Depakine Retard 500 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

28-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-03-2021

Aktiva substanser:
natriumvalproat; valproinsyra
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
N03AG01
INN (International namn):
sodium valproate; valproic
Dos:
500 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
natriumvalproat 333 mg Aktiv substans; valproinsyra 145 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Valproinsyra
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Rör, 90 (3 x 30) tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
49908
Tillstånd datum:
2014-02-19

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Ergenyl Retard 300 mg och 500 mg depottabletter

natriumvalproat

VARNING

Ergenyl Retard (valproat) kan allvarligt skada ett ofött barn när det tas under graviditeten. Om du är

fertil kvinna måste du använda ett effektivt preventivmedel utan avbrott under hela behandlingen

med Ergenyl Retard. Din läkare kommer att diskutera detta med dig, men du måste också följa

anvisningarna i avsnitt 2 i denna bipacksedel.

Tala omedelbart om för din läkare om du vill bli gravid eller om du tror att du är gravid.

Sluta inte med att använda Ergenyl Retard såvida inte din läkare säger åt dig det då ditt tillstånd kan

bli sämre.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Ergenyl Retard är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ergenyl Retard

Hur du tar Ergenyl Retard

Eventuella biverkningar

Hur Ergenyl Retard ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ergenyl Retard är och vad det används för

Verkningssättet är inte helt klarlagt, men man tror att Ergenyl Retard förhindrar eller dämpar impulser

i hjärnan som utlöser epileptiska anfall.

Ergenyl Retard är ett läkemedel som används för behandling av epilepsi och mani.

Mani innebär ett tillstånd av stark upphetsning, upprymdhet, upprördhet, entusiasm eller

hyperaktivitet. Mani förekommer vid en sjukdom som kallas bipolär sjukdom. Ergenyl Retard kan

användas när man inte kan ta litium.

Natriumvalproat som finns i Ergenyl Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ergenyl Retard

Ta inte Ergenyl Retard:

om du har en leversjukdom eller nedsatt leverfunktion

vid porfyri (ökad ansamling av vissa blodfärgämnen)

om du är allergisk mot natriumvalproat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

om du har ett ärftligt problem som orsakar en störning i cellernas energiförsörjning (t.ex.

Alpers-Huttenlochers syndrom).

om du har en känd ämnesomsättningssjukdom dvs. rubbning i ureaomsättningen.

Bipolär sjukdom

För bipolär sjukdom, ska du inte använda Ergenyl Retard om du är gravid.

För bipolär sjukdom, om du är kvinna som kan få barn ska du inte ta Ergenyl Retard, om du

inte använder ett effektivt preventivmedel under hela behandlingen med Ergenyl Retard.

Sluta inte ta Ergenyl Retard eller ditt preventivmedel innan du har diskuterat det med din

läkare. Din läkare kommer att ge dig ytterligare råd (se nedan under "Graviditet, amning och

fertilitet - Viktiga råd för kvinnor").

Epilepsi

För epilepsi får du inte använda Ergenyl Retard om du är gravid, förutom då inget annat

fungerar för dig.

För epilepsi, om du är kvinna som kan få barn ska du inte ta Ergenyl Retard såvida du inte

använder ett effektivt preventivmedel under hela behandlingen med Ergenyl Retard. Sluta inte

ta Ergenyl Retard eller ditt preventivmedel innan du har diskuterat det med din läkare. Din

läkare kommer att ge dig ytterligare råd (se nedan under "Graviditet, amning och fertilitet -

Viktiga råd för kvinnor").

Varningar och försiktighet

Behandling med Ergenyl Retard kräver noggrann övervakning med kallelse till kontroller av blodet

avseende lever- och bukspottkörtelfunktioner samt blodplättar. Det är viktigt att du går på dessa

kontroller. Detta gäller speciellt i början av behandlingen, samt vid operationer.

Användning av acetylsalicylsyra (mot smärta, feber) hos barn under 3 år bör undvikas p.g.a. risk för

leverskada.

Vid blodsjukdom, vissa hudsjukdomar (SLE), nedsatt njurfunktion, ämnesomsättningssjukdom

(särskilt ärftliga enzymbristsjukdomar) eller om du lätt får blåmärken eller blödningar ska läkaren

informeras om detta. Följ alltid noggrant läkarens ordination! Rådfråga läkare om du är osäker.

Det finns risk för viktökning när man tar Ergenyl Retard. Ta kontakt med läkare om du behöver hjälp

med att kontrollera vikten.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. valproat har också haft

tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta

omedelbart din läkare.

Kontakta alltid läkare om följande symtom uppträder: Aptitlöshet, illamående, dåsighet och trötthet,

som ibland uppträder tillsammans med upprepade kräkningar eller magsmärtor, gulsot, svullnad i ben

eller fötter och vid plötsligt försämrad anfallskontroll

. Detta kan vara tecken på en allvarlig påverkan

på levern eller bukspottkörteln. Detta gäller särskilt hos spädbarn och barn under 3 år med svår form

av epilepsi (särskilt barn med hjärnskada, utvecklingsstörning, genetiska och/eller

ämnesomsättningssjukdomar) och vid kombinationsbehandling med andra antiepileptika. Se även

avsnitt 4 Eventuella biverkningar.

Tala med läkare om du vet att det finns ett ärftligt problem i din familj som orsakar en störning i

cellernas energiförsörjning.

Liksom med andra medel mot epilepsi kan kramperna förvärras eller inträffa oftare, när du tar detta

läkemedel. Kontakta omedelbart läkare om detta händer.

Man bör inte sluta tvärt med medicineringen, då risken för anfall kan öka. Ändra aldrig själv den dos

som föreskrivits utan att rådgöra med läkare.

Barn och ungdomar

Ergenyl Retard ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år vid behandling av mani.

Andra läkemedel och Ergenyl Retard:

Ergenyl Retard kan påverka eller påverkas av andra läkemedel såsom:

medel mot smärta (acetylsalicylsyra)

medel mot magsår (cimetidin)

medel mot hjärt-kärlsjukdomar (nimodipin)

medel mot epilepsi (etosuximid, felbamat, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, lamotrigin,

primidon, rufinamid, topiramat)

medel mot ångest (lorazepam)

medel mot malaria (meflokin)

narkosmedel (propofol)

medel vid virusinfektioner (zidovudin)

medel vid psykoser och vissa andra psykiska sjukdomar

medel mot depression och sömnmedel

vissa blodförtunnande medel (warfarin)

vissa antibiotika (erytromycin, rifampicin, karbapenemer som ertapenem, imipenem, meropenem,

panipenem)

vissa blodfettsänkande medel (kolestyramin)

vissa medel mot glaukom (acetazolamid)

Behandling med antibiotika som innehåller pivalinsyra (pivampicillin, pivmecillinam) bör

undvikas.

medel som innehåller östrogen (inklusive en del p-piller)

Du behöver därför tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas

ta andra läkemedel.

Det är inte troligt att Ergenyl Retard påverkar effekten av p-piller.

Ergenyl Retard med alkohol

Alkohol bör inte förtäras i samband med behandlingen, eftersom Ergenyl Retard ökar alkoholens

verkan.

Graviditet, amning och fertilitet

Viktiga råd för kvinnor

Bipolär sjukdom

För bipolär sjukdom, ska du inte använda Ergenyl Retard om du är gravid.

För bipolär sjukdom, om du är kvinna som kan få barn ska du inte ta Ergenyl Retard, om du

inte använder ett effektivt preventivmedel under hela behandlingen med Ergenyl Retard.

Sluta inte ta Ergenyl Retard eller ditt preventivmedel innan du har diskuterat det med din

läkare. Din läkare kommer att ge dig ytterligare råd.

Epilepsi

För epilepsi får du inte använda Ergenyl Retard om du är gravid, förutom då inget annat

fungerar för dig.

För epilepsi, om du är kvinna som kan få barn ska du inte ta Ergenyl Retard såvida du inte

använder ett effektivt preventivmedel under hela behandlingen med Ergenyl Retard. Sluta inte

ta Ergenyl Retard eller ditt preventivmedel innan du har diskuterat det med din läkare. Din

läkare kommer att ge dig ytterligare råd.

Riskerna med valproat när de tas under graviditet (oavsett vilken sjukdom som valproat används för):

Tala omedelbart om för din läkare om du planerar att bli gravid eller är gravid.

Valproat är en risk om det tas under graviditet. Ju högre dosen är desto högre risk men alla

doser innebär en risk.

Det kan orsaka allvarliga fosterskador och kan påverka hur barnet utvecklas när det växer.

Fosterskador som har rapporterats inkluderar

spina bifida

(där ryggradens ben inte är korrekt

utvecklade), missbildningar i ansikte- och kraniet; hjärta, njure, urinväg och missbildningar i

könsorgan samt missbildningar i extremiteter. Hörselproblem eller dövhet har rapporterats hos

barn som har utsatts för valproat under fostertiden.

Om du tar valproat under graviditeten har du större risk än andra kvinnor att få ett barn med

fosterskador som kräver medicinsk behandling. Eftersom valproat har använts i många år vet

vi att hos kvinnor som tar valproat kommer omkring 10 barn av 100 att ha fosterskador. Detta

jämförs med 2 till 3 barn på 100 födda av kvinnor som inte har epilepsi.

Det uppskattas att upp till 30-40 % av förskolebarnen, vars mammor tog valproat under

graviditeten, kan ha problem med tidig barndomsutveckling. Barn som drabbats kan vara sena

med att gå och prata, ha en lägre intellektuell förmåga än andra barn, och ha svårigheter med

språk och minne.

Autismspektrumstörningar diagnostiseras oftare hos barn utsatta för valproat under graviditet

och det finns ett visst stöd för att barn som har utsatts för valproat under graviditet har högre

risk att utveckla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Innan du blir ordinerad detta läkemedel, kommer din läkare ha förklarat vad som kan hända

med ditt barn om du blir gravid medan du tar valproat. Om du bestämmer dig senare för att

skaffa barn ska du inte sluta ta ditt läkemedel eller ditt preventivmedel innan du har diskuterat

det med din läkare.

Om du är förälder eller vårdgivare till en flicka som behandlas med valproat, ska du kontakta

läkaren när ditt barn som använder valproat får sin första menstruation.

Vissa p-piller (östrogenhaltiga p-piller) kan sänka valproatnivåerna i ditt blod. Se till att du

pratar med din läkare om vilket preventivmedel (födelsekontroll) som är lämpligast för dig.

Rådfråga din läkare om att ta folsyra när du försöker skaffa barn. Folsyra kan sänka den

allmänna risken för

spina bifida

och tidigt missfall som finns med alla graviditeter. Det är

dock osannolikt att det kommer minska risken för fosterskador i samband med

valproatanvändning.

Vänligen välj och läs de situationer som gäller för dig från de situationer som beskrivs nedan:

JAG BÖRJAR BEHANDLINGEN MED ERGENYL RETARD

JAG TAR ERGENYL RETARD MEN PLANERAR INTE ATT SKAFFA BARN

JAG TAR ERGENYL RETARD OCH PLANERAR ATT SKAFFA BARN

JAG ÄR GRAVID OCH JAG TAR ERGENYL RETARD

JAG BÖRJAR BEHANDLINGEN MED ERGENYL RETARD

Om detta är första gången du har ordinerats Ergenyl Retard har din läkare förklarat riskerna för ett

ofött barn om du blir gravid. Om du kan bli med barn, måste du se till att du använder en effektiv

preventivmetod utan avbrott under din behandling med Ergenyl Retard. Tala med din läkare eller

barnmorska om du behöver råd om preventivmedel.

Huvudbudskap:

Graviditet måste uteslutas med resultat av ett graviditetstest, som bekräftats av din läkare

innan behandling med Ergenyl Retard påbörjas.

Du måste använda ett effektivt preventivmedel under hela behandlingen med Ergenyl Retard.

Du måste diskutera lämpliga metoder för födelsekontroll (preventivmedel) med din läkare.

Din läkare kommer att ge dig information om hur du förhindrar graviditet och kan hänvisa till

en specialistläkare för råd om födelsekontroll.

Du måste ha regelbundna (minst årliga) möten med en specialistläkare som har erfarenhet av

att behandla bipolär sjukdom eller epilepsi. Under detta besök ska din läkare se till att du är

väl medveten om och har förstått alla risker och råd som är relaterade till användningen av

valproat under graviditet.

Tala om för din läkare om du vill bli gravid.

Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

JAG TAR ERGENYL RETARD MEN PLANERAR INTE ATT SKAFFA BARN

Om du fortsätter behandlingen med Ergenyl Retard men inte planerar att skaffa barn, se till att du

använder ett effektivt preventivmedel utan avbrott under hela behandlingen med Ergenyl Retard. Tala

med din läkare eller barnmorska om du behöver råd om preventivmedel.

Huvudbudskap:

Du måste använda ett effektivt preventivmedel under hela behandlingen med Ergenyl Retard.

Du måste diskutera preventivmedel (födelsekontroll) med din läkare. Din läkare kommer att

ge dig information om hur du förhindrar graviditet och kan hänvisa till en specialist för råd om

födelsekontroll.

Du måste ha regelbundna (minst årliga) möten med en specialistläkare som har erfarenhet av

att behandla bipolär sjukdom eller epilepsi. Under detta besök ska din läkare se till att du är

väl medveten om och har förstått alla risker och råd som är relaterade till användningen av

valproat under graviditeten.

Tala om för din läkare om du vill bli gravid.

Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

JAG TAR ERGENYL RETARD OCH PLANERAR ATT SKAFFA BARN

Om du planerar att skaffa barn, boka in en tid med din läkare.

Sluta inte ta Ergenyl Retard eller ditt preventivmedel innan du har diskuterat det med din läkare. Din

läkare kommer att ge dig ytterligare råd.

Barn som är födda till mödrar som har tagit valproat har en allvarlig risk för fosterskador och

utvecklingsstörningar som kan vara allvarligt funktionsnedsättande. Din läkare kommer att hänvisa dig

till en specialistläkare som har erfarenhet av att behandla bipolär sjukdom eller epilepsi, så att andra

behandlingsalternativ kan utvärderas tidigt. Din specialistläkare kan vidta flera åtgärder så att din

graviditet går så smidigt som möjligt och eventuella risker för dig och ditt ofödda barn minskar så

mycket som möjligt.

Din specialistläkare kan besluta att ändra dosen av Ergenyl Retard eller byta till ett annat läkemedel,

eller sluta behandlingen med Ergenyl Retard, i god tid innan du blir gravid – för att säkerställa att din

sjukdom är stabil.

Rådfråga din läkare om att ta folsyra när du planerar att skaffa barn. Folsyra kan sänka den allmänna

risken för

spina bifida

och tidigt missfall som finns med alla graviditeter. Det är dock osannolikt att

det kommer att minska risken för fosterskador som har samband med valproatanvändning.

Huvudbudskap:

Sluta inte ta Ergenyl Retard om inte din läkare talar om att du ska göra det.

Sluta inte använda ditt preventivmedel innan du har pratat med din läkare och tillsammans

utarbetat en plan för att säkerställa att ditt tillstånd är stabilt och att riskerna för ditt barn

minskas.

Boka en tid med din läkare. Under detta besök ska din läkare se till att du är väl medveten om

och har förstått alla risker och råd som är relaterade till användningen av valproat under

graviditeten.

Din läkare kommer att försöka byta till ett annat läkemedel, eller sluta behandlingen med

Ergenyl Retard i god tid innan du blir gravid.

Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

JAG ÄR GRAVID OCH JAG TAR ERGENYL RETARD

Sluta inte ta Ergenyl Retard, såvida inte din läkare säger att ditt tillstånd kan bli sämre. Tala

omedelbart om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid. Din läkare kommer att

ge dig ytterligare råd.

Barn som är födda till mödrar som har tagit valproat har en allvarlig risk för fosterskador och

utvecklingsstörningar som kan vara allvarligt funktionsnedsättande.

Du kommer att hänvisas till en specialistläkare som har erfarenhet av att behandla bipolär sjukdom

eller epilepsi, så att andra behandlingsalternativ kan utvärderas.

Under de exceptionella omständigheter när Ergenyl Retard är det enda tillgängliga

behandlingsalternativet under graviditeten, kommer du att undersökas mycket noga både vad gäller

ditt sjukdomstillstånd och för att kontrollera hur ditt ofödda barn utvecklas. Du och din partner kan få

råd och stöd angående graviditeten som är exponerad för valproat.

Rådfråga din läkare om att ta folsyra. Folsyra kan sänka den allmänna risken för

spina bifida

och tidigt

missfall som finns med alla graviditeter. Det är dock osannolikt att det kommer att minska risken för

fosterskador i samband med valproatanvändning.

Huvudbudskap:

Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

Sluta inte ta Ergenyl Retard om inte din läkare talar om det.

Se till att du hänvisas till en specialistläkare med erfarenhet av behandling av bipolär sjukdom

eller epilepsi för att utvärdera behovet av alternativa behandlingsalternativ.

Du måste få noggrann rådgivning om riskerna med Ergenyl Retard under graviditeten,

inklusive risken för missbildningar och utvecklingsstörningar hos barn.

Se till att du hänvisas till en specialistläkare för ”prenatal övervakning” för att upptäcka

möjliga förekomster av missbildningar hos det ofödda barnet.

Se till att du läser patientinformationsbroschyren som du kommer att få från din läkare. Din

läkare kommer att diskutera den årliga riskbekräftelseblanketten och kommer att be dig att

underteckna den och behålla den. Du kommer också att få ett patientkort från din läkare för att

påminna dig om riskerna med valproat vid graviditet.

Ytterst ovanliga fall av problem med blodkoagulationen har rapporterats hos nyfödda vars mödrar

behandlats med valproat under graviditeten. Även hypoglykemi (lågt blodsocker) och hypotyreos

(nedsatt funktion hos sköldkörteln, vilket kan orsaka trötthet och viktökning) kan förekomma hos det

nyfödda barnet.

Abstinenssymtom kan förekomma hos nyfödda vars mödrar tagit Ergenyl Retard under den sista

tredjedelen av graviditeten.

Amning

Valproat går över i modersmjölk. Rådgör med läkare före användning av Ergenyl Retard under

amning.

Fertilitet

Ergenyl Retard kan eventuellt minska fertiliteten hos både män och kvinnor. Tillgänglig information

tyder dock på att fertiliteten återgår till det normala när behandlingen med Ergenyl Retard upphör.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är

själv ansvarig

för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av

läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och

biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel

för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ergenyl Retard innehåller natrium

300 mg:

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov är 15 tabletter eller fler dagligen under en

längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

500 mg:

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov är 9 tabletter eller fler dagligen under en

längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

3.

Hur du tar Ergenyl Retard

Behandlingen med Ergenyl Retard måste inledas och övervakas av en läkare specialiserad på

behandling av bipolär sjukdom eller epilepsi.

Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

Ergenyl Retard har en s.k. modifierad frisättning. Det innebär att det verksamma innehållsämnet tas

upp av kroppen under en längre tid, vilket ger en jämnare nivå av läkemedlet i kroppen. Eftersom

tabletten har en modifierad frisättning innehåller det även overksamma innehållsämnen som är

olösliga. Dessa tas inte upp av kroppen utan försvinner ut med avföringen, där de ibland kan synas.

Epilepsi:

Dygnsdosen kan variera mycket beroende på ålder, kroppsvikt och anfallens svårighetsgrad.

Vanlig underhållsdos

är 20-30 mg/kg kroppsvikt dagligen. Detta motsvarar vanligen 4-10 tabletter

(300 mg) eller 2-6 tabletter (500 mg) fördelat på 1-2 doseringstillfällen.

Tabletterna kan även användas till barn där så är lämpligt.

Vanlig dos för barn

är omkring 30 mg/kg

kroppsvikt dagligen.

Tabletten kan delas men bör ej tuggas eller krossas.

Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkaren. I annat fall kan sjukdomen förvärras.

Mani:

Den dagliga dosen ska fastställas och kontrolleras individuellt av din läkare.

Startdos

Den rekommenderade dagliga startdosen är 750 mg.

Genomsnittlig daglig dos

Den rekommenderade dagliga dosen ligger vanligen mellan 1000 mg och 2000 mg.

Bruksanvisning

Depottabletterna finns i burkar som utformats så att halva tabletter kan förvaras i den lilla behållaren i

locket. Eftersom depottabletterna är fuktkänsliga har burken ett tättslutande lock. Den öppnas lättast

om man klämmer mitt på burken. Sätt tummen under den räfflade kanten på lockets sida och för locket

uppåt med en mjuk rörelse. Om locket inte lossnar direkt, flytta tummen något åt sidan och försök

igen. (Om man tar tag i locket och drar kraftigt uppåt kan burken vara svår att öppna.)

Om du har tagit för stor mängd av Ergenyl Retard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller

Giftinformationscentralen (tel 112).

Om du har glömt att ta Ergenyl Retard

Om du glömmer bort att ta din medicin, så ta dosen så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd dos.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Angioödem Mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Sluta att ta Ergenyl och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter

Allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln

Mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av

100 användare):

Kontakta omedelbart läkare om följande symtom uppträder: aptitlöshet, illamående, dåsighet och

trötthet, som ibland uppträder tillsammans med upprepade kräkningar eller magsmärtor, gulsot,

svullnad i ben eller fötter och vid plötsligt försämrad anfallskontroll. Detta kan vara tecken på en

allvarlig påverkan på levern eller bukspottkörteln (ibland med dödlig utgång). Detta har i regel drabbat

barn under 3 års ålder med flera handikapp, barn som fått höga doser i kombination med andra

epilepsimedel och mera sällsynt barn som enbart tar Ergenyl.

Agranulocytos Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Ergenyl kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du

får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala

infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast

uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det

är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Rabdomyolys Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Sluta att ta Ergenyl och kontakta läkare snarast möjligt om du får oförklarlig muskelsmärta,

muskelkramper eller muskelsvaghet. (Det finns en ökad risk för rabdomyolys hos personer med en

speciell enzymbrist, CPT typ II.)

Lyells syndrom (toxisk epidermal nekrolys) Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000

användare):

Kontakta omedelbart läkare om du får en allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och

ytliga slemhinnor).

Stevens-Johnsons syndrom Sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och

ögon samt andra slemhinnor, exempelvis genitalier.

Kontakta omedelbart läkare om du får en sådan reaktion.

Andra biverkningar som kan inträffa

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Darrningar

Illamående

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Magbesvär i form av smärtor, kräkningar och diarréer

Problem med tandköttet, inflammation i munslemhinnan

Övergående och/eller dosberoende håravfall

Problem med naglar och nagelbädd

Allergiska hudreaktioner

Ökad aptit, onormal viktökning, aptitlöshet och viktförlust

Förvirring, hallucinationer, aggressivitet, agitation, problem med uppmärksamheten

Yrsel

Extrapyramidala symtom, stelhet, sömnighet, kramper, försämrat minne, huvudvärk, snabba och

okontrollerade ögonrörelser

Ökad blödningsbenägenhet på grund av minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni) eller

förlängd blödningstid, blödningar, blodbrist

Smärtsamma menstruationer

Dövhet

Leverskada, påverkan på leverfunktionen med ändring av leverfunktionsvärden

Minskad mängd natrium i blodet, som bl.a. kan leda till förvirring

Urininkontinens (oavsiktlig vattenkastning)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Insomningssvårigheter

Myrkrypningar och stickningar, rubbningar i koordinationsförmågan (samordningsförmågan),

övergående parkinsonism (skakningar, stelhet), ostadig gång, sänkt medvetandegrad, koma,

påverkan på hjärnan, förvärrade kramper som kan inträffa oftare

Minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni), brist på alla typer av blodkroppar

Tätare urinträngningar, nedsatt njurfunktion

Svullnad i ben eller fötter (ödem), vatten i lungsäcken, ökad vätskemängd i kroppen

Sänkt kroppstemperatur

Trötthet

Hårproblem (ändrad hårfärg, hårstruktur, hårväxt)

Oregelbunden eller utebliven menstruation, för höga värden av manliga könshormoner

Inflammation i bukspottkörteln

Inflammation i en kärlvägg (vaskulit)

Skelettsjukdomar, t.ex. minskad bentäthet, benskörhet och benbrott. Kontakta läkare eller

apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du vet att du har

benskörhet eller om du medicinerar med steroider.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Förlängd blödningstid, onormala koagulationstester, ökat antal vita blodkroppar, nedsatt

benmärgsfunktion som inkluderar mycket svår blodbrist (pure red cell aplasia), tillstånd där den

normala blodbildningen är störd, blodbrist med förstorade röda blodkroppar

SLE (allvarlig autoimmun sjukdom)

Psykos, beteendeavvikelser, hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, minnesstörning, övergående

demenstillstånd, dubbelseende

Förstoppning

Svår leverpåverkan hos äldre barn

Förhöjd nivå av ammoniumjoner i blodet

Sängvätning, inflammation i njurarna, övergående nedsatt njurfunktion (Fanconis syndrom)

Nedsatt funktion i sköldkörteln

Infertilitet hos män, polycystiska ovarier (äggstockarna producerar fler äggblåsor än normalt)

Biotinbrist (b-vitaminkomponent)

Fetma

I mycket sällsynta fall har allvarlig hjärnpåverkan rapporterats, i synnerhet vid samtidig behandling

med topiramat eller fenobarbital, eller vid en plötslig höjning av natriumvalproatdosen.

Ett tillstånd med läkemedelsutlöst hudutslag, förstorade lymfkörtlar och eventuell försämring av

andra organ har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Ergenyl Retard ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 depottablett 300 mg

De aktiva substanserna är 199,8 mg natriumvalproat och 87 mg valproinsyra motsvarande

300 mg natriumvalproat.

Övriga innehållsämnen är etylcellulosa, hypromellos, vattenhaltig kolloidal kiseldioxid,

sackarinnatrium, polyakrylat, Makrogol 6000, talk och titandioxid.

1 depottablett 500 mg

De aktiva substanserna är 333 mg natriumvalproat och 145 mg valproinsyra motsvarande

500 mg natriumvalproat.

Övriga innehållsämnen är etylcellulosa, hypromellos, vattenfri och vattenhaltig kolloidal

kiseldioxid, sackarinnatrium, polyakrylat, Makrogol 6000, talk och titandioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ergenyl Retard 300 mg och 500 mg depottabletter är vita, avlånga med skåra. Tabletten kan delas i två

lika stora doser.

Ergenyl Retard 300 mg och 500 mg finns i plaströr med 100 (2x50) tabletter och blister (endos) med

2x49x1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Detaljerad och uppdaterad information om denna produkt är tillgänglig genom att skanna QR-koden

som finns i bipacksedeln med en smartphone. Samma information finns också på följande webbadress:

www. qr.valproatochjag.se

Plats för QR-

Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-05-25

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Ergenyl Retard 300 mg depottabletter

Ergenyl Retard 500 mg depottabletter

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

Ergenyl Retard 300 mg

per tab.

Natriumvalproat

199,8 mg

Valproinsyra

87 mg

Motsvarande 300 mg natriumvalproat per tablett

Ergenyl Retard 500 mg

per tab.

Natriumvalproat

333 mg

Valproinsyra

145 mg

Motsvarande 500 mg natriumvalproat per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Depottablett.

Vit, avlång med skåra. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Epilepsi. Generaliserade epilepsianfall såsom tonisk-kloniska anfall (grand-mal), absenser

(petit-mal), myoklona anfall och atoniska anfall. Partiella (fokala) anfall.

Behandling av maniska episoder vid bipolär sjukdom när litium är kontraindicerat eller inte

tolereras. Fortsatt behandling efter den maniska episoden kan övervägas hos patienter som har

svarat på Ergenyl Retard vid akut mani.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosen anpassas efter ålder, kroppsvikt och individuell känslighet. Tabletten kan delas men

bör ej tuggas eller krossas.

Terapeutisk effekt uppnås vanligen vid plasmanivåer mellan 40-100 mg/l (300-700

mikromol/l). Den optimala plasmakoncentrationen varierar mellan olika individer och troligen

även hos samma individ vid olika tidpunkter.

Hos patienter utan annan antiepileptisk behandling, bör dosen helst ökas successivt i

intervaller på 2-3 dagar för att nå optimal dosering.

Vid byte från annan terapi, alternativt tillägg till föregående behandling, bör ersättning med

Ergenyl Retard ske gradvis så att den optimala doseringen uppnås samtidigt som annan

behandling minskas och avslutas. Vid byte från behandling med konventionella Ergenyl

tabletter till Ergenyl Retard rekommenderas bibehållen dygnsdos.

Tillägg av annat antiepileptiskt medel bör göras gradvis när det är nödvändigt.

Flickor och fertila kvinnor

Behandling med valproat måste inledas och övervakas av en specialistläkare som har

erfarenhet av att behandla epilepsi och bipolär sjukdom. Valproat ska inte användas av flickor

och fertila kvinnor, förutom i de fall andra behandlingsalternativ är otillräckliga eller inte

tolereras.

Valproat är förskrivet och dispenserat enligt graviditetspreventionsprogrammet (avsnitt 4.3

och 4.4).

Valproat bör i första hand förskrivas som monoterapi och vid den lägsta effektiva dosen, om

möjligt som en beredningsform med förlängd frisättning. Den dagliga dosen ska delas upp i

minst två enskilda doser (se avsnitt 4.6).

Dosering

Initial dos är vanligen 10-15 mg/kg per dag motsvarande 2-5 tabletter (300 mg) eller

1-3 tabletter (500 mg) hos de flesta patienter (60-100 kg). Dosen titreras upp till optimal dos

uppdelat på 1-2 dostillfällen.

Till vuxna

är denna vanligen mellan 20-30 mg/kg per dag motsvarande 4-10 tabletter

(300 mg) eller 2-6 tabletter (500 mg) om patienten väger mellan 60 och 100 kg. Om

anfallskontroll inte uppnås med denna dos, kan dosen ökas ytterligare. Patienter måste

övervakas noggrant när de får högre dagliga doser än 50 mg/kg.

Pediatrisk population

Rekommenderad dos till barn är ungefär 30 mg/kg per dag.

Maniska episoder vid bipolär sjukdom:

Vuxna:

Den dagliga dosen ska fastställas och kontrolleras individuellt av den behandlande läkaren.

Den rekommenderade initiala dagliga dosen är 750 mg. Dessutom har en startdos på 20 mg

valproat per kg kroppsvikt i kliniska studier också visat sig ha en acceptabel säkerhetsprofil.

Depotformuleringar kan ges en eller två gånger dagligen.

Dosen bör höjas så snabbt som möjligt för att uppnå lägsta terapeutiska dos, som ger önskad

klinisk effekt. Den dagliga dosen ska anpassas till det kliniska svaret för att fastställa lägsta

effektiva dos för den individuella patienten.

Den genomsnittliga dagliga dosen valproat ligger vanligen mellan 1000 mg och 2000 mg.

Patienter som får högre dagliga doser än 45 mg/kg kroppsvikt bör följas noggrant.

Fortsatt behandling av maniska episoder vid bipolär sjukdom ska anpassas individuellt och

lägsta effektiva dos ska användas.

Pediatrisk population

Effekten av Ergenyl Retard vid behandling av maniska episoder vid bipolär sjukdom har inte

utvärderats hos patienter yngre än 18 år. När det gäller säkerhetsinformation hos barn, se

avsnitt 4.8.

4.3

Kontraindikationer

Leverinsufficiens (inkluderar patienter med akut eller kronisk hepatit samt patienter med

egen eller familjär historia av allvarlig hepatit, särskilt läkemedelsrelaterad).

Överkänslighet för natriumvalproat eller mot något hjälpämne.

Porfyri

Valproat är kontraindicerat för patienter med känd mitokondriell sjukdom orsakad av

mutationer i den nukleära gen som kodar för det mitokondriella enzymet polymeras γ

(POLG), t.ex. Alpers-Huttenlochers syndrom, och för barn under två års ålder som

misstänks ha en POLG-relaterad sjukdom (se avsnitt 4.4).

Patienter med känd rubbning i ureacykeln (se avsnitt 4.4).

Ergenyl Retard

är kontraindicerat i följande situationer:

Behandling av epilepsi

under graviditet, förutom i de fall det inte finns någon lämplig alternativ behandling

(se avsnitt 4.4 och 4.6).

hos fertila kvinnor, om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda

(se avsnitt 4.4 och 4.6).

Behandling av bipolär sjukdom

under graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6).

hos fertila kvinnor, om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda

(se avsnitt 4.4 och 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Undersökningar av leverfunktion skall utföras före behandlingen och periodvis under de

första 6 månaderna särskilt hos riskpatienter.

Leverskada, även letal, har rapporterats. I de flesta fall inträffade sådan leverskada under de

första 6 månaderna av behandlingen. De patienter som löper störst risk är spädbarn och barn

under 3 år med allvarliga anfallstillstånd, särskilt de med hjärnskada, utvecklingsstörning och

(eller) kongenital metabolisk eller degenerativ sjukdom. Efter tre års ålder minskar risken

signifikant och avtar

därefter gradvis med åldern.

Monoterapi rekommenderas till barn under 3 år, men fördelarna med behandling med Ergenyl

Retard ska vägas mot riskerna för att drabbas av en leverskada eller pankreatit. Samtidig

användning av acetylsalicylsyra bör undvikas hos barn under 3 år p.g.a. risken för

levertoxicitet (se 4.5).

Vid plötsligt uppträdande illamående, kräkningar, anorexi, letargi eller sviktande

anfallskontroll bör lever- och pankreasfunktionerna undersökas (se avsnitt 4.8).

Pankreatit har rapporterats hos patienter som behandlas med natriumvalproat. I mycket

sällsynta fall har svår pankreatit med dödlig utgång rapporterats. Små barn (0-2 år) löper en

ökad risk. Risken avtar med stigande ålder. Patienter med svåra anfall eller neurologiska

skador som behandlas med flera antiepileptika löper ökad risk att drabbas. Erfarenheten visar

att leversvikt vid pankreatit ökar risken för dödlig utgång.

Patienter med akuta buksmärtor ska utredas omedelbart, och i händelse av pankreatit skall

läkemedlet utsättas.

Blodundersökningar (blodkroppsräkning, inklusive räkning av trombocyter, blödningstid och

koagulationsprov) rekommenderas innan behandlingen påbörjas eller före kirurgi och i

händelse av spontana blåmärken eller blödning

(

se avsnitt 4.8).

Hos patienter med njurinsufficiens kan det vara nödvändigt att minska dosen som resultat av

ökning av nivåerna av fri valproinsyra i serum.

Immunologiska sjukdomar har undantagsvis noterats under behandling med Ergenyl Retard

vilket bör beaktas vid behandling av patienter med systemisk lupus erytematosus.

Om man misstänker enzymbrist i ureacykeln skall ammonemi bedömas före behandling p.g.a.

risken för hyperammonemi med valproat.

När behandlingen påbörjas bör patienterna informeras om risken för viktökning och

nödvändiga åtgärder bör vidtas för att minimera risken (se avsnitt 4.8).

Snabb utsättning av Ergenyl Retard kan medföra risk för ökat antal anfall eller t.o.m. status

epilepticus.

Graviditetspreventionsprogram

Valproat har en hög teratogen potential och barn som exponeras för valproat i livmodern

har en hög risk för medfödda missbildningar och neurologiska utvecklingsstörningar (se

avsnitt 4.6).

Ergenyl Retard är kontraindicerat i följande situationer:

Behandling av epilepsi

under graviditet, förutom i de fall det inte finns någon lämplig alternativ behandling

(se avsnitt 4.3 och 4.6).

hos fertila kvinnor, om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är

uppfyllda (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Behandling av bipolär sjukdom

under graviditet (se avsnitt 4.3 och 4.6).

hos fertila kvinnor, om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är

uppfyllda (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Villkor för graviditetspreventionsprogrammet:

Förskrivaren måste försäkra sig om att:

Individuella förhållanden bör utvärderas i varje enskilt fall, involvera patienten i

diskussionen, för att garantera hennes delaktighet, diskutera behandlingsalternativ

och säkerställa att hon förstår riskerna och de åtgärder som behövs för att minimera

riskerna.

sannolikheten för graviditet utvärderas för alla kvinnliga patienter.

patienten har förstått och bekräftat risken med medfödda missbildningar och

neurologiska utvecklingsstörningar, inklusive omfattningen av dessa risker för barn

som har exponerats för valproat i livmodern.

patienten förstår behovet av att genomföra ett graviditetstest innan behandlingen

påbörjas och under behandlingen, efter behov.

patienten ges råd om preventivmedel och att patienten är kapabel att uppfylla

behovet av att använda ett effektivt preventivmedel (för mer information se avsnittet

preventivmedel i denna varningsruta), utan avbrott under hela behandlingstiden med

valproat.

patienten förstår behovet av regelbunden (minst årlig) utvärdering av behandlingen

av en specialistläkare med erfarenhet av att behandla epilepsi eller bipolära

sjukdomar.

patienten förstår behovet av att rådfråga sin läkare så snart hon planerar en

graviditet för att säkerställa en tidig diskussion och byte till en alternativ

behandling före konception, och innan användande av preventivmedel avbryts.

patienten förstår behovet av att omedelbart kontakta sin läkare vid graviditet.

patienten har fått patientinformationsbroschyren.

patienten har bekräftat att hon har förstått de risker och nödvändiga

försiktighetsåtgärder som är förknippade med användning av valproat (årlig

riskbekräftelseblankett).

Dessa villkor gäller även kvinnor som för närvarande inte är sexuellt aktiva om

förskrivaren inte anser att det finns överväldigande skäl att ange att det inte finns någon

risk för graviditet.

Flickor

Förskrivaren måste se till att föräldrar/vårdnadshavare till flickor förstår behovet av

att kontakta specialistläkaren när flickan som använder valproat har sin

menstruationsdebut.

Förskrivaren måste se till att föräldrar/vårdnadshavare till flickor som har sin

menstruationsdebut får fullständig information om riskerna för medfödda

missbildningar och neurologiska utvecklingsstörningar, inklusive omfattningen av

dessa risker för barn som exponeras för valproat i livmodern.

För patienter som har haft sin menstruationsdebut måste specialistläkaren ompröva

behovet av behandling med valproat årligen och överväga alternativa behandlingar.

Om valproat är den enda lämpliga behandlingen, bör behovet av att använda ett

effektivt preventivmedel och alla andra villkor i graviditetspreventionsprogrammet

diskuteras. Alla ansträngningar bör göras av specialistläkaren för att byta till en

alternativ behandling hos flickorna innan de når vuxen ålder.

Graviditetstest

Graviditet måste uteslutas innan behandling med valproat påbörjas. Behandling med

valproat får inte inledas hos fertila kvinnor utan resultat från ett negativt graviditetstest

(plasma-graviditetstest), bekräftat av vårdgivare, för att utesluta oavsiktlig användning

under graviditet.

Preventivmedel

Fertila kvinnor som är ordinerade valproat måste använda ett effektivt preventivmedel utan

avbrott under hela behandlingen med valproat. Dessa patienter måste få en fullständig

information om prevention av graviditet och bör hänvisas till preventivmedelsrådgivning

om de inte använder ett effektivt preventivmedel. Minst en effektiv metod för

antikonception (företrädesvis en användaroberoende form, såsom en spiral eller ett

implantat) bör användas eller två kompletterande preventivmetoder innefattande en

barriärmetod. Individuella omständigheter bör utvärderas i varje enskilt fall och vid val av

antikonceptionsmetod ska patienten involveras i diskussionen för att garantera hennes

delaktighet och följsamhet till de valda åtgärderna. Även om hon har amenorré måste hon

följa alla råd om ett effektivt preventivmedel.

Östrogeninnehållande produkter

Samtidig användning med östrogeninnehållande produkter, inklusive hormonella

preventivmedel som innehåller östrogen, kan eventuellt leda till minskad effekt av valproat

(se avsnitt 4.5). Förskrivare bör övervaka kliniskt svar (anfallskontroll eller humörkontroll)

vid initiering eller avbrytande av östrogeninnehållande produkter.

Däremot reducerar valproat inte effekten av hormonella preventivmedel.

Årlig behandlingsutvärdering av en specialistläkare

Specialistläkaren bör minst årligen utvärdera om valproat är den lämpligaste behandlingen

för patienten. Specialistläkaren bör diskutera den årliga riskbekräftelseblanketten, vid

behandlingsstart och under varje årlig utvärdering och se till att patienten har förstått

innehållet.

Graviditetsplanering

För indikationen epilepsi, om en kvinna planerar att bli gravid, måste en specialistläkare

som har erfarenhet av att behandla epilepsi, ompröva behandlingen med valproat och

överväga andra behandlingsalternativ. Alla ansträngningar bör göras för att byta till

lämplig alternativ behandling före konception, och innan användande av preventivmedel

avbryts (se avsnitt 4.6). Om ett byte inte är möjligt ska kvinnan få ytterligare rådgivning

om riskerna med valproat för det ofödda barnet för att stödja sitt välgrundade beslut om

familjeplanering.

För indikationen bipolär sjukdom, om en kvinna planerar att bli gravid, ska en

specialistläkare som har erfarenhet av behandling av bipolär sjukdom konsulteras och

behandlingen med valproat ska avbrytas och vid behov ersättas av en alternativ behandling

före konception, och innan användande av preventivmedel avbryts.

Vid graviditet

Om en kvinna som använder valproat blir gravid, måste hon omedelbart hänvisas till en

specialistläkare för att omvärdera behandlingen med valproat och överväga andra

behandlingsalternativ. Patienter som exponeras för valproat under en graviditet och deras

partner bör hänvisas till en specialistläkare med kunskaper om missbildningar för

utvärdering och rådgivning avseende den exponerade graviditeten (se avsnitt 4.6).

Apotekspersonal måste se till att:

patientkortet lämnas ut i samband med varje expediering av valproat och att

patienterna förstår innehållet.

patienterna rekommenderas att inte avbryta behandlingen med valproat och

omedelbart kontakta en specialistläkare vid planerad eller misstänkt graviditet.

Utbildningsmaterial

För att hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal och patienter att undvika exponering för

valproat under graviditet har innehavaren av godkännande för försäljning tillhandahållit

utbildningsmaterial för att understryka varningarna och ge vägledning om användning av

valproat till fertila kvinnor samt informera om villkoren i

graviditetspreventionsprogrammet. En patientinformationsbroschyr och ett patientkort ska

ges till alla fertila kvinnor som använder valproat.

En årlig riskbekräftelsesblankett måste användas när behandlingen inleds och vid varje

årlig utvärdering av behandlingen med valproat utförd av en specialistläkare.

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med

antiepileptika för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade

studier med antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och

självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter

inte en eventuell ökad risk för valproat.

Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka

medicinsk rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

Samtidig användning av Ergenyl Retard och karbapenemer rekommenderas inte (se avsnitt

4.5).

Patienter med en underliggande karnitinpalmitoyltransferas II-brist bör varnas för den ökade

risken för rabdomyolys när de tar valproat.

Användning av alkohol rekommenderas inte under behandling med valproat.

Natriumvalproat har visats stimulera replikationen av HIV-virus i vissa

in

vitro

studier. Den

kliniska betydelsen av detta är inte klarlagd.

Eftersom valproat huvudsakligen utsöndras via njurarna som ketonkroppar, så kan test av

utsöndring av ketonkroppar ge ett falskt positivt resultat hos patienter med diabetes.

Patienter med känd eller misstänkt mitokondriell sjukdom

Valproat kan utlösa eller förvärra kliniska tecken på bakomliggande mitokondriella

sjukdomar orsakade av mutationer av mitokondriellt DNA och den nukleärt kodade POLG-

genen. I synnerhet har valproat-inducerad akut leversvikt och leverrelaterade dödsfall

rapporterats i en högre frekvens hos patienter med ärftliga neurometabola syndrom som

orsakats av mutationer i genen för det mitokondriella enzymet polymeras γ (POLG), t.ex.

Alpers-Huttenlochers syndrom.

POLG-relaterade sjukdomar bör misstänkas hos patienter med en familjeanamnes eller

symtom på POLG-relaterad sjukdom, inräknat men inte begränsat till oförklarad encefalopati,

refraktär epilepsi (fokal, myoklonisk), status epilepticus när behandling söks, försenad

utveckling, psykomotorisk regression, axonal sensorimotorisk neuropati, myopati, cerebellär

ataxi, oftalmoplegi, eller komplicerad migrän med occipital aura. Test för POLG-mutation ska

utföras i överensstämmelse med aktuell klinisk praxis för diagnostisk utvärdering av dessa

störningar (se avsnitt 4.3).

Förvärrade kramper

Liksom med andra antiepileptika kan vissa patienter som behandlas med valproat, istället för

en förbättring, uppleva en reversibel försämring av krampernas frekvens och svårighetsgrad

(inklusive status epilepticus) eller uppkomst av nya slags kramper. (se avsnitt 4.8).

Ergenyl Retard innehåller natrium

300 mg:

Detta läkemedel innehåller 28 mg natrium per tablett, motsvarande 1 % av WHOs högsta

rekommenderat dagligt intag (2 g natrium för vuxna).

500 mg:

Detta läkemedel innehåller 47 mg natrium per dospåse, motsvarande 2 % av WHOs högsta

rekommenderat dagligt intag (2 g natrium för vuxna).

En daglig dos av denna produkt högre än 4500 mg är ungefär 20 % eller högre av WHOs

högsta rekommenderat dagligt intag (2 g natrium för vuxna). Vid dessa doser räknas det som

”högt” natriumintag. Detta bör särskilt beaktas för patienter som har ordinerats natriumfattig

kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Följande kombinationer med Ergenyl Retard kan kräva dosanpassning:

acetylsalicylsyra, cimetidin, etosuximid, felbamat, fenobarbital, fenytoin, fluoxetin,

karbamazepin, karbapenemer (som doripenem, ertapenem, imipenem, meropenem,

panipenem), lamotrigin, lorazepam, nimodipin och primidon.

Effekten av följande läkemedel kan påverkas av valproat:

Etosuximid:

Valproat ökar koncentrationen av etosuximid i plasma med risk för biverkningar

som följd. Kontroll av etosuximidnivån i plasma rekommenderas vid

kombinationsbehandling.

Felbamat:

Valproinsyra kan sänka genomsnittligt clearance för felbamat med upp till 20 %.

Fenobarbital:

Valproat hämmar metabolismen av fenobarbital (som även är metabolit till

primidon), vilket leder till att dess plasmanivåer långsamt ökar, såvida ej fenobarbitaldosen

justeras nedåt. Interaktionen kan bemästras med upprepade bestämningar av fenobarbital i

plasma.

Fenytoin:

Valproat minskar bindningen av fenytoin till plasmaalbumin. Härvid sjunker den

totala halten fenytoin i plasma, men den fria koncentrationen ändras ej såvida ej

metabolismen av fenytoin samtidigt hämmas av valproat. Vid analys av fenytoin i plasma

mätes i allmänhet den totala halten, varför denna interaktion har betydelse vid bedömningen

av koncentrationsvärdet. Det är en fördel att vid denna kombinationsterapi ha tillgång till

bestämningar av fritt fenytoin i plasma. I allmänhet behöver ej doseringen av fenytoin ändras

när valproat insättes.

Karbamazepin:

Valproinsyra hämmar enzymet epoxidhydrolas, som metaboliserar

karbamazepins aktiva metabolit karbamazepinepoxid. Detta leder till ökade halter av

epoxiden i plasma och därmed en ökad risk för toxicitet.

Lamotrigin:

Valproinsyra hämmar metabolismen av lamotrigin och förlänger den

genomsnittliga halveringstiden nästan tvåfaldigt. Denna interaktion kan leda till ökad

lamotrigintoxicitet, särskilt allvarliga hudutslag. Klinisk uppföljning rekommenderas därför

och doseringen ska justeras (lamotrigindosen ska sänkas) när det är lämpligt.

Lorazepam:

Lorazepams metabolism via glukuronidering är 40 % lägre jämfört med

kontroller hos patienter behandlade med valproat. En lägre dosering av lorazepam kan vara

motiverad hos sådana patienter.

Nimodipin:

Hos patienter som samtidigt behandlas med natriumvalproat och nimodipin kan

exponeringen av nimodipin öka med 50 %. Nimodipindosen ska därför minskas om

hypotension skulle uppstå.

Olanzapin:

Valproat kan sänka plasmakoncentrationen av olanzapin.

Primidon:

Valproat kan öka plasmanivåerna av primidons aktiva metabolit fenobarbital, se

ovan.

Propofol:

Data tyder på att valproat kan öka effekten av propofol. Mekanismen är inte

klarlagd, men skulle kunna vara hämmad metabolism av propofol. När propofol ges

tillsammans med valproat bör en minskning av propofoldosen övervägas.

Rufinamid:

Valproat kan öka plasmanivån av rufinamid. Försiktighet bör iakttas, särskilt hos

barn, eftersom effekten är större hos denna population.

Zidovudin:

Valproinsyra hämmar glukoronideringen av zidovudin

in vitro

. I en fallrapport

ökade plasmakoncentrationen av zidovudin 3-faldigt efter insättning av valproinsyra.

Samtidig behandling med pivalinsyrehaltiga läkemedel som pivampicillin och pivmecillinam

bör undvikas.

Ergenyl Retard kan potentiera effekten av läkemedel som påverkar blodkoagulationen, t.ex.

warfarin och salicylater.

Ergenyl Retard kan även förstärka effekten av psykotropa läkemedel som neuroleptika,

MAO-hämmare, antidepressiva och bensodiazepiner. Dosen kan i vissa fall behöva justeras.

Ergenyl Retard påverkar inte serumkoncentrationen av litium.

Effekten av valproat kan påverkas av följande läkemedel:

Acetylsalicylsyra:

Tre kasuistiker på barn talar för att acetylsalicylsyra (12-20 mg/kg var 4:e

timme) kan öka den fria farmakologiska aktiva koncentrationen av valproinsyra i plasma.

Antiepileptika med enzyminducerande effekt (bl.a.

fenytoin, fenobarbital, karbamazepin

sänker serumkoncentrationen av valproinsyra. Vid kombinationsterapi bör doseringen justeras

i enlighet med kliniskt svar och blodnivå.

När antiepileptika med enzyminducerande effekt utsättes efter kombinationsbehandling med

valproat, kan plasmakoncentrationen av valproinsyrastiga eftersom induktionen av dess

metabolism upphör.

Cimetidin:

Cimetidin ökar plasmakoncentrationen av valproinsyra genom att hämma dess

metabolism. Visat för engångsdoser. Kombinationen bör undvikas såvida ej kontroll av

valproatkoncentrationen i plasma kan genomföras.

Erytromycin:

En fallrapport tyder på att erytromycin kan leda till ökade

plasmakoncentrationer av valproinsyra, möjligen p.g.a. hämmad metabolism.

Felbamat:

Kombinationen av valproat och felbamat leder till en dosberoende sänkning av

clearance för valproinsyra med upp till 55 % och ökar därmed plasmakoncentrationen för

valproinsyra. Valproatdoseringen bör följas.

Fluoxetin:

Fluoxetin kan hämma metabolismen av valproat och ge upphov till förhöjda

plasmakoncentrationer.

Karbapenemer (som doripenem, ertapenem, imipenem, meropenem, panipenem):

minskning av halten valproinsyra i blodet har rapporterats vid samtidig behandling med

karbapenemer, vilket resulterade i en 60-100 % minskning av valproinsyranivåerna inom

cirka två dagar. På grund av det snabba insättandet och omfattningen av denna minskning,

anses inte samtidig administrering av karbapenemer till patienter som stabiliserats på

valproinsyra vara hanterbar och ska därför undvikas (se avsnitt 4.4).

Kolestyramin:

Kolestyramin kan sänka plasmanivån av valproat vid samtidig administrering.

Meflokin:

Ett fåtal fallrapporter talar för att meflokin skulle kunna förorsaka epilepsianfall

och kramper vid samtidig valproatanvändning. Därför kan meflokin vara olämpligt att ge till

epilepsipatienter.

Rifampicin:

Rifampicin kan minska plasmakoncentrationen av valproinsyra och resultera i

minskad terapeutisk effekt. Det kan därför vara nödvändigt att justera valproatdosen när det

ges samtidig med rifampicin.

Övriga interaktioner:

Samtidig behandling med valproat och

topiramat

eller

acetazolamid

har associerats med

encefalopati och/eller hyperammonemi. Patienter som behandlas med denna kombination ska

därför noggrant följas avseende tecken och symtom på hyperammonemisk encefalopati.

Quetiapin:

Samtidig behandling med valproat och quetiapin kan öka risken för

neutropeni/leukopeni.

Ergenyl Retard kan förstärka den sedativa effekten av alkohol.

Östrogeninnehållande produkter, inklusive hormonella preventivmedel som innehåller

östrogen

Östrogener är inducerare av UDP-glukuronosyltransferas (UGT)-isoformer som är

involverade i valproatglukuronidering och kan öka clearance av valproat, vilket resulterar i

minskad serumkoncentration av valproat och potentiellt minskad effekt av valproat (se avsnitt

4.4). Överväg övervakning av serumkoncentrationen av valproat.

Däremot har valproat ingen enzyminducerande effekt och minskar därför inte effekten av

östrogen-progesteron-medel hos kvinnor som får hormonellt preventivmedel.

4.6

Fertiliet, graviditet och amning

Graviditet

Valproat är kontraindicerat som behandling för bipolär sjukdom under graviditeten. Valproat

är kontraindicerat som behandling för epilepsi under graviditet, förutom i de fall det inte finns

något lämpligt alternativ till behandling av epilepsi. Valproat är kontraindicerat för

användning till fertila kvinnor om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är

uppfyllda (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Teratogenicitet och utvecklingseffekter

Valproat har visat sig passera placentabarriären både hos djurarter och hos människor (se

avsnitt 5.2).

Exponeringsrisk vid graviditet kopplad till valproat

Behandling med valproat, både i monoterapi och i polyterapi tillsammans med andra

antiepileptika, förknippas ofta med onormala graviditetsutfall. Tillgängliga data tyder på att

valproat i antiepileptisk polyterapi associeras med en större risk för medfödda missbildningar

än valproat som monoterapi.

I djur har teratogena effekter påvisats hos möss, råttor och kaniner (se avsnitt 5.3).

Medfödda missbildningar

Data från en metaanalys (inklusive register- och kohortstudier) har visat att 10,73 % av barn

till mödrar med epilepsi, som exponerats för valproat som monoterapi under graviditeten,

lider av medfödda missbildningar (95 % konfidensintervall, KI: 8,16 -13,29). Detta är en

större risk för allvarliga missbildningar än i den allmänna befolkningen, där risken är ca 2-3

%. Risken är dosberoende men tröskelvärdet, under vilket det inte föreligger någon risk, kan

inte fastställas.

Tillgängliga data visar en ökad incidens av mindre och allvarligare missbildningar. De

vanligaste formerna av missbildningar inkluderar neuralrörsdefekter, ansiktsdysmorfi, läpp-

och gomspalt, kraniostenos, defekter i hjärta och njurar och urogenitala defekter,

missbildningar i extremiteter (inklusive bilateral aplasi av strålbenet) och multipla

missbildningar av flera olika organ.

Utvecklingsstörningar

Data har visat att exponering för valproat i livmodern kan ha negativa effekter på mental och

fysisk utveckling hos de exponerade barnen. Riskerna tycks vara dosberoende men ett

tröskelvärde, under vilket det inte föreligger någon risk, kan inte fastställas med tillgängliga

data. Det är osäkert exakt när under graviditeten denna risk föreligger och det kan inte

uteslutas att risken föreligger under hela graviditeten.

Studier av barn i förskoleåldern, som exponerats för valproat i livmodern, visar att upp till 30-

40 % är försenade i sin tidiga utveckling såsom att tala och gå senare, ha lägre intellektuell

förmåga, språksvårigheter (tala och förstå) och minnesproblem.

Intelligenskvoten (IQ) som uppmättes hos skolbarn (6 år) som exponerats för valproat i

livmodern, var i genomsnitt 7-10 enheter lägre än hos barn som exponerats för andra

antiepileptika. Även om inverkan av förväxlingsfaktorer (confounding factors) inte kan

uteslutas, finns det bevis för att risken för intellektuell nedsättning hos barn som exponerats

för valproat kan vara oberoende av maternell IQ.

Det finns begränsade data avseende långtidseffekter.

Tillgängliga data från en populationsbaserad studie visar att barn som exponerats för valproat

i livmodern har en ökad risk för autismspektrumstörning (cirka 3 gånger högre) och autism

(cirka 5 gånger högre) jämfört med den oexponerade studiepopulationen.

Tillgängliga data från en annan populationsbaserad studie visar att barn som exponerats för

valproat i livmodern har en ökad risk att utveckla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity

Disorder) (cirka 1,5 gånger högre) jämfört med den oexponerade studiepopulationen.

Exponering för valproat i livmodern kan också resultera i hörselnedsättning eller dövhet på

grund av missbildningar i öra och/eller näsa (sekundär effekt) och/eller direkt toxicitet på

hörselfunktionen. Fall beskriver både ensidig och bilateral dövhet eller hörselnedsättning.

Utfallet har inte rapporterats i samtliga fall, men i majoriteten av de fall där utfall rapporterats

var skadan irreversibel.

Flickor och fertila kvinnor (se ovan och avsnitt 4.4)

Om en kvinna planerar en graviditet

För indikationen epilepsi, om en kvinna planerar att bli gravid, måste en specialistläkare som

har erfarenhet av att behandla epilepsi, ompröva behandlingen med valproat och överväga

andra behandlingsalternativ. Alla ansträngningar bör göras för att byta till lämplig alternativ

behandling före konception, och innan användande av preventivmedel avbryts (se avsnitt 4.4).

Om ett byte inte är möjligt ska kvinnan få ytterligare rådgivning om riskerna med valproat för

det ofödda barnet för att stödja sitt välgrundade beslut om familjeplanering.

För indikationen bipolär sjukdom, om en kvinna planerar att bli gravid, ska en specialistläkare

som har erfarenhet av att behandla bipolär sjukdom konsulteras och behandlingen med

valproat ska avbrytas och vid behov ersättas av en alternativ behandling före konception, och

innan användande av preventivmedel avbryts.

Gravida kvinnor

Valproat som behandling för bipolär sjukdom är kontraindicerad för användning under

graviditet. Valproat som behandling för epilepsi är kontraindicerat under graviditet, förutom i

de fall det inte finns någon lämplig alternativ behandling (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Om en kvinna som använder valproat blir gravid, måste hon omedelbart hänvisas till en

specialistläkare för att överväga andra behandlingsalternativ. Under graviditeten kan

maternella tonisk-kloniska anfall och status epilepticus med hypoxi innebära en särskild risk

för dödsfall hos modern och det ofödda barnet.

Om en gravid kvinna, trots de kända riskerna med valproat under graviditet och efter noggrant

övervägande av alternativ behandling, i undantagsfall måste få valproat för epilepsi

rekommenderas att:

Använda den lägsta effektiva dosen och dela den dagliga dosen av valproat i flera små

doser som ska tas under hela dagen. Användningen av en beredningsform med

förlängd frisättning kan vara att föredra före andra beredningsformer för att undvika

hög maximal plasmakoncentration (se avsnitt 4.2).

Alla patienter som exponeras för valproat under en graviditet och deras partner bör hänvisas

till en specialistläkare med kunskaper om missbildningar för utvärdering och rådgivning

avseende den exponerade graviditeten. Specialiserad prenatal övervakning bör ske för att

detektera

eventuell förekomst av neuralrörsdefekter eller andra missbildningar. Tillskott av

folsyra före graviditeten kan minska risken för neuralrörsdefekter som kan uppstå vid alla

graviditeter. Tillgängliga bevis tyder dock inte på att det förhindrar fosterskador eller

missbildningar orsakade av exponering för valproat.

Fertila kvinnor

Östrogeninnehållande produkter

Östrogeninnehållande produkter, inklusive hormonella preventivmedel, som innehåller

östrogen, kan öka clearance av valproat, vilket skulle resultera i minskad serumkoncentration

av valproat och potentiellt minskad effekt (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Risker för nyfödda

Fall av hemorragiskt syndrom har i mycket sällsynta fall rapporterats hos nyfödda,

vars mödrar har tagit valproat under graviditeten. Detta hemorragiska syndrom är

förenat med trombocytopeni, hypofibrinogenemi och/eller med en minskning av andra

koagulationsfaktorer. Afibrinogenemi har även rapporerats och kan vara dödlig. Detta

syndrom måste dock särskiljas från minskningen av vitamin K-faktorer orsakad av

fenobarbital och enzyminducerare. Därför bör antal trombocyter, plasmanivåer av

fibrinogen, koagulationstester och koagulationsfaktorer undersökas hos nyfödda.

Fall av hypoglykemi har rapporterats hos nyfödda, vars mödrar har tagit valproat

under tredje trimestern.

Fall av hypotyreos har rapporterats hos nyfödda, vars mödrar har tagit valproat under

graviditeten.

Utsättningssyndrom (såsom agitation, irritabilitet, hyperexcitabilitet, skakningar,

hyperkinesi, onormala spänningar i kroppen, tremor, kramper och svårigheter att äta)

kan inträffa hos nyfödda vars mödrar har tagit valproat under den sista trimestern.

Amning

Valproat utsöndras i bröstmjölk med en koncentration på mellan 1 % och 10 % av moderns

serumnivåer. Hematologiska sjukdomar har noterats hos nyfödda/spädbarn som ammats av

behandlade kvinnor (se avsnitt 4.8).

Ett beslut måste fattas om att antingen avsluta amningen eller avsluta/avstå från behandlingen

med Ergenyl Retard med hänsyn taget till nyttan med amningen för barnet och nyttan med

behandlingen för kvinnan.

Fertilititet

Amenorré, polycystiska ovarier och förhöjda testosteronnivåer har rapporterats hos kvinnor

som använder valproat (se avsnitt 4.8). Administrering av valproat kan också försämra

fertiliteten hos män (se avsnitt 4.8). Fallrapporter tyder på att den nedsatta fertiliteten är

reversibel efter avslutad behandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vid behandling med Ergenyl Retard kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då

skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

4.8

Biverkningar

Trombocytopeni (<150 000/mm

) är oftast övergående. Flera fall av letalt förlöpande

leverpåverkan med nekros har rapporterats hos framför allt barn. Dessa har oftast fått

natriumvalproat i hög dos och stått på kombinationsbehandling, men leverinsufficiens har

också inträffat vid behandling med enbart natriumvalproat.

Lista med biverkningar i tabellform

Nedanstående biverkningar presenteras efter organsystem och fallande frekvens (mycket

vanlig: ≥1/10; vanlig: ≥1/100, <1/10; mindre vanlig: ≥1/1000, <1/100; sällsynt ≥1/10 000,

<1/1000).

Organsystem

Mycket

vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Sällsynt

Neoplasier;

benigna, maligna

ospecificerade

(samt cystor och

polyper)

myelodysplastiskt

syndrom

Blodet och

lymfsystemet

anemi,

trombocytopeni,

nedsatt

trombocytadhesivi-

tet, förlängd

blödningstid

pancytopeni,

leukopeni

eosinofili,

benmärgsdepression

inkluderande

erytrocytaplasi (pure

red cell aplasia),

agranulocytos,

makrocytär anemi,

makrocytos

Endokrina

systemet

SIADH

(Syndrome of

Inappropriate

Secretion of

ADH),

hypotyreos

Organsystem

Mycket

vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Sällsynt

hyperandrogenism

(hirsutism,

virilism, acne,

håravfall enligt

manligt mönster

och/eller ökning

av androgener)

Metabolism och

nutrition

hyponatremi,

viktökning

hyperammonemi**,

fetma

Psykiska

störningar

förvirringstillstånd,

hallucinationer,

aggressivitet,

agitation,

uppmärksamhets-

störning

insomningssvårig-

heter

psykos,

beteendeavvikelser,

psykomotorisk

hyperaktivitet,

inlärningssvårigheter

Centrala och

perifera

nervsystemet

tremor

extrapyramidala

symtom, stupor

somnolens,

kramper

, försämrat

minne, huvudvärk,

nystagmus, yrsel

ataxi, koma

encefalopati

letargi

, reversibel

parkinsonism,

parestesier,

förvärrade

kramper (se

avsnitt 4.4)

reversibel demens

associerad med

reversibel

hjärnatrofi, kognitiv

störning, diplopi

Öron och

balansorgan

dövhet

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

pleurautgjutning

Blodkärl

blödningar

vaskulit

Magtarmkanalen

illamående

smärtor i övre

magtrakten,

kräkningar, diarré,

tandköttsproblem

(huvudsakligen

gingival

hyperplasi),

stomatit

pankreatit (ibland

letal)

obstipation

Lever och

gallvägar

leverskada,

förändringar i

levervärden såsom

förhöjda

transaminas- och

fosfatasvärden.

svår leverpåverkan

(ibland med letal

levernekros) hos

barn under 3 års

ålder, vilka stått

svår leverpåverkan

hos barn över 3 år

Organsystem

Mycket

vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Sällsynt

kombinationsbe-

handling

Hud och

subkutan vävnad

överkänslighets-

reaktioner,

övergående

och/eller

dosberoende

håravfall, problem

med naglar och

nagelbädd

hårproblem (som

onormal

hårstruktur,

ändrad hårfärg,

onormal hårväxt),

angioödem,

hudutslag

toxisk epidermal

nekrolys, Stevens-

Johnsons syndrom,

erythema

multiforme, DRESS

(Drug Rash with

Eosinophilia and

Systemic Symptoms)

Muskuloskeletal

a systemet och

bindväv

sänkt bentäthet,

osteopeni,

osteoporos och

frakturer hos

patienter som står

på långtids-

behandling med

Ergenyl Retard.

(Mekanismen,

genom vilken

Ergenyl Retard

påverkar skelett-

metabolismen, har

inte identifierats.)

systemisk lupus

erythematosus

(SLE), rabdomyolys

Njurar och

urinvägar

urininkontinens

ökad

miktionsfrekvens,

njursvikt

enures, tubululär

interstitiell nefrit,

reversibelt Fanconis

syndrom

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

dysmenorré

amenorré

manlig infertilitet,

polycystiska ovarier

Allmänna

symtom

ökad aptit, anorexi

och viktförlust

hypotermi,

trötthet, perifert

ödem

Undersökningar

minskning av

koagulationsfaktorer

(minst en), onormala

koagulationstester

(såsom förlängd

protrombintid,

förlängd aktiverad

partiell

tromboplastintid,

förlängd trombintid,

förhöjt INR-värde),

Organsystem

Mycket

vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Sällsynt

biotinbrist/

biotinidasbrist

Stupor och letargi, som ibland leder till övergående koma/encefalopati har rapporterats.

Dessa fall var isolerade eller kunde sättas i samband med en ökad förekomst av kramper

under medicineringen, men avtog när behandlingen upphörde eller dosen minskades. Fallen

inträffade vanligen vid kombinationsbehandling (särskilt med fenobarbital eller topiramat)

eller efter en plötslig ökning av valproatdosen.

Isolerad och måttlig hyperammonemi utan ändringar i leverfunktionsprover kan

förekomma, men bör inte leda till att behandlingen avbryts. Hyperammonemi med

neurologiska symtom har också rapporterats. I sådana fall bör ytterligare undersökningar

övervägas.

***)

Viktökning är en riskfaktor för polycystiskt ovariesyndrom och bör övervakas noggrant

(se avsnitt 4.4).

Gastrointestinala biverkningar är ofta övergående.

Neurologiska biverkningar såsom tremor är

ofta dosberoende och kan undvikas med dosreduktion. Detsamma gäller håravfall och ändrad

hårfärg.

Vid plötsligt uppträdande illamående, kräkningar, anorexi, letargi eller sviktande

anfallskontroll bör lever- och pankreasfunktionerna undersökas. Frekvensen för

leverinsufficiens vid kombinationsbehandling hos barn under 3 år är 1/800 och 1/7000 i

åldern 3-11 år. Hos barn mellan 3 och 11 år är den totala frekvensen 1/17000.

Leverinsufficiens hos äldre barn i monoterapi är mycket sällsynt. Antalet fall med letal

leverpåverkan har under senare år minskat markant. Test som mäter proteinsyntesen (t.ex.

protrombintiden) är de bästa tidiga indikatorerna för möjlig allvarlig leverpåverkan.

Trötthet är vanligt förekommande vid kombination med andra antiepileptika och uppkommer

ofta till följd av en interaktion.

Medfödda missbildningar och utvecklingsstörning (se avsnitt 4.4 och avsnitt 4.6).

Pediatrisk population

Säkerhetsprofilen för valproat i den pediatriska populationen är jämförbar med den för vuxna,

men vissa biverkningar är allvarligare eller observeras främst i den pediatriska populationen.

Det finns en särskild risk för allvarlig leverskada hos spädbarn och små barn, särskilt hos barn

under 3 år. Små barn har också särskild risk för pankreatit. Dessa risker minskar med ökande

ålder (se avsnitt 4.4). Psykiska störningar såsom aggressivitet, agitation,

uppmärksamhetsstörning, beteendeavvikelser, psykomotorisk hyperaktivitet och

inlärningssvårigheter observeras främst i den pediatriska populationen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Tecken på akut massiv överdos är vanligen koma, med muskulär hypotoni, svaga reflexer,

mios, försämrade andningsfunktioner, metabolisk acidos, hypotoni och cirkulatorisk

kollaps/chock. Utgången är oftast gynnsam, men dödsfall har inträffat.

Symtomen kan emellertid vara varierande och anfall har rapporterats vid mycket höga

plasmanivåer. Fall av intrakraniell hypertension i samband med hjärnödem har rapporterats.

Natriuminnehållet i läkemedlet kan orsaka hypernatremi vid överdosering.

Symtomatisk behandling vid överdos: ventrikelsköljning, vilken är meningsfull upp till 10 till

12 timmar efter intag, osmotisk diures, övervakning av hjärta och andning. Vid massiv

överdos kan hemodialys eller hemoperfusion utföras. Naloxon kan prövas (ofta krävs högre

dos än för opiater). Vid kramper: diazepam.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika

ATC-kod: N03AG01

Ergenyl Retard är ett antiepileptiskt bredspektrummedel.

Verkningsmekanism

Valproat utövar huvudsakligen sina effekter på centrala nervsystemet.

Dess huvudsakliga verkningsmekanism synes vara relaterad till en förstärkning av den

GABA-minerga aktiviteten.

Farmakodynamisk effekt

Farmakologiska djurstudier har visat att Ergenyl Retard har egenskaper som motverkar anfall

i olika modeller av experimentell epilepsi (generaliserade och partiella anfall).

Hos människor har Ergenyl Retard också visat antiepileptisk aktivitet vid olika typer av

epilepsi.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Natriumvalproat absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration nås inom 1-4 timmar

för att därefter ligga stabilt under 4-14 timmar. Vid peroral administrering absorberas

85-100 % av given dos.

Metabolism

Halveringstiden är hos de flesta patienter 8-20 timmar, men kan i enstaka fall vara betydligt

längre. Nedsatt njurfunktion förlänger halveringstiden. Halveringstiden i plasma för barn

under 2 månader kan vara förlängd ända upp till 60 timmar, men för äldre barn är den

densamma som för vuxna. Sambanden mellan given dos och effekt respektive

plasmakoncentration och effekt är ofullständigt utredda. Jämviktskoncentration uppnås i regel

efter 3-5 dagars behandling. Koncentrationen i likvor uppgår till cirka 10 % av

plasmakoncentrationen. Natriumvalproat är proteinbundet till cirka 90 %. Den höga

proteinbindningsgraden kan medföra risk för kliniskt betydelsefulla interaktioner med andra

antiepileptika, främst fenytoin (se avsnitt 4.5).

Tillfredställande effekt uppnås oftast inom koncentrationsområdet 300-700 mikromol/l, men

hänsyn måste tas till patientens totala kliniska situation. (Se avsnitt 4.2).

Den huvudsakliga vägen för valproatbiotransformation är glukuronidering (ca 40 %),

huvudsakligen via UGT1A6, UGT1A9 och UGT2B7.

Distribution

Placentapassage (se avsnitt 4.6)

Valproat passerar placentabarriären hos djurarter och hos människor.

- Hos djurarter passerar valproat placenta, i lika stor utsträckning som hos människor.

- Hos människor har koncentrationen av valproat i navelsträngen hos nyfödda vid födseln

undersökts enligt flera publikationer. Valproats serumkoncentration i navelsträngen, som

representerar den hos fostren, var lika med eller något högre än hos mödrarna.

Eliminering

Natriumvalproat metaboliseras i hög grad och utsöndras i urinen som konjugerade

metaboliter.

Pediatriska patienter

Valproatclearance hos barn och ungdomar över 10 års ålder är lik det som har rapporterats hos

vuxna. Hos pediatriska patienter under 10 år varierar systemisk clearance för valproat med

åldern. Hos nyfödda och spädbarn upp till 2 månaders ålder är valproatclearance lägre än hos

vuxna och är lägst direkt efter födseln. En genomgång av litteraturdata visade att

halveringstiden för valproat hos spädbarn under två månaders ålder hade en betydande

variabilitet, med intervall på 1 till 67 timmar. Hos barn i åldrarna 2-10 år är clearance för

valproat 50% högre än hos vuxna.

Ergenyl Retard depottablett

Ergenyl Retard har lägre C

och mindre fluktuationer i plasmakoncentration över dygnet

jämfört med enterotablett. Maximal plasmakoncentration nås inom ca. 7 timmar med en

halveringstid på mellan 13 och 16 timmar.

Ergenyl Retard har en modifierad frisättning och innehåller en matris som är olöslig. Denna

matris tas inte upp av magtarmkanalen utan elimineras via avföringen där den kan synas.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitet vid upprepad dosering

Vid toxicitetstester med upprepad dosering fann man testikulär atrofi, lung- och

prostataförändringar vid doser på 250 mg/kg och högre hos råttor samt vid 90 mg/kg och

högre hos hundar.

Mutagenicitet och karcinogenicitet

Valproat var varken mutagen i bakterier eller i muslymfomanalys in vitro och inducerade inte

DNA-reparation i primära hepatocytkulturer från råttor. In vivo erhölls emellertid motstridiga

resultat vid teratogena doser beroende på administreringsväg. Efter oral administrering (den

huvudsakliga administreringsvägen hos människor), inducerade valproat inte

kromosomavvikelser i benmärg i råtta eller dominanta letalmutationer hos möss.

Intraperitoneal injektion av valproat ökade DNA-strängbrott och kromosomskador hos

gnagare. Dessutom har ökade syster-kromatidutbyten hos epileptiska patienter som

exponerats för valproat jämfört med obehandlade friska försökspersoner rapporterats i

publicerade studier. Dock erhölls motstridiga resultat vid jämförelse av data hos epileptiska

patienter behandlade med valproat med dem hos obehandlade epileptiska patienter. Den

kliniska relevansen av dessa DNA/kromosomfynd är okänd.

Data från konventionella cancerstudier visar ingen särskild risk för människa.

Reproduktionstoxicitet

Valproat inducerade teratogena effekter (missbildningar av flera organsystem) hos möss,

råttor och kaniner.

Beteendeförändringar har observerats i första generationen avkomma av möss och råttor efter

exponering i livmodern. Vissa beteendeförändringar har också observerats i andra

generationen och de var mindre uttalade i tredje generationen av möss efter en akut

exponering i livmodern i teratogena valproat doser av den första generationen. De

bakomliggande verkningsmekanismerna och kliniska relvansen av dessa fynd är

okända.Djurstudier visar att exponering för valproat i livmodern resulterar i morfologiska och

funktionella förändringar av hörselsystemet hos råtta och mus.

HIV-replikation

Natriumvalproat har visats stimulera replikationen av HIV-virus i vissa

in

vitro

studier. Den

kliniska betydelsen av detta är inte klarlagd.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Depottabletter 300 mg:

Etylcellulosa, hypromellos, vattenhaltig kolloidal kiseldioxid,

sackarinnatrium, polyakrylat, makrogol, talk, titandioxid.

Depottabletter 500 mg:

Etylcellulosa, hypromellos, vattenfri kolloidal kiseldioxid,

vattenhaltig kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium, polyakrylat, makrogol, talk, titandioxid.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

18 månader (endast för 300 mg 2x49x1 blister, endos).

Depottabletterna kan dosdispenseras på apotek. Hållbarheten är då 3 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsliga).

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Depottabletter 300 mg:

Ask 100 depottabletter (plaströr 2x50)

2x49x1 depottabletter (blisterförpackning av PVC/PVDC/aluminium för endosbruk)

Depottabletter 500 mg:

Ask 100 depottabletter (plaströr 2x50)

2x49x1 depottabletter (blisterförpackning av PVC/PVDC/aluminium för endosbruk)

6.6

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

8

N

UMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

300 mg: 13043

500 mg: 13044

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

1997-04-25/2010-10-20

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2021-03-08

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen