Clopixol Depot 200 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-03-2014

Aktiva substanser:
zuklopentixoldekanoat
Tillgänglig från:
2care4 ApS,
ATC-kod:
N05AF05
INN (International namn):
zuklopentixoldekanoat
Dos:
200 mg/ml
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Sammansättning:
zuklopentixoldekanoat 200 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Ampull, 10 x 1 ml
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56954
Tillstånd datum:
2018-12-05

Läs hela dokumentet

Läkemedelsverket 2014-03-24

P

RODUKTRESUMÉ

1

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Cisordinol Depot 200 mg/ml injektionsvätska, lösning

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

1 ml injektionslösning innehåller: Zuklopentixoldekanoat 200 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Underhållsbehandling av schizofreni och andra psykoser, speciellt vid symtom som

hallucination, vanföreställningar och tankestörningar tillsammans med agitation, rastlöshet,

fientlighet och aggressivitet.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Dos och injektionsintervall skall anpassas för varje patient så att maximal behandling av

psykotiska symtom och minimum av biverkningar kan erhållas.

Zuklopentixoldekanoat 200 mg/ml: för underhållsbehandling är dosen normalt 200-400 mg

(1-2 ml) varannan till var fjärde vecka. Enstaka patienter kan behöva högre doser och kortare

doseringsintervall.

När medicinering skiftas från peroral zuklopentixolbehandling eller zuklopentixolacetat

intramuskulärt till underhållsbehandling med zuklopentixoldekanoat skall följande riktlinjer

användas:

1. Övergång från oral zuklopentixol till zuklopentixoldekanoat.

x mg peroral dygnsdos motsvarar 8 x mg dos dekanoat varannan vecka.

x mg dygnsdos per os motsvarar 16 x mg dos dekanoat var fjärde vecka.

Peroral zuklopentixolbehandling skall fortsätta under första veckan efter den första

injektionen, men med reducerad dosering.

2. Övergång från zuklopentixolacetat till zuklopentixoldekanoat.

Samtidigt med den sista injektionen zuklopentixolacetat (100 mg), ges 200-400 mg (1-2 ml)

zuklopentixoldekanoat 200 mg/ml intramuskulärt och upprepas varannan vecka. Högre doser

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

eller kortare intervall kan vara nödvändiga. Zuklopentixolacetat och zuklopentixoldekanoat

kan blandas i en spruta och ges i samma injektion.

Patienter som överförs från andra depotformuleringar av neuroleptika skall få en dos där

förhållandet zuklopentixoldekanoat 200 mg motsvarar 25 mg flufenazindekanoat, 40 mg cis

(Z) - flupentixoldekanoat eller 50 mg haloperidoldekanoat.

Efterföljande doser av zuklopentixoldekanoat och intervall mellan injektionerna skall

anpassas till terapeutiskt svar.

Nedsatt njurfunktion

Zuklopentixoldekanoat kan ges i normal dosering till patienter med nedsatt njurfunktion.

Zuklopentixol elimineras renalt i liten utsträckning (ca 10 %, främst som metaboliter) varför

dosjustering till njursjuka troligen ej är nödvändig. Erfarenheten i patienter med nedsatt

njurfunktion är dock begränsad.

Nedsatt leverfunktion

Försiktig dosering och bestämning av serumkoncentration rekommenderas.

Äldre patienter

Äldre patienter ska ges doser i den lägre delen av doseringsintervallet.

Barn

Rekommenderas ej baserat på avsaknad av klinisk dokumentation.

Administrationssätt

Zuklopentixoldekanoat administreras med intramuskulär injektion i den övre yttre kvadranten

av glutealregionen. Injektionsvolymer överstigande 2 ml skall fördelas mellan två

injektionsställen. Den lokala toleransen är god.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

6.1.

Cirkulationskollaps.

Nedsatt CNS-funktion (t.ex. intoxikation med alkohol, barbiturater eller opioider).

Komatösa tillstånd.

Hematologiska dyskrasier.

Feokromocytom.

4.4

Varningar och försiktighet

I likhet med andra neuroleptika skall zuklopentixoldekanoat användas med försiktighet till

patienter med organiskt hjärnsyndrom, tillstånd med ökad krampbenägenhet och uttalad

leversjukdom. Patienter i långtidsbehandling, speciellt med höga doser, skall följas noggrant

och regelbundet bedömas med avseende på sänkning av underhållsdos.

Risk för utveckling av malignt neuroleptikasyndrom (hypertermi, rigiditet, växlande

medvetandegrad, instabila autonoma funktioner) föreligger med varje neuroleptikum.

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

Behandling: Preparatet utsättes. Symtomatisk behandling och sedvanlig intensivvård.

Dantrolen och bromokriptin kan vara verksamma. Symtomen kan bestå i mer än 1 vecka efter

utsättning av perorala neuroleptika och ännu längre vid depotbehandling med preparaten.

Muntorrhet kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör

noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger/dag.

Hastigt utsättande av zuklopentixol kan förknippas med utsättningssymtom. Utsättning bör

därför ske gradvis, se avsnitt 4.8.

QT-intervall

Eftersom zuklopentixol kan förlänga QT-intervallet tillrådes försiktighet vid behandling av

patienter med uttalad bradykardi, hjärtkärlsjukdom och med ärftlig form av förlängning av

QT-intervallet. Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.

Fall av venös trombo-embolisk sjukdom (VTE) har rapporterats för antipsykotiska läkemedel.

Eftersom patienter behandlade med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE,

bör alla tänkbara riskfaktorer för VTE identifieras före och under behandling med Cisordinol

och preventiva åtgärder bör insättas.

Leukopeni, neutropeni och agranulocytos

Fall av leukopeni, neutropeni och agranulocytos har rapporterats vid användning av

antipsykotiska läkemedel inklusive zuklopentixol. Agranulocytos har rapporterats mycket

sällsynt (<1/10 000 patienter) under uppföljning efter marknadsföringsgodkännandet.

Patienter med en historia av kliniskt signifikant låg nivå av vita blodkroppar eller

läkemedelsinducerad leukopeni/neutropeni ska övervakas under de första månaderna av

behandlingen. Utsättning av zuklopentixol ska övervägas vid första tecknet på en klinisk

signifikant minskning av antalet vita blodkroppar i frånvaro av andra orsakande faktorer.

Patienter med klinisk signifikant neutropeni ska noggrant övervakas med avseende på feber

eller andra symtom eller tecken på infektion, och ska genast behandlas om sådana symtom

eller tecken uppstår. Patienter med svår neutropeni (absolut neutrofilantal <1 x 10

/l) ska

avsluta behandlingen med zuklopentixol och nivåerna av vita blodkroppar ska följas tills de är

återställda.

Eftersom långtidsverkande antipsykotika i depotform inte snabbt kan gå ur kroppen bör de

användas med försiktighet i kombination med andra läkemedel med känd myelosuppressiv

effekt.

Äldre

Behandling av äldre patienter ska ske med försiktighet. Effekt och behov av behandling ska

utvärderas kontinuerligt.

Cerebrovaskulära händelser

En omkring 3 gånger ökad risk för cerebrovaskulära händelser har observerats i

randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar av vissa atypiska neuroleptika bland

patienter med demens. Bakomliggande mekanistisk förklaring till denna riskökning är okänd.

En ökad risk även för andra neuroleptika samt bland andra patientpopulationer kan inte

uteslutas. Zuklopentixol bör därför ges med försiktighet till patienter med riskfaktorer för

stroke.

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

Ökad dödlighet hos äldre patienter med demens

Data från två stora observationsstudier visade att äldre patienter med demens som behandlas

med antipsykotika har en något ökad dödlighet jämfört med dem som inte behandlas.

Tillgängliga data är otillräckliga för att ge en säker uppskattning av risken och orsaken till

denna.

Cisordinol är inte godkänd för behandling av demensrelaterade beteendestörningar.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Följande kombinationer med zuklopentixol bör undvikas:

Kinidin som är en potent hämmare av cytokrom P450 2 D6, vilket metaboliserar flertalet

neuroleptika, bör undvikas.

Kodein bör undvikas då metabolismen (bioaktivering av kodein) hämmas av neuroleptika.

Bromokriptin och kabergolin är dopaminreceptoragonister och bör därför inte kombineras

med dopaminreceptorantagonister såsom zuklopentixol.

Följande kombinationer med zuklopentixol kan kräva dosanpassning:

Kombination med fluoxetin, tri- och tetracykliska antidepressiva, paroxetin eller venlafaxin

kan kräva dosanpassning då dessa preparat hämmar cytokrom P450 2 D6 och förlångsammar

eliminationen av neuroleptika. Samtidig behandling med neuroleptika och litium ökar risken

för neurotoxiska biverkningar. Zuklopentixol kan motverka effekten av levodopa genom

dopaminreceptorblockad. Zuklopentixol kan reducera effekten av adrenergt verkande

läkemedel.

Zuklopentixol kan förstärka den sedativa effekten av alkohol, barbiturater samt andra

läkemedel med hämmande effekt på CNS.

Samtidig behandling med andra dopamin-receptorblockerande läkemedel ökar risken för

extrapyramidala biverkningar.

Neuroleptika kan öka eller minska effekten av antihypertensiv behandling.

Försiktighet tillrådes vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QT-

intervallet såsom andra neuroleptika, Klass IA och III antiarrytmika, moxifloxacin,

erytromycin, metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium eller cisaprid. Samtidig

medicinering med läkemedel som kan ge upphov till elektrolytstörningar, såsom

tiaziddiuretika (hypokalemi), bör beaktas då detta ökar risken för maligna arytmier (se även

avsnitt 4.4). Samtidig behandling med läkemedel som kan höja koncentrationen av

zuklopentixol i blodet bör också beaktas i detta avseende.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

Nyfödda barn som exponerats för antipsykotika (inklusive zuklopentixoldekanoat) under

graviditetens sista trimester löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidiala och/eller

utsättningssymtom som kan variera i allvarlighetsgrad och duration efter födseln. Det finns

rapporter om agitation, muskelhypertoni, muskelhypotoni, tremor, somnolens, andnöd eller

ätsvårigheter. Nyfödda bör därför övervakas noga.

Djurstudier har påvisat reproduktionstoxicitet.

Zuklopentixoldekanoat ska inte administreras under graviditet såvida inte den förväntade

nyttan hos patienten uppväger den möjliga risken för fostret.

Amning

Zuklopentixol återfinnes i bröstmjölk i låga koncentrationer, vilka inte antas påverka barnet

när terapeutiska doser används. Dosen till barnet är mindre än 1 % av given dos till modern.

Zuklopentixolbehandling kan fortsättas under amning om indicerat, men kontroll av barnet

rekommenderas speciellt under de första fyra veckorna efter födseln.

Fertilitet

Hos människa har biverkningar såsom hyperprolaktinemi, galaktorré, amenorré, erektil

dysfunktion och utebliven ejakulation rapporterats (se avsnitt 4.8). Dessa biverkningar kan ha

en negativ inverkan på kvinnlig och/eller manlig sexuell funktion och fertilitet.

Om kliniskt signifikant hyperprolaktinemi, galaktorré, amenorré eller sexuell dysfunktion

inträffar bör en dosreduktion (om möjligt), alternativt utsättning övervägas. Effekterna är

reversibla vid utsättning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zuklopentixol är ett sederande läkemedel. Patienter som behandlas med psykofarmaka kan

förväntas ha en påverkan av allmän uppmärksamhet och koncentrationsförmåga antingen

beroende på grundsjukdomen, behandlingen eller kombination av de båda. Patienterna skall

uppmärksammas på att deras förmåga att köra bil eller hantera maskiner är nedsatt.

4.8

Biverkningar

Biverkningarna är mestadels dosberoende. Frekvens och allvarlighetsgrad är mest uttalade i

början av behandlingen och minskar under den fortsatta behandlingen.

Extrapyramidala biverkningar kan inträffa, framförallt i början av behandlingen. Vid de flesta

tillfällen kan dessa biverkningar kontrolleras tillfredsställande genom dosreduktion och/eller

med antiparkinsonläkemedel. Rutinmässig profylaktisk användning av antiparkinson-

läkemedel rekommenderas inte. Antiparkinsonläkemedel lindrar inte tardiv dyskinesi och kan

förvärra detta. Dosreduktion eller, om möjligt, utsättande av zuklopentixol-behandling

rekommenderas. Vid bestående akatisi kan en bensodiazepin eller propranolol vara

användbart.

Frekvenserna är tagna från litteratur och spontanrapporter. Frekvenserna definieras enligt

följande:

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100,

1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

(≥1/10 000, <1/1 000) mycket sällsynta (

1/10 000), eller ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Hjärtat

Vanliga

Takykardi, palpitationer.

Sällsynta

QT-förlängning.

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta

Trombocytopeni, neutropeni,

leukopeni, agranulocytos.

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Somnolens, akatisi, hyperkinesi,

hypokinesi.

Vanliga

Tremor, dystoni, hypertoni, yrsel,

huvudvärk, parestesier.

Mindre vanliga

Tardiv dyskinesi, hyperreflexi,

dyskinesi, parkinsonism, synkopé,

ataxi, talsvårigheter, hypotoni,

konvulsion, migrän.

Mycket sällsynta

Malignt neuroleptikasyndrom.

Ögon

Vanliga

Ackommodationsstörningar,

synstörningar.

Mindre vanliga

Okulogyration, mydriasis.

Öron och balansorgan

Vanliga

Vertigo.

Mindre vanliga

Hyperakusi, tinnitus.

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Nästäppa, dyspné.

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Muntorrhet.

Vanliga

Salivhypersekretion, konstipation,

kräkningar, dyspepsi, diarré.

Mindre vanliga

Magsmärtor, illamående, flatulens

Njurar och urinvägar

Vanliga

Miktionsstörningar, urinretention,

polyuri.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hyperhidros, pruritus.

Mindre vanliga

Rash, fotosensibilisering,

pigmenteringsstörningar, seborré,

dermatit, purpura.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Myalgi.

Mindre vanliga

Muskelrigiditet, trismus,

torticollis.

Endokrina systemet

Sällsynta

Hyperprolaktinemi.

Metabolism och nutrition

Vanliga

Ökad aptit, ökad vikt.

Mindre vanliga

Minskad aptit, minskad vikt.

Sällsynta

Hyperglykemi, försämrad

glukostolerans, hyperlipidemi.

Blodkärl

Mindre vanliga

Hypotension, värmevallningar.

Mycket sällsynta

Venös trombo-embolisk sjukdom

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Asteni, trötthet, allmän

sjukdomskänsla, smärta.

Mindre vanliga

Törst, reaktion vid

injektionsstället, hypotermi,

pyrexi.

Immunsystemet

Sällsynta

Hypersensitivitet, anafylaktisk

reaktion.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Abnormalt leverfunktionstest.

Mycket sällsynta

Kolestatisk hepatit, gulsot.

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

Graviditet, puerperium och

perinatalperiod

Ingen känd frekvens

Neonatalt utsättningssyndrom (se

4.6)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

Utebliven ejakulation, erektil

dysfunktion, orgasmstörningar

hos kvinnor, vulvovaginal

torrhet.

Sällsynta

Gynekomasti, galaktorré,

amenorré, priapism.

Psykiska störningar

Vanliga

Insomnia, depression, ångest,

nervositet, abnormala drömmar,

agitation, minskad libido.

Mindre vanliga

Apati, mardrömmar, ökad libido,

konfusionstillsånd.

Behandling med zuklopentixol kan ge upphov till förlängning av QT-intervallet. Fall av

plötslig död som kan ha kardiell orsak (se avsnitt 4.4) har rapporterats vid behandling med

zuklopentixol. I likhet med andra neuroleptika har sällsynta fall av QT-förlängning, Torsades

de Pointes, hjärtstillestånd, ventrikulära arytmier – ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi

rapporterats.

Hastigt utsättande av zuklopentixol kan förknippas med utsättningssymtom. De vanligaste

symtomen är illamående, kräkningar, anorexi, diarré, rinnoré, svettningar, myalgi, parestesier,

insomnia, rastlöshet, ångest och agitation. Patienter kan även uppleva vertigo, växlande känsla

av värme och kyla, och tremor. Symtomen börjar vanligtvis inom 1 till 4 dagar efter utsättande

och klingar av inom 7 till 14 dagar.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Genom administrationssättet är sannolikheten för avsiktlig överdosering ringa. Vid

överdosering med zuklopentixol i annan beredning gäller följande:

Symtom

Somnolens, koma, extrapyramidala symtom, kramper, chock, hyper- eller hypotermi. Förlängd

QT-tid och fall av allvarliga arytmier med dödlig utgång har beskrivits vid överdosering av

zuklopentixol.

Behandling

Symtomatisk och stödbehandling ges. Åtgärder för att vidmakthålla respiratorisk funktion och

cirkulatorisk funktion ska insättas. Adrenalin ska inte ges då ytterligare blodtryckssänkning

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

kan uppstå. Kramper kan behandlas med diazepam och extrapyramidala symtom med

biperiden.

Toxicitet

25 mg till 1½-åring, 150 mg till 19-åring och 200-500 mg till vuxen gav måttlig intoxikation.

Den högsta dygnsdos som givits i kliniska prövningar var 450 mg.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Neuroleptika, tioxantenderivat

ATC-kod: N05AF05

Verkningsmekanism

Zuklopentixol är ett neuroleptikum i tioxantengruppen. Den antipsykotiska effekten av

neuroleptika är relaterad till dopaminreceptorblockad. Möjligen kan 5-hydroxytryptamin-

blockad bidra. In vitro har zuklopentixol en hög affinitet för både dopamin D

- och D

receptorer, alfa

-adrenoreceptorer och 5-HT

-receptorer men ingen affinitet för kolinerga

muskarinreceptorer. Det har en svag histamin (H

)-receptoraffinitet och ingen alfa

adrenoreceptor-blockerande effekt.

In vivo dominerar affiniteten för D

receptorer över affiniteten för D

-receptor.

Zuklopentixol är ett potent neuroleptikum i beteendetester för neuroleptika

(dopaminreceptorblockerande aktivitet). Det föreligger korrelation mellan in vivo-

testmodeller, affinitet för dopamin D

-bindningsställen in vitro och perorala antipsykotiska

doser.

Hämning av motorisk aktivitet och förlängning av alkohol- och barbituratinducerad sömntid

indikerar att zuklopentixol har sedativa egenskaper.

I likhet med andra neuroleptika ökar zuklopentixol serumprolaktinnivån.

Farmakologiska studier har visat att zuklopentixoldekanoat i olja har en förlängd neuroleptisk

effekt och mängden läkemedel för att bibehålla en viss effekt över en längre tid, är betydligt

mindre med depotformulering än med peroral administration av zuklopentixol. Resultaten

från farmakologiska studier antyder att en förlängd neuroleptisk effekt utan uttalad sedation

kan erhållas med depotformuleringen vid klinisk användning. Endast i hög dosering kan en

mycket svag och kortvarig potentiering av barbituratinducerad sömn hos mus påvisas. Därför

är det osannolikt att någon betydande interaktion med anestetika kan uppträda hos patienter

som får depotformulering.

Klinisk effekt och säkerhet

I klinisk användning är zuklopentixoldekanoat avsett för patienter med kroniska psykoser.

Positiva resultat har också uppnåtts vid behandling av hyperaktiva och aggressiva patienter

med oligofreni.

Zuklopentixoldekanoat ger en oftast övergående dosberoende sedation. Om patienten sätts

över till underhållsbehandling med zuklopentixoldekanoat från oral zuklopentixol eller från

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

intramuskulär zuklopentixolacetat är sedationen inte något problem. Tolerans mot den

ospecifika sedativa effekten utvecklas snabbt.

Zuklopentixoldekanoat är speciellt användbart för behandling av patienter som är agiterade,

rastlösa, fientliga eller aggressiva.

Zuklopentixoldekanoat underlättar kontinuerlig behandling speciellt till de patienter som kan

förväntas ha en dålig behandlingsföljsamhet och kan därmed förhindra återfall relaterade till

bristande behandling.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Genom förestring av zuklopentixol med dekansyra har zuklopentixol överförts till en mycket

lipofil substans, zuklopentixoldekanoat. Löst i olja och injicerad intramuskulärt uppnås en

långsam diffusion av estern från oljefasen till kroppens vattenfas där den sedan snabbt

hydrolyseras och frisätter aktivt zuklopentixol.

Efter intramuskulär injektion nås maximal serumkoncentration inom en period av 3-7 dagar.

Med en uppskattad halveringstid på 3 veckor (avspeglande frisättning från depotstället)

uppnås steady state efter ca 3 månaders upprepad administration.

Distribution

Distributionsvolymen (V

beta

är ca 20 l/kg. Plasmaproteinbindningen är ca 98-99 %.

Metabolism

Metabolismen av zuklopentixol följer tre huvudsakliga metabolismvägar - sulfoxidering, N-

dealkylering av sidokedjan och konjugation med glukoronsyra. Metaboliterna saknar

psykofarmakologisk effekt. En in vivo-undersökning har visat att en del av metabolismen är

föremål för genetisk polymorfism för spartein-/debrisoquinoxidering. Långsamma

metaboliserare får en förlängd halveringstid, lägre plasmaclearance och högre AUC. Detta bör

uppmärksammas vid behandling med zuklopentixol, men dosering ska alltid individualiseras

med avseende på terapeutisk effekt och biverkningar.

Eliminering

Elimineringshalveringstiden (T

1/2 beta

) är ca 20 timmar.

Zuklopentixol utsöndras huvudsakligen med faeces, till viss del (ca 10 %) i urinen.

Endast ca 0,1 % av dosen utsöndras oförändrad i urinen.

Zuklopentixol utsöndras i små mängder med bröstmjölken. I steady state är förhållandet

mjölkkoncentration/serumkoncentration ca 0,29.

Linjäritet

Kinetiken är linjär. Den genomsnittliga steady state-koncentrationer av zuklopentixol före

injektion vid en 200 mg dos varannan vecka per ca 25 nmol/l (10 ng/ml). En

serumkoncentration av zuklopentixol före injektion på 7-30 nmol/l (2,8-12 ng/ml) och en

fluktuation max/min mindre än 2,5 föreslås som en riktlinje för underhållsbehandling till

schizofrena patienter med låg till måttlig svårighetsgrad av sjukdomen.

En dos på 200 mg/2 veckor eller 400 mg/4 veckor motsvarar zuklopentixol en dygnsdos

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

på 25 mg per os.

Äldre patienter

De farmakokinetiska parametrarna är huvudsakligen oberoende av patientens ålder.

Nedsatt njurfunktion

Baserat på zuklopentixols eliminationsmönster är det rimligt att anta att nedsatt njurfunktion

inte har någon betydelse för serumnivåerna av modersubstansen.

Nedsatt leverfunktion

Data föreligger ej.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Reproduktionstoxicitet

I en tre-generationsstudie på råttor noterades en fördröjning av parningen. När väl parningen

ägt rum sågs inga effekter på fertilitet.

I ett experiment där zuklopentixol gavs via födan noterades försämrad parningsförmåga och

minskat antal dräktigheter.

I en peri/postnatal studie på råttor resulterade doser om 5 och 15 mg/kg/dag i ökat antal

dödfödslar, minskad överlevnad och en försenad utveckling av ungarna.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Fraktionerad kokosolja.

6.2

Inkompatibiliteter

Zuklopentixoldekanoat skall endast blandas med zuklopentixolacetat eller cis (Z)-

flupentixoldekanoat, vilka är lösta i kokosolja.

Zuklopentixoldekanoat skall inte blandas med depotformuleringar innehållande sesamolja då

detta resulterar i avgörande förändringar av de farmakokinetiska egenskaperna hos de

ingående formuleringarna.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara ampullerna i ytterkartongen.

Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Ofärgade glasampuller, 10 x 1 ml.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Läkemedelsverket 2014-03-24

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danmark

8

N

UMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9627

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

1981-04-10/2008-01-01

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2014-03-24

PDF rendering: Titel 00137578, Version 10.0, Namn Cisordinol Depot solution for injection SmPC

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen