Cinacalcet Accord 30 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-04-2021

Aktiva substanser:
cinakalcethydroklorid
Tillgänglig från:
Accord Healthcare B.V. ,
ATC-kod:
H05BX01
INN (International namn):
cinakalcethydroklorid
Dos:
30 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; cinakalcethydroklorid 33,06 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 84 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54923
Tillstånd datum:
2017-01-18

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Cinacalcet Accord 30 mg

filmdragerade tabletter

Cinacalcet Accord 60 mg

filmdragerade tabletter

Cinacalcet Accord 90 mg

filmdragerade tabletter

cinacalcet

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cinacalcet Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Accord

Hur du tar Cinacalcet Accord

Eventuella biverkningar

Hur Cinacalcet Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cinacalcet Accord är och vad det används för

Cinacalcet Accord används för att hålla nivåerna av parathormon (PTH), kalcium och fosfor i kroppen

under kontroll. Det används för att behandla problem i det organ som heter bisköldkörteln.

Bisköldkörteln består av fyra små körtlar i halsen nära sköldkörteln och producerar parathormon

(PTH).

Cinacalcet Accord används hos vuxna för att: behandla sekundär hyperparatyreos hos vuxna

patienter med allvarlig njursjukdom som behöver dialys för att rena blodet från avfallsprodukter

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med cancer i

bisköldkörteln

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med primär

hyperparatyreos när körteln inte kan tas bort.

Cinacalcet Accord används hos barn från 3 år upp till 18 år för att:

behandla sekundär hyperparatyreos hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver dialys för

att rena blodet från avfallsprodukter och vars sjukdom inte kan hållas under kontroll med andra

behandlingar.

Vid primär och sekundär hyperparatyreos tillverkas för mycket PTH av bisköldkörteln. ”Primär”

betyder att hyperparatyreosen inte orsakas av en annan sjukdom och ”sekundär” betyder att

hyperparatyreosen orsakas av en annan sjukdom, t.ex. njursjukdom. Både primär och sekundär

hyperparatyreos kan leda till minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och

frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma.

Cinacalcet som finns i Cinacalcet Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Accord-tabletter

Ta inte Cinacalcet Accord-tabletter

om du är allergisk mot cinacalcet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har låga kalciumnivåer i blodet. Läkaren kommer att göra kontroller av kalciumhalterna i

blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Cinacalcet Accord.

Innan du börjar ta Cinacalcet Accord ska du tala om för läkaren om du har eller någon gång har haft:

kramper

(anfall eller konvulsioner). Risken för krampanfall är större om du har haft sådana

tidigare

leverproblem

hjärtsvikt

Cinacalcet Accord sänker kalciumnivåerna i blodet. Livshotande händelser och död på grund av låga

kalciumnivåer (hypokalcemi) har rapporterats hos vuxna och barn som behandlats med Cinacalcet.

Tala om för läkaren om du upplever något av följande symtom, vilka kan vara tecken på låga

kalciumnivåer: spasmer, ryckningar eller kramper i musklerna, domningar eller stickningar i fingrarna,

tårna eller runt munnen, eller krampanfall, förvirring eller medvetandeförlust under tiden som du

behandlas med Cinacalcet Accord.

Låga kalciumhalter kan påverka hjärtrytmen. Tala om för läkaren om du får ovanligt snabba eller

bultande hjärtslag, om du har hjärtrytmproblem eller om du använder läkemedel som man vet kan

orsaka hjärtrytmproblem under tiden som du behandlas med Cinacalcet Accord.

Mer information finns i avsnitt 4.

Vid behandling med Cinacalcet Accord ska du tala om för läkaren:

om du börjar eller slutar röka, eftersom det kan påverka hur Cinacalcet Accord fungerar.

Barn och ungdomar

Barn under 18 år med cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreos får inte ta Cinacalcet

Accord.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreos ska läkaren kontrollera dina kalciumnivåer innan du

påbörjar behandlingen med Cinacalcet Accord samt regelbundet under behandlingen med Cinacalcet

Accord. Berätta för läkaren om du drabbas av något av de tecken på låga kalciumnivåer som beskrivs

ovan.

Det är viktigt att du tar Cinacalcet Accord -dosen i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och Cinacalcet Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, det gäller särskilt etelkalcetid eller andra läkemedel som sänker kalciumnivåerna i blodet.

Du ska inte använda Cinacalcet Accord tillsammans med etelkalcetid.

Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel.

Läkemedel som dessa kan påverka hur Cinacalcet Accord-tabletter fungerar:

läkemedel som används för att behandla

hud-

svampinfektioner

(ketokonazol, itrakonazol och

vorikonazol)

läkemedel som används för att behandla

bakterieinfektioner

(telitromycin, rifampicin och

ciprofloxacin)

ett läkemedel som används för att behandla

HIV-infektioner

AIDS

(ritonavir)

ett läkemedel som används för att behandla

depression

(fluvoxamin).

Cinacalcet Accord kan påverka hur läkemedel som följande fungerar:

läkemedel som används för att behandla

depression

(amitriptylin, desipramin, nortriptylin och

klomipramin)

ett läkemedel som används för att lindra hosta (dextrometorfan)

läkemedel som används för att behandla

förändringar i hjärtfrekvensen

(flekainid och

propafenon)

ett läkemedel som används för att behandla

högt blodtryck

(metoprolol)

Cinacalcet Accord med mat och dryck

Cinacalcet Accord ska tas i samband med eller strax efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Cinacalcet har inte testats på gravida kvinnor. Om du blir gravid kan din läkare välja att ändra din

medicinering, eftersom Cinacalcet kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om Cinacalcet utsöndras i modersmjölken. Din läkare kommer att diskutera med dig

om du ska avbryta antingen amningen eller behandlingen med Cinacalcet Accord.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och krampanfall har rapporterats hos patienter som tar Cinacalcet. Om du drabbas av dessa

biverkningar ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cinacalcet Accord innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Cinacalcet Accord-tabletter

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Läkaren talar om för dig hur mycket Cinacalcet Accord du ska ta.

Cinacalcet Accord-tabletter ska tas oralt, i samband med eller strax efter måltid. Tabletterna ska

sväljas hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Cinacalcet finns också som granulat i kapslar avsedda att öppnas. Barn som behöver lägre doser än 30

mg eller som inte kan svälja tabletter bör få Cinacalcet -granulat.

Under behandlingen kommer din läkare regelbundet att ta blodprov för att kontrollera din

sjukdomsutveckling och vid behov justera dosen.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreos

Vanlig startdos av Cinacalcet Accord-preparatet för vuxna är 30 mg (en tablett) en gång dagligen.

Vanlig startdos av Cinacalcet Accord-preparatet för barn från 3 år upp till 18 år är högst 0,20

mg/kg/dag.

Om du behandlas för tumör i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreos

Vanlig startdos av Cinacalcet Accord-preparatet är 30 mg (en tablett) två gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Accord

Om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Accord än du borde måste du kontakta din

läkare omedelbart. Möjliga tecken på överdosering är domningar och stickningar runt

munnen, muskelvärk eller kramp och krampanfall.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Cinacalcet Accord-preparat

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömt att ta en dos Cinacalcet Accord ska du ta nästa dos i vanlig ordning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta läkare omedelbart om du:

börjar känna av domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och krampanfall.

Dessa kan vara tecken på att dina kalciumnivåer är för låga (hypokalcemi).

svullnar i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller svalget, vilka kan orsaka svälj- och

andningssvårigheter (angioödem).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är ofta relativt lindriga och varar inte länge.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

yrsel

domningar och stickningar (parestesi)

förlust av aptit (anorexi) eller nedsatt aptit

muskelsmärta (myalgi)

svaghet (asteni)

hudutslag

minskade testosteronnivåer

höga kaliumnivåer i blodet (hyperkalemi)

allergiska reaktioner (överkänslighet)

huvudvärk

krampanfall

lågt blodtryck (hypotoni)

övre luftvägsinfektion

andningssvårigheter (dyspné)

hosta

matsmältningsbesvär (dyspepsi)

diarré

buksmärta, buksmärta – övre

förstoppning

muskelspasmer

ryggsmärta

låga kalciumnivåer i blodet (hypokalcemi).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

nässelutslag (urtikaria)

svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller hals, som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas

(angioödem)

ovanligt snabba eller bultande hjärtslag, som kan bero på låga kalciumhalter i blodet (QT-

förlängning och ventrikulär arytmi, sekundär till hypokalcemi).

Efter intag av Cinacalcet har ett mycket litet antal patienter med hjärtsvikt drabbats av försämring av

sitt tillstånd och/eller lågt blodtryck (hypotoni).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Cinacalcet Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn

-

och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är cinacalcet. Varje filmdragerad tablett innehåller cinacalcet hydroklorid

motsvarande 30 mg, 60 mg eller 90 mg cinacalcet.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad

stärkelse, krospovidon, magnesiumstearat och talk.

Tablettbeläggningen innehåller hypromellos, titandioxid [E171], laktosmonohydrat, triacetin,

gul järnoxid [E172] och indigokarmin lack [E132].

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cinacalcet Accord är en ljusgrön filmdragerad tablett. De ovala tabletterna är märkta med ”C” på ena

sidan och ”30”, ”60” eller ”90” på den andra.

Cinacalcet Accord levereras i blister med filmdragerade tabletter 30 mg, 60 mg eller 90 mg. Varje

blisterförpackning innehåller 14, 28 eller 84 tabletter i en ytterkartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

S.C. Polisano Pharmaceuticals S.A.,

Alba Iulia Road 156, 550052 Sibiu, Sibiu County,

Rumänien

Meditrial Internationals Ltd.

Iztok Distr., 3 Charles Darwin Str.

Sofia 1113

Bulgarien

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-06-04

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cinacalcet Accord 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Accord 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Accord 90 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg cinacalcet (som

hydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 60 mg cinacalcet (som hydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 90 mg cinacalcet (som hydroklorid).

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 67,2 mg laktosmonohydrat.

Varje filmdragerad tablett innehåller 134,3 mg laktosmonohydrat

Varje filmdragerad tablett innehåller 202,0 mg laktosmonohydrat

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Ljusgrön, oval, bikonvex filmdragerad tablett, 9,6-10,00 mm lång och präglad med ”C” på den ena

sidan och med ”30” på den andra sidan.

Ljusgrön, oval, bikonvex filmdragerad tablett, 12,3-12,7 mm lång och präglad med ”C” på den ena

sidan och med ”60” på den andra sidan.

Ljusgrön, oval, bikonvex filmdragerad tablett, 14,05-14,45 mm lång och präglad med ”C” på den ena

sidan och med ”90” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos patienter med avancerad njurinsufficiens

(End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling.

Pediatrisk population

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad

njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka

standardbehandling inte ger adekvat kontroll av sekundär HPT (se avsnitt 4.4).

Cinacalcet Accord kan ingå i en behandlingsregim som inkluderar fosfatbindare och/eller vitamin

D-steroler,

enligt patientens behov (se avsnitt 5.1).

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism hos vuxna

Reduktion av hyperkalcemi hos vuxna patienter med:

paratyreoideakarcinom.

primär HPT för vilka paratyreoidektomi skulle vara indicerad baserat på serumkalciumnivåer

(definierade enligt relevanta behandlingsriktlinjer), men hos vilka paratyreoidektomi inte är

kliniskt lämplig eller är kontraindicerad.

4.2

Dosering och administreringssätt

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (> 65 år)

Rekommenderad startdos till vuxna är 30 mg en gång dagligen. Cinacalcet Accord-dosen bör

upptitreras med

2-4 veckors intervall till en maximal dos på 180 mg, given en gång dagligen, för

att uppnå ett

målvärde för parathormon (PTH) mellan 150 och 300 pg/ml (15,9-31,8 pmol/l) hos

dialyspatienter, uppmätt som intakt PTH (iPTH). Prov för bestämning av PTH-nivåerna skall tas

minst 12 timmar efter

dosering av Cinacalcet Accord. Aktuella behandlingsriktlinjer bör följas.

PTH-värdet bör mätas 1–4 veckor efter påbörjad behandling med Cinacalcet Accord samt efter

dosjustering

.

PTH-värdet bör även kontrolleras med ca 1–3 månaders intervall under

underhållsbehandling.

PTH-värdet kan mätas antingen som intakt PTH (iPTH) eller bio-intakt PTH (biPTH) eftersom

behandling med Cinacalcet Accord inte påverkar förhållandet mellan iPTH och biPTH.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Korrigerat serumkalcium bör mätas och monitoreras, och ska ligga på eller över det nedre

normalgränsvärdet innan den första Cinacalcet Accord dosen administreras (se avsnitt 4.4).

Normalområdet för serumkalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som används vid ditt

lokala laboratorium.

Vid dostitrering bör serumkalciumnivån kontrolleras upprepade gånger samt inom en vecka efter

behandlingsstart eller efter justering av Cinacalcet Accorddosen. Efter att underhållsdosen fastställts

bör

serumkalcium kontrolleras ungefär en gång per månad. I händelse av att serumkalciumnivån

sjunker under 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och/eller att symtom på hypokalcemi uppträder rekommenderas

följande åtgärder:

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

symtom på hypokalcemi

Rekommendationer

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och > 7,5 mg/dl (1,9

mmol/l), eller förekomst av kliniska symtom på

hypokalcemi

Kalciuminnehållande fosfatbindare, vitamin D-

steroler och/eller justering av

kalciumkoncentrationen i dialysvätskan kan

användas för att öka serumkalcium på basis av

klinisk bedömning.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och > 7,5 mg/dl (1,9

mmol/l) eller ihållande symtom på hypokalcemi trots

försök att öka serumkalcium

Reducera eller sätt ut behandling med

Cinacalcet Accord

tillfälligt.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) eller ihållande symtom på

hypokalcemi och vitamin D inte går att öka

Sätt ut behandling med Cinacalcet Accord

tillfälligt tills nivån av serumkalcium stiger

till 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) och/eller

symtomen på hypokalcemi har försvunnit.

Behandlingen ska återinsättas med nästa

lägre dosnivån av Cinacalcet Accord.

Pediatrisk population

Korrigerat serumkalcium ska ligga i den övre delen av, eller över, det ålderspecificerade

referensområdet innan den första dosen Cinacalcet Accord administreras och därefter monitoreras

noga (se avsnitt 4.4). Normalområdet för kalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som

används vid ditt lokala laboratorium samt barnets/patientens ålder.

Rekommenderad startdos till barn ≥ 3 år till < 18 år är ≤ 0,20 mg/kg en gång dagligen baserat på

patientens torrvikt (se tabell 1).

Dosen kan höjas för att nå önskat målvärdesområde för iPTH. Dosen kan höjas stegvis via tillgängliga

dosnivåer (se tabell 1) med minst 4 veckors mellanrum. Dosen kan höjas till en högsta dos på 2,5

mg/kg/dag men får inte överstiga en total dygnsdos på 180 mg.

Tabell 1: Daglig dos Cinacalcet Accord hos pediatriska patienter

Patientens torrvikt (kg)

Startdos (mg)

Tillgängliga sekventiella dosnivåer

(mg)

10 till < 12.5

1, 2.5, 5, 7.5, 10 och 15

≥ 12.5 till < 25

2.5, 5, 7.5, 10, 15

och 30

≥ 25 till < 36

5, 10, 15, 30

och 60

≥ 36 till < 50

5, 10, 15, 30, 60

och 90

≥ 50 till < 75

10, 15, 30, 60, 90

och 120

≥ 75

15, 30, 60, 90, 120

Dosjustering baserad på PTH-nivån

PTH-värdet bör mätas minst 12 timmar efter dosering med Cinacalcet Accord och iPTH bör mätas 1–

4 veckor efter påbörjad behandling med Cinacalcet Accord samt efter dosjustering av Cinacalcet

Accord.

Dosen ska justeras baserat på iPTH i enlighet med följande:

Om iPTH är < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) och ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska dosen av Cinacalcet

Accord. sänkas till nästa lägre dosnivå.

Om iPTH < 100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska behandlingen med Cinacalcet Accord avbrytas. Den kan

återupptas vid nästa lägre dosnivå när iPTH är > 150 pg/ml (15,9 pmol/l). Om behandlingsuppehållet

har varat mer än 14 dagar ska behandlingen med Cinacalcet Accord återupptas med rekommenderad

startdos.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Serumkalcium bör kontrolleras inom en vecka efter behandlingsstart eller efter dosjustering av

Cinacalcet Accord.

När underhållsdosen har fastställts rekommenderas kontroll av serumkalciumnivån varje vecka.

Serumkalciumnivån hos pediatriska patienter ska hållas inom normalområdet.

Om serumkalciumnivån faller under normalområdet eller om det uppträder symtom på hypokalcemi

ska lämplig dosjustering i enlighet med tabell 2 nedan göras:

Tabell 2: Dosjustering hos pediatriska patienter ≥ 3 till < 18 år

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

symtom på hypokalcemi

Dosrekommendationer

Korrigerat serumkalciumvärde är vid eller under

den åldersspecificerade nedre normalgränsen

eller

om symtom på hypokalcemi uppträder, oavsett

kalciumnivån.

Avsluta behandlingen med Cinacalcet Accord .*

Ge kalciumtillskott, kalciuminnehållande

fosfatbindare och/eller vitamin D-steroler såsom

det är kliniskt motiverat.

Korrigerat totalserumkalcium är över den

åldersspecificerade nedre normalgränsen, och

symtomen på hypokalcemi har gått tillbaka.

Återuppta behandlingen med nästa lägre dosnivå.

Om behandlingsuppehållet har varat mer än 14

dagar ska behandlingen med Cinacalcet Accord

återupptas med rekommenderad startdos.

Om patient fick den lägsta dosen (1 mg/dag) före

behandlingsuppehållet, ska behandlingen

återupptas med samma dos (1 mg/dag).

*Om doseringen har avslutats ska korrigerat serumkalcium mätas inom 5 till 7 dagar

Säkerhet och effekt av Cinacalcet Accord för barn yngre än 3 år för behandling av sekundär

hyperparatyreoidism har inte fastställts. Det finns inte tillräckligt med data.

Byte från etelkalcetid till Cinacalcet Accord

Byte från etelkalcetid till Cinacalcet Accord samt lämpligt tidsintervall mellan senaste dosen

etelkalcetid och första dosen Cinacalcet Accord har inte studerats hos patienter. För patienter för vilka

etelkalcetid har satts ut ska Cinacalcet Accord inte sättas in förrän minst tre efterföljande

hemodialystillfällen har genomförts. Vid denna tidpunkt ska serumkalcium mätas. Säkerställ att

serumkalciumnivåerna ligger inom normalområdet innan Cinacalcet Accord sätts in (se avsnitten 4.4

och 4.8).

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreodism

Vuxna och äldre (> 65 år)

Rekommenderad startdos till vuxna är 30 mg 2 gånger dagligen. Cinacalcet Accord-dosen bör

upptitreras med

2-4 veckors intervall med doser på i tur och ordning 30 mg 2 gånger dagligen, 60 mg

2 gånger

dagligen, 90 mg 2 gånger dagligen respektive 90 mg 3 eller 4 gånger dagligen tills

serumkalciumnivån

minskat till eller understiger den övre normalgränsen. I kliniska prövningar var

maxdosen 90 mg fyra

gånger dagligen.

Serumkalcium bör kontrolleras inom en vecka efter behandlingsstart eller efter dosjustering av

Cinacalcet Accord. Efter att underhållsdosen fastställts bör serumkalcium kontrolleras med

2-3 månaders

intervall. Efter titrering av Cinacalcet Accord till maxdos, bör serumkalcium

kontrolleras regelbundet. Om en

kliniskt relevant sänkning av serumkalciumnivån inte kan bibehållas,

bör man överväga att avbryta

behandlingen med Cinacalcet Accord (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Cinacalcet Accord för barn för behandling av paratyreoideakarcinom och

primär hyperparatyreoidism har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Nedsatt leverfunktion

Det krävs ingen förändring av startdosen. Cinacalcet Accord bör användas med försiktighet till

patienter med

måttligt till gravt nedsatt leverfunktion och behandlingen bör kontrolleras noggrant vid

dostitrering

och fortsatt behandling (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt

Oral användning.

Tabletterna skall tas hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Cinacalcet Accord bör tas tillsammans med mat eller strax efter en måltid, eftersom

studier har visat

att biotillgängligheten för cinacalcet ökar om det tas tillsammans med mat (se avsnitt 5.2).

Cinacalcet finns också som granulat för användning till barn. Barn som behöver lägre doser än 30 mg

eller som inte kan svälja tabletter bör behandlas med cinacalcet-granulat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Hypokalcemi (se avsnitt 4.2 och 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Serumkalcium

Livshotande händelser och dödsfall associerade med hypokalcemi har rapporterats hos vuxna och

pediatriska patienter som behandlats med Cinacalcet Accord. Tecken på hypokalcemi omfattar bl.a.

parestesier,

myalgi, krampanfall, tetani och konvulsioner. Sänkta kalciumhalter i serum kan också

förlänga QT-intervallet, vilket kan ge upphov till ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi. Fall

med QT-

förlängning och ventrikulär arytmi har rapporterats hos patienter som behandlats med

cinacalcet (se

avsnitt 4.8). Försiktighet rekommenderas för patienter med andra riskfaktorer för QT-

förlängning,

såsom patienter med känt, medfött långt QT-syndrom eller patienter som får läkemedel

som man vet

orsakar QT-förlängning.

Eftersom cinacalcet sänker kalciumnivån i serum bör patienterna övervakas noggrant med avseende

tecken på hypokalcemi (se avsnitt 4.2). Serumkalcium bör kontrolleras inom en vecka efter

behandlingsstart

eller efter dosjustering av Cinacalcet Accord.

Vuxna

Behandling med Cinacalcet Accord bör inte sättas in hos patienter vars serumkalcium (korrigerat för

albumin) understiger den nedre gränsen för normalområdet.

Hos dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och samtidig administrering med Cinacalcet

Accord

hade cirka 30 % av patienterna minst ett serumkalciumvärde som understeg 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l).

Pediatrisk population

Cinacalcet Accord får enbart sättas in för behandling av sekundär HPT hos barn ≥ 3 år med avancerad

njurinsufficiens (ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka standardbehandling inte ger adekvat

kontroll av sekundär HPT, och vars serumkalcium är i den övre delen av, eller över, det

ålderspecificerade referensområdet.

Kontrollera serumkalciumnivåerna (se avsnitt 4.2) och behandlingsföljsamhet noga under

behandlingen med cinakalcet. Sätt inte in cinakalcet eller öka inte dosen om icke-följsamhet kan

misstänkas.

Innan behandlingen med cinakalcet påbörjas och under behandlingen ska riskerna och nyttan med

behandlingen övervägas tillsammans med patientens förmåga att följa rekommendationerna att

övervaka och hantera risken för hypokalcemi.

Informera de pediatriska patienterna och/eller deras vårdgivare om vilka symtom som kan ses vid

hypokalcemi och om vikten av att följa rekommendationerna om serumkalciumkontroller, samt

dosering och administreringssätt.

Icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom

Cinacalcet är inte indicerat för icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom. Kliniska

studier har visat att icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom som får cinacalcet löper

ökad risk för hypokalcemi (serumkalciumnivåer < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l)) jämfört med

dialysbehandlade patienter som får cinacalcet, vilket kan bero på lägre kalciumnivåer vid baseline

och/eller kvarstående njurfunktion.

Krampanfall

Fall av krampanfall har rapporterats hos patienter som behandlats med Cinacalcet Accord (se avsnitt

4.8). Betydande sänkningar av serumkalciumvärdet sänker tröskelnivån för krampanfall.

Serumkalciumnivån ska därför övervakas noga hos patienter som får Cinacalcet Accord, i synnerhet

hos patienter med en anamnes av krampanfall.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Fall av hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt har rapporterats hos patienter med nedsatt

hjärtfunktion. Ett orsakssamband med cinakalcet kan inte uteslutas helt och effekten kan vara

medierad av en sänkt serumkalciumnivå (se avsnitt 4.8).

Samtidig administrering med andra läkemedel

Administrera Cinacalcet Accord med försiktighet till patienter som får något annat läkemedel som är

känt att sänka serumkalciumvärdet. Övervaka serumkalciumvärdet noga (se avsnitt 4.5).

Patienter som får Cinacalcet Accord ska inte ges etelkalcetid. Samtidig administrering kan leda

till grav hypokalcemi.

Allmänt

Om PTH-nivån kontinuerligt undertrycks till nivåer under ungefär 1,5 ggr den övre gränsen för

normalvärdet enligt iPTH-testet kan adynamisk bensjukdom utvecklas. Om PTH-nivån understiger det

rekommenderade målområdet hos patienter som behandlas med Cinacalcet Accord bör doseringen av

Cinacalcet Accord

och/eller vitamin D-steroler minskas eller behandlingen sättas ut.

Testosteronnivån

Testosteronnivån ligger ofta under normalområdet hos patienter med avancerad njurinsufficiens. I en

klinisk studie på dialysbehandlade vuxna patienter med ESRD minskade fritt testosteron med

medianvärdet

31,3 % i gruppen med patienter behandlade med Cinacalcet Accord och med 16,3 % i

patientgruppen som fick

placebo, efter 6 månaders behandling. En öppen förlängning av denna studie

visade ingen ytterligare

nedgång av fritt respektive totalt testosteron hos Cinacalcet

Accordbehandlade patienter under en period om 3 år. Den kliniska betydelsen av den minskade

serumtestosteronnivån är okänd.

Nedsatt leverfunktion

På grund av risken för en 2- till 4-faldig ökning av plasmanivån av cinacalcet hos patienter med

måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-klassificering) bör Cinacalcet Accord ges med

försiktighet till dessa patienter och behandlingen bör noga övervakas (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel som sänker serumkalciumvärdet

Samtidig administrering av andra läkemedel som sänker serumkalciumnivån och Cinacalcet Accord

kan leda till ökad risk för hypokalcemi (se avsnitt 4.4). Patienter som får Cinacalcet Accord får inte

ges etelkalcetid (se avsnitt 4.4).

Effekten av andra läkemedel på cinacalcet

Cinacalcet metaboliseras delvis av enzymet CYP3A4. Samtidig administrering av 200 mg 2 gånger

dagligen av den potenta CYP3A4-hämmaren ketokonazol gav en ca 2-faldig ökning av

cinacalcetnivån. Cinacalcet Accorddosen kan behöva justeras om en patient som står på Cinacalcet

Accord påbörjar eller

avslutar behandling med en potent hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol,

telitromycin, vorikonazol,

ritonavir) eller inducerare (t.ex. rifampicin) av detta enzym.

In vitro

-data visar att cinacalcet delvis metaboliseras av CYP1A2. Rökning inducerar CYP1A2 och

clearance av cinacalcet var 36-38 % högre hos rökare jämfört med icke-rökare. Effekten av

CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) på plasmanivåerna av cinacalcet har inte

studerats. Dosjustering kan vara nödvändig om en patient börjar eller slutar röka eller om samtidig

behandling med potenta CYP1A2-hämmare påbörjas eller avbryts.

Kalciumkarbonat

: Samtidig administrering av kalciumkarbonat (engångsdos på 1 500 mg) påverkade

inte farmakokinetiken för cinacalcet.

Sevelamer

: Samtidig administrering av sevelamer (2 400 mg 3 gånger dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinacalcet.

Pantoprazol

: Samtidig administrering av pantoprazol (80 mg 1 gång dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinacalcet.

Effekten av cinacalcet på andra läkemedel

Läkemedel som metaboliseras av enzymet P450 2D6 (CYP2D6): Cinacalcet är en potent

CYP2D6-hämmare. Dosen av samtidigt administrerade läkemedel kan behöva justeras om Cinacalcet

Accord

ges samtidigt med individuellt titrerade läkemedel med snävt terapeutiskt fönster som

huvudsakligen metaboliseras av CYP2D6 (t.ex. flekainid, propafenon, metoprolol, desipramin,

nortriptylin,

klomipramin).

Desipramin

: Samtidig administrering av 90 mg cinacalcet en gång dagligen och 50 mg desipramin, ett

tricykliskt antidepressivt medel som primärt metaboliseras av CYP2D6, ökade signifikant

exponeringen för desipramin med cirka 3,6 gånger (90 % CI 3,0; 4,4) hos CYP2D6-extensiva

metaboliserare.

Dextrometorfan

: Multipla doser med 50 mg cinacalcet ökade AUC för 30 mg dextrometorfan

(metaboliseras framför allt av CYP2D6) 11-faldigt hos CYP2D6-extensiva metaboliserare.

Warfarin

: Upprepade orala doser av cinacalcet påverkade inte warfarins farmakokinetik eller

farmakodynamik (genom bestämning av protrombintid och koagulationsfaktor VII).

Avsaknaden av effekt av cinacalcet på farmakokinetiken för R- och S-warfarin samt avsaknaden av

autoinduktion vid upprepade doser till patienter visar att cinacalcet inte inducerar CYP3A4, CYP1A2

eller CYP2C9 hos människa.

Midazolam

: Samtidig administrering av cinacalcet (90 mg) och oralt administrerat midazolam (2 mg),

ett CYP3A4- och CYP3A5-substrat, förändrade inte farmakokinetiken för midazolam. Dessa data talar

för att cinacalcet inte bör påverka farmakokinetiken för de läkemedelsgrupper som metaboliseras av

CYP3A4 och CYP3A5, t.ex. vissa immunsuppressiva medel, däribland cyklosporin och takrolimus.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kliniska data angående behandling med cinacalcet saknas från gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte

på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, förlossning eller utveckling efter födsel. Ingen

embryo-/fostertoxicitet noterades vid studier av dräktiga råttor och kaniner med undantag för nedsatt

fostervikt hos råttor vid doser som förknippas med maternell toxicitet (se avsnitt 5.3). Cinacalcet

Accord skall

enbart användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella

risken för fostret.

Amning

Det är okänt om cinacalcet utsöndras via modersmjölken. Cinacalcet utsöndras i mjölk från lakterande

råttor med en hög mjölk/plasmakvot. Efter en noggrann bedömning av nytta/risk ska ett beslut fattas

att antingen avbryta amning eller avstå från behandling med Cinacalcet Accord.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om cinacalcets effekt på fertiliteten. I djurstudier sågs inga effekter på

fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Yrsel och krampanfall, som kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner, har rapporterats hos patienter som använder Cinacalcet Accord (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Sekundär hyperparatyreoidism, paratyreoideakarcinom oc h primär hyperparatyreoidism

Baserat på tillgängliga data från patienter som fått cinacalcet i placebokontrollerade studier och

enarmade studier var de vanligaste rapporterade biverkningarna illamående och kräkning. Illamående

och kräkning var av mild till måttlig svårighetsgrad och övergående hos de flesta patienterna.

Utsättning av behandlingen till följd av biverkningar berodde främst på illamående och kräkning.

Biverkningar i tabellform

Biverkningar med åtminstone ett möjligt samband med cinacalcetbehandling ansågs föreligga i

placebokontrollerade studier och enarmade studier baserat på bästa bevisbedömning av orsakssamband

listas nedan med användning av följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < /10);

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta

(< 1/10 000).

Incidensen av biverkningar från kontrollerade kliniska studier och erfarenhet efter godkännandet för

försäljning är:

se avsnitt 4.4

MedDRA-databasen om

klassificering av organsystem

Incidens

Biverkning

Immunsystemet

Vanliga

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Vanliga

Minskad aptit

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Krampanfall

Vanliga

Yrsel

Vanliga

Parestesi

Vanliga

Huvudvärk

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Förvärrad hjärtsvikt

Ingen känd frekvens

QT-förlängning och ventrikulära

arytmier sekundära till hypokalcemi

Blodkärl

Vanliga

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Övre luftvägsinfektion

Vanliga

Dyspné

Vanliga

Hosta

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Mycket vanliga

Kräkning

Vanliga

Dyspepsi

Vanliga

Diarré

Vanliga

Buksmärta

Vanliga

Buksmärta – övre

Vanliga

Förstoppning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudutslag

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Myalgi

Vanliga

Muskelspasmer

Vanliga

Ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administreringsstället

Vanliga

Asteni

Undersökningar

Vanliga

Hypokalcemi

Vanliga

Hyperkalemi

Vanliga

Sänkta testosteronnivåer

se avsnitt c

Beskrivning av valda biverkningar

Överk änslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner, inklusive angioödem och urtikaria, har identifierats under användning efter

marknadsföring av Cinacalcet Accord. Frekvenserna för de enskilda föredragna termerna, inklusive

angioödem

och urtikaria, kan inte beräknas från tillgängliga data.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Efter marknadsföring av Cinacalcet Accord har det förekommit rapporter om idiosynkrastiska fall av

hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos cinacalcetbehandlade patienter med nedsatt

hjärtfunktion. Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

QT-förlängning och ventrikulära arytmier sekundära till hypokalcemi

QT-förlängning av ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi har identifierats under användning

efter marknadsföring av Cinacalcet Accord. Frekvenserna kan inte beräknas från tillgängliga data

avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerheten av Cinacalcet Accord för behandling av sekundär HPT hos barn med avancerad

njurinsufficiens (ESRD) i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier

och en enarmad studie (se avsnitt 5.1). Bland de pediatriska patienterna som exponerats för cinakalcet

i kliniska studier har totalt 19 patienter (24,1 %; 64,5 per 100 patientår) drabbats av minst en

hypokalcemirelaterad biverkning. I en klinisk prövning hos en pediatrisk patient med svår

hypokalcemi rapporterades ett fall med dödlig utgång (se avsnitt 4.4).

Cinacalcet Accord ska enbart användas till pediatriska patienter om den potentiella nyttan överväger

den potentiella risken.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Doser som har titrerats upp till 300 mg en gång dagligen har administrerats till dialysbehandlade

vuxna patienter utan att ge biverkningar. En enskild dos på 3,9 mg/kg ordinerades till en pediatrisk

patient som fick dialys i en klinisk studie, vilket gav upphov till lindrig magsmärta, illamående och

kräkningar.

Överdosering av Cinacalcet Accord kan leda till hypokalcemi. I händelse av överdosering bör patienten

övervakas för tecken och symtom på hypokalcemi och ges symtomatisk och stödjande behandling. På

grund av cinacalcets höga proteinbindningsgrad är hemodialys ingen effektiv behandlingsmetod vid

överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som reglerar kalciumomsättningen, anti-paratyreoideamedel,

ATC-kod: H05BX01.

Verkningsmekanism

Sekretionen av PTH regleras främst av kalciumavkännande receptorer på ytan av paratyreoideas

huvudceller. Cinacalcet är ett calcimimetikum som direkt sänker PTH-nivån genom att öka de

kalciumavkännande receptorernas känslighet för extracellulärt kalcium. Den minskade frisättningen av

PTH är förenad med en samtidig sänkning av serumkalciumnivån.

Nedgången i PTH-nivån är avhängig av cinacalcetkoncentrationen.

När steady-state har uppnåtts är serumkalciumkoncentrationen konstant under hela

doseringsintervallet.

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Tre sexmånaders dubbelblinda placebokontrollerade kliniska prövningar har utförts på

dialysbehandlade patienter med ESRD och obehandlad sekundär HPT (n=1 136). Demografiska

förhållanden och karakteristika vid baseline var representativa för en dialysbehandlad

patientpopulation med sekundär HPT. Medelkoncentrationen av iPTH vid baseline i de 3 studierna

733 och 683 pg/ml (77,8 och 72,4 pmol/l) i cinacalcet- respektive placebogrupperna. Vid

studiens

början behandlades 66 % av patienterna med vitamin D-steroler och > 90 % med

fosfatbindare. Signifikant minskning av iPTH, serumkalcium-fosfatprodukten (Ca x P), kalcium- och

fosfatnivån

iakttogs hos cinacalcetbehandlade jämfört med placebobehandlade patienter på

standardbehandling. Jämförbara resultat erhölls i samtliga 3 studier. I var och en av studierna

uppnåddes det primära effektmåttet (andelen patienter med iPTH ≤ 250 pg/ml (≤ 26,5 pmol/l)) hos

41 %, 46 % respektive

35 % av de cinacalcetbehandlade patienterna, jämfört med 4 %, 7 %

respektive 6 % av de

placebobehandlade patienterna. Hos ungefär 60 % av de

cinacalcetbehandlade patienterna erhölls en

nedgång i iPTH-nivån på

30 %. Denna effekt var

jämförbar över hela det spektrum av

iPTH-värden som förelåg vid baseline. Den genomsnittliga

nedgången i serum-Ca x P, kalcium och

fosfor var 14 %, 7 % respektive 8 %.

Nedgången i iPTH och Ca x P kvarstod under en behandlingsperiod på upp till 12 månader. Med

cinacalcet sågs en minskning av iPTH och Ca x P, kalcium- och fosfatnivån oavsett iPTH och Ca x P

vid baseline, dialysmetod (PD eller HD), dialysens duration och eventuell behandling med vitamin D-

steroler.

Nedgången i PTH var förenad med icke-signifikant minskning av markörer för benmetabolism

(benspecifikt alkaliskt fosfatas, N-telopeptid, benomsättning och benfibros). Vid post-hoc-analyser

poolade data från 6 och 12 månaders kliniska studier uppvisade Kaplan-Meier-skattning av

benfrakturer och paratyreoidektomi lägre värden i cinacalcetgruppen än i kontrollgruppen.

Hos icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och sekundär HPT har data från

undersökande studier visat att cinacalcet minskade PTH-nivåerna i motsvarande grad som hos

dialysbehandlade patienter med ESRD och sekundär HPT. Effekt, säkerhet, optimal dos och

behandlingsmål har dock inte fastställts vid behandling av predialytiska patienter med njursvikt. Dessa

studier visar att icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom som får cinacalcet löper

ökad risk för hypokalcemi jämfört med dialysbehandlade patienter med ESRD som får cinacalcet.

Detta kan bero på lägre kalciumnivåer vid baseline och/eller kvarstående njurfunktion.

EVOLVE (EValuation Of Cinacalcet HCl Therapy to Lower CardioVascular Events) var en

randomiserad, dubbelblind klinisk studie som utvärderade cinacalcet hydroklorid kontra placebo med

avseende på minskning av risken för alla dödorsaker och kardiovaskulära händelser hos

3 883 patienter med sekundär HPT och kronisk, njursjukdom som får dialys. Studien uppfyllde inte

sitt primära mål att visa en minskning av risken för alla dödsorsaker eller kardiovaskulära händelser

inklusive myokardinfarkt, sjukhusinläggning för instabil angina, hjärtsvikt eller perifer vaskulär

händelse (HR 0,93; 95 % KI: 0.85; 1,02; p=0,112). Efter justering för karakteristika vid baseline i

sekundär analys var HR för det primära sammansatta effektmåttet 0,88; 95 % KI: 0,79; 0,97.

Pediatrisk population

Effekt och säkerhet av cinakalcet för behandling av sekundär HPT hos pediatriska patienter med

ESRD i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier och en enarmad

studie.

Studie 1 var en dubbelblind, placebokontrollerad studie i vilken 43 patienter mellan 6 år och < 18 år

randomiserades till att få antingen cinakalcet (n = 22) eller placebo (n = 21). Studien bestod av en 24

veckor lång dostitreringsperiod följt av en 6 veckor lång effektutvärderingsfas och en 30 veckor lång

öppen förlängning. Medelåldern vid baslinjen var 13 (intervall 6 till 18) år. Majoriteten av patienterna

(91 %) använde vitamin D-steroler vid baslinjen. Den genomsnittliga (SD) iPTH-koncentrationen vid

baslinjen var 757,1 (440,1) pg/ml för cinakalcetgruppen och 795,8 (537,9) pg/ml för placebogruppen.

Den genomsnittliga (SD) korrigerade totalserumkalciumkoncentrationen vid baslinjen var 9,9 (0,5)

mg/dl för cinakalcetgruppen och 9,9 (0,6) mg/dl för placebogruppen. Genomsnittlig högsta dygnsdos

av cinakalcet var 1,0 mg/kg/dygn.

Procentuella andelen patienter som uppnådde det primära effektmåttet (≥ 30 % minskning från

baslinjen i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen, vecka 25 till 30) var 55 % i

cinakalcetgruppen och 19,0 % i placebogruppen (p = 0,02). Den genomsnittliga serumkalciumnivån

under effektutvärderingsfasen var inom normalområdet för gruppen som behandlades med cinakalcet.

Studien avslutades i förtid på grund av ett dödsfall relaterat till svår hypokalcemi i cinakalcetgruppen

(se avsnitt 4.8).

Studie 2 var en öppen studie där 55 patienter mellan 6 och < 18 år (medelålder 13 år) randomiserades

till att få antingen cinakalcet utöver standardbehandling (n = 27) eller enbart standardbehandling (n =

28). Majoriteten av patienterna (75 %) använde vitamin D-steroler vid baslinjen. Den genomsnittliga

(SD) iPTH-koncentrationen vid baslinjen var 946 (635) pg/ml för gruppen som fick cinakalcet plus

standardbehandling och 1 228 (732) pg/ml för gruppen som fick enbart standardbehandling. Den

genomsnittliga (SD) korrigerade totalserumkalciumkoncentrationen vid baslinjen var 9,8 (0,6) mg/dl

för gruppen som fick cinakalcet plus standardbehandling och 9,8 (0,6) mg/dl för gruppen som fick

enbart standardbehandling. 25 patienter fick minst en dos cinakalcet och den genomsnittliga högsta

dygnsdosen cinakalcet var 0,55 mg/kg/dygn. Studien uppnådde inte det primära effektmåttet (≥ 30 %

minskning från baslinjen i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen, vecka 17 till

20). En ≥ 30 % minskning från baslinjen i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen

uppnåddes hos 22 % av patienterna som fick cinakalcet plus standardbehandling och hos 32 % av

patienterna som enbart fick standardbehandling.

Studie 3 var en 26 veckor lång, öppen, enarmad säkerhetsstudie med patienter mellan 8 månader och

< 6 år (medelålder 3 år). Patienterna som samtidigt medicinerades med läkemedel som är kända att

förlänga det korrigerade QT-intervallet fick ej delta i studien. Den genomsnittliga torrvikten vid

baslinjen var 12 kg. Startdosen av cinakalcet var 0,20 mg/kg. Majoriteten av patienterna (89 %)

använde vitamin D-steroler vid baslinjen.

Sjutton patienter fick minst en dos cinakalcet och 11 fullföljde minst 12 veckors behandling. Ingen av

dem hade korrigerat serumkalcium < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) för åldrarna 2‒5 år. iPTH-

koncentrationerna från baslinjen var reducerade med ≥ 30 % hos 71 % (12 av 17) av patienterna i

studien.

Paratyreoideakarcinom oc h primär hyperparatyreoidism

I en studie behandlades 46 vuxna patienter (29 med paratyreoideakarcinom och 17 med primär HPT

och svår

hyperkalcemi, med misslyckad eller kontraindicerad paratyreoidektomi) med cinacalcet i

upp till 3 år

(i genomsnitt 328 dagar för patienter med paratyreoideakarcinom och 347 dagar för

patienter med

primär HPT). Den administrerade dosen cinacalcet varierade från 30 mg 2 gånger

dagligen till 90 mg 4 gånger dagligen. Det primära effektmåttet för studien var en minskning av

serumkalcium på ≥

1 mg/dl (≥ 0,25 mmol/l). Hos patienter med paratyreoideakarcinom minskade de

genomsnittliga serumkalciumnivåerna från 14,1 mg/dl till 12,4 mg/dl (3,5 mmol/l till 3,1 mmol/l),

medan serumkalciumnivåerna hos patienter med primär HPT minskade från 12,7 mg/dl till

10,4 mg/dl (3,2 mmol/l till 2,6 mmol/l). Hos 18 av 29 patienter (62 %) med paratyreoideakarcinom

15 av 17 patienter (88 %) med primär HPT minskade serumkalciumnivån ≥ 1 mg/dl

(≥ 0,25 mmol/l).

I en 28 veckor lång, placebokontrollerad studie inkluderades 67 patienter med primär

HPT som

baserat på korrigerad kalciumhalt i totalserum uppfyllde kriterierna för paratyreoidektomi

> 11,3 mg/dl (2,82 mmol/l) men ≤ 12,5 mg/dl (3,12 mmol/l), men som inte kunde genomgå ett sådant

ingrepp. Cinacalcet sattes in vid en dos på 30 mg två gånger dagligen och titrerades för att

upprätthålla

den korrigerade kalciumkoncentrationen i totalserum inom de normala gränsvärdena. En

signifikant

högre procentandel av de cinacalcetbehandlade patienterna nådde korrigerade

kalciumkoncentrationer i totalserum ≤ 10,3 mg/dl (2,57 mmol/l) och en minskning från baseline på

≥ 1 mg/dl (0,25 mmol/l) av

de korrigerade kalciumkoncentrationerna i totalserum jämfört med

placebobehandlade patienter

(75,8 % mot 0 % respektive 84,8 % mot 5,9 %).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Vid oral tillförsel av Cinacalcet Accord uppnås en maximal plasmakoncentration av cinacalcet efter ca

2–6 timmar. Den absoluta biotillgängligheten för cinacalcet hos fastande patienter har uppskattats vara

ungefär

20–25 %, baserat på jämförelser mellan studier. Intag av Cinacalcet Accord i samband med

måltid ökar

biotillgängligheten för cinacalcet med ca 50–80 %. Ökningen i plasmakoncentrationen av

cinacalcet är

likartad och oberoende av måltidens fetthalt.

Vid doser över 200 mg mättades absorptionen, troligen på grund av låg löslighet.

Distribution

Distributionsvolymen är stor (cirka 1 000 liter) vilket tyder på omfattande distribution. Cinacalcet är till

ca 97 % bundet till plasmaproteiner och distribueras i obetydlig utsträckning till röda blodkroppar.

Efter absorption sjunker cinacalcetkoncentrationen bifasiskt med en initial halveringstid på

ca 6 timmar och en terminal halveringstid på 30–40 timmar. Läkemedlets steady-state-nivå uppnås

inom 7 dygn med minimal ackumulation. Farmakokinetiken för cinacalcet förändras inte över tid.

Metabolism

Cinacalcet metaboliseras av ett flertal enzymer, huvudsakligen CYP3A4 och CYP1A2 (det är ej

kliniskt klarlagt i vilken utsträckning CYP1A2 bidrar). De huvudsakliga cirkulerande metaboliterna är

inaktiva.

På basis av

in vitro

-data är cinacalcet en potent hämmare av CYP2D6, men hämmar varken

andra

CYP-enzymer, däribland CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4, eller

inducerar

CYP1A2, CYP2C19 och CYP3A4, vid kliniskt uppnådda koncentrationer.

Eliminering

Efter administrering av en radiomärkt dos på 75 mg till friska försökspersoner metaboliserades

cinacalcet snabbt och i stor utsträckning genom oxidering med efterföljande konjugering.

Radioaktiviteten eliminerades huvudsakligen genom utsöndring av metaboliter via njurarna. Ca 80 %

av dosen återfanns i urinen och 15 % i avföringen.

Linjärit et/icke-linjärit et

AUC och C

för cinacalcet ökar i princip linjärt med dosen inom doseringsområdet 30-180 mg en

gång dagligen.

Farmakokinetiskt (farmakokinetiska)/farmakodynamiskt (farmakodynamiska) förhållande (n)

Inom kort efter dosering börjar PTH sjunka till ett nadir ca 2-6 timmar efter dosering, vilket

motsvarar

för cinacalcet. Därefter börjar cinacalcetnivån sjunka och PTH-nivån öka till

12 timmar efter

dosering. Därefter undertrycks PTH ungefär i samma grad till slutet av

doseringsintervallet en gång

dagligen. I kliniska prövningar med Cinacalcet Accord mättes PTH-nivåerna

i slutet av doseringsintervallet.

Äldre:

Det förekommer inga kliniskt relevanta åldersrelaterade skillnader i farmakokinetiken för

cinacalcet.

Njursvikt:

Den farmakokinetiska profilen för cinacalcet hos patienter med lindrig, måttlig respektive

grav njursvikt samt patienter som behandlas med hemodialys eller peritonealdialys är jämförbar med

profilen hos friska försökspersoner.

Leverinsufficiens:

Lindrig leverinsufficiens hade ingen påtaglig effekt på farmakokinetiken för

cinacalcet. Jämfört med hos personer med normal leverfunktion var det genomsnittliga AUC-värdet

för cinacalcet ca 2 gånger högre hos patienter med måttlig leverinsufficiens och ca 4 gånger högre

patienter med grav leverinsufficiens. Den genomsnittliga halveringstiden för cinacalcet förlängs

33 % och 70 % hos patienter med måttlig, respektive grav, leverinsufficiens.

Proteinbindningen av cinacalcet påverkas inte av nedsatt leverfunktion. Eftersom dosen titreras för

varje patient på basis av

säkerhets- och effektparametrar krävs ingen ytterligare dosjustering hos

patienter med

leverinsufficiens (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Kön:

Clearance av cinacalcet kan vara lägre hos kvinnor än män. Eftersom dosen titreras för varje

patient är ingen ytterligare könsbaserad dosjustering nödvändig.

Pediatrisk population:

farmakokinetiken för cinakalcet har studerats hos pediatriska patienter (3 till 17 år) med ESRD i

dialysbehandling. Efter en enkeldos och upprepade orala doser en gång dagligen av cinakalcet, var

plasmakoncentrationerna av cinakalcet (värden för Cmax och AUC efter normalisering efter dos och

vikt) ungefär desamma som de som observerades hos vuxna patienter.

Rökning:

Clerance av cinacalcet är högre hos rökare än icke-rökare. Det beror troligen på induktion av

CYP1A2-medierad metabolism. Om en patient slutar eller börjar röka, kan plasmanivåerna av

cinacalcet förändras och dosjustering vara nödvändig.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Cinacalcet har ej visat sig ha teratogena effekter hos kanin vid doser på 0,4 gånger maxdosen för

människa vid sekundär HPT (180 mg/dygn) på basis av AUC. Den icke-teratogena dosen hos råtta

4,4 gånger maxdosen vid sekundär HPT på basis av AUC. Inga effekter på fertiliteten har

iakttagits

hos hane eller hona vid exponering för upp till 4 gånger humandosen på 180 mg/dygn

(säkerhetsmarginalen i den begränsade patientpopulation som tillförts en maximal klinisk dos på

360 mg/dygn motsvarar ungefär hälften av ovanstående dosering).

Hos dräktiga råttor iakttogs en mindre nedgång i kroppsvikt och födointag vid den högsta doseringen.

Lägre fostervikt iakttogs hos råtta vid doser som framkallade grav hypokalcemi hos det dräktiga

djuret. Cinacalcet har visat sig passera placentabarriären hos kanin.

Cinacalcet har ej visat sig ha genotoxiska eller karcinogena effekter. Säkerhetsmarginalerna i

toxikologiska studier är små pga. den dosbegränsande hypokalcemi som iakttagits i djurförsök.

Katarakt och linsgrumlingar har observerats vid toxicitets- och karcinogenicitetsstudier med upprepad

dosering på gnagare men inte på hundar och apor eller vid kliniska studier där bildandet av katarakt

kontrollerats. Det är känt att katarakt uppträder hos gnagare som en följd av hypokalcemi.

in vitro

-studier var IC

-värdena för serotonintransportör och K

-kanaler 7 respektive 12 gånger

högre än EC

-värdet för den kalciumavkännande receptorn vid likadana försöksbetingelser. Den

kliniska relevansen är okänd, men möjligheten att cinacalcet påverkar dessa sekundära mål kan inte

helt

uteslutas.

I toxicitetsstudier på unghundar observerades tremor sekundär till minskat serumkalcium, kräkningar,

minskad kroppsvikt och minskad kroppsviktsökning, minskad massa av röda blodkroppar, mindre

sänkningar i skelettdensitometriparametrar, reversibel vidgning av rörbenens tillväxtplattor samt

histologiska lymfoida förändringar (begränsade till brösthålan och som tillskrivs kroniska kräkningar).

Samtliga effekter observerades vid systemisk exponering, på AUC-basis, som ungefär motsvarar

exponering hos patienter som får den maximala dosen mot sekundär HPT.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämne n

Tablettens kärna

laktosmonohydrat

cellulosa, mikrokristallin

stärkelse, pregelatiniserad (majs)

krospovidon

magnesiumsterarat

talk

Tablettens dragering

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Laktosomonohydrat

Triacetin

Gul järnoxid (E172)

Indigokarmin lack (E132)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och inne håll

PVC/PE/PVDC/aluminiumblister innehållande 14 tabletter, 28 tabletter, 84 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr:

30 mg: 54923

60 mg: 54924

90 mg: 54925

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-01-18

Datum för förnyat godkännande: 2020-09-17

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-04-20

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen