Dienosis 2 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

25-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

25-06-2019

Aktiva substanser:
dienogest
Tillgänglig från:
NAARI BV
ATC-kod:
G03DB08
INN (International namn):
dienogest
Dos:
2 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; dienogest 2 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 28 tabletter; Blister, 168 tabletter; Blister, 84 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57750
Tillstånd datum:
2019-06-25

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Dienosis 2 mg tabletter

dienogest

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Dienosis är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Dienosis

Hur du tar Dienosis

Eventuella biverkningar

Hur Dienosis ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

VAD DIENOSIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Dienosis är ett preparat för behandling av endometrios (smärtsamma symtom på grund av att

livmoderslemhinna förekommer utanför livmodern).

Dienosis innehåller ett hormon, progestogenet dienogest.

Dienogest som finns i Dienosis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DIENOSIS

Ta inte Dienosis:

om du har en

blodpropp

(tromboemboli) i en ven. Detta kan till exempel förekomma i

blodkärlen i benen (djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli). Se också ”

Dienosis

och venösa blodproppar

” nedan

om du har eller har haft en

allvarlig arteriell sjukdom

, inklusive hjärtkärlsjukdomar som

hjärtinfarkt

stroke

eller

hjärtsjukdom

som ger minskad blodtillförsel till hjärtat (angina

pectoris). Se också ”

Dienosis och arteriella blodproppar

” nedan

om du har

diabetes

med kärlskador

om du har eller har haft en

allvarlig leversjukdom

(och dina leverfunktionsvärden inte har

återgått till de normala). Symtom på leversjukdom kan vara gulfärgning av huden och/eller klåda

över hela kroppen

om du har eller har haft en

godartad eller elakartad levertumör

om du har eller har haft eller om du misstänks ha en

elakartad tumör

som är beroende av

könshormoner, till exempel cancer i bröst eller könsorgan

om du har en oförklarad

blödning från slidan

om du är

allergisk (överkänslig)

mot dienogest eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel

(se avsnitt 6 och slutet av avsnitt 2)

Om något av dessa tillstånd uppträder för första gången under användning av Dienosis, ska du

omedelbart sluta använda Dienosis och kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Du får inte använda hormonella preventivmedel av något slag (tabletter, plåster, spiral) under tiden

du tar Dienosis.

Dienosis är INTE ett preventivmedel. Om du vill undvika att bli gravid, ska du använda kondom

eller andra icke-hormonella preventivmedel.

I vissa situationer måste du vara särskilt försiktig vid användning av Dienosis, och din läkare kan

behöva undersöka dig regelbundet. Tala om för din läkare om något av följande tillstånd gäller dig:

Om du:

någon gång har haft en

blodpropp

(venös tromboemboli) eller någon i din närmsta familj har

haft blodpropp i relativt unga år

har en nära släkting som har haft

bröstcancer

någon gång har haft en

depression

högt blodtryck

eller får högt blodtryck medan du tar Dienosis

får en

leversjukdom

medan du tar Dienosis. Symtomen kan vara gulfärgning av hud eller ögon

eller klåda över hela kroppen. Informera också din läkare om sådana symtom förekommit under

en tidigare graviditet

har diabetes eller hade tillfällig

diabetes

under tidigare graviditet

någon gång har haft

kloasma

(gulbruna fläckar på huden, särskilt i ansiktet). I så fall ska du

undvika att utsätta dig för alltför mycket sol eller ultraviolett strålning

får

smärtor i nedre delen av buken

medan du tar Dienosis

Medan du tar Dienosis är chansen för att du ska bli gravid minskad, eftersom Dienosis kan påverka

ägglossningen.

Om du blir gravid medan du tar Dienosis, är risken för utomkvedshavandeskap (fostret utvecklas

utanför livmodern) något förhöjd. Tala om för din läkare innan du börjar ta Dienosis om du tidigare

har haft ett utomkvedshavandeskap eller har försämrad äggledarfunktion.

Dienosis och allvarlig blödning från livmodern

Blödning från livmodern, till exempel hos kvinnor med en sjukdom där livmoderslemhinnan

(endometriet) växer in i livmoderns muskelvävnad, s.k. uterin adenomyos eller

godartad

livmodertumör

, ibland också kallad uterin fibroid (uterint leiomyom), kan förvärras vid

användning av Dienosis. Om blödningen är riklig och långvarig, kan detta leda till låga nivåer av

röda blodkroppar (anemi) som kan vara allvarlig i vissa fall. Om du får anemi, ska du diskutera med

din läkare om du bör sluta använda Dienosis.

Sluta att ta Dienosis och kontakta läkare omedelbart om du upptäcker tecken på blodpropp,

som t.ex.:

svår smärta och/eller svullnad i ena benet

plötslig svår smärta i bröstet, eventuellt med utstrålning i vänster arm

plötslig andfåddhet

plötslig hosta utan uppenbar orsak

ovanlig, svår eller långvarig huvudvärk eller förvärrad migrän

partiell eller fullständig synförlust eller dubbelseende

svårighet att tala eller oförmåga att tala

yrsel eller svimning

svaghet, ovanlig känsla eller domning i någon del av kroppen

Dienosis och förändringar i blödningsmönstret

De flesta kvinnor som behandlas med Dienosis upplever förändringar i blödningsmönstret (se avsnitt

4, eventuella biverkningar).

Dienosis och venösa blodproppar

Några studier visar att det kan finnas en något, men inte statistiskt signifikant, ökad risk för

en

blodpropp i benet (venös tromboemboli)

i samband med användning av preparat som Dienosis,

som innehåller progestogen. I mycket sällsynta fall kan blodproppar orsaka allvarliga bestående

skador eller vara livshotande.

Risken för en

venös blodpropp

ökar:

med stigande ålder

om du är överviktig

om du eller någon av dina närmaste släktingar har haft en blodpropp i benet (trombos),

lungan (lungemboli) eller andra organ i unga år

om du måste opereras, har råkat ut för en allvarlig olycka eller blir orörlig under en längre

tid. Det är viktigt att du talar om för din läkare att du använder Dienosis, eftersom

behandlingen kanske måste avbrytas. Din läkare kommer att tala om för dig när du ska börja

med Dienosis igen. Detta sker vanligtvis omkring två veckor efter att du har kommit på

benen igen

Dienosis och arteriella blodproppar

Det finns begränsade belägg för ett samband mellan preparat som innehåller progestogen, som

Dienosis och en ökad risk för blodpropp till exempel i hjärtats blodkärl (hjärtinfarkt) eller i hjärnan

(stroke). Hos kvinnor med högt blodtryck kan risken för stroke öka något vid användning av dessa

preparat.

Risken för en

arteriell blodpropp

ökar:

om du röker. Det rekommenderas starkt att du slutar röka när du använder Dienosis,

särskilt om du är äldre än 35 år

om du är överviktig

om någon av dina närmaste släktingar har haft en hjärtinfarkt eller stroke i unga år

om du har högt blodtryck

Tala med läkare innan du tar Dienosis.

Tala alltid om för din läkare vilka läkemedel eller naturläkemedel som du redan använder. Tala

också om för andra läkare eller tandläkare som skriver ut andra läkemedel (eller apotekspersonal) att

du tar Dienosis.

Dienosis och cancer

Baserat på de data som för närvarande finns tillgängliga, är det inte klart om Dienosis ökar risken

för bröstcancer. Bröstcancer har observerats något oftare hos kvinnor som tar hormoner än hos

kvinnor som inte tar hormoner, men det är inte känt om detta orsakas av behandlingen. Det kan till

exempel vara så att fler tumörer upptäcks och att de upptäcks tidigare hos kvinnor som tar

hormoner, eftersom de undersöks av läkare oftare. Förekomsten av brösttumörer blir efter hand

mindre när hormonbehandlingen har avslutats.

Det är viktigt att du regelbundet undersöker dina

bröst

och du ska kontakta läkare om du känner någon knöl.

I sällsynta fall har godartade levertumörer och, i ännu färre fall, elakartade levertumörer rapporterats

hos kvinnor som tar hormoner. Kontakta din läkare om du har ovanligt svåra magsmärtor.

Dienosis och osteoporos

Förändringar i bentäthet

Användning av Dienosis kan påverka skelettets styrka hos ungdomar (12 upp till 18 år). Om du är

under 18 år kommer läkaren därför noga att överväga risken och nyttan med att använda Dienosis för

dig som enskild patient, med beaktande av möjliga riskfaktorer för benskörhet (osteoporos).

Om du använder Dienosis kommer ett tillräckligt intag av kalcium och D-vitamin, antingen via din

mat eller via kosttillskott, att hjälpa ditt skelett.

Om du löper en ökad risk för att utveckla osteoporos (försvagning av skelettet till följd av minskad

bentäthet), kommer läkaren att noggrant överväga risken och nyttan med en behandling med

Dienosis, eftersom Dienosis ger en måttlig sänkning av östrogenproduktionen (en annan typ av

kvinnligt hormon) i din kropp.

Barn och ungdomar

Dienosis ska inte användas av flickor före första menstruationsblödning.

Användning av Dienosis kan påverka skelettets styrka hos ungdomar (12 upp till 18 år). Om du är

under 18 år kommer läkaren därför noga att väga nytta mot risk vid användning av Dienosis för dig

som enskild patient, med beaktande av möjliga riskfaktorer för benskörhet (osteoporos).

Andra läkemedel och Dienosis

Vissa läkemedel kan påverka nivån av Dienosis i blodet och kan göra det mindre effektivt, eller

orsaka biverkningar. Det gäller bland annat:

läkemedel som används för behandling av

epilepsi

(t.ex. fenytoin, barbiturater, primidon, karbazepin, oxkarbamazepin, topiramat,

felbamat)

tuberkulos

(t.ex. rifampicin)

HIV- och hepatit C-virusinfektioner

(så kallade proteashämmare och icke-nukleosida

hämmare av omvänt transkriptas såsom ritonavir, nevirapin, efavirenz)

svampinfektioner

(griseofulvin, ketokonazol)

naturläkemedlet

johannesört

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Dienosis med mat och dryck

Under behandling med Dienosis bör du undvika att dricka grapefruktjuice, eftersom det kan öka

nivåerna av Dienosis i blodet. Detta kan öka risken för biverkningar.

Laboratorietester

Om du behöver lämna blodprov ska du tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar

Dienosis, eftersom Dienosis kan påverka resultaten av vissa tester.

Graviditet och amning

Ta inte Dienosis om du är gravid eller ammar

.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedel innehållande dienogest har inte observerats ha någon effekt på förmågan att framföra

fordon och använda maskiner

Dienosis innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkare innan du börjar ta Dienosis.

3.

HUR DU TAR DIENOSIS

Ta alltid Dienosis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. För vuxna är vanlig dos 1 tablett dagligen.

Följande råd gäller för Dienosis om inte din läkare har ordinerat något annat. Följ dessa anvisningar,

annars kommer du inte att få bästa effekt av Dienosis.

Du kan börja behandlingen med Dienosis vilken dag som helst i menstruationscykeln.

Vuxna: ta en tablett dagligen, helst vid samma tid varje dag, med lite vätska efter behov. När en

tablettkarta är slut, ska nästa påbörjas utan uppehåll. Fortsätt att ta tabletterna även de dagar då du

har menstruationsblödning.

Det finns ingen erfarenhet av behandling med Dienosis under mer än 15 månader hos patienter med

endometrios.

Om du har tagit för stor mängd av Dienosis

Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter efter intag av för många Dienosis-tabletter

samtidigt.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Dienosis, eller drabbas av kräkningar eller diarré

Dienosis kommer att ha sämre effekt om du glömmer att ta en tablett. Om du har glömt att ta en eller

flera tabletter, ska du ta en tablett så snart du kommer ihåg det. Därefter fortsätter du att ta en tablett

vid vanlig tid nästa dag.

Om du kräks inom 3–4 timmar efter du har tagit Dienosis eller får kraftig diarré, finns det risk för att

den aktiva substansen i tabletten inte tas upp av kroppen. Denna situation är nästan som att glömma

att ta en tablett. Efter kräkningar eller diarré inom 3-4 timmar efter att du tagit Dienosis ska du ta en

ny tablett så snart som möjligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Dienosis

Om du slutar att ta Dienosis kan de ursprungliga symtomen på endometrios återkomma.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Dessa biverkningar är vanligare under de första månaderna efter att du har börjat ta Dienosis,

och de försvinner vanligtvis vid fortsatt användning. Du kan också drabbas av förändringar i

blödningsmönstret, såsom stänkblödningar, oregelbundna blödningar eller att dina menstruationer

upphör helt.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

viktökning

nedstämdhet, sömnproblem, nervositet, förlorad sexlust eller humörförändring

huvudvärk eller migrän

illamående, buksmärtor, gaser, svullen mage eller kräkningar

akne eller håravfall

ryggsmärtor

obehag i brösten, äggstockscystor eller värmevallningar

blödning från livmodern/slidan inklusive stänkblödningar

svaghet eller irritabilitet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

anemi

viktnedgång eller ökad aptit

ångest, depression eller humörsvängningar

obalans i det autonoma nervsystemet (styr omedvetna kroppsfunktioner, t.ex. svettning) eller

störd uppmärksamhetsförmåga

torra ögon

öronsusningar

ospecifika cirkulationsproblem eller hjärtklappning

lågt blodtryck

andfåddhet

diarré, förstoppning, magbesvär, inflammation i magsäck och tarmar (gastrointestinal

inflammation), tandköttsinflammation (gingivit)

torr hud, stark svettning, svår klåda över hela kroppen, manlig hårväxt (hirsutism), sköra naglar,

mjäll, dermatit (hudinflammation), onormal hårväxt, överkänslighet för ljus eller problem med

hudpigmentering

skelettsmärtor, muskelkramper, smärtor och/eller tyngdkänsla i armar och händer eller ben och

fötter

urinvägsinfektion

svampinfektion i slidan, torr slida, flytning, bäckensmärtor, inflammation i könsorganen med

flytning (atrofisk vulvovaginit), eller en eller flera knutor i brösten

svullnad på grund av vätskeansamling

Ytterligare biverkningar hos ungdomar (12 upp till 18 år): minskad bentäthet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

HUR DIENOSIS SKA FÖRVARAS

Förvara i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat” eller ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dienogest. Varje tablett innehåller 2 mg dienogest.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, potatisstärkelse, povidon K-

25, talk, krospovidon Typ-A, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dienogest Tabletter är vita till benvita, runda, platta facettslipade kanttabletter präglade med

"NC" på ena sidan och "22" på andra sidan med en diameter av cirka 7 mm.

Tabletterna kommer i blisterförpackningar som består av grön PVC/PVDC-film och

aluminiumfoliefilm. En blisterförpackning innehåller 14 tabletter.

Kartongen innehåller 28, 84 eller 168 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Naari BV

Rietveldenweg 102

5222 AS ’s-Hertogenbosch

Nederländerna

Tillverkare ansvarig för batchfrisättningen

S.C. SANTA S.A.

Str. Carpatilor nr. 60

Obiective Nr. 47, 48, 58, 133, 156,

Brasov, Jud. Brasov, – 500269

Rumänien

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-06-25

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dienosis 2 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 2 mg dienogest

Hjälpämne med känd effekt: Varje tablett innehåller 62,8 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tabletter

Vita till benvita, runda, platta fasade kantade tabletter präglade med "NC" på ena sidan och "22"

på den andra sidan med en diameter av cirka 7 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av endometrios.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering:

Doseringen av Dienosis är en tablett dagligen utan uppehåll, helst tagen vid samma tid varje

dag, med lite vätska efter behov. Tabletten kan tas med eller utan mat.

Tabletterna måste tas kontinuerligt, oberoende av vaginalblödning. När en förpackning är slut, ska

nästa påbörjas utan uppehåll.

Det finns ingen erfarenhet av behandling med Dienosis under mer än 15 månader hos patienter med

endometrios.

Behandlingen kan påbörjas vilken dag som helst i menstruationscykeln.

All hormonell antikonception måste avslutas innan behandling med Dienosis påbörjas. Vid behov

av antikonception ska icke-hormonella preventivmetoder användas (t.ex. barriärmetod).

Glömd tablett:

Effekten av Dienosis kan minska i händelse av glömda tabletter, vid kräkningar och/eller diarré

(om det inträffar inom 3-4 timmar efter tablettintag). Om en eller flera tabletter glöms, ska kvinnan

ta endast en tablett så snart hon kommer ihåg det, och sedan fortsätta vid vanlig tid nästa dag. En

tablett som inte absorberats på grund av kräkningar eller diarré ska på samma sätt ersättas med en

ny tablett.

Särskilda patientgrupper

Pediatrisk population:

Dienosis är inte indicerat för barn före menarche.

I klinisk studie utan kontrollgrupp undersöktes effekt och säkerhet under 12 månaders behandling

av 111 unga kvinnor (12 till <18 år) med kliniskt misstänkt eller konstaterad endometrios (se avsnitt

4.4 och 5.1).

Äldre:

Det finns ingen relevant indikation för användning av Dienosis hos äldre.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Dienosis är kontraindicerat hos patienter som har eller har haft allvarlig leversjukdom (se avsnitt

4.3).

Patienter med nedsatt njurfunktion:

Det finns inga data som tyder på att patienter med nedsatt njurfunktion behöver dosjustering.

Administreringssätt:

För oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Dienosis ska inte användas vid något av nedanstående tillstånd, som delvis baseras på information

om andra läkemedel som enbart innehåller progestogen. Om något av dessa tillstånd skulle uppstå

under användning av Dienosis, måste behandlingen omedelbart avbrytas:

aktiv venös tromboembolisk sjukdom

tidigare eller pågående arteriell och kardiovaskulär sjukdom (t.ex. myokardinfarkt,

cerebrovaskulär händelse, ischemisk hjärtsjukdom)

diabetes mellitus med kärlkomplikationer

tidigare eller pågående allvarlig leversjukdom så länge som leverfunktionsvärdena inte har

normaliserats

tidigare eller pågående levertumörer (benigna eller maligna)

kända eller misstänkta könshormonberoende maligniteter

odiagnostiserad vaginalblödning

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

4.4

Varningar och försiktighet

Varningar

Eftersom Dienosis är ett läkemedel som innehåller enbart progestogen, kan man anta att de varningar

och försiktighetsåtgärder som gäller vid användning av preparat som innehåller enbart progestogen

också gäller vid användning av Dienosis, även om inte alla varningar och försiktighetsåtgärder

baseras på fynd i kliniska studier med Dienosis.

Om något av de tillstånd/riskfaktorer som nämns nedan förekommer eller förvärras, bör en

individuell riskanalys ske innan behandlingen med Dienosis påbörjas eller fortsätter.

Allvarlig blödning från livmodern

Blödning från livmodern, till exempel hos kvinnor med uterin adenomyos eller uterint leiomyom

kan förvärras vid användning av Dienosis. Om blödningen är riklig och långvarig, kan detta leda

till anemi (allvarlig sådan i vissa fall). Om användningen leder till anemi bör man överväga att

avbryta behandlingen med Dienosis.

Förändringar i blödningsmönstret

De flesta patienter som behandlas med Dienosis upplever förändringar i blödningsmönstret (se

avsnitt 4.8).

Cirkulationsstörningar

Baserat på epidemiologiska studier finns det lite belägg för ett samband mellan preparat

innehållande enbart progestogen och en ökad risk för myokardinfarkt eller cerebral tromboemboli.

Risken för kardiovaskulära eller cerebrala händelser har snarare samband med stigande ålder,

hypertoni och rökning. Hos kvinnor med hypertoni kan risken för stroke vara något förhöjd vid

användning av preparat som enbart innehåller progestogen.

Även om det inte är statistiskt signifikant, finns det några studier som indikerar en något ökad risk

för venös tromboemboli (djup ventrombos, lungemboli) i samband med användning av preparat

innehållande enbart progestogen. Allmänt kända riskfaktorer för venös tromboemboli (VTE), såsom

positiv personlig eller familjär anamnes (VTE hos syskon eller förälder i relativt unga år), ålder,

fetma, långvarig immobilisering, omfattande kirurgi eller allvarligt trauma. Vid långvarig

immobilisering rekommenderas att behandlingen med Dienosis avbryts (vid elektiv kirurgi minst

fyra veckor i förväg) och att behandlingen inte återinsätts förrän två veckor efter fullständig

remobilisering.

Den ökade risken för tromboemboli i puerperiet måste övervägas.

Behandlingen ska omedelbart avbrytas om det finns symtom på eller misstanke om en arteriell eller

venös trombotisk händelse.

Tumörer

En metaanalys av 54 epidemiologiska studier rapporterade att det finns en något förhöjd relativ risk

(RR=1,24) för bröstcancerdiagnos hos kvinnor som använde orala preventivmedel, i första hand

preparat som innehåller både östrogen och progestogen. Den förhöjda risken försvinner gradvis

under loppet av 10 år efter avslutad användning av orala kombinationspreparat. Eftersom

bröstcancer är ovanligt hos kvinnor som är yngre än 40 år, är det förhöjda antalet

bröstcancerdiagnoser hos kvinnor som använder eller nyligen har använt orala

kombinationspreparat litet i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Risken för

bröstcancerdiagnos hos användare av preparat innehållande enbart progestogen kan vara ungefär

lika stor som vid användning av kombinationspreparat. För preparat som innehåller enbart

progestogen baseras dock resultaten på mycket mindre användarpopulationer och är därmed inte så

säkra som för kombinationspreparat.

Dessa studier ger inte bevis på något orsakssammanhang. Det observerade mönstret med ökad risk

kan bero på tidigare diagnos av bröstcancer hos användare av orala preventivmedel, de biologiska

effekterna av orala preventivmedel eller en kombination av båda faktorerna. Den bröstcancer som

diagnostiseras hos användare av orala preventivmedel tenderar att inte vara lika kliniskt framskriden

som den cancer som diagnostiseras hos dem som aldrig har använt orala preventivmedel.

I sällsynta fall har benigna levertumörer och, i ännu mer sällsynta fall, maligna levertumörer

rapporterats hos användare av hormonella substanser såsom den som ingår i Dienosis. I enstaka fall

har dessa tumörer orsakat livshotande intraabdominella blödningar. Vid svåra smärtor i övre delen

av buken, leverförstoring eller tecken på intraabdominell blödning hos kvinnor som tar Dienosis,

bör levertumör övervägas som differentialdiagnos.

Osteoporos

Förändringar i bentäthet.

Användningen av Dienosis hos barn och ungdomar (12 till <18 år) under en behandlingsperiod på

12 månader var förknippad med en minskad bentäthet i ländryggen (L2–L4). Den genomsnittliga

relativa förändringen i bentäthet från baslinjen till avslutad behandling var -1,2% med ett intervall

mellan -6% och 5% (95% KI: -1,70% och -0,78%, n=103). Upprepade mätningar vid 6 månader

efter avslutad behandling i en undergrupp med minskade bentäthetsvärden visade en trend mot

återhämtning. (Genomsnittlig relativ ändring från baslinjen: -2,3% vid avslutad behandling och -

0,6% vid 6 månader efter avslutad behandling med ett intervall mellan -9% och 6% (95% KI: -

1,20% och 0,06% (n=60)).

Minskad bentäthet är särskilt oroande under tonåren och i tidig vuxen ålder, en kritisk period av

benbildning. Det är inte känt om minskad bentäthet i denna population kommer att minska maximal

skelettäthet och öka risken för frakturer senare i livet. (Se avsnitt 4.2 och 5.1).

Hos patienter som löper ökad risk för osteoporos bör en grundlig risk/nytta-bedömning göras innan

behandling med Dienosis påbörjas eftersom de endogena östrogennivåerna minskar något under

behandling med Dienosis (se avsnitt 5.1).

Tillräckligt intag av kalcium och D-vitamin, antingen från kosten eller från kosttillskott, är viktigt

för benhälsan hos kvinnor i alla åldrar.

Andra tillstånd

Patienter med anamnes på depression bör observeras noga och behandlingen bör avbrytas om

allvarlig depression återkommer.

Dienogest tycks vanligtvis inte påverka blodtrycket hos normotensiva kvinnor. Om emellertid en

kvarstående kliniskt signifikant hypertoni utvecklas under användning av Dienosis, bör Dienosis

sättas ut och hypertonin behandlas.

Återfall av kolestatisk gulsot och/eller pruritus som debuterat under graviditet eller tidigare

användning av könssteroider kräver att Dienosis sätts ut.

Dienogest kan ha en liten effekt på perifer insulinresistens och glukostolerans. Kvinnliga diabetiker,

särskilt de med anamnes på graviditetsdiabetes, ska noggrant övervakas under tiden de tar Dienosis.

Kloasma kan förekomma i enstaka fall, särskilt hos kvinnor med anamnes på kloasma under

graviditet. Kvinnor med tendens till kloasma bör undvika exponering för sol eller ultraviolett

strålning under tiden de tar Dienosis.

Det är större sannolikhet för ektopiska graviditeter hos användare av preparat innehållande enbart

progestogen än hos användare av orala kombinationspreparat. Hos kvinnor med anamnes på

extrauterin graviditet eller försämrad äggledarfunktion ska därför beslut om användning av Dienosis

fattas först efter en noggrann avvägning av fördelarna mot riskerna.

Kvarstående ovarialfolliklar (ofta kallade funktionella ovarialcystor) kan uppstå under användning

av Dienosis. De flesta av dessa folliklar är asymtomatiska, även om vissa kan åtföljas av

bäckensmärta.

Laktos

Varje Dienosis-tablett innehåller 62,8 mg laktosmonohydrat. Patienter med något av följande

sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Observera: Produktresumé för andra samtidigt använda läkemedel bör konsulteras för att identifiera

potentiella interaktioner.

Andra läkemedels effekt på Dienosis

Progestogener, såsom dienogest, metaboliseras huvudsakligen av cytokrom P450 3A4-systemet

(CYP3A4) som finns i tarmslemhinnan och levern. Därför kan läkemedel som inducerar eller

hämmar CYP3A4 påverka metabolismen av progestogen.

Ökad clearance av könshormoner på grund av enzyminduktion kan minska den terapeutiska effekten

av Dienosis och orsaka biverkningar, t.ex. förändringar i den uterina blödningsprofilen.

Minskad clearance av könshormoner på grund av enzyminhibition kan öka exponeringen för

dienogest och orsaka biverkningar.

Substanser som ökar clearanceav könshormoner (minskar effekten genom enzyminduktion),

t.ex.:

Fenytoin, barbiturater, primidon, karbamazepin, rifampicin och möjligen även oxkarbazepin,

topiramat, felbamat, griseofulvin och produkter som innehåller Johannesört (

Hypericum

perforatum

Enzyminduktion kan observeras redan efter några dagars behandling. Maximal enzyminduktion

observeras i allmänhet inom några veckor. Efter avslutad behandling kan enzyminduktionen kvarstå

i ungefär 4 veckor.

Effekten av CYP3A4-induceraren rifampicin undersöktes hos friska postmenopausala kvinnor.

Administrering av rifampicin samtidigt med östradiolvalerat-/dienogesttabletter gav signifikant

sänkta koncentrationer vid steady state och minskad systemisk exponering för dienogest och

östradiol. Den systemiska exponeringen för dienogest och östradiol vid steady state, mätt som AUC

(0–24 h) minskade med 83% respektive 44%.

Substanser med varierande effekt på clearance av könshormoner:

När könshormoner administreras samtidigt med många kombinationer av HIV-proteashämmare och

icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas, inklusive kombinationer av HCV-hämmare kan

plasmakoncentrationen av progestinet öka eller minska. Nettoeffekterna av dessa förändringar kan i

vissa fall vara kliniskt relevanta.

Substanser som minskar clearance av könshormoner (enzymhämmare):

Dienogest är ett substrat av cytokrom P450 (CYP) 3A4.

Den kliniska relevansen av potentiella interaktioner med enzymhämmare är okänd.

Samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare kan öka plasmakoncentrationen av dienogest.

Samtidig administrering av den starka CYP3A4-hämmaren ketokonazol resulterade i en 2,9-faldig

ökning av AUC (0-24 h) för dienogest vid steady state. Samtidig administrering av den måttliga

hämmaren erytromycin ökade AUC (0-24 timmar) för dienogest vid steady state med 1,6 gånger.

Dienosis effekt på andra läkemedel

Baserat på inhibitionsstudier

in vitro

är en kliniskt relevant interaktion mellan dienogest och

cytokrom P450-enzymmedierad metabolism av andra läkemedel osannolik.

Interaktion med mat

Dienosis biotillgänglighet påverkas inte av en standardiserad, fettrik måltid.

Laboratorietester

Användning av progestogener kan påverka resultaten av vissa laboratorietester, t.ex. biokemiska

parametrar för lever-, tyreoidea-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåer av (bärar)proteiner (t.ex.

kortikosteroidbindande globulin och lipid-/lipoproteinfraktioner), parametrar för

kolhydratmetabolism och parametrar för koagulation och fibrinolys. Förändringarna ligger

vanligtvis inom gränserna för normala laboratorievärden.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsade data från användning av dienogest hos gravida kvinnor.

Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter när det gäller reproduktiv

toxicitet (se avsnitt 5.3).

Dienosis ska inte ges till gravida kvinnor eftersom det inte finns något behov av att behandla

endometrios under graviditet.

Amning

Behandling med Dienosis rekommenderas inte under amning.

Det är okänt om dienogest utsöndras i modersmjölk. Djurstudier har visat på utsöndring av

dienogest i mjölk från råtta.

Med utgångspunkt från den nytta som amningen innebär för barnet och den nytta som behandlingen

innebär för kvinnan, måste beslut fattas huruvida man ska sluta med amningen eller avstå från

behandling med Dienosis.

Fertilitet

Baserat på tillgängliga data, hämmas ägglossningen hos de flesta patienter som behandlas med

Dienosis, men Dienosis är inte ett preventivmedel.

Vid behov av antikonception ska en icke-hormonell metod användas (se avsnitt 4.2).

Baserat på tillgängliga data, återgår menstruationscykeln till det normala inom 2 månader efter

avslutad behandling med Dienosis.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Läkemedel innehållande dienogest har inte observerats ha någon effekt på förmågan att framföra

fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningarna presenteras enligt MedDRA.

Den lämpligaste MedDRA- termen används för att beskriva en viss reaktion och dess synonymer

och relaterade tillstånd.

Biverkningar är vanligare under de första månaderna efter påbörjad behandling med Dienosis och

avtar vid fortsatt behandling. Det kan förekomma förändringar i blödningsmönstret, såsom

stänkblödningar, oregelbundna blödningar eller amenorré. Följande biverkningar har rapporterats

hos användare av Dienosis.

De oftast rapporterade biverkningarna vid behandling med Dienosis är huvudvärk (9,0%), obehag i

brösten (5,4%), nedstämdhet (5.1%) och akne (5,1%).

Dessutom upplever de flesta patienter som behandlas med Dienosis förändringar i

blödningsmönstret. Blödningsmönstren har utvärderats systematiskt med utgångspunkt från

patientdagböcker och analyserats med hjälp av WHO:s referensperiodmetod på 90 dagar. Under de

första 90 dagarna av behandlingen med Dienosis observerades följande blödningsmönster (n=290;

100%): amenorré (1,7%), infrekvent blödning (27,2%), frekvent blödning (13,4%), oregelbunden

blödning (35,2%), långvarig blödning (38,3%), normal blödning, d.v.s. ingen av tidigare nämnda

kategorier (19,7%). Under den fjärde referensperioden observerades följande blödningsmönster

(n=149; 100%): amenorré (28,2%), infrekvent blödning (24,2%), frekvent blödning (2,7%),

oregelbunden blödning (21,5%), långvarig blödning (4,0%), normal blödning d.v.s. ingen av

tidigare nämnda kategorier (22,8%). Förändringar i blödningsmönster rapporterades endast

sporadiskt som biverkningar av patienterna (Se Tabell 1, biverkningar).

I tabellen nedan sammanfattas de biverkningar som rapporterats för Dienosis i enlighet med

MedDRAs organklassifiering (MedDRA-SOC). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande frekvens. Frekvenserna defineras som vanliga (≥1/100 till <1/10) och

mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100). Frekvenserna baseras på samlade data från fyra kliniska

prövningar, som inkluderade 332 patienter (100%).

Tabell 1, biverkningar, kliniska fas III-prövningar, n=332

Organsystem

(MedDRA)

Vanliga

Mindre vanliga

Blodet och

lymfsystemet

anemi

Metabolism och

nutrition

viktökning

viktminskning

ökad aptit

Psykiska störningar

nedstämdhet

sömnstörning

nervositet

förlorad libido

humörförändring

ångest

depression

humörsvängningar

Centrala och perifera

nervsystemet

huvudvärk

migrän

obalans i autonoma nervsystemet

störd uppmärksamhetförmåga

Ögon

torra ögon

Öron och balansorgan

tinnitus

Hjärtat

ospecifik cirkulationsstörning

palpitationer

Blodkärl

hypotoni

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné

Magtarmkanalen

illamående

buksmärtor

flatulens

uppspänd buk

kräkningar

diarré

förstoppning

bukbesvär

gastrointestinal inflammation

gingivit

Hud och subkutan

vävnad

akne

alopeci

torr hud

hyperhidros

klåda

hirsutism

onykoklas

mjäll

dermatit

onormal hårväxt

ljuskänslighetsreaktion

pigmenstörningar

Organsystem

(MedDRA)

Vanliga

Mindre vanliga

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

ryggsmärtor

skelettsmärtor

muskelspasmer

smärtor i extremiteter

tyngdkänsla i extremiteter

Njurar och urinvägar

urinvägsinfektion

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

obehag i brösten

ovarialcystor

värmevallningar

uterin/vaginal

blödning

inklusive

stänkblödningar

vaginal candidiasis

vulvovaginal torrhet

genital flytning

bäckensmärtor

atrofisk vulvovaginit

bröstknutor

fibrocystisk bröstsjukdom

bröstinduration

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

asteniska tillstånd

irritabilitet

ödem

Minskad bentäthet

I en icke-kontrollerad klinisk studie med 111 unga kvinnor (12 till <18 år) som behandlades med Dienosis,

hade 103 kvinnor resultat från bentäthetsmätningar. Ungefär 72% av dessa studiedeltagare uppvisade en

minskad bentäthet i ländryggen (L2-L4) efter 12 månaders användning (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Akuta toxicitetsstudier på dienogest indikerade inte någon risk för akuta biverkningar vid oavsiktligt

intag av många gånger den dagliga terapeutiska dosen. Det finns ingen specifik antidot. Dagligt

intag av 20–30 mg dienogest (10–15 gånger högre dos än i Dienosis) under 24 veckors användning

tolererades mycket bra.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: gestagener (progestogener); ATC-kod: G03DB08

Dienogest är ett nortestosteronderivat utan androgen aktivitet, utan snarare med en antiandrogen

aktivitet på ungefär en tredjedel av den hos cyproteronacetat. Dienogest binds till

progesteronreceptorn i human uterus med endast 10% av den relativa affiniteten för progesteron.

Trots den låga affiniteten till progesteronreceptorn, har dienogest en stark progestogen effekt

in

vivo

. Dienogest har inte någon signifikant androgen, mineralkortikoid eller glukokortikoid aktivitet

in vivo

. Dienogest verkar på endometrios genom att minska den endogena produktionen av

estradiol och upphäver därigenom de trofiska effekterna av estradiol på både det eutopiska och

ektopiska endometriet. Om dienogest ges kontinuerligt uppstår en hypoöstrogen, hypergestagen

endokrin miljö, som orsakar initial decidualisering av endometrievävnaden, följd av atrofi av

endometrielesioner.

Effektdata:

Dienosis överlägsenhet över placebo visades i en 3-månaders studie som omfattade 198 patienter

med endometrios. Bäckensmärtor i samband med endometrios mättes på en Visuell Analog-skala

(0-100 mm). Efter 3 månaders behandling med Dienosis kunde såväl en statistiskt signifikant

skillnad jämfört med placebo (

= 12,3 mm; CI: 6,4 – 18,1; p<0,0001) som en kliniskt signifikant

smärtreduktion jämfört med baseline (genomsnittlig reduktion = 27,4 mm

22,9) påvisas.

Efter 3 månaders behandling uppnåddes en minskning på 50% eller mer av bäckensmärtor i

samband med endometrios utan en motsvarande ökning av intaget av smärtstillande läkemedel hos

37,3% av patienterna som behandlades med Dienosis (placebo: 19,8%); en minskning på 75% eller

mer av bäckensmärtor i samband med endometrios utan ökning av intaget av smärtstillande

läkemedel uppnåddes hos 18,6% av patienterna som behandlades med Dienosis (placebo: 7,3%).

Den öppna förlängningen av denna placebokontrollerade studie tyder på en kontinuerlig förbättring

av bäckensmärtor i samband med endometrios vid behandling i upp till 15 månader.

De placebokontrollerade resultaten stöddes av de resultat som påvisats i en 6-månaders aktiv-

kontrollerad studie jämfört med en GnRH agonist som omfattade 252 patienter med endometrios.

Tre studier där totalt 252 patienter fick en daglig dos på 2 mg dienogest uppvisade en betydande

minskning av endometriska lesioner efter 6 månaders behandling.

I en liten studie (n=8 per dosgrupp), har en daglig dos på 1 mg dienogest visat sig inducera en

anovulation efter 1 månads behandling. Den kontraceptiva effekten hos Dienosis har inte studerats i

några större studier.

Säkerhetsdata:

Endogena estrogennivåer blir endast måttligt reducerade under behandling med Dienosis.

För närvarande finns inga långtidsdata på bentäthet och risken för frakturer hos användare av

Dienosis. Bentätheten bedömdes hos 21 vuxna patienter före och efter 6 månaders behandling med

Dienosis och utan att tecken på en minskning av medelvärdet för bentätheten kunde ses. Hos 29

patienter som behandlats med leuprorelinacetat (LA), noterades en minskning på i medeltal 4,04% ±

4.8 efter samma period (

mellan grupper = 4,29%; 95% KI: 1,93–6,66; p<0.0003).

Ingen signifikant effekt på vanliga laboratorieparametrar, inklusive hematologi, blodkemi,

leverenzymer, lipider och HbA1C observerades under behandling med Dienosis i upp till 15

månader (n=168).

Säkerhet hos barn och ungdomar

Säkerheten av Dienosis med avseende på bentäthet undersöktes i en icke-kontrollerad klinisk studie

över 12 månader i 111 unga kvinnor (12 till <18 år) med misstänkt eller bekräftad endometrios. Den

genomsnittliga relativa förändringen i bentäthet i ländryggen (L2-L4) från baslinjen, i de 103

patienterna med bentäthetsmätningar, var -1,2%. I en undergrupp till patienterna med minskad

bentäthet gjordes en uppföljande mätning 6 månader efter avslutad behandling, vilken visade en

ökning i bentäthet till -0,6%.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Oralt administrerat dienogest absorberas snabbt och nästan fullständigt. Maximala

serumkoncentrationer på 47 ng/ml uppnås ca 1,5 timmar efter ett engångsintag. Biotillgängligheten

är ca 91%. Dienogests farmakokinetik är dosproportionell i dosområdet 1–8 mg.

Distribution

Dienogest binds till serumalbumin och binds inte till könshormonbindande globulin (SHBG) eller

kortikoidbindande globulin (CBG). 10% av läkemedlets totala serumkoncentration utgörs av fri

steroid, medan 90% är ospecifikt bundet till albumin.

Dienogests skenbara distributionsvolym (V

/F) är 40 L.

Metabolism

Dienogest metaboliseras helt via de kända metabolismvägarna för steroider, genom bildning av

endokrinologiskt huvudsakligen inaktiva metaboliter. Baserat på studier

in vitro

in vivo

CYP3A4 det viktigaste enzymet vid metabolisering av dienogest. Metaboliterna utsöndras mycket

snabbt, så att oförändrat dienogest är den dominerande fraktionen i plasma.

Metabolisk clearance från serum, Cl/F, är 64 ml/min.

Eliminering

Serumnivåerna av dienogest sänks i två faser. Den slutliga dispositionsfasen karakteriseras av en

halveringstid på ca 9–10 timmar. Dienogest utsöndras i form av metaboliter via urin och feces i

förhållandet ca 3:1 efter oral administrering av 0,1 mg/kg. Halveringstiden för utsöndring av

metaboliter via urin är 14 timmar. Efter oral administrering elimineras ca 86% av administrerad dos

inom 6 dagar. Den största delen av denna mängd utsöndras inom de första 24 timmarna,

huvudsakligen via urinen.

Steady state-förhållanden

Dienogests farmakokinetik påverkas inte av SHBG-nivåer. Efter dagligt intag ökar läkemedlets

serumnivåer ca 1,24 gånger och uppnår steady state efter 4 dagars behandling. Dienogests

farmakokinetik efter upprepad administrering av Dienosis kan förutsägas med hjälp av

farmakokinetiken efter en engångsdos.

Farmakokinetik hos särskilda patientgrupper

Dienosis har inte studerats specifikt hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Dienosis har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data visar ingen särskild risk för människa baserat på konventionella studier av

upprepad dostoxicitet, gentoxicitet och reproduktionstoxicitet. Man bör dock komma ihåg att

könssteroider kan gynna tillväxten av vissa hormonberoende vävnader och tumörer.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

laktosmonohydrat

mikrokristallin cellulosa

potatisstärkelse

Krospovidon Typ-A

povidon K25

talk

magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

18 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tabletterna finns i blisterförpackningar bestående av grön PVC/PVDC-film och aluminiumfoliefilm.

De levereras i en blisterförpackning som innehåller 14 tabletter.

Kartonger innehåller 28, 84 eller 168 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

NAARI B.V.

Rietveldenweg 102

5222 AS ’s-Hertogenbosch

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

57750

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2019-06-25

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-06-25

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen