Darzalex

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-08-2021

Aktiva substanser:
Daratumumab
Tillgänglig från:
Janssen-Cilag International N.V.
ATC-kod:
L01XC24
INN (International namn):
daratumumab
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel, , Monoklonala antikroppar
Terapiområde:
Multipelt myelom
Terapeutiska indikationer:
Multiple MyelomaDarzalex is indicated: in combination with lenalidomide and dexamethasone or with bortezomib, melphalan and prednisone for the treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who are ineligible for autologous stem cell transplant. i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason för behandling av vuxna patienter med nyligen fått diagnosen multipelt myelom som är berättigade till autolog stamcellstransplantation. i kombination med lenalidomid och dexametason, eller bortezomib och dexametason, för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått minst en tidigare behandling. in combination with pomalidomide and dexamethasone for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received one prior therapy containing a proteasome inhibitor and lenalidomide and were lenalidomide refractory, or who have received at least two prior therapies that included lenalidomide and a proteasome inhibitor and have demonstrated disease progression on or after
Produktsammanfattning:
Revision: 16
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004077
Tillstånd datum:
2016-05-20
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004077

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

04-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

03-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

03-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

03-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

03-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

04-11-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

DARZALEX 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

daratumumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad DARZALEX är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får DARZALEX

Hur DARZALEX ges

Eventuella biverkningar

Hur DARZALEX ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad DARZALEX är och vad det används för

Vad DARZALEX är

DARZALEX är ett läkemedel mot cancer som innehåller den aktiva substansen daratumumab. Det

tillhör en grupp av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar är

proteiner som har utformats för att känna igen och sätta sig fast på specifika mål i kroppen.

Daratumumab har utformats för att sätta sig fast på specifika cancerceller i din kropp så att

immunförsvaret kan förstöra cancercellerna.

Vad DARZALEX används för

DARZALEX används till vuxna som är 18 år eller äldre och som har en typ av cancer kallad multipelt

myelom. Det är en cancer i benmärgen.

2.

Vad du behöver veta innan du får DARZALEX

Du får inte behandlas med DARZALEX

om du är allergisk mot daratumumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Använd inte DARZALEX om ovanstående stämmer in på dig. Om du känner dig osäker ska du tala

med läkare eller sjuksköterska innan du får DARZALEX.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får DARZALEX.

Infusionsrelaterade reaktioner

DARZALEX ges genom infusion (dropp) in i en ven. Före och efter varje infusion med DARZALEX

kommer du att få läkemedel som hjälper till att minska risken för infusionsrelaterade reaktioner (se

”Läkemedel som ges under behandlingen med DARZALEX” i avsnitt 3). Sådana reaktioner kan

uppstå under infusionen eller inom 3 dagar efter infusionen.

I vissa fall kan du få en allvarlig allergisk reaktion som kan omfatta svullet ansikte, läppar, mun, tunga

eller hals, svårigheter att svälja eller andas eller kliande utslag (nässelfeber). Vissa allvarliga allergiska

reaktioner och andra allvarliga infusionsrelaterade reaktioner har lett till dödsfall.

Tala genast om för läkare eller sjuksköterska om du får någon av de infusionsrelaterade reaktioner

som listas högst upp i avsnitt 4.

Om du får infusionsrelaterade reaktioner kan du behöva andra läkemedel eller också kan infusionen

behöva saktas ned eller avbrytas. När dessa reaktioner försvinner eller lindras kan infusionen startas

igen.

Det är störst risk att man får sådana reaktioner vid den första infusionen. Om du har fått en

infusionsrelaterad reaktion en gång är det mindre risk att det händer igen. Om du får en kraftig

infusionsreaktion kan det hända att din läkare bestämmer att du inte ska få DARZALEX.

Minskat antal blodkroppar

DARZALEX kan minska antalet vita blodkroppar som hjälper kroppen att bekämpa infektioner, och

blodkroppar som kallas blodplättar och som gör att blodet koagulerar. Tala om för läkare eller

sjuksköterska om du får symtom på infektion såsom feber, eller symtom på minskat antal blodplättar

såsom blåmärken eller blödningar.

Blodtransfusioner

Om du behöver få en blodtransfusion tar man först ett blodprov för att kontrollera din blodtyp.

DARZALEX kan påverka resultaten av det blodprovet. Tala om för personen som tar provet att du

behandlas med DARZALEX.

Hepatit B

Tala om för läkare om du någonsin haft eller nu kan ha hepatit B-infektion. Skälet till detta är att

DARZALEX kan leda till återaktivering av hepatit B-virus. Läkaren kommer att kontrollera dig med

avseende på tecken på denna infektion före, under och en tid efter behandlingen med DARZALEX.

Tala omedelbart om för läkare om du får förvärrad trötthet eller gulnande hud eller ögonvitor.

Barn och ungdomar

Ge inte DARZALEX till barn eller ungdomar under 18 år. Anledningen till detta är att det inte är känt

hur läkemedlet kommer att påverka dem.

Andra läkemedel och DARZALEX

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Graviditet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får DARZALEX om du är gravid, tror att du kan vara

gravid eller planerar att skaffa barn.

Om du blir gravid under behandlingen med detta läkemedel ska du genast tala om det för läkare eller

sjuksköterska. Du och din läkare kommer att bestämma om nyttan av läkemedlet är större än risken för

ditt barn.

Preventivmedel

Kvinnor som behandlas med DARZALEX ska använda effektiva preventivmedel under behandlingen

och under 3 månader efter behandlingen.

Amning

Du och din läkare avgör om nyttan med amningen överväger riskerna för ditt barn. Anledningen till

detta är att läkemedlet kan passera över i bröstmjölk och det är inte känt hur läkemedlet kan påverka

barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig trött efter att ha tagit DARZALEX vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller

använda maskiner.

DARZALEX innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 9,3 mg natrium (huvudingrediens i hushålls-/bordssalt) i varje 5 ml

injektionsflaska. Det motsvarar 0,46 % av det rekommenderade högsta dagliga kostintaget av natrium

för en vuxen.

Detta läkemedel innehåller 37,3 mg natrium (huvudingrediens i hushålls-/bordssalt) i varje 20 ml

injektionsflaska. Det motsvarar 1,86 % av det rekommenderade högsta dagliga kostintaget av natrium

för en vuxen.

3.

Hur DARZALEX ges

Hur mycket DARZALEX ska du få?

Din läkare kommer att räkna ut din dos och doseringsschema av DARZALEX. Dosen av DARZALEX

baseras på din kroppsvikt.

Vanlig startdos av DARZALEX är 16 mg per kg kroppsvikt. DARZALEX kan ges ensamt eller

tillsammans med andra läkemedel som används för att behandla multipelt myelom.

När det ges ensamt ska DARZALEX ges enligt följande:

en gång i veckan under de första 8 veckorna

därefter en gång varannan vecka i 16 veckor

därefter en gång var 4:e vecka så länge som ditt tillstånd inte förvärras.

När DARZALEX ges tillsammans med andra läkemedel kan din läkare ändra tiden mellan doserna

och hur många behandlingar du ska få.

Under första veckan kan din läkare ge dig dosen DARZALEX uppdelat på två dagar i följd.

Hur läkemedlet ges

Du får DARZALEX av en läkare eller sjuksköterska. Det ges i form av dropp i ett blodkärl

(”intravenös infusion”) under flera timmar.

Läkemedel som ges under behandlingen med DARZALEX

Du kan få läkemedel som minskar risken att få bältros.

Före varje infusion med DARZALEX kommer du att få läkemedel som hjälper till att minska risken

för infusionsrelaterade reaktioner. Det kan vara:

läkemedel mot allergiska reaktioner (antihistaminer)

läkemedel mot inflammation (kortikosteroider)

läkemedel mot feber (t.ex. paracetamol).

Efter varje infusion med DARZALEX kommer du att få läkemedel (t.ex. kortikosteroider) för att

minska risken för infusionsrelaterade reaktioner.

Personer med andningsproblem

Om du har andningsproblem, t.ex. astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kommer du att

få läkemedel som du inhalerar och som hjälper mot dina andningsproblem:

läkemedel som hjälper luftvägarna i lungorna att hålla sig öppna (bronkdilaterare)

läkemedel som minskar svullnad och irritation i lungorna (kortikosteroider)

Om du har fått för stor mängd av DARZALEX

Detta läkemedel kommer att ges av läkare eller sjuksköterska. Om det osannolika skulle inträffa att du

får för mycket (en överdos) kommer din läkare att kontrollera om du får några biverkningar.

Om du glömmer ett behandlingstillfälle med DARZALEX

Det är mycket viktigt att du kommer till alla inbokade behandlingstillfällen för att din behandling ska

fungera. Om du glömmer ett behandlingstillfälle ska du boka in ett nytt så fort som möjligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Infusionsrelaterade reaktioner

Tala genast om för läkare eller sjuksköterska om du får något av följande tecken på en

infusionsrelaterad reaktion under eller inom 3 dagar efter infusionen. Du kan behöva andra läkemedel,

eller också kan man behöva sakta ned eller avbryta infusionen.

Dessa reaktioner omfattar följande symtom:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

frossa

halsont, hosta

illamående

kräkningar

kliande, rinnande eller täppt näsa

andfåddhet eller andra andningsproblem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

obehag i bröstet

yrsel eller svimningskänsla (blodtrycksfall)

klåda

väsande andning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Allvarlig allergisk reaktion som kan omfatta svullet ansikte, läppar, mun, tunga eller hals,

svårigheter att svälja eller andas eller kliande utslag (nässelfeber). Se avsnitt 2.

Om du får någon av ovanstående infusionsrelaterade reaktioner, ska du genast tala om det för läkare

eller sjuksköterska.

Andra biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

feber

kraftig trötthet

diarré

förstoppning

minskad aptit

huvudvärk

nervskada som kan ge stickningar, domningar eller smärta

högt blodtryck

muskelspasmer

svullna händer, vrister eller fötter

svaghetskänsla

ryggsmärta

frossa

lunginfektion (lunginflammation)

luftrörskatarr

infektioner i luftvägarna – t.ex. i näsa, bihålor eller svalg

lågt antal röda blodkroppar som transporterar syre i blodet (anemi, blodbrist)

lågt antal vita blodkroppar som hjälper till att bekämpa infektioner (neutropeni, lymfopeni,

leukopeni)

lågt antal av en typ av blodkroppar som kallas blodplättar och som hjälper blodet att koagulera

(trombocytopeni)

onormal känsla i huden (en stickande eller krypande känsla).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer)

vätskeansamling i lungorna som leder till andfåddhet

influensa

urinvägsinfektion

svår infektion som påverkar hela kroppen (sepsis)

uttorkning

svimning

hög blodsockernivå

låg kalciumnivå i blodet

bukspottkörtelinflammation

en typ av herpesvirusinfektion (cytomegalovirusinfektion).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

leverinflammation (hepatit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur DARZALEX ska förvaras

DARZALEX förvaras på sjukhuset eller kliniken.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Sjukvårdspersonalen kommer att kasta

allt läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är daratumumab. 1 ml koncentrat innehåller 20 mg daratumumab. Varje

injektionsflaska med 5 ml koncentrat innehåller 100 mg daratumumab. Varje injektionsflaska

med 20 ml koncentrat innehåller 400 mg daratumumab.

Övriga innehållsämnen är: koncentrerad ättiksyra, mannitol (E421), polysorbat 20,

natriumacetattrihydrat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor (se ”DARZALEX

innehåller natrium” i avsnitt 2).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

DARZALEX är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning och är en färglös till gul vätska.

DARZALEX tillhandahålls i en kartong med 1 injektionsflaska av glas.

DARZALEX tillhandahålls också som en insättningsförpackning innehållande 11 injektionsflaskor:

(6 x 5ml injektionsflaskor + 5 x 20 ml injektionsflaskor).

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Tillverkare

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

NL-2333 CB Leiden

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tηλ: +30 210 80 90 000

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +44 1 494 567 444

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.

Bered injektionsvätskan med aseptisk teknik enligt följande:

Beräkna dosen (mg), erforderlig total volym (ml) DARZALEX-lösning och antalet

DARZALEX injektionsflaskor som krävs baserat på patientens vikt.

Kontrollera att DARZALEX-lösningen är färglös till gul. Använd ej om det finns

ogenomskinliga partiklar, missfärgning eller andra främmande partiklar.

Använd aseptisk teknik och töm ut en lika stor volym 0,9 % natriumklorid från

infusionspåsen/behållaren som den erforderliga volymen DARZALEX-lösning.

Dra upp erforderlig volym DARZALEX-lösning och späd till lämplig volym genom att tillsätta

den till infusionspåsen/behållaren med 0,9 % natriumklorid. Infusionspåsarna/behållarna måste

vara av polyvinylklorid (PVC), polypropen/polypropylen (PP), polyetylen (PE) eller

polyolefinblandning (PP+PE). Späd under lämpliga aseptiska förhållanden. Kassera eventuellt

oanvänt läkemedel i injektionsflaskan.

Vänd försiktigt påsen/behållaren uppochner för att blanda lösningen. Skaka inte.

Granska parenterala läkemedel avseende partiklar eller missfärgningar innan administrering.

Eftersom daratumumab är ett protein kan det bildas mycket små, genomskinliga till vita

proteinhaltiga partiklar i den utspädda lösningen. Använd ej om det finns synliga

ogenomskinliga partiklar, missfärgningar eller främmande partiklar.

Eftersom DARZALEX inte innehåller något konserveringsmedel ska den utspädda lösningen

administreras inom 15 timmar (inklusive infusionstiden) vid rumstemperatur (15 °C - 25 °C)

och i rumsbelysning.

Om den spädda lösningen inte används omedelbart kan den innan administrering förvaras i upp

till 24 timmar vid kylskåpsbetingelser (2 °C - 8 °C) och i skydd mot ljus. Får ej frysas.

Administrera den utspädda lösningen genom intravenös infusion med ett infusionsset med en

flödesregulator och ett sterilt, icke-pyrogent, lågproteinbindande in-line-filter av polyetersulfon

(PES) (porstorlek 0,22 eller 0,2 µm). Infusionsset av polyuretan (PU), polybutadien (PBD),

PVC, PP eller PE måste användas.

DARZALEX får inte ges samtidigt med andra läkemedel i samma intravenösa infart.

Spara inte några oanvända rester av infusionen för återanvändning. Ej använt läkemedel och

avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Bipacksedel: Information till patienten

DARZALEX 1 800 mg injektionsvätska, lösning

daratumumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad DARZALEX är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får DARZALEX

Hur DARZALEX ges

Eventuella biverkningar

Hur DARZALEX ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad DARZALEX är och vad det används för

Vad DARZALEX är

DARZALEX är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen daratumumab. Det tillhör en

grupp av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar är proteiner som

har utformats för att känna igen och sätta sig fast på specifika mål i kroppen. Daratumumab har

utformats för att sätta sig fast på specifika onormala blodceller i din kropp så att immunförsvaret kan

förstöra dessa celler.

Vad DARZALEX används för

DARZALEX används till vuxna som är 18 år eller äldre och som har en typ av cancer kallad multipelt

myelom. Det är en cancer i benmärgen.

DARZALEX används också till vuxna som är 18 år eller äldre som har en blodsjukdom som kallas

”AL amyloidos”. Vid AL amyloidos tillverkar onormala blodceller höga halter av onormala proteiner

som lagras i olika organ, vilket gör att organen inte fungerar som de ska.

2.

Vad du behöver veta innan du får DARZALEX

Du får inte behandlas med DARZALEX

om du är allergisk mot daratumumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Använd inte DARZALEX om ovanstående stämmer in på dig. Om du känner dig osäker ska du tala

med läkare eller sjuksköterska innan du får DARZALEX.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får DARZALEX.

Infusionsrelaterade reaktioner

DARZALEX ges som en subkutan injektion med en tunn nål för att injicera läkemedlet under huden.

Före och efter varje injektion får du läkemedel som hjälper till att minska risken för

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

DARZALEX 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje 5 ml injektionsflaska innehåller 100 mg daratumumab (20 mg daratumumab per ml).

Varje 20 ml injektionsflaska innehåller 400 mg daratumumab (20 mg daratumumab per ml).

Daratumumab är en human monoklonal IgG1κ-antikropp mot CD38-antigen framställd i en cellinje

från däggdjur (Chinese Hamster Ovary [CHO]) med hjälp av rekombinant DNA-teknik.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje 5 ml och 20 ml injektionsflaska med DARZALEX innehåller 0,4 mmol respektive 1,6 mmol

(9,3 mg respektive 37,3 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Lösningen är färglös till gul.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

DARZALEX är indicerat:

i kombination med lenalidomid och dexametason eller med bortezomib, melfalan och prednison

för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som inte är

lämpliga för autolog stamcellstransplantation.

i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason för behandling av vuxna patienter

med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som är lämpliga för autolog

stamcellstransplantation.

i kombination med lenalidomid och dexametason, eller bortezomib och dexametason, för

behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare

behandling.

som monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt

myelom där tidigare behandling inkluderade en proteasomhämmare och ett immunmodulerande

medel och med uppvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

DARZALEX ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal i en miljö där utrustning för

återupplivning är tillgänglig.

För att minska risken för infusionsrelaterade reaktioner (IRR) ska profylaktiska läkemedel ges såväl

före som efter infusionen med daratumumab. Se nedan ”Rekommenderade samtidiga läkemedel”,

”Hantering av infusionsrelaterade reaktioner” och avsnitt 4.4.

Dosering

Doseringsschema i kombination med lenalidomid (regim med 4-veckorscykel) och vid monoterapi

Den rekommenderade dosen är DARZALEX 16 mg/kg kroppsvikt administrerat som en intravenös

infusion i enlighet med följande doseringsschema i Tabell 1.

Tabell 1:

Doseringsschema för DARZALEX i kombination med lenalidomid och

dexametason (Rd) (dosregim med 4-veckorscykel) och monoterapi

Vecka

Schema

Vecka 1 till 8

en gång i veckan (totalt 8 doser)

Vecka 9 till 24

varannan vecka (totalt 8 doser)

Vecka 25 och framåt till sjukdomsprogression

var fjärde vecka

Första dosen vid dos varannan vecka ges vecka 9

Första dosen vid dos var fjärde vecka ges vecka 25

Dexametason ska administreras med dosen 40 mg/vecka (eller med en reducerad dos på 20 mg/vecka

för patienter > 75 år).

Information om dos och schema för läkemedel som administreras samtidigt med DARZALEX finns i

avsnitt 5.1 och produktresumén för respektive produkt.

Doseringsschema i kombination med bortezomib, melfalan och prednison (regim med 6-veckorscykel)

Den rekommenderade dosen är DARZALEX 16 mg/kg kroppsvikt administrerat som en intravenös

infusion i enlighet med följande doseringsschema i Tabell 2.

Tabell 2:

Doseringsschema för DARZALEX i kombination med bortezomib, melfalan och

prednison ([VMP]; dosregim med 6-veckorscykel)

Vecka

Schema

Vecka 1 till 6

en gång i veckan (totalt 6 doser)

Vecka 7 till 54

var tredje vecka (totalt 16 doser)

Vecka 55 och framåt tills sjukdomsprogression

var fjärde vecka

Första dosen vid dos var tredje vecka ges vecka 7

Första dosen vid dos var fjärde vecka ges vecka 55

Bortezomib ges två gånger i veckan i vecka 1, 2, 4 och 5 under den första 6-veckorscykeln, följt av en

gång i veckan i vecka 1, 2, 4 och 5 under ytterligare åtta 6-veckorscykler. Information om VMP-dos

och doseringsschema för administrering samtidigt med DARZALEX finns i avsnitt 5.1.

Doseringsschema i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (regim med 4-

veckorscykel) för behandling av nyligen diagnostiserade patienter lämpliga för autolog

stamcellstransplantation (ASCT)

Den rekommenderade dosen är DARZALEX 16 mg/kg kroppsvikt administrerat som en intravenös

infusion i enlighet med följande doseringsschema i Tabell 3.

Tabell 3:

Doseringsschema för DARZALEX i kombination med bortezomib, talidomid och

dexametason ([VTd]; dosregim med 4-veckorscykel)

Behandlingsfas

Vecka

Schema

Induktion

Vecka 1 till 8

en gång i veckan (totalt 8 doser)

Vecka 9 till 16

varannan vecka (totalt 4 doser)

Avbryt för högdoskemoterapi och ASCT

Konsolidering

Vecka 1 till 8

varannan vecka (totalt 4 doser)

Första dosen vid dos varannan vecka ges vecka 9

Första dosen vid dos varannan vecka ges vecka 1 när behandlingen återupptas efter ASCT

Dexametason ska administreras med dosen 40 mg på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 och 23 i cykel 1 och 2,

och med dosen 40 mg på dag 1-2 och 20 mg på följande doseringsdagar (dag 8, 9, 15, 16) i cykel 3-4.

Dexametason 20 mg ska administreras på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16 i cykel 5 och 6.

Information om dos och schema för läkemedel som administreras samtidigt med DARZALEX finns i

avsnitt 5.1 och i produktresumén för respektive produkt.

Doseringsschema i kombination med bortezomib (dosregim med 3-veckorscykel)

Den rekommenderade dosen är DARZALEX 16 mg/kg kroppsvikt administrerat som en intravenös

infusion i enlighet med följande doseringsschema i Tabell 4.

Tabell 4:

Doseringsschema för DARZALEX i kombination med bortezomib och

dexametason (Vd) (dosregim med 3-veckorscykel)

Vecka

Schema

Vecka 1 till 9

en gång i veckan (totalt 9 doser)

Vecka 10 till 24

var tredje vecka (totalt 5 doser)

Vecka 25 och framåt tills sjukdomsprogression

var fjärde vecka

Första dosen vid dos var tredje vecka ges vecka 10

Första dosen vid dos var fjärde vecka ges vecka 25

Dexametason ska administreras med dosen 20 mg på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 och 12 i de första

8 cyklerna med behandling med bortezomib, eller med en reducerad dos på 20 mg/vecka för patienter

> 75 år, underviktiga (BMI < 18,5), dåligt kontrollerad diabetes mellitus eller tidigare intolerans mot

steroidbehandling.

Information om dos och schema för läkemedel som administreras samtidigt med DARZALEX finns i

avsnitt 5.1 och produktresumén för respektive produkt.

Infusionshastigheter

Efter spädning ska DARZALEX-infusionen administreras intravenöst med inledande

infusionshastighet enligt Tabell 5 nedan. En stegvis upptrappning av infusionshastigheten ska endast

övervägas vid frånvaro av infusionsreaktioner.

För att underlätta administreringen kan den första förskrivna dosen på 16 mg/kg i vecka 1 delas upp på

två efter varandra följande dagar, dvs. 8 mg/kg på dag 1 respektive dag 2. Se tabell 5 nedan.

Tabell 5:

Infusionshastigheter för administrering av DARZALEX (16 mg/kg)

Spädnings-

volym

Inledande

hastighet

(första timmen)

Stegvis

hastighetshöjninga

Maximal

hastighet

Infusion vecka 1

Alternativ 1 (infusion, enkeldos)

Vecka 1, dag 1

(16 mg/kg)

1 000 ml

50 ml/tim

50 ml/tim varje

timme

200 ml/tim

Alternativ 2 (infusion med uppdelad dos)

Vecka 1, dag 1

(8 mg/kg)

500 ml

50 ml/tim

50 ml/tim varje

timme

200 ml/tim

Vecka 1, dag 2

(8 mg/kg)

500 ml

50 ml/tim

50 ml/tim varje

timme

200 ml/tim

Infusion vecka 2

(16 mg/kg)b

500 ml

50 ml/tim

50 ml/tim varje

timme

200 ml/tim

Efterföljande

infusioner (vecka 3

och framåt,

16 mg/kg)c

500 ml

100 ml/tim

50 ml/tim varje

timme

200 ml/tim

Stegvis upptrappning av infusionshastigheten ska endast övervägas vid frånvaro av infusionsreaktioner.

En spädningsvolym på 500 ml för dosen på 16 mg/kg ska endast användas om det inte fanns några infusionsrelaterade

reaktioner under föregående vecka. Använd annars en spädningsvolym på 1 000 ml.

En modifierad inledande hastighet (100 ml/timme) för efterföljande infusioner (dvs. vecka 3 och framåt) ska endast

användas om det inte fanns några infusionsrelaterade reaktioner under föregående infusion. Fortsätt annars enligt

instruktionerna som anges i tabellen för infusionshastigheten i vecka 2.

Hantering av infusionsrelaterade reaktioner

För att minska risken för infusionsrelaterade reaktioner ska premedicinering ges före behandling med

DARZALEX.

Vid varje infusionsrelaterad reaktion, oavsett grad/svårighetsgrad, ska DARZALEX-infusionen

omedelbart avbrytas och symtomen behandlas.

Hantering av infusionsrelaterade reaktioner kan dessutom kräva att infusionshastigheten sänks eller att

DARZALEX sätts ut enligt nedan (se avsnitt 4.4).

Grad 1-2 (lindrig till måttlig): När reaktionssymtomen har försvunnit ska infusionen återupptas

med högst hälften av den hastighet vid vilken den infusionsrelaterade reaktionen uppträdde. Om

patienten inte får några ytterligare symtom på infusionsrelaterade reaktioner kan

upptrappningen av infusionshastigheten fortsätta i kliniskt lämpliga steg och intervall upp till en

maxhastighet på 200 ml/timme (Tabell 5).

Grad 3 (allvarlig): När reaktionssymtomen har försvunnit kan det övervägas att återuppta

infusionen med högst hälften av den hastighet vid vilken reaktionen uppträdde. Om patienten

inte får några ytterligare symtom på infusionsrelaterade reaktioner kan upptrappningen av

infusionshastigheten fortsätta i lämpliga steg och intervall (Tabell 5). Ovanstående förfarande

ska upprepas om grad 3-symtom återkommer. DARZALEX ska sättas ut permanent om

patienten får en infusionsreaktion av grad 3 eller högre en tredje gång.

Grad 4 (livshotande): DARZALEX-behandlingen ska sättas ut permanent.

Glömd dos

Om en planerad dos av DARZALEX glöms bort ska dosen ges så snart som möjligt och

doseringsschemat justeras på motsvarande sätt så att behandlingsintervallet bibehålls.

Dosmodifiering

Inga dosreduktioner av DARZALEX bör göras. Dosfördröjning kan krävas så att antalet blodkroppar

kan återhämta sig vid hematologisk toxicitet (se avsnitt 4.4). För information om läkemedel som ges i

kombination med DARZALEX, se produktresumén för respektive produkt.

Rekommenderade samtidiga läkemedel

Premedicinering före infusion

För att minska risken för infusionsrelaterade reaktioner ska premedicinering ges till alla patienter 1–

3 timmar före varje infusion av DARZALEX enligt följande:

Kortikosteroid (långverkande eller medellångverkande)

Monoterapi:

Metylprednisolon 100 mg eller motsvarande, administrerat intravenöst. Efter den andra

infusionen kan kortikosteroiddosen reduceras (60 mg metylprednisolon, oralt eller

intravenöst).

Kombinationsbehandling:

Dexametason 20 mg (eller motsvarande) administrerat före varje infusion med

DARZALEX. När dexametason är den bakgrundsregimsspecifika kortikosteroiden

fungerar dexametasondosen istället som premedicinering före infusionen de dagar då

DARZALEX-infusioner ges (se avsnitt 5.1).

Dexametason ges intravenöst före den första infusionen med DARZALEX och oral

administrering kan övervägas före efterföljande infusioner. Ytterligare

bakgrundsregimspecifika kortikosteroider (t.ex. prednison) ska inte tas på samma dagar

som DARZALEX-infusioner när patienter har fått dexametason som premedicinering

före infusionen.

Antipyretika (oralt paracetamol 650–1 000 mg)

Antihistamin (oralt eller intravenöst difenhydramin 25–50 mg eller motsvarande).

Läkemedel efter infusion

Efter infusion ska läkemedel som reducerar risken för fördröjda IRR administreras enligt följande:

Monoterapi:

Oral kortikosteroid (20 mg metylprednisolon eller motsvarande dos av en medellångverkande

eller långverkande kortikosteroid i enlighet med lokala riktlinjer) ska ges de första två dagarna

efter varje infusion (med början dagen efter infusionen).

Kombinationsbehandling:

Överväg administrering med oralt metylprednisolon i låg dos (≤ 20 mg) eller motsvarande

dagen efter DARZALEX-infusionen. Om en bakgrundsregimspecifik kortikosteroid (t.ex.

dexametason, prednison) administreras dagen efter DARZALEX-infusionen behövs eventuellt

inte några ytterligare läkemedel efter infusionen (se avsnitt 5.1).

Dessutom, för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom i anamnesen, ska läkemedel som

inkluderar kort- och långverkande bronkdilaterare och inhalerade kortikosteroider övervägas. Om

patienten inte får några kraftiga infusionsrelaterade reaktioner efter de fyra första infusionerna kan

läkaren efter eget omdöme sätta ut dessa inhalerade läkemedel som getts efter infusion.

Profylax mot reaktivering av herpes zoster-virus

Antiviral profylax ska övervägas för att förebygga reaktivering av herpes zoster-virus.

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Inga formella studier har utförts med daratumumab hos patienter med nedsatt njurfunktion. Baserat på

populationsfarmakokinetiska analyser krävs ingen dosjustering för patienter med nedsatt njurfunktion

(se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Inga formella studier har utförts med daratumumab hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser krävs ingen dosjustering för patienter med nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Äldre

Ingen dosjustering anses nödvändig (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för DARZALEX för barn under 18 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga (se avsnitt 5.1).

Administreringssätt

DARZALEX är avsett för intravenös användning. Den administreras som en intravenös infusion efter

spädning med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning. Anvisningar om spädning av

läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Infusionsrelaterade reaktioner

DARZALEX kan orsaka allvarliga IRR, inklusive anafylaktiska reaktioner (se avsnitt 4.8). Dessa

reaktioner kan vara livshotande och dödsfall har rapporterats.

Alla patienter ska övervakas under hela infusionen för eventuella infusionsrelaterade reaktioner. För

patienter som upplever infusionsrelaterade infusioner oavsett grad, ska övervakningen fortsätta efter

infusionen tills symtomen försvinner.

I kliniska studier rapporterades infusionsrelaterade reaktioner hos ungefär hälften av alla patienter som

behandlades med DARZALEX.

Majoriteten av de infusionsrelaterade reaktionerna uppträdde vid den första infusionen och var av

grad 1–2 (se avsnitt 4.8). Fyra procent av alla patienter fick en infusionsrelaterad reaktion i samband

med mer än en infusion. Allvarliga reaktioner har förekommit, inklusive bronkospasm, hypoxi,

dyspné, hypertoni, larynxödem och lungödem. De vanligaste symtomen var nästäppa, hosta,

halsirritation, frossa, kräkningar och illamående. Mindre vanliga symtom var väsande andning,

allergisk rinit, pyrexi, obehag i bröstet, pruritus och hypotoni (se avsnitt 4.8).

Patienter ska premedicineras med antihistaminer, antipyretika och kortikosteroider för att minska

risken för infusionsrelaterade reaktioner innan behandling med DARZALEX. DARZALEX-

infusionen ska avbrytas vid varje infusionsrelaterad reaktion oavsett svårighetsgrad och medicinsk

hantering/understödjande behandling mot infusionsrelaterade reaktioner ska sättas in vid behov. För

patienter med infusionsrelaterade reaktioner av grad 1, 2 eller 3 ska infusionshastigheten sänkas när

infusionen återupptas. Om en anafylaktisk reaktion eller livshotande (grad 4) infusionsreaktion uppstår

ska lämplig akut återupplivning omedelbart sättas in. Behandlingen med DARZALEX ska omedelbart

och permanent sättas ut (se avsnitt 4.2 och 4.3).

För att minska risken för fördröjda infusionsrelaterade reaktioner ska orala kortikosteroider ges till alla

patienter efter infusionerna med DARZALEX. Dessutom ska läkemedel efter infusion övervägas (t.ex.

inhalerade kortikosteroider, kort- och långverkande bronkdilaterare) till patienter med kronisk

obstruktiv lungsjukdom i anamnesen, för att hantera respiratoriska komplikationer om sådana skulle

uppträda (se avsnitt 4.2).

Neutropeni/trombocytopeni

DARZALEX kan öka neutropeni och trombocytopeni som inducerats av bakgrundsbehandlingen (se

avsnitt 4.8).

Det totala antalet blodkroppar ska regelbundet övervakas under behandlingen i enlighet med

produktresuméerna för bakgrundsbehandlingarna. Patienter med neutropeni ska övervakas för tecken

på infektion. DARZALEX kan behöva senareläggas så att antalet blodkroppar återställs.

DARZALEX-dosen bör inte reduceras. Överväg stödbehandling med transfusioner eller

tillväxtfaktorer.

Interferens med indirekt antiglobulintest (IAT, också kallad indirekt Coombs test)

Daratumumab binder till CD38 som förekommer i låga nivåer på erytrocyter vilket kan leda till ett

positivt indirekt Coombs test. Daratumumab-medierat positivt indirekt Coombs test kan kvarstå i upp

till 6 månader efter den sista daratumumab-infusionen. Man ska vara uppmärksam på att daratumumab

bundet till erytrocyter kan maskera detektering av antikroppar mot svaga antigener i patientens serum.

Bestämningar av en patients AB0- och Rh-blodgrupp påverkas inte.

Patientens blod ska typbestämmas och screenas innan behandling med daratumumab påbörjas.

Fenotypbestämning enligt lokala rutiner kan övervägas innan behandling med daratumumab påbörjas.

Genotypbestämning av erytrocyter påverkas inte av daratumumab och kan utföras när som helst.

Vid en planerad transfusion ska blodcentralen göras uppmärksam på denna interferens med indirekta

antiglobulintester (se avsnitt 4.5). Om en akut transfusion blir nödvändig kan icke-korstestade

AB0/RhD-kompatibla erytrocyter ges i enlighet med lokal blodbankspraxis.

Interferens med bestämning av komplett remission (CR)

Daratumumab är en human monoklonal IgGκ-antikropp som kan detekteras vid både

serumproteinelektrofores (SPE) och analys genom immunofixering (IFE), som används vid klinisk

övervakning av endogent M-protein (se avsnitt 4.5). Denna interferens kan påverka bestämningen av

CR och sjukdomsprogressionen hos vissa patienter med IgGκ-myelomprotein.

Reaktivering av hepatit B-virus (HBV)

Fall av reaktivering av hepatit B-virus, vissa med dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som

behandlas med DARZALEX. Alla patienter ska screenas för HBV innan behandling med

DARZALEX inleds.

Patienter med tecken på positiv HBV-serologi ska övervakas med avseende på kliniska tecken och

laboratoriefynd på HBV-reaktivering under och i minst sex månader efter avslutad behandling med

DARZALEX. Patienterna ska behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer. Man ska överväga att

rådfråga en specialist på hepatit om kliniskt nödvändigt.

Hos patienter som utvecklar reaktivering av HBV under behandling med DARZALEX ska

behandlingen med DARZALEX avbrytas och lämplig behandling sättas in. Återupptagande av

behandling med DARZALEX hos patienter vars HBV-reaktivering är under tillräcklig kontroll ska

diskuteras med läkare som är expert på behandling av HBV.

Hjälpämnen

Varje 5 ml och 20 ml injektionsflaska med DARZALEX innehåller 0,4 mmol respektive 1,6 mmol

(9,3 mg respektive 37,3 mg) natrium. Det motsvarar 0,46 % respektive 1,86 % av det högsta dagliga

intaget på 2 g natrium som WHO rekommenderar för en vuxen.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Daratumumab är en monoklonal IgG1κ-antikropp och det är osannolikt att renal utsöndring och

leverenzymmedierad metabolism av intakt daratumumab skulle utgöra betydande eliminationsvägar.

Varierande uttryck av läkemedelsmetaboliserande enzymer förväntas inte i sig påverka elimineringen

av daratumumab. På grund av dess höga affinitet till en unik epitop på CD38 förväntas daratumumab

inte påverka läkemedelsmetaboliserande enzymer.

Kliniska farmakokinetiska utvärderingar av daratumumab i kombination med lenalidomid,

pomalidomid, talidomid, bortezomib och dexametason har inte visat några kliniskt relevanta

läkemedelsinteraktioner mellan daratumumab och dessa småmolekylära läkemedel.

Interferens med indirekt antiglobulintest (IAT, också kallad indirekt Coombs test)

Daratumumab binder till CD38 på erytrocyter och interfererar med kompatibilitetstestning inklusive

antikroppsscreening och korstestning (se avsnitt 4.4). Metoder för att minska interferens av

daratumumab omfattar behandling av testerytrocyter med ditiotreitol (DTT) för att bryta

daratumumabs bindning, eller andra lokalt validerade metoder. Eftersom blodgruppssystemet Kell

också är känsligt för DTT-behandling ska Kell-negativa enheter användas efter uteslutande eller

identifiering av alloantikroppar med hjälp av DTT-behandlade erytrocyter. Alternativt kan även

fenotyp- eller genotypbestämning övervägas (se avsnitt 4.4).

Interferens med serumproteinelektrofores och immunofixeringstester

Daratumumab kan detekteras via serumproteinelektrofores (SPE) samt analys genom immunofixering

(IFE), som används för att övervaka sjukdomsrelaterade monoklonala immunoglobuliner (M-protein).

Detta kan ge upphov till falskt positiva resultat från SPE- och IFE-analyser för patienter med IgGκ-

myelomprotein, vilket påverkar den inledande bedömningen av kompletta remissioner enligt

kriterierna från International Myeloma Working Group (IMWG). Hos patienter med ett bestående och

mycket bra partiellt svar, där interferens från daratumumab misstänks, överväg användning av en

validerad daratumumab-specifik IFE-analys för att skilja daratumumab från eventuellt kvarvarande

endogent M-protein i patientens serum, så att bestämningen av en komplett remission underlättas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/preventivmedel

Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under och i 3 månader efter utsättande av

daratumumab-behandling.

Graviditet

Det finns inga data från människor eller djur för att bedöma risken vid användning av daratumumab

under graviditet. Det är känt att monoklonala IgG1-antikroppar passerar placenta efter den första

trimestern av graviditeten. Daratumumab ska därför inte användas under graviditet om inte nyttan med

behandlingen för kvinnan anses överväga de potentiella riskerna för fostret. Om patienten blir gravid

medan hon tar detta läkemedel, ska hon informeras om den potentiella risken för fostret.

Amning

Det är okänt om daratumumab utsöndras i bröstmjölk hos människa eller djur.

IgG från modern utsöndras i human bröstmjölk men överförs inte till cirkulationen hos neonatala eller

nyfödda/spädbarn i betydande mängder eftersom det bryts ned i mag-tarmkanalen och inte absorberas.

Effekten av daratumumab på nyfödda/spädbarn är inte känd. Man behöver besluta om man ska avbryta

amningen eller avbryta/avstå från behandling med DARZALEX efter att man tagit hänsyn till fördelen

med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data för att fastställa eventuella effekter av daratumumab på fertiliteten hos

män eller kvinnor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

DARZALEX har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Trötthet har dock rapporterats hos patienter som tar daratumumab och hänsyn ska tas till detta vid

framförande av fordon eller vid användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna av alla grader (≥ 20 % av patienterna) var IRR, trötthet, illamående,

diarré, förstoppning, pyrexi, dyspné, hosta, neutropeni, trombocytopeni, anemi, perifert ödem, asteni,

perifer sensorisk neuropati och övre luftvägsinfektion. Allvarliga biverkningar var sepsis, pneumoni,

bronkit, övre luftvägsinfektion, lungödem, influensa, pyrexi, dehydrering, diarré och förmaksflimmer.

Tabell över biverkningar

Tabell 6 sammanfattar de biverkningar som uppträdde hos patienter som behandlades med

DARZALEX. Informationen återspeglar exponering för DARZALEX (16 mg/kg) hos 2 066 patienter

med multipelt myelom inklusive 1 910 patienter som fick DARZALEX i kombination med

bakgrundsregimer och 156 patienter som fick DARZALEX som monoterapi. Biverkningar efter

marknadsintroduktionen är också inkluderade.

I studie MMY3006 var utbytet av CD34+-celler numeriskt lägre i D-VTd-armen jämfört med VTd-

armen (median: D-VTd: 6,3 x 10

/kg; VTd: 8,9 x 10

/kg) och bland dem som slutförde mobiliseringen

fick fler patienter i D-VTd-gruppen plerixafor jämfört med de i VTd-armen (D-VTd: 21,7 %;

VTd: 7,9 %). Graden av implantation och hematopoetisk rekonstitution var likartad bland de

transplanterade individerna i D-VTd- och VTd-armarna (D-VTd: 99,8 %; VTd: 99,6 %; uppmätt

genom återhämtning av neutrofiler > 0,5 x 10

/l, leukocyter > 1,0 x 10

/l och trombocyter > 50 x 10

utan transfusion).

Frekvenser definieras som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000) och mycket sällsynta (< 1/10 000).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad, om relevant.

Tabell 6:

Biverkningar hos patienter med multipelt myelom behandlade med DARZALEX

16 mg/kg

Organsystemklass

Biverkning

Frekvens

Incidens (%)

Alla grader

Grad 3-4

Infektioner och infestationer

Övre luftvägsinfektion

Mycket vanliga

Bronkit

Pneumoni

Urinvägsinfektion

Vanliga

Influensa

Sepsis

Cytomegalovirus-

infektion

< 1*

Reaktivering av hepatit

B-virus

Mindre vanliga

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni

Mycket vanliga

Trombocytopeni

Anemi

Lymfopeni

Leukopeni

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Sällsynta

Metabolism och nutrition

Minskad aptit

Mycket vanliga

Hyperglykemi

Vanliga

Hypokalcemi

Dehydrering

Centrala och perifera

nervsystemet

Perifer sensorisk

neuropati

Mycket vanliga

Huvudvärk

< 1*

Parestesi

< 1

Synkope

Vanliga

Hjärtat och blodkärl

Förmaksflimmer

Vanliga

Blodkärl

Hypertoni

Mycket vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Mycket vanliga

< 1*

Dyspné

Lungödem

Vanliga

< 1

Magtarmkanalen

Förstoppning

Mycket vanliga

Diarré

Illamående

Kräkningar

Pankreatit

Vanliga

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Ryggsmärta

Mycket vanliga

Muskelspasmer

< 1*

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Trötthet

Mycket vanliga

Perifert ödem

Pyrexi

Asteni

Frossa

Vanliga

< 1*

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Infusionsrelaterad

reaktion

Mycket vanliga

Ingen grad 4

Anger grupperade termer

Biverkning efter marknadsintroduktionen

Infusionsrelaterade reaktioner inkluderar termer som av prövarna bestämts vara relaterade till infusionen, se nedan

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/302459/2020

EMEA/H/C/004077

Darzalex (daratumumab)

Sammanfattning av Darzalex och varför det är godkänt inom EU

Vad är Darzalex och vad används det för?

Darzalex är ett läkemedel mot cancer som används för att behandla vuxna med multipelt myelom

(cancer i benmärgen). Till patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom ges det i följande fall:

I kombination med läkemedlen lenalidomid och dexametason eller med bortezomib, melfalan och

prednison för att behandla patienter som inte kan få autolog stamcellstransplantation

(transplantation av patientens egna blodproducerande celler). Bortezomib, lenalidomid och

melfalan används för att behandla multipelt myelom, och dexametason och prednison dämpar

aktiviteten hos immunsystemet.

I kombination med bortezomib, talidomid (ett annat läkemedel som ges för att behandla multipelt

myelom) och dexametason till patienter som kan få autolog stamcellstransplantation.

Till patienter med tidigare behandlat multipelt myelom ges det i följande fall:

I kombination med dexametason plus antingen lenalidomid eller bortezomib.

Som enda behandling när sjukdomen har kommit tillbaka efter behandling med cancerläkemedel

(bland annat läkemedel som kallas proteasomhämmare) och immunmodulerande läkemedel (som

verkar på immunsystemet) eller när sjukdomen inte förbättrats med dessa läkemedel.

Multipelt myelom är sällsynt och Darzalex klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som

används vid sällsynta sjukdomar) den 17 juli 2013. Mer information om klassificeringen som

särläkemedel finns här: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Darzalex innehåller den aktiva substansen daratumumab.

Hur används Darzalex?

Darzalex är receptbelagt och ska ges av sjukvårdspersonal på en plats där allvarliga reaktioner kan

behandlas snabbt.

Darzalex (daratumumab)

EMA/302459/2020

Sida 2/4

Det ges antingen som infusion (dropp) i en ven eller som injektion under huden. Hur stor dos som

rekommenderas beror på hur läkemedlet ges. Hur ofta Darzalex ska ges beror på vilka andra

läkemedel som ges samtidigt. Behandlingen inleds vanligen med en dos Darzalex i veckan. Före och

efter behandlingen med Darzalex får patienterna läkemedel som minskar risken för reaktioner på

behandlingen. Om läkemedlet ges som infusion kan läkaren minska infusionshastigheten eller avbryta

behandlingen om patienten får svåra infusionsrelaterade reaktioner.

För att få mer information om hur du använder Darzalex, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Darzalex?

Den aktiva substansen i Darzalex, daratumumab, är en monoklonal antikropp (en typ av protein) som

har utformats för att binda till proteinet CD38, som finns i stora mängder på ytan av multipelt myelom-

celler. När daratumumab binder till CD38 på multipelt myelom-cellerna aktiveras immunsystemet till

att döda cancercellerna.

Vilka fördelar med Darzalex har visats i studierna?

Tidigare behandlat multipelt myelom

Darzalex som enda läkemedel undersöktes i två huvudstudier på sammanlagt 196 patienter med

multipelt myelom vars sjukdom återkom efter, eller inte svarade på, minst två tidigare behandlingar,

bland annat med en proteasomhämmare och ett immunmodulerande läkemedel. Huvudeffektmåttet

var andelen patienter som svarade på behandlingen (definierat som att ett protein som finns i multipelt

myelom-celler försvann helt eller minskade med minst 50 procent). Omkring 29 procent av patienterna

som fick Darzalex i en dos på 16 mg/kg (31 av 106 patienter) svarade på behandlingen i den ena

studien, och 36 procent (15 av 42 patienter) i den andra studien. I dessa studier jämfördes inte

Darzalex med någon annan behandling.

Darzalex som gavs i kombination med dexametason och antingen lenalidomid eller bortezomib

undersöktes i två ytterligare huvudstudier. Dessa gjordes på patienter vars multipla myelom återkom

efter behandling med andra läkemedel eller inte svarade på behandlingen. Huvudeffektmåttet var hur

länge patienterna levde utan att deras sjukdom förvärrades. I den första studien på 569 patienter

levde 78 procent av patienterna som fick Darzalex i kombination med dexametason och lenalidomid i

18 månader utan att sjukdomen förvärrades, jämfört med 52 procent av dem som fick dexametason

och lenalidomid. I den andra studien på 498 patienter levde 61 procent av patienterna som fick

Darzalex i kombination med dexametason och bortezomib i 12 månader utan att sjukdomen

förvärrades, jämfört med 27 procent av dem som fick dexametason och bortezomib.

En annan studie på 522 patienter med multipelt myelom som återkommit efter tidigare behandling

eller inte svarat på behandling, visade att Darzalex givet som injektion under huden inte hade sämre

effekt mot denna sjukdom än Darzalex givet som infusion i en ven: 41 procent av patienterna (108 av

263) svarade på behandling med injektion och 37 procent (96 av 259) svarade på behandling med

infusion.

Nydiagnostiserat multipelt myelom

Darzalex som gavs i kombination med dexametason och lenalidomid jämfördes med dexametason och

lenalidomid hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom som inte kunde få autolog

stamcellstransplantation. Studien omfattade 737 patienter och 70 procent av patienterna som fick

Darzalex (daratumumab)

EMA/302459/2020

Sida 3/4

Darzalex i kombination med dexametason och lenalidomid levde i 36 månader utan att sjukdomen

förvärrades, jämfört med 39 procent av dem som fick dexametason och lenalidomid.

Darzalex som gavs i kombination med bortezomib, melfalan och prednison jämfördes med behandling

med bortezomib, melfalan och prednison i en studie på 706 patienter med nydiagnostiserat multipelt

myelom som inte kunde få autolog stamcellstransplantation. Omkring 28 månader efter att studien

inleddes levde 70 procent (246 av 350) av patienterna som fick Darzalex plus en kombination av de tre

andra läkemedlen utan att sjukdomen förvärrats, jämfört med 49 procent (174 av 356) av patienterna

som fick bortezomib, melfalan och prednison.

Darzalex har också undersökts på patienter som kunde få autolog stamcellstransplantation. I studien,

som omfattade 1 085 patienter, jämfördes Darzalex kombinerat med bortezomib, talidomid och

dexametason med en kombination av bortezomib, talidomid och dexametason utan Darzalex, som

båda gavs i fyra behandlingscykler före transplantation och två cykler efteråt. När 100 dagar gått efter

transplantationen visade tester att alla tecken på myelom var borta på omkring 29 procent av

patienterna som fått Darzalex-kombinationen och 20 procent av dem som fått enbart bortezomib,

talidomid och dexametason.

Vilka är riskerna med Darzalex?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Darzalex (kan förekomma hos minst 1 av 5 användare)

är reaktioner i samband med infusionen, trötthet, orkeslöshet, feber, illamående, diarré, förstoppning,

perifert ödem (svullnad i fotleder och fötter), hosta, övre luftvägsinfektioner (t.ex. infektioner i näsa

och svalg), andningssvårigheter, neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar),

anemi (lågt antal röda blodkroppar), trombocytopeni (lågt antal blodplättar) och perifer sensorisk

neuropati (nervskada i armar och ben). Allvarliga biverkningar är pneumoni (lunginflammation),

bronkit (inflammation i luftvägarna i lungorna), övre luftvägsinfektion, lungödem (vätskeansamling i

lungorna), influensa, feber, uttorkning, diarré och förmaksflimmer (oregelbundna snabba

sammandragningar i hjärtats förmak). En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för

Darzalex finns i bipacksedeln.

Varför är Darzalex godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Darzalex är större än riskerna och

att läkemedlet kan godkännas för användning i EU. Darzalex administrerat som enda läkemedel var

effektivt när det gäller att behandla multipelt myelom hos patienter vars sjukdom förvärrats trots

tidigare behandling med minst två andra läkemedel. Darzalex i kombination med dexametason plus

antingen lenalidomid eller bortezomib har också visats vara effektivt hos patienter som genomgått

annan behandling för multipelt myelom. När Darzalex användes tillsammans med lenalidomid och

dexametason eller med bortezomib, melfalan och prednison var det effektivt för att behandla patienter

med nydiagnostiserat multipelt myelom som inte kunde få autolog stamcellstransplantation.

Kombinationen med bortezomib, talidomid och dexametason var till fördel för patienter som kan

komma i fråga för en sådan transplantation. Patienter med multipelt myelom har begränsade

behandlingsalternativ och Darzalex utgör ett alternativ då det verkar på ett annat sätt än befintliga

behandlingar. Darzalex biverkningar anses vara acceptabla och hanterbara.

Darzalex fick ursprungligen ett villkorat godkännande eftersom fler uppgifter om läkemedlet skulle

komma. Då företaget lämnat de ytterligare uppgifter som krävdes har godkännandet ändrats från

villkorat till fullständigt godkännande.

Darzalex (daratumumab)

EMA/302459/2020

Sida 4/4

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Darzalex?

Företaget som marknadsför Darzalex kommer att tillhandahålla utbildningsmaterial till all vårdpersonal

som förväntas hantera läkemedlet, för att informera dem om att läkemedlet kan påverka resultaten av

blodprov (indirekt Coombs test) som används för att bestämma lämpligheten för blodtransfusioner.

Patienter som ordineras Darzalex kommer att få ett patientkort med liknande information.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Darzalex har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Darzalex kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Darzalex utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Darzalex

Den 20 maj 2016 beviljades Darzalex ett villkorat godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Den 28 april 2017 ändrades detta godkännande till ett fullständigt godkännande för försäljning.

Mer information om Darzalex finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/darzalex.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen