Clarithromycin Krka 250 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-06-2021

Aktiva substanser:
klaritromycin
Tillgänglig från:
Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod:
J01FA09
INN (International namn):
clarithromycin
Dos:
250 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
klaritromycin 250 mg Aktiv substans; propylenglykol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 12 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 16 tabletter; Blister, 20 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54234
Tillstånd datum:
2016-12-22

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Clarithromycin Krka 250 mg filmdragerade tabletter

Clarithromycin Krka 500 mg filmdragerade tabletter

klaritromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Clarithromycin Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Clarithromycin Krka

Hur du tar Clarithromycin Krka

Eventuella biverkningar

Hur Clarithromycin Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Clarithromycin Krka är och vad det används för

Clarithromycin Krka tillhör en läkemedelsgrupp som kallas makrolidantibiotika. Antibiotika hindrar

bakterier som orsakar infektioner från att föröka sig.

Clarithromycin Krka används för behandling av vuxna och barn från 12 år för följande bakteriella

infektioner:

luftvägsinfektioner såsom luftrörskatarr och lunginflammation

infektioner i svalg och bihålor

infektioner i hud och mjukdelar

infektioner orsakade av

Helicobacter pylori

i samband med sår i tolvfingertarmen

Klaritromycin som finns i Clarithromycin Krka

kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Clarithromycin Krka

Ta inte Clarithromycin Krka

om du är

allergisk

mot klaritromycin, andra makrolidantibiotika t.ex. erytromycin eller

azitromycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

om du tar läkemedel som kallas ergotalkaloider, t.ex. ergotamin- eller

dihydroergotamintabletter, eller använder ergotamininhalator för behandling av migrän. Tala

med din läkare för råd om behandlingsalternativ.

om du tar läkemedel som innehåller simvastatin eller lovastatin (även kallat statiner, dessa

används för att behandla förhöjda blodfetter, t.ex. kolesterol och triglycerider)

om du tar något läkemedel som innehåller lomitapid

om du tar läkemedel som innehåller terfenadin eller astemizol (läkemedel mot hösnuva och

allergier) eller cisaprid eller domperidon (mot magbesvär) eller pimozidtabletter (för

behandling av vissa psykiska sjukdomar), detta då kombinationen av dessa läkemedel ibland

kan orsaka allvarliga störningar i hjärtrytmen. Tala med din läkare för råd om

behandlingsalternativ.

om du tar andra läkemedel som är kända för att orsaka allvarliga hjärtrytmrubbningar

om du tar läkemedel som innehåller tikagrelor eller ranolazin (för behandling av kärlkramp

eller för att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke)

om du tar ett läkemedel sam kallas kolkicin (mot gikt)

om du har onormalt låga halter av kalium eller magnesium i ditt blod (hypokalemi eller

hypomagnesemi)

om du tar läkemedlet midazolam via munnen (ett lugnande medel)

om du har några problem med lever eller njurar

om du eller någon i din familj har en historia av hjärtrytmrubbningar (ventrikulära

hjärtarytmier, inklusive torsades de pointes) eller förändringar i elektrokardiogram (EKG,

elektrokardiografi) som kallas för förlängt QT-syndrom

Clarithromycin Krka 250 mg, 500 mg filmdragerade tabletter är inte lämpliga för användning

för barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Clarithromycin Krka.

om du har problem med hjärtat

om du är gravid eller ammar

om du har behov av intravenöst midazolam

Om du får svår eller utdragen diarré medan du använder eller efter att du har använt Clarithromycin

Krka ska du rådfråga din läkare

genast

då detta kan vara ett symtom på ett allvarligt tillstånd, t.ex.

pseudomembranös kolit eller diarré associerat med

Clostridium difficile

Om du utvecklar några symtom på nedsatt leverfunktion som t.ex. minskad aptit, gulfärgad hud och

ögonvitor, mörk urin, klåda eller ömhet på magen, sluta genast att använda Clarithromycin Krka och

tala

omedelbart

med din läkare.

Tala med din läkare innan du tar Clarithromycin Krka om du har problem med njurarna.

Långtidsbehandling med Clarithromycin Krka kan leda till infektion med resistenta bakterier och

svampinfektion.

Barn och ungdomar

Clarithromycin Krka är inte lämpligt för användning för barn under 12 år.

Andra läkemedel och Clarithromycin Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta är särskilt viktigt då du tar följande läkemedel:

digoxin, kinidin eller disopyramid (används för att behandla problem med hjärtat). Din

hjärtfunktion kan behöva övervakas (EKG), eller så kan du behöva ta blodprover om du tar

klaritromycin tillsammans med vissa läkemedel som används vid problem med hjärtat.

warfarin eller någon annan antikoagulant, t.ex. dabigatran, rivaroxaban, apixaban (förtunnar

blodet). Det kan vara nödvändigt att ta blodprover för att kontrollera att ditt blod koagulerar

som det ska.

omeprazol (mot magsmältningsbesvär och magsår) om inte din läkare har förskrivigt det till

dig för att behandla

Helicobacter pylori

-infektion i samband med sår i tolvfingertarmen.

ergotalkaloider, t.ex. ergotamin eller dihydroergotamin (för behandling av migrän)

kolkicin (för behandling av gikt). Din läkare vill eventuellt monitorera dig.

teofyllin (används av patienter med andningsbesvär som t.ex. astma)

terfenadin eller astemizol (mot hösnuva eller allergi)

triazolam, alprazolam eller midazolam, intaget intravenöst eller via munnen (mot

sömnsvårigheter)

cilostazol (mot dålig blodcirkulation)

cisaprid, domperidon eller cemetidin (mot magbesvär)

karbamazepin, valproat, fenytoin eller fenobarbital (för behandling av epilepsi)

metylprednisolon (en kortikosteroid)

vinblastin (för behandling av cancer)

ciklosporin, takrolimus eller sirolimus (läkemedel som sänker immunförsvaret i samband med

organtransplantationer eller allvarligt eksem)

pimozid eller johannesört (används för att behandla psykiska problem)

rifabutin, rifampicin, flukonazol och itrakonazol (används för att behandla infektioner)

verapamil, amlodipin eller diltiazem (för behandling av högt blodtryck)

tolterodin (mot överaktiv urinblåsa)

simvastatin och lovastatin (även kallade HMG-CoA-reduktas-hämmare för behandling av högt

kolesterol)

ritonavir, efavirenz, nevirapin, atazanavir, sakvinavir, etravirin och zidovudin (antivirala

läkemedel eller läkemedel mot hiv-infektion)

sildenafil, vardenafil och tadalafil (mot impotens hos vuxna män eller för användning mot

pulmonell arteriell hypertoni – högt blodtryck i lungans blodkärl)

insulin, repaglinid, rosiglitazon, pioglitazon eller nateglinid (läkemedel för behandling av

diabetes)

aminoglykosider (en typ av antibiotika), t.ex. gentamycin, streptomycin, tobramycin, amikacin

och netilmicin

Tala med din läkare om du tar orala preventivmedel och får diarré eller kräkningar eftersom du kan

behöva använda ytterligare preventivmedel såsom kondom.

Clarithromycin Krka med mat och dryck

Clarithromycin Krka kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Klaritromycins säkerhet vid användning under graviditet och amning har inte fastställts. Det

rekommenderas därför inte att använda läkemedlet under graviditet utan att noggrant vägt nyttan mot

riskerna.

Klaritromycin utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Clarithromycin Krka kan orsaka yrsel, svindel, förvirring och desorientering. Om du påverkas ska du

inte köra eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Clarithromycin Krka innehåller

natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Clarithromycin Krka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

För behandling av luftvägsinfektioner, svalg- eller bihåleinflammationer och hud- och

mjukdelsinfektioner:

Vanlig dos Clarithromycin Krka filmdragerade tabletter för vuxna och barn över 12 år är 250 mg två

gånger dagligen i 6-14 dagar, d.v.s. en Clarithromycin Krka 250 mg filmdragerad tablett på morgonen

och en tidigt på kvällen. Din läkare kan öka dosen till en Clarithromycin Krka 500 mg två gånger

dagligen vid allvarliga infektioner.

Clarithromycin Krka ska sväljas med minst ett halvt glas vatten.

För behandling av Helicobacter pylori infektion i samband med sår i tolvfingertarmen:

Det finns ett antal effektiva behandlingskombintaioner för behandling av

Helicobacter pylori

där

Clarithromycin Krka tabletter tas tillsammans med ett eller två andra läkemedel.

Dessa kombinationer innefattar följande:

En Clarithromycin Krka 500 mg tablett två gånger dagligen tillsammans med 1000 mg

amoxicillin två gånger dagligen och 30 mg lansoprazol två gånger dagligen.

En Clarithromycin Krka 500 mg tablett två gånger dagligen tillsammans med 30 mg lansoprazol

två gånger dagligen och 400 mg metronidazol två gånger dagligen.

En Clarithromycin Krka 500 mg tablett två gånger dagligen tillsammans med 1000 mg

amoxicillin två gånger dagligen eller 400 mg metronidazol två gånger dagligen, och 40 mg

omeprazol en gång per dag.

En Clarithromycin Krka 500 mg tablett två gånger dagligen tillsammans med 1000 mg

amoxicillin två gånger per dag och 20 mg omeprazol en gång per dag.

En Clarithromycin Krka 500 mg tablett tre gånger dagligen tillsammans med 40 mg omeprazol en

gång per dag.

Behandlingskombinationen som du använder kan skilja sig från det som beskrivs ovan. Din läkare

kommer att förskriva den behandlingsrekommendation som är lämpligast för dig. Om du är osäker

vilka läkemedel du ska ta eller hur länge du ska ta dem, rådgör med din läkare.

Användning för barn och ungdomar

Ge inte dessa tabletter till barn under 12 år. Läkaren kommer att förskriva ett annat lämpligt läkemedel

för ditt barn.

Om du har tagit för stor mängd av Clarithromycin Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning. En överdos av Clarithromycin Krka orsakar sannolikt kräkning och magsmärtor.

Om du har glömt att ta Clarithromycin Krka

Om du glömmer att ta en dos av dina tabletter, ta den så fort du kommer ihåg det. Ta inte fler tabletter

per dag än vad din läkare har talat om för dig. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Clarithromycin Krka

Sluta inte att ta dina tabletter, även om du känner dig bättre. Det är viktigt att du tar dina tabletter så

länge som din läkare sagt åt dig, annars finns det en risk att besvären återkommer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du drabbas av någon av följande biverkningar närsomhelst under behandlingen ska du SLUTA TA

tabletterna och omedelbart kontakta din läkare:

allvarlig eller långvarig diarré, som kan innehålla blod eller slem. Diarré kan uppstå över två

månader efter behandling med klaritromycin, även i detta fall ska du kontakta din läkare.

utslag, andningssvårigheter, svimning eller svullnad av ansikte och svalg. Detta kan vara ett

tecken på att du utvecklat en allergisk reaktion.

gulfärgning av hud (gulsot), hudirritation, blek avföring, mörkfärgad urin, öm mage eller

aptitlöshet. Detta kan vara tecken på att din lever inte fungerar som den ska.

allvarliga hudreaktioner såsom blåsor på hud, mun, läppar, ögon och könsorgan (symtom på en

allergisk reaktion som kallas Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys): röda,

fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos). Denna biverkan

förekommer hos ett okänt antal användare (har rapporterats). Sällsynta allergiska

hudreaktioner med blåsor i munnen, på läppar och huden som orsakar allvarlig sjukdom med

utslag, feber och inflammation i inre organ (DRESS).

muskelsmärta eller svaghet som kallas rabdomyolys (ett tillstånd som orsakar nedbrytning av

muskelvävnad vilket kan leda till njurskada).

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

sömnsvårigheter

förändrat smaksinne

huvudvärk

magbesvär såsom illamående, kräkningar, magsmärta, matsmältningsbesvär, diarré

onormala levervärden vid blodprov

utslag, överdriven svettning, blodvallning (flush)

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

infektioner i hud eller slida, svampinfektioner (torsk)

förändrat antal vita blodkroppar (vilket kan öka risken för infektioner)

förändrat antal blodplättar (ökad risk för blåmärken, blödning eller blodproppar)

allergisk reaktion

minskad aptit

oro, nervositet, skrik

svimning, yrsel, dåsighet, darrningar, ofrivilliga rörelser i tunga, ansikte, läppar eller armar

och ben

känsla av svindel (vertigo), öronringning, nedsatt hörsel

hjärtklappning (palpitationer), ändrad hjärtrytm eller hjärtstopp

andningssvårigheter (astma), näsblödning

blodpropp i lungorna

magbesvär t.ex. uppblåsthet, förstoppning, gaser, rapningar, sura uppstötningar eller smärta i

ändtarmen

inflammation i magslemhinnan eller matstrupen

ömhet i munnen, muntorrhet, inflammation i tungan

leverproblem så som hepatit eller kolestas (gallstopp eller försvårat gallflöde) vilket kan

orsaka gulfärgad hud (gulsot), blek avföring och mörk urin

ökade halter leverenzymer

klåda, nässelfeber, inflammation i huden

stelhet, värk eller spasmer i musklerna

problem med njurarna, t.ex. förhöjda nivåer av protein som normalt utsöndras via njurarna

eller förhöjda nivåer njurenzymer

feber, frossa, svaghet, trötthet, bröstsmärta eller allmän obehagskänsla

onormala resultat på blodprover

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

infektion i tjocktarmen

hudinfektion

psykotisk störning, förvirring, förändrad verklighetsuppfattning, depression, förlorad

rumsuppfattning (desorientering), hallucinationer (se saker som inte finns), onormala drömmar

(mardrömmar), maniska episoder

kramper (konvulsioner)

förändringar eller förlust av smak- och/eller luktsinne

stickande och brännande känsla i huden, domningar, myrkrypningar

dövhet

blödning

störning på hjärtrytmen (torsade de pointes, snabb hjärtrytm (ventrikulär takykardi))

inflammation i bukspottkörteln

missfärgning av tunga och tänder

leversvikt, gulsot (gulfärgad hud)

ovanliga allergiska reaktioner såsom DRESS (vilket orsakar ett allvarligt sjukdomstillstånd

med utslag, feber och inflammation i inre organ)

akne

muskelsjukdom (myopati)

inflammation i njurarna (vilket kan orsaka svullna anklar eller högt blodtryck) eller njursvikt

Tala omedelbart med din läkare om du utvecklar några av dessa besvär eller får några andra oväntade

eller ovanliga symtom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Clarithromycin Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klaritromycin.

250 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg klaritromycin.

500 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg klaritromycin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon K30,

kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, talk och stearinsyra i tablettkärnan.

Titandioxid E171, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, gul järnoxid E172 och

propylenglykol i filmdrageringen. Se avsnitt 2 ”Clarithromycin Krka innehåller natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

250 mg: ovala, bikonvexa, aningen brungula filmdragerade tabletter, längd 15-15,2 mm och bredd 8

500 mg: ovala, bikonvexa, aningen brungula filmdragerade tabletter, längd 19,5-19,8 mm och bredd

10 mm.

Clarithromycin Krka 250 mg finns tillgängliga i blisterkartor med 10, 12, 14, 16 eller 20 filmdragerade

tabletter.

Clarithromycin Krka 500 mg finns tillgängliga i blisterkartor med 7, 10, 14, 16, 20 eller 21

filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Lokal företrädare

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-06-01

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Clarithromycin Krka 250 mg filmdragerade tabletter

Clarithromycin Krka 500 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

250 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg klaritromycin.

500 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg klaritromycin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

250 mg: ovala, bikonvexa, aningen brungula filmdragerade tabletter, längd 15-15,2 mm och bredd

8 mm.

500 mg: ovala, bikonvexa, aningen brungula filmdragerade tabletter, längd 19,5-19,8 mm och bredd

10 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Clarithromycin Krka filmdragerade tabletter är avsedda för behandling av vuxna och barn från 12 år

för följande bakteriella infektioner orsakade av klaritromycinkänsliga bakterier (se avsnitt 4.4 och

5.1).

Bakteriell faryngit

Mild till måttlig samhällsförvärvad pneumoni

Akut bakteriell sinuit (adekvat diagnostiserad)

Akut exacerbation av kronisk bronkit

Hud- och mjukdelsinfektioner av mild till måttlig svårighetsgrad

I lämplig kombination med antibakteriell behandlingsregim och ett lämpligt magsårsläkande

läkemedel för eradikering av

Helicobacter pylori

hos patienter med

Helicobacter pylori

associerat magsår (se avsnitt 4.2).

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella läkemedel.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosen Clarithromycin Krka filmdragerade tabletter beror på typ och svårighetsgrad av infektionen

och fastställs i varje enskilt fall av läkare.

Patienter med luftvägsinfektioner/ hud- och mjukdelsinfektioner

Vuxna och ungdomar (12 år och äldre)

Vanlig rekommenderad dos för vuxna är 250 mg två gånger dagligen. Vid allvarliga infektioner kan

dosen ökas till 500 mg två gånger dagligen. Normal behandlingslängd är 6-14 dagar.

Barn under 12 år

Användning av klaritromycintabletter har inte studerats hos barn under 12 år. Kliniska prövningar har

utförts med klaritromycin suspension för barn, hos barn från 6 månader till 12 års ålder. Därför bör

barn under 12 år använda klaritromycin suspension för barn (granulat för oral suspension).

Eradikering av

H. pylori

vid duodenalsår (vuxna)

Den vanliga behandlingstiden är 6 till 14 dagar.

Trippelterapi:

500 mg klaritromycin två gånger dagligen och 30 mg lansoprazol två gånger dagligen ska ges i

kombination med 1000 mg amoxicillin två gånger dagligen.

Trippelterapi:

500 mg klaritromycin två gånger dagligen och 30 mg lansoprazol två gånger dagligen ska ges i

kombination med 400 mg metronidazol två gånger dagligen.

Trippelterapi:

500 mg klaritromycin två gånger dagligen och 40 mg omeprazol en gång dagligen ska ges i

kombination med 1000 mg amoxicillin två gånger dagligen eller 400 mg metronidazol två gånger

dagligen.

Trippelterapi:

500 mg klaritromycin två gånger dagligen ska ges i kombination med 1000 mg amoxicillin två gånger

dagligen och 20 mg omeprazol en gång dagligen.

Dubbelterapi:

Vanlig dos är 500 mg klaritromycin tre gånger dagligen. Klaritromycin ska administreras med peroralt

omeprazol 40 mg en gång dagligen. Den pivotala studien utfördes med 40 mg omeprazol en gång

dagligen i 28 dagar. Ytterligare studier har utförts med 40 mg omeprazol en gång dagligen i 14 dagar.

Hänsyn ska tas till nationella riktlinjer för eradikering av

Helicobacter pylori

Äldre

Användning som för vuxna.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion med kreatininclearance mindre än 30 ml/min, bör dosen

klaritromycin minskas till hälften, dvs. 250 mg en gång dagligen, eller 250 mg två gånger dagligen vid

svårare infektioner. Behandlingen bör inte pågå längre än 14 dagar för dessa patienter.

Administreringssätt

Tabletten ska sväljas hel med tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Clarithromycin Krka

filmdragerade tabletter kan tas oberoende av måltid.

4.3

Kontraindikationer

Klaritromycin är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen

klaritromycin, mot andra makrolider eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig behandling med klaritromycin och ergotamin eller dihydroergotamin är kontraindicerat då

detta kan ge upphov till ergottoxicitet (se avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med klaritromycin och oralt midazolam är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av klaritromycin och något av följande aktiva substanser är kontraindicerat:

astemizol, cisaprid, domperidon, pimozid och terfenadin, detta då kombinationen kan leda till QT-

förlängning och hjärtarytmier, inklusive ventrikulär takykardi, kammarflimmer och torsade de pointes

(se avsnitt 4.4. och 4.5).

Klaritromycin ska inte ges till patienter med QT-förlängning i anamnesen (medfödd eller

dokumenterad förvärvad QT-förlängning) eller ventrikulär hjärtarrytmi, inklusive torsade de pointes

(se avsnitt 4.4 och 4.5).

Klaritromycin ska inte ges till patienter med elektrolytrubbningar (hypokalemi eller hypomagnesemi

på grund av risken för att QT-intervalltiden förlängs).

Samtidig behandling med tikagrelor eller ranolazin är kontraindicerat.

Samtidig behandling med klaritromycin och lomitapid är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

Klaritromycin ska inte användas samtidigt med HMG-CoA reduktashämmare (statiner) som i stor

utsträckning metaboliseras av CYP3A4 (simvastatin och lovastatin) p.g.a. ökad risk för myopati,

inklusive rabdomyolys (se avsnitt 4.5).

Som med andra starka CYP3A4-hämmare, ska klaritromycin inte användas av patienter som tar

kolkicin (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Klaritromycin ska inte användas av patienter med svår leversvikt i kombination med nedsatt

njurfunktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Användning av alla antimikrobiella läkemedel, t.ex. klaritromycin, för att behandla

H. pylori

infektion

kan ge upphov till antibiotikaresistenta bakterier.

Läkaren bör inte förskriva klaritromycin till gravida kvinnor utan att noga väga fördelarna mot

riskerna, särskilt under de tre första månaderna av graviditeten (se avsnitt 4.6).

Försiktighet rekommenderas hos patienter med allvarlig njurinsufficiens (se avsnitt 4.2).

Klaritromycin metaboliseras huvudsakligen av levern. Därför bör man vara försiktig med

administrering av antibiotikumet till patienter med nedsatt leverfunktion. Försiktighet bör även iakttas

vid administrering av klaritromycin till patienter med måttlig till svår njursvikt (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion, inklusive ökade leverenzymer, och hepatocellulär och/eller kolestatisk hepatit,

med eller utan gulsot, har rapporterats med klaritromycin. Denna leverdysfunktion kan vara allvarlig

och är vanligtvis reversibel. Det har rapporterats fall av leversvikt med dödlig utgång (se avsnitt 4.8).

En del patienter kan ha haft befintliga leversjukdomar eller ha tagit andra levertoxiska läkemedel.

Patienter bör instrueras att avbryta behandlingen och kontakta sin läkare om tecken och symtom på

leversjukdomar utvecklas, t.ex. anorexi, gulsot, mörk urin, klåda eller öm buk.

Pseudomembranös kolit har rapporterats för nästan alla antibakteriella medel, inklusive makrolider,

och kan variera i allvarlighetsgrad från mild till livshotande.

Clostridium difficile

-associerad diarré

(CDAD) har rapporterats vid användning av nästan alla antibakteriella medel, inklusive klaritromycin,

och kan variera i allvarlighetsgrad från mild diarré till livshotande kolit. Behandling med

antibakteriella medel förändrar den normala tarmfloran, vilket kan leda till överväxt av

C. difficile.

CDAD måste beaktas hos alla patienter som uppvisar diarré efter antibiotikaanvändning. Noggrann

anamnes är nödvändigt eftersom CDAD har rapporterats mer än två månader efter administrering av

antibakteriella medel. Avbrytande av behandling med klaritromycin bör därför övervägas oavsett

indikation. Mikrobiella tester bör utföras och lämplig behandling inledas. Läkemedel som hämmar

peristaltiken bör undvikas.

Det har förekommit rapporter om kolkicintoxicitet som en följd av användning av klaritromycin och

kolkicin, i synnerhet hos äldre, varav vissa fall uppkommit hos patienter med njursvikt. Dödsfall har

rapporterats hos några sådana patienter (se avsnitt 4.5). Samtidig administrering av klaritromycin och

kolkicin är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Försiktighet rekommenderas vid samtidig administrering av klaritromycin och

triazolobenzodiazepiner, t.ex. triazolam och midazolam (se avsnitt 4.5).

Försiktighet rekommenderas vid samtidig behandling med klaritromycin och andra ototoxiska

läkemedel, särskilt med aminoglykosider. Övervakning av vestibulär och auditiv funktion bör utföras

under och efter behandlingen.

Kardiovaskulära händelser

Förlängt QT-intervall återspeglar effekter på hjärtats repolarisation som medför en risk att utveckla

hjärtarytmi och torsades de pointes, har setts hos patienter behandlade med makrolider, inklusive

klaritromycin (se avsnitt 4.8). På grund av en ökad risk för QT-förlängning och ventrikulära arytmier

(inklusive torsade de pointes), är användning av klaritromycin kontraindicerat: hos patienter som tar

någon av astemizol, cisaprid, domperidon, pimozid och terfenadin, hos patienter som har hypokalemi,

och hos patienter som tidigare har haft QT-förlängning eller ventrikulära hjärtarytmier (se avsnitt 4.3).

Dessutom ska klaritromycin användas med försiktighet hos följande:

Patienter med kranskärlssjukdom, svår hjärtinsufficiens, retledningsstörningar eller kliniskt

relevant bradykardi.

Patienter som samtidigt tar andra läkemedel associerade med QT-förlängning än de som är

kontraindicerade.

Epidemiologiska studier som undersöker risken för kardiovaskulära biverkningar med makrolider har

visat varierande resultat. Vissa observationsstudier har identifierat en sällsynt kortvarig risk för

arytmi, hjärtinfarkt och kardiovaskulär mortalitet associerad med makrolider inklusive klaritromycin.

Dessa fynd ska vägas mot behandlingens nytta vid förskrivning av klaritromycin.

Pneumoni: på grund av den framväxande resistensen mot makrolider hos

Streptococcus pneumoniae

är det viktigt att bestämma känsligheten när klaritromycin förskrivs mot samhällsförvärvad pneumoni.

Vid sjukhusförvärvad pneumoni bör klaritromycin användas i kombination med andra lämpliga

antibiotika.

Hud- och mjukdelsinfektioner av mild till måttlig allvarlighetsgrad: dessa infektioner är oftast

orsakade av

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

, som båda kan vara resistenta mot

makrolider. Det är därför viktigt att känslighetsbestämning utförs. I de fall där betalaktamantibiotika

inte kan användas (t.ex. vid allergi), kan andra antibiotika, såsom klindamycin, vara förstavalet av

läkemedel. För närvarande kan makrolider övervägas vid vissa hud- och mjukdelsinfektioner, t.ex. de

som orsakas av

Corynebacterium minutissimum

, acne vulgaris och erysipelas, och i situationer där

penicillinbehandling inte kan användas.

Vid allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner, såsom anafylaxi, Henoch-Schönlein purpura,

allvarliga hudbiverkningar (SCAR) (t.ex. akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), Stevens-

Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys och läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska

symtom (DRESS)) ska behandling med klaritromycin omedelbart sättas ut och lämplig behandling ska

inledas snarast.

Klaritromycin bör användas med försiktighet då det administreras samtidigt med läkemedel som

inducerar cytokrom CYP3A4-enzym (se avsnitt 4.5).

HMG-CoA-reduktashämmare (statiner): Samtidig användning av klaritromycin med lovastatin eller

simvastatin är kontraindicerat (se avsnitt 4.3). Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av

klaritromycin med andra statiner. Rabdomyolys har rapporterats hos patienter som tar klaritromycin

och statiner. Patienter bör övervakas med avseende på tecken och symtom på myopati. I situationer

där samtidig användning av klaritromycin och statiner inte kan undvikas, rekommenderas att förskriva

lägsta möjliga dos av statin. Användning av en statin som inte är beroende av CYP3A-metabolism

(t.ex. fluvastatin) kan övervägas (se avsnitt 4.5).

Orala hypoglykemiska läkemedel/insulin: Samtidig användning av klaritromycin och orala

hypoglykemiska läkemedel (t.ex. sulfonylurea) och/eller insulin kan resultera i en betydande

hypoglykemi. Noggrann övervakning av glukosvärden rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Orala antikoagulantia: Det finns det en risk för allvarliga blödningar och betydande höjningar i

International Normalized Ratio (INR) och protrombintid när klaritromycin administreras tillsammans

med warfarin (se avsnitt 4.5). INR och protrombin bör övervakas regelbundet när patienter får

klaritromycin och orala antikoagulantia samtidigt (se avsnitt 4.5).

Försiktighet ska iakttas när klaritromycin administreras samtidigt med direktverkande orala

antikoagulantia såsom dabigatran, rivaroxaban och apixaban, i synnerhet för patienter med stor

blödningsrisk (se avsnitt 4.5).

Långvarig användning kan, liksom med andra antibiotika, resultera i kolonisering med ökat antal

okänsliga bakterier och svamp. Om superinfektion uppstår bör lämplig behandling påbörjas.

Uppmärksamhet bör även ägnas möjligheten till korsresistens mellan klaritromycin och andra

makrolider, samt linkomycin och klindamycin.

Natrium:

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Användning av följande läkemedel är strikt kontraindicerat på grund av risken för allvarliga

läkemedelsinteraktioner:

Astemizol, cisaprid, domperidon, pimozid och terfenadin

Förhöjda nivåer av cisaprid har rapporterats hos patienter som administrerats klaritromycin och

läkemedel som innehåller cisaprid samtidigt. Detta kan resultera i QT-förlängning och hjärtarytmier,

inklusive ventrikulär takykardi, kammarflimmer och torsades de pointes. Liknande effekter har

observerats hos patienter som tagit klaritromycin och pimozid samtidigt (se avsnitt 4.3).

Makrolider har rapporterats påverka metabolismen av terfenadin vilket resulterat i ökade nivåer av

terfenadin som ibland varit associerat med hjärtarytmier, t.ex. QT-förlängning, ventrikulär takykardi,

ventrikelflimmer, och torsades de pointes (se avsnitt 4.3). I en studie på 14 friska frivilliga,

resulterade samtidig administrering av klaritromycin och terfenadin i en 2-3 gånger högre serumnivå

av syrametaboliten av terfenadin samt förlängning av QT-intervall som inte ledde till några kliniskt

detekterbara effekter. Liknande effekter har observerats vid samtidig administrering av astemizol och

andra makrolider.

Ergotamin/dihydroergotamin

Rapporter tyder på att samtidig behandling med klaritromycin och ergotamin eller dihydroergotamin

har associerats med akut ergottoxicitet kännetecknat av vasospasm och ischemi i extremiteter och

annan vävnad inklusive centrala nervsystemet. Samtidig administrering av klaritromycin och dessa

läkemedel är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Oralt midazolam

När midazolam administrerades samtidigt med klaritromycin (500 mg två gånger dagligen), ökade

AUC 7-faldigt för midazolam efter oral administrering av midazolam. Samtidig administrering av

oralt midazolam och klaritromycin är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

HMG-CoA-reduktashämmare (statiner)

Samtidig användning av klaritromycin och lovastatin eller simvastatin är kontraindicerat (se avsnitt

4.3) då dessa statiner till stor omfattning metaboliseras av CYP3A4 och samtidig behandling med

klaritromycin ökar plasmakoncentrationerna av statinerna, vilket ökar risken för myopati, inklusive

rabdomyolys. Rabdomyolys har rapporterats hos patienter som tagit klaritromycin samtidigt som

dessa statiner. Om behandling med klaritromycin inte kan undvikas, måste behandling med lovastatin

eller simvastatin avbrytas.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning klaritromycin med statiner. I situationer där samtidig

användning av klaritromycin och statiner inte kan undvikas, är det lämpligt att förskriva lägsta möjliga

dos av statin. Användning av en statin som inte är beroende av CYP3A-metabolism (t.ex. fluvastatin)

bör övervägas. Patienter bör övervakas för tecken och symtom på myopati.

Samtidig administrering av klaritromycin och lomitapid är kontraindicerat på grund av en möjlig

markant ökning av transaminaser (se avsnitt 4.3).

Effekter av andra läkemedel på klaritromycin

Läkemedel som inducerar CYP3A (t.ex. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital och

johannesört) kan inducera metabolismen av klaritromycin. Detta kan resultera i subterapeutiska nivåer

av klaritromycin och därmed minskad effekt. Dessutom kan det vara nödvändigt att övervaka

plasmanivåerna av CYP3A-inducerare, som kan öka på grund av att CYP3A hämmas av klaritromycin

(se även relevant produktinformation för den CYP3A4-inducerare som administreras). Samtidig

behandling med rifabutin och klaritromycin resulterade i en ökning av rifabutin och minskning av

klaritromycin i serum samt en ökad risk för uveit.

Följande läkemedel är kända eller misstänkta för att påverka koncentrationen av klaritromycin i

blodet. Dosjustering för klaritromycin eller alternativ behandling kan vara nödvändig.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin och rifapentin

Starka inducerare av cytokrom P450 metabolismsystemet, t.ex. favirenz, nevirapin, rifampicin,

rifabutin och rifapentin kan påskynda metabolismen av klaritromycin och därmed minska dess

plasmanivåer, medan det sker en ökning av 14-OH-klaritromycin, en metabolit som också är

mikrobiologiskt aktiv. Eftersom den mikrobiologiska aktiviteten för klaritromycin och 14-OH-

klaritromycin skiljer sig mellan olika bakterier, kan den avsedda terapeutiska effekten försämras vid

samtidig behandling med klaritromycin och enzyminducerare.

Etravirin

Etravirin minskar exponeringen av klaritromycin. Koncentrationer av den aktiva metaboliten 14-OH-

klaritromycin ökar dock. Eftersom 14-OH-klaritromycin har nedsatt aktivitet mot Mycobacterium

aviumkomplexet (MAC), kan den övergripande aktiviteten mot denna patogen ändras. Därför bör

alternativ till klaritromycin övervägas för behandling av MAC.

Flukonazol

Samtidig behandling med 200 mg flukonazol dagligen och 500 mg klaritromycin två gånger dagligen

hos 21 friska frivilliga försökspersoner gav upphov till en ökning av lägsta steady-state-

koncentrationen av klaritromycin (C

) och AUC med 33 % respektive 18 %. Steady-

statekoncentrationerna av den aktiva metaboliten 14-OH-klaritromycin påverkades inte signifikant vid

samtidig administrering av flukonazol. Dosjustering av klaritromycin är inte nödvändig.

Ritonavir

I en farmakokinetisk studie visades att samtidig behandling med 200 mg ritonavir var 8:e timme och

500 mg klaritromycin var 12:e timme resulterade i en kraftig hämning av metabolismen av

klaritromycin. Klaritomycins C

ökade med 31 %, C

ökade med 182 % och AUC ökade med 77 %

vid samtidig administrering med ritonavir. En nästan fullständig hämning av bildandet av 14-OH-

hydroxyklaritromycin observerades. Dosreduktion krävs sannolikt inte för patienter med normal

njurfunktion eftersom klaritromycin har ett brett terapeutiskt fönster. Hos patienter med nedsatt

njurfunktion bör emellertid dosjustering övervägas: Hos patienter med CL

30-60 ml/min ska

klaritromycindosen halveras. Hos patienter med CL

< 30 ml/min ska dosen minskas med 75 %.

Doser av klaritromycin över 1g/dag ska inte ges samtidigt med ritonavir.

Liknande dosjusteringar bör övervägas hos patienter med nedsatt njurfunktion där ritonavir används

som en farmakokinetisk förstärkare tillsammans med andra hiv-proteashämmare inklusive atazanavir

och sakvinavir (se avsnittet nedan: Dubbelriktade läkemedelsinteraktioner).

Effekten av klaritromycin på andra läkemedel

CYP3A-interaktioner

Samtidig administrering av klaritromycin, som är en känd hämmare av CYP3A, och ett läkemedel

som huvudsakligen metaboliseras av CYP3A kan vara associerad med förhöjd

läkemedelskoncentration som skulle kunna öka eller förlänga både den terapeutiska effekten och

biverkningarna av det samtidigt använda läkemedlet.

Användning av klaritromycin är kontraindicerat hos patienter som behandlas med CYP3A-substraten

astemizol, cisaprid, domperidon, pimozid och terfenadin på grund av risk för QT-förlängning och

hjärtarytmier, inklusive ventrikulär takykardi, kammarflimmer och torsade de pointes (se avsnitt 4.3

och 4.4).

Användning av klaritromycin är även kontraindicerat med ergotalkaloider, oralt midazolam, HMG

CoA-reduktashämmare som huvudsakligen metaboliseras av CYP3A4 (t.ex. lovastatin och

simvastatin), kolkicin, tikagrelor och ranolazin (se avsnitt 4.3).

Klaritromycin ska användas med försiktighet hos patienter som behandlas med ett känt CYP3A-

substrat, särskilt om CYP3A-substratet har ett smalt terapeutiskt fönster (t.ex. karbamazepin) och/eller

om substratet metaboliseras i stor utsträckning av detta enzym. Vid samtidig användning bör

dosjustering övervägas och serumkoncentrationerna av läkemedel som främst metaboliseras av

CYP3A ska följas då det är möjligt. Följande läkemedel eller läkemedelsklasser är kända eller

misstänkta för att metaboliseras av samma CYP3A-isoenzym: alprazolam, karbamazepin, cilostazol,

ciklosporin, disopyramid, ibrutinib, metylprednisolon, midazolam (intravenöst), omeprazol, orala

antikoagulantia (t.ex. warfarin, rivaroxaban, apixaban), atypiska antipsykotika (t.ex. quetiapin),

kinidin, rifabutin, sildenafil, sirolimus, takrolimus, triazolam och vinblastin, men denna lista är inte

fullständig.

Läkemedel som interagerar med liknande mekanismer men med andra isoenzymer inom cytokrom

P450-systemet inkluderar fenytoin, teofyllin och valproat.

Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK)

Det direktverkande orala antikoagulantia läkemedlet dabigatran är ett substrat för

effluxtransportproteinet P-gp. Rivaroxaban och apixaban metaboliseras av CYP3A4 och är även

substrat för P-gp. Försiktighet ska iakttas när klaritromycin administreras samtidigt med dessa

läkemedel, i synnerhet för patienter med stor blödningsrisk (se avsnitt 4.4).

Antiarrytmika

Det har rapporterats fall av torsades de pointes vid samtidig användning av klaritromycin och kinidin

eller disopyramid. Vid samtidig användning bör EKG användas för att upptäcka QT-förlängning.

Serumnivåerna av kinidin och disopyramid bör kontrolleras under behandlingen med klaritromycin.

Efter marknadsföringen av klaritromycin har det förekommit rapporter om hypoglykemi vid samtidig

användning av klaritromycin och disopyramid. Därför ska plasmaglukosnivåerna övervakas vid

samtidig användning av klaritromycin och disopyramid.

Orala hypoglykemiska medel/insulin

För vissa hypoglykemiska läkemedel så som nateglinid och repaglinid kan en hämning av CYP3A-

enzym orsakad av klaritromycin förekomma och kan orsaka hypoglykemi när läkemedlen används

samtidigt. Noggrann övervakning av plasmaglukosnivåerna rekommenderas.

Omeprazol

Klaritromycin (500 mg var 8:e timme) gavs i kombination med omeprazol (40 mg dagligen) till friska

frivilliga försökspersoner. Steady-state-koncentrationerna i plasma för omeprazol ökade (C

0-24

och t

med 30 %, 89 % respektive 34 %) vid samtidig administrering av klaritromycin.

Magsaftens pH mätt under 24 timmar var i genomsnitt 5,2 då omeprazol administrerades ensamt

jämfört med 5,7 då omeprazol gavs tillsammans med klaritromycin.

Sildenafil, tadalafil, och vardenafil

Dessa fosfodiesterashämmare metaboliseras åtminstone delvis genom CYP3A vilken kan hämmas vid

användning av klaritromycin. Samtidig användning av klaritromycin och sildenafil, tadalafil eller

vardenafil skulle sannolikt resultera i ökad exponering av fosfodiesterashämmare. Dosminskning av

sildenafil, tadalafil och vardenafil bör övervägas när dessa läkemedel används samtidigt som

klaritromycin.

Teofyllin, karbamazepin

Resultat från kliniska studier pekar på en moderat men statistiskt signifikant (p ≤ 0,05) ökning av

koncentrationerna av teofyllin eller karbamazepin när något av dessa läkemedel användes samtidigt

som klaritromycin. Dosreduktion kan vara nödvändigt.

Tolterodin

Tolterodin metaboliseras primärt via 2D6-isoformen av cytokrom P450 (CYP2D6). I en del av

populationen som saknar CYP2D6 sker dock metabolismen via CYP3A4. I denna undergrupp

resulterade hämning av CYP3A4 i signifikant högre serumkoncentrationer av tolterodin. En

minskning av tolterodindosen kan vara nödvändigt hos långsamma metaboliserare (saknar CYP2D6)

som erhåller ett CYP3A4-hämmande läkemedel, t.ex. klaritromycin.

Triazolobensodiazepiner (t.ex. alprazolam, midazolam, triazolam)

När midazolam administrerades samtidigt med klaritromycintabletter (500 mg 2 gånger dagligen),

ökade AUC för midazolam 2,7-faldigt efter en intravenös administrering av midazolam. Om

midazolam ges intravenöst tillsammans med klaritromycin ska patienten övervakas noggrant för att

dosen av midazolam ska kunna justeras i lämplig grad. Administrering via munhålan, som skulle

kunna kringgå presystemisk eliminering av läkemedlet, resulterar sannolikt i likartad interaktion som

med den som ses efter intravenöst midazolam snarare än efter oral administrering. Samma försiktighet

ska iakttas för övriga bensodiazepiner som metaboliseras genom CYP3A4, t.ex. triazolam och

alprazolam.

För de bensodiazepiner som inte metaboliseras via CYP3A4 (temazepam, nitrazepam, lorazepam) är

en kliniskt relevant interaktion med klaritromycin osannorlik.

Det finns rapporter om läkemedelsinteraktioner och effekter på centrala nervsystemet (t.ex. somnolens

och förvirring) vid samtidig användning av klaritromycin och triazolam. Övervakning av patienten

med avseende på ökade farmakologiska effekter på centrala nervsystemet rekommenderas.

Andra läkemedelsinteraktioner

Kolkicin

Kolkicin är substrat för både CYP3A och effluxtransportören P-glykoprotein (P-gp). Klaritromycin

och andra makrolider hämmar både CYP3A och P-gp. Då klaritromycin och kolkicin administreras

samtidigt kan klaritromycins hämning av P-gp och/eller CYP3A leda till ökad exponering av kolkicin

(se avsnitt 4.3 och 4.4).

Aminoglykosider

Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av klaritromycin och andra ototoxiska läkemedel,

särskilt med aminoglykosider. Se avsnitt 4.4.

Digoxin

Digoxin är troligtvis ett substrat för transportproteinet P-gp, vilket hämmas av klaritromycin. När

klaritromycin och digoxin administreras samtidigt kan en hämning av P-gp innebära ökad exponering

av digoxin. Ökade serumkoncentrationer av digoxin hos patienter som använt digoxin och

klaritromycin samtidigt har rapporterats vid uppföljning efter marknadsföring. Några patienter har

visat kliniska tecken på digoxintoxicitet, inklusive potentiellt fatala arytmier. Serumnivåerna av

digoxin ska övervakas noga vid samtidig behandling med klaritromycin.

Zidovudin

Samtidigt peroral administrering av klaritromycin och zidovudin hos vuxna hiv-patienter kan resultera

i lägre steady-statekoncentrationer av zidovudin. Eftersom klaritromycin förefaller interferera med

absorptionen av zidovudin kan denna interaktion i stort undvikas genom att administrera

klaritromycin och zidovudin med 4 timmars mellanrum. Denna interaktion verkar inte uppkomma hos

pediatriska patienter med hiv-infektion som får klaritromycin-suspension och zidovudin eller

dideoxyinsin. Denna interaktion utgör förmodligen inte något problem när klaritromycin ges

intravenöst.

Fenytoin och valproat

Det finns spontana eller publicerade rapporter om interaktioner med CYP3A4-hämmare, inklusive

klaritromycin, för läkemedel som troligen inte metaboliseras av CYP3A4 (t.ex. fenytoin och valproat).

Bestämning av serumnivåerna för dessa läkemedel vid samtidig användning av klaritromycin

rekommenderas. Ökade serumnivåer har rapporterats.

Dubbelriktade läkemedelsinteraktioner

Atazanavir

Både klaritromycin och atazanavir är substrat och hämmare av CYP3A och det finns bevis på

dubbelriktad läkemedelsinteraktion. Samtidig administrering av klaritromycin (500 mg två gånger

dagligen) och atazanavir (400 mg dagligen) resulterade i en 2-faldig ökning av exponeringen för

klaritromycin, en 70 % minskning av exponeringen för 14-OH-klaritromycin och en ökning av AUC

med 28 % för atazanavir. Dosreduktion krävs sannolikt inte för patienter med normal njurfunktion,

eftersom klaritromycin har ett brett terapeutiskt fönster. Hos patienter med måttligt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance 30-60 ml/min) ska dosen för klaritromycin halveras. Hos patienter

med kreatininclearance < 30 ml/min ska dosen minskas med 75 % genom att använda lämplig

formulering av klaritromycin.

Klaritromycindoser över 1g per dag ska inte ges samtidigt med proteashämmare.

Kalciumflödeshämmare

Försiktighet rekommenderas vid samtidig administrering av klaritromycin och kalciumantagonister

som metaboliseras av CYP3A4 (t.ex. verapamil, amlodipin, diltiazem) på grund av risken för

hypotension. Plasmakoncentrationer av klaritromycin liksom kalciumflödeshämmare kan öka till följd

av interaktionen. Hypotension, bradyarytmier och laktacidos har observerats hos patienter som tar

klaritromycin och verapamil samtidigt.

Itrakonazol

Både itrakonazol och klaritromycin är substrat och hämmare av CYP3A, vilket medför dubbelriktad

läkemedelsinteraktion. Klaritromycin kan öka plasmanivåerna av itrakonazol samtidigt som

itrakonazol kan öka plasmanivåerna av klaritromycin. Patienter som tar itrakonazol och klaritromycin

samtidigt bör övervakas noga avseende tecken och symtom på ökad eller förlängd farmakologisk

effekt.

Sakvinavir

Både sakvinavir och klaritromycin är substrat och hämmare av CYP3A och det föreligger evidens för

en dubbelriktad interaktion. Samtidig administrering av klaritromycin (500 mg två gånger dagligen)

och sakvinavir (mjuka gelatinkapslar, 1200 mg tre gånger dagligen) till 12 friska frivilliga

försökspersoner resulterade i att AUC och C

vid steady-state för sakvinavir var 177 % respektive

187 % högre än då sakvinavir administrerades ensamt. AUC och C

för klaritromycin var ca 40 %

högre än för klaritromycin ensamt. Dosjustering erfordras inte om de båda läkemedlen ges samtidigt

under en kortare period med de doser/formuleringar som har studerats. Interaktionerna som

observerades vid användning av sakvinavir mjuka gelatinkapslar behöver inte nödvändigtvis gälla för

sakvinavir hårda gelatinkapslar. Observationerna som gjorts vid interaktionsstudier med sakvinavir

ensamt behöver inte gälla för de effekter som setts med sakvinavir/ritonavir behandling. Om

sakvinavir ges tillsammans med ritonavir och klaritromycin, måste hänsyn tas till den potentiella

effekten av ritonavir på klaritromycin (se avsnitt 4.5: Ritonavir).

Patienter som tar orala preventivmedel bör varnas att det kan finnas en risk för nedsatt skydd mot

graviditet om diarré, kräkningar eller genombrottsblödning förekommer.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Säkerheten vid användning av klaritromycin under graviditet har inte fastställts. Varierande resultat

från djurstudier och erfarenhet från människa, har visat att risk för påverkan på den embryofetala

utvecklingen inte kan uteslutas. Några observationsstudier som utvärderat exponering för

klaritromycin under graviditetens första och andra trimester har rapporterat en ökad risk för missfall

jämfört med ingen antibiotikaanvändning eller användning av annan antibiotika under samma period.

De tillgängliga epidemiologiska studierna på risken för allvarliga medfödda missbildningar vid

användning av makrolider inklusive klaritromycin under graviditeten ger motstridiga resultat.

Klaritromycin ska inte förskrivas till gravida kvinnor utan noggrann avvägning av nyttan och riskerna.

Amning

Säkerheten under amning har inte fastställts vid klaritromycinbehandling. Klaritromycin passerar över

i modersmjölk i små mängder. Ett helammat spädbarn får uppskattningsvis cirka 1,7 % av moderns

viktjusterade dos av klaritromycin.

Fertilitet

Fertilitetsstudier på råttor har inte visat några tecken på skadliga effekter (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga data avseende påverkad förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Risken för

att yrsel, svindel, förvirring och desorientering kan uppkomma under behandlingen bör tas i

beaktande.

4.8

Biverkningar

a. Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest frekventa och vanligaste biverkningarna relaterade till klaritromycinbehandling för både

vuxna och barn är buksmärtor, diarré, illamående, kräkningar och smakförvrängning. Dessa

biverkningar är vanligtvis milda i intensitet och stämmer överens med den kända säkerhetsprofilen för

makrolidantibiotika (se avsnitt b i avsnitt 4.8).

Det sågs ingen signifikant skillnad i förekomsten av dessa gastrointestinala biverkningar under

kliniska prövningar mellan patientgruppen med eller utan befintlig mykobakteriella infektioner.

b. Sammanfattningstabell med biverkningar

Följande tabell visar biverkningar för tabletter av klaritromycin med omedelbar frisättning, granulat

till oral suspension, pulver till lösning för injektion, depottabletter och tabletter med modifierad

frisättning som rapporterats i kliniska prövningar och erfarenheter från marknadsföringen av

klaritromycin.

Reaktionerna som anses vara möjligt relaterade till klaritromycin redovisas genom klassificering av

organsystem och frekvens enligt konventionen:

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad när allvarligheten

har kunnat bedömas.

Klass av

organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Cellulit

candidiainfektion,

gastroenterit

infektion

, vaginal

infektion

Pseudomembranös

kolit, erysipelas

Blodet och

lymfsystem

Leukopeni,

neutropeni

trombocytemi

eosinofili

Agranulocytos,

trombocytopeni

Immunsystemet

5

Anafylaktoid

reaktion

överkänslighet

Anafylaktisk

reaktion, angioödem

Metabolism och

nutrition

Anorexi, minskad

aptit

Klass av

organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Psykiska

störningar

Insomnia

Ångest,

nervositet

Psykos,

förvirring

personlighets-

förändring,

depression,

desorientering,

hallucinationer,

onormala drömmar,

mani

Nervsystemet

Dysgeusi,

huvudvärk

Medvetslöshet

dyskinesi

yrsel,

dåsighet

, tremor

Konvulsioner, ageusi,

parosmi, anosmi,

parestesi

Öron och

balansorgan

Vertigo, nedsatt

hörsel, tinnitus

Dövhet

Hjärtat

Hjärtstillestånd

förmaksflimmer

QT-förlängning,

extrasystoles

palpitationer

Torsade de pointes,

ventrikeltakykardi

ventrikelflimmer

Blodkärl

Vaso-

dilatation

Hemorragi

Luftvägar och

lungor

Astma

, epistaxis

lungemboli

Mag-

tarmkanalen

Diarré,

kräkningar,

dyspepsi,

illamående,

buksmärtor

Esofagit

gastroesofageal

refluxsjukdom

gastrit, proctalgi

stomatit, glossit,

utspänd buk

förstoppning,

muntorrhet, eruktation,

flatulens

Akut pankreatit,

missfärgning av

tunga,

missfärgning av

tänder

Lever och

gallvägar

Onormala

lever-

funktions-

värden

Kolestas

hepatit

, ökning av

alaninaminotransferas,

ökning av

aspartatamino-

transferas, ökning av

gamma-

glutamyltransferas

Leversvikt,

hepatocellulär gulsot

Klass av

organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Hud och

subkutan vävnad

Utslag,

hyperhidros

Bullös dermatit

pruritus, urtikaria,

makulopapulärt utslag

Allvarliga

hudbiverkningar

(SCAR, severe

cutaneous adverse

reaction) (t.ex. akut

generaliserad

exantematös pustulos

(AGEP)),

Stevens-Johnsons

syndrom, toxisk

epidermal

nekrolys,

läkemedelsrelaterade

utslag med eosinofili

och systemiska

symtom (DRESS),

akne

Muskulo

skeletala

systemet och

bindväv

Muskelspasmer

muskuloskeletal

stelhet

, myalgi

Rabdomyolys

2, 6

myopati

Njurar och

urinvägar

Ökning av

blodkreatinin

, ökning

av blodurea

Njursvikt, interstitiell

nefrit

Allmänna

symtom och

symtom vid

administrations-

stället

Flebit vid

injektions-

stället

Smärta vid

injektions-

stället

inflammation

injektions-

stället

Sjukdomskänsla

pyrexi

asteni, bröstsmärtor

frossa

, trötthet

Undersökningar

Onormalt förhållande

mellan globulin och

albumin

, ökning av

alkalinfosfatas i

blodet

, ökning av

laktatdehydrogenas i

blodet

Ökning av INR,

Förlängd

protrombintid,

avvikande urinfärg

Biverkning endast rapporterad för formuleringen pulver för injektionslösning

Biverkning endast rapporterad för formuleringen depottabletter

Biverkning endast rapporterad för formuleringen granulat för oral suspension

Biverkning endast rapporterad för formuleringen tabletter med omedelbar frisättning

5, 6

Se avsnitt c

* Eftersom dessa biverkningar är rapporterade på frivillig basis ur en obestämd populationsstorlek

är det inte alltid möjligt att tillförlitligt estimera ferekvensen eller bedöma ett kausalitetet med

läkemedelsexponering. Patientexponeringen för klaritromycin estimeras överstiga 1 miljard

behandlingsdagar.

c. Beskrivning av biverkningar

Flebit vid injektionsstället, smärta vid injektionsställe, smärta vid kärlpunktionsplats, och

inflammation vid injektionsstället är specifika för klaritromycin i intravenös formulering.

I en del av rapporterna om rabdomyolys, administrerades klaritromycin tillsammans med statiner,

fibrater, kolkicin eller allopurinol (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Det har efter marknadsföringen av klaritromycin rapporterats om läkemedelsinteraktioner och effekter

på det centrala nervsystemet (CNS) (t.ex. dåsighet och förvirring) vid samtidig användning av

klaritromycin och triazolam. Övervakning av patienten för ökning av farmakologiska effekter på CNS

föreslås (se avsnitt 4.5).

Det har förekommit sällsynta rapporter om klaritromycin-depottabletter i avföringen, av vilka många

har inträffat hos patienter med anatomiska (inklusive ileostomi eller kolostomi) eller funktionella

gastrointestinala störningar med förkortade GI-transittider. I flera rapporter har tablettrester

förekommit i samband med diarré. Det rekommenderas att patienter som upptäcker tablettrester i

avföringen och ingen förbättring i sitt tillstånd bör förskrivas en annan klaritromycin-formulering

(t.ex. suspension) eller ett annat antibiotikum.

Särskilda patientgrupper: Biverkningar för immunologiskt försvagade patienter (se avsnitt e)

d. Pediatriska patientgrupper

Kliniska prövningar har utförts med klaritromycin pediatrisk suspension hos barn mellan 6 månader

och 12 år. Därför ska barn under 12 år använda klaritromycin pediatrisk suspension.

Frekvensen, typerna och graderna av biverkningar hos barn förväntas vara de samma som hos vuxna.

e. Andra särskilda patientgrupper

Immunologiskt försvagade patienter

Hos patienter med AIDS och andra immunologiskt försvagade patienter som behandlades med högre

doser av klaritromycin över långa tidsperioder för mykobakteriella infektioner, var det ofta svårt att

skilja mellan biverkningar eventuellt kopplade till användningen av klaritromycin och underliggande

symtom från humant immunbristvirus (hiv) eller interkurrenta sjukdomar.

Hos vuxna patienter var den mest frekvent rapporterade biverkningen från patienter med total

dygnsdos på 1000 mg och 2000 mg klaritromycin illamående, kräkningar, smakförvrängning,

buksmärtor, diarré, utslag, flatulens, huvudvärk, förstoppning, hörselstörningar, och stigning av

aspartataminotransferas (ASAT) och alaninaminotransferas (ALAT). Andra lågfrekventa händelser

inkluderar dyspné, insomni och muntorrhet. Förekomsten var jämförbar för patienter behandlade med

1000 mg och 2000 mg, men inträffade i allmänhet omkring 3 till 4 gånger så ofta för de patienter som

fått totala dygnsdoser på 4000 mg klaritromycin.

Hos dessa immunologiskt försvagade patienter, skedde utvärderingar av laboratorievärden genom att

analysera de värden som låg utanför allvarligt avvikande nivå (dvs. det extremt höga eller låga

gränsvärdet) för det angivna testet. På grundval av dessa kriterier hade ca 2 % till 3 % av de patienter

som fått 1000 mg eller 2000 mg klaritromycin dagligen allvarligt avvikande förhöjd nivå av ASAT

och ALAT, och onormalt lågt antal vita blodkroppar och trombocyter. En mindre andel av patienterna

i dessa två dosgrupper hade också förhöjda nivåer av blodureakväve. Något högre incidens av

onormala värden noterades för patienter som fått 4000 mg dagligen för alla parametrar utom vita

blodkroppar.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via,

Läkemedelsverket

Box 26

75103 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Rapporter visar att intag av stora mängder klaritromycin kan förväntas ge gastrointestinala symtom.

En patient med bipolär sjukdom i anamnesen tog 8 g klaritromycin och uppvisade förändrad mental

status, paranoidalt beteende, hypokalemi och hypoxemi.

Behandling

Biverkningar som uppkommer p.g.a. överdosering bör behandlas med omedelbar eliminering av icke

absorberat läkemedel samt stödjande åtgärder. Som med andra makrolider förväntas serumnivåerna av

klaritromycin inte påverkas nämnvärt av hemodialys eller peritonealdialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolider

ATC-kod: J01FA09

Verkningsmekanism

Klaritromycin är ett antibiotikum som tillhör gruppen makrolider. Substansen utövar sin

antibakteriella verkan genom bindning till ribosomala 50s-subenheter på mottagliga bakterier och

undertrycker translokation av aktiverade aminosyror. Den hämmar den intracellulära proteinsyntesen

hos känsliga bakterier.

14-hydroxi-metaboliten (en produkt av modersubstansens metabolism) av klaritromycin har också

antimikrobiell verkan. Metaboliten är dock mindre aktiv än modersubstansen mot de flesta

mikroorganismer, inklusive

mycobacterium

spp. Ett undantag är

H. influenzae

där 14-hydroxi

metaboliten är dubbelt så aktiv jämfört med modersubstansen.

Mikrobiologi:

Klaritromycin är vanligtvis aktiv mot följande mikroorganismer

in vitro

Vanligen känsliga arter

Aeroba, grampositiva mikroorganismer

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pyogenes

(betahemolytiska grupp A streptokocker)

Streptococcus viridans

Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae

Staphylococcus aureus

(meticillinkänsliga)

Listeria monocytogenes

Aeroba, gramnegativa mikroorganismer

Bordetella pertusis

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Helicobacter pylori

Campylobacter jejuni

Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

Legionella

spp.

Anaeroba mikroorganismer

Clostridium perfrigens

Bacterioides fragilis (makrolidkänsliga)

Peptococcus/Peptostreptococcus

spp.

Propionibacterium acnes

Andra mikroorganismer

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Ureaplasma urealyticum

Mycobacterium

.

Klaritromycin har antibakteriell aktivitet mot flertalet bakteriestammar. Dessa mikroorganismer

inkluderar:

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,

Streptococcus agalactiae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, H. pylori

Campylobacter spp

Brytpunkter

Följande brytpunkter har fastställts av Den Europeiska Brytpunktskommittén (EUCAST)

Brytpunkter (MIC, mg/L)

Mikroorganism

Känslig (≤)

Resistent (>)

Staphylococcus spp.

1 mg/L

2 mg/L

Streptococcus

A, B, C och G

0,25 mg/L

0,5 mg/L

Streptococcus pneumonia

0,25 mg/L

0,5 mg/L

Viridans-

streptokocker

Haemophilus

spp.

1 mg/L

32 mg/L

Moraxella catarrhalis

0,25 mg/L

0,5 mg/L

Helicobacter pylori

0,25 mg/L

0,5 mg/L

Brytpunkterna baseras på epidemiologiska brytvärden (ECOFF), vilka särskiljer vildtypisolat från de

med nedsatt känslighet.

“IE” avser att det finns otillräckligt med bevis för att den aktuella arten är lämplig för behandling

med läkemedlet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

H. pylori

är associerat med magsyresjukdomar, inklusive duodenalsår och magsår hos vilka ca. 95 %

respektive 80 % av patienterna är infekterade.

H. pylori

är även

bidragande som en viktig faktor till

utvecklingen av återkommande magsår hos dessa patienter.

Klaritromycin har använts hos ett litet antal patienter med andra behandlingsregimer. Möjliga

kinetiska interaktioner är inte fullständigt undersökta. Dessa behandlingsregimer innefattar:

Klaritromycin plus tinidazol och omeprazol; klaritromycin plus tetracyklin, bismutsubsalicylat och

ranitidin; klaritromycin plus enbart ranitidin.

Kliniska studier med ett antal olika regimer för eradikering av

H. pylori

har visat att eradikering av

H.

pylori

förebygger återkommande magsår.

Absorption

Klaritromycin absorberas snabbt och väl från mag-tarmkanalen efter oral administration av

klaritromycintabletter. Den mikrobiologiskt aktiva metaboliten 14-hydroxiklaritromycin bildas genom

första-passage metabolism. Klaritromycin kan ges oberoende av måltider då föda inte påverkar

biotillgängligheten för klaritromycintabletter. Absorptionen av klaritromycin samt bildandet av 14-

hydroxiklaritromycin-metaboliten förlångsammas något av föda. Klaritromycins farmakokinetik är

icke-linjär, steady-state uppnås dock efter två dagars behandling.

Distribution

Då klaritromycin 500 mg administreras 3 gånger dagligen ökar plasmakoncentrationen av

klaritromycin jämfört med doseringen 500 mg 2 gånger dagligen. I vissa vävnader ger klaritromycin

koncentrationer som är flera gånger högre än cirkulerande läkemedelsnivåer. Förhöjda nivåer har

påvisats i både tonsiller och lungvävnad. Klaritromycin är till ca 80 % bundet till plasmaproteiner vid

terapeutiska nivåer.

Klaritromycin penetrerar även magslemhinnan. Klaritromycinnivåerna i magslemhinna och

magvävnad är högre då klaritromycin administreras samtidigt med omeprazol jämfört med

administrering av enbart klaritromycin.

Metabolism och eliminering

Vid doseringen 250 mg två gånger dagligen utsöndras 15-25 % i urinen i form av oförändrat

läkemedel. 14-hydroxi-klaritromycin är den dominerande metaboliten i urin och står för 10-15 % av

dosen. Den största delen av återstående dos elimineras via faeces, framförallt via gallan. 5-10 % av

ursprungsläkemedlet återfinns i faeces.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Vid akut-toxicitetsstudier på möss och råtta var medianen för letal dos högre än högsta rimliga

administreringsdos (5 g/kg). I repeated-dose-studier var toxiciteten relaterad till dos, behandlingslängd

samt djurart. Hundar var mer känsliga än primater och råtta.

De huvudsakliga kliniska tecknen vid toxiska doser inkluderar kräkning, svaghet, minskat födointag

och viktökning, salivering, dehydrering samt hyperaktivitet. Hos samtliga arter var levern det primärt

utsatta organet vid toxiska doser. Levertoxicitet detekterades genom förhöjda nivåer vid

leverfunktionstest. Då behandling med läkemedlet upphörde medförde detta generellt en tillbakagång

till normala resultat.

Andra vävnader som i lägre grad påverkades inkluderar; magen, thymus och andra lymfatiska

vävnader, samt njurar. Vid doser nära terapeutiska doser inträffade konjunktival injektion och

lakrimation endast hos hundar. Vid dosering på 400 mg/kg/dag utvecklade vissa hundar och apor

grumling av hornhinnan och/eller ödem.

Fertilitet, reproduktion och teratogenicitet

Studier utförda på råttor vid orala doser upp till 500 mg/kg/dag (högsta dos associerad med uppenbar

njurtoxicitet) visade inga bevis för klaritromycinrelaterade biverkningar på fertiliteten hos hanar.

Denna dos motsvarar en human ekvivalent dos (HED) på ca fem gånger den maximalt

rekommenderade humana dosen (MRHD) baserat på mg/m

för en individ med kroppsvikt på 60 kg.

Fertilitets- och reproduktionsstudier på honråttor har visat att en daglig dosering av 150 mg/kg/dag

(högsta testade dosen) inte orsakade negativa effekter på brunstcykel, fertilitet, födsel och antal samt

vitalitet hos avkommor. Orala teratogenicitetsstudier på råttor (Wistar och Spraque-Dawley), kaniner

(New Zealand White) och cynomolgus-apor visade inte någon teratogenicitet från klaritromycin vid

de högsta doserna som testades upp till 1,5, 2,4 och 1,5 gånger MRHD baserat på mg/m

för

respektive art. En liknande studie med Spraque-Dawley råtta visade dock på en låg (6 %) incidens av

kardiovaskulära abnormaliteter vilka tycks bero på spontant uttryck av genetiska förändringar. Två

studier på möss visade varierande incidens (3-30 %) av gomspalt vid doseringen ca 5 gånger MRHD

baserat på mg/m

för en 60 kg individ. Embryoförlust sågs hos apa, dock endast vid doser som var

klart toxiska för mödrarna.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Cellulosa, mikrokristallin

Kroskarmellosnatrium

Povidon K30

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Magnesiumstearat

Talk

Stearinsyra

Filmdragering

Titandioxid E171

Hypromellos

Hydroxipropylcellulosa

Gul järnoxid E172

Propylenglykol

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringshänvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

250 mg: Transparant blister (PVC/PVDC//Alu folie): 10, 12, 14, 16, 20 filmdragerade tabletter, i en

kartong.

500 mg: Transparant blister (PVC/PVDC//Alu folie): 7, 10, 14, 16, 20, 21 filmdragerade tabletter, i en

kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

250 mg: 54234

500 mg: 54235

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-12-22

Datum för förnyat godkännande: 2021-10-20

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-06-01

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen