Daptomycin Lorien 350 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-07-2019

Aktiva substanser:
daptomycin
Tillgänglig från:
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
ATC-kod:
J01XX09
INN (International namn):
daptomycin
Dos:
350 mg
Läkemedelsform:
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
daptomycin 350 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 st
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57482
Tillstånd datum:
2019-07-02

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Daptomycin Lorien 350 mg pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning

Daptomycin Lorien 500 mg pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning

daptomycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Daptomycin Lorien är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Daptomycin Lorien

Hur Daptomycin Lorien ges

Eventuella biverkningar

Hur Daptomycin Lorien ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Daptomycin Lorien är och vad det används för

Den aktiva substansen i Daptomycin Lorien pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska,

lösning, är daptomycin. Daptomycin är ett antibakteriellt medel som kan hämma tillväxten av vissa

bakterier. Daptomycin Lorien används för behandling av infektioner i huden och vävnader under

huden hos vuxna och hos barn och ungdomar (1 till 17 år). Det används även för att behandla

infektioner i blodet i samband med infektioner i huden.

Daptomycin Lorien används även hos vuxna för att behandla infektioner i vävnader som klär insidan

av hjärtat (inklusive hjärtklaffar) orsakade av en sorts bakterie som kallas

Staphylococcus aureus.

Det används även för att behandla infektioner i blodet orsakade av samma sorts bakterie i samband

med infektioner i hjärtat.

Beroende på vilken typ av infektion(er) du har, ordinerar din läkare eventuellt även

andra antibakteriella medel medan du behandlas med Daptomycin Lorien.

Daptomycin som finns i Daptomycin Lorien kann också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotheks- eller annan hälso-och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du får Daptomycin Lorien

Du ska inte behandlas med Daptomycin Lorien

Om du är allergisk mot daptomycin eller natriumhydroxid eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om ovanstående stämmer in på dig tala då om det för din läkare eller sjuksköterska. Om du tror att

du är allergisk fråga din läkare eller sjuksköterska om råd.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Daptomycin Lorien.

Om du har eller tidigare har haft problem med njurarna. Din läkare kan behöva ändra dosen

Daptomycin Lorien (se avsnitt 3 i denna bipacksedel).

I enstaka fall kan patienter som behandlas med Daptomycin Lorien få ömhet eller smärta i

muskler eller muskelsvaghet (se ytterligare information i avsnitt 4 i denna bipacksedel). Om

så sker tala om det för din läkare. Din läkare tar ett blodprov och talar om huruvida du ska

fortsätta behandlingen med Daptomycin Lorien eller inte. Symtomen försvinner vanligen

inom några dagar efter att du har avslutat behandlingen med Daptomycin Lorien.

Om du är mycket överviktig. Det är möjligt att halten Daptomycin Lorien i ditt blod blir

högre än den hos personer av medelvikt. Du kan behöva genomgå noggranna kontroller

med avseende på biverkningar.

Om något av ovanstående stämmer in på dig tala med din läkare eller sjuksköterska innan du tar

Daptomycin Lorien.

Tala om för din läkare snarast om du får något av följande symtom:

Allvarliga, akuta allergiska reaktioner har observerats hos patienter under behandling med

nästan alla antibakteriella läkemedel, även Daptomycin. Informera läkare eller sjuksköterska

snarast om du upplever symtom på allergisk reaktion, t.ex. väsande andning, svårigheter att

andas, svullnad av ansikte, nacke och hals, hudutslag och nässelutslag, feber (se avsnitt 4 i

bipacksedeln för mer information).

Ovanliga stickningar eller domningar i händer eller fötter, känselbortfall eller

rörelsesvårigheter. Tala om för din läkare om detta uppträder. Din läkare kommer

bestämma huruvida du ska fortsätta behandlingen.

Diarré, speciellt om den är blodig eller slemmig, eller om diarrén blir allvarlig eller långvarig.

Nytillkommen eller förvärrad feber, hosta eller svårigheter att andas. Detta kan vara tecken

på en sällsynt men allvarlig lungsjukdom kallad eosinofil lunginflammation. Din läkare

kommer

att kontrollera dina lungors tillstånd och bedöma om du bör fortsätta behandlingen med

Daptomycin Lorien eller inte.

Daptomycin Lorien kan påverka analysmetoden av blodprover som mäter blodets förmåga att levra

sig. Blodprovet kan felaktigt tyda på dålig koagulationsförmåga trots att det egentligen inte

föreligger något fel på ditt blod. Det är därför viktigt att din läkare tar din behandling med

Daptomycin Lorien i beaktande. Vänligen informera din läkare om att du behandlas med

Daptomycin Lorien.

Din läkare kommer ta blodprov för att kontrollerna dina muskler både innan du börjar

behandlingen samt regelbundet under behandlingen med Daptomycin Lorien.

Barn och ungdomar

Daptomycin Lorien ska inte ges till barn under 1 år då djurstudier har indikerat att denna

åldersgrupp kan uppleva svåra biverkningar.

Användning till äldre

Patienter över 65 år kan ges samma dos som andra vuxna förutsatt att njurarna fungerar bra.

Andra läkemedel och Daptomycin Lorien

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Det är framförallt viktigt att du informerar om följande:

Läkemedel som kallas statiner eller fibrater (som sänker blodfetterna) eller ciklosporin (ett

läkemedel som används vid transplantation för att förhindra organavstötning eller vid

tillstånd som t.ex. reumatoid artrit eller atopisk dermatit). Det är möjligt att risken för

muskelbiverkningar är större om du under behandlingen med Daptomycin Lorien samtidigt

tar något av dessa preparat (eller andra preparat som kan påverka muskulaturen). Din läkare

kan bestämma att du inte ska få Daptomycin Lorien eller att du tillfälligt ska sluta med det

andra läkemedlet.

Smärtlindrande läkemedel, så kallade icke-steroida, antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

eller COX-2-hämmare (t.ex. celecoxib). Dessa läkemedel kan påverka utsöndringen av

Daptomycin Lorien via njurarna.

Orala antikoagulantia (t.ex. warfarin), vilka är läkemedel som förhindrar att blodet levrar sig.

Det kan vara nödvändigt för din läkare att mäta din blodlevringstid.

Graviditet och amning

Daptomycin Lorien ges normalt inte till gravida kvinnor. Om du är gravid eller ammar, tror att du

kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får

detta läkemedel.

Amma inte om du behandlas med Daptomycin Lorien eftersom läkemedlet kan passera över i

bröstmjölken och skulle kunna påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte känt att Daptomycin Lorien skulle ha någon effekt på din förmåga att köra bil eller

använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därfor all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Daptomycin Lorien innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s.

är näst intill ”natriumfritt“.

3.

Hur Daptomycin Lorien ges

Daptomycin Lorien ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska.

Vuxna (18 år eller äldre)

Storleken på dosen du får beror på din vikt och på vilken typ av infektion du har. Den vanliga dosen

för vuxna är 4 mg per kilo (kg) kroppsvikt en gång om dagen vid hudinfektioner eller 6 mg per kg

kroppsvikt en gång om dagen vid infektion i hjärtat eller infektion i blodet i samband med

infektioner i huden eller hjärtat. Hos vuxna patienter ges dosen direkt i blodbanan (intravenöst)

antingen som en infusion under 30 minuter eller som en injektion under cirka 2 minuter. Samma dos

rekommenderas till patienter över 65 år förutsatt att deras njurar fungerar bra.

Om din njurfunktion är nedsatt kanske du får Daptomycin Lorien mer sällan, t.ex. en gång varannan

dag. Om du behandlas med dialys och om din nästa dos Daptomycin Lorien ska ges på en

dialysdag, får du vanligen Daptomycin Lorien administrerat efter avslutad dialys.

Barn och ungdomar (1 till 17 år)

Doseringen för barn och ungdomar (1 till 17 år) är beroende av patientens ålder och vilken typ

av infektion som behandlas. Den här dosen ges direkt in i blodbanan (i en ven), som en infusion

pågående i cirka 30-60 minuter.

En behandlingskur varar normalt 1 till 2 veckor vid hudinfektioner. Vid infektioner i blodet

eller hjärtat samt vid infektioner i huden bestämmer din läkare hur länge du ska behandlas.

Detaljerad instruktion för användning och hantering ges i slutet av denna information.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De allvarligaste biverkningarna beskrivs nedan:

Mycket sällsynta allvarliga biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Överkänslighetsreaktion (allvarlig allergisk reaktion inklusive allergisk chock, angioödem,

läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symptom (DRESS)) har rapporterats i enstaka fall

under administrering av daptomycin. Dessa allvarliga allergiska reaktioner kräver omedelbart

medicinskt omhändertagande. Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du får något av

följande symtom:

Bröstsmärta eller tryck över bröstet,

Utslag med blåsor, ibland i munnen och på könsorgan,

Svullnad i halsen,

Snabb eller svag puls,

Pip i bröstet,

Feber,

Skakningar eller darrningar,

Blodvallningar,

Yrsel,

Svimning,

Metallsmak i munnen.

Tala om för din läkare snarast om du får oförklarlig muskelsmärta, -ömhet eller -svaghet.

Muskelproblem kan i mycket sällsynta fall (rapporterat hos mindre än 1 patient per 10 000) vara

allvarliga och leda till muskelnedbrytning (rabdomyolys), som i sin tur kan skada njurarna.

Allvarliga biverkningar med okänd frekvens

(frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

En sällsynt men potentiellt allvarlig lungsjukdom kallad eosinofil lunginflammation har rapporterats

hos patienter som fått daptomycin, oftast efter mer än 2 veckor av behandling. Symtomen kan

inkludera svårigheter att andas, nytillkommen eller förvärrad hosta, eller nytillkommen eller

förvärrad feber. Tala om för din läkare eller sjuksköterska snarast om du upplever dessa symtom.

Om du får upphöjda eller vätskefyllda hudfläckar över ett stort område på kroppen, tala snarast med

din läkare eller sjuksköterska.

De mest frekvent rapporterade biverkningarna beskrivs nedan:

Vanliga biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

Svampinfektioner såsom torsk,

Urinvägsinfektion,

Minskat antal röda blodkroppar (lågt blodvärde),

Yrsel, ångest, sömnsvårigheter,

Huvudvärk,

Feber, svaghet (asteni),

Högt eller lågt blodtryck,

Förstoppning, buksmärta,

Diarré, illamående eller kräkningar,

Väderspänning,

Svullen buk eller uppkördhet,

Hudutslag eller klåda,

Smärta, klåda eller rodnad vid stickstället,

Smärta i armar eller ben,

Blodtest visar högre nivåer av leverenzymer eller kreatinfosfokinas (CK).

Andra biverkningar som kan förekomma under behandling med Daptomycin Lorien beskrivs nedan:

Mindre vanliga biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

Blodsjukdomar (t.ex. ökat antal av små blodkroppar som kallas blodplättar, vilket kan öka

blodets tendens att levra sig, eller ökat antal av en viss typ vita blodkroppar),

Nedsatt aptit,

Stickningar eller domningar i händer eller fötter, smakrubbningar,

Skakningar,

Ändringar i hjärtrytm, blodvallningar,

Matsmältningsbesvär (dyspepsi), inflammation i tungan,

Kliande hudutslag,

Muskelsmärta, kramper eller svaghet, muskelinflammation (myosit), ledsmärta,

Njurproblem,

Inflammation och irritation i slidan,

Allmän värk eller svaghet, trötthet (fatigue),

Blodprov visar förhöjda värden för blodsocker, serumkreatinin, myoglobin, eller

laktatdehydrogenas (LDH), förlängd blodlevringstid eller rubbningar i

saltbalansen,

Kliande ögon.

Sällsynta biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

Gulfärgning av hud och ögonvitor,

Förlängd protrombintid (koaguleringstid).

Ingen känd frekvens

(frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

Antibakteriellt-associerad kolit inkluderande pseudomembranös kolit (allvarlig eller långvarig

diarré som är blodig och/eller slemmig, med samtidig buksmärta eller feber), ökad benägenhet att få

blåmärken, blödande tandkött eller näsblod.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Daptomycin Lorien ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. Respektive EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

Efter beredning: Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning av den rekonstituerade lösningen i

injektionsflaskan har visats för 12 timmar vid 25°C och upp till 48 timmar vid 2°C – 8°C. Kemisk och

fysikalisk stabilitet för den utspädda lösningen i infusionspåsar har fastställts till 12 timmar vid 25°C

eller 24 timmar vid 2°C – 8°C.

För en 30 minuter lång intravenös infusion ska den totala förvaringstiden (rekonstituerad lösning i

injektionsflaska och utspädd lösning i infusionspåse) vid 25°C inte överskrida 12 timmar (eller 24

timmar vid 2°C – 8°C).

För en 2 minuter lång intravenös injektion ska förvaringstiden för den rekonstituerade lösningen i

injektionsflaska vid 25°C inte överskrida 12 timmar (eller 48 timmar vid 2°C – 8°C).

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Produkten innehåller inga

konserveringsmedel eller bakteriostatiska medel. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden

före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2°C – 8°C,

såvida inte rekonstituering/utspädning har utförts under kontrollerade och validerade

aseptiska förhållanden.

Du ska inte använda detta läkemedel om du märker följande ändringar av produkten

(fuktighet eller olika färgade partiklar i pulvret, grumlighet, eller fällningarna i den

rekonstituerade lösningen).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är daptomycin.

En flaska innehåller 350 mg daptomycin.

En ml ger 50 mg daptomycin efter rekonstituering med 7 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

En flaska innehåller 500 mg daptomycin.

En ml ger 50 mg daptomycin efter rekonstituering med 10 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Övrigt innehållsämne är natriumhydroxid (för pH-justering) (se avsnitt 2).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Daptomycin Lorien pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning tillhandahålls som en

ljust gul till ljust brunt pulver i en glasflaska. Det blandas med en vätska så att en lösning erhålls

innan det ges.

Daptomycin Lorien är tillgänglig i förpackningar innehållande 1 flaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Laboratorios Lorien

Av. Josep Tarradellas, 8 Át. 1

08029 Barcelona

Spanien

Tillverkare

Laboratori Fundació Dau

C/ De la letra C, 12-14,

Poligono Industrial de la Zona Franca

08040 Barcelona

Spanien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Nederländerna

Daptomycine Lorien 350 & 500 mg Poeder voor oplossing voor injectie of

infusie

Frankrike

Daptomycin Lorien 350 & 500 mg Poudre pour solution injectable/pour

perfusion

Tyskland

Daptomycin Lorien 350 & 500 mg Pulver zur Herstellung einer

Injections-/Infusionslösung

Swerige

Daptomycin Lorien 350 & 500 mg Pulver till injectionsvätska, lösning eller

infusion

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-07-02

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

OBS! Se Produktresumén före förskrivning.

Anvisningar om användning och hantering

Injektionsflaska om 350 mg och 500 mg:

Till vuxna kan daptomycin administreras intravenöst som en infusion under 30 minuter eller 60

minuter eller som en injektion under 2 minuter. Daptomycin ska inte administreras som en 2 minuter

lång injektion till pediatriska patienter. Pediatriska patienter i åldern 7 till 17 år ska ges daptomycin

som en infusion under 30 minuter. Hos pediatriska patienter som är yngre än 7 år och som ges en dos

om 9-12 mg/kg, ska daptomycin administreras under 60 minuter. Beredningen av lösningen för

infusion kräver ett extra utspädningssteg, vilket beskrivs nedan.

Daptomycin som en 30 eller 60 minuter lång intravenös infusion

En koncentration om 50 mg/ml av Daptomycin Lorien 350 mg pulver till infusionsvätska erhålls

genom beredning av den frystorkade produkten med 7 ml natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml

(0,9 %) (eller med 10 ml för styrkan 500 mg).

Den frystorkade produkten tar cirka 15 minuter att lösa upp. Den rekonstituerade produkten är en

klar lösning. Det kan finnas några små bubblor eller skum runt kanten på injektionsflaskan.

För beredning av Daptomycin Lorien som intravenös infusion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering eller spädning av frystorkat

Daptomycin Lorien.

För rekonstituering:

Ta av snäpp-locket i polypropen så att gummiproppens centrala delar blir synliga. Torka av

gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning och låt den torka.

Efter rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan yta. Dra upp 7

ml natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) för styrkan 350 mg (eller 10 ml

förstyrkan 500 mg) i en injektionsspruta med en steril överföringsnål som är 21 gauge eller

mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera sedan långsamt i

injektionsflaskan genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot flaskans vägg.

Rotera flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad

lösning erhålls. För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen kontrolleras visuellt för att säkerställa att

produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar med

Daptomycin Lorien kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9

%) (normal volym 50 ml).

För spädning:

Avlägsna långsamt den rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från injektionsflaskan

med en ny steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter genom att vända

injektionsflaskan upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd en

injektionsspruta och för in nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan upp

och ner och dra upp lösningen i sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan nålen

tas ur, dra ut kolven så långt det går så att den lösning som krävs dras upp från den upp och

nervända injektionsflaskan.

2. Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos

erhålls.

3. Överför den önskade rekonstituerade dosen till 50 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9

4. Den rekonstituerade och utspädda lösningen ska därefter infunderas intravenöst under 30

eller 60 minuter enligt anvisning.

Daptomycin Lorien är inte fysikaliskt eller kemiskt kompatibelt med lösningar som innehåller

glukos. Följande har visats vara kompatibla vid tillsats till infusionslösningar som innehåller

Daptomycin Lorien: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamicin, flukonazol, levofloxacin,

dopamin, heparin och lidokain.

Den totala förvaringstiden (beredd lösning i injektionsflaska och utspädd lösning i infusionspåse) vid

25°C ska inte överskrida 12 timmar (24 timmar i kylskåp).

Stabiliteten av utspädd lösning i infusionspåse är 12 timmar vid 25°C eller 24 timmar vid förvaring

i kylskåp vid 2°C – 8°C.

Daptomycin somen 2 minuter lång intravenös injektion (endast vuxna patienter)

Använd inte vatten för rekonstituering av Daptomycin Lorien för intravenös injektion.

Daptomycin Lorien ska enbart rekonstitueras med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

En koncentration om 50 mg/ml Daptomycin Lorien 350 mg pulver till injektionsvätska erhålls

genom beredning av den frystorkade produkten med 7 ml natriumkloridlösning för injektion 9

mg/ml (0,9 %) för styrkan 350 mg (eller med 10 ml för styrkan 500 mg ).

Den frystorkade produkten tar cirka 15 minuter att lösa upp. Den rekonstituerade produkten är en

klar lösning. Det kan finnas några små bubblor eller skum runt kanten på injektionsflaskan.

För beredning av Daptomycin Lorien som intravenös injektion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering av frystorkat Daptomycin Lorien.

Ta av snäpp-locket i polypropen så att gummiproppens centrala delar blir synliga. Torka av

gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning och låt den torka.

Efter rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan yta. Dra upp 7

ml natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) för styrkan 350 mg (eller med 10 ml

för styrkan500 mg s) i en injektionsspruta med en steril överföringsnål som är 21 gauge eller

mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera sedan långsamt i

injektionsflaskan genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot flaskans vägg.

Rotera flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad

lösning erhålls. För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen kontrolleras visuellt för att säkerställa

att produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar med

Daptomycin Lorien kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Avlägsna långsamt den rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från

injektionsflaskan med en steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter.

Vänd injektionsflaskan upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd

en ny injektionsspruta och för in nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan

upp och ner och dra upp lösningen i sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan

nålen tas ur, dra ut kolven så långt det går så att all lösning dras upp från den upp och

nervända injektionsflaskan.

Byt till en ny nål inför den intravenösa injektionen.

Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos erhålls.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter administreras som en långsam intravenös

injektion under 2 minuter enligt anvisning.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning hos den rekonstituerade lösningen i

injektionsflaskan har visats för 12 timmar vid 25°C och upp till 48 timmar vid förvaring i kylskåp

(2°C – 8°C).

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart

är förvaringstiden före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24

timmar vid 2°C – 8°C, såvida inte upplösning/utspädning har utförts under kontrollerade och

validerade aseptiska förhållanden.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom dem som nämns ovan.

Injektionsflaskor med Daptomycin Lorien är endast avsedda för engångsbruk. Eventuell oanvänd

lösning som finns kvar i injektionsflaskan ska kasseras.

Injektionsflaskor med Daptomycin Lorien är endast avsedda för engångsbruk.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter rekonstituering (se avsnitt

6.3).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Daptomycine Lorien 350 mg pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning

Daptomycine Lorien 500 mg pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 350 mg daptomycin.

En ml ger 50 mg daptomycin efter rekonstituering med 7 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Varje injektionsflaska innehåller 500 mg daptomycin.

En ml ger 50 mg daptomycin efter rekonstituering med 10 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

Hjälpämnen med känd effekt

Varje injektionsflaska innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning

Svagt gult till ljust brunt frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Daptomycine Lorien är indicerat för behandling av följande infektioner (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Vuxna och pediatriska patienter (1 till 17 år) med komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

(cSSTI).

Vuxna patienter med högersidig infektiös endokardit (RIE) orsakad av

Staphylococcus aureus.

Det rekommenderas att organismens antibakteriella känslighet tas i beaktande innan beslut

fattas om daptomycin ska användas. Beslutet ska vara baserat på råd från expert. Se avsnitt 4.4

och 5.1.

Vuxna och pediatriska (1 till 17 år) patienter med

Staphylococcus aureus

-bakteriemi (SAB).

Hos vuxna ska användning vid bakteriemi vara associerat med RIE eller med cSSTI. Hos

pediatriska patienter ska användning vid bakteriemi vara associerat med cSSTI.

Daptomycin är aktivt endast mot grampositiva bakterier (se avsnitt 5.1). Vid blandade infektioner där

gramnegativa och/eller vissa typer av anaeroba bakterier misstänks, ska Daptomycine Lorien

administreras tillsammans med andra lämpliga antibakteriella medel.

Officiella riktlinjer om lämplig användning av antibakteriella medel ska beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

I kliniska studier på patienter gavs daptomycin som en infusion under minst 30 minuter. Klinisk

erfarenhet av administrering av daptomycin som en 2 minuter lång injektion saknas. Detta

administreringssätt har enbart studerats på friska frivilliga. Jämfört med samma dos av daptomycin

givet som en 30 minuter lång intravenös infusion sågs däremot inga kliniskt viktiga skillnader

avseende farmakokinetik eller säkerhetsprofil (se även avsnitt 4.8 och 5.2).

Dosering

Vuxna

cSSTI utan samtidig SAB: Daptomyin Lorine 4 mg/kg administreras en gång var 24:e

timme i 7-14 dagar eller tills infektionen är utläkt (se avsnitt 5.1).

cSSTI med samtidig SAB: Daptomycine Lorien 6 mg/kg administreras en gång var

24:e timme. Se nedan för dosjustering till patienter med nedsatt njurfunktion.

Behandlingen kan behöva pågå längre än

14 dagar beroende på den bedömda risken för komplikationer hos den enskilda

patienten.

Känd eller misstänkt RIE orsakad av

Staphylococcus aureus

Daptomycine Lorien 6 mg/kg administreras en gång var 24:e timme. Se nedan för

dosjustering

till

patienter

nedsatt

njurfunktion.

Behandlingens

längd

bör

överensstämma med tillgängliga officiella rekommendationer.

Daptomycine Lorien administreras intravenöst i 0,9 % natriumkloridlösning (se avsnitt

6.6). Daptomycine Lorien bör inte användas oftare än en gång per dag.

Nivåer av kreatinfosfokinas (CPK) måste mätas vid baseline och vid regelbundna

intervall (minst varje vecka) under behandlingen (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Daptomycin utsöndras huvudsakligen genom njurarna.

På grund av begränsad klinisk erfarenhet (se tabell och fotnoter nedan) ska Daptomycine

Lorien användas till vuxna patienter med någon grad av nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance < 80 ml/min) när den förväntade kliniska nyttan anses överväga den

potentiella risken. Hos alla patienter med någon grad av nedsatt njurfunktion ska

behandlingssvaret, njurfunktionen och kreatinkinasnivåerna (CK) följas noga (se även avsnitt

4.4 och 5.2). Doseringsregim för Daptomycine Lorien hos pediatriska patienter med nedsatt

njurfunktion har inte fastställts.

Dosjustering hos vuxna patienter med nedsatt njurfunktion beroende på

indikation och kreatininclearance

Indikation

Kreatininclearance

Doseringsrekommendation

Kommentarer

cSSTI utan SAB

30 ml/min

4 mg/kg en gång dagligen

Se avsnitt 5.1

< 30 ml/min

4 mg/kg var 48:e timme

(1, 2)

RIE eller cSSTI

associerad med SAB

30 ml/min

6 mg/kg en gång dagligen

Se avsnitt 5.1

< 30 ml/min

6 mg/kg var 48:e timme

(1, 2)

cSSTI = komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner; SAB =

Staphylococcus aureus

-bakteriemi

(1) Säkerheten och effekten av justeringar i doseringsintervallet har inte utvärderats i kontrollerade kliniska

studier och rekommendationen är baserad på farmakokinetiska studier och resultat från modellering (se

avsnitt 4.4 och 5.2).

(2) Samma dosjusteringar, vilka är baserade på farmakokinetiska data från friska frivilliga och resultat från

farmakokinetisk modellering, rekommenderas till vuxna patienter som genomgår hemodialys eller

kontinuerlig ambulant peritonealdialys (CAPD). Daptomycine Lorien ska om möjligt administreras efter

avslutad dialys på dialysdagar (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte nödvändig vid administrering av Daptomycine Lorien till patienter med

lindrigt eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B) (se avsnitt 5.2). Data saknas

beträffande patienter med

svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) och försiktighet ska därför iakttas när Daptomycine

Lorien ges till dessa patienter.

Äldre patienter

Rekommenderade doser ska användas till äldre patienter förutom till dem med svårt

nedsatt njurfunktion (se ovan och avsnitt 4.4).

Pediatriska patienter (1 till 17 år)

Rekommenderade doseringsregimer för pediatriska patienter baserat på ålder och indikation

visas nedan.

Indikation

cSSTI utan SAB

cSSTI associerad med SAB

Åldersgrupp

Doseringsregim

Behandlingstid

Doseringsregim

Behandlingstid

12 till 17 år

5 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

30 minuter

7 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

30 minuter

7 till 11 år

7 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

30 minuter

9 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

30 minuter

2 till 6 år

9 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

60 minuter

12 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

60 minuter

1 till < 2 år

10 mg/kg en gång

var 24:e timme som

infusion under

60 minuter

Upp till 14 dagar

12 mg/kg en gång var

24:e timme som

infusion under

60 minuter

cSSTI = komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner; SAB =

Staphylococcus aureus-

bakteriemi; (1)

Kortaste behandlingstid med Daptomycine Lorien vid SAB hos barn ska vara i enlighet med den

bedömda risken för komplikationer hos den enskilda patienten. Behandlingstiden med Daptomycine

Lorien kan behöva fortgå i mer än 14 dagar om detta är i enlighet med den bedömda risken för

komplikationer hos den enskilda patienten. I den pediatriska studien av SAB, var den genomsnittliga

behandlingstiden med intravenöst Daptomycine Lorien 12 dagar, med ett intervall på 1 till 44 dagar.

Behandlingstiden ska vara i enlighet med tillgängliga officiella riktlinjer.

Daptomycine Lorien administreras intravenöst i 0,9 % natriumkloridlösning (se avsnitt 6.6).

Daptomycine Lorien bör inte användas oftare än en gång per dag.

Kreatinfosfokinasnivåer (CK) måste mätas vid baseline och vid regelbundna intervall (minst

varje vecka) under behandlingen (se avsnitt 4.4).

Barn under ett år ska inte ges Daptomycine Lorien eftersom det föreligger en möjlig risk för

påverkan på det muskulära systemet, neuromuskulära systemet och/eller nervsystemet

(perifera och/eller centrala nervsystemet), vilket observerades hos neonatala hundar (se avsnitt

5.3).

Administreringssätt

Hos vuxna ges Daptomycine Lorien som intravenös infusion (se avsnitt 6.6) administrerad under en

30-minutersperiod eller som intravenös injektion (se avsnitt 6.6) administrerad under en

2-minutersperiod.

Hos pediatriska patienter i åldern 7 till 17 år ges Daptomycine Lorien som intravenös infusion

administrerad under en 30-minutersperiod (se avsnitt 6.6). Hos pediatriska patienter i åldern 1 till 6 år

ges Daptomycine Lorien som intravenös infusion under en 60-minutersperiod (se avsnitt 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

infektionshärd,

annan

cSSTI

eller

RIE,

identifieras

efter

behandling

Daptomycine Lorien har inletts ska alternativ antibakteriell behandling som har visat sig effektiv för

behandling av den eller de specifika infektioner som har identifierats övervägas.

Anafylaxi/överkänslighetsreaktioner

Anafylaxi/överkänslighetsreaktioner har rapporterats för daptomycin. Om en allergisk reaktion mot

Daptomycine Lorien inträffar, avbryt användningen och sätt in lämplig behandling.

Pneumoni

Det har visats vid kliniska studier att daptomycin inte är effektivt vid behandling av pneumoni.

Daptomycin är därför inte indicerat för behandling av pneumoni.

RIE orsakad av

Staphylococcusaureus

Kliniska data från användning av daptomycin vid behandling av RIE orsakad av

Staphylococcus

aureus

är begränsad till 19 vuxna patienter (se information från kliniska studier i avsnitt 5.1).

Säkerheten och effekten av daptomycin hos barn och ungdomar under 18 år med högersidig infektiös

endokardit (RIE) orsakad av

Staphylococcus aureus

har inte fastställts.

Effekten av daptomycin har inte visats hos patienter med infektion på protesklaff eller

vänstersidig infektiös endokardit på grund av

Staphylococcus aureus

Djupt liggande infektioner

Patienter med djupt liggande infektioner bör erhålla nödvändigt kirurgiskt ingrepp så fort som möjligt

(t.ex. debridering, avlägsnande av protes, hjärtklaffskirurgi).

Enterokockinfektioner

Data är otillräckliga för att någon slutsats ska kunna dras om möjlig klinisk effekt av daptomycin mot

infektioner orsakade av enterokocker, inklusive

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Dessutom har ingen dosering av daptomycin fastställts som skulle kunna vara lämplig för behandling

av enterokockinfektioner med eller utan bakteriemi. Behandlingssvikt med daptomycin vid

behandling av enterokockinfektioner, vanligen åtföljt av bakteriemi, har rapporterats. I vissa fall har

behandlingssvikt associerats med en selektion av organismer med nedsatt känslighet eller resistens

mot daptomycin (se avsnitt 5.1).

Icke känsliga mikroorganismer

Användning av antibakteriella medel kan främja överväxt av icke känsliga mikroorganismer.

Om superinfektion uppstår under behandlingen ska lämpliga åtgärder vidtas.

Clostridiumdifficile

-associerad diarré

Clostridium difficile

-associerad diarré (CDAD) har rapporterats för daptomycin (se avsnitt 4.8).

Om CDAD misstänks eller bekräftas kan det bli nödvändigt att sätta ut Daptomycine Lorien och

att sätta in lämplig behandling utifrån klinisk bild.

Interaktion läkemedel/laboratoriskt test

Skenbar förlängning av protrombintiden (PT) och ökning av internationell normaliserad kvot

(INR) har observerats då vissa rekombinanta tromboplastin-reagenser använts vid analysen (se

även avsnitt 4.5).

Kreatinfosfokinas och myopati

Förhöjt kreatinfosfokinas (CK, MM-isoenzym) i plasma associerat med muskelsmärta och/eller

muskelsvaghet samt fall av myosit, myoglobinemi och rabdomyolys har rapporterats under

behandling med daptomycin (se även avsnitt 4.5, 4.8 och 5.3). I kliniska studier inträffade märkbara

ökningar av CK i plasma till > 5 x övre normalgräns (ULN) utan muskelsymtom. Detta skedde oftare

hos patienter behandlade med daptomycin (1,9 %) än hos dem som behandlades med

jämförelseprodukter (0,5 %). Det rekommenderas därför att:

CK i plasma mäts vid baseline och med regelbundna intervall (minst en gång i veckan) för

alla patienter under behandlingen.

CK bör mätas oftare (t.ex. varannan-var tredje dag åtminstone under de första två veckorna

av behandlingen) hos patienter med större risk för myopati. T.ex. patienter med någon grad

av nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 80 ml/min, se även avsnitt 4.2), inklusive de

som genomgår hemodialys eller kontinuerlig ambulant peritonealdialys (CAPD) och

patienter som tar andra läkemedel kända för att vara associerade med myopati (t.ex. HMG-

CoA reduktashämmare, fibrater och ciklosporin).

Det kan inte uteslutas att patienter, vars CK är högre än 5 gånger den övre normalgränsen vid

baseline, kan ha större risk för ytterligare ökningar under behandlingen med daptomycin.

Detta ska tas i beaktande vid insättande av behandling med daptomycin och, om daptomycin

administreras, ska dessa patienter kontrolleras oftare än en gång i veckan.

Daptomycine Lorien bör inte administreras till patienter som tar andra läkemedel

associerade med myopati om inte den förväntade nyttan anses överväga den potentiella

risken.

Patienter undersöks regelbundet under behandlingen beträffande tecken och symtom som

kan tyda på myopati.

CK-värdet kontrolleras varannan dag hos patienter som utvecklar oförklarlig muskelsmärta,

-ömhet, -svaghet eller -kramp. Behandlingen med Daptomycine Lorien ska sättas ut

vid oförklarliga muskelsymtom om CK-värdet blir högre än 5 gånger den övre

normalgränsen.

Perifer neuropati

Patienter som uppvisar tecken eller symtom som kan tyda på perifer neuropati under behandlingen

med Daptomycine Lorien ska undersökas och det bör övervägas ombehandlingen med daptomycin

ska sättas ut (se avsnitt 4.8 och 5.3).

Pediatrisk population

Barn under ett år ska inte ges Daptomycine Lorien eftersom det föreligger en möjlig risk för

påverkan på det muskulära systemet, neuromuskulära systemet och/eller nervsystemet (perifera

och/eller centrala nervsystemet), vilket observerades hos neonatala hundar (se avsnitt 5.3).

Eosinofil pneumoni

Eosinofil pneumoni har rapporterats hos patienter som fått daptomycin (se avsnitt 4.8). I de flesta

rapporterade fallen associerade med daptomycin, fick patienterna feber, dyspné med hypoxisk

respiratorisk insufficiens och diffusa lunginfiltrat eller organiserande pneumoni. Majoriteten av

fallen inträffade efter mer än 2 veckor av behandling med daptomycin och förbättrades när

daptomycin sattes ut och steroidterapi sattes in. Återkommande eosinofil pneumoni har rapporterats

efter återinsättande av daptomycin. Patienter som utvecklar dessa tecken och symtom då de får

daptomycin bör snarast genomgå medicinsk utvärdering, om lämpligt innefattande bronkoalveolärt

lavage för att utesluta andra orsaker (t.ex. bakterieinfektion, svampinfektion, parasiter, andra

läkemedel). Daptomycine Lorien bör sättas ut omedelbart och behandling med systemiska steroider

bör när så är lämpligt sättas in.

Nedsatt njurfunktion

Nedsatt njurfunktion har rapporterats under behandling med daptomycin. Svårt nedsatt njurfunktion

kan i sig ge upphov till förhöjd halt av daptomycin vilket kan öka risken för att myopati uppstår (se

ovan).

En justering av dosintervallet för daptomycin måste göras för vuxna patienter med kreatininclearance

< 30 ml/min (se avsnitt 4.2 och 5.2). Säkerheten och effekten för dosjustering har inte utvärderats i

kontrollerade kliniska studier och rekommendationen baseras huvudsakligen på farmakokinetisk

modelleringsdata. daptomycin ska därför användas till dessa patienter endast om den förväntade

kliniska nyttan anses överväga den potentiella risken.

Försiktighet ska iakttas vid administrering av daptomycin till patienter vars njurfunktion redan är

nedsatt i någon mån (kreatininclearance < 80 ml/min) innan behandlingen med daptomycin inleds.

Regelbunden kontroll av njurfunktionen rekommenderas (se även avsnitt 5.2).

Dessutom rekommenderas regelbunden kontroll av njurfunktionen vid samtidig administrering

av potentiellt nefrotoxiska medel oavsett patientens njurstatus vid basline (se även avsnitt 4.5).

Doseringsregim för Daptomycine Lorien till pediatriska patienter med nedsatt nurfunktion har

inte fastställts.

Obesitet

Hos överviktiga med BMI (Body Mass Index) > 40 kg/m

men med kreatininclearance > 70 ml/min

var AUC

0-∞

för daptomycin signifikant högre (medelvärde 42 % högre) än hos normalviktig

matchad kontrollgrupp. Informationen om säkerhet och effekt av daptomycin hos mycket

överviktiga patienter är begränsad och försiktighet rekommenderas därför. För närvarande saknas

emellertid belägg för att dosreducering är nödvändig (se avsnitt 5.2).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s.

är näst intill ”natriumfritt“.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Daptomycin genomgår ringa eller ingen metabolism via cytokrom P450 (CYP450). Det är

osannolikt att daptomycin hämmar eller inducerar nedbrytning av läkemedel som metaboliseras av

P450-systemet.

Interaktionsstudier

för

daptomycin

genomförts

aztreonam,

tobramycin,

warfarin

probenecid. Daptomycin hade ingen effekt på farmakokinetiken för warfarin eller probenecid och

dessa läkemedel påverkade inte heller farmakokinetiken för daptomycin. Farmakokinetiken för

daptomycin påverkades inte signifikant av aztreonam.

Små förändringar i farmakokinetiken för daptomycin och tobramycin observerades vid samtidig

administrering av en intravenös infusion under 30 minuter med daptomycin 2 mg/kg, men dessa

förändringar var inte statistiskt signifikanta. Det är okänt om interaktion föreligger mellan

daptomycin och tobramycin vid godkända doser av daptomycin. Samtidig användning av

daptomycin och tobramycin bör ske med försiktighet.

Erfarenhet av samtidig administrering av daptomycin och warfarin är begränsad. Studier har inte

genomförts med daptomycin och andra antikoagulantia än warfarin. Hos patienter som får

daptomycin och warfarin bör antikoagulant aktivitet monitoreras under de första dagarna efter att

daptomycin satts in.

Erfarenhet är begränsad beträffande samtidig administrering av daptomycin med andra läkemedel

som kan utlösa myopati (t.ex. HMG-reduktashämmare). Några fall av märkbar förhöjning av CK

och fall

av rabdomyolys har dock inträffat hos vuxna patienter som har behandlats med ett sådant

läkemedel samtidigt med daptomycin. Det rekommenderas att andra läkemedel associerade

med myopati om möjligt sätts ut tillfälligt under behandlingen med daptomycin om inte nyttan

med samtidig administrering väger upp riskerna. Om samtidig administrering inte kan

undvikas ska CK mätas oftare än en gång i veckan och patienterna ska följas noggrant

beträffande tecken och symtom som kan tyda på myopati. Se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.3.

Daptomycin utsöndras huvudsakligen genom njurfiltration och halten i plasma kan därför stiga

vid samtidig administrering av läkemedel som minskar sådan filtration (t.ex. NSAID och

COX-2-hämmare). Dessutom kan en farmakodynamisk interaktion förekomma under

samtidig administrering på grund av additiva njureffekter. Försiktighet ska därför iakttas när

daptomycin administreras samtidigt med ett annat läkemedel som är känt för att reducera

njurfiltrationen.

Vid uppföljningsstudier efter att produkten godkänts för försäljning har fall rapporterats av

interaktioner mellan daptomycin och vissa reagens som används i analyser för PT/INR

(protrombintid/internationell normaliserad kvot). Denna interaktion ledde till skenbar förlängning

av PT och förhöjning av INR. Om oförklarliga onormala PT/INR-värden observeras hos patienter,

som får daptomycin, ska eventuell interaktion med laboratorieprovet

in vitro

beaktas. Risken att

felaktiga resultat erhålls kan minimeras genom att prov för PT- eller INR-test tas vid tidpunkten för

lägsta daptomycinkoncentration i plasma (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För daptomycin saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta

eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal utveckling, fosterutveckling,

förlossning eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3).

Daptomycine Lorien ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt dvs.

endast om den förväntade nyttan överväger den potentiella risken.

Amning

I en human fallstudie administrerades daptomycin intravenöst i en dos av 500 mg/dag under 28

dagar till en ammande kvinna och på dag 27 insamlades prov av kvinnans bröstmjölk under en

24-timmarsperiod. Den högst uppmätta koncentrationen av daptomycin i bröstmjölken var

0,045 mikrog/ml, vilket är en låg koncentration. Till dess att mer erfarenhet finns, ska

amning avbrytas då Daptomycine Lorien administreras till ammande kvinnor.

Fertilitet

Inga kliniska data på fertilitet finns tillgängligt för daptomycin. Djurstudier tyder inte på direkta

eller indirekta skadliga effekter vad gäller fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

På basis av rapporterade ogynnsamma reaktioner mot läkemedlet betraktas det som osannolikt att

Daptomycine Lorien påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier behandlades 2 011 vuxna deltagare med daptomycin. I dessa studier erhöll

1 221 deltagare en daglig dos på 4 mg/kg, av vilka 1 108 var patienter och 113 friska frivilliga;

460 deltagare erhöll en daglig dos på 6 mg/kg, av vilka 304 var patienter och 156 friska frivilliga. I

pediatriska studier behandlades 372 patienter med daptomycin, av vilka 61 erhöll en engångsdos och

311 erhöll en terapeutisk regim för cSSTI eller SAB (dagliga doser varierande från 4 mg/kg till 12

mg/kg). Biverkningar (vilka ansvarig prövare i studien bedömde som möjligtvis, sannolikt eller

definitivt relaterade till läkemedlet) observerades i liknande frekvens för daptomycin som för

jämförelseprodukter.

De mest frekvent rapporterade biverkningarna (frekvens vanlig (≥ 1/100, < 1/10)) är:

Svampinfektioner, urinvägsinfektion, candidainfektion, anemi, ångest, sömnlöshet, yrsel,

huvudvärk, hypertension, hypotension, gastrointestinal- och buksmärta, illamående, kräkningar,

förstoppning, diarré, flatulens, uppblåsthet och buksvullnad, onormala leverfunktionstester (förhöjt

alaninaminotransferas (ALAT), aspartataminotransferas (ASAT) eller alkaliskt fosfatas (ALP)),

hudutslag, pruritus, smärta i armar och ben, förhöjt kreatinfosfokinas (CK) i serum, reaktioner på

infusionsstället, pyrexi, asteni.

Mindre

frekvent

rapporterade,

allvarliga

biverkningar

inkluderar

överkänslighetsreaktioner,

eosinofil

pneumoni

(vilket

emellanåt

yttrar sig som organiserande

pneumoni), läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symptom (DRESS), angioödem och

rabdomyolys.

Lista över biverkningar i tabellform

Följande biverkningar rapporterades under behandling och uppföljningsperiod med följande frekvens:

mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100); sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1000); mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data):

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Biverkningar från kliniska studier och rapporter efter godkännande för

Försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga:

Svampinfektioner, urinvägsinfektion,

candidainfektion

Mindre

Fungemi

vanliga:

Ingen känd

Clostridium difficile

-associerad diarré**

frekvens*:

Blodet och lymfsystemet

Vanliga:

Anemi

Mindre

Trombocytemi, eosinofili, ökning av internationell

vanliga:

normaliserad kvot (INR), leukocytos

Sällsynta:

Förlängd protrombintid (PT)

Ingen känd

Trombocytopeni

frekvens*:

Immunsystemet

Ingen känd

Överkänslighet**, nämnd i enstaka spontana

frekvens*:

rapporter, omfattade men var inte begränsad till

angioödem, läkemedelsutslag med eosinofili och

systemiska symptom (DRESS), pulmonär eosinofili,

vesikobullösa utslag som påverkar slemhinnor och

känsla av orofaryngeal svullnad, anafylaxi**,

infusionsreaktioner omfattande följande symtom:

takykardi, väsande andning, pyrexi, rigor, systemisk

rodnad, vertigo, synkope och metallsmak

Metabolism och nutrition

Mindre

Minskad aptit, hyperglykemi, elektrolytobalans

vanliga:

Psykiska störningar

Vanliga:

Ångest, sömnlöshet

Vanliga

Yrsel, huvudvärk

Mindre

Parestesi, smakrubbningar, tremor, ögonirritation

vanliga:

Centrala och perifera

nervsystemet

Ingen känd

Perifer neuropati**

frekvens*:

Öron och balansorgan

Mindre

Vertigo

vanliga:

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Hjärtat

Mindre

Supraventrikulär takykardi, extrasystole

vanliga:

Blodkärl

Vanliga:

Hypertension, hypotension

Mindre

Rodnad

vanliga:

Andningsvägar, bröstkorg och

Ingen känd

Eosinofil pneumoni

**, hosta

mediastinum

frekvens*:

Magtarmkanalen

Vanliga:

Gastrointestinal- och buksmärta, illamående,

Krägningar, förstoppning, diarré, flatulens,

uppblåsthet och buksvullnad

Mindre Dyspepsi, glossit

Vanliga:

Lever och gallvägar

Vanliga:

Onormala leverfunktionstester

(förhöjt

alaninaminotransferas (ALAT),

aspartataminotransferas (ASAT) eller alkaliskt

fosfatas (ALP))

Sällsynta:

Gulsot

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Hudutslag, pruritus

Mindre

Urticaria

vanliga:

Ingen känd

Akut generaliserad exantematös pustulos

frekvens*:

Muskuloskeletala systemet

Vanliga:

Smärta i armar och ben, förhöjt kreatinfosfokinas och

bindväv

(CK)2 i serum

Mindre

Myosit, förhöjt myoglobin, muskulär svaghet,

vanliga:

muskelsmärta, atralgi, ökad laktatdehydrogenas (LD)

i serum, muskelkramper

Ingen känd

Rabdomyolys

frekvens*:

Njurar och urinvägar

Mindre

Nedsatt njurfunktion, inklusive njursvikt och

vanliga:

njurinsufficiens, förhöjt kreatinin i serum

Reproduktionsorgan och

Mindre

Vaginit

bröstkörtel

vanliga:

Allmänna symtom och/eller

Vanliga:

Reaktioner på infusionsstället, pyrexi, asteni

symtom vid

Mindre

Trötthet, smärta

administreringsstället

vanliga:

Baserat på rapporter efter marknadsföring. Eftersom dessa reaktioner har rapporterats

frivilligt från en population av okänd storlek är det inte möjligt att beräkna en tillförlitlig

frekvens, och kategoriseras därför som ingen känd frekvens.

Se avsnitt 4.4.

Den exakta incidensen av eosinofil pneumoni associerad med daptomycin är

okänd, då rapporteringsfrekvensen av spontana rapporter idag är mycket låg (<

1/10 000).

I vissa fall av myopati med förhöjt CK och muskelsymtom uppvisade patienterna även

förhöjda transaminaser. Dessa transaminasökningar var sannolikt relaterade till

skelettmuskeleffekterna. De flesta transaminasökningar var av toxicitetsgrad 1-3 och gick

tillbaka när behandlingen sattes ut.

När klinisk information om patienterna blev tillgänglig för bedömning, fastställdes att ca

50 % av fallen inträffade hos patienter med nedsatt njurfunktion sedan tidigare eller

patienter som samtidigt behandlades med läkemedel kända för att ge upphov till

rabdomyolys.

Säkerhetsdata avseende administrering av daptomycin som en 2 minuter lång intravenös injektion

har erhållits från två farmakokinetiska studier på vuxna friska frivilliga. Dessa studieresultat visar

att bägge administreringssätten av daptomycin, 2 minuter lång intravenös injektion respektive 30

minuter lång intravenös infusion, har en jämförbar säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Ingen relevant

skillnad förelåg vad gäller lokal tolerabilitet eller biverkningstyp/biverkningsfrekvens.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning

till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

I fall av överdosering rekommenderas stödbehandling. Daptomycin utsöndras långsamt ur

kroppen genom hemodialys (ca 15 % av den administrerade dosen elimineras på 4 timmar) eller

genom peritonealdialys (ca 11 % av den administrerade dosen elimineras på 48 timmar).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemisk användning, Övriga

antibakteriella medel, ATC-kod: J01XX09

Verkningsmekanism

Daptomycin är en cyklisk, naturlig lipopeptid som är aktiv endast mot grampositiva bakterier.

Verkningsmekanismen omfattar bindning (i närvaro av kalciumjoner) till bakteriemembran hos både

växande och stationära celler, vilket orsakar depolarisering och leder till snabb inhibition av protein-,

DNA- och RNA-syntes. Resultatet är bakteriedöd med försumbar cellys.

PK/PD-förhållande

Daptomycin uppvisar snabb, koncentrationsberoende, baktericid aktivitet mot grampositiva

organismer

in vitro

och i djurmodeller

in vivo

. I djurmodeller korrelerar AUC/MIC och C

/MIC

med effekt och predikterad bakteriedöd

in vivo

vid engångsdoser motsvarande humana vuxna doser

4 mg/kg och 6 mg/kg en gång dagligen.

Resistensmekanismer

Stammar med nedsatt känslighet för daptomycin har rapporterats, speciellt under behandling av

patienter med svårbehandlade infektioner och/eller efter långvarig administrering.

Behandlingssvikt har särskilt rapporterats hos patienter med infektioner orsakade av

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis

eller

Enterococcus faecium,

inklusive bakteriemiska

patienter, och har under behandling associerats med en selektion av organismer med nedsatt

känslighet eller resistens mot daptomycin.

Resistensmekanismerna för daptomycin är inte helt kända.

Brytpunkter

Brytpunkter för minsta hämmande koncentration (MIC) fastställda av EUCAST (European Committe

on Antimicrobial Susceptibility Testing) för stafylokocker och streptokocker (utom

S. pneumoniae

) är

Känslig ≤ 1 mg/l och Resistent > 1 mg/l.

Känslighet

Resistensens utbredning kan variera geografiskt och tidsmässigt för vissa arter och det är önskvärt att

ha lokal information till hands i synnerhet vid behandling av svåra infektioner. Vid behov ska expert

rådfrågas om prevalensen av lokal resistens är sådan att medlets nytta är ifrågasatt för åtminstone

vissa infektionstyper.

Vanligtvis känsliga arter

Staphylococcus aureus

Staphylococcus haemolyticus

Koagulansnegativa stafylokocker

Streptococcus agalactiae

Streptococcus dysgalactiae

subsp

equisimilis

Streptococcus pyogenes

Grupp G streptokocker

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus spp

Naturligt resistenta organismer

Gramnegativa organismer

*

anger arter mot vilka det anses att aktivitet har visats i kliniska studier i tillfredsställande

utsträckning.

Klinisk effekt hos vuxna

I två kliniska studier på vuxna av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner uppfyllde 36 % av

patienterna som behandlades med daptomycin kriterierna för systemiskt inflammatoriskt

svarssyndrom (SIRS). Den vanligaste typen av behandlad infektion var sårinfektion (38 % av

patienterna) medan 21 % hade större abscesser. Dessa begränsningar hos den behandlade

patientpopulationen ska beaktas när beslut fattas om daptomycin ska användas.

I en randomiserad, kontrollerad öppen studie på 235 vuxna patienter med

Staphylococcus

aureus

-bakteriemi (dvs. minst en positiv blododling av

Staphylococcus aureus

innan erhållen

första dos) uppfyllde 19 av de 120 patienterna behandlade med daptomycin kriteriet för RIE. Av

dessa 19 patienter var 11 infekterade med meticillinkänslig och 8 med meticillinresistent

Staphylococcus aureus.

Frekvensen lyckade behandlingar för patienter med RIE presenteras i

tabellen nedan.

Population

Daptomycin

Jämförelseprodukt

Skillnad i lyckad

behandling

n/N (%)

n/N (%)

Frekvens (95 % KI)

ITT (intention to treat)

population

8/19 (42,1 %)

7/16 (43,8 %)

-1,6 % (-34,6, 31,3)

PP (per protocol) population

6/12 (50,0 %)

4/8 (50,0 %)

0,0 % (-44,7, 44,7)

Behandlingssvikt på grund av recidiv eller ihållande

Staphylococcus aureus

-infektioner

observerades hos 19/120 (15,8 %) av patienterna behandlade med daptomycin, 9/53 (16,7 %) av

patienterna behandlade med vankomycin och 2/62 (3,2 %) av patienterna behandlade med ett

semisyntetiskt anti-stafylokockpenicillin. Bland dessa sviktande patienter var sex patienter

behandlade med daptomycin och en patient behandlad med vankomycin infekterade med

Staphylococcus aureus

som utvecklade förhöjda MIC-värden av daptomycin under eller efter

behandling (se ”Resistensmekanismer” ovan). De flesta patienter som sviktade på grund av

ihållande eller recidiverande

Staphylococcus aureus-

infektioner hade djupt liggande infektioner och

erhöll inte nödvändigt kirurgiskt ingrepp.

Klinisk effekt hos pediatriska patienter

Säkerhet och effekt för daptomycin studerades hos pediatriska patienter i åldern 1 till 17 år (studie

DAP-PEDS-07-03) med cSSTI orsakade av grampositiva patogener. Patienterna inkluderades

stegvis i väldefinierade åldersgrupper och gavs åldersberoende doser en gång dagligen i upp till 14

dagar enligt följande:

Åldersgrupp 1 (n=113): 12 till 17 år behandlades med daptomycin med dosen 5 mg/kg

eller med standardbehandling (jämförelseprodukt);

Åldersgrupp 2 (n=113): 7 till 11 år - behandlades med daptomycin med dosen 7 mg/kg eller

med standardbehandling;

Åldersgrupp 3 (n=125): 2 till 6 år - behandlades med daptomycin med dosen 9 mg/kg

eller med standardbehandling;

Åldersgrupp 4 (n=45): 1 till < 2 år - behandlades med daptomycin med dosen 10

mg/kg eller med standardbehandling.

Den primära målsättningen med studien DAP-PEDS-07-03 var att utvärdera säkerheten med

behandlingen. Sekundära mål inkluderade en bedömning av effekten av åldersberoende doser av

intravenöst daptomycin i jämförelse med standardbehandling. Det viktigaste effektmåttet var det

sponsordefinierade utfallet vid tillfället för klinisk bedömning (test-of-cure, TOC), som

definierades av en blindad medicinsk expert. Totalt 389 patienter behandlades i studien, av vilka

256 patienter fick daptomycin och 133 patienter fick standardbehandling. I samtliga populationer

var frekvensen kliniskt lyckade behandlingar jämförbara mellan daptomycin och

standardbehandlingen, vilket stöder den primära effektanalysen i ITT-populationen.

Sammanfattning av sponsordefinierat utfall vid tillfället för klinisk bedömning (TOC):

Kliniskt lyckad behandling vid pediatrisk

cSSTI

Daptomycin

n/N (%)

Jämförelseprodukt

n/N (%)

% skillnad

Intent-to-treat (ITT)

227/257 (88.3%)

114/132 (86.4%)

Modifierad

intent-to-treat

186/210(88.6%)

92/105 (87.6%)

Kliniskt

utvärderingsbara

204/207 (98.6%)

99/99 (100%)

-1.5

Mikrobiologiskt

utärderingsbara (ME)

164/167 (98.2%)

78/78 (100%)

-1.8

Det sammantagna behandlingssvaret var också jämförbart mellan grupperna som fått daptomycin

respektive standardbehandling för infektioner orsakade av MRSA, MSSA och

Streptococcus

pyogenes

(se tabellen nedan; i den mikrobiologiskt utvärderingsbara populationen (ME));

frekvensen av de som svarat på behandlingen var > 94 % i båda behandlingsarmarna vid dessa

gemensamma patogener.

Sammanfattning av det sammantagna behandlingssvaret efter typ av patogen vid baseline (ME

populationen):

Total frekvens lyckade behandlingar

mot pediatrisk cSSTI

n/N (%)

Patogen

Daptomycin

Jämförelseprodukt

Meticillinkänsliga

Staphylococcus aureus

(MSSA)

68/69 (99 %)

28/29 (97 %)

Methicillinresistenta

Staphylococcus aureus

(MRSA)

63/66 (96 %)

34/34 (100 %)

Streptococcus pyogenes

17/18 (94 %)

5/5 (100 %)

Patienter som uppnått klinisk lyckad behandling (kliniskt svar ”utläkt” eller ”förbättrad”)

och mikrobiologisk lyckad behandling (patogen-nivårespons ”eradikererad” eller

”förmodat eradikerad”) är klassificerade som sammantaget lyckade behandlingar.

Säkerheten och effekten av daptomycin utvärderades hos pediatriska patienter i åldern 1 till 17 år

(studien DAP-PEDBAC-11-02) med bakteriemi orsakad av

Staphylococcus aureus

. Patienterna

blev randomiserade i förhållandet 2:1 till åldersgrupper och erhöll åldersbaserade doser en gång

dagligen i upp till 42 dagar på följande vis:

Åldersgrupp 1 (n=21): 12 till 17 år behandlades med daptomycin med dosen 7 mg/kg

eller med standardbehandling (jämförelseprodukt);

Åldersgrupp 2 (n=28): 7 till 11 år behandlades med daptomycin med dosen 9 mg/kg

eller med standardbehandling;

Åldersgrupp 3 (n=32): 1 till 6 år behandlades med daptomycin med dosen 12 mg/kg

eller med standardbehandling

Den primära målsättningen med studien DAP-PEDBAC-11-02 var att utvärdera säkerheten med

intravenös daptomycin jämfört med standardbehandling med antibiotika. Sekundära mål

inkluderade: kliniskt utfall baserat på den blindade utvärderarens bedömning av kliniskt svar

(lyckad behandling [utläkt, förbättrad], misslyckad behandling eller icke utvärderingsbar

behandling) vid besöket för TOC samt mikrobiologiskt svar (lyckad behandling, misslyckad

behandling eller icke utvärderingsbar behandling) baserat på utvärdering av baseline infektiös

patogen vid TOC.

Totalt 81 patienter behandlades i studien, av vilka 55 patienter fick daptomycin och 26 patienter

fick standardbehandling. Inga patienter i åldern 1 till <2 år inkluderades i studien. I samtliga

populationer var frekvensen kliniskt lyckade behandlingar jämförbara mellan grupperna som fick

daptomycin och standardbehandling.

Sammanfattning av det kliniska utfallet vid TOC (definierat av blindad utvärderare):

Kliniskt lyckad behandling vid pediatrisk SAB

Daptomycin

n/N (%)

Jämförelseprodukt

n/N (%)

% skillnad

Modifierad

intent-to-

treat (MITT)

46/52 (88.5%)

19/24 (79.2%)

9.3 %

Mikrobiologiskt

modifierad

intent-to-

treat (mMITT)

45/51 (88.2%)

17/22 (77.3%)

11.0 %

Kliniskt

utvärderingsbara

36/40 (90.0%)

9/12 (75.0%)

15.0 %

Det mikrobiologiska utfallet vid TOC för behandlingsgrupperna som fick daptomycin och

standardbehandling för infektioner orsakade av MRSA och MSSA presenteras i tabellen

nedan (mMITT-population).

Frekvens lyckad mikrobiell behandling

vid pediatrisk SAB

n/N (%)

Patogen

Daptomycin

Jämförelseprodukt

Meticillinkänslig

Staphylococcus aureus

(MSSA)

43/44 (97,7 %)

19/19 (100,0 %)

Meticillinresistent

Staphylococcus aureus

(MRSA)

6/7 (85,7 %)

3/3 (100,0 %)

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för daptomycin är generellt linjär och oberoende av tid vid doser om 4 till 12

mg/kg administrerat som en daglig engångsdos via en 30 minuter lång intravenös infusion i upp till

14 dagar till vuxna friska frivilliga. Steady-state-koncentrationer uppnås vid den tredje dagliga

dosen.

Daptomycin uppvisar dosproportionell farmakokinetik i det godkända terapeutiska dosintervallet 4 till

6 mg/kg även efter administrering av en 2 minuter lång intravenös injektion. En jämförbar

exponering (AUC och C

) kunde visas hos friska vuxna efter administrering av daptomycin som

en 30 minuter lång intravenös infusion eller en 2 minuter lång intravenös injektion.

Djurstudier har visat att daptomycin inte absorberas i signifikant utsträckning efter

oral administrering.

Distribution

Distributionsvolymen av daptomycin vid steady-state var ca 0,1 l/kg hos friska vuxna oberoende

av dos. Studier av distributionen i vävnad hos råttor visade att daptomycin endast minimalt

förefaller penetrera blod-hjärnbarriären och placentabarriären både efter engångsdos och

upprepade doser.

Daptomycin binds reversibelt till humana plasmaproteiner oberoende av koncentration. Hos

vuxna friska frivilliga och vuxna patienter behandlade med daptomycin var proteinbindningen i

genomsnitt omkring 90 % inklusive hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Metabolism

I studier

in vitro

metaboliserades daptomycin inte av humana levermikrosomer. Studier

in vitro

humana hepatocyter indikerar att daptomycin inte hämmar eller inducerar aktivitet hos följande

humana cytokrom P450-isoformer: (1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4). Det är osannolikt att

daptomycin hämmar eller inducerar nedbrytningen av läkemedel som metaboliseras av P450-

systemet.

Efter infusion av 14C-daptomycin hos friska vuxna, var radioaktiviteten i plasma likvärdig med

koncentrationen som uppmättes i mikrobiologisk analys. Inaktiva metaboliter observerades i urin,

bestämt som skillnaden i de totala radioaktiva koncentrationerna och de mikrobiologiskt aktiva

koncentrationerna. I en separat studie upptäcktes inga metaboliter i plasma, dock detekterades

mindre mängder av tre oxidativa metaboliter och en oidentifierad förening i urin. Plats för

metabolism har inte identifierats.

Eliminering

Daptomycin utsöndras huvudsakligen via njurarna. Samtidig administrering av probenecid

och daptomycin har ingen effekt på farmakokinetiken för daptomycin hos människa. Detta

tyder på minimal eller ingen aktiv tubulär utsöndring av daptomycin.

Efter intravenös administrering är plasmaclearance av daptomycin cirka 7 till 9 ml/h/kg

och njurclearance är 4 till 7 ml/h/kg.

Vid en massbalansstudie med radioaktivt märkt substans återfanns 78 % av den administrerade

dosen med avseende på total radioaktivitet i urin, medan oförändrat daptomycin i urinen var cirka 50

% av dosen. Omkring 5 % av administrerat radioaktivt märkt substans utsöndrades i feces.

Särskilda populationer

Äldre

Efter administrering av en intravenös engångsdos av daptomycin på 4 mg/kg under en 30 minuter

lång period var genomsnittligt totalclearence av daptomycin ca 35 % lägre och genomsnittligt AUC

var ca 58 % högre hos äldre (≥ 75 år) jämfört med hos friska yngre (18-30 år). Det var ingen

skillnad i C

. Skillnaderna observerades troligen till följd av sådan försämring av njurfunktionen

som normalt ses hos äldre patienter.

Det krävs ingen dosjustering enbart efter ålder. Patientens njurstatus ska dock bedömas och

dosen minskas vid tecken på svårt nedsatt njurfunktion.

Barn och ungdomar (1 till 17 år)

Farmakokinetiken för daptomycin hos pediatriska patienter utvärderades i en farmakokinetisk studie

baserad på 3 engångsdoser. Efter administrering av en engångsdos om 4 mg/kg av daptomycin var

totalclearance, normaliserat för vikt och halveringstid för daptomycin hos ungdomar (12-17 års

ålder) med grampositiv infektion, likvärdig den för vuxna. Efter administrering av en engångsdos om

4 mg/kg av daptomycin var totalclearance för daptomycin hos barn i 7-11 års ålder med grampositiv

infektion högre än hos ungdomar medan halveringstiden var kortare. Efter administrering av en

engångsdos om 4, 8 eller 10 mg/kg av daptomycin var totalclearance och halveringstid för

daptomycin hos barn i 2-6 års ålder likvärdig vid de olika doseringarna; totalclearance var högre och

halveringstiden var kortare än hos ungdomar. Efter administrering av en engångsdos om 6 mg/kg av

daptomycin var clearance och halveringstid för daptomycin hos barn i åldern 13-24 månader

likvärdig den för barn som erhållit en engångsdos om 4-10 mg/kg. Resultaten från dessa studier visar

att oavsett dosering, är exponeringen (AUC) hos pediatriska patienter i allmänhet lägre än hos vuxna

vid jämförbara doser.

Pediatriska patienter med cSSTI

En fas 4-studie (DAP-PEDS-07-03) genomfördes för att utvärdera säkerhet, effekt och

farmakokinetik för daptomycin hos pediatriska patienter (inkluderande 1 till 17 år gamla) med

cSSTI orsakade av grampositiva patogener. Farmakokinetiken för daptomycin hos patienter i

denna studie sammanfattas i tabell 2. Efter administrering av multipla doser var exponeringen för

daptomycin likvärdig mellan de olika åldersgrupperna efter dosjustering för kroppsvikt och ålder.

De exponeringar som uppnåddes i plasma efter dessa doser var likvärdiga med de som uppnåddes i

cSSTI-studien med vuxna (efter administrering av 4 mg/kg en gång dagligen till vuxna).

Tabell 2

Medel (standardavvikelse) för farmakokinetiska parametrar för daptomycin

hos pediatriska patienter med cSSTI (1 till 17 års ålder) i studien DAP-

PEDS-07-03

Åldersintervall

12-17 år (N=6)

7-11 år (N=2)

2-6 år (N=7)

1 till <2 år

(N=30)

Infusionstid

5 mg/kg

30 minuter

7 mg/kg

30 minuter

9 mg/kg

60 minuter

10 mg/kg

60 minuter

0-24h

g×h/ml)

387 (81)

439 (102)

g/ml)

62,4 (10,4)

64,9; 74,4

81,9 (21,6)

79,2

Apparent t

5,3 (1,6)

3,8 (0,3)

5,04

CL/vikt (ml/h/kg)

13,3 (2,9)

16,0

21,4 (5,0)

21,5

Värden på farmakokinetiska parametrar uppskattade med icke-kompartment analys

Individuella värden rapporterades eftersom endast två patienter i den här åldersgruppen lämnade prov som behövdes

för den farmakokinetiska analysen; AUC; apparent t

och CL/vikt kunde endast bestämmas för en av de två

patienterna.

Farmakokinetisk analys utförd på den poolade farmakokinetiska profilen med genomsnittliga

koncentrationer från patienter vid varje tidpunkt

Pediatriska patienter med SAB

En fas 4-studie (DAP-PEDBAC-11-02) genomfördes för att utvärdera säkerhet, effekt och

farmakokinetik av daptomycin hos pediatriska patienter (inkluderande 1 till 17 år gamla) med SAB.

Farmakokinetiken för daptomycin hos patienter i denna studie sammanfattas i tabell 3. Efter

administrering av multipla doser var exponeringen för daptomycin likvärdig mellan de olika

åldersgrupperna efter dosjustering för kroppsvikt och ålder. De exponeringar som uppnåddes i

plasma efter dessa doser var likvärdiga med de som uppnåddes i SAB-studien med vuxna (efter

administrering av mg/kg en gång dagligen till vuxna).

Tabell 3

Medel (standardavvikelse) för farmakokinetiska parametrar för daptomycin

hos pediatriska patienter med SAB (1 till 17 års ålder) i studien DAP-

PEDBAC-11-02

Åldersintervall

12-17 år (N=13)

7-11 år (N=19)

1 till 6 år (N=19)*

Infusionstid

7 mg/kg

30 minuter

9 mg/kg

30 minuter

12 mg/kg

60 minuter

0-24h

g×h/ml)

656 (334)

579 (116)

620 (109)

g/ml)

104 (35,5)

104 (14.5)

106 (12,8)

Apparent t

7,5 (2,3)

6,0 (0,8)

5,1 (0,6)

CL/vikt (ml/h/kg)

12,4 (3,9)

15,9 (2,8)

19,9 (3,4)

Värden på farmakokinetiska parametrar uppskattade med hjälp av ett modell-baserat tillvägagångssätt med ett begränsat

antal

insamlade farmakokinetiska prov från enskilda patienter i studien.

*Medelvärde (standardavvikelse) beräknat för patienter i åldern 2 till 6 år, eftersom inga patienter i åldern 1 till <2 år

inkluderades i studien. Simulering med hjälp av en populationsfarmakokinetisk modell visade att AUCss (arean under

koncentration-tidskurvan vid steady state) för daptomycin hos pediatriska patienter i åldern 1 till <2 år som fått 12

mg/kg en gång dagligen var jämförbar med AUCss hos vuxna patienter som fått 6 mg/kg en gång dagligen.

Obesitet

I jämförelse med normalviktiga personer var systemisk exponering för daptomycin, uppmätt som

AUC, ca 28 % högre hos måttligt överviktiga personer (BMI 25-40 kg/m

) och 42 % högre hos

mycket överviktiga personer (BMI > 40 kg/m

). Dosanpassning betraktas dock inte som

nödvändig baserat enbart på obesitet.

Kön

Inga kliniskt signifikanta könsrelaterade skillnader i farmakokinetiken för daptomycin har observerats.

Nedsatt njurfunktion

Efter administrering av en engångsdos daptomycin om 4 mg/kg eller 6 mg/kg intravenöst under en

30 minuter lång period, till vuxna med olika grad av nedsatt njurfunktion, minskade totalclearance

(CL) av daptomycin medan systemisk exponering (AUC) ökade med minskande njurfunktion

(kreatininclearance).

Baserat på farmakokinetiska data och modellering var AUC för daptomycin under den första dagen

efter administrering av en dos 6 mg/kg till vuxna patienter som genomgår hemodialys eller

kontinuerlig ambulant peritonealdialys (CAPD) 2 gånger högre än den observerad hos vuxna

patienter med normal njurfunktion och som erhöll samma dos. På den andra dagen efter

administrering av en dos 6 mg/kg till vuxna patienter som genomgår hemodialys eller CAPD var

AUC för daptomycin ungefär 1,3 gånger högre än den observerad efter en andra dos 6 mg/kg till

vuxna patienter med normal njurfunktion. Det rekommenderas därför att vuxna patienter som

genomgår hemodialys eller kontinuerlig ambulant peritonealdialys (CAPD) får daptomycin en gång

var 48:e timme i dos rekommenderad för den typ av infektion som behandlas (se avsnitt 4.2).

Doseringsregimen för Daptomycine Lorien hos pediatriska patienter med nedsatt njurfunktion har inte

fastställts.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för daptomycin förändras inte hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass B nedsatt leverfunktion) i jämförelse med friska frivilliga av samma kön, ålder

och vikt efter en engångsdos på 4 mg/kg. Dosen behöver därför inte anpassas vid administrering av

daptomycin till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Farmakokinetiken för daptomycin hos

patienter med svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) har inte utvärderats.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Administrering av daptomycin med minimala till lindriga degenerativa/regenerativa förändringar i

skelettmuskulatur hos råtta och hund. De mikroskopiska förändringarna i skelettmuskulaturen var

minimala (ungefär 0,05 % av myofibrerna var påverkade) och vid de högre doserna åtföljdes de av

förhöjt CK. Ingen fibros eller rabdomyolys observerades. Alla muskeleffekter, inklusive

mikroskopiska förändringar, var helt reversibla inom 1-3 månader efter behandlingens slut

beroende på studiens längd. Inga funktionella eller patologiska förändringar observerades i glatt-

eller hjärtmuskulatur.

Den lägsta nivån för observerbar effekt (LOEL) för myopati hos råtta och hund inträffade vid

exponering vid 0,8 till 2,3 gånger den humana behandlingsdosen 6 mg/kg (30 minuter lång

intravenös infusion) hos patienter med normal njurfunktion. Eftersom farmakokinetiken (se avsnitt

5.2) är jämförbar är säkerhetsmarginalerna för de båda administreringssätten mycket likartade.

En studie på hundar visade att myopati i skelettmuskulatur reducerades vid administrering en

gång dagligen jämfört med uppdelad dosering med samma totala dagliga dos, vilket antyder att de

myopatiska effekterna hos djur främst var relaterade till tid mellan doser.

Effekter på perifera nerver observerades vid högre doser än dem som associeras med effekter på

skelettmuskulatur hos fullvuxna råttor och hundar och var huvudsakligen relaterade till C

i plasma.

Förändringar i perifera nerver kännetecknades av minimal till lätt axonal degeneration och åtföljdes

ofta av funktionsförändringar. Både de mikroskopiska och funktionella effekterna hade helt försvunnit

inom 6 månader efter behandlingens slut. Säkerhetsmarginalen för perifer nervpåverkan hos råttor och

hundar är 8 respektive 6 gånger baserat på jämförelse av C

värden för icke-observerbara effekter

(NOEL) med det C

som åstadkoms vid dosering med dosen 6 mg/kg som en 30 minuter lång

intravenös infusion en gång dagligen till patienter med normal njurfunktion.

Resultaten från

in vitro

- och ett antal

in vivo

-studier, med målsättning att undersöka mekanismen

för muskeltoxicitet av daptomycin, tyder på att plasmamembranet på differentierade, spontant

kontraherande muskelceller är angreppspunkten för toxicitet. Den specifika komponent på cellytan

som är det direkta målet har inte identifierats. Mitokondriell förlust/skada observerades också, men

vilken roll eller betydelse detta har för patofysiologin är emellertid okänd. Detta fynd var inte

associerat med några effekter på muskelkontraktion.

Juvenila hundar, i motsats till fullvuxna hundar, tycks vara känsligare för skador på perifera nerver än

på skelettmuskulatur. Juvenila hundar utvecklade skador på perifera nerver och spinalnerver vid lägre

doser än de som associeras med toxicitet i skelettmuskulatur.

Hos neonatala hundar orsakade daptomycin uttalade kliniska tecken på muskelryckningar samt

försämrad funktion och muskelstelhet i extremiteterna, vilket resulterade i minskad kroppsvikt och

nedsatt allmäntillstånd vid doser ≥50 mg/kg/dag. Detta föranledde attbehandling sattes ut tidigt i de

grupper som erhöll dessa doser. Vid lägre dosnivåer (25 mg/kg/dag) observerades milda och

reversibla kliniska tecken på muskelryckningar samt ett fall av muskelstelhet utan någon påverkan på

kroppsvikten. Det förelåg ingen histopatologisk korrelation i vävnad i det perifera och centrala

nervsystemet eller i skelettmuskulaturen vid någon dosnivå, och mekanismen och klinisk relevans för

dessa negativa kliniska fynd är därmed okända.

Reproduktionstoxikologiska prov visade inga tecken på effekter på fertilitet, embryonal utveckling,

och/eller fosterutveckling eller postnatal utveckling. Daptomycin kan emellertid passera placenta hos

dräktig råtta (se avsnitt 5.2). Utsöndring av daptomycin i mjölk hos digivande djur har inte studerats.

Långtidsstudier av carcinogenicitet har inte utförts på gnagare. Daptomycin befanns inte vara

mutagent eller klastogent i en serie tester av genotoxicitet

in vivo

in vitro

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumhydroxid (för pH-justering)

6.2

Inkompatibiliteter

Daptomycine Lorien är inte fysikaliskt eller kemiskt kompatibelt med lösningar som innehåller

glukos. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt

6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Efter beredning: Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning av den rekonstituerade lösningen i

injektionsflaskan har visats för 12 timmar vid 25°C och upp till 48 timmar vid 2°C – 8°C. Kemisk och

fysikalisk stabilitet för den utspädda lösningen i infusionspåsar har fastställts till 12 timmar vid 25°C

eller 24 timmar vid 2°C – 8°C.

För en 30 minuter lång intravenös infusion ska den totala förvaringstiden (rekonstituerad lösning i

injektionsflaska och utspädd lösning i infusionspåse, se avsnitt 6.6) vid 25°C inte överskrida

12 timmar (eller 24 timmar vid 2°C – 8°C).

För en 2 minuter lång intravenös injektion ska förvaringstiden för den rekonstituerade lösningen i

injektionsflaska (se avsnitt 6.6) vid 25°C inte överskrida 12 timmar (eller 48 timmar vid 2°C – 8°C).

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Produkten innehåller inga

konserveringsmedel eller bakteriostatiska medel. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden

före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2°C – 8°C,

såvida inte rekonstituering/utspädning har utförts under kontrollerade och validerade

aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter rekonstitution samt efter rekonstitution och spädning

finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

15 ml injektionsflaska i klart glas av typ I med gummipropp av bromobutyl med genomskinligt snäpp-

lock för styrkan 350 mg och med orange snäpp-lock för styrkan 500 mg.

Tillhandahålls i förpackningar om 1 injektionskflaska.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Till vuxna kan daptomycin administreras intravenöst som en infusion under 30 minuter eller 60

minuter eller som en injektion under 2 minuter. Daptomycin ska inte administreras som en 2 minuter

lång injektion till pediatriska patienter. Pediatriska patienter i åldern 7 till 17 år ska ges daptomycin

som en infusion under 30 minuter. Hos pediatriska patienter som är yngre än 7 år och som ges en dos

om 9-12 mg/kg, ska daptomycin administreras under 60 minuter (se avsnitt 4.2 och 5.2). Beredningen

av lösningen för infusion kräver ett extra utspädningssteg, vilket beskrivs nedan.

Daptomycin som en 30 eller 60 minuter lång intravenös infusion

En koncentration om 50 mg/ml av Daptomycine Lorien 350 mg pulver till infusionsvätska erhålls

genom beredning av den frystorkade produkten med 7 ml natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml

(0,9 %) (eller med 10 ml för styrkan 500 mg).

Den frystorkade produkten tar cirka 15 minuter att lösa upp. Den rekonstituerade produkten är en

klar lösning. Det kan finnas några små bubblor eller skum runt kanten på injektionsflaskan.

För beredning av Daptomycine Lorien som intravenös infusion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering eller spädning av frystorkat

Daptomycine Lorien.

För rekonstituering:

Ta av snäpp-locket i polypropen så att gummiproppens centrala delar blir synliga. Torka av

gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning och låt den torka.

Efter rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan yta. Dra upp 7

ml natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) för styrkan 350 mg (eller 10 ml för

styrkan500 mg) i en injektionsspruta med en steril överföringsnål som är 21 gauge eller

mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera sedan långsamt i

injektionsflaskan genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot flaskans vägg.

Rotera flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad

lösning erhålls. För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen kontrolleras visuellt för att säkerställa att

produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar med

Daptomycine Lorien kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9

%) (normal volym 50 ml).

För spädning:

Avlägsna långsamt den rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från injektionsflaskan

med en ny steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter genom att vända

injektionsflaskan upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd en

injektionsspruta och för in nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan upp

och ner och dra upp lösningen i sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan nålen

tas ur, dra ut kolven så långt det går så att den lösning som krävs dras upp från den upp och

nervända injektionsflaskan.

2. Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos

erhålls.

3. Överför den önskade rekonstituerade dosen till 50 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9

4. Den rekonstituerade och utspädda lösningen ska därefter infunderas intravenöst under 30

eller 60 minuter enligt anvisning i avsnitt 4.2.

Följande

visats

vara

kompatibla

tillsats

till

infusionslösningar

innehåller

Daptomycine

Lorien:

aztreonam,

ceftazidim,

ceftriaxon,

gentamicin,

flukonazol,

levofloxacin, dopamin, heparin och lidokain.

Daptomycin som en 2 minuter lång intravenös injektion (endast vuxna patienter)

Använd inte vatten för rekonstituering av Daptomycine Lorien för intravenös injektion.

Daptomycine Lorien ska enbart rekonstitueras med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).

En koncentration om 50 mg/ml Daptomycine Lorien 350 mg pulver till injektionsvätska erhålls

genom beredning av den frystorkade produkten med 7 ml natriumkloridlösning för injektion 9

mg/ml (0,9 %) för styrkan 350 mg (eller med 10 ml för styrkan500 mg).

Den frystorkade produkten tar cirka 15 minuter att lösa upp. Den rekonstituerade produkten är en

klar lösning. Det kan finnas några små bubblor eller skum runt kanten på injektionsflaskan.

För beredning av Daptomycine Lorien som intravenös injektion, följ nedanstående instruktioner:

Aseptisk teknik ska genomgående användas vid rekonstituering av frystorkat Daptomycine Lorien.

Ta av snäpp-locket i polypropen så att gummiproppens centrala delar blir synliga. Torka av

gummiproppens topp med en alkoholservett eller annan antiseptisk lösning och låt den torka.

Efter rengöring, rör inte gummiproppen och låt den inte vidröra någon annan yta. Dra upp 7

ml natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) för styrkan350 mg (eller med 10 ml

för styrkan500 mg) i en injektionsspruta med en steril överföringsnål som är 21 gauge eller

mindre i diameter eller med en nålfri anordning och injicera sedan långsamt i

injektionsflaskan genom mittpunkten i gummiproppen. Nålen ska riktas mot flaskans vägg.

Rotera flaskan varsamt så att produkten väts fullständigt och låt därefter stå i 10 minuter.

Rotera/snurra slutligen flaskan försiktigt några minuter tills en klar rekonstituerad

lösning erhålls. För att undvika skumning av produkten ska flaskan inte skakas kraftigt.

Före användning ska den rekonstituerade lösningen kontrolleras visuellt för att säkerställa

att produkten har lösts upp och att inga partiklar är kvar. Rekonstituerade lösningar med

Daptomycine Lorien kan variera i färg från svagt gul till ljust brun.

Avlägsna långsamt den rekonstituerade vätskan (50 mg daptomycin/ml) från

injektionsflaskan med en steril nål som är 21 gauge eller mindre i diameter.

Vänd injektionsflaskan upp och ner så att lösningen rinner ner mot gummiproppen. Använd

en ny injektionsspruta och för in nålen i den upp och nervända flaskan. Fortsätt hålla flaskan

upp och ner och dra upp lösningen i sprutan medan nålen hålls längst ner i lösningen. Innan

nålen tas ur, dra ut kolven så långt det går så att all lösning dras upp från den upp och

nervända injektionsflaskan.

Byt till en ny nål inför den intravenösa injektionen.

Avlägsna luft, stora bubblor och eventuellt överskott av lösning så att korrekt dos erhålls.

Den rekonstituerade lösningen ska därefter administreras som en långsam intravenös

injektion under 2 minuter enligt anvisning i avsnitt 4.2.

Injektionsflaskor med Daptomycine Lorien är endast avsedda för engångsbruk.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter rekonstituering (se avsnitt

6.3).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Laboratorios Lorien, S.L.

Av. Josep Tarradellas, 8 Át. 1 ª

08029 Barcelona

Spanien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

350 mg: 57482

500 mg: 57483

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2019-07-02

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-07-02

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen