Dipyridamol Glenmark 200 mg Kapsel med modifierad frisättning, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

22-03-2019

Aktiva substanser:
dipyridamol
Tillgänglig från:
Glenmark Arzneimittel GmbH
ATC-kod:
B01AC07
INN (International namn):
dipyridamole
Dos:
200 mg
Läkemedelsform:
Kapsel med modifierad frisättning, hård
Sammansättning:
dipyridamol 200 mg Aktiv substans; para-orange Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 60 kapslar; Burk, 100 (2 x 50) kapslar; Burk, 50 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57535
Tillstånd datum:
2019-03-22

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Dipyridamol Glenmark 200 mg hårda kapslar med modifierad frisättning

dipyridamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Dipyridamol Glenmark är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Dipyridamol Glenmark

Hur du tar Dipyridamol Glenmark

Eventuella biverkningar

Hur Dipyridamol Glenmark ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Dipyridamol Glenmark är och vad det används för

Dipyridamol Glenmark innehåller dipyridamol och tillhör en grupp läkemedel som kallas

”trombocytaggregationshämmande medel”. Dessa används för att förhindra bildning av blodproppar.

Dipyridamol Glenmark används för att:

minska risken för att blodproppar

uppstår vilket kan inträffa om du har fått hjärtklaffarna

utbytta.

förebygga återfall av stroke

(blodpropp i hjärnan) hos personer som tidigare haft stroke.

Dipyridamol som finns i Dipyridamol Glenmark kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Dipyridamol Glenmark

Ta inte Dipyridamol Glenmark:

om du är allergisk mot dipyridamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Dipyridamol Glenmark om:

du har

bröstsmärtor

(angina pectoris) eller andra

hjärtbesvär

(inklusive besvär med

hjärtklaffar eller cirkulationen) eller nyligen haft en

hjärtinfarkt

du har en sällsynt

muskelsjukdom

som kallas myasthenia gravis

du har ökad risk för

blödningar

Om du ska genomgå stresstest för hjärtat

Tala alltid om för läkare att du använder detta läkemedel innan du ska genomgå stresstest av din

hjärtfunktion s.k. myokardiell scanning. Behandling med Dipyridamol Glenmark kan nämligen

påverka resultatet av testet.

Barn och ungdomar

Dipyridamol Glenmark ska inte ges till barn eftersom säkerhet och effektivitet inte har fastställts.

Andra läkemedel och Dipyridamol Glenmark

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, inklusive receptfria läkemedel. Inkluderar även naturläkemedel.

Anledningen till detta är att Dipyridamol Glenmark kan påverka hur vissa andra läkemedel verkar.

Dessutom kan vissa andra läkemedel påverka hur Dipyridamol Glenmark verkar.

Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

läkemedel mot högt blodtryck

läkemedel mot muskelsvaghet (myasthenia gravis) som kallas kolinesterashämmare

acetylsalicylsyra

(eller planerar att ta det oavsett orsak).

adenosininjektioner

(används för hjärtbesvär eller vid hjärtundersökningar)

warfarin

, eller andra förbyggande läkemedel mot blodproppar

indometacin

(används vid artros)

enzyminducerande läkemedel, som

fenytoin

Graviditet och amning

Dipyridamol Glenmark ska inte användas under graviditet.

Dipyridamol Glenmark ska endast användas under amning om din läkare anser det nödvändigt

eftersom dipyridamol utsöndras i bröstmjölken.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen information om effekten av Dipyridamol Glenmark vid körning och förmågan att

hantera maskiner. Men du kan känna dig yr medan du tar Dipyridamol Glenmark. Om detta inträffar

ska du inte framföra fordon eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dipyridamol Glenmark innehåller para-orange (E110)

Dipyridamol Glenmark innehåller para-orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.

3.

Hur du tar Dipyridamol Glenmark

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos är

1 kapsel 2 gånger dagligen,

vanligtvis 1 kapsel på morgonen och 1 kapsel på

kvällen, helst till måltid.

Svälj kapseln hel med lite vatten utan att tugga.

Om du har tagit för stor mängd av Dipyridamol Glenmark

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen, även om kapslarna är slut.

Om du tagit för stor mängd läkemedel kan du uppleva symtom som huvudvärk, yrsel, biverkningar

från mag-tarmkanalen, lågt blodtryck och bröstsmärta hos patienter med hjärtsjukdom.

Om du har glömt att ta Dipyridamol Glenmark

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos

ska du dock hoppa över den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Dipyridamol Glenmark

Sluta inte behandlingen om inte din läkare talat om det för dig. Kontakta din läkare innan du slutar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du drabbas av en allergisk reaktion ska du sluta ta ditt läkemedel och omedelbart uppsöka

läkare.

Symtomen kan innefatta andningssvårigheter, rinnande näsa, kraftiga utslag med klåda,

svullnad samt svullnad runt ögonen.

Övriga biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Huvudvärk

Yrsel

Sjukdomskänsla (illamående)

Diarré

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Muskelsmärta

Kräkningar

Bröstsmärta som strålar ut i armar och nacke, andningssvårigheter (angina pectoris)

Hudutslag

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Värmevallningar

Blodtrycksfall eller snabbare puls

En rubbning i blodet som kallas ”trombocytopeni” som kan orsaka blåmärken eller förlängd

blödning från sår och även under och efter kirurgi

Allergiska reaktioner såsom

Svullnad av läppar, tunga, ansikte och hals (angioödem).

Utslag med intensiv klåda

Svåra allergiska reaktioner med plötslig utvidgning av blodkärl (anafylaktiska reaktioner)

Väsande andning och andfåddhet

Krampaktig sammandragning av stämbanden som tillfälligt gör det svårt att tala eller andas

Utslag, svullnad, märken eller nässelfeberutslag

Hos personer med gallstenar, kan dipyridamol absorberas i gallstenarna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också

rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Dipyridamol Glenmark ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen med torkmedel. Fuktkänsligt. Tillslut burken väl.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Öppna inte burken förrän du ska börja ta kapslarna.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dipyridamol. Varje kapsel med modifierad frisättning innehåller

200 mg dipyridamol. Dipyridamol Glenmark är en kapsel med modifierad frisättning, vilken

frisätter aktiv substans långsamt i kroppen över ett antal timmar.

Övriga innehållsämnen är vinsyra, hypromellos, talk, akaciagummi, povidon, hypromellosftalat,

metylakrylsyra-metylmetakrylat-sampolymer (1: 2) och triacetin.

Kapselskalet innehåller gelatin, titandioxid (E171), järnoxid röd (E172) och para-orange (E110).

Tryckfärgen innehåller shellack, järnoxid svart (E172) och kaliumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dipyridamol Glenmark kapslar har storleken “0el”. Hårda gelatinkapslar med röd överdel och orange

underdel, märkta med svart bläck, Glenmark Logo 'G' på överdel och '729' på underdel, fyllda med

ljusgula till gula pellets.

Dipyridamol Glenmark kapslar är förpackade i burkar: 50, 60 eller flerpack innehållande 100 (2

kartonger med 50) kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194

Gröbenzell,

Tyskland

Tillverkare

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143

56617 Vysoke Myto

Tjeckien

Denna bipacksedel ändrades senast: 2019-03-22

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dipyridamol Glenmark 200 mg hårda kapslar med modifierad frisättning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 200 mg dipyridamol.

Hjälpämnen med känd effekt: Varje kapsel innehåller 0,05 mg para-orange.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel med modifierad frisättning, hård.

Hårda gelatinkapslar ca 23,20 x 7,66 mm i storlek med röd överdel och orange underdel, märkta med

svart bläck, Glenmark Logo 'G' på överdel och '729' på underdel, fyllda med ljusgula till gula pellets.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sekundärprevention av ischemisk stroke och transitoriska ischemiska attacker i kombination med

acetylsalicylsyra eller som monoterapi om acetylsalicylsyra är kontraindicerat.

Som tillägg till kumarin-antikoagulantia för profylax av tromboembolism associerad med prostetiska

hjärtklaffar.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna inklusive äldre

Sekundär prevention av stroke och TIA

Rekommenderad dos är en kapsel två gånger dagligen.

Hos patienter med protetiska hjärtklaffar

Rekommenderad dos är en kapsel två gånger dagligen. Antikoagulationsbehandlingen bör optimeras

även om dipyridamol ges som tillägg till antikoagulantia efter en protetisk hjärtklaffoperation. Studien

under vilken dipyridamol gavs som tillägg till antikoagulationsbehandlingen ledde till reducerade

tromboemboliska komplikationer och kvarstod upp till ett år efter operationen.

Pediatrisk population

Dipyridamol Glenmark 200 mg rekommenderas inte till barn, eftersom säkerheten och effekten av

dipyridamol hos barn inte har fastställts.

Administreringssätt

För oral administrering. Kapseln ska sväljas hel med vatten, utan att tuggas, vanligtvis en på morgonen

och en på kvällen, helst vid en måltid.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

En av dipyridamols egenskaper är att det verkar som en potent vasodilator. Det ska därför användas

med försiktighet till patienter med svår hjärtkärlsjukdom, inklusive instabil angina och/eller nyligen

genomgången hjärtinfarkt, ventrikulärt utflödeshinder i vänster kammare eller hemodynamisk

instabilitet (t.ex. dekompenserad hjärtsvikt).

Patienter som behandlas regelbundet med oralt Dipyridamol Glenmark ska inte ges ytterligare

dipyridamol intravenöst. Klinisk erfarenhet tyder på att patienter som behandlas med oralt dipyridamol

och som behöver genomgå farmakologiskt stresstest med intravenöst dipyridamol ska avbryta

behandlingen med läkemedel innehållande oralt dipyridamol 24 timmar före stresstestet.

Hos patienter med myasthenia gravis kan det bli nödvändigt med återanpassning av behandlingen efter

ändringar i dipyridamoldosen (se Interaktioner).

Dipyridamol ska användas med försiktighet hos patienter med koagulationssjukdomar.

En kombinationsbehandling av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare kan öka risken

för blödning.

Ett fåtal fall har rapporterats där okonjugerat dipyridamol i varierande mängd hittats i gallstenar (upp

till 70 % av stenens torrvikt). Alla dessa patienter var äldre med stigande kolangit och hade behandlats

med oralt dipyridamol under ett antal år. Det finns dock inga bevis för att dipyridamol var den

initierande faktorn för gallstensbildning hos dessa patienter. Det är möjligt att bakteriell

deglukuronidering av konjugerat dipyridamol är den mekanism som orsakar förekomsten av

dipyridamol i gallstenar.

Hjälpämnen

Varje kapsel med modifierad frisättning innehåller färgämnet para-orange (E110), vilket kan orsaka

allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Adenosin

Dipyridamol hämmar återupptaget av cellulärt adenosin, vilket ökar plasmakoncentrationen av

adenosin. Detta förstärker de kardiovaskulära effekterna av adenosin, ökar risken för AV-block,

bradykardi och ventrikulära extrasystolier. Dosanpassning av adenosin bör övervägas.

Antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare

När dipyridamol kombineras med antikoagulantia eller trombocytaggregationshämmare bör

varningarna om intolerans och risker för dessa läkemedel beaktas. Tillägg av dipyridamol till

acetylsalicylsyra ökar inte incidensen av blödningskomplikationer, men potentierar sådana händelser.

Blodtryckssänkande preparat

Dipyridamol kan öka den hypotensiva effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

Kolinesterasinhibitorer

Dipyridamol kan motverka antikolinesteraseffekten av kolinesterashämmare, vilket potentiellt kan

förvärra myasthenia gravis.

Indometacin

Dipyridamol i kombination med indometacin kan leda till vätskeretention.

Enzyminducerande läkemedel

Enzyminducerande läkemedel, som fenytoin, kan öka clearance av dipyridamol.

Övriga läkemedel med hög proteinbindning

Proteinbindning av dipyridamol hos människa är 98-99%: det binds med hög affinitet till alfa-1-syra

glykoprotein, men även till andra albuminer. Det finns en teoretisk risk för kompetetiv interferens med

andra läkemedel med hög proteinbindning, vilket kan leda till potentiella interaktioner. Även om inga

formella farmakokinetiska interaktionsstudier existerar, har säkerhetsprofilen för dipyridamol efter

åratal av global användning inte visat några tecken på kompetetiv interaktion.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inte tillräckliga bevis på säkerheten vid graviditet hos människa, men dipyridamol har

använts i många år utan tydliga negativa konsekvenser. Djurstudier har inte visat någon risk.

Läkemedlet ska dock inte användas under graviditet, särskilt inte under första trimestern, om inte den

förväntade nyttan bedöms vara större än den möjliga risken för fostret (se avsnitt 5.3).

Amning

Dipyridamol Glenmark 200 mg ska endast användas under amning om det är absolut nödvändigt.

Dipyridamol passerar över i bröstmjölk.

Fertilitet

Inga studier på effekten av dipyridamol på fertilitet har genomförts på människa. Prekliniska studier

av dipyridamol visar inte på några skadliga effekter på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Patienter bör dock informeras om att de kan uppleva biverkningar som yrsel under behandling med

dipyridamol. Om patienter upplever yrsel ska de undvika potentiellt farliga handlingar som att köra bil

eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningar vid terapeutiska doser är vanligtvis milda och övergående.

Säkerhetsprofilen har bestämts utifrån ESPS-2-studien med totalt 6602 patienter, där 1654 patienter

behandlades med dipyridamol med modifierad frisättning, samt spontana biverkningsrapporter.

Frekvensintervall

Mycket vanliga (> 1/10), kan påverka fler än 1 av 10 personer

Vanliga

(>1/100, <1/10), kan påverka upp till 1 av 10 personer

Mindre vanliga (>1/1000, <1/100), kan påverka upp till 1 av 100 personer

Sällsynta (>1/10 000, <1/1000) kan påverka upp till 1 av 1000 personer

Mycket sällsynta (<1/10 000) kan påverka upp till 1 av 10000 personer

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni

Mindre vanliga

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

Angioödem

Anafylaktiska reaktioner

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Hjärtat

Angina pectoris

Takykardi

Vanliga

Mindre vanliga

Blodkärl

Hypotoni

Värmevallningar

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Bronkospasm

Laryngospasm

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Magtarmkanalen

Diarré

Illamående

Kräkningar

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Urtikaria

Vanliga

Mindre vanliga

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi

Vanliga

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Blödning efter ingrepp

Blödning under operation

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Lever och gallvägar

Dipyridamol har absorberats i gallstenar (se

avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

På grund av det låga antalet observationer, är erfarenhet av överdosering med dipyridamol begränsad.

Symtom som kan förväntas är värmekänsla, blodvallningar, svettningar, snabbare puls, rastlöshet,

känsla av svaghet, yrsel, sänkning av blodtrycket och kärlkrampsbesvär.

Behandling

Symtomatisk behandling rekommenderas. På grund av det enterohepatiska kretsloppet kan upprepad

administrering av aktivt kol, om nödvändigt i kombination med ett laxermedel, övervägas.

Administrering av xantinderivat (t.ex. aminofyllin) kan motverka de hemodynamiska effekterna av

dipyridamolöverdosering. EKG-övervakning rekommenderas i en sådan situation. På grund av den

omfattande vävnadsdistributionen och dess eliminering främst via levern kommer dipyridamol

sannolikt inte kunna avlägsnas genom forcerade elimineringsmetoder.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Trombocytaggregationshämmande medel, ATC-kod: B01AC07

Verkningsmekanism

Dipyridamol hämmar upptaget av adenosin i erytrocyter, trombocyter och endotelceller

in vitro

in

vivo

; med maximal hämning som uppgår till 80% och är dosberoende vid terapeutiska koncentrationer

(0,5-2 μg/ml).

Följaktligen är den lokala koncentrationen av adenosin förhöjd för att verka på trombocytens A

receptor, vilket stimulerar trombocytens adenylatcyklas och därigenom ökar trombocytens cAMP-

nivåer. Således hämmas trombocytaggregationen som svar på olika stimuli såsom

trombocytaktiveringsfaktor (PAF), kollagen och adenosindifosfat (ADP). Reducerad

trombocytaggregation sänker trombocytförbrukningen till normala nivåer. Dessutom har adenosin en

vasodilaterande effekt och detta är en av de mekanismer bakom dipyridamols vasodilaterande effekt.

Dipyridamol inhiberar fosfodiesteras (PDE) i olika vävnader. Även om hämningen av cAMP-PDE är

svag hämmar dipyridamol vid terapeutiska nivåer cGMP-PDE och förstärker därigenom den ökning av

cGMP som produceras av EDRF (endotelderiverad relaxerande faktor, känt som kväveoxid (NO)).

Dipyridamol stimulerar även prostacyklins biosyntes och frisättning genom endotelet.

Dipyridamol minskar den trombogena verkan av subendoteliala strukturer genom att öka

koncentrationen av den skyddande mediatorn 13-HODE (13-hydroxyoktadekansyra).

Klinisk effekt och säkerhet

I ESPS-2 (European Stroke Prevention Study 2) jämfördes den fasta doskombinationen av

acetylsalicylsyra (ASA) 25 mg och en depåberedning av dipyridamol (ERDP) 200 mg med enbart

ASA 25 mg eller med enbart ERDP 200 mg. Behandling i alla grupper administrerades två gånger

dagligen och totalt 6602 patienter med stroke eller tidigare TIA följdes upp i 24 månader. Risken för

slaganfall jämfört med placebo reducerades med 18% med enbart ASA; 16% med enbart ERDP och

37% med kombinationsbehandling. Riskreduktionen för kombinationen för att förebygga TIA var 36%

jämfört med placebo.

Resultaten av ESPRIT-studien stöds av resultaten från ESPS-2. I ESPRIT var det primära utfallsmåttet

sammansättningen av dödsfall av alla vaskulära orsaker, icke-fatal stroke, icke-fatal hjärtinfarkt eller

större blödningskomplikationer, beroende på vilket som inträffade först. Primära utfallshändelser

uppstod hos 13% av patienterna på ASA 30-325 mg dagligen och ERDP 400 mg dagligen och hos

16% av patienterna på enbart ASA.

En metaanalys från 1995 av sex kliniska studier som publicerades 1971-1982 har visat att tillägg av

dipyridamol till kumarin-antikoaguleringsbehandlingar med olika doser (ingen INR-anpassad

warfarinbehandling har undersökts) har minskat emboliseringsfrekvensen efter klaffimplantation med

en mekanisk protes.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Dipyridamol depotkapslar i pelletsberedning har utvecklats för långtidsbehandling. Den pH-beroende

lösligheten som förhindrar upplösning av Dipyridamol Glenmark i magtarmkanalens nedre delar har

lösts genom en kombination med vinsyra. Fördröjd frisättning uppnås genom ett diffusionsmembran

som sprejas på pelletsen.

Absorption

Efter intag uppnås maximal plasmakoncentration inom 2-3 timmar. Genomsnittlig maximal

plasmanivå vid underhållsbehandling med en daglig dos av 300 mg (150 mg två gånger dagligen) är 1

μg/ml, lägsta koncentrationen är 0,35 μg/ml. Med en daglig dos på 400 mg (200 mg två gånger

dagligen) är motsvarande högsta koncentration 2 μg/ml, och lägsta koncentration 0,53 μg/ml.

Nästan fullständig absorption av Dipyridamol Glenmark kapslar med modifierad frisättning kan antas.

Den absoluta biotillgängligheten är ca 70%; 1/3 av dosen avlägsnas via första passage-metabolism.

Det finns ingen kliniskt relevant effekt av födointag på farmakokinetiken för Dipyridamol Glenmark

200 mg kapslar med modifierad frisättning. Doslinearitet har påvisats hos dipyridamol efter oral

administrering 2 gånger per dag av kapslar med modifierad frisättning innehållande 150 och 200 mg.

Olika kinetiska studier vid steady state visade att alla farmakokinetiska parametrar som är tillämpliga

för att karakterisera de farmakokinetiska egenskaperna hos läkemedel med modifierad frisättning är

antingen ekvivalenta eller något förbättrade hos dipyridamol kapslar med modifierad frisättning som

ges 2 gånger per dag jämfört med dipyridamol tabletter administrerade 3 gånger per dag/4 gånger per

dag. Biotillgängligheten är något högre, högsta koncentrationen är likartad, lägsta koncentrationen är

betydligt högre och fluktuationer av högsta koncentrationen är mindre.

Distribution

På grund av dess höga lipofilicitet, log P 3,92 (n-oktanol/0,1 N, NaOH) distribueras dipyridamol till

många organ.

Prekliniska studier tyder på att dipyridamol distribueras företrädesvis till levern och därefter till

lungor, njurar, mjälte och hjärta. Läkemedlet passerar inte genom blodhjärnbarriären i någon

signifikant utsträckning och passerar placenta i mycket liten grad. Icke-kliniska data har också visat att

dipyridamol kan utsöndras i bröstmjölk.

Dipyridamols proteinbindning är cirka 97–99 %, huvudsakligen bundet till alfa-1-syraglykoprotein

och albumin.

Metabolism

Metabolismen av dipyridamol sker huvudsakligen i levern. Dipyridamol metaboliseras genom

konjugering till glukuronsyra, främst till monoglukuronid och endast litet till di-glukuronider. I plasma

föreligger cirka 80% av den totala mängden som dipyridamol och cirka 20-% som monoglukuronid

efter oral administrering.

Eliminering

Den dominerande halveringstiden är mellan 2,2 till 3 timmar har beräknats efter administrering av

Dipyridamol Glenmark. En förlängd slutlig halveringstid på ca 15 timmar observerades. Denna

förlängda slutliga eliminationsfas är av mindre betydelse eftersom det utgör en liten del av den totala

AUC, då steady state påvisats uppnås efter 2 dagar med doseringen 3 och 4 gånger dagligen. Ingen

signifikant ackumulering av läkemedlet observeras efter upprepad dosering.

Renal utsöndring av oförändrat dipyridamol är försumbar (<0,5%). Utsöndring i urin av

glukuronidmetaboliterna är låg (5%). Metaboliter utsöndras huvudsakligen (ca 95 %) via gallan till

faces, med visst belägg för entero-hepatisk återcirkulation. Totalt clearance är ca 250 ml/min och den

genomsnittliga elimineringstiden är cirka 8 timmar (resultatet av en verklig MRT på cirka 6,4 timmar

och en genomsnittlig absorptionstid på 1,4 timmar).

Övriga särskilda populationer

Äldre personer

Plasmakoncentrationerna (fastställt som AUC) hos äldre försökspersoner (> 65 år) var cirka 50 %

högre vid tablettbehandling och cirka 30 % högre vid intag av dipyridamol än hos yngre (< 55 år)

försökspersoner. Orsaken till skillnaden är i huvudsak minskad clearance; absorptionen tycks vara

jämförbar. Liknande ökningar i plasmakoncentrationer hos äldre patienter observerades i studien

ESPS2.

Nedsatt leverfunktion

Patienter med leverinsufficiens uppvisade ingen förändring i plasmakoncentrationerna av dipyridamol,

men en ökning av (farmakodynamiskt inaktiva) glukuronider. Det tyder på att dipyridamol doseras

utan restriktioner så länge det inte finns kliniska fynd som tyder på leversvikt.

Nedsatt njurfunktion

Då den totala renala utsöndringen är mycket låg (cirka 5 %), förväntas inte nedsatt njurfunktion

påverka dipyridamols farmakokinetik. I studien ESPS2, som utfördes på patienter med

kreatininclearance mellan cirka 15 ml/min och > 100 ml/min, observerades inga förändringar i

farmakokinetik för dipyridamol eller dess glukuronidmetabolit vid korrigering av data för

åldersskillnader.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Dipyridamol har i stor utsträckning studerats på djurmodeller och inga kliniskt signifikanta fynd har

observerats vid doser motsvarande de terapeutiska doserna hos människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapsel:

Vinsyra

Hypromellos

Talk

Akaciagummi

Povidon

Hypromellosftalat

Metakrylsyra-metylakrylat-sampolymer (1:2)

Triacetin

Kapselhölje

Titandioxid (E171)

Järnoxid röd (E172)

Para-orange (E110)

Gelatin

Märkbläck

(TekPrint™ SW-9008 Black Ink):

Shellack

Järnoxid svart (E172)

Kalimhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen med torkmedel. Fuktkänsligt.

Tillslut burken väl.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

HDPE burkar med polypropylen lock och värmeförseglat folielock (tillverkad av

Alu/Adhesive/PET/HS (kontaktskikt)). Burkarna innehåller 5 g molekylsiktpåse och 5 g kiselgelpåse

som torkmedel.

Förpackningsstorlekar: 50, 60 eller multipack, innehållande 100 (2 kartonger med 50) kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194

Gröbenzell,

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

57535

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2019-03-22

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-03-22

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen