Cinryze

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

22-04-2021

Aktiva substanser:
C1-hämmare (människa)
Tillgänglig från:
Shire Services BVBA
ATC-kod:
B06AC01
INN (International namn):
C1 inhibitor (human)
Terapeutisk grupp:
c1-inhibitor, framställda av plasma, Läkemedel som används vid hereditärt angioödem
Terapiområde:
Angioödemar, ärftlig
Terapeutiska indikationer:
Behandling och förebyggande behandling av angioödemattacker hos vuxna, ungdomar och barn (2 år och äldre) med ärftligt angioödem (HAE). Rutin för att förebygga attacker av angioödem hos vuxna, ungdomar och barn (6 år och äldre) med allvarliga och återkommande anfall av hereditärt angioödem (HAE), som är intoleranta mot eller otillräckligt skyddade av oral förebyggande behandlingar, eller patienter som är otillräckligt lyckats med upprepade akuta behandlingen.
Produktsammanfattning:
Revision: 20
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/001207
Tillstånd datum:
2011-06-15
EMEA-kod:
EMEA/H/C/001207

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

30-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

22-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

22-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

22-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

22-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

30-03-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Cinryze 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

C1-hämmare (human)

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cinryze är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Cinryze

Hur du använder Cinryze

Eventuella biverkningar

Hur Cinryze ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cinryze är och vad det används för

Cinryze innehåller det humana proteinet som kallas ”C1-hämmare” som den aktiva substansen.

C1-hämmare är ett naturligt förekommande protein som normalt finns i blodet. Om du har en låg

mängd C1-hämmare i blodet eller om C1-hämmaren inte fungerar normalt, kan detta leda till

svullnadsattacker (kallas angioödem). Symtomen kan innefatta magsmärtor och svullnad av:

händer och fötter

ansikte, ögonlock, läppar eller tunga

struphuvudet (larynx), vilket kan göra det svårt att andas

könsorganen.

Hos vuxna och barn kan Cinryze öka mängden C1-hämmare i blodet och antingen förhindra (inför

medicinska ingrepp eller tandvårdsingrepp) att svullnadsattackerna uppstår eller stoppa

svullnadsattackerna när de har inletts.

Hos vuxna, ungdomar och barn (6 år och äldre) kan Cinryze öka mängden C1-hämmare i blodet och

regelbundet förhindra att svullnadsattackerna uppstår.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Cinryze

Använd inte Cinryze

om du är allergisk mot C1-hämmare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Det är viktigt att du talar om för läkaren om du tror att du någon gång har fått en

allergisk reaktion mot något innehållsämne i Cinryze.

Varningar och försiktighet

Innan du börjar behandlas med Cinryze är det viktigt att du talar om för läkaren om du har, eller

har haft, problem med blodkoagulationen (tromboser). I så fall kommer du att kontrolleras noga.

Om du börjar få utslag, åtstramning i bröstet, väsande andning eller snabba hjärtslag när du har

tagit Cinryze bör du

omedelbart

tala om det för din läkare. Se avsnitt 4.

När läkemedel är tillverkade av humant blod eller plasma vidtas särskilda åtgärder för att

förhindra att infektioner överförs till patienter. I åtgärderna ingår att noga välja ut blod- och

plasmagivare för att säkerställa att givare som kan bära på infektioner utesluts, och att alla

donationer och plasmapooler analyseras avseende tecken på virus/infektioner. Tillverkarna av

dessa produkter lägger dessutom in steg i bearbetningen av blodet eller plasman som kan

inaktivera eller avlägsna virus. Trots dessa åtgärder kan risken för att överföra en infektion inte

uteslutas helt när läkemedelsprodukter som tillverkats av humant blod eller plasma

administreras. Detta gäller även eventuella okända eller nyutvecklade virus eller andra typer av

infektioner.

Åtgärderna som vidtas anses vara effektiva när det gäller höljeförsedda virus som t.ex. humant

immunbristvirus (HIV), hepatit B- och hepatit C-virus, och icke höljeförsedda hepatit A-virus

och parvovirus B19.

Läkaren kan rekommendera dig att ta vaccinationer mot hepatit A och B om du regelbundet

eller upprepade gånger får C1-hämmarprodukter som tillverkats av human plasma.

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras av sjuksköterskan eller läkaren.

Barn

Cinryze ska inte användas till barn under 6 år för rutinmässig prevention av angioödemattacker.

Andra läkemedel och Cinryze

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel. Det finns endast begränsad information om säkerheten för

Cinryze-användning under graviditet och amning. Läkaren kommer att tillsammans med dig diskutera

riskerna och nyttan med att ta det här läkemedlet.

Körförmåga och användning av maskiner

Cinryze har mindre påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Cinryze innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 11,5 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 0,5 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3.

Hur du använder Cinryze

Behandlingen kommer att inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling av

patienter med hereditärt angioödem (HAE).

En läkare eller sjuksköterska kan förbereda och injicera Cinryze åt dig. Om läkaren bedömer att du

kan injicera läkemedlet själv kommer en läkare eller sjuksköterska att instruera dig eller en

familjemedlem i hur du eller ni förbereder och injicerar Cinryze. Läkaren kommer regelbundet att

stämma av med dig eller en anhörig/vårdare hur det går med förberedelser och administrering.

Rekommenderad dos av Cinryze för vuxna, ungdomar, barn, äldre eller patienter som lider av njur-

eller leverproblem är följande:

Användning för vuxna och ungdomar (12 år och äldre)

Behandling av svullnadsattacker

En dos på 1 000 IE (två injektionsflaskor) Cinryze bör injiceras vid det första tecknet på en

svullnadsattack.

Ytterligare en injektion på 1 000 IE kan ges om symtomen inte avtar efter 60 minuter.

Om du får en svår attack, särskilt om struphuvudet (larynx) svullnar, eller om insättningen av

läkemedlet är fördröjd, kan den andra dosen om 1 000 IE ges tidigare än 60 minuter efter den

första dosen, beroende på hur du reagerar.

Cinryze ska injiceras intravenöst (i en ven).

Rutinmässig prevention av svullnadsattacker

En dos på 1 000 IE (två injektionsflaskor) Cinryze injiceras med 3 eller 4 dagars mellanrum för

rutinmässig prevention av svullnadsattacker.

Doseringsintervallet kan justeras av din läkare beroende på hur du svarar på Cinryze.

Cinryze ska injiceras intravenöst (i en ven).

Prevention av svullnadsattacker före operation

En dos på 1 000 IE (två injektionsflaskor) Cinryze injiceras upp till 24 timmar före ett

medicinskt, dentalt eller kirurgiskt ingrepp.

Cinryze ska injiceras intravenöst (i en ven).

Användning för barn

Behandling av angioödemattacker

Prevention av

angioödemattacker före

ingrepp

Rutinmässig prevention av

angioödemattacker

2 till 11 år, >25 kg:

En dos på 1 000 IE (två

injektionsflaskor) Cinryze ska

injiceras vid det första tecknet på en

svullnadsattack.

Ytterligare en injektion på 1 000 IE

kan ges om dina symtom inte

förbättras efter 60 minuter.

2 till 11 år, 10–25 kg:

En dos på 500 IE (en

injektionsflaska) Cinryze ska

injiceras vid det första tecknet på en

svullnadsattack.

Ytterligare en injektion på 500 IE

kan ges om dina symtom inte har

förbättrats efter 60 minuter.

2 till 11 år, >25 kg:

En dos på 1 000 IE (två

injektionsflaskor) Cinryze

ska injiceras upp till

24 timmar före ett

medicinskt, tand- eller

kirurgiskt ingrepp.

2 till 11 år, 10–25 kg:

En dos på 500 IE (en

injektionsflaska) Cinryze

ska injiceras upp till

24 timmar före ett

medicinskt, tand- eller

kirurgiskt ingrepp.

6 till 11 år:

En dos på 500 IE (en

injektionsflaska) Cinryze ska

injiceras med 3 eller 4 dagars

mellanrum för rutinmässig

prevention av

svullnadsattacker.

Läkaren kan behöva anpassa

doseringsintervallet beroende

på hur du svarar på

behandlingen med Cinryze.

Beredning och administreringssätt

Cinryze injiceras vanligen i en ven (intravenöst) av din läkare eller sjuksköterska. Du eller din vårdare

kan också ge Cinryze som en injektion, men bara efter att ha fått tillräcklig träning. Om du injicerar

Cinryze själv, gör alltid som din läkare har visat dig. Rådfråga läkare om du är osäker. Om läkaren

anser att du kan vara lämplig för sådan behandling i hemmet, får du noggranna anvisningar av

honom/henne. Du måste föra en dagbok för att dokumentera varje behandling du tar/får hemma och ta

med dagboken till alla dina besök hos läkaren. Man kommer att kontrollera din/din vårdares

injektionsteknik regelbundet för att kunna säkra en fortsatt lämplig hantering.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Detta kan innefatta reaktioner av allergisk typ.

Tala

omedelbart

om för läkaren om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel.

Även om symtomen är sällsynta kan de vara allvarliga.

Plötslig väsande andning, svårt att andas, svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda

(särskilt om utslagen eller klådan påverkar hela kroppen).

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): huvudvärk, illamående.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

överkänslighet, yrsel, kräkning,

utslag, klåda eller rodnad, utslag eller smärta vid injektionsstället, feber.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): högt blodsocker,

blodpropp, smärta i venerna, värmevallning, hosta, magsmärta, diarré, flagnande hud, ledsvullnad och

ledvärk, muskelsmärta samt obehagskänsla i bröstet.

Biverkningar hos barn och ungdomar väntas vara liknande de hos vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cinryze ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskorna efter Utg.dat.

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

När Cinryze-lösningen är beredd ska den användas omedelbart.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är C1-hämmare som är framställd av plasma från humana givare. Varje

injektionsflaska med pulver innehåller 500 IE C1-hämmare. Efter beredning innehåller en

injektionsflaska 500 IE C1-hämmare (human) per 5 ml, motsvarande en koncentration på 100 IE/ml.

Två injektionsflaskor med beredd Cinryze innehåller 1 000 IE C1-hämmare (human) per 10 ml,

motsvarande en koncentration på 100 IE/ml.

Det totala proteininnehållet i den beredda lösningen är 15 ± 5 mg/ml.

En internationell enhet (IE) motsvarar mängden C1-hämmare som finns i 1 ml normal human plasma.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, sackaros, natriumcitrat, L-valin, L-alanin, L-treonin. (Se

avsnitt 2).

Vätska: vatten för injektioner.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Cinryze är ett vitt pulver inneslutet i en injektionsflaska.

När pulvret är upplöst i vattnet för injektioner är lösningen klar och färglös till blåaktig.

Varje förpackning innehåller:

2 injektionsflaskor med Cinryze 500 IE pulver till injektionsvätska, lösning

2 injektionsflaskor med vatten för injektioner (5 ml i varje)

2 överföringsenheter med filter

2 engångssprutor om 10 ml

2 set för venpunktion

2 skyddsunderlägg

Använd endast en silikonfri spruta (medföljer förpackningen) för att administrera produkten.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

1000 Bryssel

Belgien

medinfoEMEA@shire.com

Tel: +800 66838470

Tillverkare

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

1221 Wien

Österrike

Baxter AG

Industriestrasse 67

1221 Wien

Österrike

Shire International Licensing B.V.

Mercuriusplein 11

2132 HA Hoofddorp

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/

Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Beredning och administrering av Cinryze

Beredning, produktadministrering och hantering av administreringsset och kanyler måste utföras med

försiktighet.

Använd antingen överföringsenheten med filter som medföljer Cinryze eller en i handeln tillgänglig

kanyl med dubbla ändar.

Använd endast en silikonfri spruta (medföljer förpackningen) för att administrera produkten.

Förberedelse och hantering

Cinryze är avsett för intravenös administrering (i en ven) efter beredning med vatten för injektioner.

Cinryze-injektionsflaskan är endast för engångsbruk.

Beredning

För en dos på 500 IE: 1 injektionsflaska med pulver, 1 injektionsflaska med vätska, 1 överföringsenhet

med filter, 1 engångsspruta om 10 ml, 1 set för venpunktion och 1 skyddsunderlägg behövs. Förvara

den återstående injektionsflaskan och administreringsutrustningen till nästa dos.

För en dos på 1 000 IE: 2 injektionsflaskor med pulver, 2 injektionsflaskor med vätska,

2 överföringsenheter med filter, 1 engångsspruta om 10 ml, 1 set för venpunktion och

1 skyddsunderlägg behövs.

Varje injektionsflaska med läkemedel ska beredas med 5 ml vatten för injektioner.

En injektionsflaska med beredd Cinryze motsvarar en dos på 500 IE. Bered därför endast en

injektionsflaska med Cinryze för en dos på 500 IE.

Två injektionsflaskor med berett Cinryze motsvarar en dos på 1 000 IE. Därför kombineras två

injektionsflaskor för en dos på 1 000 IE.

Arbeta på underlägget som medföljer och tvätta händerna innan du utför följande procedurer.

Aseptisk teknik ska användas under beredningsproceduren.

Försäkra dig om att injektionsflaskan med pulver och injektionsflaskan med vätska har

rumstemperatur (15 °C–25 °C).

Avlägsna etiketten på injektionsflaskan med pulver genom att dra ned den perforerade remsan

märkt med en uppochnedvänd triangel.

Ta av plastlocken från injektionsflaskorna med pulver respektive vätska.

Rengör propparna med en desinfektionskompress och låt dem torka före användning.

Ta av skyddet från ovansidan på förpackningen med överföringsenheten. Ta inte ut enheten ur

förpackningen.

Obs! Överföringsenheten måste vara ansluten till injektionsflaskan med vätska innan den

ansluts till injektionsflaskan med pulver, så att vakuumet i flaskan med pulver inte försvinner.

Placera injektionsflaskan med vätska på en plan yta och stick in den blå änden på

överföringsenheten i injektionsflaskan med vätska. Tryck nedåt tills kanylen penetrerar mitten

på proppen på flaskan med vätska och enheten klickar på plats. Överföringsenheten måste vara

vertikal innan kanylen penetrerar proppförslutningen.

Ta av plastförpackningen från överföringsenheten och kasta förpackningen. Var noga med att

inte vidröra den exponerade änden på överföringsenheten.

Placera injektionsflaskan med pulver på en plan yta. Vänd överföringsenheten och flaskan med

vätska (vatten för injektioner) upp och ner och stick in den genomskinliga änden på

överföringsenheten i flaskan med pulver. Tryck ned tills kanylen penetrerar gummiproppen och

överföringsenheten klickar på plats. Överföringsenheten måste vara vertikal innan kanylen

penetrerar proppförslutningen på pulverflaskan. Vakuumet i pulverflaskan suger in vätskan. Om

det inte finns något vakuum i injektionsflaskan ska produkten inte användas.

Snurra försiktigt runt injektionsflaskan med pulver tills allt pulver är upplöst. Skaka inte

injektionsflaskan med pulver. Kontrollera att allt pulver är helt upplöst.

Lossa injektionsflaskan med vätska genom att vrida den moturs. Ta inte bort den genomskinliga

änden på överföringsenheten från injektionsflaskan med pulver.

En injektionsflaska med berett Cinryze innehåller 500 IE C1-hämmare i 5 ml, vilket ger en

koncentration på 100 IE/ml. Fortsätt med administreringsprocessen om patienten får en dos på 500 IE.

Två injektionsflaskor med Cinryze-pulver måste beredas för att det ska bli en dos (1 000 IE/10 ml).

Upprepa därför anvisningarna 1 till 12 ovan med ytterligare en förpackning innehållande en

överföringsenhet för att bereda den andra av två injektionsflaskor med pulver. Överföringsenheten får

inte återanvändas. Fortsätt med administreringsprocessen

för en dos på 1 000 IE

när de två

injektionsflaskorna är beredda.

Administreringsprocess för en dos på 500 IE

Aseptisk teknik ska användas under administreringsproceduren.

Efter beredning är Cinryze-lösningarna färglösa till blåaktiga och genomskinliga. Använd inte

produkten om lösningarna är grumliga eller missfärgade.

Använd en steril engångsspruta om 10 ml och dra upp kolven för att låta cirka 5 ml luft komma

in i sprutan.

Anslut sprutan till toppen på överföringsenhetens genomskinliga ände genom att vrida den

medurs.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cinryze 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En engångsinjektionsflaska med pulver innehåller 500 internationella enheter (IE) C1-hämmare

(human) framställt av plasma från humana donatorer.

Efter beredning innehåller en injektionsflaska 500 IE C1-hämmare (human) per 5 ml vilket motsvarar

en koncentration på 100 IE/ml. En IE är lika med mängden C1-hämmare som finns i 1 ml normal

human plasma.

Det totala proteininnehållet i den beredda lösningen är 15 ± 5 mg/ml.

Hjälpämne med känd effekt

Varje injektionsflaska med Cinryze innehåller ungefär 11,5 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Vitt pulver.

Vätskan är en klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling och prevention av angioödemattacker före ingrepp hos vuxna, ungdomar och barn (2 år

och äldre) med hereditärt angioödem (HAE).

Rutinmässig prevention av angioödemattacker hos vuxna, ungdomar och barn (6 år och äldre) med

allvarliga och återkommande attacker av hereditärt angioödem (HAE), som är intoleranta mot eller får

otillräckligt skydd av orala preventionsbehandlingar, eller patienter där upprepad akut behandling inte

är tillräckligt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Cinryze-behandling bör sättas in under övervakning av en läkare med erfarenhet av vården av

patienter med hereditärt angioödem (HAE).

Dosering

Vuxna

Behandling av angioödemattacker

1 000 IE Cinryze vid det första tecknet på en angioödem-attack.

Ytterligare en dos på 1 000 IE kan administreras om patienten inte har svarat adekvat efter

60 minuter.

För patienter som får laryngeala attacker, eller om insättningen av behandling blir fördröjd, kan

den andra dosen ges tidigare än efter 60 minuter.

Rutinmässig prevention av angioödemattacker

1 000 IE Cinryze med 3 eller 4 dagars mellanrum är den rekommenderade startdosen för

rutinmässig prevention av angioödemattacker. Doseringsintervallet kan behöva anpassas till det

individuella svaret. Det kontinuerliga behovet av regelbunden profylax med Cinryze bör

utvärderas regelbundet.

Prevention av angioödemattacker före ett ingrepp

1 000 IE Cinryze inom 24 timmar före ett medicinskt, dentalt eller kirurgiskt ingrepp.

Pediatrisk population

Ungdomar

Dosen är densamma som för vuxna när det gäller behandling, rutinmässig prevention och prevention

före ingrepp hos ungdomar i åldern 12 till 17 år.

Barn

Säkerhet och effekt för Cinryze för barn under 2 år har inte fastställts. Det finns mycket begränsade

data till stöd för doseringsrekommendationer för barn under 6 års ålder. Tillgänglig information finns i

avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2.

Behandling av angioödemattacker

Prevention av

angioödemattacker före

ingrepp

Rutinmässig prevention av

angioödemattacker

2 till 11 år, >25 kg:

1 000 IE Cinryze vid det första

tecknet på en akut attack.

Ytterligare en dos på 1 000 IE kan

administreras om patienten inte har

svarat adekvat efter 60 minuter.

2 till 11 år, 10–25 kg:

500 IE Cinryze vid det första tecknet

på en akut attack.

Ytterligare en dos på 500 IE kan

administreras om patienten inte har

svarat adekvat efter 60 minuter.

2 till 11 år, >25 kg:

1 000 IE Cinryze inom

24 timmar före ett

medicinskt, dentalt eller

kirurgiskt ingrepp.

2 till 11 år, 10–25 kg:

500 IE Cinryze inom

24 timmar före ett

medicinskt, dentalt eller

kirurgiskt ingrepp.

6 till 11 år:

500 IE Cinryze med 3 eller

4 dagars mellanrum är den

rekommenderade startdosen

för rutinmässig prevention av

angioödemattacker.

Doseringsintervallet och

dosen kan behöva anpassas

till det individualla svaret.

Det kontinuerliga behovet av

regelbunden profylax med

Cinryze bör utvärderas

regelbundet.

Äldre patienter

Inga särskilda undersökningar har utförts. Dosen är densamma som för vuxna när det gäller

behandling, rutinmässig prevention och prevention före ingrepp hos äldre patienter som är 65 år eller

äldre.

Patienter med njur- eller leverinsufficiens

Inga särskilda undersökningar har utförts.

Dosen är densamma som för vuxna när det gäller

behandling, rutinmässig prevention och prevention före ingrepp hos patienter med njur- eller

leverinsufficiens.

Administreringssätt

Endast för intravenös användning.

Den beredda produkten ska administreras med intravenös injektion vid en hastighet på 1 ml per minut.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Tromboshändelser

Tromboshändelser har rapporterats hos nyfödda och spädbarn som genomgått ingrepp med hjärtbypass

och samtidigt fått höga doser (off-label) av ett annat läkemedel för C1-hämning (upp till

500 enheter

/kg) för att förhindra kapillärläckage-syndrom. Baserat på en djurstudie finns det en

potentiell trombogen nivå vid doser som är högre än 200 enheter

/kg. Patienter med kända

riskfaktorer för tromboshändelser (inklusive kvarkatetrar) bör övervakas noga.

(

)

[Tidigare angivna potensvärden motsvarade en intern referensstandard varigenom 1 enhet (E) motsvarar den

genomsnittliga mängden C1-hämmare i 1 ml normal humanplasma.] En internationell referensstandard (IE) har

nu införts där IE också definieras som mängden C1-hämmare i 1 ml normal humanplasma.

Överförbara agens

Sedvanliga åtgärder för att förhindra infektioner som uppkommer till följd av användningen av

läkemedelsprodukter som tillverkats av humant blod eller plasma innefattar selektering av blodgivare,

screening av enskilda donationer och plasmapooler avseende specifika infektionsmarkörer och

införande av effektiva tillverkningssteg för inaktivering/avlägsnande av virus. Trots detta kan risken

för att överföra smittämnen inte uteslutas helt när läkemedelsprodukter som beretts av humant blod

eller plasma administreras. Detta gäller även okända eller nyutvecklade virus och andra patogener.

De vidtagna åtgärderna anses som effektiva när det gäller höljeförsedda virus som t.ex. HIV, HBV och

HCV samt de icke höljeförsedda virusen HAV och parvovirus B19.

Lämplig vaccination (hepatit A och B) bör övervägas för patienter som regelbundet/upprepade gånger

får en C1-hämmare som härrör från human plasma.

Överkänslighet

I likhet med alla biologiska läkemedel kan överkänslighetsreaktioner uppkomma. Symtomen vid

överkänslighetsreaktioner kan likna angioödemattacker. Patienter bör informeras om de tidiga tecknen

på överkänslighetsreaktioner som t.ex. nässelfeber, generaliserad urtikaria, åtstramning i bröstet,

väsande andning, hypotoni och anafylaxi. Om dessa symtom uppkommer efter administrering bör

patienten informera läkaren. Om anafylaktiska reaktioner eller chock skulle uppkomma måste akut

medicinsk behandling sättas in.

Behandling i hemmet och självadministrering

Det finns begränsade data om användningen av detta läkemedel i hemmet eller för självadministrering.

Potentiella risker i samband med behandling i hemmet har att göra med själva administreringen men

även med hanteringen av biverkningar, särskilt överkänslighet. Beslutet om användning av behandling

i hemmet för en enskild patient bör fattas av den behandlande läkaren, som måste förvissa sig om att

patienten får lämplig träning och att användningen utvärderas regelbundet.

Pediatrisk population

Tromboshändelser har rapporterats hos nyfödda och spädbarn som genomgått ingrepp med hjärtbypass

och samtidigt fått höga doser (off-label) av ett annat läkemedel för C1-hämning (upp till

500 enheter

/kg) för att förhindra kapillärläckage-syndrom.

Natrium

Detta läkemedel innehåller 11,5 mg natrium per injektionsflaska, motsvarande 0,5 % av WHOs högsta

rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från ett begränsat antal exponerade graviditeter tyder inte på några oönskade effekter av C1-

hämmare på graviditet eller på hälsan för fostret/det nyfödda barnet. Hittills är inga andra relevanta

epidemiologiska data tillgängliga. Inga behandlingseffekter observerades på modern eller fostret i

reproduktionsstudier på råtta vid dosnivåer upp till 28 gånger den rekommenderade humana dosen

(1 000 IE) baserat på en genomsnittlig kroppsvikt hos vuxna på 70 kg. Den potentiella risken för

människa är okänd.

Därför ska Cinryze ges till gravida kvinnor endast om det är tydligt indikerat.

Amning

Det är okänt om C1-hämmare utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan

inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från

behandling med Cinryze efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen

med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Inga specifika studier har utförts av fertilitet, tidig embryonisk och postnatal utveckling eller

karcinogenicitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Baserat på de kliniska data som är tillgängliga just nu har Cinryze mindre effekt på förmågan att

framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Huvudvärk och illamående är mycket vanliga biverkningar som har observerats efter Cinryze-infusion

i kliniska studier.

Lista i tabellform över biverkningar

Biverkningarnas frekvenser beräknades från två pivotala placebokontrollerade studier och två öppna

studier med 251 unika patienter. Endast frekvenser som baseras på rapportering från kliniska

prövningar har använts för att tilldela frekvenskategori.

Biverkningar av Cinryze-behandling klassificeras enligt MedDRA-klassificeringen av organsystem

och absolut frekvens i tabell 1. Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningar i fallande

ordning efter allvarlighetsgrad. Frekvenser definieras som mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100,

<1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1.

Biverkningar som rapporterats i kliniska studier och i rapporter efter godkännande

för försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Vanliga

överkänslighet

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

hyperglykemi

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

huvudvärk

Vanliga

yrsel

Blodkärl

Mindre vanliga

ventrombos, flebit, venös sveda,

värmevallningar

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mindre vanliga

hosta

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

illamående

Vanliga

kräkning

Mindre vanliga

diarré, buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

utslag, erytem, klåda

Mindre vanliga

kontaktdermatit

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mindre vanliga

ledsvullnad, artralgi, myalgi

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Vanliga

utslag/erytem vid injektionsstället,

smärta vid infusionsstället, pyrexi

Mindre vanliga

obehagskänsla i bröstet

Beskrivning av speciella biverkningar

Bland rapporterna om ventrombos var den vanligaste underliggande riskfaktorn förekomsten av

venkateter.

Lokala reaktioner vid injektionsstället var mindre vanliga. I kliniska studier förekom lokala reaktioner

(beskrivna som smärta, blåmärken eller utslag vid injektions-/kateterstället, venös sveda eller flebit) i

samband med cirka 0,2 % av infusionerna.

Pediatrisk population

I kliniska studier deltog 61 unika pediatriska patienter som rekryterats och exponerats för mer än 2 500

infusioner av Cinryze (2–5 år, n=3; 6–11 år, n=32; 12–17 år, n=26). Bland dessa barn var de enda

biverkningarna av Cinryze huvudvärk, illamående, pyrexi och erytem vid infusionsstället. Inga av

dessa biverkningar var allvarliga, och inga ledde till att behandlingen med läkemedlet avbröts.

Totalt sett är säkerheten och tolerabiliteten för Cinryze likartade hos barn, ungdomar och vuxna.

När det gäller säkerhet avseende överförbara agens, se avsnitt 4.4.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Läkemedel som används vid hereditärt angioödem, C1-hämmare,

framställt av plasma, ATC-kod: B06AC01.

Verkningsmekanism

C1-hämmare är en medlem av proteinsuperfamiljen serinproteashämmare, eller serpin. Den primära

funktionen för serpiner är att reglera aktiviteten för serinproteaser. C1-hämmare är ett enkelkedjigt

glykoprotein som återfinns i plasma och i sitt mogna tillstånd består av 478 aminosyror med en

uppenbar molekylvikt på 105 kD.

C1-hämmare hämmar komplementsystemet genom att inaktivera C1r och C1s, två av de aktiva

enzymsubenheterna i den första komponenten av komplementsystemet (C1) i den klassiska banan,

liksom mannosbindande lektinassocierade serinproteaser i lektinbanan. Det primära substratet av det

aktiverade C1-enzymet är C4; ohämmat C1 resulterar i minskade C4-nivåer. C1 är den viktigaste

hämmaren av kontaktaktivering och reglerar kontaktsystemet och den inre koagulationsbanan genom

att bindas till och inaktivera kallikrein och faktor XIIa. Eftersom dessa banor är delar av

enzymamplifieringskaskader kan, utan C1-hämmare, en spontan eller triggerinducerad aktivering av

dessa banor leda till ohindrad aktivering och svullnad.

Farmakodynamisk effekt

I kliniska studier ledde den intravenösa administreringen av Cinryze till en signifikant ökning av

systemiska nivåer av antigen och funktionell C1-hämmare inom 1 timme efter administrering.

Administreringen av C1-hämmare ökar serumnivåerna av C1-hämmare och återställer temporärt den

naturliga regleringen av systemen för kontakt, komplement och fibrinolys och kontrollerar därigenom

svullnaden eller anlagen för svullnad.

Låga C4-nivåer i serum är ofta korrelerade med HAE-attacker. Behandling med Cinryze resulterade i

höjning av C4-nivåer vid 12 timmar. Det fanns en statistiskt signifikant (p=0,0017) skillnad i

förändringarna i medelvärden från baslinjen mellan behandlingsgrupper vid 12 timmar, vilket påvisade

sambandet mellan Cinryze-behandling och en ökning av C4-aktivitet (Cinryze + 2,9 mg/dl jämfört

med placebo + 0,1 mg/dl).

Klinisk effekt och säkerhet

Data från två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier (LEVP 2005-1/A och

LEVP 2005-1/B), data från två öppna studier (LEVP 2006-1 och LEVP 2006-4) och två pediatriska

kliniska studier (0624-203 och 0624-301) påvisade effekten av Cinryze för behandling och prevention

av angioödemattacker hos patienter med HAE.

Cinryze för behandlingen av HAE-attacker

I studien LEVP 2005-1/A användes en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad

parallellgruppsdesign där 71 patienter med akuta HAE-attacker randomiserades (36 Cinryze, 35

placebo). Studien visade att behandling med Cinryze inom 4 timmar efter debuten av en HAE-attack

resulterade i en mer än 2-faldig minskning av tiden till början av otvetydig lindring av det definierande

symtomet på HAE-attacken jämfört med placebo (medianvärde 2 timmar för Cinryze mot > 4 timmar

för placebo, p=0,048). Behandling med Cinryze resulterade dessutom i en mer än 2-faldig minskning

av tiden till fullständig upplösning av HAE-attacken jämfört med placebo (medianvärde 12,3 timmar

mot 31,6 timmar, p=0,001). Procentandelen patienter med begynnande otvetydig lindring av det

definierande symtomet inom 4 timmar efter dosering var 60 % för Cinryze och 42 % för placebo

(p=0,062). Av 15 patienter som behandlades öppet med Cinryze för laryngeala HAE-attacker behövde

ingen intuberas.

I den öppna studien LEVP 2006-1 behandlades 101 patienter för totalt 609 akuta HAE-attacker

(medianvärde 3 attacker per patient; intervall: 1–57). Inom 4 timmar efter Cinryze-dosering hade 87 %

av attackerna otvetydigt lindrats beträffande det definierande symtomet. Vid 95 % av attackerna sågs

klinisk lindring och/eller patienter skrevs ut till hemmet inom 4 timmar. För patienter med > 1 attack

var andelen attacker som svarade inom 4 timmar efter Cinryze-dosering och tiden till svaret

jämförbara oavsett antalet behandlade attacker. Av 84 separata laryngeala HAE-attacker behövde

ingen patient intuberas efter behandling med Cinryze.

Cinryze för rutinmässig prevention av HAE-attacker

I studien LEVP 2005-1/B användes en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad crossover-

design där 22 patienter evaluerades avseende effekt (randomiserade och behandlade i båda crossover-

perioderna). Studien visade att profylaxen med Cinryze resulterade i en mer än 2-faldig reduktion av

antalet HAE-attacker jämfört med placebo (i medeltal 6,3 attacker för Cinryze mot 12,8 attacker för

placebo, p<0,0001). Angioödemattackerna var även mindre svåra under profylaktisk Cinryze-

behandling jämfört med placebo (genomsnittlig allvarlighetspoäng 1,3 mot 1,9 eller en reduktion med

32 %, p=0,0008) och mer kortvariga (i genomsnitt 2,1 dagar mot 3,4 dagar eller en reduktion med

38 %, p=0,0004). Det totala antalet dagar med svullnad under profylaktisk Cinryze-behandling

reducerades jämfört med placebo (i genomsnitt 10,1 dagar mot 29,6 dagar eller en reduktion på 66 %,

p < 0,0001). Dessutom krävdes det färre öppna Cinryze-infusioner för behandling av HAE-attacker

under behandlingen med Cinryze jämfört med placebo (i genomsnitt 4,7 infusioner mot

15,4 infusioner eller en reduktion på 70 %, p < 0,0001).

I den öppna studien LEVP 2006-4 fick 146 patienter Cinryze som HAE-profylax under perioder som

varierade mellan 8 dagar upp till cirka 32 månader (medianvärde 8 månader). Före rekryteringen

rapporterade patienterna en medianfrekvens för HAE-attacker per månad på 3,0 (intervall: 0,08–28,0)

men under behandlingen med profylaktiskt Cinryze var denna frekvens 0,21 (intervall: 0–4,56), och

86 % av patienterna fick i genomsnitt ≤ 1 attack per månad. För patienter som fick Cinryze-profylax

under minst 1 år förblev den månadsvisa attackfrekvensen per patient konsekvent låg (0,34 attacker

per månad) i relation till frekvenserna före studien.

Cinryze för preventionen av HAE-attacker före ingrepp

Cinryze administrerades öppet inom 24 timmar före totalt 91 medicinska, dentala eller kirurgiska

ingrepp i hela det kliniska programmet (40 ingrepp på barn och 51 ingrepp på vuxna).

För 98 % av ingreppen rapporterades inga HAE-attacker inom de 72 timmarna efter Cinryze-dosen.

Pediatrisk population (åldersgrupp 6–11 år)

Cinryze för behandling av HAE-attacker

Studie LEVP 2006-1: Tjugotvå pediatriska patienter behandlades för 121 akuta HAE-attacker.

Andelen HAE-attacker där man uppnådde otvetydig lindring av det definierande symtomet inom

4 timmar efter Cinryze-behandling var jämförbar mellan de 22 rekryterade barnen (åldersintervall:

2–17) och vuxna, där lindring uppnåddes i 89 % respektive 86 % av attackerna.

Studie 0624-203: Nio patienter (åldersintervall: 6 till 11 år) rekryterades och fick en singeldos av

Cinryze: 3 patienter (10–25 kg) fick 500 enheter

; 3 patienter (>25 kg) 1 000 enheter

3 patienter (>25 kg) 1 500 enheter

. Alla 9 patienterna (100 %) uppnådde otvetydig lindring av det

definierade symtomet inom 4 timmar efter påbörjad behandling med Cinryze. Medianintervallet var

0,5 timmar (intervall: 0,25–2,5 timmar): 1,25; 0,25 och 0,5 timmar i grupperna med 500 enheter

1 000 enheter

respektive 1 500 enheter

av Cinryze. Medianintervall till fullständig upplösning av

HAE-attacken för de 9 patienterna var 13,6 timmar (intervall: 1,6–102,3 timmar).

Cinryze för prevention av HAE-attacker

Studie LEVP 2006-4: Före rekryteringen rapporterade 23 barn (åldersintervall: 3 till 17 år) en

medianfrekvens för HAE-attacker per månad på 3,0 (intervall: 0,5–28,0). Under studien medan de fick

Cinryze-profylax (1 000 enheter

med 3 till 7 dagars mellanrum, med undantag av ett 3 år gammalt

barn som fick 500 enheter

med 3 till 7 dagars mellanrum) hade barnen i de olika

åldersundergrupperna en medianfrekvens för HAE-attacker per månad på 0,4 (intervall: 0–3,4), och

87 % av barnen rapporterade ett genomsnitt på ≤ 1 attack per månad. Dessa resultat var jämförbara

med resultaten som sågs hos vuxna.

Studie 0624-301: Sex pediatriska patienter (6 till 11 år) rekryterades och randomiserades till

behandling administrerad två gånger per vecka under 12 veckor i 2 behandlingssekvenser

(500/1 000 enheter

eller 1 000/500 enheter

av Cinryze). Båda doserna resulterade i likartad

minskning av frekvensen av attacker och visade klinisk fördel avseende svårighetsgrad, duration och

behov av akut behandling av attacker.

Pediatrisk population (åldersgrupp <6 år)

För de 3 patienterna under 6 år förknippades administrering av Cinryze (500 enheter

eller

1 000 enheter

) med ökningar av nivåerna av C1-hämmare och klinisk effekt vid akut behandling och

prevention av attacker. Totalt sett tolererades administrering av Cinryze väl.

I alla studierna resulterade administreringen av Cinryze i ökningar av nivåerna av antigen och

funktionell C1-hämmare efter infusion jämfört med värdena före infusion hos både barn och vuxna.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

En randomiserad, öppen, farmakokinetisk parallellgruppsstudie av Cinryze utfördes på patienter med

icke-symtomatisk HAE. Patienterna fick antingen en intravenös singeldos på 1 000 enheter

eller en

dos på 1 000 enheter

följt av ytterligare en dos på 1 000 enheter

60 minuter senare. De

genomsnittliga farmakokinetiska parametrarna för funktionell C1-hämmare hämtade från

baslinjekorrigerade koncentrationsdata presenteras i tabell 2.

Tabell 2.

Genomsnittliga farmakokinetiska parametrar för funktionell C1-hämmare efter

administrering av Cinryze

Parametrar

Singeldos

(1 000 enheter*)

Dubbel dos

(dos på 1 000 enheter följt av

ytterligare en dos på 1 000

enheter 60 minuter senare)

baslinje

(E/ml)

0,31 ± 0,20 (n = 12)

0,33 ± 0,20 (n = 12)

(E/ml)

0,68 ± 0,08 (n = 12)

0,85 ± 0,12 (n = 13)

Baslinjekorrigerat C

(E/ml)

0,37 ± 0,15 (n = 12)

0,51 ± 0,19 (n = 12)

(h) [median (intervall)]

[1,2 (0,3–26,0)] (n = 12)

[2,2 (1,0–7,5)] (n = 13)

(0–t)

(E*h/ml)

74,5 ± 30,3 (n = 12)

95,9 ± 19,6 (n = 13)

Baslinjekorrigerad AUC

(0–t)

(E*h/ml)

24,5 ± 19,1 (n = 12)

39,1 ± 20,0 (n = 12)

Cl (clearance) (ml/min)

0,85 ± 1,07 (n = 7)

1,17 ± 0,78 (n = 9)

Elimineringshalveringstid (h)

56 ± 35 (n = 7)

62 ± 38 (n = 9)

n= antalet evaluerade patienter.

*

Tidigare angivna potensvärden uttrycks i interna enheter (E).

Efter intravenös administrering av en singeldos Cinryze till HAE-patienter fördubblades

serumkoncentrationen av funktionell C1-hämmare inom 1 till 2 timmar. Den maximala

serumkoncentrationen (C

) och arean under kurvan (AUC) för serumkoncentration-tid föreföll öka

från singeldosen till den dubbla dosen, även om ökningen inte var dosproportionell. Den

genomsnittliga elimineringshalveringstiden för funktionell C1-hämmare efter administrering av

Cinryze var 56 timmar för singeldosen och 62 timmar för den dubbla dosen.

Eftersom C1-hämmare är ett endogent humant plasmaprotein är det inte utsatt för metabolism av

cytokrom P450-isoenzymer, utsöndring, eller de farmakokinetiska läkemedelsinteraktionerna som

uppvisas av många föreningar med låg molekylvikt. Den väntade följden av metabolism av ett

glykoprotein är via nedbrytning till små peptider och individuella aminosyror. Som sådan väntas inte

farmakokinetiken och utsöndringen av Cinryze bli förändrad av nedsatt njur- eller leverfunktion.

Pediatrisk population

Aktiviteten för funktionell C1-hämmare mättes på barn i de två öppna studierna (se avsnitt 5.1).

Genomsnittliga ökningar från baslinjen av aktiviteten för funktionell C1-hämmare uppmätt 1 timme

efter dosen på barn i åldern 2 till < 18 år varierade från 20 % till 88 % i studien LEVP 2006-1

(behandling) och från 22 % till 46 % i studien LEVP 2006-4 (prevention) jämfört med 21 % till 66 %

respektive 25 % till 32 % hos vuxna. Plasmanivåer hos barn (6–11 år) utvärderades i två ytterligare

studier.

I studie 0624-203 bestämdes antigen och funktionell aktivitet för C1-hämmare i plasma hos 9 patienter

efter en intravenös singeldos på 500 enheter

, 1 000 enheter

eller 1 500 enheter

Cinryze baserat

på kroppsvikt (se avsnitt 5.1). Ökningar i antigennivåer och funktionell aktivitet för C1-hämmare över

baslinjevärdena 1 timme och 24 timmar efter dosen påvisades.

I studie 0624-301 mättes antigen och funktionell aktivitet för C1-hämmare i plasma hos 6 patienter

före dos och 1 timme efter intravenös administrering av två dosnivåer av Cinryze (500 enheter

1 000 enheter

) med 3 eller 4 dagars mellanrum i 12 veckor. Båda doserna av Cinryze ledde till

relevanta plasmanivåer av antigen och funktionell aktivitet för C1-hämmare.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker

för människa. Inga gentoxicitetsstudier har utförts eftersom det är osannolikt att den aktiva substansen

ska interagera direkt med DNA eller annat kromosommaterial. Inga studier har utförts av fertilitet,

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/38663/2017

EMEA/H/C/001207

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Cinryze

C1-hämmare (human)

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Cinryze. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

Cinryze ska användas.

Vad är Cinryze och vad används det för?

Cinryze är ett läkemedel som används för behandling av attacker av angioödem (svullnad) hos vuxna,

ungdomar och barn äldre än 2 år med hereditärt angioödem. Cinryze används också för att förebygga

angioödemattacker som kan utlösas av medicinska, dentala eller kirurgiska ingrepp. Patienter med

hereditärt (ärftligt) angioödem har attacker av svullnad som kan uppstå var som helst i kroppen, till

exempel i ansiktet eller i armar och ben, eller runt tarmen, och orsaka obehag och smärta.

Cinryze används också för rutinmässigt förebyggande hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder

som har svåra och täta angioödemattacker där förebyggande behandling med orala läkemedel inte är

tillräcklig eller hos patienter vars attacker inte är tillräckligt behandlade.

Cinryze innehåller den aktiva substansen C1-hämmare (human).

Hur används Cinryze?

Cinryze är receptbelagt. Behandling ska sättas in under övervakning av läkare med erfarenhet av

behandling av hereditärt angioödem.

Cinryze finns som pulver och vätska som bereds till en injektionsvätska, lösning för injektion i en ven.

För behandling av angioödemattacker hos vuxna, ungdomar och barn äldre än två år som väger mer

än 25 kg ges patienten 1 000 enheter vid det första tecknet på en angioödemattack. En andra dos på

1 000 enheter kan ges om patienten inte har svarat tillfredsställande efter en timme, eller tidigare vid

attacker i struphuvudet eller om insättningen av läkemedlet har blivit fördröjd. Dosen minskas till

500 enheter till barn i åldern 2–11 år som väger 10–25 kg.

Cinryze

EMA/38663/2017

Sida 2/3

För förbyggande behandling innan medicinska, dentala och kirurgiska ingrepp ges Cinryze som

1 000 enheter inom 24 timmar före ingreppet till vuxna, ungdomar och barn äldre än två år som väger

mer än 25 kg. Dosen minskas till 500 enheter till barn i åldern 2–11 år som väger 10–25 kg.

För rutinmässigt förebyggande hos vuxna och ungdomar ges 1 000 enheter Cinryze var tredje eller

fjärde dag. Till barn i åldern 6–11 år minskas dosen till 500 enheter. Läkaren bör regelbundet se över

behovet av rutinmässigt förebyggande och kan justera frekvensen av injektioner eller dosen efter hur

patienten svarar på behandlingen.

Läkaren kan besluta att vårdgivare och patienter kan utföra injektionen, förutsatt att de har fått

tillräcklig träning.

Hur verkar Cinryze?

Den aktiva substansen i Cinryze, human C1-hämmare, är ett protein som utvinns från humant blod.

C1-hämmarproteinet behövs för att styra ”komplement”- och ”kontakt”-systemen, samlingar av

proteiner i blodet som bekämpar infektioner och orsakar inflammation. Patienter med låga nivåer av

detta protein har för hög aktivitet i dessa två system, vilket leder till angioödemsymtom. Cinryze

används för att ersätta den saknade C1-hämmaren, korrigera bristen och hjälpa till att förebygga eller

behandla angioödemattacker.

Vilken nytta med Cinryze har visats i studierna?

Cinryze var effektivare än placebo vid behandling och förebyggande av angioödemattacker i två

huvudstudier som omfattade patienter, de flesta av dem vuxna, med hereditärt angioödem. I den

första studien användes Cinryze eller placebo (overksam behandling) för att behandla

angioödemattacker hos 71 patienter. Det viktigaste effektmåttet i denna studie var hur lång tid det tog

för symtomen att börja förbättras. Hos över 50 procent av patienterna som fick Cinryze började

symtomen förbättras efter två timmars behandling, jämfört med 33 procent av de patienter som fick

placebo.

I den andra studien, som omfattade 24 patienter från den första studien, studerades antalet attacker

under 12-veckorsperioder när patienterna fick Cinryze eller placebo som förebyggande behandling. De

patienter som valdes ut för den andra studien var de med täta attacker, i genomsnitt minst två

attacker per månad. Det genomsnittliga antalet attacker hos patienter som behandlades med Cinryze

var 6,1 under en 12-veckorsperiod jämfört med 12,7 för patienter som fick placebo.

Företaget lämnade uppgifter om användningen av Cinryze på 91 vuxna och barn med hereditärt

angioödem för att förebygga attacker när de genomgick medicinska, kirurgiska eller dentala ingrepp.

Cinryze var effektivt för att förebygga attacker som utlöstes av dessa ingrepp där 98 procent av

ingreppen inte utlöste en attack inom 72 timmar.

Två huvudstudier på barn i åldern 6–11 år genomfördes också. I den första studien användes Cinryze

för att behandla angioödemattacker på 9 barn med hereditärt angioödem. Det viktigaste effektmåttet i

denna studie var hur lång tid det tog för symtomen att börja förbättras. Samtliga patienter fick Cinryze

och symtomen började förbättras efter fyra timmars behandling.

I den andra studien gavs Cinryze som förebyggande behandling till 6 barn med hereditärt angioödem.

Det genomsnittliga antalet attacker under 12 veckors behandling med Cinryze minskade jämfört med

perioden före behandlingen och attackerna var inte så svåra, varade inte så länge och krävde mindre

behandling.

Cinryze

EMA/38663/2017

Sida 3/3

Stödjande data om Cinryzes effekt på barn i åldern 2–5 år lämnades också.

Vilka är riskerna med Cinryze?

Den enda vanliga biverkning som uppträdde i studierna (uppträder hos mellan 1–10 patienter av 100)

är hudutslag som inte är allvarliga och vanligtvis omfattar armar, bröst, buk eller injektionsställe. En

fullständig förteckning över biverkningar och begränsningar för Cinryze finns i bipacksedeln.

Varför har Cinryze godkänts?

Utifrån uppgifterna från studierna fann CHMP att nyttan med Cinryze är större än riskerna och

rekommenderade att Cinryze skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cinryze?

Företaget som tillverkar Cinryze kommer att se till att hälso- och sjukvårdspersonal i alla

medlemsstater som förväntas förskriva Cinryze förses med ett utbildningspaket som instruerar dem att

se till att vårdgivare och patienter som ska ge läkemedlet hemma får lämplig träning. Det kommer

också att finnas en utbildningsbroschyr för patienter, vilken ska förvaras hemma.

Företaget kommer dessutom föra ett patientregister för att lämna mer uppgifter om långsiktig

säkerhet och på vilket sätt läkemedlet används i praktiken.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Cinryze har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Cinryze

Den 15 juni 2011 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Cinryze som

gäller i hela EU.

EPAR för Cinryze finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Cinryze finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 01-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen