DepoCyte

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-08-2017

Aktiva substanser:
cytarabin
Tillgänglig från:
Pacira Limited
ATC-kod:
L01BC01
INN (International namn):
cytarabine
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Meningeal neoplasmer
Terapeutiska indikationer:
Intratekal behandling av lymfomatös meningit. I de flesta patienter kommer sådan behandling att vara en del av symptomatisk palliation av sjukdomen.
Produktsammanfattning:
Revision: 15
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000317
Tillstånd datum:
2001-07-11
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000317

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

21-06-2011

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-08-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

DepoCyte 50 mg injektionsvätska, suspension

Cytarabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som

är viktig för dig..

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns

i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad DepoCyte är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får DepoCyte

Hur du behandlas med DepoCyte

Eventuella biverkning

Hur DepoCyte ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad DepoCyte är och vad det används för

DepoCyte används för att behandla lymfomatös meningit.

Lymfomatös meningit är ett tillstånd där lymfoma tumörceller har invaderat den vätska eller de membran

som omger hjärnan och ryggmärgen.

DepoCyte används till vuxna för att döda lymfoma tumörceller

2.

Vad du behöver veta innan du får DepoCyte

Använd inte DepoCyte:

om du är allergisk mot cytarabin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har en meningeal infektion.

Varningar

och försi

ktighet

Allvarliga neurologiska biverkningar har rapporterats vid användning av DepoCyte. Symptomen har

inkluderat effekter på nervsystemet (t.ex. kramper, smärta, domningar eller stickningar, blindhet eller

synstörningar). Din läkare kommer att regelbundet undersöka om du uppvisar några av dessa symptom.

Se till att du tar de dexametasontabletter som du kanske har fått utskrivna enligt anvisningarna, eftersom

de minskar risken för biverkningar från DepoCyte.

Meddela din läkare om dina biverkningar förvärras eller om du lägger märke till några nya biverkningar.

Andra

läkeme

del och DepoCyte:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria

sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

DepoCyte skall inte användas av gravida kvinnor eftersom läkemedlet kan skada fostret. Kvinnor i fertil

ålder skall använda tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med DepoCyte för att undvika

graviditet.

Manliga patienter som undergår behandling med DepoCyte skall använda tillförlitligt preventivmedel.

Kvinnor skall inte amma under behandlingen med DepoCyte eftersom läkemedlet kan utsöndras i

bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil under behandlingen.

Använd inte verktyg eller maskiner under behandlingen.

3.

Hur du behandlas med DepoCyte

En kvalificerad läkare med erfa

renhet

av behandling av cancer injicerar DepoCyte i spinalvätskan eller

lumbalsäcken. DepoCyte får inte ges på något annat sätt. Injektionen sker långsamt under 1–5 minuter.

Eventuellt ombeds du ligga ned i en timme efteråt.

Du kommer också att få dexametason, vanligen i tablettform men eventuellt som intravenös injektion

under 5 dagar efter varje DepoCyte-dos för att minska eventuella biverkningar.

Injektionsflaskan med DepoCyte skall värmas till rumstemperatur (18–22 °C) under minst 30 minuter före

användning och försiktigt vändas upp och ner omedelbart innan DepoCyte dras upp så att partiklarna blir

ämt fördelade. Undvik kraf

tig omskakning.

Adekvata försiktighetsåtgärder skall vidtagas vid handhavande och administrering av cytotoxiska

läkemedel (korrekt teknik vid hantering, användning av en lämplig och för ändamålet särskilt avsedd

plats, skyddsklädsel, procedurer för att minska risken för kontaminering). Personal som är gravid och

personal som försöker åstadkomma graviditet (manlig eller kvinnlig) skall inte arbeta med DepoCyte. I

händelse av oavsiktlig kontakt med slemhinnor skall området omedelbart tvättas med stora mängder

vatten och läkare kontaktas.

DepoCyte skal

l dras

upp ur flaskan omedelbart före administrering; läkemedlet skall användas inom 4

timmar efter att det dragits upp ur flaskan. Oanvänt läkemedel måste destrueras och får inte användas

senare. DepoCyte får inte blandas med några andra läkemedel. In-line-filter får inte användas vid

administrering av DepoCyte.

DepoCyte måste användas som det levereras utan ytterligare utspädning. Dosen för vuxna är 50 mg

(en injektionsflaska DepoCyte).

För behandling av lymfomatös meningit och meningit med solid neoplastisk tumör ges DepoCyte enligt

följande schema:

Inledande behandling: en glasflaska DepoCyte (50 mg) ges

var 14:e dag i två omgångar (

vecka 1 och 3).

Understödjande behandling: en glasflaska DepoCyte (50 mg) ges var 14:e dag i tre omgångar

(vecka 5, 7 och 9) följt av ytterligare en dos vecka 13.

Underhållsbehandling: en glasflaska DepoCyte (50 mg) ges var 28:e dag i fyra omgångar (vecka 17,

21, 25 och 29).

Om du har använt för stor mängd av DepoCyte

Du får den rekommenderade dosen av läkaren efter behov. Det finns ingen antidot till DepoCyte. Vid

eventuell överdosering inriktas behandlingen på att upprätthålla vitala funktioner.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar kan förekomma efter varje injektion, vanligen inom de första fem dagarna.

Din läkare kommer att diskutera dessa biverkningar med dig och förklara riskerna och fördelarna med din

behandling.

Förekomsten av de möjliga biverkningar som

anges ne

dan definieras enligt följande konvention: mycket

vanliga (förekommer hos mer än 1 av 10 användare); vanliga (förekommer hos 1 till 10 av

100 användare); mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare); sällsynta (förekommer

hos 1 till 10 av 10 000 användare); mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare);

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna av DepoCyte kan bli allvarligare om DepoCyte ges i kombination med andra

kemoterapeutika.

Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du märker tecken på:

Mycket vanliga (upplevs av mer än 1 av 10 patient

er)

Illamående och/eller kräkningar

Svaghet

Förvirring

Feber

Huvudvärk

Yrsel

Skakningar

Vanliga (upplevs hos färre än 1 av 10, men fler än 1 av 100 patienter)

Ryggsmärta

Kramper

Nacksmärta

Stel nacke

Hjärnhinneinflammation

Trötthet

Smärta, domning eller stickningar (känsla av nålstick)

Blindhet eller andra synstörningar

Hörselnedsättning

Ihållande eller extrem dåsighet

Delvis förlamning

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

R

apportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om detta läkemedels säkerhet.

5.

Hur DepoCyte ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd detta läkemedel före utgångsdatum som anges på kartongen och på injektionsflaskan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 ºC – 8 ºC).

Får ej frysas.

DepoCyte skall användas snarast efter att förpackningen först öppnats, och bör normalt användas inom 4

timmar (vid förvaring vid 18-22 ºC).

DepoCyte är en steril vit till benvit suspension. Använd inte detta läkemedel om kraftig missfärgning,

förändrat utseende eller defekt behållare noteras.

Läkemedel skall i

nte kas

tas i avloppet. DepoCyte innehåller cytarabin och skall bortskaffas på ett sätt

som är förenligt med lokala bestämmelser.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är cytarabin. En ml suspension innehåller 10 mg cytarabin. Varje 5 ml

injektionsflaska innehåller 50 mg cytarabin

Övriga innehållsämnen är kolesterol, triolein, dioleoylfosfatidylkolin,

dipalmitoylfosfatidylglycerol, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

DepoCyte är en vit till benvit suspension för injektion som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas.

rje flask

a innehåller 5 ml suspension för en engångsinjektion.

Varje förpackning innehåller en flaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pacira Limited, Wessex House, Marlow Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5SP, Storbritannien .

Tillverkare

Almac Pharma Services Limited, 20 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5QD,

Storbritannien.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för

försäljning.

België/Belgique/Belgien

Mundipharma Comm VA.

Tél/Tel: +32 (0) 15 45 11 80

info@mundipharma.be

Lietuva

KBM Pharma OÜ

Tel. +372 733 8080

kbmpharma@kbmpharma.eu

България

ТП Мундифарма Медикъл ООД

Тел. +359 2 962 13 56/54

mundipharma@mundipharma.bg

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma Comm VA.

Tél: +32 (0) 15 45 11 80

info@mundipharma.be

Česká republika

Mundipharma Ges.m.b.H. Austria

Organizační složka ČR

Tel : +420 222 318 221

office@mundipharma.cz

Magyarország

Medis Hungary Kft

Információsvonal: +36 2 380 1028

info@medis.hu

Danmark

Mundipharma A/S

Tlf: +45 45 17 48 00

mundipharma@mundipharma.dk

Malta

Pacira Limited

Wessex House, Marlow Road

Bourne End, Buckinghamshire

SL8 5SP - Renju Unit

Τel: +44 (0) 1628 530554

Deutschland

Mundipharma GmbH

Tel: + 49 (0) 64 31 701-0

mundipharma@mundipharma.de

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0) 33 450 8270

info@mundipharma.nl

Eesti

KBM Pharma OÜ

Tel: +372 733 8080

kbmpharma@kbmpharma.eu

Norge

Mundipharma AS

Tlf: +47 67 51 89 00

post@mundipharma.no

Eλλάδα

Pacira Limited

Wessex House, Marlow Road

Bourne End, Buckinghamshire

SL8 5SP

Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ: +44 (0) 1628 530554

Österreich

Mundipharma Gesellschaft.m.b.H.

Tel: + 43 (0) 1 523 25 05

office@mundipharma.at

España

Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

Tel: +34 91 3821870

infomed@mundipharma.es

Polska

Mundipharma Polska Sp.z o.o.

Tel: +48(0) 22 866 87 12

office@mundipharma.pl

France

Mundipharma

Tel: +33 (0) 1 40 65 29 29

infomed@mundipharma.fr

Portugal

Companhia Portuguesa Higiene Pharma –

Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 214 449 600

geral@ferrergrupo.com.pt

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Kolarova 7,

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 2303 446

România

Mundipharma

Gesellschaft m.b.H., Austria

Tel: +40 751 121 222

office@mundipharma.ro

Ireland

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Tel: +353 1 2063800

oncologymedinfo@napp.co.uk

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: +386 158969 00

info@medis.si

Ísland

Mundipharma A/S

Tel: +45 45 17 48 00

mundipharma@mundipharma.dk

Slovenská republika

Mundipharma Ges.m.b.H. - o.z

Tel: +421 2 63811611

mundipharma@mundipharma.sk

Italia

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Tel: + 39.02. 318288216

Italy.InfoMedica@mundipharma.it

Suomi/Finland

Mundipharma Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 8520 2065

info@mundipharma.fi

Κύπρος

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

Τηλ: +357 22 81 56 56

info@mundipharma.com.cy

Sverige

Mundipharma AB

Tel: + 46 (0)31 773 75 30

info@mundipharma.se

Latvija

Institute of Innovative Biomedical Technology

Tel: +371 7 800810

info@ibti.lvoffice

United Kingdom

Napp Pharmaceuticals Limited

Tel: +44 (0) 1223 424444

oncologymedinfo@napp.co.uk

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

DepoCyte 50 mg injektionsvätska, suspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml suspension innehåller 10 mg cytarabin.

Varje 5 ml injektionsflaska innehåller 50 mg cytarabin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Suspension för injektion.

Vit till benvit suspension.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Intratekal behandling av lymfomatös meningit. Hos en majoritet av patienterna kommer en sådan

behandling att vara en del av den symptomatiska lindringen av sjukdomen.

4.2

Dosering och administreringssätt

DepoCyte bör endast administr

eras av

en läkare med erfarenhet av cytostatikabehandling.

Dosering

Barn och ungdomar

Säkerheten och effekt hos barn under 18 år har inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt

5.1 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas. DepoCyte rekommenderas inte för användning

till barn eller ungdomar förrän ytterligare data blir tillgängliga.

Vuxna och äldre

För behandling av lymfomatös meningit är dosen för vuxna 50 mg (en injektionsflaska) givet intratekalt

(lumbal eller intraventrikulär punktion via en Ommaya-behållare). Följande behandlingsschema med

inledande, understödjande och underhållsbehandling rekommenderas.

Inledande behandling

: 50 mg ges 2 gånger med 14 dagars mellanrum (vecka 1 och 3).

Understödjande behandling: 50 mg ges med upprepning var 14:e dag i 3 omgångar (vecka 5, 7 och 9)

följt av ytterligare en dos på 50 mg vecka 13.

Underhållsbehandling: 50 mg med upprepning var 28:e dag i 4 omgångar (vecka 17, 21, 25 och 29).

Administreringssätt

DepoCyte skall ges genom långsam injektion under en period på 1-5 minuter direkt i cerebrospinalvätskan

(CSF) antingen via en intraventrikulär behållare eller genom direkt injektion i lumbalsäcken. Efter

lumbalpunktion rekommenderas att patienten instrueras att ligga ned under en timme. Alla patienter skall

ges dexametason 4 mg antingen oralt eller intravenöst två gånger om dagen i 5 dagar med början den dag

DepoCyte injiceras.

DepoCyte får ej tillföras med något annat administreringssätt.

DepoCyte måste användas som det tillhandahålls; det får inte spädas (se avsnitt 6.2).

Patienter bör hållas under läkarobservation för att upptäcka tidi

ga toxiska rea

ktioner.

Om neurotoxicitet utvecklas, skall dosen minskas till 25 mg. Om den består, skall behandlingen med

DepoCyte avbrytas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Patienter

med aktiv hjärnhinneinfektion.

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter som får DepoCyte skall samtidigt behandlas med kortikosteroider (t.ex. dexametason) för att

mildra symptomen på araknoidit (se avsnitt 4.8), vilken är en mycket vanlig biverkning.

Araknoidit är ett syndrom som visar sig huvudsakligen i form av illamående, kräkningar, huvudvä

rk och

eber. Kemisk araknoidit kan vara dödlig om den lämnas obehandlad.

Patienterna skall informeras om de förväntade biverkningarna huvudvärk, illamående, kräkningar och

feber och om tidiga tecken och symptom på neurotoxicitet. Vikten av samtidig behandling med

dexametason skall betonas vid inledandet av varje behandlingscykel med DepoCyte. Patienterna skall ges

instruktion om att söka medicinsk hjälp om tecken eller symptom på neurotoxicitet utvecklas, eller om

oralt given dexametason inte tolereras väl.

Cytarabin, intratekalt administrerat, har satts i samband med illamående, kräkningar och allvarlig toxisk

påverkan på centra

la nervsystemet, vilken kan leda till bestående skador såsom blindhet, myelopati och

annan neurologisk toxicitet.

Administrering av DepoCyte i kombination med andra neurotoxiska kemoterapeutika eller i kombination

med bestrålning av huvud och/eller ryggmärg kan öka risken för neurotoxicitet.

Infektiös meningit kan eventuellt ha samband med intratekal administrering. Hydrocefalus har också

rapporterats, eventuellt påskyndad av araknoidit.

Blockering eller reduktion av cerebrospinalvätskans flöde kan ge upphov till ökad koncentration av fritt

cytarabin i cerebrospinalvätskan med ökad risk för neurotoxi

citet. Därför

skall, som vid all intratekal

cytotoxisk behandling, behovet för bedömning av cerebrospinalvätskeflödet beaktas innan behandlingen

påbörjas.

Även om en signifikant systemisk påverkan av fritt cytarabin inte kan förväntas efter intratekal

behandling, kan en viss effekt på benmärgsfunktionen inte uteslutas. Systemisk toxicitet efter intravenös

administrering av cytarabin består huvudsakligen av benmärgssuppression med leukopeni,

trombocytopeni och anemi. Därför tillråds kontroll av det hematopoetiska systemet.

Anafylaktiska reaktioner efter intravenös administrering av fritt cytarabin är sällsynta.

Vid undersökning av cerebrospinalvätskan efter behandling bör observeras att DepoCyte-partiklarna

liknar vita blodkroppar i storlek och utseende.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga definitiva interaktioner mellan intratekalt administrerad DepoCyte och andra läkemedelsprodukter

har fastställts.

Samtidig administrering av DepoCyte och andra antineoplastiska ämnen givna intratekalt har inte

studerats.

Samtidig intratekal administrering av cytarabin och andra cytotoxiska ämnen kan öka risken för

neurotoxicit

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder/Preventivmedel för män och kvinnor

Trots den uppenbarligen låga risken bör kvinnor som kan vara gravida inte behandlas förrän graviditet

kan uteslutas och de skall rådas att använda ett tillförlitligt preventivmedel.

På grund av att cytarabin har en mutagen potential som kan inducera kromosomskador i humana

spermatozoer skall män som står på DepoCyte-behandling och deras partner rådas att använda ett

tillförlitligt preventivmedel.

Graviditet

Teratologiska djurstudier har inte utförts med DepoCyte och det finns inga adekvata och väl kontrollerade

studier med gravida kvinnor.

Cytarabin, den aktiva beståndsdelen i DepoCyte, kan orsaka skada på fostret om det ges systemiskt under

graviditeten, främst under den första trimestern. Oron för fosterskada efter intratekal administrering av

DepoCyte är dock svag, eftersom systemisk exponering för cytarabin är försumbar. Trots den

uppenbarligen låga risken bör kvinnor som kan vara gravida inte behandlas förrän graviditet kan uteslutas

och de skall rådas att använda ett tillförlitligt preventivmedel.

Amning

Det är inte känt om cytarabin utsöndras i modersmjölk efter intratekal behandling. Den systemiska

exponeringen av fritt cytarabin efter intratekal behandling med DepoCyte var försumbar. P.g.a. möjlig

utsöndring i human mjölk och risken för allvarliga biverkningar hos ammande spädbarn, rekommenderas

inte DepoCyte för ammande kvinnor.

Fertilitet

Fertilitetsstudier för utvärdering av DepoCytes reproduktionstoxicitet har inte utförts. Eftersom systemisk

exponering för fritt cytarabin efter intratekal behandling med DepoCyte är försumbar är risken för nedsatt

fertilitet sannolikt låg (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga rapporter som uttryckligen berör effekterna av DepoCyte-behandling på förmågan att köra

bil eller använda maskiner. Med tanke på de rapporterade biverkningarna bör patienter emellertid rådas

att inte köra bil eller använda maskiner under behandling.

4.8

Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna associerade med DepoCyte under fas I-IV av de kliniska

prövningarna var huvudvärk (23 %), araknoidit (16 %), pyrexi (14 %), svaghet (13 %), illamående

(13 %), kräkningar (12 %), förvirring (11 %), diarré (11 %), trombocytopeni (10 %) och trötthet (6 %).

Biverkningarna under kliniska prövningar fas I-IV av patienter med lymfomatös meningit som fick

antingen DepoCyte eller cytarabin anges enligt MedDRAs organsystemklass och frekvensindelning

(Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100 till < 1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), Säll

synta

(≥1/

10 000 till <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000)), i tabell 1 nedan. Inom varje frekvensintervall

anges biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1. Biverkningar som förekom i >10 % av behandlingscyklerna i någon av

behandlingsgrupperna under fas I-IV hos prövningspatienterna med lymfomatös meningit som

fick DepoCyte 50 mg (n = 151 behandlingscykler) eller cytarabin (n = 99 behandlingscykler)

Blodet och lymfsystemet

DepoCyte

Cytarabin

Mycket vanliga

: trombocytopeni

Mycket vanliga

: trombocytopeni

Centrala och perifera nervsystemet

DepoCyte

Cytarabin

Mycket vanliga

: araknoidit, förvirring, huvudvärk

Mycket vanliga

: araknoidit, huvudvärk

Vanliga

: förvirring

Magtarmkanalen

DepoCyte

Cytarabin

Mycket vanliga

: diarré, kräkningar, illamående

Mycket vanliga

: diarré, kräkningar, illamående

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

DepoCyte

Cytarabin

Mycket vanliga

: svaghet, pyrexi

Vanliga

: trötthet

Mycket vanliga

: svaghet, pyrexi, trötthet

*Induktions- och

underhållscyklerna varade i två respektive fyra veckor under vilka patienten

erhöll

antingen

dos DepoCyte eller fyra doser cytarabin. Cytarabinpatienter som inte fullbordat alla fyra

doserna i en cykel räknas som en fullständig cykel.

Centrala och perifera nervsystemet

DepoCyte kan orsaka allvarlig neurologisk toxicitet.

Intratekal administrering av cytarabin kan orsaka myelopati (3 %) och annan neurologisk toxicitet, vilket

ibland leder till bestående neurologiskt bortfallssymtom. Allvarlig toxicitet i centrala nervsystemet,

inklusive ihållande konvulsioner (7 %), extrem somnolens (3 %), hemiplegi (1 %), synrubbningar

inklusive blindhet (1 %), dövhet (3 %) och kranialnervspareser (3 %) har rapporterats efter intratekal

administrering av DepoCyte. Symptom och tecken på perifer neuropati, såsom smärta (1 %), domning

(3 %), parestesi (3 %), hypoestesi (2 %), svaghet (13 %) och f

örsämrad tarm- (3 %) och blåskontroll

(inkontinens) (1 %) har också observerats. I vissa fall har denna kombination av neurologiska tecken och

symptom rapporterats som cauda equina-syndrom (3 %).

Biverkningar som eventuellt återspeglar neurotoxicitet listas i tabell 2 enligt MedDRAs organsystemklass

och frekvensindelning: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100 till < 1/10), Mindre vanliga (≥ 1/1 000

till < 1/100). Inom varje frekvensintervall anges biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 2: Biverkningar som eventuellt återspeglar neurotoxicitet hos patienter under fas II, III

och IV som erhållit DepoCyte 50 mg (n = 99 behandlingscykler) eller cytarabin ( n = 84

behandlingscykler)

Psykiska störningar

DepoCyte

Cytarabin

Vanliga

: somnolens

Vanliga

: somnolens

Centrala och perifera nervsystemet

DepoCyte

Cytarabin

Vanliga

: cauda equina-syndrom, konvulsioner,

kranialnervspareser, hypoestesi, myelopati,

parestesi, hemiplegi, domning

Vanliga

: cauda equina-syndrom, konvulsioner,

kranialnervspareser, hypoestesi, myelopati,

parestesi, hemiplegi, domning

Ögon

DepoCyte

Cytarabin

Vanliga

: synrubbningar, blindhet

Vanliga

: synrubbningar, blindhet

Öron och balansorgan

DepoCyte

Cytarabin

Vanliga

: dövhet

Vanliga

: dövhet

Magtarmkanalen

DepoCyte

Vanliga

: försämrad tarmkontroll

Cytarabin

Vanliga

: försämrad tarmkontroll

Njurar och urinvägar

DepoCyte

Cytarabin

Vanliga

: urininkontinens

Vanliga

: urininkontinens

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

DepoCyte

Cytarabin

Mycket vanliga

: svaghet

Vanliga

: smärta

Mycket vanliga

: svaghet

Vanliga

: smärta

Alla patienter som får DepoCyte skall samtidigt behandlas med dexametason för att mildra symptomen på

araknoidit. Toxiska effekter kan uppstå efter endosbehandling eller efter kumulativa doser. Eftersom

toxiska effekter kan uppstå när som helst under behandlingen (även om de är vanligast inom 5 dagar efter

administrering), skall patienter som ges DepoCyte-behandling övervakas kontinuerligt med avseende på

utveckling av neurotoxicitet. Om patienten utvecklar neurotoxicitet skall efterföljande DepoCyte-doser

minskas och behandlingen avbrytas om toxiciteten består.

Araknoidit, en mycket vanlig biverkning associerad med DepoCyte, är e

tt syndrom som utgörs av

flera olika flera biverkningar. Incidensen av dessa biverkningar, som eventuellt återspeglar meningeal

irritation, är huvudvärk (24 %), illamående (18 %), kräkningar (17 %), pyrexi (12 %), nackstelhet (3 %),

nacksmärta (4 %), ryggsmärta (7 %), meningism (<1 %), konvulsioner (6 %), hydrocephalus (2 %) samt

pleocytos i cerebrospinalvätskan med eller utan förändring av medvetandegrad (1 %). I tabell 3 nedan

redovisas dessa reaktioner för patienter behandlade med DepoCyte och även för patienter behandlade med

metotrexat och cytarabin.

Biverkningarna listas enligt MedDRAs organsystemklass och frekvensindelnin

g: Mycket vanliga

(_≥1/10), Vanliga (≥1/100 till < 1/10), Mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100). Inom varje

frekvensintervall anges biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 3: Biverkningar som eventuellt återspeglar meningeal irritation hos patienter under fas

II, III och IV

Centrala och perifera nervsystemet

DepoCyte (n = 929 behandlingscykler)

Metotrexat (n = 258 behandlingscykler)

Cytarabin (n = 99 behandlingscykler)

Mycket vanliga

: huvudvärk

Vanliga

: konvulsioner, förvärvad hydrocephalus,

pleocytos i cerebrospinalvätskan

Mindre vanliga:

meningism

Mycket vanliga

: huvudvärk

Vanliga

: konvulsioner, förvärvad hydrocephalus,

meningism

Mycket vanliga

: huvudvärk

Vanliga

: konvulsioner, meningism

Magtarmkanalen

DepoCyte (n = 929 behandlingscykler)

Metotrexat (n = 258 behandlingscykler)

Cytarabin (n = 99 behandlingscykler)

Mycket vanliga

: kräkningar, illamående

Mycket vanliga

: kräkningar, illamående

Mycket vanliga

: kräkningar, illamående

Muskuloskeletala systemet och bindväv

DepoCyte (n = 929 behandlingscykler)

Metotrexat (n = 258 behandlingscykler)

Cytarabin (n = 99 behandlingscykler)

Vanliga

: ryggsmärta, nacksmärta, nackstelhet

Vanliga

: ryggsmärta, nacksmärta

Mindre vanliga:

nackstelhet

Vanliga

: ryggsmärta, nacksmärta, nackstelhet

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

DepoCyte (n = 929 behandlingscykler)

Metotrexat (n = 258 behandlingscykler)

Cytarabin (n = 99 behandlingscykler)

Mycket vanliga

: pyrexi

Vanliga

: pyrexi

Mycket vanliga

: pyrexi

*Cykellängden var två veckor under vilka patienten

erhöll antingen

dos DepoCyte eller fyra doser

cytarabin

eller metotrexat. Cytarabin- och metotrexatpatienter som inte fullbordade alla fyra doserna

räknas som en del av en cykel.

Studier

Övergående stegringar av cerebrospinalvätskans protein och vita blodkroppar har också observerats hos

patienter efter DepoCyte-administrering, liksom även efter intratekal behandling med metotrexat eller

cytarabin. Dessa reaktioner har huvudsakligen rapporterats vid erfarenheter efter marknadsföring av

DepoCyte, i form av spontana fallrapporter. Eftersom dessa reaktioner rapporteras från en population av

obestämd storlek kan någon tillförlitlig frekvens inte bestämmas.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas

rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i Appendix V.

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering med DepoCyte har rapporterats. En överdos med DepoCyte kan eventuellt

sättas i samband med allvarlig araknoidit inklusive encefalopati.

I en tidig okontrollerad studie utan dexametasonprofylax gavs engångsdoser i upp till 125 mg. En patient,

som gavs 125 mg, dog av encefalopati 36 timmar efter att ha fått DepoCyte intraventrikulärt.

Denna patient fick emellertid samtidig strålningsbehandling av hela hjärnan och hade tidigare fått

metotrexat intraventrikulärt.

Det finns ingen antidot mot intratekalt tillfört DepoCyte eller oinkapslat cytarabin som frigjorts från

DepoCyte. Utbyte av cerebrospinalvätska med isoton natriumkloridlösning har prövats i fall med

intratekal överdos av fritt cytarabin och en sådan metod kan övervägas i fall av överdosering av

DepoCyte. Behandling av överdosering bör inriktas på att upprätthålla vitala funktioner.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antimetaboliter (pyrimidinanaloger) ATC-kod L01BC01

Verkningsmekanism

DepoCyte är en depotberedning av cytarabin avsedd för direkt administrering i cerebrospinalvätskan

(CSF).

Cytarabin är ett cellcykelfas-specifikt antineoplastiskt ämne som påverkar celler endast under S-fasen av

celldelningen. Intracellulärt omvandlas cytarabin till cytarabine-5’-triphosphate (ara-CTP) som är den

aktiva metaboliten. Mekanismen är ej helt känd, men det verkar som om ara-CTP verkar huvudsakligen

genom hämning av DNA-syntes. Inkorporering i DNA och RNA kan också bidra till cytarabins toxicitet.

Cytarabin är toxiskt för kulturer av en stor mängd profilerativa mammalieceller.

För cellcykelfasspecifika an

timetaboliter är e

xponeringsvaraktigheten av neoplastiska celler för

cytotoxiska koncentrationer en viktig avgörande faktor för effektivitet.

Farmakodynamisk effekt

in vitro

studier, i vilka mer än 60 cellinjer undersökts, visades att medianvärdet för den cytarabin-

koncentration som resulterade i 50% tillväxtshämning (IC

) var ungefär 10 µM (2,4 µg/ml) vid två

dagars exponering och 0,1 µM (0,024 µg/ml) vid 6 dagars exponering. Försöken visade också att många

cellinjer från solida tumörer var mottagliga för cytarabinbehandling, speciellt efter exponering under

längre perioder för cytarabin.

Klinisk effekt och säkerhet

I en öppen aktivt kontrollerad multicenter klinisk studie randomiserades 35 patienter med lymfomatös

meningit (med maligna celler i CSF cytologi) till intratekal behandling med antingen DepoCyte (n=18)

eller oinkapslat cytarabin (n=17). Under den första månaden, under den inledande fasen av behandlingen,

gavs DepoCyte intratekalt som 50 mg varannan vecka och oinkapslat cytarabin som

50 mg 2 gånger per vecka. För patienter som inte svarade avbröts behandlingen efter 4 veckor. Patienter

som svarade (definierat som uppklarning av maligna celler i CSF, i frånvaro av progress av neurologiska

symptom) gick vidare och erhöll understödjande samt

underhållsbehandli

ng i upp till 29 veckor.

Respons observerades i 13/18 (72%, 95% konfidensintervall: 47, 90) i gruppen DepoCyte-patienter mot

3/17 (18% patienter, 95% konfidensintervall: 4, 43) i gruppen för oinkapslat cytarabin. Ett statistiskt

signifikant samband mellan behandling och respons observerades (Fisher`s exakta test p- värde –0,002).

Majoriteten av DepoCyte-patienterna övergick efter den inledande behandlingen till att få

tilläggsbehandling. DepoCyte-patienterna erhöll en median av 5 cykler (doser) per patient (intervall

1 till 10 doser) med en medianbehandlingstid på 90 dagar (intervall 1 till 207 dagar).

Inga statistiskt signifikanta skillnader noterades i

sekundära endpoints så som

duration av respons,

progressfri överlevnad, neurologiska tecken och symptom, Karnofsky performance status, livskvalitet

samt total överlevnad. Median progressfri överlevnad (definerad som tid till neurologisk progression eller

död) för samtliga behandlade patienter var 77 för DepoCyte respektive 48 dagar för oinkapslat cytarabin

(p=0,1038). Proportionen för överlevande patienter vid 12 månader var 24% för DepoCyte mot 19% för

oinkapslat cytarabin.

Pediatrisk population

I en öppen, icke-jämförande doseskaleringsstudie på 18 barn- och ungdomspatienter (4 till 19 år) med

leukemisk meningit eller neoplastisk meningit orsakad av primär hjärntumör har en intratekal dos av

35 mg identifierats som den högsta tolererade dosen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Analys av tillgängliga farmakokinetiska data visar att efter intratekal administrering av DepoCyte till

patienter, antingen via lumbalsäcken eller via intraventrikulär reservoar, observerades toppar av fritt

cytarabin inom 5 timmar både i ventrikulära och lumbala rummet. Topparna följdes av en bifasisk

eliminationsprofil bestående av en initial brant nedgång och en därefter följande långsam nedgång med en

terminal halveringstid på 100 till 263 timmar i dosintervallet 12,5 mg till 75 mg. I motsats till detta har

intratekal administrering av 30 mg fritt cytarabin visat en bifasisk CSF-koncentrationsprofil med en

terminal halv

eringstid på omkring

3,4 timmar.

Farmakokinetiska parametrar för DepoCyte (75 mg) hos patienter med neoplastisk meningit, hos vilka

läkemedelsprodukten administrerades antingen intraventrikulärt eller med lumbal punktion, antyder att

exponering för den aktiva substansen i ventrikulära eller lumbala utrymmen är likartad oavsett

administreringssätt. Dessutom ökar denna formulering, jämfört med fritt cytarabin, den biologiska

halveringstiden med en faktor om 27 till 71 beroende på administreringsväg och i vilket kompartment

provet tagits. Koncentrationen av inkapslat cytarabin och räkning av lipidpartiklar i vilka cytarabin är

nkapslat följde ett liknande distributionsmönster. AUC för fritt och inkapslat cytarabin efter ventrikulär

injektion av DepoCyte verkade öka linjärt med ökande dos, indikerande att frisättning av cytarabin från

DepoCyte och farmakokinetiken för cytarabin är linjär i human CSF.

Distribution

Överföringen av cytarabin från CSF till plasma är långsam och omvandlingen till uracilarabinosid (ara-

U), den inaktiva metaboliten, i plasma är snabb. Systemisk exponering av cytarabin bedömdes vara

försumbar efter intratekal administrering av 50 mg och 75 mg DepoCyte.

Biotransformering

Den huvudsakliga eliminationsvägen för cytarabin är metabolisering till den inaktiva föreningen ara- U,

(1-β-D-arabinofuranosyluracil eller uracilarabinosid) följd av utsöndring via urinen av ara-U. I kontrast

till systemiskt administrerad cytarabin, som snabbt metaboliseras till ara-U, är omvandlingen till ara-U i

CSF försumbar efter intratekal administrering på grund av den betydligt lägre cytidindeaminasaktiviteten

i CNS-vävnad och CSF. Eliminationshastigheten för cytarabin är jämförbar med den för CSF bulk flow,

nämligen 0,24 ml/min.

Eliminering

Distribution och elimination av cytarabin och av huvudkomponenten fosfolipid i lipidpartikeln (DOPC)

har utvärderats hos gnagare efter intratekal administrering av DepoCyte. Radioaktivt märkt cytarabin och

DOPC distribuerades snabbt över hela neuraxis. Mer än 90% av tillfört cytarabin hade utsöndrats dag 4

och ytterligare 2,7% dag 21. Resultaten tyder på att lipidkomponenten undergår hydrolys och till största

delen inkorporeras i vävnaderna efter nedbrytning i det intratekala rummet.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

En granskning av toxikologiska uppgifter tillgängliga för beståndsdelarna i lipiderna (DOPC och DPPG)

eller liknande

fosfoli

pider som dem i DepoCyte, visar att sådana lipider tolereras väl av olika djurarter

även under lång tid i doser om g/kg intervall.

Resultaten av akuta och subakuta toxicitetsstudier utförda på apa antydde att intratekalt DepoCyte

tolererades upp till en dos av 10 mg (jämförbart med en human dos av 100 mg) Lätt till moderat

inflammation av meningerna i ryggmärgen och hjärnan och/eller astrocytaktivering observerades hos djur

som erhållit intratekalt DepoCyte. Dessa förändringar tros vara överensstämmande med de toxiska

effekterna av andra intratekala ämnen som oinkapslat cytarabin. Liknande förändringar (generellt

beskrivna som minimala till lätta) observerades också hos vissa djur som erhöll DepoFoam

(DepoCytevesikler utan cytarabin)

men inte i kontro

llgruppen djur som erhöll natriumkloridlösning.

Försök med mus, råtta och hund har visat att fritt cytarabin är mycket toxiskt för hematopoetiska

systemet.

Inga försök beträffande karcinogenicitet, mutagenicitet eller försämrad fertilitet har utförts med

DepoCyte. Den aktiva ingrediensen, cytarabin, var mutagen i

in vitro-

försök och var clastogent

in vitro

(kromosomaberrationer och systerkromatidutbyte i humana leukocyter) och

in vivo

(kromosomaberrationer och systerkromatidutbytesförsök i benmärg hos gnagare, mikronukleusförsök hos

mus). Cytarabin orsakade omvandling av embryoceller från ham

ster och H43-celler från råtta

in vitro

Cytarabin var clastogent för meiotiska celler; en dosberoende ökning av abnormaliteter av

spermiehuvuden och kromosomala aberrationer förekom hos möss som fått cytarabin intraperitonealt

(i.p). Inga försök som utvärderar cytarabins påverkan på fertilitet finns tillgängliga i litteraturen. Eftersom

den systemiska exponeringen för DepoCyte fritt cytarabin efter intratekal behandling med DepoCyte är

försumbar, är risken för försämrad fertilitet troligen låg.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kolesterol

Triolein

Dioleoylfosfatidylkolin (DOPC)

Dipa

lmitoylfos

fatidylglycerol (DPPG)

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Inga formella utvärderingar av farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner mellan DepoCyte och andra

ämnen har utförts. DepoCyte skall inte spädas eller blandas med något annat läkemedel, eftersom varje

förändring i koncentration eller pH kan påverka mikropartiklarnas stabilitet.

6.3

Hållbarhet

18 månader

Efter att förpackningen först öppnats: från mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart.

Om produkten inte används omedelbart är användaren ansvarig för att kontrollera förvaringstiden och

förhållandena

före användning, vilka normalt inte bör vara längre än 4 timmar vid 18–22 °C.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 ºC–8 ºC)

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska typ I försluten med en fluororesinbeklädd butylgummipropp och förseglad med en avdragbar

försegling av aluminium, innehållande 50 mg cytarabin i 5 ml suspension.

DepoCyte levereras i enskilda förpackningar innehållande en glasflaska för enkeldos.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Beredning av DepoCyte

På grund av dess toxicitet bör särskilda försiktighetsåtgärder vidtagas vid handhavande av DepoCyte. Se

Försiktighetsåtgärder för hantering och avfallshantering nedan.

Flaskorna skall värmas till rumstemperatur (18-22 °C) i minst 30 minuter och försiktigt vändas upp och

ned för att återsuspendera partiklarna precis innan flaskan töms. Kraftig omskakning skall undvikas.

Ingen ytterligare rekonstituering eller spädning behövs.

DepoCyte-administration

DepoCyte får endast administreras intratekalt.

DepoCyte skall dras upp ur injektionsflaskan omedelbart före administrering. Eftersom den är en

engångsdosflaska och inte innehåller något konserveringsmedel, måste läkemedlet användas inom fyra (4)

timmar efter att flaskan har tömts. Oanvänt läkemedel får inte användas senare. DepoCyte får inte

blandas med andra läkemedel (se avsnitt 6.2). Suspensionen får inte spädas.

In-line filter får ej användas när DepoCyte administreras. DepoCyte ges direkt i CSF via en

intraventrikulär behållare eller som direkt injektion i lumbalvätskan. DepoCyte skall injiceras långsam

under

1 – 5 minuter. Efter administrering genom lumbal punktion, skall patienten instrueras att ligga ned i

en timme. Patienten skall observeras av en läkare för tidiga toxiska reaktioner.

Alla patienter skall ges dexametason 4 mg två gånger dagligen antingen oralt eller intravenöst under fem

dagar med start dagen för DepoCyte-injektionen.

Försiktighetsåtgärder för hantering och avfallshantering

Följande skyddsinstruktioner ges på grund av denna substans toxicitet:

Personal skall utbildas i god teknik för hantering av anticancermedel

Manlig och kvinnlig personal som försöker skaffa barn och kvinnlig gravid personal skall inte

arbeta med denna substans

Personal måste bära skyddsutrustning: glasögon, skyddsrock, engångshandskar och

operationsmunskydd

En speciell yta skall avsättas för beredning (helst i dragskåp). Arbetsytan skall täckas av plastklätt

absorberande papper för engångsbruk

Alla föremål som används under administrering eller rengöring, skall placeras i påsar för

högriskavfall för att brännas vid hög temperatur

Vid oavsiktlig kontakt med hud skall exponerade ytor omedelbart tvättas med tvål och vatten

Vid oavsiktlig kontakt med slemhinnor skall exponerade ytor behandlas med mycket stora mängder

vatten och läkare omedelbart uppsökas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar..

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pacira Limited

Wessex House

Marlow Road

Bourne End

Buckinghamshire

SL8 5SP

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/187/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 11 juli 2001

Datum för senaste förnyelse: 11 juli 2011

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/388028/2011

EMEA/H/C/317

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

DepoCyte

cytarabin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för DepoCyte.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är DepoCyte?

DepoCyte är en suspension för injektion som innehåller 50 mg av den aktiva substansen cytarabin.

Vad används DepoCyte för?

DepoCyte används för behandling av lymfomatös meningit. Det är ett tillstånd där celler från ett

lymfom (en tumör i lymfsystemet) har spridits till spinalvätskan och meningerna (de membran som

omger hjärnan och ryggmärgen). DepoCyte hjälper till att kontrollera sjukdomssymtomen. Dessa

symptom påverkar huvudsakligen nerverna och omfattar smärta, krampanfall, huvudvärk, problem att

gå, minnesproblem, inkontinens och ovanliga känsloförnimmelser.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används DepoCyte?

Behandling med DepoCyte får endast inledas av en läkare som har erfarenhet av att använda

läkemedel mot cancer.

DepoCyte är en depåinjektion (en typ av injektion där läkemedlet bereds så att det absorberas mycket

långsamt i kroppen). Läkemedlet ska injiceras intratekalt (direkt i spinalvätskan i utrymmet som

omger ryggmärgen och hjärnan). Patienten ska också få dexametason (en steroid) för att lättare

kunna kontrollera vissa av läkemedlets biverkningar.

De första fem doserna av DepoCyte ges som en injektion på 50 mg varannan vecka och följs av

ytterligare en dos på 50 mg fyra veckor senare. Därefter ges underhållsdoser på 50 mg var fjärde

vecka i ytterligare fyra doser. Dosen kan minskas till 25 mg om patienten visar tecken på nervskador

(t.ex. huvudvärk, synrubbningar, muskel svaghet eller smärta).

Hur verkar DepoCyte?

Den aktiva substansen i DepoCyte, cytarabin (kallas även ara-C) är ett anticancermedel som använts

sedan 1970-talet. Det är ett cytotoxiskt läkemedel (ett läkemedel som dödar celler som delar sig, t.ex.

cancerceller) som tillhör gruppen antimetaboliter.

Cytarabin är en pyrimidinanalog. Pyrimidin utgör en del av cellernas genetiska material (DNA och RNA).

I kroppen tar cytarabin pyrimidins plats och stör de enzymer som medverkar till bildandet av nytt DNA.

Därigenom saktar cytarabin ner tumörcellernas tillväxt och dödar dem till sist. I DepoCyte är cytarabin

inneslutet i liposomer (små fettpartiklar) varifrån läkemedlet långsamt frisätts.

Hur har DepoCytes effekt undersökts?

DepoCyte har jämförts med en standardberedning av cytarabin i en huvudstudie på 35 patienter med

lymfomatös meningit. Huvudeffektmåttet var antalet patienter som svarade på behandlingen.

Patienterna ansågs ha svarat på behandlingen om de inte hade några cancerceller i spinalvätskan efter

behandlingen och om deras symtom inte förvärrats efter fyra veckor. I studien tittade man också på

hur länge patienterna levde utan att deras nervsjukdom förvärrades.

Vilken nytta har DepoCyte visat vid studierna?

I huvudstudien svarade 72 procent av de patienter som fick DepoCyte på behandlingen (13 av 18),

jämfört med 18 procent av de som fick standardberedningen av cytarabin (3 av 7). Det fanns dock

ingen skillnad mellan de två läkemedlen när det gällde hur länge patienterna levde utan att deras

nervsjukdom förvärrades.

Vilka är riskerna med DepoCyte?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är huvudvärk, araknoidit

(inflammation i ett av de membran som skyddar ryggraden och hjärnan), förvirring, illamående,

kräkningar, diarré, pyrexi (feber), kraftlöshet och trombocytopeni (lågt antal blodplättar). För att

minimera symtomen av araknoidit ska patienterna få dexametason antingen oralt eller genom injektion

samtidigt som DepoCyte och de ska också övervakas noga. Förteckningen över samtliga biverkningar

som rapporterats av DepoCyte finns i bipacksedeln.

DepoCyte ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot cytarabin eller något

annat innehållsämne. Läkemedlet får inte ges till patienter med aktiv hjärnhinneinfektion.

Varför har DepoCyte godkänts?

CHMP kom fram till att DepoCyte har visat sig effektivt mot lymfomatös meningit när det jämförts med

standardberedningen av cytarabin och att läkemedlet kan förbättra patienternas livskvalitet eftersom

det behövs färre intratekala injektioner. Kommittén fann att fördelarna med DepoCyte är större än

riskerna och rekommenderade att DepoCyte skulle godkännas för försäljning.

DepoCyte

EMA/424283/2010

Page 2/3

DepoCyte

EMA/424283/2010

Page 3/3

Mer information om DepoCyte:

Den 11 juli 2001 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av DepoCyte som

gäller i hela Europeiska unionen. Innehavaren av godkännandet för försäljning är Pacira Limited.

Godkännandet för försäljning gäller utan tidsbegränsning.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

. Mer information om

behandling med DepoCyte finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare

eller ditt apotek.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 04-2011.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen