Desmopressin Orifarm 10 mikrogram/dos Nässpray, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

13-04-2016

Aktiva substanser:
desmopressinacetat
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
H01BA02
INN (International namn):
desmopressin acetate
Dos:
10 mikrogram/dos
Läkemedelsform:
Nässpray, lösning
Sammansättning:
desmopressinacetat 10 mikrog Aktiv substans; kaliumsorbat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
52940
Tillstånd datum:
2016-04-13

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Desmopressin Orifarm 10 mikrogram/dos nässpray, lösning

desmopressinacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Desmopressin Orifarm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Desmopressin Orifarm

Hur du använder Desmopressin Orifarm

Eventuella biverkningar

Hur Desmopressin Orifarm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Desmopressin Orifarm är och vad det används för

Desmopressin Orifarm innehåller den aktiva substansen desmopressinacetat, som verkar genom att

reglera njurarnas förmåga att koncentrera urin.

Desmopressin Orifarm används för behandling av diabetes insipidus (sjukdom som ger ökad törst och

stora urinmängder) samt för undersökning av njurarnas förmåga att koncentrera urin.

Desmopressinacetat som finns i Desmopressin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Desmopressin Orifarm

Använd inte Desmopressin Orifarm:

om du är allergisk mot desmopressinacetat eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har polydipsi (onormalt stort vätskeintag)

om du har hjärtsvikt eller annan sjukdom som kräver behandling med vätskedrivande

medel.

Varningar och försiktighet

Desmopressin Orifarm ska användas med försiktighet vid behandling av små barn samt äldre patienter

vid rubbad vätskebalans samt vid risk för vätskeansamling i hjärnan.

När Desmopressin Orifarm används för undersökning av njurarnas förmåga att koncentrera urin bör

vätskeintaget begränsas till högst 0,5 l för att släcka törst under perioden 1 timme före till 8 timmar

efter det att du tagit läkemedlet.

Andra läkemedel och Desmopressin Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Tricykliska antidepressiva läkemedel (innehållande t ex amitriptylin och imipramin), läkemedel som

innehåller klorpromazin (mot schizofreni och andra psykoser) eller karbamazepin (mot bl a epilepsi)

kan öka risken för vätskeansamling i kroppen. Behandlande läkare behöver därför känna till om du

använder sådana läkemedel tillsammans med Desmopressin Orifarm.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad.

Amning

Desmopressin Orifarm går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Desmopressin har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Desmopressin Orifarm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för patienten.

Rekommenderad dos är:

Behandling av diabetes insipidus:

Vuxna och barn från 15 år: Vanlig dos är 1-2 sprayningar 1-2 gånger dagligen.

Undersökning av njurarnas förmåga att koncentrera urin:

Vuxna och barn från 15 år: Vanlig dos är 4 sprayningar.

Barn 1-14 år: Vanlig dos är 2 sprayningar.

Barn under 1 år: Vanlig dos är 1 sprayning.

Bruksanvisning:

Innan Desmopressin Orifarm nässpray används för första gången ska pumpen fyllas. Detta görs

genom att trycka ned pumpen 5 gånger eller tills en jämn spraypuff kommer ut. Om nässprayen inte

används dagligen upprepas denna procedur före varje användning. För att rätt mängd läkemedel ska

pumpas ut, är det viktigt att plastslangen i flaskan går ned under vätskeytan.

Om doseringen innebär att du ska spraya mer än en gång i vardera näsborren bör man avvakta cirka 1

minut innan en ny sprayning ges i samma näsborre.

Om du använt för stor mängd av Desmopressin Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att använda Desmopressin Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, magknip,

illamående, nästäppa/snuva, näsblödning.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

:

Allergiska reaktioner

mot konserveringsmedlet.

Om vätskeintaget inte begränsas som anges under ”Varningar och försiktighet”

kan onormalt mycket

vätska ansamlas i kroppen och leda till viktökning, sänkt natriuminnehåll i blodet samt, i sällsynta

fall, kramper.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

5.

Hur Desmopressin Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som finns på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är desmopressinacetat. 1 ml innehåller 100 mikrogram

desmopressinacetat (1 sprayning motsvarar 10 mikrogram desmopressin).

Övriga innehållsämnen är kaliumsorbat (konserveringsmedel), natriumklorid, saltsyra

och renat vatten.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare:

Actavis-koncernen

För ytterligare information kontakta då läkare eller närmaste apotek.

Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-13

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen