Cystadane

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-06-2019

Aktiva substanser:
Betain vattenfritt
Tillgänglig från:
Recordati Rare Diseases
ATC-kod:
A16AA06
INN (International namn):
betaine anhydrous
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
homocystinuri
Terapeutiska indikationer:
Adjunctive treatment of homocystinuria, involving deficiencies or defects in:cystathionine beta-synthase (CBS);5,10-methylene-tetrahydrofolate reductase (MTHFR);cobalamin cofactor metabolism (cbl). Cystadane should be used as supplement to other therapies such as vitamin B6 (pyridoxine), vitamin B12 (cobalamin), folate and a specific diet.
Produktsammanfattning:
Revision: 14
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000678
Tillstånd datum:
2007-02-14
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000678

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

06-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

13-06-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

13-06-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

13-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

13-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

06-01-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Cystadane 1 g oralt pulver

Betain vattenfritt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Cystadane är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cystadane

Hur du tar Cystadane

Eventuella biverkningar

Hur Cystadane ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cystadane är och vad det används för

Cystadane innehåller betain vattenfritt som är avsett för att vara en tilläggsbehandling av

homocystinuri, en ärftlig (genetisk) sjukdom där aminosyran metionin inte kan brytas ned helt av

kroppen.

Metionin finns i vanligt matprotein (tex kött, fisk, mjölk, ost, ägg). Det omvandlas till homocystein

som sedan normalt sett omvandlas till cystein under matsmältningen. Homocystinuri är en sjukdom

som orsakas av ansamlingen av homocystein som inte omvandlas till cystein och som kännetecknas av

proppbildning i venerna, benskörhet, onormala förändringar i skelettet samt kristallinlagringar i ögats

lins. Användandet av Cystadane tillsammans med andra behandlingar såsom vitamin B6, vitamin B12,

folat och specialkost syftar till att minska de förhöjda nivåerna av homocystein i din kropp.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cystadane

Ta inte Cystadane

Om du är allergisk mot betain vattenfritt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal

innan du tar Cystadane.

Om du känner av biverkningar som huvudvärk, kräkningar eller synförändringar, och du är av

homocystinuriundertypen som kallas CBS (cystationin-beta-syntasbrist) ska du kontakta din läkare

omedelbart, det kan vara tecken på svullnad i hjärnan (cerebralt ödem). I sådana fall kommer din

läkare att övervaka metioninnivån i din kropp och eventuellt se över din kost. Du kan komma att

behöva avbryta din behandling med Cystadane.

Om du behandlas med Cystadane och med andra blandningar av aminosyror och om du behöver ta

andra mediciner samtidigt, låt det gå 30 minuter mellan intagen (se avsnittet ”Andra läkemedel och

Cystadane”).

Andra läkemedel och Cystadane

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du tar aminosyreblandningar eller mediciner såsom vigabatrin eller GABA-analoger (läkemedel

som används för att behandla epilepsi) ska du tala om detta för din läkare eftersom dessa kan påverka

din behandling med Cystadane.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att avgöra om du kan använda detta läkemedel

under graviditet och ammning.

Körförmåga och användning av maskiner

Cystadane har ingen eller försumbar effekt på

förmågan att framföra fordon och använda maskiner

3.

Hur du tar Cystadane

Användning av det här läkemedlet kommer att ske under överinseende av en läkare med erfarenhet av

att behandla patienter med homocystinuri.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för barn och vuxna är 100 mg/kg/dag uppdelat på 2 doser per dag. För vissa

patienter krävdes doser över 200 mg/ kg/dag för att få avsedd effekt. Din läkare kan eventuellt anpassa

dosen baserat på dina laboratorievärden.

Du kommer därför att behöva regelbunden blodprovstagning för att bestämma den korrekta dagliga

dosen.

Du ska ta Cystadane oralt (via munnen).

För att mäta upp dosen:

skaka burken lätt innan du öppnar den

använd rätt doseringssked:

den lilla gröna skeden mäter upp 100 mg av betain vattenfritt pulver;

den medelstora blåa skeden mäter upp 150 mg av betain vattenfritt pulver;

den stora rosa skeden mäter upp 1 g av betain vattenfritt pulver.

ta en rågad sked med pulver från burken

dra med baksidan av en kniv över skeden

pulvret som är kvar i skeden är en full sked

ta rätt antal skedar med pulver från burken

Blanda den uppmätta pulverdosen med vatten, juice, mjölk, mjölkersättning eller mat tills allting är

helt upplöst och intag direkt efter blandning.

Om du har tagit för stor mängd av Cystadane

Om du av misstag tar för mycket Cystadane, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Cystadane

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda doser.

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du

kommer på det och fortsätt med nästa dos som planerat.

Om du slutar att ta

Cystadane

Avbryt inte behandlingen utan att rådfråga läkare. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du

avbryter behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Den vanligaste biverkningen vid intag av Cystadane, vilket förekommer hos fler än 1 av 10 användare

(frekvensen är mycket vanlig

)

är förhöjda nivåer av metionin i blodet.

Metioninnivån kan vara relaterad till svullnad i hjärnan (cerebralt ödem), vilket förekommer hos färre

än 1 av 100 användare (frekvensen är mindre vanlig). Om du har morgonhuvudvärk med kräkningar

och/eller synförändringar, ska du omedelbart kontakta din läkare (de kan vara tecken på svullnad i

hjärnan).

Störningar i magtarmkanalen som diarré, illamående, kräkningar, magbesvär och inflammation i

tungan är mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare).

Andra mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) kan omfatta

minskad aptit (anorexi), upprördhet, irritabilitet, håravfall, nässelfeber, avvikande kroppslukt,

bristande kontroll över urinpassagen (urininkontinens).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cystadane ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Efter det att burken öppnats ska läkemedlet användas inom 3 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är betain vattenfritt. 1 g oralt pulver innehåller 1 g betain vattenfritt.

Det finns inga övriga innehållsämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cystadane är ett vitt kristalliskt fritt finfördelat pulver. Det finns tillgängligt i flaskor med

barnskyddande förslutningar. Varje burk innehåller 180 g pulver. Varje kartong innehåller en burk

och tre doseringsskedar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Recordati Rare Diseases

Immeuble, Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F - 92800 Puteaux

Frankrike

Tillverkare

Recordati Rare Diseases

Immeuble ”Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Frankrike

eller

Recordati Rare Diseases

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Frankrike

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Rare Diseases

Τηλ: +33 (0)1 47 73 64 58

Γαλλία

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi:+46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Zviedrija

Denna bipacksedel ändrades senast den

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/. liksom länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och orphan

drugs.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cystadane 1g oralt pulver

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 g pulver innehåller 1 g betain vattenfritt.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Oralt pulver

Vitt kristalliskt fritt finfördelat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Kompletterande behandling av homocystinuri, som innefattar brister eller defekter i:

cystationinbetasyntas (CBS),

5,10-metylen-tetrahydrofolatreduktas (MTHFR),

kobalamin-cofaktor-metabolism (cbl).

Cystadane ska användas som ett tillägg till andra terapier såsom vitamin B6 (pyridoxin), vitamin B12

(kobalamin), folat och specialkost.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Cystadane bör övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling av

patienter med homocystinuri.

Dosering

Barn och vuxna

Den rekommenderade totala dagliga dosen är 100 mg/kg/dag administrerad som 2 doser per dag.

Dosen ska dock titreras individuellt i enlighet med plasmanivåerna för homocystein och metionin. För

vissa patienter krävdes doser över 200 mg/ kg/dag för att nå terapeutiska mål. Upptitrering av dosen

ska ske med varsamhet för patienter med CBS-brist på grund av risken för hypermetioninemi. Dessa

patienters metioninnivåer ska övervakas noga.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Erfarenhet av behandling med betain vattenfritt hos patienter med njurinsufficiens eller icke-

alkoholbetingad leversteatos har visat att det inte är nödvändigt att anpassa dosregimen av Cystadane.

Administreringssätt

Burken bör skakas lätt innan den öppnas. Tre doseringsskedar medföljer vilka mäter upp antingen

100 mg, 150 mg eller 1 g betain vattenfritt. Det rekommenderas att man ur burkentar en rågad

doseringssked och sedan drar ett föremål med en plan yta (tex en kniv) över doseringsskeden. Detta

ger följande doser: liten sked 100 mg, medelstor sked 150 mg och stor sked 1 g betain vattenfritt.

Pulvret ska blandas med vatten, juice, mjölk, modersmjölksersättning eller mat tills det är helt upplöst

och ska intas direkt efter blandning.

Terapeutisk övervakning:

Målet med behandlingen är att hålla plasmanivåerna av totalt homocystein under 15

M eller så lågt

som möjligt. Steady-state uppnås vanligtvis inom en månad.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen.

4.4

Varningar och försiktighet

Mindre vanliga fall av svåra cerebrala ödem som associeras med hypermetioninemi rapporterades vid

behandling med betain vattenfritt hos patienter med CBS-brist (se avsnitt 4.8). Fullständig

återhämtning skedde efter avslutad behandling:

Koncentrationerna av plasmametionin bör hållas under 1000

M. Det rekommenderas att mäta

nivåerna av plasmametionin i början av behandlingen och sedan årligen eller varannat år. Om

metioninnivåerna ökar avsevärt över det första säkerhetströskelvärdet på 700 µmol/l ska

patienten övervakas oftare och man ska kontrollera att patienten följer sin diet. För att minska

metioninnivåerna ska man överväga att ändra dieten samt minska dosen av Cystadane eller att

tillfälligt avbryta behandlingen med Cystadane.

Om det uppkommer några symtom på cerebralt ödem såsom morgonhuvudvärk med

kräkningar och/eller synförändringar, bör nivåerna av plasmametionin samt kosthållningen

kontrolleras och behandling med Cystadane avbrytas.

Om symtom på cerebralt ödem återkommer efter att behandlingen har satts in på nytt bör

behandlingen med betain vattenfritt avslutas för obegränsad tid.

För att minimera riskerna av potentiella läkemedelsinteraktioner bör man låta det gå 30 minuter mellan

intag av betain vattenfritt och blandningar av aminosyror och/eller läkemedel som innehåller

vigabatrin och GABA-analoger (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Baserat på

in vitro

-data så kan betain vattenfritt eventuellt interagera med aminosyreblandningar

och/eller läkemedel som innehåller vigabatrin och GABA-analoger.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Data från ett begränsat antal graviditeter tyder inte på skadliga händelser av betain vattenfritt på

graviditeten eller fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Andra epidemiologiska data av betydelse saknas.

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts. Under graviditeten skulle administrering av betain

vattenfritt som tillägg till pyridoxin, folat, antikoagulantia och kosthållning under noggrann

övervakning av plasmahomocystein vara kompatibelt med ett bra utfall för moder och foster.

Cystadane skall dock användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Det är inte känt huruvida betain vattenfritt utsöndras i modersmjölk (dess prekursor-metabolit, kolin,

förekommer dock i höga nivåer i modersmjölk). På grund av att data saknas skall förskrivning av

Cystadane till ammande kvinnor ske med försiktighet.

Fertilitet

Inga data finns tillgängliga

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Cystadane har ingen eller försumbar effekt på

förmågan att framföra fordon och använda maskiner

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningar som upträdde vid behandling med betain vattenfritt var i allmänhet inte allvarliga och är

främst relaterade till magtarmsystemet. Störningar i magtarmkanalen som diarré, glossit, illamående,

magbesvär, kräkningar och tandsjukdomar är mindre vanliga.

Den vanligast rapporterade biverkningen vid behandling är ökat metionin i blodet. Fullständig

återhämtning uppvisades efter avslutad behandling (se avsnitt 4.4).

Lista över biverkningar i tabellform

Rapporterade biverkningar listas nedan, efter organsystemklass och frekvens. Frekvenserna definieras

som: mycket vanlig (

1/10), vanlig (

1/100 till <1/10), mindre vanlig (

1/1,000 till <1/100), sällsynt

1/10,000 till <1/1,000), mycket sällsynt (<1/10,000). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Metabolism och nutrition

Mindre vanlig: anorexi

Psykiska störningar

Mindre vanlig: upprördhet, irritabilitet

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanlig: hjärnödem*

Magtarmkanalen

Mindre vanlig: diarré, glossit, illamående, magbesvär,

kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Mindre

vanlig:

håravfall,

nässelfeber,

avvikande

kroppslukt

Njurar och urinvägar

Mindre vanlig: urininkontinens

Undersökningar

Mycket vanlig: ökad mängd metionin i blodet*

Beskrivning av av utvalda biverkningar

*Mindre vanliga fall av svåra cerebrala ödem och hypermetioninemi rapporterades inom 2 veckor upp

till 6 månader efter påbörjad behandling med betain vattenfritt hos patienter med CBS-brist, med

fullständig återhämtning efter avslutad behandling.

Symtom på cerebralt ödem omfattar morgonhuvudvärk med kräkningar och/eller synförändringar.

Hos dessa patienter såg man kraftiga förhöjningar av plasmametioninnivåerna, från 1 000 till

3 000 µM. Eftersom cerebralt ödem även har rapporterats hos patienter med hypermetioninemi, har

man antagit att sekundär hypermetioninemi orsakad av behandling med betain vattenfritt kan vara en

möjlig verkningsmekanism. För särskilda rekommendationer, se avsnitt 4.4.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Andra medel för matsmältningsorgan och ämnesomsättning, ATC-kod:

A16A A06.

Verkningsmekanism

Betain vattenfritt visade sig sänka nivåerna av plasmahomocystein i de tre typerna av homocystinuri,

dvs CBS-brist; MTHFR-brist och cbl-defekt. Effektens omfattning var beroende av den absoluta

graden av hyperhomocysteinemi vilken är högre vid svår hyperhomocysteinemi.

Farmakodynamisk effekt

Betain vattenfritt agerar som en metylgruppsdonator i remetyleringen av homocystein till metionin hos

patienter med homocystinuri. Som resultat av detta bör plasmanivåerna av homocystein hos dessa

patienter sjunka till 20-30 % av de nivåer som var före behandling.

Betain vattenfritt har även visat sig öka nivåerna av plasmametionin och S-adenosylmetionin (SAM)

hos patienter med MTHFR-brist och cbl-defekter. Hos patienter med CBS-brist utan några

kosthållningsrestriktioner av metionin har man observerat en kraftig ackumulering av metionin.

Komplettering med betain vattenfritt visade sig förbättra de metabola avvikelserna i

cerebrospinalvätskan hos patienter med homocystinuri

Klinisk effekt och säkerhet

Förhöjda plasmanivåer av homocystein associeras med kardiovaskulära händelser såsom trombos,

osteoporos, onormala förändringar i skelettet och förskjutning av ögats lins. I observationsstudier har

den behandlande läkaren rapporterat klinisk förbättring (kardiovaskulär och utvecklingsneurologisk)

hos ca 75 % av de patienter som tog betain vattenfritt. De flesta av dessa patienter fick även andra

behandlingar såsom vitamin B6 (pyroxidin), vitamin B12 (kobalamin) och folat med varierande

biokemiska svar. I de flesta fall reducerades plasmanivåerna av homocystein ytterligare vid tillägg av

betain vattenfritt. På grund av att det finns flera typer av terapier (kosthållnings-, läkemedels-, tilläggs-

) för dessa patienter är det troligt att det kan vara en överskattning av de kliniska effekterna av

behandling med betain vattenfritt. Sen upptäckt av symtomatisk homocysteinuri är orsak till

kvarvarande morbiditet pga irreversibla bindvävsskador (ögon, skelett) som inte kan korrigeras med

ytterligare behandling. Tillgängliga kliniska data är inte tillräckliga för att korrelera dos och klinisk

effekt. Det finns inga belägg för toleransutveckling.

I ett fåtal fall såg man ett samband mellan ökade nivåer av plasmametionin och cerebralt ödem (se

avsnitt 4.4 och 4.8).

Övervakning av nivåer av plasmahomocystein har visat att betain vattenfritt börjar verka inom några

dagar och att steady state nåddes inom en månad.

Pediatrisk population

Hos barn under 10 år är den vanligtvis effektiva dosregimen 100 mg/kg/dag uppdelat på 2 doser

dagligen; att öka frekvensen till mer än två gånger dagligen och/eller dosen till mer än 150 mg/kg/dag

förbättrar inte den homocysteinsänkande effekten.

Man kan inte definiera behandlingseffekten genom att övervaka plasmakoncentrationerna av betain,

eftersom dessa koncentrationer inte direkt motsvarar flödet genom betain-homocystein-metyl-

transferasbanan i cytosolen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiska data för patienter med homocystinuri med tilläggsbehandling med betain vattenfritt

under en lång tid är väldigt lika de för friska frivilliga. Detta visar att skillnader i kinetik hos betain

vattenfritt med största sannolikhet beror på förbrukning av betain vattenfritt vid obehandlad

homocystinuri och är bara relevant för initial behandling.

Absorption

Den absoluta biotillgängligheten för betain vattenfritt har inte fastställts. Hos vuxna friska frivilliga

(ålder mellan 21 och 49 år) var absorptionen snabb (t

= 0,9 ± 0,3 timmar och C

= 0,9 ± 0,2 mM)

efter en peroral engångsdos av betain vattenfritt (50 mg/kg).

Efter en upprepad dosregim på 100 mg/kg/dag i 5 dagar förändrades inte absorptionskinetiken.

Distribution

Betain vattenfritt distribuerades snabbt ut till en relativt stor volym (V/F = 1,3 l/kg).

Efter en upprepad dosregim på 100 mg/kg/dag i 5 dagar förlängdes halveringstiden för distributionen

signifikant (upp till 36 h), vilket indikerar mättad transport och redistributionsprocesser.

Metabolism

Betain vattenfritt är en metylgruppsdonator

Eliminering

Med en långsam eliminationshastighet (medelhalveringstid = 14 h, medel av totala clearance, CL/F, =

84 ml/h/kg), är renalt clearance försumbart (5 % av totala clearance), om man antar 100 %

biotillgänglighet.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Vid höga doser har man hos råtta sett en depressiv effekt av CNS samt en irritation i magtarmkanalen.

Man har inte utfört långtidsstudier för carcinogenicitet och reproduktionstoxicitet med betain

vattenfritt. En standarduppsättning av genotoxicitetstester påvisar inga specifika risker hos människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Inga.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad burk: 3 år

Öppnad burk: 3 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisning

Förvaras vid högst 25

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

HDPE-burkar med en bamskyddande förslutning.

Varje förpackning innehåller 1 burk med 180 g pulver och tre doseringsskedar.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Recordati Rare Diseases

Immeuble, Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F - 92800 Puteaux

Frankrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/379/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 15 februari 2007

Datum för den senaste förnyelsen: 21 november 2016

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/704352/2016

EMEA/H/C/000678

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Cystadane

betain vattenfritt

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Cystadane.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Cystadane ska användas.

Praktisk information om hur Cystadane ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Cystadane och vad används det för?

Cystadane är ett läkemedel som används för att behandla homocystinuri, en ärftlig sjukdom där

aminosyran homocystein inte kan brytas ned och därför ansamlas i kroppen. Detta orsakar ett flertal

symtom, däribland synnedsättning, svagt skelett och cirkulationsproblem.

Läkemedlet ges tillsammans med andra behandlingar, t.ex. vitamin B6 (pyridoxin), vitamin B12

(kobalamin), folsyra och en särskild diet.

Cystadane innehåller den aktiva substansen betain vattenfritt.

Eftersom antalet patienter med homocystinuri är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och Cystadane

klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den 9 juli

2001.

Hur används Cystadane?

Behandling med Cystadane ska inledas av läkare som har erfarenhet av att behandla homocystinuri.

Cystadane finns som ett pulver som tas genom munnen. Standarddosen Cystadane är 100 mg per kg

kroppsvikt per dag, som delas upp i två likadana doser. Dosen kan justeras beroende på

behandlingssvaret (övervakas genom att nivån av homocystein i blodet mäts). Syftet med

behandlingen är att hålla nivåerna av homocystein i blodet under 15 mikromol eller så låga som

möjligt. Detta åstadkoms vanligen inom en månad.

Cystadane

EMA/704352/2016

Sida 2/3

Cystadane levereras med tre mätskedar för att mäta upp 100 mg, 150 mg och 1 g av pulvret. Det ska

lösas upp helt i vatten, juice, mjölk, beredning eller föda omedelbart innan det intas.

Hur verkar Cystadane?

Betain är en naturlig substans som utvinns ur sockerbetor. Vid homocystinuri minskar betain nivåerna

av homocystein i blodet genom att omvandla homocysteinet till aminosyran metionin. Detta hjälper till

att mildra sjukdomssymtomen.

Vilken nytta med Cystadane har visats i studierna?

Företaget lade fram data om Cystadane från den vetenskapliga litteraturen. Detta innefattade 202

rapporter som beskriver de effekter som Cystadane hade i flera olika doser på nivåerna av

homocystein hos patienter med homocystinuri i olika åldrar. För 140 patienter lämnades också

uppgifter om symtom, dos och behandlingens varaktighet samt andra läkemedel som togs. De flesta

patienterna tog också vitamin B6 eller B12 eller folsyra. Uppgifterna från dessa studier jämfördes med

publicerade rapporter där resultatet för obehandlade patienter med sjukdomen beskrivs.

Nivåerna av homocystein tycks minska i högre grad hos patienter som tar Cystadane än hos

obehandlade patienter. Detta kopplades till en förbättring av symtomen i det kardiovaskulära systemet

(hjärtat och blodkärlen) och till en minskning av utvecklingsproblemen hos omkring tre fjärdedelar av

patienterna som tog Cystadane. Läkemedlet var effektivt hos patienter med alla tre typerna av

homocystinuri.

Vilka är riskerna med Cystadane?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Cystadane (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

förhöjda nivåer av metionin i blodet. Metioninnivåerna ska övervakas hos patienter som tar Cystadane

då de kan leda till hjärnödem (svullnad i hjärnan). Patienter med symtom på hjärnödem, t.ex.

huvudvärk och kräkningar på morgonen eller synförändringar, bör tala med sin läkare eftersom

behandlingen med Cystadane kan behöva avbrytas.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Cystadane?

Även om få systematiska studier har gjorts av Cystadane fann myndighetens kommitté för

humanläkemedel (CHMP) att läkemedlet är användbart som tillägg till befintliga behandlingar för

homocystinuri, t.ex. vitamintillskott och särskild diet. Kommittén noterade att Cystadane inte är någon

ersättning för andra behandlingar.

Kommittén fann att nyttan med Cystadane är större än riskerna vid tilläggsbehandling av

homocystinuri när det används i enlighet med indikationen. Kommittén rekommenderade att

Cystadane skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cystadane?

Företaget som tillverkar Cystadane kommer att upprätta ett register över patienter som tar läkemedlet

för att övervaka dess säkerhet. Framför allt kommer företaget att övervaka fall av hjärnödem, som

observerades hos ett litet antal patienter när läkemedlet testades.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Cystadane har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Cystadane

EMA/704352/2016

Sida 3/3

Mer information om Cystadane

Den 15 februari 2007 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Cystadane som gäller i hela EU.

EPAR för Cystadane finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Cystadane finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Cystadane från kommittén för särläkemedel finns på

EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2016.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen