Cinacalcet Aristo 30 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-04-2020

Aktiva substanser:
cinakalcethydroklorid
Tillgänglig från:
Aristo Pharma GmbH
ATC-kod:
H05BX01
INN (International namn):
cinakalcethydroklorid
Dos:
30 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; cinakalcethydroklorid 33 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 28 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 30 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57739
Tillstånd datum:
2019-08-19

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Cinacalcet Aristo 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Aristo 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Aritsto 90 mg filmdragerade tabletter

cinakalcet

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cinacalcet Aristo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Aristo

Hur du tar Cinacalcet Aristo

Eventuella biverkningar

Hur Cinacalcet Aristo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cinacalcet Aristo är och vad det används för

Cinacalcet Aristo används för att kontrollera nivåerna av parathormon (PTH), kalcium och fosfor i

kroppen. Det används för att behandla problem i det organ som heter bisköldkörteln. Bisköldkörteln

består av fyra små körtlar i halsen nära sköldkörteln och producerar parathormon (PTH).

Cinacalcet Aristo används hos vuxna för att:

Behandla sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna patienter med allvarlig njursjukdom som

behöver dialys för att rena blodet från avfallsprodukter.

Minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med cancer i

bisköldkörteln.

Minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med primär

hyperparatyreoidism när körteln inte kan tas bort.

Vid primär och sekundär hyperparatyreoidism tillverkas för mycket PTH av bisköldkörteln. ”Primär”

betyder att hyperparatyreoidismen inte orsakas av en annan sjukdom och ”sekundär” betyder att

hyperparatyreoidismen orsakas av en annan sjukdom, t.ex. njursjukdom. Både primär och sekundär

hyperparatyreoidism kan ge en minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och

frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma.

Cinakalcet som finns i Cinacalcet Aristo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Aristo

Ta inte Cinacalcet Aristo

Om du är allergisk mot cinakalcet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Om du har låga kalciumnivåer i blodet. Läkaren kommer att göra kontroller av kalciumnivåerna

i blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cinacalcet Aristo.

Innan du börjar ta Cinacalcet Aristo ska du tala om för läkaren om du har eller någon gång har

haft

Krampanfall (attacker eller konvulsioner). Risken för krampanfall är större om du har haft

sådana tidigare.

Leverproblem.

Hjärtsvikt.

Cinacalcet Aristo sänker kalciumnivåerna i blodet. Livshotande händelser och död på grund av låga

kalciumnivåer (hypokalcemi) har rapporterats hos vuxna och barn som behandlats med Cinacalcet

Aristo.

Tala om för läkaren om du upplever något av följande symtom, vilka kan vara tecken på låga

kalciumnivåer: Spasmer, ryckningar eller kramper i musklerna, domningar eller stickningar i

fingrarna, tårna eller runt munnen, eller krampanfall, förvirring eller medvetandeförlust under tiden

som du behandlas med Cinacalcet Aristo.

Låga kalciumnivåer kan påverka hjärtrytmen. Tala om för läkaren om du drabbas av ovanligt snabba

eller bankande hjärtslag, om du har hjärtrytmproblem, eller om du använder läkemedel som man vet

kan orsaka hjärtrytmproblem, under tiden som du behandlas med Cinacalcet Aristo.

Mer information finns i avsnitt 4.

Vid behandling med Cinacalcet Aristo ska du tala om för läkaren:

Om du börjar eller slutar röka, eftersom det kan påverka hur Cinacalcet Aristo fungerar.

Barn och ungdomar

Barn under 18 år får inte ta Cinacalcet Aristo.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism ska läkaren kontrollera dina kalciumnivåer innan

du påbörjar behandlingen med Cinacalcet Aristo samt regelbundet under behandlingen med Cinacalcet

Aristo. Berätta för läkaren om du drabbas av något av de tecken på låga kalciumnivåer som beskrivs

ovan.

Det är viktigt att du tar Cinacalcet Aristo-dosen i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och Cinacalcet Aristo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Läkemedel som sänker kalciumnivåerna i blodet

Du bör inte använda Cinacalcet Aristo tillsammans med etelkalcetid eftersom det finns en ökad risk

för ett tillstånd som kallas hypokalcemi, när Cinacalcet Aristo tas tillsammans med läkemedel, som är

kända för att sänka kalciumnivåer i blodet.

Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel.

Läkemedel som dessa kan påverka hur Cinacalcet Aristo fungerar:

Läkemedel som används för att behandla

hud-

svampinfektioner

(ketokonazol, itrakonazol

och vorikonazol).

Läkemedel som används för att behandla

bakterieinfektioner

(telitromycin, rifampicin och

ciprofloxacin).

Ett läkemedel som används för att behandla

HIV

-infektioner och AIDS (ritonavir).

Ett läkemedel som används för att behandla

depression

(fluvoxamin).

Cinacalcet Aristo kan påverka hur läkemedel som följande fungerar:

Läkemedel som används för att behandla

depression

(amitriptylin, desipramin, nortriptylin och

klomipramin).

Ett läkemedel som används för at lindra

hosta

(dextrometorfan).

Läkemedel som används för at behandla

förändringar av hjärtfrekvens

(flekainid och

propafenon).

Ett läkemedel som används för att behandla

högt blodtryck

(metoprolol).

Cinacalcet Aristo med mat och dryck

Cinacalcet Aristo ska tas i samband med eller strax efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Cinacalcet Aristo har inte prövats på gravida kvinnor. Om du blir gravid kan din läkare välja att ändra

din medicinering eftersom Cinacalcet Aristo kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om Cinacalcet Aristo utsöndras i modersmjölk. Din läkare kommer att diskutera med

dig om du ska avbryta antingen amningen eller behandlingen med Cinacalcet Aristo.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Yrsel och krampanfall har rapporterats hos patienter som tar Cinacalcet Aristo. Om du drabbas av

dessa biverkningar ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Cinacalcet Aristo innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Cinacalcet Aristo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Cinacalcet Aristo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Din läkare talar om för dig hur mycket Cinacalcet Aristo du ska ta.

Cinacalcet Aristo ska tas oralt, i samband med eller strax efter måltid. Tabletterna ska sväljas hela och

får inte tuggas, krossas eller delas.

Din läkare kommer regelbundet att ta blodprov för att kontrollera din sjukdomsutveckling och

kommer vid behov att justera dosen.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Aristo för vuxna är 30 mg (en tablett) en gång dagligen.

Om du behandlas för cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Aristo för vuxna är 30 mg (en tablett) två gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Aristo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Din läkare kommer att påbörja bäst lämpad behandling för överdosering.

Kontakta läkaren omedelbart om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Aristo. Eventuella tecken

på överdosering är domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och krampanfall.

Om du har glömt ta Cinacalcet Aristo

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Även om du glömt att ta en dos Cinacalcet Aristo ska du ta nästa dos i vanlig ordning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta läkare omedelbart:

Om du börjar känna av domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och

krampanfall. Dessa kan vara tecken på att dina kalciumnivåer är för låga (hypokalcemi).

Om du svullnar i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller svalget, vilka kan orsaka svälj- och

andningssvårigheter (angioödem).

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

Illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är ofta relativt lindriga och varar inte länge.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Yrsel.

Domningar och stickningar (

parestesi

Förlust av (

anorexi

) eller nedsatt aptit.

Muskelsmärta (

myalgi

Svaghet (

asteni

Hudutslag.

Minskade testosteronnivåer.

Hög kaliumnivå i blodet (

hyperkalemi

Allergiska reaktioner (

överkänslighet

Huvudvärk.

Krampanfall (

konvulsioner eller anfall

Lågt blodtryck (

hypotension

Övre luftvägsinfektion.

Andningssvårigheter (

dyspné

Hosta.

Matsmältningsbesvär (

dyspepsi

Diarré.

Buksmärta, buksmärta i övre delen av buken.

Förstoppning.

Muskelspasmer.

Ryggsmärta.

Låg kalciumnivå i blodet (

hypokalcemi

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Nässelutslag (

urtikaria

Svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen, som kan orsaka svårigheter att svälja

eller andas (

angioödem

Ovanligt snabba eller bankande hjärtslag, som kan bero på låga kalciumhalter i blodet (

QT-

förlängning och ventrikulär arytmi, sekundär till hypokalcemi

Efter intag av Cinacalcet Aristo har ett mycket litet antal patienter med hjärtsvikt drabbats av

förvärring av sitt tillstånd och/eller lågt blodtryck (

hypotension

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cinacalcet Aristo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är cinakalcet. Varje filmdragerad tablett innehåller cinakalcethydroklorid

motsvarande 30 mg, 60 mg eller 90 mg cinakalcet.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna

: Pregelatiniserad majsstärkelse, krospovidon, mikrokristallin cellulosa,

kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstearylfumarat.

Tablettdragering:

Hypromellos, laktosmonohydrat, titandioxid (E 171), triacetin, makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cinacalcet Aristo 30 mg filmdragerade tabletter:

Vita till benvita, ovala filmdragerade tabletter präglade med ”30” på ena sidan, cirka 10,0 mm lång

och cirka 6,3 mm bred.

Cinacalcet Aristo 60 mg filmdragerade tabletter:

Vita till benvita, ovala filmdragerade tabletter präglade med “60” på ena sidan, cirka 12,5 mm lång

och cirka 7,9 mm bred.

Cinacalcet Aristo 90 mg filmdragerade tabletter:

Vita till benvita, ovala filmdragerade tabletter präglade med “90” på ena sidan, cirka 14,3 mm lång

och cirka 9,0 mm bred.

Cinacalcet Aristo finns i blisterförpackningar á 30 mg, 60 mg eller 90 mg filmdragerade tabletter.

Varje blisterförpackning innehåller antingen 28, 30 eller 84 tabletter i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8-10

13435 Berlin

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Nederländerna:

Cinacalcet Aristo 30 mg, filmomhulde tabletten

Cinacalcet Aristo 60 mg, filmomhulde tabletten

Cinacalcet Aristo 90 mg, filmomhulde tabletten

Österrike:

Cinacalcet Aristo 30 mg Filmtabletten

Cinacalcet Aristo 60 mg Filmtabletten

Cinacalcet Aristo 90 mg Filmtabletten

Tjeckien:

Cinacalcet Aristo

Tyskland:

Cinacalcet Aristo 30 mg Filmtabletten

Cinacalcet Aristo 60 mg Filmtabletten

Cinacalcet Aristo 90 mg Filmtabletten

Danmark:

Cinacalcet Aristo

Spanien:

Cinacalcet Aristo 30 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cinacalcet Aristo 60 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cinacalcet Aristo 90 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Finland:

Cinacalcet Aristo 30 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Aristo 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Aristo 90 mg kalvopäällysteiset tabletit

Italien:

Cinacalcet Aristo

Norge:

Cinacalcet Aristo

Polen:

Cinacalcet Aristo

Portugal:

Cinacalcet Aristo

Rumänien:

Cinacalcet Aristo 30 mg comprimate filmate

Cinacalcet Aristo 60 mg comprimate filmate

Cinacalcet Aristo 90 mg comprimate filmate

Sverige:

Cinacalcet Aristo

Slovakien:

Cinacalcet Aristo 30 mg filmom obalené tablety

Cinacalcet Aristo 60 mg filmom obalené tablety

Cinacalcet Aristo 90 mg filmom obalené tablety

Storbritannien:

Cinacalcet Aristo 30 mg film-coated tablets

Cinacalcet Aristo 60 mg film-coated tablets

Cinacalcet Aristo 90 mg film-coated tablets

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-04-24

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cinacalcet Aristo 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Aristo 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Aristo 90 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller cinakalcethydroklorid motsvarande 30 mg, 60 mg eller 90 mg

cinakalcet.

Hjälpämnen med känd effekt:

Cinacalcet Aristo 30 mg filmdragerade tabletter

Varje 30 mg tablett innehåller

ungefär 2 mg laktos.

Varje 30 mg tablett innehåller

ungefär 0,05 mg natrium.

Cinacalcet Aristo 60 mg filmdragerade tabletter

Varje 60 mg tablett innehåller

ungefär 5 mg laktos.

Varje 60 mg tablett innehåller

ungefär 0,1 mg natrium.

Cinacalcet Aristo 90 mg filmdragerade tabletter

Varje 90 mg tablett innehåller

ungefär 7 mg laktos.

Varje 90 mg tablett innehåller

ungefär 0,2 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Cinacalcet Aristo 30 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, ovala filmdragerade tabletter präglade med ‘30’ på ena sidan, cirka 10,0 mm lång och

cirka 6,3 mm bred.

Cinacalcet Aristo 60 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, ovala filmdragerade tabletter präglade med ‘60’ på ena sidan, cirka 12,5 mm lång och

cirka 7,9 mm bred.

Cinacalcet Aristo 90 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, ovala filmdragerade tabletter präglade med ‘90’ på ena sidan, cirka 14,3 mm lång och

cirka 9,0 mm bred.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos vuxna patienter med avancerad

njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling.

Cinacalcet Aristo kan ingå i en behandlingsregim som inkluderar fosfatbindare och/eller vitamin D-

steroler, enligt patientens behov (se avsnitt 5.1).

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism hos vuxna

Reduktion av hyperkalcemi hos vuxna patienter med:

Paratyreoideakarcinom.

Primär HPT för vilka paratyreoidektomi skulle vara indicerad baserat på serumkalciumnivåer

(definierade enligt relevanta behandlingsriktlinjer), men hos vilka paratyreoidektomi inte är

kliniskt lämplig eller är kontraindicerad.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (>65 år)

Rekommenderad startdos till vuxna är 30 mg en gång dagligen. Cinacalcet Aristo bör upptitreras med

2 till 4 veckors intervall till en maximal dos på 180 mg, given en gång dagligen, för att uppnå ett

målvärde för parathormon (PTH) mellan 150‒300 pg/mL (15,9‒31,8 pmol/L) hos dialyspatienter,

uppmätt som intakt PTH (iPTH). Prov för bestämning av PTH-nivåerna skall tas minst 12 timmar efter

dosering av Cinacalcet Aristo. Aktuella behandlingsriktlinjer bör följas.

PTH-värdet bör mätas 1 till 4 veckor efter påbörjad behandling med Cinacalcet Aristo samt efter

dosjustering

.

PTH-värdet bör även kontrolleras med cirka 1–3 månaders intervall under

underhållsbehandling. PTH-värdet kan mätas antingen som intakt PTH (iPTH) eller bio-intakt PTH

(biPTH) eftersom behandling med Cinacalcet Aristo inte påverkar förhållandet mellan iPTH och

biPTH.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Korrigerat serumkalcium bör mätas och monitoreras, och ska ligga på eller över det nedre

normalgränsvärdet innan den första Cinacalcet Aristo dosen administreras (se avsnitt 4.4).

Normalområdet för serumkalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som används vid ditt

lokala laboratorium.

Vid dostitrering bör serumkalciumnivån kontrolleras regelbundet samt inom en vecka efter

behandlingsstart eller efter justering av Cinacalcet Aristo dosen. Efter att underhållsdosen fastställts

bör serumkalcium kontrolleras cirka en gång per månad. I händelse av att serumkalciumnivån sjunker

under 8,4 mg/dL (2,1 mmol/L) och/eller att symtom på hypokalcemi uppträder rekommenderas

följande åtgärder:

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

symtom på hypokalcemi

Rekommendationer

<8.4 mg/dL (2,1 mmol/L) och >7,5 mg/dL

(1,9 mmol/L), eller förekomst av kliniska

symtom på hypokalcemi.

Kalciuminnehållande fosfatbindare, vitamin D-

steroler och/eller justering av

kalciumkoncentrationen i dialysvätskan kan

användas för att öka serumkalcium på basis av

klinisk bedömning.

<8.4 mg/dL (2,1 mmol/L) och >7,5 mg/dL

(1,9 mmol/L) eller ihållande symtom på

hypokalcemi trots försök att öka serumkalcium.

Reducera eller sätt ut behandling med Cinacalcet

Aristo tillfälligt.

≤7,5 mg/dL (1,9 mmol/L) eller ihållande symtom

på hypokalcemi och vitamin D inte går att öka.

Sätt ut behandling med Cinacalcet Aristo

tillfälligt tills nivån av serumkalcium stiger till

8,0 mg/dL (2,0 mmol/L) och/eller symtomen på

hypokalcemi har försvunnit. Behandlingen ska

återinsättas med nästa lägre dosnivån av

Cinacalcet Aristo.

Pediatrisk population

Cinacalcet Aristo är inte indicerat för barn och ungdomar. Det finns andra läkemedelsformer

tillgängliga för denna population.

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (> 65 years)

Rekommenderad startdos Cinacalcet Aristo till vuxna är 30 mg 2 gånger dagligen. Cinacalcet Aristo

dosen bör vid behov upptitreras stegvis med 2 till 4 veckors intervall med doser på 30 mg 2 gånger

dagligen, 60 mg 2 gånger dagligen, 90 mg 2 gånger dagligen respektive 90 mg 3 eller 4 gånger

dagligen tills serumkalciumnivån minskat till eller understiger den övre normalgränsen. I kliniska

prövningar var maxdosen 90 mg fyra gånger dagligen.

Serumkalcium bör kontrolleras inom en vecka efter behandlingsstart eller efter dosjustering av

Cinacalcet Aristo. Efter att underhållsdosen fastställts bör serumkalcium kontrolleras med 2 till 3

månaders intervall. Efter titrering av Cinacalcet Aristo till maxdos, bör serumkalcium kontrolleras

regelbundet. Om en kliniskt relevant sänkning av serumkalciumnivån inte kan bibehållas, bör man

överväga att avbryta behandlingen med Cinacalcet Aristo (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Cinacalcet Aristo för barn för behandling av paratyreoideakarcinom och primär

hyperparatyreoidism har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Nedsatt leverfunktion

Det krävs ingen förändring av startdosen. Cinacalcet Aristo bör användas med försiktighet till

patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion och behandlingen bör kontrolleras noggrant vid

dostitrering och fortsatt behandling (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt

För oral användning.

Tabletterna skall tas hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Det rekommenderas att Cinacalcet Aristo tas tillsammans med mat eller strax efter en måltid, eftersom

studier har visat att biotillgängligheten för cinakalcet ökar om det tas tillsammans med mat (se avsnitt

5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Hypokalcemi (se avsnitt 4.2 och 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Serumkalcium

Livshotande händelser och dödsfall associerade med hypokalcemi har rapporterats hos vuxna och

pediatriska patienter som behandlats med Cinacalcet Aristo. Tecken på hypokalcemi omfattar bl.a.

parestesier, myalgi, krampanfall, tetani och konvulsioner. Sänkta kalciumhalter i serum kan också

förlänga QT-intervallet, vilket kan ge upphov till ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi. Fall

med QT-förlängning och ventrikulär arytmi har rapporterats hos patienter som behandlats med

cinakalcet (se avsnitt 4.8). Försiktighet rekommenderas för patienter med andra riskfaktorer för QT-

förlängning, såsom patienter med känt, medfött långt QT-syndrom eller patienter som får läkemedel

som man vet orsakar QT-förlängning.

Eftersom cinakalcet sänker kalciumnivån i serum bör patienterna övervakas noggrant med avseende på

tecken på hypokalcemi (se avsnitt 4.2). Serumkalcium ska mätas inom 1 vecka efter behandlingsstart

eller dosjustering av Cinacalcet Aristo.

Behandling med Cinacalcet Aristo bör inte sättas in hos patienter vars serumkalcium (korrigerat för

albumin) understiger den nedre gränsen för normalområdet.

Hos dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och samtidig administrering med Cinacalcet

Aristo hade cirka 30% av patienterna minst ett serumkalciumvärde som understeg 7,5 mg/dL (1,9

mmol/L).

Icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom

Cinakalcet är inte indicerat för icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom. Kliniska

studier har visat att icke-dialysbehandlade vuxna patienter med kronisk njursjukdom som får

cinakalcet löper ökad risk för hypokalcemi (serumkalciumnivåer <8,4 mg/dL (2,1 mmol/L)) jämfört

med dialysbehandlade patienter som får cinakalcet, vilket kan bero på lägre kalciumnivåer vid

baselinjen och/eller kvarstående njurfunktion.

Krampanfall

Fall av krampanfall har rapporterats hos patienter som behandlats med cinakalcet (se avsnitt 4.8).

Betydande sänkningar av serumkalciumvärdet sänker tröskelnivån för krampanfall.

Serumkalciumnivån ska därför övervakas noga hos patienter som får Cinacalcet Aristo, i synnerhet

hos patienter med en anamnes av krampanfall.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Fall av hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos patienter med nedsatt hjärtfunktion. Ett

orsakssamband med cinakalcet kan inte uteslutas helt och effekten kan vara medierad av en sänkt

serumkalciumnivå (se avsnitt 4.8).

Samtidig administrering med andra läkemedel

Administrera Cinacalcet Aristo med försiktighet till patienter som får något annat läkemedel som är

känt att sänka serumkalciumvärdet. Övervaka serumkalciumvärdet noga (se avsnitt 4.5).

Patienter som får Cinacalcet Aristo ska inte ges etelkalcetid. Samtidig administrering kan leda till grav

hypokalcemi.

Allmänt

Om PTH-nivån kontinuerligt undertrycks till nivåer under cirka 1,5 gånger den övre gränsen för

normalvärdet enligt iPTH-testet kan adynamisk bensjukdom utvecklas. Om PTH-nivån understiger det

rekommenderade målområdet hos patienter som behandlas med cinakalcet bör doseringen av

Cinacalcet Aristo och/eller vitamin D-steroler minskas eller behandlingen sättas ut.

Testosteronnivån

Testosteronnivån ligger ofta under normalområdet hos patienter med avancerad njurinsufficiens. I en

klinisk studie på dialysbehandlade vuxna patienter med ESRD minskade fritt testosteron med

medianvärdet 31,3% i gruppen med patienter behandlade med cinakalcet och med 16,3% i

patientgruppen som fick placebo, efter 6 månaders behandling. En öppen förlängning av denna studie

visade inga ytterligare sänkta koncentrationer av fritt respektive totalt testosteron hos cinakalcet

behandlade patienter under en period om 3 år. Den kliniska betydelsen av den minskade

serumtestosteronnivån är okänd.

Nedsatt leverfunktion

På grund av risken för en 2- till 4-faldig ökning av plasmanivån av cinakalcet hos patienter med

måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-klassificering) bör Cinacalcet Aristo användas

med försiktighet till dessa patienter och behandlingen bör noga övervakas (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

Galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel som sänker serumkalciumvärdet

Samtidig administrering av andra läkemedel som sänker serumkalciumnivån och cinakalcet kan leda

till ökad risk för hypokalcemi (se avsnitt 4.4). Patienter som får Cinacalcet Aristo får inte ges

etelkalcetid (se avsnitt 4.4).

Effekten av andra läkemedel på cinakalcet

Cinakalcet metaboliseras delvis av enzymet CYP3A4. Samtidig administrering av 200 mg 2 gånger

dagligen av den potenta CYP3A4-hämmaren ketokonazol gav en cirka 2-faldig ökning av

cinakalcetnivån. Cinacalcet Aristo dosen kan behöva justeras om en patient som står på Cinacalcet

Aristo påbörjar eller avslutar behandling med en potent hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol,

telitromycin, vorikonazol, ritonavir) eller inducerare (t.ex. rifampicin) av detta enzym.

In vitro

-data visar att cinakalcet delvis metaboliseras av CYP1A2. Rökning inducerar CYP1A2 och

clearance av cinakalcet var 36–38% högre hos rökare jämfört med icke-rökare. Effekten av CYP1A2-

hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) på plasmanivåerna av cinakalcet har inte studerats.

Dosjustering kan vara nödvändig om en patient börjar eller slutar röka eller om samtidig behandling

med potenta CYP1A2-hämmare påbörjas eller avbryts.

Kalciumkarbonat: Samtidig administrering av kalciumkarbonat (engångsdos på 1 500 mg) påverkade

inte farmakokinetiken för cinakalcet.

Sevelamer: Samtidig administrering av sevelamer (2 400 mg 3 gånger dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinakalcet.

Pantoprazol: Samtidig administrering av pantoprazol (80 mg 1 gång dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinakalcet.

Effekten av cinakalcet på andra läkemedel

Läkemedel som metaboliseras av enzymet P450 2D6 (CYP2D6):

Cinakalcet är en potent

CYP2D6-hämmare. Dosen av samtidigt administrerade läkemedel kan behöva justeras om Cinacalcet

Aristo ges samtidigt med individuellt titrerade läkemedel med snävt terapeutiskt fönster som

huvudsakligen metaboliseras av CYP2D6 (t.ex. flekainid, propafenon, metoprolol, desipramin,

nortriptylin, klomipramin).

Desipramin: Samtidig administrering av 90 mg cinakalcet en gång dagligen och 50 mg desipramin, ett

tricykliskt antidepressivt medel som primärt metaboliseras av CYP2D6, ökade signifikant

exponeringen för desipramin med cirka 3,6 gånger (90% KI 3,0; 4,4) hos CYP2D6-extensiva

metaboliserare.

Dextrometorfan: Multipla doser med 50 mg cinakalcet ökade AUC för 30 mg dextrometorfan

(metaboliseras framför allt av CYP2D6) 11 gånger hos CYP2D6-extensiva metaboliserare.

Warfarin: Multipla orala doser av cinakalcet påverkade inte warfarins farmakokinetik eller

farmakodynamik (genom bestämning av protrombintid och koagulationsfaktor VII).

Avsaknaden av effekt av cinakalcet på farmakokinetiken för R- och S-warfarin samt avsaknaden av

autoinduktion vid upprepade doser till patienter visar att cinakalcet inte inducerar CYP3A4, CYP1A2

eller CYP2C9 hos människa.

Midazolam: Samtidig administrering av cinakalcet (90 mg) och oralt administrerat midazolam (2 mg),

ett CYP3A4- och CYP3A5-substrat, förändrade inte farmakokinetiken för midazolam. Dessa data talar

för att cinakalcet inte bör påverka farmakokinetiken för de läkemedelsgrupper som metaboliseras av

CYP3A4 och CYP3A5, t.ex. vissa immunsuppressiva medel, däribland cyklosporin och takrolimus.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kliniska data angående behandling med cinakalcet saknas från gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte

på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, förlossning eller utveckling efter födsel. Ingen

embryo-/fostertoxicitet noterades vid studier av dräktiga råttor och kaniner med undantag för nedsatt

fostervikt hos råttor vid doser som förknippas med maternell toxicitet (se avsnitt 5.3). Cinacalcet

Aristo skall enbart användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella

risken för fostret.

Amning

Det är okänt om cinakalcet utsöndras i modersmjölk. Cinakalcet utsöndras i mjölk från lakterande

råttor med en hög mjölk/plasmakvot. Efter en noggrann bedömning av nytta/risk ska ett beslut fattas

att antingen avbryta amning eller avstå från behandling med Cinacalcet Aristo.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om cinakalcets effekt på fertiliteten. I djurstudier sågs inga effekter på

fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Yrsel och krampanfall, som kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner, har rapporterats hos patienter som använder cinakalcet (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

a)

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Sekundär hyperparatyreoidism, paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Baserat på tillgängliga data från patienter som fått cinakalcet i placebokontrollerade studier och

enarmade studier var de vanligaste rapporterade biverkningarna illamående och kräkning. Illamående

och kräkning var av mild till måttlig svårighetsgrad och övergående hos de flesta patienterna.

Utsättning av behandlingen till följd av biverkningar berodde främst på illamående och kräkning.

b)

Biverkningar i tabellform

Biverkningar med åtminstone ett möjligt samband med cinakalcetbehandling ansågs föreligga i

placebokontrollerade studier och enarmade studier baserat på bästa bevisbedömning av orsakssamband

listas nedan med användning av följande konvention: Mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, <

1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10

000).

Incidensen av biverkningar från kontrollerade kliniska studier och erfarenhet efter godkännandet för

försäljning är:

MedDRA-databasen om

klassificering av organsystem

Incidens

Biverkning

Immunsystemet

Vanliga*

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Minskad aptit

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Krampanfall†

Yrsel

Parestesi

Huvudvärk

Hjärtat

Ingen känd frekvens*

Förvärrad hjärtsvikt†

QT-förlängning och ventrikulära arytmier

sekundära till hypokalcemi†

Blodkärl

Vanliga

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Övre luftvägsinfektion

Dyspné

Hosta

Mycket vanliga

Illamående

Kräkning

Magtarmkanalen

Vanliga

Dyspepsi

Diarré

Buksmärta

Buksmärta – övre förstoppning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudutslag

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Myalgi

Muskelspasmet

Ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Asteni

Undersökningar

Vanliga

Hypokalcemi†

Hyperkalemi

Sänkta testosteronnivåer †

†se avsnitt 4.4

*se avsnitt c

c)

Beskrivning av valda biverkningar

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner, inklusive angioödem och urtikaria, har identifierats under användning efter

marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna för de enskilda föredragna termerna, inklusive angioödem

och urtikaria, kan inte beräknas från tillgängliga data.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Efter marknadsföring av cinakalcet har det förekommit rapporter om idiosynkrastiska fall av

hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos cinakalcetbehandlade patienter med nedsatt

hjärtfunktion. Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

QT-förlängning och ventrikulära arytmier sekundära till hypokalcemi

QT-förlängning av ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi har identifierats under användning

efter marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna kan inte beräknas från tillgängliga data (se

avsnitt 4.4).

d)

Pediatrisk population

Cinacalcet Aristo är inte indicerat för barn och ungdomar. I en klinisk prövning hos en pediatrisk

patient med svår hypokalcemi rapporterades ett fall med dödlig utgång (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Doser som har titrerats upp till 300 mg en gång dagligen har administrerats till dialysbehandlade

vuxna patienter utan att ge biverkningar. En enskild dos på 3,9 mg/kg ordinerades till en pediatrisk

patient som fick dialys i en klinisk studie, vilket gav upphov till lindrig magsmärta, illamående och

kräkningar.

Överdosering av Cinacalcet Aristo kan leda till hypokalcemi. I händelse av överdosering bör patienten

övervakas för tecken och symtom på hypokalcemi och ges symtomatisk och stödjande behandling. På

grund av cinakalcets höga proteinbindningsgrad är hemodialys ingen effektiv behandlingsmetod vid

överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som reglerar kalciumomsättningen, anti-paratyreoideamedel, ATC-

kod: H05BX01.

Verkningsmekanism

Sekretionen av PTH regleras främst av kalciumavkännande receptorer på ytan av paratyreoideas

huvudceller. Cinakalcet är ett calcimimetikum som direkt sänker PTH-nivån genom att öka de

kalciumavkännande receptorernas känslighet för extracellulärt kalcium. Den minskade frisättningen av

PTH är förenad med en samtidig sänkning av serumkalciumnivån.

Nedgången i PTH-nivån är avhängig av cinakalcetkoncentrationen.

När steady-state har uppnåtts är serumkalciumkoncentrationen konstant under hela

doseringsintervallet.

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Tre sexmånaders dubbelblinda placebokontrollerade kliniska studier har utförts på dialysbehandlade

patienter med ESRD och obehandlad sekundär HPT (n = 1 136). Demografiska förhållanden och

karakteristika vid baselinjen var representativa för en dialysbehandlad patientpopulation med sekundär

HPT. Medelkoncentrationen av iPTH vid baselinjen i de 3 studierna var 733 och 683 pg/mL (77,8 och

72,4 pmol/L) i cinakalcet- respektive placebogrupperna. Vid studiens början behandlades 66% av

patienterna med vitamin D-steroler och >90% med fosfatbindare. Signifikant minskning av iPTH,

serumkalcium-fosformedlet (Ca x P), kalcium- och fosfornivån iakttogs hos cinakalcetbehandlade

jämfört med placebobehandlade patienter på standardbehandling. Jämförbara resultat erhölls i samtliga

3 studier. I var och en av studierna uppnåddes det primära effektmåttet (andelen patienter med

iPTH ≤250 pg/mL (≤26,5 pmol/L)) hos 41%, 46% respektive 35% av de cinakalcetbehandlade

atienterna, jämfört med 4%, 7% respektive 6 % av de placebobehandlade patienterna. Hos cirka 60%

av de cinakalcetbehandlade patienterna erhölls en nedgång i iPTH-nivån på ≥ 30 %. Denna effekt var

jämförbar över hela det spektrum av iPTH-värden som förelåg vid baselinjen. Den genomsnittliga

nedgången i serum-Ca x P, kalcium och fosfor var 14%, 7% respektive 8%.

Nedgången i iPTH och Ca x P kvarstod under en behandlingsperiod på upp till 12 månader. Med

cinakalcet sågs en minskning av iPTH och Ca x P, kalcium- och fosfornivån oavsett iPTH och Ca x P

vid baselinjen, dialysmetod (PD eller HD), dialysens duration och eventuell behandling med vitamin

D-steroler.

Nedgången i PTH var förenad med icke-signifikant minskning av markörer för benmetabolism

(benspecifikt alkaliskt fosfatas, N-telopeptid, benomsättning och benfibros). Vid post-hoc-analyser av

poolade data från 6 och 12 månaders kliniska studier uppvisade Kaplan-Meier-skattning av

benfrakturer och paratyreoidektomi lägre värden i cinakalcetgruppen än i kontrollgruppen.

Hos icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom (CKD) och sekundär HPT har data från

undersökande studier visat att cinakalcet minskade PTH-nivåerna i motsvarande grad som hos

dialysbehandlade patienter med ESRD och sekundär HPT. Effekt, säkerhet, optimal dos och

behandlingsmål har dock inte fastställts vid behandling av predialytiska patienter med njursvikt. Dessa

studier visar att icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom som får cinakalcet löper

ökad risk för hypokalcemi jämfört med dialysbehandlade patienter med ESRD som får cinakalcet.

Detta kan bero på lägre kalciumnivåer vid baselinjen och/eller kvarstående njurfunktion.

EVOLVE (EValuation Of Cinakalcet Therapy to Lower CardioVascular Events) var en randomiserad,

dubbelblind klinisk studie som utvärderade cinakalcet kontra placebo med avseende på minskning av

risken för alla dödsorsaker och kardiovaskulära händelser hos 3 883 patienter med sekundär HPT och

kronisk njursjukdom som får dialys. Studien uppfyllde inte sitt primära mål att visa en minskning av

risken för alla dödsorsaker eller kardiovaskulära händelser inklusive hjärtinfarkt, sjukhusinläggning

för instabil angina, hjärtsvikt eller perifer vaskulär händelse (HR 0,93; 95% KI: 0,85; 1,02; p=0,112).

Efter justering för karakteristika vid baselinjen i en sekundär analys var HR för det primära

sammansatta effektmåttet 0,88; 95% KI: 0,79; 0,97.

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

I en studie behandlades 46 vuxna patienter (29 med paratyreoideakarcinom och 17 med primär HPT

och svår hyperkalcemi, med misslyckad eller kontraindicerad paratyreoidektomi) med cinakalcet i upp

till 3 år (i genomsnitt 328 dagar för patienter med paratyreoideakarcinom och i genomsnitt 347 dagar

för patienter med primär HPT). Den administrerade dosen cinakalcet varierade från 30 mg 2 gånger

dagligen till 90 mg 4 gånger dagligen. Det primära effektmåttet för studien var en minskning av

serumkalcium på ≥1 mg/dL (≥ 0,25 mmol/L). Hos patienter med paratyreoideakarcinom minskade de

genomsnittliga serumkalciumnivåerna från 14,1 mg/dL till 12,4 mg/dL (3,5 mmol/L till 3,1 mmol/L),

medan serumkalciumnivåerna hos patienter med primär HPT minskade från 12,7 mg/dL till 10,4

mg/dL (3,2 mmol/L till 2,6 mmol/L). Hos 18 av 29 patienter (62%) med paratyreoideakarcinom och

15 av 17 patienter (88%) med primär HPT minskade serumkalciumnivån ≥ 1 mg/dL (≥0,25 mmol/L).

I en 28 veckor lång, placebokontrollerad studie inkluderades 67 vuxna patienter med primär HPT som

baserat på korrigerad kalciumnivå i totalserum uppfyllde kriterierna för paratyreoidektomi

(>11,3 mg/dL (2,82 mmol/L) men ≤12,5 mg/dL (3,12 mmol/L), men som inte kunde genomgå ett

sådant ingrepp. Cinakalcet sattes in vid en dos på 30 mg två gånger dagligen och titrerades för att

upprätthålla den korrigerade kalciumkoncentrationen i totalserum inom de normala gränsvärdena. En

signifikant högre procentandel av de cinakalcetbehandlade patienterna nådde korrigerade

kalciumkoncentrationer i totalserum ≤10,3 mg/dL (2,57 mmol/L) och en minskning från baselinjen på

≥1 mg/dL (0,25 mmol/L) av de korrigerade genomsnittliga kalciumkoncentrationerna i totalserum

jämfört med placebobehandlade patienter (75,8% mot 0 % respektive 84,8% mot 5,9%).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Vid oral tillförsel av Cinacalcet Aristo uppnås en maximal plasmakoncentration av cinakalcet efter

cirka 2 till 6 timmar. Den absoluta biotillgängligheten för cinakalcet hos fastande patienter har

uppskattats vara cirka 20–25%, baserat på jämförelser mellan studier. Intag av Cinacalcet Aristo i

samband med måltid ökar biotillgängligheten för cinakalcet med cirka 50–80%. Ökningen i

plasmakoncentrationen av cinakalcet är likartad, oberoende av måltidens fetthalt.

Vid doser över 200 mg mättades absorptionen, troligen på grund av låg löslighet.

Distribution

Distributionsvolymen är stor (cirka 1 000 liter) vilket tyder på omfattande distribution. Cinakalcet är

till cirka 97% bundet till plasmaproteiner och distribueras i obetydlig utsträckning till röda

blodkroppar.

Efter absorption sjunker cinakalcetkoncentrationen bifasiskt med en initial halveringstid på

cirka 6 timmar och en terminal halveringstid på 30–40 timmar. Läkemedlets steady-state-nivå uppnås

inom 7 dygn med minimal ackumulation. Farmakokinetiken för cinakalcet förändras inte över tid.

Metabolism

Cinakalcet metaboliseras av ett flertal enzymer, huvudsakligen CYP3A4 och CYP1A2 (det är ej

kliniskt klarlagt i vilken utsträckning CYP1A2 bidrar). De huvudsakliga cirkulerande metaboliterna är

inaktiva.

På basis av

in vitro

-data är cinakalcet en potent hämmare av CYP2D6, men hämmar varken andra

CYP-enzymer, däribland CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4, eller inducerar

CYP1A2, CYP2C19 och CYP3A4, vid kliniskt uppnådda koncentrationer.

Eliminering

Efter administrering av en radiomärkt dos på 75 mg till friska försökspersoner metaboliserades

cinakalcet snabbt och i stor utsträckning genom oxidering med efterföljande konjugering.

Radioaktiviteten eliminerades huvudsakligen genom utsöndring av metaboliter via njurarna. Cirka 80

% av dosen återfanns i urinen och 15% i avföringen.

Linjäritet/icke-linjäritet

AUC och C

för cinakalcet ökar i princip linjärt med dosen inom doseringsområdet 30 till 180 mg en

gång dagligen.

Farmakokinetiskt (Farmakokinetiska)/farmakodynamiskt (farmakodynamiska) förhållande(n)

Inom kort efter dosering börjar PTH sjunka till ett nadir vid cirka 2 till 6 timmar efter dosering, vilket

motsvarar C

för cinakalcet. Därefter börjar cinakalcetnivån sjunka och PTH-nivån öka till

12 timmar efter dosering. Därefter undertrycks PTH ungefär i samma grad till slutet av

doseringsintervallet en gång dagligen. I kliniska prövningar med cinakalcet mättes PTH-nivåerna i

slutet av doseringsintervallet.

Äldre: Det förekommer inga kliniskt relevanta åldersrelaterade skillnader i farmakokinetiken för

cinakalcet.

Njursvikt: Den farmakokinetiska profilen för cinakalcet hos patienter med lindrig, måttlig respektive

grav njursvikt samt patienter som behandlas med hemodialys eller peritonealdialys är jämförbar med

profilen hos friska försökspersoner.

Leverinsufficiens: Lindrig leverinsufficiens hade ingen påtaglig effekt på farmakokinetiken för

cinakalcet. Jämfört med hos personer med normal leverfunktion var det genomsnittliga AUC-värdet

för cinakalcet cirka 2 gånger högre hos patienter med måttlig leverinsufficiens och cirka 4 gånger

högre hos patienter med grav leverinsufficiens. Den genomsnittliga halveringstiden för cinakalcet

förlängs med 33% och 70% hos patienter med måttlig, respektive grav leverinsufficiens.

Proteinbindningen av cinakalcet påverkas inte av nedsatt leverfunktion. Eftersom dosen titreras för

varje patient på basis av säkerhets- och effektparametrar krävs ingen ytterligare dosjustering hos

patienter med leverinsufficiens (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Kön: Clearance av cinakalcet kan vara lägre hos kvinnor än män. Eftersom dosen titreras för varje

patient är ingen ytterligare könsbaserad dosjustering nödvändig.

Pediatrisk population

:

Farmakokinetiken för cinakalcet har studerats hos pediatriska patienter (3 till 17

år) med ESRD i dialysbehandling. Efter en enkeldos och upprepade orala doser en gång dagligen av

cinakalcet, var plasmakoncentrationerna av cinakalcet (värden för C

och AUC efter normalisering

efter dos och vikt) ungefär desamma som de som observerades hos vuxna patienter.

En farmakokinetisk populationsanalys utfördes för att utvärdera effekten av demografiska

karakteristika. I denna analys hade varken ålder, kön, etnicitet, kroppsyta eller kroppsvikt någon

signifikant effekt på cinakalcets farmakokinetik.

Rökning: Clearance av cinakalcet är högre hos rökare än icke-rökare. Det beror troligen på induktion

av CYP1A2-medierad metabolism. Om en patient slutar eller börjar röka, kan plasmanivåerna av

cinakalcet förändras och dosjustering vara nödvändig.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Cinakalcet har ej visat sig ha teratogena effekter hos kanin vid doser på 0,4 gånger maxdosen för

människa vid sekundär HPT (180 mg/dygn) på basis av AUC. Den icke-teratogena dosen hos råtta var

4,4 gånger maxdosen vid sekundär HPT på basis av AUC. Inga effekter på fertiliteten har iakttagits

hos hane eller hona vid exponering för upp till 4 gånger humandosen på 180 mg/dygn

(säkerhetsmarginalen i den begränsade patientpopulation som tillförts en maximal klinisk dos på

360 mg/dygn motsvarar ungefär hälften av ovanstående dosering).

Hos dräktiga råttor iakttogs en mindre nedgång i kroppsvikt och födointag vid den högsta doseringen.

Lägre fostervikt iakttogs hos råtta vid doser som framkallade grav hypokalcemi hos det dräktiga

djuret. Cinakalcet har visat sig passera placentabarriären hos kanin.

Cinakalcet har ej visat sig ha genotoxiska eller karcinogena effekter. Säkerhetsmarginalerna i

toxikologiska studier är små pga. den dosbegränsande hypokalcemi som iakttagits i djurförsök.

Katarakt och linsgrumlingar har observerats vid toxicitets- och karcinogenicitetsstudier med upprepad

dosering på gnagare men inte på hundar och apor eller vid kliniska studier där bildandet av katarakt

kontrollerats. Det är känt att katarakt uppträder hos gnagare som en följd av hypokalcemi.

in vitro

-studier var IC

-värdena för serotonintransportör och K

-kanaler 7 respektive 12 gånger

högre än EC

-värdet för den kalciumavkännande receptorn vid likadana försöksbetingelser. Den

kliniska relevansen är okänd, men möjligheten att cinakalcet påverkar dessa sekundära mål kan inte

helt uteslutas.

I toxicitetsstudier på unghundar observerades tremor sekundär till minskat serumkalcium, kräkningar,

minskad kroppsvikt och minskad kroppsviktsökning, minskad massa av röda blodkroppar, mindre

sänkningar i skelettdensitometriparametrar, reversibel vidgning av rörbenens tillväxtplattor samt

histologiska lymfoida förändringar (begränsade till brösthålan och som tillskrivs kroniska kräkningar).

Samtliga effekter observerades vid systemisk exponering, på AUC-basis, som ungefär motsvarar

exponering hos patienter som får den maximala dosen mot sekundär HPT.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Pregelatiniserad stärkelse (majs)

Krospovidon

Mikrokristallin cellulosa

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Natriumstearylfumarat

Tablettdragering:

Hypromellos

Laktosmonohydrat

Titandioxid (E 171)

Triacetin

Makrogol

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehål

Cinacalcet Aristo tillhandahålls i PVC/PVDC/Aluminiumblister med 30 mg, 60 mg eller 90 mg

filmdragerade tabletter. Varje blisterförpackning innehåller antingen 28, 30 eller 84 tabletter i en

kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8-10

13435 Berlin

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 mg: 57739

60 mg: 57740

90 mg: 57741

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2019-08-19

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMËN

2020-04-24

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen