Daptomycin Reddy 350 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

30-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

21-12-2020

Aktiva substanser:
daptomycin
Tillgänglig från:
Reddy Holding GmbH
ATC-kod:
J01XX09
INN (International namn):
daptomycin
Dos:
350 mg
Läkemedelsform:
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
daptomycin 350 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 st; Injektionsflaska, 5 x 1 st
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54928
Tillstånd datum:
2017-09-12

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Daptomycin Reddy 350 mg pulver till injektions-/ infusionsvätska, lösning

Daptomycin Reddy 500 mg pulver till injektions-/ infusionsvätska, lösning

daptomycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Daptomycin Reddy är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Daptomycin Reddy

Hur du Daptomycin Reddy ges

Eventuella biverkningar

Hur Daptomycin Reddy ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Daptomycin Reddy är och vad det används för

Den aktiva substansen i Daptomycin Reddy pulver till injektions-/ infusionsvätska, lösning är

daptomycin. Daptomycin är ett antibakteriellt medel som kan hämma tillväxten av vissa bakterier.

Vad används det för?

Daptomycin Reddy används för behandling av infektioner i huden och vävnader under huden hos

vuxna och hos barn och ungdomar (1 till 17 år). Det används även för att behandla infektioner i blodet

i samband med infektioner i huden.

Daptomycin Reddy används även hos vuxna för att behandla infektioner i vävnader som klär insidan

av hjärtat (inklusive hjärtklaffar) orsakade av en sorts bakterie som kallas

Staphylococcus aureus.

används även för att behandla infektioner i blodet orsakade av samma bakterie i samband med

infektioner i hjärtat.

Beroende på vilken typ av infektion(er) du har, ordinerar din läkare eventuellt även andra

antibakteriella medel medan du behandlas med Daptomycin Reddy.

Daptomycin som finns i Daptomycin Reddy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du får Daptomycin Reddy

Du ska inte behandlas med Daptomycin Reddy

om du är allergisk mot daptomycin eller mot natriumhydroxid eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om ovanstående stämmer in på dig, tala då om det för din läkare eller sjuksköterska. Om du tror

att du är allergisk, fråga din läkare eller sjuksköterska om råd.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Daptomycin Reddy:

Om du har eller tidigare har haft problem med njurarna. Din läkare kan behöva ändra dosen

Daptomycin Reddy (se avsnitt 3 i denna bipacksedel).

I enstaka fall kan patienter som behandlas med Daptomycin Reddy få ömhet eller smärta i muskler

eller muskelsvaghet (se ytterligare information i avsnitt 4 i denna bipacksedel). Om så sker tala

om det för din läkare. Din läkare tar ett blodprov och talar om huruvida du ska fortsätta

behandlingen med Daptomycin Reddy eller inte. Symtomen försvinner vanligen inom några dagar

efter att du har avslutat behandlingen med Daptomycin Reddy.

Om du är mycket överviktig. Det är möjligt att halten Daptomycin Reddy i ditt blod blir högre än

den hos personer av medelvikt. Du kan behöva genomgå noggranna kontroller med avseende på

biverkningar.

Om något av ovanstående stämmer in på dig, tala med din läkare eller sjuksköterska innan du tar

Daptomycin Reddy.

Tala om för din läkare snarast om du får något av följande symtom:

Allvarliga, akuta allergiska reaktioner har observerats hos patienter under behandling med nästan

alla antibakteriella läkemedel, även daptomycin. Informera läkare eller sjuksköterska snarast om

du upplever symtom på allergisk reaktion, t ex väsande andning, svårigheter att andas, svullnad av

ansikte, nacke och hals, hudutslag och nässelutslag, feber (se avsnitt 4 i bipacksedeln för mer

information).

Ovanliga stickningar eller domningar i händer eller fötter, känselbortfall eller rörelsesvårigheter.

Tala om för din läkare om detta uppträder. Din läkare kommer bestämma huruvida du ska fortsätta

behandlingen.

Diarré, speciellt om den är blodig eller slemmig, eller om diarrén blir allvarlig eller långvarig.

Nytillkommen eller förvärrad feber, hosta eller svårigheter att andas. Detta kan vara tecken på en

sällsynt men allvarlig lungsjukdom kallad eosinofil lunginflammation. Din läkare kommer att

kontrollera dina lungors tillstånd och bedöma om du bör fortsätta behandlingen med Daptomycin

Reddy eller inte.

Blodprover

Daptomycin Reddy kan påverka analysmetoden av blodprover som mäter blodets förmåga att levra

sig. Blodprovet kan felaktigt tyda på dålig koagulationsförmåga trots att det egentligen inte föreligger

något fel på ditt blod. Det är därför viktigt att din läkare tar din behandling med Daptomycin Reddy i

beaktande. Vänligen informera din läkare om att du behandlas med Daptomycin Reddy.

Din läkare kommer ta blodprov för att kontrollerna dina muskler både innan du börjar behandlingen

samt regelbundet under behandlingen med Daptomycin Reddy.

Barn och ungdomar

Daptomycin Reddy ska inte ges till barn under 1 år då djurstudier har indikerat att denna åldersgrupp

kan uppleva svåra biverkningar.

Användning till äldre

Patienter över 65 år kan ges samma dos som andra vuxna förutsatt att njurarna fungerar bra.

Andra läkemedel och Daptomycin Reddy

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är framförallt viktigt att du informerar om följande:

Läkemedel som kallas statiner eller fibrater (som sänker blodfetterna) eller ciklosporin (ett

läkemedel som används vid transplantation för att förhindra organavstötning eller vid tillstånd som

t.ex. reumatoid artrit eller atopisk dermatit). Det är möjligt att risken för muskelbiverkningar är

större om du under behandlingen med Daptomycin Reddy samtidigt tar något av dessa preparat

(eller andra preparat som kan påverka muskulaturen). Din läkare kan bestämma att du inte ska få

Daptomycin Reddy eller att du tillfälligt ska sluta med det andra läkemedlet.

Smärtlindrande läkemedel, så kallade icke-steroida, antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller

COX-2-hämmare (t.ex. celecoxib). Dessa läkemedel kan påverka utsöndringen av Daptomycin

Reddy via njurarna.

Orala antikoagulantia (t.ex. warfarin), vilka är läkemedel som förhindrar att blodet levrar sig. Det

kan vara nödvändigt för din läkare att mäta din blodlevringstid.

Graviditet och amning

Daptomycin Reddy ges normalt inte till gravida kvinnor. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta

läkemedel.

Amma inte om du behandlas med Daptomycin Reddy, eftersom läkemedlet kan passera över i

bröstmjölken och skulle kunna påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte känt att Daptomycin Reddy skulle ha någon effekt på din förmåga att köra bil eller använda

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Daptomycin Reddy innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur Daptomycin Reddy ges

Daptomycin Reddy ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska.

Vuxna (18 år eller äldre)

Storleken på dosen du får beror på din vikt och på vilken typ av infektion du har. Den vanliga dosen

för vuxna är:

4 mg per kilo (kg) kroppsvikt en gång om dagen vid hudinfektioner eller

6 mg per kg kroppsvikt en gång om dagen vid infektion i hjärtat eller infektion i blodet i samband

med infektioner i huden eller hjärtat.

Hos vuxna patienter ges dosen direkt i blodbanan (intravenöst) antingen som en infusion under

30 minuter eller som en injektion under cirka 2 minuter.

Samma dos rekommenderas till patienter över 65 år förutsatt att deras njurar fungerar bra.

Om din njurfunktion är nedsatt kanske du får Daptomycin Reddy mer sällan, t.ex. en gång varannan

dag. Om du behandlas med dialys och om din nästa dos Daptomycin Reddy ska ges på en dialysdag,

får du vanligen Daptomycin Reddy administrerat efter avslutad dialys.

Barn och ungdomar (1 till 17 år)

Doseringen för barn och ungdomar (1 till 17 år) är beroende av patientens ålder och vilken typ av

infektion som behandlas. Den här dosen ges direkt in i blodbanan (i en ven), som en infusion pågående

i cirka 30–60 minuter.

Behandlingstidens längd

En behandlingskur varar normalt 1 till 2 veckor vid hudinfektioner. Vid infektioner i blodet eller

hjärtat samt vid infektioner i huden bestämmer din läkare hur länge du ska behandlas.

Detaljerad instruktion för användning och hantering ges i slutet av denna bipacksedel.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De allvarligaste biverkningarna beskrivs nedan:

Mycket sällsynta allvarliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Överkänslighetsreaktion (allvarlig allergisk reaktion inklusive allergisk chock, angioödem,

läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symptom [DRESS]) har rapporterats i enstaka fall

under administrering av daptomycin. Dessa allvarliga allergiska reaktioner kräver omedelbart

medicinskt omhändertagande. Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du får något av

följande symtom:

bröstsmärta eller tryck över bröstet

utslag med blåsor, ibland i munnen och på könsorgan

svullnad i halsen

snabb eller svag puls

pipande ljud i bröstet

feber

skakningar eller darrningar

blodvallningar

yrsel

svimning

metallsmak i munnen.

Tala om för din läkare snarast om du får oförklarlig muskelsmärta, -ömhet eller -svaghet.

Muskelproblem kan i mycket sällsynta fall (rapporterat hos mindre än 1 patient per 10 000) vara

allvarliga och leda till muskelnedbrytning (rabdomyolys), som i sin tur kan skada njurarna.

Allvarliga biverkningar som har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

En sällsynt men potentiellt allvarlig lungsjukdom kallad eosinofil lunginflammation har rapporterats

hos patienter som fått daptomycin, oftast efter mer än 2 veckor av behandling. Symtomen kan

inkludera svårigheter att andas, nytillkommen eller förvärrad hosta, eller nytillkommen eller förvärrad

feber. Tala om för din läkare eller sjuksköterska snarast om du upplever dessa symtom.

Om du får upphöjda eller vätskefyllda hudfläckar över ett stort område på kroppen, tala snarast med

din läkare eller sjuksköterska.

De mest frekvent rapporterade biverkningarna beskrivs nedan:

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

svampinfektioner såsom torsk

urinvägsinfektion

minskat antal röda blodkroppar (lågt blodvärde)

yrsel, ångest, sömnsvårigheter

huvudvärk

feber, svaghet (asteni)

högt eller lågt blodtryck

förstoppning, buksmärta

diarré, illamående eller kräkningar

väderspänning

svullen buk eller uppkördhet

hudutslag eller klåda

smärta, klåda eller rodnad vid stickstället

smärta i armar eller ben

blodtest visar högre nivåer av leverenzymer eller kreatinfosfokinas (CK).

Andra biverkningar som kan förekomma under behandling med Daptomycin Reddy beskrivs nedan:

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

blodsjukdomar (t.ex. ökat antal av små blodkroppar som kallas blodplättar, vilket kan öka

blodets tendens att levra sig, eller ökat antal av en viss typ vita blodkroppar)

nedsatt aptit

stickningar eller domningar i händer eller fötter, smakrubbningar

skakningar

ändringar i hjärtrytm, blodvallningar

matsmältningsbesvär (dyspepsi), inflammation i tungan

kliande hudutslag

muskelsmärta, kramper eller svaghet, muskelinflammation (myosit), ledsmärta

njurproblem

inflammation och irritation i slidan

allmän värk eller svaghet, trötthet (fatigue)

blodprov visar förhöjda värden för blodsocker, serumkreatinin, myoglobin, eller

laktatdehydrogenas (LDH), förlängd blodlevringstid eller rubbningar i saltbalansen

kliande ögon.

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

gulfärgning av hud och ögonvitor

förlängd protrombintid (koaguleringstid).

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

Antibakteriellt-associerad kolit inkluderande pseudomembranös kolit (allvarlig eller långvarig diarré

som är blodig och/eller slemmig, med samtidig buksmärta eller feber), ökad benägenhet att få

blåmärken, blödande tandkött eller näsblod.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Daptomycin Reddy ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2–8 °C).

Efter beredning: Kemisk och fysikalisk stabilitet hos färdigberedd lösning i injektionsflaskan har

visats för 12 timmar vid 25 °C och upp till 48 timmar vid 2–8 °C. Kemisk och fysikalisk stabilitet hos

den utspädda lösningen i infusionspåsar har fastställts till 12 timmar vid 25 °C eller 24 timmar vid 2–

8 °C.

För en 30-minuters intravenös infusion ska den totala förvaringstiden (beredd lösning i

injektionsflaska och utspädd lösning i infusionspåse) vid 25 °C inte överskrida 12 timmar (eller

24 timmar vid 2–8 °C).

För en 2-minuters intravenös injektion ska förvaringstiden för den rekonstituerade lösningen i

injektionsflaska vid 25 °C inte överskrida 12 timmar (eller 48 timmar vid 2–8 °C).

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Produkten innehåller inga

konserveringsmedel eller bakteriostatiska medel. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden

före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2–8 °C, såvida

inte upplösning/utspädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. respektive EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du ser några tecken på synliga försämringar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är daptomycin.

Daptomycin Reddy 350 mg: En flaska med pulver innehåller 350 mg daptomycin.

En ml ger 50 mg daptomycin efter rekonstituering med 7 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml

(0,9 %).

Daptomycin Reddy 500 mg: En flaska med pulver innehåller 500 mg daptomycin.

En ml ger 50 mg daptomycin efter rekonstituering med 10 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml

(0,9 %).

Övrigt innehållsämne är natriumhydroxid (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Daptomycin Reddy pulver till injektions-/ infusionsvätska, lösning tillhandahålls som en svagt gul till

ljust brun frystorkad kaka eller pulver i en glasflaska. Det blandas med en vätska så att en lösning

erhålls innan det ges.

Daptomycin Reddy är tillgänglig i förpackningar innehållande 1 flaska eller 5 flaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Reddy Holding GmbH

Kobelweg 95

86156 Augsburg

Tyskland

Betapharm Arzneimittel GmbH

Kobelweg 95

86156 Augsburg

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-06-30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

OBS! Se Produktresumén före förskrivning.

Anvisningar om användning och hantering

350 mg pulver till injektions-/ infusionsvätska, lösning

500 mg pulver till injektions-/ infusionsvätska, lösning

Till vuxna kan daptomycin administreras intravenöst som en infusion under 30 minuter eller som en

injektion under 2 minuter. Till skillnad från hos vuxna, ska daptomycin inte administreras som

injektion under en 2-minutersperiod hos pediatriska patienter. Pediatriska patienter i åldern 7 till 17 år

ska ges daptomycin som en infusion under 30 minuter. Hos pediatriska patienter som är yngre än 7 år

och som ges en dos om 9–12 mg/kg, ska daptomycin administreras under 60 minuter. Beredningen av

lösningen för infusion kräver ett extra utspädningssteg, vilket beskrivs nedan.

Daptomycin Reddy som intravenös infusion under 30 eller 60 minuter

En koncentration om 50 mg/ml Daptomycin Reddy för infusion erhålls genom beredning av den

frystorkade produkten med 7 ml (för Daptomycin Reddy 350 mg i pulverform) natriumkloridlösning

för injektion 9 mg/ml (0,9 %).

En koncentration om 50 mg/ml Daptomycin Reddy för infusion erhålls genom beredning av den

frystorkade produkten med 10 ml (för Daptomycin Reddy 500 mg i pulverform) natriumkloridlösning

för injektion 9 mg/ml (0,9 %).

Den frystorkade produkten tar cirka 15 minuter att lösa upp. Den rekonstituerade produkten är en klar

lösning. Det kan finnas några små bubblor eller skum runt kanten på injektionsflaskan.

För beredning av Daptomycin Reddy som intravenös infusion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering eller spädning av frystorkat

Daptomycin Reddy.

För rekonstituering:

Daptomycin Reddy 350 mg: Ta av snäpp-locket i polypropen så att gummiproppens centrala delar

blir synliga. Torka av gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning

och låt den torka. Efter rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan

yta. Dra upp 7 ml (för Daptomycin Reddy 350 mg i pulverform) natriumkloridlösning för

injektion 9 mg/ml (0,9 %) i en injektionsspruta med en steril överföringsnål som är 21 gauge eller

mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera sedan långsamt i injektionsflaskan

genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot flaskans vägg.

Daptomycin Reddy 500 mg: Ta av snäpplocket i polypropen så att gummiproppens centrala delar

blir synliga. Torka av gummiproppen med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning och låt

den torka. Efter rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan yta. Dra

upp 10 ml (för Daptomycin Reddy 500 mg i pulverform) natriumkloridlösning för injektion

9 mg/ml (0,9 %) i en injektionsspruta med en steril överföringsnål med grovleken 21 gauge eller

mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera sedan långsamt i injektionsflaskan

genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot flaskans vägg.

Rotera sedan flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad lösning erhålls.

För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen noggrant kontrolleras visuellt för att

säkerställa att produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar

med Daptomycin Reddy kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %)

(normal volym 50 ml)

För spädning:

Avlägsna långsamt den på lämpligt sätt rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från

injektionsflaskan med en ny steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter, genom att vända

injektionsflaskan upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd en

injektionsspruta och för in nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan upp och ner

och dra upp lösningen i sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan nålen tas ur, dra ut

kolven så långt det går så att all lösning dras upp från den upp och nervända injektionsflaskan.

Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos erhålls.

Överför den rekonstituerade dosen som krävs till 50 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Den rekonstituerade och utspädda lösningen ska därefter infunderas intravenöst under 30 eller

60 minuter.

Daptomycin Reddy är inte fysikaliskt eller kemiskt kompatibelt med lösningar som innehåller glukos.

Följande har visats vara kompatibla vid tillsats till infusionslösningar som innehåller daptomycin:

aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamicin, flukonazol, levofloxacin, dopamin, heparin och

lidokain.

Den totala förvaringstiden (beredd lösning i injektionsflaska och utspädd lösning i infusionspåse) vid

25 °C ska inte överskrida 12 timmar (24 timmar i kylskåp).

Stabiliteten av utspädd lösning i infusionspåse är 12 timmar vid 25 °C eller 24 timmar vid förvaring i

kylskåp vid 2–8 °C.

Daptomycin Reddy som en 2 minuter lång intravenös injektion (endast vuxna patienter)

Använd inte vatten för rekonstituering av Daptomycin Reddy för intravenös injektion. Daptomycin

Reddy ska enbart rekonstitueras med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

En koncentration om 50 mg/ml Daptomycin Reddy för injektion erhålls genom beredning av den

frystorkade produkten med 7 ml (för Daptomycin Reddy 350 mg i pulverform) natriumkloridlösning

för injektion 9 mg/ml (0,9 %).

En koncentration om 50 mg/ml Daptomycin Reddy för injektion erhålls genom beredning av den

frystorkade produkten med 10 ml (för Daptomycin Reddy 500 mg i pulverform) natriumkloridlösning

för injektion 9 mg/ml (0,9 %).

Den frystorkade produkten tar cirka 15 minuter att lösa upp. Den rekonstituerade produkten är en klar

lösning. Det kan finnas några små bubblor eller skum runt kanten på injektionsflaskan.

För beredning av Daptomycin Reddy som intravenös injektion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering av frystorkat Daptomycin Reddy.

Daptomycin Reddy 350 mg: Ta av snäpplocket i polypropen så att gummiproppens centrala delar

blir synliga. Torka av gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning

och låt den torka. Efter rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan

yta. Dra upp 7 ml (för Daptomycin Reddy 350 mg i pulverform) natriumkloridlösning för

injektion 9 mg/ml (0,9 %) i en injektionsspruta med en steril överföringsnål som är 21 gauge eller

mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera sedan långsamt i injektionsflaskan

genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot flaskans vägg.

Daptomycin Reddy 500 mg: Ta av snäpplocket i polypropen så att gummiproppens centrala delar

blir synliga. Torka av gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning

och låt den torka. Efter rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan

yta. Dra upp 10 ml (för Daptomycin Reddy 500 mg i pulverform) natriumkloridlösning för

injektion 9 mg/ml (0,9%) i en injektionsspruta med en steril överföringsnål som är 21 gauge eller

mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera sedan långsamt i injektionsflaskan

genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot flaskans vägg.

Rotera sedan flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad lösning erhålls.

För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen kontrolleras visuellt för att säkerställa att

produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar med Daptomycin

Reddy kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Avlägsna långsamt den rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från injektionsflaskan

med en steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter.

Vänd injektionsflaskan upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd en ny

injektionsspruta och för in nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan upp och ner

och dra upp lösningen i sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan nålen tas ur, dra ut

kolven så långt det går så att all lösning dras upp från den upp och nervända injektionsflaskan.

Byt till en ny nål inför den intravenösa injektionen.

Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos erhålls.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter ges som en långsam intravenös injektion under

2 minuter.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning hos den rekonstituerade lösningen i injektionsflaskan

har visats för 12 timmar vid 25 °C och upp till 48 timmar vid förvaring i kylskåp (2–8 °C).

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är

förvaringstiden före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar

vid 2–8 °C, såvida inte upplösning/utspädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska

förhållanden.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom dem som nämns ovan.

Injektionsflaskor med Daptomycin Reddy är endast avsedda för engångsbruk. Eventuell oanvänd

lösning som finns kvar i injektionsflaskan ska kasseras.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Daptomycin Reddy 350 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Daptomycin Reddy 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Daptomycin Reddy 350 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning:

Varje injektionsflaska innehåller 350 mg daptomycin.

En ml ger 50 mg daptomycin efter rekonstituering med 7 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Daptomycin Reddy 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning:

Varje injektionsflaska innehåller 500 mg daptomycin.

En ml ger 50 mg daptomycin efter rekonstituering med 10 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Svagt gul till ljust brun frystorkad kaka eller pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Daptomycin Reddy är indicerat för behandling av följande infektioner (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Vuxna och pediatriska patienter (1 till 17 år) med komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

(cSSTI).

Vuxna patienter med högersidig infektiös endokardit (RIE) orsakad av

Staphylococcus aureus.

Det rekommenderas att organismens antibakteriella känslighet tas i beaktande innan beslut fattas

om daptomycin ska användas. Beslutet ska vara baserat på råd från expert. Se

avsnitt 4.4 och 5.1.

Vuxna och pediatriska (1 till 17 år) patienter med

Staphylococcus aureus

-bakteriemi (SAB). Hos

vuxna ska användning vid bakteriemi vara associerat med RIE eller med cSSTI. Hos pediatriska

patienter ska användning vid bakteriemi vara associerat med cSSTI.

Daptomycin är aktivt endast mot grampositiva bakterier (se avsnitt 5.1). Vid blandade infektioner där

gramnegativa och/eller vissa typer av anaeroba bakterier misstänks, ska Daptomycin Reddy

administreras tillsammans med andra lämpliga antibakteriella medel.

Officiella riktlinjer om lämplig användning av antibakteriella medel ska beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

I kliniska studier på patienter gavs daptomycin som en infusion under minst 30 minuter. Klinisk

erfarenhet av administrering av daptomycin som en 2 minuter lång injektion saknas. Detta

administreringssätt har enbart studerats på friska frivilliga. Jämfört med samma dos av daptomycin

givet som en 30 minuter lång intravenös infusion sågs däremot inga kliniskt viktiga skillnader

avseende farmakokinetik eller säkerhetsprofil (se även avsnitt 4.8 och 5.2).

Dosering

Vuxna

cSSTI utan samtidig SAB: Daptomycin Reddy 4 mg/kg administreras en gång var 24:e timme i 7–

14 dagar eller tills infektionen är utläkt (se avsnitt 5.1).

cSSTI med samtidig SAB: Daptomycin Reddy 6 mg/kg administreras en gång var 24:e timme. Se

nedan för dosjustering till patienter med nedsatt njurfunktion. Behandlingen kan behöva pågå

längre än 14 dagar beroende på den bedömda risken för komplikationer hos den enskilda

patienten.

Känd eller misstänkt RIE orsakad av

Staphylococcus aureus

: Daptomycin Reddy 6 mg/kg

administreras en gång var 24:e timme. Se nedan för dosjustering till patienter med nedsatt

njurfunktion. Behandlingens längd bör överensstämma med tillgängliga officiella

rekommendationer.

Daptomycin Reddy administreras intravenöst i 0,9 % natriumkloridlösning (se avsnitt 6.6).

Daptomycin Reddy bör inte användas oftare än en gång per dag.

Nivåer av kreatinfosfokinas (CPK) måste mätas vid baseline och vid regelbundna intervall (minst

varje vecka) under behandlingen (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Daptomycin utsöndras huvudsakligen genom njurarna.

På grund av begränsad klinisk erfarenhet (se tabell och fotnoter nedan) ska daptomycin användas till

vuxna patienter med någon grad av nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <80 ml/min) endast när

den förväntade kliniska nyttan anses överväga den potentiella risken. Hos alla patienter med någon

grad av nedsatt njurfunktion ska behandlingssvaret, njurfunktionen och kreatinkinasnivåerna (CK)

följas noga (se även avsnitt 4.4 och 5.2). Doseringsregim för daptomycin hos pediatriska patienter med

nedsatt njurfunktion har inte fastställts.

Dosjustering hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion beroende på indikation och

kreatininclearance.

Indikation

Kreatinclearance

Doseringsrekommendation

Kommentarer

cSSTI utan SAB

≥30 ml/min

4 mg/kg en gång dagligen

Se avsnitt 5.1

<30 ml/min

4 mg/kg var 48:e timme

(1, 2)

RIE eller cSSTI

associerad med SAB

≥30 ml/min

6 mg/kg en gång dagligen

Se avsnitt 5.1

<30 ml/min

6 mg/kg var 48:e timme

(1, 2)

cSSTI = komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner; SAB =

Staphylococcus aureus

-bakteriemi

(1) Säkerheten och effekten av anpassning av dosintervallet har inte utvärderats i kontrollerade

kliniska studier och rekommendationen baseras på farmakokinetiska studier och resultat från

modellering (se avsnitt 4.4 och 5.2).

(2) Samma dosjusteringar, vilka är baserade på farmakokinetiska data från friska frivilliga och resultat

från farmakokinetisk modellering, rekommenderas till vuxna patienter som genomgår hemodialys

eller kontinuerlig ambulant peritonealdialys (CAPD). Daptomycin ska om möjligt administreras

efter avslutad dialys på dialysdagar (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte nödvändig vid administrering av daptomycin till patienter med lindrigt eller

måttligt nedsatt leverfunktion (Child–Pugh-klass B) (se avsnitt 5.2). Data saknas beträffande patienter

med svårt nedsatt leverfunktion (Child–Pugh-klass C) och försiktighet ska därför iakttas när

daptomycin ges till dessa patienter.

Äldre patienter

Rekommenderade doser ska användas till äldre patienter förutom till dem med svårt nedsatt

njurfunktion (se ovan och avsnitt 4.4).

Pediatriska patienter (1 till 17 år)

Rekommenderade doseringsregimer för pediatriska patienter baserat på ålder och indikation visas

nedan.

Indikation

Åldersgrupp

cSSTI utan SAB

cSSTI associerad med SAB

Doseringsregim

Behandlingstid

Doseringsregim

Behandlingstid

12 till 17 år

5 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

30 minuter

7 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

30 minuter

7 till 11 år

7 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

30 minuter

9 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

30 minuter

2 till 6 år

9 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

60 minuter

12 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

60 minuter

1 till <2 år

10 mg/kg en gång

var 24:e timme som

infusion under

60 minuter

Upp till 14 dagar

12 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

60 minuter

cSSTI = komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner; SAB =

Staphylococcus aureus-

bakteriemi;

(1) Kortaste behandlingstid med daptomycin vid SAB hos barn ska vara i enlighet med den bedömda

risken för komplikationer hos den enskilda patienten. Behandlingstiden med daptomycin kan behöva

fortgå i mer än 14 dagar om detta är i enlighet med den bedömda risken för komplikationer hos den

enskilda patienten. I den pediatriska studien av SAB, var den genomsnittliga behandlingstiden med

intravenöst daptomycin 12 dagar, med ett intervall på 1 till 44 dagar. Behandlingstiden ska vara i enlighet

med tillgängliga officiella riktlinjer.

Daptomycin Reddy administreras intravenöst i 0,9 % natriumkloridlösning (se avsnitt 6.6).

Daptomycin Reddy bör inte användas oftare än en gång per dag.

Kreatinfosfokinasnivåer (CK) måste mätas vid baseline och vid regelbundna intervall (minst varje

vecka) under behandlingen (se avsnitt 4.4).

Pediatriska patienter under ett år ska inte ges daptomycin eftersom det föreligger en möjlig risk för

påverkan på det muskulära systemet, neuromuskulära systemet och/eller nervsystemet (perifera

och/eller centrala nervsystemet), vilket observerades hos neonatala hundar (se avsnitt 5.3).

Administreringssätt

Hos vuxna ges Daptomycin Reddy som intravenös infusion (se avsnitt 6.6) administrerad under en 30-

minutersperiod eller som intravenös injektion (se avsnitt 6.6) administrerad under en 2-

minutersperiod.

Hos pediatriska patienter i åldern 7 till 17 år ges Daptomycin Reddy som intravenös infusion

administrerad under en 30-minutersperiod (se avsnitt 6.6). Hos pediatriska patienter i åldern 1 till 6 år

ges Daptomycin Reddy som intravenös infusion under en 60-minutersperiod (se avsnitt 6.6).

Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Om en infektionshärd, annan än cSSTI eller RIE, identifieras efter det att behandling med daptomycin

har inletts ska alternativ antibakteriell behandling som har visat sig effektiv för behandling av den eller

de specifika infektioner som har identifierats övervägas.

Anafylaxi/överkänslighetsreaktioner

Anafylaxi/överkänslighetsreaktioner har rapporterats för daptomycin. Om en allergisk reaktion mot

daptomycin inträffar, avbryt användningen och sätt in lämplig behandling.

Pneumoni

Det har visats vid kliniska studier att daptomycin inte är effektivt vid behandling av pneumoni.

Daptomycin är därför inte indicerat för behandling av pneumoni.

RIE orsakad av

Staphylococcus aureus

Kliniska data från användning av daptomycin vid behandling av RIE orsakad av

Staphylococcus

aureus

är begränsad till 19 vuxna patienter (se Klinisk effekt hos vuxna i avsnitt 5.1). Säkerheten och

effekten av daptomycin hos barn och ungdomar under 18 år med högersidig infektiös endokardit (RIE)

orsakad av

Staphylococcus aureus

har inte fastställts.

Effekten av daptomycin har inte visats hos patienter med infektion på protesklaff eller vänstersidig

infektiös endokardit på grund av

Staphylococcus aureus

Djupt liggande infektioner

Patienter med djupt liggande infektioner bör erhålla nödvändigt kirurgiskt ingrepp så fort som möjligt

(t.ex. debridering, avlägsnande av protes, hjärtklaffskirurgi).

Enterokockinfektioner

Data är otillräckliga för att någon slutsats ska kunna dras om möjlig klinisk effekt av daptomycin mot

infektioner orsakade av enterokocker, inklusive

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Dessutom har ingen dosering av daptomycin fastställts som skulle kunna vara lämplig för behandling

av enterokockinfektioner med eller utan bakteriemi. Behandlingssvikt med daptomycin vid behandling

av enterokockinfektioner, vanligen åtföljt av bakteriemi, har rapporterats. I vissa fall har

behandlingssvikt associerats med en selektion av organismer med nedsatt känslighet eller resistens

mot daptomycin (se avsnitt 5.1).

Icke känsliga mikroorganismer

Användning av antibakteriella medel kan främja överväxt av icke känsliga mikroorganismer. Om

superinfektion uppstår under behandlingen ska lämpliga åtgärder vidtas.

Clostridioides difficile

-associerad diarré

Clostridioides difficile

-associerad diarré (CDAD) har rapporterats för daptomycin (se avsnitt 4.8). Om

CDAD misstänks eller bekräftas kan det bli nödvändigt att sätta ut daptomycin och att sätta in lämplig

behandling utifrån klinisk bild.

Interaktion läkemedel/laboratoriskt test

Skenbar förlängning av protrombintiden (PT) och ökning av internationell normaliserad kvot (INR)

har observerats då vissa rekombinanta tromboplastin-reagenser använts vid analysen (se även

avsnitt 4.5).

Kreatinfosfokinas och myopati

Förhöjt kreatinfosfokinas (CK, MM-isoenzym) i plasma associerat med muskelsmärta och/eller

muskelsvaghet samt fall av myosit, myoglobinemi och rabdomyolys har rapporterats under behandling

med daptomycin (se även avsnitt 4.5, 4.8 och 5.3). I kliniska studier inträffade märkbara ökningar av

CK i plasma till >5 x övre normalgräns (ULN) utan muskelsymtom. Detta skedde oftare hos patienter

behandlade med daptomycin (1,9 %) än hos dem som behandlades med jämförelseprodukter (0,5 %).

Det rekommenderas därför att:

CK i plasma mäts vid baseline och med regelbundna intervall (minst en gång i veckan) för alla

patienter under behandlingen.

CK bör mätas oftare (t.ex. varannan–var tredje dag åtminstone under de första två veckorna av

behandlingen) hos patienter med större risk för myopati. T.ex. patienter med någon grad av nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance <80 ml/min, se även avsnitt 4.2), inklusive de som genomgår

hemodialys eller kontinuerlig ambulant peritonealdialys (CAPD) och patienter som tar andra

läkemedel kända för att vara associerade med myopati (t.ex. HMG-CoA reduktashämmare,

fibrater och ciklosporin).

Det kan inte uteslutas att patienter, vars CK är högre än 5 gånger den övre normalgränsen vid

baseline, kan ha större risk för ytterligare ökningar under behandlingen med daptomycin. Detta

ska tas i beaktande vid insättande av behandling med daptomycin och, om daptomycin

administreras, ska dessa patienter kontrolleras oftare än en gång i veckan.

Daptomycin bör inte administreras till patienter som tar andra läkemedel associerade med myopati

om inte den förväntade nyttan anses överväga den potentiella risken.

Patienter undersöks regelbundet under behandlingen beträffande tecken och symtom som kan tyda

på myopati.

CK-värdet kontrolleras varannan dag hos patienter som utvecklar oförklarlig muskelsmärta,

-ömhet, -svaghet eller -kramp. Behandlingen med daptomycin ska sättas ut vid oförklarliga

muskelsymtom om CK-värdet blir högre än 5 gånger den övre normalgränsen.

Perifer neuropati

Patienter som uppvisar tecken eller symtom som kan tyda på perifer neuropati under behandlingen

med daptomycin ska undersökas och det bör övervägas om behandlingen med daptomycin ska sättas

ut (se avsnitt 4.8 och 5.3).

Pediatrisk population

Barn under ett år ska inte ges daptomycin eftersom det föreligger en möjlig risk för påverkan på det

muskulära systemet, neuromuskulära systemet och/eller nervsystemet (perifera och/eller centrala

nervsystemet), vilket observerades hos neonatala hundar (se avsnitt 5.3).

Eosinofil pneumoni

Eosinofil pneumoni har rapporterats hos patienter som fått daptomycin (se avsnitt 4.8). I de flesta

rapporterade fallen associerade med daptomycin, fick patienterna feber, dyspné med hypoxisk

respiratorisk insufficiens och diffusa lunginfiltrat eller organiserande pneumoni. Majoriteten av fallen

inträffade efter mer än 2 veckor av behandling med daptomycin och förbättrades när daptomycin sattes

ut och steroidterapi sattes in. Återkommande eosinofil pneumoni har rapporterats efter återinsättande

av daptomycin. Patienter som utvecklar dessa tecken och symtom då de får daptomycin bör snarast

genomgå medicinsk utvärdering, om lämpligt innefattande bronkoalveolärt lavage för att utesluta

andra orsaker (t.ex. bakterieinfektion, svampinfektion, parasiter, andra läkemedel). Daptomycin bör

sättas ut omedelbart och behandling med systemiska steroider bör när så är lämpligt sättas in.

Nedsatt njurfunktion

Nedsatt njurfunktion har rapporterats under behandling med daptomycin. Svårt nedsatt njurfunktion

kan i sig ge upphov till förhöjd halt av daptomycin vilket kan öka risken för att myopati uppstår (se

ovan).

En justering av dosintervallet för daptomycin måste göras för vuxna patienter med kreatininclearance

<30 ml/min (se avsnitt 4.2 och 5.2). Säkerheten och effekten för dosjustering har inte utvärderats i

kontrollerade kliniska studier och rekommendationen baseras huvudsakligen på farmakokinetisk

modelleringsdata. Daptomycin ska därför användas till dessa patienter endast om den förväntade

kliniska nyttan anses överväga den potentiella risken.

Försiktighet ska iakttas vid administrering av daptomycin till patienter vars njurfunktion redan är

nedsatt i någon mån (kreatininclearance <80 ml/min) innan behandlingen med daptomycin inleds.

Regelbunden kontroll av njurfunktionen rekommenderas (se även avsnitt 5.2).

Dessutom rekommenderas regelbunden kontroll av njurfunktionen vid samtidig administrering av

potentiellt nefrotoxiska medel oavsett patientens njurstatus vid baseline (se även avsnitt 4.5).

Doseringsregim för daptomycin till pediatriska patienter med nedsatt njurfunktion har inte fastställts.

Obesitet

Hos överviktiga patienter med BMI (Body Mass Index) >40 kg/m

men med kreatininclearance

>70 ml/min var AUC

0-∞

för daptomycin signifikant högre (medelvärde 42 % högre) än hos

normalviktig matchad kontrollgrupp. Informationen om säkerhet och effekt av daptomycin hos mycket

överviktiga patienter är begränsad och försiktighet rekommenderas därför. För närvarande saknas

emellertid belägg för att dosreducering är nödvändig (se avsnitt 5.2).

Hjälpämne

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, dvs. är näst intill

"natriumfritt ".

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Daptomycin undergår ringa eller ingen metabolism förmedlad av cytokrom P450 (CYP450). Det är

osannolikt att daptomycin hämmar eller inducerar nedbrytning av läkemedel som metaboliseras av

P450-systemet.

Interaktionsstudier för daptomycin har genomförts med aztreonam, tobramycin, warfarin och

probenecid. Daptomycin gav ingen effekt på farmakokinetiken för warfarin eller probenecid och dessa

läkemedel påverkade inte heller farmakokinetiken för daptomycin. Farmakokinetiken för daptomycin

påverkades inte signifikant av aztreonam.

Små förändringar i farmakokinetiken för daptomycin och tobramycin observerades vid samtidig

administrering av en intravenös infusion under 30 minuter med daptomycin 2 mg/kg, men dessa

förändringar var inte statistiskt signifikanta. Det är okänt om interaktion föreligger mellan daptomycin

och tobramycin vid godkända doser av daptomycin. Samtidig användning av daptomycin och

tobramycin bör ske med försiktighet.

Erfarenheten av samtidig administrering av daptomycin och warfarin är begränsad. Studier har inte

genomförts med daptomycin och andra antikoagulantia än warfarin. Hos patienter som får daptomycin

och warfarin bör antikoagulant aktivitet monitoreras under de första dagarna efter att daptomycin satts

Erfarenheten är begränsad beträffande samtidig administrering av daptomycin med andra läkemedel

som kan utlösa myopati (t.ex. HMG-reduktashämmare). Några fall av märkbar förhöjning av CK och

fall av rabdomyolys har dock inträffat hos vuxna patienter som har behandlats med ett sådant

läkemedel samtidigt med daptomycin. Det rekommenderas att andra läkemedel associerade med

myopati om möjligt sätts ut tillfälligt under behandlingen med daptomycin om inte nyttan med

samtidig administrering väger upp riskerna. Om samtidig administrering inte kan undvikas ska CK

mätas oftare än en gång i veckan och patienterna ska följas noggrant beträffande tecken och symtom

som kan tyda på myopati. Se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.3.

Daptomycin utsöndras huvudsakligen genom njurfiltration och halten i plasma kan därför stiga vid

samtidig administrering av läkemedel som minskar sådan filtration (t.ex. NSAID och COX-2-

hämmare). Dessutom kan en farmakodynamisk interaktion förekomma under samtidig administrering

på grund av additiva njureffekter. Försiktighet ska därför iakttas när daptomycin administreras

samtidigt med ett annat läkemedel, som är känt för att reducera njurfiltrationen.

Vid uppföljningsstudier efter att produkten godkänts för försäljning har fall rapporterats av

interaktioner mellan daptomycin och vissa reagens som används i analyser för PT/INR

(protrombintid/internationell normaliserad kvot). Denna interaktion ledde till skenbar förlängning av

PT och förhöjning av INR. Om oförklarliga onormala PT/INR-värden observeras hos patienter, som

får daptomycin, ska eventuell interaktion med laboratorieprovet

in vitro

beaktas. Risken att felaktiga

resultat erhålls kan minimeras genom att prov för PT- eller INR-test tas vid tidpunkten för lägsta

daptomycinkoncentration i plasma (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För daptomycin saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller

indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal utveckling, fosterutveckling, förlossning

eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3).

Daptomycin skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt dvs. endast om den

förväntade nyttan överväger den potentiella risken.

Amning

I en human fallstudie administrerades daptomycin intravenöst i en dos av 500 mg/dag under 28 dagar

till en ammande kvinna och på dag 27 insamlades prov av kvinnans bröstmjölk under en 24-

timmarsperiod. Den högst uppmätta koncentrationen av daptomycin i bröstmjölken var

0,045 mikrog/ml, vilket är en låg koncentration. Till dess att mer erfarenhet finns, ska amning avbrytas

då daptomycin administreras till ammande kvinnor.

Fertilitet

Inga kliniska data på fertilitet finns tillgängligt för daptomycin. Djurstudier tyder inte på direkta eller

indirekta skadliga effekter vad gäller fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts med avseende på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

På basis av rapporterade biverkningar av läkemedlet betraktas det som osannolikt att daptomycin

påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier behandlades 2 011 vuxna deltagare med daptomycin. I dessa studier erhöll 1 221

deltagare en daglig dos på 4 mg/kg, av vilka 1 108 var patienter och 113 friska frivilliga; 460 deltagare

erhöll en daglig dos på 6 mg/kg, av vilka 304 var patienter och 156 friska frivilliga. I pediatriska

studier behandlades 372 patienter med daptomycin, av vilka 61 erhöll en engångsdos och 311 erhöll en

terapeutisk regim för cSSTI eller SAB (dagliga doser varierande från 4 mg/kg till 12 mg/kg).

Biverkningar (vilka ansvarig prövare i studien bedömde som möjligtvis, sannolikt eller definitivt

relaterade till läkemedlet) observerades i liknande frekvens för daptomycin som för

jämförelseprodukter.

De mest frekvent rapporterade biverkningarna (frekvens vanlig (≥1/100, <1/10)) är:

Svampinfektioner, urinvägsinfektion, candidainfektion, anemi, ångest, sömnlöshet, yrsel, huvudvärk,

hypertension, hypotension, gastrointestinal- och buksmärta, illamående, kräkningar, förstoppning,

diarré, flatulens, uppblåsthet och buksvullnad, onormala leverfunktionstester (förhöjt

alaninaminotransferas (ALAT), aspartataminotransferas (ASAT) eller alkaliskt fosfatas (ALP)),

hudutslag, pruritus, smärta i armar och ben, förhöjt kreatinfosfokinas (CK) i serum, reaktioner på

infusionsstället, pyrexi, asteni.

Mindre frekvent rapporterade, men mer allvarliga biverkningar inkluderar överkänslighetsreaktioner,

eosinofil pneumoni (vilket emellanåt yttrar sig som organiserande pneumoni), läkemedelsutslag med

eosinofili och systemiska symtom (DRESS), angioödem och rabdomyolys.

Lista över biverkningar i tabellform

Följande biverkningar rapporterades under behandling och uppföljningsperiod med följande frekvens:

mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data):

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Biverkningar

från

kliniska

studier

och

rapporter

efter

godkännande

för

försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Vanliga:

Svampinfektioner, urinvägsinfektion,

candidainfektion

Mindre vanliga:

Fungemi

Infektioner och infestationer

Ingen känd

frekvens *:

Clostridioides difficile

-associerad diarré**

Vanliga:

Anemi

Mindre vanliga:

Trombocytemi, eosinofili, ökning av

internationell normaliserad kvot (INR),

leukocytos

Sällsynta:

Förlängd protrombintid (PT)

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd

frekvens*:

Trombocytopeni

Ingen känd

frekvens *:

Överkänslighet**, nämnd i enstaka spontana

rapporter, omfattade men var inte begränsad till

angioödem, läkemedelsutslag med eosinofili

och systemiska symtom (DRESS), pulmonär

eosinofili, vesikobullösa utslag som påverkar

slemhinnor och känsla av orofaryngeal svullnad,

anafylaxi**, infusionsreaktioner omfattande

följande symtom: takykardi, väsande andning,

pyrexi, rigor, systemisk rodnad, vertigo,

synkope och metallsmak

Ingen känd

frekvens *:

Anafylaxi **

Immunsystemet

Ingen känd

frekvens *:

Infusionsreaktioner omfattande följande

symtom: takykardi, väsande andning, pyrexi,

rigor, systemisk rodnad, vertigo, synkope och

metallsmak

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga:

Minskad aptit, hyperglykemi, elektrolytobalans

Psykiska störningar

Vanliga:

Ångest, sömnlöshet

Centrala och perifera

Vanliga:

Yrsel, huvudvärk

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Mindre vanliga:

Parestesi, smakrubbningar, tremor,

ögonirritation

nervsystemet

Ingen känd

frekvens *:

Perifer neuropati**

Öron och balansorgan

Mindre vanliga:

Vertigo

Hjärtat

Mindre vanliga:

Supraventrikulär takykardi, extrasystole

Vanliga:

Hypertension, hypotension

Blodkärl

Mindre vanliga:

Rodnad

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Ingen känd

frekvens *:

Eosinofil pneumoni

**, hosta

Vanliga:

Gastrointestinal- och buksmärta, illamående,

kräkningar, förstoppning, diarré, flatulens,

uppblåsthet och buksvullnad

Magtarmkanalen

Mindre vanliga:

Dyspepsi, glossit

Vanliga:

Onormala leverfunktionstester

(förhöjt

alaninaminotransferas (ALAT),

aspartataminotransferas (ASAT) eller alkaliskt

fosfatas (ALP))

Lever och gallvägar

Sällsynta:

Gulsot

Vanliga:

Hudutslag, pruritus

Mindre vanliga:

Urticaria

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd

frekvens*:

Akut generaliserad exantematös pustulos

Vanliga:

Smärta i armar och ben, förhöjt

kreatinfosfokinas (CK)

i serum

Mindre vanliga:

Myosit, förhöjt myoglobin, muskulär svaghet,

muskelsmärta, atralgi, ökad laktatdehydrogenas

(LD) i serum, muskelkramper

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Ingen känd

frekvens *:

Rabdomyolys

3,**

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga:

Nedsatt njurfunktion, inklusive njursvikt och

njurinsufficiens, förhöjt serumkreatinin

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mindre vanliga:

Vaginit

Vanliga:

Reaktioner på infusionsstället, pyrexi, asteni

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga:

Trötthet, smärta

Baserat på rapporter efter marknadsföring. Eftersom dessa reaktioner har rapporterats frivilligt

från en population av okänd storlek är det inte möjligt att beräkna en tillförlitlig frekvens, och

kategoriseras därför som ingen känd frekvens.

Se avsnitt 4.4.

Den exakta incidensen av eosinofil pneumoni associerad med daptomycin är okänd, då

rapporteringsfrekvensen av spontana rapporter idag är mycket låg (<1/10 000).

I vissa fall av myopati med förhöjt CK och muskelsymtom uppvisade patienterna även förhöjda

transaminaser. Dessa transaminasökningar var sannolikt relaterade till skelettmuskeleffekterna. De

flesta transaminasökningar var av toxicitetsgrad 1–3 och gick tillbaka när behandlingen sattes ut.

När klinisk information om patienterna blev tillgänglig för bedömning, fastställdes att ca 50 % av

fallen inträffade hos patienter med nedsatt njurfunktion sedan tidigare eller patienter som

samtidigt behandlades med läkemedel kända för att ge upphov till rabdomyolys.

Säkerhetsdata avseende administrering av daptomycin som en 2 minuter lång intravenös injektion har

erhållits från två farmakokinetiska studier på vuxna friska frivilliga. Dessa studieresultat visar att

bägge administreringssätten av daptomycin, 2 minuter lång intravenös injektion respektive 30 minuter

lång intravenös infusion, har en jämförbar säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Ingen relevant skillnad

förelåg vad gäller lokal tolerabilitet eller biverkningstyp/biverkningsfrekvens.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I fall av överdosering rekommenderas stödbehandling. Daptomycin utsöndras långsamt ur kroppen

genom hemodialys (ca. 15 % av den administrerade dosen elimineras på 4 timmar) eller genom

peritonealdialys (ca. 11 % av den administrerade dosen elimineras på 48 timmar).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemisk användning, Övriga antibakteriella

medel, ATC-kod: J01XX09

Verkningsmekanism

Daptomycin är en cyklisk, naturlig lipopeptid som är aktiv endast mot grampositiva bakterier.

Verkningsmekanismen omfattar bindning (i närvaro av kalciumjoner) till bakteriemembran hos både

växande och stationära celler, vilket orsakar depolarisering och leder till snabb inhibition av protein-,

DNA- och RNA-syntes. Resultatet är bakteriedöd med försumbar cellys.

PK/PD-förhållande

Daptomycin uppvisar snabb, koncentrationsberoende, baktericid aktivitet mot grampositiva

organismer

in vitro

och i djurmodeller

in vivo

. I djurmodeller korrelerar AUC/MIC och C

/MIC med

effekt och predikterad bakteriedöd

in vivo

vid engångsdoser motsvarande humana vuxendoser om

4 mg/kg och 6 mg/kg en gång dagligen.

Resistensmekanismer

Stammar med nedsatt känslighet för daptomycin har rapporterats, speciellt under behandling av

patienter med svårbehandlade infektioner och/eller efter långvarig administrering. Behandlingssvikt

har särskilt rapporterats hos patienter med infektioner orsakade av

Staphylococcus aureus,

Enterococcus faecalis

eller

Enterococcus faecium,

inklusive bakteriemiska patienter, och har under

behandling associerats med en selektion av organismer med nedsatt känslighet eller resistens mot

daptomycin.

Resistensmekanismerna för daptomycin är inte helt kända.

Brytpunkter

Brytpunkter för minsta hämmande koncentration (MIC) fastställda av EUCAST (European Committe

on Antimicrobial Susceptibility Testing) för stafylokocker och streptokocker (utom

S. pneumoniae

) är

Känslig ≤1 mg/l och Resistent >1 mg/l.

Känslighet

Resistensens utbredning kan variera geografiskt och tidsmässigt för vissa arter och det är önskvärt att

ha lokal information till hands i synnerhet vid behandling av svåra infektioner. Vid behov ska expert

rådfrågas om prevalensen av lokal resistens är sådan att medlets nytta är ifrågasatt för åtminstone vissa

infektionstyper.

Vanligtvis känsliga arter

Staphylococcus aureus

Staphylococcus haemolyticus

Koagulansnegativa stafylokocker

Streptococcus agalactiae

Streptococcus dysgalactiae

subsp.

equisimilis

Streptococcus pyogenes

Grupp G streptokocker

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus spp

Naturligt resistenta organismer

Gramnegativa organismer

*

Anger arter mot vilka det anses att aktivitet har visats i kliniska studier i tillfredsställande

utsträckning.

Klinisk effekt hos vuxna

I två kliniska studier på vuxna av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner uppfyllde 36 % av

patienterna, som behandlades med daptomycin, kriterierna för systemiskt inflammatoriskt

svarssyndrom (SIRS). Den vanligaste typen av behandlad infektion var sårinfektion (38 % av

patienterna) medan 21 % hade större abscesser. Dessa begränsningar hos den behandlade

patientpopulationen ska beaktas när beslut fattas om daptomycin ska användas.

I en randomiserad, kontrollerad öppen studie på 235 vuxna patienter med

Staphylococcus aureus

bakteriemi (dvs. minst en positiv blododling av

Staphylococcus aureus

innan erhållen första dos)

uppfyllde 19 av de 120 patienterna behandlade med daptomycin kriteriet för RIE. Av dessa

19 patienter var 11 infekterade med meticillinkänslig och 8 med meticillinresistent

Staphylococcus

aureus.

Frekvensen lyckade behandlingar patienter med RIE presenteras i tabellen nedan.

Daptomycin

Jämförelseprodukt

Skillnad i lyckad

behandling

Population

n/N (%)

n/N (%)

Frekvens (95 % KI)

ITT (intention to treat) population

8/19 (42,1 %)

7/16 (43,8 %)

−1.6 % (−34,6, 31,3)

PP (per protocol) population

6/12 (50,0 %)

4/8 (50,0 %)

0.0 % (−44,7, 44,7)

Behandlingssvikt på grund av recidiv eller ihållande

Staphylococcus aureus

-infektioner observerades

hos 19/120 (15,8 %) av patienterna behandlade med daptomycin, 9/53 (16,7 %) av patienterna

behandlade med vankomycin och 2/62 (3,2 %) av patienterna behandlade med ett semisyntetiskt anti-

stafylokockpenicillin. Bland dessa sviktande patienter var sex patienter behandlade med daptomycin

och en patient behandlad med vankomycin infekterade med

Staphylococcus aureus

som utvecklade

förhöjda MIC-värden av daptomycin under eller efter behandling (se ”Resistensmekanismer” ovan).

De flesta patienter som sviktade på grund av ihållande eller recidiverande

Staphylococcus aureus

infektioner hade djupt liggande infektioner och erhöll inte nödvändigt kirurgiskt ingrepp.

Klinisk effekt hos pediatriska patienter

Säkerhet och effekt för daptomycin studerades hos pediatriska patienter i åldern 1 till 17 år (studie

DAP PEDS-07-03) med cSSTI orsakade av grampositiva patogener. Patienterna inkluderades stegvis i

väldefinierade åldersgrupper och gavs åldersberoende doser en gång dagligen i upp till 14 dagar enligt

följande:

Åldersgrupp 1 (n=113): 12 till 17 år behandlades med daptomycin med dosen 5 mg/kg eller med

standardbehandling (jämförelseprodukt);

Åldersgrupp 2 (n=113): 7 till 11 år - behandlades med daptomycin med dosen 7 mg/kg eller med

standardbehandling;

Åldersgrupp 3 (n=125): 2 till 6 år - behandlades med daptomycin med dosen 9 mg/kg eller med

standardbehandling;

Åldersgrupp 4 (n=45): 1 till <2 år - behandlades med daptomycin med dosen 10 mg/kg eller med

standardbehandling.

Den primära målsättningen med studien DAP-PEDS-07-03 var att utvärdera säkerheten med

behandlingen. Sekundära mål inkluderade en bedömning av effekten av åldersberoende doser av

intravenöst daptomycin i jämförelse med standardbehandling. Det viktigaste effektmåttet var det

sponsordefinierade utfallet vid tillfället för klinisk bedömning (test-of-cure, TOC), som definierades

av en blindad medicinsk expert. Totalt 389 patienter behandlades i studien, av vilka 256 patienter fick

daptomycin och 133 patienter fick standardbehandling. I samtliga populationer var frekvensen kliniskt

lyckade behandlingar jämförbara mellan daptomycin och standardbehandlingen, vilket stöder den

primära effektanalysen i ITT-populationen.

Sammanfattning av sponsordefinierat utfall vid tillfället för klinisk bedömning (TOC):

Kliniskt lyckad behandling vid pediatrisk cSSTI

Daptomycin

n/N (%)

Jämförelseprodukt

n/N (%)

% skillnad

Intent-to-treat (ITT)

227/257 (88,3 %)

114/132 (86,4 %)

Modifierad intent-to-treat

186/210 (88,6 %)

92/105 (87,6 %)

Kliniskt utvärderingsbara

204/207 (98,6 %)

99/99 (100 %)

−1,5

Mikrobiologiskt utvärderingsbara (ME)

164/167 (98,2 %)

78/78 (100 %)

−1,8

Det sammantagna behandlingssvaret var också jämförbart mellan grupperna som fått daptomycin

respektive standardbehandling för infektioner orsakade av MRSA, MSSA och

Streptococcus pyogenes

(se tabellen nedan; i den mikrobiologiskt utvärderingsbara populationen (ME)); frekvensen av de som

svarat på behandlingen var>94 % i båda behandlingsarmarna vid dessa gemensamma patogener.

Sammanfattning av det sammantagna behandlingssvaret efter typ av patogen vid baseline (ME-

populationen):

Total frekvens lyckade behandlingar

a

mot

pediatrisk cSSTI

n/N (%)

Patogen

Daptomycin

Jämförelseprodukt

Meticillinkänsliga

Staphylococcus aureus

(MSSA)

68/69 (99 %)

28/29 (97 %)

Methicillinresistenta

Staphylococcus aureus

(MRSA)

63/66 (96 %)

34/34 (100 %)

Streptococcus pyogenes

17/18 (94 %)

5/5 (100 %)

Patienter som uppnått klinisk lyckad behandling (kliniskt svar ”utläkt” eller ”förbättrad”) och

mikrobiologisk lyckad behandling (patogen-nivårespons ”eradikererad” eller ”förmodat eradikerad”)

är klassificerade som sammantaget lyckade behandlingar.

Säkerheten och effekten av daptomycin utvärderades hos pediatriska patienter i åldern 1 till 17 år

(studien DAP-PEDBAC-11-02) med bakteriemi orsakad av

Staphylococcus aureus

. Patienterna blev

randomiserade i förhållandet 2:1 till åldersgrupper och erhöll åldersbaserade doser en gång dagligen i

upp till 42 dagar på följande vis:

Åldersgrupp 1 (n = 21): 12 till 17 år behandlades med daptomycin med dosen 7 mg/kg eller med

standardbehandling (jämförelseprodukt);

Åldersgrupp 2 (n = 28): 7 till 11 år behandlades med daptomycin med dosen 9 mg/kg eller med

standardbehandling;

Åldersgrupp 3 (n = 32): 1 till 6 år behandlades med daptomycin med dosen 12 mg/kg eller med

standardbehandling

Den primära målsättningen med studien DAP-PEDBAC-11-02 var att utvärdera säkerheten med

intravenös daptomycin jämfört med standardbehandling med antibiotika. Sekundära mål inkluderade:

kliniskt utfall baserat på den blindade utvärderarens bedömning av kliniskt svar (lyckad behandling

[utläkt, förbättrad], misslyckad behandling eller icke utvärderingsbar behandling) vid besöket för TOC

samt mikrobiologiskt svar (lyckad behandling, misslyckad behandling eller icke utvärderingsbar

behandling) baserat på utvärdering av baseline infektiös patogen vid TOC.

Totalt 81 patienter behandlades i studien, av vilka 55 patienter fick daptomycin och 26 patienter fick

standardbehandling. Inga patienter i åldern 1 till <2 år inkluderades i studien. I samtliga populationer

var frekvensen kliniskt lyckade behandlingar jämförbara mellan grupperna som fick daptomycin och

standardbehandling.

Sammanfattning av det kliniska utfallet vid TOC (definierat av blindad utvärderare):

Kliniskt lyckad behandling vid pediatrisk SAB

Daptomycin

n/N (%)

Jämförelseprodukt

n/N (%)

% skillnad

Modifierad intent-to-treat (MITT)

46/52 (88,5 %)

19/24 (79,2 %)

9,3 %

Mikrobiologiskt modifierad intent-to-

treat (mMITT)

45/51 (88,2 %)

17/22 (77,3 %)

11,0 %

Kliniskt utvärderingsbara

36/40 (90,0 %)

9/12 (75,0 %)

15,0 %

Det mikrobiologiska utfallet vid TOC för behandlingsgrupperna som fick daptomycin och

standardbehandling för infektioner orsakade av MRSA och MSSA presenteras i tabellen nedan

(mMITT-population).

Frekvens lyckad mikrobiell behandling vid

pediatrisk SAB

n/N (%)

Patogen

Daptomycin

Jämförelseprodukt

Meticillinkänslig

Staphylococcus aureus

(MSSA)

43/44 (97,7 %)

19/19 (100,0 %)

Meticillinresistent

Staphylococcus aureus

(MRSA)

6/7 (85,7 %)

3/3 (100,0 %)

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för daptomycin är generellt linjär och oberoende av tid vid doser om 4 till 12 mg/kg

administrerat som en daglig engångsdos via en 30 minuter lång intravenös infusion i upp till 14 dagar

till vuxna friska frivilliga. Steady-state-koncentrationer uppnås vid den tredje dagliga dosen.

Daptomycin uppvisar dosproportionell farmakokinetik i det godkända terapeutiska dosintervallet 4 till

6 mg/kg även efter administrering av en 2 minuter lång intravenös injektion. En jämförbar exponering

(AUC och C

) kunde visas hos friska vuxna efter administering av daptomycin som en 30 minuter

lång intravenös infusion eller en 2 minuter lång intravenös injektion.

Djurstudier har visat att daptomycin inte absorberas i signifikant utsträckning efter oral administrering.

Distribution

Distributionsvolymen av daptomycin vid steady-state var ca 0,1 l/kg hos friska, vuxna försökspersoner

oberoende av dos. Studier av distributionen i vävnad hos råttor visade att daptomycin endast minimalt

förefaller penetrera blod-hjärnbarriären och placentabarriären både efter engångsdos och upprepade

doser.

Daptomycin binds reversibelt till humana plasmaproteiner oberoende av koncentration. Hos vuxna

friska frivilliga och vuxna patienter behandlade med daptomycin var proteinbindningen i genomsnitt

omkring 90 % inklusive hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Metabolism

I studier

in vitro

metaboliserades daptomycin inte av humana levermikrosomer. Studier

in vitro

humana hepatocyter indikerar att daptomycin inte hämmar eller inducerar aktivitet hos följande

humana cytokrom P450-isoformer: (1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4). Det är osannolikt att

daptomycin hämmar eller inducerar nedbrytningen av läkemedel som metaboliseras av P450-systemet.

Efter infusion av

C-daptomycin hos friska vuxna, var radioaktiviteten i plasma likvärdig med

koncentrationen som uppmättes i mikrobiologisk analys. Inaktiva metaboliter observerades i urin,

bestämt som skillnaden i de totala radioaktiva koncentrationerna och de mikrobiologiskt aktiva

koncentrationerna. I en separat studie upptäcktes inga metaboliter i plasma, dock detekterades mindre

mängder av tre oxidativa metaboliter och en oidentifierad förening i urin. Plats för metabolism har inte

identifierats.

Eliminering

Daptomycin utsöndras huvudsakligen via njurarna. Samtidig administrering av probenecid och

daptomycin har ingen effekt på farmakokinetiken för daptomycin hos människa. Detta tyder på

minimal eller ingen aktiv tubulär utsöndring av daptomycin.

Efter intravenös administrering är plasmaclearance av daptomycin cirka 7 till 9 ml/h/kg och

njurclearance är 4 till 7 ml/h/kg.

Vid en massbalansstudie med radioaktivt märkt substans återfanns 78 % av den administrerade dosen

med avseende på total radioaktivitet i urin, medan oförändrat daptomycin i urinen var cirka 50 % av

dosen. Omkring 5 % av administrerat radioaktivt märkt substans utsöndrades i feces.

Särskilda populationer

Äldre

Efter administrering av en intravenös engångsdos av daptomycin på 4 mg/kg under en 30 minuter lång

period var genomsnittligt totalclearence av daptomycin ca 35 % lägre och genomsnittligt AUC

0-∞

ca 58 % högre hos äldre försökspersoner (≥75 år) jämfört med hos friska, yngre försökspersoner (18–

30 år). Det var ingen skillnad i C

. Skillnaderna observerades troligen till följd av sådan försämring

av njurfunktionen som normalt ses hos äldre patienter.

Det krävs ingen dosjustering enbart efter ålder. Patientens njurstatus ska dock bedömas och dosen

minskas vid tecken på svårt nedsatt njurfunktion.

Barn och ungdomar (1 till 17 år)

Farmakokinetiken för daptomycin hos pediatriska patienter utvärderades i en farmakokinetisk studie

baserad på 3 engångsdoser. Efter administrering av en engångsdos om 4 mg/kg av daptomycin var

totalclearance, normaliserat för vikt och halveringstid för daptomycin hos ungdomar (12–17 års ålder)

med grampositiv infektion, likvärdig den för vuxna. Efter administrering av en engångsdos om

4 mg/kg av daptomycin var totalclearance för daptomycin hos barn i 7–11 års ålder med grampositiv

infektion högre än hos ungdomar medan halveringstiden var kortare. Efter administrering av en

engångsdos om 4, 8 eller 10 mg/kg av daptomycin var totalclearance och halveringstid för daptomycin

hos barn i 2–6 års ålder likvärdig vid de olika doseringarna; totalclearance var högre och

halveringstiden var kortare än hos ungdomar. Efter administrering av en engångsdos om 6 mg/kg av

daptomycin var clearance och halveringstid för daptomycin hos barn i åldern 13–24 månader likvärdig

den för barn i 2–6 års ålder som erhållit en engångsdos om 4–10 mg/kg. Resultaten från dessa studier

visar att, oavsett dosering, är exponeringen (AUC) hos pediatriska patienter i allmänhet lägre än hos

vuxna vid jämförbara doser.

Pediatriska patienter med cSSTI

En fas 4-studie (DAP-PEDS-07-03) genomfördes för att utvärdera säkerhet, effekt och farmakokinetik

för daptomycin hos pediatriska patienter (inkluderande 1 till 17 år gamla) med cSSTI orsakade av

grampositiva patogener. Farmakokinetiken för daptomycin hos patienter i denna studie sammanfattas i

tabell 2. Efter administrering av multipla doser var exponeringen för daptomycin likvärdig mellan de

olika åldersgrupperna efter dosjustering för kroppsvikt och ålder. De exponeringar som uppnåddes i

plasma efter dessa doser var likvärdiga med de som uppnåddes i cSSTI-studien med vuxna (efter

administrering av 4 mg/kg en gång dagligen till vuxna).

Tabell 2

Medel (standardavvikelse) för farmakokinetiska parametrar för daptomycin hos

pediatriska patienter med cSSTI (1 till 17 års ålder) i studien DAP-PEDS-07-03

Åldersintervall

12–17 år

(N = 6)

7–11 år

(N = 2)

2–6 år

(N = 7)

1 till <2 år

(N = 30)

Infusionstid

5 mg/kg

30 minuter

7 mg/kg

30 minuter

9 mg/kg

60 minuter

10 mg/kg

60 minuter

0-24 h

(µg×h/ml)

387 (81)

439 (102)

(µg/ml)

62,4 (10,4)

64,9; 74,4

81,9 (21,6)

79,2

Apparent t

5,3 (1,6)

3,8 (0,3)

5,04

CL/vikt (ml/h/kg)

13,3 (2,9)

16,0

21,4 (5,0)

21,5

Värden på farmakokinetiska parametrar uppskattade med icke-kompartment analys

Individuella värden rapporterades eftersom endast två patienter i den här åldersgruppen lämnade

prov som behövdes för den farmakokinetiska analysen; AUC; apparent t

och CL/vikt kunde

endast bestämmas för en av de två patienterna.

Farmakokinetisk analys utförd på den poolade farmakokinetiska profilen med genomsnittliga

koncentrationer från patienter vid varje tidpunkt

Pediatriska patienter med SAB

En fas 4-studie (DAP-PEDBAC-11-02) genomfördes för att utvärdera säkerhet, effekt och

farmakokinetik av daptomycin hos pediatriska patienter (inkluderande 1 till 17 år gamla) med SAB.

Farmakokinetiken för daptomycin hos patienter i denna studie sammanfattas i tabell 3. Efter

administrering av multipla doser var exponeringen för daptomycin likvärdig mellan de olika

åldersgrupperna efter dosjustering för kroppsvikt och ålder. De exponeringar som uppnåddes i plasma

efter dessa doser var likvärdiga med de som uppnåddes i SAB-studien med vuxna (efter administrering

av 6 mg/kg en gång dagligen till vuxna).

Tabell 3

Medel (standardavvikelse) för farmakokinetiska parametrar för daptomycin hos

pediatriska patienter med SAB (1 till 17 års ålder) i studien DAP-PEDBAC-11-02

Åldersintervall

12–17 år

(N = 13)

7–11 år

(N = 19)

1–6 år

(N = 19)*

Infusionstid

7 mg/kg

30 minuter

9 mg/kg

30 minuter

12 mg/kg

60 minuter

0-24 h

(µg×h/ml)

656 (334)

579 (116)

620 (109)

(µg/ml)

104 (35,5)

104 (14.5)

106 (12,8)

Apparent t

7,5 (2,3)

6,0 (0,8)

5,1 (0,6)

CL/vikt (ml/h/kg)

12,4 (3,9)

15,9 (2,8)

19,9 (3,4)

Värden på farmakokinetiska parametrar uppskattade med hjälp av ett modellbaserat tillvägagångssätt

med ett begränsat antal insamlade farmakokinetiska prover från enskilda patienter i studien.

Medelvärde (standardavvikelse) beräknat för patienter i åldern 2 till 6 år, eftersom inga patienter

i åldern 1 till <2 år inkluderades i studien. Simulering med hjälp av en

populationsfarmakokinetisk modell visade att AUC

(arean under koncentration-tidskurvan vid

steady state) för daptomycin hos pediatriska patienter i åldern 1 till <2 år som fått 12 mg/kg en

gång dagligen var jämförbar med AUC

hos vuxna patienter som fått 6 mg/kg en gång dagligen.

Obesitet

I jämförelse med normalviktiga personer var systemisk exponering för daptomycin, uppmätt som

AUC, ca 28 % högre hos måttligt överviktiga personer (BMI 25–40 kg/m

) och 42 % högre hos

mycket överviktiga personer (BMI >40 kg/m

). Dosanpassning betraktas dock inte som nödvändig

baserat enbart på obesitet.

Kön

Inga kliniskt signifikanta könsrelaterade skillnader i farmakokinetiken för daptomycin har observerats.

Nedsatt njurfunktion

Efter administrering av en engångsdos daptomycin om 4 mg/kg eller 6 mg/kg intravenöst under en

30 minuter lång period, till vuxna med olika grad av nedsatt njurfunktion, minskade totalclearance

(CL) av daptomycin medan systemisk exponering (AUC) ökade med minskande njurfunktion

(kreatininclearance).

Baserat på farmakokinetiska data och modellering var AUC för daptomycin under den första dagen

efter administrering av en dos på 6 mg/kg till vuxna patienter som genomgår hemodialys eller

kontinuerlig ambulant peritonealdialys (CAPD) 2 gånger högre än den som observerats hos vuxna

patienter med normal njurfunktion och som erhöll samma dos. På den andra dagen efter administrering

av en dos på 6 mg/kg till vuxna patienter som genomgår hemodialys eller kontinuerlig ambulant

peritonealdialys (CAPD) var AUC för daptomycin ungefär 1,3 gånger högre än den som observerats

efter en andra dos på 6 mg/kg till vuxna patienter med normal njurfunktion. Det rekommenderas

därför att vuxna patienter som genomgår hemodialys eller kontinuerlig ambulant peritonealdialys

(CAPD) får daptomycin en gång var 48:e timme i en dos rekommenderad för den typ av infektion som

behandlas (se avsnitt 4.2).

Doseringsregimen för Daptomycin Reddy hos pediatriska patienter med nedsatt njurfunktion har inte

fastställts.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för daptomycin förändras inte hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass B vid nedsatt leverfunktion) i jämförelse med friska frivilliga av samma kön, ålder

och vikt efter en engångsdos på 4 mg/kg. Dosen behöver därför inte anpassas vid administrering av

daptomycin till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Farmakokinetiken för daptomycin hos

patienter med svårt nedsatt leverfunktion (Child–Pugh-klass C) har inte utvärderats.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Administrering av daptomycin med minimala till lindriga degenerativa/regenerativa förändringar i

skelettmuskulatur hos råtta och hund. De mikroskopiska förändringarna i skelettmuskulaturen var

minimala (ungefär 0,05 % av myofibrerna var påverkade) och vid de högre doserna åtföljdes de av

förhöjt CK. Ingen fibros eller rabdomyolys observerades. Alla muskeleffekter, inklusive

mikroskopiska förändringar, var helt reversibla inom 1–3 månader efter behandlingens slut beroende

på studiens längd. Inga funktionella eller patologiska förändringar observerades i glatt muskulatur

eller hjärtmuskulatur.

Den lägsta nivån för observerbar effekt (LOEL) för myopati hos råtta och hund inträffade vid

exponering vid 0,8 till 2,3 gånger den humana behandlingsdosen 6 mg/kg (30 minuter lång intravenös

infusion) hos patienter med normal njurfunktion. Eftersom farmakokinetiken (se avsnitt 5.2) är

jämförbar är säkerhetsmarginalerna för de båda administreringssätten mycket likartade.

En studie på hundar visade att myopati i skelettmuskulatur reducerades vid administrering en gång

dagligen jämfört med uppdelad dosering med samma totala dagliga dos, vilket antyder att de

myopatiska effekterna hos djur främst var relaterade till tid mellan doser.

Effekter på perifera nerver observerades vid högre doser än dem som associeras med effekter på

skelettmuskulatur hos fullvuxna råttor och hundar och var huvudsakligen relaterade till C

i plasma.

Förändringar i perifera nerver kännetecknades av minimal till lätt axonal degeneration och åtföljdes

ofta av funktionsförändringar. Både de mikroskopiska och funktionella effekterna hade helt försvunnit

inom 6 månader efter behandlingens slut. Säkerhetsmarginalen för perifer nervpåverkan hos råttor och

hundar är 8 respektive 6, gånger baserat på jämförelse av C

värden för icke-observerbara oönskade

effekter (NOAEL) med det C

som åstadkoms vid dosering med dosen 6 mg/kg som en 30 minuter

lång intravenös infusion en gång dagligen till patienter med normal njurfunktion.

Resultaten från

in vitro

- och ett antal

in vivo

-studier, med målsättning att undersöka mekanismen för

muskeltoxicitet av daptomycin, tyder på att plasmamembranet på differentierade, spontant

kontraherande muskelceller är angreppspunkten för toxicitet. Den specifika komponent på cellytan

som är det direkta målet har inte identifierats. Mitokondriell förlust/skada observerades också, men

vilken roll eller betydelse detta har för patofysiologin är emellertid okänd. Detta fynd var inte

associerat med några effekter på muskelkontraktion.

Juvenila hundar, i motsats till fullvuxna hundar, tycks vara känsligare för skador på perifera nerver än

på skelettmuskulatur. Juvenila hundar utvecklade skador på perifera nerver och spinalnerver vid lägre

doser än de som associeras med toxicitet i skelettmuskulatur.

Hos neonatala hundar orsakade daptomycin uttalade kliniska tecken på muskelryckningar samt

försämrad funktion och muskelstelhet i extremiteterna, vilket resulterade i minskad kroppsvikt och

nedsatt allmäntillstånd vid doser ≥50 mg/kg/dag. Detta föranledde att behandlingen sattes ut tidigt i de

grupper som erhöll dessa doser. Vid lägre dosnivåer (25 mg/kg/dag) observerades milda och reversibla

kliniska tecken på muskelryckningar samt ett fall av muskelstelhet utan någon påverkan på

kroppsvikten. Det förelåg ingen histopatologisk korrelation i vävnad i det perifera och centrala

nervsystemet eller i skelettmuskulaturen vid någon dosnivå, och mekanismen och klinisk relevans för

dessa negativa kliniska fynd är därmed okända.

Reproduktionstoxikologiska prov visade inga tecken på effekter på fertilitet, embryonal utveckling

och/eller fosterutveckling eller postnatal utveckling. Daptomycin kan emellertid passera placenta hos

dräktig råtta (se avsnitt 5.2). Utsöndring av daptomycin i mjölk hos digivande djur har inte studerats.

Långtidsstudier av carcinogenicitet har inte utförts på gnagare. Daptomycin befanns inte vara

mutagent eller klastogent i en serie tester av genotoxicitet

in vivo

in vitro

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumhydroxid.

6.2

Inkompatibiliteter

Daptomycin Reddy är inte fysikaliskt eller kemiskt kompatibelt med lösningar som innehåller glukos.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Efter beredning: Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning av den rekonstituerade lösningen i

injektionsflaskan har visats för 12 timmar vid 25 °C och upp till 48 timmar vid 2–8 °C. Kemisk och

fysikalisk stabilitet för den utspädda lösningen i infusionspåsar har fastställts till 12 timmar vid 25 °C

eller 24 timmar vid 2–8 °C.

För en 30 minuter lång intravenös infusion ska den totala förvaringstiden (rekonstituerad lösning i

injektionsflaska och utspädd lösning i infusionspåse, se avsnitt 6.6) vid 25 °C inte överskrida

12 timmar (eller 24 timmar vid 2–8 °C).

För en 2 minuter lång intravenös injektion ska förvaringstiden för den rekonstituerade lösningen i

injektionsflaska (se avsnitt 6.6) vid 25 °C inte överskrida 12 timmar (eller 48 timmar vid 2–8 °C).

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Produkten innehåller inga

konserveringsmedel eller bakteriostatiska medel. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden

före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2–8 °C, såvida

inte rekonstituering/utspädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2–8 °C).

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter rekonstitution samt efter rekonstitution och spädning finns

i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

15 ml injektionsflaska för engångsbruk av glas (typ I) med gummipropp (bromobutyl) och 20 mm gult

snäpplock (350 mg).

15 ml injektionsflaska för engångsbruk av glas (typ I) med gummipropp (bromobutyl) och 20 mm

blått snäpplock (500 mg).

Tillhandahålls i förpackningar om 1 injektionsflaska eller 5 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Till vuxna kan daptomycin administreras intravenöst som en infusion under 30 minuter eller som en

injektion under 2 minuter. Daptomycin ska inte administreras som en 2 minuter lång injektion till

pediatriska patienter. Pediatriska patienter i åldern 7 till 17 år ska ges daptomycin som en infusion

under 30 minuter. Hos pediatriska patienter som är yngre än 7 år, och som ges en dos om 9–12 mg/kg,

ska daptomycin administreras under 60 minuter (se avsnitt 4.2 och 5.2). Beredningen av lösningen för

infusion kräver ett extra utspädningssteg, vilket beskrivs nedan.

Daptomycin Reddy givet som en 30 eller 60 minuter lång intravenös infusion

En koncentration om 50 mg/ml av Daptomycin Reddy 350 mg pulver till injektions-/infusionsvätska,

lösning, erhålls genom beredning av den frystorkade produkten med 7 ml natriumkloridlösning för

injektion 9 mg/ml (0,9 %).

En koncentration om 50 mg/ml av Daptomycin Reddy 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska,

lösning, erhålls genom beredning av den frystorkade produkten med 10 ml natriumkloridlösning för

injektion 9 mg/ml (0,9 %).

Den frystorkade produkten tar cirka 15 minuter att lösa upp. Den rekonstituerade produkten är en klar

lösning. Det kan finnas några små bubblor eller skum runt kanten på injektionsflaskan.

Daptomycin Reddy 350 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

För beredning av Daptomycin Reddy som intravenös infusion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering eller spädning av frystorkat

Daptomycin Reddy.

För rekonstituering:

Ta av snäpplocket i polypropen så att gummiproppens centrala delar blir synliga. Torka av

gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning och låt den torka. Efter

rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan yta. Dra upp 7 ml

natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) i en injektionsspruta med en steril

överföringsnål som är 21 gauge eller mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera

sedan långsamt i injektionsflaskan genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot

flaskans vägg.

Rotera flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad lösning erhålls.

För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen kontrolleras visuellt för att säkerställa att

produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar med Daptomycin

Reddy kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %)

(normal volym 50 ml).

För spädning:

Avlägsna långsamt den rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från injektionsflaskan

med en ny steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter genom att vända injektionsflaskan

upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd en injektionsspruta och för in

nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan upp och ner och dra upp lösningen i

sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan nålen tas ur, dra ut kolven så långt det går

så att den lösning som krävs dras upp från den upp och nervända injektionsflaskan.

Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos erhålls.

Överför den önskade rekonstituerade dosen till 50 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Den rekonstituerade och utspädda lösningen ska därefter infunderas intravenöst under 30 eller

60 minuter enligt anvisning i avsnitt 4.2.

Daptomycin Reddy 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

För beredning av Daptomycin Reddy som intravenös infusion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering eller spädning av frystorkat

Daptomycin Reddy.

För rekonstituering:

Ta av snäpplocket i polypropen så att gummiproppens centrala delar blir synliga. Torka av

gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning och låt den torka. Efter

rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan yta. Dra upp 10 ml

natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) i en injektionsspruta med en steril

överföringsnål som är 21 gauge eller mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera

sedan långsamt i injektionsflaskan genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot

flaskans vägg.

Rotera flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad lösning erhålls.

För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen kontrolleras visuellt för att säkerställa att

produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar med Daptomycin

Reddy kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %)

(normal volym 50 ml).

För spädning:

Avlägsna långsamt den rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från injektionsflaskan

med en ny steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter genom att vända injektionsflaskan

upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd en injektionsspruta och för in

nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan upp och ner och dra upp lösningen i

sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan nålen tas ur, dra ut kolven så långt det går

så att önskad mängd lösning dras upp från den upp och nervända injektionsflaskan.

Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos erhålls.

Överför den önskade rekonstituerade dosen till 50 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Den rekonstituerade och utspädda lösningen ska därefter infunderas intravenöst under 30 eller

60 minuter enligt anvisning i avsnitt 4.2.

Följande har visats vara kompatibla vid tillsats till infusionslösningar som innehåller Daptomycin

Reddy: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamicin, flukonazol, levofloxacin, dopamin, heparin och

lidokain.

Daptomycin Reddy som en 2 minuter lång intravenös injektion (endast vuxna patienter)

Använd inte vatten för rekonstituering av Daptomycin Reddy för intravenös injektion. Daptomycin

Reddy ska enbart rekonstitueras med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

En koncentration om 50 mg/ml Daptomycin Reddy 350 mg pulver till injektions-/infusionsvätska,

lösning, erhålls genom beredning av den frystorkade produkten med 7 ml natriumkloridlösning för

injektion 9 mg/ml (0,9 %).

En koncentration om 50 mg/ml Daptomycin Reddy 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska,

lösning erhålls genom beredning av den frystorkade produkten med 10 ml natriumkloridlösning för

injektion 9 mg/ml (0,9 %).

Den frystorkade produkten tar cirka 15 minuter att lösa upp. Den rekonstituerade produkten är en klar

lösning. Det kan finnas några små bubblor eller skum runt kanten på injektionsflaskan.

Daptomycin Reddy 350 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

För beredning av Daptomycin Reddy som intravenös infusion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering av frystorkat Daptomycin Reddy.

Ta av snäpplocket i polypropen så att gummiproppens centrala delar blir synliga. Torka av

gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning och låt den torka. Efter

rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan yta. Dra upp 7 ml

natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) i en injektionsspruta med en steril

överföringsnål som är 21 gauge eller mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera

sedan långsamt i injektionsflaskan genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot

flaskans vägg.

Rotera flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad lösning erhålls.

För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen kontrolleras visuellt för att säkerställa att

produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar med Daptomycin

Reddy kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Avlägsna långsamt den rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från injektionsflaskan

med en steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter.

Vänd injektionsflaskan upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd en ny

injektionsspruta och för in nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan upp och ner

och dra upp lösningen i sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan nålen tas ur, dra ut

kolven så långt det går så att all lösning dras upp från den upp och nervända injektionsflaskan.

Byt till en ny nål inför den intravenösa injektionen.

Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos erhålls.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter administreras som en långsam intravenös injektion

under 2 minuter enligt anvisning i avsnitt 4.2.

Daptomycin Reddy 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

För beredning av Daptomycin Reddy som intravenös injektion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering av frystorkat Daptomycin Reddy.

Ta av snäpplocket i polypropen så att gummiproppens centrala delar blir synliga. Torka av

gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning och låt den torka. Efter

rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan yta. Dra upp 10 ml

natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) i en injektionsspruta med en steril

överföringsnål som är 21 gauge eller mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera

sedan långsamt i injektionsflaskan genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot

flaskans vägg.

Rotera flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad lösning erhålls.

För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen kontrolleras visuellt för att säkerställa att

produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar med Daptomycin

Reddy kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Avlägsna långsamt den rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från injektionsflaskan

med en steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter.

Vänd injektionsflaskan upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd en ny

injektionsspruta och för in nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan upp och ner

och dra upp lösningen i sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan nålen tas ur, dra ut

kolven så långt det går så att all lösning dras upp från den upp och nervända injektionsflaskan.

Byt till en ny nål inför den intravenösa injektionen.

Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos erhålls.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter administreras som en långsam intravenös injektion

under 2 minuter enligt anvisning i avsnitt 4.2.

Injektionsflaskor med Daptomycin Reddy är endast avsedda för engångsbruk.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter rekonstituering (se avsnitt 6.3).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Reddy Holding GmbH

Kobelweg 95

86156 Augsburg

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Daptomycin Reddy 350 mg: 54928

Daptomycin Reddy 500 mg: 54929

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-09-12

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-12-18

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen