Cinacalcet Teva 30 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-07-2020

Aktiva substanser:
cinakalcethydroklorid
Tillgänglig från:
Teva Sweden AB
ATC-kod:
H05BX01
INN (International namn):
cinakalcethydroklorid
Dos:
30 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
cinakalcethydroklorid 33,06 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 84 x 1 tabletter (endos); Blister, 14 x 1 tabletter (endos); Blister, 28 x 1 tabletter (endos); Blister, 30 x 1 tabletter (endos); Burk, 30 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 98 x 1 tabletter (endos)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
52019
Tillstånd datum:
2016-01-14

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Cinacalcet Teva 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Teva 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Teva 90 mg filmdragerade tabletter

cinakalcet

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Cinacalcet Teva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Teva

Hur du tar Cinacalcet Teva

Eventuella biverkningar

Hur Cinacalcet Teva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cinacalcet Teva är och vad det används för

Cinacalcet Teva används för att kontrollera nivåerna av parathormon (PTH), kalcium och fosfor i

kroppen. Det används för att behandla problem i det organ som heter bisköldkörteln. Bisköldkörteln

består av fyra små körtlar i halsen nära sköldkörteln och producerar parathormon (PTH).

Cinacalcet Teva används hos vuxna för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna patienter med allvarlig njursjukdom som

behöver dialys för att rena blodet från avfallsprodukter.

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med cancer i

bisköldkörteln.

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med primär

hyperparatyreoidism när körteln inte kan tas bort.

Cinacalcet Teva används hos barn från 3 år upp till 18 år för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver

dialys för att rena blodet från avfallsprodukter och vars sjukdom inte kan hållas under kontroll

med andra behandlingar.

Vid primär och sekundär hyperparatyreoidism tillverkas för mycket PTH av bisköldkörteln. ”Primär”

betyder att hyperparatyreoidismen inte orsakas av en annan sjukdom och ”sekundär” betyder att

hyperparatyreoidismen orsakas av en annan sjukdom, t.ex. njursjukdom. Både primär och sekundär

hyperparatyreoidism kan ge en minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och

frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma.

Cinakalcet som finns i Cinacalcet Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Teva

Ta inte Cinacalcet Teva

om du är allergisk mot cinakalcet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Ta inte Cinacalcet Teva

om du har låga kalciumnivåer i blodet. Läkaren kommer att göra kontroller

av kalciumhalterna i blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Cinacalcet Teva.

Innan du börjar ta Cinacalcet Teva ska du tala om för läkaren om du har eller någon gång har haft:

krampanfall

(attacker eller konvulsioner). Risken för krampanfall är större om du har haft

sådana tidigare

leverproblem

hjärtsvikt

Cinacalcet Teva sänker kalciumnivåerna i blodet. Livshotande händelser och död på grund av låga

kalciumnivåer (hypokalcemi) har rapporterats hos vuxna och barn som behandlats med Cinacalcet

Teva.

Tala om för läkaren om du upplever något av följande symtom, vilka kan vara tecken på låga

kalciumnivåer: spasmer, ryckningar eller kramper i musklerna, domningar eller stickningar i

fingrarna, tårna eller runt munnen, eller krampanfall, förvirring eller medvetandeförlust under tiden

som du behandlas med Cinacalcet Teva.

Låga kalciumhalter kan påverka hjärtrytmen. Tala om för läkaren om du drabbas av ovanligt snabba

eller bankande hjärtslag, om du har hjärtrytmproblem, eller om du använder läkemedel som man vet

kan orsaka hjärtrytmproblem, under tiden som du behandlas med Cinacalcet Teva.

Mer information finns i avsnitt 4.

Vid behandling med Cinacalcet Teva ska du tala om för läkaren:

om du börjar eller slutar röka, eftersom det kan påverka hur Cinacalcet Teva fungerar.

Barn och ungdomar

Barn under 18 år med cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism får inte ta Cinacalcet

Teva.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism ska läkaren kontrollera dina kalciumnivåer innan

du påbörjar behandlingen med Cinacalcet Teva samt regelbundet under behandlingen med Cinacalcet

Teva. Berätta för läkaren om du drabbas av något av de tecken på låga kalciumnivåer som beskrivs

ovan.

Det är viktigt att du tar Cinacalcet Teva-dosen i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och Cinacalcet Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, det gäller särskilt etelkalcetid eller andra läkemedel som sänker kalciumnivåerna i blodet.

Du ska inte använda Cinacalcet Teva tillsammans med etelkalcetid.

Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel.

Läkemedel som dessa kan påverka hur Cinacalcet Teva fungerar:

läkemedel som används för att behandla

hud-

svampinfektioner

(ketokonazol, itrakonazol

och vorikonazol)

läkemedel som används för att behandla

bakterieinfektioner

(telitromycin, rifampicin och

ciprofloxacin)

ett läkemedel som används för att behandla

hiv

-infektion och AIDS (ritonavir)

ett läkemedel som används för att behandla

depression

(fluvoxamin).

Cinacalcet Teva kan påverka hur läkemedel som följande fungerar:

mediciner som används för att behandla

depression

(amitriptylin, desipramin, nortriptylin och

klomipramin)

ett läkemedel som används för att lindra

hosta

(dextrometorfan)

mediciner som används för att behandla

förändringar av hjärtfrekvens

(flekainid och

propafenon)

en medicin som används för att behandla

högt blodtryck

(metoprolol).

Cinacalcet Teva med mat och dryck

Cinacalcet Teva ska tas i samband med eller strax efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Cinacalcet Teva har inte prövats på gravida kvinnor. Om du blir gravid kan din läkare välja att ändra

din medicinering eftersom Cinacalcet Teva kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om Cinacalcet Teva utsöndras i modersmjölk. Din läkare kommer att diskutera med

dig om du ska avbryta antingen amningen eller behandlingen med Cinacalcet Teva.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och krampanfall har rapporterats hos patienter som tar Cinacalcet Teva. Om du drabbas av

dessa biverkningar ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Cinacalcet Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Läkaren talar om för dig hur mycket Cinacalcet Teva du ska ta.

Cinacalcet Teva ska tas oralt, i samband med eller strax efter måltid. Tabletterna ska sväljas hela och

får inte tuggas, krossas eller delas.

För barn som behöver lägre doser än 30 mg eller som inte kan svälja tabletter finns andra

beredningsformer tillgängliga.

Din läkare kommer regelbundet att ta blodprov för att kontrollera din sjukdomsutveckling och

kommer vid behov att justera dosen.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Teva för vuxna är 30 mg (en tablett) en gång dagligen.

Vanlig startdos av Cinacalcet Teva för barn från 3 år upp till 18 år är högst 0,20 mg/kg/dag.

Om du behandlas för cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Teva för vuxna är 30 mg (en tablett) två gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Kontakta läkaren omedelbart om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Teva. Eventuella tecken på

överdosering är domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och krampanfall.

Om du har glömt att ta Cinacalcet Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Även om du glömt att ta en dos Cinacalcet Teva ska du ta nästa dos i vanlig ordning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta läkare omedelbart:

om du börjar känna av domningar eller stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och

krampanfall. Dessa kan vara tecken på att dina kalciumnivåer är för låga (hypokalcemi).

om du svullnar i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller svalget, vilka kan orsaka svälj- och

andningssvårigheter (angioödem).

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är ofta relativt lindriga och varar inte länge.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

yrsel

domningar och stickningar (parestesi)

förlust av (anorexi) eller nedsatt aptit

muskelsmärta (myalgi)

svaghet (asteni)

hudutslag

minskade testosteronnivåer

hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi)

allergiska reaktioner (överkänslighet)

huvudvärk

krampanfall (konvulsioner eller attacker)

lågt blodtryck (hypotension)

övre luftvägsinfektion

andningssvårigheter (dyspné)

hosta

matsmältningsbesvär (dyspepsi)

diarré

buksmärta, buksmärta – övre

förstoppning

muskelspasmer

ryggsmärta

låg kalciumnivå i blodet (hypokalcemi).

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

nässelutslag (urtikaria)

svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen, som kan orsaka svårigheter att svälja

eller andas (angioödem)

ovanligt snabba eller bankande hjärtslag, som kan bero på låga kalciumhalter i blodet (QT-

förlängning och ventrikulär arytmi, sekundär till hypokalcemi)

Efter intag av Cinacalcet Teva har ett mycket litet antal patienter med hjärtsvikt drabbats av förvärring

av sitt tillstånd och/eller lågt blodtryck (hypotension).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Cinacalcet Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Blisterförpackning

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Burk

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver ingen speciell förvaring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är cinakalcet. Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg, 60 mg eller

90 mg cinakalcet (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är:

pregelatiniserad majsstärkelse

mikrokristallin cellulosa

krospovidon

magnesiumstearat

kolloidal vattenfri kiseldioxid

Tabletterna är dragerade med:

Opadry grön (innehållande polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk, gul

järnoxid (E172), indigokarmin aluminiumlack (E132))

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cinacalcet Teva är en ljust grön till grön filmdragerad tablett. De är ovalformade och är märkta med

”C30”, ”C60” eller ”C90” på ena sidan och blanka på den andra sidan.

Cinacalcet Teva finns tillgänglig i blister med 30 mg, 60 mg eller 90 mg filmdragerade tabletter. Varje

blisterförpackning innehåller antingen 14, 28, 30, 84 eller 98 tabletter i en kartong.

Cinacalcet Teva finns också tillgänglig i endosblister med 30 mg, 60 mg eller 90 mg filmdragerade

tabletter. Varje blisterförpackning innehåller antingen 14, 28, 30, 84 eller 98 tabletter i en kartong.

Cinacalcet Teva finns tillgänglig i burkar med 30 mg, 60 mg eller 90 mg filmdragerade tabletter, i en

kartong. Varje burk innehåller 30 tabletter. Burkar finns tillgängliga med eller utan silica gel

torkmedel. Ät inte torkmedlet.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Tillverkare

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80

PL-31-546 Krakow

Polen

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3,

DE-89143 Blaubeuren

Tyskland

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

NL-2031 GA Haarlem

Nederländerna

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovica 25,

10000 Zagreb

Kroatien

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-06-29

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cinacalcet Teva 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Teva 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Teva 90 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 30 mg cinakalcet (som hydroklorid).

Varje tablett innehåller 60 mg cinakalcet (som hydroklorid).

Varje tablett innehåller 90 mg cinakalcet (som hydroklorid).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

30 mg tabletter: Ljust grön till grön, filmdragerad, ovalformad tablett (10 mm x 6 mm), märkt med

”C30” på ena sidan av tabletten och blank på den andra sidan.

60 mg tabletter: Ljust grön till grön, filmdragerad, ovalformad tablett (13 mm x 8 mm), märkt med

”C60” på ena sidan av tabletten och blank på den andra sidan.

90 mg tabletter: Ljust grön till grön, filmdragerad, ovalformad tablett (15 mm x 9 mm), märkt med

”C90” på ena sidan av tabletten och blank på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos vuxna patienter med avancerad

njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling.

Pediatrisk population

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad

njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka

standardbehandling inte ger adekvat kontroll av sekundär HPT (se avsnitt 4.4).

Cinacalcet Teva kan ingå i en behandlingsregim som inkluderar fosfatbindare och/eller vitamin D-

steroler, enligt patientens behov (se avsnitt 5.1).

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism hos vuxna

Reduktion av hyperkalcemi hos vuxna patienter med:

paratyreoideakarcinom

primär HPT för vilka paratyreoidektomi skulle vara indicerad baserat på serumkalciumnivåer

(definierade enligt relevanta behandlingsriktlinjer), men hos vilka paratyreoidektomi inte är

kliniskt lämplig eller är kontraindicerad.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (>65 år)

Rekommenderad startdos till vuxna är 30 mg en gång dagligen. Cinacalcet Teva bör upptitreras med

2‒4 veckors intervall till en maximal dos på 180 mg, given en gång dagligen, för att uppnå ett

målvärde för parathormon (PTH) mellan 150‒300 pg/ml (15,9‒31,8 pmol/l) hos dialyspatienter,

uppmätt som intakt PTH (iPTH). Prov för bestämning av PTH-nivåerna skall tas minst 12 timmar efter

dosering av Cinacalcet Teva. Aktuella behandlingsriktlinjer bör följas.

PTH-värdet bör mätas 1–4 veckor efter påbörjad behandling med Cinacalcet Teva samt efter

dosjustering. PTH-värdet bör även kontrolleras med cirka 1–3 månaders intervall under

underhållsbehandling. PTH-värdet kan mätas antingen som intakt PTH (iPTH) eller bio-intakt PTH

(biPTH) eftersom behandling med Cinacalcet Teva inte påverkar förhållandet mellan iPTH och

biPTH.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Korrigerat serumkalcium bör mätas och monitoreras, och ska ligga på eller över det nedre

normalgränsvärdet innan den första Cinacalcet Teva-dosen administreras (se avsnitt 4.4).

Normalområdet för serumkalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som används vid ditt

lokala laboratorium.

Vid dostitrering bör serumkalciumnivån kontrolleras regelbundet samt inom en vecka efter

behandlingsstart eller efter justering av Cinacalcet Teva-dosen. Efter att underhållsdosen fastställts bör

serumkalcium kontrolleras ungefär en gång per månad. I händelse av att serumkalciumnivån sjunker

under 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och/eller att symtom på hypokalcemi uppträder rekommenderas följande

åtgärder:

Korrigerat serumkalciumvärde eller

kliniska symtom på hypokalcemi

Rekommendationer

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l), eller förekomst av kliniska

symtom på hypokalcemi

Kalciuminnehållande fosfatbindare,

vitamin D-steroler och/eller justering av

kalciumkoncentrationen i dialysvätskan kan

användas för att öka serumkalcium på basis av

klinisk bedömning.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller ihållande symtom på

hypokalcemi trots försök att öka

serumkalcium

Reducera eller sätt ut behandling med Cinacalcet

Teva tillfälligt.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) eller ihållande

symtom på hypokalcemi och vitamin D inte

går att öka

Sätt ut behandling med Cinacalcet Teva tillfälligt tills

nivån av serumkalcium stiger till 8,0 mg/dl (2,0

mmol/l) och/eller symtomen på hypokalcemi har

försvunnit. Behandlingen ska återinsättas med nästa

lägre dosnivån av Cinacalcet Teva.

Pediatrisk population

Korrigerat serumkalcium ska ligga i den övre delen av, eller över, det ålderspecificerade

referensområdet innan den första dosen Cinacalcet Teva administreras och därefter monitoreras noga

(se avsnitt 4.4). Normalområdet för kalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som används

vid ditt lokala laboratorium samt barnets/patientens ålder.

Rekommenderad startdos till barn ≥ 3 år till < 18 år är ≤ 0,20 mg/kg en gång dagligen baserat på

patientens torrvikt (se tabell 1).

Dosen kan höjas för att nå önskat målvärdesområde för iPTH. Dosen kan höjas stegvis via tillgängliga

dosnivåer (se tabell 1) med minst 4 veckors mellanrum. Dosen kan höjas till en högsta dos på

2,5 mg/kg/dag men får inte överstiga en total dygnsdos på 180 mg.

Tabell 1. Daglig dos Cinacalcet Teva hos pediatriska patienter

Patientens torrvikt (kg)

Startdos (mg)

Tillgängliga sekventiella

dosnivåer (mg)

10 till < 12,5

1, 2,5, 5, 7,5, 10 och 15

≥ 12,5 till < 25

2,5, 5, 7,5, 10, 15 och 30

≥ 25 till < 36

5, 10, 15, 30 och 60

≥ 36 till < 50

5, 10, 15, 30, 60 och 90

≥ 50 till < 75

10, 15, 30, 60, 90 och 120

≥ 75

15, 30, 60, 90, 120 och 180

Dosjustering baserad på PTH-nivån

PTH-värdet bör mätas minst 12 timmar efter dosering med Cinacalcet Teva och iPTH bör mätas 1–4

veckor efter påbörjad behandling med Cinacalcet Teva samt efter dosjustering av Cinacalcet Teva.

Dosen ska justeras baserat på iPTH i enlighet med följande:

Om iPTH är < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) och ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska dosen av Cinacalcet

Teva sänkas till nästa lägre dosnivå.

Om iPTH < 100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska behandlingen med Cinacalcet Teva avbrytas. Den kan

återupptas vid nästa lägre dosnivå när iPTH är > 150 pg/ml (15,9 pmol/l). Om

behandlingsuppehållet har varat mer än 14 dagar ska behandlingen med Cinacalcet Teva

återupptas med rekommenderad startdos.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Serumkalcium bör kontrolleras inom en vecka efter behandlingsstart eller efter dosjustering av

Cinacalcet Teva.

När underhållsdosen har fastställts rekommenderas kontroll av serumkalciumnivån varje vecka.

Serumkalciumnivån hos pediatriska patienter ska hållas inom normalområdet. Om serumkalciumnivån

faller under normalområdet eller om det uppträder symtom på hypokalcemi ska lämplig dosjustering i

enlighet med tabell 2 nedan göras:

Tabell 2. Dosjustering hos pediatriska patienter ≥ 3 till < 18 år

Korrigerat serumkalciumvärde eller

kliniska symtom på hypokalcemi

Dosrekommendationer

Korrigerat serumkalciumvärde är vid

eller under den åldersspecificerade nedre

normalgränsen eller om symtom på

hypokalcemi uppträder, oavsett

kalciumnivån.

Avsluta behandlingen med Cinacalcet Teva.*

Ge kalciumtillskott, kalciuminnehållande

fosfatbindare och/eller vitamin D-steroler såsom det

är kliniskt motiverat.

Korrigerat totalserumkalcium är över

den åldersspecificerade nedre

normalgränsen, och

symtomen på hypokalcemi har gått

tillbaka.

Återuppta behandlingen med nästa lägre dosnivå. Om

behandlingsuppehållet har varat mer än 14 dagar ska

behandlingen med Cinacalcet Teva återupptas med

rekommenderad startdos.

Om patient fick den lägsta dosen (1 mg/dag) före

behandlingsuppehållet, ska behandlingen återupptas

med samma dos (1 mg/dag).

*Om doseringen har avslutats ska korrigerat serumkalcium mätas inom 5 till 7 dagar

Säkerhet och effekt av Cinacalcet Teva för barn yngre än 3 år för behandling av sekundär

hyperparatyreoidism har inte fastställts. Det finns inte tillräckligt med data.

Byte från etelkalcetid till cinakalcet

Byte från etelkalcetid till cinakalcet samt lämpligt tidsintervall mellan senaste dosen etelkalcetid och

första dosen cinakalcet har inte studerats hos patienter. För patienter för vilka etelkalcetid har satts ut

ska cinakalcet inte sättas in förrän minst tre efterföljande hemodialystillfällen har genomförts. Vid

denna tidpunkt ska serumkalcium mätas. Säkerställ att serumkalciumnivåerna ligger inom

normalområdet innan cinakalcet sätts in (se avsnitten 4.4 och 4.8).

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (>65 år)

Rekommenderad startdos Cinacalcet Teva till vuxna är 30 mg 2 gånger dagligen. Cinacalcet Teva-

dosen bör vid behov upptitreras stegvis med 2–4 veckors intervall med doser på 30 mg 2 gånger

dagligen, 60 mg 2 gånger dagligen, 90 mg 2 gånger dagligen respektive 90 mg 3 eller 4 gånger

dagligen tills serumkalciumnivån minskat till eller understiger den övre normalgränsen. I kliniska

prövningar var maxdosen 90 mg 4 gånger dagligen.

Serumkalcium bör kontrolleras inom en vecka efter behandlingsstart eller efter dosjustering av

Cinacalcet Teva. Efter att underhållsdosen fastställts bör serumkalcium kontrolleras med 2-3 månaders

intervall. Efter titrering av Cinacalcet Teva till maxdos, bör serumkalcium kontrolleras regelbundet.

Om en kliniskt relevant sänkning av serumkalciumnivån inte kan bibehållas, bör man överväga att

avbryta behandlingen med Cinacalcet Teva (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av cinakalcet för barn för behandling av paratyreoideakarcinom och primär

hyperparatyreoidism har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Nedsatt leverfunktion

Det krävs ingen förändring av startdosen. Cinacalcet Teva bör användas med försiktighet till patienter

med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion och behandlingen bör kontrolleras noggrant vid

dostitrering och fortsatt behandling (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt

Oral användning.

Tabletterna skall tas hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Det rekommenderas att Cinacalcet Teva tas tillsammans med mat eller strax efter en måltid, eftersom

studier har visat att biotillgängligheten för cinakalcet ökar om det tas tillsammans med mat (se

avsnitt 5.2).

För barn som behöver doser lägre än 30 mg eller som inte kan svälja tabletter finns andra

beredningsformer tillgängliga.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Hypokalcemi (se avsnitt 4.2 och 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Serumkalcium

Livshotande händelser och dödsfall associerade med hypokalcemi har rapporterats hos vuxna och

pediatriska patienter som behandlats med cinakalcet. Tecken på hypokalcemi omfattar bl.a.

parestesier, myalgi, krampanfall, tetani och konvulsioner. Sänkta kalciumhalter i serum kan också

förlänga QT-intervallet, vilket kan ge upphov till ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi. Fall

med QT-förlängning och ventrikulär arytmi har rapporterats hos patienter som behandlats med

cinakalcet (se avsnitt 4.8). Försiktighet rekommenderas för patienter med andra riskfaktorer för QT-

förlängning, såsom patienter med känt, medfött långt QT-syndrom eller patienter som får läkemedel

som man vet orsakar QT-förlängning.

Eftersom cinakalcet sänker kalciumnivån i serum bör patienterna övervakas noggrant med avseende på

tecken på hypokalcemi (se avsnitt 4.2). Serumkalcium bör kontrolleras inom 1 vecka efter

behandlingsstart eller efter dosjustering av Cinacalcet Teva.

Vuxna

Behandling med cinakalcet bör inte sättas in hos patienter vars serumkalcium (korrigerat för albumin)

understiger den nedre gränsen för normalområdet.

Hos dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och samtidig administrering med cinakalcet

hade cirka 30 % av patienterna minst ett serumkalciumvärde som understeg 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l).

Pediatrisk population

Cinakalcet får enbart sättas in för behandling av sekundär HPT hos barn ≥ 3 år med avancerad

njurinsufficiens (ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka standardbehandling inte ger adekvat

kontroll av sekundär HPT, och vars serumkalcium är i den övre delen av, eller över, det

ålderspecificerade referensområdet.

Kontrollera serumkalciumnivåerna (se avsnitt 4.2) och behandlingsföljsamhet noga under

behandlingen med cinakalcet. Sätt inte in cinakalcet eller öka inte dosen om icke-följsamhet kan

misstänkas.

Innan behandlingen med cinakalcet påbörjas och under behandlingen ska riskerna och nyttan med

behandlingen övervägas tillsammans med patientens förmåga att följa rekommendationerna att

övervaka och hantera risken för hypokalcemi.

Informera de pediatriska patienterna och/eller deras vårdgivare om vilka symtom som kan ses vid

hypokalcemi och om vikten av att följa rekommendationerna om serumkalciumkontroller, samt

dosering och administreringssätt.

Icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom

Cinakalcet är inte indicerat för icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom. Kliniska

studier har visat att icke-dialysbehandlade vuxna patienter med kronisk njursjukdom som får

cinakalcet löper ökad risk för hypokalcemi (serumkalciumnivåer <8,4 mg/dl (2,1 mmol/l)) jämfört

med dialysbehandlade patienter som får cinakalcet, vilket kan bero på lägre kalciumnivåer vid

baslinjen och/eller kvarstående njurfunktion.

Krampanfall

Fall av krampanfall har rapporterats hos patienter som behandlats med cinakalcet (se avsnitt 4.8).

Betydande sänkningar av serumkalciumvärdet sänker tröskelnivån för krampanfall.

Serumkalciumnivån ska därför övervakas noga hos patienter som får cinakalcet, i synnerhet hos

patienter med en anamnes av krampanfall.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Fall av hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos patienter med nedsatt hjärtfunktion. Ett

orsakssamband med cinakalcet kan inte uteslutas helt och effekten kan vara medierad av en sänkt

serumkalciumnivå (se avsnitt 4.8).

Samtidig administrering med andra läkemedel

Administrera Cinacalcet Teva med försiktighet till patienter som får något annat läkemedel som är

känt att sänka serumkalciumvärdet. Övervaka serumkalciumvärdet noga (se avsnitt 4.5).

Patienter som får Cinacalcet Teva ska inte ges etelkalcetid. Samtidig administrering kan leda till grav

hypokalcemi.

Allmänt

Om PTH-nivån kontinuerligt undertrycks till nivåer under cirka 1,5 ggr den övre gränsen för

normalvärdet enligt iPTH-testet kan adynamisk bensjukdom utvecklas. Om PTH-nivån understiger det

rekommenderade målområdet hos patienter som behandlas med Cinacalcet Teva bör doseringen av

Cinacalcet Teva och/eller vitamin D-steroler minskas eller behandlingen sättas ut.

Testosteronnivån

Testosteronnivån ligger ofta under normalområdet hos patienter med avancerad njurinsufficiens. I en

klinisk studie på dialysbehandlade vuxna patienter med ESRD minskade fritt testosteron med

medianvärdet 31,3 % i gruppen med patienter behandlade med cinakalcet och med 16,3 % i

patientgruppen som fick placebo, efter 6 månaders behandling. En öppen förlängning av denna studie

visade inga ytterligare sänkta koncentrationer av fritt respektive totalt testosteron hos cinakalcet-

behandlade patienter under en period om 3 år. Den kliniska betydelsen av den minskade

serumtestosteronnivån är okänd.

Nedsatt leverfunktion

På grund av risken för en 2- till 4-faldig ökning av plasmanivån av cinakalcet hos patienter med

måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-klassificering) bör Cinacalcet Teva användas

med försiktighet till dessa patienter och behandlingen bör noga övervakas (se avsnitt 4.2 och 5.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel som sänker serumkalciumvärdet

Samtidig administrering av andra läkemedel som sänker serumkalciumnivån och Cinacalcet Teva kan

leda till ökad risk för hypokalcemi (se avsnitt 4.4). Patienter som får Cinacalcet Teva får inte ges

etelkalcetid (se avsnitt 4.4).

Effekten av andra läkemedel på cinakalcet

Cinakalcet metaboliseras delvis av enzymet CYP3A4. Samtidig administrering av 200 mg 2 gånger

dagligen av den potenta CYP3A4-hämmaren ketokonazol gav en cirka 2-faldig ökning av

cinakalcetnivån. Cinacalcet Teva-dosen kan behöva justeras om en patient som står på Cinacalcet

Teva påbörjar eller avslutar behandling med en potent hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol,

telitromycin, vorikonazol, ritonavir) eller inducerare (t.ex. rifampicin) av detta enzym (se avsnitt 4.4).

In vitro

-data visar att cinakalcet delvis metaboliseras av CYP1A2. Rökning inducerar CYP1A2 och

clearance av cinakalcet var 36–38 % högre hos rökare jämfört med icke-rökare. Effekten av CYP1A2-

hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) på plasmanivåerna av cinakalcet har inte studerats.

Dosjustering kan vara nödvändig om en patient börjar eller slutar röka eller om samtidig behandling

med potenta CYP1A2-hämmare påbörjas eller avbryts.

Kalciumkarbonat

Samtidig administrering av kalciumkarbonat (engångsdos på 1 500 mg) påverkade inte

farmakokinetiken för cinakalcet.

Sevelamer

Samtidig administrering av sevelamer (2 400 mg 3 gånger dagligen) påverkade inte farmakokinetiken

för cinakalcet.

Pantoprazol

Samtidig administrering av pantoprazol (80 mg 1 gång dagligen) påverkade inte farmakokinetiken för

cinakalcet.

Effekten av cinakalcet på andra läkemedel

Läkemedel som metaboliseras av enzymet P450 2D6 (CYP2D6): Cinakalcet är en potent CYP2D6-

hämmare. Dosen av samtidigt administrerade läkemedel kan behöva justeras om Cinacalcet Teva ges

samtidigt med individuellt titrerade läkemedel med snävt terapeutiskt fönster som huvudsakligen

metaboliseras av CYP2D6 (t.ex. flekainid, propafenon, metoprolol, desipramin, nortriptylin,

klomipramin).

Desipramin

Samtidig administrering av 90 mg cinakalcet en gång dagligen och 50 mg desipramin, ett tricykliskt

antidepressivt medel som primärt metaboliseras av CYP2D6, ökade signifikant exponeringen för

desipramin med cirka 3,6 gånger (90 % KI 3,0; 4,4) hos CYP2D6-extensiva metaboliserare.

Dextrometorfan

Multipla doser med 50 mg cinakalcet ökade AUC för 30 mg dextrometorfan

(metaboliseras framför allt av CYP2D6) 11 gånger hos CYP2D6-extensiva metaboliserare.

Warfarin

Upprepade orala doser av cinakalcet påverkade inte warfarins farmakokinetik eller farmakodynamik

(genom bestämning av protrombintid och koagulationsfaktor VII).

Avsaknaden av effekt av cinakalcet på farmakokinetiken för R- och S-warfarin samt avsaknaden av

autoinduktion vid upprepade doser till patienter visar att cinakalcet inte inducerar CYP3A4, CYP1A2

eller CYP2C9 hos människa.

Midazolam

Samtidig administrering av cinakalcet (90 mg) och oralt administrerat midazolam (2 mg), ett

CYP3A4- och CYP3A5-substrat, förändrade inte farmakokinetiken för midazolam. Dessa data talar

för att cinakalcet inte bör påverka farmakokinetiken för de läkemedelsgrupper som metaboliseras av

CYP3A4 och CYP3A5, t.ex. vissa immunsuppressiva medel, däribland cyklosporin och takrolimus.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kliniska data angående behandling med cinakalcet saknas från gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte

på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, förlossning eller utveckling efter födsel. Ingen

embryo-/fostertoxicitet noterades vid studier av dräktiga råttor och kaniner med undantag för nedsatt

fostervikt hos råttor vid doser som förknippas med maternell toxicitet (se avsnitt 5.3). Cinacalcet Teva

skall enbart användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för

fostret.

Amning

Det är okänt om cinakalcet utsöndras i modersmjölk. Cinakalcet utsöndras i mjölk från lakterande

råttor med en hög mjölk/plasmakvot. Efter en noggrann bedömning av nytta/risk ska ett beslut fattas

att antingen avbryta amning eller avstå från behandling med Cinacalcet Teva.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om cinakalcets effekt på fertiliteten. I djurstudier sågs inga effekter på

fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Cinacalcet Teva kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, då

yrsel och krampanfall har rapporterats hos patienter som använder detta läkemedel (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Sekundär hyperparatyreoidism, paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Baserat på tillgängliga data från patienter som fått cinakalcet i placebokontrollerade studier och

enarmade studier var de vanligaste rapporterade biverkningarna illamående och kräkning. Illamående

och kräkning var av mild till måttlig svårighetsgrad och övergående hos de flesta patienterna.

Utsättning av behandlingen till följd av biverkningar berodde främst på illamående och kräkning.

Biverkningar i tabellform

Biverkningar med åtminstone ett möjligt samband med cinakalcetbehandling ansågs föreligga i

placebokontrollerade studier och enarmade studier baserat på bästa bevisbedömning av orsakssamband

listas nedan med användning av följande konvention: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100,

<1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta

(<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).

Incidensen av biverkningar från kontrollerade kliniska studier och erfarenhet efter godkännandet för

försäljning är:

MedDRA organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Vanliga

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Minskad aptit

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Krampanfall

Yrsel

Parestesi

Huvudvärk

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Förvärrad hjärtsvikt

QT-förlängning och

ventrikulära arytmier sekundära

till hypokalcemi

Blodkärl

Vanliga

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Övre luftvägsinfektion

Dyspné

Hosta

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Kräkning

Vanliga

Dyspepsi

Diarré

Buksmärta

Buksmärta - övre

Förstoppning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudutslag

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Myalgi

Muskelspasmer

Ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

conditions

Vanliga

Asteni

Undersökningar

Vanliga

Hypokalcemi

Hyperkalemi

Sänkta testosteronnivåer

†se avsnitt 4.4

*se avsnitt ”Beskrivning av valda biverkningar”

Beskrivning av valda biverkningar

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner, inklusive angioödem och urtikaria, har identifierats under användning efter

marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna för de enskilda föredragna termerna, inklusive angioödem

och urtikaria, kan inte beräknas från tillgängliga data.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Efter marknadsföring av cinakalcet har det förekommit rapporter om idiosynkrastiska fall av

hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos cinakalcetbehandlade patienter med nedsatt

hjärtfunktion. Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

QT-förlängning och ventrikulära arytmier sekundära till hypokalcemi

QT-förlängning av ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi har identifierats under användning

efter marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna kan inte beräknas från tillgängliga data (se

avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerheten av cinakalcet för behandling av sekundär HPT hos barn med avancerad njurinsufficiens

(ESRD) i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier och en enarmad

studie (se avsnitt 5.1). Bland de pediatriska patienterna som exponerats för cinakalcet i kliniska studier

har totalt 19 patienter (24,1 %; 64,5 per 100 patientår) drabbats av minst en hypokalcemirelaterad

biverkning. I en klinisk prövning hos en pediatrisk patient med svår hypokalcemi rapporterades ett fall

med dödlig utgång (se avsnitt 4.4).

Cinakalcet ska enbart användas till pediatriska patienter om den potentiella nyttan överväger den

potentiella risken.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Doser som har titrerats upp till 300 mg en gång dagligen har administrerats till dialysbehandlade

vuxna patienter utan att ge biverkningar. En enskild dos på 3,9 mg/kg ordinerades till en pediatrisk

patient som fick dialys i en klinisk studie, vilket gav upphov till lindrig magsmärta, illamående och

kräkningar.

Överdosering av Cinacalcet Teva kan leda till hypokalcemi. I händelse av överdosering bör patienten

övervakas för tecken och symtom på hypokalcemi och ges symtomatisk och stödjande behandling. På

grund av cinakalcets höga proteinbindningsgrad är hemodialys ingen effektiv behandlingsmetod vid

överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: medel som reglerar kalciumomsättningen, anti-paratyreoideamedel,

ATC-kod: H05BX01.

Verkningsmekanism

Sekretionen av PTH regleras främst av kalciumavkännande receptorer på ytan av paratyreoideas

huvudceller. Cinakalcet är ett calcimimetikum som direkt sänker PTH-nivån genom att öka de

kalciumavkännande receptorernas känslighet för extracellulärt kalcium. Den minskade frisättningen av

PTH är förenad med en samtidig sänkning av serumkalciumnivån.

Nedgången i PTH-nivån är avhängig av cinakalcetkoncentrationen.

När steady-state har uppnåtts är serumkalciumkoncentrationen konstant under hela

doseringsintervallet.

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Tre sexmånaders dubbelblinda placebokontrollerade kliniska studier har utförts på dialysbehandlade

patienter med ESRD och obehandlad sekundär HPT (n = 1 136). Demografiska förhållanden och

karakteristika vid baslinjen var representativa för en dialysbehandlad patientpopulation med sekundär

HPT. Medelkoncentrationen av iPTH vid baslinjen i de 3 studierna var 733 och 683 pg/ml (77,8 och

72,4 pmol/l) i cinakalcet- respektive placebogrupperna. Vid studiens början behandlades 66 % av

patienterna med vitamin D-steroler och >90 % med fosfatbindare. Signifikant minskning av iPTH,

serumkalcium-fosfatproduktent (Ca x P), kalcium- och fosfatnivån iakttogs hos cinakalcetbehandlade

jämfört med placebobehandlade patienter på standardbehandling. Jämförbara resultat erhölls i samtliga

3 studier. I var och en av studierna uppnåddes det primära effektmåttet (andelen patienter med iPTH

≤250 pg/ml (≤26,5 pmol/l)) hos 41 %, 46 % respektive 35 % av de cinakalcetbehandlade patienterna,

jämfört med 4 %, 7 % respektive 6 % av de placebobehandlade patienterna. Hos ungefär 60 % av de

cinakalcetbehandlade patienterna erhölls en nedgång i iPTH-nivån på

30 %. Denna effekt var

jämförbar över hela det spektrum av iPTH-värden som förelåg vid baslinjen. Den genomsnittliga

nedgången i serum-Ca x P, kalcium och fosfor var 14 %, 7 % respektive 8 %.

Nedgången i iPTH och Ca x P kvarstod under en behandlingsperiod på upp till 12 månader. Med

cinakalcet sågs en minskning av iPTH och Ca x P, kalcium- och fosfatnivån oavsett iPTH och Ca x P

vid baslinjen, dialysmetod (PD eller HD), dialysens duration och eventuell behandling med vitamin D-

steroler.

Nedgången i PTH var förenad med icke-signifikant minskning av markörer för benmetabolism

(benspecifikt alkaliskt fosfatas, N-telopeptid, benomsättning och benfibros). Vid post-hoc-analyser av

poolade data från 6 och 12 månaders kliniska studier uppvisade Kaplan-Meier-skattning av

benfrakturer och paratyreoidektomi lägre värden i cinakalcetgruppen än i kontrollgruppen.

Hos icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och sekundär HPT har data från

undersökande studier visat att cinakalcet minskade PTH-nivåerna i motsvarande grad som hos

dialysbehandlade patienter med ESRD och sekundär HPT. Effekt, säkerhet, optimal dos och

behandlingsmål har dock inte fastställts vid behandling av predialytiska patienter med njursvikt. Dessa

studier visar att icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom som får cinakalcet löper

ökad risk för hypokalcemi jämfört med dialysbehandlade patienter med ESRD som får cinakalcet.

Detta kan bero på lägre kalciumnivåer vid baslinjen och/eller kvarstående njurfunktion.

EVOLVE (EValuation Of Cinakalcet Therapy to Lower CardioVascular Events) var en randomiserad,

dubbelblind klinisk studie som utvärderade cinakalcet kontra placebo med avseende på minskning av

risken för alla dödsorsaker och kardiovaskulära händelser hos 3 883 patienter med sekundär HPT och

kronisk njursjukdom som får dialys. Studien uppfyllde inte sitt primära mål att visa en minskning av

risken för alla dödsorsaker eller kardiovaskulära händelser inklusive hjärtinfarkt, sjukhusinläggning

för instabil angina, hjärtsvikt eller perifer vaskulär händelse (HR 0,93; 95 % KI: 0,85; 1,02;

p = 0,112). Efter justering för karakteristika vid baslinjen i en sekundär analys var HR för det primära

sammansatta effektmåttet 0,88; 95 % KI: 0,79; 0,97.

Pediatrisk population

Effekt och säkerhet av cinakalcet för behandling av sekundär HPT hos pediatriska patienter med

ESRD i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier och en enarmad

studie.

Studie 1 var en dubbelblind, placebokontrollerad studie i vilken 43 patienter mellan 6 år och < 18 år

randomiserades till att få antingen cinakalcet (n = 22) eller placebo (n = 21). Studien bestod av en

24 veckor lång dostitreringsperiod följt av en 6 veckor lång effektutvärderingsfas och en 30 veckor

lång öppen förlängning. Medelåldern vid baslinjen var 13 (intervall 6 till 18) år. Majoriteten av

patienterna (91 %) använde vitamin D-steroler vid baslinjen. Den genomsnittliga (SD) iPTH-

koncentrationen vid baslinjen var 757,1 (440,1) pg/ml för cinakalcetgruppen och 795,8 (537,9) pg/ml

för placebogruppen. Den genomsnittliga (SD) korrigerade totalserumkalciumkoncentrationen vid

baslinjen var 9,9 (0,5) mg/dl för cinakalcetgruppen och 9,9 (0,6) mg/dl för placebogruppen.

Genomsnittlig högsta dygnsdos av cinakalcet var 1,0 mg/kg/dygn.

Procentuella andelen patienter som uppnådde det primära effektmåttet (≥ 30 % minskning från

baslinjen i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen, vecka 25 till 30) var 55 % i

cinakalcetgruppen och 19,0 % i placebogruppen (p = 0,02). Den genomsnittliga serumkalciumnivån

under effektutvärderingsfasen var inom normalområdet för gruppen som behandlades med cinakalcet.

Studien avslutades i förtid på grund av ett dödsfall relaterat till svår hypokalcemi i cinakalcetgruppen

(se avsnitt 4.8).

Studie 2 var en öppen studie där 55 patienter mellan 6 och < 18 år (medelålder 13 år) randomiserades

till att få antingen cinakalcet utöver standardbehandling (n = 27) eller enbart standardbehandling

(n = 28). Majoriteten av patienterna (75 %) använde vitamin D-steroler vid baslinjen. Den

genomsnittliga (SD) iPTH-koncentrationen vid baslinjen var 946 (635) pg/ml för gruppen som fick

cinakalcet plus standardbehandling och 1 228 (732) pg/ml för gruppen som fick enbart

standardbehandling. Den genomsnittliga (SD) korrigerade totalserumkalciumkoncentrationen vid

baslinjen var 9,8 (0,6) mg/dl för gruppen som fick cinakalcet plus standardbehandling och

9,8 (0,6) mg/dl för gruppen som fick enbart standardbehandling. 25 patienter fick minst en dos

cinakalcet och den genomsnittliga högsta dygnsdosen cinakalcet var 0,55 mg/kg/dygn. Studien

uppnådde inte det primära effektmåttet (≥ 30 % minskning från baslinjen i genomsnittlig plasma-iPTH

under effektutvärderingsfasen, vecka 17 till 20). En ≥ 30 % minskning från baslinjen i genomsnittlig

plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen uppnåddes hos 22 % av patienterna som fick cinakalcet

plus standardbehandling och hos 32 % av patienterna som enbart fick standardbehandling.

Studie 3 var en 26 veckor lång, öppen, enarmad säkerhetsstudie med patienter mellan 8 månader och

< 6 år (medelålder 3 år). Patienterna som samtidigt medicinerades med läkemedel som är kända att

förlänga det korrigerade QT-intervallet fick ej delta i studien. Den genomsnittliga torrvikten vid

baslinjen var 12 kg. Startdosen av cinakalcet var 0,20 mg/kg. Majoriteten av patienterna (89 %)

använde vitamin D-steroler vid baslinjen.

Sjutton patienter fick minst en dos cinakalcet och 11 fullföljde minst 12 veckors behandling. Ingen av

dem hade korrigerat serumkalcium < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) för åldrarna 2‒5 år. iPTH-

koncentrationerna från baslinjen var reducerade med ≥ 30 % hos 71 % (12 av 17) av patienterna i

studien.

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

I en studie behandlades 46 vuxna patienter (29 med paratyreoideakarcinom och 17 med primär HPT

och svår hyperkalcemi, med misslyckad eller kontraindicerad paratyreoidektomi) med cinakalcet i

upp till 3 år (i genomsnitt 328 dagar för patienter med paratyreoideakarcinom och i genomsnitt

347 dagar för patienter med primär HPT). Den administrerade dosen cinakalcet varierade från 30 mg

2 gånger dagligen till 90 mg 4 gånger dagligen. Det primära effektmåttet för studien var en

minskning av serumkalcium på ≥1 mg/dl (≥0,25 mmol/l). Hos patienter med paratyreoideakarcinom

minskade de genomsnittliga serumkalciumnivåerna från 14,1 mg/dl till 12,4 mg/dl (3,5 mmol/l till

3,1 mmol/l), medan serumkalciumnivåerna hos patienter med primär HPT minskade från 12,7 mg/dl

till 10,4 mg/dl (3,2 mmol/l till 2,6 mmol/l). Hos 18 av 29 patienter (62 %) med

paratyreoideakarcinom och 15 av 17 patienter (88 %) med primär HPT minskade serumkalciumnivån

≥1 mg/dl (≥0,25 mmol/l).

I en 28 veckor lång, placebokontrollerad studie inkluderades 67 vuxna patienter med primär HPT som

baserat på korrigerad kalciumnivå i totalserum uppfyllde kriterierna för paratyreoidektomi

(>11,3 mg/dl (2,82 mmol/l) men ≤12,5 mg/dl (3,12 mmol/l), men som inte kunde genomgå ett sådant

ingrepp. Cinakalcet sattes in vid en dos på 30 mg 2 gånger dagligen och titrerades för att upprätthålla

den korrigerade kalciumkoncentrationen i totalserum inom de normala gränsvärdena. En signifikant

högre procentandel av de cinakalcetbehandlade patienterna nådde korrigerade kalciumkoncentrationer

i totalserum ≤10,3 mg/dl (2,57 mmol/l) och en minskning från baslinjen på ≥1 mg/dl (0,25 mmol/l) av

de korrigerade genomsnittliga kalciumkoncentrationerna i totalserum jämfört med placebobehandlade

patienter (75,8 % mot 0 % respektive 84,8 % mot 5,9 %).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Vid oral tillförsel av cinakalcet uppnås en maximal plasmakoncentration av cinakalcet efter cirka 2–

6 timmar. Den absoluta biotillgängligheten för cinakalcet hos fastande patienter har uppskattats vara

ungefär 20–25 %, baserat på jämförelser mellan studier. Intag av cinakalcet i samband med måltid

ökar biotillgängligheten för cinakalcet med cirka 50–80 %. Ökningen i plasmakoncentrationen av

cinakalcet är likartad, oberoende av måltidens fetthalt.

Vid doser över 200 mg mättades absorptionen, troligen på grund av låg löslighet.

Distribution

Distributionsvolymen är stor (cirka 1 000 liter) vilket tyder på omfattande distribution. Cinakalcet är

till cirka 97 % bundet till plasmaproteiner och distribueras i obetydlig utsträckning till röda

blodkroppar.

Efter absorption sjunker cinakalcetkoncentrationen bifasiskt med en initial halveringstid på cirka

6 timmar och en terminal halveringstid på 30–40 timmar. Läkemedlets steady-state-nivå uppnås inom

7 dygn med minimal ackumulation. Farmakokinetiken för cinakalcet förändras inte över tid.

Metabolism

Cinakalcet metaboliseras av ett flertal enzymer, huvudsakligen CYP3A4 och CYP1A2 (det är ej

kliniskt klarlagt i vilken utsträckning CYP1A2 bidrar). De huvudsakliga cirkulerande metaboliterna är

inaktiva.

På basis av

in vitro

-data är cinakalcet en potent hämmare av CYP2D6, men hämmar varken andra

CYP-enzymer, däribland CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4, eller inducerar

CYP1A2, CYP2C19 och CYP3A4, vid kliniskt uppnådda koncentrationer.

Eliminering

Efter administrering av en radiomärkt dos på 75 mg till friska försökspersoner metaboliserades

cinakalcet snabbt och i stor utsträckning genom oxidering med efterföljande konjugering.

Radioaktiviteten eliminerades huvudsakligen genom utsöndring av metaboliter via njurarna. Cirka

80 % av dosen återfanns i urinen och 15 % i avföringen.

Linjäritet/icke-linjäritet

AUC och C

för cinakalcet ökar i princip linjärt med dosen inom doseringsområdet 30‒180 mg en

gång dagligen.

Farmakokinetiska/farmakodynamiska förhållanden

Inom kort efter dosering börjar PTH sjunka till ett nadir vid cirka 2–6 timmar efter dosering, vilket

motsvarar C

för cinakalcet. Därefter börjar cinakalcetnivån sjunka och PTH-nivån öka till

12 timmar efter dosering. Därefter undertrycks PTH ungefär i samma grad till slutet av

doseringsintervallet en gång dagligen. I kliniska prövningar med cinakalcet mättes PTH-nivåerna i

slutet av doseringsintervallet.

Äldre:

det förekommer inga kliniskt relevanta åldersrelaterade skillnader i farmakokinetiken för

cinakalcet.

Njursvikt:

den farmakokinetiska profilen för cinakalcet hos patienter med lindrig, måttlig respektive

grav njursvikt samt patienter som behandlas med hemodialys eller peritonealdialys är jämförbar med

profilen hos friska försökspersoner.

Leverinsufficiens:

lindrigt nedsatt leverfunktion hade ingen påtaglig effekt på farmakokinetiken för

cinakalcet. Jämfört med personer med normal leverfunktion var det genomsnittliga AUC-värdet för

cinakalcet cirka 2 gånger högre hos patienter med måttlig leverinsufficiens och cirka 4 gånger högre

hos patienter med grav leverinsufficiens. Den genomsnittliga halveringstiden för cinakalcet förlängs

med 33 % och 70 % hos patienter med måttlig, respektive grav leverinsufficiens. Proteinbindningen av

cinakalcet påverkas inte av nedsatt leverfunktion. Eftersom dosen titreras för varje patient på basis av

säkerhets- och effektparametrar krävs ingen ytterligare dosjustering hos patienter med

leverinsufficiens (se avsnitt 4.2 och 4.4)

Kön:

clearance av cinakalcet kan vara lägre hos kvinnor än män. Eftersom dosen titreras för varje

patient är ingen ytterligare könsbaserad dosjustering nödvändig.

Pediatrisk population:

farmakokinetiken för cinakalcet har studerats hos pediatriska patienter (3 till 17

år) med ESRD i dialysbehandling. Efter en enkeldos och upprepade orala doser en gång dagligen av

cinakalcet, var plasmakoncentrationerna av cinakalcet (värden för C

och AUC efter normalisering

efter dos och vikt) ungefär desamma som de som observerades hos vuxna patienter.

En farmakokinetisk populationsanalys utfördes för att utvärdera effekten av demografiska

karakteristika. I denna analys hade varken ålder, kön, etnicitet, kroppsyta eller kroppsvikt någon

signifikant effekt på cinakalcets farmakokinetik.

Rökning

: clearance av cinakalcet är högre hos rökare än icke-rökare. Det beror troligen på induktion

av CYP1A2-medierad metabolism. Om en patient slutar eller börjar röka, kan plasmanivåerna av

cinakalcet förändras och dosjustering vara nödvändig.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Cinakalcet har ej visat sig ha teratogena effekter hos kanin vid doser på 0,4 gånger maxdosen för

människa vid sekundär HPT (180 mg/dygn) på basis av AUC. Den icke-teratogena dosen hos råtta var

4,4 gånger maxdosen vid sekundär HPT på basis av AUC. Inga effekter på fertiliteten har iakttagits

hos hane eller hona vid exponering för upp till 4 gånger humandosen på 180 mg/dygn

(säkerhetsmarginalen i den begränsade patientpopulation som tillförts en maximal klinisk dos på

360 mg/dygn motsvarar ungefär hälften av ovanstående dosering).

Hos dräktiga råttor iakttogs en mindre nedgång i kroppsvikt och födointag vid den högsta doseringen.

Lägre fostervikt iakttogs hos råtta vid doser som framkallade grav hypokalcemi hos det dräktiga

djuret. Cinakalcet har visat sig passera placentabarriären hos kanin.

Cinakalcet har ej visat sig ha genotoxiska eller karcinogena effekter. Säkerhetsmarginalerna i

toxikologiska studier är små pga. den dosbegränsande hypokalcemi som iakttagits i djurförsök.

Katarakt och linsgrumlingar har observerats vid toxicitets- och karcinogenicitetsstudier med upprepad

dosering på gnagare men inte på hundar och apor eller vid kliniska studier där bildandet av katarakt

kontrollerats. Det är känt att katarakt uppträder hos gnagare som en följd av hypokalcemi.

in vitro

-studier var IC

-värdena för serotonintransportör och K

-kanaler 7 respektive 12 gånger

högre än EC

-värdet för den kalciumavkännande receptorn vid likadana försöksbetingelser. Den

kliniska relevansen är okänd, men möjligheten att cinakalcet påverkar dessa sekundära mål kan inte

helt uteslutas.

I toxicitetsstudier på unghundar observerades tremor sekundär till minskat serumkalcium, kräkningar,

minskad kroppsvikt och minskad kroppsviktsökning, minskad massa av röda blodkroppar, mindre

sänkningar i skelettdensitometriparametrar, reversibel vidgning av rörbenens tillväxtplattor samt

histologiska lymfoida förändringar (begränsade till brösthålan och som tillskrivs kroniska kräkningar).

Samtliga effekter observerades vid systemisk exponering, på AUC-basis, som ungefär motsvarar

exponering hos patienter som får den maximala dosen mot sekundär HPT.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Pregelatiniserad stärkelse (majs)

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon (typ B)

Magnesiumstearat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Tablettdragering

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Makrogol 3350

Talk

Gul järnoxid (E172)

Indigokarmin aluminiumlack (E132)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister

PVC/ACLAR/PVC-aluminiumblister innehållande 14, 14x1, 28, 28x1, 30, 30x1, 84, 84x1, 98,

98x1 tabletter per kartong.

PVC/ACLAR/PVdC/PVC-aluminiumblister innehållande 14, 14x1, 28, 28x1, 30, 30x1, 84, 84x1, 98,

98x1 tabletter per kartong.

Burkar

Vit burk av HDPE (High Density Polyethylene) med barnskyddande skruvlock av polypropen med

säkerhetsförsegling.

Vit burk av HDPE (High Density Polyethylene) innehållande en vit HDPE kiselgel

torkmedelsbehållare med barnskyddande skruvlock av polypropen med säkerhetsförsegling.

Varje burk innehåller 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30mg MTnr 52019

60mg MTnr 52020

90mg MTnr 52021

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-01-14

Datum för den senaste förnyelsen: 2020-12-15

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-06-29

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen