Diazepam Orifarm 5 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

25-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-06-2019

Aktiva substanser:
diazepam
Tillgänglig från:
Orifarm Generics A/S
ATC-kod:
N05BA01
INN (International namn):
diazepam
Dos:
5 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; diazepam 5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 25 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 100 tabletter; Burk, 50 tabletter; Burk, 100 tabletter; Burk, 250 tabletter; Burk, 500 tabletter; Burk, 25 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57369
Tillstånd datum:
2018-10-12

Dokument på andra språk

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

11-03-2019

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Diazepam Orifarm 2 mg tabletter

Diazepam Orifarm 5 mg tabletter

Diazepam Orifarm 10 mg tabletter

diazepam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Diazepam Orifarm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Diazepam Orifarm

Hur du tar Diazepam Orifarm

Eventuella biverkningar

Hur Diazepam Orifarm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Diazepam Orifarm är och vad det används för

Diazepam Orifarm tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för bensodiazepiner. Det verkar

genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar

det lugnande, ångestdämpande, kramplösande och muskelavslappande. Effekten av Diazepam

Orifarm tabletter kommer ofta redan efter 15-30 minuter, vilket innebär att man vid tillfälliga

besvär kan vänta med medicineringen tills den behövs. Därigenom undviks rutinmässig

användning.

Diazepam Orifarm används vid ängslan, ångest, rastlöshet. Svårighet att somna orsakas ofta

av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av, varför Diazepam Orifarm kan

underlätta insomningen. Diazepam Orifarm används också som lugnande medel inför

operationer, undersökningar och provtagningar som kan vålla oro. Dessutom används

Diazepam Orifarm vid muskelspasmer och epileptiska kramper samt vid alkoholavgiftning.

Diazepam som finns i Diazepam Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Diazepam Orifarm

Ta inte Diazepam Orifarm om du:

är allergisk mot diazepam eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

har en sjukdom som kallas myastenia gravis vilket gör att musklerna försvagas och

snabbt blir trötta.

vid sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

har en allvarlig leversjukdom.

har akut andningsdepression (långsam och/eller ytlig andning).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Diazepam Orifarm om du:

tidigare har haft eller har pågående missbruk av läkemedel, alkohol eller narkotika

är äldre. Diazepam Orifarm kan orsaka förvirring och påverka musklerna vilket kan

leda till fall och fallskador.

har andningsbesvär

lider av depression

har självmordstankar

har epilepsi eller tidigare har haft krampanfall

har nedsatt lever- eller njurfunktion

Övrig viktig information

Mentala biverkningar – kontakta din läkare om du upplever biverkningar som t ex

upprördhet, rastlöshet, aggressivitet, mardrömmar eller hallucinationer. Sådana

biverkningar förekommer oftare hos barn eller äldre. Se avsnitt 4

”Eventuella

biverkningar”

Minnesförlust – vid behandlingen kan du uppleva minnesförlust vilket förekommer

oftare vid behandling med höga doser av Diazepam Orifarm. Symptomen inträffar ofta

flera timmar efter att läkemedlet har svalts och därför ska du försäkra dig om att du

kan få en oavbruten sömnperiod på 7–8 timmar för att minska riskerna.

Beroende – vid behandling med det här läkemedlet finns det en risk för beroende.

Risken ökar med dosen och behandlingstiden och även hos patienter som tidigare haft

alkohol- och drogproblem. Du ska därför ta Diazepam Orifarm under så kort tid som

möjligt.

Tolerans – om du efter några veckor märker att läkemedlets verkan inte är lika stark

som i början av behandlingen ska du tala med din läkare.

Abstinens – utsättningssymptom som t ex återfall i sömnproblem och oro kan uppstå

även vid normala doser under en kort behandlingstid och för att minska risken för

utsättningssymptom ska behandlingen trappas ned gradvis. Se avsnitt 3,

”Om du

slutar att ta Diazepam Orifarm”

Andra läkemedel och Diazepam Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Framför allt:

Om följande läkemedel tas i kombination med Diazepam Orifarm kan det påverka din

mentala hälsa, göra dig mycket dåsig samt försämra din andning och ditt blodtryck:

läkemedel mot depression (t.ex. fluvoxamin, fluoxetin)

läkemedel mot psykisk sjukdom (klozapin)

antihistaminer (för behandling av allergi)

narkosläkemedel

lugnande läkemedel (används för lugnande effekt)

sömnmedel (för sömnproblem)

muskelavslappnande läkemedel (t.ex. suxameton, tubokurarin)

vissa starka smärtstillande läkemedel som morfin (opioider)

fenobarbital (för behandling av t.ex. epilepsi)

Diazepam Orifarm kan påverka eller påverkas följande läkemedel:

läkemedel mot alkoholmissbruk (disulfiram)

läkemedel mot epilepsi som t.ex. fenytoin och karbamazepin

teofyllin (för behandling av astma och andra andningsproblem)

läkemedel som minskar produktionen av magsyra (cimetidin, omeprazol eller

esomeprazol)

rifampicin (antibiotika mot tuberkolos)

atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir eller sakinavir

(antivirusläkemedel)

fluconazol, itrakonazol, ketokonazol eller vorikonazol (läkemedel mot

svampinfektioner)

isoniazid (för behandling av tuberkulos).

orala preventivmedel (p-piller), eftersom de kan göra att diazepam lämnar kroppen

långsammare och ökar dess effekt. Genombrottsblödning kan inträffa vid samtidig

behandling med diazepam och orala preventivmedel, men den preventiva effekten

kvarstår.

cisaprid (för behandling av magproblem)

kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel)

levodopa (för behandling av Parkinsons sjukdom)

valproinsyra (för behandling av epilepsi och psykisk sjukdom)

läkemedel som används vid narkos (ketamin)

Risk vid samtidig användning av opioider:

Samtidig användning av Diazepam Orifarm och opioidläkemedel (starka smärtstillande

läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken

för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På

grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte

är möjliga.

Om läkaren förskriver Diazepam Orifarm samtidigt med opioidläkemedel, ska dosen och

behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens

dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara

uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du

upplever något av dessa symtom.

Diazepam Orifarm med mat, dryck och alkohol

Drick inte alkohol under behandling med Diazepam Orifarm. Alkohol förstärker effekten av

läkemedlet och kan göra dig mycket dåsig samt påverka andningsfunktion och

hjärtkärlfunktion.

Grapefrukt och grapefruktjuice ska undvikas när du tar Diazepam Orifarm. Grapefrukt kan

öka effekten av Diazepam Orifarm.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Om du tar Diazepam Orifarm sent i graviditeten, under

förlossningen eller kontinuerligt under en längre tid av graviditeten kan barnet få låg

kroppstemperatur, drabbas av muskelsvaghet, andningssvårigheter, oregelbunden hjärtrytm,

svårigheter att äta (amningsproblem) eller abstinenssymptom. Rådgör därför alltid med läkare

före användning av Diazepam Orifarm under graviditet. Din läkare avgör om nyttan av

behandlingen överväger risken för det ofödda barnet och om läkemedlet är lämpligt för dig.

Ta inte Diazepam Orifarm om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Diazepam Orifarm kan göra att du känner dig sömnig och kan påverka koncentrations- och

reaktionsförmågan. Det kan även påverka musklerna. Dessa biverkningar kan finnas kvar

under flera dagar även efter att behandlingen med diazepam har avslutats. Du ska inte köra bil

eller använda verktyg eller maskiner om du får sådana biverkningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför

all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Diazepam Orifarm innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Diazepam Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen och behandlingstiden bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.

Dosen kan variera beroende på indikation och individuell känslighet. Äldre patienter är

känsligare. Vid regelbunden användning bör läkare och patient tillsammans försöka finna

lägsta effektiva dos. Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt och generellt inte pågå i

mer än 8-12 veckor. Behandlingen bör trappas ut gradvis.

Skåran i tabletten är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att

underlätta nedsväljning.

Äldre patienter

Om du är äldre eller skör är risken större att du är känslig för biverkningarna av Diazepam

Orifarm och dosen kan därför behöva minskas. Din läkare avgör vilken dosering av Diazepam

Orifarm som passar dig och hur ofta du ska ta tabletterna.

Nedsatt njurfunktion

Dosen behöver normalt inte justeras.

Nedsatt leverfunktion

Om du har levercirros eller nedsatt leverfunktion måste dosen sänkas.

Om du har tagit för stor mängd av Diazepam Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för

bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken på överdosering omfattar försämrad koordinationsförmåga, sömnlik dåsighet, trötthet,

förvirring, sluddrigt tal, muskelsvaghet och lågt blodtryck. Allvarlig överdosering kan leda till

koma (medvetslöshet som inte kan hävas), hjärtstillestånd och allvarliga andningssvårigheter.

Om du har glömt att ta

Diazepam Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta en dos bör du ta den så snart du kommer på att du tidigare glömt att ta

läkemedlet. Om det snart är dags för nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen.

Om du slutar att ta

Diazepam Orifarm

Avbryt inte behandlingen med Diazepam Orifarm utan att rådgöra med din läkare.

Antalet tabletter eller tabletternas styrka ska minskas gradvis innan du avslutar

behandlingen helt. På detta sätt minskar risken för abstinenssymptom.

Plötsligt avbruten behandling kan ge abstinenssymptom såsom:

huvudvärk, ångest, panik, hjärtklappning, svettningar, darrningar, magproblem,

irritation, aggression, känselstörningar, muskelspasmer, allmän sjukdomskänsla,

aptitlöshet, sömnlöshet, mentala biverkningar som t ex allvarlig förvirring,

krampanfall. Sannolikheten för abstinens och dess allvarlighetsgrad beror på

behandlingstid, dosstyrka och grad av beroende.

Om du har epilepsi eller tidigare har haft anfall och avbryter behandlingen med

Diazepam Orifarm finns det risk för krampanfall eller långvariga epileptiska anfall.

Det finns även risk för krampanfall om du har alkohol- eller drogproblem och plötsligt

avbryter behandlingen med Diazepam Orifarm.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver

inte få dem.

Kontakta din läkare omedelbart eller åk till närmaste akutmottagning om något av följande inträffar:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Andningsdepression (mycket långsam och/eller ytlig andning)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Andningsstillestånd (andningsstopp)

Medvetslöshet

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Anafylaktisk reaktion (svår allergisk reaktion) med symptom som plötsligt pipande

andning, svullnad i läppar, tunga och hals eller övriga kroppen, utslag, svimning eller

svårigheter att svälja

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Dåsighet

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Trötthet

Abstinenssymptom (för symptom se

”Om du slutar att ta Diazepam Orifarm”

avsnitt 3)

Förvirring

Försämrad koordination av muskelrörelser (ataxi) och andra rörelsestörningar,

darrningar

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Muskelsvaghet (myastenia gravis)

Minnesförlust

Koncentrationssvårigheter

Balansstörningar

Yrsel

Huvudvärk

Sluddrigt tal

Mag- och tarmproblem som illamående, kräkningar, förstoppning, diarré

Ökad salivproduktion

Allergiska hudreaktioner i form av klåda, rodnad och svullnad samt utslag

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Mentala biverkningar som upphetsning, upprördhet, rastlöshet, irritation, aggressivitet,

minnesförlust, inbillningar, raseriutbrott, psykoser, mardrömmar, opassande beteende

eller hallucinationer. Kan bli allvarliga. Barn och äldre löper högre risk för att drabbas.

Tala med din läkare om detta inträffar.

Minskad vakenhet

Depression

Känslomässig tomhetskänsla

Sömnlöshet

Hjärtproblem som långsam hjärtrytm (bradykardi), hjärtsvikt och hjärtstillestånd.

Lågt blodtryck, svimning

Ökad mängd slem i luftrören

Muntorrhet

Ökad aptit

Gulsot (gulfärgning av huden och ögonvitorna). Kontakta läkare.

Förändringar i leverenzymer som visas i blodprovsresultat

Oförmåga att tömma urinblåsan, dålig kontroll av urinblåsa (urinläckage)

Förstoring av bröstkörtlar hos män

Impotens, förändrad sexlust.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Lågt antal vita blodkroppar (leukopeni)

Höga nivåer av vissa enzymer i blodet (transaminaser)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Dimsyn, dubbelseende och ofrivilliga ögonrörelser (dessa biverkningar försvinner

efter avslutad behandling med diazepam)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Diazepam Orifarm ska förvaras

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: Diazepam 2 mg, 5 mg och 10 mg.

Övriga innehållsämnen: Laktosmonohydrat, magnesiumstearat, pregelatiniserad stärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2 mg:

Vit, eller närmast vit, rund, platt tablett, med "2" på ena sidan och en skåra på

andra sidan.

5 mg:

Vit, eller närmast vit, rund, platt tablett, med "5" på ena sidan och en skåra på

andra sidan.

10 mg: Vit, eller närmast vit, rund, platt tablett, med "10" på ena sidan och en skåra på

andra sidan.

Förpackningsstorlekar:

Blister (Alu/PVC): 25, 50 och 100 tabletter

Plastburk (HDPE): 25, 50, 100, 250 och 500 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

POB 69

DK-5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com

Tillverkare

S.C. Santa S.A.

Str. Carpatilor nr. 60

Obiectiv nr. 47, 48, 58, 133

500269 Brasov

Rumänien

eller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-03-25

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Diazepam Orifarm 2 mg tabletter

Diazepam Orifarm 5 mg tabletter

Diazepam Orifarm 10 mg tabletter

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 tablett innehåller diazepam 2 mg, 5 mg resp 10 mg.

Hjälpämne med känd effekt:

2 mg:

Laktosmonohydrat 168 mg.

5 mg:

Laktosmonohydrat 165 mg.

10 mg:

Laktosmonohydrat 160 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

2 mg:

Vit, eller närmast vit, rund, platt tablett, med "2" på ena sidan och en skåra på

andra sidan. Diameter 8 mm.

5 mg:

Vit, eller närmast vit, rund, platt tablett, med "5" på ena sidan och en skåra på

andra sidan. Diameter 8 mm.

10 mg:

Vit, eller närmast vit, rund, platt tablett, med "10" på ena sidan och en skåra på

andra sidan. Diameter 8 mm.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta

nedsväljning.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Diazepam påverkar de vid ångestsyndrom vanliga symtomen ängslan, ångest, rastlöshet och

därav följande sömnsvårigheter. Vid depressioner med inslag av nämnda symtom kan

Diazepam Orifarm ges i kombination med antidepressiva farmaka.

Delirium tremens, predeliriösa tillstånd och akuta abstinenssymtom i samband med

alkoholmissbruk.

Cerebralt och perifert betingade muskelspasmer.

Premedicinering.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dos och doseringsintervall skall individualiseras med hänsyn till bl a indikation och ålder.

Vid kontinuerlig behandling bör, då önskad effekt uppnåtts, lägsta effektiva dos provas ut.

Läkemedelsbehandling av ångest skall alltid vara ett adjuvans.

Behandlingen skall i möjligaste mån inledas, följas upp och avslutas av en och samme läkare.

Riktlinjer:

Anxiolytikum

Vuxna:

Som anxiolytikum

ges initialt en låg dos t ex 2 eventuellt 5 mg vid behov upp till 3 gånger

dagligen. Vid svåra ångest- och orostillstånd kan dock betydligt högre doser vara indicerade.

Vid samtidiga sömnsvårigheter ges 2–10 mg av dygnsdosen i samband med sänggåendet.

Äldre och svagare personer

kräver sällan doser över 2 mg.

Premedicinering

Vanlig dos för

vuxna

barn över 12 kg:

10 mg.

För

äldre

barn under 12 kg:

5 mg.

Utsättning

Utsättning bör ske gradvis efter längre tids behandling.

Utsättningssymtomen är mycket varierande liksom durationen. Symtomen kan inskränka sig

till tremor, rastlöshet, sömnlöshet, oro, huvudvärk och koncentrationssvårigheter men

svettningar, muskel- och magspasmer förekommer liksom perceptoriska förändringar och i

sällsynta fall depersonalisation, delirium och konvulsioner. Vid utsättningssymtom är en

noggrann medicinsk kontroll och stöd till patienten nödvändiga. Plötslig utsättning bör

undvikas och i stället ett gradvis utsättningsschema följas.

Behandlingstid

Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt (se avsnitt 4.4). Patienten ska åter utvärderas

efter en period på maximalt 4 veckor och därefter regelbundet för att utvärdera behovet av

fortsatt behandling, framförallt i de fall då patienten är symptomfri. Generellt ska

behandlingen inte pågå i mer än 8-12 veckor, inklusive utsättningsprocess.

I speciella fall kan en längre tids behandling krävas än den generella behandlingstiden. Om

det är så, ska detta inte ske utan att läkare med speciell expertis genomför en ny utvärdering

av patientens status.

Äldre patienter

Hos äldre kan förvirringstillstånd uppstå vid för hög dosering.

Distribution, eliminering och clearance är förändrade hos äldre patienter vilket resulterar i en

förlängd halveringstid och dosen ska därför reduceras till 50% av den vanliga

rekommenderade dosen. Dessa patienter ska kontrolleras regelbundet vid påbörjad behandling

för att minimera dos och/eller administreringsfrekvens för att förhindra överdos på grund av

ackumulering.

Pediatrisk population

Barn och ungdomar ska regelbundet följas upp efter behandlingsstart. Monitorering under

behandlingstiden krävs för att hålla lägsta möjliga dos och administreringsfrekvens för att

motverka överdosering på grund av ackumulering.

Nedsatt njurfunktion

Dosjustering krävs oftast inte. Dock ska försiktighet iakttas när patienter med nedsatt

njurfunktion behandlas med diazepam.

Nedsatt leverfunktion

Dosen måste reduceras för individer med cirros och försämrad leverfunktion. Patienter med

svårt försämrad leverfunktion får inte behandlas med diazepam på grund av risken för

leverencefalopati (se avsnitt 4.3).

Patienter med försämrad leverfunktion ska regelbundet följas upp efter behandlingsstart.

Monitorering under behandlingstiden krävs för att hålla lägsta möjliga dos och

administreringsfrekvens för att motverka överdosering på grund av ackumulering.

Administreringssätt

Diazepam Orifarm är endast avsedd för oralt bruk.

4.3

Kontraindikationer

Diazepam Orifarm är kontraindicerat hos patienter med:

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne som anges i avsnitt

6.1.

Myastenia gravis.

Sömnapné.

Svår leverinsufficiens.

Svår respiratorisk insufficiens.

4.4

Varningar och försiktighet

Samtidig användning av alkohol/CNS-dämpande läkemedel

Samtidig användning av diazepam med alkohol och/eller CNS-dämpande läkemedel ska

undvikas. Samtidig användning kan öka de kliniska effekterna av diazepam vilket kan leda till

djup sedering, klinisk relevant andnings- och/eller kardiovaskulär depression (se avsnitt 4.5).

Risker med samtidig användning av opioider:

Samtidig användning av Diazepam Orifarm och opioider kan leda till sedering,

andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker förbehålls samtidig förskrivning

av sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel såsom Diazepam

Orifarm med opioider till patienter för vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om

det beslutas att förskriva Diazepam Orifarm samtidigt med opioider, ska lägsta effektiva dos

användas och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt (se även allmänna

dosrekommendationer i avsnitt 4.2).

Patienterna ska följas noga avseende tecken och symtom på andningsdepression och sedering.

I detta avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och dess vårdgivare (om

relevant) om att vara uppmärksamma på dessa symtom (se avsnitt 4.5).

Alkoholism eller drogmissbruk i anamnesen

Diazepam ska användas med stor försiktighet hos patienter med tidigare alkohol- eller

drogmissbruk.

Tolerans

Efter några veckors upprepad användning kan en viss minskning av den hypnotiska effekten

av bensodiazepiner uppträda.

Beroende

Behandling med diazepam kan leda till psykiskt eller fysiskt beroende. Risken ökar med dos

och behandlingstid. Risken är även större för patienter som tidigare har lidit av alkohol- eller

drogmissbruk och patienter med personlighetsstörningar. Det är viktigt att sådana patienter

kontrolleras regelbundet. Upprepade förskrivningar ska undvikas och behandlingen ska

utsättas gradvis.

Utsättning

När ett fysiskt beroende har utvecklats kan plötsligt avbrytande av behandlingen medföra

utsättningssymptom. Dessa kan uppträda i form av huvudvärk, muskelvärk, svår ångest,

spänningar, rastlöshet, förvirring och irritation. Vid svåra fall kan följande symptom uppstå:

overklighetskänsla, personlighetsstörning, ljudöverkänslighet, domningar och krypningar i

extremiteter, överkänslighet för ljus, oljud och fysisk kontakt, hallucinationer eller epileptiska

anfall.

Återfall i sömnproblem och oro:

Ett övergående syndrom som innebär att symptomen som ledde till behandling med

bensodiazepin återkommer i förstärkt form när behandlingen avbryts. Syndromet kan åtföljas

av andra reaktioner, inklusive humörsvängningar, ångest, sömnstörningar och nervositet.

Eftersom risken för att abstinenssymptom/reboundfenomen uppstår är större vid abrupt

avslutad behandling, rekommenderas att dosen minskas gradvis.

Plötsligt avbruten diazepambehandling hos patienter med epilepsi eller patienter som tidigare

har fått epileptiskt anfall kan leda till krampanfall eller status epilepticus. Krampanfall kan

även inträffa hos personer med alkohol- eller drogproblem om behandlingen plötsligt

avslutats. En gradvis utsättning rekommenderas för att minska risken för abstinens.

Behandlingens längd

Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt (se avsnitt 4.2) beroende på indikation.

Patienten måste utvärderas högst 4 veckor efter behandlingens början och sedan regelbundet

för att bedöma behovet av fortsatt behandling, särskilt om patienten är symptomfri. I

allmänhet bör behandlingen inte pågå längre än 8–12 veckor, inklusive nedtrappning.

Medicinering utöver denna period bör inte ske utan att en ny bedömning av situationen

genomförs.

Det kan vara bra att informera patienten när behandlingen inleds att den kommer att ske under

en begränsad tid, samt utförligt förklara hur doseringen gradvis kommer att minskas. Det är

dessutom viktigt att patienten är medveten om att reboundfenomen kan förekomma för att

minimera oron över sådana symtom om de uppträder under tiden medicinen sätts ut. Det finns

indikationer på att abstinens kan uppstå mellan doseringar för kortverkande benzodiazepiner,

framförallt vid höga doser.

Vid användning av långverkande bensodiazepiner är det viktigt att varna för att byta till

kortverkande bensodiazepiner eftersom detta kan ge abstinens.

Amnesi

Antegrad amnesi kan uppstå även vid användning av bensodiazepin inom det normala

doseringsintervallet, även om detta vanligen inträffar vid högre doser. Symptomen inträffar

ofta flera timmar efter att läkemedlet har tagits och därför ska patienterna försäkra sig om att

de får en oavbruten sömnperiod på 7–8 timmar för att minska riskerna (se även avsnitt 4.8).

Amnesieffekter kan sammankopplas med olämpligt beteende.

Psykiatriska och ”paradoxala” reaktioner

Paradoxala reaktioner (som rastlöshet, agitation, irritabilitet, aggressivitet, inbillningar,

raseriutbrott, mardrömmar, hallucinationer, psykoser, opassande beteende och andra negativa

beteendeeffekter) har rapporterats vid användning av bensodiazepiner. Sådana reaktioner

märks ofta vid behandling av barn och äldre patienter och då ska behandlingen avbrytas.

Särskilda polulationer

Äldre och försvagade patienter ska ges en reducerad dos (se avsnitt 4.2). På grund av den

muskelavslappnande effekten finns det en risk för fall och därpå följande höftfrakturer hos

äldre patienter.

En lägre dos rekommenderas även för patienter med kronisk respiratorisk insufficiens på

grund av risken för andningsdepression.

Bensodiazepiner är inte indicerade för behandling av patienter med svår leverinsufficiens

eftersom läkemedlet kan påskynda encefalopati. Doseringen kan behöva reduceras hos

patienter med kronisk leversjukdom.

De normala försiktighetsåtgärderna vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion ska

beaktas. Vid njursvikt förändras inte halveringstiden för diazepam signifikant, och

dosjustering krävs därför oftast inte.

Bensodiazepiner rekommenderas inte för primär behandling av psykossjukdom.

Bensodiazepiner bör inte användas som enda behandling av depression eller

depressionsrelaterad ångest (självmordstankar kan utlösas hos sådana patienter).

Personer där risk för självmord föreligger bör inte ha tillgång till stora mängder diazepam på

grund av risk för överdosering.

Laktos

Diazepam Orifarm innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Om diazepam används tillsammans med andra centralt verkande läkemedel ska försiktighet

iakttas kring läkemedlets farmakologi, särskilt med substanser vars effekt kan förstärka eller

förstärkas av diazepam, som neuroleptika, anxiolytika/lugnande medel, sömnmedel,

antidepressiva, kramplösande, lugnande antihistaminer, antipsykotika, anestetika för narkos

och narkotiska analgetika. Sådan samtidig användning kan förstärka den lugnande effekten

och leda till andningsdepression och kardiovaskulära problem. Samtidig användning av

narkotiska analgetika kan leda till psykiskt beroende på grund av att känslan av eufori kan

förstärkas.

Läkemedlet ska inte kombineras med följande

Alkohol

Alkohol ska inte förtäras under behandling med diazepam på grund av den additiva dämpande

effekten på centrala nervsystemet och förstärkt lugnande effekt (se avsnitt 4.4).

Opioider

Samtidig användning av sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel

såsom Diazepam Orifarm med opioider ökar risken för sedering, andningsdepression, koma

och död på grund av den additiva CNS-depressiva effekten. Dosering och duration av

samtidig användning ska begränsas (se avsnitt 4.4).

Fenobarbital

Mekanism: Additiv CNS-dämpande effekt.

Verkan: Ökad risk för sedativa effekter samt andningsdepression.

Klozapin

Mekanism: Farmakodynamisk synergism.

Verkan: Allvarlig hypotension, andningsdepression, medvetslöshet och andnings- och/eller

hjärtstillestånd med potentiellt dödlig utgång. Samtidig användning rekommenderas därför

inte och ska undvikas.

Särskild försiktighet ska vidtas vid samtidig användning

Teofyllin

Mekanism: Den föreslagna mekanismen är kompetitiv bindning av teofyllin till

adenosinreceptorerna i hjärnan.

Verkan: Neutralisering av de farmakodynamiska effekterna av diazepam, t.ex. minskning av

de lugnande och psykomotoriska effekterna.

Muskelavslappnande medel (suxameton, tubokurarin)

Mekanism: Eventuell farmakodynamisk antagonism.

Verkan: Förändrad intensitet vid neuromuskulär blockering.

Farmakokinetiska interaktioner

Diazepam metaboliseras huvudsakligen till de farmakologiskt aktiva metaboliterna N-

desmetyldiazepam, temazepam och oxazepam. Den oxidativa metabolismen av diazepam

katalyseras av isoenzymerna CYP3A4 och CYP2C19. Oxazepam och temazepam konjugeras

sedan med glukuronsyra. CYP3A4- och/eller CYP2C19-hämmare kan ge upphov till ökade

koncentrationer av diazepam medan enzyminducerande läkemedel som rifampicin,

johannesört (

hypericum perforatum

) och vissa antiepileptika kan orsaka avsevärt minskade

plasmakoncentrationer för diazepam.

Samtidig användning rekommenderas ej

Inducerare

Rifamyciner (rifampicin)

Mekanism: Rifampicin är en potent inducerare av CYP3A4 och ökar avsevärt leverns

metabolism och clearance av diazepam. I en studie där friska försökspersoner gavs en dos på

600 mg eller 1,2 g rifampicin dagligen i 7 dagar ungefär fyrdubblades diazepamclearance.

Samtidig administrering med rifampicin leder till avsevärt lägre diazepamkoncentrationer.

Verkan: Minskad verkan av diazepam. Samtidig användning av rifampicin och diazepam bör

undvikas.

Karbamazepin

Mekanism: Karbamazepin är en känd inducerare av CYP3A4 och ökar levermetabolismen av

diazepam. Detta kan leda till upp till tre gånger större plasmaclearance och en kortare

halveringstid av diazepam.

Verkan: Minskad verkan av diazepam.

Fenytoin

Mekanism – effekt på diazepam: Fenytoin är en känd inducerare av CYP3A4 och ökar

levermetabolismen av diazepam.

Mekanism – effekt på fenytoin: Metabolismen av fenytoin kan ökas, minskas eller förbli

oförändrad av diazepam på ett oförutsägbart sätt.

Effekt på diazepam: Minskad verkan av diazepam.

Effekt på fenytoin: Ökad eller minskad serumkoncentration av fenytoin.

Fenytoinkoncentrationerna bör övervakas mer noggrant när behandling med diazepam sätts in

eller ut.

Fenobarbital

Mekanism: Fenobarbital är en känd inducerare av CYP3A4 och ökar levermetabolismen av

diazepam.

Verkan: Minskad verkan av diazepam.

Hämmare

Antivirusläkemedel (atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir,

sakinavir)

Mekanism: Antivirala läkemedel kan hämma diazepams metabolism via CYP3A4.

Verkan: Ökad risk för sedering samt andningsdepression. Kombinationen bör därför

undvikas.

Azoler (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol)

Mekanism: Ökad plasmakoncentration av bensodiazepiner på grund av hämmad metabolism

via CYP3A4 och/eller CYP2C19.

Flukonazol:

Samtidigt administrering med 400 mg fluconazol under den första dagen och

200 mg den andra dagen ökade AUC för en oral engångsdos på 5 mg diazepam 2,5 gång och

förlängde halveringstiden från 31 timmar till 73 timmar.

Vorikonazol:

En studie utförd med friska försökspersoner visade att en dosering med 400 mg

vorikonazol två gånger dagligen under den första dagen och 200 mg två gånger dagligen

under den andra dagen ökade AUC för en oral engångsdos på 5 mg diazepam 2,2 gånger och

förlängde halveringstiden från 31 till 61 timmar.

Verkan: Ökad risk för biverkningar och toxicitet av bensodiazepin. Kombinationen bör

undvikas eller så kan doseringen av diazepam sänkas.

Fluvoxamin

Mekanism: Fluvoxamin hämmar både CYP3A4 och CYP2C19 vilket leder till att den

oxidativa metabolismen av diazepam hämmas. Samtidig administrering med fluvoxamin ger

en ökad halveringstid och cirka 190 % större plasmakoncentrationer (AUC) av diazepam.

Verkan: Dåsighet, minskad psykomotorisk förmåga och försämrat minne. Rekommendationen

är att istället använda bensodiazepiner som metaboliseras genom icke-oxiderande vägar.

Särskild försiktighet ska vidtas vid samtidig användning

Inducerare

Kortikosteroider

Mekanism: Kontinuerlig användning av kortikosteroider kan leda till ökad metabolism av

diazepam på grund av inducering av cytokrom P450 isoenzymet CYP3A4, eller av de

enzymer som sköter glukuronideringen.

Verkan: Minskad verkan av diazepam.

Hämmare

Cimetidin

Mekanism: Cimetidin hämmar levermetabolismen av diazepam, vilket minskar dess clearance

och förlänger halveringstiden. I en studie där 300 mg cimetidin administrerades fyra gånger

dagligen under två veckor ökade den sammanlagda plasmanivån av diazepam och den aktiva

metaboliten, desmetyldiazepam, med 57 % medan reaktionstider och andra motoriska och

intellektuella effekter var oförändrade.

Verkan: Ökad effekt av diazepam och ökad risk för dåsighet. Dosen av diazepam kan behöva

sänkas.

Omeprazol

Mekanism: Omeprazol hämmar diazepams metabolism via CYP2C19. Omeprazol förlänger

eliminationshalveringstiden av diazepam och ökar plasmakoncentrationerna (AUC) av

diazepam med cirka 30–120 %. Effekten märks hos snabba CYP2C19-metaboliserare men

inte hos långsamma metaboliserare med en låg diazepamclearance.

Verkan: Ökad verkan av diazepam. Dosen av diazepam kan behöva sänkas.

Esomeprazol

Mekanism: Esomeprazol hämmar diazepams metabolism via CYP2C19. Samtidig

administrering med esomeprazol ger förlängd halveringstid och ökade plasmakoncentrationer

(AUC) av diazepam med cirka 80 %.

Verkan: Ökad verkan av diazepam. Dosen av diazepam kan behöva sänkas.

Isoniazid

Mekanism: Isoniazid hämmar diazepams metabolism via CYP2C19 och CYP3A4. Samtidig

administrering av 90 mg isoniazid två gånger per dag under tre dagar gav en förlängd

eliminationshalveringstid för diazepam och ökade plasmakoncentrationen (AUC) för

diazepam med 35 %.

Verkan: Ökad verkan av diazepam.

Itrakonazol

Mekanism: Ökad plasmakoncentration av diazepam på grund av hämmad metabolism via

CYP3A4. I en studie utförd med försökspersoner som fick 200 mg itrakonazol dagligen under

fyra dagar ökade AUC för en oral engångsdos på 5 mg diazepam med cirka 15 %, men ingen

kliniskt signifikant interaktion kunde fastställas genom tester av psykomotorisk förmåga.

Verkan: Eventuellt ökad effekt av diazepam.

Fluoxetin

Mekanism: Fluoxetin hämmar diazepams metabolism via bland annat CYP2C19 vilket leder

till ökad plasmakoncentration och minskad diazepamclearance.

Verkan: Ökad verkan av diazepam. Samtidig användning bör övervakas noggrant.

Disulfiram

Mekanism: Minskad metabolism av diazepam som leder till ökad halveringstid och ökad

plasmakoncentration av diazepam. Elimineringen av diazepams N-desmetylmetaboliter går

långsammare, vilket kan ge markant sedativa effekter.

Verkan: Ökad risk för CNS-hämning, exempelvis sedativa effekter.

Orala preventivmedel

Mekanism – effekt på diazepam: Hämmar diazepams oxidativa metabolism.

Mekanism – effekt på orala preventivmedel: Samtidig administrering av diazepam och

kombinerade p-piller är känt för att orsaka genombrottsblödningar. Mekanismen bakom den

här reaktionen är okänd.

Effekt på diazepam: Ökad effekt av diazepam.

Effekt på orala preventivmedel: Genombrottsblödningar, men ingen nedsatt preventiv effekt

har rapporterats.

Grapefruktsjuice

Mekanism: Grapefruktsjuice tros hämma CYP3A4 och öka plasmakoncentrationen av

diazepam. C

ökas 1,5 gånger och AUC 3,2 gånger.

Verkan: Eventuellt ökad effekt av diazepam.

Övrigt

Cisaprid

Mekanism: Snabbare absorption av diazepam.

Verkan: Tillfällig ökning av de sedativa effekterna av oralt administrerat diazepam.

Levodopa

Mekanism: Okänd.

Verkan: Kombinerad användning med diazepam gav minskad effekt av levodopa i ett fåtal

fallrapporter.

Valproinsyra

Mekanism: Valproat tränger undan diazepam från dess bindningställen på albumin i plasma

och hämmar dess metabolism.

Verkan: Ökade serumkoncentrationer av diazepam.

Ketamin

Mekanism: På grund av att diazepam och ketamin har liknande oxideringsprocesser hämmar

diazepam ketamins metabolism kompetitivt. Förmedicinering med diazepam leder till ökad

halveringstid av ketamin vilket leder till förstärkt effekt av läkemedlet.

Verkan: Ökad sedativ effekt.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

En kvinna som vill bli eller misstänker att hon är gravid ska kontakta sin läkare för att avsluta

behandlingen.

Graviditet

För diazepam finns endast en begränsad mängd data från behandling av gravida kvinnor.

Om tvingande medicinska skäl gör att diazepam administreras under graviditetens sista

trimester, eller i höga doser vid tiden för förlossning, kan effekter förväntas hos det nyfödda

barnet som hypotermi, hypertoni (”Floppy Infant Syndrome”), oregelbunden hjärtrytm,

amningsproblem och måttlig andningsdepression på grund av läkemedlets farmakologiska

effekt.

Dessutom kan nyfödda vars mödrar har tagit bensodiazepiner regelbundet under graviditetens

sista del utveckla ett fysiskt beroende och vara i riskzonen för att utveckla abstinens efter

födseln.

I djurstudier har tillförsel av bensodiazepiner under dräktigheten givit upphov till gomspalt,

CNS-missbildningar och kvarstående beteenderubbningar hos avkomman.

Diazepam ska endast ges till gravida kvinnor vid en indikation som kräver behandling, med

lägsta möjliga dos och under kortast möjliga tid.

Amning

Diazepam utsöndras i modersmjölken. Diazepam ska inte användas under amning.

Fertilitet

Djurstudier visar på en minskad dräktighetsfrekvens och färre överlevande avkommor hos

råttor vid höga doser. Det finns inga uppgifter för människor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Diazepam påverkar förmågan att köra bil och sköta maskiner. Detta beror vanligen på

försämrad motorik, darrningar, somnolens, amnesi, försämrad koncentrationsförmåga och

trötthet (se avsnitt 4.8). Effekten kan uppstå direkt efter behandlingens början och kan pågå i

flera dagar efter avslutad behandling på grund av den långa halveringstiden för diazepam.

4.8

Biverkningar

Dåsighet, avtrubbade känslor, minskad vakenhet, förvirring, matthet, huvudvärk, yrsel.

muskelsvaghet, ataxi eller dubbelseende inträffar ofta vid behandlingens början men

försvinner normalt vid upprepad administrering. Bland äldre patienter kan läkemedlet orsaka

förvirring vid höga dosnivåer. Det finns en ökad risk för fall och fallskador hos äldre patienter

som använder bensodiazepiner. Ökade salivmängder och slem i luftrören har rapporterats,

särskilt hos barn.

Amnesi

Antegrad amnesi kan inträffa vid terapeutiska doser, risken ökar vid högre doser.

Amnesieffekten kan vara kopplad till olämpligt beteende (se avsnitt 4.4).

Beroende

Kontinuerlig användning (även i terapeutiska doser) kan leda till fysiskt och psykiskt

beroende, när behandlingen avslutas kan detta leda till abstinens eller reboundfenomen (se

avsnitt 4.4). Missbruk av bensodiazepiner har rapporterats.

Frekvensen av biverkningar rangordnas enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10);

Vanliga (≥1/100, <1/10);

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100);

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000);

Mycket sällsynta (<1/10 000);

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Mycket

sällsynta

Leukopeni.

Immunsystemet

Mycket

sällsynta

Anafylaxi.

Vanliga

Förvirring.

Psykiska störningar

Sällsynta

Psykiatriska och paradoxala reaktioner

som upphetsning, rastlöshet, agitation,

irritabilitet, aggressivitet, inbillningar,

raseriutbrott, hallucinationer, psykoser,

minnesförlust, mardrömmar, opassande

beteende och andra negativa

beteendeeffekter.

Känslomässig tomhetskänsla, minskad

vakenhet och depression.

Mycket vanliga

Dåsighet.

Vanliga

Ataxi, försämrad motorik, darrningar.

Mindre vanliga

Antegrad amnesi.

Koncentrationssvårigheter,

balansstörningar, yrsel, huvudvärk,

sluddrande tal.

Centrala och perifera

nervsystemet

Sällsynta

Medvetslöshet, sömnlöshet, dysartri.

Ögon

Ingen känd

frekvens

Reversibla synstörningar: dimsyn,

dubbelseende, ofrivilliga ögonrörelser.

Hjärtat

Sällsynta

Bradykardi, hjärtsvikt inklusive

hjärtstillestånd.

Blodkärl

Sällsynta

Hypotension, synkope.

Mindre vanliga

Andningsdepression.

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Sällsynta

Andningsstillestånd, ökad mängd slem i

luftrören.

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Besvär i magtarmkanalen (illamående,

kräkningar, förstoppning, diarré), ökad

salivproduktion.

Sällsynta

Muntorrhet, ökad aptit.

Lever och gallvägar

Sällsynta

Gulsot, förändrade leverparametrar

(höjning av ALT, AST, alkalinfosfatas).

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Allergiska hudreaktioner (klåda, erytem,

utslag).

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mindre vanliga

Myastenia gravis.

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Urinretention, inkontinens.

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Sällsynta

Gynekomasti, impotens, ökad eller

minskad sexlust.

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Trötthet, abstinens (ångest, panik,

hjärtklappning, svettningar, darrningar,

gastrointestinala problem, irritation,

aggression, störningar i sensorisk

perception, muskelspasmer, allmän

sjukdomskänsla, aptitlöshet, paranoid

psykos, delirium och epileptiska anfall).

Undersökningar

Mycket

sällsynta

Förhöjda transaminaser.

Inträffar vid användning av bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande läkemedel. Dessa

reaktioner kan vara ganska allvarliga. Barn och äldre löper högre risk att drabbas. Om sådana

symptom uppstår ska behandlingen med diazepam avbrytas (se avsnitt 4.4).

Pre-existerande depression kan visa sig vid användning av bensodiazepin.

Kan inträffa vid terapeutiska doser men risken ökar vid högre dosering. Amnesieffekten kan

vara kopplad till olämpligt beteende (se avsnitt 4.4).

Sannolikheten för att utsättningssymptom uppträder och dess allvarlighetsgrad beror på

behandlingstid, dosering och beroendenivå.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Vid samtliga fall av överdosering ska en bedömning göras för att fastställa om flera läkemedel

har använts, till exempel vid självmordsförsök. Symptom på överdosering är tydligare vid

intag av alkohol eller läkemedel som orsakar depression i det centrala nervsystemet.

Symtom:

Symptom på lätt överdosering omfattar dåsighet, mental förvirring och letargi. I allvarligare

fall kan symptomen omfatta ataxi, dysartri, hypotension och hypotoni. Allvarlig överdosering

kan leda till cirkulations- eller andningsdepression (cyanos, medvetslöshet som kan leda till

andningsstopp, hjärtstillestånd) och koma. Patienten måste då läggas in på

intensivvårdsavdelning. Vid återhämtningsfasen från en överdosering har allvarlig oro och

upprördhet rapporterats.

Behandling:

Efter överdosering av orala bensodiazepiner kan framkallning av kräkning övervägas (inom

en timme) om patienten är vid medvetande, eller ventrikelsköljning samtidigt som luftvägarna

skyddas om patienten är medvetslös. Aktivt kol kan ges för att minska absorptionen under

tidiga stadier av intoxikation. Ytterligare behandling sker i symtomatiskt och understödjande

syfte. Särskild uppmärksamhet ska ges respiratoriska och kardiovaskulära funktioner vid

intensivvård.

Användning av flumazenil som är en särskild bensodiazepin-receptor-antagonist kan beaktas

för att minska de sederande effekterna av bensodiazepiner helt eller delvis. Flumazenil ska

endast administreras under noggrant kontrollerade förhållanden. På grund av flumazenilets

korta halveringstid kan symptom på intoxikation med bensodiazepiner återkomma efter en

kort tidsperiod. Det är därför viktigt att patientens kliniska status hela tiden kontrolleras. För

vissa patientgrupper kan behandling med flumazenil krävas, särskilt för att undvika

konstgjord andning. Detta gäller exempelvis patienter med befintliga andningsproblem eller

risk för respiratorisk insufficiens, äldre patienter och barn. Flumazenil är avsett som ett

komplement, inte ersättning för korrekt hantering av överdosering av bensodiazepin.

Man bör vara uppmärksam på uppkomsten av abstinenssymptom och krampanfall, särskilt

hos patienter som behandlats med bensodiazepin under lång tid och blandad intoxikation med

läkemedel som sänker tröskeln för anfall (t.ex. tricykliska antidepressiva medel).

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Ångestdämpande, muskelrelaxerande, kramplösande, lugnande

och sederande. ATC-kod: N05BA01.

Den verksamma beståndsdelen är bensodiazepinderivatet diazepam. Diazepam förstärker den

normala transmissionen av signalsubstansen GABA i CNS via specifika

bensodiazepinreceptorer. GABA hämmar transmissionen av flera viktiga signalsubstanser,

såsom noradrenalin, serotonin, dopamin och acetylkolin. Affiniteten till

bensodiazepinreceptorerna är intermediär (K

=8,9 nmol/l bestämd med 3-H-diazepam).

Diazepam är effektivt vid de vanliga ångestsymtomen oro, rastlöshet och spänning samt

sederande. Den muskelrelaxerande effekten medieras via spinala synaptiska reflexer. Vid

kontinuerlig behandling kan tolerans till den sederande effekten utvecklas, medan tolerans till

den anxiolytiska effekten ej brukar uppträda. Påverkan på kardiovaskulära systemet samt på

andningscentrum är ringa.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Diazepam är en svag bas med mycket god fettlöslighet. Efter peroral tillförsel är

biotillgängligheten 100%. Maximala plasmakoncentrationer nås inom ½–1 timme efter

tablettintag. Diazepam distribueras snabbt med en halveringstid i distributionsfasen av ca 40

minuter (tabletter). Därpå följer en långsammare eliminationsfas, längre hos nyfödda,

patienter med lever- eller njursjukdom och i allmänhet hos äldre. Kvinnor, äldre samt

överviktiga patienter kan ha en längre halveringstid i eliminationsfasen till följd av ökad

distributionsvolym (V

). V

hos yngre personer är ca 1,2 l/kg, hos äldre ca 2 l/kg.

Halveringstiden i eliminationsfasen kan variera mellan 20 och 70 timmar.

Proteinbindningsgraden är ca 98%. Diazepam metaboliseras huvudsakligen till den aktiva

metaboliten N-desmetyldiazepam. Vid engångsdos saknar denna metabolit klinisk betydelse.

Halveringstiden i eliminationsfasen är något längre för N-desmetyldiazepam än för diazepam.

Vid steady state uppnås terapeutiska nivåer av N-desmetyldiazepam, vilket bidrar till att

diazepamdosen ofta kan sänkas efter någon veckas behandling. Diazepam utsöndras till

största delen i urinen som glukuronid av metaboliterna N-desmetyldiazepam och oxazepam,

ca 10% utsöndras med faeces. Den sederande effekten avklingar snabbare än serumkurvan

antyder, redan i alfa-fasen (distributionsfasen).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Lakosmonohydrat

Magnesiumstearat

Pregelatiniserad stärkelse

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

Tabletter 2 mg:

3 år

Tabletter 5 mg och 10 mg: 4 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tabletter 2 mg:

Blister (Alu/PVC): 25, 50 och 100 tabletter

Plastburk (HDPE): 25, 50, 100, 250 och 500 tabletter

Tabletter 5 mg:

Blister (Alu/PVC): 25, 50 och 100 tabletter

Plastburk (HDPE): 25, 50, 100, 250 och 500 tabletter

Tabletter 10 mg:

Blister (Alu/PVC): 25, 50 och 100 tabletter

Plastburk (HDPE): 25, 50, 100, 250 och 500 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

POB 69

DK-5260 Odense S

Danmark

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Diazepam Orifarm tabletter 2 mg: 57368

Diazepam Orifarm tabletter 5 mg: 57369

Diazepam Orifarm tabletter 10 mg: 57370

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2018-10-12

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-06-18

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen