Diazepam Accord 5 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-04-2019

Aktiva substanser:
diazepam
Tillgänglig från:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kod:
N05BA01
INN (International namn):
diazepam
Dos:
5 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
diazepam 5 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 25 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 40 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 100 tabletter; Burk, 30 tabletter; Burk, 25 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
52241
Tillstånd datum:
2018-01-10

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Diazepam Accord 5 mg tabletter

Diazepam Accord 10 mg tabletter

diazepam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Diazepam Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Diazepam Accord

Hur du tar Diazepam Accord

Eventuella biverkningar

Hur Diazepam Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Diazepam Accord

är och vad det används för

Diazepam Accord innehåller den aktiva substansen diazepam som tillhör en grupp läkemedel som

kallas bensodiazepiner. Diazepam har ångestdämpande, lugnande och muskelavslappnande effekter.

Diazepam Accord används

Till vuxna:

Kortvarig (2-4 veckor) symtomatisk behandling av oro som är svår och funktionsnedsättande

eller utsätter individen för extrem ångest.

Symtomatisk behandling av akut alkoholabstinens.

Diazepam som finns i Diazepam Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Diazepam Accord

Ta inte Diazepam Accord:

om du är

allergisk

mot diazepam eller andra bensodiazepiner eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

har en sjukdom som kallas

myastenia gravis

som gör att musklerna försvagas och snabbt blir

trötta

lider av

sömnapné

(en sömnstörning som innebär onormala andningsuppehåll under sömnen).

har en

allvarlig leversjukdom

akut andningsdepression

(långsam och/eller ytlig andning)

akut förgiftning med andra CNS-aktiva substanser

(t.ex. sömnmedel, smärtstillande,

antidepressiva, antipsykotika)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om du:

har lidit av

alkoholism

eller

drogmissbruk

eller är

äldre

. Detta

läkemedel kan orsaka

förvirring och påverka musklerna vilket kan leda till fall och fallskador

har andningsbesvär

lider av depression

självmordstankar

epilepsi

eller tidigare har haft

krampanfall

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas till barn och ungdomar eftersom säkerhet och effekt för den här

åldersgruppen inte känd.

Övriga viktiga aspekter

Mentala biverkningar

– kontakta läkare om du upplever biverkningar som t.ex. upprördhet,

rastlöshet, aggressivitet, mardrömmar eller hallucinationer. Dessa biverkningar förekommer

oftare hos barn eller äldre.

Minnesförlust

– du kan uppleva minnesförlust vid behandling med detta läkemedel.

Minnesförlust uppkommer sannolikt oftare vid behandling med höga doser av diazepam.

Beroende

– vid behandling med detta läkemedel finns en risk för beroende. Risken ökar med

dosen och behandlingstiden och även hos patienter som tidigare haft alkohol- och drogproblem.

Du ska därför ta detta läkemedel under så kort tid som möjligt.

Tolerans

– om du efter några veckor märker att läkemedlets verkan inte är lika stark som i

början av behandlingen ska du tala med läkare.

Abstinens

– behandling ska sättas ut gradvis. Utsättningssymtom uppkommer med detta

läkemedel även vid normala doser under en kort behandlingstid. Se avsnitt 3,

”Om du slutar

att ta Diazepam Accord”.

­

När bensodiazepiner med en långvarig effekt används är det viktigt att varna för byte till en

bensodiazepin med en kortvarig effekt eftersom abstinenssymtom kan utvecklas.

Andra läkemedel och Diazepam Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana, särskilt:

antidepressiva läkemedel

(t.ex. fluvoxamin, fluoxetin)

antipsykotiska medel

som klozapin (för behandling av psykiska problem)

antihistaminer

(för behandling av allergi)

narkos

lugnande medel

(används för lugnande effekt)

sömnmedel

(för sömnproblem)

muskelavslappnande medel

(t.ex. suxameton, tubokurarin)

vissa

starka smärtstillande medel

som morfin (opioider)

barbiturater som

fenobarbital

(för behandling av epilepsi eller mentala åkommor)

Intag av dessa läkemedel med diazepam kan påverka din mentala status, göra dig mycket trött och

påverka andning och blodtryck.

disulfiram

(för behandling av alkoholberoende). Om du tar detta läkemedel tillsammans med

diazepam kan du bli mycket trött och diazepam kan lämna kroppen långsammare än vanligt.

läkemedel mot epilepsi

som t.ex. fenytoin och karbamazepin, eftersom dessa kan minska

effekten av diazepam. Diazepam kan dessutom påverka effekten fenytoin.

teofyllin

(för behandling av astma och andra andningsproblem), eftersom det kan försvaga

effekten av diazepam.

cimetidin, omeprazol eller esomeprazol

(läkemedel som minskar magsyra), eftersom dessa

kan leda till att diazepam lämnar kroppen långsammare än vanligt.

rifampicin

(ett antibiotikum), eftersom detta kan leda till att diazepam lämnar kroppen fortare

än vanligt. Effekten av diazepam kan vara svagare.

atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir

eller

sakinavir

(antivirusläkemedel),

flukonazol, itrakonazol, ketokonazol

eller

vorikonazol

(läkemedel mot

svampinfektioner), eftersom dessa kan leda till att diazepam lämnar kroppen långsammare än

vanligt och därmed ökar risken för biverkningar.

isoniazid

(för behandling av tuberkulos), eftersom det kan leda till att diazepam lämnar kroppen

långsammare än vanligt.

orala preventivmedel

(p-piller), eftersom de kan göra att diazepam lämnar kroppen

långsammare och ökar dess effekt. Genombrottsblödning kan inträffa vid samtidig behandling

med diazepam och orala preventivmedel, men den preventiva effekten kvarstår.

cisaprid

(för behandling av magproblem), eftersom det kan leda till att diazepam lämnar

kroppen långsammar än vanligt.

kortikosteroider

(läkemedel som används för att behandla inflammation i kroppen), eftersom

de kan försvaga effekten av diazepam.

levodopa

(för behandling av Parkinsons sjukdom). Diazepam kan minska effekten av levodopa.

valproinsyra

(för behandling av epilepsi och mentala åkommor), eftersom det kan göra att

diazepam lämnar kroppen långsammare och ökar dess effekt.

ketamin

(ett narkosmedel), eftersom diazepam kan öka effekten av ketamin.

Risk vid samtidig användning av opioider:

Samtidig användning av Diazepam Accord och opioider (starka smärtstillande medel, läkemedel för

ersättningsbehandling och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningsbesvär

(andningsdepression), koma och dödsfall. På grund av detta ska samtidig användning bara övervägas

när det inte finns några andra tillgängliga behandlingsalternativ.

Om Diazepam Accord ändå används tillsammans med opioider ska dosen och behandlingslängden för

samtidig behandling begränsas.

Informera läkaren om alla opioidläkemedel du tar och följ läkarens doseringsrekommendation

noggrant.

Diazepam Accord med dryck och alkohol

Drick inte alkohol

när du tar diazepam. Alkohol kan öka de lugnande effekterna av detta läkemedel

och gör dig mycket sömnig.

Drick inte

grapefruktjuice

när du tar diazepam eftersom det kan leda till diazepam lämnar kroppen

långsammare och ökar risken för biverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om du tar detta läkemedel sent i graviditeten

eller under förlossningen kan barnet få låg kroppstemperatur, drabbas av muskelsvaghet och

andningssvårigheter.

Amma inte under behandling med Diazepam Accord eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan göra att du känner dig sömnig och kan påverka koncentrationsförmågan. Det kan

även påverka musklerna. Dessa biverkningar kan finnas kvar under flera dagar även efter att

behandlingen med diazepam har avslutats. Du ska

inte

köra bil eller använda verktyg eller maskiner

om du får sådana biverkningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Diazepam Accord innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan

du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Diazepam Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Svälj tabletterna med ett glas vatten.

Läkaren bestämmer lämplig dos och hur länge du behöver ta tabletterna. Den vanliga behandlingstiden

ska inte pågå längre än 4 veckor inklusive nedtrappning. Vid behov kan läkaren förlänga

behandlingstiden.

Vanliga doser:

Vuxna

För oro:

2 mg till 5 mg diazepam 2 till 3 gånger dagligen. Vid svåra fall kan läkaren öka dosen

beroende på ditt tillstånd upp till maximalt 30 mg dagligen som delas upp i 2 till 4 doser över dygnet.

För behandling av alkoholabstinens:

5 mg till 20 mg diazepam som vid behov kan upprepas en gång

inom 2 till 4 timmar.

För att erhålla lämpliga doser av mindre än 5 mg diazepam måste läkemedel med lägre styrka

användas.

Äldre

Om du äldre eller svag är du sannolikt känsligare för biverkningar av detta läkemedel och dosen måste

minskas. Läkaren bestämmer hur mycket Diazepam Accord du ska få och hur ofta. Vanlig startdos är

2 mg till 2,5 mg en eller två gånger dagligen.

För att erhålla lämpliga doser av mindre än 5 mg diazepam måste läkemedel med lägre styrka

användas.

Nedsatt njurfunktion

Dosjutering är vanligtvis inte nödvändig.

Nedsatt leverfunktion

Om du har skrumplever (cirros) eller andra leverproblem måste dosen minskas.

Om du har tagit för stor mängd av Diazepam Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Tecken på överdosering omfattar försämrad koordinationsförmåga, sömnlik dåsighet, förvirring,

sluddrigt tal och muskelsvaghet. En kraftig överdosering kan leda till koma (medvetslöshet som inte

kan hävas), låg kroppstemperatur (hypotermi), lågt blodtryck, långsam puls och allvarliga

andningssvårigheter.

Om du har glömt att ta Diazepam Accord

Ta dosen så snart du kommer ihåg det men ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om det snart är dags för nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att ta Diazepam Accord

Sluta inte ta detta läkemedel utan att rådgöra med läkare. Du ska gradvis minska antalet tabletter

eller tabletternas styrka innan du slutar ta dem helt.

Om du plötsligt sluta ta detta läkemedel kan du uppleva abstinenssymtom som omfattar: oro,

panikattacker, hjärtklappning, svettningar, darrningar, magproblem, irritation, aggression,

känselstörningar, muskelspasmer, allmän sjukdomskänsla, aptitlöshet, sömnlöshet, mentala

biverkningar som t.ex. allvarlig förvirring och krampanfall. Sannolikheten för abstinens och

dess allvarlighetsgrad beror på behandlingstid, dosstyrka och grad av beroende.

Om du har epilepsi eller tidigare har haft anfall och slutar ta detta läkemedel finns det risk för

krampanfall eller långvariga epileptiska anfall. Det finns även risk för krampanfall om du har

alkohol- eller drogproblem och plötsligt slutar ta detta läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala med läkare

om du märker någon av följande biverkningar eller någon annan biverkning som

inte anges här.

Vissa läkemedel kan vara allvarliga och kräva omedelbar medicinsk behandling:

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Andningsdepression (mycket långsam och/eller ytlig andning)

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

Andningsstillestånd (andningsstopp)

Medvetslöshet

Gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna)

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Anafylaktisk reaktion (svår allergisk reaktion) med symtom som plötsligt pipande andning,

svullnad av läppar, tunga och hals eller övriga kroppen, utslag, svimning eller svårigheter att

svälja.

Övriga biverkningar:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Dåsighet

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Trötthet

Abstinenssymtom (för symtom se ”Om du slutar att ta Diazepam Accord” i avsnitt 3)

Förvirring

Försämrad koordination av muskelrörelser (ataxi) och andra rörelsestörningar, darrningar

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Muskelsvaghet

Minnesförlust

Koncentrationssvårigheter

Balansstörningar

Yrsel

Huvudvärk

Sluddrigt tal

Mag- och tarmproblem som illamående, kräkningar, förstoppning, diarré

Ökad salivproduktion

Allergiska hudreaktioner i form av klåda, rodnad och svullnad samt utslag.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

Bloddyskrasi (blodsjukdom, med symtom som ihållande feber, blåmärken, blödning, blekhet)

­

Mentala biverkningar som upphetsning, upprördhet, rastlöshet, irritation, aggressivitet,

minnesförlust, inbillningar, raseriutbrott, psykoser, mardrömmar. Dessa kan vara eller bli

allvarliga. Dessa biverkningar är troligare hos barn och äldre. Tala med läkaren om detta

inträffar.

Minskad vakenhet

Depression

Känslomässig tomhetskänsla

Sömnlöshet

Hjärtproblem som långsam hjärtrytm (bradykardi), hjärtsvikt och hjärtstillestånd.

Lågt blodtryck, svimning (synkopé)

Ökad mängd slem i luftrören

Muntorrhet

Ökad aptit

Förändringar i leverenzymer som visas i blodprovsresultat

Oförmåga att tömma blåsan, dålig kontroll av urinblåsa (urinläckage)

Förstoring av bröstkörtlar hos män

Impotens, förändrad sexlust

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Lågt antal vita blodkroppar (leukopeni)

Höga nivåer av vissa enzymer i blodet (transaminaser)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Dimsyn, dubbelseende och ofrivilliga ögonrörelser (dessa biverkningar försvinner efter att du

slutar att ta diazepam)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Diazepam Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret, etiketten och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen (den som gör att tabletten fungerar) är diazepam. Varje tablett innehåller

5 mg eller 10 mg av den aktiva substansen

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, natriumstärkelseglykonat (typ A),

talk, magnesiumstrearat, gul järnoxid (5 mg tabletter), och indigokarmin (10 mg tabletter).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg: ljusgul, spräcklig, rund, cirka 8,0 mm i diameter, platt, fasade kanter, märkt med ”CY” på ena

sidan och slät på andra.

10 mg: ljusblå, spräcklig, rund, cirka 8,5 mm i diameter, platt, fasade kanter, märkt med ”CZ” på ena

sidan och slät på andra.

PVC/PVdC-aluminiumblister

Förpackningsstorlekar: 10, 20, 25, 28, 30, 40, 50, 60, 90 eller 100 tabletter i en kartong.

HDPE-burk

Förpackningsstorlekar: 25, 30 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

1) Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

2) Wessling Hungary Kft

Anonymus ut 6., Budapest 1045

Ungern

3) Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50, 95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-08-08

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Diazepam Accord 5 mg tabletter

Diazepam Accord 10 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 5 mg diazepam.

Varje tablett innehåller 10 mg diazepam.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje Diazepam Accord 5 mg tablett innhåller 122 mg laktos.

Varje Diazepam Accord 10 mg tablett innhåller 117 mg laktos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

5 mg: ljusgul, spräcklig, rund, cirka 8,0 mm i diameter, platt, fasade kanter, märkt med ”CY” på ena

sidan och slät på andra.

10 mg: ljusblå spräcklig, rund, cirka 8,5 mm i diameter, platt, fasade kanter, märkt med ”CZ” på ena

sidan och slät på andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Vuxna: Kortvarig (2-4 veckor) symtomatisk behandling av oro som är svår och

funktionsnedsättande eller utsätter individen för extrem ångest.

Symtomatisk behandling av akut alkoholabstinens.

4.2

Dosering och administreringssätt

Standarddosering

Dosen ska individualiseras noggrant för optimal effekt. Behandling ska påbörjas vid lägsta effektiva

dos som är lämplig för det särskilda tillståndet.

För att erhålla lämpliga doser av mindre än 5 mg diazepam måste alternativa läkemedel användas.

Behandlingstid

Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt. I allmänhet ska behandlingen inte pågå längre än

4 veckor inklusive nedtrappning. Förlängning efter denna period ska inte ske utan en ny bedömning

görs av patientens status.

Patienten måste bedömas på nytt efter en period på högst 4 veckor och därefter regelbundet för att

bedöma behov av fortsatt behandling.

Långvarig kronisk behandling rekommenderas inte. I vissa fall kan förlängning efter den maximala

behandlingsperioden vara nödvändig, men detta ska inte ske utan att en ny bedömning av patientens

status görs av särskild expertis.

Utsättning

Behandling ska alltid sättas ut gradvis. Patienter som har tagit bensodiazepiner under en längre tid kan

kräva dosreducering under en längre tid.

Vuxna:

Oro

Vanlig dos: 2 mg till 5 mg diazepam två till tre gånger dagligen.

Maximal dos: Vid svåra fall kan dosen ökas stegvis upp till 30 mg diazepam dagligen i 2 till

4 delade doser. Justeras individuellt.

Alkoholabstinenssymtom

5 mg till 20 mg diazepam som upprepas en gång inom 2 till 4 timmar vid behov.

Särskilda populationer:

Individer i följande patientgrupper ska kontrolleras regelbundet vid behandlingsstart. Kontroll under

behandling är nödvändig för att minimera dosen och/eller administreringsfrekvensen för att förhindra

överdosering på grund av ackumulering, såsom hos barn och ungdomar, äldre och patienter med

nedsatt leverfunktion.

För lämpliga doser på mindre än 5 mg diazepam måste alternativa läkemedel användas.

Äldre

Distribution, eliminering och clearance är förändrad hos äldre och leder till en förlängd halveringstid.

Dosnivån ska därför reduceras till 50 % av den normala rekommenderade dosen.

Dessa patienter ska kontrolleras regelbundet vid behandlingsstart för att minimera dosen och/eller

administreringsfrekvensen för att förhindra överdosering på grund av ackumulering.

Initial dos: 2 mg till 2,5 mg en eller två gånger dagligen. Ökas gradvis vid behov och efter

tolerans.

Nedsatt njurfunktion

Dosjutering är vanligtvis inte nödvändig. Försiktighet ska dock iakttas vid behandling av patienter

med nedsatt njurfunktion med diazepam.

Nedsatt leverfunktion

Dosen måste minskas för individer med cirros och nedsatt leverfunktion. Patienter med gravt nedsatt

leverfunktion får inte behandlas med diazepam på grund av risken för hepatisk encefalopati (se

avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

Diazepam rekommenderas inte för behandling av ångest och akut alkoholabstinens hos barn och

ungdomar (se avsnitt 4.1) eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

För oral administrering.

4.3

Kontraindikationer

Diazepam Accord är kontraindicerat hos patienter med:

Överkänslighet mot bensodiazepiner eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Myastenia gravis

Sömnapné

Svår leverinsufficiens

Svår respiratorisk insufficiens

Akut förgiftning med annan CNS-aktiv substans (t.ex. hypnotika, analgetika, antidepressiva,

antipsykotika)

4.4

Varningar och försiktighet

Samtidig användning av alkohol/CNS-dämpande läkemedel

Samtidig användning av diazepam med alkohol och/eller CNS-dämpande läkemedel ska undvikas.

Samtidig användning kan öka de kliniska effekterna av diazepam vilket kan leda till djup sedering,

klinisk relevant andnings- och/eller kardiovaskulär depression (se avsnitt 4.5).

Risk vid samtidig användning av opioider:

Samtidig användning av diazepam och opioider kan leda till sedering, andningsdepression, koma och

dödsfall. På grund av dessa risker ska samtidig förskrivning av bensodiazepiner och opioider

förbehållas patienter för vilka alternativa behandlingsmöjligheter inte är möjliga.

Om ett beslut fattas att förskriva bensodiazepiner samtidigt med opioider ska lägsta effektiva dos

användas, och behandlingslängden ska vara så kort som möjligt.

Patienterna ska följas noggrant för tecken och symtom på andningsdepression och sedering (se

avsnitt 4.5).

Alkoholism eller drogmissbruk i anamnesen

Diazepam Accord ska användas med stor försiktighet hos patienter med tidigare alkohol- eller

drogmissbruk.

Tolerans

Efter några veckors upprepad användning kan en viss minskning av den hypnotiska effekten av

bensodiazepiner uppträda.

Beroende

Behandling med diazepam kan leda till psykiskt eller fysiskt beroende. Risken ökar med dos och

behandlingstid. Risken är även större för patienter som tidigare har lidit av alkohol- eller

drogmissbruk och patienter med personlighetsstörningar. Det är viktigt att sådana patienter

kontrolleras regelbundet. Upprepade förskrivningar ska undvikas och behandlingen ska utsättas

gradvis.

Utsättning

När ett fysiskt beroende har utvecklats kan plötsligt avbrytande av behandlingen medföra

utsättningssymtom. Dessa kan uppträda i form av huvudvärk, muskelvärk, svår ångest, spänningar,

rastlöshet, förvirring och irritation. Vid svåra fall kan följande symtom uppstå: overklighetskänsla,

personlighetsstörning, ljudöverkänslighet, domningar och krypningar i extremiteter, överkänslighet

för ljus, oljud och fysisk kontakt, hallucinationer eller epileptiska anfall.

Återfall i sömnproblem och oro

Ett övergående syndrom som innebär att symtomen som ledde till behandling med bensodiazepin

återkommer i förstärkt form när behandlingen avbryts. Syndromet kan åtföljas av andra reaktioner,

inklusive humörsvängningar, ångest, sömnstörningar och nervositet. Eftersom risken för att

abstinenssymtom/reboundfenomen uppstår är större vid abrupt avslutad behandling, rekommenderas

att dosen minskas gradvis.

Plötsligt avbruten diazepambehandling hos patienter med epilepsi eller patienter som tidigare har fått

epileptiskt anfall kan leda till krampanfall eller status epilepticus. Krampanfall kan även inträffa hos

personer med alkohol- eller drogproblem om behandlingen plötsligt avslutats.

En gradvis utsättning rekommenderas för att minska risken för abstinens.

När bensodiazepiner med en långvarig effekt används är det viktigt att varna för byte till

bensodiazepiner med en kortvarig effekt eftersom abstinenssymtom kan utvecklas.

Amnesi

Antegrad amnesi kan uppstå även vid användning av bensodiazepin inom det normala

doseringsintervallet, även om detta vanligen inträffar vid högre doser. Symtomen inträffar ofta flera

timmar efter att läkemedlet har tagits och därför ska patienterna försäkra sig om att de får en

oavbruten sömnperiod på 7–8 timmar för att minska riskerna (se även avsnitt 4.8). Amnesieffekter kan

sammankopplas med olämpligt beteende.

Psykiatriska och ”paradoxala” reaktioner

Paradoxala reaktioner (som rastlöshet, agitation, irritabilitet, aggressivitet, inbillningar, raseriutbrott,

mardrömmar, hallucinationer, psykoser, opassande beteende och andra negativa beteendeeffekter) har

rapporterats vid användning av bensodiazepiner. Sådana reaktioner märks ofta vid behandling av barn

och äldre patienter och då ska behandlingen avbrytas.

Särskilda patientgrupper

Bensodiazepiner bör inte ges till barn utan noggrann bedömning av behovet av att göra det;

behandlingsdurationen bör vara kortast möjliga.

Äldre och försvagade patienter ska ges en reducerad dos (se avsnitt 4.2). På grund av den

muskelavslappnande effekten finns det en risk för fall och därpå följande höftfrakturer hos äldre

patienter.

En lägre dos rekommenderas även för patienter med kronisk respiratorisk insufficiens på grund av

risken för andningsdepression.

Bensodiazepiner är inte indicerade för behandling av patienter med svår leverinsufficiens eftersom

läkemedlet kan påskynda encefalopati. Doseringen kan behöva reduceras hos patienter med kronisk

leversjukdom.

De normala försiktighetsåtgärderna vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion ska beaktas.

Vid njursvikt förändras inte halveringstiden för diazepam signifikant, och dosjustering krävs därför

oftast inte.

Bensodiazepiner rekommenderas inte för primär behandling av psykossjukdom.

Bensodiazepiner bör inte användas som enda behandling av depression eller depressionsrelaterad

ångest (självmordstankar kan utlösas hos sådana patienter).

Personer där risk för självmord föreligger bör inte ha tillgång till stora mängder diazepam på grund av

risk för överdosering.

Diazepam Accord innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd av galaktosintolerans,

total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption ska inte använda detta läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Om diazepam används tillsammans med andra centralt verkande läkemedel ska försiktighet iakttas

kring läkemedlets farmakologi, särskilt med substanser vars effekt kan förstärka eller förstärkas av

diazepam, som neuroleptika, anxiolytika/lugnande medel, sömnmedel, antidepressiva, kramplösande,

lugnande antihistaminer, antipsykotika, anestetika för narkos och narkotiska analgetika. Sådan

samtidig användning kan förstärka den lugnande effekten och leda till andningsdepression och

kardiovaskulära problem. Samtidig användning av narkotiska analgetika kan leda till psykiskt

beroende på grund av att känslan av eufori kan förstärkas.

Läkemedlet ska inte kombineras med följande

Alkohol

Alkohol ska inte förtäras under behandling med diazepam på grund av den additiva dämpande

effekten på centrala nervsystemet och förstärkt lugnande effekt (se avsnitt 4.4).

Opioider

Samtidig användning av bensodiazepiner och opioider ökar risken för sedering, andningsdepression,

koma och dödsfall på grund av additiv CNS-depressiv effekt. Dosen och varaktigheten vid samtidig

användning ska begränsas (se avsnitt 4.4).

Fenobarbital

Mekanism: Additiv CNS-dämpande effekt.

Verkan: Ökad risk för sedativa effekter samt andningsdepression.

Klozapin

Mekanism: Farmakodynamisk synergism.

Verkan: Allvarlig hypotension, andningsdepression, medvetslöshet och andnings- och/eller

hjärtstillestånd med potentiellt dödlig utgång. Samtidig användning rekommenderas därför inte och

ska undvikas.

Särskild försiktighet ska vidtas vid samtidig användning

Teofyllin

Mekanism: Den föreslagna mekanismen är kompetitiv bindning av teofyllin till adenosinreceptorerna

i hjärnan.

Verkan: Neutralisering av de farmakodynamiska effekterna av diazepam, t.ex. minskning av de

lugnande och psykomotoriska effekterna.

Muskelavslappnande medel (suxameton, tubokurarin)

Mekanism: Eventuell farmakodynamisk antagonism.

Verkan: Förändrad intensitet vid neuromuskulär blockering.

Farmakokinetiska interaktioner

Diazepam metaboliseras huvudsakligen till de farmakologiskt aktiva metaboliterna

N-desmetyldiazepam, temazepam och oxazepam. Den oxidativa metabolismen av diazepam

katalyseras av isoenzymerna CYP3A4 och CYP2C19. Oxazepam och temazepam konjugeras sedan

med glukuronsyra. CYP3A4- och/eller CYP2C19-hämmare kan ge upphov till ökade koncentrationer

av diazepam medan enzyminducerande läkemedel som rifampicin, johannesört (

hypericum

perforatum

) och vissa antiepileptika kan orsaka avsevärt minskade plasmakoncentrationer för

diazepam.

Samtidig användning rekommenderas ej

Inducerare

Rifamyciner (rifampicin)

Mekanism: Rifampicin är en potent inducerare av CYP3A4 och ökar avsevärt leverns metabolism och

clearance av diazepam. I en studie där friska försökspersoner gavs en dos på 600 mg eller

1,2 g rifampicin dagligen i 7 dagar ungefär fyrdubblades diazepamclearance. Samtidig administrering

med rifampicin leder till avsevärt lägre diazepamkoncentrationer.

Verkan: Minskad verkan av diazepam. Samtidig användning av rifampicin och diazepam bör

undvikas.

Karbamazepin

Mekanism: Karbamazepin är en känd inducerare av CYP3A4 och ökar levermetabolismen av

diazepam. Detta kan leda till upp till tre gånger större plasmaclearance och en kortare halveringstid av

diazepam.

Verkan: Minskad verkan av diazepam.

Fenytoin

Mekanism – effekt på diazepam: Fenytoin är en känd inducerare av CYP3A4 och ökar

levermetabolismen av diazepam.

Mekanism – effekt på fenytoin: Metabolismen av fenytoin kan ökas, minskas eller förbli oförändrad

av diazepam på ett oförutsägbart sätt.

Effekt på diazepam: Minskad verkan av diazepam.

Effekt på fenytoin: Ökad eller minskad serumkoncentration av fenytoin. Fenytoinkoncentrationerna

bör övervakas mer noggrant när behandling med diazepam sätts in eller ut.

Fenobarbital

Mekanism: Fenobarbital är en känd inducerare av CYP3A4 och ökar levermetabolismen av diazepam.

Verkan: Minskad verkan av diazepam.

Hämmare

Antivirusläkemedel (atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir, sakinavir)

Mekanism: Antivirala läkemedel kan hämma diazepams metabolism via CYP3A4.

Verkan: Ökad risk för sedering samt andningsdepression. Kombinationen bör därför undvikas.

Azoler (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol)

Mekanism: Ökad plasmakoncentration av bensodiazepiner på grund av hämmad metabolism via

CYP3A4 och/eller CYP2C19.

Flukonazol:

Samtidigt administrering med 400 mg flukonazol under den första dagen och

200 mg den andra dagen ökade AUC för en oral engångsdos på 5 mg diazepam 2,5 gång och

förlängde halveringstiden från 31 timmar till 73 timmar.

Vorikonazol:

En studie utförd med friska försökspersoner visade att en dosering med 400 mg

vorikonazol två gånger dagligen under den första dagen och 200 mg två gånger dagligen

under den andra dagen ökade AUC för en oral engångsdos på 5 mg diazepam 2,2 gånger och

förlängde halveringstiden från 31 till 61 timmar.

Verkan: Ökad risk för biverkningar och toxicitet av bensodiazepin. Kombinationen bör undvikas eller

så kan doseringen av diazepam sänkas.

Fluvoxamin

Mekanism: Fluvoxamin hämmar både CYP3A4 och CYP2C19 vilket leder till att den oxidativa

metabolismen av diazepam hämmas. Samtidig administrering med fluvoxamin ger en ökad

halveringstid och cirka 190 % större plasmakoncentrationer (AUC) av diazepam.

Verkan: Dåsighet, minskad psykomotorisk förmåga och försämrat minne. Rekommendationen är att

istället använda bensodiazepiner som metaboliseras genom icke-oxiderande vägar.

Särskild försiktighet ska vidtas vid samtidig användning

Inducerare

Kortikosteroider

Mekanism: Kontinuerlig användning av kortikosteroider kan leda till ökad metabolism av diazepam

på grund av inducering av cytokrom P450 isoenzymet CYP3A4, eller av de enzymer som sköter

glukuronideringen.

Verkan: Minskad verkan av diazepam.

Hämmare

Cimetidin

Mekanism: Cimetidin hämmar levermetabolismen av diazepam, vilket minskar dess clearance och

förlänger halveringstiden. I en studie där 300 mg cimetidin administrerades fyra gånger dagligen

under två veckor ökade den sammanlagda plasmanivån av diazepam och den aktiva metaboliten,

desmetyldiazepam, med 57 % medan reaktionstider och andra motoriska och intellektuella effekter

var oförändrade.

Verkan: Ökad effekt av diazepam och ökad risk för dåsighet. Dosen av diazepam kan behöva sänkas.

Omeprazol

Mekanism: Omeprazol hämmar diazepams metabolism via CYP2C19. Omeprazol förlänger

eliminationshalveringstiden av diazepam och ökar plasmakoncentrationerna (AUC) av diazepam med

cirka 30–120 %. Effekten märks hos snabba CYP2C19-metaboliserare men inte hos långsamma

metaboliserare med en låg diazepamclearance.

Verkan: Ökad verkan av diazepam. Dosen av diazepam kan behöva sänkas.

Esomeprazol

Mekanism: Esomeprazol hämmar diazepams metabolism via CYP2C19. Samtidig administrering med

esomeprazol ger förlängd halveringstid och ökade plasmakoncentrationer (AUC) av diazepam med

cirka 80 %.

Verkan: Ökad verkan av diazepam. Dosen av diazepam kan behöva sänkas.

Isoniazid

Mekanism: Isoniazid hämmar diazepams metabolism via CYP2C19 och CYP3A4. Samtidig

administrering av 90 mg isoniazid två gånger per dag under tre dagar gav en förlängd

eliminationshalveringstid för diazepam och ökade plasmakoncentrationen (AUC) för diazepam med

35 %.

Verkan: Ökad verkan av diazepam.

Itrakonazol

Mekanism: Ökad plasmakoncentration av diazepam på grund av hämmad metabolism via CYP3A4. I

en studie utförd med försökspersoner som fick 200 mg itrakonazol dagligen under fyra dagar ökade

AUC för en oral engångsdos på 5 mg diazepam med cirka 15 %, men ingen kliniskt signifikant

interaktion kunde fastställas genom tester av psykomotorisk förmåga.

Verkan: Eventuellt ökad effekt av diazepam.

Fluoxetin

Mekanism: Fluoxetin hämmar diazepams metabolism via bland annat CYP2C19 vilket leder till ökad

plasmakoncentration och minskad diazepamclearance.

Verkan: Ökad verkan av diazepam. Samtidig användning bör övervakas noggrant.

Disulfiram

Mekanism: Minskad metabolism av diazepam som leder till ökad halveringstid och ökad

plasmakoncentration av diazepam. Elimineringen av diazepams N-desmetylmetaboliter går

långsammare, vilket kan ge markant sedativa effekter.

Verkan: Ökad risk för CNS-hämning, exempelvis sedativa effekter.

Orala preventivmedel

Mekanism – effekt på diazepam: Hämmar diazepams oxidativa metabolism.

Mekanism – effekt på orala preventivmedel: Samtidig administrering av diazepam och kombinerade

p-piller är känt för att orsaka genombrottsblödningar. Mekanismen bakom den här reaktionen är

okänd.

Effekt på diazepam: Ökad effekt av diazepam.

Effekt på orala preventivmedel: Genombrottsblödningar, men ingen nedsatt preventiv effekt har

rapporterats.

Grapefruktsjuice

Mekanism: Grapefruktsjuice tros hämma CYP3A4 och öka plasmakoncentrationen av diazepam. C

ökas 1,5 gånger och AUC 3,2 gånger.

Verkan: Eventuellt ökad effekt av diazepam.

Övrigt

Cisaprid

Mekanism: Snabbare absorption av diazepam.

Verkan: Tillfällig ökning av de sedativa effekterna av oralt administrerat diazepam.

Levodopa

Mekanism: Okänd.

Verkan: Kombinerad användning med diazepam gav minskad effekt av levodopa i ett fåtal

fallrapporter.

Valproinsyra

Mekanism: Valproat tränger undan diazepam från dess bindningsställen på albumin i plasma och

hämmar dess metabolism.

Verkan: Ökade serumkoncentrationer av diazepam.

Ketamin

Mekanism: På grund av att diazepam och ketamin har liknande oxideringsprocesser hämmar diazepam

ketamins metabolism kompetitivt. Förmedicinering med diazepam leder till ökad halveringstid av

ketamin vilket leder till förstärkt effekt av läkemedlet.

Verkan: Ökad sedativ effekt.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

En kvinna som vill bli eller misstänker att hon är gravid ska kontakta sin läkare för att avsluta

behandlingen.

Graviditet

Studier på djur har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). För diazepam finns endast en

begränsad mängd data från behandling av gravida kvinnor. Risken för missbildningar hos människor

är till synes låg efter administrering av terapeutiska doser bensodiazepiner under tidig graviditet, dock

finns det några epidemiologiska studier som indikerar en ökad risk för gomspalt. Det finns

fallrapporter om missbildningar och mental retardation hos barn som perinatalt exponerats för en

överdos eller intoxikation med bensodiazepiner.

Om tvingande medicinska skäl gör att diazepam administreras under graviditetens sista trimestern,

eller i höga doser vid tiden för förlossning, kan effekter förväntas hos det nyfödda barnet som

hypotermi, hypertoni (”Floppy Infant Syndrome”), oregelbunden hjärtrytm, amningsproblem och

måttlig andningsdepression på grund av läkemedlets farmakologiska effekt.

Dessutom kan nyfödda vars mödrar har tagit bensodiazepiner regelbundet under graviditetens sista del

utveckla ett fysiskt beroende och vara i riskzonen för att utveckla abstinens efter födseln.

Diazepam Accord ska bara ges till gravida kvinnor vid en indikation som kräver behandling, med

lägsta möjliga dos och under kortast möjliga tid.

Amning

Diazepam Accord utsöndras i modersmjölken. Diazepam Accord ska inte användas under amning.

Fertilitet

Djurstudier visar på en minskad dräktighetsfrekvens och färre överlevande avkommor hos råttor vid

höga doser. Det finns inga uppgifter för människor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Diazepam Accord påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Detta beror vanligen på försämrad motorik, darrningar, somnolens, amnesi, försämrad

koncentrationsförmåga och trötthet (se avsnitt 4.8).

Effekten kan uppstå direkt efter behandlingens början och kan pågå i flera dagar efter avslutad

behandling på grund av den långa halveringstiden för diazepam.

4.8

Biverkningar

Dåsighet, avtrubbade känslor, minskad vakenhet, förvirring, matthet, huvudvärk, yrsel.

muskelsvaghet, ataxi eller dubbelseende inträffar ofta vid behandlingens början men försvinner

normalt vid upprepad administrering. Bland äldre patienter kan läkemedlet orsaka förvirring vid höga

dosnivåer. Det finns en ökad risk för fall och fallskador hos äldre patienter som använder

bensodiazepiner.

Ökade salivmängder och slem i luftrören har rapporterats, särskilt hos barn.

Amnesi

Antegrad amnesi kan inträffa vid terapeutiska doser, risken ökar vid högre doser. Amnesieffekten kan

vara kopplad till olämpligt beteende (se avsnitt 4.4).

Beroende

Kontinuerlig användning (även i terapeutiska doser) kan leda till fysiskt och psykiskt beroende, när

behandlingen avslutas kan detta leda till abstinens eller reboundfenomen (se avsnitt 4.4). Missbruk av

bensodiazepiner har rapporterats.

Frekvensen av biverkningar rangordnas enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10);

Vanliga (≥1/100, <1/10);

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100);

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000);

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Sällsynta

Bloddyskrasi

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Leukopeni

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Anafylax

Vanliga

Förvirring.

Psykiska störningar

Sällsynta

Psykiatriska och paradoxala reaktioner som

upphetsning, rastlöshet, agitation, irritabilitet,

aggressivitet, inbillningar, raseriutbrott,

hallucinationer, psykoser, minnesförlust,

mardrömmar, opassande beteende och andra

negativa beteendeeffekter.

Känslomässig tomhetskänsla, minskad

vakenhet och depression.

Mycket vanliga

Dåsighet.

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Ataxi, försämrad motorik, darrningar.

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Mindre vanliga

Antegrad amnesi.

Koncentrationssvårigheter, balansstörningar,

yrsel, huvudvärk, sluddrande tal.

Sällsynta

Medvetslöshet, sömnlöshet, dysartri.

Ögon

Ingen känd

frekvens

Reversibla synstörningar: dimsyn,

dubbelseende, ofrivilliga ögonrörelser.

Hjärtat

Sällsynta

Bradykardi, hjärtsvikt inklusive

hjärtstillestånd.

Blodkärl

Sällsynta

Hypotension, synkope.

Mindre vanliga

Andningsdepression.

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Sällsynta

Andningsstillestånd, ökad mängd slem i

luftrören.

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Besvär i magtarmkanalen (illamående,

kräkningar, förstoppning, diarré), ökad

salivproduktion.

Sällsynta

Muntorrhet, ökad aptit.

Lever och gallvägar

Sällsynta

Gulsot, förändrade leverparametrar (höjning

av ALAT, ASAT, alkaliskt fosfatas).

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Allergiska hudreaktioner (klåda, erytem,

utslag).

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mindre vanliga

Myastenia gravis

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Urinretention, inkontinens.

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Sällsynta

Gynekomasti, impotens, ökad eller minskad

sexlust.

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Trötthet, abstinenssymtom (ångest, panik,

hjärtklappning, svettningar, darrningar,

gastrointestinala problem, irritation,

aggression, störningar i sensorisk perception,

muskelspasmer, allmän sjukdomskänsla,

aptitlöshet, paranoid psykos, delirium och

epileptiska anfall).

Undersökningar

Mycket sällsynta

Förhöjda transaminaser.

Inträffar vid användning av bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande läkemedel. Dessa

reaktioner kan vara ganska allvarliga. Barn och äldre löper högre risk att drabbas. Om sådana symtom

uppstår ska behandlingen med diazepam avbrytas (se avsnitt 4.4).

Pre-existerande depression kan visa sig vid användning av bensodiazepin.

Kan inträffa vid terapeutiska doser men risken ökar vid högre dosering. Amnesieffekten kan vara

kopplad till olämpligt beteende (se avsnitt 4.4).

Sannolikheten för att utsättningssymtom uppträder och dess allvarlighetsgrad beror på

behandlingstid, dosering och beroendenivå.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Vid samtliga fall av överdosering ska en bedömning göras för att fastställa om flera läkemedel har

använts, till exempel vid självmordsförsök. Symtom på överdosering är tydligare vid intag av alkohol

eller läkemedel som orsakar depression i det centrala nervsystemet.

Symtom:

Symtom på lätt överdosering omfattar dåsighet, mental förvirring och letargi. I allvarligare fall kan

symtomen omfatta ataxi, dysartri, hypotension och hypotoni. Allvarlig överdosering kan leda till

cirkulations- eller andningsdepression (cyanos, medvetslöshet som kan leda till andningsstopp,

hjärtstillestånd) och koma. Patienten måste då läggas in på intensivvårdsavdelning. Vid

återhämtningsfasen från en överdosering har allvarlig oro och upprördhet rapporterats.

Behandling:

Efter överdosering av orala bensodiazepiner kan framkallning av kräkning övervägas (inom en timme)

om patienten är vid medvetande, eller ventrikelsköljning samtidigt som luftvägarna skyddas om

patienten är medvetslös. Aktivt kol kan ges för att minska absorptionen under tidiga stadier av

intoxikation. Ytterligare behandling sker i symtomatiskt och understödjande syfte. Särskild

uppmärksamhet ska ges respiratoriska och kardiovaskulära funktioner vid intensivvård.

Användning av flumazenil som är en särskild bensodiazepin-receptor-antagonist kan beaktas för att

minska de sederande effekterna av bensodiazepiner helt eller delvis. Flumazenil ska endast

administreras under noggrant kontrollerade förhållanden. På grund av flumazenilets korta

halveringstid kan symtom på intoxikation med bensodiazepiner återkomma efter en kort tidsperiod.

Det är därför viktigt att patientens kliniska status hela tiden kontrolleras. För vissa patientgrupper kan

behandling med flumazenil krävas, särskilt för att undvika konstgjord andning. Detta gäller

exempelvis patienter med befintliga andningsproblem eller risk för respiratorisk insufficiens, äldre

patienter och barn.

Flumazenil är avsett som ett komplement, inte ersättning för korrekt hantering av överdosering av

bensodiazepin.

Man bör vara uppmärksam på uppkomsten av abstinenssymtom och krampanfall, särskilt hos patienter

som behandlats med bensodiazepin under lång tid och blandad intoxikation med läkemedel som

sänker tröskeln för anfall (t.ex. tricykliska antidepressiva medel).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Ångestdämpande, muskelrelaxerande, kramplösande, lugnande och

sederande.

ATC-kod: N05BA01

Verkningsmekanism

Diazepam är en agonist som specifikt binder till bensodiazepin receptorn i hjärnan och därigenom

ökar den normala transmissionen av signalsubstansen GABA. GABA inhiberar transmissionen av

viktiga signalsubstanser vilket ger en neuronal inhibition. Den muskel relaxerande effekten medieras

via spinala synaptiska reflexer.

Farmakodynamisk effekt

Diazepam är ett anxiolytika som verkar genom att dämpa ångestsymtom som agitation, rastlöshet och

spändhet. Diazepam har också en seditativ och muskelrelaxerande effekt med amnesiska egenskaper.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Diazepam absorberas snabbt och fullständigt från magtarmkanalen, maximal plasma koncentration

nås inom cirka 30-90 minuter efter oral administration. Absorptionen blir långsammare och lite sämre

om tabletten tas i samband med måttligt fet måltid. I närvaro av föda är effektfördröjningen cirka

45 minuter till skillnad från 15 minuter vid fasta. Tiden till maximal plasmakoncentration uppnås ökar

från 1,25 timme till cirka 2,5 timmar i närvaro av föda jämfört med intag på fastande mage. Detta

resulterar i en genomsnittlig minskning av C

med 20 % i tillägg till en minskning med 27 % av

AUC (intervall 15 % till 50 %) vid samtidigt intag av föda.

Distribution

Diazepam och dess metaboliter är kraftigt bundna till plasmaproteiner (diazepam 98 %). Diazepam

och dess metaboliter korsar blod-hjärn- och placentabarriären och återfinns i bröstmjölk i

koncentrationer som är cirka en tiondel av de som återfinns i maternell plasma (se avsnitt 4.6). Den

synbara distributionsvolymen är 1 till 2 liter/kg.

Metabolism

Diazepam metaboliseras i huvudsak till de farmakologiskt aktiva metaboliterna N-desmetyldiazepam,

temazepam och oxazepam.

Den oxidativa metabolismen av diazepam medieras av CYP3A4 och CYP2C19 isoenzymer.

Oxazepam och temazepam konjugeras vidare till glukuronsyra.

Halveringstiden för metaboliten N-desmetyldiazepam, som är biologiskt aktiv, är 2 till 4 dagar.

Eliminering

Minskningen av plasmakoncentration-tidsprofilen efter oral administrering är bifasisk, en intial snabb

och omfattande distributionsfas som följs av en långvarig terminal elimineringsfas (halveringstid upp

till 48 timmar). Den terminala elimineringshalveringstiden för den aktiva metaboliten

N-desmetyldiazepam är upp till 100 timmar. Diazepam och dess metaboliter utsöndras i huvudsak i

urinen, i huvudsak i sina konjugerade former och cirka 10 % utsöndras i feces. Clearance för

diazepam är 20 till 30 ml/l.

Farmakokinetik i särskilda kliniska situationer

Elimeringshalveringstiden kan vara förlängd hos nyfödda, hos äldre och hos patienter med

leversjukdom. Halveringstiden för diazepam förändras inte kliniskt signifikant vid nedsatt

njurfunktion.

Hos äldre patienter är halveringstiden cirka 2 gånger större än motsvarande uppskattningar hos yngre

patienter.

Överviktiga patienter

Olika studier har visat att kinetiken är förändrad hos överviktiga patienter jämfört med normalviktiga

patienter. I en studie i vilken testpersoner fick 2 mg diazepam på kvällen under 30 dagar var

ackumuleringen fördröjd och halveringstiden för den ackumulerade mängden diazepam hos feta

testpersoner var förlängd jämfört med hos normalviktiga individer (7,8 dagar mot 3,1 dagar). Den

ackumulerade mängden av den aktiva metaboliten desmetyl-diazepam var på samma sätt signifikant

förlängd. Plasmaelimineringstiden för diazepam för förlängd till 82 timmar hos överviktiga

testpersoner. Den förändrade kinetiken vid långvarig behandling av överviktiga patienter beror

sannolikt på distributionsvolymen.

Dessa data indikerar att överviktiga patienter kräver signifikant längre behandlingstider än

normalviktiga patienter innan läkemedlets maximala effekter uppkommer vid långvarig behandling.

På liknande sätt kan dem terapeutiska effekten och biverkningar, inklusive abstinenssymtom, uppstå

under längre perioder efter utsättning av mer långvarig behandling av överviktiga patienter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Nedsatt fertilitet

Reproduktionsstudier på råtta visade minskat antal graviditeter samt överlevande foster vid

administrering vid parning och under dräktighet och amning.

Teratogenicitet

Exponering av Diazepam under första trimestern ger en ökad risk för läpp-/gomspalt (mus),

CNS-abnormaliteter och permanenta funktionsnedsättningar hos foster.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Natriumstärkelseglykonat (typ A)

Talk

Magnesiumstrearat

Gul järnoxid (5 mg tablett)

Indigokarmin (10 mg tablett)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVdC-aluminiumblister och HDPE-burkar med barnskyddande polypropenlock.

PVC/PVdC-aluminiumblister

10, 20, 25, 28, 30, 40, 50, 60, 90 eller 100 tabletter i en kartong.

HDPE-burk

25, 30 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 52241

10 mg: 52242

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-01-10

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-04-24

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen