Cinacalcet Glenmark 60 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

25-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

25-02-2020

Aktiva substanser:
cinakalcethydroklorid
Tillgänglig från:
Glenmark Arzneimittel GmbH
ATC-kod:
H05BX01
INN (International namn):
cinakalcethydroklorid
Dos:
60 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
cinakalcethydroklorid 66,13 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 x 1 tabletter; Blister, 28 x 1 tabletter; Blister, 84 x 1 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 84 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56238
Tillstånd datum:
2018-05-16

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Cinacalcet Glenmark

30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Glenmark

60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Glenmark

90 mg filmdragerade tabletter

cinakalcet

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Cinacalcet Glenmark är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Glenmark

Hur du tar Cinacalcet Glenmark

Eventuella biverkningar

Hur Cinacalcet Glenmark ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cinacalcet Glenmark är och vad det används för

Cinacalcet Glenmark används för att kontrollera nivåerna av parathormon (PTH), kalcium och fosfor i

kroppen. Det används för att behandla problem i det organ som heter bisköldkörteln. Bisköldkörteln

består av fyra små körtlar i halsen nära sköldkörteln och producerar parathormon (PTH).

Cinacalcet Glenmark används för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver dialys

för att rena blodet från avfallsprodukter.

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos patienter med cancer i bisköldkörteln.

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos patienter med primär hyperparatyreoidism

när körteln inte kan tas bort.

Cinacalcet Glenmark används hos barn från 3 år upp till 18 år för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver dialys

för att rena blodet från avfallsprodukter och vars sjukdom inte kan hållas under kontroll med andra

behandlingar.

Vid primär och sekundär hyperparatyreoidism tillverkas för mycket PTH av bisköldkörteln. ”Primär”

betyder att hyperparatyreoidismen inte orsakas av en annan sjukdom och ”sekundär” betyder att

hyperparatyreoidismen orsakas av en annan sjukdom, t.ex. njursjukdom. Både primär och sekundär

hyperparatyreoidism kan ge en minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och

frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma.

Cinakalcet som finns i Cinacalcet Glenmark kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Glenmark

Ta inte Cinacalcet Glenmark:

om du är allergisk mot cinakalcet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har låga kalciumnivåer i blodet. Läkaren kommer att göra kontroller av kalciumhalterna i

blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Cinacalcet Glenmark.

Innan du börjar ta Cinacalcet Glenmark ska du tala om för läkaren om du har eller någon gång har

haft:

krampanfall

(attacker eller konvulsioner). Risken för krampanfall är större om du har haft sådana

tidigare;

leverproblem

hjärtsvikt

Cinacalcet Glenmark sänker kalciumnivåerna i blodet. Livshotande händelser och död på grund av

låga kalciumnivåer (hypokalcemi) har rapporterats hos vuxna och barn som behandlats med

Cinacalcet Glenmark.

Tala om för läkaren om du upplever något av följande symtom, vilka kan vara tecken på låga

kalciumnivåer: spasmer, ryckningar eller kramper i musklerna, domningar eller stickningar i

fingrarna, tårna eller runt munnen, eller krampanfall, förvirring eller medvetandeförlust under tiden

som du behandlas med Cinacalcet Glenmark.

Låga kalciumhalter kan påverka hjärtrytmen. Tala om för läkaren om du drabbas av ovanligt snabba

eller bankande hjärtslag, om du har hjärtrytmproblem, eller om du använder läkemedel som man vet

kan orsaka hjärtrytmproblem, under tiden som du behandlas med Cinacalcet Glenmark.

Mer information finns i avsnitt 4.

Vid behandling med Cinacalcet Glenmark ska du tala om för läkaren:

om du börjar eller slutar röka, eftersom det kan påverka hur Cinacalcet Glenmark fungerar.

Barn och ungdomar

Barn under 18 år med cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism får inte ta Cinacalcet

Glenmark.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism ska läkaren kontrollera dina kalciumnivåer innan

du påbörjar behandlingen med Cinacalcet Glenmark samt regelbundet under behandlingen med

Cinacalcet Glenmark. Berätta för läkaren om du drabbas av något av de tecken på låga kalciumnivåer

som beskrivs ovan.

Det är viktigt att du tar Cinacalcet Glenmark-dosen i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och Cinacalcet Glenmark

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, det gäller särskilt etelkalcetid eller andra läkemedel som sänker kalciumnivåerna i blodet.

Du ska inte använda Cinacalcet Glenmark tillsammans med etelkalcetid.

Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel.

Läkemedel som dessa kan påverka hur Cinacalcet Glenmark fungerar:

mediciner som används för att behandla

hud-

svampinfektioner

(ketokonazol, itrakonazol

och vorikonazol);

läkemedel som används för att behandla

bakterieinfektioner

(telitromycin, rifampicin och

ciprofloxacin);

ett läkemedel som används för att behandla

HIV

-infektioner och AIDS (ritonavir);

ett läkemedel som används för att behandla

depression

(fluvoxamin).

Cinacalcet Glenmark kan påverka hur läkemedel som följande fungerar:

mediciner som används för att behandla

depression

(amitriptylin, desipramin, nortriptylin och

klomipramin)

ett läkemedel som används för att lindra

hosta

(dextrometorfan)

mediciner som används för att behandla

förändringar av hjärtfrekvens

(flekainid och

propafenon)

en medicin som används för att behandla

högt blodtryck

(metoprolol).

Cinacalcet Glenmark med mat och dryck

Cinacalcet Glenmark ska tas i samband med eller strax efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Cinacalcet Glenmark har inte prövats på gravida kvinnor. Om du blir gravid kan din läkare välja att

ändra din medicinering eftersom Cinacalcet Glenmark kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om Cinacalcet Glenmark utsöndras i modersmjölk. Din läkare kommer att diskutera

med dig om du ska avbryta antingen amningen eller behandlingen med Cinacalcet Glenmark.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och krampanfall har rapporterats hos patienter som tar Cinacalcet Glenmark. Om du drabbas av

dessa biverkningar ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cinacalcet Glenmark innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Cinacalcet Glenmark

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Din läkare talar om för dig hur mycket Cinacalcet Glenmark du ska

Cinacalcet Glenmark ska tas oralt, i samband med eller strax efter måltid. Tabletterna ska sväljas hela

och får inte tuggas, krossas eller delas.

För de barn som behöver lägre doser än 30 mg eller som inte kan svälja tabletter, bör det undersökas

om det finns andra alternativ, t ex granulat.

Din läkare kommer regelbundet att ta blodprov för att kontrollera din sjukdomsutveckling och

kommer vid behov att justera dosen.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Glenmark är 30 mg (en tablett) en gång dagligen.

Vanlig startdos av Cinacalcet Glenmark för barn från 3 år upp till 18 år är högst 0,20 mg/kg/dag.

Om du behandlas för cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Glenmark är 30 mg (en tablett) två gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Glenmark

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Eventuella tecken på överdosering är domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp

och krampanfall.

Om du har glömt att ta Cinacalcet Glenmark

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Även om du glömt att ta en dos Cinacalcet Glenmark ska du ta nästa dos i vanlig ordning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta läkare omedelbart om du:

börjar känna av domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och

krampanfall. Dessa kan vara tecken på att dina kalciumnivåer är för låga (hypokalcemi).

svullnar i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller svalget, vilka kan orsaka svälj- och

andningssvårigheter (angioödem).

Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är ofta relativt lindriga och varar inte länge.

Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

yrsel

domningar och stickningar (parestesi)

förlust av (anorexi) eller nedsatt aptit

muskelsmärta (myalgi)

svaghet (asteni)

hudutslag

minskade testosteronnivåer

hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi)

allergiska reaktioner (överkänslighet)

huvudvärk

krampanfall

lågt blodtryck (hypotension)

övre luftvägsinfektion

andningssvårigheter (dyspné)

hosta

matsmältningsbesvär (dyspepsi)

diarré

buksmärta, buksmärta – övre

förstoppning

muskelspasmer

ryggsmärta

låg kalciumnivå i blodet (hypokalcemi).

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

nässelutslag (urtikaria)

svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen, som kan orsaka svårigheter att svälja

eller andas (angioödem)

ovanligt snabba eller bankande hjärtslag, som kan bero på låga kalciumhalter i blodet (QT-

förlängning och ventrikulär arytmi, sekundär till hypokalcemi)

Efter intag av Cinacalcet Glenmark har ett mycket litet antal patienter med hjärtsvikt drabbats av

förvärring av sitt tillstånd och/eller lågt blodtryck (hypotension).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Cinacalcet Glenmark ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver ingen speciell förvaring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Cinacalcet Glenmark innehåller:

Den aktiva substansen är cinakalcet och;

En 30 mg filmdragerad tablett innehåller cinakalcethydroklorid motsvarande 30 mg cinakalcet.

En 60 mg filmdragerad tablett innehåller cinakalcethydroklorid motsvarande 60 mg cinakalcet.

En 90 mg filmdragerad tablett innehåller cinakalcethydroklorid motsvarande 90 mg cinakalcet.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium (E468),

kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), magnesiumstearat (E470b).

Dragering:

Hypromellos (E464), laktosmonohydrat, titandioxid (E171), triacetin, indigokarmin, aluminiumfärg

(E132), gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Glenmark 30 mg är gröna, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta med ”30” på

ena sidan och släta på andra sidan med en längd på 9,8 mm (± 0.2 mm), en bredd på 6,2 mm (± 0.2

mm).

60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Glenmark 60 mg är gröna, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta med ”60” på

ena sidan och släta på andra sidan med en längd på 12,4 mm (± 0.2 mm), en bredd på 7,8 mm (± 0.2

mm).

90 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Glenmark 90 mg är gröna, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta med ”90” på

ena sidan och släta på andra sidan med en längd på 14,2 mm (± 0.2 mm), en bredd på 8,9 mm (± 0.2

mm).

Cinacalcet Glenmark 30 mg, 60 mg och 90 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i

PVC/PVDC/Aluminiumblister och PVC/PCTFE (Aclar)/Aluminiumblister. Varje blisterförpackning

innehåller antingen 14, 14x1, 28, 28x1, 84 eller 84x1 tabletter i en ytterkartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Glenmark Arzneimittel GmbH, Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell, Tyskland

Tillverkare:

Genepharm S.A.

18 km Marathon Avenue

15351 Pallini Attikis

Grekland

Delorbis Pharmaceuticals Ltd.,

17 Athinon Str.,

Ergates Industrial Area,

2643 Ergates,

Lefkosia, Cypern

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-25

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cinacalcet Glenmark 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Glenmark 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Glenmark 90 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

30 mg:

En filmdragerad tablett innehåller cinakalcethydroklorid motsvarande 30 mg cinakalcet.

Hjälpämne med känd effekt: En 30 mg tablett innehåller 2,2 mg laktosmonohydrat.

60 mg:

En filmdragerad tablett innehåller cinakalcethydroklorid motsvarande 60 mg cinakalcet.

Hjälpämne med känd effekt: En 60 mg tablett innehåller 4,5 mg laktosmonohydrat.

90 mg:

En filmdragerad tablett innehåller cinakalcethydroklorid) motsvarande 90 mg cinakalcet.

Hjälpämne med känd effekt: En 90 mg tablett innehåller 6,7 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Cinacalcet Glenmark 30 mg är gröna, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta med ”30” på

ena sidan och släta på den andra sidan, längd 9,8 mm (± 0,2 mm) och bredd 6,2 mm (± 0,2 mm).

Cinacalcet Glenmark 60 mg är gröna, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta med ”60” på

ena sidan och släta på den andra sidan, längd 12,4 mm (± 0,2 mm) och bredd 7,8 mm (± 0,2 mm).

Cinacalcet Glenmark 90 mg är gröna, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”90” på

ena sidan och släta på andra sidan, längd 14,2 mm (± 0,2 mm) och bredd 8,9 mm (± 0,2 mm).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos patienter med avancerad njurinsufficiens

(End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling.

Pediatrisk population

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad

njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka

standardbehandling inte ger adekvat kontroll av sekundär HPT (se avsnitt 4.4).

Cinacalcet Glenmark kan ingå i en behandlingsregim som inkluderar fosfatbindare och/eller vitamin

D-steroler, enligt patientens behov (se avsnitt 5.1).

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism hos vuxna

Reduktion av hyperkalcemi hos vuxna patienter med:

paratyreoideakarcinom.

primär HPT för vilka paratyreoidektomi skulle vara indicerad baserat på serumkalciumnivåer

(definierade enligt relevanta behandlingsriktlinjer), men hos vilka paratyreoidektomi inte är

kliniskt lämplig eller är kontraindicerad.

4.2

Dosering och administreringssätt

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (> 65 år)

Rekommenderad startdos till vuxna är 30 mg en gång dagligen. Cinacalcet Glenmark-dosen bör

upptitreras med 2‒4 veckors intervall till en maximal dos på 180 mg, given en gång dagligen, för att

uppnå ett målvärde för parathormon (PTH) mellan 150- 300 pg/ml (15,9‒31,8 pmol/l) hos

dialyspatienter, uppmätt som intakt PTH (iPTH). Prov för bestämning av PTH-nivåerna skall tas minst

12 timmar efter dosering av Cinacalcet Glenmark. Aktuella behandlingsriktlinjer bör följas.

PTH-värdet bör mätas 1–4 veckor efter påbörjad behandling med Cinacalcet Glenmark samt efter

dosjustering

.

PTH-värdet bör även kontrolleras med cirka 1–3 månaders intervall under

underhållsbehandling. PTH-värdet kan mätas antingen som intakt PTH (iPTH) eller bio-intakt PTH

(biPTH) eftersom behandling med Cinacalcet Glenmark inte påverkar förhållandet mellan iPTH och

biPTH.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Korrigerat serumkalcium bör mätas och monitoreras, och ska ligga på eller över det nedre

normalgränsvärdet innan den första Cinacalcet Glenmark-dosen administreras (se avsnitt 4.4).

Normalområdet för serumkalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som används vid ditt

lokala laboratorium.

Vid dostitrering bör serumkalciumnivån kontrolleras regelbundet samt inom en vecka efter

behandlingsstart eller efter justering av Cinacalcet Glenmark-dosen. Efter att underhållsdosen

fastställts bör serumkalcium kontrolleras cirka en gång per månad. I händelse av att

serumkalciumnivån sjunker under 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och/eller att symtom på hypokalcemi

uppträder rekommenderas följande åtgärder:

Korrigerat serumkalciumvärde eller

kliniska symtom på hypokalcemi

Rekommendationer

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l), eller förekomst av kliniska

symtom på hypokalcemi

Kalciuminnehållande fosfatbindare, vitamin D-

steroler och/eller justering av

kalciumkoncentrationen i dialysvätskan kan

användas för att öka serumkalcium på basis av

klinisk bedömning.

Korrigerat serumkalciumvärde eller

kliniska symtom på hypokalcemi

Rekommendationer

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller ihållande symtom på

hypokalcemi trots försök att öka

serumkalcium

Reducera eller sätt ut behandling med Cinacalcet

Glenmark tillfälligt.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) eller ihållande

symtom på hypokalcemi och vitamin D inte

går att öka

Sätt ut behandling med Cinacalcet Glenmark

tillfälligt tills nivån av serumkalcium stiger till

8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) och/eller symtomen på

hypokalcemi har försvunnit.

Behandlingen ska återinsättas med nästa

lägre dosnivå av Cinacalcet Glenmark.

Pediatrisk population

Korrigerat serumkalcium ska ligga i den övre delen av, eller över, det ålderspecificerade

referensområdet innan den första dosen Cinacalcet Glenmark administreras och därefter monitoreras

noga (se avsnitt 4.4). Normalområdet för kalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som

används vid ditt lokala laboratorium samt barnets/patientens ålder.

Rekommenderad startdos till barn ≥ 3 år till < 18 år är ≤ 0,20 mg/kg en gång dagligen baserat på

patientens torrvikt (se tabell 1).

Dosen kan höjas för att nå önskat målvärdesområde för iPTH. Dosen kan höjas stegvis via tillgängliga

dosnivåer (se tabell 1) med minst 4 veckors mellanrum. Dosen kan höjas till en högsta dos på

2,5 mg/kg/dag men får inte överstiga en total dygnsdos på 180 mg.

Tabell 1: Daglig dos Cinacalcet Glenmark hos pediatriska patienter

Patientens torrvikt (kg)

Startdos (mg)

Tillgängliga sekventiella

dosnivåer (mg)

10 till < 12,5

1, 2.5, 5, 7.5, 10 och 15

≥ 12,5 till < 25

2.5, 5, 7.5, 10, 15 och 30

≥ 25 till < 36

5, 10, 15, 30 och 60

≥ 36 till < 50

5, 10, 15, 30, 60 och 90

≥ 50 till < 75

10, 15, 30, 60, 90 och 120

≥ 75

15, 30, 60, 90, 120 och 180

Dosjustering baserad på PTH-nivån

PTH-värdet bör mätas minst 12 timmar efter dosering med Cinacalcet Glenmark och iPTH bör mätas

1–4 veckor efter påbörjad behandling samt efter dosjustering av Cinacalcet Glenmark.

Dosen ska justeras baserat på iPTH i enlighet med följande:

Om iPTH är < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) och ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska Cinacalcet Glenmark-

dosen sänkas till nästa lägre dosnivå.

Om iPTH < 100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska behandlingen med Cinacalcet Glenmark avbrytas. Den

kan återupptas vid nästa lägre dosnivå när iPTH är > 150 pg/ml (15,9 pmol/l). Om

behandlingsuppehållet har varat mer än 14 dagar ska behandlingen med Cinacalcet Glenmark

återupptas vid rekommenderad startdos.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Serumkalcium bör mätas inom en vecka efter påbörjad behandling samt efter dosjustering av

Cinacalcet Glenmark.

När underhållsdosen har fastställts rekommenderas kontroll av serumkalciumnivån varje vecka.

Serumkalciumnivån hos pediatriska patienter ska hållas inom normalområdet. Om serumkalciumnivån

faller under normalområdet eller om det uppträder symtom på hypokalcemi ska lämplig dosjustering i

enlighet med tabell 2 nedan göras:

Tabell 2: Dosjustering hos pediatriska patienter ≥ 3 till < 18 år

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

symtom på hypokalcemi

Dosrekommendationer

Korrigerat serumkalciumvärde är vid eller under

den åldersspecificerade nedre normalgränsen

eller

om symtom på hypokalcemi uppträder, oavsett

kalciumnivån.

Avsluta behandlingen med cincacalcet.*

Ge kalciumtillskott, kalciuminnehållande

fosfatbindare och/eller vitamin D-steroler såsom

det är kliniskt motiverat.

Korrigerat totalserumkalcium är över den

åldersspecificerade nedre normalgränsen,

symtomen på hypokalcemi har gått tillbaka.

Återuppta behandlingen med nästa lägre

dosnivå. Om behandlingsuppehållet har varat

mer än 14 dagar ska behandlingen med

Cinacalcet Glenmark återupptas med

rekommenderad startdos.

Om patient fick den lägsta dosen (1 mg/dag)

före behandlingsuppehållet, ska behandlingen

återupptas med samma dos (1 mg/dag).

*Om doseringen har avslutats ska korrigerat serumkalcium mätas inom 5 till 7 dagar

Säkerhet och effekt av Cinacalcet Glenmark för barn yngre än 3 år för behandling av sekundär

hyperparatyroidism har inte fastställts. Det finns inte tillräckligt med data.

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (> 65 år)

Rekommenderad startdos till vuxna är 30 mg 2 gånger dagligen. Cinacalcet Glenmark-dosen bör vid

behov upptitreras stegvis med 2–4 veckors intervall med doser på 30 mg 2 gånger dagligen, 60 mg 2

gånger dagligen, 90 mg 2 gånger dagligen respektive 90 mg 3 eller 4 gånger dagligen tills

serumkalciumnivån minskat till eller understiger den övre normalgränsen. I kliniska prövningar var

maxdosen 90 mg fyra gånger dagligen.

Serumkalcium bör kontrolleras inom en vecka efter behandlingsstart eller efter dosjustering av

Cinacalcet Glenmark. Efter att underhållsdosen fastställts bör serumkalcium kontrolleras med 2–3

månaders intervall. Efter titrering av Cinacalcet Glenmark till maxdos, bör serumkalcium kontrolleras

regelbundet. Om en kliniskt relevant sänkning av serumkalciumnivån inte kan bibehållas, bör man

överväga att avbryta behandlingen med Cinacalcet Glenmark (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Cinacalcet Glenmark för barn för behandling av paratyreoideakarcinom och

primär hyperparatyreoidism har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Nedsatt leverfunktion

Det krävs ingen förändring av startdosen. Cinacalcet Glenmark bör användas med försiktighet till

patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion och behandlingen bör kontrolleras noggrant vid

dostitrering och fortsatt behandling (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt

För oral användning.

Tabletterna skall tas hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Cinacalcet Glenmark bör tas tillsammans med mat eller strax efter en måltid, eftersom studier har

visat att biotillgängligheten för cinakalcet ökar om det tas tillsammans med mat (se avsnitt 5.2).

För de barn som behöver lägre doser än 30 mg, eller som inte kan svälja tabletter bör det undersökas

om det finns andra alternativ, t ex granulat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Hypokalcemi (se avsnitt 4.2 och 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Serumkalcium

Livshotande händelser och dödsfall associerade med hypokalcemi har rapporterats hos vuxna och

pediatriska patienter som behandlats med cinakalcet. Tecken på hypokalcemi omfattar bl.a.

parestesier, myalgi, krampanfall, tetani och konvulsioner. Sänkta kalciumhalter i serum kan också

förlänga QT-intervallet, vilket kan ge upphov till ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi. Fall

med QT-förlängning och ventrikulär arytmi har rapporterats hos patienter som behandlats med

cinakalcet (se avsnitt 4.8). Försiktighet rekommenderas för patienter med andra riskfaktorer för QT-

förlängning, såsom patienter med känt, medfött långt QT-syndrom eller patienter som får läkemedel

som man vet orsakar QT-förlängning.

Eftersom cinakalcet sänker kalciumnivån i serum bör patienterna övervakas noggrant med avseende

på tecken på hypokalcemi (se avsnitt 4.2). Serumkalcium ska mätas inom 1 vecka efter

behandlingsstart eller dosjustering av cinakalcet.

Vuxna

Behandling med cinakalcet bör inte sättas in hos patienter vars serumkalcium (korrigerat för albumin)

understiger den nedre gränsen för normalområdet.

Hos dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och samtidig administrering med cinakalcet

hade cirka 30 % av patienterna minst ett serumkalciumvärde som understeg 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l).

Pediatrisk population

Cinakalcet får enbart sättas in för behandling av sekundär HPT hos barn ≥ 3 år med avancerad

njurinsufficiens (ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka standardbehandling inte ger adekvat

kontroll av sekundär HPT, och vars serumkalcium är i den övre delen av, eller över, det

ålderspecificerade referensområdet.

Kontrollera serumkalciumnivåerna (se avsnitt 4.2) och behandlingsföljsamhet noga under

behandlingen med cinakalcet. Sätt inte in cinakalcet eller öka inte dosen om icke-följsamhet kan

misstänkas.

Innan behandlingen med cinakalcet påbörjas och under behandlingen ska riskerna och nyttan med

behandlingen övervägas tillsammans med patientens förmåga att följa rekommendationerna att

övervaka och hantera risken för hypokalcemi.

Informera de pediatriska patienterna och/eller deras vårdgivare om vilka symtom som kan ses vid

hypokalcemi och om vikten av att följa rekommendationerna om serumkalciumkontroller, samt

dosering och administreringssätt.

Icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom

Cinakalcet är inte indicerat för icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom. Kliniska

studier har visat att icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom som får cinakalcet löper

ökad risk för hypokalcemi (serumkalciumnivåer < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l)) jämfört med

dialysbehandlade patienter som får cinakalcet, vilket kan bero på lägre kalciumnivåer vid baseline

och/eller kvarstående njurfunktion.

Krampanfall

Fall av krampanfall har rapporterats hos patienter som behandlats med cinakalcet (se avsnitt 4.8).

Betydande sänkningar av serumkalciumvärdet sänker tröskelnivån för krampanfall.

Serumkalciumnivån ska därför övervakas noga hos patienter som får cinakalcet, i synnerhet hos

patienter med en anamnes av krampanfall.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Fall av hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos patienter med nedsatt hjärtfunktion. Ett

orsakssamband med cinakalcet kan inte uteslutas helt och effekten kan vara medierad av en sänkt

serumkalciumnivå (se avsnitt 4.8).

Samtidig administrering med andra läkemedel

Administrera cinakalcet med försiktighet till patienter som får något annat läkemedel som är känt att

sänka serumkalciumvärdet. Övervaka serumkalciumvärdet noga (se avsnitt 4.5).

Patienter som får cinakalcet ska inte ges etelkalcetid. Samtidig administrering kan leda till grav

hypokalcemi.

Allmänt

Om PTH-nivån kontinuerligt undertrycks till nivåer under cirka 1,5 ggr den övre gränsen för

normalvärdet enligt iPTH-testet kan adynamisk bensjukdom utvecklas. Om PTH-nivån understiger det

rekommenderade målområdet hos patienter som behandlas med cinakalcet bör doseringen av

cinakalcet och/eller vitamin D-steroler minskas eller behandlingen sättas ut.

Testosteronnivån

Testosteronnivån ligger ofta under normalområdet hos patienter med avancerad njurinsufficiens. I en

klinisk studie på dialysbehandlade vuxna patienter med ESRD minskade fritt testosteron med

medianvärdet 31,3 % i gruppen med patienter behandlade med cinakalcet och med 16,3 % i

patientgruppen som fick placebo, efter 6 månaders behandling. En öppen förlängning av denna studie

visade inga ytterligare sänkta koncentrationer av fritt respektive totalt testosteron hos patienter

behandlade med cinakalcet under en period om 3 år. Den kliniska betydelsen av den minskade

serumtestosteronnivån är okänd.

Nedsatt leverfunktion

På grund av risken för en 2- till 4-faldig ökning av plasmanivån av cinakalcet hos patienter med

måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-klassificering) bör cinakalcet användas med

försiktighet till dessa patienter och behandlingen bör noga övervakas (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel som sänker serumkalciumvärdet

Samtidig administrering av andra läkemedel som sänker serumkalciumnivån och Cinacalcet Glenmark

kan leda till ökad risk för hypokalcemi (se avsnitt 4.4). Patienter som får Cinacalcet Glenmark får inte

ges etelkalcetid (se avsnitt 4.4).

Effekten av andra läkemedel på cinakalcet

Cinakalcet metaboliseras delvis av enzymet CYP3A4. Samtidig administrering av 200 mg 2 gånger

dagligen av den potenta CYP3A4-hämmaren ketokonazol gav en cirka 2-faldig ökning av

cinakalcetnivån. Cinakalcetdosen kan behöva justeras om en patient som står på cinakalcet påbörjar

eller avslutar behandling med en potent hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, telitromycin,

vorikonazol, ritonavir) eller inducerare (t.ex. rifampicin) av detta enzym.

In vitro

-data visar att cinakalcet delvis metaboliseras av CYP1A2. Rökning inducerar CYP1A2 och

clearance av cinakalcet var 36–38 % högre hos rökare jämfört med icke-rökare. Effekten av CYP1A2-

hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) på plasmanivåerna av cinakalcet har inte studerats.

Dosjustering kan vara nödvändig om en patient börjar eller slutar röka eller om samtidig behandling

med potenta CYP1A2-hämmare påbörjas eller avbryts.

Kalciumkarbonat

: samtidig administrering av kalciumkarbonat (engångsdos på 1 500 mg) påverkade

inte farmakokinetiken för cinakalcet.

Sevelamer

: samtidig administrering av sevelamer (2 400 mg 3 gånger dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinakalcet.

Pantoprazol

: samtidig administrering av pantoprazol (80 mg 1 gång dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinakalcet.

Effekten av cinakalcet på andra läkemedel

Läkemedel som metaboliseras av enzymet P450 2D6 (CYP2D6): Cinakalcet är en potent CYP2D6-

hämmare. Dosen av samtidigt administrerade läkemedel kan behöva justeras om cinakalcet ges

samtidigt med individuellt titrerade läkemedel med snävt terapeutiskt fönster som huvudsakligen

metaboliseras av CYP2D6 (t.ex. flekainid, propafenon, metoprolol, desipramin, nortriptylin,

klomipramin).

Desipramin

: samtidig administrering av 90 mg cinakalcet en gång dagligen och 50 mg desipramin, ett

tricykliskt antidepressivt medel som primärt metaboliseras av CYP2D6, ökade signifikant

exponeringen för desipramin med cirka 3,6 gånger (90 % KI 3,0; 4,4) hos CYP2D6-extensiva

metaboliserare.

Dextrometorfan

: multipla doser med 50 mg cinakalcet ökade AUC för 30 mg dextrometorfan

(metaboliseras framför allt av CYP2D6) 11 gånger hos CYP2D6-extensiva metaboliserare.

Warfarin

: upprepade orala doser av cinakalcet påverkade inte warfarins farmakokinetik eller

farmakodynamik (genom bestämning av protrombintid och koagulationsfaktor VII).

Avsaknaden av effekt av cinakalcet på farmakokinetiken för R- och S-warfarin samt avsaknaden av

autoinduktion vid upprepade doser till patienter visar att cinakalcet inte inducerar CYP3A4, CYP1A2

eller CYP2C9 hos människa.

Midazolam

: samtidig administrering av cinakalcet (90 mg) och oralt administrerat midazolam (2 mg),

ett CYP3A4- och CYP3A5-substrat, förändrade inte farmakokinetiken för midazolam. Dessa data

talar för att cinakalcet inte bör påverka farmakokinetiken för de läkemedelsgrupper som metaboliseras

av CYP3A4 och CYP3A5, t.ex. vissa immunsuppressiva medel, däribland cyklosporin och takrolimus.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kliniska data angående behandling med cinakalcet saknas från gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte

på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, förlossning eller utveckling efter födsel. Ingen

embryo-/fostertoxicitet noterades vid studier av dräktiga råttor och kaniner med undantag för nedsatt

fostervikt hos råttor vid doser som förknippas med maternell toxicitet (se avsnitt 5.3). Cinakalcet skall

enbart användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för

fostret.

Amning

Det är okänt om cinakalcet utsöndras i modersmjölk. Cinakalcet utsöndras i mjölk från lakterande

råttor med en hög mjölk/plasmakvot. Efter en noggrann bedömning av nytta/risk ska ett beslut fattas

att antingen avbryta amning eller avstå från behandling med cinakalcet.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om cinakalcets effekt på fertiliteten. I djurstudier sågs inga effekter på

fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Yrsel och krampanfall, som kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner, har rapporterats hos patienter som använder cinakalcet (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Sekundär hyperparatyreoidism, paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Baserat på tillgängliga data från patienter som fått cinakalcet i placebokontrollerade studier och

enarmade studier var de vanligaste rapporterade biverkningarna illamående och kräkning. Illamående

och kräkning var av mild till måttlig svårighetsgrad och övergående hos de flesta patienterna.

Utsättning av behandlingen till följd av biverkningar berodde främst på illamående och kräkning.

Biverkningar i tabellform

Biverkningar med åtminstone ett möjligt samband med cinakalcetbehandling ansågs föreligga i

placebokontrollerade studier och enarmade studier baserat på bästa bevisbedömning av

orsakssamband listas nedan med användning av följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga

(≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket

sällsynta (< 1/10 000).

Incidensen av biverkningar från kontrollerade kliniska studier och erfarenhet efter godkännandet för

försäljning är:

MedDRA-databasen om

klassificering av organsystem

Incidens

Biverkning

Immunsystemet

Vanliga*

Överkänslighetsreaktioner

Vanliga

Anorexi

Metabolism och nutrition

Vanliga

Minskad aptit

Vanliga

Krampanfall

Vanliga

Yrsel

Vanliga

Parestesi

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Ingen känd frekvens*

Förvärrad hjärtsvikt

Ingen känd frekvens*

Ventrikulära arytmier sekundära

till hypokalcemi

Hjärtat

Ingen känd frekvens*

QT-förlängning

Blodkärl

Vanliga

Hypotension

Vanliga

Övre luftvägsinfektion

Vanliga

Dyspné

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Hosta

Mycket vanliga

Illamående

Mycket vanliga

Kräkning

Vanliga

Dyspepsi

Vanliga

Diarré

Vanliga

Buksmärta

Vanliga

Buksmärta – övre

Magtarmkanalen

Vanliga

Förstoppning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudutslag

Vanliga

Myalgi

Vanliga

Muskelspasmer

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administreringsstället

Vanliga

Asteni

Vanliga

Hypokalcemi

Vanliga

Hyperkalemi

Undersökningar

Vanliga

Sänka testosteronnivåer

se avsnitt 4.4

se avsnitt c

Beskrivning av valda biverkningar

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner, inklusive angioödem och urtikaria, har identifierats under användning

efter marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna för de enskilda föredragna termerna, inklusive

angioödem och urtikaria, kan inte beräknas från tillgängliga data.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Efter marknadsföring av cinakalcet har det förekommit rapporter om idiosynkratiska fall av

hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos cinakalcetbehandlade patienter med nedsatt

hjärtfunktion. Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

QT-förlängning och ventrikulära arytmier sekundära till hypokalcemi

QT-förlängning av ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi har identifierats under användning

efter marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna kan inte beräknas från tillgängliga data (se avsnitt

4.4).

d) Pediatrisk population

Säkerheten av cinakalcet för behandling av sekundär HPT hos barn med avancerad njurinsufficiens

(ESRD) i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier och en enarmad

studie (se avsnitt 5.1). Bland de pediatriska patienterna som exponerats för cinakalcet i kliniska

studier har totalt 19 patienter (24,1%; 64,5 per 100 patientår) drabbats av minst en

hypokalcemirelaterad biverkning. I en klinisk prövning hos en pediatrisk patient med svår

hypokalcemi rapporterades ett fall med dödlig utgång (se avsnitt 4.4).

Cinakalcet ska enbart användas till pediatriska patienter om den potentiella nyttan överväger den

potentiella risken.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Doser som har titrerats upp till 300 mg en gång dagligen har administrerats till dialysbehandlade

vuxna patienter utan att ge biverkningar. En daglig dos på 3,9 mg/kg ordinerades till en pediatrisk

patient som fick dialys i en klinisk studie, vilket gav upphov till lindrig magsmärta, illamående och

kräkningar.

Överdosering av cinakalcet kan leda till hypokalcemi. I händelse av överdosering bör patienten

övervakas för tecken och symtom på hypokalcemi och ges symtomatisk och stödjande behandling. På

grund av cinakalcets höga proteinbindningsgrad är hemodialys ingen effektiv behandlingsmetod vid

överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: medel som reglerar kalciumomsättningen, anti-paratyreoideamedel

ATC-kod: H05BX01.

Verkningsmekanism

Sekretionen av PTH regleras främst av kalciumavkännande receptorer på ytan av paratyreoideas

huvudceller. Cinakalcet är ett calcimimetikum som direkt sänker PTH-nivån genom att öka de

kalciumavkännande receptorernas känslighet för extracellulärt kalcium. Den minskade frisättningen

av PTH är förenad med en samtidig sänkning av serumkalciumnivån.

Nedgången i PTH-nivån är avhängig av cinakalcetkoncentrationen.

När steady-state har uppnåtts är serumkalciumkoncentrationen konstant under hela

doseringsintervallet.

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Tre sexmånaders dubbelblinda placebokontrollerade kliniska studier har utförts på dialysbehandlade

patienter med ESRD och obehandlad sekundär HPT (n = 1 136). Demografiska förhållanden och

karakteristika vid baseline var representativa för en dialysbehandlad patientpopulation med sekundär

HPT. Medelkoncentrationen av iPTH vid baseline i de 3 studierna var 733 och 683 pg/ml (77,8 och

72,4 pmol/l) i cinakalcet- respektive placebogrupperna. Vid studiens början behandlades 66 % av

patienterna med vitamin D-steroler och > 90 % med fosfatbindare. Signifikant minskning av iPTH,

serumkalcium-fosformedlet (Ca x P), kalcium- och fosfornivån iakttogs hos cinakalcetbehandlade

jämfört med placebobehandlade patienter på standardbehandling. Jämförbara resultat erhölls i

samtliga 3 studier. I var och en av studierna uppnåddes det primära effektmåttet (andelen patienter

med iPTH

250 pg/ml (≤ 26,5 pmol/l)) hos 41 %, 46 % respektive 35 % av de cinakalcetbehandlade

patienterna, jämfört med 4 %, 7 % respektive 6 % av de placebobehandlade patienterna. Hos cirka 60

% av de cinakalcetbehandlade patienterna erhölls en nedgång i iPTH-nivån på ≥ 30 %. Denna effekt

var jämförbar över hela det spektrum av iPTH-värden som förelåg vid baseline. Den genomsnittliga

nedgången i serum-Ca x P, kalcium och fosfor var 14 %, 7 % respektive 8 %.

Nedgången i iPTH och Ca x P kvarstod under en behandlingsperiod på upp till 12 månader. Med

cinakalcet sågs en minskning av iPTH och Ca x P, kalcium- och fosfornivån oavsett iPTH och Ca x P

vid baseline, dialysmetod (PD eller HD), dialysens duration och eventuell behandling med vitamin D-

steroler.

Nedgången i PTH var förenad med icke-signifikant minskning av markörer för benmetabolism

(benspecifikt alkaliskt fosfatas, N-telopeptid, benomsättning och benfibros). Vid post-hoc-analyser av

poolade data från 6 och 12 månaders kliniska studier uppvisade Kaplan-Meier-skattning av

benfrakturer och paratyreoidektomi lägre värden i cinakalcetgruppen än i kontrollgruppen.

Hos icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och sekundär HPT har data från

undersökande studier visat att cinakalcet minskade PTH-nivåerna i motsvarande grad som hos

dialysbehandlade patienter med ESRD och sekundär HPT. Effekt, säkerhet, optimal dos och

behandlingsmål har dock inte fastställts vid behandling av predialytiska patienter med njursvikt.

Dessa studier visar att icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom som får cinakalcet

löper ökad risk för hypokalcemi jämfört med dialysbehandlade patienter med ESRD som får

cinakalcet. Detta kan bero på lägre kalciumnivåer vid baseline och/eller kvarstående njurfunktion.

EVOLVE (EValuation Of Cinacalcet Therapy to Lower CardioVascular Events) var en randomiserad,

dubbelblind klinisk studie som utvärderade cinakalcet kontra placebo med avseende på minskning av

risken för alla dödsorsaker och kardiovaskulära händelser hos 3 883 patienter med sekundär HPT och

kronisk njursjukdom som får dialys. Studien uppfyllde inte sitt primära mål att visa en minskning av

risken för alla dödsorsaker eller kardiovaskulära händelser inklusive hjärtinfarkt, sjukhusinläggning

för instabil angina, hjärtsvikt eller perifer vaskulär händelse (HR 0,93; 95 % KI: 0,85; 1,02; p=0,112).

Efter justering för karakteristika vid baseline i en sekundär analys var HR för det primära

sammansatta effektmåttet 0,88; 95 % KI: 0,79; 0,97.

Pediatrisk population

Effekt och säkerhet av cinakalcet för behandling av sekundär HPT hos pediatriska patienter med

ESRD i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier och en enarmad

studie.

Studie 1 var en dubbelblind, placebokontrollerad studie i vilken 43 patienter mellan 6 år och < 18 år

randomiserades till att få antingen cinakalcet (n = 22) eller placebo (n = 21). Studien bestod av en 24

veckor lång dostitreringsperiod följt av en 6 veckor lång effektutvärderingsfas och en 30 veckor lång

öppen förlängning. Medelåldern vid baseline var 13 (intervall 6 till 18) år. Majoriteten av patienterna

(91 %) använde vitamin D-steroler vid baseline. Den genomsnittliga (SD) iPTH-koncentrationen vid

baseline var 757,1 (440,1) pg/ml för cinakalcetgruppen och 795,8 (537,9) pg/ml för placebogruppen.

Den genomsnittliga (SD) korrigerade totalserumkalciumkoncentrationen vid baseline var 9,9 (0,5)

mg/dl för cinakalcetgruppen och 9,9 (0,6) mg/dl för placebogruppen. Genomsnittlig högsta dygnsdos

av cinakalcet var 1,0 mg/kg/dygn.

Procentuella andelen patienter som uppnådde det primära effektmåttet (≥ 30 % minskning från

baseline i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen, vecka 25 till 30) var 55 % i

cinakalcetgruppen och 19,0 % i placebogruppen (p = 0,02). Den genomsnittliga serumkalciumnivån

under effektutvärderingsfasen var inom normalområdet för gruppen som behandlades med cinakalcet.

Studien avslutades i förtid på grund av ett dödsfall relaterat till svår hypokalcemi i cinakalcetgruppen

(se avsnitt 4.8).

Studie 2 var en öppen studie där 55 patienter mellan 6 och < 18 år (medelålder 13 år) randomiserades

till att få antingen cinakalcet utöver standardbehandling (n = 27) eller enbart standardbehandling (n =

28). Majoriteten av patienterna (75 %) använde vitamin D-steroler vid baseline. Den genomsnittliga

(SD) iPTH-koncentrationen vid baseline var 946 (635) pg/ml för gruppen som fick cinakalcet plus

standardbehandling och 1 228 (732) pg/ml för gruppen som fick enbart standardbehandling. Den

genomsnittliga (SD) korrigerade totalserumkalciumkoncentrationen vid baseline var 9,8 (0,6) mg/dl

för gruppen som fick cinakalcet plus standardbehandling och 9,8 (0,6) mg/dl för gruppen som fick

enbart standardbehandling. 25 patienter fick minst en dos cinakalcet och den genomsnittliga högsta

dygnsdosen cinakalcet var 0,55 mg/kg/dygn. Studien uppnådde inte det primära effektmåttet (≥ 30 %

minskning från baseline i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen, vecka 17 till 20).

En ≥ 30 % minskning från baseline i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen

uppnåddes hos 22 % av patienterna som fick cinakalcet plus standardbehandling och hos 32 % av

patienterna som enbart fick standardbehandling.

Studie 3 var en 26 veckor lång, öppen, enarmad säkerhetsstudie med patienter mellan 8 månader och

< 6 år (medelålder 3 år). Patienterna som samtidigt medicinerades med läkemedel som är kända att

förlänga det korrigerade QT-intervallet fick ej delta i studien. Den genomsnittliga torrvikten vid

baseline var 12 kg. Startdosen av cinakalcet var 0,20 mg/kg. Majoriteten av patienterna (89 %)

använde vitamin D-steroler vid baseline.

Sjutton patienter fick minst en dos cinakalcet och 11 fullföljde minst 12 veckors behandling. Ingen av

dem hade korrigerat serumkalcium < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) för åldrarna 2‒5 år. iPTH-

koncentrationerna från baseline var reducerade med ≥ 30 % hos 71 % (12 av 17) av patienterna i

studien.

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

I en studie behandlades 46 patienter (29 med paratyreoideakarcinom och 17 med primär HPT och svår

hyperkalcemi, med misslyckad eller kontraindicerad paratyreoidektomi) med cinakalcet i upp till 3 år

(i genomsnitt 328 dagar för patienter med paratyreoideakarcinom och i genomsnitt 347 dagar för

patienter med primär HPT). Den administrerade dosen cinakalcet varierade från 30 mg 2 gånger

dagligen till 90 mg 4 gånger dagligen. Det primära effektmåttet för studien var en minskning av

serumkalcium på ≥ 1 mg/dl (≥ 0,25 mmol/l). Hos patienter med paratyreoideakarcinom minskade de

genomsnittliga serumkalciumnivåerna från 14,1 mg/dl till 12,4 mg/dl (3,5 mmol/l till 3,1 mmol/l),

medan serumkalciumnivåerna hos patienter med primär HPT minskade från 12,7 mg/dl till 10,4 mg/dl

(3,2 mmol/l till 2,6 mmol/l). Hos 18 av 29 patienter (62 %) med paratyreoideakarcinom och 15 av 17

patienter (88 %) med primär HPT minskade serumkalciumnivån ≥ 1 mg/dl (≥ 0,25 mmol/l).

I en 28 veckor lång, placebokontrollerad studie inkluderades 67 patienter med primär HPT som

baserat på korrigerad kalciumnivå i totalserum uppfyllde kriterierna för paratyreoidektomi > 11,3

mg/dl (2,82 mmol/l) men ≤ 12,5 mg/dl (3,12 mmol/l), men som inte kunde genomgå ett sådant

ingrepp. Cinakalcet sattes in vid en dos på 30 mg två gånger dagligen och titrerades för att

upprätthålla den korrigerade kalciumkoncentrationen i totalserum inom de normala gränsvärdena. En

signifikant högre procentandel av de cinakalcetbehandlade patienterna nådde korrigerade

kalciumkoncentrationer i totalserum ≤ 10,3 mg/dl (2,57 mmol/l) och en minskning från baseline på ≥

1 mg/dl (0,25 mmol/l) av de korrigerade genomsnittliga kalciumkoncentrationerna i totalserum

jämfört med placebobehandlade patienter (75,8 % mot 0 % respektive 84,8 % mot 5,9 %).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Vid oral tillförsel av cinakalcet uppnås en maximal plasmakoncentration av cinakalcet efter cirka 2–6

timmar. Den absoluta biotillgängligheten för cinakalcet hos fastande patienter har uppskattats vara

cirka 20–25 %, baserat på jämförelser mellan studier. Intag av cinakalcet i samband med måltid ökar

biotillgängligheten för cinakalcet med cirka 50–80 %. Ökningen i plasmakoncentrationen av

cinakalcet är likartad, oberoende av måltidens fetthalt.

Vid doser över 200 mg mättades absorptionen, troligen på grund av låg löslighet.

Distribution

Distributionsvolymen är stor (cirka 1 000 liter) vilket tyder på omfattande distribution. Cinakalcet är

till cirka 97 % bundet till plasmaproteiner och distribueras i obetydlig utsträckning till röda

blodkroppar.

Efter absorption sjunker cinakalcetkoncentrationen bifasiskt med en initial halveringstid på cirka 6

timmar och en terminal halveringstid på 30–40 timmar. Läkemedlets steady-state-nivå uppnås inom 7

dygn med minimal ackumulation. Farmakokinetiken för cinakalcet förändras inte över tid.

Metabolism

Cinakalcet metaboliseras av ett flertal enzymer, huvudsakligen CYP3A4 och CYP1A2 (det är ej

kliniskt klarlagt i vilken utsträckning CYP1A2 bidrar). De huvudsakliga cirkulerande metaboliterna är

inaktiva.

På basis av

in vitro

-data är cinakalcet en potent hämmare av CYP2D6, men hämmar varken andra

CYP-enzymer, däribland CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4, eller inducerar

CYP1A2, CYP2C19 och CYP3A4, vid kliniskt uppnådda koncentrationer.

Eliminering

Efter administrering av en radiomärkt dos på 75 mg till friska försökspersoner metaboliserades

cinakalcet snabbt och i stor utsträckning genom oxidering med efterföljande konjugering.

Radioaktiviteten eliminerades huvudsakligen genom utsöndring av metaboliter via njurarna. Cirka 80

% av dosen återfanns i urinen och 15 % i avföringen.

Linjäritet/icke-linjäritet

AUC och C

för cinakalcet ökar i princip linjärt med dosen inom doseringsområdet 30‒180 mg en

gång dagligen.

Farmakokinetiskt (farmakokinetiska)/farmakodynamiskt (farmakodynamiska) förhållande(n)

Inom kort efter dosering börjar PTH sjunka till ett nadir vid cirka 2–6 timmar efter dosering, vilket

motsvarar C

för cinakalcet. Därefter börjar cinakalcetnivån sjunka och PTH-nivån öka till 12

timmar efter dosering. Därefter undertrycks PTH ungefär i samma grad till slutet av

doseringsintervallet en gång dagligen. I kliniska prövningar med cinakalcet mättes PTH-nivåerna i

slutet av doseringsintervallet.

Äldre:

Det förekommer inga kliniskt relevanta åldersrelaterade skillnader i farmakokinetiken för

cinakalcet.

Njursvikt:

Den farmakokinetiska profilen för cinakalcet hos patienter med lindrig, måttlig respektive

grav njursvikt samt patienter som behandlas med hemodialys eller peritonealdialys är jämförbar med

profilen hos friska försökspersoner.

Leverinsufficiens:

Lindrig leverinsufficiens hade ingen påtaglig effekt på farmakokinetiken för

cinakalcet. Jämfört med hos personer med normal leverfunktion var det genomsnittliga AUC-värdet

för cinakalcet cirka 2 gånger högre hos patienter med måttlig leverinsufficiens och cirka 4 gånger

högre hos patienter med grav leverinsufficiens. Den genomsnittliga halveringstiden för cinakalcet

förlängs med 33 % och 70 % hos patienter med måttlig, respektive grav leverinsufficiens.

Proteinbindningen av cinakalcet påverkas inte av nedsatt leverfunktion. Eftersom dosen titreras för

varje patient på basis av säkerhets- och effektparametrar krävs ingen ytterligare dosjustering hos

patienter med leverinsufficiens (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Kön:

Clearance av cinakalcet kan vara lägre hos kvinnor än män. Eftersom dosen titreras för varje

patient är ingen ytterligare könsbaserad dosjustering nödvändig.

Pediatrisk population:

Farmakokinetiken för cinakalcet har studerats hos pediatriska patienter (3 till

17 år) med ESRD i dialysbehandling. Efter en enkeldos och upprepade orala doser en gång dagligen

av cinakalcet, var plasmakoncentrationerna av cinakalcet (värden för C

och AUC efter

normalisering efter dos och vikt) ungefär desamma som de som observerades hos vuxna patienter.

En farmakokinetisk populationsanalys utfördes för att utvärdera effekten av demografiska

karakteristika. I denna analys hade varken ålder, kön, etnicitet, kroppsyta eller kroppsvikt någon

signifikant effekt på cinakalcets farmakokinetik.

Rökning:

Clearance av cinakalcet är högre hos rökare än icke-rökare. Det beror troligen på induktion

av CYP1A2-medierad metabolism. Om en patient slutar eller börjar röka, kan plasmanivåerna av

cinakalcet förändras och dosjustering vara nödvändig.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Cinakalcet har ej visat sig ha teratogena effekter hos kanin vid doser på 0,4 gånger maxdosen för

människa vid sekundär HPT (180 mg/dygn) på basis av AUC. Den icke-teratogena dosen hos råtta var

4,4 gånger maxdosen vid sekundär HPT på basis av AUC. Inga effekter på fertiliteten har iakttagits

hos hane eller hona vid exponering för upp till 4 gånger humandosen på 180 mg/dygn

(säkerhetsmarginalen i den begränsade patientpopulation som tillförts en maximal klinisk dos på 360

mg/dygn motsvarar ungefär hälften av ovanstående dosering).

Hos dräktiga råttor iakttogs en mindre nedgång i kroppsvikt och födointag vid den högsta doseringen.

Lägre fostervikt iakttogs hos råtta vid doser som framkallade grav hypokalcemi hos det dräktiga

djuret. Cinakalcet har visat sig passera placentabarriären hos kanin.

Cinakalcet har ej visat sig ha genotoxiska eller karcinogena effekter. Säkerhetsmarginalerna i

toxikologiska studier är små pga. den dosbegränsande hypokalcemi som iakttagits i djurförsök.

Katarakt och linsgrumlingar har observerats vid toxicitets- och karcinogenicitetsstudier med upprepad

dosering på gnagare men inte på hundar och apor eller vid kliniska studier där bildandet av katarakt

kontrollerats. Det är känt att katarakt uppträder hos gnagare som en följd av hypokalcemi.

in vitro

-studier var IC

-värdena för serotonintransportör och KATP-kanaler 7 respektive 12 gånger

högre än EC

-värdet för den kalciumavkännande receptorn vid likadana försöksbetingelser. Den

kliniska relevansen är okänd, men möjligheten att cinakalcet påverkar dessa sekundära mål kan inte

helt uteslutas.

I toxicitetsstudier på unghundar observerades tremor sekundär till minskat serumkalcium, kräkningar,

minskad kroppsvikt och minskad kroppsviktsökning, minskad massa av röda blodkroppar, mindre

sänkningar i skelettdensitometriparametrar, reversibel vidgning av rörbenens tillväxtplattor samt

histologiska lymfoida förändringar (begränsade till brösthålan och som tillskrivs kroniska kräkningar).

Samtliga effekter observerades vid systemisk exponering, på AUC-basis, som ungefär motsvarar

exponering hos patienter som får den maximala dosen mot sekundär HPT

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettens kärna

Pregelatiniserad majsstärkelse

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Kroskarmellosnatrium (E468)

Kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551)

Magnesiumstearat (E470b)

Tablettens dragering

Hypromellos (E464)

Laktosmonohydrat

Titandioxid (E171)

Triacetin

Indigokarmin, aluminiumfärg (E132)

Gul järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC/Aluminiumblister och PVC/PCTFE (Aclar)/Aluminiumblister.

Förpackningsstorlekar: 14, 14x1, 28, 28x1, 84 eller 84x1 tabletter per kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 mg: 56237

60 mg: 56238

90 mg: 56239

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-05-16

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-02-25

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen