem-M-1 (se

avsnitt 4.4 och 5.2). Noggrann monitorering av biverkningar rekommenderas för patienter som

behandlas med kontinuerliga dialysmetoder p.g.a. begränsade kliniska data och en förväntad ökad

exponering av doripenem-M-1-metaboliten (se avsnitt 4.4).

Det finns otillräckligt med information för att rekommendationer skall kunna ges i fråga om

dosjustering för patienter som behandlas med andra dialysformer (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Doribax för barn under 18 år har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Doribax skall beredas och därefter spädas vidare (se avsnitt 6.6) innan det ges som intravenös infusion

under 1 eller 4 timmar.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen

Överkänslighet mot något annat karbapenemantibiotikum

Svår överkänslighet (t.ex. anafylaktisk reaktion, allvarlig hudreaktion) mot någon annan typ av

betalaktamantibiotikum (t.ex. penicilliner eller cefalosporiner).

4.4

Varningar och försiktighet

Generellt

Valet av doripenem för att behandla en enskild patient bör ta hänsyn till lämpligheten i att använda ett

karbapenemantibiotikum baserat på faktorer som infektionens svårighetsgrad, förekomsten av

resistens mot andra lämpliga antibiotika och risken att selektera fram karbapenemresistenta bakterier.

Val av antibiotikum och dos bör ske efter noggrant övervägande vid behandling av patienter med sent

debuterande ventilatorassocierad pneumoni (> 5 dagar sjukhusvistelse) och i andra nosokomiala

pneumonifall där patogener med nedsatt känslighet misstänks eller bekräftas, såsom

Pseudomonas spp. och Acinetobacter spp. (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Samtidig användning av en aminoglykosid kan vara indicerat vid misstänkt eller bevisad inblandning

av Pseudomonas aeruginosa-infektioner inom de godkända indikationerna (se avsnitt 4.1).

Överkänslighetsreaktioner

Allvarliga, och i vissa fall dödliga, överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) har

förekommit hos patienter som behandlats med betalaktamantibiotika. Innan behandling med Doribax

påbörjas skall det noga säkerställas om patienten tidigare drabbats av överkänslighetsreaktioner mot

andra aktiva substanser inom denna läkemedelsklass eller mot betalaktamantibiotika. Doribax skall

användas med försiktighet till patienter med sådana reaktioner i anamnesen. Skulle en

överkänslighetsreaktion mot doripenem uppträda skall medlet sättas ut omedelbart och lämpliga

åtgärder vidtas. Vid allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) krävs att akut

behandling sätts in omedelbart.

Krampanfall

Krampanfall har rapporterats under behandling med karbapenemer inklusive doripenem (se avsnitt

4.8). Krampanfall i kliniska studier med doripenem förekom oftast hos de med tidigare existerande

störningar i det centrala nervsystemet (t.ex. stroke eller krampanfall i anamnesen), nedsatt njurfunktion

och vid doser högre än 500 mg.

Pseudomembranös kolit

Pseudomembranös kolit orsakad av Clostridium difficile har rapporterats för Doribax och kan i

svårighetsgrad variera från lindrig till livshotande. Därför är det viktigt att överväga denna diagnos hos

patienter som drabbas av diarré under eller efter behandling med Doribax (se avsnitt 4.8).

Överväxt av icke-känsliga bakterier

Tillförsel av doripenem, liksom av andra antibiotika, har kunnat sättas i samband med uppträdande

och selektion av stammar med nedsatt känslighet. Patienterna skall följas noga under behandlingen.

Om en superinfektion uppträder skall lämpliga åtgärder vidtas. Långvarig användning av Doribax skall

undvikas.

Läkemedelsinteraktion med valproinsyra

Samtidig behandling med doripenem och valproinsyra/natriumvalproat rekommenderas inte (se avsnitt

4.5).

Pneumonit vid inhalation

När Doribax i studiesyfte har administrerats via inhalation har pneumonit förekommit. Därför skall

doripenem inte administreras på detta sätt.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Kontinuerliga dialysmetoder

Exponeringen av metaboliten doripenem-M-1 hos patienter som behandlas med kontinuerliga

dialysmetoder kan ökas till nivåer, för vilka säkerhetsdata in vivo saknas för närvarande. Metaboliten

saknar avsedd farmakologisk aktivitet men andra möjliga farmakologiska effekter är okända.

Noggrann monitorering av biverkningar är därför rekommenderad (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Beskrivning av patientpopulationen i kliniska studier

I två kliniska studier av patienter med nosokomial pneumoni (N=979) hade 60 % av de kliniskt

utvärderbara Doribaxbehandlade patienterna ventilatorassocierad pneumoni (VAP). Av dessa hade

50 % sent debuterande VAP (definierat som VAP med debut efter fem dagars mekanisk ventilation),

54 % hade en APACHE II-score > 15 (APACHE = Acute Physiology And Chronic Health Evaluation)

och 32 % fick samtidig behandling med aminoglykosider (76 % i mer än 3 dagar).

I två kliniska studier av patienter med komplicerade intraabdominella infektioner (N=962) var

appendix den vanligaste anatomiska lokalisationen av infektionen (62 %) hos mikrobiologiskt

utvärderbara Doribaxbehandlade patienter. Av dessa hade 51 % generaliserad peritonit då

behandlingen inleddes. Andra infektionskällor var kolonperforation (20 %), komplicerad kolecystit (5

%) och infektioner med andra lokalisationer (14 %). 11 % hade en APACHE II-score > 10; 9,5 % hade

postoperativa infektioner, 27 % hade en eller flera intraabdominella abscesser och 4 % hade samtidig

bakteriemi då behandlingen inleddes.

I två kliniska studier av patienter med komplicerade urinvägsinfektioner (N=1 179) hade 52 % av de

mikrobiologiskt utvärderbara Doribaxbehandlade patienterna komplicerade nedre urinvägsinfektioner,

och 48 % hade pyelonefrit, vilken i 16 % av fallen var komplicerad. Sammantaget hade 54 % av

patienterna en komplicerande faktor, 9 % hade samtidig bakteriemi och 23 % var infekterade med en

levofloxacinresistent urinvägspatogen då behandlingen inleddes.

Erfarenheten från svårt immunkomprometterade patienter som får immunsuppressiv behandling,

liksom från patienter med svår neutropeni, är begränsad eftersom denna population har exkluderats

från fas III-studierna.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Doripenem genomgår liten till ingen cytokrom P450-medierad (CYP450) metabolism. Baserat på in

vitro-studier förväntas inte att doripenem skall hämma eller inducera aktivitet hos CYP450. Därför är

inga CYP450-relaterade läkemedelsinteraktioner att förvänta (se avsnitt 5.2).

Det har visats att samtidig administrering av doripenem och valproinsyra signifikant minskar nivån av

valproinsyra i serum till nivåer under det terapeutiska intervallet. Den minskade nivån av valproinsyra

kan leda till otillfredsställande anfallskontroll. I en interaktionsstudie minskade serumkoncentrationen

av valproinsyra markant (AUC minskade med 63 %) vid samtidig administreringav doripenem och

valproinsyra. Interaktionen hade ett snabbt tillslag. Eftersom patienterna endast fick fyra doser av

doripenem, kan en fortsatt minskning av nivån av valproinsyra inte uteslutas vid samtidig

administrering under längre tid.

Minskning i nivån av valproinsyra har även rapporterats då det getts tillsammans med andra

karbapenempreparat, vilket lett till 60-100 % minskning i nivån av valproinsyra på ungefär två dagar.

Därför ska alternativ antibakteriell behandling eller antiepileptisk tilläggsbehandling övervägas.

Probenecid konkurrerar med doripenem i fråga om renal tubulär sekretion och minskar njurclearance

för doripenem. I en interaktionsstudie ökade genomsnittlig AUC för doripenem med 75 % efter

samtidig tillförsel av probenecid. Därför rekommenderas inte samtidig tillförsel av probenecid och

Doribax. Interaktion med andra läkemedel som elimineras via renal tubulär sekretion kan inte

uteslutas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Graviditet

För doripenem finns begränsat med data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier är

ofullständiga vad gäller effekter på graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller

utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Doribax skall användas under

graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Det är okänt om doripenem utsöndras i bröstmjölk. En studie på råtta har visat att doripenem och dess

metabolit överförs till mjölk. Vid ställningstagande till om kvinnan skall fortsätta/sluta amma eller

fortsätta/sluta behandlas med Doribax skall såväl nyttan med amning för barnet som nyttan med

Doribaxbehandling för kvinnan beaktas.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data tillgängliga beträffande potentiella effekter av doripenembehandling på

manlig eller kvinnlig fertilitet. Intravenös injektion av doripenem gav inga negativa effekter på den

allmänna fertiliteten hos behandlade han- och honråttor eller på postnatal utveckling och

fortplantningsförmågan hos avkomman vid doser så höga som 1 g/kg/dag (baserat på AUC, minst

motsvarande exponering för människa vid dosen 500 mg administrerad var 8:e timme).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Mot bakgrund av rapporterade biverkningar förväntas inte Doribax påverka

förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Hos 3 142 vuxna patienter (av vilka 1 817 fick Doribax), som var föremål för säkerhetsutvärdering i

kliniska prövningar i fas II och III, förekom biverkningar orsakade av Doribax 500 mg, givet var 8:e

timme, hos 32 %. Doribaxbehandlingen avbröts på grund av biverkningar hos totalt 0,1 % av

patienterna. Biverkningar som ledde till avbrytande av Doribaxbehandling var illamående (0,1 %),

diarré (0,1 %), klåda (0,1 %), svampinfektion i vulva (0,1 %), förhöjda leverenzymer (0,2 %) och

hudutslag (0,2 %). De vanligaste biverkningarna var huvudvärk (10 %), diarré (9 %) och illamående

(8 %).

Säkerhetsprofilen hos cirka 500 patienter som fick Doribax 1 g var 8:e timme som en 4 timmars

infusion i kliniska fas I, II och III-studier var i överensstämmelse med säkerhetsprofilen för patienter

som fick 500 mg var 8:e timme.

Biverkningstabell

Biverkningar som registrerats för Doribax under kliniska prövningar och efter marknadsintroduktionen

är listade nedan efter frekvenskategori. Frekvenskategorierna definieras enligt följande: mycket

vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Biverkningar som registrerats för Doribax under kliniska prövningar och efter

marknadsintroduktionen

Infektioner och infestationer

Vanliga: oral candidos, svampinfektion i vulva

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga: trombocytopeni, neutropeni

Immunsystemet

Mindre vanliga: överkänslighetsreaktioner (se avsnitt

4.4)

Ingen känd frekvens: anafylaxi (se avsnitt 4.4)

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga: huvudvärk

Mindre vanliga: krampanfall (se avsnitt 4.4)

Blodkärl

Vanliga: flebit

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Magtarmkanalen

Vanliga: illamående, diarré

Mindre vanliga: C. difficile-kolit (se avsnitt 4.4)

Lever och gallvägar

Vanliga: förhöjda leverenzymer

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: klåda, hudutslag

Ingen känd frekvens: Toxisk epidermal nekrolys,

Steven-Johnsons syndrom

4.9

Överdosering

I en fas I-studie på friska försökspersoner som fick doripenem 2 g infunderat under 1 timme var 8:e

timme under 10 till 14 dagar, var förekomsten av hudutslag mycket vanlig (5 av 8 försökspersoner).

Utslagen försvann inom 10 dagar efter att administreringen av doripenem avbröts.

I händelse av överdosering skall Doribax sättas ut och allmän understödjande behandling ges tills

elimination skett via njurarna. Doribax kan avlägsnas genom kontinuerliga dialysmetoder eller

hemodialys (se avsnitt 5.2). Det finns dock ingen information att tillgå om användning av någon av

metoderna som behandling vid överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, karbapenemer, ATC-kod:

J01DH04

Verkningsmekanism

Doripenem är ett syntetiskt karbapenemantibiotikum.

Doripenem utövar sin baktericida effekt genom att hämma biosyntesen av bakteriernas cellväggar.

Doripenem inaktiverar ett flertal essentiella penicillinbindande proteiner (PBP), vilket leder till

hämning av cellväggssyntesen och därpå följande celldöd.

In vitro uppvisade doripenem liten potential för att motverka eller motverkas av andra antibakteriella

medel. Additiv aktivitet eller svag synergi med amikacin och levofloxacin har observerats för

Pseudomonas aeruginosa och för grampositiva bakterier med daptomycin, linezolid, levofloxacin och

vankomycin.

Farmakokinetiska/farmakodynamiska förhållanden

På samma sätt som för andra betalaktamantibiotika är det visat att den tid då plasmakoncentrationen av

doripenem överskrider minimum inhibitory concentration (%T>MIC) för den infekterande organismen

bäst korrelerar med effekten i prekliniska studier av farmakokinetik/farmakodynamik (PK/PD). Monte

Carlo-simuleringar baserade på resultat avseende patogenernas känslighet i avslutade fas III-

prövningar och PK-data på populationsnivå visade att målvärdet för %T>MIC på 35 % uppnåddes hos

mer än 90 % av patienterna med nosokomial pneumoni, komplicerade urinvägsinfektioner och

komplicerade intraabdominella infektioner, oavsett grad av njurfunktion.

Genom att förlänga infusionstiden för doripenem till 4 timmar maximeras %T>MIC för en given dos,

och detta utgör grunden för alternativet att ge 4-timmarsinfusioner till patienter med nosokomial

pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni. Hos allvarligt sjuka patienter eller hos de med

nedsatt immunologiskt svar kan en 4 timmars infusionstid kan vara mer lämplig när MIC för

doripenem för den kända eller misstänkta patogenen (patogenerna) har vistas eller tros vara >0,5 mg/l,

för att uppnå målet 50 % T > MIC hos minst 95 % av patienterna (se avsnitt 4.2). Monte Carlo-

simuleringar gav stöd för användning av 500 mg givet som 4-timmarsinfusion var 8:e timme till

patienter med normal njurfunktion i fråga om patogener med MIC för doripenem

4 mg/l.

Resistensmekanismer

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Till de bakteriella resistensmekanismer som påverkar doripenem hör inaktivering av aktiv substans

genom karbapenemhydrolyserande enzymer, mutanta eller förvärvade PBP, minskad permeabilitet hos

yttermembranet samt aktiv efflux. Doripenem är stabilt mot hydrolys av de flesta betalaktamaser,

inklusive penicillinaser och cefalosporinaser producerade av grampositiva och gramnegativa bakterier,

med undantag för de relativt sällsynta karbapenemhydrolyserande betalaktamaserna. Organismer som

är resistenta mot andra karbapenemer uppvisar vanligtvis korsresistens mot doripenem.

Meticillinresistenta stafylokocker ska alltid anses vara resistenta mot doripenem. Liksom för andra

antibiotika, inklusive karbapenemer, är det visat att doripenem kan selektera fram resistenta

bakteriestammar.

Brytpunkter

Följande MIC-brytpunkter har fastställts av the European Committee on Antimicrobial Susceptibility

Testing (EUCAST):

Icke artrelaterade

1 mg/l och R > 4 mg/l

Stafylokocker

baseras på brytpunkten för meticillin

Enterobacteriaceae

1 mg/l och R > 4 mg/l

Acinetobacter spp.

1 mg/l och R > 4 mg/l

Pseudomonas spp.

1 mg/l och R > 4 mg/l

Streptococcus spp. förutom S. pneumoniae

1 mg/l och R > 1 mg/l

S. pneumoniae

1 mg/l och R > 1 mg/l

Enterokocker

”olämpligt mål”

Haemophilus spp.

1 mg/l och R > 1 mg/l

N. gonorrhoeae

IE (otillräcklig evidens)

Anaerober

1 mg/l och R > 1 mg/l

Känslighet

Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för särskilda arter, och lokal

information om resistensmönster är önskvärd, i synnerhet vid behandling av svåra infektioner.

Expertråd bör inhämtas när det lokala resistensmönstret är sådant att läkemedlets användbarhet,

åtminstone för vissa typer av infektioner, kan ifrågasättas.

Lokala anhopningar av infektioner orsakade av karbapenemresistenta organismer har rapporterats

inom Europeiska unionen. Informationen nedan ger endast en ungefärlig orientering i fråga om

sannolikheten för att en viss mikroorganism är känslig för doripenem eller inte.

Vanligtvis känsliga arter:

Grampositiva aerober

Enterococcus faecalis*

Staphylococcus aureus (endast meticillinkänsliga stammar)*

Staphylococcus spp. (endast meticillinkänsliga stammar)

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus spp.

Gramnegativa aerober

Citrobacter diversus

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae*

Haemophilus influenzae*

Escherichia coli*

Klebsiella pneumoniae*

Klebsiella oxytoca

Morganella morganii

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Providencia stuartii

Salmonella spp.

Serratia marcescens

Shigella spp.

Anaerober

Bacteroides fragilis*

Bacteroides caccae*

Bacteriodes ovatus

Bacteroides uniformis*

Bacteroides thetaiotaomicron*

Bacteroides vulgatus*

Bilophila wadsworthia

Peptostreptococcus magnus

Peptostreptococcus micros*

Porphyromonas spp.

Prevotella spp.

Sutterella wadsworthensis

Arter för vilka förvärvad resistens kan utgöra ett problem:

Acinetobacter baumannii*

Acinetobacter spp.

Burkholderia cepacia$+

Pseudomonas aeruginosa*

Organismer med nedärvd resistens:

Grampositiva aerober

Enterococcus faecium

Gramnegativa aerober

Stenotrophomonas maltophila

Legionella spp

arter mot vilka aktivitet har visats i kliniska studier

arter som uppvisar naturlig intermediär känslighet

arter med > 50 % förvärvad resistens i ett eller flera medlemsländer

alla meticillinresistenta stafylokocker skall betraktas som resistenta mot doripenem

Data från kliniska studier

Ventilatorassocierad pneumoni

En studie av 233 patienter med sent debuterande VAP visade inte non-inferiority för en 7-dagars

behandling med doripenem (1 g var 8: e timme som en 4-timmars infusion) jämfört med en 10-dagars

behandling med imipenem/cilastatin (1 g var 8:e timme som en 1-timmes infusion). Dessutom hade

patienterna rätt att få specificerade tilläggsbehandlingar. Studien avbröts i förtid på rekommendation

av en oberoende säkerhetskommitté. Det kliniska behandlingssvaret vid slutet av behandlingsbesöken

på dag 10 var numeriskt lägre för patienter i doripenem-armen i den primära mikrobiologiska

intent to treat (MITT)-analysen (45,6 % jämfört med 56,8 %, 95 % CI: -26,3%; 3,8 %) och i den co-

primära mikrobiologiskt utvärderingsbara (ME)-analysen (49,1 % [28/57] jämfört med 66,1 %

[39/59]), 95 % CI: -34,7 %; 0,8 %). Den totala 28 dagars-mortaliteten av alla orsaker var numeriskt

högre för doripenem-behandlade patienter i MITT-analysgruppen (21,5 % jämfört med 14,8 %, 95 %

CI: -5,0 %; 18,5 %). Skillnaden i det kliniska behandlingssvaret mellan doripenem jämfört med

imipenem/cilastatin var större hos patienter med APACHE score > 15 (16/45 [36%] jämfört med

23/46 [50 %]) och hos patienter infekterade med Pseudomonas aeruginosa 7/17 [41 %] jämfört med

6/10 [60 %]).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Medelvärden på C

och AUC

0-∞

för doripenem hos friska försökspersoner i de olika studierna, efter

administrering av 500 mg under 1 timme, är cirka 23 µg/ml respektive 36 µg.h/ml. Medelvärden på

och AUC

0-∞

för doripenem hos friska försökspersoner i de olika studierna, efter administrering av

500 mg respektive 1 g under 4 timmar, är ungefär 8 µg/ml och 17 µg/ml, respektive 34 µg.h/ml och

68 µg.h/ml. Det sker ingen ackumulering av doripenem efter upprepade intravenösa infusioner på

antingen 500 mg eller 1 g, givet var 8:e timme i 7 till 10 dagar till personer med normal njurfunktion.

Farmakokinetiken för doripenem efter enkeldos, 4 timmars infusion är hos vuxna med cystisk fibros

likartad den hos vuxna utan cystisk fibros. Adekvata och välkontrollerade studier för att fastsälla

säkerhet och effekt av doripenem hos patienter med cystisk fibros har inte utförts.

Distribution

Doripenems genomsnittliga bindningsgrad till plasmaproteiner var cirka 8,1 %, oberoende av

plasmakoncentrationen. Distributionsvolymen vid steady state är cirka 16,8 l, vilket överensstämmer

med extracellulärvätskans volym hos människa. Doripenem penetrerar väl in i ett flertal kroppsvätskor

och vävnader, exempelvis livmodervävnad, peritonealvätska, prostatavävnad, gallblåsevävnad samt

urin.

Metabolism

Doripenems metabolism till en mikrobiologiskt inaktiv ringöppnad metabolit sker främst med hjälp av

dehydropeptidas-I. Doripenem genomgår liten till ingen cytokrom P450-medierad (CYP450)

metabolism. I in vitro-studier har fastställts att doripenem inte hämmar eller inducerar aktivitet hos

CYP-isoformerna 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A4.

Eliminering

Doripenem elimineras i första hand oförändrat via njurarna. Doripenems genomsnittliga terminala

halveringstid i plasma hos friska unga vuxna är cirka 1 timme, och plasmaclearance är cirka

15,9 l/timme. Genomsnittlig njurclearance är 10,3 l/timme. Storleken på detta värde, i kombination

med den signifikant minskade elimination av doripenem som ses vid samtidig tillförsel av probenecid,

tyder på att doripenem genomgår glomerulär filtration, tubulär sekretion och reabsorption. Hos friska

unga vuxna, som fick en engångsdos av 500 mg Doribax, återfanns i urinen 71 % av dosen som

oförändrad aktiv substans och 15 % som ringöppnad metabolit. Efter administrering av en engångsdos

av 500 mg radioaktivt märkt doripenem till friska unga vuxna återfanns mindre än 1 % av den totala

radioaktiviteten i feces. Farmakokinetiken för doripenem är linjär i dosintervallet 500 mg till 2 g när

det ges som intravenös infusion under 1 timme och 500 mg till 1 g när det ges som intravenös infusion

under 4 timmar.

Nedsatt njurfunktion

Efter en engångsdos på 500 mg Doribax, ökade AUC för doripenem 1,6 gånger för patienter med lätt

nedsatt njurfunktion (CrCl 51–79 ml/min); 2,8 gånger för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

(CrCl 31–50 ml/min) och 5,1 gånger för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (CrCl

30 ml/min),

jämfört med åldersmatchade friska försökspersoner med normal njurfunktion (CrCl >80 ml/min).

AUC för den mikrobiologiskt inaktiva ringöppnade metaboliten (doripenem-M-1) tros vara avsevärt

ökad hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion jämfört med hos friska försökspersoner.

Dosjustering krävs för patienter med måttligt och gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Dosjustering för Doribax är nödvändig hos patienter som behandlas med kontinuerliga dialysmetoder

(se avsnitt 4.2). I en studie där 12 patienter med terminal njursjukdom fick en engångsdos doripenem

på 500 mg som 1-timmes i.v. infusion ökades den systemiska exponeringen av doripenem och

doripenem-M-1 hos dessa jämfört med friska försökspersoner. Mängden doripenem och

doripenem-M-1 som avlägsnats under en 12-timmars CVVH-behandling var omkring 28 % respektive

10 % av dosen, och under en 12-timmars CVVHDF-behandling 21 % respektive 8 % av dosen.

Doseringsrekommendationer för patienter som behandlas med kontinuerliga dialysmetoder utarbetades

för att uppnå systemiska exponeringar av doripenem liknande dem hos patienter med normal

njurfunktion vilka får doripenem 500 mg som en 1-timmes infusion, för att erhålla

doripenemkoncentrationer över minsta hämmande koncentration på 1 mg/ml underminst 35 % av

doseringsintervallet, och för att upprätthålla exponeringar av doripenem och doripenem-M-1-metabolit

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

under de nivåer som observerats med en 1-timmes infusion av 1 g doripenem var 8:e timme till friska

försökspersoner. Dessa doseringsrekommendationer härleds från modelleringsdata från patienter med

terminal njursjukdom som behandlas med kontinuerliga dialysmetoder och tar hänsyn till eventuella

ökningar av icke-renalt karbapenemclearance hos patienter med akut njurinsufficiens jämfört med

patienter med kronisk njurfunktionsnedsättning. Doripenem-M-1 hade en långsam eliminering hos

denna patientgrupp och halveringstiden (samt AUC) är inte tillfredställande fastställd. Det kan därför

inte uteslutas att erhållen exponering hos patienter som behandlas med kontinuerliga dialysmetoder

blir högre än uppskattat och därmed högre metabolitexponeringar än dem som observerades med en

1-timmes infusion av 1 g doripenem var 8:e timme hos friska personer. Följderna av ökade

metabolitexponeringar in vivo är okända eftersom data gällande farmakologisk aktivitet saknas med

undantag för antimikrobiell aktivitet (se avsnitt 4.4). Om doripenemdosen överskrider den

rekommenderade dosen vid kontinuerliga dialysmetoder ökar den systemiska exponeringen av

doripenem-M-1 ännu mer. Den kliniska konsekvensen för en sådan ökad exponering är okänd.

Den systemiska exponeringen för doripenem och doripenm-M-1 är väsentligt förhöjd hos patienter

med terminal njursjukdom som behandlas med hemodialys jämfört med friska försökspersoner. I en

studie där 6 patienter med terminal njursjukdom fick en engångsdos på 500 mg doripenem som

intravenös infusion var mängden doripenem och doripenem-M-1 som avlägsnades under en 4-timmars

hemodialysbehandling 46 % respektive 6 % av dosen. Det finns otillräckligt med information för att

kunna ge dosjusteringsrekommendationer förpatienter som behandlas med intermittent hemodialys

eller andra dialysformer än kontinuerliga dialysmetoder (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för doripenem hos patienter med nedsatt leverfunktion har inte fastställts. Då

doripenem inte förefaller genomgå metabolism i levern förväntas inte farmakokinetiken för doripenem

påverkas av nedsatt leverfunktion.

Äldre

Ålderns betydelse för doripenems farmakokinetik utvärderades på friska äldre manliga och kvinnliga

försökspersoner (ålder 66–84 år). AUC för doripenem ökade med 49 % hos äldre vuxna i förhållande

till yngre vuxna. Dessa förändringar kunde i huvudsak tillskrivas åldersrelaterade förändringar av

njurfunktionen. Ingen dosjustering krävs för äldre patienter, utom i fall med måttligt till gravt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Kön

Hur patientens kön inverkar på doripenems farmakokinetik utvärderades på friska manliga och

kvinnliga försökspersoner. AUC för Doripenem var 13 % högre hos kvinnor än hos män. Ingen

dosjustering rekommenderas baserat på kön.

Etnicitet

Hur patientens etnicitet inverkar på doripenems farmakokinetik undersöktes genom en

populationsbaserad farmakokinetisk analys. Ingen signifikant skillnad i genomsnittlig clearance av

doripenem observerades för olika etniska grupper, varför ingen dosjustering rekommenderas baserat

på etnicitet.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för

människa. På grund av utformningen av studierna av allmäntoxicitet och skillnader i farmakokinetiken

hos djur och människa kunde dock kontinuerlig exponering av djuren inte säkerställas i dessa studier.

Inga reproduktionseffekter observerades i studier utförda på råtta och kanin. Dessa studier har dock

begränsad relevans eftersom de utfördes med daglig engångsdosering, vilket resulterade i mindre än en

tiondel av den dagliga durationen för doripenemexponeringen för djur.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Inga

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.3.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Förvaring av färdigberedd lösning: Vid beredning med sterilt vatten för injektionsvätskor eller

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, kan Doribax suspension i injektionsflaskan

förvaras i upp till 1 timme vid högst 30

C innan den överförs till och späds i infusionspåsen.

Efter spädning i infusionspåsen skall Doribax infusion som förvaras vid rumstemperatur eller i

kylskåp användas i enlighet med tidsangivelserna i nedanstående tabell:

Tidpunkter då beredning, spädning och infusion måste vara avslutade för Doribax infusionslösning

Infusionslösning

Lösning förvarad vid

rumstemperatur

Lösning förvarad i

kylskåp (2

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning

12 timmar

72 timmar*

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska,

lösning

4 timmar

24 timmar*

När infusionslösningen väl har tagits ut ur kylskåpet skall infusionen vara avslutad inom ramen för

stabilitetstiden i rumstemperatur, förutsatt att den totala tiden i kylskåp, tiden för att uppnå rumstemperatur

och infusionstiden inte överskrider stabilitetstiden i kylskåp.

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning skall inte användas för infusioner som pågår längre än

1 timme.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för de tider och lösningar som framgår av

ovanstående tabell.

Från mikrobiologisk synpunkt skall läkemedlet användas omedelbart. Om läkemedlet inte används

omedelbart är det användaren som har ansvar för förvaringstiden och förvaringsvillkoren före

användning, som normalt inte ska vara längre än 24 timmar vid 2

C–8

C, såvida inte

beredningen/spädningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning och som infusionslösning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska 20 ml av genomskinligt typ I-glas.

Läkemedlet är förpackat i kartonger innehållande 10 injektionsflaskor.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Doribax skall beredas och därefter spädas vidare innan det ges som infusion.

Beredning av en 250 mg-dos infusionsvätska, lösning genom att använda en injektionsflaska

innehållande 250 mg

Tillför 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning till injektionsflaskan innehållande 250 mg och skaka så att en

suspension bildas.

Inspektera suspensionen visuellt med avseende på främmande partiklar. Observera:

suspensionen är inte avsedd för direkt infusion.

Dra upp suspensionen med spruta och kanyl och för över den till en infusionspåse innehållande

50 ml eller 100 ml av antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Blanda tills fullständig upplösning skett.

Infundera all denna lösning för att tillföra en 250 mg-dos av doripenem.

Utseendet hos Doribax infusionsvätska, lösning kan variera från en klar, färglös lösning till en lösning

som är klar och svagt gul. Färgvariationer inom det beskrivna området påverkar inte läkemedlets

effekt.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/467/002

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 25 juli 2008

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Doribax 500 mg pulver till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller doripenemmonohydrat motsvarande 500 mg doripenem.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till infusionsvätska, lösning (pulver till infusionsvätska)

Vitt till svagt gulaktigt benvitt kristallint pulver

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Doribax är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna (se avsnitt 4.4 och 5.1):

Nosokomial pneumoni (inklusive ventilatorassocierad pneumoni)

Komplicerade intraabdominella infektioner

Komplicerade urinvägsinfektioner

Officiella riktlinjer för ändamålsenlig användning av antibiotika skall beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos och administrering för respektive infektion framgår av nedanstående tabell:

Infektion

Frekvens

Infusionstid

Nosokomial pneumoni inklusive

ventilatorassocierad pneumoni

500 mg eller 1 g*

var 8:e timme

1 eller 4 timmar**

Komplicerad intraabdominell

infektion

500 mg

var 8:e timme

1 timme

Komplicerad UVI, inklusive

pyelonefrit

500 mg

var 8:e timme

1 timme

1 g var 8:e timme som en 4-timmars infusion kan övervägas hos patienter med förhöjd njurclearance (särskilt de

med kreatininclearance (CrCl) ≥ 150 ml/min) och/eller vid infektioner med icke-fermenterande gramnegativa

patogener (såsom Pseudomonas spp. och Acinetobacter spp.). Denna dosregim bygger på PK/PD-data (se avsnitt

4.4, 4.8 och 5.1).

** Baserat framförallt på PK/PD-samband kan en 4-timmars infusionstid vara att föredra vid infektioner orsakade av

patogener med nedsatt känslighet (se avsnitt 5.1). Denna doseringsregim bör även beaktas vid speciellt allvarliga

infektioner.

Behandlingslängd

Vanlig behandlingslängd för en doripenemkur sträcker sig från 5–14 dagar, och den bestäms av

infektionens svårighetsgrad, lokalisation, infekterande patogen samt det kliniska behandlingssvaret.

Den vanliga behandlingstiden för patienter med nosokomial pneumoni, inklusive ventilatorassocierad

pneumoni är 10 till 14 dagar och är ofta i det övre intervallet för patienter infekterade med icke-

fermenterande gramnegativa patogener (såsom Pseudomonas spp. och Acinetobacter spp.) (se avsnitt

5.1).

Doripenem gavs i upp till 14 dagar i kliniska studier, men säkerheten vid längre behandlingstider har

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

inte fastställts. Efter påbörjad behandling med intravenöst doripenem är det, så snart klinisk förbättring

har konstaterats, möjligt att göra ett byte till lämplig oral terapi för att fullfölja behandlingen.

Äldre (≥ 65 år)

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter, utom i fall med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion (se

Nedsatt njurfunktion nedan och avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

För patienter med lätt nedsatt njurfunktion (dvs. med kreatininclearance (CrCl) > 50 till

80 ml/min)

krävs ingen dosjustering.

För patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (CrCl ≥ 30 till

50 ml/min) skall doripenem ges i

dosen 250 mg var 8:e timme (se avsnitt 6.6). För patienter med gravt nedsatt njurfunktion

(CrCl < 30 ml/min) skall doripenem ges i dosen 250 mg var 12:e timme (se avsnitt 6.6). Hos patienter

som förskrivs 1 g var 8: e timme som en 4-timmars infusion, bör dosen justeras på liknande sätt

(måttligt nedsatt njurfunktion: 500 mg var 8:e timme, gravt nedsatt njurfunktion: 500 mg var 12:e

timme).

På grund av begränsade kliniska data och en förväntad ökad exponering för doripenem och dess

metabolit (doripenem-M-1), skall Doribax användas med försiktighet till patienter med gravt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Dialyspatienter

Doserings- och administreringsrekommendationer för Doribax till patienter som behandlas med

kontinuerliga dialysmetoder redovisas i nedanstående tabell:

CRRT-

behandling

Glomerulär

filtrationshastighet

Frekvens

Infusionstid

Mål att uppnå

(MIC)

CVVH

≤ 30 ml/min

250 mg

var 12:e timme

4 timmar

≤ 1 mg/L

CVVHDF

< 5 ml/min

250 mg

var 12:e timme

4 timmar

≤ 1 mg/L

CVVHDF

5-30 ml/min

500 mg

var 12:e timme

4 timmar

≤ 1 mg/L

CRRT: kontinuerliga dialysmetoder; CVVH: kontinuerlig veno-venös hemofiltration; CVVHDF: kontinuerlig

veno-venös hemodiafiltration; MIC: minsta hämmande koncentration

För patienter med akut njurinsufficiens som behandlas med CRRT krävs en infusionstid på 4 timmar med hänsyn till eventuella

ökningar av icke-renalt karbapenemclearance hos patienter med akut njurinsufficiens

Patienter med kronisk njurfunktionsnedsättning som behandlas med CRRT kan antingen behandlas med 1-timmes eller 4-timmars

infusion. Baserat huvudsakligen på PK/PD-övervägande kan en 4-timmars infusion vara mer lämplig för att maximera den

procentuella tiden under doseringsintervallet under vilken plasmakoncentrationen av doripenem överskrider the minsta hämmande

koncentrationen (%T > MIC), (se avsnitt 5.1).

Doseringsrekommendationer för patogener med MIC > 1 mg/L har inte fastställts för kontinuerliga

dialysmetoder på grund av ackumulationsrisken för doripenem och metaboliten doripenem-M-1 (se

avsnitt 4.4 och 5.2). Noggrann monitorering av biverkningar rekommenderas för patienter som

behandlas med kontinuerliga dialysmetoder p.g.a. begränsade kliniska data och en förväntad ökad

exponering av doripenem-M-1-metaboliten (se avsnitt 4.4).

Det finns otillräckligt med information för att rekommendationer skall kunna ges i fråga om

dosjustering för patienter som behandlas med andra dialysformer (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Doribax för barn under 18 år har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Doribax skall beredas och därefter spädas vidare (se avsnitt 6.6) innan det ges som intravenös infusion

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

under 1 eller 4 timmar.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen

Överkänslighet mot något annat karbapenemantibiotikum

Svår överkänslighet (t.ex. anafylaktisk reaktion, allvarlig hudreaktion) mot någon annan typ av

betalaktamantibiotikum (t.ex. penicilliner eller cefalosporiner).

4.4

Varningar och försiktighet

Generellt

Valet av doripenem för att behandla en enskild patient bör ta hänsyn till lämpligheten i att använda ett

karbapenemantibiotikum baserat på faktorer som infektionens svårighetsgrad, förekomsten av

resistens mot andra lämpliga antibiotika och risken att selektera fram karbapenemresistenta bakterier.

Val av antibiotikum och dos bör ske efter noggrant övervägande vid behandling av patienter med sent

debuterande ventilatorassocierad pneumoni (> 5 dagar sjukhusvistelse) och i andra nosokomiala

pneumonifall där patogener med nedsatt känslighet misstänks eller bekräftas, såsom

Pseudomonas spp. och Acinetobacter spp. (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Samtidig användning av en aminoglykosid kan vara indicerat vid misstänkt eller bevisad inblandning

av Pseudomonas aeruginosa-infektioner inom de godkända indikationerna (se avsnitt 4.1).

Överkänslighetsreaktioner

Allvarliga, och i vissa fall dödliga, överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) har

förekommit hos patienter som behandlats med betalaktamantibiotika. Innan behandling med Doribax

påbörjas skall det noga säkerställas om patienten tidigare drabbats av överkänslighetsreaktioner mot

andra aktiva substanser inom denna läkemedelsklass eller mot betalaktamantibiotika. Doribax skall

användas med försiktighet till patienter med sådana reaktioner i anamnesen. Skulle en

överkänslighetsreaktion mot doripenem uppträda skall medlet sättas ut omedelbart och lämpliga

åtgärder vidtas. Vid allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) krävs att akut

behandling sätts in omedelbart.

Krampanfall

Krampanfall har rapporterats under behandling med karbapenemer inklusive doripenem (se avsnitt

4.8). Krampanfall i kliniska studier med doripenem förekom oftast hos de med tidigare existerande

störningar i det centrala nervsystemet (t.ex. stroke eller krampanfall i anamnesen), nedsatt njurfunktion

och vid doser högre än 500 mg.

Pseudomembranös kolit

Pseudomembranös kolit orsakad av Clostridium difficile har rapporterats för Doribax och kan i

svårighetsgrad variera från lindrig till livshotande. Därför är det viktigt att överväga denna diagnos hos

patienter som drabbas av diarré under eller efter behandling med Doribax (se avsnitt 4.8).

Överväxt av icke-känsliga bakterier

Tillförsel av doripenem, liksom av andra antibiotika, har kunnat sättas i samband med uppträdande

och selektion av stammar med nedsatt känslighet. Patienterna skall följas noga under behandlingen.

Om en superinfektion uppträder skall lämpliga åtgärder vidtas. Långvarig användning av Doribax skall

undvikas.

Läkemedelsinteraktion med valproinsyra

Samtidig behandling med doripenem och valproinsyra/natriumvalproat rekommenderas inte (se avsnitt

4.5).

Pneumonit vid inhalation

När Doribax i studiesyfte har administrerats via inhalation har pneumonit förekommit. Därför skall

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

doripenem inte administreras på detta sätt.

Kontinuerliga dialysmetoder

Exponeringen av metaboliten doripenem-M-1 hos patienter som behandlas med kontinuerliga

dialysmetoder kan ökas till nivåer, för vilka säkerhetsdata in vivo saknas för närvarande. Metaboliten

saknar avsedd farmakologisk aktivitet men andra möjliga farmakologiska effekter är okända.

Noggrann monitorering av biverkningar är därför rekommenderad (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Beskrivning av patientpopulationen i kliniska studier

I två kliniska studier av patienter med nosokomial pneumoni (N=979) hade 60 % av de kliniskt

utvärderbara Doribaxbehandlade patienterna ventilatorassocierad pneumoni (VAP). Av dessa hade

50 % sent debuterande VAP (definierat som VAP med debut efter fem dagars mekanisk ventilation),

54 % hade en APACHE II-score > 15 (APACHE = Acute Physiology And Chronic Health Evaluation)

och 32 % fick samtidig behandling med aminoglykosider (76 % i mer än 3 dagar).

I två kliniska studier av patienter med komplicerade intraabdominella infektioner (N=962) var

appendix den vanligaste anatomiska lokalisationen av infektionen (62 %) hos mikrobiologiskt

utvärderbara Doribaxbehandlade patienter. Av dessa hade 51 % generaliserad peritonit då

behandlingen inleddes. Andra infektionskällor var kolonperforation (20 %), komplicerad kolecystit (5

%) och infektioner med andra lokalisationer (14 %). 11 % hade en APACHE II-score > 10; 9,5 % hade

postoperativa infektioner, 27 % hade en eller flera intraabdominella abscesser och 4 % hade samtidig

bakteriemi då behandlingen inleddes.

I två kliniska studier av patienter med komplicerade urinvägsinfektioner (N=1 179) hade 52 % av de

mikrobiologiskt utvärderbara Doribaxbehandlade patienterna komplicerade nedre urinvägsinfektioner,

och 48 % hade pyelonefrit, vilken i 16 % av fallen var komplicerad. Sammantaget hade 54 % av

patienterna en komplicerande faktor, 9 % hade samtidig bakteriemi och 23 % var infekterade med en

levofloxacinresistent urinvägspatogen då behandlingen inleddes.

Erfarenheten från svårt immunkomprometterade patienter som får immunsuppressiv behandling,

liksom från patienter med svår neutropeni, är begränsad eftersom denna population har exkluderats

från fas III-studierna.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Doripenem genomgår liten till ingen cytokrom P450-medierad (CYP450) metabolism. Baserat på in

vitro-studier förväntas inte att doripenem skall hämma eller inducera aktivitet hos CYP450. Därför är

inga CYP450-relaterade läkemedelsinteraktioner att förvänta (se avsnitt 5.2).

Det har visats att samtidig administrering av doripenem och valproinsyra signifikant minskar nivån av

valproinsyra i serum till nivåer under det terapeutiska intervallet. Den minskade nivån av valproinsyra

kan leda till otillfredsställande anfallskontroll. I en interaktionsstudie minskade serumkoncentrationen

av valproinsyra markant (AUC minskade med 63 %) vid samtidig administreringav doripenem och

valproinsyra. Interaktionen hade ett snabbt tillslag. Eftersom patienterna endast fick fyra doser av

doripenem, kan en fortsatt minskning av nivån av valproinsyra inte uteslutas vid samtidig

administrering under längre tid.

Minskning i nivån av valproinsyra har även rapporterats då det getts tillsammans med andra

karbapenempreparat, vilket lett till 60-100 % minskning i nivån av valproinsyra på ungefär två dagar.

Därför ska alternativ antibakteriell behandling eller antiepileptisk tilläggsbehandling övervägas.

Probenecid konkurrerar med doripenem i fråga om renal tubulär sekretion och minskar njurclearance

för doripenem. I en interaktionsstudie ökade genomsnittlig AUC för doripenem med 75 % efter

samtidig tillförsel av probenecid. Därför rekommenderas inte samtidig tillförsel av probenecid och

Doribax. Interaktion med andra läkemedel som elimineras via renal tubulär sekretion kan inte

uteslutas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Graviditet

För doripenem finns begränsat med data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier är

ofullständiga vad gäller effekter på graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller

utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Doribax skall användas under

graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Det är okänt om doripenem utsöndras i bröstmjölk. En studie på råtta har visat att doripenem och dess

metabolit överförs till mjölk. Vid ställningstagande till om kvinnan skall fortsätta/sluta amma eller

fortsätta/sluta behandlas med Doribax skall såväl nyttan med amning för barnet som nyttan med

Doribaxbehandling för kvinnan beaktas.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data tillgängliga beträffande potentiella effekter av doripenembehandling på

manlig eller kvinnlig fertilitet. Intravenös injektion av doripenem gav inga negativa effekter på den

allmänna fertiliteten hos behandlade han- och honråttor eller på postnatal utveckling och

fortplantningsförmågan hos avkomman vid doser så höga som 1 g/kg/dag (baserat på AUC, minst

motsvarande exponering för människa vid dosen 500 mg administrerad var 8:e timme).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Mot bakgrund av rapporterade biverkningar förväntas inte Doribax påverka

förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Hos 3 142 vuxna patienter (av vilka 1 817 fick Doribax), som var föremål för säkerhetsutvärdering i

kliniska prövningar i fas II och III, förekom biverkningar orsakade av Doribax 500 mg, givet var 8:e

timme, hos 32 %. Doribaxbehandlingen avbröts på grund av biverkningar hos totalt 0,1 % av

patienterna. Biverkningar som ledde till avbrytande av Doribaxbehandling var illamående (0,1 %),

diarré (0,1 %), klåda (0,1 %), svampinfektion i vulva (0,1 %), förhöjda leverenzymer (0,2 %) och

hudutslag (0,2 %). De vanligaste biverkningarna var huvudvärk (10 %), diarré (9 %) och illamående

(8 %).

Säkerhetsprofilen hos cirka 500 patienter som fick Doribax 1 g var 8:e timme som en 4 timmars

infusion i kliniska fas I, II och III-studier var i överensstämmelse med säkerhetsprofilen för patienter

som fick 500 mg var 8:e timme.

Biverkningstabell

Biverkningar som registrerats för Doribax under kliniska prövningar och efter marknadsintroduktionen

är listade nedan efter frekvenskategori. Frekvenskategorierna definieras enligt följande: mycket

vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Biverkningar som registrerats för Doribax under kliniska prövningar och efter

marknadsintroduktionen

Infektioner och infestationer

Vanliga: oral candidos, svampinfektion i vulva

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga: trombocytopeni, neutropeni

Immunsystemet

Mindre vanliga: överkänslighetsreaktioner (se avsnitt

4.4)

Ingen känd frekvens: anafylaxi (se avsnitt 4.4)

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga: huvudvärk

Mindre vanliga: krampanfall (se avsnitt 4.4)

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Blodkärl

Vanliga: flebit

Magtarmkanalen

Vanliga: illamående, diarré

Mindre vanliga: C. difficile-kolit (se avsnitt 4.4)

Lever och gallvägar

Vanliga: förhöjda leverenzymer

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: klåda, hudutslag

Ingen känd frekvens: Toxisk epidermal nekrolys,

Steven-Johnsons syndrom

4.9

Överdosering

I en fas I-studie på friska försökspersoner som fick doripenem 2 g infunderat under 1 timme var 8:e

timme under 10 till 14 dagar, var förekomsten av hudutslag mycket vanlig (5 av 8 försökspersoner).

Utslagen försvann inom 10 dagar efter att administreringen av doripenem avbröts.

I händelse av överdosering skall Doribax sättas ut och allmän understödjande behandling ges tills

elimination skett via njurarna. Doribax kan avlägsnas genom kontinuerliga dialysmetoder eller

hemodialys (se avsnitt 5.2). Det finns dock ingen information att tillgå om användning av någon av

metoderna som behandling vid överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, karbapenemer, ATC-kod:

J01DH04

Verkningsmekanism

Doripenem är ett syntetiskt karbapenemantibiotikum.

Doripenem utövar sin baktericida effekt genom att hämma biosyntesen av bakteriernas cellväggar.

Doripenem inaktiverar ett flertal essentiella penicillinbindande proteiner (PBP), vilket leder till

hämning av cellväggssyntesen och därpå följande celldöd.

In vitro uppvisade doripenem liten potential för att motverka eller motverkas av andra antibakteriella

medel. Additiv aktivitet eller svag synergi med amikacin och levofloxacin har observerats för

Pseudomonas aeruginosa och för grampositiva bakterier med daptomycin, linezolid, levofloxacin och

vankomycin.

Farmakokinetiska/farmakodynamiska förhållanden

På samma sätt som för andra betalaktamantibiotika är det visat att den tid då plasmakoncentrationen av

doripenem överskrider minimum inhibitory concentration (%T>MIC) för den infekterande organismen

bäst korrelerar med effekten i prekliniska studier av farmakokinetik/farmakodynamik (PK/PD). Monte

Carlo-simuleringar baserade på resultat avseende patogenernas känslighet i avslutade fas III-

prövningar och PK-data på populationsnivå visade att målvärdet för %T>MIC på 35 % uppnåddes hos

mer än 90 % av patienterna med nosokomial pneumoni, komplicerade urinvägsinfektioner och

komplicerade intraabdominella infektioner, oavsett grad av njurfunktion.

Genom att förlänga infusionstiden för doripenem till 4 timmar maximeras %T>MIC för en given dos,

och detta utgör grunden för alternativet att ge 4-timmarsinfusioner till patienter med nosokomial

pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni. Hos allvarligt sjuka patienter eller hos de med

nedsatt immunologiskt svar kan en 4 timmars infusionstid kan vara mer lämplig när MIC för

doripenem för den kända eller misstänkta patogenen (patogenerna) har vistas eller tros vara >0,5 mg/l,

för att uppnå målet 50 % T > MIC hos minst 95 % av patienterna (se avsnitt 4.2). Monte Carlo-

simuleringar gav stöd för användning av 500 mg givet som 4-timmarsinfusion var 8:e timme till

patienter med normal njurfunktion i fråga om patogener med MIC för doripenem

4 mg/l.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Resistensmekanismer

Till de bakteriella resistensmekanismer som påverkar doripenem hör inaktivering av aktiv substans

genom karbapenemhydrolyserande enzymer, mutanta eller förvärvade PBP, minskad permeabilitet hos

yttermembranet samt aktiv efflux. Doripenem är stabilt mot hydrolys av de flesta betalaktamaser,

inklusive penicillinaser och cefalosporinaser producerade av grampositiva och gramnegativa bakterier,

med undantag för de relativt sällsynta karbapenemhydrolyserande betalaktamaserna. Organismer som

är resistenta mot andra karbapenemer uppvisar vanligtvis korsresistens mot doripenem.

Meticillinresistenta stafylokocker ska alltid anses vara resistenta mot doripenem. Liksom för andra

antibiotika, inklusive karbapenemer, är det visat att doripenem kan selektera fram resistenta

bakteriestammar.

Brytpunkter

Följande MIC-brytpunkter har fastställts av the European Committee on Antimicrobial Susceptibility

Testing (EUCAST):

Icke artrelaterade

1 mg/l och R > 4 mg/l

Stafylokocker

baseras på brytpunkten för meticillin

Enterobacteriaceae

1 mg/l och R > 4 mg/l

Acinetobacter spp.

1 mg/l och R > 4 mg/l

Pseudomonas spp.

1 mg/l och R > 4 mg/l

Streptococcus spp. förutom S. pneumoniae

1 mg/l och R > 1 mg/l

S. pneumoniae

1 mg/l och R > 1 mg/l

Enterokocker

”olämpligt mål”

Haemophilus spp.

1 mg/l och R > 1 mg/l

N. gonorrhoeae

IE (otillräcklig evidens)

Anaerober

1 mg/l och R > 1 mg/l

Känslighet

Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för särskilda arter, och lokal

information om resistensmönster är önskvärd, i synnerhet vid behandling av svåra infektioner.

Expertråd bör inhämtas när det lokala resistensmönstret är sådant att läkemedlets användbarhet,

åtminstone för vissa typer av infektioner, kan ifrågasättas.

Lokala anhopningar av infektioner orsakade av karbapenemresistenta organismer har rapporterats

inom Europeiska unionen. Informationen nedan ger endast en ungefärlig orientering i fråga om

sannolikheten för att en viss mikroorganism är känslig för doripenem eller inte.

Vanligtvis känsliga arter:

Grampositiva aerober

Enterococcus faecalis*

Staphylococcus aureus (endast meticillinkänsliga stammar)*

Staphylococcus spp. (endast meticillinkänsliga stammar)

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus spp.

Gramnegativa aerober

Citrobacter diversus

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae*

Haemophilus influenzae*

Escherichia coli*

Klebsiella pneumoniae*

Klebsiella oxytoca

Morganella morganii

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Providencia rettgeri

Providencia stuartii

Salmonella spp.

Serratia marcescens

Shigella spp.

Anaerober

Bacteroides fragilis*

Bacteroides caccae*

Bacteriodes ovatus

Bacteroides uniformis*

Bacteroides thetaiotaomicron*

Bacteroides vulgatus*

Bilophila wadsworthia

Peptostreptococcus magnus

Peptostreptococcus micros*

Porphyromonas spp.

Prevotella spp.

Sutterella wadsworthensis

Arter för vilka förvärvad resistens kan utgöra ett problem:

Acinetobacter baumannii*

Acinetobacter spp.

Burkholderia cepacia$+

Pseudomonas aeruginosa*

Organismer med nedärvd resistens:

Grampositiva aerober

Enterococcus faecium

Gramnegativa aerober

Stenotrophomonas maltophila

Legionella spp

arter mot vilka aktivitet har visats i kliniska studier

arter som uppvisar naturlig intermediär känslighet

arter med > 50 % förvärvad resistens i ett eller flera medlemsländer

alla meticillinresistenta stafylokocker skall betraktas som resistenta mot doripenem

Data från kliniska studier

Ventilatorassocierad pneumoni

En studie av 233 patienter med sent debuterande VAP visade inte non-inferiority för en 7-dagars

behandling med doripenem (1 g var 8: e timme som en 4-timmars infusion) jämfört med en 10-dagars

behandling med imipenem/cilastatin (1 g var 8:e timme som en 1-timmes infusion). Dessutom hade

patienterna rätt att få specificerade tilläggsbehandlingar. Studien avbröts i förtid på rekommendation

av en oberoende säkerhetskommitté. Det kliniska behandlingssvaret vid slutet av behandlingsbesöken

på dag 10 var numeriskt lägre för patienter i doripenem-armen i den primära mikrobiologiska

intent to treat (MITT)-analysen (45,6 % jämfört med 56,8 %, 95 % CI: -26,3%; 3,8 %) och i den co-

primära mikrobiologiskt utvärderingsbara (ME)-analysen (49,1 % [28/57] jämfört med 66,1 %

[39/59]), 95 % CI: -34,7 %; 0,8 %). Den totala 28 dagars-mortaliteten av alla orsaker var numeriskt

högre för doripenem-behandlade patienter i MITT-analysgruppen (21,5 % jämfört med 14,8 %, 95 %

CI: -5,0 %; 18,5 %). Skillnaden i det kliniska behandlingssvaret mellan doripenem jämfört med

imipenem/cilastatin var större hos patienter med APACHE score > 15 (16/45 [36%] jämfört med

23/46 [50 %]) och hos patienter infekterade med Pseudomonas aeruginosa 7/17 [41 %] jämfört med

6/10 [60 %]).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Medelvärden på C

och AUC

0-∞

för doripenem hos friska försökspersoner i de olika studierna, efter

administrering av 500 mg under 1 timme, är cirka 23 µg/ml respektive 36 µg.h/ml. Medelvärden på

och AUC

0-∞

för doripenem hos friska försökspersoner i de olika studierna, efter administrering av

500 mg respektive 1 g under 4 timmar, är ungefär 8 µg/ml och 17 µg/ml, respektive 34 µg.h/ml och

68 µg.h/ml. Det sker ingen ackumulering av doripenem efter upprepade intravenösa infusioner på

antingen 500 mg eller 1 g, givet var 8:e timme i 7 till 10 dagar till personer med normal njurfunktion.

Farmakokinetiken för doripenem efter enkeldos, 4 timmars infusion är hos vuxna med cystisk fibros

likartad den hos vuxna utan cystisk fibros. Adekvata och välkontrollerade studier för att fastsälla

säkerhet och effekt av doripenem hos patienter med cystisk fibros har inte utförts.

Distribution

Doripenems genomsnittliga bindningsgrad till plasmaproteiner var cirka 8,1 %, oberoende av

plasmakoncentrationen. Distributionsvolymen vid steady state är cirka 16,8 l, vilket överensstämmer

med extracellulärvätskans volym hos människa. Doripenem penetrerar väl in i ett flertal kroppsvätskor

och vävnader, exempelvis livmodervävnad, peritonealvätska, prostatavävnad, gallblåsevävnad samt

urin.

Metabolism

Doripenems metabolism till en mikrobiologiskt inaktiv ringöppnad metabolit sker främst med hjälp av

dehydropeptidas-I. Doripenem genomgår liten till ingen cytokrom P450-medierad (CYP450)

metabolism. I in vitro-studier har fastställts att doripenem inte hämmar eller inducerar aktivitet hos

CYP-isoformerna 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A4.

Eliminering

Doripenem elimineras i första hand oförändrat via njurarna. Doripenems genomsnittliga terminala

halveringstid i plasma hos friska unga vuxna är cirka 1 timme, och plasmaclearance är cirka

15,9 l/timme. Genomsnittlig njurclearance är 10,3 l/timme. Storleken på detta värde, i kombination

med den signifikant minskade elimination av doripenem som ses vid samtidig tillförsel av probenecid,

tyder på att doripenem genomgår glomerulär filtration, tubulär sekretion och reabsorption. Hos friska

unga vuxna, som fick en engångsdos av 500 mg Doribax, återfanns i urinen 71 % av dosen som

oförändrad aktiv substans och 15 % som ringöppnad metabolit. Efter administrering av en engångsdos

av 500 mg radioaktivt märkt doripenem till friska unga vuxna återfanns mindre än 1 % av den totala

radioaktiviteten i feces. Farmakokinetiken för doripenem är linjär i dosintervallet 500 mg till 2 g när

det ges som intravenös infusion under 1 timme och 500 mg till 1 g när det ges som intravenös infusion

under 4 timmar.

Nedsatt njurfunktion

Efter en engångsdos på 500 mg Doribax, ökade AUC för doripenem 1,6 gånger för patienter med lätt

nedsatt njurfunktion (CrCl 51–79 ml/min); 2,8 gånger för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

(CrCl 31–50 ml/min) och 5,1 gånger för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (CrCl

30 ml/min),

jämfört med åldersmatchade friska försökspersoner med normal njurfunktion (CrCl >80 ml/min).

AUC för den mikrobiologiskt inaktiva ringöppnade metaboliten (doripenem-M-1) tros vara avsevärt

ökad hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion jämfört med hos friska försökspersoner.

Dosjustering krävs för patienter med måttligt och gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Dosjustering för Doribax är nödvändig hos patienter som behandlas med kontinuerliga dialysmetoder

(se avsnitt 4.2). I en studie där 12 patienter med terminal njursjukdom fick en engångsdos doripenem

på 500 mg som 1-timmes i.v. infusion ökades den systemiska exponeringen av doripenem och

doripenem-M-1 hos dessa jämfört med friska försökspersoner. Mängden doripenem och

doripenem-M-1 som avlägsnats under en 12-timmars CVVH-behandling var omkring 28 % respektive

10 % av dosen, och under en 12-timmars CVVHDF-behandling 21 % respektive 8 % av dosen.

Doseringsrekommendationer för patienter som behandlas med kontinuerliga dialysmetoder utarbetades

för att uppnå systemiska exponeringar av doripenem liknande dem hos patienter med normal

njurfunktion vilka får doripenem 500 mg som en 1-timmes infusion, för att erhålla

doripenemkoncentrationer över minsta hämmande koncentration på 1 mg/ml underminst 35 % av

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

doseringsintervallet, och för att upprätthålla exponeringar av doripenem och doripenem-M-1-metabolit

under de nivåer som observerats med en 1-timmes infusion av 1 g doripenem var 8:e timme till friska

försökspersoner. Dessa doseringsrekommendationer härleds från modelleringsdata från patienter med

terminal njursjukdom som behandlas med kontinuerliga dialysmetoder och tar hänsyn till eventuella

ökningar av icke-renalt karbapenemclearance hos patienter med akut njurinsufficiens jämfört med

patienter med kronisk njurfunktionsnedsättning. Doripenem-M-1 hade en långsam eliminering hos

denna patientgrupp och halveringstiden (samt AUC) är inte tillfredställande fastställd. Det kan därför

inte uteslutas att erhållen exponering hos patienter som behandlas med kontinuerliga dialysmetoder

blir högre än uppskattat och därmed högre metabolitexponeringar än dem som observerades med en

1-timmes infusion av 1 g doripenem var 8:e timme hos friska personer. Följderna av ökade

metabolitexponeringar in vivo är okända eftersom data gällande farmakologisk aktivitet saknas med

undantag för antimikrobiell aktivitet (se avsnitt 4.4). Om doripenemdosen överskrider den

rekommenderade dosen vid kontinuerliga dialysmetoder ökar den systemiska exponeringen av

doripenem-M-1 ännu mer. Den kliniska konsekvensen för en sådan ökad exponering är okänd.

Den systemiska exponeringen för doripenem och doripenm-M-1 är väsentligt förhöjd hos patienter

med terminal njursjukdom som behandlas med hemodialys jämfört med friska försökspersoner. I en

studie där 6 patienter med terminal njursjukdom fick en engångsdos på 500 mg doripenem som

intravenös infusion var mängden doripenem och doripenem-M-1 som avlägsnades under en 4-timmars

hemodialysbehandling 46 % respektive 6 % av dosen. Det finns otillräckligt med information för att

kunna ge dosjusteringsrekommendationer förpatienter som behandlas med intermittent hemodialys

eller andra dialysformer än kontinuerliga dialysmetoder (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för doripenem hos patienter med nedsatt leverfunktion har inte fastställts. Då

doripenem inte förefaller genomgå metabolism i levern förväntas inte farmakokinetiken för doripenem

påverkas av nedsatt leverfunktion.

Äldre

Ålderns betydelse för doripenems farmakokinetik utvärderades på friska äldre manliga och kvinnliga

försökspersoner (ålder 66–84 år). AUC för doripenem ökade med 49 % hos äldre vuxna i förhållande

till yngre vuxna. Dessa förändringar kunde i huvudsak tillskrivas åldersrelaterade förändringar av

njurfunktionen. Ingen dosjustering krävs för äldre patienter, utom i fall med måttligt till gravt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Kön

Hur patientens kön inverkar på doripenems farmakokinetik utvärderades på friska manliga och

kvinnliga försökspersoner. AUC för Doripenem var 13 % högre hos kvinnor än hos män. Ingen

dosjustering rekommenderas baserat på kön.

Etnicitet

Hur patientens etnicitet inverkar på doripenems farmakokinetik undersöktes genom en

populationsbaserad farmakokinetisk analys. Ingen signifikant skillnad i genomsnittlig clearance av

doripenem observerades för olika etniska grupper, varför ingen dosjustering rekommenderas baserat

på etnicitet.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för

människa. På grund av utformningen av studierna av allmäntoxicitet och skillnader i farmakokinetiken

hos djur och människa kunde dock kontinuerlig exponering av djuren inte säkerställas i dessa studier.

Inga reproduktionseffekter observerades i studier utförda på råtta och kanin. Dessa studier har dock

begränsad relevans eftersom de utfördes med daglig engångsdosering, vilket resulterade i mindre än en

tiondel av den dagliga durationen för doripenemexponeringen för djur.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Inga

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.3.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Förvaring av färdigberedd lösning: Vid beredning med sterilt vatten för injektionsvätskor eller

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, kan Doribax suspension i injektionsflaskan

förvaras i upp till 1 timme vid högst 30

C innan den överförs till och späds i infusionspåsen.

Efter spädning i infusionspåsen skall Doribax infusion som förvaras vid rumstemperatur eller i

kylskåp användas i enlighet med tidsangivelserna i nedanstående tabell:

Tidpunkter då beredning, spädning och infusion måste vara avslutade för Doribax infusionslösning

Infusionslösning

Lösning förvarad vid

rumstemperatur

Lösning förvarad i

kylskåp (2

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning

12 timmar

72 timmar*

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska,

lösning

4 timmar

24 timmar*

När infusionslösningen väl har tagits ut ur kylskåpet skall infusionen vara avslutad inom ramen för

stabilitetstiden i rumstemperatur, förutsatt att den totala tiden i kylskåp, tiden för att uppnå rumstemperatur

och infusionstiden inte överskrider stabilitetstiden i kylskåp.

glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning skall inte användas för infusioner som pågår längre än

1 timme.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för de tider och lösningar som framgår av

ovanstående tabell.

Från mikrobiologisk synpunkt skall läkemedlet användas omedelbart. Om läkemedlet inte används

omedelbart är det användaren som har ansvar för förvaringstiden och förvaringsvillkoren före

användning, som normalt inte ska vara längre än 24 timmar vid 2

C–8

C, såvida inte

beredningen/spädningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning och som infusionslösning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska 20 ml av genomskinligt typ I-glas.

Läkemedlet är förpackat i kartonger innehållande 10 injektionsflaskor.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk.

Doribax skall beredas och därefter spädas vidare innan det ges som infusion.

Beredning av en 500 mg-dos infusionsvätska, lösning, genom att använda en injektionsflaska

innehållande 500 mg

Tillför 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning till injektionsflaskan innehållande 500 mg och skaka så att en

suspension bildas.

Inspektera suspensionen visuellt med avseende på främmande partiklar. Observera:

suspensionen är inte avsedd för direkt infusion.

Dra upp suspensionen med spruta och kanyl och för över den till en infusionspåse innehållande

100 ml av antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos

50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Blanda tills fullständig upplösning skett. Infundera all

denna lösning för att tillföra en 500 mg-dos av doripenem.

Beredning av en 250 mg-dos infusionsvätska, lösning, genom att använda en injektionsflaska

innehållande 500 mg

Tillför 10 ml sterilt vatten för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning till injektionsflaskan innehållande 500 mg och skaka så att en

suspension bildas.

Inspektera suspensionen visuellt med avseende på främmande partiklar. Observera:

suspensionen är inte avsedd för direkt infusion.

Dra upp suspensionen med spruta och kanyl och för över den till en infusionspåse innehållande

100 ml av antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos

50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Blanda tills fullständig upplösning skett.

Avlägsna 55 ml av denna lösning från infusionspåsen och kassera. Infundera all den återstående

lösningen för att tillföra en 250 mg-dos av doripenem.

Utseendet hos Doribax infusionsvätska, lösning kan variera från en klar, färglös lösning till en lösning

som är klar och svagt gul. Färgvariationer inom det beskrivna området påverkar inte läkemedlets

effekt.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/467/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 25 juli 2008

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/450072/2012

EMEA/H/C/000891

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Doribax

doripenem

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Doribax. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet

ska användas.

Vad är Doribax?

Doribax är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen doripenem. Det finns som ett pulver

som bereds till en infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven).

Vad används Doribax för?

Doribax är ett antibiotikum. Det ges till vuxna för att behandla följande sjukdomar:

Nosokomial pneumoni (en infektion i lungorna). ”Nosokomial” innebär att patienten smittades med

infektionen på sjukhus och inbegriper pneumoni som uppkommit genom användning av respirator

(en maskin som hjälper patienter att andas).

Komplicerade bukinfektioner. ”Komplicerade” innebär att infektionen är svår att behandla.

Komplicerade infektioner i urinvägarna (de strukturer i kroppen där urinen passerar).

Inför behandling med Doribax ska förskrivande läkare ta hänsyn till de officiella riktlinjerna för

användning av antibiotika.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Doribax?

Standarddosen av Doribax är 500 mg var åttonde timme. Varje infusion varar en timme även om vissa

patienter med nosokomial pneumoni dock kan behöva infusioner som varar i fyra timmar. Normalt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

pågår behandlingen i 5–14 dagar, beroende på infektionens typ och svårighetsgrad och på patientens

svar på behandlingen (10–14 dagar behövs normalt vid nosokomial pneumoni). Eftersom läkemedlet

avlägsnas ur kroppen via njurarna ska patienter som har måttliga eller svåra njurproblem få en lägre

dos av Doribax. När nosokomial pneumoni behandlas kan en dos på 1 g var åttonde timme som ges

som en infusion som varar i fyra timmar övervägas för patienter som har förhöjd njurfunktion (där

njurarna renar läkemedlet från kroppen för snabbt) eller vars infektion orsakas av vissa typer av

bakterier.

Hur verkar Doribax?

Den aktiva substansen i Doribax, doripenem, är ett antibiotikum som tillhör gruppen karbapenemer.

Det verkar genom att bind till vissa proteiner på bakteriens cellyta och hindrar på så sätt bakterierna

från att bilda cellväggar, vilket gör att bakterierna dör. Förteckningen över bakterier som Doribax

verkar mot finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur har Doribax effekt undersökts?

Doribax har undersökts i fem huvudstudier där det jämfördes med andra antibiotika.

I två studier jämfördes Doribax med piperacillin/tazobaktam eller imipenem hos sammanlagt

979 patienter med nosokomial pneumoni.

I två studier jämfördes Doribax med meropenem hos sammanlagt 962 patienter med komplicerade

bukinfektioner.

I en studie jämfördes Doribax med levofloxacin hos 753 patienter med komplicerade

urinvägsinfektioner.

I samtliga dessa studier var det huvudsakliga effektmåttet hur många patienter som botades från sin

infektion efter behandlingen.

Vilken nytta har Doribax visat vid studierna?

Doribax hade lika god effekt som andra antibiotika vid behandling av infektioner.

Enligt de sammanslagna resultaten av de två studierna med nosokomial pneumoni botades

75 procent av de patienter som fick Doribax (195 av 260) jämfört med 72 procent av de patienter

som fick piperacillin/tazobaktam eller imipenem (174 av 241).

Enligt de sammanslagna resultaten av de två studierna med komplicerade bukinfektioner botades

85 procent av de patienter som fick Doribax (275 av 325) jämfört med 84 procent av de patienter

som fick meropenem (260 av 309).

Vid komplicerade urinvägsinfektioner botades 82 procent av de patienter som fick Doribax (230 av

280) jämfört med 83 procent av de patienter som fick levofloxacin (221 av 265).

Vilka är riskerna med Doribax?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Doribax (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

huvudvärk. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Doribax finns i

bipacksedeln.

Doribax ska inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot doripenem eller mot någon

annan karbapenem. Det får inte heller ges till patienter med allvarliga allergier mot andra

betalaktamantibiotika, som penicilliner eller cefalosporiner.

Doribax

EMA/450072/2012

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Doribax

EMA/450072/2012

Sida 3/3

Varför har Doribax godkänts?

CHMP fann att nyttan med Doribax är större än riskerna och rekommenderade att Doribax skulle

godkännas för försäljning.

Mer information om Doribax

Den 25 juli 2008 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Doribax som

gäller i hela EU.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Doribax finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2012.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen