Deltaspot vet 10 mg/ml Pour-on, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-08-2021

Aktiva substanser:
deltametrin
Tillgänglig från:
Bimeda Animal Health Limited
ATC-kod:
QP53AC11
INN (International namn):
deltamethrin
Dos:
10 mg/ml
Läkemedelsform:
Pour-on, lösning
Sammansättning:
deltametrin 10 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapeutisk grupp:
Får, Nöt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Flaska, 250 ml (flaska med doseringsbägare); Flaska, 500 ml (flaska med doseringsbägare); Flaska, 1 liter (för koppling till sprayutrustning); Flaska, 2,5 liter (för koppling till sprayutrustning)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
52771
Tillstånd datum:
2016-11-18

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL

Deltaspot vet 10 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur och får

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Bimeda Animal Health Limited

2,3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Irland

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Deltaspot vet

10 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur och får.

Deltametrin

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

)

En ml innehåller

Aktiv substans:

Deltametrin

10 mg

En klar, blek, gyllene, oljig vätska

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Till nötkreatur: För behandling och förebyggande mot angrepp av både sugande och bitande löss,

inklusive

Bovicola bovis

Solenopotes capillatus, Linognathus vituli

Haematopinus eurysternus

Även som ett hjälpmedel vid behandling och förebyggande mot angrepp av både bitande och störande

flugor inklusive

Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca

arter och

Hydrotaea irritans

Till får: För behandling och förebyggande mot angrepp av fästingar

Ixodes ricinus

) och löss

Linognathus ovillus, Bovicola ovis

), stora fårlusen (

Melophagus ovinus

) och för behandling av

sårflugor (oftast

Lucilia spp.

Till lamm: För behandling och förebyggande mot angrepp av fästingar

(Ixodes ricinus

) och löss

Bovicola ovis

5.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte på tillfrisknande eller sjuka djur.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

Användning av läkemedlet utanför godkänt användningsområde på hundar och katter kan leda till

nervskador så som svårigheter att samordna rörelser, kramper eller darrningar och

matsmältningsbiverkningar (dreglande, kräkning). Dessa kan vara livshotande.

Använd inte på djur med omfattande hudskador.

6.

BIVERKNINGAR

Neurologiska tecken (allmän oro eller oförmåga att resa sig, tremor, onormala rörelser) har

observerats. Frekvensen av dessa biverkningar är mycket sällsynta.

Hudreaktioner (fjällande hud, fotosensibilitet och klåda) har observerats inom 48 timmar efter

behandling. Frekvensen av dessa biverkningar är mycket sällsynta.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär. Alternativt kan du rapportera via det nationella

biverkningsrapporteringssystemet

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

7.

DJURSLAG

Nötkreatur och får.

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För utvärtes bruk

.Pour-on applicering.

Dos:

Nötkreatur: 100 mg deltametrin per djur, motsvarande 10 ml av läkemedlet.

Får: 50 mg deltametrin per djur, motsvarande 5 ml av läkemedlet.

Lamm (under 10 kg kroppsvikt eller under 1 månads ålder): 25 mg deltametrin per djur, motsvarande

2,5 ml av läkemedlet.

Läkemedlet måste appliceras utan spädning, mellan skulderbladen på djuret längs ryggens mittlinje,

enligt bilderna nedan.

För behandling och förebyggande mot angrepp av fästingar, fårlöss och löss på får, ska ullen delas och

läkemedlet appliceras direkt på djurets hud. För maximal effektivitet är det tillrådligt:

att behandla strax efter klippning (djur med kort ull)

att hålla behandlade får separerade från obehandlade får för att undvika återkommande angrepp

Skyddet mot flugor varar i 4-6 veckor.

Löss på nötkreatur: En engångsapplicering brukar få bort alla löss. Fullständig eliminering av alla löss

kan ta 4-5 veckor under vilka lössen kläcks ur äggen och dödas. Enstaka löss kan överleva på några få

djur.

Stora fårlusen och löss på får: En applicering reducerar förekomsten av angrepp av bitande löss eller

stor fårlus under en period på 4-6 veckor efter behandling.

Fluglarvsangrepp hos får: Applicera direkt på det av larver angripna området så snart fluglarver har

observerats. En applicering säkerställer att fluglarverna avdödas på kort tid. Vid svårare angrepp

rekommenderas att nedsmutsad ull klipps bort innan behandling sker.

Vädrets påverkan på effektens varaktighet har inte studerats.

Varaktigheten av prevention mot

Musca

spp. kan variera.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Läkemedlet ska användas med en lämplig doseringsapparatur:

För förpackningsstorlekarna 250 ml och 500 ml används en graderad kammare som är ansluten

till behållaren.

För förpackningsstorlekarna 1 liter och 2,5 liter rekommenderas användning av en lämplig

applikator.

En lämplig applikator ska överensstämma med följande specifikationer:

den ska tillföra doser på 5 ml och 10 ml.

den ska vara försedd med en böjlig slang med en inre diameter mellan 6 mm och 12 mm.

Den rekommenderade användningen av doseringsapparaturerna visas nedan.

Användning av den graderade kammaren på behållarna med 250 ml och 500 ml:

Anslutning av behållarna på 1 och 2,5 liter till rätt applikator:

Skakas väl före användning.

10.

KARENSTID

Nötkreatur

Kött och slaktbiprodukter – 18 dagar

Mjölk – noll timmar

Får

Kött och slaktbiprodukter – 35 dagar

Mjölk – 24 timmar

För att undvika korskontaminering av, icke behandlade djur, genom slickning, ska behandlade djur

hållas avskilda från icke behandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs

kan det leda till restmängder hos icke behandlade djur.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras upprätt i originalförpackningen.

Förvara behållaren i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras skyddat mot mat, dryck och djurföda.

Använd inte detta veterinärmedicinska läkemedel efter utgångsdatum som anges på etiketten och

kartongen.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 3 månader.

12.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:

För veterinären:

Läkemedlet kommer att minska antalet flugor direkt på djuret, men kan inte förväntas eliminera

samtliga flugor på en gård. Resistens mot deltametrin har konstaterats och därför ska den strategiska

användningen av läkemedlet baseras på lokal och regional epidemiologisk information om känslighet

för parasiter, och används tillsammans med andra metoder för växtskydd.

Försiktighet bör vidtas för att undvika följande metoder eftersom de ökar risken för

resistensutveckling och i slutändan kan leda till ineffektiv behandling:

alltför frekvent och upprepad användning av ektoparasiticider från samma klass under en längre

underdosering som kan bero på underskattning av kroppsvikt, felaktig administrering av

läkemedlet eller bristande kalibrering av doseringsapparaturen.

Fall av resistens mot deltametrin har rapporterats hos stickande och störande flugor hos nötkreatur och

löss hos får. För att undvika resistens bör läkemedlet endast användas om känsligheten hos den lokala

flugpopulationen mot den aktiva substansen fastställts.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Läkemedlet är endast för utvärtes bruk.

Applicera inte på eller nära djurets ögon och slemhinnor eftersom deltametrin är retande.

Försiktighet bör vidtas för att förhindra att djuren slickar i sig läkemedlet. Undvik att använda

läkemedlet under mycket varmt väder och se till att djuren har tillräcklig tillgång till vatten.

Läkemedlet ska endast användas på oskadad hud eftersom toxicitet är möjligt på grund av absorption

från stora hudskador. Dock kan tecken på lokal irritation inträffa efter behandling på hud som redan

angripits.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till

djur

Personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena ska

undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Bär skyddskläder, inkusive vattentätt förkläde, stövlar samt ogenomträngliga handskar vid användning

av läkemedlet eller hantering av nyligen behandlade djur.

Ta genast av kraftigt förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen.

Tvätta omedelbart bort stänk på huden med tvål och mycket vatten.

Tvätta händer och exponerad hud efter hantering av läkemedlet.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med rikligt med rent, rinnande vatten och kontakta läkare.

Vid oavsiktlig förtäring, skölj genast munnen med rikligt med vatten och kontakta läkare. Visa

bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen av läkemedlet.

Läkemedlet innehåller deltametrin som kan förorsaka stickningar, klåda och flammig rodnad på

exponerad hud. Om du känner dig dålig efter att ha arbetat med läkemedlet, sök läkare omedelbart och

visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Övriga försiktighetsåtgärder

Deltametrin är mycket giftigt för gödselfauna, vattenlevande organismer och honungsbin, är persistent

i jord och kan ansamlas i sediment.

Risken för vattenekosystem och gödsel kan minskas genom att undvika alltför frekvent och upprepad

användning av deltametrin (och andra syntetiska pyretroider) hos nötkreatur och får, till exempel

genom användning av en enda behandling per år på samma betesmark.

Risken för vattenekosystem kommer att minskas ytterligare genom att hålla behandlad boskap borta

från vattendrag i en timme genast efter behandling.

Dräktighet eller laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Laboratoriestudier på råttor och kaniner har inte kunnat påvisa teratogena effekter.

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Använd inte med någon annan insekticid eller akaricid.

Toxiciteten för deltametrin förstärks särskilt i kombination med organfosforföreningar.

Överdosering

Biverkningar har setts efter överdosering. Dessa inkluderar parestesier och irritation hos nötkreatur,

samt intermittent urinering eller försök till urinering hos unga lamm. Biverkningarna har visat sig vara

lindriga, övergående och försvinner utan behandling.

Inkompatibiliteter

Inga kända.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande

organismer. Kontaminera inte ytvatten eller diken med läkemedlet eller använda behållare.

Deltametrin har visat sig finnas kvar under längre tid i jord.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2021-08-02

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

250 ml, 500 ml, 1 liter och 2,5 liter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För djur.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Deltaspot vet 10 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur och får.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml innehåller

Aktiv substans:

Deltametrin 10 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pour-on, lösning

En klar, blek, gyllene, oljig vätska

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Nötkreatur och får

4.2

Indikationer, specificera djurslag

Till nötkreatur: För behandling och förebyggande mot angrepp av både sugande och bitande löss,

inklusive

Bovicola bovis

Solenopotes capillatus, Linognathus vituli

Haematopinus eurysternus

Även som ett hjälpmedel vid behandling och förebyggande mot angrepp av både bitande och störande

flugor inklusive

Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca

arter och

Hydrotaea irritans

Till får: För behandling och förebyggande mot angrepp av fästingar

Ixodes ricinus

) och löss

Linognathus ovillus, Bovicola ovis

), stora fårlusen (

Melophagus ovinus

) och för behandling av

sårflugor (oftast

Lucilia spp.

Till lamm: För behandling och förebyggande mot angrepp av fästingar

(Ixodes ricinus

) och löss

Bovicola ovis

4.3

Kontraindikationer

Använd inte på konvalescenta eller sjuka djur.

Använd inte

vid överkänslighet

aktiv substans eller mot

något

hjälpämne.

Användning av läkemedlet utanför indikation hos hundar och katter som inte är målarter kan

leda till neurotoxiska biverkningar (ataxi, kramper, darrningar) och

matsmältningsbiverkningar (hypersalivation, kräkningar). Dessa kan vara livshotande.

Använd inte på djur med omfattande hudlesioner.

4.4

Särskilda varningar för respektive djurslag

Läkemedlet kommer att minska antalet flugor direkt på djuret, men kan inte förväntas eliminera

samtliga flugor på en gård. Resistens mot deltametrin har konstaterats och därför ska den strategiska

användningen av läkemedlet baseras på lokal och regional epidemiologisk information om känslighet

för parasiter, och används tillsammans med andra metoder för växtskydd.

Försiktighet bör vidtas för att undvika följande metoder, eftersom de ökar risken för

resistensutveckling och i slutändan kan leda till ineffektiv behandling:

alltför frekvent och upprepad användning av ektoparasiticider från samma klass under en längre

tid;

underdosering som kan bero på underskattning av kroppsvikt, felaktig administrering av

läkemedlet eller bristande kalibrering av doseringsapparaturen.

Fall av resistens mot deltametrin har rapporterats hos stickande och störande flugor hos nötkreatur och

löss hos får. För att undvika resistens bör läkemedlet endast användas om känsligheten hos den lokala

flugpopulationen mot den aktiva substansen fastställts.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Läkemedlet är endast för utvärtes bruk.

Applicera inte på eller nära djurets ögon och slemhinnor eftersom deltametrin är retande..

Försiktighet bör vidtas för att förhindra slickning av läkemedlet.

Undvik att använda läkemedlet under extremt varmt väder och se till att djuren har tillräcklig tillgång

till vatten.

Läkemedlet ska endast administreras på oskadad hud då toxicitet är möjligt på grund av absorption

från stora hudskador. Dock kan tecken på lokal irritation inträffa efter behandling på hud som redan

angripits.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till

djur

Personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av hjälpämnena ska undvika

kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Bär skyddskläder, inklusive vattentätt förkläde, stövlar och ogenomträngliga handskar vid applicering

av läkemedlet samt vid hantering nyligen behandlade djur.Ta genast av kraftigt förorenade kläder och

tvätta dem innan de används igen.

Tvätta omedelbart bort stänk på huden med tvål och rikligt med vatten.

Tvätta händer och exponerad hud efter hantering av läkemedlet.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med rikligt med rent, rinnande vatten och kontakta läkare.

Vid oavsiktlig förtäring, skölj genast munnen med rikligt med vatten och kontakta läkare.Visa

bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen av läkemedlet.

Läkemedlet innehåller deltametrin som kan förorsaka stickningar, klåda och flammig rodnad på

exponerad hud. Om du känner dig dålig efter att ha arbetat med läkemedlet, sök läkare omedelbart och

visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Övriga försiktighetsåtgärder

Deltametrin är mycket giftigt för gödselfauna, vattenlevande organismer och honungsbin, är persistent

i jord och kan ansamlas i sediment.

Risken för vattenekosystem och gödsel kan minskas genom att undvika alltför frekvent och upprepad

användning av deltametrin (och andra syntetiska pyretroider) hos nötkreatur och får, till exempel

genom användning av en enda behandling per år på samma betesmark.

Risken för vattenekosystem kommer att minskas ytterligare genom att hålla behandlad boskap borta

från vattendrag i en timme genast efter behandling.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Neurologiska tecken (allmän oro eller oförmåga att resa sig, tremor, onormala rörelser) har

observerats. Frekvensen av dessa biverkningar är mycket sällsynta.

Hudreaktioner (fjällande hud, fotosensibilitet och klåda) har observerats inom 48 timmar efter

behandling. Frekvensen av dessa biverkningar är mycket sällsynta.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Laboratoriestudier på råttor och kaniner har inte kunnat påvisa teratogena effekter.

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Använd inte med någon annan insekticid eller akaricid.

Toxiciteten för deltametrin förstärks särskilt i kombination med organfosforföreningar.

4.9

Dos och administreringssätt

För utvärtes bruk. Pour-on applicering.

Dos:

Nötkreatur: 100 mg deltametrin per djur, motsvarande 10 ml av läkemedlet.

Får: 50 mg deltametrin per djur, motsvarande 5 ml av läkemedlet.

Lamm (under 10 kg kroppsvikt eller under 1 månads ålder): 25 mg deltametrin per djur, motsvarande

2,5 ml av läkemedlet.

Läkemedlet måste appliceras utan spädning, mellan skulderbladen på djuret längs ryggens mittlinje

enligt bilderna nedan.

För behandling och förebyggande mot angrepp av fästingar, fårlöss och löss på får, ska ullen delas och

läkemedlet appliceras direkt på djurets hud. För maximal effektivitet är det tillrådligt:

att behandla strax efter klippning (djur med kort ull)

att hålla behandlade får separerade från obehandlade får för att undvika återkommande angrepp

Skyddet mot flugor varar i 4-6 veckor.

Löss på nötkreatur: En engångsapplicering brukar få bort alla löss. Fullständig eliminering av alla löss

kan ta 4-5 veckor under vilka lössen kläcks ur äggen och dödas. Enstaka löss kan överleva på några få

djur.

Stora fårlusen och löss på får: En applicering reducerar förekomsten av angrepp av bitande löss eller

stor fårlus under en period på 4-6 veckor efter behandling.

Fluglarvsangrepp hos får: Applicera direkt på det av larver angripna området så snart fluglarver har

observerats. En applicering säkerställer att fluglarverna avdödas på kort tid. Vid svårare angrepp

rekommenderas att nedsmutsad ull klipps bort innan behandling sker.

Vädrets påverkan på effektens varaktighet har inte studerats.

Varaktigheten av prevention mot

Musca

spp. kan variera.

Läkemedlet ska appliceras med en lämplig doseringsapparatur:

För förpackningsstorlekarna 250 ml och 500 ml används en graderad kammare som är ansluten

till behållaren.

För förpackningsstorlekarna 1 liter och 2,5 liter rekommenderas användning av en lämplig

applikator.

En lämplig applikator ska överensstämma med följande specifikationer:

den ska tillföra doser på 5 ml och 10 ml.

den ska vara försedd med en böjlig slang med en inre diameter mellan 6 mm och 12 mm.

Den rekommenderade användningen av doseringsapparaturerna visas nedan.

Användning av den graderade kammaren på behållarna med 250 ml och 500 ml:

Anslutning av behållarna på 1 och 2,5 liter till rätt applikator:

4.10

Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt

Biverkningar

noterats

efter

överdosering.

Dessa

inkluderar

parestesier

irritation

nötkreatur, samt intermittent urinering eller försök till urinering hos unga lamm. Biverkningarna har

visat sig vara lindriga, övergående och försvinner utan behandling.

4.11

Karenstid(er)

Nötkreatur

Kött och slaktbiprodukter – 18 dagar

Mjölk – noll timmar

Får

Kött och slaktbiprodukter – 35 dagar

Mjölk – 24 timmar

På grund av den signifikanta sannolikheten för att andra, icke behandlade djur, ska korskontamineras

genom slickning, ska behandlade djur hållas avskilda från icke behandlade djur under hela

karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det leda till restmängder hos icke behandlade

djur.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

ATCvet-kod: QP53AC11

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot ektoparasiter, inkl. insektsdödande och repellerande medel.

Pyretriner och pyretroider.

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Deltametrinmolekylen tillhör familjen syntetiska pyretroider. Den kännetecknas av sin insektsdödande

akariciddödande

aktivitet,

verkar

genom

förändra

genomsläppligheten

för

kalciumkanalmolekylen, vilket ger upphov till stark oro (hyperarousal), följt av paralys (bedövning),

med darrningar och parasitdöd.

Två fysiologiska mekanismer bidrar sannolikt till deltametrinresistens:

mutation

molekylära

deltametrinmålet

eller

genomisk

selektion

för

ökat

uttryck

mitokondriella oxidas- och esterasenzymer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter dermal applicering absorberas deltametrin i viss mån genom huden på nötkreatur och får.

Pyretroider metaboliseras via oxidativa och neurotoxiska kanaler.

Den primära utsöndringsvägen för den absorberade mängden i måldjuret är via feces.

5.3

Miljöegenskaper

Deltametrin har potentiellt negativ påverkan på icke-målorganismer, både i vatten och i dynga. Efter

behandling, kan utsöndringen av potentiellt toxiska nivåer av deltametrin ske under en period av 4

veckor.

Avföring innehållande deltametrin som utsöndras på betesmark av behandlade djur kan minska

överflödet av dyngätande organismer vilket kan påverka gödselnedbrytning.

Deltametrin är mycket giftigt för dyngfauna, vattenorganismer och honungsbin, är persistent i jord och

kan ansamlas i sediment

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Triglycerider med medellång kedja

6.2

Viktiga inkompatibiliteter

Inga kända

6.3

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 3 månader

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras upprätt i originalförpackningen.

Förvara behållaren i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras skyddat mot mat, dryck och djurföda.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Flexipack om 250 ml och 500 ml av polyeten med hög densitet och dispenser med två öppningar,

inbyggd graderad kalibreringskammare och värmeförseglat skruvlock av polypropen.

Behållare om 1 liter och 2,5 liter med plan botten av polyeten med hög densitet och förslutningar av

polypropen och induktionsvärmeförseglat foder. Ett lock med pip medföljer förpackningarna om

1 liter och 2,5 liter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande

organismer. Kontaminera inte ytvatten eller diken med läkemedlet eller använda behållare.

Deltametrin har visat sig vara persistent i jord.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bimeda Animal Health Limited

2,3& 4 Airton Close

Tallaght,

Dublin 24

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

52771

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-11-18/2020-12-22

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-02

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen