Cinqaero

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-12-2019

Aktiva substanser:
Reslizumab
Tillgänglig från:
Teva B.V.
ATC-kod:
R03DX08
INN (International namn):
reslizumab
Terapeutisk grupp:
Andra systemiska läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom,
Terapiområde:
Astma
Terapeutiska indikationer:
Cinqaero är indicerat som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med svår eosinofil astma som behandlingskontroll trots höga doser inhalerade kortikosteroider plus ett annat läkemedel för underhållsbehandling.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003912
Tillstånd datum:
2016-08-15
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003912

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

02-09-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

16-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

16-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

16-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

16-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

02-09-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

CINQAERO 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

reslizumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad CINQAERO är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får CINQAERO

Hur CINQAERO ges

Eventuella biverkningar

Hur CINQAERO ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad CINQAERO är och vad det används för

Vad CINQAERO är

CINQAERO är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen reslizumab (en monoklonal

antikropp) som är en typ av protein som känner igen och binder till en specifik målsubstans i kroppen.

Hur CINQAERO fungerar

CINQAERO blockerar interleukin-5-aktivitet och minskar antalet eosinofiler i blodet och lungorna.

Eosinofiler är vita blodkroppar som är involverade vid astmatiska inflammationer. Interleukin-5 är ett

protein som kroppen tillverkar och som spelar en viktig roll vid astmatiska inflammationer genom att

aktivera eosinofiler.

Vad CINQAERO används för

CINQAERO används för att behandla svår eosinofil astma hos vuxna patienter (18 år och äldre) när

tillståndet inte är välkontrollerat trots behandling med höga doser inhalerade kortikosteroider

tillsammans med ett annat astmaläkemedel. Eosinofil astma är en typ av astma som innebär att

patienterna har för många eosinofiler i blodet eller lungorna. CINQAERO används tillsammans med

andra läkemedel för att behandla astma (inhalerade kortikosteroider plus andra astmaläkemedel).

Vilka är fördelarna med CINQAERO?

CINQAERO minskar hur ofta du kan uppleva förvärrade astmasymtom, hjälper dig att andas bättre

och minskar dina astmasymtom.

2.

Vad du behöver veta innan du får CINQAERO

Du ska inte få CINQAERO:

om du är allergisk mot reslizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får CINQAERO:

om du har en parasitinfektion eller om du bor i ett område där parasitinfektioner är vanliga eller

om du reser till ett sådant område eftersom detta läkemedel kan minska kroppens förmåga att

bekämpa vissa typer av parasitinfektioner.

Tala också med läkare eller sjuksköterska när du får CINQAERO:

om astman fortfarande inte är under kontroll eller om den försämras under behandling med detta

läkemedel.

om du har några symtom på en allergisk reaktion (t.ex. klåda, andningsbesvär, pipande andning,

feber, frossa, yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, obehag i buken, hudutslag, rodnad eller

svullnad). Allvarliga allergiska reaktioner har uppstått hos patienter som fått detta läkemedel (se

avsnitt ”4. Eventuella biverkningar”).

Barn och ungdomar

Detta är INTE avsett för användning till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och CINQAERO

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Detta är särskilt viktigt:

om du får andra läkemedel som påverkar immunsystemet

om du nyligen har vaccinerats eller om du sannolikt behöver vaccineras.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.

Den aktiva substansen i detta läkemedel kan passera över i bröstmjölk men endast under de första

dagarna efter födseln.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att CINQAERO påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

CINQAERO innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur CINQAERO ges

Följ alltid läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen beror på din kroppsvikt. Läkaren räknar ut vilken dos som är rätt för dig. Den högsta dosen är

3 mg/kg kroppsvikt. CINQAERO ges var 4:e vecka. CINQAERO ges av en läkare eller sjuksköterska

som infusion (dropp) i en ven. Infusionen tar cirka 20 till 50 minuter.

Du kan behöva mer än en dos innan astmasymtomen förbättras.

Läkaren eller sjuksköterskan kommer att övervaka dig noggrant under och efter infusionen för tecken

på en allergisk reaktion.

Om du har glömt en planerad dos av CINQAERO

Om du har missat en planerad dos av CINQAERO, fråga läkaren när du ska få nästa behandling.

Om du slutar att använda CINQAERO

Sluta INTE med behandlingen med CINQAERO om inte läkaren sagt att du ska göra det, även om du

känner dig bättre. Om du avbryter eller slutar behandlingen med detta läkemedel kan dina

astmasymtom komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Allvarliga allergiska reaktioner

Allvarliga allergiska reaktioner är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

100 användare) under eller efter tillförsel av CINQAERO. Läkaren eller sjuksköterskan kommer

att övervaka dig noggrant för tecken på en reaktion. Tala

omedelbart

om för läkare eller

sjuksköterska om du får några symtom på en allergisk reaktion (t.ex. klåda, andningsbesvär,

pipande andning, feber, frossa, yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, obehag i buken,

hudutslag, rodnad eller svullnad).

Andra biverkningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Ökad mängd av ett enzym i blodet (blodkreatinfosfokinas)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Muskelvärk (myalgi)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur CINQAERO ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C

-

8°C). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är reslizumab.

En ml koncentrat innehåller 10 mg reslizumab (10 mg/ml). En injektionsflaska à 2,5 ml

innehåller 25 mg reslizumab och en injektionsflaska à 10 ml innehåller 100 mg reslizumab.

Övriga innehållsämnen är natriumacetat, koncentrerad ättiksyra, sackaros och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

CINQAERO är ett klart till lätt opalskimrande, färglöst till ljusgult koncentrat till infusionsvätska,

lösning (sterilt koncentrat). Det kan förekomma partiklar. CINQAERO levereras i injektionsflaskor av

glas innehållande 2,5 ml eller 10 ml.

CINQAERO finns i förpackningar innehållande 1 eller 2 injektionsflaskor med 2,5 ml och i

förpackningar innehållande 1 eller 2 injektionsflaskor med 10 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

UAB Teva Baltics

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Litauen

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

CINQAERO levereras som koncentrat till infusionsvätska, lösning, i en injektionsflaska för

engångsbruk. Infusionsvätskan, lösningen, är endast avsedd för intravenös användning efter spädning

och ska beredas med aseptisk teknik enligt följande:

Beredning av infuionsvätska, lösning

Ta ut CINQAERO ur kylskåpet. Skaka inte injektionsflaskan.

Inspektera läkemedlet visuellt före användning. Koncentratet ska vara klart till lätt opaliserande,

färglöst till ljusgult. Det kan finnas proteinhaltiga partiklar i koncentratet. Dessa är

genomskinliga till vita, amorfa partiklar, av vilka vissa har ett fibröst utseende. Detta är inte

ovanligt för proteinhaltiga lösningar. Koncentratet får inte användas om det är färgat (förutom

ljusgult) eller om det innehåller främmande partiklar.

Använd en lämplig injektionsspruta för att dra upp den erforderliga mängden koncentrat från

injektionsflaskan/-flaskorna (se avsnitt 4.2 i produktresumén).

Överför sprutans/sprutornas innehåll långsamt till en infusionspåse innehållande 50 ml

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska. Vänd påsen försiktigt upp och ned för att

blanda lösningen. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom natriumklorid

9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska.

Koncentratet innehåller inga konserveringsmedel. Allt överblivet koncentrat i injektionsflaskan

måste kasseras.

Infusionsvätskan bör administreras omedelbart efter beredning. Lösningar av CINQAERO

spädda i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning, kan förvaras i kylskåp vid

2 °C-8 °C (eller vid högst 25 °C om spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska

förhållanden), skyddat från ljus i upp till 16 timmar.

CINQAERO är kompatibelt med infusionspåsar av polyvinylklorid (PVC) eller polyolefin (PO).

Administreringsanvisningar

CINQAERO ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal som är beredd att behandla

överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi (se avsnitt 4.4 i Produktresumén). Patienten måste

observeras under den tid infusionen pågår och lämplig period därefter. Patienterna ska

informeras om hur de känner igen symtom på allvarliga allergiska reaktioner.

Om infusionsvätskan har förvarats i kylskåp ska den nå rumstemperatur (15 °C-25 °C).

Infusionvätskan ska infunderas intravenöst under 20-50 minuter. Infusionstiden kan variera

beroende på den totala volym som ska infunderas.

Infusionsvätskan ska inte infunderas via samma intravenösa slang samtidigt med andra

läkemedel. Inga fysikaliska eller biokemiska kompatibilitetsstudier har utförts för att utvärdera

samtidig administrering av reslizumab och andra läkemedel.

Ett infusionaggregat med ett integrerat, sterilt, icke-pyrogent filter med låg proteinbindning

(porstorlek 0,2 µm) ska användas för infusion. CINQAERO är kompatibelt med integrerade

infusionsfilter med låg proteinbindning tillverkade av polyetersulfon (PES),

polyvinylidenfluorid (PVDF), nylon och cellulosaacetat (CA).

Efter avslutad infusion ska infusionsaggregatet spolas med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

infusionsvätska för att säkerställa att all CINQAERO infusionsvätska har administrerats.

Doseringsanvisningar finns i avsnitt 4.2 i produktresumén.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

CINQAERO 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml koncentrat innehåller 10 mg reslizumab (10 mg/ml).

En injektionsflaska à 2,5 ml innehåller 25 mg reslizumab.

En injektionsflaska à 10 ml innehåller 100 mg reslizumab.

Reslizumab är en humaniserad monoklonal antikropp producerad i musmyelomceller (NS0) med

rekombinant DNA-teknik.

Hjälpämne med känd effekt

En injektionsflaska à 2,5 ml innehåller 0,05 mmol (1,15 mg) natrium.

En injektionsflaska à 10 ml innehåller 0,20 mmol (4,6 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Klar till lätt opaliserande, färglös till ljusgul lösning med pH 5,5. Det kan finnas proteinhaltiga

partiklar.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

CINQAERO är avsett som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte

kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat

läkemedel för underhållsbehandling(se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

CINQAERO ska förskrivas av läkare med erfarenhet av diagnos och behandling av ovan nämnda

indikation (se avsnitt 4.1).

Dosering

CINQAERO ges som en intravenös infusion en gång var fjärde vecka.

Patienter under 35 kg eller över 199 kg

Rekommenderad dos är 3 mg/kg kroppsvikt. Den volym (i ml) som behövs från

injektionsflaskan/-flaskorna ska beräknas enligt följande: 0,3 x patientens kroppsvikt (i kg).

Patients mellan 35 kg och 199 kg

Rekommenderad dos erhålls från doseringsschemat baserat på injektionsflaskor i tabell 1 nedan.

Rekommenderad dos utgår från patientens kroppsvikt och ska endast justeras vid signifikanta

förändringar i kroppsvikt.

Tabell 1: Doseringsschema baserat på injektionsflaskor* för patienter med en kroppsvikt mellan

35 kg och 199 kg

Kroppsvikt

(kg)

Reslizumab total dos

(mg)

Antal injektionsflaskor**

Injektionsflaskor

med 10 ml

koncentrat

(100 mg reslizumab)

Injektionsflaskor

med 2,5 ml

koncentrat

(25 mg reslizumab)

35-41

42-49

50-58

59-66

67-74

75-83

84-91

92-99

100-108

109-116

117-124

125-133

134-141

142-149

150-158

159-166

167-174

175-183

184-191***

192-199***

* Detta doseringsschema är baserat på en högsta dos på 3 mg/kg.

** Injektionsflaskornas nominella volym (10 ml eller 2,5 ml för respektive injektionsflaska) måste

användas.

*** Patienter som väger mer än 188 kg har inte studerats.

Behandlingstid

CINQAERO är avsett för långtidsbehandling.

Ett beslut att fortsätta behandlingen måste tas minst en gång om året baserat på sjukdomens

svårighetsgrad och graden av exacerbationskontroll.

Glömd dos

Om en infusion av reslizumab glöms bort på planerat datum, ska dosering återupptas så snart som

möjligt med angiven dos och regim. Dubbel dos får inte administreras för att kompensera för glömd

dos.

Särskilda populationer

Äldre

Det finns begränsade data om användning av reslizumab till patienter över 75 år. Baserat på liknande

reslizumabexponering som observerats hos patienter över 65 år jämfört med patienter mellan 18 och

<65 år, rekommenderas ingen dosjustering (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för CINQAERO för barn och ungdomar upp till 17 års ålder har ännu inte

fastställts för indikationen för CINQAERO. Inga data finns tillgängliga för barn upp till 11 års ålder.

Nuvarande tillgänglig information om ungdomar mellan 12 och 17 år finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2,

men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Intravenös användning.

CINQAERO är endast avsett för intravenös infusion. Det får inte administreras subkutant, oralt eller

intramuskulärt.

Lämplig volym CINQAERO ska överföras till en infusionspåse innehållande 50 ml natriumklorid

9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning.

Det spädda läkemedlet ska därefter administreras som en 20-50 minuters intravenös infusion via ett

sterilt, icke-pyrogent infusionsfilter med låg proteinbindning för engångsbruk (0,2 µm). CINQAERO

får inte administreras som en bolusinjektion eller som outspätt koncentrat.

Infusionen måste avbrytas omedelbart om patienten drabbas av en överkänslighetsreaktion mot

reslizumab eller mot något hjälpämne (se avsnitt 4.4).

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Reslizumab ska inte användas för att behandla akuta astmaexacerbationer.

Astmarelaterade symtom eller exacerbationer kan uppstå under behandling. Patienterna ska uppmanas

att söka läkare om astman förblir okontrollerad eller försämras efter påbörjad behandling.

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Överkänslighet och reaktioner i samband med administrering

Akuta systemiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner, har rapporterats i samband med

reslizumab (se avsnitt 4.8). Dessa biverkningar observerades under infusion eller inom 20 minuter

efter avslutad infusion. Patienterna ska övervakas under behandling och under lämplig tid efter

behandlingen med reslizumab. Om en anafylaktisk reaktion uppstår ska administreringen av

reslizumab omedelbart upphöra och lämplig medicinsk behandling sättas in. Reslizumab måste då

sättas ut permanent (se avsnitt 4.3).

Parasitinfektioner (maskar)

Eosinofiler kan delta i det immunologiska svaret mot vissa maskinfektioner. Patienter med befintliga

maskinfektioner ska behandlas innan behandling med reslizumab påbörjas. Om patienterna blir

infekterade under behandling med reslizumab och inte svarar på behandling mot mask, bör tillfällig

utsättning av behandlingen övervägas.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella kliniska studier av läkemedelsinteraktioner har utförts med reslizumab.

In vitro

-data

tyder på att det inte är troligt att IL-5 och reslizumab påverkar CYP1A2-, 3A4- eller 2B6-aktivitet.

Baserat på egenskaperna hos reslizumab förväntas inga läkemedelsinteraktioner. Resultat av en

populationsfarmakokinetisk analys bekräftar att samtidig användning av antingen

leukotrienantagonister eller systemiska kortikosteroider inte påverkar farmakokinetiken för reslizumab

(se avsnitt 5.2).

Reslizumab har inte studerats på patienter som samtidigt tar andra immunsuppressiva läkemedel än

orala kortikosteroider (OCS). Därför är säkerhets- och effektprofilen för reslizumab okänd hos dessa

patienter.

Reslizumab har inte studerats på patienter som samtidigt får levande vacciner. Inga data finns

tillgängliga om sekundär överföring av infektion från personer som får levande vacciner till patienter

som får reslizumab eller svaret på nya immuniseringar hos patienter som får reslizumab.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användningen av

reslizumab hos gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga

reproduktionstoxikologiska effekter. Som en försiktighetsåtgärd bör användning av CINQAERO

under graviditet undvikas. Reslizumab har en lång halveringstid (se avsnitt 5.2). Detta bör beaktas.

Amning

Det är okänt om reslizumab utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska

data hos djur har visat att reslizumab utsöndras i mjölk. Hos människa kan antikroppar överföras via

bröstmjölk till det nyfödda barnet under de första dagarna efter födseln. Under denna korta period kan

inte en risk för det ammade barnet uteslutas. Därefter kan CINQAERO användas under amning om det

är lämpligt.

Fertilitet

Det finns inga fertilitetsdata på människa. Tillgängliga icke-kliniska data tyder inte på någon effekt på

fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

CINQAERO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den mest frekvent rapporterade biverkningen under behandling var förhöjt blodkreatinfosfokinas,

vilket förekom hos cirka 2 % av patienterna. Anafylaktisk reaktion (se avsnitt 4.4) förekom hos

mindre än 1 % av patienterna,

Under kontrollerade kliniska studier var andelen patienter som avbröt studien på grund av någon

biverkning 5 % för både gruppen som fick 3 mg/kg reslizumab och placebogruppen.

Tabell över biverkningar

Totalt 2 195 patienter fick minst en dos reslizumab. Av dessa patienter exponerades

1 006 astmapatienter under minst 6 månader, 759 exponerades under minst 1 år och 237 exponerades

under längre tid än 2 år (upp till 3 år). Följande biverkningar har rapporterats med reslizumab i

placebokontrollerade astmastudier med upp till 52 veckors behandling med dosen 3 mg/kg

administrerad intravenöst (1 028 patienter). Biverkningarna anges nedan i tabell 2 efter organsystem

och frekvens (frekvenser definieras som: mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100, <1/10); mindre

vanliga (

1/1 000, <1/100); sällsynta (

1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10000), ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2: Biverkningar

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mindre vanliga

Anafylaktisk reaktion*

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mindre vanliga

Myalgi*

Undersökningar

Vanliga

Förhöjt blodkreatinfosfokinas*

*Se avsnittet ”Beskrivning av utvalda biverkningar” nedan

Beskrivning av utvalda biverkningar

Anafylaktisk reaktion

Den allvarliga biverkningen anafylaktisk reaktion rapporterades och ansågs ha samband med

reslizumab hos 3 patienter (0,19 %) under placebokontrollerade och öppna astmastudier. Dessa

reaktioner observerades under eller inom 20 minuter efter att infusionen med reslizumab avslutats och

rapporterades så tidigt som vid den andra dosen reslizumab. Reaktionerna försvann helt utan

kvarstående effekt med standardbehandling. Manifestationer inkluderade hud- eller

slemhinneengagemang, dyspné, pipande andning, symtom i magtarmkanalen och frossa. Dessa fall

ledde till att behandlingen avbröts. På grund av överlappning av tecken och symtom var det inte

möjligt att skilja mellan en anafylaktisk reaktion, en annan överkänslighetsreaktion och en

infusionsrelaterad reaktion i samtliga fall (se avsnitt 4.4).

Myalgi

Myalgi rapporterades hos 0,97 % av patienterna (10 av 1 028) i gruppen som fick 3 mg/kg reslizumab

i de placebokontrollerade astmastudierna jämfört med 0,55 % av patienterna (4 av 730) i

placebogruppen.

Förhöjt blodkreatinfosfokinas

Förhöjningarna av blodkreatinfosfokinas var övergående och asymtomatiska, och ledde inte till avbrott

i behandlingen.

Maligniteter

I placebokontrollerade kliniska studier rapporterades minst en malign neoplasi hos 6 av 1 028 patienter

(0,6 %) som fick 3 mg/kg reslizumab jämfört med 2 av 730 patienter (0,3 %) i placebogruppen. De

maligniteter som observerades hos reslizumabbehandlade patienter var av olika art och utan

överrepresentation av någon särskild vävnadstyp.

Pediatrisk population

Erfarenheten från pediatriska patienter är begränsad (se avsnitt 5.1). Data tyder inte på någon skillnad i

säkerhetsprofilen för reslizumab hos pediatriska patienter jämfört med vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Den högsta intravenöst administrerade singeldos som har rapporterats är 12,1 mg/kg och hade inga

kliniska konsekvenser för patienten. I händelse av överdosering bör patienten övervakas för tecken och

symtom på biverkningar och få lämplig symtomatisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar; ATC-kod:

R03DX08

Verkningsmekanism

Reslizumab är en humaniserad monoklonal antikropp (IgG4, κ) mot humant interleukin-5 (IL-5).

Reslizumab binder specifikt till IL-5 och påverkar bindningen av IL-5 till receptorn på cellytan. IL-5

är ett viktigt cytokin som svarar för differentiering, mognad, rekrytering och aktivering av humana

eosinofiler. Reslizumab binder humant IL-5 med pikomolär affinitet och blockerar dess biologiska

funktion, vilket leder till minskad överlevnad och aktivitet hos eosinofiler.

Farmakodynamisk effekt

Effekter på eosinofiler i sputum

Effekten av reslizumab hos patienter med astma och förhöjt antal eosinofiler i sputum (minst 3 %)

utvärderades i en 15-veckors, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk fas 2-studie med

reslizumab 3 mg/kg. Eosinofiler i sputum uppmättes hos en undergrupp med 38 vuxna patienter vid

avslutad behandling. I denna studie hade procentandelen eosinofiler i sputum minskat med 82 % från

ett genomsnittligt baselinevärde på 17,4 % (standardavvikelse: 15,9

vid behandlingens slut i

reslizumabgruppen.

Effekter på eosinofiler i blod

I de kliniska studierna I och II med reslizumab 3 mg/kg sågs minskningar av eosinofiler i blod efter

den första dosen, vilka kvarstod efter 52 veckors behandling utan tecken på takyfylaxi. I poolade data

var genomsnittligt eosinofilantal 655 µl

(n=476) och 654 µl

(n=477) för behandlingsgrupperna

placebo och reslizumab vid baseline och 514 µl

(n=405) och 61 µl

(n=407) vid vecka 52.

Eosinofiler började återgå till baseline hos de patienter som fick reslizumab och slutförde en 90-dagars

uppföljningsbedömning (394 µl

, n=36). Minskningar av eosinofiler i blod hade samband med

nivåerna av reslizumab.

Det fanns ingen skillnad i den reslizumabrelaterade minskningen av eosinofiler i blod mellan patienter

som var positiva för antikroppar mot reslizumab och patienter som var negativa för antikroppar mot

reslizumab.

Klinisk effekt och säkerhet

Översikt av klinisk effekt

Effekten av reslizumab på eosinofil astma (eosinofiler i blod ≥400 µl

) utvärderades i tre

randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier (studie I till III) som pågick i 16 till

52 veckor och omfattade 1 268 patienter med måttlig till svår astma som inte kontrollerades adekvat

med medelhöga till höga doser inhalerade kortikosteroider (ICS) (minst 440 µg flutikasonpropionat

dagligen eller motsvarande) med eller utan andra förebyggande läkemedel. Tidigare stabil allergen

immunbehandling var tillåten.

Studie I och II var 52-veckors, randomiserade, placebokontrollerade studier på patienter som hade haft

minst en astmaexacerbation som krävde användning av en systemisk kortikosteroid under de senaste

tolv månaderna. Underhållsbehandling med OCS (motsvarande upp till 10 mg prednison per dag) var

tillåten. Patienterna fick 13 doser av antingen placebo eller reslizumab 3 mg/kg administrerade som en

dos var 4:e vecka.

Studie III var en 16-veckors, randomiserad, placebokontrollerad studie. För denna studie krävdes

ingen föregående astmaexacerbation. Underhållsbehandling med OCS var inte tillåten. Patienterna fick

fyra doser av antingen placebo eller reslizumab 0,3 mg/kg eller 3 mg/kg administrerade som en dos

var 4:e vecka.

I tabell 3 visas demografi och karakteristika vid baseline i studie I, II och III.

Tabell 3: Demografi och karakteristika vid baseline i astmastudie I-III

Demografi eller

karakteristika vid

baseline

Studie I

(n=489)

Studie II

(n=464)

Studie III

(n=315)

Demografi

Ålder, genomsnitt i år:

46,65

46,97

43,89

Astmaduration,

genomsnitt i år

19,28

18,41

20,35

Lungfunktionstester

Genomsnittligt FEV

i % av förväntat värde

före bronkvidgare

64,31

69,21

70,14

Eosinofilantal

Genomsnittligt antal

eosinofiler vid

baseline, µl

Exacerbationsanamnes

Genomsnittligt antal

exacerbationer

föregående år

1,99

1,94

2,03

Andel patienter i

GINA steg 4 och 5

c

GINA 4, %

GINA 5, %

<1

Patienter med

refraktär astma

d

=forcerad utandningsvolym under 1 sekund

NA= ej tillgänglig

GINA-klassificeringen är baserad på definitionen från Global Initiative for Asthma (GINA):

GINA steg 4-patienter fick medelhög till hög dos ICS plus ett annat inflammationshämmande

astmaläkemedel.

GINA steg 5-patienter fick som en underhållsbehandling med OCS som tillägg.

Procentandelen patienter med refraktär astma (baserad på definitionen av refraktär astma enligt

American Thoracic Society [ATS]/European Respiratory Society [ERS] 2000 workshop) från

studie I och II analyserades post hoc.

Studie I och II

Det primära effektmåttet för både studie I och II var frekvensen astmaexacerbationer för varje patient

under behandlingsperioden på 52 veckor. I båda studierna definierades en astmaexacerbation som en

försämring av astma som krävde följande medicinska behandling:

1) användning av systemiska kortikosteroider eller ökad användning av ICS-behandling under 3 dagar

eller längre och/eller

2) astmarelaterad akutbehandling inklusive minst ett av följande: ett oplanerat besök hos hälso- och

sjukvårdspersonal för behandling med nebulisator eller annan akutbehandling för att förhindra

försämring av astmasymtom; ett besök på akutmottagning för astmarelaterad behandling eller

astmarelaterad sjukhusinläggning.

Total population

I studie I och II hade patienter som fick reslizumab 3 mg/kg signifikanta minskningar av

astmaexacerbationer (50 % respektive 59 %) jämfört med placebo (se tabell 4). Den totala

minskningen var 54 %.

Tabell 4: Frekvens av astmaexacerbationer under behandlingsperioden på 52 veckor – studie I

och II, sammantagna data (studie I och II) för den totala populationen och undergruppen

GINA

4 och 5

Behandlingsarm

(n)

Frekvens

astmaexacerbation

a

% minskning

Data per studie

Studie I

Reslizumab 3 mg/kg

(n=245)

0,90

50 %

(p<0,0001)

Placebo

(n=244)

1,80

Studie II

Reslizumab 3 mg/kg

(n=232)

0,86

59 %

(p<0,0001)

Placebo

(n=232)

2,12

Studie I och II

sammantagna

Total population

Reslizumab 3 mg/kg

(n=477)

0,84

54 %

(p<0,0001)

Placebo

(n=476)

1,81

Undergrupp

GINA 4 och 5

Reslizumab 3 mg/kg

(n=383)

95 % KI

0,85

(0,64; 1,12)

56 %

Placebo

(n=380)

95 % KI

1,95

(1,50; 2,53)

Frekvens justerad för stratifieringsfaktorer (användning av OCS vid baseline och geografisk region).

KI = konfidensintervall.

I undergruppen med patienter som behövde OCS-behandlingar för att behandla astmaexacerbationer

visade sig reslizumab minska frekvensen av astmaexacerbationer med 56 % (p<0,0001) och 60 %

(p<0,0001) i studie I respektive studie II. En minskning av astmaexacerbationer som ledde till

sjukhusinläggning eller besök på akutmottagning observerades med reslizumab 3 mg/kg som inte var

statistiskt signifikant (34 % [p=0,2572] och 31 % [p=0,4020] i studie I respektive II).

Andelen patienter som inte upplevde någon astmaexacerbation under behandlingsperioden på

52 veckor var högre i gruppen som fick reslizumab 3 mg/kg (62 % och 75 %) jämfört med gruppen

som fick placebo (46 % och 55 %) i studie I respektive II.

Patienter med svår eosinofil astma

I studie I och II definierades svår eosinofil astma som varje patient som motsvarade GINA steg 4 och

5 (mellanhög till hög dos ICS [≥440 µg flutikasonpropionat] plus ett annat förebyggande läkemedel,

med eller utan OCS som underhållsbehandling) med ett eosinofilantal i blod på ≥400 µl

behandlingsstart. En kohort med 763 patienter i studie I och II uppfyllde dessa kriterier och primära

effektresultat redovisas i tabell 4. I studie I och II sammantagna hade patienterna som fick reslizumab

3 mg/kg signifikanta minskningar av astmaexacerbationer (56 % för undergruppen GINA 4 och 5)

jämfört med placebo.

Effekten av reslizumab 3 mg/kg administrerat en gång var 4:e vecka på sekundära resultatmått,

inklusive FEV

, AQLQ (Asthma Quality of Life Questionnaire), ACQ (Asthma Control Questionnair)

och ASUI (Asthma Symptom Utility Index) stöder ytterligare effekten av reslizumab 3 mg/kg jämfört

med placebo. Förbättringar observerades redan 4 veckor efter den första dosen reslizumab (AQLQ

efter 16 veckor) kvarstod till och med vecka 52.

Resultat för FEV

, ACQ och AQLQ visas i tabell 5 nedan för den totala populationen och

undergruppen GINA 4 och 5.

Tabell 5: Behandlingsskillnad i genomsnittlig förändring från baseline av utvalda sekundära

effektvariabler – Sammantagna data (studie I och II) för den totala populationen och

undergruppen GINA 4 och 5

Total population

Undergrupp GINA 4 och 5

Effekt-

variabel

a

Under 16 veckor

Under 52 veckor

Under 16 veckor

Under 52 veckor

(ml)

Medeldiff

(95 % KI

(p-värde)

(73, 160)

(p<0,0001)

(66, 154)

(p<0,0001)

(94, 192)

(80, 179)

Medeldiff

(95 % KI)

(p-värde)

-0,232

(-0,325; -0,139)

-0,250

(-0,343; -0,156)

-0,321

(-0,424; -0,218)

-0,330

(-0,433; -0,226)

AQLQ

Medeldiff

(95 % KI)

(p-värde)

0,226

(0,094; 0,359)

(p<0,0001)

0,272

(0,155; 0,388)

(p<0,0001)

0,295

(0,151; 0,438)

0,346

(0,219; 0,473)

Värdena representerar behandlingsskillnaden mellan placebo och reslizumab 3 mg/kg baserat på

justerade medelvärden under den specificerade tidsperioden för varje behandlingsgrupp, med

undantag av förändring till vecka 16 för AQLQ, som var den första tidpunkt då AQLQ utvärderades

KI = Konfidensintervall.

Patienter med svår eosinofil astma

Reslizumab gav en signifikant minskning av astmaexacerbationer i förhållande till placebo i den

refraktära populationen (59 %) och i den icke-refraktära populationen (49 %). Resultaten stöddes av

sekundära effektmått och överensstämde med den totala populationen.

Studie III

Det primära effektmåttet var förändring från baseline under 16 veckor av FEV

. I studie III hade

patienterna som fick reslizumab 3 mg/kg signifikant större ökningar av FEV

från baseline jämfört

med placebo (behandlingsskillnad: 160 ml, p=0,0018). Förbättringar av FEV

noterades 4 veckor efter

den första dosen av reslizumab.

Immunogenicitet

I placebokontrollerade fas 3-studier med en varaktighet på 16 till 52 veckor detekterades låga titrar av

antikroppar mot reslizumab som ofta var övergående hos 53 av 983 astmapatienter (5 %) som fick

reslizumab 3 mg/kg. I en öppen förlängningsstudie i fas 3 detekterades låga titrar av antikroppar mot

reslizumab som ofta var övergående hos 49 av 1 014 astmapatienter (5 %) som fick 3 mg/kg

reslizumab i upp till 36 månader. Systemisk exponering för reslizumab tycks inte påverkas av

antikroppar mot reslizumab. Antikropparna påverkade inte klinisk farmakodynamik, effekt eller

säkerhet.

Etnicitet

Populationsfarmakokinetiska indikerade att farmakokinetiken för reslizumab inte skiljer sig signifikant

mellan etniska grupper (vita, svarta och asiater). Det finns begränsade säkerhetsdata från icke-vita

etniska populationer.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för CINQAERO

för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för astma (information om pediatrisk

användning finns i avsnitt 4.2).

39 pediatriska astmapatienter mellan 12 och 17 år randomiserades till reslizumab 0,3 mg/kg,

reslizumab 3 mg/kg eller placebo som en del av två 52-veckors exacerbationsstudier (studie I och II)

och en 16-veckors lungfunktionsstudie (studie III). Endast i studie I och II måste patienterna ha haft

minst en astmaexacerbation som krävde användning av systemisk kortikosteroid under året före

studiestart. Astmaexacerbationer utvärderades bara i exacerbationsstudierna (studie I och II:

reslizumab 3 mg/kg [n=14] och placebo [n=11]). Ingen behandlingseffekt på astmaexacerbationer

observerades i den här åldersgruppen (riskkvot astmaexacerbation [reslizumab/placebo] 2,09). Med

tanke på det begränsade antalet patienter i studien och de obalanser vid baseline som

undergruppsanalyser gav, går det inte att dra några slutsatser om effekten på astma i den pediatriska

populationen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Maximala serumkoncentrationer på cirka 80 µg/ml observeras vanligtvis efter avslutad infusion.

Seumkoncentrationer av reslizumab minskar generellt från max på ett bifasiskt sätt. Efter flera doser

ackumuleras serumkoncentrationer av reslizumab cirka 1,5- till 1,9-faldigt. Ingen tydlig avvikelse från

dosproportionell farmakokinetik noterades för reslizumab i dosintervallet 0,3 mg/kg till 3,0 mg/kg.

Interindividuell variabilitet vid maximal och total exponering är cirka 20-30 %

Baserat på populationsfarmakokinetisk analys tycks systemisk exponering för reslizumab inte

påverkas av cirkulerande antikroppar mot reslizumab.

Distribution

Reslizumab har en distributionsvolym på cirka 5 l, vilket tyder på minimal distribution till

extravaskulär vävnad.

Metabolism

I likhet med andra monoklonala antikroppar tros reslizumab brytas ned till små peptider och

aminosyror via enzymatisk proteolys. Eftersom reslizumab binder till ett lösligt mål förväntas linjär

icke-målmedierad clearance.

Eliminering

Clearance för reslizumab är cirka 7 ml/timme. Reslizumab har en halveringstid på cirka 24 dagar.

Särskilda populationer

Äldre

Farmakokinetiken för reslizumab var likartad hos vuxna (18-65 år; n=759) och äldre patienter (över

65 år; n=30).

Pediatrisk population

Intervallet för systemiska exponeringar hos patienter från 12 till under 18 år (n=15) överlappade det

hos övriga grupper även om medianvärdet var något lägre än hos vuxna patienter (18-65 år; n=759)

och äldre patienter (över 65 år; n=30).

Kön

Farmakokinetiken för reslizumab skiljde sig inte signifikant mellan män och kvinnor.

Etnicitet

Populationsfarmakokinetiska analyser indikerade att farmakokinetiken för reslizumab inte skiljer sig

signifikant mellan etniska grupper (vita, svarta och asiater).

Nedsatt leverfunktion

Reslizumab har inte studerats på patienter med nedsatt leverfunktion. Leverfunktionen förväntas inte

ha någon direkt effekt på farmakokinetiken för reslizumab eftersom antikroppar i princip elimineras

genom katabolism. I en populationsfarmakokinetisk analys klassificerades patienterna efter graden av

leverfunktion vid baseline. De flesta patienter hade normala leverfunktionstester (n=766, cirka 95 %)

eller lätt förhöjda leverfunktionsvärden (antingen, i det första fallet, totalt bilirubin över övre

normalgränsen [ULN] men mindre än eller lika med 1,5 gånger ULN eller, i det andra fallet,

aspartataminotransferas över ULN och totalt bilirubin under eller lika med ULN; n=35, cirka 4 %).

Ingen signifikant skillnad i farmakokinetiken för reslizumab observerades för dessa grupper.

Nedsatt njurfunktion

Reslizumab är en antikropp med en molekylmassa på 147 kDa och förväntas därför inte utsöndras i

urin. Det flesta patienter i den populationsfarmakokinetiska analysen hade normal njurfunktion

(beräknad glomerulär filtrationshastighet [eGFR] högre än eller lika med 90 ml/min/1,73 m

; n=294,

cirka 37 %), lätt nedsatt njurfunktion (eGFR 60-89 ml/min/1,73 m

; n=446, cirka 56 %) eller måttligt

nedsatt njurfunktion (eGFR 30-59 ml/min/1,73 m

; n=63, cirka 8 %). Ingen anmärkningsvärd skillnad

i farmakokinetiken för reslizumab observerades för dessa grupper. Reslizumab har inte studerats hos

patienter med gravt nedsatt njurfunktion eller terminal njursjukdom.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumacetattrihydrat

Ättiksyra, koncentrerad

Sackaros

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år

Spätt läkemedel

Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har påvisats vid 2°C-8°C och vid 25°C i

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning, skyddad från ljus i upp till 16 timmar.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är

förvaringstiden och förvaringsvillkoren före användning användarens ansvar och ska normalt inte

överskrida 16 timmar vid 2°C-8°C, såvida inte spädning skett under kontrollerade och validerade

aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

2,5 ml koncentrat i en injektionsflaska av klart glas av typ I, försluten med en poly(eten-

tetrafluoreten)-belagd propp av butylgummi täckt med en krympt aluminiumring och ett vitt snäpplock

av plast.

10 ml koncentrat i en injektionsflaska av klart glas av typ I, försluten med en poly(eten-tetrafluoreten)-

belagd propp av butylgummi täckt med en krympt aluminiumring och ett blått snäpplock av plast.

Förpackningsstorlekar:

1 injektionsflaska à 2,5 ml

2 injektionsflaskor à 2,5 ml

1 injektionsflaska à 10 ml

2 injektionsflaskor à 10 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

CINQAERO levereras som koncentrat till infusionsvätska, lösning, i en injektionsflaska för

engångsbruk. Infusionsvätskan är endast avsedd för intravenös användning efter spädning och ska

beredas med aseptisk teknik enligt följande:

Beredning av infuionsvätska, lösning

Ta ut CINQAERO ur kylskåpet. Skaka inte injektionsflaskan.

Inspektera läkemedlet visuellt före användning. Koncentratet ska vara klart till lätt opaliserande,

färglöst till ljusgult. Det kan finnas proteinhaltiga partiklar i koncentratet. Dessa är

genomskinliga till vita, amorfa partiklar, av vilka vissa ha fibröst utseende. Detta är inte

ovanligt för proteinhaltiga lösningar. Koncentratet får inte användas om det är färgat (förutom

ljusgult) eller om det innehåller främmande partiklar.

Använd en lämplig injektionsspruta för att dra upp den erforderliga mängden koncentrat från

injektionsflaskan/-flaskorna (se avsnitt 4.2).

Överför sprutans/sprutornas innehåll långsamt till en infusionspåse innehållande 50 ml

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska. Vänd påsen försiktigt upp och ned för att

blanda lösningen. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom natriumklorid

9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska.

Koncentratet innehåller inga konserveringsmedel. Allt överblivet koncentrat i injektionsflaskan

måste kasseras.

Infusionsvätskan bör administreras omedelbart efter beredning. Lösningar av CINQAERO

spädda i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska kan förvaras i kylskåp vid 2 °C-8 °C

(eller vid högst 25 °C om spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska

förhållanden), skyddat från ljus i upp till 16 timmar.

CINQAERO är kompatibelt med infusionspåsar av polyvinylklorid (PVC) eller polyolefin (PO).

Administreringsanvisningar

CINQAERO ska administreras av hälso- och sjukvårdspersonal som är beredd att behandla

överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi (se avsnitt 4.4). Patienten måste observeras under

den tid infusionen pågår och lämplig period därefter. Patienterna ska informeras om hur de

känner igen symtom på allvarliga allergiska reaktioner.

Om infusionsvätskan har förvarats i kylskåp ska den nå rumstemperatur (15 °C-25 °C).

Infusionvätskan ska infunderas intravenöst under 20-50 minuter. Infusionstiden kan variera

beroende på den totala volym som ska infunderas.

Infusionsvätskan ska inte infunderas via samma intravenösa slang samtidigt med andra

läkemedel. Inga fysikaliska eller biokemiska kompatibilitetsstudier har utförts för att utvärdera

samtidig administrering av reslizumab och andra läkemedel.

Ett infusionaggregat med ett integrerat, sterilt, icke-pyrogent filter med låg proteinbindning

(porstorlek 0,2 µm) ska användas för infusion. CINQAERO är kompatibelt med integrerade

infusionsfilter med låg proteinbindning tillverkade av polyetersulfon (PES),

polyvinylidenfluorid (PVDF), nylon och cellulosaacetat (CA).

Efter avslutad infusion ska infusionsaggregatet spolas med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

infusionsvätska för att säkerställa att all CINQAERO infusionsvätska, har administrerats.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/16/1125/001 1 injektionsflaska à 10 ml

EU/1/16/1125/002 1 injektionsflaska à 2,5 ml

EU/1/16/1125/003 2 injektionsflaskor à 10 ml

EU/1/16/1125/004 2 injektionsflaskor à 2,5 ml

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 16 augusti 2016.

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/450050/2016

EMEA/H/C/003912

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Cinqaero

reslizumab

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Cinqaero.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Cinqaero ska användas.

Praktisk information om hur Cinqaero ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Cinqaero och vad används det för?

Cinqaero är ett astmaläkemedel som används för att behandla vuxna med en särskild typ av astma

som kallas eosinofil astma. Det används som kompletterande behandling hos vuxna med svår astma

som inte kontrolleras tillräckligt av en kombination av höga doser kortikosteroider för inhalation plus

ett annat läkemedel som används för att förebygga astma. Läkemedlet innehåller den aktiva

substansen reslizumab.

Hur används Cinqaero?

Cinqaero är receptbelagt och ska förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av eosinofil astma.

Det finns som ett koncentrat som bereds till en infusionsvätska, lösning (dropp) som ges i en ven.

Rekommenderad dos är 3 mg för varje kg kroppsvikt. Infusionen ska ges en gång var fjärde vecka så

länge som patienten anses ha nytta av den, och minst en gång om året ska läkarna bedöma på nytt

om behandlingen bör fortsätta. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Cinqaero?

Vid eosinofil astma är symtomen kopplade till ett för stort antal av en typ av vit blodkropp som kallas

eosinofiler i blodet och i slemmet i lungorna. Den aktiva substansen i Cinqaero, reslizumab, är en

monoklonal antikropp som är utformad för att fästa vid ett ämne som kallas interleukin-5, som

Cinqaero

EMA/450050/2016x

Sida 2/2

stimulerar eosinofilernas tillväxt och aktivitet. När Cinquaero fäster vid interleukin-5 och blockerar dess

aktivitet minskas antalet eosinofiler i blodet och lungorna. Detta bidrar till att minska inflammationen

och leder till färre astmaanfall och förbättrade symtom.

Vilken nytta med Cinquaero har visats i studierna?

Nyttan med Cinqaero har visats i två huvudstudier på 953 patienter med eosinofil astma som inte

kontrollerades väl av inhalerade kortikosteroider och andra läkemedel mot astma som används för att

förebygga sjukdomen. Cinqaero jämfördes med placebo (overksam infusion), som båda gavs var fjärde

vecka under ett år. Det viktigaste effektmåttet baserades på antalet förvärrade astmasymtom

(exacerbationer) som uppträdde under behandlingen. Förvärrade astmasymtom sågs hos 32 procent

av patienterna (151 av 477) som fick Cinqaero jämfört med 50 procent (237 av 476) av dem som fick

placebo. Det fanns dessutom belägg för en förbättring av lungfunktionen och astmasymtomen, samt

ett minskat antal eosinofiler i blodet hos patienter som fick Cinqaero. Understödjande data tydde på att

nyttan kvarstod i upp till två år.

Vilka är riskerna med Cinqaero?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Cinqaero (kan uppträda hos omkring 2 av 100 personer)

är en ökning av nivåerna av enzymet kreatinfosfokinas i blodet (ett mått på möjlig muskelskada).

Anafylaktiska (allvarliga allergiska) reaktioner kan drabba upp till 1 av 100 personer.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Cinqaero finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Cinqaero?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Cinqaero är större än riskerna och

rekommenderade att Cinqaero skulle godkännas för försäljning i EU. Minskningen av antalet förvärrade

astmasymtom och förbättringen av lungfunktionen som sågs med Cinqaero ansågs kliniskt relevanta,

särskilt vad gäller patienter som inte kan kontrolleras tillräckligt med höga doser inhalerade

kortikosteroider och ett annat läkemedel som används för att förebygga astma. Totalt sett tolererades

läkemedlet väl och lämpliga åtgärder för att övervaka och hantera riskerna har vidtagits.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cinqaero?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Cinqaero har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Cinqaero

EPAR för Cinqaero finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Cinqaero finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen