Donepezil Orion 5 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-01-2019

Aktiva substanser:
donepezilhydroklorid, vattenfri
Tillgänglig från:
Orion Corporation
ATC-kod:
N06DA02
INN (International namn):
donepezil hydrochloride, anhydrous
Dos:
5 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
donepezilhydroklorid, vattenfri 5 mg Aktiv substans; propylenglykol Hjälpämne; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 112 tabletter; Blister, 250 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57033
Tillstånd datum:
2019-01-16

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Donepezil Orion 5 mg filmdragerade tabletter

Donepezil Orion 10 mg filmdragerade tabletter

donepezilhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Donepezil Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Donepezil Orion

Hur du tar Donepezil Orion

Eventuella biverkningar

Hur Donepezil Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Donepezil Orion är och vad det används för

Donepezil Orion (donepezilhydroklorid) tillhör en grupp läkemedel som kallas

acetylkolinesterashämmare. Donepezil ökar nivåerna av en substans i hjärnan (acetylkolin), som är

involverad i minnesfunktionen, genom att fördröja nedbrytningen av acetylkolin.

Donepezil Orion används för att behandla symtomen av demens vid lindrig till medelsvår Alzheimers

sjukdom. Dessa symtom innefattar tilltagande minnesförlust, förvirring och beteendemässiga

förändringar. Som en konsekvens av dessa symtom upplever de som lider av Alzheimers sjukdom det

som svårare och svårare att utföra normala dagliga aktiviteter.

Donepezil Orion ska bara användas av vuxna.

Donepezilhydroklorid som finns i Donepezil Orion kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Donepezil Orion

Ta inte inte Donepezil Orion

om du är allergisk mot donepezilhydroklorid, piperidinderivat eller något annat innehållsämne

i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Donepezil Orion om du har eller har haft:

mag- eller duodenalsår

krampanfall eller konvulsioner

någon hjärtsjukdom såsom oregelbunden eller mycket långsam hjärtfrekvens

astma eller annan s.k. kronisk lungsjukdom

någon leversjukdom eller hepatit (leverinflammation) (då dosen kan behöva justeras)

svårigheter vid försök att kissa eller njursjukdom

Berätta också för läkaren om du är gravid eller tror att du är gravid.

Tala om för läkaren eller apotekspersonal om du upplever något av ovanstående symtom medan du tar

Donepezil Orion.

Barn och ungdomar

Donepezil Orion ska inte användas hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Donepezil Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala alltid om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel tillsammans med

Donepezil Orion:

andra läkemedel med användning vid Alzheimers sjukdom, t.ex. galantamin, rivastigmin

läkemedel mot värk eller artrit, t.ex. acetylsalicylsyra, s.k. NSAID-preparat såsom ibuprofen

eller diklofenak

antikolinergiskt verkande läkemedel, t.ex. tolterodin

antibiotika, t.ex. erytromycin, rifampicin

läkemedel mot svampinfektioner, t.ex. ketokonazol, itrakonazol (läkemedel som förstör eller

hämmar svamptillväxten)

antidepressiva läkemedel (läkemedel mot depression), t.ex. fluoxetin

läkemedel mot krampanfall (läkemedel som används för att förebygga flera typer av anfall),

t.ex. fenytoin, karbamazepin

läkemedel mot hjärtsjukdom, t.ex. kinidin, betablockerare (propranolol, atenolol)

muskelavslappnande läkemedel, t.ex. diazepam, succinylkolin

narkosläkemedel

receptfria läkemedel och (traditionella) växtbaserade läkemedel.

Om du har en inplanerad operation som kräver att du får narkos (sövs ner) ska du berätta för läkaren

samt för narkosläkaren att du använder Donepezil Orion. Detta eftersom läkemedlet kan påverka hur

mycket narkosläkemedel som behövs.

Donepezil Orion kan användas av personer med njursjukdom eller med mild till måttlig leversjukdom.

Tala om för läkaren ifall du har någon njur- eller leversjukdom. Patienter med allvarlig leversjukdom

bör inte ta Donepezil Orion.

Donepezil Orion med mat, dryck och alkohol

Donepezil Orion ska tas med vätska (ett glas vatten). Födointag påverkar inte effekten av detta

läkemedel.

Använd inte alkohol när du tar donepezil eftersom alkohol kan påverka effekten av donepezil.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använding av Donepezil Orion hos gravida kvinnor rekommenderas inte.

Ammande kvinnor bör inte använda Donepezil Orion.

Körförmåga och användning av maskiner

Alzheimers sjukdom kan göra att din förmåga att köra bil eller hantera maskiner försämras. Du får

inte köra bil eller hantera maskiner om inte läkaren har sagt att det är säkert att göra detta.

Det kan hända att läkemedlet gör att du känner dig trött och yr samt att du kan få muskelkramper. Om

du upplever något av dessa symtom så ska du inte köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Donepezil Orion innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Donepezil Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga dosen att börja med är 5 mg (en vit tablett) på kvällen. Efter en månad kan din läkare be

dig att istället ta 10 mg (en gul tablett) på kvällen. Den tablettstyrka du ska ta kan ändras beroende på

hur länge du har tagit läkemedlet och vad läkaren rekommenderar. Den maximala rekommenderade

dosen är 10 mg på kvällen.

Donepezil Orion ska sväljas tillsammans med ett glas vatten på kvällen innan du går till sängs.

Hur länge ska du ta Donepezil Orion?

Du ska alltid följa läkarens eller apotekets råd om hur och när du ska ta ditt läkemedel. Ändra inte

dosen själv utan läkares råd. Läkare eller apotekspersonal kommer att informera dig om hur länge du

ska fortsätta att ta dina tabletter. Du måste träffa läkaren emellanåt för att utvärdera din behandling

och bedöma dina symtom.

Om du har tagit för stor mängd av Donepezil Orion

Ta inte mer än den rekommenderade dosen varje dag.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Ta alltid med dig kvarvarande tabletter och läkemedelsförpackningen till sjukhuset så att läkaren vet

vilket läkemedel du har tagit.

Symtom på överdosering inkluderar illamående och kräkningar, dregling, svettningar, långsam

hjärtfrekvens, lågt blodtryck (berusningskänsla eller yrsel i stående ställning), andningssvårigheter,

förlust av medvetande och krampanfall eller konvulsioner.

Om du har glömt att ta Donepezil Orion

Om du glömmer bort att ta ditt läkemedel, ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett. Om du glömmer bort att ta ditt läkemedel under mer än en vecka,

ring till din läkare innan du tar något mer läkemedel.

Om du slutar att ta Donepezil Orion

Sluta inte att ta tabletterna såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om behandlingen avslutas

kommer de fördelaktiga effekterna av donepezil gradvis att avta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med Donepezil Orion.

Allvarliga biverkningar

Kontakta omedelbart läkare om du får dessa allvarliga biverkningar. Du kan behöva omedelbar

läkarvård.

Leverskada, t.ex. leverinflammation (hepatit). Symtom på hepatit är illamående eller

kräkningar, aptitförlust, allmän sjukdomskänsla, feber, klåda, gulfärgning av hud och

ögonvitor, och mörkfärgad urin (kan förekomma hos upp till1 av 1000 användare).

Mag- eller duodenalsår. Symtom på magsår är magsmärta och magbesvär som känns mellan

naveln och bröstbenet (kan förekomma hos upp till1 av 100 användare).

Blödning i magen eller tarmarna. Kan visa sig genom svart, tjärliknande avföring eller genom

väl synliga blödningar från ändtarmen (kan förekomma hos upp till1 av 100 användare).

Krampanfall eller konvulsioner (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Feber med muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetande (detta är ett tillstånd som kallas

”malignt neuroleptikasyndrom” eller ”neuroleptiskt malignt syndrom”) (kan förekomma hos

upp till 1 av 10 000 användare).

Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, särskilt om du samtidigt känner dig sjuk, har hög feber

eller mörk urin. Symtomen kan orsakas av en onormal nedbrytning av musklerna som kan

vara livshotande och leda till njurproblem (ett tillstånd som kallas rabdomyolys) (kan

förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

diarré

huvudvärk.

illamående

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

förkylning

obehagskänsla i magen

trötthet

hudutslag

aptitförlust

klåda

hallucinationer (ser eller hör saker som

inte finns)

muskelkramper

rastlöshet

svårigheter att hålla tätt (urininkontinens)

aggressivt beteende

svimning

smärta

yrsel

kräkningar

sömnlöshet (insomni)

olycksfall (patienter kan vara mer

benägna att falla och utsatta för

olycksfallsskador)

ovanliga drömmar inklusive

mardrömmar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

långsam hjärtrytm

överproduktion av saliv

ökade nivåer av kreatininkinas i blodet (kreatininkinas är involverad i muskelmetabolism).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

rörelsestörningar, såsom skakningar/tremor, stelhet eller okontrollerade rörelser speciellt av

ansikte och tunga men även i händer och ben

hjärtblock

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Donepezil Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistren och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid

5 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg donepezilhydroklorid

10 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg donepezilhydroklorid

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Kolloidal vattenfri kiseldioxid, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad

stärkelse, magnesiumstearat.

Filmdragering:

5 mg: Hypromellos, titandioxid (E171), propylenglykol, talk.

10 mg: Hypromellos, titandioxid (E171), propylenglykol, talk, gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg tablett: Vita till benvita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”ML 89” på den

ena sidan och omärkta på den andra sidan. Diametern är 7 mm-

10 mg tablett: Gula, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”ML 88” på den ena sidan

och omärkta på den andra sidan. Diametern är 9 mm.

Förpackningsstorlekar:

14, 28, 30, 56, 84, 98, 100, 112 och 250 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-16

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Donepezil Orion 5 mg filmdragerade tabletter

Donepezil Orion 10 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

5 mg tablett: Varje tablett innehåller 5 mg donepezilhydroklorid.

10 mg tablett: Varje tablett innehåller 10 mg donepezilhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat (ca. 88 mg i 5 mg tabletter och ca. 176 mg i 10 mg

tabletter).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

5 mg. Vita till naturvita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med ”ML 89” på den ena

sidan och släta på den andra sidan. Diametern är 7 mm.

10 mg. Gulfärgade, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter, märkta med ”ML 88” på den ena sidan

och släta på den andra sidan. Diametern är 9 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Donepezil Orion är indicerat för symtomatisk behandling av mild till medelsvår Alzheimers sjukdom.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna/äldre

Behandlingen inleds med 5 mg/dag (dosering en gång per dag). Dosen på 5 mg/dag bör bibehållas

under minst en månad för att möjliggöra en bedömning av de tidigaste kliniska svaren och för att

uppnå en steady-state koncentration av donepezilhydroklorid. Efter en månads klinisk bedömning med

doseringen 5 mg/dag, kan dosen av donepezil ökas till 10 mg/dag (dosering en gång per dag). Den

maximala rekommenderade dagliga dosen är 10 mg. Doser överstigande 10 mg/dag har inte studerats i

kliniska prövningar.

Behandling bör initieras och övervakas av en läkare med erfarenhet av diagnos och behandling av

Alzheimers sjukdom. Diagnos bör ställas enligt accepterade riktlinjer (t.ex. DSM IV, ICD 10).

Behandling med donepezil bör endast påbörjas om det finns en vårdnadshavare som regelbundet kan

kontrollera patientens läkemedelsintag. Underhållsbehandling kan fortgå så länge som det finns

terapeutisk nytta för patienten. Därför bör den kliniska nyttan av donepezil regelbundet utvärderas.

När bevis för terapeutisk effekt inte längre finns bör det övervägas att avsluta behandlingen.

Individuellt svar på donepezilbehandling kan inte förutsägas.

Efter avslutad behandling ses en gradvis minskning av de gynnsamma effekterna av donepezil.

Patienter med nedsatt njur- och leverfunktion

Samma doseringsschema kan följas för patienter med nedsatt njurfunktion eftersom clearance för

donepezil inte påverkas av detta tillstånd.

Eftersom exponeringen kan öka vid milt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2) bör

dosupptrappning ske med hänsyn till individuell tolerabilitet. Det finns inga data på patienter med

svårt nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av donepezil hos en pediatrisk population.

Administreringssätt

Donepezil Orion bör tas peroralt på kvällen, strax före sänggåendet.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot donepezilhydroklorid, piperidinderivat eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1

4.4

Varningar och försiktighet

Behandling med donepezil hos patienter med svårartad Alzheimers sjukdom, andra demenssjukdomar

eller typer av minnesstörningar (t.ex. åldersrelaterad, avtagande kognitiv funktion) har inte studerats.

Anestesi:

Donepezilhydroklorid, i egenskap av kolinesterashämmare, ökar sannolikt muskelrelaxation av

succinylkolintyp under anestesi.

Kardiovaskulära tillstånd:

På grund av sin farmakologiska effekt, kan kolinesterashämmare ha en vagoton effekt på

hjärtfrekvensen (t.ex. bradykardi). Denna risk bör man särskilt tänka på för patienter med "sick sinus

syndrom" eller andra supraventrikulära kardiella ledningsproblem, såsom sinoatriellt eller

atrioventrikulärt block.

Rapporter angående synkope och kramper har förekommit. Vid utredning av dessa patienter bör risken

för hjärtblock eller långa sinusuppehåll övervägas.

Gastrointestinala tillstånd:

Patienter med ökad risk för att utveckla ulcus, t.ex. de som har ulcussjukdom i anamnesen eller som

samtidigt intar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), ska övervakas med avseende på

symtom. De kliniska studierna med donepezil visade dock inte på någon ökad incidens av vare sig

peptisk ulcussjukdom eller gastrointestinal blödning, jämfört med placebo.

Urogenitalt:

Även om det inte observerats i kliniska prövningar med donepezil, kan kolinomimetika

orsaka blåstömningshinder.

Neurologiska tillstånd:

Kramper: Kolinomimetika tros ha viss potential att orsaka generaliserade konvulsioner.

Krampaktivitet kan dock även vara ett uttryck för Alzheimers sjukdom.

Kolinomimetika kan möjligen förvärra eller inducera extrapyramidala symtom.

Neuroleptiskt malignt syndrom (NMS):

NMS, är ett potentiellt livshotande tillstånd som karakteriseras av hypertermi, muskelstelhet, autonom

instabilitet, medvetanderubbning och förhöjda nivåer av kreatinfosfokinas i serum. Ytterligare tecken

kan inkludera myoglobinuri (rabdomyolys) och akut njursvikt. NMS har rapporterats förekomma i

mycket sällsynta fall i samband med donepezilbehandling, särskilt hos patienter som samtidigt

använder antipsykotika. Om en patient utvecklar tecken eller symtom som tyder på NMS, eller får

oförklarligt hög feber utan andra kliniska tecken på NMS, så ska behandlingen med donepezil

avbrytas.

Pulmonella tillstånd:

På grund av deras kolinomimetiska effekter, ska kolinesterashämmare förskrivas med försiktighet till

patienter som har astma eller obstruktiv lungsjukdom i anamnesen.

Samtidig behandling med donepezil och andra acetylkolinesterashämmare, agonister eller antagonister

till det kolinerga systemet, bör undvikas.

Svårt nedsatt leverfunktion:

Det finns inga data på patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Mortalitet i kliniska prövningar i vaskulär demens:

Tre kliniska prövningar med 6 månaders varaktighet utfördes för att studera individer som uppfyller

NINDS-AIREN kriterierna för sannolik eller möjlig vaskulär demens (VaD). NINDS-AIREN

kriterierna är skapade för att identifiera patienter vars demens förefaller att enbart bero på vaskulära

orsaker och att utesluta patienter med Alzheimers sjukdom. I den första studien var mortalitetsgraden

2/198 (1,0%) för donepezilhydroklorid 5 mg, 5/206 (2,4%) för donepezilhydroklorid 10 mg och 7/199

(3,5%) för placebo. I en andra studie var mortalitetsgraden 4/208 (1,9%) för donepezilhydroklorid 5

mg, 3/215 (1,4%) för donepezilhydroklorid 10 mg och 1/193 (0,5%) för placebo. I den tredje studien

var mortalitetsgraden 11/648 (1,7%) för donepezilhydroklorid 5 mg och 0/326 (0%) för placebo.

Mortalitetsgraden för de tre VaD-studierna kombinerade i donepezilhydrokloridgruppen (1,7%) var

numeriskt högre än i placebogruppen (1,1%). Denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant.

Majoriteten av dödsfallen hos patienter som antingen intog donepezilhydroklorid eller placebo

förefaller vara resultatet av olika vaskulär-relaterade orsaker, som kan förväntas i den här äldre

populationen med underliggande vaskulär sjukdom. En analys av samtliga allvarliga icke-dödliga och

dödliga vaskulära händelser visade ingen skillnad i förekomst i donepezilhydroklorid-gruppen jämfört

med placebo.

I poolade studier med Alzheimers sjukdom (n=4146) och när dessa studier med Alzheimers sjukdom

slogs samman med andra demensstudier inkluderande studierna med vaskulär demens (total n=6888)

översteg mortalitetsgraden i placebogrupperna numeriskt mortalitetsgraden i

donepezilhydrokloridgrupperna.

Hjälpämne:

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist, eller glukos-galaktosmalabsorption

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Donepezilhydroklorid och/eller någon av dess metaboliter inhiberar inte metabolismen av teofyllin,

warfarin, cimetidin eller digoxin hos människa. Metabolismen av donepezil-hydroklorid påverkas inte

av samtidig administrering av digoxin eller cimetidin. In vitro studier har visat att cytokrom P450

isoenzymerna 3A4 och till mindre del 2D6 har betydelse för metabolismen av donepezil.

Interaktionsstudier in vitro har visat att ketokonazol och kinidin, som hämmar CYP3A4 respektive

2D6, hämmar metabolismen av donepezil. Därför kan dessa båda och andra hämmare av CYP3A4

såsom itrakonazol och erytromycin och hämmare av CYP2D6 såsom fluoxetin, hämma metabolismen

av donepezil. I en studie på friska frivilliga ökade ketokonazol medelkoncentrationen för donepezil

med cirka 30%. Substanser med enzyminducerande effekt såsom rifampicin, fenytoin, karbamazepin

och alkohol kan reducera nivåerna av donepezil. Då betydelsen av den hämmande eller inducerande

effekten ännu inte är känd, bör sådana läkemedelskombinationer användas med försiktighet.

Donepezilhydroklorid har en potential att interferera med läkemedel som har antikolinerg aktivitet.

Det finns också en potential för synergistisk aktivitet vid samtidig behandling med läkemedel såsom

succinylkolin, andra neuromuskulära hämmande medel, kolinerga agonister eller betablockerare som

har effekt på hjärtats retledningssystem.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med donepezil saknas.

Djurstudier har inte visat på teratogen effekt men har visat på peri- och postnatal toxicitet (se avsnitt

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter). Risken för människa är okänd.

Donepezil ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Donepezil utsöndras i mjölk hos råtta. Det är inte känt om donepezilhydroklorid utsöndras i human

bröstmjölk och det finns inga studier på ammande kvinnor. Därför bör kvinnor som behandlas med

donepezil inte amma.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Donepezil har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.>

Demens kan orsaka en försämrad förmåga att köra bil eller att handha maskiner. Donepezil kan också

medföra trötthet, yrsel och muskelkramper särskilt i början av behandling eller vid doshöjning. Hos

patienter som står på donepezil bör förmågan att köra bil eller handha komplicerade maskiner

rutinmässigt utvärderas av behandlande läkare.

4.8

Biverkningar

vanligaste

biverkningarna

diarré,

muskelkramper,

trötthet,

illamående,

kräkningar

sömnlöshet.

Biverkningar där fler än några enstaka fall har rapporterats anges nedan efter organsystem och

frekvens.

Organsystem

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga (≥1/100,

<1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Infektioner och

infestationer

Förkylning

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Psykiska

störningar

Hallucinationer**

Agitation**

Aggresivitet**

Onormala drömmar

och mardrömmar**

Centrala och

perifera

nervsystemet

Synkope*

Yrsel

Sömnlöshet

Krampanfall*

Extrapyramidal

a symtom

Neuroleptiskt

malignt

syndrom

Hjärtat

Bradykardi

Sinoatriellt

block

Artrioventrikul

ärt block

Magtarmkanale

Diarré

Illamåend

Kräkningar

Mag-

tarmrubbningar

Gastrointestinal

blödning

Ventrikel- och

duodenalsår

Överproduktion

av saliv

Lever och

gallvägar

Leverpåverkan

inklusive

hepatit***

Hud och

subkutan

vävnad

Hudutslag

Pruritus

Muskuloskeletal

a systemet och

bindväv

Muskelkramp

Rabdomyolys*

Njurar och

urinvägar

Urininkontinens

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administreringss

tället

Huvudvär

Trötthet

Smärta

Undersökningar

Lättare stegring

av muskulärt

Organsystem

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga (≥1/100,

<1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

kreatininkinas i

serum

Skador och

förgiftningar

Olycksfall

*Vid utredning av patienter med synkope och krampanfall bör risken för hjärtblock eller långa

sinusuppehåll övervägas (se avsnitt 4.4).

**I de fall av hallucinationer, onormala drömmar och mardrömmar, agitation och aggressivitet som

har rapporterats har symtomen upphört efter dosreduktion eller efter utsatt behandling.

***Vid fall av oförklarlig leverpåverkan bör utsättning av donepezil övervägas.

****Rabdomyolys har rapporterats inträffa oberoende av malignt neuroleptikasyndrom och med ett

tidsmässigt nära samband till start av behandling med eller doshöjning av donepezil.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Den beräknade letala mediandosen för donepezilhydroklorid vid en enstaka peroral dos till möss och

råttor är 45 respektive 32 mg/kg, eller cirka 225 respektive 160 gånger den maximala

rekommenderade humana dosen på 10 mg per dag. Dosrelaterade tecken på kolinerg stimulering

observerades hos djur och inkluderade minskade spontana rörelser, framstupa läge, stapplande gång,

tårflöde, kloniska konvulsioner, andningsdepression, salivering, mios, fascikulering och minskad

temperatur på kroppsytan.

Överdosering med kolinesterashämmare kan leda till kolinerg kris, som karakteriseras av kraftigt

illamående, kräkningar, salivering, svettning, bradykardi, hypotension, andningsdepression, kollaps

och konvulsioner. Ökande muskelsvaghet är en risk och kan leda till döden om andningsmuskulaturen

är involverad.

Liksom vid alla fall av överdosering, skall allmänna understödjande åtgärder vidtas. Tertiära

antikolinergika såsom atropin kan användas som antidot vid överdosering av donepezilt. Intravenöst

atropinsulfat som titreras till effekt rekommenderas: en initial dos på 1,0 till 2,0 mg iv med

efterföljande doser baserade på det kliniska svaret. Atypiska reaktioner i blodtryck och hjärtfrekvens

har rapporterats med andra kolinomimetika när de administrerats tillsammans med kvartära

antikolinergika såsom glykopyrrolat. Det är inte känt om donepezilhydroklorid och/eller dess

metaboliter kan avlägsnas genom dialys (hemodialys, peritonealdialys eller hemofiltration).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid demenssjukdomar, kolinesterashämmare; ATC-kod N06D A02

Verkningsmekanism

Donepezilhydroklorid är en specifik och reversibel hämmare av acetylkolinesteras, det dominerande

kolinesteraset i hjärnan. Donepezilhydroklorid är

in vitro

en över 1 000 gånger mer potent hämmare av

detta enzym än av butyrylkolinesteras, ett enzym som huvudsakligen förekommer utanför det centrala

nervsystemet.

Alzheimers sjukdom

Hos patienter med Alzheimers sjukdom som deltog i kliniska prövningar, gav donepezilhydroklorid 5

mg eller 10 mg en gång dagligen en hämning vid steady-state av acetylkolinesterasaktivitet efter dos

(mätt i erytrocytmembran) på 63,6 respektive 77,3%. Hämningen av acetylkolinesteras (AChE) i röda

blodkroppar av donepezilhydroklorid har visat god överensstämmelse med förändringar i ADAS-cog,

en känslig skattningsskala för kognitiv funktion. Potentialen för donepezilhydroklorid att ändra

underliggande neuropatologi har inte studerats och därför kan donepezilhydroklorid inte anses ha

någon effekt på sjukdomsförloppet.

Effekten av behandling med donepezilhydroklorid har studerats i fyra placebokontrollerade kliniska

studier, två 6-månadersstudier och två ettårsstudier.

I 6-månadersstudierna gjordes en analys efter avslutad behandling med donepezil där en kombination

av tre effektparametrar användes: ADAS-cog (en skattningsskala av kognitiv funktion), Clinician

Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (CIBIC+, en skattningsskala av den

globala funktionen) och Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (en

skattningsskala för att mäta förmågan att klara samhällsuppgifter, hemmet, fritidssysslor och personlig

skötsel)

Patienter som uppfyllde nedan listade kriterier ansågs som ”responders”.

Effekt = Förbättring av ADAS-cog med minst 4 poäng

Ingen försämring av CIBIC+

Ingen försämring av Activity of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale

% effekt

Intention to Treat grupp

n=365

Evaluerbar grupp

n=352

Placebo grupp

Donepezilhydroklorid 5 mg grupp

18%*

18%*

Donepezilhydroklorid 10 mg grupp

21%*

22%**

* p <0,05

** p <0,01

Donepezilhydroklorid gav en dosberoende statistiskt signifikant ökning av procenten patienter som

bedömdes som ”responders”.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Maximala plasmakoncentrationer uppnås cirka 3 till 4 timmar efter oral dos. Plasmakoncentrationerna

och AUC stiger i proportion till dosen. Den terminala halveringstiden för elimination är cirka 70

timmar, vilket innebär att administrering av upprepade dagliga doser resulterar i ett gradvis närmande

till steady-state. Ungefärligt steadystate uppnås inom 3 veckor efter påbörjad terapi. När steady-state

väl uppnåtts uppvisar plasmakoncentrationerna av donepezil och den relaterade farmakodynamiska

aktiviteten liten variabilitet under dagens lopp.

Föda påverkade inte absorptionen av donepezilhydroklorid.

Distribution

Donepezil är till cirka 95% bundet till humana plasmaproteiner. Plasmaproteinbindningen för den

aktiva metaboliten 6-O-desmetyldonepezil är inte känd. Distributionen av donepezil i olika

kroppsvävnader har inte undersökts slutgiltigt. I en massbalansstudie som genomfördes med manliga,

friska, frivilliga, som intagit en enstaka dos av 5 mg

C-märkt donepezilhydroklorid hade efter 240

timmar ca 28% av radioaktivt material ej återfunnits. Detta tyder på att donepezil och/eller dess

metaboliter kan stanna kvar i kroppen under mer än 10 dagar.

Metabolism/eliminering

Donepezilhydroklorid utsöndras oförändrat i urinen och metaboliseras av cytokrom P450-systemet till

ett flertal metaboliter, av vilka alla ännu inte identifierats. Efter administrering av en enstaka dos på 5

mg av

C-märkt donepezilhydroklorid, förekom radioaktiviteten i plasma, uttryckt som procent av

administrerad dos, primärt som oförändrat donepezil (30%), 6-O-desmetyldonepezil (11% - den enda

metaboliten som uppvisar liknande aktivitet som donepezilhydroklorid), donepezil-cis-N-oxid (9%), 5-

O-desmetyldonepezil (7%) och glukuronidkonjugatet av 5-O-desmetyldonepezil (3%). Cirka 57% av

den totala administrerade radioaktiviteten återfanns i urinen (17% som oförändrat donepezil) och

14,5% återfanns i feces, vilket tyder på att biotransformering och urinutsöndring är de primära

elimineringsvägarna. Det finns inga tecken som tyder på enterohepatisk recirkulation av donepezil

och/eller någon av dess metaboliter.

Plasma koncentrationerna av donepezil sjunker med en halveringstid på cirka 70 timmar.

Kön, ras och rökningsanamnes har ingen kliniskt signifikant påverkan på plasmakoncentrationerna av

donepezilhydroklorid. Farmakokinetiken för donepezil har inte formellt studerats på friska äldre eller

på Alzheimerpatienter eller på patienter med vaskulär demens. Dock har plasmanivåns medelvärde hos

patienter visat sig nästan helt överensstämma med den för unga friska frivilliga.

Patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion hade ökade steady-state koncentrationer av

donepezil; AUC ökade i medeltal 48% och C

39% (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Omfattande tester med försöksdjur har visat att substansen orsakar få effekter utöver de avsedda

farmakologiska effekter som följer av dess verkan som kolinerg stimulerare (se avsnitt 4.9).

Donepezil är inte mutagen i bakterie- och däggdjursceller vid mutationstest. Vissa klastogena effekter

observerades

in vitro

vid koncentrationer direkt toxiska för cellerna och mer än 3 000 gånger

plasmakoncentrationen vid steady-state. Inga klastogena eller andra genotoxiska effekter har

observerats i musmikrokärnemodellen

in vivo

. I långtidsstudier avseende karcinogenicitet fann man

inga belägg för tumörframkallande potential vare sig på råtta eller möss.

Donepezil hade ingen effekt på fertiliteten hos råttor och var inte teratogent hos råttor eller kaniner

men hade en liten effekt på dödföddheten och tidig överlevnad hos ungarna, när det gavs i doser 50

gånger större än humandosen till dräktiga råttor (se avsnitt 4.6).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Laktosmonohydrat

Cellulosa, mikrokristallin

Stärkelse, pregelatiniserad

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Donepezil Orion 5 mg filmdragerade tabletter:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Propylenglykol

Talk

Donepezil Orion 10 mg filmdragerade tabletter:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Propylenglykol

Talk

Gul järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Donepezil Orion filmdragerade tabletter finns i blisterförpackningar (PVC/PVdC-aluminiumblister)

14, 28, 30, 56, 84, 98, 100, 112 och 250 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 57033

10 mg: 57034

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2019-01-16

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-01-16

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen