Clopidogrel ratiopharm

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-11-2019

Aktiva substanser:
klopidogrelvätesulfat
Tillgänglig från:
Teva B.V.
ATC-kod:
B01AC04
INN (International namn):
clopidogrel
Terapeutisk grupp:
Antitrombotiska medel,
Terapiområde:
Hjärtinfarkt, Akuta Koronara Syndrom, Perifera Kärlsjukdomar, Stroke
Terapeutiska indikationer:
Sekundär prevention av atherothrombotic eventsClopidogrel anges i:Vuxna patienter som lider av hjärtinfarkt (från några dagar till mindre än 35 dagar), ischemisk stroke (från 7 dagar till mindre än 6 månader) eller etablerad perifer arteriell sjukdom. Vuxna patienter som lider av akuta koronara syndrom:Icke-ST-segment höjd akuta koronara syndrom (instabil angina eller icke-Q-våg hjärtinfarkt), inklusive patienter som genomgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyra (ASA). ST-segmentet höjd akut hjärtinfarkt, i kombination med ASA i medicinskt behandlade patienter berättigade till trombolysbehandling. Förebyggande av atherothrombotic och tromboemboliska händelser i samband med fibrillationIn vuxna patienter med förmaksflimmer som har minst en riskfaktor för vaskulära händelser, och är inte lämpliga för behandling med Vitamin K-antagonister (VKA) och som har låg risk för blödning, clopidogrel är indicerat i kombination med ASA för förebyggande av atherothrombo
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004006
Tillstånd datum:
2015-02-17
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004006

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

19-11-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

11-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

19-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

19-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

19-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

07-10-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Clopidogrel ratiopharm 75 mg filmdragerade tabletter

klopidogrel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Clopidogrel ratiopharm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Clopidogrel ratiopharm

Hur du tar Clopidogrel ratiopharm

Eventuella biverkningar

Hur Clopidogrel ratiopharm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Clopidogrel ratiopharm är och vad det används för

Clopidogrel ratiopharm innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas

trombocythämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet som bildar koagel (klumpar) vid

koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar

trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller

bildning av blodproppar).

Clopidogrel ratiopharm används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i

åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska

händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

Du har fått Clopidogrel ratiopharm för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken

för dessa allvarliga händelser på grund av att:

Du lider av åderförkalkning (även känt som ateroskleros), och

Du har tidigare haft en hjärtattack, slaganfall eller lider av något som kallas perifer arteriell

sjukdom, eller

Du har haft en allvarlig kärlkrampssjukdom (instabil angina) eller hjärtinfarkt (hjärtattack). Som

behandling av detta tillstånd kan din läkare ha placerat en stent i det blockerade eller trånga

blodkärlet för att återställa effektivt blodflöde. Du ska även få acetylsalicylsyra (en substans som

finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och dessutom för att

förhindra bildning av blodproppar) av din läkare.

Du har oregelbunden hjärtrytm, något som kallas förmaksflimmer och du kan inte ta

blodförtunnande läkemedel som tas oralt (vitamin K-antagonister) som förhindrar nya blodproppar

att bildas och förhindrar existerande blodproppar att växa. Du ska ha fått reda på att

blodförtunnande läkemedel som tas oralt är mer effektiva än acetylsalicylsyra eller kombinationen

Clopidogrel ratiopharm och acetylsalicylsyra för denna sjukdom. Din läkare ska ha givit dig

Clopidogrel ratiopharm och acetylsalicylsyra om du inte kan ta blodförtunnande läkemedel som tas

oralt och du inte har risk för stor blödning.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Clopidogrel ratiopharm

Ta inte Clopidogrel ratiopharm

Om du är allergisk mot klopidogrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, som t.ex. magsår eller

blödning i hjärnan.

Om du lider av allvarlig leversjukdom.

Om du tror att några av dessa passar in på dig eller om du har några tveksamheter, så rådgör med din

läkare innan du börjar med Clopidogrel ratiopharm.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Clopidogrel ratiopharm

Om du har risk för blödning som t.ex.:

en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t.ex. magsår)

en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller leder)

en nyligen inträffad allvarlig skada

en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer)

en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan

Om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) som inträffade inom den

senaste veckan

Om du lider av njur- eller leversjukdom

Om du har haft en allergi eller reaktion mot andra läkemedel för behandling av din sjukdom

Medan du tar Clopidogrel ratiopharm:

Du bör informera din läkare om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

Du bör även informera din läkare omedelbart om du utvecklar ett medicinskt tillstånd (även känt

som Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP) som inkluderar feber och blåmärken under

huden som kan uppstå som röda knappnålsstora prickar, med eller utan oförklarad svår kraftlöshet,

förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Om du skär eller skadar dig själv kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta

är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar.

Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv

vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 4

”Eventuella biverkningar”).

Din läkare kan beställa blodtester.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte hjälper.

Andra läkemedel och Clopidogrel ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av Clopidogrel ratiopharm eller vice versa.

Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar

läkemedel som kan öka din blödningsrisk såsom:

blodförtunnande läkemedel som tas via munnen, läkemedel som används för att minska

bildning av blodproppar

icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), vilka vanligtvis används vid

behandling av smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder

heparin eller något annat läkemedel som injiceras för att minska bildning av blodproppar

tiklopidin, ett annat trombocythämmande medel

selektiva serotoninåterupptagshämmare (inklusive men inte begränsat till

fluoxetin eller

fluvoxamin), läkemedel som vanligtvis används för att behandla depression

omeprazol eller esomeprazol, läkemedel för behandling av magbesvär

flukonazol eller vorikonazol, läkemedel som används för att behandla svampinfektioner

efavirenz, läkemedel som används för att behandla HIV-infektioner (humant immunbristvirus)

antiretrovirala läkemedel (läkemedel för behandling av hivinfektioner)

karbamazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av epilepsi

moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression

repaglinid, läkemedel som används för att behandla diabetes

paklitaxel, läkemedel som används för att behandla cancer.

Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan du ordineras Clopidogrel

ratiopharm i kombination med acetylsalicylsyra, en substans som förekommer i många läkemedel som

används för att lindra smärta och sänka feber. Tillfällig användning av acetylsalicylsyra (inte mer än

1 000 mg under 24 timmar) anses inte generellt utgöra något problem, men långvarig användning under

andra förhållanden ska diskuteras med din läkare.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska helst inte tas under graviditet.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om du blir gravid under tiden du använder

Clopidogrel ratiopharm ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eftersom det inte är

rekommenderat att ta klopidogrel under graviditet.

Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.

Om du ammar eller planerar att amma rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Clopidogrel ratiopharm påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Clopidogrel ratiopharm innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Clopidogrel ratiopharm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Clopidogrel ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos, inklusive för patienter med ett tillstånd kallat förmaksflimmer (oregelbunden

hjärtrytm), är en tablett på 75 mg Clopidogrel ratiopharm per dag som tas via munnen, med eller utan mat

och vid samma tidpunkt varje dag.

Om du har haft svår bröstsmärta (instabil angina eller hjärtattack) kan din läkare ge dig Clopidogrel

ratiopharm 300 mg (en tablett på 300 mg eller 4 tabletter på 75 mg) för att inleda behandlingen. Efter detta

är rekommenderade dos 75 mg Clopidogrel ratiopharm per dag som beskrivet ovan.

Du bör ta Clopidogrel ratiopharm så länge din läkare ordinerar det.

Notera att instruktioner om hur man tar ut tabletten från blisterkartan finns på ytterkartongen till de

avdragbara blistren.

Om du har tagit för stor mängd av Clopidogrel ratiopharm

Kontakta din läkare eller akutavdelning på närmaste sjukhus p.g.a. den ökade risken för blödning.

Om du har glömt att ta Clopidogrel ratiopharm

Om du har glömt att ta en dos Clopidogrel ratiopharm, och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten

så fort du upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

Om det hinner gå mer än 12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid

vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

För förpackningsstorleken 28x1 tabletter kan du kontrollera vilken dag du senast tog en tablett

Clopidogrel ratiopharm genom att titta på kalendern som är tryckt på blisterförpackningen.

Om du slutar att ta Clopidogrel ratiopharm

Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig att göra detta.

Kontakta läkare eller

apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta din läkare omedelbart om du har

Feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av vissa

blodkroppar.

Tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller utan

samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar) och/eller förvirring

(se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan vara tecken

på en allergisk reaktion.

Den vanligaste biverkningen som rapporterats vid användning av Clopidogrel ratiopharm är

blödning.

Blödning kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller

blåmärken under huden), näsblödning eller blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre

blödningar i huvudet, lungorna eller lederna rapporterats.

Om du får förlängd blödning när du tar Clopidogrel ratiopharm

Om du skär eller skadar dig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till

hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen

betydelse vid mindre skärsår och skador som t.ex. om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för

din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Andra biverkningar inkluderar:

Vanliga (kan förekommahos upp till 1 av 10 användare):

Diarré, buksmärtor, matsmältningsbesvär eller halsbränna.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i magen eller tarmarna,

utslag, klåda, svindel, känsla av stickningar och domnad.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Yrsel, förstorade bröst hos män.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Gulsot, svår buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt med hosta,

generaliserade (spridda) allergiska reaktioner (t.ex. en känsla av värme med plötslig obehagskänsla tills

svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, ont i munnen (stomatit), minskning av

blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor, smakförändringar eller smakförlust.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Överkänslighetsreaktioner med bröstsmärta eller buksmärtor och tecken på ihållande lågt blodsocker.

Dessutom kan din läkare upptäcka förändringar i dina blod- eller urintester.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Clopidogrel ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen, flaskan eller blistret efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några synliga tecken på försämring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klopidogrel. Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel

(som vätesulfat).

Övriga innehållsämnen är (se avsnitt 2 ”Clopidogrel ratiopharm innehåller laktos”):

Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa (E463),

krospovidon (typ A), hydrerad vegetabilisk olja och natriumlaurilsulfat.

Tablettdragering: laktosmonohydrat, hypromellos (E464), titandioxid (E171),

makrogol 4000, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), indigokarmin aluminium lake

(E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De filmdragerade tabletterna är ljusrosa till rosa, filmdragerade, kapselformade tabletter. Ena

sidan av tabletten är präglad med siffran ”93” . Andra sidan av tabltten är präglad med siffran

”7314”.

Clopidogrel ratiopharm tillhandahålls i perforerade endosblister av aluminium/aluminium eller

HDPE-flaskor med polypropylenlock eller barnsäkra lock och torkmedel (silicagel).

Förpackningsstorlekar:

Avdragbara eller icke-avdragbara perforerade endosblister av aluminium/aluminium

innehållande 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 och 100x1 tabletter.

Kalenderförpackning med perforerade aluminium-aluminium-blister med 28x1 tabletter.

HDPE-flaskor innehållande 30 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungern

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne

East Sussex,

BN22 9AG

Storbritannien

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitsa 2600,

Bulgarien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 1963 0330

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +(47) 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

ratiopharm España, S.A.

Tél: +(34) 91 567 29 70

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +(351) 214 76 7550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 1963 0330

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Finnland

Sími: +(358) 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +(421) 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(39) 02 891 7981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 1805900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +(44) 1977 628500

Denna bipacksedel ändrades senast:

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel ratiopharm 75 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som vätesulfat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 59,05 mg laktos (som laktosmonohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ljusrosa till rosa, kapselformade, filmdragerade tabletter, präglade med ”93” på ena sidan ”7314” på

den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sekundärprevention av aterotrombotiska händelser

Klopidogrel är avsett för:

Vuxna patienter med hjärtinfarkt (från några få dagar till mindre än 35 dagar), ischemisk stroke

(från 7 dagar till mindre än 6 månader) eller etablerad perifer arteriell sjukdom.

Vuxna patienter med akuta koronara syndrom:

Akuta koronara syndrom utan ST-höjning (instabil angina eller icke-Q-vågsinfarkt),

inklusive patienter som genomgår stentbehandling efter koronarangioplastik (PCI), i

kombination med acetylsalicylsyra (ASA).

Akut hjärtinfarkt med ST-höjning, i kombination med ASA hos medicinskt behandlade

patienter lämpliga för trombolytisk behandling.

Prevention av aterotrombotiska och tromboemboliska händelser vid förmaksflimmer

Hos vuxna patienter med förmaksflimmer som har minst en riskfaktor för vaskulära händelser, som

inte är lämpliga för behandling med vitamin K-antagonist och som har låg blödningsrisk är klopidogrel

indicerad i kombination med ASA för prevention av aterotrombotiska och tromboemboliska händelser,

inklusive stroke.

För ytterligare information hänvisas till avsnitt 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och äldre

Klopidogrel ska ges en gång dagligen i dosen 75 mg.

Hos patienter med akuta koronara syndrom:

Akuta koronara syndrom utan ST-höjning (instabil angina eller icke-Q-vågsinfarkt):

behandlingen med klopidogrel ska inledas med en 300 mg laddningsdos och sedan

fortsätta med 75 mg en gång dagligen (tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA)

75 mg-325 mg dagligen). Eftersom högre doser med ASA associerades med större

blödningsrisk, rekommenderas att dosen ASA inte överstiger 100 mg. Den optimala

behandlingstiden har inte fastställts slutgiltigt. Data från kliniska prövningar stödjer

användning upp till 12 månader och den maximala fördelen sågs vid 3 månader (se

avsnitt 5.1).

Akut hjärtinfarkt med ST-höjning: klopidogrel ska ges som en 75 mg daglig engångsdos

inledd med en 300 mg laddningsdos i kombination med ASA, med eller utan

trombolytika. För patienter över 75 år ska klopidogrelbehandling inledas utan en

laddningsdos. Kombinerad behandling ska påbörjas så snart symtomen uppträder och

fortsätta i minst fyra veckor. Fördelen med kombinationen klopidogrel och ASA längre

än fyra veckor har inte studerats för denna typ av patienter (se avsnitt 5.1).

Hos patienter med förmaksflimmer ska klopidogrel ges som en 75 mg daglig engångsdos. ASA

(75-100 mg dagligen) ska initieras och fortsätta ges i kombination med klopidogrel (se avsnitt 5.1).

Om en dos glöms bort:

Inom mindre än 12 timmar efter ordinarie doseringstillfälle: patienterna ska ta dosen

omedelbart och sedan ta nästa dos på ordinarie doseringstillfälle.

Mer än 12 timmar: patienterna ska ta nästa dos vid ordinarie doseringstillfälle och ska inte

dubblera dosen.

Pediatrisk population

Klopidogrel ska inte ges till barn av effektmässiga skäl (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njurfunktion

Behandlingserfarenheten är begränsad för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Behandlingserfarenheten är begränsad för patienter med måttlig leversjukdom som kan ha ökad

blödningsbenägenhet (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Oral användning

Clopidogrel ratiopharm kan ges med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 2 eller

6.1.

Allvarlig nedsättning av leverfunktionen.

Aktiv patologisk blödning som t.ex. peptiskt ulcus eller intrakraniell blödning.

4.4

Varningar och försiktighet

Blödningar och hematologiska störningar

På grund av risken för blödningar och hematologiska biverkningar, bör bestämning av antalet

blodkroppar och/eller annan lämplig undersökning övervägas omedelbart när kliniska symtom som

tyder på blödning uppkommer under behandlingen (se avsnitt 4.8). I likhet med andra

trombocythämmande läkemedel bör klopidogrel användas med försiktighet hos patienter som kan ha

ökad blödningsrisk i samband med trauma, kirurgiska ingrepp eller andra sjukliga tillstånd och för

patienter som behandlas med ASA, heparin, glykoprotein IIb/IIIa-hämmare eller icke-steroida

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) inklusive COX-2-hämmare eller selektiva

serotoninåterupptagshämmare

(SSRI) eller andra läkemedel associerade med blödningsrisk såsom

pentoxifyllin (se avsnitt 4.5). Patienterna bör noggrant följas med avseende på tecken på blödning

inkluderat ockult blödning, särskilt under de första behandlingsveckorna och/eller efter invasiv

hjärtoperation eller operation. På grund av risken för ökad blödning, rekommenderas inte samtidig

behandling med klopidogrel och orala trombocythämmande läkemedel (se avsnitt 4.5).

Hos patienter som ska genomgå elektiva kirurgiska ingrepp och där inverkan på trombocytaggregation

för tillfället inte är önskvärd, bör behandling med klopidogrel sättas ut 7 dagar före operation.

Patienter bör informera läkare och tandläkare om att de använder klopidogrel före planering av

kirurgiska ingrepp och innan nya läkemedel tas i användning. Klopidogrel förlänger blödningstiden

och bör användas med försiktighet till patienter som har tillstånd med blödningsbenägenhet (särskilt

gastrointestinala och intraokulära).

Patienterna bör informeras att det kan ta längre tid än normalt att stoppa blödning när de använder

klopidogrel (enbart eller i kombination med ASA) och att de bör informera sin egen läkare om varje

ovanlig blödning (lokalisation eller varaktighet).

Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP)

I mycket sällsynta fall har Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP) rapporterats vid behandling med

klopidogrel, ibland kort efter läkemedlets insättande. TTP karakteriseras av trombocytopeni och

mikroangiopatisk hemolytisk anemi, associerad antingen med neurologiska fynd, njursvikt eller med

feber. TTP är ett potentiellt dödligt tillstånd som kräver snabbt insättande av behandling inklusive

plasmaferes.

Förvärvad hemofili

Förvärvad hemofili har rapporterats efter användning av klopidogrel. I fall av bekräftad isolerad

förlängning av aktiverad partiell tromboplastintid (APTT) med eller utan blödning, bör förvärvad

hemofili övervägas. Patienter med en bekräftad diagnos av förvärvad hemofili ska handläggas och

behandlas av specialist och klopidogrelbehandlingen bör avbrytas.

Nyligen genomgången ischemisk stroke

Med hänsyn till avsaknaden av data, kan klopidogrel inte rekommenderas under de första 7 dagarna

efter akut ischemisk stroke.

Cytokrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogenetik: Hos långsamma CYP2C19-metaboliserare bildar klopidogrel, vid rekommenderade

doser, mindre av den aktiva metaboliten av klopidogrel och har mindre effekt på trombocytfunktion.

Det finns tester som identifierar patienters CYP2C19-genotyp.

Eftersom klopidogrel metaboliseras till sin aktiva metabolit delvis av CYP2C19, kan läkemedel som

hämmar aktiviteten hos detta enzym förväntas resultera i minskade läkemedelsnivåer av klopidogrels

aktiva metabolit. Den kliniska relevansen för denna interaktion är oklar. Som en försiktighetsåtgärd

bör man avråda från samtidig användning av kraftiga eller måttliga hämmare av CYP2C19 (se avsnitt

4.5 för en lista på CYP2C19-hämmare, se även avsnitt 5.2).

CYP2C8-substrat

Försiktighet krävs hos patienter som samtidigt behandlas med klopidogrel och läkemedel som är

CYP2C8-substrat (se avsnitt 4.5).

Korsreaktioner mellan tienopyridiner

Patienter bör utredas angående tidigare överkänslighet mot tienopyridiner (såsom klopidogrel, tiklopidin,

prasugrel) eftersom korsreaktioner mellan tienopyridiner har rapporterats (se avsnitt 4.8). Tienopyridiner

kan orsaka milda till allvarliga allergiska reaktioner såsom utslag, angioödem eller hematologiska

korsreaktioner såsom trombocytopeni och neutropeni. Patienter som tidigare har utvecklat en allergisk

reaktion och/eller hematologisk reaktion mot en tienopyridin kan ha en ökad risk att utveckla samma eller

annan reaktion mot en annan tienopyridin. Det rekommenderas att följa symtom på överkänslighet hos

patienter med känd allergi mot tienopyridiner.

Nedsatt njurfunktion

Klinisk erfarenhet av klopidogrel är begränsad för patienter med nedsatt njurfunktion. Klopidogrel bör

därför användas med försiktighet till denna grupp av patienter (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Erfarenheten är begränsad för patienter med måttlig leversjukdom som kan ha ökad

blödningsbenägenhet. Klopidogrel bör därför användas med försiktighet till denna grupp av patienter

(se avsnitt 4.2).

Hjälpämne(n)

Laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel associerade med blödningsrisk:

Det finns en ökad risk för blödning på grund av potentiell

additiv effekt. Samtidig administrering av läkemedel associerade med blödningsrisk bör genomföras med

försiktighet (se avsnitt 4.4).

Orala trombocythämmande läkemedel:

På grund av risken för ökad blödning, rekommenderas inte

samtidig behandling med klopidogrel och orala trombocythämmande läkemedel (se avsnitt 4.4). Även

om administrering av klopidogrel 75 mg/dag inte ändrade S-warfarins farmakokinetik eller INR

(International Normalised Ratio) hos patienter som erhöll långtidsbehandling med warfarin, ökar

samtidig administrering av klopidogrel och warfarin blödningsrisken på grund av oberoende effekter

på hemostasen.

Glykoprotein IIb/IIIa-hämmare:

Klopidogrel bör användas med försiktighet hos patienter som

samtidigt behandlas med glykoprotein IIb/IIIa-hämmare (se avsnitt 4.4).

Acetylsalicylsyra (ASA):

ASA påverkade inte klopidogrel-medierad hämning av ADP-inducerad

trombocytaggregation, men klopidogrel förstärkte effekten av ASA på kollageninducerad

trombocytaggregation. Samtidig administrering av 500 mg ASA 2 gånger dagligen under en dag ökade

dock inte signifikant den förlängning av blödningstiden som inducerades av klopidogrelintag. En

farmakodynamisk interaktion mellan klopidogrel och acetylsalicylsyra är möjlig, med ökad

blödningsrisk som följd. Försiktighet bör därför iakttagas vid samtidig behandling (se avsnitt 4.4).

Klopidogrel och ASA har dock administrerats samtidigt i upp till ett år (se avsnitt 5.1).

Heparin:

I en klinisk prövning på friska försökspersoner medförde klopidogrel inte att heparindosen

behövde ändras eller att effekten av heparin på koagulationen påverkades. Samtidig administrering av

heparin hade ingen effekt på hämning av trombocytaggregation inducerad av klopidogrel. En

farmakodynamisk interaktion mellan klopidogrel och heparin är möjlig, med ökad blödningsrisk som

följd. Försiktighet bör därför iakttagas vid samtidig behandling (se avsnitt 4.4).

Trombolytika:

Säkerheten vid samtidig administrering av klopidogrel, fibrin- eller icke-fibrinspecifika

trombolytiska medel och hepariner undersöktes hos patienter med akut hjärtinfarkt. Frekvensen av

kliniskt signifikant blödning var jämförbar med vad som ses när trombolytiska medel och heparin ges

samtidigt med ASA (se avsnitt 4.8).

NSAID:

I en klinisk prövning på friska försökspersoner ökade ockult gastrointestinal blodförlust vid

samtidig administrering av klopidogrel och naproxen. Avsaknad av interaktionsstudier med andra

NSAID-preparat gör det emellertid för närvarande oklart om det föreligger ökad risk för

gastrointestinal blödning med alla NSAID-preparat. Samtidigt intag av NSAID, inklusive COX-2-

hämmare, och klopidogrel bör därför ske med försiktighet (se avsnitt 4.4).

SSRI:

Eftersom SSRI påverkar trombocytaktivering och ökar risken för blödning, så bör samtidigt intag av

SSRI och klopidogrel ske med försiktighet.

Annan samtidig behandling:

Eftersom klopidogrel metaboliseras till sin aktiva metabolit delvis av

CYP2C19 kan läkemedel som hämmar aktiviteten hos detta enzym förväntas leda till minskade

läkemedelsnivåer av klopidogrels aktiva metabolit. Den kliniska relevansen för denna interaktion är

oklar. Som en försiktighetsåtgärd bör man avråda från samtidig användning av kraftiga eller måttliga

hämmare av CYP2C19 (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Läkemedel som är starka eller moderata CYP2C19-hämmare innefattar t.ex. omeprazol och

esomeprazol, fluvoxamin, fluoxetin, moklobemid, vorikonazol, flukonazol, tiklopidin, karbamazepin

och efavirenz.

En signifikant lägre exponering för den aktiva metaboliten av klopidogrel och minskad

trombocythämning har påvisats hos hivinfekterade patienter som behandlats med ritonavir- eller

kobicistat-boostrade antiretrovirala terapier (ART). Även om fyndens kliniska relevans är osäker har

det förekommit spontana rapporter om hivinfekterade patienter som behandlats med boostrad ART och

upplevt förnyade ocklusiva händelser efter borttagen förträngning eller drabbats av trombotiska

händelser under ett behandlingsschema med laddningsdos av klopidogrel. Exponering för klopidogrel

och genomsnittlig trombocythämning kan vara sänkt vid samtidig användning av ritonavir. Därför bör

man avråda från samtidig användning av klopidogrel och boostrad ART.

Protonpumpshämmare:

Omeprazol 80 mg en gång dagligen, administrerat antingen samtidigt med klopidogrel eller med

12 timmars mellanrum, minskade exponeringen av aktiv metabolit med 45 % (laddningsdos) och 40 %

(underhållsdos). Minskningen var kopplad till 39 % (laddningsdos) och 21 % (underhållsdos)

minskning i trombocytaggregationshämning. Esomeprazol förväntas ge en liknande interaktion med

klopidogrel.

Motsägelsefulla data angående den kliniska relevansen av denna farmakodynamiska och

farmakokinetiska interaktion när det gäller större kardiovaskulära händelser har rapporterats både från

observationer och kliniska studier. Som en försiktighetsåtgärd bör man avråda från samtidig

användning av omeprazol eller esomeprazol (se avsnitt 4.4).

Mindre uttalad minskning i metabolitexponering har observerats med pantoprazol eller lansoprazol.

Plasmakoncentrationen av aktiv metabolit minskade med 20 % (laddningsdos) och 14 %

(underhållsdos) vid samtidig behandling med pantoprazol 80mg en gång dagligen. Detta var kopplat

till en minskning av den genomsnittliga trombocytaggregationshämningen med 15 % respektive 11 %.

Dessa resultat tyder på att klopidogrel kan administreras med pantoprazol.

Det finns inga evidens för att andra läkemedel som minskar magsyra, såsom H2-blockerare eller

antacida, skulle interferera med klopidogrels trombocytaggregationshämmande aktivitet.

Andra läkemedel:

Ett antal andra kliniska studier har genomförts med klopidogrel och andra läkemedel givna samtidigt

för att undersöka risken för farmakodynamiska och farmakokinetiska interaktioner. Inga kliniskt

signifikanta farmakodynamiska interaktioner observerades när klopidogrel användes samtidigt med

atenolol, nifedipin eller både atenolol och nifedipin. Dessutom påverkades inte den farmakodynamiska

aktiviteten av klopidogrel signifikant vid samtidigt intag av fenobarbital eller östrogen.

Farmakokinetiken hos digoxin eller teofyllin ändrades inte vid samtidig tillförsel av klopidogrel.

Antacida påverkade inte absorptionen av klopidogrel.

Data från CAPRIE-studien visar att fenytoin och tolbutamid som metaboliseras av CYP2C9 kan ges

tillsammans med klopidogrel utan säkerhetsproblem.

Läkemedel som är CYP2C8-substrat: Klopidogrel har visats öka exponeringen av repaglinid hos friska

frivilliga.

In vitro

-studier har visat att den ökade exponeringen av repaglinid beror på hämning av

CYP2C8 genom klopidogrels glukuronidmetabolit. På grund av risken för ökade plasmakoncentrationer

bör samtidig behandling av klopidogrel och läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av CYP2C8

(t.ex. repaglinid, paklitaxel) ske med försiktighet (se avsnitt 4.4).

Förutom den specifika informationen om läkemedelsinteraktioner beskrivna ovan, har

interaktionsstudier inte utförts med klopidogrel och en del läkemedel som vanligen ges till patienter

med aterotrombotisk sjukdom. Patienterna som ingick i kliniska studier med klopidogrel fick

emellertid en mängd olika läkemedel samtidigt, inkluderande diuretika, betablockerare, ACE-

hämmare, kalciumantagonister, kolesterolsänkare, kranskärlsutvidgande läkemedel, antidiabetika

(inkluderat insulin), antiepileptika och GPIIb/IIIa-hämmare utan några tecken på kliniskt signifikanta

ogynnsamma interaktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Eftersom data saknas från behandling under graviditet, bör man som en försiktighetsåtgärd undvika att

använda klopidogrel under graviditet.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet,

embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3).

Amning

Det är inte känt huruvida klopidogrel utsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat utsöndring

av klopidogrel i bröstmjölk. Som en försiktighetsåtgärd bör inte amning fortsätta under behandling

med Clopidogrel ratiopharm.

Fertilitet

Klopidogrel påverkade inte fertiliteten i djurstudier.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Klopidogrel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Klopidogrel har utvärderats säkerhetsmässigt på över 44 000 patienter som deltagit i kliniska studier,

inklusive över 12 000 patienter som har behandlats 1 år eller längre. Klopidogrel 75 mg/dag var

generellt jämförbart med ASA 325 mg/dag i CAPRIE oberoende av ålder, kön och ras. De kliniskt

relevanta biverkningarna som observerats i CAPRIE-, CURE-, CLARITY-, COMMIT- och ACTIVE-A-

studierna presenteras nedan. Utöver erfarenhet från kliniska studier så har biverkningar även

spontanrapporterats.

Blödning är den vanligaste biverkningen som rapporterats både i kliniska studier och i klinisk praxis

där det främst har rapporterats under den första behandlingsmånaden.

Hos patienter som behandlades med antingen klopidogrel eller ASA i CAPRIE var den totala

incidensen av blödning 9,3 %. Incidensen av allvarliga fall var liknande för klopidogrel och ASA.

I CURE förekom det ingen ökning av större blödningar för klopidogrel plus ASA inom 7 dagar efter

bypassoperation i hjärtats kranskärl hos patienter som avslutade behandlingen mer än fem dagar före

det kirurgiska ingreppet. Blödningsfrekvensen för patienter som stod kvar på behandlingen under fem

dagar före bypassoperationen var 9,6 % för klopidogrel plus ASA och 6,3 % för placebo plus ASA.

I CLARITY noterades en ökning av blödningar generellt i gruppen klopidogrel plus ASA jämfört med

gruppen placebo plus ASA. Ökningen av allvarliga blödningar var liknande mellan grupperna. Detta

var konsekvent mellan subgrupper av patienter definierade utifrån baslinjedata, typ av fibrinolytika

eller heparinbehandling.

I COMMIT var den totala frekvensen av större icke-cerebrala blödningar eller cerebrala blödningar låg

och lika i båda grupperna.

I ACTIVE-A var frekvensen av större blödningar större i gruppen klopidogrel + ASA jämfört med

gruppen placebo + ASA (6,7 % mot 4,3 %). Större blödningar var mestadels av extrakraniellt ursprung i

båda grupperna (5,3 % i gruppen klopidogrel + ASA, 3,5 % i gruppen placebo + ASA), mestadels från

magtarmkanalen (3,5 % mot 1,8 %). Det förekom mer intrakraniella blödningar i gruppen klopidogrel +

ASA jämfört med gruppen placebo + ASA (1,4 % mot 0,8 %). Det var ingen statistiskt signifikant skillnad

i frekvens av dödlig blödning (1,1 % i gruppen klopidogrel + ASA och 0,7 % i gruppen placebo + ASA)

och blödande stroke (0,8 % mot 0,6 %) mellan grupperna.

Lista med biverkningar i tabellform

Biverkningar som inträffade antingen under kliniska prövningar eller som rapporterades spontant

redovisas i tabell nedan. Frekvensen definieras enligt följande: vanlig (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanlig

(≥1/1 000, <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000), ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje organsystem efter

fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta eller

ingen känd frekvens*

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni,

leukopeni,

eosinofili

Neutropeni,

inklusive

allvarlig

neutropeni

Trombotisk Trombocytopen

Purpura (TTP) (se avsnitt

4.4), aplastisk anemi,

pancytopeni, agranulocytos,

allvarlig trombocytopeni,

förvärvad hemofili A,

granulocytopeni, anemi

Hjärtat

Kounis syndrom

(vasoplastisk allergisk

angina/allergisk

hjärtinfarkt) i samband med

överkänslighetsreaktion på

grund av klopidogrel*

Immunsystemet

Serumsjuka, anafylaktoida

reaktioner, korsreaktiv

läkemedelsöverkänslighet

hos tienopyridiner (såsom

tiklopidin, prasugrel) (se

avsnitt 4.4)*, insulin

autoimmunt syndrom vilket

kan leda till svår

hypoglykemi, särskilt hos

patienter med HLA DRA4-

subtyp (vanligare i den

japanska befolkningen)*

Psykiska

störningar

Hallucinationer, konfusion

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta eller

ingen känd frekvens*

Centrala och

perifera

nervsystemet

Intrakraniell

blödning (vissa

fall

rapporterades

med dödlig

utgång),

huvudvärk,

parestesier,

svindel

Smakförändringar,

smakförlust (ageusi)

Ögon

Ögonblödning

(konjunktival,

okulär, retinal)

Öron och

balansorgan

Vertigo

Blodkärl

Hematom

Allvarlig blödning,

blödning i operationssår,

vaskulit, hypotension

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Epistaxis

Blödning i luftvägarna

(blodiga upphostningar,

blödning i lungan),

bronkospasm, interstitiell

pneumonit, eosinofil

pneumoni

Magtarmkanalen

Gastrointestinal

blödning,

diarré,

buksmärta,

dyspepsi

Ventrikel- och

duodenalsår,

gastrit, kräkning,

illamående,

förstoppning,

flatulens

Retro-

peritoneal

blödning

Gastrointestinal och

retroperitoneal blödning

med dödlig utgång,

pankreatit, kolit (inklusive

ulcerös eller lymfocytär

kolit), stomatit

Lever och

gallvägar

Akut leversvikt, hepatit,

onormala leverfunktions-

värden

Hud och

subkutan vävnad

Blåmärken

Hudutslag,

klåda,

hudblödning

(purpura)

Bullös dermatit (toxisk

epidermal nekrolys, Stevens

Johnsons syndrom,

erythema multiforme), akut

generaliserad exantematös

pustulos (AGEP),

angioödem,

läkemedelsinducerat

överkänslighetssyndrom,

läkemedelsutslag med

eosinofili och systemiska

symtom (DRESS),

erytematösa eller

exfoliativa utslag, urtikaria,

eksem, lichen planus

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta eller

ingen känd frekvens*

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Gynekomasti

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Muskuloskeletal blödning

(hemartros), artrit, artralgi,

myalgi

Njurar och

urinvägar

Hematuri

Glomerulonefrit, ökning av

blodkreatinin

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Blödning vid

punktionsstället

Feber

Undersökningar

Ökad

blödningstid,

minskning av

neutrofiler,

minskning av

blodplättar

* Information relaterad för klopidogrel med ingen känd frekvens.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Överdosering efter administrering av klopidogrel kan leda till förlängd blödningstid och efterföljande

blödningskomplikationer. Lämplig behandling bör övervägas om blödningar observeras.

Ingen antidot till klopidogrel är känd. Om snabb korrigering av den förlängda blödningstiden krävs,

kan trombocyttransfusion motverka effekterna av klopidogrel.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antitrombotiskt medel, trombocytaggregationshämmande medel exklusive

heparin, ATC-kod: B01AC04.

Verkningsmekanism

Klopidogrel är en prodrug och en av dess metaboliter är en trombocytaggregationshämmare.

Klopidogrel måste metaboliseras av CYP450-enzymer för att bilda den aktiva metabolit som hämmar

trombocytaggregation. Klopidogrels aktiva metabolit hämmar selektivt bindningen av adenosindifosfat

(ADP) till dess trombocyt-P2Y

-receptor och efterföljande ADP-medierad aktivering av glykoprotein

GPIIb/IIIa-komplex och hämmar därigenom trombocytaggregation. Eftersom bindningen är

irreversibel påverkas exponerade trombocyter för resten av sin livslängd (ungefär 7-10 dagar) och

återhämtning av normal trombocytfunktion sker med en hastighet som motsvarar

trombocytomsättningen. Trombocytaggregation som inducerats av andra agonister än ADP hämmas

också genom blockering av amplifieringen av trombocytaggregering av frisatt ADP.

Eftersom den aktiva metaboliten bildas av CYP450-enzymer, av vilka några är polymorfa eller

hämmas av andra läkemedel, kommer inte alla patienter att erhålla adekvat

trombocytaggregationshämning.

Farmakodynamisk effekt

Upprepade doser om 75 mg per dag resulterade i en väsentlig hämning av ADP-inducerad

trombocytaggregation från första dagen: denna ökade progressivt och steady-state uppnåddes mellan

dag 3 och dag 7. Vid steady-state var den observerade graden av hämning med en dos om 75 mg per

dag mellan 40 % och 60 %. Trombocytaggregation och blödningstid återvände gradvis till

utgångsvärdena, vanligtvis inom 5 dagar efter utsättande av behandlingen.

Klinisk effekt och säkerhet

Säkerhet och effekt av klopidogrel har utvärderats i fem dubbelblinda studier med över

88 000 patienter: CAPRIE-studien, en jämförelse mellan klopidogrel och ASA, och CURE-,

CLARITY-, COMMIT-, och ACTIVE-A-studierna, där man jämförde klopidogrel mot placebo, båda

läkemedlen givna i kombination med ASA och övrig standardbehandling.

Nyligen genomgången hjärtinfarkt, nyligen genomgången ischemisk stroke eller etablerad perifer

arteriell sjukdom

I CAPRIE-studien inkluderades 19 185 patienter med aterotrombos i anamnesen i form av nyligen

genomgången hjärtinfarkt (<35 dagar), nyligen genomgången ischemisk stroke (mellan 7 dagar och

6 månader) eller etablerad perifer arteriell sjukdom (PAD). Patienterna randomiserades till klopidogrel

75 mg/dag eller ASA 325 mg/dag, och följdes under 1 till 3 år. I subgruppen med hjärtinfarkt, fick de

flesta patienterna ASA under de första dagarna efter den akuta hjärtinfarkten.

Klopidogrel reducerade signifikant frekvensen av nya ischemiska händelser (kombinerad

slutmätpunkt: hjärtinfarkt, ischemisk stroke och vaskulär död) jämfört med ASA. Vid "intention-to-

treat"-analys observerades 939 fall i klopidogrelgruppen och 1 020 fall med ASA (relativ riskreduktion

(RRR) 8,7 % (95 % CI: 0,2 till 16,4 %) p=0,045), vilket motsvarar, för varje 1 000 patienter

behandlade i 2 år, 10 ytterligare patienter (CI: 0 till 20), som skyddas från att få en ny ischemisk

attack. Analys av total mortalitet som en sekundär ”end-point” visade ingen signifikant skillnad mellan

klopidogrel (5,8 %) och ASA (6,0 %).

I en subgruppsanalys med avseende på bakomliggande orsak (hjärtinfarkt, ischemisk stroke och PAD)

tycktes fördelen med klopidogrel störst (motsvarande statistisk signifikans vid p=0,003) hos patienter

rekryterade på grund av PAD (speciellt de som också uppvisade hjärtinfarkt i anamnesen) (RRR=23,7

%; CI : 8,9 till 36,2) och svagare (ej signifikant skilt från ASA) hos strokepatienter (RRR=7,3 % ; CI :

-5,7 till 18,7 [p=0,258]). Hos patienter som rekryterades i prövningen enbart på grund av nyligen

genomgången hjärtinfarkt, var klopidogrel numeriskt sämre, men inte statistiskt skilt från ASA

(RRR=-4,0 %; CI: -22,5 till 11,7 [p=0,639]). Dessutom antydde en subgruppsanalys att fördelen med

klopidogrel till patienter över 75 år var mindre än den som observerades hos patienter ≤75 år.

Då CAPRIE-studien inte var planerad för att utvärdera effekten i individuella subgrupper, är det inte

klart om skillnaden i relativ riskreduktion i förhållande till underliggande orsak är verklig, eller

beroende på slumpen.

Akuta koronara syndrom

I CURE-studien inkluderades 12 562 patienter med akuta koronara syndrom utan ST-höjning (instabil

angina eller icke-Q-vågsinfarkt), och som kom in inom 24 timmar efter den allra senaste episoden av

bröstsmärta eller symtom förenliga med ischemi. Det krävdes att patienterna antingen hade EKG-

förändringar förenliga med nyligen uppkommen ischemi eller förhöjda nivåer av hjärtenzymer eller

troponin I eller T som var minst två gånger högre än den övre gränsen för normalt värde. Patienterna

randomiserades till klopidogrel (300 mg laddningsdos följt av 75 mg/dag, N=6 259) eller placebo

(N=6 303), båda gavs i kombination med ASA (75-325 mg en gång dagligen) och annan

standardbehandling. Patienterna behandlades i upp till ett år. I CURE fick 823 (6,6 %) patienter

samtidig behandling med GPIIb/IIIa-receptorhämmare. Heparin administrerades till mer än 90 % av

patienterna och den relativa frekvensen blödningar mellan klopidogrel och placebo påverkades inte

signifikant av samtidig heparinbehandling.

Antalet patienter med primär endpoint [kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, eller stroke] var 582 (9,3 %) i

den klopidogrelbehandlade gruppen och 719 (11,4 %) i den placebobehandlade gruppen, med en

relativ riskreduktion på 20 % (95 % CI av 10 %-28 %; p=0,00009) för den klopidogrelbehandlade

gruppen (17 % relativ riskreduktion när patienterna behandlades konservativt, 29 % när de genomgick

perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA) med eller utan stent och 10 % när de genomgick

koronar bypass kirurgi (CABG)). Nya kardiovaskulära händelser (primär endpoint) förhindrades, med

en relativ riskreduktion på 22 % (CI: 8,6, 33,4), 32 % (CI: 12,8, 46,4), 4 % (CI: -26,9, 26,7), 6 % (CI: -

33,5, 34,3) och 14 % (CI: -31,6, 44,2) under studiens intervall på respektive 0-1, 1-3, 3-6, 6-9 och

9-12 månader. Efter 3 månaders behandling blev den observerade fördelen således inte ytterligare

förbättrad i klopidogrel + ASA gruppen, däremot kvarstod risken för blödning (se avsnitt 4.4).

Användningen av klopidogrel i CURE associerades med en minskning av behovet av trombolytisk

behandling (RRR = 43,3 %; CI: 24,3 %, 57,5 %) och GPIIb/IIIa-hämmare (RRR = 18,2 %; CI: 6,5 %,

28,3 %).

Antalet patienter med co-primär endpoint (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke eller refraktär

ischemi) var 1 035 (16,5 %) i den klopidogrelbehandlade gruppen och 1 187 (18,8 %) i den

placebobehandlade gruppen, en relativ riskreduktion på 14 % (95 % CI av 6 %-21 %, p=0,00005) för

den klopidogrelbehandlade gruppen. Denna fördel kan huvudsakligen tillskrivas den statistiskt

signifikanta reduktionen av förekomsten av hjärtinfarkt [287 (4,6 %) i den klopidogrelbehandlade

gruppen och 363 (5,8 %) i den placebobehandlade gruppen]. Det sågs ingen effekt på förekomsten av

återinläggning på sjukhus p.g.a. instabil angina.

Resultaten från populationer med olika karakteristika (t.ex. instabil angina eller icke-Q-vågsinfarkt,

låg- till högrisknivåer, diabetes, revaskulariseringsbehov, ålder, kön, etc.) stämde överens med

resultaten från den primära analysen. I en post-hoc analys hos 2 172 patienter (17 % av den totala

CURE-populationen) som stentbehandlades (Stent-CURE), fann man att klopidogrel jämfört med

placebo uppvisade en signifikant relativ riskreduktion på 26,2 % till förmån för klopidogrel för co-

primär endpoint (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke) och också en signifikant relativ

riskreduktion på 23,9 % för andra co-primära endpoint (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke eller

refraktär ischemi). Dessutom påvisade inte säkerhetsprofilen för klopidogrel i denna subgrupp av

patienter några särskilda risker. Resultaten från denna subgruppsanalys är därför i linje med de

allmänna studieresultaten.

Observerade fördelar med klopidogrel var oberoende av andra akuta till långvariga kardiovaskulära

behandlingar (sådana som heparin/LMWH, GPIIb/IIIA-hämmare, lipidsänkande läkemedel,

betablockerare och ACE-hämmare). Effekten av klopidogrel var oberoende av ASA-dosen (75-325 mg

en gång dagligen).

Säkerhet och effekt av klopidogrel hos patienter med akut hjärtinfarkt med ST-höjning har utvärderats

i två randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda studier, CLARITY och COMMIT.

CLARITY-studien inkluderade 3 491 patienter som kom in inom 12 timmar efter att hjärtinfarkt med

ST-höjning började och som planerades att få trombolytisk behandling. Patienterna fick klopidogrel

(300 mg laddningsdos, följt av 75 mg/dag, n=1752) eller placebo (n=1739) båda i kombination med

ASA (150-325 mg laddningsdos, följt av 75-162 mg/dag), ett fibrinolytiskt medel och heparin om

nödvändigt. Patienterna följdes i 30 dagar. Primär endpoint var en sammansatt endpoint av förekomst

av en ockluderad infarktrelaterad artär på angiogrammet före utskrivning eller död eller förnyad

hjärtinfarkt före koronarangiografi. För patienter som inte genomgick angiografi var primär endpoint

död eller återkommande hjärtinfarkt före dag 8 eller före utskrivning från sjukhus. Patientpopulationen

inkluderade 19,7 % kvinnor och 29,2 % patienter ≥65 år. Totalt 99,7 % av patienterna fick

fibrinolytika (fibrinspecifika: 68,7 %, icke-fibrinspecifika: 31,1 %), 89,5 % heparin, 78,7 % beta-

blockerare, 54,7 % ACE-hämmare och 63 % statiner.

Femton procent (15,0 %) av patienterna i klopidogrelgruppen och 21,7 % i placebogruppen nådde

primär endpoint, vilket motsvarade en absolut reduktion på 6,7 % och 36 % relativ reduktion till fördel

för klopidogrel (95 % CI: 24, 47 %, p <0,001), huvudsakligen relaterat till en minskning av

ockluderade infarktrelaterade artärer. Denna fördel var konsekvent mellan alla fördefinierade

subgrupper inkluderande patientålder och kön, infarktens läge och typ av fibrinolytika eller heparin

som använts.

COMMIT-studien, med 2x2 faktoriell design, inkluderade 45 852 patienter som kom in inom

24 timmar efter att symtom för misstänkt hjärtinfarkt uppträtt med överensstämmande EKG-avvikelser

(t.ex. ST-höjning, ST-sänkning eller vänster grenblock). Patienter fick klopidogrel (75 mg/dag,

n=22 961) eller placebo (n=22891) i kombination med ASA (162 mg/dag) i 28 dagar eller tills

utskrivning från sjukhus. Primära endpoints var död oavsett orsak och det första uppträdandet av ny

hjärtinfarkt, stroke eller död. Populationen inkluderade 27,8 % kvinnor, 58,4 % patienter ≥60 år (26 %

≥70 år) och 54,5 % patienter som fick fibrinolytika.

Klopidogrel reducerade signifikant den relativa risken för död oavsett orsak med 7 % (p=0,029) och

den relativa risken för kombinationen re-infarkt, stroke eller död med 9 % (p=0,002), motsvarande en

absolut riskreduktion på 0,5 % respektive 0,9 %. Denna fördel var konsekvent oavsett ålder, kön, med

eller utan fibrinolytika och observerades så tidigt som efter 24 timmar.

Nedtrappning av P2Y

-hämmare vid akuta koronara syndrom

Byte från en potentare P2Y

-receptorhämmare till klopidogrel i kombination med aspirin efter akut fas av

akuta koronara syndrom har utvärderats i två randomiserade prövarinitierade studier (IST) – TOPIC och

TROPICAL-ACS – med data för kliniskt utfall.

Den kliniska fördelen som observerades av de potentare P2Y

-hämmarna, tikagrelor och prasugrel, i

pivotala studier är relaterad till en signifikant reduktion av återkommande ischemiska händelser (inklusive

akut och subakut stenttrombos, hjärtinfarkt och akut revaskulisering). Även om den ischemiska fördelen

var konsekvent under det första året, observerades större minskning av ischemisk återkomst efter akuta

koronara syndrom under de första dagarna efter start av behandlingen. Som kontrast visade

post hoc

analyser statistiskt signifikant ökning av blödningsrisken med de potentare P2Y

-hämmarna. Detta

inträffade främst under underhållsfasen efter den första månaden efter akuta koronara syndrom. TOPIC

och TROPICAL-ACS var utformade för att studera hur man lindrar blödningshändelserna samtidigt som

effekten upprätthålls.

TOPIC (Timing Of Platelet Inhibition after acute Coronary syndrome)

Denna randomiserade och öppna studie inkluderade patienter med akuta koronara syndrom som krävde

koronarangioplastik (PCI). Patienter behandlade med aspirin och en potentare P2Y

-hämmare och utan

biverkningar efter en månad tilldelades byte till fast dos av aspirin plus klopidrogrel (dubbel

trombocythämning) eller fortsättning av nuvarande behandling (oförandrad dubbel trombocythämning).

Totalt analyserades 645 av 646 patienter med STEMI eller NSTEMI eller instabil angina (reducerad

dubbel trombocythämning (n = 322), oförändrad dubbel trombocythämning (n = 323)). Uppföljning efter

ett år utfördes för 316 patienter (98,1 %) i gruppen med reducerad dubbel trombocythämning och

318 patienter (98,5 %) i gruppen med oförändrad dubbel trombocythämning. Medianuppföljning för båda

grupperna var 359 dagar. Egenskaperna i den studerade kohorten var likartade i de två grupperna.

Primärt effektmått, en kombination av kardiovaskulär död, stroke, akut revaskularisering och BARC

(Bleeding Academic Research Consortium)-blödning ≥ 2 vid ett år efter akuta koronara syndrom

inträffade hos 43 patienter (13,4 %) i gruppen med reducerad dubbel trombocythämning och hos

85 patienter (26,3 %) i gruppen med oförändrad dubbel trombocythämning (p < 0,01). Den statistiskt

signifikanta skillnaden berodde främst på färre blödningshändelser där ingen skillnad rapporterades för

ischemiska effektmått (p = 0,36), medan BARC-blödning ≥ 2 inträffade mindre frekvent i gruppen med

reducerad dubbel trombocythämning (4,0 %) jämfört med 14,9 % i gruppen med oförändrad dubbel

trombocythämning (p < 0,01). Blödningshändelser definierade som alla BARC inträffade hos 30 patienter

(9,3 %) i gruppen med reducerad dubbel trombocythämning och hos 76 patienter (23,5 %) i gruppen med

oförändrad dubbel trombocythämning (p < 0,01).

TROPICAL-ACS (Testing Responsiveness to Platelet Inhibition on Chronic Antiplatelet Treatment for

Acute Coronary Syndromes)

Denna randomiserade och öppna studie inkluderade 2 610 biomarkörpositiva patienter med akuta

koronara syndrom efter framgångsrik PCI. Patienterna randomiserades att erhålla antingen prasugrel 5

eller 10 mg/dag (dag 0–14) (n = 1 309) eller prasugrel 5 eller 10 mg/dag (dag 0–7) sedan nedtrappning till

klopidogrel 75 mg/dag (dag 8–14) (n = 1 309) i kombination med ASA (< 100 mg/dag). Vid dag

14 utfördes testning av trombocytfunktionen. Patienterna med endast prasugrel fortsatte med prasugrel i

11,5 månader.

Nedtrappningspatienterna genomgick HPR-testning (high platelet reactivity). Om HPR ≥ 46 enheter bytte

patienterna tillbaka till prasugrel 5 eller 10 mg/dag i 11,5 månader. Om HPR < 46 enheter fortsatte

patienterna med klopidogrel 75 mg/dag i 11,5 månader. Den styrda nedtrappningsarmen hade därför

patienter med antingen prasugrel (40 %) eller klopidogrel (60 %). Alla patienter fortsatte med aspirin och

följdes under ett år.

Primärt effektmått (en kombination av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och BARC-blödningsgrad

≥ 2 vid 12 månader) uppnåddes och visade non-inferiority. Nittiofem (95) patienter (7 %) i den styrda

nedtrappningsgruppen och 118 patienter (9 %) i kontrollgruppen (p non-inferiority = 0,0004) hade en

händelse. Den styrda nedtrappningen resulterade inte i ökad kombinerad risk för ischemiska händelser

(2,5 % i nedtrappningsgruppen jämfört med 3,2 % i kontrollgruppen; p non-inferiority = 0,0115) eller i det

viktigaste sekundära effektmåttet för BARC-blödning ≥ 2 ((5 %) i nedtrappningsgruppen jämfört med 6 %

i kontrollgruppen (p = 0,23)). Den kumulativa incidensen av alla blödningshändelser (BARC-klass 1 till

5) var 9 % (114 händelser) i den styrda nedtrappningsgruppen jämfört med 11 % (137 händelser) i

kontrollgruppen (p = 0,14).

Förmaksflimmer

ACTIVE-W- och ACTIVE-A-studierna, separata prövningar i ACTIVE-programmet, inkluderade

patienter med förmaksflimmer som hade minst en riskfaktor för vaskulära händelser. Baserat på

inklusionskriterier, inkluderade läkarna patienter i ACTIVE-W om de var kandidater för vitamin K-

antagonistbehandling (såsom warfarin). ACTIVE-A-studien inkluderade patienter som inte kunde

behandlas med vitamin K-antagonister på grund av att de inte kunde eller inte ville få behandlingen.

ACTIVE-W-studien visade att behandling med vitamin K-antagonister var mer effektiv än behandling

med klopidogrel och ASA.

ACTIVE-A-studien (n=7 554) var en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie

som jämförde klopidogrel 75 mg/dag + ASA (n=3 772) med placebo + ASA (n=3 782). Den

rekommenderade dosen för ASA var 75-100 mg/dag. Patienterna behandlades upp till 5 år.

Patienter som randomiserade i ACTIVE-programmet hade dokumenterat förmaksflimmer, dvs antingen

permanent förmaksflimmer eller minst 2 episoder av förmaksflimmer de senaste 6 månaderna och hade

minst en av följande riskfaktorer: ålder ≥75 år eller ålder 55-74 år och antingen diabetes mellitus som

kräver läkemedelsbehandling, eller dokumenterad tidigare hjärtinfarkt eller dokumenterad

kranskärlssjukdom; behandling för systemisk hypertension; tidigare stroke, transitorisk ischemisk attack

(TIA), eller icke-CNS systemisk propp; vänsterkammardysfunktion med vänsterkammar-

ejektionsfraktion <45 %; eller dokumenterad perifer vaskulär sjukdom. Medel CHADS

poäng var 2,0

(räckvidd 0-6).

De största exklusionskriterierna för patienter var dokumenterat peptiskt ulcus inom de senaste 6

månaderna, tidigare intracerebral blödning, signifikant trombocytopeni (minskning av blodplättar <50 x

/l), behov av klopidogrel eller orala trombocythämmande läkemedel eller överkänslighet mot någon

av de två substanserna.

Sjuttiotre procent (73 %) av patienterna som inkluderades i ACTIVE-A-studien kunde inte ta vitamin K-

antagonister baserat på läkares bedömning, oförmåga att hantera Waran-monitorering, benägenhet för fall

eller huvudtrauma eller specifik risk för blödning. För 26% av patienterna var läkarens beslut baserat på

patientens ovilja att ta vitamin K-antagonister.

Patientpopulationen inkluderade 41,8 % kvinnor. Medelåldern var 71 år, 41,6 % av patienterna var ≥75 år.

Totalt 23 % av patienterna fick antiarytmika, 52,1 % betablockerare, 54, 6 % ACE-hämmare och 25,4 %

statiner.

Antalet patienter som nådde primär endpoint (tid till första förekomst av stroke, hjärtinfarkt, icke-CNS

systemisk propp eller vaskulär död) var 832 (22, 1 %) i gruppen behandlade med klopidogrel + ASA och

924 (24,4 %) i gruppen placebo + ASA (RRR 11,1 %, 95 % CI av 2,4 %-19,1 %, p=0,013), primärt

beroende på stor minskning av förekomst av stroke. Stroke inträffade hos 296 (7,8 %) patienter som fick

klopidogrel + ASA och hos 408 (10, 8 %) patienter som fick placebo + ASA (RRR 28, 4 %, 95 % CI, 16,

8 %-38,3 %, p=0,00001).

Pediatrisk population

I en dosupptrappningsstudie med 86 nyfödda eller spädbarn upp till 24 månaders ålder i riskzonen för

trombos (PICOLO), utvärderades klopidogrel vid konsekutiva doser om 0,01, 0,1 och 0,2 mg/kg hos

nyfödda och 0,15 mg/kg endast hos nyfödda. Dosen på 0,2 mg/kg uppnådde en hämning på i medel

49,3 % (5 µM ADP-inducerad trombocytaggregation) vilket var jämförbart med den då vuxna tar

klopidogrel 75 mg/dag.

I en randomiserad, dubbelblind, parallellgrupps-studie (CLARINET), randomiserades 906 pediatriska

patienter (nyfödda och spädbarn) med cyanotisk kongenital hjärtsjukdom lindrade med en systemisk-

till-pulmonell shunt att få klopidogrel 0,2 mg/kg (n=467) eller placebo (n=439) tillsammans med

samtidig bakgrundsbehandling fram till tiden för kirurgi i andra stadiet. Medeltiden mellan shunt-

lindring och första administrering av studieläkemedel var 20 dagar. Ungefär 88 % av patienterna erhöll

samtidigt ASA (från 1 till 23 mg/kg/dag). Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna i den

första sammansatta endpointen död, shunt-trombos eller hjärtrelaterad intervention innan 120 dagars

ålder efter en händelse av trombotisk natur (89 [19.1 %] för klopidogrelgruppen och 90 [20.5 %] för

placebogruppen) (se avsnitt 4.2). Blödning var den mest frekvent rapporterade biverkningen i både

klopidogrel- och placebogrupperna, det var emellertid ingen signifikant skillnad i blödningshastighet

mellan grupperna. I långtidsuppföljningen av säkerhet av den här studien fick 26 patienter som

fortfarande hade shunten kvar vid ett års ålder klopidogrel upp till 18 månaders ålder. Inga nya

säkerhetsaspekter noterades under den här långtidsuppföljningen.

CLARINET- och PICOLO-prövningarna utfördes med användande av en konstituerad lösning av

klopidogrel. I en studie av relativ biotillgänglighet hos vuxna, uppvisade den konstituerade lösningen

av klopidogrel en liknande absorptionsomfattning och något högre absorptionshastighet av den

cirkulerande (inaktiva) huvudmetaboliten jämfört med den godkända tabletten.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter enkel och upprepad oral dosering om 75 mg/dag absorberas klopidogrel snabbt. Maximala

plasmakoncentrationer av oförändrat klopidogrel (ungefär 2,2-2,5 ng/ml efter en enkel 75 mg oral dos)

inträffade ungefär 45 minuter efter dosering. Absorptionen är minst 50 %, baserad på i urinen

utsöndrade klopidogrelmetaboliter.

Distribution

Klopidogrel och den cirkulerande (inaktiva) huvudmetaboliten binds reversibelt

in vitro

till humana

plasmaproteiner (98 % respektive 94 %). Bindningen är ej mättnadsbar

in vitro

inom ett brett

koncentrationsområde.

Metabolism

Klopidogrel metaboliseras extensivt i levern.

In vivo

in vitro

metaboliseras klopidogrel enligt två

metabola huvudvägar: en medierad av esteraser som leder till hydrolys till dess

inaktiva karboxylsyrederivat (85 % av cirkulerande metaboliter) och en medierad av multipla

cytokrom P450. Klopidogrel metaboliseras först till en 2-oxo-klopidogrel intermediärmetabolit.

Efterföljande metabolism av 2-oxo-klopidogrel-intermediärmetaboliten resulterar i bildning av den

aktiva metaboliten; ett tiol-derivat av klopidogrel. Den aktiva metaboliten bildas huvudsakligen av

CYP2C19 med bidrag från flera andra CYP-enzymer, inklusive CYP1A2, CYP2B6 och CYP3A4. Den

aktiva tiol-metaboliten som har isolerats

in vitro

, binder snabbt och irreversibelt till

trombocytreceptorer, därigenom hämmande trombocytaggregation.

för den aktiva metaboliten är dubbelt så hög efter en singeldos på 300mg klopidogrel

(laddningsdos) som efter fyra dagar av 75mg som underhållsdos. C

inträffar ca 30 till

60 minuter efter dosering.

Eliminering

Efter en oral dos av

C-märkt klopidogrel till människa utsöndrades ungefär 50 % i urinen och

ungefär 46 % i faeces under loppet av ett 120-timmars intervall efter intag. Efter en enkel oral dos på

75 mg har klopidogrel en halveringstid på ca 6 timmar. Halveringstiden för eliminering av den

cirkulerande (inaktiva) huvudmetaboliten var 8 timmar efter enstaka doser och upprepad tillförsel.

Farmakogenetik

CYP2C19 är involverat i bildningen av både den aktiva metaboliten och 2-oxo-klopidogrel-

intermediärmetaboliten. Farmakokinetik och trombocythämmande effekt hos den aktiva metaboliten

av klopidogrel, mätt genom trombocytaggregationstester

ex vivo

, skiljer sig med avseende på

CYP2C19-genotyp.

CYP2C19*1-allelen korresponderar med fullt funktionell metabolism medan CYP2C19*2 och

CYP2C19*3-allelerna korresponderar med icke-funktionell metabolism. CYP2C19*2 och

CYP2C19*3-allelerna svarar för majoriteten av alleler kopplade till reducerad funktion hos kaukasiska

(85 %) och asiatiska (99 %) långsamma metaboliserare. Andra alleler förknippade med frånvaro av

eller minskad metabolism är mindre frekventa och inkluderar CYP2C19*4, *5, *6, *7, och *8. En

person som är en långsam metaboliserare har två alleler som ger avsaknad av funktion som definierat

ovan. Publicerade frekvenser för genotyperna långsamma CYP2C19-metaboliserare är ungefär 2 %

hos kaukasier, 4 % hos svarta och 14 % hos kineser. Tester finns tillgängliga för bestämning av en

patients CYP2C19 genotyp.

En cross-over studie med 40 friska individer, 10 av varje av de fyra CYP2C19 metabolismgrupperna

(ultrasnabba extensiva, intermediära och långsamma), utvärderade farmakokinetik och

trombocythämmande svar vid användning av 300 mg följt av 75 mg/dag och 600 mg följt av

150 mg/dag, alla i totalt 5 dagar (steady-state). Ingen påtaglig skillnad i exponering av aktiv metabolit

och medelvärde för trombocytaggregationshämning observerades mellan ultrasnabba, extensiva och

intermediära metaboliserare. Hos långsamma metaboliserare minskade exponeringen för aktiv

metabolit med 63-71 % jämfört med extensiva metaboliserare. Efter 300 mg/75 mg dosregimen

minskade trombocythämmande svaret hos långsamma metaboliserare med medelvärde för

trombocytaggregationshämning (5 μM ADP) på 24 % (24 timmar) och 37 % (dag 5) jämfört med

medelvärde för trombocytaggregationshämning på 39 % (24 timmar) och 58 % (dag 5) hos extensiva

metaboliserare och 37 % (24 timmar) och 60 % (dag 5) hos intermediära metaboliserare. När

långsamma metaboliserare fick 600 mg/150 mg regimen var exponeringen för aktiv metabolit större än

med 300 mg/75 mg regimen. Medelvärde för trombocytaggregationshämning var dessutom 32 %

(24 timmar) och 58 % (dag 5), vilket var större än hos långsamma metaboliserare som fick

300 mg/75 mg regimen och var liknande övriga CYP2C19 metabolismgrupper som fick 300 mg/75 mg

regimen. En lämplig dosregim för denna patientpopulation har inte fastställts i kliniska studier.

I linje med ovan resultat har metaanalyser av 6 studier med 335 klopidogrelbehandlade individer vid

steady-state visat att exponering för aktiv metabolit minskade med 28 % för intermediära

metaboliserare och 72 % för långsamma metaboliserare medan trombocytaggregationshämning (5 μM

ADP) minskade med skillnader i medelvärde för trombocytaggregationshämning på 5,9 % respektive

21,4 % jämfört med extensiva metaboliserare.

Den kliniska betydelsen av CYP2C19-genotyp hos patienter som behandlas med klopidogrel har inte

utvärderats i prospektiva, randomiserade, kontrollerade prövningar. Det har gjorts ett flertal

retrospektiva analyser, dock i syfte att utvärdera denna effekt i patienter behandlade med klopidogrel

för vilka det finns genotypningsresultat: CURE (n=2721), CHARISMA (n=2428), CLARITY TIMI 28

(n=227), TRITON TIMI 38 (n=1477), ACTIVE A (n=601) samt ett antal publicerade kohortstudier.

I TRITON TIMI 38 och 3 av kohortstudierna (Collet, Sibbing, Giusti) hade den sammanlagda gruppen

av patienter med antingen intermediär eller långsam metabolismstatus en högre frekvens av

kardiovaskulära händelser (död, hjärtinfarkt och stroke) eller stenttrombos jämfört med extensiva

metaboliserare.

I CHARISMA och en kohortstudie (Simon) observerades en ökad händelsefrekvens endast hos

långsamma metaboliserare jämfört med extensiva metaboliserare.

I CURE, CLARITY, ACTIVE A och en kohortstudie (Trenk) observerades ingen ökning i

händelsefrekvens baserat på metabolismstatus.

Ingen av dess analyser var av tillräcklig storlek för att upptäcka skillnader i utfall hos långsamma

metaboliserare.

Särskilda patientgrupper

Farmakokinetiken hos klopidogrels aktiva metabolit är inte känd i dessa särskilda patientgrupper.

Nedsatt njurfunktion

Efter upprepade doser av 75 mg klopidogrel per dag hos försökspersoner med svår njursjukdom

(kreatininclearance från 5-15 ml/min) var hämning av ADP-inducerad trombocytaggregation lägre (25

%) än den som observerades hos friska försökspersoner, ökning av blödningstiden var dock densamma

som den som observerats hos friska försökspersoner som fick 75 mg klopidogrel/dag. Dessutom var

den kliniska toleransen god hos samtliga patienter.

Nedsatt leverfunktion

Efter upprepade doser av 75 mg klopidogrel per dag i 10 dagar hos patienter med gravt nedsatt

leverfunktion, var hämningen av ADP-inducerad trombocytaggregation liknande som den som

observerats hos friska individer. Medelförlängningen av blödningstid var också likartad i de två

grupperna.

Ras

Prevalensen av CYP2C19 alleler som resulterar i intermediär och långsam metabolism skiljer sig åt

beroende på ras/etnicitet (se Farmakogenetik). Från litteraturen finns begränsade data hos asiatiska

populationer tillgängliga för att utvärdera den kliniska betydelsen av genotypning av denna CYP för

utfall av kliniska händelser.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I icke-kliniska studier på råtta och babian sågs främst leverförändringar. Dessa effekter noterades vid

doser motsvarande minst 25 gånger exponeringen hos människa vid den kliniska doseringen

75 mg/dag och var en följd av påverkan på levermetaboliserande enzymer. Klopidogrel i terapeutisk

dos gav ingen effekt på levermetaboliserande enzym.

Mycket höga doser av klopidogrel orsakade även en uttalad försämring av gastrointestinal tolerans

(gastrit, frätskador och/eller kräkningar) hos råtta och babian.

Inga tecken på carcinogen effekt rapporterades vid administrering av klopidogrel under 78 veckor till

möss och 104 veckor till råttor i doser upp till 77 mg/kg per dag (motsvarande åtminstone 25 gånger

den exponering som ses hos människa vid den kliniska dosen 75 mg/dag).

Klopidogrel har undersökts i en rad genotoxiska studier

in vitro

in vivo

och inte uppvisat någon

genotoxisk aktivitet.

Klopidogrel hade inte någon inverkan på fertiliteten hos han- eller honråttor och var inte teratogent i

råttor eller kaniner. En viss fördröjning i utvecklingen av avkomman sågs i studier där klopidogrel

administrerats till lakterande råttor. Specifika farmakokinetiska studier som utförts med radioaktivt

märkt klopidogrel har visat att modersubstansen eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk. Som

en följd av detta, kan en direkt effekt (viss toxicitet), eller en indirekt effekt (mindre välsmakande) inte

uteslutas.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Cellulosa, mikrokristallin

Hydroxipropylcellulosa (E463)

Krospovidon (typ A)

Hydrerad vegetabilisk olja

Natriumlaurilsulfat

Filmdragering:

Laktosmonohydrat

Hypromellos (E464)

Titandioxid (E171)

Makrogol 4000

Röd järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Indigokarmin aluminium lake (E132)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Perforerade avdragbara aluminium-aluminium endosblister, perforerade aluminium-aluminium

endosblister och HDPE-flaskor med lock av polypropen eller barnsäkert lock av polypropen och

torkmedel (silicagel).

Perforerade blister och avdragbara perforerade blister innehåller 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1

eller 100x1 filmdragerade tabletter.

Kalenderförpackning med perforerade aluminium-aluminium blister med 28x1 filmdragerade tabletter.

Flaskor innehåller 30 eller 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/975/001

Kartonger med 14x1 filmdragerade tabletter i avdragbara perforerade

aluminium-aluminium endosblister

EU/1/14/975/002

Kartonger med 28x1 filmdragerade tabletter i avdragbara perforerade

aluminium-aluminium endos blister

EU/1/14/975/003

Kartonger med 30x1 filmdragerade tabletter i avdragbara perforerade

aluminium-aluminium endosblister

EU/1/14/975/004

Kartonger med 50x1 filmdragerade tabletter i avdragbara perforerade

aluminium-aluminium endosblister

EU/1/14/975/005

Kartonger med 84x1 filmdragerade tabletter i avdragbara perforerade

aluminium-aluminium endosblister

EU/1/14/975/006

Kartonger med 90x1 filmdragerade tabletter i avdragbara perforerade

aluminium-aluminium endosblister

EU/1/14/975/007

Kartonger med 100x1 filmdragerade tabletter i avdragbara perforerade

aluminium-aluminium endosblister

EU/1/14/975/008

HDPE-flaskor med 30 filmdragerade tabletter

EU/1/14/975/009

HDPE-flaskor med 100 filmdragerade tabletter

EU/1/14/975/010

Kartonger med 14x1 filmdragerade tabletter i perforerade aluminium-

aluminium blister

EU/1/14/975/011

Kartonger med 28x1 filmdragerade tabletter i perforerade aluminium-

aluminium blister

EU/1/14/975/012

Kartonger med 30x1 filmdragerade tabletter i perforerade aluminium-

aluminium blister

EU/1/14/975/013

Kartonger med 50x1 filmdragerade tabletter i perforerade aluminium-

aluminium blister

EU/1/14/975/014

Kartonger med 84x1 filmdragerade tabletter i perforerade aluminium-

aluminium blister

EU/1/14/975/015

Kartonger med 90x1 filmdragerade tabletter i perforerade aluminium-

aluminium blister

EU/1/14/975/016

Kartonger med 100x1 filmdragerade tabletter i perforerade aluminium-

aluminium blister

EU/1/14/975/017

Kartonger med 28x1 filmdragerade tabletter i kalenderförpackning med

perforerade aluminium-aluminium blister.

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: Februari 19 2015

Datum för den senaste förnyelsen: {DD månad ÅÅÅÅ}

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/167144/2015

EMEA/H/C/004006

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Clopidogrel ratiopharm

klopidogrel

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Clopidogrel

ratiopharm. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och

villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Clopidogrel ratiopharm

ska användas.

Praktisk information om hur Clopidogrel ratiopharm ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Clopidogrel ratiopharm och vad används det för?

Clopidogrel ratiopharm är ett blodförtunnande läkemedel som används till vuxna för att förebygga

aterotrombotiska händelser (problem orsakade av blodproppar och åderförkalkning). Clopidogrel

ratiopharm kan ges till följande patientgrupper:

Patienter som nyligen haft en hjärtinfarkt (hjärtattack). Behandling med Clopidogrel ratiopharm

kan inledas mellan några dagar och 35 dagar efter attacken.

Patienter som nyligen haft en ischemisk stroke (stroke som orsakats av att blodet inte kunnat nå

delar av hjärnan). Behandling med Clopidogrel ratiopharm kan inledas mellan sju dagar och sex

månader efter stroken.

Patienter med perifer arteriell sjukdom (problem med blodflödet i artärerna).

Patienter med akut koronart syndrom (ett tillstånd med nedsatt blodtillförsel till hjärtat), inräknat

patienter med en insatt stent (ett kort rör som förts in i en artär för att hindra den från att täppas

igen); läkemedlet bör ges med acetylsalicylsyra (ett annat läkemedel som förebygger

blodproppar). Clopidogrel ratiopharm kan ges till patienter som fått en hjärtattack med ”ST-

höjning” (ett onormalt EKG eller elektrokardiogram) när läkaren tror att de skulle dra nytta av

behandlingen. Det kan också ges till patienter som inte har detta onormala EKG, eller om de har

instabil angina (en allvarlig kärlkrampssjukdom) eller som har haft en ”icke-Q-vågsinfarkt”.

Clopidogrel ratiopharm

EMA/167144/2015

Sida 2/3

Clopidogrel ratiopharm kan också ges för att förebygga problem orsakade av blodproppar hos vuxna

med förmaksflimmer (oregelbundna, snabba sammandragningar i hjärtats övre kammare), då det bör

ges med acetylsalicylsyra. Det ges till patienter som har minst en riskfaktor för händelser såsom

hjärtinfarkt eller stroke, inte kan ta vitamin K-antagonister (andra läkemedel som förebygger

blodproppar) och löper låg risk för blödningar.

Clopidogrel ratiopharm är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att Clopidogrel ratiopharm liknar ett

referensläkemedel som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Plavix. Mer information om

generiska läkemedel finns i dokumentet med frågor och svar här.

Clopidogrel ratiopharm innehåller den aktiva substansen klopidogrel.

Hur används Clopidogrel ratiopharm?

Clopidogrel ratiopharm finns som tabletter innehållande 75 mg klopidogrel. Standarddosen är en

tablett på 75 mg en gång om dagen.

Vid akut koronart syndrom inleds behandlingen vanligtvis med en laddningsdos på fyra tabletter. Detta

följs av den standardmässiga dosen på 75 mg en gång om dagen i minst fyra veckor (vid ”ST-

höjningsinfarkt”) eller i upp till 12 månader (vid instabil angina eller ”icke-Q-vågsinfarkt”). Vid akut

koronart syndrom och förmaksflimmer används Clopidogrel ratiopharm tillsammans med

acetylsalicylsyra, vars dos inte bör överskrida 100 mg.

Clopidogrel ratiopharm är receptbelagt.

Hur verkar Clopidogrel ratiopharm?

Den aktiva substansen i Clopidogrel ratiopharm, klopidogrel, är en trombocytaggregationshämmare.

Det betyder att den hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar. När blodet koagulerar (levrar

sig) beror detta på att vissa celler i blodet som kallas trombocyter eller blodplättar klibbar ihop

(aggregerar). Klopidogrel hindrar blodplättarna från att aggregera genom att hindra ett ämne som

kallas ADP från att fästa vid en särskild receptor på blodplättarnas yta. Detta förhindrar att

blodplättarna blir ”klibbiga”, vilket minskar risken för att det bildas blodproppar och hjälper till att

förhindra en ny hjärtinfarkt eller stroke.

Hur har Clopidogrel ratiopharms effekt undersökts?

Eftersom Clopidogrel ratiopharm är ett generiskt läkemedel har studier på människor begränsats till

tester för att visa att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Plavix. Två läkemedel är

bioekvivalenta när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Clopidogrel ratiopharm?

Eftersom Clopidogrel ratiopharm är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med

referensläkemedlet anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Clopidogrel ratiopharm?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Clopidogrel ratiopharm i enlighet med

EU:s krav har likvärdig kvalitet och är bioekvivalent med Plavix. CHMP fann därför att nyttan är större

än de konstaterade riskerna, liksom för Plavix. Kommittén rekommenderade att Clopidogrel ratiopharm

skulle godkännas för försäljning i EU.

Clopidogrel ratiopharm

EMA/167144/2015

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Clopidogrel

ratiopharm?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Clopidogrel ratiopharm används så säkert som

möjligt. I enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och

bipacksedeln för Clopidogrel ratiopharm. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som

vårdpersonal och patienter ska vidta.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns mer information.

Mer information om Clopidogrel ratiopharm

Den 19 februari 2015 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Clopidogrel ratiopharm som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Clopidogrel ratiopharm finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 02-2015.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen