Clarithromycin HEC Pharm 500 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-01-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-01-2020

Aktiva substanser:
klaritromycin
Tillgänglig från:
HEC Pharm GmbH
ATC-kod:
J01FA09
INN (International namn):
clarithromycin
Dos:
500 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
klaritromycin 500 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 16 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 42 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
53514
Tillstånd datum:
2016-11-11

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Clarithromycin HEC Pharm 250 mg filmdragerade tabletter

Clarithromycin HEC Pharm 500 mg filmdragerade tabletter

klaritromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Clarithromycin HEC Pharm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Clarithromycin HEC Pharm

Hur du tar Clarithromycin HEC Pharm

Eventuella biverkningar

Hur Clarithromycin HEC Pharm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Clarithromycin HEC Pharm är och vad det används för

Clarithromycin HEC Pharm innehåller den aktiva substansen klaritromycin som är ett antibiotikum

och tillhör gruppen makrolider. Antibiotika hindrar vissa bakterier som orsakar infektioner från att

föröka sig.

Clarithromycin HEC Pharm används för att behandla infektioner hos vuxna och ungdomar från 12 år,

exempelvis:

luftrörskatarr (bronkit) och lunginflammation

Halsfluss och bihåleinflammation.

Hud- och mjukdelsinfektioner (t.ex. svinkoppor, rosfeber, erytrasma)

Behandling av sår i tolvfingertarmen som orsakats av en

Helicobacter pylori-

infektion (ska

endast användas av vuxna vid detta tillstånd). Behandlingen sker kombination med annan

magsårsbehandling.

Klaritromycin som finns i Clarithromycin HEC Pharm kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Clarithromycin HEC Pharm

TA INTE Clarithromycin HEC Pharm

om du är

allergisk

mot den aktiva substansen klaritromycin eller andra makrolider så som

erythromycin eller azithromycin, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du tar

ergotamin-liknande läkemedel (läkemedel för behandling av akuta migränattacker)

astemizol eller terfenadin (läkemedel för behandling av hösnuva eller allergi)

cisaprid (läkemedel för behandling av matsmältningsproblem)

pimozid (läkemedel för behandling av psykoser)

kolkicin (läkemedel för behandling av gikt)

lovastatin, simvastatin eller atorvastatin (läkemedel för att minska nivån av blodfetter så

som kolesterol i blodet)

andra läkemedel som är kända för att orsaka allvarliga störningar i hjärtrytmen

om du har låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet (hypokalemi eller hypomagnesemi).

om du har svår leversvikt och samtidigt har nedsatt njurfunktion.

om du har oregelbunden hjärtrytm

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Clarithromycin HEC Pharm.

om du är allergisk mot följande antibiotika: linkomycin eller klindamycin

om du har nedsatt leverfunktion eller njurfunktion

om du har hjärtproblem, i synnerhet oregelbunden hjärtrytm (t.ex. förlängt QT-intervall)

om du har eller är benägen att få svampinfektioner (t.ex. ”torsk”)

om du har diabetes

om du är gravid eller ammar

om du utvecklar svår diarré under behandlingen med Clarithromycin HEC Pharm eller flera

veckor efter att du har slutat ta läkemedlet.

Barn

Clarithromycin HEC Pharm är inte lämpligt för barn under 12 år.

Andra läkemedel och Clarithromycin HEC Pharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel:

ergotamin, dihydroergotamin (läkemedel för behandling av migrän)

terfenadin eller astemizol (läkemedel för behandling av hösnuva eller allergi)

cisaprid (läkemedel för behandling av matsmältningsproblem)

pimozid (läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar)

kolkicin (läkemedel för behandling av gikt)

simvastatin eller lovastatin (läkemedel som används för att sänka kolesterolvärdet)

ticagrelor eller ranolazin (läkemedel för behandling av hjärtproblem)

Försiktighet krävs om du tar:

digoxin, disopyramid och kinidin (läkemedel för behandling av olika hjärtsjukdomar)

cilostazol (läkemedel för behandling av dålig blodcirkulation)

metylprednisolon (ett kortison)

blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (t.ex. warfarin)

nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon eller insulin (läkemedel för att sänka

blodsockernivån)

sildenafil, vardenafil och tadalafil (läkemedel för behandling av impotens hos vuxna män eller

för att behandla högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

vinblastin (läkemedel för behandling av cancer)

valproat, karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin (läkemedel för behandling av epilepsi)

teofyllin (läkemedel för behandling av andningsproblem)

omeprazol (läkemedel för behandling av magbesvär och magsår), förutom när läkare har

föreskrivit detta till dig för behandling av sår i tolvfingertarmen som orsakats av en

Helicobacter pylori

-infektion.

ciklosporin, sirolimus eller takrolimus (används för att förhindra avstötning efter

transplantation)

etravirin, efavirenz, nevirapin, atazanavir, saquinavir, zidovudin eller ritonavir (läkemedel för

behandling av HIV-infektion)

rifampicin, rifapentin, flukonazol, itrakonazol eller rifabutin (läkemedel för behandling av vissa

infektioner)

tolterodin (läkemedel för behandling av överaktiv blåsa)

verapamil (läkemedel för behandling av högt blodtryck)

Johannesört (ett växtbaserat läkemedel för behandling av depression)

bensodiazepiner såsom midazolam, triazolam och alprazolam som används som lugnande medel

Klaritromycin påverkar inte effekten av p-piller.

Clarithromycin HEC Pharm med mat och dryck

Clarithromycin HEC Pharm kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Clarithromycin HEC Pharm kan göra dig sömnig, yr eller förvirrad. Kör inte bil eller använd inte

maskiner om du känner dig påverkad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Clarithromycin HEC Pharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar från 12 år

Vid infektion i luftvägarna, halsfluss, bihåleinflammation och hud-och mjukdelsinfektioner:

250 mg klaritromycin 2 gånger dagligen. Din läkare kan öka dosen till 500 mg klaritromycin 2 gånger

dagligen vid svåra infektioner. Den vanliga behandlingstiden är 6 till 14 dagar.

För behandling av sår i tolvfingertarmen som orsakats av en Helicobacter pylori-infektion:

Clarithromycin HEC Pharm bör tas i en dos på 500 mg två gånger dagligen i kombination med andra

läkemedel för behandling av

Helicobacter pylori.

Läkaren kommer att besluta om den bästa behandlingen för dig. Om du är det minsta osäker på vilket

läkemedel att ta och när du ska ta läkemedlet, ska du tala med din läkare.

Användning för barn och ungdomar

Clarithromycin HEC Pharm rekommenderas inte till barn under 12 år. För dessa patienter finns andra

läkemedelsformer tillgängliga, t.ex. flytande form.

Patienter med lever-eller njurproblem

Om du har lever-eller svåra njurproblem kan läkaren behöva minska din dos. Clarithromycin HEC

Pharm bör inte tas i mer än 14 dagar, om du har dessa problem

Administreringssätt

Clarithromycin HEC Pharm tabletter ska helst sväljas med ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Clarithromycin HEC Pharm

Om du av misstag råkar ta fler Clarithromycin HEC Pharm tabletter på en dag än din läkare har

ordinerat, eller om ett barn av misstag sväljer några tabletter, kontakta din läkare, sjukhus eller

Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. En överdos av

Clarithromycin HEC Pharm kan orsaka kräkningar och magsmärtor.

Ta med denna information, eventuella återstående tabletter och behållaren med dig till sjukhuset eller

läkaren så att de vet vilka tabletter som tagits.

Om du har glömt att ta Clarithromycin HEC Pharm

Om du glömmer att ta en tablett, ta en så snart du kommer ihåg, såvida det inte snart är dags att ta

nästa dos. TA INTE fler tabletter på en dag än din läkare har föreskrivit. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Clarithromycin HEC Pharm

SLUTA INTE att ta Clarithromycin HEC Pharm bara för att du känner dig bättre. Det är viktigt att

hela kuren fullföljs enligt läkarens ordination.

Om så inte sker kan symtomen återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar:

Om du känner av något av följande symtom när som helst under behandlingen, SLUTA TA

Clarithromycin HEC Pharm och kontakta läkaren omedelbart:

hudutslag, andningssvårigheter, svimning eller svullnad av ansikte och hals. Detta är ett tecken

på att du kan ha utvecklat en allergisk reaktion.

allvarliga hudreaktioner såsom blåsor på hud, mun, läppar, ögon eller könsorgan (symtom på en

sällsynt allergisk reaktion som kallas Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys).

Övriga biverkningar som kan förekomma:

Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare så snart som möjligt:

svår eller långvarig diarré, som kan innehålla blod eller slem. Diarré kan uppstå upp till två

månader efter behandling med klaritromycin, i vilket fall bör du ändå kontakta läkare.

gulfärgning av huden (gulsot), hudirritation, blek avföring, mörk urin, öm buk eller aptitlöshet.

Dessa kan vara tecken på att din lever kanske inte fungerar som den ska.

snabb eller oregelbunden hjärtrytm

svår smärta i buken och ryggen, som orsakas av inflammation i bukspottkörteln.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare);

huvudvärk

sömnlöshet

förändrat smaksinne

magbesvär såsom illamående, kräkningar, magont, matsmältningsbesvär, diarré

onormal leverfunktion (kan utläsas på blodprover)

hudutslag

ökad svettning

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

svampinfektion i munnen (”torsk”) eller vagina

sänkning av vissa blodkroppar (vilket kan öka infektionskänsligheten eller öka risken för

blåmärken eller blödning)

aptitlöshet, halsbränna, uppblåsthet, förstoppning, gaser i magen

ångest, nervositet, dåsighet, trötthet, yrsel, darrningar eller skakningar, eller en allmän

sjukdomskänsla

ringningar i öronen eller hörselnedsättning

svindel

inflammation i munnen eller i tungan

muntorrhet

ledvärk

bröstsmärta eller förändringar i hjärtrytmen såsom hjärtklappning

en förändring i nivåerna av produkter tillverkade av levern, inflammation i levern, försämrad

leverfunktion eller leversvikt (du kanske märker gulfärgning av hud, mörkare urin, blek

avföring eller klåda på huden)

onormala blodprovsresultat.

Har rapporterats(förekommer hos okänt antal användare):

kontakta genast läkare om du får en allvarlig hudreaktion: röda, fjälliga utslag med knölar under

huden och blåsor (exantematös pustulos).

mindre påtagliga blödningar i huden, ofta med ledsmärta

akne

inflammation i bukspottkörteln

förvirring, hallucinationer (att man ser saker som inte finns), förändring av verklighetskänsla

eller panik, depression, onormala drömmar eller mardrömmar

kramper (anfall)

blödning

missfärgning av tungan eller tänderna

förlust av smak eller lukt eller oförmåga att lukta ordentligt

dövhet

muskelsmärta eller förlust av muskelvävnad. Om du lider av myastenia gravis (ett tillstånd då

musklerna blir svaga och tröttnar lätt), kan klaritromycin förvärra dessa symtom

lågt blodsocker

njurinflammation, försämrad njurfunktion(du kan känna trötthet eller svullnad i ansikte, mage,

lår och vrister eller ha problem med urinering), eller njursvikt

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Clarithromycin HEC Pharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klaritromycin. 1 tablett innehåller 250 mg respektive 500 mg klaritromycin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon K29/32, vattenfri

kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171) och makrogol 400.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Clarithromycin HEC Pharm 250 mg filmdragerade tabletter: vita eller nästa vita kapselformade

tabletter märkta med S21 på ena sidan och omärkt på andra sidan. Tablettstorleken är 14 x 6,5 mm.

Clarithromycin HEC Pharm 500 mg filmdragerade tabletter: vita eller nästa vita kapselformade

tabletter märkta med S20 på ena sidan och omärkt på andra sidan. Tablettstorleken är 19 x 8 mm.

Clarithromycin HEC Pharm 250 mg tabletter finns med 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20 eller 24 tabletter i

PVC/PVDC/ALU blisterförpackning.

Clarithromycin HEC Pharm 500 mg tabletter finns med 10, 14, 16, 20, 42 eller 100 tabletter i

PVC/PVDC/ALU blisterförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

HEC Pharm GmbH

Gabriele-Tergit-Promenade 17

10963 Berlin

Tyskland

Tel.: 030-3300 7721

E-post: info@hecpharm.biz

Tillverkare

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH

Goerzallee 305b

D-14167 Berlin

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Tyskland

Clarithromycin HEC-Pharm 250 mg Filmtabletten

Clarithromycin HEC-Pharm 500 mg Filmtabletten

Österrike

Clarithromycin HEC Pharm 250 mg Filmtabletten

Clarithromycin HEC Pharm 500 mg Filmtabletten

Frankrike

Clarithromycin HEC Pharm 250 mg comprimé pelliculé

Clarithromycin HEC Pharm 500 mg comprimé pelliculé

Italien

Claritromicina HEC Pharm

Sverige

Clarithromycin HEC Pharm

Storbritannien

Clarithromycin 250 mg film-coated tablets

Clarithromycin 500 mg film-coated tablets

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-01-16

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

L

ÄKEMEDLETS NAMN

Clarithromycin HEC Pharm 250 mg filmdragerade tabletter

Clarithromycin HEC Pharm 500 mg filmdragerade tabletter

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

1 filmdragerad tablett innehåller klaritromycin 250 mg respektive 500 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Clarithromycin HEC Pharm 250 mg filmdragerade tabletter: vita eller nästa vita kapselformade

tabletter märkta med ”S21” på ena sidan och omärkta på andra sidan. Tablettstorleken är 14 x 6,5 mm.

Clarithromycin HEC Pharm 500 mg filmdragerade tabletter: vita eller nästa vita kapselformade

tabletter märkta med ”S20” på ena sida och omärkta på andra sidan. Tablettstorleken är 19 x 8 mm.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Clarithromycin HEC Pharm är avsett för behandling av vuxna och barn från 12 år vid nedanstående

bakteriella infektioner när dessa är orsakade av klaritromycinkänsliga bakterier och patienten är

överkänslig mot betalaktamer eller när betalalktamantibiotika vore olämpligt av andra skäl (se avsnitt

4.4 och 5.1).

Faryngit orsakad av streptokocker

Akut bakteriell sinuit (adekvat diagnostiserad)

Akut exacerbation vid kronisk bronkit (adekvat diagnostiserad)

Mild till måttlig samhällsförvärvad bakteriell pneumoni

Hud- och mjukdelsinfektioner av mild till måttlig svårighetsgrad (t.ex. impetigo, erysipelas,

erytrasma)

I lämplig kombination med antibakteriella behandlingsregimer och en lämplig

magsårsbehandling för eradikering av

H. pylori

hos patienter med

H. pylori

-associerade

magsår (se avsnitt 4.2). Denna indikation är begränsad till enbart vuxna.

Hänsyn skall tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering:

Doseringen av Clarithromycin HEC Pharm beror på infektionstyp och allvarlighetsgrad och måste i

varje enskilt fall fastställas av läkaren.

Vuxna:

Normaldos: Den vanliga dosen är 250 mg klaritromycin två gånger dagligen (på morgonen och på

kvällen)

Högdosbehandling (allvarliga infektioner): Den vanliga dosen kan ökas till 500 mg klaritromycin två

gånger dagligen vid allvarliga infektioner.

Ungdomar från 12 år:

Samma dosering som för vuxna.

Barn yngre än 12 år:

Användning av Clarithromycin HEC Pharm rekommenderas ej för barn yngre

än 12 år. För barn under 12 år finns en annan lämplig beredningsform tillgänglig (pediatrisk

suspension).

Eradikering av Helicobacter pylori hos vuxna:

De allmänna rekommendationerna för eradikering av H. pylori måste beaktas vid

kombinationsbehandling av

H. Pylori

-infektion.

Äldre:

Samma dosering som för vuxna.

Nedsatt leverfunktion:

Försiktighet rekommenderas vid administrering av klaritromycin till patienter med nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Nedsatt njurfunktion:

Dosjusteringar är vanligtvis ej nödvändiga förutom för patienter med allvarlig nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance <30 ml/min). Om dosjustering är nödvändig bör den dagliga dosen halveras d.v.s.

250 mg en gång dagligen eller vid svårare infektioner, 250 mg två gånger dagligen. För dessa patienter

bör behandlingen inte fortgå i mer än 14 dagar.

Behandlingstid:

Behandlingstid med klaritromycin beror på patientens kliniska tillstånd samt på infektionstyp och

allvarlighetsgrad. Behandlingens längd bör avgöras av läkaren i varje enskilt fall.

Den vanliga behandlingstiden är 6-14 dagar.

Behandlingen ska fortgå minst två dagar efter att symptomen har gått över.

Vid β-hemolytiska streptokockinfektioner bör behandlingstiden vara minst 10 dagar för att

motverka komplikationer som reumatisk feber och glomerulonefrit.

Administreringssätt:

Den filmdragerade tabletten skall sväljas med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten).

Clarithromycin HEC Pharm kan ges oberoende av födointag.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot något annan makrolid antibiotika, eller mot något

hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig medicinering med klaritromycin och någon av de följande aktiva substanserna är

kontraindicerat:

Ergotamin, dihydroergotamin

astemizol, cisaprid, pimozid och terfenadin

kolkicin

ticagrelor eller ranolazin

HMG-CoA reduktashämmare (statiner) som i stor utsträckning metaboliseras av CYP3A4

(lovastatin eller simvastatin)

Läkemedel som orsakar potentiell torsade de pointes (d.v.s. mizolastin, dronedaron, ivabradin)

Clarithromycin HEC Pharm får inte ges till patienter med anamnes på QT-förlängning (kongenital

eller dokumenterad förvärvad QT-förlängning) eller ventrikulär hjärtarrytmi, inklusive torsade de

pointes (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Clarithromycin HEC Pharm får inte ges till patienter med hypokalemi (risk för förlängning av QT-

intervall).

Clarithromycin HEC Pharm får inte ges till patienter med svår leversvikt i kombination med nedsatt

njurfunktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Vid valet av klaritromycin för behandling av en individuell patient bör lämpligheten av att använda ett

makrolid antibakteriellt medel beaktas, baserat på den adekvata diagnosen för att säkerställa

infektionens bakteriella etiologi vid de godkända indikationerna och prevalensensen av resistens mot

klaritromycin och andra makrolider. I områden med en hög incidens av erythromycin A-resistens är

det av särskild vikt att beakta utvecklingen av mottaglighetsmönstret för klaritromycin och andra

antibiotika.

Precis som för andra makrolider har hög resistens mot klaritromycin hos Streptococcus pneumoniae

rapporterats i vissa europeiska länder (se avsnitt 5.1). Detta bör tas i beaktning vid behandling av

infektioner orsakade av Streptococcus pneumoniae. Vid bakteriell faryngit rekommenderas

användning av klaritromycin endast i fall där förstahandsvalet för behandling med betalaktamer inte är

möjligt.

Läkare bör inte förskriva klaritromycin till gravida kvinnor utan att väga nytta mot risk, särskilt under

de tre första månaderna av graviditeten (se avsnitt 4.6).

Försiktighet bör iakttagas hos patienter med svår njurinsufficiens (se avsnitt 4.2).

Klaritromycin utsöndras huvudsakligen via levern. Försiktighet bör därför iakttas vid administrering

av antibiotika till patienter med nedsatt leverfunktion.

Fall av leversvikt med dödlig utgång har rapporterats (se avsnitt 4.8). Vissa patienter kan ha haft en

leversjukdom eller använt andra levertoxiska läkemedel. Patienter bör rådas att avbryta behandlingen

och kontakta läkare om tecken och symtom på leversjukdom uppkommer så som anorexi, gulsot, mörk

urin, pruritus eller öm buk.

Pseudomembranös kolit har rapporterats med nästan alla antibakteriella medel inklusive makrolider

och kan variera i svårhetsgrad från mild till livshotande (se avsnitt 4.8).

Clostridium difficile-

associerad

diarré (CDAD) har rapporterats med nästan alla antibakteriella medel inklusive

klaritromycin, och kan variera i svårhetsgrad från mild diarré till kolit med dödlig utgång. Behandling

med antibakteriella medel påverkar normal floran i tarmen vilket kan leda till överväxt av

Clostridium

difficile

. CDAD måste övervägas hos alla patienter som fått diarré efter antibiotikabehandling.

Noggrann läkemedelsanamnes är nödvändig eftersom CDAD har rapporterats uppträda mer än två

månader efter avslutad antibiotikabehandling. Utsättning av behandling med klaritromycin bör därför

övervägas oavsett indikation. Mikrobiologiska tester ska genomföras och lämplig behandling ska

initieras. Läkemedel som hämmar peristaltiken bör undvikas.

Det har förekommit rapporter efter lansering rörande kolkicintoxicitet vid samtidig användning av

klaritromycin och kolkicin, särskilt hos äldre, av vilka några inträffade hos patienter med nedsatt

njurfunktion. Dödsfall har rapporterats för vissa sådana patienter (se avsnitt 4.5). Samtidig

administrering av klaritromycin och kolkicin är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Försiktighet bör iakttagas vid samtidig administrering av klaritromycin och triazolobensodiazepiner så

som triazolam och midazolam (se avsnitt 4.5).

Försiktighet bör iakttagas vid samtidig behandling med klaritromycin och andra ototoxiska läkemedel,

särskilt med aminoglykosider. Kontroll av balansen och hörselfunktionen ska genomföras under och

efter behandling.

Kardiovaskulära händelser

Förlängning av hjärtats repolarisering och QT-intervall, som medför en risk att utveckla hjärtarytmi

och torsades de pointes, har observerats vid behandling med makrolider inklusive klaritromycin (se

avsnitt 4.8). Eftersom följande situationer kan leda till en ökad risk för hjärtarytmier (inklusive

torsades de pointes) ska klaritromycin användas med försiktighet hos följande patienter:

Patienter med kranskärlssjukdom, svår hjärtinsufficiens, överledningsrubbningar eller kliniskt

relevant bradykardi

Patienter som samtidigt tar andra läkemedel associerade med QT-förlängning (se avsnitt 4.5)

Samtidig användning av klaritromycin med astemizol, cisaprid, pimozid och terfenadin är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3)

Klaritromycin ska inte användas hos patienter med kongenital eller dokumenterad förvärvad

QT-förlängning eller ventrikulär arrytmi i anamnesen (se avsnitt 4.3).

Epidemiologiska studier som undersöker risken för kardiovaskulära biverkningar med makrolider har

visat varierande resultat. Vissa observationsstudier har identifierat en sällsynt kortvarig risk för arytmi,

hjärtinfarkt och kardiovaskulär mortalitet associerad med makrolider inklusive klaritromycin. Dessa

fynd ska vägas mot behandlingens nytta vid förskrivning av klaritromycin.

Pneumoni: Mot bakgrund av den framväxande makrolidresistensen hos

Streptococcus pneumoniae

det viktigt att bestämma känsligheten när klaritromycin förskrivs mot samhällsförvärvad pneumoni.

Vid sjukhusförvärvad pneumoni ska klaritromycin användas tillsammans med andra lämpliga

antibiotika.

Hud- och mjukdelsinfektioner av mild till måttlig svårighetsgrad: Dessa infektioner orsakas oftast av

Staphylococcus aureus

Streptococcus Pyogenes

, vilka båda kan vara resistenta mot makrolider.

Det är därför viktigt att bestämma känsligheten. I fall där

beta

-laktamantibiotika inte kan användas

(t.ex. allergi) kan andra antibiotika så som klindamycin vara förstahandsval. För närvarande anses

makrolider bara spela en roll i vissa hud- och mjukdelsinfektioner, så som de som orsakas av

Corynebacterium minutissimum

(erytrasma), acne vulgaris och erysipelas och i situationer vari

penicillinbehandling inte kan användas.

Vid svåra akuta överkänslighetsreaktioner t.ex. anafylaxi, allvarliga hudbiverkningar (SCAR) (t.ex.

akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP),

Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal

nekrolysoch läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)) ska behandling med

klaritromycin avbrytas omedelbart och lämplig behandling ska genast påbörjas.

Läkemedel som inducerar enzymet cytokrom CYP3A4:

Klaritromycin ska användas med försiktighet vid samtidig behandling med andra läkemedel som

inducerar enzymet CYP3A4 (se avsnitt 4.5).

HMG-CoA reduktashämmare (statiner): Samtidig användning av klaritromycin och lovastatin eller

simvastatin är kontraindicerat (se avsnitt 4.3). Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av

klaritromycin med andra statiner. Rabdomyolys har rapporterats då klaritromycin använts samtidigt

som statiner. Patienter bör övervakas med avseende på tecken och symtom på myopati. Lägsta möjliga

dos av statin rekommenderas om samtidig användning av klaritromycin och statiner inte kan undvikas.

Användning av statin som inte är beroende av CYP3A-metabolism (t.ex. fluvastatin) bör övervägas (se

avsnitt 4.5).

Orala hypoglykemiska läkemedel/insulin: Samtidig användning av klaritromycin och orala

hypoglykemiska läkemedel (t.ex sulfonylurea) och/eller insulin kan resultera i en betydande

hypoglykemi. Noggrann kontroll av glukosvärden rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Orala antikoagulantia: Det finns en risk för allvarlig hemorragi samt signifikant ökning av

International Normalized Ratio (INR) och protrombintid (PT) vid samtidig användning av

klaritromycin och warfarin (se avsnitt 4.5). Täta kontroller av INR och PT skall göras vid samtidig

användning av klaritromycin och orala antikoagulantia.

Användning av antimikrobiell behandling, så som klaritromycin, för att behandla

H. pylori

infektion

kan selektera för organismer resistenta mot den aktiva substansen.

Långtidsbehandling med klaritromycin kan, liksom med andra antibiotika, resultera i kolonisering med

ökat antal okänsliga bakterier och svamp. Vid superinfektion ska lämplig behandling initieras.

Det finns risk för korsresistens mellan klaritromycin och andra makrolider, samt linkomycin och

klindamycin.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Användning av följande aktiva susbstanser är strikt kontraindicerat pga. potentiella allvarliga

läkemedelsinteraktioner (se avsnitt 4.3):

Cisaprid, pimozid, astemizol och terfenadin.

Hos patienter som erhållit klaritromycin och

cisaprid samtidigt har förhöjda halter av cisaprid rapporterats. Detta kan resultera i förlängt

QT-intervall och hjärtarrytmier, inklusive ventrikulär takykardi, ventrikelflimmer och torsade

de pointes. Liknande effekter har setts hos patienter som tagit pimozid och klaritromycin

samtidigt. Makrolider har rapporterats påverka metabolismen för terfenadin vilket ledde till

ökade halter av terfenadin som ibland har varit associerat med hjärtarrytmier t.ex. QT-

förlängning, ventrikulär takykardi, ventrikelflimmer och torsade de pointes. I en studie med 14

friska frivilliga försökspersoner resulterade samtidig användning med klaritromycin och

terfenadin i en 2-3 gångers ökning av serumhalterna för den sura metaboliten av terfenadin

och förlängning i QT-intervallet vilket inte ledde till några kliniskt detekterbara effekter.

Liknande effekter har observerats vid samtidig användning av astemizol och andra makrolider.

Ergotamin, dihydroergotamin.

Det finns fall som tyder på att samtidig administrering av

klaritromycin och ergotamin eller dihydroergotamin är associerat med akut ergottoxicitet med

vasospasm och ischemi i extremiteter och annan vävnad inklusive centrala nervsystemet.

Samtidig administrering av klaritromycin och sedda läkemedel är kontraindicerad (se avsnitt

4.3).

Kolkicin,

eftersom det

är substrat både för CYP3A och effluxtransportören P-glykoprotein

(Pgp). Klaritromycin och andra makrolider hämmar CYP3A och Pgp. Om klaritromycin och

kolkicin administreras samtidigt förväntas exponeringen för kolkicin öka, vilket ökar dess

biverkningar med potentiellt dödlig utgång, särskilt hos patienter med nedsatt njur- eller

leverfunktion som också använder en P-glykoproteinhämmare eller en stark CYP3A-

hämmare.

HMG - CoA-reduktashämmare (statiner)

Samtidig användning av klaritromycin och

lovastatin eller simvastatin är kontraindicerat (se avsnitt 4.3) eftersom dessa statiner i stor

utsträckning metaboliseras av CYP3A4 och samtidig användning med klaritromycin leder till

ökning av plasmakoncentrationerna för statinerna vilket medför ökad risk för myopati,

inklusive rabdomyolys. Rabdomyolys har rapporterats då dessa läkemedel har använts

samtidigt. Om behandlingen med klaritromycin inte kan undvikas, ska uppehåll i

behandlingen med lovastatin eller simvastatin göras under denna period.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av klaritromycin och övriga statiner. Lägsta möjliga

dos av statin rekommenderas om samtidig användning av klaritromycin och statiner inte kan

undvikas. Användning av statin som inte är beroende av CYP3A-metabolism (t.ex.

fluvastatin) bör övervägas. Patienter bör övervakas med avseende på tecken och symtom på

myopati.

Läkemedel som

orsakar potentiell torsade de pointes (d.v.s. mizolastin, dronedaron,

ivabradin)

Läkemedel som inducerar torsade de pointes såsom mizolastin, dronedaron och ivabradin är

kontraindicerade på grund av den potentiella risken för proarytmi.

Effekter av andra läkemedel på klaritromycin

Läkemedel som inducerar CYP3A4 (såsom rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital,

Johannesört) kan inducera metabolismen av klaritromycin. Detta kan resultera i subterapeutiska nivåer

av klaritromycin och minskad effekt. Det kan vidare vara nödvändigt att följa plasmanivåerna för

CYP3A4-inducerare då plasmanivåerna kan öka p.g.a. klaritromycins hämmande effekt på CYP3A4

(se även produktresumén för den CYP3A4-inducerare som administreras). Samtidig användning av

rifabutin och klaritromycin resulterade i en ökning av rifabutin och en minskning av klaritromycin i

serum samt ökade risken för uveit.

Följande läkemedel är kända eller misstänkta för att påverka koncentrationen av klaritromycin i

blodet. Dosjustering för klaritromycin eller alternativ behandling kan vara nödvändig.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin och rifapentin:

Starka inducerare av cytokrom P450 metabolismsystemet som efavirenz, nevirapin, rifampicin,

rifabutin och rifapentin kan påskynda metabolismen av klaritromycin och därmed minska dess

plasmanivåer, medan nivåerna av 14-OH-klaritromycin, en metabolit som också är mikrobiologiskt

aktiv, ökar. Eftersom den mikrobiologiska aktiviteten för klaritromycin och 14-OH-klaritromycin

skiljer sig för olika bakterier, kan den avsedda terapeutiska effekten försämras när klaritromycin ges

samtidigt med enzyminducerare.

Etravirin:

Etravirin minskar exponeringen av klaritromycin. Koncentrationen av den aktiva metaboliten 14-OH-

klaritromycin ökar dock. Eftersom 14-OH-klaritromycin har en minskad aktivitet mot Mycobacterium

avium komplex

(MAC)

, kan den övergripande aktiviteten mot denna patogen påverkas. Därmed bör

alternativ till klaritromycin övervägas vid behandling mot MAC.

Flukonazol:

Flukonazol 200 mg dagligen tillsammans med klaritromycin 500 mg två gånger dagligen till 21 friska

frivilliga försökspersoner gav upphov till ökning av medelvärdena för klaritromycins lägsta

koncentration C

vid steady state och AUC med 33 % respektive 18 %. Steady-

statekoncentrationerna av den aktiva metaboliten 14-OH-klaritromycin påverkades inte signifikant vid

samtidig administrering av flukonazol. Dosjustering av klaritromycin är ej nödvändig.

Orala antikoagulantia:

Samtidig användning av klaritromycin och warfarin kan öka deras antikoagulerande effekt. Många fall

av ökning i den antikoagulerande effekten har rapporterats hos patienter som får antibakteriella medel,

inklusive makrolider. Risken kan variera beroende på den underliggande infektionen, ålder och

patientens generella status vilket gör makrolidernas bidrag till ökningen av INR (International

Normalized Ratio) svår att bedöma. Det rekommenderas att INR monitorieras frekvent under och strax

efter samtidig användning av makrolider och ett oralt antikoagulerande medel.

Ritonavir:

En farmakokinetisk studie visade att samtidig användning av ritonavir 200 mg tre gånger dagligen och

klaritromycin (500 mg två gånger dagligen) hämmade metabolismen av klaritromycin markant. C

ökade med 31 %, C

ökade med 182 % och AUC ökade med 77 % för klaritromycin vid samtidig

användning av ritonavir. En nästan fullständig hämning av bildandet av 14-OH-hydroxyklaritromycin

observerades.

Dosreduktion krävs sannolikt inte för patienter med normal njurfunktion eftersom klaritromycin har ett

brett terapeutiskt fönster. Till patienter med nedsatt njurfunktion bör emellertid dosjustering

övervägas: Hos patienter med CL

30-60 ml/min ska klaritromycindosen halveras. Hos patienter med

< 30 ml/min ska dosen minskas med 75 %. Klaritromycindoser över 1 g/dag ska inte ges

samtidigt med ritonavir.

Liknande dosjusteringar bör övervägas hos patienter med nedsatt njurfunktion där ritonavir används

som en farmakokinetisk förstärkare tillsammans med andra HIV-proteashämmare inklusive atazanavir

och sakvinavir (se avsnittet nedan, dubbelriktade läkemedelsinteraktioner).

Effekt av klaritromycin på andra läkemedel:

CYP3A-interaktioner

Samtidig administrering av klaritromycin, som är en känd hämmare av CYP3A, och ett läkemedel som

främst metaboliseras av CYP3A kan vara associerad med en förhöjd läkemedelkoncentration som kan

öka eller förlänga både den terapeutiska effekten och biverkningarna av det samtidigt använda

läkemedlet. Klaritromycin bör användas med försiktighet hos patienter som behandlas med ett känt

CYP3A enzymsubstrat, särskilt om CYP3A-substratet har ett smalt terapeutiskt fönster (t.ex.

karbamazepin) och/eller om substratet metaboliseras i stor utsträckning av detta enzym.

Vid samtidig användning bör dosjustering övervägas och serumkoncentrationerna av läkemedel som

främst metaboliseras av CYP3A bör följas då det är möjligt.

Följande aktiva substanser eller läkemedelsklasser är kända eller misstänkta för att metaboliseras av

samma CYP3A-isoenzym: alprazolam, astemizol, karbamazepin, cilostazol, cisaprid, ciklosporin,

disopyramid, ergotalkolider, lovastatin, metylprednisolon, midazolam, omeprazol, orala

antikoagulantia (t.ex. warfarin), atypiska antipsykotiska läkemedel (t.ex. kvetiapin), pimozid, kinidin,

rifabutin, sildenafil, simvastatin, sirolimus, takrolimus, terfenadin, triazolam och vinblastin. Aktiva

substanser som interagerar med liknande mekanismer men med andra isoenzymer inom cytokrom

P450-systemet innefattar fenytoin, teofyllin och valproat.

Orala hypoglykemiska medel/Insulin:

Samtidig användning av klaritromycin och orala hypoglykemiska läkemedel och/eller insulin kan

resultera i signifikant hypoglykemi. Med vissa hypoglykemiska läkemedel såsom nateglinid,

pioglitazon, repaglinid och rosiglitazon, kan hämning av CYP3A enzymet genom klaritromycin vara

involverad och kan orsaka hypoglykemi vid samtidig användning. Noggrann kontroll av glukos

rekommenderas.

Antiarrytmika:

Det har rapporterats fall av torsade de pointes vid samtidig användning av klaritromycin och kinidin

eller disopyramid. Vid samtidig användning bör EKG användas för att upptäcka QT-förlängning.

Serumnivåerna av dessa läkemedel bör kontrolleras under behandlingen med klaritromycin.

Omeprazol:

Klaritromycin (500 mg var 8:e timme) gavs i kombination med omeprazol (40 mg dagligen) till friska

frivilliga försökspersoner. Plasmakoncentrationerna för omeprazol vid steady-state ökade (C

0-24

och t

med 30 %, 89 % respektive 34 %) vid denna kombination. Magsaftens pH mätt under

24 timmar var i genomsnitt 5,2 då omeprazol administrerades ensamt jämfört med 5,7 då omeprazol

gavs tillsammans med klaritromycin.

Sildenafil, tadalafil och vardenafil:

Dessa fosfodiesterashämmare metaboliseras, åtminstone till viss del, av CYP3A och vid samtidig

användning med klaritromycin kan detta enzymsystem hämmas. Samtidig användning av

klaritromycin och sildenafil, tadalafil och vardenafil kan öka exponeringen av fosfodiesterhämmare.

Dosminskning av sildenafil, tadalafil och vardenafil bör övervägas när dessa ges i kombination med

klaritromycin.

Teofyllin, karbamazepin:

Resultat från kliniska prövningar indikerade att det fanns en liten men statistiskt signifikant ökning (p≤

0,05) av koncentrationerna för teofyllin eller karbamazepin i blodet då något av läkemedlen

administrerades samtidigt med klaritromycin. Dosreduktion kan erfordras.

Tolterodin:

Den främsta metaboliseringsvägen för tolterodin är via 2D6-isoformen av cytokrom P450 (CYP2D6).

Hos de personer som saknar CYP2D6 är dock metaboliseringsvägen CYP3A4 och hämning av

CYP3A4 leder till signifikanta högre serumkoncentrationer av tolterodin och en potentiell risk för

överdosering. En minskning av tolterodin dosen kan vara nödvändig hos CYP2D6 långsamma

metaboliserare som erhåller ett CYP3A4-hämmande läkemedel, t.ex. klaritromycin.

Triazolobensodiazepiner (t.ex. alprazolam, midazolam, triazolam):

När midazolam administrerades samtidigt med klaritromycin (500 mg två gånger dagligen), ökade

AUC för midazolam 2,7-faldigt efter en intravenös administrering av midazolam och 7-faldigt efter

oral administrering. Oral administrering av midazolam samtidigt med klaritromycin ska undvikas. Om

midazolam ges intravenöst tillsammans med klaritromycin ska patienterna följas noggrant för att

dosen av midazolam ska kunna justeras i lämplig grad. Samma försiktighet ska iakttas för övriga

bensodiazepiner som metaboliseras genom CYP3A4, t.ex. triazolam och alprazolam. För de

bensodiazepiner som inte metaboliseras via CYP3A4 (temazepam, nitrazepam, lorazepam) är en

interaktion med klaritromycin osannolik.

Det finns rapporter om läkemedelsinteraktioner och effekter på centrala nervsystemet (t.ex. somnolens

och förvirring) vid samtidig användning av klaritromycin och triazolam. Monitorering av patienten

med avseende på ökade farmakologiska effekter på centrala nervsystemet rekommenderas.

Andra läkemedelsinteraktioner

Digoxin

Digoxin är troligtvis ett substrat för transportproteinet P-gp. Klaritromycin hämmar P-gp. När

klaritromycin och digoxin används samtidigt, kan hämmande av P-gp kan innebära ökad exponering

av digoxin. Ökade serumkoncentrationer av digoxin har rapporterats (vid uppföljning efter

marknadsföring) hos patienter som använt digoxin och klaritromycin samtidigt. Några patienter har

efter samadministrering visat kliniska tecken på digoxintoxicitet, inklusive potentiellt fatala arrytmier.

Serumnivåer av digoxin ska följas noga vid samtidig behandling med klaritromycin.

Zidovudin

Hos HIV-positiva patienter kan samtidigt peroralt intag av klaritromycin och zidovudin resultera i

lägre steady-statekoncentrationer av zidovudin. Eftersom klaritromycin förefaller interferera med

absorptionen av zidovudin kan denna interaktion i stort undvikas genom att administrera klaritromycin

och zidovudin med 4 timmars mellanrum. Denna interaktion verkar inte uppkomma hos pediatriska

patienter med HIV-infektion som får klaritromycin suspension och zidovudin eller dideoxyinsin.

Denna interaktion utgör förmodligen inte något problem när klaritromycin ges intravenöst.

Fenytoin och valproat

Det finns spontana samt publicerade rapporter om interaktioner med CYP3A4-hämmare, inklusive

klaritromycin, för läkemedel som troligen inte metaboliseras av CYP3A4 (t.ex. fenytoin och valproat).

Bestämning av serumnivåerna för dessa läkemedel vid samtidig användning av klaritromyicn

rekommenderas. Ökade serumnivåer har rapporterats.

Dubbelriktade läkemedelsinteraktioner

Atazanavir

Både klaritromycin och atazanavir är substrat och hämmare av CYP3A och det finns bevis på

dubbelriktad läkemedelsinteraktion. Samtidig administrering av klaritromycin (500 mg två gånger

dagligen) och atazanavir (400 mg dagligen) resulterade i en 2-faldig ökning av exponeringen för

klaritromycin och en 70 % minskning av exponeringen för 14-OH-klaritromycin och en ökning av

AUC med 28 % för atazanavir. Dosreduktion krävs sannolikt inte för patienter med normal

njurfunktion, eftersom klaritromycin har ett brett terapeutiskt fönster. Hos patienter med måttligt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-60 ml/min) ska dosen för klaritromycin halveras. Hos

patienter med kreatininclearance <30 ml/min ska dosen minskas med 75 % genom att använda lämplig

formulering av klaritromycin.

Klaritromycindoser över 1g/dag ska inte ges samtidigt med proteashämmare.

Kalciumflödeshämmare

Försiktighet rekommenderas om samtidig administrering av klaritromycin och kalciumantagonister

metaboliseras av CYP3A4 (t.ex. verapamil, amlodipin, diltiazem) på grund av risken för hypotension.

Plasmakoncentrationer av klaritromycin liksom kalciumkanalblockerare kan öka till följd av

samverkan. Hypotension, bradyarytmier och mjölksyraacidos har observerats hos patienter som tar

klaritromycin och verapamil samtidigt.

Itrakonazol

Både itrakonazol och klaritromycin är substrat och hämmare av CYP3A, vilket leder till dubbelriktad

läkemedelsinteraktion. Klaritromycin kan öka plasmanivåerna för itrakonazol samtidigt som

itrakonazol kan öka plasmanivåerna för klaritromycin. Om de båda läkemedlen ges samtidigt bör

patienterna följas noga avseende tecken och symtom på ökad eller förlängd farmakologisk effekt.

Sakvinavir

Både sakvinavir och klaritromycin är substrat och hämmare av CYP3A. En dubbelriktad interaktion

förväntas vid samadministrering. Samtidig administrering av klaritromycin (500 mg två gånger

dagligen) och sakvinavir (mjuka gelatinkapslar, 1200 mg tre gånger dagligen) till 12 friska frivilliga

försökspersoner resulterade i att AUC och C

vid steady state för sakvinavir var 177 % respektive

187 % högre än då sakvinavir administrerades ensamt. AUC och C

för klaritromycin var ca 40 %

högre än för klaritromycin ensamt. Dosjustering erfordras inte om de båda läkemedlen ges samtidigt

under en kortare period med de doser/formuleringar som har studerats. Interaktionerna som

observerades vid användning av sakvinavir mjuka gelatinkapslar behöver inte nödvändigtvis gälla för

sakvinavir hårda gelatinkapslar. Observationerna som gjorts vid interaktionsstudier med sakvinavir

ensamt behöver inte gälla för de effekter som setts med sakvinavir/ritonavir behandling. Om

sakvinavir ges tillsammans med ritonavir, måste hänsyn tas till ritonavirs potentiella effekt på

klaritromycin.

Verapamil

Hypotension, bradyarytmier och mjölksyraacidos har observerats hos patienter som tar klaritromycin

och verapamil samtidigt.

Det har visats att klaritromycin inte interagerar med p-piller.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet:

Uppgifter om användning av klaritromycin under den första trimestern på mer än 200 graviditeter

visar inga tydliga tecken på teratogena effekter eller negativa effekter på hälsan hos det nyfödda

barnet. Data från ett begränsat antal gravida kvinnor som exponerats under den första trimestern tyder

på en möjlig ökad risk för missfall. Inga andra relevanta epidemiologiska data finna för tillfället

tillgängliga.

Studier på djur har visat risk för reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3).

Klaritromycin skall inte förskrivas till gravida kvinnor utan noggrann risk/nytta bedömning.

Amning:

Klaritromycin och dess aktiva metabolit utsöndras i bröstmjölk. Därför kan diarré och

svampinfektioner i slemhinnor förekommer hos det ammade barnet, så att amningen kan behöva

avbrytas. Möjligheten till sensibilisering bör övervägas. Nyttan av behandlingen för modern bör vägas

mot den potentiella risken för spädbarnet.

Fertilitet:

Det finns inga tillgängliga data angående effekten av klaritromycin på fertiliteten hos människa. Hos

råttor, tyder inte de begränsade data på några effekter på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga data avseende effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Risken

för yrsel, svindel, förvirring och desorientering kan uppkomma under behandlingen och bör tas i

beaktande innan framförande av fordon eller användande av maskiner.

4.8

Biverkningar

a. Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna vid behandling med klaritromycin för vuxna och barn är magsmärta,

diarré, illamående, kräkningar och smakförvrängning. Dessa biverkningar är vanligen lindriga och

överensstämmer med den kända säkerhetsprofilen för makrolid antibiotika (se avsnitt b i avsnitt 4.8).

Det fanns ingen signifikant skillnad i incidens av dessa mag-tarm biverkningar under kliniska

prövningar gällande patienter med eller utan befintlig mykobakteriell infektion.

b. Tabell med biverkningar

Följande tabell visar biverkningar som rapporterats vid kliniska prövningar samt efter marknadsföring

av klaritromycin tabletter, granulat för oral suspension, pulver till injektionsvätska, tabletter med

fördröjd frisättning och tabletter med modifierad frisättning.

Biverkningarna som betraktas som möjligen relaterade till klaritromycin visas enligt organsystem och

frekvens enligt följande konvention: Mycket vanliga (

1/10), Vanliga (

1/100, <1/10), Mindre

vanliga (

1/1000, <1/100) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad då detta har

kunnat utvärderas.

Organsystem

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga (

1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

1/1000, <1/100)

Ingen känd

frekvens (kan inte

beräknas från

tillgängliga data)

Infektioner och

infestationer

Cellulit

, candida,

Gastroenterit

infektion

vaginalinfektion

Pseudomembranös

kolit (se avsnitt

4.4), erysipelas,

erythrasma

Blodet och

lymfsystemet

Leukopeni,

neutropeni

trombocytemi

eosinofili

Agranulocytos,

trombocytopeni

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Anafylaktisk

reaktion,

Organsystem

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga (

1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

1/1000, <1/100)

Ingen känd

frekvens (kan inte

beräknas från

tillgängliga data)

hypersensitivitet

Metabolism och

nutrition

Anorexi, minskad

aptit

Hypoglykemi

Psykiska

störningar

Insomni

Oro, nervositet

skrikande

Psykos, förvirring,

personlighetsförän

dring, depression,

desorientering,

hallucinationer,

onormala drömmar

Centrala och

perifera

nervsystemet

Smakförändring,

huvudvärk,

smak-

förvrängning

Medvetslöshet

dyskinesi

, yrsel,

somnolens

tremor

Kramper, ageusi,

parosmi, anosmi,

myasteni (se

avsnitt 4.4)

Öron och

balansorgan

Vertigo, nedsatt

hörsel, tinnitus

Hörselförlust

Hjärtat

Hjärtstopp

förmaksflimmer

EKG QT-

förlängning

extrasystolier

palpitationer

Torsade de

pointes

ventrikeltakykardi

ventrikelflimmer

Blodkärl

Vasodilation

Hemorragi

Andningsvägar

bröstkorg och

mediastinum

Astma

, näsblod

lungemboli

Magtarmkanalen

Diarré

kräkningar,

dyspepsi,

illamående,

magsmärta

Oesphagitis

gastroesofageal

refluxsjukdom

gastrit, proktalgi

stomatit, glossit,

utspänd mage

förstoppning,

muntorrhet,

rapningar,

flatulens

Akut pankreatit,

missfärgning av

tunga och tänder

Lever och

gallvägar

Onormala

leverfunktionsvär

Kolestas

hepatit

, alanin

aminotransferas

ökning, aspartat

aminotransferas

ökning,

gammaglutamyl-

transferas ökning

Leversvikt

, gulsot

Organsystem

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga (

1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

1/1000, <1/100)

Ingen känd

frekvens (kan inte

beräknas från

tillgängliga data)

Hud och subkutan

vävnad

Hudutslag,

hyperhidros

Bullösa utslag

klåda, urtikaria,

makulopapulösa

utslag

Akut generaliserad

exantematös

pustulos (AGEP),

Stevens-Johnsons

syndrom

, toxisk

epidermal

nekrolys

Läkemedels-

relaterade utslag

med eosinofili och

systemiska symtom

(DRESS), akne

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Muskelspasm

muskuloskeletal

stelhet

, myalgi

Rabdomyolys

2,12

myopati

Njurar och

urinvägar

Blodkreatinin

ökning

, blodurea

ökning

Njursvikt,

interstitiell nefrit

Allmänna symtom

och/eller symtom

administrerings-

stället

Flebit vid

injektionsstället

Smärta på

injektionsstället

inflammation vid

injektionsstället

Sjukdomskänsla

pyrexi

, asteni,

bröstsmärta

rysningar

fatigue

Undersökningar

Onormal albumin

globulin kvot

ökning av

alkalinfosfatas i

blodet

, ökning av

laktat-

dehydrogenas i

blodet

Ökning i INR

förlängning i

protrombintid

avvikande urinfärg

Biverkningar som rapporteras endast för pulver till injektionsvätska formulering

Biverkningar som rapporteras endast för tabletter med fördröjd frisättnings formulering

Biverkningar som rapporterades endast för granulat till oral suspension formulering

biverkningar som rapporterades endast för tablett formulering

5,8,10,11,12

Se avsnitt 4.8 a.

6,7,9

Se avsnitt 4.8 c.

Missfärgning av tänderna är vanligtvis reversibel med hjälp av professionell tandrengöring.

c. Beskrivning av utvalda biverkningar

Flebit vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället, smärta vid injektionsställets kärl och

inflammation vid injektionsstället är specifika för klaritromycin intravenösa formuleringen.

I mycket sällsynta fall har leversvikt med dödlig utgång har rapporterats som i allmänhet har

förknippats med allvarliga bakomliggande sjukdomar och/eller samtidig medicinering (se avsnitt 4.4).

Särskild uppmärksamhet på diarré bör beaktas då

Clostridium difficile

-relaterad diarré (CDAD) har

rapporterats vid användning av nästan alla antibakteriella medel, inklusive klaritromycin, och kan

variera i svårighetsgrad från mild diarré till dödlig kolit (se avsnitt 4.4).

Vid allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner såsom anafylaxi, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk

epidermal nekrolys, bör klaritromycin behandlingen avbrytas omedelbart och lämplig behandling bör

initieras snarast (se avsnitt 4.4).

Som med andra makrolider så har QT-förlängning, ventrikulär takykardi och

torsade de pointes

sällan

rapporterats med klaritromycin (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Pseudomembranös kolit har rapporterats med nästan alla antibakteriella medel, inklusive

klaritromycin, och kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande. Därför är det viktigt att

överväga denna diagnos hos patienter med diarré efter administrering av antibakteriella medel (se

avsnitt 4.4).

I vissa fall av rabdomyolys användes klaritromycin samtidigt med statiner, fibrater, kolkicin eller

allopurinol (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Det har förekommit rapporter på kolkicin toxicitet efter godkännandet vid samtidig användning av

klaritromycin och kolkicin, särskilt hos äldre och/eller patienter med nedsatt njurfunktion, några med

dödlig utgång. (Se avsnitt 4.4 och 4.5).

Det har förekommit sällsynta rapporter om hypoglykemi, varav vissa har inträffat hos patienter som

samtidigt behandlats med perorala antidiabetika eller insulin (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Det har förekommit rapporter efter godkännadet av läkemedelsinteraktioner och centrala nervsystemet

(CNS) effekter (t.ex. somnolens och förvirring) med samtidig användning av klaritromycin och

triazolam. Övervakning av patienten för ökade CNS-farmakologiska effekter föreslås (se avsnitt 4.5).

Det finns risk för allvarliga blödningar och betydande förhöjningar i INR och protrombintiden då

klaritromycin ges tillsammans med warfarin. INR och protrombintiden bör frekvent kontrolleras

medan patienter får klaritromycin och orala antikoagulantia samtidigt (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Det har förekommit sällsynta rapporter om klaritromycin ER tabletter i avföringen, av vilka många har

inträffat hos patienter med anatomisk (inkl ileostomi eller kolostomi) eller funktionella mag-

tarmsjukdomar, med förkortade GI transittider. I flera rapporter har tablettrester förekommit i samband

med diarré. Det rekommenderas att patienter som har tablettrester i avföringen och som inte noterar

förbättring i sitt tillstånd bör byta till en annan klaritromycin formulering (t.ex. suspensions) eller

annat antibiotikum.

Särskild population: Biverkningar hos patienter med nedsatt immunförsvar (se avsnitt e)

d. Pediatriska patienter

Kliniska prövningar med klaritromycin suspension har genomförts hos barn 6 månader till 12 år. Barn

under 12 år ska därför använda klaritromycin granulat till oral suspension.

e. Andra speciella patientgrupper

Patienter med nedsatt immunförsvar

Hos patienter med AIDS eller annan immunförsvagande sjukdom som behandlades med högre doser

av klaritromycin under en längre tid mot mykobakteriella infektioner, var det ofta svårt att urskilja

biverkningar som eventuellt var förknippade med klaritromycin från de bakomliggande tecknen från

HIV-sjukdomen eller den tillstötta sjukdomen.

Hos vuxna immunförsvagade patienter, som behandlades med en total dygnsdos på 1000 mg och 2000

mg klaritromycin, var de vanligaste biverkningarna: illamående, kräkningar, smakförvrängning,

magsmärta, diarré, utslag, flatulens, huvudvärk, förstoppning, hörselstörningar, ökning i SGOT (serum

glutamic oxaloacetic transaminase) och SGPT (serum glutamic pyruvate transaminase). Följande

biverkningar var inte lika vanliga: dyspné, insomni och muntorrhet. Incidenserna var jämförbara hos

patienter som fick 1000 mg och 2000 mg, men var generellt 3 till 4 gånger så höga hos patienter som

fick en total dygnsdos på 4000 mg klaritromycin.

Hos dessa immunförsvagade patienter utvärderades laboratorievärden som låg utanför den kritiskt

onormala nivån (dvs. extremt höga eller låga värden) för det specifika testet. Utifrån dessa kriterier

hade ca 2 – 3 % av de patienter som fått 1000 mg eller 2000 mg klaritromycin dagligen allvarligt

förhöjda nivåer av SGOT och SGPT, ett onormalt lågt antal vita blodkroppar och blodplättar. En lägre

andel av patienterna i dessa doseringsgrupper hade också förhöjda nivåer av ureakväve i blodet. Något

högre incidens av onormala värden noterades hos patienter som erhållit 4000 mg dagligen för alla

parametrar utom vita blodkroppar

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom på förgiftning:

Rapporter indikerar att man kan förvänta att intag av stora mängder klaritromycin producerar

gastrointestinala symtom. En patient som hade en historia av bipolär sjukdom intog 8 gram

klaritromycin och uppvisade biverkningar i form av förändrad mental status, paranoit beteende,

hypokalemi och hypoxemi.

Behandling vid överdosering:

Det finns ingen specifik behandling för överdosering. Serumnivåerna av klaritromycin kan inte

reduceras genom hemodialys eller peritonealdialys.

Biverkningar till följd av överdosering bör behandlas genom ventrikeltömning och stödjande åtgärder.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, ATC-kod: J01FA09.

Verkningsmekanism:

Klaritromycin är en semisyntetiskt derivat av erytromycin A. Den antibakteriella effekten är

bakteriostatisk och uppnås genom bindning till 50S ribosomala subenheten av bakteriernas ribosomer,

vilket medför hämning av proteinsyntesen. Den är mycket potent mot en bred variation av aeroba och

anaeroba gram-positiva och gram-negativa organismer. De minsta inhiberande koncentrationerna

(MIC) för klaritromycin är i allmänhet två-faldigt lägre än de MICs av erytromycin.

Den 14-hydroxy-metaboliten av klaritromycin har också antimikrobiell aktivitet. MIC för denna

metabolit är lika eller två gånger högre än MIC för modersubstansen, med undantag för

H. influenzae

där 14-hydroxy-metaboliten är två gånger mer aktiv än modersubstansen.

PK / PD-förhållande

Klaritromycin distribueras omfattande i kroppens vävnader och vätskor. På grund av hög

vävnadspenetration är intracellulära koncentrationer högre än serumkoncentrationen.

De viktigaste farmakodynamiska parametrar för att förutsäga makrolid aktivitet är inte fastställt. Tiden

ovanför MIC (T / MIC) korreleras bäst med effekt för klaritromycin, men eftersom klaritromycin

koncentrationen som uppnåtts i respiratoriska vävnader och bronkepiteltäckande vätskor är högre än

de i plasma, så kan parametrar som baseras på plasmakoncentrationer misslyckas med att exakt

förutsäga responsen för luftvägarna infektioner.

Resistensmekanismer:

Resistensmekanismer mot makrolid antibiotika innefattar förändring av målstället av antibiotikumet

eller baseras på modifiering och/eller det aktiva utflödet av antibiotikan. Resistensutveckling kan

förmedlas via kromosomer eller plasmider, induceras eller existerar konstitutivt. Makrolid resistenta

bakterier genererar enzymer som leder till metylering av rest adenin vid ribosomalt RNA, och

följaktligen till att hämning av antibiotikumets bindning till ribosomen. Makrolidresistenta organismer

är i allmänhet korsresistenta mot linkosamider och streptogramin B baserat på metyleringen av det

ribosomala bindningsstället. Klaritromycin rankas bland de starka inducerare av detta enzym också.

Makrolider har en bakteriostatisk effekt genom inhibering av peptidyl-transferas av ribosomer.

En fullständig korsresistens föreligger mellan klaritromycin, erytromycin och azitromycin.

Meticillinresistenta stafylokocker och penicillinresistenta

Streptococcus pneumoniae

är resistenta mot

makrolider, såsom klaritromycin.

Brytpunkter:

Följande brytpunkter för klaritromycin, som särskiljer känsliga organismer från resistenta organismer,

har fastställts av EUCAST (the European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing)

2010-

04-27 (v1.1).

Art-relaterade brytpunkter för klaritromycin

Mikroorganism

Känsliga (≤) (mg/L)

Resistenta (>) (mg/L)

Enterobacteriaceae

Pseudomonas

spp.

Acinetobacter

spp.

Staphylococcus

spp.

Enterococcus

spp.

Streptococcus

grupp A, B, C, G

0,25

Streptococcus pneumoniae D

0,25

Andra streptokocker

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

0,25

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Gram-positiva anaerober (utom

Clostridium difficile)

Gram-negativa anaerober

Icke-art relaterade break-points A

A. Icke artrelaterade brytpunkter har fastställts huvudsakligen genom PK/PD-data och är oberoende av

MIC-fördelningen för specifika arter. De bör endast användas för arter som inte anges i tabellen eller

fotnoter. Farmakodynamiska uppgifter för beräkning av makroliders, lincosamines och

streptograminers icke artrelaterade brytpunkter är inte robusta, därav IE.

B. Erytromycin kan användas för att bestämma känsligheten av de angivna bakterierna till de andra

makrolider (azitromycin, klaritromycin och roxitromycin)

C. Klaritromycin används för att utrota H. pylori (MIC ≤ 0,25 mg/l för vildtyp isolat).

D. Korrelationen mellan H. influenzae makrolid MIC och kliniskt resultat är svagt. Därför sattes

brytpunkter för makrolider och relaterade antibiotika till kategori vildtyps H. influenzae som

intermediär.

IE - Otillräckliga bevis för att arten i fråga är ett bra mål för behandling med läkemedlet.

Klaritromycin används vid eradikering av

H. pylori; MIC (minimum inhibitory concentration)

≤ 0,25

mikrogram/ml har fastställts som den känsliga brytningspunkten av CLSI (Clinical and Laboratory

Standards Institute).

Mottaglighet

Förekomsten av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för vissa arter och lokal

information om resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Vid behov bör

expertråd sökas när den lokala förekomsten av resistens är sådan att nyttan av läkemedlet vid vissa

infektioner kan ifrågasättas.

Vanligen känsliga arter

Aeroba gram-positiva mikroorganismer

Corynebacterium diphteriae

Streptococcus

Grupp F

Aeroba gram-negativa mikroorganismer

Bordetella pertussis

Legionalla

spp.

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaerober

Clostridum

spp. annan än

C. difficile

Andra mikroorganismer

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Clamydophilapsitacci

Mycoplasma pneumoniae

Mycobacterium spp.

Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

Aeroba gram-positiva mikroorganismer

Enterococcus spp..

Staphylococcus aureus (meticillinkänsliga och meticillinresistenta

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus Grupp A *, B, C, G

Streptococcus viridans

Streptococcus pneumoniae *

Aeroba gram-negativa mikroorganismer

Haemophilus infuenzae

Helicobacter pylori

Anaerober

Bacteroides spp.

Peptococcus/Peptostreptococcus spp..

Naturligt resistenta organismer

Aeroba gram-negativa mikroorganismer

Acinetobacter

Enterobacteriacea

Pseudomonas aeruginosa

Anaerober

Fusobacterium spp.

Andra mikroorganismer

Mycobacterium tuberculosis

# ≥ 10% resistens i minst ett land i Europeiska unionen

* Arter mot effekt har visats i kliniska undersökningar (om mottagliga)

+ Anger arter för vilka en hög resistans (dvs. mer än 50%) har varit observerat i ett eller flera

område/land/region(er) i EU

§ brytpunkter för makrolider och relaterade antibiotika sattes att kategorisera vildtyp

H. influenzae

som intermediär.

Övrig information

Känslighet och resistens av Streptococcus pneumoniae och Streptococcus spp. För klaritromycin kan

förutsägas genom att testa med erytromycin.

De flesta tillgängliga kliniska data från kontrollerade randomiserade kliniska prövningar visar att

klaritromycin, 500 mg två gånger dagligen, i kombination med ett annat antibiotikum t.ex. amoxicillin

eller metronidazol och t ex omeprazol (ges på godkända nivåer) i 7 dagar erakidering > 80% H. pylori

hos patienter med magsår. Som väntat, observerades lägre erakidering hos patienter med metronidazol

resistent H. pylori isolat. Därför bör lokal information om allmänna förekomsten av resistens och

lokala terapeutiska riktlinjer beaktas vid valet av en lämplig kombination regimen för H. pylori-

eradikering. Dessutom, hos patienter med kvarstående infektion bör man överväga potentiell

utveckling av sekundär resistens (hos patienter med primärt känsliga stammar) till ett antimikrobiellt

medel vid en ny behandlingsregim.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Klaritromycin är absorberas snabbt och till hög grad från mag-tarmkanalen - främst i jejunum - men

genomgår en omfattande första-passagemetabolism efter oral administrering. Den absoluta

biotillgängligheten för en 250 mg klaritromycin tabletter är ca 50%. Föda fördröjer absorptionen men

påverkar inte graden av biotillgänglighet. Därför kan klaritromycin tabletter ges utan hänsyn till mat.

På grund av sin kemiska struktur (6-O-metylerytromycin) så är klaritromycin ganska resistent mot

nedbrytning av magsyra. Maximala plasmanivåer av 1-2 µg/ml klaritromycin observerades hos vuxna

efter oral administrering av 250 mg två gånger dagligen. Efter administrering av 500 mg klaritromycin

två gånger dagligen var toppnivån i plasma 2,8 µg/ml.

Efter administrering av 250 mg klaritromycin två gånger dagligen uppnår den mikrobiologiskt aktiva

14-hydroximetaboliten maximala plasmakoncentrationer av 0,6 µg/ml. Steady state uppnås inom 2

dagar efter dosering.

Distribution

Klaritromycin penetrerar väl in i olika vävnader, med en uppskattad distributionsvolym på 200-400

liter. Klaritromycin ger koncentrationer i vissa vävnader som är flera gånger högre än de cirkulerande

substansnivåerna. Ökade nivåer har påträffats i både tonsiller och lungvävnad. Klaritromycin

penetrerar även magslemhinnan.

Klaritromycin är cirka 80 % bundet till plasmaproteiner vid terapeutiska nivåer.

Metabolism och eliminering

Klaritromycin metaboliseras snabbt och i stor utsträckning i levern som involverar cytokrom P450-

systemet. Metabolism involverar främst N-dealkylering, oxidering och stereospecifik hydroxylering

vid position C 14.

Farmakokinetiken för klaritromycin är icke-linjär beroende på mättnad av levermetabolism vid höga

doser. Halveringstiden för eliminering ökde från 2-4 timmar efter administrering av 250 mg

klaritromycin två gånger dagligen till 5 timmar efter administrering av 500 mg klaritromycin två

gånger dagligen. Halveringstiden av den aktiva 14-hydroximetabolit varierar mellan 5 till 6 timmar

efter administrering av 250 mg klaritromycin två gånger dagligen.

Efter peroral administrering av radioaktivt klaritromycin återfanns 70-80 % av radioaktiviteten i

faeces. Ungefär 20-30 % av klaritromycin utsöndras som oförändrad aktiv substans i urinen. Denna

andel ökar när dosen ökas. Nedsatt njurfunktion ökar klaritromycin nivåer i plasma, om dosen inte

minskas.

Total plasmaclearance har beräknats till cirka 700 ml/min, med njurclearance till ca 170 ml/min.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion: Nedsatt njurfunktion leder till förhöjda plasmanivåer av klaritromycin och den

aktiva metaboliten i plasma.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

4-veckors-studier på djur, fann att toxiciteten av klaritromycin var relaterad till dos och hur länge

behandlingen pågick. I alla arter, observerades de första tecknen på toxicitet i levern, där lesioner sågs

inom 14 dagar hos hundar och apor. De systemiska exponeringsnivåer, relaterade till denna toxicitet är

inte kända i detalj, men toxiska doser (300 mg/kg/dag) var klart högre än de terapeutiska doser som

rekommenderas för människor. Andra vävnader som berörs är magen, tymus och andra lymfvävnader

liksom njurarna. På nära terapeutiska doser inträffade konjunktivit och tårflöde endast hos hundar. Vid

en dos på 400mg/kg/day utvecklade några hundar och apor grumlad hornhinnan och/eller ödem.

In vitro

in vivo

studier visade att klaritromycin saknade genotoxisk potential.

Reproduktionsstudier har visat på en ökad incidens av spontanabort vid administrering av doser 2

gånger (iv, kanin) och 10 gånger (peroralt, apa) över den kliniska dosen. Doserna kan relateras till

moderns toxicitet. Ingen embryotoxisk eller teratogenicitet har noterats i råttstudier. Kardiovaskulära

missbildningar observerades hos råtta som behandlats med doser 150 mg/kg/dygn. Hos möss vid doser

70x den kliniska dosen, har gomspalt i varierande incidens (3-30%) rapporterats. Klaritromycin har

hittats i mjölk hos digivande djur.

I 3 dagar gamla möss och råttor, så fann man LD

-värden som var ungefär hälften av dem i vuxna

djur. Unga djur presenterade liknande toxicitetsprofiler som vuxna djur trots att förbättrad

nefrotoxicitet rapporterats hos neonatala råttor i vissa studier. Små minskningar av erytrocyter,

trombocyter och leukocyter har också hittats hos unga djur.

Klaritromycin har inte testats för carcinogenicitet.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

mikrokristallin cellulosa

kroskarmellosnatrium

povidon

vattenfri kolloidal kiseldioxid

magnesiumstearat.

Tablettdragering:

hypromellostitandioxid (E171)

makrogol 400

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Clarithromycin HEC Pharm 250 mg filmdragerade tabletter finns med 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20 eller 24

tabletter i blisterförpackning.

Clarithromycin HEC Pharm 500 mg filmdragerade tabletter finns med 10, 14, 16, 20, 42 eller 100

tabletter i blisterförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

HEC Pharm GmbH

Gabriele-Tergit-Promenade 17,

10963 Berlin, Tyskland

8

N

UMMER PÅ

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

250 mg: 53513

500 mg: 53514

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

2016-11-11

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2020-01-21

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen