Cufence

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-06-2021

Aktiva substanser:
trientin dihydrochloride
Tillgänglig från:
Univar Solutions BV
ATC-kod:
A16A
INN (International namn):
trientine dihydrochloride
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
Hepatolentikulär Degeneration
Terapeutiska indikationer:
Cufence är indicerat för behandling av Wilsons sjukdom hos patienter intoleranta mot D-Penicillamin behandling, vuxna och barn som är 5 år eller äldre.
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004111
Tillstånd datum:
2019-07-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004111

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

17-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

17-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

17-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

17-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Cufence 200 mg hårda kapslar

trientin

Läs

noga igenom

denna

bipacksedel

innan

du börjar

ta

detta

läkemedel.

Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cufence är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cufence

Hur du tar Cufence

Eventuella biverkningar

Hur Cufence ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cufence är och vad det används för

Cufence är ett läkemedel som är används för behandling av Wilsons sjukdom hos vuxna, ungdomar

och barn 5 år eller äldre. Det är avsett för patienter som inte kan ta ett annat läkemedel, D-

penicillamin, på grund av biverkningar.

Cufence innehåller den aktiva substansen trientin som är ett kopparkelerande ämne som används för

att avlägsna överskott av koppar från kroppen. Cufence binder till koppar som sedan utsöndras från

kroppen.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cufence

Ta inte Cufence:

Om du är allergisk mot trientin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tecken på en allergisk reaktion omfattar hudutslag, klåda, ansiktssvullnad, svimning och

andningsproblem.

Varningar och försiktighet

Din läkare måste regelbundet kontrollera om det förekommer symtom på sjukdomen och undersöka

kopparnivåerna i ditt blod och din urin. Regelbunden övervakning är särskilt viktig i början av din

behandling eller när din dos ändras, hos barn som växer och gravida kvinnor för att säkerställa att

kopparnivåerna bibehålls på en lämplig nivå. Läkaren kan behöva öka eller minska din dos av

Cufence.

Problem med nervsystemet kan inträffa (t.ex. darrningar, brist på koordinationsförmåga, sluddrigt tal,

muskelstelhet och förvärrade muskelspasmer), särskilt hos patienter som precis påbörjar behandling

med Cufence. Om du upplever något av dessa problem medan du tar Cufence måste du tala med läkare

omedelbart.

Lupusliknande reaktioner (symtom kan omfatta ihållande hudutslag, ledsmärta och trötthet) har

rapporterats hos vissa patienter som bytt från läkemedel innehållande penicillamin till läkemedel

innehållande trientin. Det var emellertid inte möjligt att fastställa om reaktionen berodde på trientin

eller den tidigare behandlingen med penicillamin.

Andra läkemedel och Cufence

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Om du tar järntabletter eller läkemedel som neutraliserar syran i din magsäck (antacida) ska du låta

minst 2 timmar gå före eller efter att du har tagit Cufence eftersom järntabletter och antacida kan

minska effekten av Cufence. Trientin bör tas med minst en timmes mellanrum från andra läkemedel.

Cufence med mat och dryck

Ta detta läkemedel med endast vatten. Ta det inte med annan dryck, mjölk eller mat eftersom det kan

minska läkemedlets effekt. Undvik att äta eller dricka (utom vatten) 2 timmar före och 1 timme efter

att du har tagit Cufence.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är mycket viktigt att fortsätta

behandlingen för att bibehålla normala kopparnivåer under graviditet. Du och din läkare ska utförligt

diskutera de möjliga fördelarna med behandlingen och även beakta eventuella risker som kan

föreligga. Din läkare kommer att rekommendera vilken behandling och dos som är bäst i din situation.

Tala med läkare om du blir gravid medan du tar Cufence.

Om du är gravid och tar Cufence kommer du att övervakas noggrant under graviditeten för tecken på

påverkan på barnet eller förändringar av dina kopparnivåer.

Den begränsade tillgängliga informationen tyder på att Cufence inte passerar över i bröstmjölk men

det är inte säkert att det inte föreligger en risk för barnet. Det är viktigt att tala om för läkare om du

ammar eller planerar att göra det. Din läkare kommer att hjälpa dig att bestämma om du ska avbryta

amningen eller sluta att ta Cufence genom att beakta fördelen med amning för barnet och fördelen med

behandling med Cufence för dig. Din läkare kommer att besluta vilken behandling och dos som är bäst

i din situation.

Körförmåga och användning av maskiner

Trientin har troligen ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3.

Hur du tar Cufence

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna (inklusive äldre)

Vanlig dos är mellan 4 och 8 kapslar dagligen som tas via munnen.

Användning för barn och ungdomar (5 till 17 år)

Hos barn och ungdomar beror dosen på ålder och kroppsvikt och kommer att anpassas av läkare. Vid

början av behandlingen varierar dosen mellan 2 och 5 kapslar dagligen.

Administreringssätt

Din läkare beslutar vilken dos som är lämplig för dig.

Den totala dagliga dosen kan delas upp i två till fyra mindre doser enligt läkarens anvisningar. Svälj

kapslarna hela med vatten. Ta kapslarna på fastande mage, minst 1 timme före eller 2 timmar efter

måltid.

Patienter som har svårt att svälja bör kontakta läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Cufence

Om du tar mer läkemedel än anvisat kan du uppleva illamående, kräkningar och yrsel. Du måste

omedelbart kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du har glömt att ta Cufence

Om du glömmer att ta en dos ska du ta nästa dos vid den vanliga planerade tidpunkten.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Cufence

Detta läkemedel är avsett för långvarig användning eftersom Wilsons sjukdom är ett livslångt tillstånd.

Avbryt inte eller ändra inte din behandling utan att tala med läkare, även om du mår bättre.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Ibland (

ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data

) kan behandling med detta

läkemedel orsaka inflammation i tunntarmen eller tjocktarmen. Om du upplever någon av följande

biverkningar ska du kontakta läkare

omedelbart

svåra magsmärtor

ihållande diarré

problem med nervsystemet (t.ex. darrningar, brist på koordinationsförmåga, sluddrigt tal,

muskelstelhet och förvärrade muskelspasmer).

Andra biverkningar kan omfatta:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

Illamående (särskilt vid start av behandling)

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

Hudutslag

Anemi (du kan känna dig ovanligt trött)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cufence ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burkens etikett och ytterkartongen. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Använd inom 3 månader efter första öppnande av burken. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt. Använd

inte om kapslarna blir klibbiga eller våta.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är trientin. En kapsel innehåller 300 mg trientindihydroklorid

motsvarande 200 mg trientin.

Övriga innehållsämnen är

Kapselinnehåll:

Magnesiumstearat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Kapselhölje:

Gelatin

Titandioxid (E171)

Tryckbläck:

Shellack

Propylenglykol

Titandioxid (E171)

Svart järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brun glasburk med ett lock av polypropen och värmeförsegling med en påse torkad kiseldioxid som

torkmedel. Vit och oval hård kapsel i storlek 0 med ”Cufence” tryckt med grått bläck.

Förpackningsstorlek

: 1 burk med 100 hårda kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Univar Solutions BV

Schouwburgplein 30

3012 CL Rotterdam

Nederländerna

Tillverkare

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Alfred-Nobel Strasse 10

40789 Monheim

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Cufence 200 mg hårda kapslar

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En hård kapsel innehåller 300 mg trientindihydroklorid motsvarande 200 mg trientin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel.

Vit och oval kapsel i storlek 0 med ”Cufence” tryckt med grått bläck.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Cufence är avsett för behandling av Wilsons sjukdom hos vuxna, ungdomar och barn 5 år eller äldre

som är intoleranta mot behandling med D-penicillamin.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska endast initieras av specialistläkare med erfarenhet av behandling av Wilsons sjukdom.

Dosering

Startdosen motsvarar vanligtvis den lägsta rekommenderade dosen och dosen bör därefter anpassas

efter patientens kliniska svar (se avsnitt 4.4).

Rekommenderad dos är 800–1 600 mg (4–8 kapslar) dagligen i två till fyra uppdelade doser.

Rekommenderade doser av Cufence uttrycks som mg av trientinbas (dvs. inte i mg av

trientindihydrokloridsaltet) (se avsnitt 4.4).

Särskilda patientgrupper

Äldre

Det finns otillräcklig klinisk information tillgänglig för Cufence för att bestämma om det föreligger

skillnader i svar mellan äldre och yngre patienter. I allmänhet bör valet av dos göras med försiktighet,

vanligtvis med en startdos i den låga delen av dosintervallet som rekommenderas för vuxna, och man

bör beakta den större förekomsten av nedsatt lever-, njur- och hjärtfunktion samt samtidig sjukdom

eller annan läkemedelsbehandling.

Nedsatt njurfunktion

Det finns begränsad information för patienter med nedsatt njurfunktion. Därför är den

rekommenderade dosen för patienter med nedsatt njurfunktion densamma som den för vuxna. För

specifika försiktighetsåtgärder, se avsnitt 4.4.

Nedsatt leverfunktion

Det finns begränsad information för patienter med nedsatt leverfunktion. Därför är den

rekommenderade dosen för patienter med nedsatt leverfunktion densamma som den för vuxna. För

specifika försiktighetsåtgärder, se avsnitt 4.4.

Patienter som primärt uppvisar leversymtom

Den rekommenderade dosen för patienter som primärt uppvisar leversymtom är densamma som den

rekommenderade dosen till vuxna. Det rekommenderas emellertid att övervaka patienter som uppvisar

leversymtom varannan till var tredje vecka efter initiering av behandling med Cufence.

Patienter som primärt uppvisar neurologiska symtom

Dosrekommendationer är desamma som för vuxna. Dosökning bör dock ske med måttlighet och

försiktighet och anpassas efter patientens kliniska svar såsom förvärrande av tremor eftersom patienter

kan löpa risk för neurologisk försämring vid initiering av behandling (se avsnitt 4.4). Det

rekommenderas vidare att patienter som uppvisar neurologiska symtom övervakas varje till varannan

vecka efter initiering av behandling med Cufence tills måldosen nås.

Pediatrisk population

Dosen är lägre än för vuxna och beror på ålder och kroppsvikt. Dosen ska justeras efter kliniskt svar,

400–1 000 mg (2-5 kapslar) har använts vid start av behandling (se avsnitt 4.4).

Barn < 5 år

Säkerhet och effekt för Cufence för barn i åldern 0 till 5 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

För oral användning.

Kapslar ska sväljas hela med vatten.

Det är viktigt att Cufence tas på fastande mage, minst en timme före måltid eller två timmar efter

måltid och minst en timme före eller efter intag av något annat läkemedel, mat eller mjölk (se avsnitt

4.5).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den (de) aktiva substansen (substanserna) eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Försiktighet måste iakttas när en patient övergår från behandling med någon annan trientinformulering

eftersom olika trientinsalter är tillgängliga vilka kan ha ett annat trientininnehåll (bas) och en annan

biotillgänglighet. Dosjustering kan krävas (se avsnitt 4.2).

Trientin är ett kelerande ämne vilket påvisats minska serumjärnnivåer. Järntillskott kan bli nödvändigt

i vissa fall. Oralt intag av järn ska administreras vid en annan tidpunkt än trientindosen (se avsnitt 4.5).

Kombination av trientin och zink rekommenderas inte. Det finns endast begränsade data tillgängliga

om samtidig användning och inga specifika dosrekommendationer kan ges.

Det finns inga bevis på att antacida med kalcium eller magnesium förändrar effekten av trientin men

det rekommenderas att läkemedlen tas vid olika tidpunkter (se avsnitt 4.5).

Hos patienter som tidigare har behandlats med D-penicillamin har lupusliknande reaktioner

rapporterats under efterföljande behandling med trientin. Det är emellertid inte möjligt att fastställa om

det föreligger ett orsakssamband med trientin.

Övervakning

Patienter som får Cufence bör regelbundet övervakas medicinskt och alla tillgängliga kliniska data bör

användas för lämplig kontroll av kliniska symtom och nivåer av koppar för att optimera behandlingen.

Rekommenderad övervakningsfrekvens är minst två gånger om året. Tätare övervakning

rekommenderas under den initiala fasen av behandlingen och under faser med sjukdomsprogression

eller när dosjusteringar har utförts enligt den behandlande läkarens beslut (se avsnitt 4.2).

Syftet med underhållsbehandlingen är att bibehålla nivåer av fri koppar i plasma (även känd som icke-

ceruloplasminbunden koppar i plasma) och kopparutsöndring i urin inom godtagbara gränser.

Bestämningen av fri koppar i serum, vilket beräknas med användning av skillnaden mellan total

mängd koppar och ceruloplasminbunden koppar (normal nivå av fri koppar i serum är vanligtvis 100

till 150 mikrogram/l), kan vara ett användbart index för övervakning av behandlingen.

Mätningen av kopparutsöndring i urin kan utföras under behandling. Eftersom keleringsbehandling

leder till en ökning av kopparnivåer i urin kommer detta kanske inte att ge en noggrann återspegling

av överskott av koppar i kroppen men kan vara ett användbart mått på behandlingsföljsamhet.

Användningen av lämpliga målintervall för kopparparametern beskrivs i kliniska riktlinjer relaterade

till Wilsons sjukdom.

Precis som med alla medel mot koppar innebär överbehandling en risk för kopparbrist vilken kan vara

särskilt skadlig för barn och gravida kvinnor (se avsnitt 4.6) eftersom koppar krävs för lämplig tillväxt

och mental utveckling. Därför ska övervakning av tecken på överbehandling vidtas.

Patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion som tar trientin bör kvarstå under regelbunden

medicinsk övervakning för lämplig kontroll av symtom och kopparnivåer. Även noggrann

övervakning av njur- och/eller leverfunktion rekommenderas för dessa patienter (se avsnitt 4.2).

Försämring av neurologiska symtom kan inträffa i början av keleringsbehandlingen på grund av

överskott av fri koppar i serum under det initiala svaret på behandling. Det är möjligt att denna effekt

kan vara tydligare hos patienter med befintliga neurologiska symtom. Det rekommenderas att

övervaka patienterna noggrant för sådana tecken och symtom och överväga försiktig dosökning för att

nå den rekommenderade terapeutiska dosen och för att minska dosen vid behov.

Justeringar av trientindosen ska övervägas vid tecken på minskad effekt såsom (ihållande) ökning av

leverenzymer och förvärrad tremor. Trientindoser ska justeras i små steg. Trientindosen kan även

minskas i händelse av biverkningar av trientin, t.ex. besvär i magtarmkanalen och hematologiska

förändringar. Trientindoser bör minskas till en mer tolererbar dos som kan ökas igen när

biverkningarna har försvunnit.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Zink

Det finns inte tillräckliga data för att stödja samtidig användning av zink och trientin. Kombinationen

av trientin och zink rekommenderas inte eftersom interaktion mellan zink och trientin är trolig vilken

kan minska effekten av de båda aktiva substanserna.

Andra medel mot koppar

Inga interaktionsstudier har utförts för samtidig administrering av trientin och D-penicillamin.

Livsmedel

Trientin absorberas dåligt efter oralt intag och föda hämmar ytterligare absorptionen av trientin.

Interaktionsstudier har utförts med specifika livsmedel på friska frivilliga, vilka visade en minskad

absorption av trientin på upp till 45 %. Systemisk exponering krävs för dess huvudsakliga

verkningsmekanism, kopparkelering (se avsnitt 5.1). Därför rekommenderas det att trientin tas minst

en timme före måltid eller två timmar efter måltid och minst en timme före eller efter intag av något

annat läkemedel, mat eller mjölk för att tillåta maximal absorption samt minska risken för bildning av

komplex genom metallbindning i magtarmkanalen (se avsnitt 4.2).

Andra produkter

Trientin har påvisats minska järnnivåer i serum. Därför kan järntillskott bli nödvändigt i vissa fall.

Samtidig oral administrering av järn eller andra tungmetaller bör ske vid olika tidpunkter för att

förhindra bildningen av komplex (se avsnitt 4.4).

Även om det inte finns bevis på att antacida med kalcium eller magnesium förändrar effekten av

trientin är det bra om man tar läkemedlen vid olika tidpunkter (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användningen av trientin i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter vilka troligen var ett resultat av

trientininducerad kopparbrist (se avsnitt 5.3).

Trientin ska användas under graviditet efter noggrant övervägande av fördelarna jämfört med riskerna

av att avbryta behandlingen för den enskilda patienten. Faktorer att beakta omfattar de kända riskerna

förknippade med obehandlad eller för dåligt behandlad Wilsons sjukdom, risker förknippade med

sjukdomens skede, risken av de alternativa behandlingar som finns tillgängliga och eventuella effekter

av trientin (se avsnitt 5.3).

Om behandling med trientin ska fortsätta efter att en analys av risk/nytta har utförts ska man överväga

att minska trientindosen till den lägsta effektiva dosen och övervaka följsamhet med

behandlingsregimen.

Graviditeten ska övervakas noggrant för att upptäcka eventuell fosterabnormitet och bedöma moderns

kopparnivåer i serum under hela graviditeten. Trientindosen som används bör justeras för att bibehålla

kopparnivåerna i serum inom normalintervallet. Eftersom koppar krävs för lämplig tillväxt och mental

utveckling kan dosjusteringar krävas för att säkerställa att fostret inte får kopparbrist och noggrann

övervakning av patienten är nödvändig (se avsnitt 4.4).

Spädbarn som föds av mödrar som behandlas med trientin ska övervakas avseende koppar- och

ceruloplasminnivåer i serum om tillämpligt.

Amning

Det finns begränsad mängd kliniska data som antyder att trientin inte utsöndras i bröstmjölk. En risk

för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med trientin

efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för

kvinnan.

Fertilitet

Det är okänt om trientin har en effekt på fertilitet hos människa.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Trientin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Illamående kan vanligtvis förekomma under initial behandling och ibland kan hudutslag förekomma.

Duodenit och svår kolit har rapporterats. Neurologisk försämring kan förekomma i början av

behandlingen.

Lista i tabellform över biverkningar

Tabellen nedan följer MedDRA-databasen om klassificering av organsystem (SOC och föredragen

termnivå). Frekvenser definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre

vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen

känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem enligt MedDRA

Biverkning

Blodet och lymfsystemet:

Mindre vanliga: Anemi

Mindre vanliga: Aplastisk

anemi

Mindre vanliga: Sideroblastisk

anemi

Centrala och perifera nervsystemet:

Mindre vanliga: Dystoni

Mindre vanliga: Tremor

Ingen känd frekvens: Dysartri

Ingen känd frekvens:

Muskelstelhet

Ingen känd frekvens:

Neurologisk försämring

Immunsystemet:

Ingen känd frekvens:

Lupusliknande syndrom

Ingen känd frekvens:

Lupusnefrit

Magtarmkanalen:

Vanliga: Illamående

Ingen känd frekvens: Kolit

Ingen känd frekvens: Duodenit

Hud och subkutan vävnad:

Mindre vanliga: Utslag

Beskrivning av valda biverkningar

Det har förekommit rapporter om neurologisk försämring vid början av behandlingen av patienter med

Wilsons sjukdom som behandlats med kopparkelerande medel, inklusive trientin, med symtom på t.ex.

dystoni, stelhet, tremor och dysartri (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Kliniska prövningar med Cufence med ett begränsat antal barn i åldern 5 till 17 år vid start av

behandlingen anger att biverkningars frekvens, typ och svårighetsgrad hos barn förväntas vara

desamma som för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Enstaka fall av överdosering av trientin har rapporterats. I fall upp till 20 g trientinbas rapporterades

inga uppenbara biverkningar. En stor överdos av 40 g trientinbas resulterade i självbegränsande yrsel

och kräkningar utan några andra kliniska följder eller signifikanta biokemiska avvikelser som

rapporterats.

Vid överdosering ska patienten observeras, lämplig biokemisk analys utföras och symptomatisk

behandling ges. Det finns ingen motgift.

Kronisk överbehandling kan leda till kopparbrist och reversibel sideroblastisk anemi.

Överbehandling och överskott av kopparavlägsnande kan övervakas med hjälp av värden på urin

kopparutsöndring och icke-ceruloplasminbundet koppar. Noggrann övervakning krävs för att optimera

dosen eller anpassa behandlingen vid behov (se avsnitt 4.4).

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, ATC-kod:

A16AX12

Verkningsmekanism

Trientin är ett kopparselektivt kelerande medel som förbättrar systemisk eliminering av divalent

koppar genom att bilda ett stabilt komplex som enkelt utsöndras via njurarna. Trientin är ett kelerande

medel med en polyaminliknande struktur och koppar keleras genom bildande av ett stabilt komplex

med de fyra kvävegrupperna i en plan ring.

Därför beror den farmakodynamiska effekten av trientin på

dess kemiska egenskap att kelera koppar och inte på dess interaktion med receptorer, enzymsystem

eller annat biologiskt system som kan skilja sig mellan arter. Trientin kan även kelera koppar i

magtarmkanalen och därmed hämma absorption av koppar.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Biotillgängligheten för trientinkapslar hos människa har inte fastställts. Baserat på prekliniska data,

absorptionsmekanismen och den höga effekten av första passagen förväntas biotillgängligheten för

trientin vara låg och högst varierande efter oral administrering. Kliniska studier visade att trientin

absorberas med t

mellan 0,5 och 6 timmar efter dos hos friska frivilliga personer och patienter.

Exponering för trientin varierar i hög grad mellan olika personer, med en variation på upp till 60 %.

Intag av föda inom 30 minuter före administrering av trientin fördröjer tiden till maximal

koncentration med 2 timmar och minskar trientinabsorptionens omfattning med cirka 45 %.

Distribution

Trientin har en låg proteinbindning i plasma hos människa och distribueras till flera vävnader med

relativt höga koncentrationer mätta i levern, hjärtat och njurarna i råtta.

Metabolism

Trientin acetyleras till två huvudsakliga metaboliter, N(1)-acetyltrietylentetramin (MAT) och

N(1),N(10)-diacetyltrietylentetramin (DAT). Kliniska data på friska frivilliga försökspersoner tyder på

att plasmaexponering för MAT-metaboliten är cirka 3 gånger större än för oförändrat trientin, medan

exponering för DAT-metaboliten är något lägre jämfört med trientin. Trientins metaboliter har

kopparkelerande egenskaper, men stabiliteten hos dessa kopparkomplex är låg på grund av

förekomsten av acetylgrupper. Kliniska data från friska frivilliga tyder på att MAT- och DAT-

metaboliterna bidrar till den kelerande verkan i begränsad utsträckning. Omfattningen av bidraget av

MAT och DAT på den totala effekten av Cufence på kopparnivåerna hos patienter med Wilsons

sjukdom har ännu inte fastställts.

Trientin metaboliseras genom acetylering via spermidin/spermin-N-acetyltransferas och inte via

N-acetyltransferas 2.

Eliminering

Efter absorption utsöndras trientin och dess metaboliter snabbt i urin, antingen bundet till koppar eller

obundet. Den icke-absorberade delen av oralt administrerat trientin binds till koppar i tarmarna och

elimineras i feces.

Halveringstiden för eliminering av trientin är cirka 4 timmar (medelvärdet för t

var 3,8 ± 1,3 timmar

uppmätt vid steady state hos patienter med Wilsons sjukdom och 4,4 ± 4,7 timmar uppmätt efter en

enda dos hos friska frivilliga). Halveringstiderna för eliminering av de två metaboliterna är 14,1 ±

3,7 timmar för MAT och 8,5 ± 3,0 timmar för DAT vid administrering av en engångsdos trientin till

friska frivilliga försökspersoner.

Särskilda populationer

Ålder/kön/kroppsvikt

Data från kliniska studier på friska vuxna försökspersoner tyder på att ålder, kön och kroppsvikt inte

verkar ha någon inverkan på farmakokinetiken för trientin.

Etniskt ursprung

Ingen farmakokinetisk analys har gjorts av skillnader mellan personer av olika etniska ursprung.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Flera gängse studier avseende kardiovaskulär säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och

effekter på embryofetal utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Effekter i icke-kliniska studier var i stort sett konsekventa med inducerad kopparbrist i plasma och

lever i djur med tidigare normala kopparnivåer och kan därför vara relaterade till trientins

farmakologiska effekt. De huvudsakliga toxikologiska resultaten förknippade med trientin, vilka

påvisades generellt för alla undersökta arter, omfattar viktminskning eller mindre viktökning,

förändrade elektrolyter i urin, låga kopparnivåer i plasma och olika histopatologiska förändringar i

lungorna (huvudsakligen interstitiell pneumonit). Samtliga effekter var reversibla med undantag för

effekterna i lungorna. Dosnivåerna där dessa effekter observerades är dock mycket högre än de som

används kliniskt. Dessutom var sambandet med trientin tveksamt eftersom effekterna i lungorna även

observerades i de flesta av hundarna som utgjorde kontroll i studien på 26 veckor. I hundar

observerades ataxi, tremor, onormal gång och underaktivitet efter administrering av mycket höga

nivåer av trientin. Även vissa funktionella neurologiska abnormiteter identifierades, särskilt i mycket

påverkade djur, dock observerades ingen relaterad nervskada. Elektrokardiografi påverkades inte

heller.

I dräktiga djur påvisade hög dos av trientin förknippad med betydande minskning av koppar i serum

en tidig effekt på embryoöverlevnad och en marginellt lägre födelsevikt. Det fanns inget bevis på

embryofetal toxicitet vid lägre dosnivåer trots dosrelaterade minskningar av koppar i serum. Dessa

effekter observerades endast vid exponeringar avsevärt högre än den maximala exponeringen för

människa. Dessa effekter bedöms därför ha låg klinisk relevans.

Inga uppgifter om fertilitet finns tillgängliga men brunstcykeln påverkades inte och könsorgan

identifierades inte som målorgan i studier av allmäntoxicitet.

OECD SIDS trietylentetramin 2002 klassificerar trientins gentoxiska profil som låg prioritet/risk.

Vissa positiva mutagenitetsdata

in vitro

erhölls men testsystem

in vivo

påvisade ingen mutagen

aktivitet. Inga långvariga prövningar av karcinogenicitet i djur har hittills utförts med trientin via oral

administrering utan via dermal administrering. Inga fall av ökning av cancer över baslinjen

observerades. Dessutom finns det bevis på att trientin faktiskt minskar endogen DNA-skada i en

råttstam (Long-Evans Cinnamon) som anses utgöra en lämplig modell av Wilsons sjukdom. Det tyder

på en minskad risk av karcinogenicitet för patienter med Wilsons sjukdom som ett resultat av

behandling med trientin.

Trientindihydroklorid är ett känt irriterande medel, särskilt på slemhinnor, i övre luftvägar och på hud,

och framkallar hudsensibilisering för marsvin, möss och människa (OECD SIDS trietylentetramin

2002).

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll:

Magnesiumstearat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Kapselhölje:

Gelatin

Titandioxid (E171)

Tryckbläck:

Shellack

Propylenglykol

Titandioxid (E171)

Svart järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Efter första öppnande: 3 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Det finns inga särskilda förvaringsanvisningar för detta läkemedel.

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Brun glasburk med ett lock av polypropen och värmeförsegling med en påse torkad kiseldioxid som

torkmedel.

Förpackningsstorlek:1 burk med 100 hårda kapslar.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Univar Solutions BV

Schouwburgplein 30

3012 CL Rotterdam

Nederländerna

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/19/1365/001

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 25 juli 2019

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/325626/2019

EMEA/H/C/004111

Cufence (trientindihydroklorid)

Sammanfattning av Cufence och varför det är godkänt inom EU

Vad är Cufence och vad används det för?

Cufence är ett läkemedel som används för att behandla patienter från 5 års ålder med Wilsons

sjukdom, ett genetiskt tillstånd där koppar från födan ansamlas i kroppen, särskilt i levern och

hjärnan, vilket leder till skador. Cufence ges till patienter som inte kan ta D-penicillamin, ett annat

läkemedel mot detta tillstånd.

Cufence innehåller den aktiva substansen trientindihydroklorid.

Hur används Cufence?

Cufence är receptbelagt och behandling ska inledas av en specialistläkare med erfarenhet av att

behandla Wilsons sjukdom.

Cufence finns som kapslar på 200 mg. Den rekommenderade dagliga dosen för vuxna är 4–8 kapslar

och för barn 2–5 kapslar. Kapslarna tas i 2–4 uppdelade doser. Doserna justeras efter patientens svar

och halterna av koppar i kroppen. Cufence ska tas på tom mage, minst en timme före eller två timmar

efter måltid. Cufence ska förvaras i kylskåp (mellan 2 °C och 8 °C).

För mer information om hur du använder Cufence, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Cufence?

Den aktiva substansen i Cufence, trientin, är en kelatbildare. Den verkar genom att fästa vid koppar i

kroppen och bilda ett komplex som sedan förs ut via urinen och avföringen.

Vilken nytta med Cufence har visats i studierna?

Den aktiva substansen i Cufence, trientin, har visat sig förbättra symtomen på leversjukdom och

neurologisk sjukdom hos patienter med Wilsons sjukdom som inte längre kan ta D-penicillamin.

I en undersökning av läkarjournaler från 77 patienter som behandlats med trientin i minst sex

månader förbättrades symtomen på leversjukdom hos nästan hälften (49 procent) av de behandlade

patienterna, och de neurologiska symtomen förbättrades hos 14 procent av patienterna. En liten andel

Cufence (trientindihydroklorid)

EMA/325626/2019

Sida 2/2

patienter fick försämrade symtom: 5 procent med försämrade leversymtom och 3 procent med

försämrade neurologiska symtom.

Vilka är riskerna med Cufence?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Cufence (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

är illamående, särskilt i början av behandlingen. Hudutslag kan förekomma hos upp till 1 av

100 användare. Duodenit (inflammation i tolvfingertarmen, den del av tarmen som leder ut från

magsäcken) och svår kolit (inflammation i tjocktarmen som orsakar smärta och diarré) har också

rapporterats. Hos vissa patienter kan neurologisk försämring uppstå i början av behandlingen, med

symtom som dystoni (ofrivilliga muskelsammandragningar), stelhet, tremor (skakningar) och dysartri

(talsvårigheter).

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Cufence finns i bipacksedeln.

Varför är Cufence godkänt i EU?

Trientin har använts i över 30 år för att behandla patienter med Wilsons sjukdom. Även om

D-penicillamin ges som huvudsaklig behandling för detta tillstånd är trientin effektivt när det gäller att

förbättra symtomen på leversjukdom och neurologisk sjukdom hos patienter som inte kan ta detta

läkemedel. Säkerheten hos Cufence har visat sig vara lik den hos andra läkemedel som innehåller

trientin.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann därför att fördelarna med Cufence är större än

riskerna och att Cufence kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cufence?

Företaget som marknadsför Cufence kommer att genomföra en studie för att ytterligare beskriva

trientins effekt i behandlingen av Wilsons sjukdom, däribland dess effekt på de symtom som

förknippas med sjukdomen såsom leversymtom, neurologiska eller psykiatriska symtom, samt vilken

dos som ska ges tidigt i behandlingen.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Cufence har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Cufence kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Cufence utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Cufence

Mer information om Cufence finns på EMA:s webbplats

www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/cufence

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen