Cyltezo

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-11-2018

Aktiva substanser:
adalimumab
Tillgänglig från:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kod:
L04AB04
INN (International namn):
adalimumab
Terapeutisk grupp:
immunsuppressiva
Terapiområde:
Hidradenitis Suppurativa; Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Crohn Disease; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Uveitis; Arthritis, Rheumatoid; Colitis, Ulcerative; Spondylitis, Ankylosing
Terapeutiska indikationer:
Se avsnitt 4. 1 i sammanfattningen av produktegenskaper i produktinformationsdokumentet.
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004319
Tillstånd datum:
2017-11-10
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004319

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

17-11-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

12-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

12-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

12-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

12-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

17-11-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Adalimumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Din läkare kommer även ge dig ett patientkort som innehåller viktig säkerhetsinformation som

du måste vara medveten om innan Cyltezo ges till dig och under behandling med Cyltezo.

Behåll detta patientkort.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cyltezo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Cyltezo

Hur du använder Cyltezo

Eventuella biverkningar

Hur Cyltezo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Bruksanvisning

1.

Vad Cyltezo är och vad det används för

Cyltezo innehåller den aktiva substansen adalimumab, ett läkemedel som påverkar kroppens

immunsystem (immunförsvar).

Cyltezo är tänkt som behandling av de inflammatoriska sjukdomar som beskrivs nedan:

Reumatoid artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Entesitrelaterad artrit

Ankyloserande spondylit

Axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit

Psoriasisartrit

Psoriasis

Hidradenitis suppurativa

Crohns sjukdom

Ulcerös kolit och

Icke-infektiös uveit.

Den aktiva substansen i Cyltezo, adalimumab, är en monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar

är proteiner som binder till ett specifikt mål.

Målet för adalimumab är ett protein som kallas tumörnekrosfaktor (TNFα), vilket finns i förhöjda

nivåer vid de inflammatoriska sjukdomar som anges ovan. Genom att binda till TNFα minskar

Cyltezo den inflammatoriska processen vid dessa sjukdomar.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna.

Cyltezo används för att behandla reumatoid artrit hos vuxna. Om du har måttlig till svår aktiv

reumatoid artrit, kommer du i regel först att få annan sjukdomsmodifierande behandling, såsom

metotrexat. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt bra kan läkaren sätta in Cyltezo för att

behandla din reumatoid artrit.

Cyltezo kan också användas för att behandla svår, aktiv och progressiv reumatoid artrit som inte

tidigare behandlats med metotrexat.

Cyltezo kan bromsa den förstörelse av brosk och skelett i lederna som sjukdomen orsakar och öka

din förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Cyltezo används vanligen tillsammans med metotrexat. Om din läkare anser att metotrexat är

olämpligt kan Cyltezo ges ensamt.

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit är inflammatoriska sjukdomar i

lederna som vanligen uppträder under barndomen.

Cyltezo används för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn och ungdomar

2-17 år och entesitrelaterad artrit hos barn och ungdomar 6-17 år. Patienten kanske först får andra

sjukdomsmodifierande läkemedel, såsom metotrexat. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt så

kommer patienten att få Cyltezo för att behandla sin polyartikulära juvenila idiopatiska artrit eller

entesitrelaterad artrit.

Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande

spondylit

Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande

spondylit är inflammatoriska sjukdomar i ryggraden.

Cyltezo används för att behandla ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska

förändringar av ankyloserande spondylit hos vuxna. Om du har ankyloserande spondylit eller axial

spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit så kommer du först att få andra

läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt så kommer du att få Cyltezo för att minska

tecken och symtom på din sjukdom.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna som beror på sjukdomen psoriasis.

Cyltezo används för att behandla psoriasisartrit hos vuxna. Cyltezo kan bromsa skadan på brosk och

ben i leden orsakad av sjukdomen och förbättra den fysiska funktionen.

Plackpsoriasis hos vuxna och barn

Plackpsoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som orsakar röda, flagiga och torra plack på huden

som täcks av silvriga fjäll. Plackpsoriasis kan också involvera naglarna, som då kan smula sönder, bli

tjockare och lyfta från nagelbädden, vilket kan vara smärtsamt. Psoriasis tros orsakas av en störning i

kroppens immunsystem som leder till en ökad produktion av hudceller.

Cyltezo används för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Cyltezo används också

för att behandla svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar 4–17 år där lokal behandling och

ljusbehandling inte har fungerat eller inte är lämpligt.

Hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar

Hidradenitis suppurativa (ibland kallat acne inversa) är en kronisk och ofta smärtsam inflammatorisk

hudsjukdom. Symtomen kan vara ömma noduli (knölar) och abscesser (bölder) som kan läcka var.

Sjukdomen påverkar vanligen specifika områden av huden, t.ex. under brösten, i armhålorna, insidan

av låren, ljumsken och rumpan. Ärrbildning kan också uppstå i de påverkade områdena.

Cyltezo används för att behandla hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder.

Cyltezo kan minska antalet knölar och bölder du har samt smärtan som ofta är kopplad till

sjukdomen. Du kanske först får andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt

kommer du att få Cyltezo.

Crohns sjukdom hos vuxna och barn

Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i matsmältningssystemet.

Adalimumab används för att behandla Crohns sjukdom hos vuxna och barn i åldrarna 6-17 år. Om du

har Crohns sjukdom kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper

tillräckligt kommer du att få Cyltezo för att minska tecken och symtom på din Crohns sjukdom.

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom.

Cyltezo används för att behandla ulcerös kolit hos vuxna. Om du har ulcerös kolit kommer du först

att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt så kommer du att få Cyltezo för

att minska tecken och symtom från din sjukdom.

Icke-infektiös uveit hos vuxna och barn

Icke-infektiös uveit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar vissa delar av ögat. Cyltezo fungerar

genom att minska denna inflammation.

Cyltezo används för att behandla

Vuxna med uveit utan infektion där inflammationen påverkar bakre delen av ögat

Barn från 2 års ålder med kronisk uveit utan infektion där inflammationen påverkar främre

delen av ögat

Inflammationen kan leda till försämrad syn och/eller förekomsten av floaters i ögat (svarta prickar

eller stripiga linjer som rör sig över synfältet).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Cyltezo

Använd inte Cyltezo

Om du är allergisk mot adalimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

Om du har en allvarlig infektion, inklusive tuberkulos (se ”Varningar och försiktighet”). Det är

viktigt att du talar om för din läkare om du har symtom på infektioner, t.ex. feber, sår,

trötthetskänsla, tandproblem.

Om du har måttlig eller svår hjärtsvikt. Det är viktigt att berätta för din läkare om du har eller

har haft en allvarlig hjärtåkomma (se ”Varningar och försiktighet”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cyltezo.

Allergisk reaktion

Om du får allergiska reaktioner med symtom såsom trånghetskänsla i bröstet, väsande andning,

yrsel, svullnad eller klåda, ska du sluta injicera Cyltezo och kontakta din läkare omgående

eftersom dessa reaktioner i sällsynta fall kan vara livshotande.

Infektion

Om du har någon infektion, inklusive kroniska infektioner eller lokala infektioner (t.ex. bensår)

måste du rådgöra med din läkare innan du börjar med Cyltezo. Om du är osäker, kontakta din

läkare.

Du kanske lättare får infektioner medan du får behandling med Cyltezo. Denna risk kan öka ifall

du har försämrad lungfunktion. Dessa infektioner kan vara allvarliga och inkludera tuberkulos,

infektioner orsakade av virus, svamp, parasiter eller bakterier, andra opportunistiska infektioner

(ovanliga infektioner förknippade med ett försvagat immunsystem) och sepsis (blodförgiftning).

I sällsynta fall kan dessa infektioner bli livshotande. Det är viktigt att berätta för din läkare om

du får symtom såsom feber, sår, trötthetskänsla eller tandbesvär. Din läkare kan råda dig att

tillfälligt sluta använda Cyltezo.

Tuberkulos

Eftersom fall av tuberkulos har rapporterats hos patienter som behandlats med adalimumab

kommer läkaren att undersöka dig för tecken och symtom på tuberkulos innan behandling med

Cyltezo påbörjas. Denna inkluderar en omfattande sjukdomshistoria och

screeningundersökningar (t.ex. lungröntgen och en tuberkulintest). Utförandet och resultaten av

dessa tester ska anges på ditt patientkort. Det är mycket viktigt att du berättar för din läkare om

du någonsin har haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft

tuberkulos. Tuberkulos kan utvecklas under behandling även om du har fått förebyggande

behandling mot tuberkulos. Om symtom på tuberkulos (ihållande hosta, viktminskning, apati,

lätt feber), eller om någon annan infektion uppkommer under eller efter behandlingen måste du

genast berätta detta för din läkare.

Resor/återkommande infektion

Tala om för din läkare ifall du bor eller reser i regioner där svampinfektioner såsom

histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos är ständigt närvarande (endemiska).

Tala om för din läkare om du tidigare har haft problem med återkommande infektioner eller

andra åkommor som ökar risken för infektioner.

Hepatit B-virus

Tala om för din läkare ifall du är bärare av hepatit B-virus (HBV), ifall du har en aktiv HBV-

infektion eller om du tror att du löper risk att få HBV. Din läkare bör testa dig för Hepatit B.

Cyltezo kan reaktivera HBV-infektion hos personer som bär på detta virus. I vissa sällsynta fall,

speciellt ifall du tar andra läkemedel som hämmar immunsystemet, kan reaktivering av HBV-

infektion vara livshotande.

Ålder över 65 år

Om du är över 65 år kan du vara mer känslig för infektioner då du använder Cyltezo. Du och din

läkare ska vara särskilt uppmärksamma på tecken på infektion då du behandlas med Cyltezo.

Det är viktigt att tala om för din läkare om du får symtom på infektion, såsom feber, sår,

trötthetskänsla eller tandbesvär.

Operation eller tandingrepp

Om du snart ska genomgå en operation eller ett tandingrepp, tala om för din läkare om att du tar

Cyltezo. Din läkare kan råda dig att tillfälligt sluta använda Cyltezo.

Demyelinerande sjukdom

Om du har eller utvecklar en demyelinerande sjukdom (en sjukdom som påverkar det isolerande

skiktet runt nerverna såsom multipel skleros (MS)) kommer din läkare att göra en bedömning

om du kan få eller ska fortsätta behandlas med Cyltezo. Berätta omedelbart för din läkare om du

får symtom såsom förändringar av synen, svaghet i armar eller ben eller domningar eller

stickningar någonstans på kroppen.

Vaccin

Vissa vacciner innehåller försvagade men levande former av bakterier eller virus som orsakar

sjukdomar och ska inte ges under behandlingen med Cyltezo eftersom de kan orsaka

infektioner. Kontrollera med din läkare innan du vaccineras. Det rekommenderas att barn, om

möjligt, får alla vacciner som ingår i vaccinationsschemat för deras ålder innan de påbörjar

behandling med Cyltezo. Om du har fått Cyltezo medan du är gravid kan ditt nyfödda barn ha

en ökad risk för att få en infektion i upp till cirka fem månader efter den sista dosen du fick

under graviditeten. Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om

att du använde Cyltezo under din graviditet, så att de kan bestämma när ditt nyfödda barn ska

vaccineras.

Hjärtsvikt

Om du har mild hjärtsvikt och behandlas med Cyltezo, måste dina hjärtproblem övervakas

noggrant av din läkare. Det är viktigt att tala om för din läkare om du har eller har haft en

allvarlig hjärtåkomma. Om du utvecklar nya symtom eller om dina symtom på hjärtsvikt

förvärras (t.ex. andfåddhet eller svullna fötter) måste du kontakta din läkare omedelbart. Din

läkare kommer att avgöra om du bör få Cyltezo.

Feber, blåmärken, blödning eller blekhet

Hos vissa patienter klarar inte kroppen att tillverka tillräckligt antal blodkroppar för att bekämpa

infektioner eller stoppa blödningar. Om du får feber som inte går ner, eller om du får blåmärken

eller blöder lätt eller ser mycket blek ut bör du omedelbart ringa din läkare. Din läkare kan då

besluta att behandlingen ska avbrytas.

Cancer

Mycket sällsynta fall av vissa cancertyper har förekommit hos barn och vuxna som behandlas

med adalimumab eller andra TNFα-blockerare. Patienter med svårare reumatoid artrit som har

haft sjukdomen under längre tid kan ha en förhöjd risk att utveckla lymfom (cancer som

påverkar lymfsystemet) och leukemi (en cancer som påverkar blod och benmärg). Om du

behandlas med Cyltezo så kanske risken ökar för att utveckla lymfom, leukemi eller annan

cancertyp. Vid sällsynta tillfällen har en specifik och allvarlig typ av lymfom observerats hos

patienter som använder adalimumab. Vissa av dessa patienter behandlades också med

läkemedlen azatioprin eller merkaptopurin. Berätta för din läkare om du tar azatioprin eller

merkaptopurin tillsammans med Cyltezo.

Även fall av icke-melanom hudcancer har förekommit hos patienter som behandlas med

adalimumab. Om nya områden med skadad hud uppstår under eller efter behandling eller ifall

existerande märken eller områden med skadad hud ändrar utseende, berätta detta för din läkare.

Det har förekommit andra cancerformer än lymfom hos patienter med en särskild lungsjukdom

kallad kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och som behandlas med andra TNFα-blockerare.

Om du har KOL eller är storrökare ska du diskutera med din läkare huruvida det är lämpligt att

behandla dig med TNFα-blockerare.

Lupusliknande syndrom

I sällsynta fall kan behandling med Cyltezo ge ett lupusliknande syndrom. Kontakta din läkare

om symtom som ihållande, oförklarliga utslag, feber, ledsmärta eller trötthet uppstår.

Barn och ungdomar

Vaccinationer: om möjligt så ska ditt barn ha fått alla vaccinationer innan Cyltezo börjar

användas.

Ge inte Cyltezo till barn under 2 år med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit.

Använd inte den förfyllda sprutan med 40 mg om andra doser än 40 mg rekommenderas.

Andra läkemedel och Cyltezo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Cyltezo kan tas tillsammans med metotrexat eller vissa sjukdomsmodifierande anti-reumatiska medel

(sulfasalazin, hydroxiklorokin, leflunomid och guldberedningar för injektion), kortikosteroider eller

smärtstillande läkemedel, även inkluderat icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID).

Du ska inte använda Cyltezo tillsammans med läkemedel som innehåller de aktiva substanserna

anakinra eller abatacept på grund av den ökade risken för allvarliga infektioner. Om du har frågor,

vänligen kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Effekterna av adalimumab på gravida kvinnor är inte kända, så det bör därför ej användas under

graviditet. Du avråds från att bli gravid och du måste använda adekvata preventivmedel när du

använder Cyltezo och minst 5 månader efter den sista injektionen med Cyltezo. Om du blir gravid,

uppsök läkare.

Det är okänt om Cyltezo utsöndras i bröstmjölk.

Om du ammar så ska du avbryta amningen under behandlingen med Cyltezo, och inte amma under

minst 5 månader efter den sista behandlingen med Cyltezo. Om du har fått Cyltezo under din

graviditet kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en infektion. Det är viktigt att du berättar

för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att du använde Cyltezo under din graviditet innan

ditt nyfödda barn ska vaccineras (för mer information se avsnitt om vaccination).

Om du tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal

innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Cyltezo kan ha en liten påverkan på din förmåga att köra bil, cykla eller använda maskiner. En känsla

av att rummet snurrar (yrsel) samt synstörningar kan inträffa när Cyltezo används.

Sprutans nålskydd innehåller latex

Den inre delen av locket (nålskyddet) på sprutan innehåller naturgummi (latex). Detta kan orsaka

svåra allergiska reaktioner hos patienter känsliga för latex.

Cyltezo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 0,8 ml dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Cyltezo

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna med reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit eller axial spondylartrit utan

radiografiska tecken för ankyloserande spondylit.

Den vanliga doseringen för vuxna med reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, axial spondylartrit

utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit och patienter med psoriasisartrit är 40 mg

adalimumab givet varannan vecka som en enkel dos.

Vid reumatoid artrit används metotrexat tillsammans med Cyltezo. Om din läkare beslutar att

metotrexat inte är lämpligt kan Cyltezo användas ensamt.

Om du har reumatoid artrit och du inte får metotrexat tillsammans med Cyltezo så kan din läkare

besluta att ge dig 40 mg adalimumab varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Barn, ungdomar och vuxna med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger från 10 kg upp till 30 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger 30 kg eller mer

Den rekommenderade doseringen av Cyltezo är 40 mg varannan vecka.

Barn, ungdomar och vuxna med entesitrelaterad artrit

Barn och ungdomar från 6 års ålder som väger från 15 kg upp till 30 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn, ungdomar och vuxna från 6 års ålder som väger 30 kg eller mer

Den rekommenderade doseringen av Cyltezo är 40 mg varannan vecka.

Vuxna med psoriasis

Den vanliga dosen för vuxna med psoriasis är en startdos på 80 mg (som två 40 mg injektioner på

samma dag) som följs av 40 mg som ges varannan vecka och som börjaren vecka efter startdosen. Du

ska fortsätta injicera Cyltezo så länge som din läkare ordinerar detta. Beroende på hur du svarar på

behandlingen kan din läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Barn och ungdomar med plackpsoriasis

Barn och ungdomar 4–17 år som väger från 15 kg upp till 30 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn och ungdomar 4–17 år som väger 30 kg eller mer

Den rekommenderade doseringen av Cyltezo är en startdos på 40 mg, följt av 40 mg en vecka senare.

Därefter är den vanliga dosen 40 mg varannan vecka.

Vuxna med hidradenitis suppurativa

Den vanliga dosen för hidradenitis suppurativa är en startdos på 160 mg (som fyra 40 mg-injektioner

samma dag eller två 40 mg-injektioner per dag två dagar i följd), följt av 80 mg (som två 40 mg-

injektioner på samma dag) två veckor senare. Efter ytterligare två veckor fortsätter behandlingen med

en dosering på 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka, enligt din läkares ordination. Det

rekommenderas att du använder en bakteriedödande lösning dagligen på de områden som är

påverkade.

Ungdomar med hidradenitis suppurativa 12–17 år som väger 30 kg eller mer

Den rekommenderade dosen av Cyltezo är en startdos på 80 mg (som två 40 mg injektioner på

samma dag) följt av 40 mg varannan vecka med start en vecka senare. Om denna dos inte hjälper

tillräckligt kan din läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Det rekommenderas att du dagligen använder en bakteriedödande lösning på de påverkade områdena.

Vuxna med Crohns sjukdom

Den vanliga doseringen för Crohns sjukdom är 80 mg (som två 40 mg injektioner på en dag) initialt

vid vecka 0, följt av 40 mg varannan vecka med början två veckor senare. Ifall en snabbare effekt är

nödvändig kan din läkare ge dig en startdos på 160 mg vecka 0 (som fyra 40 mg injektioner samma

dag eller två 40 mg injektioner per dag två dagar i följd), följt av 80 mg (som två 40 mg injektioner

på samma dag) två veckor senare och därefter 40 mg varannan vecka. Om denna dos inte hjälper

tillräckligt kanske din läkare ökar doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Barn och ungdomar med Crohns sjukdom

Barn och ungdomar 6–17 år som väger under 40 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn och ungdomar 6–17 år som väger 40 kg eller mer

Den vanliga doseringen är 80 mg initialt (som två 40 mg injektioner på samma dag), följt av 40 mg

två veckor senare. Om ett snabbare svar krävs så kan ditt barns läkare förskriva en startdos på

160 mg (som fyra 40 mg-injektioner på samma dag eller som två 40 mg-injektioner per dag under två

efterföljande dagar) följt av 80 mg (som två 40 mg injektioner på samma dag) två veckor senare.

Därefter är den vanliga dosen 40 mg varannan vecka. Om denna dos inte hjälper tillräckligt så kan

ditt barns läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Vuxna med ulcerös kolit

Den vanliga doseringen av Cyltezo för vuxna med ulcerös kolit är 160 mg (som fyra 40 mg-

injektioner under en dag eller som två 40 mg-injektioner per dag under två på varandra följande

dagar) vecka 0 och 80 mg (som två 40 mg injektioner på samma dag) vecka 2 samt därefter 40 mg

varannan vecka. Om denna dos inte hjälper tillräckligt kan läkaren öka doseringen till 40 mg varje

vecka eller 80 mg varannan vecka.

Vuxna med icke-infektiös uveit

Den vanliga doseringen för vuxna med icke-infektiös uveit är en startdos på 80 mg (som två

injektioner på samma dag), följt av 40 mg varannan vecka med början en vecka efter startdosen. Du

ska fortsätta injicera Cyltezo så länge som din läkare ordinerar detta.

Vid icke-infektiös uveit kan kortikosteroider, eller andra läkemedel som påverkar immunsystemet,

fortsätta att tas under behandlingen med Cyltezo. Cyltezo kan även ges ensamt.

Barn och ungdomar från 2 års ålder med kronisk uveit utan infektion

Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger mindre än 30 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger 30 kg eller mer

Den vanliga doseringen av Cyltezo är 40 mg varannan vecka tillsammans med metotrexat.

Läkare kan också ordinera en startdos på 80 mg som ges en vecka före start av den vanliga dosen.

Administreringssätt och administreringsväg

Cyltezo ges via en injektion under huden (via subkutan injektion).

Detaljerade anvisningar om hur Cyltezo ska injiceras finns i avsnitt 7 ”Bruksanvisning”.

Om du använt för stor mängd av Cyltezo

Om du råkar injicera Cyltezo oftare än du ska, kontakta läkare eller apotekspersonal och förklara att

du har tagit för mycket. Ta alltid med dig den yttre kartongen, även om den är tom.

Om du har glömt att använda Cyltezo

Om du glömmer bort att ge dig själv en injektion ska du ta en dos av Cyltezo så snart du kommer

ihåg detta. Ta sedan din nästa dos på den bestämda dagen som du skulle ha gjort om du inte hade

glömt bort en dos.

Om du slutar att använda Cyltezo

Beslutet att sluta använda Cyltezo ska diskuteras med din läkare. Dina symtom kan återkomma då

behandlingen avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. De flesta biverkningar är milda till måttliga. Vissa kan emellertid vara allvarliga och kräva

behandling. Biverkningar kan uppträda upp till 4 månader eller mer efter den sista Cyltezo-

injektionen.

Sök omedelbart läkarvård om du märker något av följande:

allvarliga hudutslag, nässelutslag eller andra tecken på allergisk reaktion

avullet ansikte, svullna händer, fötter

ansträngd andning, svårt att svälja

andnöd vid ansträngning eller då man ligger ner eller om fötterna svullnar.

Berätta för din läkare så fort som möjligt om du märker något av det följande:

tecken på infektion såsom feber, illamående, sår, tandproblem, brännande känsla då du kissar

svaghets- eller trötthetskänsla

hosta

stickningar

känselbortfall

dubbelseende

arm eller bensvaghet

en bula eller ett öppet sår som inte läker

tecken och symtom på blodsjukdomar såsom långvarig feber, blåmärken, blödning, blekhet.

Symtomen som beskrivs ovan kan vara tecken på de biverkningar som beskrivs nedan och som har

observerats vid användning av adalimumab.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

reaktioner på injektionsstället (inklusive smärta, svullnad, rodnad eller klåda)

luftvägsinfektioner (inklusive förkylning, rinnande näsa, bihåleinflammation,

lunginflammation)

huvudvärk

buksmärta (magsmärta)

illamående och kräkningar

hudutslag

muskelsmärta.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

systemiska infektioner (inklusive blodförgiftning och influensa)

infektioner i tarmarna (inklusive gastroenterit)

hudinfektioner (inklusive celluliter och bältros)

öroninfektioner

muninfektioner (inklusive tandinfektioner och herpes på läpparna)

infektioner i reproduktionsorganen

urinvägsinfektioner

svampinfektioner

ledinfektioner

godartade tumörer

hudcancer

allergiska reaktioner (inklusive säsongsallergi)

uttorkning

humörsvängningar (inklusive depression)

problem att sova

känselstörningar såsom stickningar, myrkrypningar eller domningar

migrän

symtom på nervrotskompression (inklusive smärta i korsryggen och bensmärta)

synstörningar

ögoninflammation

inflammation i ögonlocket och ögonsvullnad

yrsel (känsla av att rummet snurrar)

känsla av att hjärtat slår snabbt

högt blodtryck

rodnad

blödning (en fast svullnad av koagulerat blod)

hosta

astma

andfåddhet

blödning i magtarmkanalen

dyspepsi (matsmältningsbesvär, uppblåshet, halsbränna)

magsyre-reflux

sicca syndrom (inklusive torra ögon och torr mun)

klåda

kliande utslag

blåmärken

hudinflammation (såsom eksem)

sköra finger- och tånaglar

ökad svettning

håravfall

nytt utbrott av eller förvärrande av psoriasis

muskelspasmer

blod i urinen

njurproblem

bröstsmärta

ödem (ansamling av vätska i kroppen som gör att påverkad vävnad svullnar)

feber

sänkt antal blodplättar (trombocyter) vilket ökar risken för blödning eller blåmärken

försämrad läkning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

opportunistiska infektioner (vilket inkluderar tuberkulos och andra infektioner som kan uppstå

då motståndet mot sjukdomarna är nedsatt)

neurologiska infektioner (inklusive hjärnhinneinflammation orsakad av virus)

ögoninfektioner

bakterieinfektioner

divertikulit (inflammation och infektion av tjocktarmen)

cancer

inklusive cancer i lymfsystemet (lymfom) och

melanom (en typ av hudcancer)

immunrubbningar som kan påverkar lungor, hud och lymfkörtlar (oftast som en sjukdom som

kallas sarkoidos)

vaskulit (inflammation i blodkärlen)

skakningar

neuropati (nervskada)

stroke

hörselbortfall, ringningar i öronen

känsla av att hjärtat slår oregelbundet såsom ett missat hjärtslag

hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullna fötter

hjärtinfarkt

ett bråck i den stora artärväggen, inflammation och koagel i en ven, blockering av ett blodkärl

lungsjukdom som ger andfåddhet (inklusive lunginflammation)

pulmonell embolism (blockering i en lungartär)

pleural effusion (onormal vätskeansamling mellan lungor och bröstkorg)

inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår smärta i buken och ryggen

svårighet att svälja

ansiktsödem (vätskeansamling i ansiktet)

gallblåseinflammation, gallstenar

fettlever (ansamling av fett i leverceller)

nattliga svettningar

ärr

onormalt muskelsönderfall

systemisk lupus erythomatosus (inklusive inflammation av huden, hjärtat, lungor, leder och

andra organsystem)

sömnavbrott

impotens

inflammationer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

leukemi (cancer som påverkar blod och benmärg)

allvarlig allergisk reaktion med chock

multipel skleros

nervrubbning (såsom inflammation i synnerven till ögat och Guillain-Barré syndrom, en

sjukdom som kan orsaka muskelsvaghet, känselrubbningar, stickningar i armar och överkropp)

hjärtat slutar pumpa

lungfibros (ärrbildning i lungan)

hål på tarmen

hepatit

reaktivering av hepatit B

autoimmun hepatit (leverinflammation orsakad av kroppens eget immunsystem)

kutan vaskulit (inflammation av blodkärlen i huden)

Stevens-Johnson syndrom (tidiga symtom inkluderar sjukdomskänsla, feber, huvudvärk och

hudutslag)

ansiktsödem associerad med allergiska reaktioner

erytema multiforme (inflammatoriska hudutslag)

lupus-liknande syndrom

angioödem (lokal svullnad av huden).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

hepatosplenisk T-cellslymfom (en sällsynt blodcancer som ofta är dödlig)

Merkel-cellcarcinom (en sorts hudcancer)

leversvikt

förvärrande av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (ser ut som hudutslag och åtföljs av

muskelsvaghet).

Vissa biverkningar som observerats med adalimumab kanske inte uppvisar symtom och kan endast

påvisas genom blodprover.

Dessa inkluderar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

låga blodvärden för vita blodkroppar

låga blodvärden för röda blodkroppar

förhöjda lipider i blodet

ökad halt av leverenzymer.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

höga blodvärden för vita blodkroppar

låga blodvärden för blodplättar

förhöjd urinsyra i blodet

avvikande blodvärden för natrium

låga blodvärden för kalcium

låga blodvärden för fosfat

högt blodsocker

höga blodvärden för laktatdehydrogenas

autoantikroppar närvarande i blodet

låga blodvärden för kalium.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

förhöjda värden av bilirubin (blodprov av levern).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

låga blodvärden för vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cyltezo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etikett/blister/kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får ej frysas. Förvara de förfyllda sprutorna i ytterkartongen.

Ljuskänsligt.

Alternativ förvaring:

Vid behov (till exempel om du är på resa) kan en Cyltezo förfylld spruta förvaras vid rumstemperatur

(upp till 25 °C) under högst 14 dagar – säkerställ att den skyddas från ljus.

Då den tas ur kylskåpet för förvaring i rumstemperatur måste sprutan användas inom 14 dagar

eller kasseras, även om den stoppas tillbaks i kylskåpet.

Du ska skriva upp datumet då sprutan tas ur kylskåpet för första gången och datumet då den ska

kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är adalimumab.

Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, koncentrerad ättiksyra, trehalosdihydrat, polysorbat

80 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning, (injektion) i förfylld spruta levereras i 0,8 ml steril, klar till

svagt pärlemorskimrande lösning med 40 mg adalimumab.

Cyltezo förfylld spruta är tillverkad av glas. Varje förpackning innehåller 1, 2, 4 eller 6 förfyllda

sprutor för patientanvändning med respektive 2, 2, 4 eller 6 spritsuddar. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Cyltezo kan finnas som en förfylld spruta och/eller som en förfylld injektionspenna.

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorfer Strasse 65

D-88397 Biberach an der Riss

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

7.

Bruksanvisning

Följande anvisningar förklarar hur du ger dig själv en subkutan injektion av Cyltezo med den

förfyllda sprutan. Läs först alla anvisningar noga och följ dem sedan steg för steg.

Du kommer att få anvisningar om självinjektionstekniken av läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal.

Försök INTE att injicera själv förrän du är säker på att du förstår hur man förbereder och ger

injektionen.

Efter genomgången träning kan injektionen ges av dig själv eller av en annan person, till

exempel en familjemedlem eller vän.

Använd varje förfyllda spruta till endast en injektion.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Cyltezo förfylld spruta.

Cyltezo förfylld spruta är en engångsspruta som levererar en förinställd dos läkemedel.

TA INTE av locket förrän strax före injektionen (steg 6).

1) Samla ihop materialet

Samla ihop materialet på en ren, plan yta:

En Cyltezo förfylld spruta, uttagen ur kylskåp. Vänta 30 minuter för att låta läkemedlet

värmas upp. Injektion av läkemedel som är kallt kan orsaka obehag.

En behållare för skärande och stickande avfall (medföljer inte)

Bomullstuss eller gasbinda (medföljer inte)

Kolvstav

Grep

p

Kolv

Läkemedel

Nål

Lock

Spritsudd

Om du inte har allt material som anges ovan, kontakta apotekspersonal innan du fortsätter.

2) Inspektera den förfyllda sprutan

Inspektera Cyltezo förfylld spruta, läkemedlet och utgångsdatumet.

Det är normalt att se en luftbubbla. Luftbubblan behöver inte tas bort före injektionen.

Använd INTE den förfyllda sprutan om:

○ utgångsdatumet på den förfyllda sprutan eller kartongen har passerat

○ läkemedlet är grumligt, missfärgat, fryst eller innehåller flagor eller partiklar

○ den förfyllda sprutan verkar vara sprucken, skadad eller verkar läcka

○ den förfyllda sprutan redan har använts

○ den förfyllda sprutan har lämnats i direkt ljus

3) Tvätta händerna

Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem sedan noga.

4) Välj injektionsställe

Välj ett område på lårets ovansida eller magen/buken (minst 5 centimeter från naveln).

Välj ett nytt ställe varje gång du injicerar, minst 2,5 cm från ett tidigare ställe.

Välj inte områden som är ömma, har blåmärken eller ärr.

Läkemedel

Utgångs-

datum

MÅNAD ÅR

EXP. Lot

Mage

Lår

Injektion

s-ställen

Injicera inte genom kläderna.

5) Rengör injektionsstället

Använd spritsudd för att rengöra valt injektionsställe.

Rör inte vid detta område igen förrän du ska injicera.

6) Ta av locket

Ta försiktigt av locket genom att dra det rakt ut. Rör inte vid nålen och låt inte nålen vidröra

någonting.

Kasta locket i behållaren för stickande och skärande avfall.

Försök inte att sätta tillbaka locket på nålen.

7) Nyp ihop huden

Nyp försiktigt ihop huden runt det rengjorda injektionsstället och håll med ett fast grepp. Du

kommer att injicera in i det upphöjda hudområdet.

Nyp runt injektionsstället

och håll kvar

8) Stick in nålen

Håll sprutan i cirka 45 graders vinkel mot injektionsstället och stick sedan in nålen i huden med

en snabb, jämn rörelse.

9) Injicera läkemedlet

Tryck ner kolven långsamt med tummen tills allt läkemedel i sprutan har levererats. Kolven ska

nå sprutans botten.

10) Dra ut nålen ur huden

Dra ut nålen ur huden i samma vinkel som du stack in den (45 graders vinkel).

Rör inte vid nålen.

Vid behov, tryck en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället för att stoppa eventuell

blödning.

Gnid inte injektionsstället.

Stick in

nålen

Dra ut nålen

Tryck långsamt ner

kolven

Kolv

11) Kasta den förfyllda sprutan

Kasta Cyltezo förfylld spruta i behållaren för skärande och stickande avfall.

Återanvänd inte en använd förfylld spruta.

Förvara alltid behållaren för skärande och stickande avfall utom syn- och räckhåll för barn.

Kasta (kassera) INTE den förfyllda sprutan bland hushållsavfall.

Om något går fel med injektionen, använd inte en annan Cyltezo förfylld spruta. Kontakta

hälso- eller sjukvårdspersonal.

Bipacksedel: Information till patienten

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Adalimumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Din läkare kommer även ge dig ett patientkort som innehåller viktig säkerhetsinformation som

du måste vara medveten om innan Cyltezo ges till dig och under behandling med Cyltezo.

Behåll detta patientkort.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cyltezo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Cyltezo

Hur du använder Cyltezo

Eventuella biverkningar

Hur Cyltezo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Bruksanvisning

1.

Vad Cyltezo är och vad det används för

Cyltezo innehåller den aktiva substansen adalimumab, ett läkemedel som påverkar kroppens

immunsystem (immunförsvar).

Cyltezo är tänkt som behandling av de inflammatoriska sjukdomar som beskrivs nedan:

Reumatoid artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Entesitrelaterad artrit

Ankyloserande spondylit

Axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit

Psoriasisartrit

Psoriasis

Hidradenitis suppurativa

Crohns sjukdom

Ulcerös kolit och

Icke-infektiös uveit.

Den aktiva substansen i Cyltezo, adalimumab, är en monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar

är proteiner som binder till ett specifikt mål.

Målet för adalimumab är ett protein som kallas tumörnekrosfaktor (TNFα), vilket finns i förhöjda

nivåer vid de inflammatoriska sjukdomar som anges ovan. Genom att binda till TNFα minskar

Cyltezo den inflammatoriska processen vid dessa sjukdomar.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna.

Cyltezo används för att behandla reumatoid artrit hos vuxna. Om du har måttlig till svår aktiv

reumatoid artrit, kommer du i regel först att få annan sjukdomsmodifierande behandling, såsom

metotrexat. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt bra kan läkaren sätta in Cyltezo för att

behandla din reumatoid artrit.

Cyltezo kan också användas för att behandla svår, aktiv och progressiv reumatoid artrit som inte

tidigare behandlats med metotrexat.

Cyltezo kan bromsa den förstörelse av brosk och skelett i lederna som sjukdomen orsakar och öka

din förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Cyltezo används vanligen tillsammans med metotrexat. Om din läkare anser att metotrexat är

olämpligt kan Cyltezo ges ensamt.

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit är inflammatoriska sjukdomar i

lederna som vanligen uppträder under barndomen.

Cyltezo används för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn och ungdomar

2-17 år och entesitrelaterad artrit hos barn och ungdomar 6-17 år. Patienten kanske först får andra

sjukdomsmodifierande läkemedel, såsom metotrexat. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt så

kommer patienten att få Cyltezo för att behandla sin polyartikulära juvenila idiopatiska artrit eller

entesitrelaterad artrit.

Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande

spondylit

Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande

spondylit är inflammatoriska sjukdomar i ryggraden.

Cyltezo används för att behandla ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska

förändringar av ankyloserande spondylit hos vuxna. Om du har ankyloserande spondylit eller axial

spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit så kommer du först att få andra

läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt så kommer du att få Cyltezo för att minska

tecken och symtom på din sjukdom.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna som beror på sjukdomen psoriasis.

Cyltezo används för att behandla psoriasisartrit hos vuxna. Cyltezo kan bromsa skadan på brosk och

ben i leden orsakad av sjukdomen och förbättra den fysiska funktionen.

Plackpsoriasis hos vuxna och barn

Plackpsoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som orsakar röda, flagiga och torra plack på huden

som täcks av silvriga fjäll. Plackpsoriasis kan också involvera naglarna, som då kan smula sönder, bli

tjockare och lyfta från nagelbädden, vilket kan vara smärtsamt. Psoriasis tros orsakas av en störning i

kroppens immunsystem som leder till en ökad produktion av hudceller.

Cyltezo används för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Cyltezo används också

för att behandla svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar 4–17 år där lokal behandling och

ljusbehandling inte har fungerat eller inte är lämpligt.

Hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar

Hidradenitis suppurativa (ibland kallat acne inversa) är en kronisk och ofta smärtsam inflammatorisk

hudsjukdom. Symtomen kan vara ömma noduli (knölar) och abscesser (bölder) som kan läcka var.

Sjukdomen påverkar vanligen specifika områden av huden, t.ex. under brösten, i armhålorna, insidan

av låren, ljumsken och rumpan. Ärrbildning kan också uppstå i de påverkade områdena.

Cyltezo används för att behandla hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder.

Cyltezo kan minska antalet knölar och bölder du har samt smärtan som ofta är kopplad till

sjukdomen. Du kanske först får andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt

kommer du att få Cyltezo.

Crohns sjukdom hos vuxna och barn

Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i matsmältningssystemet.

Adalimumab används för att behandla Crohns sjukdom hos vuxna och barn i åldrarna 6-17 år. Om du

har Crohns sjukdom kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper

tillräckligt kommer du att få Cyltezo för att minska tecken och symtom på din Crohns sjukdom.

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom.

Cyltezo används för att behandla ulcerös kolit hos vuxna. Om du har ulcerös kolit kommer du först

att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt så kommer du att få Cyltezo för

att minska tecken och symtom från din sjukdom.

Icke-infektiös uveit hos vuxna och barn

Icke-infektiös uveit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar vissa delar av ögat. Cyltezo fungerar

genom att minska denna inflammation.

Cyltezo används för att behandla

Vuxna med uveit utan infektion där inflammationen påverkar bakre delen av ögat

Barn från 2 års ålder med kronisk uveit utan infektion där inflammationen påverkar främre

delen av ögat

Inflammationen kan leda till försämrad syn och/eller förekomsten av floaters i ögat (svarta prickar

eller stripiga linjer som rör sig över synfältet).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Cyltezo

Använd inte Cyltezo

Om du är allergisk mot adalimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

Om du har en allvarlig infektion, inklusive tuberkulos (se ”Varningar och försiktighet”). Det är

viktigt att du talar om för din läkare om du har symtom på infektioner, t.ex. feber, sår,

trötthetskänsla, tandproblem.

Om du har måttlig eller svår hjärtsvikt. Det är viktigt att berätta för din läkare om du har eller

har haft en allvarlig hjärtåkomma (se ”Varningar och försiktighet”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cyltezo.

Allergisk reaktion

Om du får allergiska reaktioner med symtom såsom trånghetskänsla i bröstet, väsande andning,

yrsel, svullnad eller klåda, ska du sluta injicera Cyltezo och kontakta din läkare omgående

eftersom dessa reaktioner i sällsynta fall kan vara livshotande.

Infektion

Om du har någon infektion, inklusive kroniska infektioner eller lokala infektioner (t.ex. bensår)

måste du rådgöra med din läkare innan du börjar med Cyltezo. Om du är osäker, kontakta din

läkare.

Du kanske lättare får infektioner medan du får behandling med Cyltezo. Denna risk kan öka ifall

du har försämrad lungfunktion. Dessa infektioner kan vara allvarliga och inkludera tuberkulos,

infektioner orsakade av virus, svamp, parasiter eller bakterier, andra opportunistiska infektioner

(ovanliga infektioner förknippade med ett försvagat immunsystem) och sepsis (blodförgiftning).

I sällsynta fall kan dessa infektioner bli livshotande. Det är viktigt att berätta för din läkare om

du får symtom såsom feber, sår, trötthetskänsla eller tandbesvär. Din läkare kan råda dig att

tillfälligt sluta använda Cyltezo.

Tuberkulos

Eftersom fall av tuberkulos har rapporterats hos patienter som behandlats med adalimumab

kommer läkaren att undersöka dig för tecken och symtom på tuberkulos innan behandling med

Cyltezo påbörjas. Denna inkluderar en omfattande sjukdomshistoria och

screeningundersökningar (t.ex. lungröntgen och en tuberkulintest). Utförandet och resultaten av

dessa tester ska anges på ditt patientkort. Det är mycket viktigt att du berättar för din läkare om

du någonsin har haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft

tuberkulos. Tuberkulos kan utvecklas under behandling även om du har fått förebyggande

behandling mot tuberkulos. Om symtom på tuberkulos (ihållande hosta, viktminskning, apati,

lätt feber), eller om någon annan infektion uppkommer under eller efter behandlingen måste du

genast berätta detta för din läkare.

Resor/återkommande infektion

Tala om för din läkare ifall du bor eller reser i regioner där svampinfektioner såsom

histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos är ständigt närvarande (endemiska).

Tala om för din läkare om du tidigare har haft problem med återkommande infektioner eller

andra åkommor som ökar risken för infektioner.

Hepatit B-virus

Tala om för din läkare ifall du är bärare av hepatit B-virus (HBV), ifall du har en aktiv HBV-

infektion eller om du tror att du löper risk att få HBV. Din läkare bör testa dig för Hepatit B.

Cyltezo kan reaktivera HBV-infektion hos personer som bär på detta virus. I vissa sällsynta fall,

speciellt ifall du tar andra läkemedel som hämmar immunsystemet, kan reaktivering av HBV-

infektion vara livshotande.

Ålder över 65 år

Om du är över 65 år kan du vara mer känslig för infektioner då du använder Cyltezo. Du och din

läkare ska vara särskilt uppmärksamma på tecken på infektion då du behandlas med Cyltezo.

Det är viktigt att tala om för din läkare om du får symtom på infektion, såsom feber, sår,

trötthetskänsla eller tandbesvär.

Operation eller tandingrepp

Om du snart ska genomgå en operation eller ett tandingrepp, tala om för din läkare om att du tar

Cyltezo. Din läkare kan råda dig att tillfälligt sluta använda Cyltezo.

Demyelinerande sjukdom

Om du har eller utvecklar en demyelinerande sjukdom (en sjukdom som påverkar det isolerande

skiktet runt nerverna såsom multipel skleros (MS)) kommer din läkare att göra en bedömning

om du kan få eller ska fortsätta behandlas med Cyltezo. Berätta omedelbart för din läkare om du

får symtom såsom förändringar av synen, svaghet i armar eller ben eller domningar eller

stickningar någonstans på kroppen.

Vaccin

Vissa vacciner innehåller försvagade men levande former av bakterier eller virus som orsakar

sjukdomar och ska inte ges under behandlingen med Cyltezo eftersom de kan orsaka

infektioner. Kontrollera med din läkare innan du vaccineras. Det rekommenderas att barn, om

möjligt, får alla vacciner som ingår i vaccinationsschemat för deras ålder innan de påbörjar

behandling med Cyltezo. Om du har fått Cyltezo medan du är gravid kan ditt nyfödda barn ha

en ökad risk för att få en infektion i upp till cirka fem månader efter den sista dosen du fick

under graviditeten. Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om

att du använde Cyltezo under din graviditet, så att de kan bestämma när ditt nyfödda barn ska

vaccineras.

Hjärtsvikt

Om du har mild hjärtsvikt och behandlas med Cyltezo, måste dina hjärtproblem övervakas

noggrant av din läkare. Det är viktigt att tala om för din läkare om du har eller har haft en

allvarlig hjärtåkomma. Om du utvecklar nya symtom eller om dina symtom på hjärtsvikt

förvärras (t.ex. andfåddhet eller svullna fötter) måste du kontakta din läkare omedelbart. Din

läkare kommer att avgöra om du bör få Cyltezo.

Feber, blåmärken, blödning eller blekhet

Hos vissa patienter klarar inte kroppen att tillverka tillräckligt antal blodkroppar för att bekämpa

infektioner eller stoppa blödningar. Om du får feber som inte går ner, eller om du får blåmärken

eller blöder lätt eller ser mycket blek ut bör du omedelbart ringa din läkare. Din läkare kan då

besluta att behandlingen ska avbrytas.

Cancer

Mycket sällsynta fall av vissa cancertyper har förekommit hos barn och vuxna som behandlas

med adalimumab eller andra TNFα-blockerare. Patienter med svårare reumatoid artrit som har

haft sjukdomen under längre tid kan ha en förhöjd risk att utveckla lymfom (cancer som

påverkar lymfsystemet) och leukemi (en cancer som påverkar blod och benmärg). Om du

behandlas med Cyltezo så kanske risken ökar för att utveckla lymfom, leukemi eller annan

cancertyp. Vid sällsynta tillfällen har en specifik och allvarlig typ av lymfom observerats hos

patienter som använder adalimumab. Vissa av dessa patienter behandlades också med

läkemedlen azatioprin eller merkaptopurin. Berätta för din läkare om du tar azatioprin eller

merkaptopurin tillsammans med Cyltezo.

Även fall av icke-melanom hudcancer har förekommit hos patienter som behandlas med

adalimumab. Om nya områden med skadad hud uppstår under eller efter behandling eller ifall

existerande märken eller områden med skadad hud ändrar utseende, berätta detta för din läkare.

Det har förekommit andra cancerformer än lymfom hos patienter med en särskild lungsjukdom

kallad kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och som behandlas med andra TNFα-blockerare.

Om du har KOL eller är storrökare ska du diskutera med din läkare huruvida det är lämpligt att

behandla dig med TNFα-blockerare.

Lupusliknande syndrom

I sällsynta fall kan behandling med Cyltezo ge ett lupusliknande syndrom. Kontakta din läkare

om symtom som ihållande, oförklarliga utslag, feber, ledsmärta eller trötthet uppstår.

Barn och ungdomar

Vaccinationer: om möjligt så ska ditt barn ha fått alla vaccinationer innan Cyltezo börjar

användas.

Ge inte Cyltezo till barn under 2 år med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit.

Använd inte den förfyllda injektionspennan med 40 mg om andra doser än 40 mg

rekommenderas.

Andra läkemedel och Cyltezo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Cyltezo kan tas tillsammans med metotrexat eller vissa sjukdomsmodifierande anti-reumatiska medel

(sulfasalazin, hydroxiklorokin, leflunomid och guldberedningar för injektion), kortikosteroider eller

smärtstillande läkemedel, även inkluderat icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID).

Du ska inte använda Cyltezo tillsammans med läkemedel som innehåller de aktiva substanserna

anakinra eller abatacept på grund av den ökade risken för allvarliga infektioner. Om du har frågor,

vänligen kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Effekterna av adalimumab på gravida kvinnor är inte kända, så det bör därför ej användas under

graviditet. Du avråds från att bli gravid och du måste använda adekvata preventivmedel när du

använder Cyltezo och minst 5 månader efter den sista injektionen med Cyltezo. Om du blir gravid,

uppsök läkare.

Det är okänt om Cyltezo utsöndras i bröstmjölk.

Om du ammar så ska du avbryta amningen under behandlingen med Cyltezo, och inte amma under

minst 5 månader efter den sista behandlingen med Cyltezo. Om du har fått Cyltezo under din

graviditet kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en infektion. Det är viktigt att du berättar

för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att du använde Cyltezo under din graviditet innan

ditt nyfödda barn ska vaccineras (för mer information se avsnitt om vaccination).

Om du tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal

innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Cyltezo kan ha en liten påverkan på din förmåga att köra bil, cykla eller använda maskiner. En känsla

av att rummet snurrar (yrsel) samt synstörningar kan inträffa när Cyltezo används.

Sprutans nålskydd innehåller latex

Den inre delen av locket (nålskyddet) på sprutan innehåller naturgummi (latex). Detta kan orsaka

svåra allergiska reaktioner hos patienter känsliga för latex.

Cyltezo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 0,8 ml dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Cyltezo

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna med reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit eller axial spondylartrit utan

radiografiska tecken för ankyloserande spondylit.

Den vanliga doseringen för vuxna med reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, axial spondylartrit

utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit och patienter med psoriasisartrit är 40 mg

adalimumab givet varannan vecka som en enkel dos.

Vid reumatoid artrit används metotrexat tillsammans med Cyltezo. Om din läkare beslutar att

metotrexat inte är lämpligt kan Cyltezo användas ensamt.

Om du har reumatoid artrit och du inte får metotrexat tillsammans med Cyltezo så kan din läkare

besluta att ge dig 40 mg adalimumab varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Barn, ungdomar och vuxna med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger från 10 kg upp till 30 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger 30 kg eller mer

Den rekommenderade doseringen av Cyltezo är 40 mg varannan vecka.

Barn, ungdomar och vuxna med entesitrelaterad artrit

Barn och ungdomar från 6 års ålder som väger från 15 kg upp till 30 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn, ungdomar och vuxna från 6 års ålder som väger 30 kg eller mer

Den rekommenderade doseringen av Cyltezo är 40 mg varannan vecka.

Vuxna med psoriasis

Den vanliga dosen för vuxna med psoriasis är en startdos på 80 mg (som två 40 mg injektioner på

samma dag) som följs av 40 mg som ges varannan vecka och som börjaren vecka efter startdosen. Du

ska fortsätta injicera Cyltezo så länge som din läkare ordinerar detta. Beroende på hur du svarar på

behandlingen kan din läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Barn och ungdomar med plackpsoriasis

Barn och ungdomar 4–17 år som väger från 15 kg upp till 30 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn och ungdomar 4–17 år som väger 30 kg eller mer

Den rekommenderade doseringen av Cyltezo är en startdos på 40 mg, följt av 40 mg en vecka senare.

Därefter är den vanliga dosen 40 mg varannan vecka.

Vuxna med hidradenitis suppurativa

Den vanliga dosen för hidradenitis suppurativa är en startdos på 160 mg (som fyra 40 mg-injektioner

samma dag eller två 40 mg-injektioner per dag två dagar i följd), följt av 80 mg (som två 40 mg-

injektioner på samma dag) två veckor senare. Efter ytterligare två veckor fortsätter behandlingen med

en dosering på 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka, enligt din läkares ordination. Det

rekommenderas att du använder en bakteriedödande lösning dagligen på de områden som är

påverkade.

Ungdomar med hidradenitis suppurativa 12–17 år som väger 30 kg eller mer

Den rekommenderade dosen av Cyltezo är en startdos på 80 mg (som två 40 mg injektioner på

samma dag) följt av 40 mg varannan vecka med start en vecka senare. Om denna dos inte hjälper

tillräckligt kan din läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Det rekommenderas att du dagligen använder en bakteriedödande lösning på de påverkade områdena.

Vuxna med Crohns sjukdom

Den vanliga doseringen för Crohns sjukdom är 80 mg (som två 40 mg injektioner på en dag) initialt

vid vecka 0, följt av 40 mg varannan vecka med början två veckor senare. Ifall en snabbare effekt är

nödvändig kan din läkare ge dig en startdos på 160 mg vecka 0 (som fyra 40 mg injektioner samma

dag eller två 40 mg injektioner per dag två dagar i följd), följt av 80 mg (som två 40 mg injektioner

på samma dag) två veckor senare och därefter 40 mg varannan vecka. Om denna dos inte hjälper

tillräckligt kanske din läkare ökar doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Barn och ungdomar med Crohns sjukdom

Barn och ungdomar 6–17 år som väger under 40 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn och ungdomar 6–17 år som väger 40 kg eller mer

Den vanliga doseringen är 80 mg initialt (som två 40 mg injektioner på samma dag), följt av 40 mg

två veckor senare. Om ett snabbare svar krävs så kan ditt barns läkare förskriva en startdos på

160 mg (som fyra 40 mg-injektioner på samma dag eller som två 40 mg-injektioner per dag under två

efterföljande dagar) följt av 80 mg (som två 40 mg injektioner på samma dag) två veckor senare.

Därefter är den vanliga dosen 40 mg varannan vecka. Om denna dos inte hjälper tillräckligt så kan

ditt barns läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Vuxna med ulcerös kolit

Den vanliga doseringen av Cyltezo för vuxna med ulcerös kolit är 160 mg (som fyra 40 mg-

injektioner under en dag eller som två 40 mg-injektioner per dag under två på varandra följande

dagar) vecka 0 och 80 mg (som två 40 mg injektioner på samma dag) vecka 2 samt därefter 40 mg

varannan vecka. Om denna dos inte hjälper tillräckligt kan läkaren öka doseringen till 40 mg varje

vecka eller 80 mg varannan vecka.

Vuxna med icke-infektiös uveit

Den vanliga doseringen för vuxna med icke-infektiös uveit är en startdos på 80 mg (som två

injektioner på samma dag), följt av 40 mg varannan vecka med början en vecka efter startdosen. Du

ska fortsätta injicera Cyltezo så länge som din läkare ordinerar detta.

Vid icke-infektiös uveit kan kortikosteroider, eller andra läkemedel som påverkar immunsystemet,

fortsätta att tas under behandlingen med Cyltezo. Cyltezo kan även ges ensamt.

Barn och ungdomar från 2 års ålder med kronisk uveit utan infektion

Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger mindre än 30 kg

Cyltezo finns bara som 40 mg förfylld spruta och 40 mg förfylld injektionspenna. Det går därför inte

att använda Cyltezo till barn som behöver mindre än en komplett 40 mg-dos. Om en annan dos

behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger 30 kg eller mer

Den vanliga doseringen av Cyltezo är 40 mg varannan vecka tillsammans med metotrexat.

Läkare kan också ordinera en startdos på 80 mg som ges en vecka före start av den vanliga dosen.

Administreringssätt och administreringsväg

Cyltezo ges via en injektion under huden (via subkutan injektion).

Detaljerade anvisningar om hur Cyltezo ska injiceras finns i avsnitt 7 ”Bruksanvisning”.

Om du använt för stor mängd av Cyltezo

Om du råkar injicera Cyltezo oftare än du ska, kontakta läkare eller apotekspersonal och förklara att

du har tagit för mycket. Ta alltid med dig den yttre kartongen, även om den är tom.

Om du har glömt att använda Cyltezo

Om du glömmer bort att ge dig själv en injektion ska du ta en dos av Cyltezo så snart du kommer

ihåg detta. Ta sedan din nästa dos på den bestämda dagen som du skulle ha gjort om du inte hade

glömt bort en dos.

Om du slutar att använda Cyltezo

Beslutet att sluta använda Cyltezo ska diskuteras med din läkare. Dina symtom kan återkomma då

behandlingen avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. De flesta biverkningar är milda till måttliga. Vissa kan emellertid vara allvarliga och kräva

behandling. Biverkningar kan uppträda upp till 4 månader eller mer efter den sista Cyltezo-

injektionen.

Sök omedelbart läkarvård om du märker något av följande:

allvarliga hudutslag, nässelutslag eller andra tecken på allergisk reaktion

avullet ansikte, svullna händer, fötter

ansträngd andning, svårt att svälja

andnöd vid ansträngning eller då man ligger ner eller om fötterna svullnar.

Berätta för din läkare så fort som möjligt om du märker något av det följande:

tecken på infektion såsom feber, illamående, sår, tandproblem, brännande känsla då du kissar

svaghets- eller trötthetskänsla

hosta

stickningar

känselbortfall

dubbelseende

arm eller bensvaghet

en bula eller ett öppet sår som inte läker

tecken och symtom på blodsjukdomar såsom långvarig feber, blåmärken, blödning, blekhet.

Symtomen som beskrivs ovan kan vara tecken på de biverkningar som beskrivs nedan och som har

observerats vid användning av adalimumab.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

reaktioner på injektionsstället (inklusive smärta, svullnad, rodnad eller klåda)

luftvägsinfektioner (inklusive förkylning, rinnande näsa, bihåleinflammation,

lunginflammation)

huvudvärk

buksmärta (magsmärta)

illamående och kräkningar

hudutslag

muskelsmärta.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

systemiska infektioner (inklusive blodförgiftning och influensa)

infektioner i tarmarna (inklusive gastroenterit)

hudinfektioner (inklusive celluliter och bältros)

öroninfektioner

muninfektioner (inklusive tandinfektioner och herpes på läpparna)

infektioner i reproduktionsorganen

urinvägsinfektioner

svampinfektioner

ledinfektioner

godartade tumörer

hudcancer

allergiska reaktioner (inklusive säsongsallergi)

uttorkning

humörsvängningar (inklusive depression)

problem att sova

känselstörningar såsom stickningar, myrkrypningar eller domningar

migrän

symtom på nervrotskompression (inklusive smärta i korsryggen och bensmärta)

synstörningar

ögoninflammation

inflammation i ögonlocket och ögonsvullnad

yrsel (känsla av att rummet snurrar)

känsla av att hjärtat slår snabbt

högt blodtryck

rodnad

blödning (en fast svullnad av koagulerat blod)

hosta

astma

andfåddhet

blödning i magtarmkanalen

dyspepsi (matsmältningsbesvär, uppblåshet, halsbränna)

magsyre-reflux

sicca syndrom (inklusive torra ögon och torr mun)

klåda

kliande utslag

blåmärken

hudinflammation (såsom eksem)

sköra finger- och tånaglar

ökad svettning

håravfall

nytt utbrott av eller förvärrande av psoriasis

muskelspasmer

blod i urinen

njurproblem

bröstsmärta

ödem (ansamling av vätska i kroppen som gör att påverkad vävnad svullnar)

feber

sänkt antal blodplättar (trombocyter) vilket ökar risken för blödning eller blåmärken

försämrad läkning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

opportunistiska infektioner (vilket inkluderar tuberkulos och andra infektioner som kan uppstå

då motståndet mot sjukdomarna är nedsatt)

neurologiska infektioner (inklusive hjärnhinneinflammation orsakad av virus)

ögoninfektioner

bakterieinfektioner

divertikulit (inflammation och infektion av tjocktarmen)

cancer

inklusive cancer i lymfsystemet (lymfom) och

melanom (en typ av hudcancer)

immunrubbningar som kan påverkar lungor, hud och lymfkörtlar (oftast som en sjukdom som

kallas sarkoidos)

vaskulit (inflammation i blodkärlen)

skakningar

neuropati (nervskada)

stroke

hörselbortfall, ringningar i öronen

känsla av att hjärtat slår oregelbundet såsom ett missat hjärtslag

hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullna fötter

hjärtinfarkt

ett bråck i den stora artärväggen, inflammation och koagel i en ven, blockering av ett blodkärl

lungsjukdom som ger andfåddhet (inklusive lunginflammation)

pulmonell embolism (blockering i en lungartär)

pleural effusion (onormal vätskeansamling mellan lungor och bröstkorg)

inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår smärta i buken och ryggen

svårighet att svälja

ansiktsödem (vätskeansamling i ansiktet)

gallblåseinflammation, gallstenar

fettlever (ansamling av fett i leverceller)

nattliga svettningar

ärr

onormalt muskelsönderfall

systemisk lupus erythomatosus (inklusive inflammation av huden, hjärtat, lungor, leder och

andra organsystem)

sömnavbrott

impotens

inflammationer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

leukemi (cancer som påverkar blod och benmärg)

allvarlig allergisk reaktion med chock

multipel skleros

nervrubbning (såsom inflammation i synnerven till ögat och Guillain-Barré syndrom, en

sjukdom som kan orsaka muskelsvaghet, känselrubbningar, stickningar i armar och överkropp)

hjärtat slutar pumpa

lungfibros (ärrbildning i lungan)

hål på tarmen

hepatit

reaktivering av hepatit B

autoimmun hepatit (leverinflammation orsakad av kroppens eget immunsystem)

kutan vaskulit (inflammation av blodkärlen i huden)

Stevens-Johnson syndrom (tidiga symtom inkluderar sjukdomskänsla, feber, huvudvärk och

hudutslag)

ansiktsödem associerad med allergiska reaktioner

erytema multiforme (inflammatoriska hudutslag)

lupus-liknande syndrom

angioödem (lokal svullnad av huden).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

hepatosplenisk T-cellslymfom (en sällsynt blodcancer som ofta är dödlig)

Merkel-cellcarcinom (en sorts hudcancer)

leversvikt

förvärrande av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (ser ut som hudutslag och åtföljs av

muskelsvaghet).

Vissa biverkningar som observerats med adalimumab kanske inte uppvisar symtom och kan endast

påvisas genom blodprover.

Dessa inkluderar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

låga blodvärden för vita blodkroppar

låga blodvärden för röda blodkroppar

förhöjda lipider i blodet

ökad halt av leverenzymer.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

höga blodvärden för vita blodkroppar

låga blodvärden för blodplättar

förhöjd urinsyra i blodet

avvikande blodvärden för natrium

låga blodvärden för kalcium

låga blodvärden för fosfat

högt blodsocker

höga blodvärden för laktatdehydrogenas

autoantikroppar närvarande i blodet

låga blodvärden för kalium.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

förhöjda värden av bilirubin (blodprov av levern).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

låga blodvärden för vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cyltezo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etikett/blister/kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får ej frysas. Förvara de förfyllda injektionspennan i ytterkartongen.

Ljuskänsligt.

Alternativ förvaring:

Vid behov (till exempel om du är på resa) kan en Cyltezo förfylld injektionspenna förvaras vid

rumstemperatur (upp till 25 °C) under högst 14 dagar – säkerställ att den skyddas från ljus.

Då den tas ur kylskåpet för förvaring i rumstemperatur måste injektionspennan användas inom

14 dagar eller kasseras, även om den stoppas tillbaks i kylskåpet.

Du ska skriva upp datumet då injektionspennan tas ur kylskåpet för första gången och datumet då den

ska kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är adalimumab.

Övriga innehållsämnen är natriumacetattrihydrat, koncentrerad ättiksyra, trehalosdihydrat, polysorbat

80 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning, (injektion) i förfylld injektionspenna levereras i 0,8 ml

steril, klar till svagt pärlemorskimrande lösning med 40 mg adalimumab.

Cyltezo förfylld injektionspenna är en vit och grön engångspenna med grått lock som innehåller en

glasspruta med Cyltezo. Det finns ett fönster på vardera sidan av injektionspennan genom vilket du

kan se Cyltezo-lösningen inuti sprutan.

Cyltezo förfylld injektionspenna finns i förpackningar som innehåller 1, 2, 4 eller 6 förfyllda

injektionspennor. Förpackningen med 1 förfylld injektionspenna innehåller 2 spritsuddar (1 i reserv). I

förpackningarna med 2 respektive 4 eller 6 förfyllda injektionspennor levereras varje förfylld

injektionspenna med 1 spritsudd. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Cyltezo kan finnas som en förfylld spruta och/eller som en förfylld injektionspenna.

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorfer Strasse 65

D-88397 Biberach an der Riss

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

7.

Bruksanvisning

Följande anvisningar förklarar hur du ger dig själv en subkutan injektion av Cyltezo med den

förfyllda injektionspennan. Läs först alla anvisningar noga och följ dem sedan steg för steg.

Du kommer att få anvisningar om självinjektionstekniken av läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal.

Försök INTE att injicera själv förrän du är säker på att du förstår hur man förbereder och ger

injektionen.

Efter genomgången träning kan injektionen ges av dig själv eller av en annan person, till

exempel en familjemedlem eller vän.

Använd varje förfylld injektionspenna till endast en injektion.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Cyltezo förfylld injektionspenna.

Cyltezo injektionspenna är en förfylld injektionspenna för engångsbruk som levererar en förinställd

dos läkemedel.

TA INTE av locket förrän strax före injektionen (steg 6).

1) Samla ihop materialet

Samla ihop materialet på en ren, plan yta:

En Cyltezo förfylld injektionspenna, uttagen ur kylskåp. Vänta 30 minuter för att låta

läkemedlet värmas upp. Injektion av läkemedel som är kallt kan orsaka obehag.

En behållare för skärande och stickande avfall (medföljer inte)

Bomullstuss eller gasbinda (medföljer inte)

Injektionsknapp

Grepp

Läkemedel

Fönster

Kolv (inre)

Spets (nålskydd)

Lock

Spritsudd

Om du inte har allt material som anges ovan, kontakta apotekspersonal innan du fortsätter.

2) Inspektera den förfyllda injektionspennan

Inspektera Cyltezo injektionspenna, läkemedlet och utgångsdatumet.

Det är normalt att se en en eller flera luftbubblor i läkemedlet.

Använd INTE Cyltezo injektionspenna om:

○ utgångsdatumet på den förfyllda injektionspennan eller kartongen har passerat

○ läkemedlet är grumligt, missfärgat, fryst eller innehåller flagor eller partiklar

○ den förfyllda injektionspennan verkar vara sprucken, skadad eller verkar läcka

○ den förfyllda injektionspennan redan har använts

○ injektionspennan har tappats

○ den förfyllda injektionspennan har lämnats i direkt ljus

3) Tvätta händerna

Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem sedan noga.

4) Välj injektionsställe

Välj ett område på lårets ovansida eller magen/buken (minst 5 centimeter från naveln).

Mage

Lår

Injektion

s-ställen

Läkemed

el

EXP

MM/ÅÅÅ

Å

Välj ett nytt ställe varje gång du injicerar, minst 2,5 cm från ett tidigare ställe.

Välj inte områden som är ömma, har blåmärken eller ärr.

Injicera inte genom kläderna.

5) Rengör injektionsstället

Använd spritsudd för att rengöra valt injektionsställe.

Rör inte vid detta område igen förrän du ska injicera.

6) Ta av locket

Ta av locket genom att dra det rakt ut från injektionspennan. Vrid inte av locket. Om du vrider på

locket kan nålen bli skadad.

Kasta locket i behållaren för stickande och skärande avfall.

7) Nyp ihop huden

Nyp försiktigt ihop huden runt det rengjorda injektionsstället och håll med ett fast grepp. Du

kommer att injicera in i det upphöjda hudområdet.

Läs steg 8 A-C innan du injicerar för att lära dig rätt sätt att administrera dosen.

Nyp runt injektionsstället

8) Läs steg 8 A-C innan du injicerar för att lära dig rätt sätt att administrera dosen.

A. Förberedelser för att administrera dosen

Håll injektionspennan rakt upp från injektionsstället (i 90

vinkel). Försök att inte täcka över

fönstret med handen.

Tryck spetsen bestämt mot det ihopklämda injektionsstället. Injektionsknappen låses upp och blir

klar för användning.

B. Administrera dosen

Administrera hela dosen:

Tryck en gång på injektionsknappen (du hör ett ”klick” vilket visar att injektionen börjat) och

håll injektionspennan med ett bestämt tryckt mot huden samtidigt som du långsamt räknar

till 10.

Flytta inte injektionspennan under injektionen.

Innan du tar bort injektionspennan från huden ska du säkerställa att hela dosen har getts genom att

kontrollera att kolven (syns i fönstret) har nått injektionspennans botten.

C. Ta bort injektionspennan

Tryck på knappen, håll mot huden

och räkna långsamt till 10

Kolv

Tryck

och håll

Spet

Lyft injektionspennan rakt upp från huden. Spetsens nålskydd förs automatiskt ner så att det

täcker nålen.

Vid behov, tryck en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället för att stoppa eventuell

blödning.

Gnid inte injektionsstället.

9) Kasta den förfyllda injektionspennan

Försök inte återanvända en använd Cyltezo injektionspenna.

Kasta hela Cyltezo injektionspenna i behållaren för skärande och stickande avfall.

Förvara alltid behållaren för skärande och stickande avfall utom syn- och räckhåll för barn.

Om något går fel med injektionen, använd inte en annan Cyltezo injektionspenna. Kontakta

hälso- eller sjukvårdspersonal.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Varje 0,8 ml endos förfylld spruta innehåller 40 mg adalimumab.

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Varje 0,8 ml endos förfylld injektionspenna innehåller 40 mg adalimumab.

Adalimumab är en rekombinant human monoklonal antikropp producerad i CHO (Chinese Hamster

Ovary-celler).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektion).

Klar till lätt opaliserande lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Reumatoid artrit

Cyltezo i kombination med metotrexat är indicerat för:

behandling av måttlig till svår, aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter när andra

sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inklusive metotrexat inte haft tillräcklig

effekt.

behandling av svår, aktiv och progredierande reumatoid artrit hos vuxna som inte tidigare

behandlats med metotrexat.

Cyltezo kan ges som monoterapi då metotrexat inte tolereras eller när fortsatt behandling med

metotrexat är olämplig.

Cyltezo reducerar progressionhastigheten av ledskadan mätt med röntgen, och förbättrar den fysiska

funktionen, när det används i kombination med metotrexat.

Juvenil idiopatisk artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Adalimumab i kombination med metotrexat är indicerat för behandling av aktiv polyartikulär juvenil

idiopatisk artrit, hos patienter från 2 års ålder som har svarat otillräckligt på en eller flera

sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Adalimumab kan ges som monoterapi

vid intolerans för metotrexat eller då fortsatt behandling med metotrexat är olämplig (för effekt vid

monoterapi, se avsnitt 5.1). Adalimumab har inte studerats hos patienter yngre än 2 år.

Entesitrelaterad artrit

Adalimumab är indicerat för behandling av aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre,

som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi (se avsnitt 5.1).

Axial spondylartrit

Ankyloserande spondylit (AS)

Cyltezo är indicerat för behandling av svår aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna som inte svarat

tillfredställande på konventionell behandling.

Axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS

Cyltezo är indicerat för behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska

tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har

svarat tillräckligt på, eller är intoleranta mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Psoriasisartrit

Cyltezo är indicerat för behandling av aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra

sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Adalimumab har visat

sig reducera progressionshastigheten av perifer ledskada uppmätt med röntgen hos patienter med

polyartikulär symmetrisk subtyp av sjukdomen (se avsnitt 5.1) och har även visat förbättring av den

fysiska funktionen.

Psoriasis

Cyltezo är indicerat för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som

är aktuella för systemisk behandling.

Pediatriska patienter med plackpsoriasis

Cyltezo är indicerat för behandling av svår kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års

ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Cyltezo är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (acne inversa)

hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som inte har svarat tillräckligt på konventionell systemisk

HS-behandling (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Crohns sjukdom

Cyltezo är indicerat för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter

som inte svarat trots fullständig och adekvat behandling med kortikosteroider och/eller

immunosuppressiv behandling; eller som är intoleranta eller har medicinska kontraindikationer för

sådan behandling.

Pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Cyltezo är indicerat för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska

patienter (från 6 års ålder) som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär

nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare eller som är intoleranta mot

eller har kontraindikationer mot sådan behandling.

Ulcerös kolit

Cyltezo är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som

svarat otillfredsställande på konventionell behandling omfattande kortikosteroider och 6-

merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller är

kontraindicerad.

Uveit

Cyltezo är indicerat för behandling av icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna

patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver

kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt.

Pediatriska patienter med uveit

Cyltezo är indicerat för behandling av pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter

från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller

där konventionell behandling inte är lämpligt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Cyltezo bör initieras och övervakas av specialist med erfarenhet av diagnos och

behandling av tillstånd där Cyltezo är avsett. Oftalmologer rekommenderas att konsultera en lämplig

specialist innan behandling med Cyltezo påbörjas (se avsnitt 4.4). Patienter som behandlas med

Cyltezo ska ges ett patientinformationskort.

Efter noggrann instruktion i injektionsteknik kan patienterna själva injicera Cyltezo om deras läkare

beslutar att det är lämpligt och om de kan få medicinsk uppföljning vid behov.

Under behandling med Cyltezo bör andra behandlingar som ges samtidigt (t.ex kortikosteroider

och/eller immunomodulerande ämnen) optimeras.

Dosering

Reumatoid artrit

Den rekommenderade dosen av Cyltezo för vuxna patienter med reumatoid artrit är 40 mg

adalimumab administrerat varannan vecka som en singeldos via subkutan injektion. Behandling med

metotrexat ska fortsätta under behandling med Cyltezo.

Behandling med glukokortikoider, salicylsyra, icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel eller

analgetika kan fortsätta under behandling med Cyltezo. Angående kombination med andra

sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel än metotrexat, se avsnitt 4.4 och 5.1.

Vid monoterapi kan vissa patienter som får ett minskat svar på Cyltezo 40 mg varannan vecka ha

nytta av en ökning i doseringen till 40 mg adalimumab varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Tillgängliga data tyder på att det kliniska svaret vanligtvis uppnås inom 12 veckors behandling.

Fortsatt behandling bör övervägas hos en patient som inte svarat inom denna tidsperiod.

Dosavbrott

Det kan finnas ett behov av dosavbrott, till exempel före kirurgi eller om en allvarlig infektion

uppstår.

Tillgängliga data tyder på att återinsättande av adalimumab efter behandlingsavbrott i 70 dagar eller

längre resulterade i samma omfattning av kliniskt svar och liknande säkerhetsprofil som före

dosavbrott.

Ankyloserande spondylit, axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS och psoriasisartrit

Den rekommenderade dosen av Cyltezo till patienter med ankyloserande spondylit, axial

spondylartrit utan radiografiska tecken på AS och psoriasisartrit är 40 mg adalimumab administrerat

varannan vecka som en singeldos via subkutan injektion.

Tillgängliga data tyder på att det kliniska svaret vanligtvis uppnås inom 12 veckors behandling.

Fortsatt behandling bör övervägas hos en patient som inte svarar på behandling inom denna

tidsperiod.

Psoriasis

Den rekommenderade dosen av Cyltezo för vuxna patienter är en startdos på 80 mg administrerat

subkutant, följt av 40 mg som ges subkutant varannan vecka med början en vecka efter startdosen.

Fortsatt behandling efter 16 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarar inom

denna tidsperiod.

Patienter som inte svarar tillräckligt på behandlingen efter 16 veckor med Cyltezo 40 mg varannan

vecka kan dra nytta av en ökning av doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Nyttan och risken med fortsatt behandling med 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka ska

noggrant övervägas hos en patient som inte svarar tillräckligt på behandlingen efter en ökning av

doseringen (se avsnitt 5.1). Om patienten svarar tillfredställande på behandlingen med 40 mg varje

vecka eller 80 mg varannan vecka kan doseringen därefter minskas till 40 mg varannan vecka.

Hidradenitis suppurativa

Den rekommenderade doseringen av Cyltezo för vuxna patienter med hidradenitis suppurativa (HS)

är initialt 160 mg vid dag 1 (dosen kan ges som fyra 40 mg injektioner på en dag eller som två 40 mg

injektioner per dag två dagar i följd), följt av 80 mg två veckor senare på dag 15 (dosen kan ges som

två 40 mg injektioner samma dag). Två veckor senare (dag 29) fortsätts behandlingen med 40 mg

varje vecka eller 80 mg varannan vecka (givet som två 40 mg injektioner på en dag). Vid behov kan

antibiotika ges fortsatt under behandling med Cyltezo. Det rekommenderas att patienten dagligen

använder en topikal antiseptisk lösning på sina HS-lesioner under behandling med Cyltezo.

Fortsatt behandling efter 12 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarat inom

denna tidsperiod.

Om behandlingen avbryts kan Cyltezo 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka återinsättas

(se avsnitt 5.1).

Nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling bör utvärderas regelbundet (se avsnitt 5.1).

Crohns sjukdom

Den rekommenderade induktionsdosen av Cyltezo för vuxna patienter med måttlig till svår aktiv

Crohns sjukdom är 80 mg vecka 0 följt av 40 mg vecka 2. Om det är nödvändigt med ett snabbare

svar på behandlingen kan dosen 160 mg vecka 0 (givet som fyra 40 mg injektioner på en dag eller

som två 40 mg injektioner per dag i två dagar i följd) och 80 mg vecka 2 (givet som två 40 mg

injektioner på en dag) användas med vetskap om att risken för biverkningar är högre under

induktionen.

Efter induktionsbehandling är den rekommenderade dosen 40 mg varannan vecka genom subkutan

injektion. Alternativt, om en patient har slutat med Cyltezo och tecken och symtom på sjukdomen

återkommer, kan Cyltezo återinsättas. Erfarenheten av återinsättande efter mer än 8 veckor sedan den

senaste dosen är begränsad.

Vid underhållsbehandling kan kortikosteroiderna trappas ut i enlighet med kliniska riktlinjer.

Patienter som försämras avseende terapisvar av Cyltezo 40 mg varannan vecka kan ha fördel av att

ändra doseringen till 40 mg Cyltezo varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Patienter som inte har svarat på behandlingen vid vecka 4 kan ha fördel av att fortsätta behandlingen

till och med vecka 12. Fortsatt behandling av en patient som ej svarat på behandling under denna tid

bör tas under noggrant övervägande.

Ulcerös kolit

Den rekommenderade induktionsdoseringen för vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit är

160 mg vecka 0 (givet som fyra 40 mg injektioner under en dag eller som två 40 mg injektioner per

dag under två på varandra följande dagar) och 80 mg vecka 2 (givet som två 40 mg injektioner på en

dag). Efter induktionsbehandling är den rekommenderade dosen 40 mg varannan vecka i form av

subkutan injektion.

Vid underhållsbehandling kan dosen för kortikosteroider minskas enligt gällande kliniska

behandlingsriktlinjer.

Vissa patienter som upplever att behandlingssvaret minskar med Cyltezo 40 mg varannan vecka kan

ha fördel av att doseringen av Cyltezo ökas till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Tillgängliga data tyder på att kliniskt svar vanligtvis uppnås inom 2-8 veckors behandlingstid.

Fortsatt behandling rekommenderas inte för patienter som inte svarat inom denna tid.

Uveit

Den rekommenderade dosen av Cyltezo för vuxna patienter med uveit är en startdos på 80 mg, följt

av 40 mg varannan vecka med början en vecka efter startdosen. Det finns begränsad erfarenhet av att

påbörja behandling med adalimumab som monoterapi. Behandling med Cyltezo kan initieras i

kombination med kortikosteroider och/eller med andra icke-biologiska immunomodulerande medel.

Samtidig behandling med kortikosteroider kan minskas i enlighet med klinisk praxis, med början två

veckor efter påbörjad behandling med Cyltezo.

Det rekommenderas att nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling utvärderas årligen

(se avsnitt 5.1).

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering krävs.

Försämrad njur- och/eller leverfunktion

Adalimumab har inte studerats i dessa patientpopulationer. Ingen dosrekommendation kan göras.

Pediatrisk population

Cyltezo finns endast tillgängligt som 40 mg förfylld spruta/förfylld injektionspenna. Det är därför inte

möjligt att administrera Cyltezo till pediatriska patienter som behöver mindre än en komplett 40 mg

dos. Om en annan dos behövs ska andra adalimumabprodukter som erbjuder det alternativet användas.

Juvenil idiopatisk artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit från 2 års ålder:

Den rekommenderade dosen av adalimumab för patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

från 2 års ålder baseras på kroppsvikt (tabell 1). Cyltezo administreras varannan vecka via subkutan

injektion.

Tabell 1:

Cyltezo dosering för patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Kroppsvikt

Doseringsregim

10 kg till < 30 kg

≥ 30 kg

40 mg varannan vecka

Ej relevant. Cyltezo finns endast tillgängligt som 40 mg förfylld spruta/förfylld injektionspenna.

Tillgängliga data tyder på att kliniskt svar vanligtvis erhålls inom 12 veckors behandling. Fortsatt

behandling ska noga övervägas hos patienter som inte svarar inom detta tidsintervall.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för patienter under 2 år för denna indikation.

Entesitrelaterad artrit:

Den rekommenderade dosen av Cyltezo hos patienter med entesitrelaterad artrit från 6 års ålder

baseras på kroppsvikt (tabell 2). Cyltezo administreras varannan vecka via subkutan injektion.

Tabell 2:

Cyltezo dosering för patienter med entesitrelaterad artrit

Kroppsvikt

Doseringsregim

15 kg till < 30 kg

≥ 30 kg

40 mg varannan vecka

Ej relevant. Cyltezo finns endast tillgängligt som 40 mg förfylld spruta/förfylld injektionspenna.

Adalimumab har inte studerats hos patienter med entesitrelaterad artrit yngre än 6 år.

Pediatriska patienter med plackpsoriasis

Den rekommenderade dosen av Cyltezo för patienter med plackpsoriasis 4–17 år baseras på

kroppsvikt (tabell 3). Cyltezo administreras via subkutan injektion.

Tabell 3:

Cyltezo dosering för pediatriska patienter med plackpsoriasis

Kroppsvikt

Doseringsregim

15 kg till < 30 kg

≥ 30 kg

Startdos på 40 mg, följt av 40 mg

varannan vecka med start en vecka

efter startdosen

Ej relevant, Cyltezo finns endast tillgängligt som 40 mg förfylld spruta/förfylld injektionspenna.

Fortsatt behandling längre än 16 veckor ska noga övervägas hos patienter som inte svarat på

behandlingen inom den tidsperioden.

Om återinsättning av adalimumab är motiverat ska ovanstående dosering och behandlingslängd

följas.

Säkerheten för adalimumab hos pediatriska patienter med plackpsoriasis har studerats i ett

genomsnitt av 13 månader.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för barn som är yngre än 4 år för denna

indikation.

Ungdomar med hidradenitis suppurativa (från 12 års ålder som väger minst 30 kg)

Det finns inga kliniska studier med adalimumab hos ungdomar med HS. Doseringen av adalimumab

hos dessa patienter har bestämts genom farmakokinetisk modellering och simulering (se avsnitt 5.2).

Den rekommenderade doseringen av Cyltezo är 80 mg vid vecka 0 följt av 40 mg varannan vecka

med start vecka 1 genom en subkutan injektion.

Hos ungdomar med ett otillräckligt svar på Cyltezo 40 mg varannan vecka kan en ökning av

doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka övervägas.

Vid behov kan antibiotika ges fortsatt under behandling med Cyltezo. Det rekommenderas att

patienten dagligen använder en topikal antiseptisk lösning på sina HS-lesioner under behandling med

Cyltezo.

Fortsatt behandling efter 12 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarat inom

denna tidsperiod.

Om behandlingen avbryts kan Cyltezo återinsättas vid behov.

Nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling bör utvärderas regelbundet

(se data för vuxna i avsnitt 5.1).

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för barn yngre än 12 år för denna indikation.

Pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Den rekommenderade dosen av Cyltezo för patienter med Crohns sjukdom 6–17 år baseras på

kroppsvikt (tabell 4). Cyltezo administreras via subkutan injektion.

Tabell 4:

Cyltezo dosering för pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Kroppsvikt

Induktionsdos

Underhållsdos

med start

vecka 4

< 40 kg

≥ 40 kg

80 mg vecka 0 och 40 mg vecka 2

I de fall som kräver ett snabbare behandlingssvar, kan följande dos

användas, med medvetenheten att risken för biverkningar kan vara

högre vid användning av den högre induktionsdosen:

160 mg vecka 0 och 80 mg vecka 2

40 mg

varannan

vecka

Ej relevant, Cyltezo finns endast tillgängligt som 40 mg förfylld spruta/förfylld injektionspenna.

Patienter som ej får tillräckligt svar kan få ett bättre svar från att öka doseringen till:

< 40 kg:

Ej relevant. Cyltezo finns endast tillgängligt som 40 mg förfylld spruta/förfylld

injektionspenna.

≥ 40 kg:

40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka

Fortsatt behandling ska noga övervägas hos patienter som ej svarar efter 12 veckor.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för barn under 6 år för denna indikation.

Pediatriska patienter med uveit

Den rekommenderade dosen av Cyltezo för pediatriska patienter med uveit från 2 års ålder baseras på

kroppsvikt (tabell 5). Cyltezo administreras via subkutan injektion.

Det saknas erfarenhet av behandling med adalimumab utan samtidig behandling med metotrexat vid

pediatrisk uveit.

Tabell 5:

Cyltezo dosering för pediatriska patienter med uveit

Kroppsvikt

Doseringsregim

< 30 kg

≥ 30 kg

40 mg varannan vecka i kombination

med metotrexat

Ej relevant, Cyltezo finns endast tillgängligt som 40 mg förfylld spruta/förfylld injektionspenna.

När behandling med adalimumab påbörjas, kan en laddningsdos på 40 mg för patienter < 30 kg eller

80 mg för patienter ≥ 30 kg administreras en vecka före start av underhållsbehandlingen. Inga

kliniska data finns tillgängliga för användning av en laddningsdos av adalimumab hos barn < 6 år (se

avsnitt 5.2).

Det finns ingen relevant användning av adalimumab hos barn under 2 år för denna indikation.

Det rekommenderas att nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling utvärderas årligen (se

avsnitt 5.1).

Pediatrisk ulcerös kolit

Säkerhet och effekt för adalimumab hos barn i åldern 4-17 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga. Det finns ingen relevant användning av adalimumab för barn yngre än 4 år för denna

indikation.

Psoriasisartrit och axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för en pediatrisk population för indikationerna

ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.

Administreringssätt

Cyltezo administreras via subkutan injektion. Kompletta användarinstruktioner finns i bipacksedeln.

Det finns ingen förpackning för pediatrisk användning tillgänglig för patienter som inte behöver

administrera en full dos på 40 mg.

Det finns en 40 mg förfylld spruta/förfylld injektionspenna tillgänglig för patienter för administrering

av en komplett dos på 40 mg.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Aktiv tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom sepsis och andra opportunistiska infektioner

(se avsnitt 4.4).

Måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV) (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska namnet och tillverkningssatsnumret på det

administrerade läkemedlet tydligt noteras i patientens journal.

Infektioner

Patienter som tar TNF-antagonister är mer mottagliga för allvarliga infektioner. Försämrad

lungfunktion kan öka risken för att utveckla infektioner. Patienter måste därför monitoreras noggrant

med avseende på infektioner, inklusive tuberkulos, före, under och efter behandling med Cyltezo.

Eftersom eliminering av adalimumab kan ta upp till fyra månader ska monitorering fortsätta under

denna period.

Behandling med Cyltezo bör inte påbörjas hos patienter med pågående infektioner, inkluderande

kroniska eller lokaliserade infektioner förrän infektionerna har behandlats adekvat. Hos patienter som

har exponerats för tuberkulos och patienter som har rest i områden med hög risk för tuberkulos och

endemiska mykoser såsom histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos, ska risk och nytta

med Cyltezo-behandling övervägas innan behandlingen påbörjas (se Andra opportunistiska

infektioner).

Patienter som utvecklar en ny infektion under tiden för behandling med Cyltezo ska monitoreras

noga och genomgå en fullständig diagnostisk utvärdering. Behandling med Cyltezo ska avbrytas om

en patient utvecklar en ny allvarlig infektion eller sepsis och lämplig antimikrobiell eller

antimykotisk behandling ska påbörjas, tills infektionerna är under kontroll. Läkare ska vara

återhållsamma med behandling med Cyltezo till patienter som tidigare haft återkommande

infektioner, eller som har bakomliggande tillstånd som kan göra patienterna mer infektionskänsliga,

inklusive samtidig användning av immunosuppressiva läkemedel.

Allvarliga infektioner

Allvarliga infektioner, inklusive sepsis, pga. bakteriell, mykobakteriell, invasiva svamp-, parasit-,

virus- eller andra opportunistiska infektioner såsom listerios, legionella och pneumocystis har

rapporterats hos patienter som får adalimumab.

Andra allvarliga infektioner som har setts i kliniska prövningar inkluderar pneumoni, pyelonefrit,

septisk artrit och septicemi. Sjukhusinläggning eller dödlig utgång associerad med infektioner har

rapporterats.

Tuberkulos

Tuberkulos, inklusive reaktivering och nyinsjuknande i tuberkulos, har rapporterats hos patienter som

tar adalimumab. Rapporterna inkluderade fall av pulmonell och extrapulmonell (dvs. disseminerad)

tuberkulos.

Före behandlingsstart med Cyltezo måste alla patienter utvärderas för både aktiv och inaktiv

(”latent”) tuberkulosinfektion. Denna utvärdering ska inkludera en detaljerad klinisk utvärdering av

patienthistorik av tuberkulos eller möjliga tidigare exponering för människor med aktiv tuberkulos

och tidigare och/eller pågående immunosuppressiv behandling. Lämpliga screeningtester (dvs.

tuberkulintest och lungröntgen) ska utföras på alla patienter (lokala rekommendationer kan

förekomma). Det rekommenderas att utförandet och resultatet av dessa tester noteras på patientkortet.

Förskrivare påminns om risken för falska negativa tuberkulintestresultat, speciellt hos patienter med

allvarlig sjukdom eller som är immunosupprimerade.

Om aktiv tuberkulos är diagnostiserad så får behandling med Cyltezo ej påbörjas (se avsnitt 4.3).

I alla situationer som beskrivs nedan ska risk-nytta balansen av behandling noga övervägas.

Om latent tuberkulos misstänks ska en läkare som har erfarenhet av tuberkulosbehandling

konsulteras.

Om latent tuberkulos upptäcks ska lämplig behandling med anti-tuberkulosprofylax ges, innan

Cyltezo-behandling påbörjas i enlighet med gällande lokala riktlinjer.

Användning av anti-tuberkulosprofylax ska också övervägas före behandlingsstart med Cyltezo hos

patienter med många eller signifikanta riskfaktorer för tuberkulos trots negativ tuberkulintest och hos

patienter med en tidigare historia av latent eller aktiv tuberkulos hos de patienter där en adekvat

behandling ej kan bekräftas.

Trots profylaxbehandling av tuberkulos så har fall av reaktiverad tuberkulos setts hos patienter som

behandlas med adalimumab. Några patienter som behandlats framgångsrikt för aktiv tuberkulos har

insjuknat i tuberkulos igen under behandling med adalimumab.

Patienter ska uppmanas att söka läkarhjälp om tecken/symtom som kan tyda på en

tuberkulosinfektion (t.ex. ihållande hosta, viktnedgång, lätt feber, allmän svaghet inträffar under eller

efter behandling med Cyltezo).

Andra opportunistiska infektioner

Opportunistiska infektioner, inklusive invasiv svampinfektion, har setts hos patienter som får

adalimumab. Dessa infektioner har inte konsekvent blivit synliggjorda hos patienter som tar TNF-

antagonister och detta har resulterat i förseningar av lämplig behandling som ibland resulterat i

dödlig utgång.

Hos patienter som utvecklar tecken och symtom såsom feber, sjukdomskänsla, viktnedgång,

svettning, hosta, dyspné och/eller lunginfiltrat eller andra allvarliga systemiska symtom med eller

utan samtidig chock ska en invasiv svampinfektion misstänkas och Cyltezo-behandling ska snabbt

avslutas. Diagnos och administrering av empirisk svampbehandling hos dessa patienter bör ske i

samråd med en läkare med specialistkunskap om patienter med invasiva svampinfektioner.

Hepatit B reaktivering

Reaktivering av hepatit B har inträffat hos patienter som är kroniska bärare av detta virus

(d.v.s. ytantigenpositiva) och som har fått TNF-antagonister, inklusive adalimumab. Vissa fall har

haft dödlig utgång. Patienter ska testas för HBV-infektion innan behandling med Cyltezo startas. För

patienter som testas positiva för hepatit B-infektion rekommenderas en konsultation med en läkare

med erfarenhet av att behandla hepatit B.

Bärare av HBV som behöver behandling med Cyltezo ska noga övervakas för tecken och symtom på

aktiv HBV-infektion under hela behandlingen och åtskilliga månader efter att behandlingen har

avslutats. Data saknas avseende behandling av patienter som är bärare av HBV med anti-viral

behandling tillsammans med TNF-antagonist för att förebygga HBV-reaktivering. Hos patienter som

utvecklar HBV-reaktivering ska behandling med Cyltezo avbrytas och effektiv antiviral behandling

och lämplig ytterligare behandling påbörjas.

Neurologiska händelser

Adalimumab och andra TNF-antagonister har i sällsynta fall associerats med nytt skov eller

exacerbation av kliniska symtom och/eller radiografiska tecken på demyeliniserande sjukdom i

centrala nervsystemet, inklusive multipel skleros och optisk neurit samt perifer demyeliniserande

sjukdom, inklusive Guillain-Barré syndrom. Förskrivare ska vara försiktiga när användning av

Cyltezo övervägs till patienter med existerande eller nyligen debuterade symtom som

överensstämmer med en diagnos på centrala eller perifera demyeliniserande tillstånd; att avbryta

behandling med Cyltezo ska övervägas om något av dessa tillstånd utvecklas. Det finns ett känt

samband mellan intermediär uveit och centrala demyeliniserande tillstånd. En neurologisk

utvärdering ska göras hos patienter med icke-infektiös intermediär uveit innan Cyltezo-behandling

startas och regelbundet under behandlingen för att utvärdera underliggande eller påbörjade centrala

demyeliniserande tillstånd.

Allergiska reaktioner

Allvarliga allergiska reaktioner associerade med adalimumab var sällsynta i kliniska studier. Icke-

allvarliga allergiska reaktioner relaterade till adalimumab var mindre vanliga i de kliniska studierna.

Rapporter om allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, har rapporterats efter adalimumab-

administrering. Om en anafylaktisk reaktion eller annan allvarlig allergisk reaktion skulle inträffa ska

administreringen av Cyltezo avbrytas omedelbart och lämpliga behandlingsåtgärder insättas.

Känslighet mot torrt naturgummi/latex

Den inre delen av sprutans lock (nålskyddet) innehåller naturgummi (latex). Detta kan orsaka svåra

allergiska reaktioner hos patienter känsliga för latex.

Immunosuppression

I en studie på 64 patienter med reumatoid artrit som behandlades med adalimumab fann man inga

tecken på försämrad fördröjd hypersensitivitet, sänkning av immunoglobulinnivåerna eller

förändringar i antalet effektor T-, B-, NK-celler, monocyter/makrofager och neutrofiler.

Maligniteter och lymfoproliferativa störningar

Fler fall av maligniteter, inklusive lymfom, har observerats hos patienter som får TNF-antagonister i

jämförelse med kontrollpatienter, i den kontrollerade delen av kliniska prövningar med TNF-

antagonister. Denna händelse är dock sällsynt. Efter godkännandet för försäljning har leukemifall

rapporterats hos patienter som behandlats med TNF-antagonist. Det finns en ökad bakgrundsrisk för

lymfom och leukemi hos reumatoid artrit-patienter med långvarig, högaktiv inflammatorisk sjukdom,

vilket komplicerar riskberäkningen. Med nuvarande kunskap kan man inte utesluta en möjlig risk för

utveckling av lymfom, leukemi och andra maligna sjukdomar hos patienter som behandlas med en

TNF-antagonist.

Maligniteter, vissa med dödlig utgång, har rapporterats bland barn, ungdomar och unga vuxna

(upp till 22 års ålder) som behandlats med TNF-antagonister (behandlingsstart < 18 års ålder),

inklusive adalimumab efter godkännandet för försäljning. Ungefär hälften av fallen var lymfom. De

andra fallen representerade olika maligniteter och inkluderade sällsynta maligniteter vanligtvis

associerade med immunosuppression. En risk för utvecklande av maligniteter hos barn och ungdomar

behandlade med TNF-antagonister kan inte uteslutas.

Sällsynta fall av hepatospleniskt T-cellslymfom har efter godkännandet för försäljning identifierats

hos patienter som behandlas med adalimumab. Denna sällsynta form av T-cellslymfom har ett

mycket aggressivt förlopp och är vanligtvis dödlig. Vissa av dessa hepatospleniska T-cellslymfom

med adalimumab har inträffat hos unga vuxna patienter som samtidigt behandlats med azatioprin

eller 6-merkaptopurin för inflammatorisk tarmsjukdom. De potentiella riskerna med kombination av

azatioprin eller 6-merkaptopurin tillsammans med Cyltezo ska noga övervägas. En risk för

utvecklande av hepatospleniskt T-cellslymfom hos patienter som behandlas med Cyltezo kan inte

uteslutas (se avsnitt 4.8).

Inga studier har gjorts som inkluderar patienter med en historik av malignitet eller hos de som

fortsätter med behandling efter utvecklande av malignitet. Således ska ytterligare försiktighet iakttas

då man överväger Cyltezo-behandling av dessa patienter (se avsnitt 4.8).

Alla patienter och speciellt de patienter som har behandlats med betydande mängd

immunosuppressiv behandling eller psoriasispatienter som behandlats med PUVA ska undersökas för

förekomsten av icke-melanom hudcancer före och under behandling med Cyltezo. Melanom och

Merkel-cellscarcinom har också rapporterats hos patienter som behandlats med TNF-antagonister,

inklusive adalimumab (se avsnitt 4.8).

I en utvärderande klinisk studie som undersökte användningen av en annan TNF-antagonist,

infliximab, hos patienter med måttlig till allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL),

rapporterades fler maligniteter, mestadels i lungan och halsen, hos de infliximab-behandlade

patienterna än hos kontrollpatienterna. Alla patienterna hade en historik av storrökning. Användning

av någon TNF-antagonist hos KOL-patienter ska därför ske med försiktighet, liksom användning hos

patienter som beroende på storrökning har en ökad risk för malignitet.

Med tillgängliga data är det inte känt om behandling med adalimumab påverkar risken för att

utveckla dysplasi eller koloncancer. Alla patienter med ulcerös kolit vilka löper ökad risk för dysplasi

eller koloncarcinom (t.ex. patienter med långvarig ulcerös kolit eller primär skleroserande kolangit)

eller som har dysplasi eller koloncarcinom i anamnesen bör undersökas regelbundet med avseende på

dysplasi före behandling och under hela sjukdomsförloppet. Denna undersökning bör omfatta

koloskopi och biopsier enligt lokala rekommendationer.

Hematologiska reaktioner

Sällsynta fall av pancytopeni som inkluderar aplastisk anemi har rapporterats för TNF-antagonister.

Hematologiska biverkningar, inklusive kliniskt signifikant cytopeni (till exempel trombocytopeni,

leukopeni), har rapporterats för adalimumab. Samtliga patienter ska uppmanas att omedelbart söka

läkarvård om de utvecklar tecken och symtom som indikerar bloddyskrasi (ex. långvarig feber,

blåmärke, blödning, blekhet) under pågående behandling med Cyltezo. Avbrott med Cyltezo

behandling ska övervägas hos patienter med konstaterad signifikant hematologisk avvikelse.

Vaccinationer

Liknande antikroppssvar på standard 23-valent pneumokockvaccination och trivalent influensavirus-

vaccination sågs i en studie hos 226 vuxna med reumatoid artrit som behandlades med adalimumab

eller placebo. Ingen data finns tillgänglig på den sekundära spridningen av infektion av levande

vaccin hos patienter som behandlas med adalimumab.

Det rekommenderas att pediatriska patienter, om möjligt, vaccineras enligt gällande riktlinjer för

allmän vaccination innan behandling med adalimumab påbörjas.

Patienter på Cyltezo kan få vaccinationer samtidigt, förutom med levande vacciner. För spädbarn

som exponerats för adalimumab under graviditeten rekommenderas ej administrering av levande

vaccin förrän 5 månader efter moderns sista adalimumabinjektion under graviditeten.

Hjärtsvikt

I en klinisk prövning med en annan TNF-antagonist har försämrad hjärtsvikt och ökad mortalitet på

grund av hjärtsvikt observerats. Även fall med försämring av hjärtsvikt har rapporterats hos patienter

som använder adalimumab. Cyltezo ska användas med försiktighet hos patienter med mild hjärtsvikt

(NYHA klass I/II). Cyltezo är kontraindicerat vid måttlig eller svår hjärtsvikt (se avsnitt 4.3).

Behandling med Cyltezo ska avbrytas hos patienter som utvecklar nya eller förvärrade symtom på

hjärtsvikt.

Autoimmuna processer

Behandling med Cyltezo kan resultera i bildning av autoimmuna antikroppar. Långtidseffekten av

Cyltezo-behandling för utvecklande av autoimmuna sjukdomar är okänd. Om en patient utvecklar

symtom som påminner om lupusliknande syndrom efter behandling med Cyltezo och är positiv för

antikroppar mot dubbelsträngat DNA ska ytterligare behandling med Cyltezo inte ges (se avsnitt 4.8).

Samtidig administrering av biologiska DMARDs eller TNF-antagonister

I kliniska studier sågs vid samtidig användning av anakinra och en annan TNF-antagonist, etanercept,

allvarliga infektioner utan att man såg ökad klinisk fördel jämfört med etanercept ensamt. Beroende

på biverkningsbilden som sågs vid kombinationen av etanercept med anakinraterapi kan troligen

liknande toxicitet förväntas vid kombination av anakinra och andra TNF-antagonister. Därför är

kombinationen av adalimumab och anakinra inte att rekommendera (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av adalimumab med andra biologiska DMARDs (ex. anakinra och

abatecept) eller andra TNF-antagonister rekommenderas inte baserat på den möjliga ökade risken för

infektioner, inklusive allvarliga infektioner och andra potentiella farmakologiska interaktioner

(se avsnitt 4.5).

Kirurgi

Det finns begränsad erfarenhet gällande säkerhet vid kirurgiska ingrepp på patienter behandlade med

adalimumab. Adalimumabs långa halveringstid ska tas i beaktande om ett kirurgiskt ingrepp

planeras. En patient som fordrar kirurgi under pågående Cyltezo-behandling bör övervakas noggrant

för infektioner och adekvat behandling bör insättas. Det finns begränsad erfarenhet gällande säkerhet

bland patienter som genomgår proteskirurgi under pågående adalimumab-behandling.

Tunntarmsobstruktioner

Uteblivet svar på behandling för Crohns sjukdom kan indikera en fixerad fibrotisk striktur som kan

behöva opereras. Tillgänglig data tyder på att adalimumab inte förvärrar eller orsakar strikturer.

Äldre

Frekvensen av allvarliga infektioner var högre hos de adalimumab-behandlade patienterna över 65 år

(3,7 %) än hos de under 65 år (1,5 %). Vissa av dessa hade dödlig utgång. Särskild uppmärksamhet

krävs avseende risken för infektion vid behandling av äldre.

Pediatrisk population

Se vaccinationer ovan.

Hjälpämnen med känd effekt

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 0,8 ml dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Adalimumab har studerats hos patienter med reumatoid artrit, polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

och psoriasisartrit som tar adalimumab som monoterapi och de som samtidigt tar metotrexat.

Bildningen av antikroppar var lägre när adalimumab gavs tillsammans med metotrexat i jämförelse

med användning i monoterapi. Administrering av adalimumab utan metotrexat resulterade i ökad

bildning av antikroppar, ökad clearance och minskad effekt av adalimumab (se avsnitt 5.1).

Kombinationen av Cyltezo och anakinra rekommenderas inte (se avsnitt 4.4 ”Samtidig

administrering av biologiska DMARDs eller TNF-antagonister”).

Kombinationen av Cyltezo och abatacept rekommenderas inte (se avsnitt 4.4 ”Samtidig

administrering av biologiska DMARDs eller TNF-antagonister”).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor, preventivmedel för män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder rekommenderas starkt att använda adekvata preventivmedel för att undvika

graviditet och fortsätta använda detta i minst fem månader efter den sista behandlingen med Cyltezo.

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med adalimumab är begränsad.

I en utvecklingstoxicitetsstudie utförd på apor fanns det ingen indikation på maternell toxicitet,

embryotoxicitet eller teratogenicitet. Prekliniska data om effekter på postnatal toxicitet av

adalimumab finns inte (se avsnitt 5.3).

Beroende på sin hämning av TNFα kan adalimumab som administreras under graviditet påverka

normalt immunsvar hos den nyfödda. Administrering av Cyltezo rekommenderas inte under

graviditet.

Adalimumab kan överföras via placenta till serum hos nyfödda barn som är födda av kvinnor som

behandlats med adalimumab under graviditeten. Som en följd av detta kan dessa nyfödda barn ha en

ökad risk för infektion. Administrering av levande vaccin till nyfödda som har exponerats för Cyltezo

i livmodern rekommenderas inte i 5 månader efter moderns sista Cyltezo-injektion under sin

graviditet.

Amning

Det är okänt om adalimumab utsöndras i bröstmjölk eller om det absorberas systemiskt efter intag.

Eftersom humana immunoglobuliner utsöndras i mjölk ska kvinnor inte amma under minst fem

månader efter den sista behandlingen med Cyltezo.

Fertilitet

Prekliniska data på fertilitetseffekter av adalimumab finns ej tillgängliga.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Cyltezo kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Svindel och

försämrad syn kan inträffa vid administrering av Cyltezo (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Adalimumab studerades hos 9506 patienter i pivotala kontrollerade och öppna studier i upp till

60 månader eller längre. Dessa studier innefattade såväl reumatoid artrit-patienter med kort- och

långvarig sjukdomshistoria, juvenil idiopatisk artrit-patienter (polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

och entesitrelaterad artrit) som patienter med axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och axial

spondylartrit utan radiografiska tecken på AS), psoriasisartrit, Crohns sjukdom, ulcerös kolit,

psoriasis, hidradenitis suppurativa och uveit. Pivotala kontrollerade studier innefattade 6089 patienter

som behandlats med adalimumab och 3801 patienter som erhållit placebo eller aktiv jämförande

substans under den kontrollerade studieperioden.

Andelen patienter som på grund av biverkningar avbröt behandlingen under den dubbelblinda,

kontrollerade delen av pivotala studier var 5,9 % för patienter som fick adalimumab och 5,4 % för

kontrollbehandlade patienter.

De mest rapporterade biverkningarna är infektioner (såsom nasofaryngit, övre luftvägsinfektioner och

sinuit), reaktioner på injektionsstället (erytem, kliande blödning, smärta eller svullnad), huvudvärk

och muskuloskeletal smärta.

Allvarliga biverkningar har rapporterats för adalimumab. TNF-antagonister såsom adalimumab

påverkar immunsystemet och dess användning i kroppens försvar mot infektion och cancer.

Dödliga och livshotande infektioner (inklusive sepsis, opportunistiska infektioner och Tbc), HBV-

reaktivering och olika maligniteter (inklusive leukemi, lymfom och HSTCL) har också rapporterats

vid användning av adalimumab.

Allvarliga hematologiska, neurologiska och autoimmuna reaktioner har också rapporterats. Dessa

inkluderar sällsynta rapporter av pancytopeni, aplastisk anemi, central och perifer demyelinerande

händelser och rapporter av lupus, lupus-relaterade tillstånd och Stevens-Johnson syndrom.

Pediatrisk population

Generellt sett var biverkningarna som sågs hos pediatriska patienter liknande de som sågs hos vuxna

patienter både i frekvens och sort.

Lista över biverkningar i tabellform

Följande lista med biverkningar är baserad på erfarenhet från kliniska prövningar och erfarenheter

efter godkännande för försäljning och visas i tabell 6 nedan, uppdelade efter organklasser och

frekvens: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100),

sällsynta (≥ 1/10 0000, < 1/1000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensgruppering redovisas biverkningar i fallande allvarlighetsgrad. Den högsta

frekvensen som setts inom de olika indikationerna har inkluderats. En asterisk (*) syns i kolumnen

för organklass om ytterligare information finns att hitta någon annanstans i avsnitt 4.3, 4.4 och 4.8.

Tabell 6

Biverkningar

Organklass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och

infestationer*

Mycket vanliga

Luftvägsinfektioner (inklusive nedre och övre

luftvägsinfektion, pneumoni, sinusit, faryngit,

nasofaryngit och herpesviruspneumoni)

Vanliga

Systemiska infektioner (inklusive sepsis,

candida och influensa),

intestinala infektioner (inklusive viral

gastroenterit),

hud och mjukdelsinfektion (inklusive

paronyki, celluliter, impetigo, nekrotiserande

fasciit och herpes zoster),

öroninfektioner,

orala infektioner (inklusive herpes simplex,

oral herpes och tandinfektioner),

infektioner i reproduktionsorganen (inklusive

vulvovaginal mykotisk infektion),

urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit),

svampinfektioner,

ledinfektioner

Mindre vanliga

Neurologiska infektioner (inklusive viral

meningit),

opportunistiska infektioner och tuberkulos

(inklusive koccidioidomykos, histoplasmos

och mykobakterium avium komplex

infektion),

bakterieinfektion,

ögoninfektion,

divertikulit

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecificerade (samt

cystor och polyper)*

Vanliga

Hudcancer exklusive melanom (inklusive

basalcellcarcinom och skivepitelcancer),

benign neoplasm

Mindre vanliga

Lymfom**,

solid organneoplasm (inklusive bröstcancer,

lungneoplasm och tyroidea neoplasm),

melanom**

Sällsynta

Leukemi

Ingen känd frekvens

Hepatospleniskt T-cell lymfom

Merkel-cellscarcinom (neuroendokrin

carcinom i huden)

Blodet och

lymfsystemet*

Mycket vanliga

Leukopeni (inklusive neutropeni och

agranulocytos),

anemi

Vanliga

Leukocytos,

trombocytopeni

Mindre vanliga

Idiopatisk tromobcytopen purpura

Sällsynta

Pancytopeni

Immunsystemet*

Vanliga

Hypersensitivitet,

allergier (inklusive säsongsallergi)

Mindre vanliga

Sarkoidos

vaskulit

Sällsynta

Anafylaxi

Metabolism och

nutrition

Mycket vanliga

Förhöjda lipider

Vanliga

Hypokalemi,

förhöjda urinsyror,

avvikande natrium i blod,

hypokalcemi,

hyperglykemi,

hypofosfatemi,

dehydrering

Psykiska störningar

Vanliga

Humörsvängningar (inklusive depression),

ångest,

sömnlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet*

Mycket vanliga

Huvudvärk

Vanliga

Parestesi (inklusive hypoastesi),

migrän,

nervrotskompression

Mindre vanliga

Cerebrovaskulär olycka

tremor,

neuropati

Sällsynta

Multipel skleros,

demyelinerande sjukdomar (t.ex. optisk

neurit, Guillain-Barré syndrom)

Ögon

Vanliga

Synnedsättning,

konjunktivit,

blefarit,

ögonsvullnad

Mindre vanliga

Diplopi

Öron och balansorgan

Vanliga

Yrsel

Mindre vanliga

Dövhet,

tinnitus

Hjärtat*

Vanliga

Takykardi

Mindre vanliga

Hjärtinfarkt

arytmi,

kronisk hjärtsvikt

Sällsynta

Hjärtstillestånd

Blodkärl

Vanliga

Hypertension,

rodnad,

hematom

Mindre vanliga

Aortaaneurysm,

vaskulär artärocklusion,

tromboflebit

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum*

Vanliga

Astma,

dyspné,

hosta

Mindre vanliga

Pulmonell embolism

interstitiell lungsjukdom,

kronisk obstruktiv lungsjukdom,

pneumonit,

pleural effusion

Sällsynta

Pulmonell fibros

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Buksmärta,

illamående och kräkning

Vanliga

Gastrointestinal blödning,

dyspepsi,

gastroesofageal reflux sjukdom,

Sicca syndrom

Mindre vanliga

Pankreatit,

dysfagi,

ansiktsödem

Sällsynta

Intestinal perforation

Lever och gallvägar*

Mycket vanliga

Förhöjda leverenzymer

Mindre vanliga

Kolecystit och kolelitias,

leversteatos,

förhöjt bilirubin

Sällsynta

Hepatit,

reaktivering av hepatit B

autoimmun hepatit

Ingen känd frekvens

Leversvikt

Hud och subkutan

vävnad

Mycket vanliga

Hudutslag (inklusive exfoliativa hudutslag)

Vanliga

Nytt utbrott av eller förvärrande av psoriasis

(inklusive palmoplantar pustular psoriasis)

urtikaria,

blåmärken (inklusive purpura),

dermatit (inklusive eksem),

sköra naglar,

hyperhidros,

alopeci

pruritus

Mindre vanliga

Nattsvettningar,

ärr

Sällsynta

Erytema multiforme

Stevens-Johnson syndrom

angioödem

kutan vaskulit

Ingen känd frekvens

Förvärrande av dermatomyosit symtom

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Mycket vanliga

Muskuloskeletal smärta

Vanliga

Muskelspasmer (inklusive förhöjt

blodkreatininfosfokinas)

Mindre vanliga

Rabdomyolys,

Systemisk lupus erytematos

Sällsynta

Lupus-liknande syndrom

Njurar och urinvägar

Vanliga

Försämrad njurfunktion,

hematuri

Mindre vanliga

Nokturi

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Mindre vanliga

Erektil dysfunktion

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället*

Mycket vanliga

Reaktion vid injektionsstället (inklusive

erytem vid injektionsstället)

Vanliga

Bröstsmärta,

ödem,

feber

Mindre vanliga

Inflammation

Undersökningar*

Vanliga

Koagulations och blödningsstörningar

(inklusive förlängd aktiverad partiell

tromboplastintid),

Positivt autoantikroppstest (inklusive

dubbelsträngad DNA),

förhöjt blodlaktatdehydrogenas

Skador, förgiftningar

behandlingskomplikati

oner

Vanliga

Försämrad läkning

Ytterligare information kan hittas i avsnitt 4.3, 4.4 och 4.8

** Inklusive öppna förlängningsstudier

Inklusive spontanrapporterad data

Hidradenitis suppurativa

Säkerhetsprofilen för patienter med HS som behandlats med adalimumab varje vecka var i enlighet

med den redan kända säkerhetsprofilen för adalimumab.

Uveit

Säkerhetsprofilen för patienter med uveit som behandlats med adalimumab varannan vecka var i

enlighet med den redan kända säkerhetsprofilen för adalimumab.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Reaktioner på injektionsstället

I de pivotala kontrollerade studierna hos vuxna och barn utvecklade 12,9 % av patienterna som

behandlades med adalimumab reaktioner på injektionsstället (erytem och/eller klåda, blödning,

smärta eller svullnad), jämfört med 7,2 % av patienterna som fick placebo eller aktiv jämförande

substans. Reaktioner på injektionsstället ledde generellt sett inte till att behandlingen med läkemedlet

avbröts.

Infektioner

I de pivotala kontrollerade studierna hos vuxna och barn uppgick infektionsnivån till 1,51 per

patientår hos adalimumab-behandlade patienter och 1,46 per patientår hos patienter behandlade med

placebo- eller aktiv kontroll. Infektionerna bestod huvudsakligen i nasofaryngit, övre

luftvägsinfektion och bihåleinflammation. Flertalet patienter fortsatte med adalimumab efter utläkt

infektion.

Incidensen av allvarliga infektioner uppgick till 0,04 per patientår hos adalimumab-behandlade

patienter och 0,03 per patientår hos patienter behandlade med placebo eller aktiv kontroll.

I kontrollerade och öppna studier på vuxna och barn med adalimumab har allvarliga infektioner

(inklusive dödliga infektioner, dock sällan förekommande) rapporterats. Dessa rapporter innefattar

fall av tuberkulos (inklusive miliära och extrapulmonella lokalisationer) och invasiva opportunistiska

infektioner (t e x disseminerad och extrapulmonell histoplasmos, blastomykos, koccidioidomykos,

pneumocystit, candidias-, aspergillos- och listerios-infektion). De flesta fallen av tuberkulos

inträffade inom de första åtta månaderna efter behandlingsstart och kan tänkas återspegla återfall av

latent sjukdom.

Maligniteter och lymfoproliferativa störningar

Inga maligniteter observerades hos 249 pediatriska patienter med en exponeringstid av

655,6 patientår i adalimumab-studier hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (polyartikulär juvenil

idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit). Dock observerades inga maligniteter hos 192 pediatriska

patienter med en exponering av 498,1 patientår under adalimumab-studier på pediatriska patienter

med Crohns sjukdom. Inga maligniteter observerades hos 77 pediatriska patienter med en

exponeringstid av 80,0 patientår i en adalimumab-studie hos pediatriska patienter med kronisk

plackpsoriasis. Inga maligniteter observerades hos 60 pediatriska patienter med en exponeringstid av

58,4 patientår i en adalimumab-studie på pediatriska patienter med uveit.

Under de kontrollerade delarna av de pivotala adalimumab-studierna på vuxna som var minst

12 veckor långa hos patienter med måttlig till allvarligt aktiv reumatoid artrit, ankyloserande

spondylit, axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS, psoriasisartrit, psoriasis, hidradenitis

suppurativa, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och uveit sågs andra maligniteter än lymfom och icke-

melanom hudcancer med en frekvens (95 % konfidensintervall) av 6,8 (4,4; 10,5) per 1000 patientår

hos 5291 adalimumab-behandlade patienter, jämfört med frekvensen 6,3 (3,4; 11,8) per

1000 patientår hos 3444 kontrollpatienter (medianlängd för behandling var 4,0 månader för

adalimumab och 3,8 månader för kontrollbehandlade patienter). Frekvensen (95 %

konfidensintervall) av icke-melanom hudcancer var 8,8 (6,0; 13,0) per 1000 patientår hos

adalimumab-behandlade patienter och 3,2 (1,3; 7,6) per 1000 patientår hos kontrollpatienterna. Av

dessa hudcancertyper förekom skivepitelcarcinom med frekvensen (95 % konfidensintervall)

2,7 (1,4; 5,4) per 1000 patientår hos adalimumab-behandlade patienter och 0,6 (0,1; 4,5) per

1000 patientår hos kontrollpatienter. Frekvensen (95 % konfidensintervall) av lymfom var 0,7 (0,2;

2,7) per 1000 patientår hos adalimumab-behandlade patienter och 0,6 (0,1; 4,5) per 1000 patientår

hos kontrollpatienter.

Vid kombination av den kontrollerade delen av dessa studier och pågående och avslutade öppna

förlängningsstudier med en medianlängd av ungefär 3,3 år och som inkluderar 6427 patienter och

över 26439 patientårs behandling, så är malignitetsfrekvensen, andra än lymfom och icke-melanom

hudcancer, ungefär 8,5 per 1000 patientår. Den observerade frekvensen av icke-melanom hudcancer

är ungefär 9,6 per 1000 patientår, och den observerade frekvensen för lymfom är ungefär 1,3 per

1000 patientår.

Efter godkännande för försäljning, från januari 2003 till december 2010 och i huvudsak hos patienter

med reumatoid artrit, är den rapporterade frekvensen av maligniteter ungefär 2,7 per

1000 patientbehandlingsår. Den rapporterade frekvensen för icke-melanom hudcancer och lymfom är

ungefär 0,2 respektive 0,3 per 1000 patient behandlingsår (se avsnitt 4.4).

Sällsynta fall av hepatospleniskt T-cellslymfom har efter godkännande för försäljning rapporterats

hos patienter som behandlas med adalimumab (se avsnitt 4.4).

Autoantikroppar

Vid flera tillfällen undersöktes patienternas serum i reumatoid artrit studierna I-V för att se om

autoantikroppar kunde påvisas. Av de patienter hos vilka man i de studierna inte kunde påvisa

autoantikroppar initialt, utvecklade 11,9 % av patienterna som behandlades med adalimumab och

8,1 % av patienterna som fick placebo och aktiv kontroll, positiva titrer av autoantikroppar efter

24 veckor. Två av de 3441 patienter som behandlades med adalimumab i alla reumatoid artrit- och

psoriasisartritstudierna utvecklade ett lupusliknande syndrom. Patienterna förbättrades efter att

behandlingen avbrutits. Inga patienter utvecklade lupusnefrit eller fick symtom från CNS.

Lever och gallvägar

I kontrollerade fas-3 prövningar med adalimumab hos patienter med reumatoid artrit och

psoriasisartrit med en kontrollperiod mellan 4 till 104 veckor så uppstod ALAT-ökningar ≥ 3 x ULN

hos 3,7 % av adalimumab-behandlade patienter och 1,6 % av kontrollbehandlade patienter.

I kontrollerade fas-3 prövningar med adalimumab hos patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk

artrit som var 4 till 17 år och entesitrelaterad artrit som var 6 till 17 år, uppstod ALAT-ökningar

≥ 3 x ULN hos 6,1 % av adalimumab-behandlade patienter och 1,3 % av kontrollbehandlade

patienter. De flesta ALAT-ökningar uppstod vid samtidig användning av metotrexat. Ingen ALAT-

ökning ≥ 3 x ULN uppstod i fas-3 prövningar med adalimumab hos patienter med polyartikulär

juvenil idiopatisk artrit som var 2 till < 4 år.

I kontrollerade fas-3 prövningar med adalimumab hos patienter med Crohns sjukdom och ulcerös

kolit med en varierande kontrollperiod på mellan 4 och 52 veckor, så uppstod ALAT-ökningar

≥ 3 x ULN hos 0,9 % av adalimumab-behandlade patienter och 0,9 % av kontrollbehandlade

patienter.

I fas-3 prövningen av adalimumab hos pediatriska patienter med Crohns sjukdom, som utvärderade

effekt och säkerhet hos två kroppsviktsjusterade underhållsdoseringar, efter en kroppsviktsjusterad

induktionsbehandling upp till 52 veckors behandling, så uppstod ALAT-ökningar ≥ 3 x ULN hos

2,6 % (5/192) av patienterna, där 4 patienter hade samtidig immunosupprimerande behandling vid

baslinjen.

I kontrollerade fas-3 prövningar med adalimumab hos patienter med plackpsoriasis med en

kontrollperiod på mellan 12 och 24 veckor, så uppstod ALAT-ökningar ≥ 3 x ULN hos 1,8 % av

adalimumab-behandlade patienter och 1,8 % av kontrollbehandlade patienter.

Ingen ALAT-ökning ≥ 3 x ULN uppstod i fas-3 prövningar med adalimumab hos pediatriska

patienter med plackpsoriasis.

I kontrollerade prövningar med adalimumab hos patienter med hidradenitis suppurativa

(startdoser på 160 mg vid vecka 0 och 80 mg vid vecka 2, följt av 40 mg varje vecka från vecka 4)

med en kontrollperiod på mellan 12 till 16 veckor uppstod ALAT-ökningar ≥ 3 x ULN hos 0,3 % av

adalimumab-behandlade patienter och 0,6 % av kontrollbehandlade patienter.

I kontrollerade prövningar med adalimumab (startdoser på 80 mg vid vecka 0 följt av 40 mg

varannan vecka med början vecka 1), hos vuxna patienter med uveit i upp till 80 veckor med en

medianexponering på 166,5 dagar och 105,0 dagar hos adalimumab-behandlade patienter respektive

kontrollbehandlade patienter, uppstod ALAT-ökningar ≥ 3 x ULN hos 2,4 % av adalimumab-

behandlade patienter och hos 2,4 % av kontrollbehandlade patienter.

Över alla indikationer i kliniska prövningar var patienter med förhöjt ALAT asymtomatiska och i de

flesta fall var ökningarna övergående och upphörde vid fortsatt behandling. Det finns dock rapporter

efter godkännande för försäljning om leversvikt, liksom mindre allvarliga leverrubbningar som kan

föregå leversvikt, såsom hepatit inklusive autoimmun hepatit, hos patienter som får adalimumab.

Samtidig behandling med azatioprin/6-merkaptopurin

Högre incidenser av maligna och allvarliga infektionsrelaterade biverkningar sågs i studier med

Crohns sjukdom hos vuxna då adalimumab kombinerades med azatioprin/6-merkaptopurin jämfört

med adalimumab ensamt.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i

bilaga V.

4.9

Överdosering

Ingen dosbegränsande toxicitet observerades under kliniska prövningar. Den högsta dosen som

utvärderades har varit multipla intravenösa doser på 10 mg/kg, vilket är ungefär 15 gånger den

rekommenderade dosen.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunsuppressiva medel, TNF-α-hämmare.

ATC-kod: L04AB04

Cyltezo är ett biologiskt likartat läkemedel (biosimilar). Ytterligare information om detta läkemedel

finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Verkningsmekanism

Adalimumab binder specifikt till TNF och neutraliserar TNF:s biologiska funktion genom att

blockera dess interaktion med TNF-receptorerna p55 och p75 på cellmembranen.

Adalimumab modulerar också det biologiska svar som induceras eller regleras genom TNF, inklusive

förändringarna av nivåerna av adhesionsmolekyler ansvariga för leukocytmigration (ELAM-1,

VCAM-1 och ICAM-1 med en IC

på 0,1-0,2 nM).

Farmakodynamisk effekt

Efter behandling med adalimumab observerades hos patienter med reumatoid artrit en snabb

sänkning av nivåerna av CRP, SR och serumcytokiner (IL-6) jämfört med utgångsvärdet.

Serumnivåerna av matrix metalloproteinaser (MMP-1 och MMP-3) som initierar de processer som

ligger bakom broskdestruktion sjunker också efter administrering av adalimumab. Patienter som

behandlas med adalimumab erfar oftast en förbättring av hematologiska tecken på kronisk

inflammation.

En snabb sänkning av CRP-nivån observerades även hos patienter med polyartikulär juvenil

idiopatisk artrit, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och hidradenitis suppurativa efter behandling med

adalimumab. Hos patienter med Crohns sjukdom ses ett minskat antal celler som uttrycker

inflammatoriska markörer i tjocktarmen inklusive en signifikant sänkning av uttrycket av TNFα.

Endoskopistudier av tarmmukosa har visat på läkning hos adalimumab-behandlade patienter.

Klinisk effekt och säkerhet

Reumatoid artrit

Adalimumab har utvärderats i mer än 3000 patienter i alla kliniska reumatoid artrit-studier. Effekten

och säkerheten av adalimumab vid behandling av reumatoid artrit undersöktes i fem randomiserade,

dubbelblinda och välkontrollerade studier. Några patienter behandlades i upp till 120 månader.

RA-studie I involverade 271 patienter som var ≥ 18 år gamla med måttlig till högaktiv reumatoid

artrit som inte hade svarat på minst ett sjukdomsmodifierande anti-reumatiskt läkemedel och hade

otillräcklig effekt av metotrexat i doser mellan 12,5-25 mg (10 mg om patienten var

metotrexatintolerant) en gång i veckan och vilkas metotrexatdosering var oförändrad på 10-25 mg i

veckan. Adalimumab eller placebo gavs i doserna 20, 40 eller 80 mg varannan vecka i 24 veckor.

RA-studie II utvärderade 544 patienter som var ≥ 18 år gamla med måttlig till högaktiv reumatoid

artrit som inte hade svarat på minst ett sjukdomsmodifierande anti-reumatiskt läkemedel.

Adalimumab i doserna 20 eller 40 mg injicerades subkutant varannan vecka med placebo

alternerande veckor eller varje vecka i 26 veckor; placebo gavs varje vecka under samma tidsperiod.

Inga andra sjukdomsmodifierande läkemedel var tillåtna.

RA-studie III utvärderade 619 patienter som var ≥ 18 år gamla med måttlig till högaktiv reumatoid

artrit som hade ett otillräckligt svar på metotrexat vid doserna 12,5-25 mg, eller som har varit

intoleranta mot 10 mg metotrexat varje vecka. Det fanns tre grupper i denna studie. Den första fick

placeboinjektioner varje vecka i 52 veckor. Den andra fick 20 mg adalimumab varje vecka i

52 veckor. Den tredje gruppen fick 40 mg adalimumab varannan vecka med placebo alternerande

veckor. Vid avslut av de första 52 veckorna togs 457 patienter in i en öppen förlängningsfas under

vilken 40 mg adalimumab/MTX administrerades varannan vecka i upp till 10 år.

RA-studie IV bedömde huvudsakligen säkerheten hos 636 patienter som var ≥ 18 år gamla med

måttlig till högaktiv reumatoid artrit. Patienterna tilläts antingen vara DMARD -naiva eller stå kvar

på sin pågående reumatologiska behandling, förutsatt att denna var stabil sedan minst 28 dagar.

Dessa terapier inkluderade metotrexat, leflunomid, hydroxiklorokin, sulfasalazin och/eller guldsalter.

Patienterna randomiserades till 40 mg adalimumab eller placebo varannan vecka i 24 veckor.

RA-studie V utvärderade 799 metotrexatnaiva vuxna patienter med måttlig till högaktiv tidig

reumatoid artrit (genomsnittlig sjukdomsperiod mindre än 9 månader). Denna studie utvärderade

effekten av behandling med adalimumab 40 mg varannan vecka kombinerat med metotrexat,

adalimumab 40 mg varannan vecka som monoterapi, respektive metotrexat som monoterapi under

104 veckor för att reducera tecken och symtom på reumatoid artrit samt utvecklingstakten av

ledskada. Efter avslut av de första 104 veckorna inkluderades 497 patienter i en öppen

förlängningsstudie där 40 mg adalimumab administrerades varannan vecka i upp till 10 år.

Det primära effektmåttet i RA-studierna I, II och III och det sekundära effektmåttet i RA-studie IV

uttrycks som procentandelen patienter som nådde ett ACR 20-svar vid vecka 24 eller 26. Det primära

effektmåttet i RA-studie V var procentandelen patienter som nådde ett ACR 50-svar vid vecka 52.

RA-studie III och V hade ett ytterligare primärt effektmått vid 52 veckor avseende fördröjning av

sjukdomsprogression (som visas med röntgenresultat). RA-studie III hade även ett primärt effektmått

avseende förändringar i livskvalitet.

ACR-svar

Andelen av de adalimumab-behandlade patienterna som uppnådde ACR 20, 50 och 70 effekt var

likartad i RA-studierna I, II och III. Resultaten från 40 mg varannan vecka-studierna sammanfattas

i tabell 7.

Tabell 7:

ACR-svar i placebokontrollerade studier (% av patienter)

Svar

RA-studie I

RA-studie II

RA-studie III

Placebo/

n = 60

Adalimumab

/MTX

n = 63

Placebo

n = 110

Adalimumab

n = 113

Placebo/

n = 200

Adalimumab

/MTX

n = 207

ACR 20

6 månader

12 månader

13,3 %

65,1 %

19,1 %

46,0 %

29,5 %

24,0 %

63,3 %

58,9 %

ACR 50

6 månader

12 månader

6,7 %

52,4 %

8,2 %

22,1 %

9,5 %

9,5 %

39,1 %

41,5 %

ACR 70

6 månader

12 månader

3,3 %

23,8 %

1,8 %

12,4 %

2,5 %

4,5 %

20,8 %

23,2 %

RA-studie I vid 24 veckor, RA-studie II vid 26 veckor och RA-studie III vid 24 och 52 veckor

40 mg adalimumab administrerat varannan vecka

MTX = Metotrexat

** p < 0,01, adalimumab jämfört med placebo

I RA-studierna I-IV förbättrades alla de individuella komponenterna i ACR-effektkriterierna jämfört

med placebo (antal svullna och ömma leder, läkares och patients bedömning av sjukdomsaktivitet

och smärta, invaliditetsindex (HAQ) och CRP-värden (mg/dl)) vid vecka 24 eller 26. I RA-studie III

kvarstod dessa förbättringar under alla 52 veckor.

I en öppen förlängningsstudie för RA studie III upprätthöll de flesta patienter som var ACR-

responders detta svar då de följdes upp efter upp till 10 år. Av 207 patienter som randomiserades till

adalimumab 40 mg varannan vecka fortsatte 114 patienter med adalimumab 40 mg varannan vecka

under 5 år. Bland dessa hade 86 patienter (75,4 %) ett ACR 20-svar; 72 patienter (63,2 %) hade ett

ACR 50-svar och 41 patienter (36 %) hade ett ACR 70-svar. Av 207 patienter fortsatte 81 patienter

med adalimumab 40 mg varje vecka under 10 år. Av dessa så hade 64 patienter (79,0 %) ett ACR 20-

svar; 56 patienter (69,1 %) ett ACR 50-svar och 43 patienter (53,1 %) ett ACR 70-svar.

I RA-studie IV var ACR 20-svaret hos patienter som behandlats med adalimumab plus

standardbehandling statistiskt signifikant bättre än hos patienter som behandlats med placebo plus

standardbehandling (p < 0,001).

I RA-studierna I-IV uppnådde de adalimumab-behandlade patienterna statistiskt signifikant högre

ACR 20- och 50-svar jämfört med placebo så tidigt som en till två veckor efter initieringen av

behandlingen.

I RA-studie V ledde kombinationsbehandling med adalimumab och metotrexat till patienter med

tidig reumatoid artrit som var metotrexatnaiva till snabbare och signifikant högre ACR-svar än

metotrexat eller adalimumab som monoterapi vid vecka 52, och svaren kvarstod vid

vecka 104 (se tabell 8).

Tabell 8:

ACR-svar i RA-studie V (% av patienter)

Svar

MTX

n = 257

Adalimumab

n = 274

Adalimumab/

MTX

n = 268

p-värde

a

p-värde

b

p-värde

c

ACR 20

Vecka 52

62,6 %

54,4 %

72,8 %

0,013

< 0,001

0,043

Vecka 104

56,0 %

49,3 %

69,4 %

0,002

< 0,001

0,140

ACR 50

Vecka 52

45,9 %

41,2 %

61,6 %

< 0,001

< 0,001

0,317

Vecka 104

42,8 %

36,9 %

59,0 %

< 0,001

< 0,001

0,162

ACR 70

Vecka 52

27,2 %

25,9 %

45,5 %

< 0,001

< 0,001

0,656

Vecka 104

28,4 %

28,1 %

46,6 %

< 0,001

< 0,001

0,864

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av metotrexat i monoterapi med adalimumab/metotrexat i

kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U test.

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av adalimumab i monoterapi med adalimumab/metotrexat i

kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U test.

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av adalimumab i monoterapi med metotrexat i monoterapi med hjälp av

Mann-Whitney U test

I den öppna förlängningsstudien för RA-studie V bibehölls ACR-svaren vid uppföljning i upp till

10 år. Av 542 patienter som randomiserades till adalimumab 40 mg varannan vecka fortsatte

170 patienter med adalimumab 40 mg varannan vecka i 10 år. Av dessa hade 154 patienter (90,6 %)

ACR 20-svar; 127 patienter (74,7 %) ett ACR 50-svar och 102 patienter (60,0 %) ett ACR 70-svar.

Vid vecka 52 hade 42,9 % av patienterna som fick kombinationsbehandling med

adalimumab/metotrexat uppnått klinisk remission (DAS28 (CRP) < 2,6) jämfört med

20,6 % av patienterna som fick monoterapi med metotrexat och 23,4 % av patienterna som fick

monoterapi med adalimumab. Kombinationsbehandlingen med adalimumab/metotrexat var kliniskt

och statistiskt överlägsen behandlingen med metotrexat (p < 0,001) och adalimumab (p < 0,001) i

monoterapi vad gäller att uppnå en låg sjukdomsgrad hos patienter som nyligen fått diagnosen

måttlig till svår reumatoid artrit. Behandlingseffekten för de två monoterapigrenarna var likvärdig

(p = 0,447). Av 342 patienter som ursprungligen randomiserats till monoterapi med adalimumab eller

en kombination av adalimumab/metotrexat och som gick in i den öppna förlängningsstudien

genomgick 171 patienter 10 års behandling med adalimumab. Bland dessa patienter rapporterades

bibehållen klinisk remission vid 10 år hos 109 (63,7 %).

Radiografisk behandlingseffekt

I RA-studie III, där de adalimumab-behandlade patienterna hade en medelduration av reumatoid artrit

på ungefär 11 år, mättes strukturell ledförstörelse radiografiskt och uttrycktes som förändring i Total

"Sharp Score" (TSS) och dess komponenter, ”erosionsscore” och ”ledutrymmesminskningsscore”.

Adalimumab/metotrexat-patienter uppvisade signifikant mindre radiografisk progression vid 6 och

12 månader (se tabell 9) än patienter som enbart fick metotrexat.

I den öppna förlängningen av RA-studie III upprätthölls minskningen av progressionhastigheten på

strukturell förstörelse under 8 till 10 år i en subgrupp av patienterna. Vid 8 år hade 81 av de

207 patienter som från början behandlades med 40 mg adalimumab varannan vecka utvärderats

radiografiskt. Av dessa visade 48 patienter ingen strukturell skada, definierats som en förändring från

baslinjen i mTSS på 0,5 eller mindre. Vid 10 år utvärderades radiografiskt 79 av de 207 patienter

som ursprungligen behandlades med 40 mg adalimumab varannan vecka. Bland dessa visade

40 patienter ingen progression av strukturell skada, definierats som en förändring från baslinjen av

mTSS på 0,5 eller mindre.

Tabell 9:

Genomsnittlig radiografisk förändring över 12 månader i RA-studie III

Placebo/MTX

Adalimumab/MTX

40 mg varannan

vecka

Placebo/MTX-

Adalimumab/MTX

(95 %

konfidensintervall

p-värde

Total Sharp Score

2,6 (1,4, 3,8)

< 0,001

Erosion score

1,6 (0,9, 2,2)

< 0,001

-score

0,9 (0,3, 1,4)

0,002

metotrexat

95 % konfidensintervall för skillnad i förändring av poängtal mellan metotrexat och adalimumab.

Baserat på rank analys

Joint Space Narrowing (ledutrymmesminskning)

I RA-studie V bedömdes den strukturella ledskadan radiografiskt och uttrycktes som förändring av

modifierad ”Total Sharp Score” (se tabell 10).

Tabell 10: Genomsnittlig radiografisk förändring vid vecka 52 i RA-studie V

MTX n=257

(95 %

konfidensinterv

all)

Adalimumab

n = 274 (95 %

konfidensinterv

all)

Adalimumab/

MTX n = 268

(95 %

konfidensinterv

all)

p-värde

p-värde

p-värde

Total Sharp

Score

5,7 (4,2-7,3)

3,0 (1,7-4,3)

1,3 (0,5-2,1)

< 0,001

0,0020

< 0,001

Erosion score

3,7 (2,7-4,7)

1,7 (1,0-2,4)

0,8 (0,4-1,2)

< 0,001

0,0082

< 0,001

JSN-score

2,0 (1,2-2,8)

1,3 (0,5-2,1)

0,5 (0-1,0)

< 0,001

0,0037

0,151

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av metotrexat i monoterapi med adalimumab/metotrexat i

kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U-test.

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av adalimumab i monoterapi med adalimumab/metotrexat i

kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U-test.

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av adalimumab i monoterapi med metotrexat i monoterapi med hjälp av

Mann-Whitney U-test.

Efter 52 och 104 veckors behandling var procentandelen patienter utan progress (förändring från

baslinjen i modifierad Total Sharp Score < 0,5) signifikant högre för kombinationsbehandling med

adalimumab/metotrexat (63,8 % respektive 61,2 %) jämfört med metotrexat i monoterapi (37,4 %

respektive 33,5 %, p < 0,001) och adalimumab i monoterapi (50,7 %, < 0,002 respektive 44,5 %,

p < 0,001).

I den öppna förlängningsstudien för RA-studie V var den genomsnittliga förändringen från baslinjen

vid år 10 i modifierad Total Sharp Score 10,8, 9,2 och 3,9 hos patienter som ursprungligen hade

randomiserats till respektive metotrexat i monoterapi, adalimumab i monoterapi och

adalimumab/metotrexat kombinationsterapi. Motsvarande andel patienter utan radiografisk

progression var 31,3 %, 23,7 % och 36,7 %, i respektive studiegren.

Livskvalitet och fysisk funktion

Hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion bedömdes med hjälp av invaliditetsindexet Health

Assessment Questionnaire (HAQ) i de fyra ursprungliga adekvata och välkontrollerade studierna och

användes dessutom som primär effektparameter vid vecka 52 i RA-studie III. Alla de

doser/doseringsscheman för adalimumab som användes i alla fyra studierna ledde till en statistiskt

signifikant större förbättring av ingångsvärdena i invaliditetsindexet HAQ efter 6 månader jämfört

med placebo, och i RA-studie III observerades detsamma efter 52 veckor. Resultaten från Short Form

Health Survey (SF 36) med alla doser/doseringsscheman av adalimumab i alla fyra studierna stödjer

dessa observationer, med en statistiskt signifikant förbättring av poängtalen för fysisk förmåga

(PCS), och dessutom en signifikant förbättring av domänerna smärta och vitalitet vid dosen 40 mg

varannan vecka. I de tre studierna där detta bedömdes (RA-studie I, III, IV) fann man en statistiskt

signifikant sänkning av utmattning mätt med hjälp av FACIT-score (Functional Assessment of

Chronic Illness Therapy).

I RA-studie III, hos de patienter som uppnådde förbättring i fysisk funktion och fortsatte med

behandlingen, kvarstod förbättringen vid vecka 520 (120 månader) av öppen behandling. Ökad

livskvalitet uppmättes fram till vecka 156 (36 månader) och förbättringen bibehölls under hela den

tiden.

I RA-studie V var förbättringen i invaliditetsindex (HAQ) och den fysiska komponenten av

SF 36 större (p < 0,001) för kombinationsbehandling med adalimumab/metotrexat jämfört med

metotrexat eller adalimumab i monoterapi vid vecka 52. Detta resultat kvarstod vid vecka 104. Hos

de 250 patienter som fullföljde den öppna förlängningsstudien bibehölls förbättringarna av den

fysiska funktionen under 10 års behandling.

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA)

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i två studier (pJIA I och II) hos barn med aktiv

polyartikulär juvenil idiopatisk artrit som hade varierande debuttyper av JIA (mest frekvent var

reumatoid faktor-negativ eller -positiv polyartrit och utvidgad oligoartikulär JIA).

pJIA-I

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i en randomiserad, dubbelblind, multicenterstudie

med parallella grupper hos 171 barn (4-17 år gamla) med polyartikulär JIA. I den öppna

inledningsfasen (OL LI, open-label lead in phase) blev patienterna stratifierade till två grupper,

antingen MTX (metotrexat)-behandling eller inte MTX-behandling. Patienter som var i gruppen ”inte

MTX-behandling” var antingen naiva till eller hade slutat använda MTX minst två veckor före

administrering av studieläkemedlet. Patienterna kvarstod på stabila doser med NSAID och/eller

prednison (< 0,2 mg/kg/dag eller maximalt 10 mg/dag). I OL LI-fasen fick alla patienter 24 mg/m

upp till maximalt 40 mg adalimumab varannan vecka under 16 veckor. Fördelning av patienter efter

ålder och de minimum-, median- och maximala doser som administrerades under OL LI-fasen

presenteras i tabell 11.

Tabell 11: Fördelning av patienter avseende ålder och adalimumab doser som

administrerades under OL LI-fasen

Åldersgrupp

Antal patienter vid baslinjen

n (%)

Minimum-, median- och maximal dos

4 till 7 år

31 (18,1)

10, 20 och 25 mg

8 till 12 år

71 (41,5)

20, 25 och 40 mg

13 till 17 år

69 (40,4)

25, 40 och 40 mg

Patienter som uppvisade ett pediatriskt ACR 30-svar vid vecka 16 kvalificerades till att randomiseras

in i den dubbelblinda (DB) fasen och fick antingen adalimumab 24 mg/m

upp till maximalt 40 mg

eller placebo varannan vecka under ytterligare 32 veckor eller tills sjukdomsförsämring inträffade.

Kriterierna för sjukdomsförsämring definierades som en försämring med ≥ 30 % från baslinjen hos

≥ 3 av de 6 kriterierna för pediatrisk ACR, ≥ 2 aktiva leder och förbättring med > 30 % av inte fler än

1 av de 6 kriterierna. Efter 32 veckor eller vid sjukdomsförsämring kunde patienterna rekryteras till

den öppna förlängningsfasen.

Tabell 12: PedACR 30-svar i JIA-studien

Stratum

Utan MTX

OL-LI 16 veckor

Ped ACR 30-svar

(n/N)

94,1 % (80/85)

74,4 % (64/86)

Effekt

Dubbelblind 32 veckor

Adalimumab/MTX

(N = 38)

Placebo/MTX

(N = 37)

Adalimumab

(N = 30)

Placebo

(N = 28)

Sjukdomsförsämring

i slutet av vecka 32

(n/N)

36,8 % (14/38)

64,9 % (24/37)

43,3 % (13/30) 71,4 %

(20/28)

Mediantid till

sjukdomsförsämring

> 32 veckor

20 veckor

> 32 veckor

14 veckor

Ped ACR 30/50/70-svar vecka 48 var signifikant högre än hos de placebobehandlade patienterna

p = 0,015

p = 0,031

Bland de som svarade på behandlingen vid vecka 16 (n = 144) kvarstod de pediatriska ACR-svaren

(ACR 30/50/70/90) i upp till sex år i OLE-fasen hos patienter som fick adalimumab under hela

studien. Totalt 19 patienter, av vilka 11 var i åldersgruppen 4-12 år vid baslinjen och 8 av dem var i

åldersgrupp 13-17 år vid baslinjen, behandlades 6 år eller längre.

Det totala behandlingssvaret var generellt bättre och färre patienter utvecklade antikroppar då de

behandlades med kombinationen adalimumab och MTX jämfört med adalimumab enbart. Då man tar

dessa resultat under övervägande rekommenderas att Cyltezo används i kombination med MTX och

som monoterapi hos de patienter där MTX-användning är olämpligt (se avsnitt 4.2).

pJIA II

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i en öppen multicenterstudie hos 32 barn (2-< 4 år

eller 4 år och uppåt med vikten < 15 kg) med måttlig till allvarlig pågående polyartikulär JIA.

Patienterna fick 24 mg/m

kroppsytearea (BSA) av adalimumab upp till maximalt 20 mg varannan

vecka som en singeldos via subkutan injektion under minst 24 veckor. Under studien använde de

flesta patienterna samtidigt MTX. Ett fåtal rapporterade att de använda kortikosteroider eller

NSAIDs.

Vid vecka 12 och vecka 24 var PedACR 30-svaret 93,5 % respektive 90,0 %, då observerade data

användes. Andelen patienter med PedACR50/70/90 vid vecka 12 och vecka 24 var

90,3 %/61,3 %/38,7 % respektive 83,3 %/73,3 %/36,7 %. Bland de som svarade (Pediatric ACR 30)

vid vecka 24 (n = 27 av 30 patienter) bibehölls de pediatriska ACR 30-svaren i upp till 60 veckor

under OLE-fasen hos patienter som fick adalimumab under hela den perioden. Sammantaget

behandlades 20 patienter under 60 veckor eller längre.

Entesitrelaterad artrit

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie på

46 pediatriska patienter (6-17 år) med måttlig entesitrelaterad artrit. Patienterna randomiserades till

att antingen få 24 mg/m

kroppsyta adalimumab upp till maximalt 40 mg eller placebo varannan

vecka i 12 veckor. Den dubbelblindade perioden följdes av en öppen period där patienterna fick

24 mg/m

kroppsyta adalimumab upp till maximalt 40 mg varannan vecka subkutant i upp till

ytterligare 192 veckor. Det primära effektmåttet var den procentuella förändringen från baslinjen till

vecka 12 av antalet leder med aktiv artrit (svullnad som inte beror på deformitet eller leder med

inskränkt rörlighet plus smärta och/eller ömhet), vilket uppnåddes med en genomsnittlig procentuell

minskning på -62,6 % (medianvärde för procentuell förändring -88,9 %) hos patienterna i

adalimumab-gruppen jämfört med -11,6 % (median för procentuell förändring -50,0 %) hos

patienterna i placebogruppen. Förbättringen av antalet leder med aktiv artrit bibehölls under den

öppna perioden till och med vecka 156 för 26 av 31 (84 %) patienter i adalimumabgruppen som var

kvar i studien. Även om det inte var statistiskt signifikant, visade majoriteten av patienterna klinisk

förbättring i sekundära effektmått såsom antalet entesititer, antalet ömma leder, antalet svullna leder,

pediatriskt ACR 50-svar och pediatriskt ACR 70-svar.

Axial spondylartrit

Ankyloserande spondylit (AS)

Adalimumab 40 mg varannan vecka prövades på 393 patienter i två randomiserade, 24-veckors

dubbelblinda, placebokontrollerade studier på patienter med aktiv ankyloserande spondylit

(medelvärdet vid baslinjen för sjukdomens aktivitets-score [Bath Ankylosing Spondylitis Disease

Activity Index (BASDAI)] var 6,3 i alla grupper) som hade ett otillräckligt svar på konventionell

behandling. Sjuttionio (20,1 %) patienter behandlades samtidigt med sjukdomsmodifierande

antireumatiska läkemedel och 37 (9,4 %) patienter med glukokortikoider. Den blindade perioden

följdes av en period med öppen behandling, under vilken patienterna fick adalimumab 40 mg

subkutant varannan vecka under ytterligare upp till 28 veckor. Patienter (n = 215; 54,7 %) som inte

uppnådde ASAS 20 vid vecka 12 eller 16 eller 20 fick ”early escape” adalimumab 40 mg subkutant

varannan vecka som öppen behandling, och behandlades fortsättningsvis som non-responders i de

dubbelblinda statistiska analyserna.

I den större AS-studien I på 315 patienter visade resultaten en statistiskt signifikant förbättring av

tecken och symtom på ankyloserande spondylit hos patienter behandlade med adalimumab jämfört

med placebo. Ett signifikant svar sågs tidigast vid vecka 2 och bibehölls under 24 veckor

(se tabell 13).

Tabell 13:

Effektsvar i Placebokontrollerad AS-studie – Studie I Minskning av tecken och

symtom

Svar

Placebo

N = 107

Adalimumab

N = 208

ASAS

Vecka 2

16 %

42 %***

Vecka 12

21 %

58 %***

Vecka 24

19 %

51 %***

ASAS 50

Vecka 2

16 %***

Vecka 12

10 %

38 %***

Vecka 24

11 %

35 %***

ASAS 70

Vecka 2

7 %**

Vecka 12

23 %***

Vecka 24

24 %***

BASDAI

Vecka 2

20 %***

Vecka 12

16 %

45 %***

Vecka 24

15 %

42 %***

***,** Statistiskt signifikant vid p < 0,001, < 0,01 för alla jämförelser mellan adalimumab och placebo vid vecka 2, 12 och

Assessments in Ankylosing Spondylitis

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Adalimumab-behandlade patienter hade signifikant större förbättring vid vecka 12 av både SF36 och

Ankylosing Spondylitis Quality of Life Questionnaire (ASQoL), och förbättringen kvarstod till

vecka 24.

Liknande trender (inte alla statistiskt signifikanta) sågs i den mindre, randomiserade, dubbelblinda,

placebokontrollerade AS-studien II på 82 vuxna patienter med aktiv ankyloserande spondylit.

Axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i två randomiserade, dubbelblinda

placebokontrollerade studier hos patienter med icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA). Nr-

axSpA studie I utvärderade patienter med aktiv nr-axSpA. Nr-axSpA studie II var en

utsättningsstudie hos patienter med aktiv nr-axSpA som uppnådde remission under öppen behandling

med adalimumab.

Nr-axSpA studie I

Adalimumab 40 mg varannan vecka utvärderades hos 185 patienter i nr-axSpA studie I, en

randomiserad, 12 veckors dubbelblind, placebokontrollerad studie hos patienter med aktiv nr-axSpA

(medelvärde på baslinjen för sjukdomsaktivitet (Bath Ankylosing Spondylitis Activity Index

(BASDAI)) var 6,4 för patienter som behandlades med adalimumab och 6,5 för de som fick placebo)

och som ej hade svarat på eller var intoleranta mot ≥ 1 NSAID eller hade en kontraindikation mot

NSAID.

Trettiotre (18 %) av patienterna behandlades samtidigt med sjukdomsmodifierade antireumatiska

läkemedel och 146 (79 %) av patienterna med NSAID vid baslinjen. Den dubbelblinda perioden

följdes av en öppen period under vilken patienterna fick adalimumab 40 mg subkutant varannan

vecka i upp till ytterligare 144 veckor. Resultaten vecka 12 visade statistiskt signifikanta förbättringar

av tecken och symtom på aktiv nr-axSpA hos patienter behandlade med adalimumab jämfört med

placebo (tabell 14).

Tabell 14: Effektsvar i placebokontrollerade nr-axSpA studie I

Dubbelblind

Svar vid vecka 12

Placebo

N = 94

Adalimumab

N = 91

ASAS

15 %

36 %***

ASAS 20

31 %

52 %**

ASAS 5/6

31 %***

ASAS partiell remission

16 %*

BASDAI

15 %

35 %**

ASDAS

c,d,e

-0,3

-1,0***

ASDAS inaktiv sjukdom

24 %***

hs-CRP

d,f,g

-0,3

-4,7***

SPARCC

MRI sakroiliakaleder

-0,6

-3,2**

SPARCC MRI ryggrad

-0,2

-1,8**

Assessments of SpondyloArthritis international Society

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

genomsnittlig ändring från baslinjen

n = 91 placebo och n = 87 adalimumab

högkänsligt C-reaktivt protein (mg/L)

n = 73 placebo och n = 70 adalimumab

Spondyloarthritis Research Consortium of Canada

n = 84 placebo och adalimumab

n = 82 placebo och n = 85 adalimumab

***, **, * Statistiskt signifikant vid p < 0,001, < 0,01 respektive < 0,05, för alla jämförelser mellan adalimumab och placebo.

I den öppna förlängningsstudien bibehölls förbättringen av tecken och symtom med behandling med

adalimumab till och med vecka 156.

Hämmande av inflammation

En signifikant förbättring av tecken på inflammation, uppmätt som hs-CRP och MRI i både

sakroiliakaleder och ryggraden, bibehölls hos patienter som behandlats med adalimumab till och med

vecka 156 respektive vecka 104.

Livskvalitet och fysisk funktion

Hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion utvärderades med frågeformulären HAQ-S och SF-36.

Adalimumab visade statistiskt signifikanta förbättringar av HAQ-S totalvärde och SF-36 Physical

Component Score (PCS) från baslinjen till vecka 12 jämfört med placebo. Förbättringen av

hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion bibehölls under den öppna förlängningsstudien till och

med vecka 156.

Nr-axSpA studie II

673 patienter med aktiv nr-axSpA (medelvärdet vid baslinjen för sjukdomens aktivitets-score [Bath

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] var 7,0) som hade ett otillräckligt svar på

≥ 2 NSAIDs, en intolerans mot eller en kontraindikation mot NSAIDs, påbörjade den öppna perioden

av nr-axSpA studie II under vilken de fick adalimumab 40 mg varannan vecka i 28 veckor. Dessa

patienter hade också objektiva tecken på inflammation i sakroiliakaleden eller ryggraden på MR eller

förhöjda hs-CRP-värden. Patienter som uppnådde bibehållen remission i minst 12 veckor (N=305)

(ASDAS < 1,3 vid veckorna 16, 20, 24 och 28) under den öppna perioden randomiserades sedan för

att få antingen fortsatt behandling med adalimumab 40 mg varannan vecka (N=152) eller placebo

(N=153) under ytterligare 40 veckor i en dubbelblind, placebokontrollerad period (total

studieduration var 68 veckor). Patienter som fick ett skov under den dubbelblinda perioden fick

rescue-behandling adalimumab 40 mg varannan vecka i minst 12 veckor.

Den primära endpointen för effekt i studien var andelen patienter som inte fick något skov vid

vecka 68 i studien. Skov definierades som ASDAS ≥ 2,1 vid två på varandra följande besök med fyra

veckors mellanrum. En signifikant större andel patienter som fick adalimumab hade inga

försämringsskov under den dubbelblinda perioden jämfört med de som fick placebo (70,4 % vs

47,1 %, p<0,001) (Figur 1).

Figur 1:

Kaplan-Meier-kurva som summerar tid till skov i nr-axSpA studie II

Adalimumab

Obs: P = placebo (antal i riskzonen (skov)); A = adalimumab (antal i riskzonen (skov)).

Av de 68 patienter som fick ett skov i utsättningsgruppen, fullföljde 65 patienter den 12 veckor

långa rescue-behandling med adalimumab. Av dessa hade 37 (56,9 %) patienter återfått remission

(ASDAS < 1.3) efter 12 veckor efter att man återupptagit den öppna behandlingen.

Vid vecka 68 uppvisade patienter som fått kontinuerlig adalimumabbehandling statistisk

signifikanta förbättringar av tecken och symtom på aktiv nr-axSpA jämfört med patienter i

utsättningsgruppen under den dubbelblinda perioden av studien (tabell 15).

Tabell 15:

Effektsvar i placebokontrollerade perioden i nr-axSpA studie II

Dubbelblind

Svar vid vecka 68

Placebo

N = 153

Adalimumab

N = 152

ASAS

47,1 %

70, 4 %***

ASAS

45,8 %

65,8 %***

ASAS

partiell remission

26,8 %

42,1 %**

ASDAS

inaktiv sjukdom

33,3 %

57,2 %***

Delvist skov

64,1 %

40,8 %***

Assessment of SpondyloArthritis international Society

Baslinjen definieras som när den öppna perioden startades, när patienter har aktiv sjukdom.

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

Delvist skov definieras som ASDAS ≥ 1,3 men < 2,1 vid två på varandra besök.

***, **

Statistisk signifikant vid p < 0,001 respektive < 0,01, för alla jämförelser mellan adalimumab

och placebo.

Psoriasisartrit

Administrering av 40 mg adalimumab varannan vecka till patienter med måttlig till svår aktiv

psoriasisartrit studerades i två placebokontrollerade studier, PsA-studie I och II. I PsA-studie I

behandlades 313 vuxna patienter med otillräckligt svar på behandling med icke-steroida anti-

inflammatoriska läkemedel, av vilka cirka 50 % stod på metotrexat, under 24 veckor. PsA-studie II

behandlade 100 patienter med otillräckligt svar på behandling med DMARD under 12 veckor. När

båda studierna hade avslutats påbörjade 383 patienter den öppna förlängningsstudien, där 40 mg

adalimumab administrerades varannan vecka.

P g a det låga antalet studerade patienter finns det inte tillräckligt med bevis för adalimumabs effekt

på patienter med ankyloserande spondylitliknande psoriasisartropati.

Tabell 16: ACR-svar i placebo-kontrollerade psoriasisartrit-studier (% av patienter)

PsA-studie I

PsA-studie II

Svar

Placebo

N = 162

Adalimumab

N = 151

Placebo

N = 49

Adalimumab

N = 51

ACR 20

Vecka 12

14 %

58 %***

16 %

39 %*

Vecka 24

15 %

57 %***

ACR 50

Vecka 12

36 %***

25 %***

Vecka 24

39 %***

ACR 70

Vecka 12

20 %***

14 %*

Vecka 24

23 %***

p < 0,001 för alla jämförelser mellan adalimumab och placebo

p < 0,05 för alla jämförelser mellan adalimumab och placebo

ej tillämpbart

ACR-resultaten i PsA-studie I var likvärdiga med och utan samtidig metotrexatbehandling. ACR-

svaren bibehölls i den öppna förlängningsstudien i upp till och med 136 veckor.

Radiografiska förändringar utvärderades i psoriasisartrit-studierna. Röntgenundersökning av händer,

handleder och fötter gjordes vid baslinje och vecka 24 under den dubbelblinda perioden då

patienterna fick adalimumab eller placebo och vid vecka 48 då alla patienterna fick adalimumab

under den öppna delen av studien. En modifierad Total Sharp Score (mTSS) användes, som

inkluderade distala interfalengeala leder (d.v.s. inte identisk med TSS som används för reumatoid

artrit).

Behandling med adalimumab reducerade progressionshastigheten av perifera ledskador jämfört med

placebobehandling uppmätt som förändring från baslinjen av mTSS (medel + SD) 0,8 ± 2,5 i

placebogruppen (vid vecka 24) jämfört med 0,0 ± 1,9; p < 0,001) i adalimumab-gruppen

(vid vecka 48).

Hos adalimumab-behandlade patienter utan radiografisk progression från baslinje till

vecka 48 (n = 102) sågs fortfarande ingen radiografisk progression hos 84 % fram till och med

behandlingsvecka 144.

Adalimumab-behandlade patienter uppvisade statistiskt signifikanta förbättringar i fysisk funktion

som mättes med HAQ och Short Form Health Survery (SF 36) jämfört med placebo vid vecka 24.

Förbättrad fysisk funktion bibehölls i den öppna förlängningsstudien fram till och med vecka 136.

Psoriasis

Adalimumabs säkerhet och effekt studerades hos vuxna patienter med kronisk plackpsoriasis (≥ 10 %

BSA = Body Surface Area engagemang och Psoriasis Area och Severity Index (PASI) ≥ 12 eller

≥ 10) som var aktuella för systembehandling eller ljusbehandling i randomiserade, dubbelblinda

studier. Av de patienter som påbörjade Psoriasis studie I och II hade 73 % tidigare fått

systembehandling eller ljusbehandling. Adalimumabs säkerhet och effekt studerades även hos vuxna

patienter med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis med samtidig hand- och/eller fotpsoriasis som

var aktuella för systembehandling i en randomiserad dubbelblindad studie (Psoriasis studie III).

Psoriasis studie I (REVEAL) utvärderade 1212 patienter under tre behandlingsperioder. Under

period A fick patienterna placebo eller adalimumab med en startdos på 80 mg följt av 40 mg

varannan vecka som påbörjades en vecka efter startdosen. Efter 16 veckors behandling fick de

patienter som uppnådde minst PASI 75 (förbättring av PASI med minst 75 % jämfört med

baslinje/utgångsvärdet) gå in i period B och fick ”öppen behandling” med 40 mg adalimumab

varannan vecka. Patienter som bibehöll ≥ PASI 75 vid vecka 33 och som ursprungligen

randomiserades till aktiv behandling under Period A rerandomiserades i period C till 40 mg

adalimumab varannan vecka eller placebo i ytterligare 19 veckor. För alla behandlingsgrupper var

medelvärdet på baslinjen PASI 18,9 och värdet på baslinjen för PGA varierade från ”måttlig” (53 %

av de inkluderade patienterna) till ”svår” (41 %) till ”mycket svår” (6 %).

Psoriasis studie II (CHAMPION) jämförde säkerhet och effekt av adalimumab jämfört med

metotrexat (MTX) och placebo hos 271 patienter. Patienterna fick placebo eller en startdos av MTX

7,5 mg följt av dosökningar fram till vecka 12, upp till en maxdos på 25 mg eller en startdos på

80 mg adalimumab följt av 40 mg varannan vecka (påbörjas en vecka efter startdosen) i 16 veckor.

Det finns inga data som jämför adalimumab och MTX efter 16 veckors behandling. Patienter som

fick MTX och som uppnådde ett ≥ PASI 50-svar vid vecka 8 och/eller 12 fick inga ytterligare

doshöjningar. För alla behandlingsgrupper var medelvärdet på baslinjen PASI 19,7 och värdet på

baslinjen för Physician’s Global Assessment (PGA) varierade från ”mild” (< 1 %) till ”måttlig”

(48 %) till ”svår” (46 %) till ”mycket svår” (6 %).

Patienter som deltog i alla fas II- och fas III-psoriasisstudier kunde rekryteras till en öppen

förlängningsstudie, där adalimumab gavs i minst ytterligare 108 veckor.

I Psoriasisstudie I och II var ett primärt effektmått andelen patienter som uppnådde ett PASI 75-svar

från baslinjen vid vecka 16 (se tabell 17 och 18).

Tabell 17: Ps-studie I

(REVEAL) Effektresultat vid

16 veckor

Placebo

N = 398

n (%)

Adalimumab 40 mg varannan

vecka

N = 814

n (%)

≥ PASI 75

26 (6,5)

578 (70,9)

PASI 100

3 (0,8)

163 (20,0)

PGA: Utläkt/minimal

17 (4,3)

506 (62,2)

Procent av patienter som uppnådde PASI75 beräknades som en centerjusterad frekvens

p < 0,001, adalimumab jämfört med placebo

Tabell 18: Ps-studie II (CHAMPION) effektresultat vid 16 veckor

Placebo

N = 53

n (%)

MTX

N = 110

n (%)

Adalimumab 40 mg

varannan vecka

N = 108

n (%)

≥ PASI 75

10 (18,9)

39 (35,5)

86 (79,6)

a, b

PASI 100

1 (1,9)

8 (7,3)

18 (16,7)

c, d

PGA: Utläkt/minimal

6 (11,3)

33 (30,0)

79 (73,1)

a, b

p < 0,001 adalimumab jämfört med placebo

p < 0,001 adalimumab jämfört med metotrexat

p < 0,01 adalimumab jämfört med placebo

p < 0,05 adalimumab jämfört med metotrexat

I psoriasisstudie I upplevde 28 % av patienterna som hade PASI 75 och som randomiserades om till

placebo vecka 33 ”förlust av adekvat svar” jämfört med 5 % av dem som fortsatte med adalimumab,

p < 0,001, (PASI-poäng efter vecka 33 och framåt eller före vecka 52 som resulterade i ett < PASI

50 jämfört med baslinjen med minst 6 poängs ökning av PASI jämfört med vecka 33). Av de

patienter som inte längre svarade efter förnyad randomisering till placebo och som sedan påbörjade

en öppen förlängningsstudie återfick 38 % (25/66) och 55 % (36/66) PASI 75 efter 12 respektive

24 veckor efter återinsatt behandling.

Totalt 233 patienter som hade ett PASI 75-svar vid vecka 16 och vecka 33 fick kontinuerlig

adalimumabbehandling i 52 veckor i Psoriasisstudie I och fortsatte med adalimumab i den öppna

förlängningsstudien. Terapisvar med PASI 75 och PGA med värdena ”utläkt” eller ”minimal” hos

dessa patienter var 74,7 % respektive 59,0 % efter ytterligare 108 veckor av öppen behandling (totalt

160 veckor). I en analys där alla patienter som lämnade studien på grund av biverkningar eller brist

på effekt eller som dosökade räknades som non-responders var PASI 75-svar och PGA-värde

”utläkt” eller ”minimal” hos dessa patienter 69,6 % respektive 55,7 % efter ytterligare 108 veckor av

öppen behandling (totalt 160 veckor).

Totalt 347 stabila responders deltog i en utsättnings- och återbehandlingsutvärdering i en öppen

förlängningsstudie. Under utsättningssperioden kom symtom på psoriasis succesivt tillbaka med en

mediantid till återfall (försämring till PGA-värde "måttlig" eller ”sämre”) på ungefär 5 månader.

Ingen av dessa patienter upplevde bakslag under utsättningsperioden. Totalt 76,5 % (218/285) av

patienterna som gick in i återbehandlingsperioden hade ett PGA-värde på "utläkt" eller "minimal"

efter 16 veckors återbehandling, oavsett om de hade haft återfall under behandlingsuppehållet eller ej

(69,1 %[123/178] och 88,8 % [95/107] för patienter som fick återfall respektive de som inte fick

återfall under utsättningsperioden.) Biverkningsprofilen under återbehandling liknade den som sågs

före utsättandet.

Signifikant förbättring vid vecka 16 från baslinjen jämfört med placebo (studie I och II) och MTX

(studie II) visades med DLQI (Dermatology Life Quality Index). I studie I var den sammanräknade

förbättringen av den fysiska och mentala komponenten av SF-36 också signifikant jämfört med

placebo.

I en öppen förlängningsstudie för patienter som ökade dosen från 40 mg varannan vecka till 40 mg

varje vecka, beroende på ett PASI-svar under 50 %, uppnådde 26,4 % (92/349) och 37,8 % (132/349)

av patienterna PASI 75 respons vid vecka 12 respektive vecka 24.

Psoriasisstudie III (REACH) jämförde adalimumabs säkerhet och effekt med placebo hos

72 patienter med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis och hand- och/eller fotpsoriasis. Patienterna

fick placebo eller en startdos på adalimumab på 80 mg följt av 40 mg varannan vecka som

påbörjades en vecka efter startdosen i 16 veckor. Vid vecka 16 hade en större, statistiskt signifikant,

grupp av patienter som fått adalimumab nått ett PGA-värde på ”utläkt” eller ”minimal” för händer

och/eller fötter jämfört med patienter som fått placebo (30,6 % vs 4,3 %, respektive [P = 0,014]).

Psoriasis studie IV jämförde effekt och säkerhet av adalimumab jämfört med placebo hos 217 vuxna

patienter med måttlig till svår nagelpsoriasis. Patienterna fick en startdos på 80 mg adalimumab följt

av 40 mg varannan vecka (med start en vecka efter startdosen) eller placebo under 26 veckor följt av

en öppen förlängningsstudie med adalimumab-behandling i ytterligare 26 veckor. För bedömning av

graden av nagelpsoriasis användes Modified Nail Psoriasis Severity Index (mNAPSI), Physician’s

Global Assessment of Fingernail Psoriasis (PGA-F) och Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI)

(se tabell 19). Adalimumab visade på en fördelaktig behandlingseffekt hos patienter med

nagelpsoriasis med olika grad av hudinvolvering (BSA ≥ 10 % (60 % av patienterna) och BSA

< 10 % och ≥ 5 % (40 % av patienterna)).

Tabell 19: Ps-studie IV Effektresultat vid 16, 26 och 52 veckor

Effektmått

Vecka 16

Placebokontrollerad

Vecka 26

Placebokontrollerad

Vecka 52

Öppen

förlängningsstudi

Placebo

N = 108

Adalimumab

40 mg

varannan

vecka

N = 109

Placebo

N = 108

Adalimumab

40 mg

varannan

vecka

N = 109

Adalimumab

40 mg varannan

vecka

N = 80

≥ mNAPSI 75

26,0

46,6

65,0

PGA-F

utläkt/minimal

och ≥ 2-gradig

förbättring

29,7

48,9

61,3

Procentuell

skillnad i total

fingernagel

NAPSI (%)

-7,8

-44,2

-11,5

-56,2

-72,2

p < 0,001, adalimumab vs. placebo

Adalimumab -behandlade patienter visade statistiskt signifikant förbättring i DLQI vid

vecka 26 jämfört med placebo.

Pediatriska patienter med plackpsoriasis

Effekten av adalimumab utvärderades i en randomiserad, dubbelblind, kontrollerad studie med

114 pediatriska patienter från 4 års ålder med svår kronisk plackpsoriasis (definierad som

PGA ≥ 4 eller > 20 % BSA-engagemang eller > 10 % BSA-engagemang med mycket tjocka lesioner

eller PASI ≥ 20 eller ≥ 10 med kliniskt relevant involvering av ansiktet, genitalierna eller

händer/fötter) som inte kontrollerats tillfredställande med topikal behandling och solbehandling eller

ljusbehandling.

Patienterna fick adalimumab 0,8 mg/kg varannan vecka (upp till 40 mg), 0,4 mg/kg varannan vecka

(upp till 20 mg) eller metotrexat 0,1-0,4 mg/kg varje vecka (upp till 25 mg). Vid vecka 16 hade

patienter som randomiserats till adalimumab 0,8 mg/kg haft en större positiv klinisk respons (PASI

75) än de som randomiserats till 0,4 mg/kg varannan vecka eller metotrexat.

Tabell 20: Effektresultat för pediatriska patienter med plackpsoriasis vid vecka 16

N = 37

Adalimumab 0,8 mg/kg

varannan vecka

N = 38

PASI 75

12 (32,4 %)

22 (57,9 %)

PGA: Utläkt/minimal

15 (40,5 %)

23 (60,5 %)

MTX = metotrexat

p = 0,027; adalimumab 0,8 mg/kg jämfört med MTX

p = 0,083; adalimumab 0,8 mg/kg jämfört med MTX

För patienter som uppnådde PASI 75 och PGA ”utläkt” eller ”minimal” stoppades behandlingen i

upp till 36 veckor och patienterna monitorerades för sjukdomsåterfall (förvärrande av PGA med

åtminstone 2 grader). Patienterna återinsattes sedan på adalimumab 0,8 mg/kg varannan vecka i

ytterligare 16 veckor och effektresultaten var liknande den tidigare dubbelblindade perioden;

PASI 75-svar på 78,9 % (15 av 19 patienter) och PGA ”utläkt” eller ”minimal” på 52,6 %

(10 av 19 patienter).

I den öppna förlängningen av studien kvarstod responsen PASI 75 och PGA ”utläkt” eller ”minimal”

i upp till 52 veckor utan någon ytterligare påverkan av säkerhetsprofilen.

Hidradenitis suppurativa

Adalimumabs säkerhet och effekt utvärderades i randomiserade, dubbelblindade,

placebokontrollerade studier och i en öppen förlängningstudie hos vuxna patienter med måttlig till

svår hidradenitis suppurativa (HS) som var intoleranta mot, hade en kontraindikation mot eller

otillräckligt svar efter en minst 3 månader lång behandling med systemisk antibiotika. Patienterna i

HS-I och HS-II hade Hurely Stage II eller III med minst 3 abscesser eller inflammerade noduli.

I studie HS-I (PIONEER I) utvärderades 307 patienter under 2 behandlingsperioder. I period A fick

patienterna placebo eller adalimumab med en startdos på 160 mg vid vecka 0 och 80 mg vid

vecka 2 och 40 mg varje vecka från vecka 4 till vecka 11. Samtidig behandling med antibiotika var

inte tillåtet under studien. Efter 12 veckors behandling omrandomiserades patienter som fått

adalimumab i period A in i period B till 1 av 3 behandlingsgrupper (adalimumab 40 mg varje vecka,

adalimumab 40 mg varannan vecka eller placebo från vecka 12 till vecka 35). Patienter som hade

randomiserats till placebo i period A fick adalimumab 40 mg varje vecka i period B.

I studien HS-II (PIONEER II) utvärderades 326 patienter under 2 behandlingsperioder. I period A

fick patienterna placebo eller adalimumab med en startdos på 160 mg vid vecka 0 och 80 mg vid

vecka 2 och 40 mg varje vecka från vecka 4 till vecka 11. 19,3 % av patienterna hade fortsatt

basbehandling med oral antibiotika under studien. Efter 12 veckors behandling omrandomiserades

patienter som fått adalimumab i period A in i period B till 1 av 3 behandlingsgrupper (adalimumab

40 mg varje vecka, adalimumab 40 mg varannan vecka eller placebo från vecka 12 till vecka 35).

Patienter som randomiserats till placebo i period A fick placebo i period B.

Patienter som deltog i studierna HS-I och HS-II var aktuella för att delta i en öppen

förlängningsstudie där 40 mg adalimumab administrerades varje vecka. Genomsnittlig exponering i

hela adalimumabpopulationen var 762 dagar. Under alla 3 studierna använde patienterna topikala

antiseptiska medel dagligen.

Kliniskt svar

Minskning av inflammerade lesioner och prevention av försämring av abscesser och vätskande fistlar

utvärderades med Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR; åtminstone 50 % minskning

av totalt antal abscesser och inflammerade noduli utan ökning av antal abscesser och av antal

vätskande fistlar jämfört med baslinjen). Minskning av HS-relaterad hudsmärta utvärderades med en

numerisk graderingsskala (Numeric Rating Scale) hos patienter som gick in i studien med en baslinje

på 3 eller högre på en 11-gradig skala.

Vid vecka 12 hade en signifikant högre andel av patienterna som behandlats med adalimumab

jämfört med placebo uppnått HiSCR. Vid vecka 12 hade en signifikant högre andel av patienterna i

studie HS-II upplevt en klinisk relevant minskning av HS-relaterad hudsmärta (se tabell 21).

Patienter som behandlats med adalimumab hade en signifikant lägre risk för försämring av

sjukdomen under den initiala behandlingsperioden på 12 veckor.

Tabell 21: Effektresultat vid 12 veckor, HS-studie I och II

HS-studie I

HS-studie II

Placebo

Adalimumab

40 mg

Varje vecka

Placebo

Adalimumab

40 mg

Varje vecka

Hidradenitis

Suppurativa

Clinical Response

(HiSCR)

N = 154

40 (26,0 %)

N = 153

64 (41,8 %) *

N = 163

45 (27,6 %)

N = 163

96 (58,9 %) ***

≥ 30 %

minskning av

hudsmärta

N = 109

27 (24,8 %)

N = 122

34 (27,9 %)

N = 111

23 (20,7 %)

N = 105

48 (45,7 %) ***

p < 0,05, *** p < 0,001, adalimumab jämfört med placebo

Hos alla randomiserade patienter

Hos patienter med en baslinje för HS-relaterad hudsmärta som var ≥ 3 baserat på den numeriska graderingsskalan

(Numeric Rating Scale) 0-10; 0 = ingen hudsmärta, 10 = obeskrivlig hudsmärta

Behandling med adalimumab 40 mg varje vecka minskade signifikant risken för försämring av

abscesser och vätskande fistlar. Under de första 12 veckorna av studierna HS-I och HS-II upplevde

ungefär dubbelt så många patienter i placebogruppen, jämfört med adalimumab-gruppen, en

försämring av abscesser (23,0 % respektive 11,4 %) och vätskande fistlar (30,0 % respektive

13,9 %).

Större förbättringar vid vecka 12 från baslinjen jämfört med placebo uppvisades i den hudspecifika

hälsorelaterade livskvaliteten mätt med Dermatology Life Quality Index (DLQI; studierna HS-I och

HS-II), patient global satisfaction med medicinsk behandling som uppmätts via Treatment

Satisfaction Questionnaire (TSQM; studierna HS-I och HS-II) och fysisk hälsa enligt physical

component summary score SF-36 (studie HS-I).

Hos patienter som åtminstone delvis svarat på adalimumab 40 mg varje vecka vid vecka 12 uppnådde

fler patienter HiSCR vid vecka 36 om behandling med adalimumab varje vecka fortsatte, jämfört

med patienter vars dosering reducerades till varannan vecka eller hos patienter där behandlingen

avbröts (se tabell 22).

Tabell 22:

Andel patienter

a

som uppnått HiSCR

b

vid vecka 24 och 36 efter ändrad

behandling från adalimumab varje vecka vid vecka 12

Placebo

(avbruten behandling)

N = 73

Adalimumab 40 mg

varannan vecka

N = 70

Adalimumab 40 mg

varje vecka

N = 70

Vecka 24

24 (32,9 %)

36 (51,4 %)

40 (57,1 %)

Vecka 36

22 (30,1 %)

28 (40,0 %)

39 (55,7 %)

Patienter som åtminstone delvis svarat på adalimumab 40 mg varje vecka efter 12 veckors behandling

Patienter som uppfyllt protokollspecifika kriterier för uteblivet svar eller inte uppvisat någon förbättring var tvungna att

uteslutas från studien och räknades som icke-responders

Hos patienter som delvis svarat vid vecka 12, och som behandlats kontinuerligt med adalimumab

varje vecka, var HiSCR vid vecka 48 68,3 % och vid vecka 96 65,1 %. Inga nya fynd avseende

säkerhet fastställdes vid längre tids behandling med adalimumab 40 mg per vecka i 96 veckor.

Hos patienter i studierna HS-I och HS-II där behandling med adalimumab avbröts vid vecka 12 var

HiSCR vid vecka 12 efter återinsättande av adalimumab 40 mg varje vecka tillbaka vid liknande

nivåer som innan behandlingen avbröts (56,0 %).

Ungdomar med hidradenitis suppurativa

Det finns inga kliniska studier med adalimumab hos ungdomar med HS. Effekten av adalimumab för

behandling av ungdomar med HS predikteras baserat på den påvisade effekten samt sambandet

mellan exponering och behandlingssvar hos vuxna HS-patienter och sannolikheten att

sjukdomsprogression, patofysiologi och läkemedelseffekt är väsentligen lik den hos vuxna vid

samma exponeringsnivå. Säkerheten för den rekommenderade adalimumabdoseringen hos ungdomar

med HS är baserad på säkerhetsprofilen för adalimumab för både vuxen- och barn-indikationerna vid

liknande eller mer frekvent dosering (se avsnitt 5.2).

Crohns sjukdom

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades hos över 1500 patienter med måttlig till svår aktiv

Crohns sjukdom (Crohns sjukdom aktivitetsindex (CDAI) ≥ 220 och ≤ 450) i randomiserade,

dubbelblinda, placebokontrollerade studier. Samtidig behandling med stabila doser av

aminosalicylater, kortikosteroider och/eller immunomodulerande medel tilläts och

80 % av patienterna fortsatte med minst ett av dessa läkemedel.

Induktion av klinisk remission (definierad som CDAI < 150) utvärderades i två studier, CD-studie I

(CLASSIC I) och CD-studie II (GAIN). I CD-studie I randomiserades 299 TNF-antagonistnaiva

patienter till en av fyra behandlingsgrupper; placebo vid vecka 0 och 2, 160 mg adalimumab vid

vecka 0 och 80 mg vid vecka 2, 80 mg vid vecka 0 och 40 mg vid vecka 2 samt 40 mg vid

vecka 0 och 20 mg vid vecka 2. I CD-studie II randomiserades 325 patienter som hade slutat svara på

behandling med eller var intoleranta mot infliximab till behandling med antingen 160 mg

adalimumab vid vecka 0 och 80 mg vid vecka 2 eller placebo vid veckorna 0 och 2. De patienter som

inte svarade primärt uteslöts från studierna och därför utvärderades dessa patienter inte ytterligare.

Bibehållande av klinisk remission utvärderades i CD-studie III (CHARM). I CD-studie III fick

854 patienter öppen behandling med 80 mg vid vecka 0 och 40 mg vid vecka 2. Vid

vecka 4 randomiserades patienterna till 40 mg varannan vecka, 40 mg varje vecka eller placebo med

en total studielängd av 56 veckor. Patienter med kliniskt svar (sänkning av CDAI ≥ 70) vid

vecka 4 stratifierades och analyserades separat från de som inte hade svarat kliniskt vid vecka 4.

Nedtrappning av kortikosteroider tilläts efter vecka 8.

CD-studie I och CD-studie II induktion av remission och behandlingssvar visas i tabell 23.

Tabell 23: Induktion av klinisk remission och svar (% av patienter)

CD-studie I: Infliximabnaiva

patienter

CD-studie II: Infliximab-

erfarna patienter

Placebo

N = 74

Adalimumab

80/40 mg

N = 75

Adalimumab

160/80 mg

N = 76

Placebo

N = 166

Adalimumab

160/80 mg

N = 159

Vecka 4

Klinisk remission

12 %

24 %

36 %*

21 %*

Kliniskt svar (CR-100)

24 %

37 %

49 %**

25 %

38 %**

Alla p-värden är parvisa jämförelser mellan proportionen för adalimumab jämfört med placebo

p < 0,001

p < 0,01

Liknande remissionsnivåer sågs för induktionsregimerna 160/80 mg och 80/40 mg vid vecka 8 och

biverkningar sågs oftare i 160/80 mg gruppen.

Vid vecka 4 i CD-studie III hade 58 % (499/854) av patienterna svarat kliniskt och utvärderades i den

primära analysen. Av de som hade svarat kliniskt vid vecka 4 hade 48 % tidigare exponerats för

annan TNF-antagonist. Längden på remission och behandlingssvar presenteras i tabell 24.

Resultat avseende klinisk remission var relativt konstant oberoende av tidigare TNF-

antagonistexponering.

Sjukdomsrelaterad sjukhusinläggning och kirurgiska ingrepp var signifikant lägre hos adalimumab-

patienter jämfört med placebo vid vecka 56.

Tabell 24: Längden på klinisk remission och svar (% av patienter)

Placebo

40 mg adalimumab

varannan vecka

40 mg adalimumab

varje vecka

Vecka 26

N = 170

N = 172

N = 157

Klinisk remission

17 %

40 %*

47 %*

Kliniskt svar (CR-100)

27 %

52 %*

52 %*

Patienter i steroidfri

remission

i >= 90 dagar

3 % (2/66)

19 % (11/58)**

15 % (11/74)**

Vecka56

N = 170

N = 172

N = 157

Klinisk remission

12 %

36 %*

41 %*

Kliniskt svar (CR-100)

17 %

41 %*

48 %*

Patienter i steroidfri

remission

i >= 90 dagar

5 % (3/66)

29 % (17/58)*

20 % (15/74)**

p < 0,001 för adalimumab jämfört med placebo i parvisa jämförelse av propotioner

** p < 0,02 för adalimumab jämfört med placebo i parvisa jämförelse av propotioner

Av dem som fick kortikosteroider vid baslinje

Av de patienter som inte hade svarat vid vecka 4 hade 43 % av adalimumab-behandlade patienter

svarat vid vecka 12, jämfört med 30 % av placebobehandlade patienter. Dessa resultat talar för att

vissa patienter som inte har svarat vid vecka 4 kan ha nytta av behandling fram till vecka 12.

Behandling som fortsätter efter vecka 12 resulterade inte in någon märkbar förhöjd svarsfrekvens

(se avsnitt 4.2).

117/276 patienter från CD-studie I och 272/777 patienter från CD-studierna II och III följdes under

minst 3 års öppen adalimumab-behandling. 88 respektive 189 patienter fortsatte att vara i remission.

Ett kliniskt svar (CR-100) bibehölls hos 102 respektive 233 patienter.

Livskvalitet

I CD-studie I och II uppnåddes signifikant förbättring av totalpoäng i det sjukdomsspecifika

frågeformuläret för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBDQ) vid vecka 4 hos patienter som

randomiserats till adalimumab 80/40 mg och 160/80 mg jämfört med placebo och sågs vid

vecka 26 och 56 i CD-studie III liksom i de adalimumab-behandlade grupperna jämfört med

placebogruppen.

Pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Adalimumab utvärderades i en randomiserad, dubbelblind klinisk multicenterprövning utformad för

att utvärdera effekt och säkerhet av induktions- och underhållsbehandling med doser beroende av

kroppsvikt (< 40 kg eller ≥ 40 kg) hos 192 pediatriska patienter i åldern mellan 6 och 17 år med

måttlig till svår Crohns sjukdom (CD) definierad som Pediatrisk Crohns sjukdomsaktivitetsindex

(PCDAI)-score > 30. Patienterna måste ha fallerat på konventionell behandlingsterapi (inklusive en

kortikosteroid och/eller en immunmodulator) för CD. Patienterna kunde också ha slutat svara eller

varit intoleranta mot infliximab.

Alla patienterna fick öppen induktionsbehandling med en dosering baserad på deras kroppsvikt vid

baslinjen; 160 mg vid vecka 0 och 80 mg vid vecka 2 för patienter > 40 kg och 80 mg och 40 mg vid

respektive tillfälle för patienter < 40 kg.

Vid vecka 4 randomiserades patienterna 1:1 baserat på sin kroppsvikt vid denna tidpunkt till

underhållsbehandling, antingen i Lågdos eller Standarddos, som visas i tabell 25.

Tabell 25: Underhållsbehandling

Patientvikt

Lågdos

Standarddos

< 40 kg

10 mg varannan vecka

20 mg varannan vecka

≥ 40 kg

20 mg varannan vecka

40 mg varannan vecka

Effektresultat

Det primära effektmåttet för studien var klinisk remission vid vecka 26, definierad som PCDAI-

score ≤ 10.

Klinisk remission och kliniskt svar (definierat som en sänkning av PCDAI score med minst

15 punkter från baslinjen) presenteras i tabell 26. Utsättning av kortikosteroider eller

immunomodulatorer presenteras i tabell 27.

Tabell 26: Pediatrisk CD studie PCDAI Klinisk remission och svar

Standarddos 40/20 mg

varannan vecka

N = 93

Lågdos 20/10 mg

varannan vecka

N = 95

P värde*

Vecka 26

Klinisk remission

38,7 %

28,4 %

0,075

Kliniskt svar

59,1 %

48,4 %

0,073

Vecka 52

Klinisk remission

33,3 %

23,2 %

0,100

Kliniskt svar

41,9 %

28,4 %

0,038

p-värde för standarddos jämfört med lågdos.

Tabell 27:

Pediatrisk CD studie Utsättning av kortikosteroider eller immunomodulerare

och fistelremission

Standarddos

40/20 mg

varannan vecka

Lågdos

20/10 mg

varannan vecka

P värde

1

Utsättning av

kortikosteroider

N = 33

N = 38

Vecka 26

84,8 %

65,8 %

0,066

Vecka 52

69,7 %

60,5 %

0,420

Utsättning av

immunomodulerare

2

N = 60

N = 57

Vecka 52

30,0 %

29,8 %

0,983

Fistelremission

3

N = 15

N = 21

Vecka 26

46,7 %

38,1 %

0,608

Vecka 52

40,0 %

23,8 %

0,303

p-värde för standarddos jämfört med lågdos.

Immunosupprimerande behandling kunde endast avbrytas vid eller efter vecka 26 av prövaren om patienten ej nådde

kriteriet för klinisk respons.

definierad som stängning av alla fistlar som var öppna vid baslinjen under minst 2 efterföljande post-baselinje besök.

Statistiskt signifikanta ökningar (förbättringar) från baslinje till vecka 26 och 52 av

kroppsmasseindex och längdtillväxt observerades för både behandlingsgrupperna.

Statistiskt signifikanta ökningar (förbättringar) från baslinje observerades hos båda

behandlingsgrupperna för livskvalitetsparametrarna (inklusive IMPACT III).

Ett hundra patienter (n = 100) från den pediatriska CD-studien fortsatte in i en oblindad långtids-

förlängningsstudie. Efter 5 år med adalimumabterapi var 74,0 % (37/50) av de kvarvarande

50 patienterna i studien fortfarande i klinisk remission, och 92,0 % (46/50) av patienterna visade

fortfarande på kliniskt svar enligt PCDAI.

Ulcerös kolit

Säkerheten och effekten för multipeldoser av adalimumab utvärderades hos vuxna patienter med

måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (”Mayo-score” 6 till 12 med endoskopisk subscore 2 till 3) i

randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier.

I studie UC-I randomiserades 390 TNF-antagonistnaiva patienter till att få antingen placebo

vecka 0 och 2, 160 mg adalimumab vecka 0 följt av 80 mg vecka 2 eller 80 mg vecka 0 följt av

40 mg vecka 2. Efter vecka 2 fick patienterna i de två grupperna med adalimumab 40 mg varannan

vecka. Klinisk remission (definierad som ”Mayo-score” ≤ 2 utan någon subscore> 1) bedömdes

vecka 8.

I studie UC-II fick 248 patienter 160 mg vecka 0, 80 mg vecka 2 och 40 mg varannan vecka därefter

och 246 patienter fick placebo. Kliniska resultat bedömdes med avseende på induktion av remission

vid vecka 8 och bibehållen remission vid vecka 52.

Patienter som fått induktion med 160/80 mg adalimumab uppnådde statistiskt signifikant högre

procentuell remission jämfört med placebo vid vecka 8 i studie UC-I (18 % respektive 9 %,

p = 0,031) och studie UC-II (17 % respektive 9 %, p = 0,019). I studie UC-II, av dem som behandlats

med adalimumab och som var i remission vid vecka 8, var 21/41 (51 %) i remission vid vecka 52.

Resultat från hela populationen i studie UC-II visas i tabell 28.

Tabell 28: Svar, remission och mukosaläkning i studie UC-II (% av patienter)

Placebo

Adalimumab

40 mg varannan vecka

Vecka 52

N = 246

N = 248

Kliniskt svar

18 %

30 %*

Klinisk remission

17 %*

Mukosaläkning

15 %

25 %*

Steroidfri remission i ≥ 90 dagar

(N = 140)

13 % *

(N = 150)

Vecka 8 och 52

Bibehållet svar

12 %

24 %**

Bibehållen remission

8 %*

Bestående mukosaläkning

11 %

19 %*

Klinisk remission med ”Mayo-score” ≤ 2 utan någon subscore > 1;

Kliniskt svar minskas från baslinjen vid ”Mayo-score” ≥ 3 och ≥ 30 % inklusive en minskning av ”rectal bleeding subscore

” [RBS] ≥ 1 eller en absolut RBS på 0 eller 1;

p < 0,05 för adalimumab vs. placebo parvis jämförelse av andelar

p < 0,001 för adalimumab vs. placebo parvis jämförelse av andelar

Av dem som fick kortikosteroider vid baslinjen

Av de patienter som svarade vid vecka 8 hade 47 % svarat, 29 % var i remission, 41 % hade

mukosaläkning och 20 % var i steroidfri remission i ≥ 90 dagar vid vecka 52.

Hos ungefär 40 % av patienterna i studie UC-II hade tidigare anti-TNF-behandling med infliximab

misslyckats. Effekten av adalimumab hos dessa patienter var mindre jämfört med den hos anti-TNF-

naiva patienter. Bland patienter för vilka tidigare anti-TNF-behandling hade misslyckats uppnåddes

remission vecka 52 hos 3 % med placebo och hos 10 % med adalimumab.

Patienterna från studierna UC-I och UC-II hade möjlighet att fortsätta i en öppen förlängningsstudie

under lång tid (UC-III). Efter 3 års behandling med adalimumab fortsatte 75 % (301/402) att befinna

sig i klinisk remission enligt partiell ”Mayo-score”.

Sjukhusinläggningsfrekvens

Under 52 veckor för studierna UC-1 och UC-II observerades en lägre frekvens av generella

sjukhusinläggningar och UC-relaterade sjukhusinläggningar för den adalimumabbehandlade

behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen. Siffran för generella sjukhusinläggningar i

adalimumabgruppen var 0,18 per patientår jämfört med 0,26 per patientår i placebogruppen, och

motsvarande siffror för UC-relaterade sjukhusinläggningar var 0,12 per patientår jämfört med

0,22 per patientår.

Livskvalitet

I studie UC-II visade behandling med adalimumab på förbättring av resultatet av det

sjukdomsspecifika frågeformuläret för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBDQ).

Uveit

Adalimumabs säkerhet och effekt utvärderades hos vuxna patienter med icke-infektiös intermediär,

bakre och panuveit, där patienter med isolerad främre uveit var exkluderade, i två randomiserade,

dubbelmaskerade placebokontrollerade studier (UV I och II). Patienter fick placebo eller adalimumab

som en startdos på 80 mg följt av 40 mg varannan vecka med början en vecka efter startdosen.

Samtidig behandling med ett icke-biologiskt immunosuppressivt läkemedel i stabila doser var tillåtet.

Studie UV I utvärderade 217 patienter med aktiv uveit trots behandling med kortikosteroider

(prednison oralt vid doser på 10 till 60 mg/dag). Alla patienter fick en standardiserad 2-veckorsdos av

prednison på 60 mg/dag vid studiestart följt av ett obligatoriskt nedtrappningsschema, med helt

avbruten kortikosteroidbehandling vid vecka 15.

Studie UV II utvärderade 226 patienter med inaktiv uveit med behov av kronisk

kortikosteroidbehandling (prednison oralt 10 till 35 mg/dag) vid baslinjen för att kontrollera deras

sjukdom. Patienterna genomgick därefter ett obligatoriskt nedtrappningssschema, med helt avbruten

kortikosteroidbehandling vid vecka 19.

Det primära effektmåttet för effekt i båda studierna var ”tid till behandlingssvikt”. Behandlingssvikt

definierades genom ett multikomponentutfall baserat på inflammatoriska korioretinala och/eller

inflammatoriska retinala vaskulära lesioner, gradering av inflammerade celler i främre kammaren

(anterior chamber (AC) cell grade), gradering av grumlingar i glaskroppen (vitreous haze (VH)

grade) och bäst korrigerad synskärpa (best corrected visual acuity (BCVA)).

Klinisk respons

Resultaten från de båda studierna demonstrerade en statistiskt signifikant minskning av risken för

behandlingssvikt hos patienter som behandlats med adalimumab jämfört med patienter som fått

placebo (se tabell 29). Båda studierna demonstrerade en tidig och bibehållen effekt av adalimumab

med avseende på frekvens av behandlingssvikt jämfört med placebo (se figur 2).

Tabell 29: Tid till behandlingssvikt i studierna UV I och UV II

Analys

Behandling

N

Behandlingssvikt

N (%)

Tid till

behandlingssvikt i

median

(månader)

HR

a

CI

95 %

för

HR

a

p värde

b

Tid till behandlingssvikt vid eller efter vecka 6 i studie UV I

Primär analys (ITT)

Placebo

84 (78,5)

Adalimumab

60 (54,5)

0,50

0,36,

0,70

< 0,001

Tid till behandlingssvikt vid eller efter vecka 2 i studieUV II

Primär analys (ITT)

Placebo

61 (55,0)

Adalimumab

45 (39,1)

0,57

0,39,

0,84

0,004

OBS: Behandlingssvikt vid eller efter vecka 6 (studie UV 1), eller vid eller efter vecka 2 (studie UV II) räknades som en

incident. Bortfall på grund av andra skäl än behandlingssvikt censurerades vid tidpunkten då bortfallet skedde.

HR för adalimumab jämfört med placebo från proportionella riskregressioner med behandling som faktor.

Dubbelsidigt P-värde från loggranktest.

NE = ej möjligt att utvärdera. Färre än hälften av patienterna i riskzonen var med om en incident.

Figur 2.

Kaplan-Meier-kurvor som summerar tid till behandlingssvikt vid eller efter

vecka 6 (studie UV I) eller vecka 2 (studie UV II)

TID (MÅNADER)

Studie UV I

Behandling

Placebo

Adalimumab

TID (MÅNADER)

Studie UV II

Behandling

Placebo

Adalimumab

OBS: P# = Placebo (Antal incidenter/Antal i riskzonen); A# = adalimumab (Antal incidenter/Antal i riskzonen).

I studie UV I observerades statistisk signifikant skillnad till adalimumabs fördel jämfört med placebo

för varje komponent av behandlingssvikt. I studie UV II visades statistiskt signifikanta skillnader

enbart för synskärpa, men de andra komponenterna var numeriskt till fördel för adalimumab.

Av de 417 patienter som inkluderades i den icke-kontrollerade förlängningsstudien av studierna UV I

och UV II, bedömdes 46 patienter som olämpliga (t.ex. hade utvecklat sekundära komplikationer till

diabetesretinopati på grund av kataraktkirurgi eller vitrektomi) och exkluderades från den primära

effektanalysen. Av de 371 resterande patienterna, nådde 276 utvärderade patienter 78 veckors öppen

adalimumab-behandling. Baserat på observerade data, hade 222 (80,4 %) patienter en lågaktiv

sjukdomsperiod (inga aktiva inflammatoriska lesioner, AC-cellgrad ≤ 0,5+, VH grad ≤ 0,5+) med en

samtidig steroiddos ≤ 7,5 mg per dag och 184 (66,7 %) patienter hade en period med steroidfri

lågaktiv sjukdom. BCVA förbättrades eller upprätthölls (< 5 bokstävers försämring) i 88,4 % av

ögonen vid vecka 78. Av de patienter som avbröt studien före vecka 78, avbröt 11 % på grund av

biverkningar och 5 % på grund av otillräckligt svar på adalimumab-behandlingen.

FREKVENS AV

BEHANDLINGSSVIKT (%)

FREKVENS AV

BEHANDLINGSSVIKT (%)

Livskvalitet

Patientrapporterade utfall med avseende på synrelaterade funktioner mättes i båda kliniska studierna,

med hjälp av NEI VFQ-25. Adalimumab hade numerisk fördel för majoriteten av subscores med

statistiskt signifikanta genomsnittliga skillnader för generell syn, okulär smärta, närsynthet, psykisk

hälsa och total score i studie UV I samt för generell syn och psykisk hälsa i studie UV II.

Synrelaterade effekter var inte numeriskt till fördel för adalimumab gällande färgseende i studie UV I

och färgseende, perifert seende och närsynthet i studie UV II.

Pediatriska patienter med uveit

Adalimumabs säkerhet och effekt utvärderades i en randomiserad, dubbelmaskerad, kontrollerad

studie med 90 pediatriska patienter från 2 till < 18 års ålder med aktiv JIA-associerad icke-infektiös

främre uveit och som inte svarat på minst 12 veckors behandling med metotrexat. Patienterna fick

antingen placebo eller 20 mg adalimumab (vid < 30 kg) eller 40 mg adalimumab (vid ≥ 30 kg)

varannan vecka i kombination med deras baslinjedos av metotrexat.

Det primära effektmåttet var ”tid till behandlingssvikt”. Kriterierna för behandlingssvikt var

försämring eller fortsatt oförbättrad okulär inflammation, delvis förbättring med utveckling av

bibehållen okulär komorbiditet eller försämring av okulär komorbiditet, ej tillåten användning av

samtidig medicinering och behandlingsuppehåll under en längre period.

Kliniskt svar

Adalimumab fördröjde signifikant tiden till behandlingssvikt i jämförelse med placebo (se figur 3,

P < 0,0001 från log rank test). Mediantiden till behandlingssvikt var 24,1 veckor för patienter som

behandlades med placebo, medan mediantiden till behandlingssvikt för patienter som behandlades

med adalimumab inte gick att fastställa eftersom mindre än hälften av dessa patienter uppvisade

behandlingssvikt. Adalimumab minskade signifikant risken för behandlingssvikt med 75 % jämfört

med placebo, vilket framgår av hazardkvoten (HR = 0,25 [95 % CI: 0,12; 0,49]).

Figur 3: Kaplan-Meier-kurvor som summerar tid till behandlingssvikt i studien på pediatrisk

uveit

OBS: P = Placebo (antal i riskzonen); H = ADALIMUMAB (antal i riskzonen).

Immunogenicitet

Anti-adalimumabantikroppar kan utvecklas under behandling med adalimumab. Bildande av anti-

adalimumabantikroppar är sammankopplat med ökad clearance och minskad effekt av adalimumab.

Det finns ingen tydlig korrelation mellan anti-adalimumabantikroppar och förekomsten av

biverkningar.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för adalimumab

för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för ulcerös kolit (information om pediatrisk

användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption och distribution

Efter subkutan administrering av en singeldos på 40 mg var absorptionen och distributionen av

adalimumab långsam och högsta serumkoncentrationen nåddes cirka 5 dagar efter administrering.

Den genomsnittliga biotillgängligheten beräknat från tre studier efter administrering av 40 mg

adalimumab var 64 %. Efter administrering av intravenösa singeldoser i intervallet 0,25 till 10 mg/kg

var koncentrationerna dosberoende. Efter doser på 0,5 mg/kg (~ 40 mg) varierade clearence från

11 till 15 ml/timme, distributionsvolymen (V

) varierade mellan 5 till 6 liter och medelvärdet för

terminal halveringstid var 2 veckor. Koncentrationen av adalimumab i synovialvätska från ett flertal

patienter med reumatoid artrit varierade mellan 31-96 % av koncentrationen i serum.

Efter subkutan administrering av 40 mg adalimumab varannan vecka till vuxna reumatoid artrit

(RA)-patienter var medelvärdet för de lägsta steady-state medelkoncentrationerna ca 5 µg/ml (utan

samtidig metotrexat) och 8 till 9 µg/ml (med samtidig metotrexat). Predoskoncentrationen av

adalimumab i serum vid steady-state ökade grovt räknat proportionellt med dosen efter subkutan

tillförsel av 20, 40 och 80 mg varannan vecka och varje vecka.

Efter administrering av 24 mg/m

(upp till maximalt 40 mg) adalimumab subkutant varannan vecka

utan samtidig behandling med metotrexat, hos patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

(JIA) i åldrarna 4-17 år, var medelvärdet för dalkoncentrationen av adalimumab i serum vid steady-

state 5,6 ± 5,6 µg/ml (102 % CV) (värden uppmättes från vecka 20 till 48). Vid samtidig behandling

med metotrexat var medelvärdet 10,9 ± 5,2 µg/ml (47,7 % CV).

Hos patienter med polyartikulär JIA som var 2 till < 4 år eller 4 år och äldre och som vägde < 15 kg

doserade med adalimumab 24 mg/m

var medelvärdet för dalkoncentrationerna av adalimumab i

serum vid steady-state 6,0 ± 6,1 µg/ml (101 % CV) utan samtidig behandling med metotrexat och

7,9 ± 5,6 µg/ml (71,2 % CV) med samtidig användning av metotrexat.

Efter administrering av 24 mg/m

(upp till maximalt 40 mg) adalimumab subkutant varannan vecka

utan samtidig behandling med metotrexat hos patienter med entesitrelaterad artrit, 6-17 år, var

medelvärdet för dalkoncentrationen av adalimumab i serum vid steady state 8,8 ± 6,6 μg/ml (värdena

uppmättes vid vecka 24). Vid samtidig behandling med metotrexat var medelvärdet 11,8 ± 4,3 μg/ml.

Efter subkutan administrering av 40 mg adalimumab varannan vecka hos vuxna patienter med icke-

radiografisk axial spondylartrit, var medelvärdet (± SD) för dalkoncentrationen vid steady-state vid

vecka 68, 8,0 ± 4,6 µg/ml.

Hos vuxna patienter med psoriasis var medelvärdet för dalkoncentrationen vid steady-state 5 µg/ml

under behandling med adalimumab 40 mg varannan vecka som monoterapi.

Efter administrering av 0,8 mg/kg (upp till maximalt 40 mg) subkutant varannan vecka till

pediatriska patienter med kronisk plackpsoriasis var medelvärdet ± SD för dalkoncentrationen av

adalimumab vid steady state cirka 7,4 ± 5,8 µg/mL (79 % CV).

Hos vuxna patienter med hidradenitis suppurativa ger en dos på 160 mg adalimumab vid vecka 0 följt

av 80 mg vecka 2 dalkoncentrationer av adalimumab på ungefär 7 till 8 µg/ml vid vecka 2 och

vecka 4. Medelvärdet för dalkoncentrationen vid steady state vid vecka 12 till vecka 36 var ungefär

8 till 10 µg/ml vid behandling med adalimumab 40 mg varje vecka.

Adalimumabexponeringen hos ungdomar med HS predikterades med hjälp av populationsbaserad

farmakokinetisk modellering och simulering baserad på farmakokinetik hos andra pediatriska

patienter över flera indikationer (pediatrisk psoriasis, juvenil idiopatisk artrit, pediatrisk Crohns

sjukdom och entesitrelaterad artrit). Den rekommenderade doseringen för ungdomar med HS är

40 mg varannan vecka. Eftersom exponeringen för adalimumab kan påverkas av kroppsvikten, kan

det vara lämpligt att ge den rekommenderade vuxendosen på 40 mg varje vecka till ungdomar med

en högre kroppsvikt och otillräckligt behandlingssvar.

Hos patienter med Crohns sjukdom ger laddningsdosen 80 mg adalimumab vid vecka 0 följt av

40 mg adalimumab vecka 2 dalkoncentrationer av serum adalimumab på ungefär 5,5 µg/ml under

induktionsperioden. En laddningsdos på 160 mg adalimumab vid vecka 0 följt av 80 mg adalimumab

vecka 2 ger dalkoncentrationer av adalimumab på ungefär 12 µg/ml under induktionsperioden. Ett

medelvärde för dalkoncentrationen vid steady state på ungefär 7 µg/ml sågs hos patienter med

Crohns sjukdom som fick en underhållsdos på 40 mg adalimumab varannan vecka.

Hos pediatriska patienter med måttlig till svår CD var den öppna induktionsdosen av adalimumab

160/80 mg respektive 80/40 mg vid vecka 0 och 2, beroende på en kroppsviktsgräns över/under

40 kg. Vid vecka 4 randomiserades patienterna 1:1 baserat på kroppsvikt till

underhållsbehandlingsgrupper med antingen standarddos (40/20 mg varannan vecka) eller lågdos

(20/10 mg varannan vecka). Medelvärdet (± SD) för dalkoncentrationen av adalimumab i serum som

uppnåddes vid vecka 4 var 15,7 ± 6,6 µg/ml för patienter ≥ 40 kg (160/80 mg) och 10,6 ± 6,1 µg/ml

för patienter < 40 kg (80/40 mg).

För patienter som stod kvar på sin randomiseringsbehandling var dal-medelvärdet (± SD) för

adalimumab vid vecka 52 9,5 ± 5,6 µg/ml för standarddosgruppen och 3,5 ± 2,2 µg/ml för

lågdosgruppen. Dalkoncentrationernas medelvärde bibehölls hos patienter som fortsatte med

adalimumab-behandling varannan vecka under 52 veckor. För patienter som hade doseskalerat från

varannan vecka till varje vecka var medelserumkoncentrationerna (±SD) av adalimumab vid

vecka 52 15,3 ± 11,4 μg/ml (40/20 mg, varje vecka) och 6,7 ± 3,5 μg/ml (20/10 mg, varje vecka).

Hos patienter med ulcerös kolit uppnåddes med en startdos på 160 mg adalimumab vecka 0 följt av

80 mg adalimumab vecka 2 dalkoncentrationer av adalimumab på ungefär 12 µg/ml under

induktionsperioden. Medeldalvärden vid steady-state på ungefär 8 µg/ml sågs hos patienter med

ulcerös kolit som fick underhållsdosering med adalimumab 40 mg varannan vecka.

Hos vuxna patienter med uveit gav en startdos på 80 mg adalimumab vecka 0 följt av 40 mg

adalimumab varannan vecka med början vecka 1 ett medelvärde för steady state-koncentrationen på

ungefär 8 till 10 µg/ml.

Adalimumabexponeringen hos pediatriska patienter med uveit predikterades med hjälp av

populationsbaserad farmakokinetisk modellering och simulering, baserad på farmakokinetik hos

andra pediatriska patienter över flera indikationer (pediatrisk psoriasis, juvenil idiopatisk artrit,

pediatrisk Crohns sjukdom och entesitrelaterad artrit). Inga kliniska exponeringsdata finns

tillgängliga för användning av en laddningsdos hos barn < 6 år. Den predikterade exponeringen tyder

på att utan metotrexat kan en laddningsdos leda till initialt förhöjd systemisk exponering.

Populationsbaserad farmakokinetisk och farmakokinetisk/farmakodynamisk modellering och

simulering predikterade jämförbar exponering och effekt av adalimumab hos patienter som

behandlades med 80 mg varannan vecka jämfört med 40 mg varje vecka (inklusive vuxna patienter

med RA, HS, UC, CD eller Ps, ungdomar med HS och pediatriska patienter ≥ 40 kg med CD).

Exponerings-responsförhållande hos pediatriska patienter

Baserat på data från kliniska studier hos patienter med JIA (pJIA och ERA), faställdes ett

exponerings-responssamband mellan plasmakoncentrationer och PedACR 50 respons. Den

uppenbara plasmakoncentrationen av adalimumab som ger halva den maximal sannolikhet av

PedACR 50 respons (EC50) var 3 μg/ml (95 % CI: 1-6 μg/ml).

Exponerings-responsförhållanden mellan koncentrationen av adalimumab och effekt hos pediatriska

patienter med svår kronisk plackpsoriasis fastställdes för PASI 75 respektive PGA ”utläkt” eller

”minimal”. PASI 75 och PGA ”utläkt” eller ”minimal” ökade med ökande koncentrationer av

adalimumab, båda med en liknande uppenbar EC50 på cirka 4,5 μg/ml (95 % CI 0,4-47,6 respektive

1,9-10,5).

Eliminering

Populationsbaserade farmakokinetiska analyser med data från över 1300 RA-patienter visade en

tendens till högre synbar clearence med ökande kroppsvikt. Efter justering för viktskillnader verkade

skillnader i kön och ålder ha minimal effekt på adalimumabs clearence. Serumnivåerna av fritt

adalimumab (inte bundet till anti-adalimumabantikroppar, AAA) observerades vara lägre hos

patienter med mätbara AAA.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Adalimumab har inte studerats hos denna patientpopulation.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende toxicitet efter en singeldos och efter upprepad dosering samt gentoxicitet

visade inte några särskilda risker för människa.

En embryo-fetal utvecklingstoxicitets-/perinatal utvecklingsstudie har utförts på cynomolgusapor

med doser på 0, 30 och 100 mg/kg (9-17 apor/grupp), och inga tecken på fosterskador beroende av

adalimumab kunde påvisas. Varken karcinogenicitetsstudier eller standardbedömning av fertilitet och

postnatal toxicitet har genomförts med adalimumab, på grund av att lämpliga modeller saknas för en

antikropp med begränsad korsreaktivitet med gnagar-TNF och bildandet av neutraliserande

antikroppar i gnagare.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumacetattrihydrat

Ättiksyra, koncentrerad

Trehalosdihydrat

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas, ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får ej frysas. Förvara den förfyllda sprutan/förfyllda

injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

En Cyltezo förfylld spruta/förfylld injektionspenna kan förvaras vid rumstemperatur upp till högst

25 °C under en period upp till 14 dagar. Den förfyllda sprutan/förfyllda injektionspennan måste

skyddas från ljus och kasseras om den ej används inom 14-dagarsperioden.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Cyltezo 40 mg injektionsvätska i förfylld spruta (typ I glas) med kolvpropp (butylgummi) och en nål

med ett lock (yttre del tillverkad av plastmaterial och inre del tillverkad av elastomer innehållande

latex) för engångsbruk.

Förpackningar:

1 förfylld spruta (0,8 ml steril lösning) i ett blister, med 2 spritsuddar.

2 förfyllda sprutor (0,8 ml steril lösning) i ett blister, med 2 spritsuddar.

4 förfyllda sprutor (0,8 ml steril lösning) i ett blister, med 4 spritsuddar.

6 förfyllda sprutor (0,8 ml steril lösning) i ett blister, med 6 spritsuddar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Cyltezo 40 mg lösning för injektion i förfylld engångsinjektionspenna för patientanvändning,

innehållande en förfylld spruta. Sprutan inuti pennan är tillverkad av typ I glas med en kolvpropp

(butylgummi) och en nål med ett lock (yttre del tillverkad av plastmaterial och inre del tillverkad av

elastomer innehållande latex).

Förpackningar:

1 förfylld injektionspenna (0,8 ml steril lösning) i ett blister, med 2 spritsuddar.

2 förfyllda injektionspennor (0,8 ml steril lösning) i ett blister, med 2 spritsuddar.

4 förfyllda injektionspennor (0,8 ml steril lösning) i ett blister, med 4 spritsuddar.

6 förfyllda injektionspennor (0,8 ml steril lösning) i ett blister, med 6 spritsuddar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

EU/1/17/1240/001

EU/1/17/1240/002

EU/1/17/1240/003

EU/1/17/1240/004

Cyltezo 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

EU/1/17/1240/005

EU/1/17/1240/006

EU/1/17/1240/007

EU/1/17/1240/008

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 10 november 2017

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/618757/2017

EMEA/H/C/004319

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Cyltezo

adalimumab

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Cyltezo. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Cyltezo ska användas.

Praktisk information om hur Cyltezo ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Cyltezo och vad används det för?

Cyltezo är ett läkemedel som verkar på immunsystemet och används för att behandla följande

tillstånd:

Plackpsoriasis (en sjukdom som orsakar röda, fjällande hudområden).

Psoriasisartrit (en sjukdom som orsakar röda, fjällande hudområden med inflammation i lederna).

Reumatoid artrit (en sjukdom som orsakar inflammation i lederna).

Axial spondyloartrit (inflammation i ryggraden som orsakar ryggsmärta), inräknat ankyloserande

spondylit och när röntgen inte visar på sjukdom men det finns tydliga tecken på inflammation.

Crohns sjukdom (en sjukdom som orsakar inflammation i mag-tarmkanalen).

Ulcerös kolit (en sjukdom som orsakar inflammation och sår i tarmväggen).

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och aktiv entesitrelaterad artrit. Båda dessa sjukdomar är

ovanliga och orsakar inflammation i lederna.

Hidradenitis suppurativa (acne inversa), en kronisk hudsjukdom som orsakar knölar, abscesser

(varbölder) och ärrbildning på huden.

Cyltezo

EMA/618757/2017

Page 2/3

Icke-infektiös uveit (inflammation i skiktet under den vita delen av ögongloben).

Cyltezo ges främst till vuxna när deras sjukdom är allvarlig, måttligt allvarlig eller förvärras, eller när

patienter inte kan ta andra behandlingar. Utförlig information om användningen av Cyltezo vid

samtliga tillstånd, inräknat när det kan ges till barn, finns i produktresumén.

Cyltezo innehåller den aktiva substansen adalimumab och är en biosimilar (liknande biologiskt

läkemedel), vilket innebär att Cyltezo i hög grad liknar ett biologiskt läkemedel (kallas också

”referensläkemedel”) som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för Cyltezo är Humira. Mer

information om biosimilarer finns här.

Hur används Cyltezo?

Cyltezo finns som en injektionsvätska, lösning, som ges under huden i en förfylld spruta eller

injektionspenna vanligtvis varannan vecka. Dosen och injektionsfrekvensen beror på det tillstånd som

ska behandlas. Dosen till barn beräknas utifrån barnets vikt och längd. Efter instruktion kan

patienterna eller deras vårdare injicera Cyltezo om läkaren anser att det är lämpligt.

Behandling med Cyltezo måste inledas och övervakas av en läkare som har erfarenhet av att behandla

de sjukdomar som Cyltezo används för. Läkare som behandlar uveit ska även rådfråga läkare som har

erfarenhet av att använda Cyltezo.

Cyltezo är receptbelagt. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Cyltezo?

Den aktiva substansen i Cyltezo, adalimumab, är en monoklonal antikropp (ett slags protein) som har

utformats för att känna igen och fästa vid en substans i kroppen som kallas tumörnekrosfaktor (TNF).

TNF deltar i inflammationsförloppet och finns i höga halter hos patienter med de sjukdomar som

Cyltezo används för att behandla. Genom att fästa vid TNF blockerar adalimumab TNF:s aktivitet och

minskar på så sätt inflammationen och andra sjukdomssymtom.

Vilken nytta med Cyltezo har visats i studierna?

Laboratoriestudier där man jämförde Cyltezo med Humira har visat att den aktiva substansen i Cyltezo

är mycket lik den i Humira vad gäller struktur, renhet och biologisk aktivitet. Studier har också visat

att Cyltezo och Humira producerar liknande halter av den aktiva substansen i kroppen.

Dessutom bekräftade en studie av 645 patienter med måttlig eller svår reumatoid artrit som också tog

metotrexat att Cyltezo och Humira har liknande effekt. Behandlingssvaret uppmättes som en minst 20-

procentig förbättring av symtomen, vilket sågs efter 12 och 24 veckors behandling hos 67 procent

respektive 69 procent av dem som fick Cyltezo. Detta kan jämföras med 61 procent respektive

65 procent av dem som fick Humira. En jämförbar nytta fortsatte att ses vid långvarig behandling som

varade 48 veckor.

Eftersom Cyltezo är en biosimilar behöver inte studierna om adalimumabs effekt och säkerhet som

utförts med Humira utföras på nytt med Cyltezo.

Vilka är riskerna med Cyltezo?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av adalimumab (kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter)

är infektioner (inräknat i näsa, hals och bihålor), reaktioner på injektionsstället (rodnad, klåda,

blödning, smärta eller svullnad), huvudvärk och muskel- och skelettsmärta.

Cyltezo

EMA/618757/2017

Page 3/3

Liksom andra läkemedel i samma klass kan Cyltezo påverka immunsystemets förmåga att bekämpa

infektioner och cancer, och det har förekommit några fall av allvarliga infektioner och blodcancer hos

patienter som använt adalimumab.

Andra sällsynta och allvarliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer) är bland annat

oförmåga hos benmärgen att bilda blodkroppar, nervsjukdom, lupus och lupusliknande tillstånd (där

immunsystemet angriper patientens egna vävnader och orsakar inflammation och organskador) samt

Stevens-Johnsons syndrom (en allvarlig hudsjukdom).

Cyltezo får inte ges till patienter med aktiv tuberkulos eller andra allvarliga infektioner, eller till

patienter med måttlig till allvarlig hjärtsvikt (när hjärtat inte klarar att pumpa runt tillräckligt med blod

i kroppen).

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner som rapporterats för Cyltezo finns i

bipacksedeln.

Varför godkänns Cyltezo?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att det styrkts att Cyltezo i enlighet med EU:s krav för

biosimilarer har en struktur, renhet och biologisk aktivitet som i hög grad liknar Humiras och att det

fördelas i kroppen på samma sätt.

Dessutom har en studie av reumatoid artrit visat att läkemedlets effekter motsvarar Humiras vid detta

tillstånd. Alla dessa data ansågs räcka för att dra slutsatsen att Cyltezo kommer att verka på samma

sätt som Humira vad gäller effekt och säkerhet vid dess godkända indikationer. Myndigheten fann

därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom för Humira, och rekommenderade att

Cyltezo skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cyltezo?

Företaget som marknadsför Cyltezo måste tillhandahålla utbildningspaket till läkare som förskriver

läkemedlet. Paketen kommer att innehålla information om läkemedlets säkerhet. Ett varningskort

kommer också att ges till patienterna.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Cyltezo har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Övrig information om Cyltezo

EPAR för Cyltezo finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Cyltezo finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen