Ciklosporin 2care4 25 mg Kapsel, mjuk

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-06-2021

Aktiva substanser:
ciklosporin
Tillgänglig från:
2care4 ApS,
ATC-kod:
L04AD01
INN (International namn):
ciclosporin
Dos:
25 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, mjuk
Sammansättning:
makrogolglycerolhydroxistearat Hjälpämne; ciklosporin 25 mg Aktiv substans; etanol, vattenfri Hjälpämne; glycerol 85% Hjälpämne; sorbitol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 100 kapslar; Blister, 50 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55957
Tillstånd datum:
2017-10-18

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Ciklosporin 2care4 25 mg mjuka kapslar

Ciklosporin 2care4 50 mg mjuka kapslar

Ciklosporin 2care4 100 mg mjuka kapslar

ciklosporin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symptom som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande

Vad Ciklosporin 2care4 är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Ciklosporin 2care4

Hur du använder Ciklosporin 2care4

Eventuella biverkningar

Hur Ciklosporin 2care4 ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ciklosporin 2care4 är och vad det används för

Vad Ciklosporin 2care4 är

Namnet på detta läkemedel är Ciklosporin 2care4. Det innehåller den aktiva substansen ciklosporin.

Det tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva medel. Dessa läkemedel används för att

dämpa kroppens immunreaktioner.

Vad Ciklosporin 2care4 används för och hur Ciklosporin 2care4 verkar

Om du har fått ett organ transplanterat eller genomgått benmärgs- och

stamcellstransplantation

används Ciklosporin 2care4 för att kontrollera kroppens

immunförsvar. Ciklosporin 2care4 förhindrar att transplanterade organ stöts bort genom att

blockera utvecklingen av vissa celler som normalt skulle angripa den transplanterade vävnaden.

Om du har en autoimmun sjukdom,

vilket innebär att kroppens immunförsvar angriper dina

egna celler, stoppar Ciklosporin 2care4 denna immunreaktion. Sådana sjukdomar kan vara

ögonproblem som hotar din syn (endogen uveit, även Behçets uveit), svåra fall av vissa

hudsjukdomar (atopisk dermatit dvs. eksem och psoriasis), svår ledgångsreumatism och en

njursjukdom som kallas nefrotiskt syndrom.

Ciklosporin som finns i Ciklosporin 2care4 kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Ciklosporin 2care4

Om du tar Ciklosporin 2care4 efter en transplantation kommer det endast att skrivas ut till dig av en

läkare som har erfarenhet av transplantationer och/eller autoimmuna sjukdomar.

De råd som lämnas i denna bipacksedel kan variera beroende på om du tar läkemedlet efter en

transplantation eller på grund av en autoimmun sjukdom.

Följ alltid läkarens anvisningar noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i

den här bipacksedeln.

Använd inte Ciklosporin 2care4

om du är allergisk (överkänslig) mot ciklosporin eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

tillsammans med medel som innehåller

Hypericum perforatum

(johannesört).

tillsammans med medel som innehåller dabigatranetexilat (används för att undvika blodproppar

efter operationer) eller bosentan och aliskiren (används för att sänka högt blodtryck).

Ta inte Ciklosporin 2care4 och tala om för läkaren om ovanstående gäller dig.

Tala med läkaren innan du tar Ciklosporin 2care4 om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Före och under behandlingen med Ciklosporin 2care4 ska du omedelbart tala om för läkaren:

om du har några tecken på infektion, till exempel feber eller ont i halsen. Ciklosporin 2care4

försvagar immunsystemet och kan även påverka kroppens förmåga att bekämpa infektioner.

om du har problem med levern.

om du har problem med njurarna. Läkaren kommer att ta blodprover med jämna mellanrum och

kan om det behövs ändra din dos.

om du får högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera ditt blodtryck med jämna mellanrum

och kan om det behövs ge dig ett läkemedel som sänker blodtrycket.

om du har låga magnesiumnivåer i kroppen. Din läkare kan ge dig magnesiumtillskott, särskilt

omedelbart efter operationen.

om du har höga kaliumnivåer i blodet.

om du har gikt.

om du ska vaccineras.

Om något av ovanstående gäller dig före eller under behandlingen med Ciklosporin 2care4 ska du

omedelbart tala om det för din läkare.

Solljus och solskydd

Ciklosporin 2care4 försvagar ditt immunsystem. Detta ökar din risk för att få cancer, särskilt

hudcancer och cancer i lymfsystemet. Du bör begränsa din exponering för solljus och UV-ljus genom

att:

bära lämplig klädsel som skyddar.

ofta smörja på solskyddskräm med hög skyddsfaktor.

Tala med din läkare innan du tar Ciklosporin 2care4:

om du har eller har haft alkoholrelaterade problem.

om du har epilepsi.

om du har några problem med levern.

om du är gravid.

om du ammar.

om detta läkemedel skrivs ut till ett barn.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker) ska du tala om det för din läkare innan du

tar Ciklosporin 2care4. Orsaken till detta är att läkemedlet innehåller alkohol (se avsnittet ”Ciklosporin

2care4 innehåller alkohol” nedan).

Kontroller under behandlingen med Ciklosporin 2care4

Din läkare kommer att kontrollera:

ciklosporinnivån i ditt blod, särskilt om du genomgått en transplantation,

ditt blodtryck innan behandlingen startar och med jämna mellanrum under behandlingen,

hur bra din lever och dina njurar fungerar,

dina blodfetter.

Om du undrar hur Ciklosporin 2care4 verkar eller varför det har ordinerats till dig, kontakta läkare.

Om du ordineras Ciklosporin 2care4 av annan orsak än transplantation

(intermediär eller

posterior uveit och Behçets uveit,atopisk dermatit, svår ledgångsreumatism eller nefrotiskt syndrom)

ska du inte ta Ciklosporin 2care4:

om du har problem med njurarna (undantaget nefrotiskt syndrom).

om du har en infektion som inte läkt ut efter läkemedelsbehandling.

om du har någon typ av cancer.

om du har högt blodtryck (hypertoni) som inte blivit bättre med läkemedelsbehandling. Om du

får högt blodtryck under behandlingen och det inte kan kontrolleras med läkemedelsbehandling,

ska läkaren avbryta behandlingen med Ciklosporin 2care4.

Ta inte Ciklosporin 2care4 om något av ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal

innan du tar Ciklosporin 2care4 om du känner dig osäker.

Om du behandlas för Behçets uveit kommer läkaren att kontrollera dig särskilt noga om du får

neurologiska symtom (till exempel om du blir mer glömsk, märker att din personlighet förändras, får

psykiatriska sjukdomar eller humörsvängningar, en brännande känsla i armar eller ben, nedsatt känsel i

armar eller ben, stickningar i armar eller ben, svaghet i armar eller ben, gångsvårigheter, huvudvärk

med eller utan illamående och kräkningar, synrubbningar inklusive begränsning av ögonglobens

rörelser).

Din läkare kommer att följa dig noga om du är äldre och behandlas för psoriasis eller atopisk dermatit.

Om du har ordinerats Ciklosporin 2care4 för behandling av psoriasis eller atopisk dermatit får du inte

utsättas för UVB-strålning eller fototerapi (ljusbehandling) under behandlingen.

Barn och ungdomar

Ciklosporin 2care4 ska inte ges till barn för en sjukdom som inte berör transplantation, med undantag

av behandling av nefrotiskt syndrom.

Äldre personer (från 65 år)

Erfarenheten av att behandla äldre patienter med Ciklosporin 2care4 är begränsad. Din läkare ska följa

upp hur väl dina njurar fungerar. Om du är över 65 år och har psoriasis eller atopisk dermatit ska du

bara behandlas med Ciklosporin 2care4 om din sjukdom är mycket allvarlig.

Andra läkemedel och Ciklosporin 2care4

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Tala särskilt om för läkaren eller apotekspersonalen om du tar något av följande läkemedel före eller

under behandlingen med Ciklosporin 2care4:

Läkemedel som kan påverka dina kaliumnivåer. Till dessa hör läkemedel som innehåller

kalium, kaliumtillskott, vattendrivande tabletter (diuretika) så kallade kaliumsparande diuretika

och vissa läkemedel som sänker blodtrycket.

Metotrexat som används för att behandla tumörer, svår psoriasis och svår ledgångsreumatism.

Läkemedel som kan öka eller sänka nivån av ciklosporin (den aktiva substansen i Ciklosporin

2care4) i blodet. Din läkare kan behöva kontrollera ciklosporinnivån i ditt blod när du börjar

eller slutar med andra läkemedel.

Läkemedel som kan öka ciklosporinnivån i blodet är antibiotika (till exempel erytromycin

eller azitromycin), läkemedel mot svamp (vorikonazol, itrakonazol), läkemedel vid

hjärtbesvär eller högt blodtryck (diltiazem, nikardipin, verapamil, amiodaron),

metoklopramid (används vid illamående), p-piller, danazol (vid

menstruationsrubbningar), läkemedel vid gikt (allopurinol), cholsyra och derivat av denna

(används vid gallsten), proteashämmare vid HIV, imatinib (används vid leukemi eller

tumörer), cannabidiol (används vid epilepsi), kolchicin, telaprevir (används vid hepatit

Läkemedel som kan sänka ciklosporinnivån i blodet är barbiturater (vid sömnsvårigheter),

vissa läkemedel vid kramper (såsom karbamazepin eller fenytoin), oktreotid (används vid

akromegali eller neuroendokrina tumörer i magen), antibakteriella läkemedel vid

tuberkulos, orlistat (bidrar till viktminskning), naturläkemedel som innehåller

johannesört, tiklopidin (används efter stroke), vissa läkemedel som sänker blodtrycket

(bosentan), samt terbinafin (ett läkemedel mot svamp på tår och naglar).

Läkemedel som kan påverka dina njurar. Till dessa hör: antibakteriella läkemedel (gentamycin,

tobramycin, ciprofloxacin), läkemedel mot svamp som innehåller amfotericin B, läkemedel vid

urinvägsinfektioner som innehåller trimetoprim, cancerläkemedel som innehåller melfalan,

läkemedel som sänker syrahalten i magsäcken (syrasekretionshämmare av typen

-receptorantagonister), takrolimus, smärtstillande medel (icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel som till exempel diklofenak), läkemedel som innehåller fibrater (används för att

sänka blodfetterna).

Nifedipin som används för att behandla högt blodtryck och smärtor från hjärtat. Du kan få

svullet tandkött som växer ner över tänderna om du tar nifedipin samtidigt som du tar

ciklosporin.

Digoxin (vid hjärtproblem), läkemedel som sänker kolesterolhalten

(HMG-CoA-reduktashämmare även kallade statiner), prednisolon, etoposid (används vid

cancer), repaglinid (vid diabetes), immunsuppressiva medel (everolimus, sirolimus),

ambrisentan och specifika cancerläkemedel som kallas antracykliner (till exempel doxorubicin).

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker) ska du tala med läkare eller

apotekspersonal innan du tar Ciklosporin 2care4.

Hepatit C

Tala om för din läkare om du har hepatit C. Din leverfunktion kan förändras vid behandling av hepatit

C och detta kan påverka nivåerna av ciklosporin i blodet. Läkaren kan behöva övervaka dina

ciklosporinnivåer i blodet noggrant och göra justeringar av ciklosporindosen efter att du har påbörjat

behandling mot hepatit C.

Användning av Ciklosporin 2care4 med mat och dryck

Ta inte Ciklosporin 2care4 tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice. Dessa kan nämligen

påverka hur Ciklosporin 2care4 verkar.

Graviditet och amning

Rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Läkaren kommer att tala med dig

om eventuella risker med att ta Ciklosporin 2care4

under graviditet.

Tala om för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid. Erfarenhet av behandling med

Ciklosporin 2care4

under graviditet är begränsad. Generellt ska Ciklosporin 2care4

inte tas

under graviditet. Om du måste behandlas med detta läkemedel kommer din läkare att tala med

dig om fördelar och eventuella risker med att ta det under graviditet.

Tala om för läkaren om du ammar. Amning rekommenderas inte under behandling med

Ciklosporin 2care4. Den aktiva substansen ciklosporin passerar nämligen över i bröstmjölk.

Detta kan påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Ciklosporin 2care4 innehåller alkohol. Detta kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Ciklosporin 2care4

Etanol

Ciklosporin 2care4 innehåller 12 vol % etanol (alkohol), dvs. upp till 800 mg per dos. Detta motsvarar

20 ml öl eller 8,4 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas

av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller

epilepsi.

Makrogolglycerol hydroxistearat

Ciklosporin 2care4 innehåller makrogolglycerol hydroxistearat vilket kan ge magbesvär och diarré.

Sorbitol

Ciklosporin 2care4 innehåller även sorbitol. En 25 mg kapsel innehåller 8,6 mg sorbitol, en 50 mg

kapsel innehåller 20,20 mg sorbitol och en 100 mg kapsel innehåller 28,7 mg sorbitol.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt

barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man

inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur du använder Ciklosporin 2care4

Använd alltid Ciklosporin 2care4 enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Dosen av detta läkemedel kommer att anpassas noga av läkaren så att den passar just dig. För hög

läkemedelsdos kan påverka dina njurar. Blodprover och besök på sjukhuset kommer att ske

regelbundet, särskilt efter en transplantation. Då får du möjlighet att tala med läkaren om behandlingen

och eventuella problem.

Hur mycket Ciklosporin 2care4 du ska ta

Läkaren bestämmer vilken dos av Ciklosporin 2care4 som passar dig. Det beror på din kroppsvikt och

orsaken till att du tar läkemedlet. Läkaren kommer också att tala om hur ofta du ska ta läkemedlet.

För vuxna:

Organ-, benmärgs- eller stamcellstransplantation

- Den totala dygnsdosen ligger vanligen mellan 2 mg och 15 mg per kilo kroppsvikt. Denna

delas upp på två tillfällen per dag.

- Man använder ofta högre doser före och strax efter transplantationen. Lägre doser används så

snart det transplanterade organet eller benmärgen har stabiliserats.

- Din läkare anpassar dosen så att den blir den bästa för dig. För att kunna göra det måste

läkaren kanske ta en del blodprover.

Endogen uveit

- Den totala dygnsdosen ligger vanligen mellan 5 mg och 7 mg per kilo kroppsvikt. Denna delas

upp på två tillfällen per dag.

Nefrotiskt syndrom

- Den totala dygnsdosen för vuxna är vanligen 5 mg per kilo kroppsvikt. Denna delas upp på två

tillfällen per dag. Hos patienter med njurproblem ska den första dosen som tas varje dygn

inte överstiga 2,5 mg per kilo kroppsvikt.

Svår ledgångsreumatism

- Den totala dygnsdosen ligger vanligen mellan 3 mg per kilo kroppsvikt och 5 mg per kilo

kroppsvikt. Denna delas upp på två tillfällen per dag.

Psoriasis och atopisk dermatit

Den totala dygnsdosen ligger vanligen mellan 2,5 mg per kilo kroppsvikt och 5 mg per kilo

kroppsvikt. Denna delas upp på två tillfällen per dag.

För barn:

Nefrotiskt syndrom

- Den totala dygnsdosen för barn är vanligen 6 mg per kilo kroppsvikt. Denna delas upp på två

tillfällen per dag. Hos patienter med njurproblem ska den första dosen som tas varje dygn

inte överstiga 2,5 mg per kilo kroppsvikt.

Följ läkarens anvisningar exakt och ändra aldrig dosen själv, även om du mår bra.

Om din läkare byter ett ciklosporinpreparat som skall sväljas till ett annat

När du har bytt från ett ciklosporinpreparat som skall sväljas till ett annat:

Din läkare kommer att följa dig extra noga under en kort tid.

Det kan hända att du får vissa biverkningar. Om det händer ska du omedelbart tala om det för

läkare eller apotekspersonal. Din dos kan behöva ändras. Ändra aldrig dosen själv om inte läkaren

har sagt åt dig att göra det.

När du tar Ciklosporin 2care4

Ta Ciklosporin 2care4 vid samma tider varje dag. Detta är mycket viktigt om du genomgått en

transplantation.

Hur du tar Ciklosporin 2care4

Dina dygnsdoser ska alltid delas upp på två tillfällen.

Ciklosporin 2care4 kapslar:

Använd endast kapslar som ligger i obruten folie (Se avsnitt 5, Hur Ciklosporin 2care4 ska förvaras).

Kapseln sväljs hel med ett glas vätska (ej grapefruktjuice).

Hur länge du ska ta Ciklosporin 2care4

Läkaren kommer att tala om hur länge du behöver ta Ciklosporin 2care4. Det beror på om du tar det

efter en transplantation eller för att behandla en svår hudsjukdom, ledgångsreumatism eller nefrotiskt

syndrom. Vid svåra hudutslag pågår behandlingen oftast i omkring 8 veckor.

Fortsätt att ta Ciklosporin 2care4 så länge som läkaren säger åt dig att göra det.

Om du använt för stor mängd av Ciklosporin 2care4

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att använda Ciklosporin 2care4

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags

för nästa dos ska du dock hoppa över den glömda dosen. Fortsätt sedan som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Ciklosporin 2care4

Sluta inte att ta Ciklosporin 2care4 om inte läkaren säger åt dig att göra det.

Fortsätt ta Ciklosporin 2care4 även om du mår bra. Om du avbryter behandlingen med Ciklosporin

2care4 kan det öka risken för att det transplanterade organet stöts bort.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ciklosporin 2care4 orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga

Tala omedelbart om för läkaren

om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

Liksom andra läkemedel som verkar på immunsystemet kan ciklosporin påverka kroppens

förmåga att bekämpa infektioner och kan även orsaka tumörer eller andra cancerformer, särskilt

i huden. Tecken på infektion kan vara feber eller halsont.

Synförändringar, koordinationssvårigheter, klumpighet, minnesförlust, svårighet att tala eller

förstå vad andra säger samt muskelsvaghet. Detta kan vara tecken på en infektion i hjärnan, så

kallad progressiv multifokal leukoencefalopati.

Påverkan på hjärnan med tecken som krampanfall, förvirring, desorientering, mindre

kontaktbarhet, personlighetsförändringar, upprördhet, sömnlöshet, synförändringar, blindhet,

koma, förlamning i hela eller delar av kroppen, nackstelhet, försämrad koordinationsförmåga

med eller utan ovanligt tal eller ovanliga ögonrörelser.

Svullnad i ögats bakre delar. Detta kan leda till dimsyn. Det kan också påverka synen på grund

av högre tryck i huvudet (benign intrakraniell hypertension).

Leverproblem och leverskador med eller utan gulfärgning av hud och ögon, illamående,

aptitförlust och mörk urin.

Njurproblem, som kan leda till att betydligt mindre mängd urin produceras i kroppen.

Lågt antal röda blodkroppar eller blodplättar. Tecken på detta är blek hud, trötthet, andfåddhet,

mörk urin (ett tecken på att de röda blodkropparna bryts ner), blåmärken eller blödningar utan

uppenbar orsak, förvirring, desorientering, man känner sig mindre alert och har problem med

njurarna.

Andra biverkningar kan vara:

Mycket vanliga biverkningar: Dessa biverkningar kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer.

Njurproblem.

Högt blodtryck.

Huvudvärk.

Okontrollerbara skakningar i kroppen.

Onormalt stark tillväxt av kropps- och ansiktsbehåring.

Höga nivåer av blodfetter.

Om någon av dessa biverkningar påverkar dig svårt ska du tala om det för din läkare.

Vanliga biverkningar: Dessa biverkningar kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 100 personer.

Krampanfall.

Leverproblem.

Hög sockernivå i blodet.

Trötthet.

Aptitförlust.

Illamående, kräkningar, buksmärtor, förstoppning, diarré.

Onormal hårtillväxt.

Akne, blodvallningar.

Feber.

Lågt antal vita blodkroppar.

Domningar eller stickningar.

Muskelsmärta, muskelryckningar.

Magsår.

Överväxt av tandköttet på tänderna.

Höga nivåer av urinsyra eller kalium i blodet, låg magnesiumnivå i blodet.

Om någon av dessa biverkningar påverkar dig svårt ska du tala om det för din läkare.

Mindre vanliga biverkningar: Dessa biverkningar kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 1 000

personer.

Symtom på hjärnsjukdomar inklusive plötsliga kramper, mental förvirring, sömnlöshet, desorientering,

synrubbningar, medvetslöshet, känsla av svaghet i armar och ben, försämrat rörelsemönster.

Utslag.

Allmän svullnad.

Viktökning.

Lågt antal röda blodkroppar, lågt antal blodplättar som kan öka risken för blödning.

Om någon av dessa biverkningar påverkar dig svårt ska du tala om det för din läkare.

Sällsynta biverkningar: Dessa biverkningar kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 10 000 personer.

Nervproblem med domningar eller stickningar i fingrar och tår.

Inflammation i bukspottkörteln med svåra smärtor i bukens övre del.

Svaghet i musklerna, förlust av muskelstyrka, muskelsmärtor i ben eller händer eller i hela

kroppen.

Nedbrytning av röda blodkroppar som omfattar problem med njurarna med symtom som

svullnad av ansikte, mage, händer och/eller fötter, minskad urinering, svårighet att andas,

bröstsmärta, anfall, medvetslöshet.

Förändrad menstruationscykel, förstoring av bröstkörtlarna hos män.

Om någon av dessa biverkningar påverkar dig svårt ska du tala om det för din läkare.

Mycket sällsynta biverkningar: Dessa biverkningar kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 100 000

personer.

Svullnad i ögats bakre delar som kan ha samband med ett ökat tryck i huvudet samt med

synrubbningar.

Om denna biverkning påverkar dig svårt ska du tala om det för din läkare.

Biverkningar utan känd frekvens: Frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data.

Allvarliga leverproblem både med och utan gulfärgning av ögon och hud, illamående,

aptitförlust, mörkfärgad urin, svullnad av ansikte, fötter, händer och/eller hela kroppen.

Blödningar under huden eller lila fläckar på huden, plötslig blödning utan uppenbar orsak.

Migrän eller svår huvudvärk, ofta med illamående, kräkningar och ljuskänslighet.

Om någon av dessa biverkningar påverkar dig svårt ska du tala om det för din läkare.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Inga ytterligare biverkningar förväntas hos barn och ungdomar jämfört med hos vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

5.

Hur Ciklosporin 2care4 ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som anges på kartongen och på blisterkartan efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i skydd mot kyla.

Förvaras i originalförpackningen.

Om den skyddande förpackningen öppnas i förväg, kan effekten av det verksamma ämnet ciklosporin

försvagas genom att etanolen avdunstar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ciklosporin.

Mjuka kapslar 25 mg och 50 mg:

Varje kapsel innehåller 25 mg eller 50 mg ciklosporin

Övriga innehållsämnen i kapselkärnan är etanol, polyglycerololeat,

makrogolglycerolhydroxistearat, och alfa-tokoferol.

Övriga innehållsämnen i kapselhöljet är gelatin, glycerol 85%, flytande sorbitol (E420),

titandioxid (E171), glycin, vatten och gul järnoxid (E172)

Mjuka kapslar 100 mg:

Varje kapsel innehåller 100 mg ciklosporin

Övriga innehållsämnen i kapselkärnan är etanol, polyglycerololeat,

makrogolglycerolhydroxistearat, och alfa-tokoferol.

Övriga innehållsämnen i kapselhöljet är gelatin, glycerol 85%, flytande sorbitol (E420),

titandioxid (E171), glycin, vatten och brun järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Ciklosporin 2care4 25 mg mjuka kapslar är gula och märkta med ”timglas” logotype och ”25 mg”

Ciklosporin 2care4 50 mg mjuka kapslar är ockrafärgade och märkta med ”timglas” logotype och

”50 mg”

Ciklosporin 2care4 100 mg mjuka kapslar är bruna och märkta med ”timglas” logotype och ”100 mg”

Ciklosporin 2care4 kapslar finns tillgängligt som aluminiumblister i PVC/PVDC/Al innehållande

50 och 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Importör/Ompackare:

2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

Tillverkare:

Teva-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-29

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Ciklosporin IVAX 25 mg mjuka kapslar

Ciklosporin IVAX 50 mg mjuka kapslar

Ciklosporin IVAX 100 mg mjuka kapslar

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg ciklosporin

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje 25 mg kapsel innehåller

Etanol: 39,9 mg/kapsel. Ciklosporin Ivax kapslar innehåller 18,8% v/v etanol (14,9% w/v).

Makrogolglycerol hydroxistearat: 73,7 mg/kapsel.

Sorbitol 70% (icke kristalliserande): 8,6 mg/kapsel.

Varje 50 mg kapsel innehåller

Etanol: 79,8 mg/kapsel. Ciklosporin Ivax kapslar innehåller 18,8% v/v etanol (14,9% w/v).

Makrogolglycerol hydroxistearat: 147,4 mg/kapsel.

Sorbitol 70% (icke kristalliserande): 20,20 mg/kapsel.

Varje 100 mg kapsel innehåller

Etanol: 159,6 mg/kapsel. Ciklosporin Ivax kapslar innehåller 18,8% v/v etanol (14,9% w/v).

Makrogolglycerol hydroxistearat: 294,7 mg/kapsel.

Sorbitol 70% (icke kristalliserande): 28,7 mg/kapsel.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, mjuk

25 mg: gula kapslar märkta ”timglas” logotype och ”25 mg”

50 mg: ockrafärgade kapslar märkta ”timglas” logotype och ”50 mg”

100 mg: bruna kapslar märkta ”timglas” logotype och ”100 mg”

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Transplantationsindikationer

Organtransplantation

För prevention av transplantatavstötning efter organtransplantation.

Behandling av cellmedierad transplantatavstötning hos patienter, som tidigare fått annan

immunsuppressiv behandling.

Benmärgstransplantation

För prevention av transplantatavstötning efter allogen benmärgs- och stamcellstransplantation.

Profylax eller behandling av graft-versus-host disease (GVHD).

Andra indikationer än vid transplantation

Endogen uveit

Behandling av synhotande, intermediär eller posterior uveit av icke-infektiöst ursprung hos

patienter där konventionell behandling sviktat eller orsakat oacceptabla biverkningar.

Behandling av Behçets uveit med upprepade inflammationer som drabbar retina hos patienter

utan neurologiska manifestationer.

Nefrotiskt syndrom

Steroidberoende eller steroidresistent nefrotiskt syndrom orsakat av primär glomerulär sjukdom

som “minimal-change” nefropati, fokal och segmentel glomeruloskleros, eller membranös

glomerulonefrit.

Ciklosporin Ivax kan användas för att inducera och upprätthålla remission. Det kan också

användas för att upprätthålla steroidinducerad remission och möjliggöra utsättning av

steroidbehandling.

Psoriasis

Behandling av svår psoriasis hos patienter där konventionell behandling är olämplig eller

ineffektiv.

Atopisk dermatit

Ciklosporin Teva är indicerat för patienter med svår atopisk dermatit när systemisk behandling

krävs.

Reumatoid artrit

Behandling av svår, aktiv reumatoid artrit.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosangivelserna för peroral administrering är endast avsedda som riktlinjer.

Dygnsdosen av ciklosporin ska delas upp på två doseringstillfällen jämnt fördelat över dagen.

Det rekommenderas att ciklosporin administreras enligt ett konsekvent schema avseende tid

på dygnet och i förhållande till måltid.

Ciklosporin Ivax ska endast förskrivas av, eller i nära samarbete med, läkare med erfarenhet

av immunsuppressiv behandling och/eller organtransplantation.

Transplantation

Organtransplantation

Behandling med Ciklosporin Ivaxska initieras inom 12 timmar före operationen med en dos

på 10-15 mg/kg uppdelat på 2 doseringstillfällen. Denna dos ska bibehållas som dygnsdos i 1

till 2 veckor efter operationen, varefter den gradvis sänks beroende på blodnivåerna enligt

lokala immunsuppressiva protokoll, tills en rekommenderad underhållsdos har uppnåtts på

omkring 2-6 mg/kg uppdelat på 2 doseringstillfällen.

När ciklosporin ges tillsammans med andra immunsuppressiva medel (t ex kortikosteroider

eller som en del av kombinationsbehandling med tre eller fyra läkemedel) kan lägre doser

användas (t ex 3-6 mg/kg i två separata doser som initial behandling).

Benmärgstransplantation

Behandlingen bör starta dagen före transplantationen. I de flesta fall startas behandlingen med

en annan beredningsform av ciklosporin (koncentrat till infusionsvätska). Den

rekommenderade intravenösa dosen är 3-5 mg/kg/dygn. Infusionen ges med denna dos

omedelbart efter transplantationen i upp till 2 veckor innan man övergår till peroral

underhållsbehandling med Ciklosporin Ivax med dygnsdoser på cirka 12,5 mg/kg uppdelat på

2 doseringstillfällen.

Underhållsbehandlingen ska fortsätta i minst 3 månader (helst 6 månader) innan dosen gradvis

minskats till noll ett år efter transplantationen.

Om Ciklosporin Ivax används som initial behandling är den rekommenderade dygnsdosen

12,5-15 mg/kg uppdelat på 2 dostillfällen, med början dagen före transplantationen.

Vid gastrointestinala besvär som kan medföra sämre absorption kan högre doser av

Ciklosporin Ivax behövas eller intravenös behandling.

Hos en del patienter inträffar GVHD när behandlingen med ciklosporin sätts ut. Oftast får

man positiv respons när behandlingen åter sätts in. I sådana fall ska en initial oral

laddningsdos om 10-12.5 mg/kg ges, följt av daglig oral administrering av den underhållsdos

som tidigare funnits vara tillfredsställande. Låga doser av ciklosporin bör användas för att

behandla mild, kronisk GVHD.

Andra indikationer än vid transplantation

När ciklosporin används vid andra indikationer än vid transplantation ska följande allmänna

regler följas:

Innan behandling inleds ska ett tillförlitligt värde för njurfunktion vid baslinjen fastställas

genom mätning vid minst två tillfällen. Uppskattad glomerulär filtrationshastighet (e-GFR)

med MDRD-formeln kan användas för att skatta njurfunktion hos vuxna och en lämplig

formel ska användas för att fastställa e-GFR hos barn. Eftersom ciklosporin kan orsaka

försämrad njurfunktion måste njurfunktionen kontrolleras ofta. Om e-GFR minskar med mer

än 25% under baslinjevärdet vid mer än ett mättillfälle måste ciklosporindosen reduceras med

25-50%. Om minskningen av e-GFR från baslinjen överstiger 35% ska ytterligare

dosreducering av ciklosporin övervägas. Dessa rekommendationer gäller även om patientens

värden fortfarande ligger inom laboratoriets normalintervall. Om dosreduktionen inte lyckas

förbättra e-GFR (eller serumkreatinin) inom en månad ska ciklosporinbehandlingen sättas ut

(se avsnitt 4.4).

Blodtrycket måste kontrolleras regelbundet.

Kontroll av bilirubin och leverfunktion fordras innan behandling påbörjas och täta kontroller

under behandling rekommenderas. Kontroll av serumlipider, kalium, magnesium och urinsyra

är lämpligt före behandling och tidvis under behandling.

Tillfälliga kontroller av ciklosporinnivån i blodet kan vara relevant vid andra indikationer än

vid transplantation, t.ex. när ciklosporin administreras samtidigt som substanser som kan

interferera med ciklosporins farmakokinetik eller vid händelse av ovanlig klinisk respons

(t.ex. utebliven effekt eller ökad intolerans mot läkemedlet såsom nedsatt njurfunktion).

Den normala administreringsvägen är peroralt. Om någon annan beredningsform av

ciklosporin (koncentrat till infusionsvätska) används ska särskild hänsyn tas så att en adekvat

intravenös dos administreras som motsvarar den orala dosen. Samråd med läkare som har

erfarenhet av användning av ciklosporin rekommenderas.

Dygnsdosen får aldrig överskrida 5 mg/kg, utom för barn med nefrotiskt syndrom.

När det gäller underhållsbehandling ska den lägsta effektiva och väl tolererade dosen

bestämmas individuellt.

Om patienten inte inom en viss tid (se närmare information nedan) visar adekvat respons eller

om den effektiva dosen inte är kompatibel med fastställda säkerhetsriktlinjer, ska

behandlingen med ciklosporin sättas ut.

Endogen uveit

Den rekommenderade initialdosen för inducering av remission är 5 mg/kg/dygn peroralt

uppdelat på 2 doseringstillfällen tills remission av aktiv uveit och förbättrad synskärpa har

uppnåtts. Vid refraktär sjukdom kan dosen ökas till 7 mg/kg/dygn under en begränsad period.

För att nå initial remission, eller för att motverka utbrott av ögoninflammation, och effekten

av ciklosporin inte är tillräcklig, kan systemisk kortikosteroidbehandling med dygnsdoser på

0,2-0,6 mg/kg prednison eller en ekvivalent kortikosteroid läggas till. Efter 3 månader kan

kortikosteroid-dosen trappas ned till den lägsta effektiva dosen.

För underhållsbehandling sänks dosen långsamt till lägsta effektiva nivå. Under

remissionsfasen ska dosen inte överskrida 5 mg/kg/dygn.

Infektiösa orsaker till uveit måste uteslutats innan immunsuppressiva läkemedel kan

användas.

Nefrotiskt syndrom

För att inducera remission ges den rekommenderade dygnsdosen peroralt uppdelat på 2

doseringstillfällen.

Om njurfunktionen är normal (med undantag för proteinuri) är den rekommenderade dosen

följande:

för vuxna: 5 mg/kg

för barn: 6 mg/kg

Vid nedsatt njurfunktion ska initialdosen inte överskrida 2,5 mg/kg/dygn.

Ciklosporin i kombination med låga doser orala kortikosteroider rekommenderas om effekten

av enbart ciklosporin inte är tillräcklig, särskilt hos steroidresistenta patienter.

Tid till förbättring varierar från 3 till 6 månader beroende på typ av glomerulopati. Om ingen

förbättring noterats efter denna tid ska behandlingen med ciklosporin avbrytas.

Doserna ska anpassas individuellt efter effekt (proteinuri) och säkerhet men ska inte

överskrida 5 mg/kg/dygn för vuxna och 6 mg/kg/dygn för barn.

För underhållsbehandling sänks dosen långsamt till lägsta effektiva nivå.

Psoriasis

Behandling med ciklosporin ska endast initieras av läkare med erfarenhet av diagnos och

behandling av psoriasis. Eftersom sjukdomen är så varierande måste behandlingen

individanpassas.

För att inducera remission är den rekommenderade initiala dosen 2,5 mg/kg/dygn peroralt,

uppdelat på 2 doseringstillfällen. Om ingen förbättring skett efter 1 månad kan den dagliga

dosen gradvis ökas men ska inte överskrida 5 mg/kg. Behandlingen bör avbrytas om ingen

tillräcklig respons avseende psoriasislesionerna uppnåtts inom 6 veckor vid doseringen

5 mg/kg/dygn, eller om den effektiva dosen inte är förenlig med de fastställda

säkerhetsriktlinjerna (se avsnitt 4.4).

Initiala doser om 5 mg/kg/dygn kan vara motiverade för patienter vars sjukdom kräver snabb

förbättring. När tillfredsställande respons uppnåtts kan behandlingen med ciklosporin

avbrytas. Vid återfall återupptas behandlingen med ciklosporin med tidigare effektiv dos. En

del patienter kan behöva kontinuerlig underhållsbehandling.

För underhållsbehandling måste dosen titreras individuellt till lägsta effektiva nivå och ska

inte överskrida 5 mg/kg/dygn.

Atopisk dermatit

Behandling med ciklosporin ska endast initieras av läkare med erfarenhet av diagnos och

behandling av atopisk dermatit.. Eftersom sjukdomen är så varierande måste behandlingen

individanpassas. Det rekommenderade dosintervallet ligger mellan 2,5 och 5 mg/kg/dygn

peroralt uppdelat på 2 doseringstillfällen. Om en startdos på 2,5 mg/kg/dygn inte ger

tillfredsställande resultat inom 2 veckor, kan den dagliga dosen snabbt ökas upp till maximalt 5

mg/kg.

I mycket svåra fall kan snabb effekt troligtvis lättare erhållas med en startdos på 5 mg/kg/dygn.

När tillfredsställande resultat uppnåtts, minskas dosen gradvis och om möjligt avslutas

behandlingen med ciklosporin. Återfall kan behandlas med en ny behandlingsomgång med

ciklosporin.

En behandlingstid om 8 veckor kan vara tillräckligt för symtomfrihet, men behandling i upp

till ett års tid har visats vara effektiv och väl tolererad, under förutsättning att riktlinjerna för

kontroller följs.

Reumatoid artrit

Under de 6 första behandlingsveckorna är den rekommenderade dosen 3 mg/kg/dygn peroralt

uppdelat på 2 doseringstillfällen.Vid otillräcklig effekt kan dygnsdosen ökas gradvis så länge

patienten tolererar det men bör inte överstiga 5 mg/kg. Upp till 12 veckors behandling med

ciklosporin kan behövas för full effekt.

För underhållsbehandling måste dosen titreras individuellt till lägsta effektiva nivå beroende på

tolerabilitet.

Ciklosporin Ivax kan kombineras med lågdos kortikosteroider och/eller icke-steroida

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (se avsnitt 4.4). Ciklosporin kan också kombineras

med låga veckodoser metotrexat för patienter med otillräcklig respons på enbart metotrexat. I

dessa fall ges initialt 2,5 mg/kg ciklosporin uppdelat på 2 doseringstillfällen per dag. Dosen

kan ökas beroende på patientens tolerans.

Byte mellan orala ciklosporinpreparat

Byte från ett oralt ciklosporinpreparat till ett annat ska övervakas av läkare och även omfatta

kontroll av ciklosporinnivåerna i blodet för transplanterade patienter.

Särskilda populationer

Patienter med nedsatt njurfunktion

Samtliga indikationer

Den renala elimineringen av ciklosporin är minimal och dess farmakokinetik påverkas inte i

någon större omfattning av nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2). Noggrann övervakning av

njurfunktionen rekommenderas dock på grund av dess nefrotoxiska potential (se avsnitt 4.4).

Andra indikationer än vid transplantation

Med undantag av patienter som behandlas för nefrotiskt syndrom ska ciklosporin inte ges till

patienter med nedsatt njurfunktion (se stycket om ytterligare försiktighetsåtgärder vid andra

indikationer än vid transplantation i avsnitt 4.4). Patienter med nefrotiskt syndrom och nedsatt

njurfunktion bör inte få högre initialdos än 2,5 mg/kg/dygn.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ciklosporin metaboliseras i hög utsträckning i levern. En cirka 2 till 3-faldig ökning av

ciklosporinexponering kan observeras hos patienter med nedsatt leverfunktion. Dosen kan

behöva sänkas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion för att bibehålla

blodkoncentrationen inom det rekommenderade intervallet (se avsnitt 4.4 och 5.2), och

kontroller av ciklosporinnivån i blodet rekommenderas tills stabila nivåer uppnås.

Pediatrisk population

Barn från 1 års ålder har inkluderats i studier. I flera studier behövde och tolererade

pediatriska patienter högre doser ciklosporin per kilo kroppsvikt än vuxna.

Användning av ciklosporin till barn för andra icke-transplantationsindikationer än nefrotiskt

syndrom kan inte rekommenderas (se avsnitt 4.4).

Äldre personer (från 65 år)

Erfarenhet av behandling av äldre personer med ciklosporin är begränsad.

I kliniska prövningar av ciklosporin till patienter med reumatoid artrit var patienterna som var

65 år eller äldre mer benägna att utveckla högt systoliskt blodtryck vid behandlingen och hade

även större benägenhet att få förhöjt serumkreatinin ≥50% över baslinjevärdet efter

3-4 månaders behandling.

Val av dos för äldre patienter ska göras med försiktighet och som regel börja i det lägre

intervallet på grund av den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur- och hjärtfunktion och

samtidiga sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar samt ökad mottaglighet för infektioner.

Administreringssätt

Oral användning.

Ciklosporin kapslarna ska sväljas hela

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

6.1.

Kombination med produkter som innehåller

Hypericum perforatum (johannesört)

(se avsnitt

4.5).

Kombination med läkemedel som är substrat för transportproteinet P-glykoprotein eller

organiskt anjoniskt transportprotein (OATP), för vilka förhöjda plasmakoncentrationer är

associerade med allvarliga och/eller livshotande händelser, t.ex. bosentan, dabigatranetexilat

och aliskiren (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighetsmått

Medicinsk övervakning

Ciklosporin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling

och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning med fullständig fysisk undersökning,

blodtrycksmätning och kontroll av laboratorievärden avseende säkerhetsparametrar.

Transplanterade patienter som får detta läkemedel ska skötas på enheter som har adekvata

laboratorieresurser och understödjande medicinska resurser. Läkaren som ansvarar för

underhållsbehandling ska få fullständig information för uppföljning av patienten

Lymfom och andra maligna sjukdomar

I likhet med andra immunsuppressiva medel ökar ciklosporin risken att utveckla lymfom och

andra maligna sjukdomar, särskilt i huden. Den ökade risken förefaller ha samband med

immunsuppressionens grad och varaktighet snarare än användningen av specifika läkemedel.

Försiktighet skall därför iakttas vid samtidig behandling med flera immunsuppressiva medel

(inklusive ciklosporin), eftersom det kan leda till lymfoproliferativa störningar och solida

organtumörer, av vilka några lett till dödsfall.

Med anledning av den potentiella risken för hudmaligniteter bör patienter som behandlas med

ciklosporin, särskilt de som behandlas för psoriasis och atopisk dermatit, uppmanas att

undvika överdriven solexponering. De bör inte heller samtidigt utsättas för ultraviolett B-

strålning eller PUVA-fotokemoterapi.

Infektioner

I likhet med andra immunsuppressiva medel kan ciklosporin göra patienter mer mottagliga för

ett antal olika bakteriella, svamp-, parasit- och virusinfektioner, ofta med opportunistiska

patogener. Aktivering av latenta polyomavirusinfektioner som kan leda till

polyomavirusassocierad nefropati (PVAN), särskilt BK-virusnefropati (BKVN), eller till JC-

virusassocierad progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har observerats hos patienter

som behandlas med ciklosporin. Dessa tillstånd har ofta samband med en hög

immunsuppressiv belastning och bör övervägas som differentialdiagnoser hos

immunsupprimerade patienter vars njurfunktion försämras eller vid nytillkomna neurologiska

symtom. Allvarliga fall och/eller dödsfall har rapporterats. Effektiva förebyggande och

behandlingsstrategier ska användas, särskilt till patienter som står på långtidsbehandling med

flera immunsuppressiva preparat.

Njurtoxicitet

En vanlig och potentiellt allvarlig komplikation är ökning av serumkreatinin och urea, som

kan inträffa under behandling med ciklosporin. Förändringarna är dosberoende och initialt

reversibla och svarar oftast på dosreducering. Vid långtidsbehandling kan en del patienter

utveckla strukturella förändringar i njuren (t.ex. interstitiell fibros), som måste särskiljas från

förändringar på grund av kronisk avstötning hos transplanterade patienter. Täta kontroller av

njurfunktionen enligt lokala riktlinjer för aktuell indikation fordras (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Levertoxicitet

Ciklosporin kan också orsaka dosberoende och reversibla ökningar av serumbilirubin och

leverenzymer (se avsnitt 4.8). Hepatotoxicitet och leverskada, inklusive kolestas, gulsot,

hepatit och leversvikt hos patienter som behandlas med ciklosporin har rapporterats i spontana

och efterfrågade rapporter. De flesta rapporter gällde patienter med signifikanta

komorbiditeter, underliggande tillstånd och andra påverkande faktorer inklusive infektiösa

komplikationer och samtidig behandling med läkemedel med hepatotoxisk potential. Vissa

fall med dödlig utgång har rapporterats, främst hos transplanterade patienter (se avsnitt 4.8).

Noggrann kontroll av parametrar för utvärdering av leverfunktionen fordras och onormala

värden kan kräva dosminskning (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Äldre personer (från 65 år)

Hos äldre patienter bör njurfunktionen kontrolleras särskilt noga

Kontroll av ciklosporinnivån (se avsnitt 4.2)

När ciklosporin används till transplanterade patienter är rutinmässiga kontroller av

ciklosporinnivån i blodet en viktig säkerhetsåtgärd. För bestämning av ciklosporinnivån i

helblod rekommenderas en specifik monoklonal antikropp (mätning av modersubstans). En

HPLC-metod (high-performance liquid chromatography), som också mäter modersubstansen,

kan också användas. Om plasma eller serum används ska ett standard-separationsprotokoll

(tid och temperatur) följas. Vid de initiala kontrollerna av levertransplanterade patienter ska

antingen den specifika monoklonala antikroppen användas, alternativt ska parallella mätningar

med både den specifika monoklonala antikroppen och den icke-specifika monoklonala

antikroppen utföras för att säkerställa en dos som ger adekvat immunsuppression.

Tillfälliga kontroller av ciklosporinnivån i blodet rekommenderas för icke-transplanterade

patienter, t.ex. när ciklosporin administreras samtidigt som substanser som kan interferera

med ciklosporins farmakokinetik eller vid händelse av ovanlig klinisk respons (t.ex. utebliven

effekt eller ökad intolerans mot läkemedlet såsom nedsatt njurfunktion).

Man måste ha i åtanke att ciklosporinnivån i blod, plasma eller serum endast är en av många

faktorer som bidrar till patientens kliniska status. Resultaten bör därför endast användas som

vägledning för dosering och vägas mot andra kliniska och laboratorievärden.

Hypertoni

Blodtrycket ska kontrolleras regelbundet under behandling med ciklosporin. Vid hypertoni

måste lämplig antihypertensiv behandling sättas in. I första hand rekommenderas ett

antihypertensivt medel som inte interfererar med ciklosporins farmakokinetik, t.ex. isradipin

(se avsnitt 4.5).

Förhöjda blodfetter

Eftersom ciklosporin har rapporterats inducera en reversibel lätt ökning av blodfetterna

rekommenderas att en lipidmätning görs före behandling och efter en månads behandling. Vid

förhöjda blodfetter ska restriktioner avseende intag av fettrik föda och, om lämpligt,

dosreducering övervägas.

Hyperkalemi

Ciklosporin ökar risken för hyperkalemi, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Försiktighet ska även iakttas när ciklosporin administreras samtidigt som kaliumsparande

läkemedel ( t ex kaliumsparande diuretika, angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE-

hämmare), angiotensin II-receptorantagonister) och kaliuminnehållande läkemedel liksom för

patienter som står på kaliumrik kost. Kontroll av kaliumnivån rekommenderas i dessa fall.

Hypomagnesemi

Ciklosporin ökar elimineringen av magnesium. Detta kan leda till symtomatisk hypomagnesemi,

särskilt vid tiden kring transplantationen. Kontroll av magnesiumnivån rekommenderas därför

under denna period, särskilt vid neurologiska symtom eller tecken. Vid behov ska

magnesiumtillskott ges.

Hyperurikemi

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med hyperurikemi.

Levande, försvagade vacciner

Under behandling med ciklosporin kan en vaccination bli mindre effektiv. Användning av

levande, försvagade vacciner ska undvikas (se avsnitt 4.5).

Interaktioner

Försiktighet ska iakttas vid samtidig administrering av läkemedel som väsentligt ökar eller

minskar plasmakoncentrationer av ciklosporin genom hämning eller inducering av CYP3A4

och/eller P-glykoprotein (se avsnitt 4.5).

Njurtoxicitet ska kontrolleras när användning av ciklosporin initieras tillsammans med aktiva

substanser som ökar ciklosporinnivån eller med substanser som uppvisar nefrotoxisk synergi

(se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av ciklosporin och takrolimus ska undvikas (se avsnitt 4.5).

Ciklosporin är en hämmare av CYP3A, transportproteinet P-glykoprotein och organiskt

anjoniskt transportprotein (OATP) och kan öka plasmanivåer av läkemedel som ges samtidigt

och som är substrat för detta enzym och/eller transportprotein. Försiktighet ska iakttas vid

samtidig administrering av ciklosporin med sådana läkemedel, alternativt ska samtidig

användning undvikas (se avsnitt 4.5). Ciklosporin ökar exponeringen för HMG-CoA

reduktashämmare (statiner). Dosen för statiner ska minskas om de ges samtidigt med

ciklosporin och samtidig användning av vissa statiner ska undvikas enligt respektive statins

produktinformation. Statinbehandlingen måste tillfälligt avbrytas eller sättas ut helt hos

patienter med tecken och symtom på myopati, eller hos dem med riskfaktorer som

predisponerar för allvarlig njurskada, däribland njursvikt sekundärt till rabdomyolys (se

avsnitt 4.5).

Efter samtidig administrering av ciklosporin och

lerkanidipin

ökade AUC för lerkanidipin 3-

faldigt och AUC för ciklosporin ökade med 21%. Samtidig kombination av ciklosporin med

lerkanidipin ska därför undvikas. Administrering av ciklosporin 3 timmar efter lerkanidipin

gav ingen förändring i AUC för lerkanidipin, men AUC för ciklosporin ökade med 27%.

Kombinationen ska därför ges med försiktighet och med intervall om minst 3 timmar.

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid icke-transplantationsindikationer

Patienter med nedsatt njurfunktion (undantaget patienter med nefrotiskt syndrom där viss grad

av nedsatt njurfunktion är tillåten), okontrollerad hypertoni, okontrollerade infektioner eller

någon typ av malignitet bör inte behandlas med ciklosporin.

Innan behandling inleds ska en tillförlitlig utvärdering av njurfunktionen vid baslinjen

fastställas genom mätning av e-GFR vid minst två tillfällen. Njurfunktionen måste

kontrolleras ofta under behandlingen för att dosjusteringar ska kunna göras (se avsnitt 4.2).

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid endogen uveit

Ciklosporin ska administreras med försiktighet till patienter med neurologiskt Behçets

syndrom. Neurologiskt status för dessa patienter ska följas noga.

Erfarenhet av användning av ciklosporin till barn med endogen uveit är begränsad.

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid nefrotiskt syndrom

Patienter med onormal njurfunktion vid baslinjen ska initialt behandlas med 2,5 mg/kg/dygn

och övervakas mycket noggrant

Hos en del patienter kan det vara svårt att upptäcka en nedsatt njurfunktion som orsakats av

Ciklosporin Ivax eftersom det nefrotiska syndromet i sig orsakar förändringar av

njurfunktionen. . Detta förklarar varför strukturella njurförändringar i sällsynta fall observerats

vid behandling med ciklosporin utan förhöjt serumkreatinin. Njurbiopsi bör övervägas för

patienter med steroidberoende ”minimal change”-nefropati, som behandlats med ciklosporin

under mer än ett år.

Hos patienter med nefrotiskt syndrom som behandlas med immunsuppressiva medel

(inklusive ciklosporin) har enstaka fall av maligniteter (inklusive Hodgkins lymfom)

rapporterats.

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid reumatoid artrit

Efter 6 månaders behandling måste njurfunktionen utvärderas var 4:e till 8:e vecka, beroende

på sjukdomens stabilitet, sammedicinering, och samtidiga sjukdomar. Mer frekventa

kontroller krävs när ciklosporin-dosen ökas, eller när samtidig behandling med NSAID sätts

in eller dosökas.

Det kan också bli nödvändigt att sätta ut ciklosporin om hypertoni som inte kan kontrolleras

med lämplig terapi utvecklas under behandlingen.

Liksom vid annan immunsuppressiv långtidsbehandling måste den ökade risken för

lymfoproliferativa sjukdomar beaktas. På grund av nefrotoxiska synergieffekter måste särskild

försiktighet iakttas om ciklosporin ges i kombination med metotrexat.

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid psoriasis

Utsättning av ciklosporin rekommenderas om hypertoni som inte kan kontrolleras med

lämplig terapi utvecklas under behandlingen.

Äldre patienter bör endast behandlas vid funktionsnedsättande psoriasis, och njurfunktionen

ska kontrolleras särskilt noga.

Erfarenhet av användning av ciklosporin till barn med psoriasis är begränsad.

Liksom hos patienter som står på konventionell immunsuppressiv behandling har utveckling

av maligniteter (framförallt i huden) rapporterats hos psoriasispatienter som behandlas med

ciklosporin.

Hudförändringar som inte är typiska för psoriasis men som misstänks vara maligna eller

premaligna bör biopseras innan behandling med ciklosporin påbörjas. Patienter med maligna

eller premaligna hudförändringar bör endast behandlas med ciklosporin efter lämplig

behandling av dessa hudförändringar och om inget annat alternativ finns för framgångsrik

behandling.

Lymfoproliferativa sjukdomar har uppstått hos några enstaka patienter som behandlats med

ciklosporin. Sjukdomarna svarade på omedelbar utsättning av läkemedlet.

Patienter som behandlas med ciklosporin bör inte samtidigt utsättas för ultraviolett B-strålning

eller PUVA-fotokemoterapi.

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid atopisk dermatit

Utsättning av ciklosporin rekommenderas om hypertoni som inte kan kontrolleras med

lämplig terapi utvecklas under behandlingen.

Erfarenhet av användning av ciklosporin till barn med atopisk dermatit är begränsad.

Äldre patienter bör endast behandlas vid funktionsnedsättande atopisk dermatit, och

njurfunktionen ska kontrolleras särskilt noga.

Benign lymfadenopati är vanligtvis associerat med skov av atopisk dermatit och försvinner

undantagslöst spontant eller med en generell förbättring av sjukdomen.

Lymfadenopati som observeras vid ciklosporinbehandling ska kontrolleras regelbundet.

Lymfadenopati som kvarstår trots förbättring av sjukdomen bör biopseras som en

försiktighetsåtgärd för att utesluta lymfom.

Aktiva infektioner av herpes simplex ska läka ut innan behandling med ciklosporin påbörjas.

Om en infektion uppstår under behandling behöver behandlingen dock inte avbrytas annat än

vid mycket svår infektion.

Hudinfektioner av

Staphylococcus aureus

är inte en absolut kontraindikation mot

ciklosporinbehandling, men bör behandlas med lämpliga antibakteriella medel. Peroralt

erytromycin bör undvikas på grund av dess kända potential att öka ciklosporinkoncentrationen

i blodet (se avsnitt 4.5). Finns inget alternativ rekommenderas noggrann uppföljning av

blodnivån av ciklosporin,njurfunktionen och eventuella biverkningar av ciklosporin.

Patienter som behandlas med ciklosporin bör inte samtidigt utsättas för ultraviolett B-strålning

eller PUVA-fotokemoterapi.

Pediatrisk användning vid andra indikationer än vid transplantation

Förutom som behandling av nefrotiskt syndrom finns ingen adekvat erfarenhet av ciklosporin.

Användning till barn under 16 år för andra indikationer än vid transplantation, undantaget

nefrotiskt syndrom, kan inte rekommenderas.

Hjälpämnen

Macrogolglycerol hydroxistearat

Ciklosporin Ivax kapslar innehåller macrogolglycerol hydroxistearat vilket kan ge magbesvär

och diarré.

Etanol

Ciklosporin Ivax kapslar innehåller etanol (alkohol). Vid maxdosering överstiger

etanolmängden 800 mg/dos. Detta bör beaktas vid förskrivning till patienter med misstänkt

alkoholism, gravida eller ammande kvinnor samt högriskgrupper, såsom patienter med

leversjukdom eller epilepsi.

Sorbitol

Ciklosporin Ivax kapslar innehåller sorbitol. Additiv effekt av samtidigt administrerade

läkemedel som innehåller sorbitol (eller fruktos) och födointag av sorbitol (eller fruktos) ska

beaktas.

Patienter med det sällsynta, ärftliga tillståndet fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel.

Innehåll av sorbitol i läkemedel för oralt bruk kan påverka biotillgängligheten av andra

läkemedel för oralt bruk som administreras samtidigt.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktioner med läkemedel

Av de många läkemedel som rapporterats interagera med ciklosporin redovisas nedan de där

interaktionerna är väl underbyggda och bedöms ge kliniska konsekvenser.

Det är känt att olika preparat ökar eller minskar ciklosporinnivån i plasma eller helblod, oftast

genom hämning eller induktion av enzymer som deltar i elimineringen av ciklosporin, särskilt

CYP3A4.

Ciklosporin hämmar också CYP3A4, transportproteinet P-glykoprotein samt organiskt

anjoniskt transportprotein (OATP) och kan öka plasmanivåer av läkemedel som ges samtidigt

och som är substrat för detta enzym och/eller transportprotein.

Läkemedel som är kända för att minska eller öka ciklosporins biotillgänglighet: Hos

transplanterade patienter måste ciklosporinnivån kontrolleras ofta och vid behov ska

ciklosporindosen justeras, särskilt vid in- eller utsättning av ett samadministrerat läkemedel.

Hos icke-transplanterade patienter är sambandet mellan blodnivå och klinisk effekt inte helt

fastställt. Om läkemedel som höjer ciklosporinnivån ges samtidigt kan täta utvärderingar av

njurfunktionen och noggrann övervakning av ciklosporinrelaterade biverkningar vara mer

lämpligt än kontroller av ciklosporinnivån i blodet.

Läkemedel som sänker ciklosporinnivån:

Alla inducerare av CYP3A4 och/eller P-glykoprotein förväntas minska ciklosporinnivån.

Exempel på läkemedel som minskar ciklosporinnivån är:

Barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, nafcillin, intravenöst sulfadimidin,

probukol, orlistat, Hypericum perforatum (johannesört), tiklopidin, sulfinpyrazon, terbinafin

bosentan.

Produkter som innehåller

Hypericum perforatum

(johannesört) får inte användas samtidigt

med ciklosporin på grund av risken för minskade ciklosporinnivåer i blodet och därigenom

minskad effekt (se avsnitt 4.3).

Rifampicin

inducerar metabolismen av ciklosporin i såväl tarm som lever. Ciklosporindosen

kan behöva ökas 3- till 5-faldigt vid samadministrering.

Oktreotid

minskar oral absorption av ciklosporin och en 50% ökning av ciklosporindosen eller

övergång till intravenös administrering kan bli nödvändigt.

Läkemedel som höjer ciklosporinnivån:

Alla hämmare av CYP3A4 och/eller P-glykoprotein kan leda till ökad ciklosporinnivå, t.ex.:

Nikardipin, metoklopramid, p-piller, metylprednisolon (i hög dos), allopurinol, cholsyra och

derivat av denna, proteashämmare, imatinib, kolchicin, nefazodon.

Makrolidantibiotika

Erytromycin

kan 4- till 7-faldigt öka ciklosporinexponeringen, i vissa

fall med njurtoxicitet som följd.

Klaritromycin

har rapporterats öka ciklosporinexponeringen

tvåfaldigt.

Azitromycin

ökar ciklosporinnivån cirka 20%.

Azolantimykotika

Ketokonazol, flukonazol, itrakonazol

vorikonazol

kan mer än 2-faldigt

öka ciklosporinexponeringen.

Verapamil

ökar 2- till 3-faldigt blodkoncentrationen av ciklosporin.

Samtidig administrering med

telaprevir

ledde till en cirka 4,64-faldig ökning av

dosnormaliserad exponering (AUC) för ciklosporin.

Amiodaron

ökar plasmakoncentrationen av ciklosporin kraftigt samtidigt som en stegring av

serumkreatinin ses. Interaktioner kan inträffa lång tid efter utsättning av preparatet eftersom

amiodaron har en mycket lång halveringstid (ca 50 dagar).

Danazol

har rapporterats öka blodkoncentrationen av ciklosporin med ca 50%.

Diltiazem

(vid doser på 90 mg/dygn) kan öka plasmakoncentrationen av ciklosporin med upp

till 50%.

Imatinib

kan öka ciklosporinexponering och C

med cirka 20%.

Inga särskilda studier av läkemedelsinteraktioner har utförts med

cannabidiol

. Med tanke på en

potentiell interaktion som kan leda till ökade plasmakoncentrationer av ciklosporin, ska cannabidiol

administreras samtidigt med försiktighet och monitorering av blodnivån av ciklosporin ska övervägas.

Interaktioner med födoämnen

Samtidigt intag av grapefrukt och grapefruktjuice har rapporterats öka ciklosporins

biotillgänglighet.

Kombinationer med ökad risk för nefrotoxicitet

Försiktighet ska iakttas vid användning av ciklosporin tillsammans med andra aktiva

substanser som uppvisar nefrotoxiska synergieffekter, till exempel:

aminoglykosider

(inklusive gentamycin, tobramycin), amfotericin B, ciprofloxacin, vankomycin, trimetoprim

sulfametoxazol), fibrinsyraderivat (t.ex. bezafibrat, fenofibrat), NSAID (inklusive diklofenak

naproxen, sulindak), melfalan, histamin H

2

-receptorantagonister (t.ex. cimetidin, ranitidin)

metotrexat

(se avsnitt 4.4).

Vid samtidig användning av läkemedel som uppvisar nefrotoxiska synergieffekter, ska

njurfunktionen noggrant kontrolleras. Om njurfunktionen påtagligt försämras, ska läkemedlet

som ges samtidigt med ciklosporin ges i lägre dos alternativt annan behandling övervägas.

Samtidig användning av ciklosporin och takrolimus ska undvikas på grund av risken för

nefrotoxicitet och farmakokinetisk interaktion via CYP3A4 och/eller Pgp (se avsnitt 4.4).

Effekter av DAA (direct-acting antiviral) terapi

Farmakokinetiken för ciklosporin kan påverkas av förändringar i leverfunktionen under DAA-

terapi, relaterat till clearance av hepatit C-virus. En noggrann övervakning och potentiell

dosjustering av ciklosporin är motiverat för att säkerställa fortsatt effekt.

Effekter av ciklosporin på andra läkemedel

Ciklosporin är en hämmare av CYP3A4, transportproteinet P-glykoprotein (Pgp) och

organiskt anjoniskt transportprotein (OATP). Samtidig administrering av läkemedel som är

substrat för CYP3A, Pgp och OATP och ciklosporin kan öka plasmanivåerna av de läkemedel

som ges samtidigt och som är substrat för detta enzym och/eller transportprotein.

Vissa exempel anges nedan:

Ciklosporin kan minska clearance av

digoxin, kolchicin, HMG-CoA reduktashämmare

(statiner)

etoposid

. Om några av dessa läkemedel används samtidigt med ciklosporin är

en noggrann klinisk observation nödvändig för att möjliggöra tidig upptäckt av toxiska

manifestationer av läkemedlen, följt av dosreduktion eller utsättning. Dosen för statiner ska

minskas och samtidig användning av vissa statiner ska undvikas enligt respektive statins

produktinformation om de ges samtidigt med ciklosporin. Förändringar i exponeringen av

statiner som vanligen används med ciklosporin finns sammanställda i tabell 1.

Statinbehandlingen måste tillfälligt avbrytas eller sättas ut helt hos patienter med tecken och

symtom på myopati, eller hos dem med riskfaktorer som predisponerar för allvarlig njurskada,

däribland njursvikt sekundärt till rabdomyolys.

Tabell 1

Sammanställning av förändringar i exponeringen av statiner som vanligen

används med ciklosporin

Statin

Tillgängliga doser

Förändring i

exponering med

ciklosporin

(faldig ökning)

Atorvastatin

10-80 mg

8-10

Simvastatin

10-80 mg

Fluvastatin

20-80 mg

Lovastatin

20-40 mg

Pravastatin

20-80 mg

5-10

Rosuvastatin

5-40 mg

5-10

Pitavastatin

1-4 mg

Försiktighet rekommenderas vid samtidig administrering av ciklosporin och

lerkanidipin

avsnitt 4.4).

Efter samtidig administrering av ciklosporin och

aliskiren

ökade C

för aliskiren (ett Pgp

substrat) cirka 2,5 gånger och AUC cirka 5 gånger. Den farmakokinetiska profilen för

ciklosporin förändrades dock inte signifikant. Samtidig administrering av ciklosporin och

aliskiren rekommenderas inte (se avsnitt 4.3).

Samtidig administrering med

dabigatranexetilat

rekommenderas inte på grund av ciklosporins

Pgp-hämmande aktivitet (se avsnitt 4.3).

Samtidig administrering av

nifedipin

och ciklosporin kan resultera i en ökad frekvens av

gingivahyperplasi jämfört med vad som setts när ciklosporin ges ensamt.

Samtidig användning av

diklofenak

och ciklosporin har visats ge en signifikant ökning av

diklofenaks biotillgänglighet, som skulle kunna leda till reversibel nedsättning av

njurfunktionen. Den ökade biotillgängligheten för diklofenak orsakas sannolikt av en

minskning av dess höga första passage-effekt. Om NSAID-preparat med låg första passage-

effekt (t.ex. acetylsalicylsyra) ges tillsammans med ciklosporin förväntas ingen ökning av

deras biotillgänglighet.

Ökningar av serumkreatinin har observerats i studier där

everolimus

eller

sirolimus

användes i

kombination med max-dos ciklosporin mikroemulsion. Effekten är ofta reversibel vid

sänkning av ciklosporindosen. Everolimus och sirolimus hade endast obetydlig inverkan på

ciklosporins farmakokinetik. Samtidig administrering av ciklosporin ökar signifikant

blodnivåerna av everolimus och sirolimus.

Försiktighet ska iakttas när ciklosporin används samtidigt med kaliumsparande läkemedel

(t.ex. kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-receptorantagonister) eller

kaliuminnehållande läkemedel, eftersom dessa kan leda till betydande ökningar av

serumkalium (se avsnitt 4.4).

Ciklosporin kan ge ökade plasmakoncentrationer av

repaglinid

och därigenom öka risken för

hypoglykemi.

Samtidig administrering av

bosentan

och ciklosporin till friska frivilliga ledde till en flerfaldig

ökning av bosentanexponeringen och en 35% sänkning av ciklosporinexponeringen. Samtidig

administrering av ciklosporin och bosentan rekommenderas inte (se stycket ovan ”Läkemedel

som sänker ciklosporinnivån” och avsnitt 4.3).

Samtidig administrering av multipla doser

ambrisentan

och ciklosporin till friska frivilliga

ledde till en cirka 2-faldig ökning av ambrisentanexponeringen, medan

ciklosporinexponeringen ökade marginellt (cirka 10%).

En signifikant förhöjd exponering för

antracyklinantibiotika

(t.ex.

doxorubicin, mitoxantron

daunorubicin

) sågs hos onkologipatienter som samtidigt behandlades intravenöst med

antracyklinantibiotika och mycket höga doser ciklosporin.

Under behandling med ciklosporin kan en vaccination bli mindre effektiv och användning av

levande, försvagade vacciner ska undvikas.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter hos råtta och kanin.

Erfarenhet med ciklosporin vid graviditet är begränsad. Gravida kvinnor som får

immunsuppressiv behandling efter transplantation, däribland ciklosporin och

behandlingsregimer med ciklosporin, löper risk för prematur förlossning (<37 veckor).

Det finns ett begränsat antal observationer på barn upp till en ålder av 7 år som exponerats för

ciklosporin i uterus. Dessa barn uppvisade normal njurfunktion samt normalt blodtryck.

Eftersom adekvata och välkontrollerade studier av gravida kvinnor saknas ska Ciklosporin

Ivax inte användas under graviditet såvida inte den potentiella fördelen för modern överväger

den potentiella risken för fostret. Etanolinnehållet i Ciklosporin Ivax ska också beaktas för

gravida kvinnor (se avsnitt 4.4).

Amning

Ciklosporin passerar över i bröstmjölk. Etanolinnehållet i Ciklosporin Ivax ska också beaktas

för kvinnor som ammar (se avsnitt 4.4). Mödrar som behandlas med Ciklosporin Ivax ska inte

amma på grund av risken för allvarliga läkemedelsbiverkningar av ciklosporin hos

nyfödda/spädbarn som ammas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller

avstå från läkemedelsbehandlingen efter att man tagit hänsyn till fördelen med behandling för

modern.

Fertilitet

Det finns begränsad mängd data om effekten av ciklosporin på fertilitet hos människa (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga data om ciklosporin har effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De viktigaste biverkningarna som observerats i kliniska prövningar och har samband med

administrering av ciklosporin omfattar nedsatt njurfunktion, tremor, hirsutism, hypertoni,

diarré, anorexi, illamående och kräkningar.

Många biverkningar associerade med ciklosporinbehandling är dosberoende och svarar på

dosreduktion. Det totala biverkningsspektrat för de olika indikationerna är i princip detsamma,

men det föreligger dock skillnader i incidens och allvarlighetsgrad. Som följd av de högre

initialdoserna och längre underhållsbehandling som är nödvändig efter transplantation

förekommer biverkningar mer frekvent och är vanligtvis allvarligare hos transplanterade

patienter än hos patienter som behandlas för andra indikationer.

Anafylaktoida reaktioner har observerats efter intravenös administrering (se avsnitt 4.4).

Infektioner och infestationer

Patienter som får immunsuppressiv behandling, inklusive ciklosporin och behandlingsregimer

med ciklosporin, löper ökad risk för infektioner (virala, bakteriella, svampinfektioner,

parasitinfektioner) (se avsnitt 4.4). Såväl generaliserade som lokala infektioner kan

förekomma. Redan existerande infektioner kan också förvärras och reaktivering av

polyomavirusinfektioner kan leda till polyomavirusassocierad nefropati (PVAN) eller till JC-

virusassocierad progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Allvarliga fall och/eller

dödsfall har rapporterats.

Neoplasier: benigna, maligna och ospecificerade (inklusive cystor och polyper)

Patienter som får immunsuppressiv behandling, inklusive ciklosporin och behandlingsregimer

med ciklosporin, löper ökad risk att utveckla lymfom eller lymfoproliferativa sjukdomar och

andra maligniteter, särskilt i huden. Malignitetsfrekvensen ökar med behandlingens intensitet

och längd (se avsnitt 4.4). Vissa maligniteter kan vara dödliga.

Sammanfattning i tabellform av biverkningar vid kliniska studier

Biverkningar från kliniska prövningar (tabell 1) är förtecknade efter MedDRA-databasen om

klassificering av organsystem. Inom varje organsystem rangordnas biverkningarna efter

frekvens med de vanligast förekommande biverkningarna först. Biverkningarna presenteras

inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Dessutom bygger

frekvenskategorin för respektive biverkning på följande konvention (CIOMS III): mycket

vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10

000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Tabell 1: Läkemedelsbiverkningar vid kliniska prövningar

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Leukopeni

Mindre vanliga

Anemi, trombocytopeni

Sällsynta

Mikroangiopatisk hemolytisk anemi, hemolytiskt uremiskt

syndrom

Ingen känd frekvens*

Trombotisk mikroangiopati, trombotisk trombocytopen purpura

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Hyperlipidemi

Vanliga

Hyperglykemi, anorexi, hyperurikemi, hyperkalemi,

hypomagnesemi

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Tremor, huvudvärk

Vanliga

Konvulsioner, parestesi

Mindre vanliga

Encefalopati inklusive posteriort reversibelt encefalopatisyndrom

(PRES), tecken och symtom såsom konvulsioner, konfusion,

desorientering, sänkt medvetandegrad, agitation, insomnia,

synrubbningar, kortikal blindhet, koma, pares, cerebellär ataxi

Sällsynta

Motorisk polyneuropati

Mycket sällsynta

Optiskt disködem inklusive papillödem, eventuellt med försämrad

syn, sekundärt till godartad intrakraniell tryckstegring

Ingen känd frekvens*

Migrän

Blodkärl

Mycket vanliga

Hypertoni

Vanliga

Blodvallningar

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående, kräkningar, obehag/smärtor i buken, diarré,

gingivahyperplasi, peptiskt ulcus

Sällsynta

Pankreatit

Lever och gallvägar

Vanliga

Störd leverfunktion (se avsnitt 4.4)

Ingen känd frekvens*

Hepatotoxicitet och leverskador inklusive kolestas, gulsot, hepatit

och leversvikt, i vissa fall fatal (se avsnitt 4.4)

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Hirsutism

Vanliga

Akne, hypertrikos

Mindre vanliga

Allergiskt hudutslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Muskelkramper, myalgi

Sällsynta

Muskelsvaghet, myopati

Njurar och urinvägar

Mycket vanliga

Nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sällsynta

Menstruationsrubbningar, gynekomasti

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Pyrexi, trötthet

Mindre vanliga

Ödem, viktökning

* Biverkningar som rapporterats efter godkännandet för försäljning där biverkningsfrekvensen

inte är känd på grund av avsaknad en reell nämnare.

Andra biverkningar efter godkännande för försäljning

Hepatotoxicitet och leverskada, inklusive kolestas, gulsot, hepatit och leversvikt hos patienter

som behandlas med ciklosporin har rapporterats i spontana och efterfrågade rapporter. De

flesta rapporterna gällde patienter med signifikanta komorbiditeter, underliggande tillstånd

och andra påverkande faktorer inklusive infektiösa komplikationer och samtidig behandling

med läkemedel med hepatotoxisk potential. Vissa fall med dödlig utgång har rapporterats,

främst hos transplanterade patienter (se avsnitt 4.4).

Akut och kronisk nefrotoxicitet

Patienter som behandlas med kalcineurinhämmare (CNI), inklusive ciklosporin och

behandlingsregimer med ciklosporin, löper ökad risk för akut eller kronisk nefrotoxicitet.

Rapporter från kliniska prövningar och efter marknadsgodkännandet har förekommit i

samband med användning av ciklosporin. Vid fall av akut nefrotoxicitet rapporterades

rubbningar av jonhomeostasen såsom hyperkalemi, hypomagnesemi och hyperurikemi.

Rapporterade fall av kroniska morfologiska förändringar omfattade hyalinos i arterioler,

tubulär atrofi och interstitiell fibros (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Barn från 1 års ålder har inkluderats i kliniska studier där standarddoser av oralt ciklosporin

användes. Säkerhetsprofilen var jämförbar med den för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

för ciklosporin oralt är 2 329 mg/kg hos mus, 1 480 mg/kg hos råtta och >1 000 mg/kg

hos kanin. LD

intravenöst är 148 mg/kg hos mus, 104 mg/kg hos råtta och 46 mg/kg hos

kanin.

Symtom

Erfarenhet av akut överdosering av ciklosporin är begränsad. Perorala doser av ciklosporin på

upp till 10 g (cirka 150 mg/kg) har tolererats med relativt lindriga kliniska symtom såsom

kräkningar, sömnighet, huvudvärk, takykardi och, hos ett fåtal patienter, relativt allvarlig men

reversibel njurfunktionsnedsättning. Svåra symtom på intoxikation har emellertid rapporterats

efter oavsiktlig parenteral överdosering av ciklosporin till prematura barn.

Behandling

Vid all överdosering ska allmänna understödjande åtgärder sättas in och symtomatisk

behandling ges. Framkallad kräkning och ventrikelsköljning kan vara av värde inom de första

timmarna efter peroralt intag. Ciklosporin är inte dialyserbart i någon större utsträckning och

elimineras inte heller väl genom hemoperfusion med aktivt kol.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunsuppressiva medel, kalcineurinhämmare, ATC-kod

L04AD01

Ciklosporin, även känt som cyklosporin A, är en cyklisk polypeptid innehållande 11 aminosyror.

Det är ett potent immunsuppressivt medel, som hos djur förlänger överlevnaden av allogena

transplantat av hud, hjärta, njurar, pankreas, benmärg, tunntarm och lungor.

Studier visar att ciklosporin hämmar utvecklingen av cellmedierade reaktioner, inklusive

avstötning av allogena transplantat, fördröjd kutan överkänslighet, experimentell allergisk

encefalomyelit, Freunds adjuvant artrit, graft-versus-host-disease och T-cells-beroende

antikroppsbildning.

På cellnivå hämmar ciklosporin produktion och frisättning av lymfokiner, inklusive interleukin 2

(T-cell growth factor, TCGF). Ciklosporin förefaller blockera vilande lymfocyter i G

- eller tidig

-fas i cellcykeln samt hämmar den antigeninducerade frisättningen av lymfokiner från

aktiverade T-celler. Alla tillgängliga fakta visar att ciklosporin har en specifik och reversibel

verkan på lymfocyter. Till skillnad från cytostatika hämmar det inte hematopoesen eller

fagocyternas funktion. Lyckade transplantationer av organ och benmärg har utförts på

människa där man använt ciklosporin för att förhindra och behandla avstötning och GVHD.

Ciklosporin har med framgång använts vid levertransplantation till såväl hepatit C-positiva

som -negativa patienter. Gynnsamma effekter av ciklosporinbehandling har också visats vid

flera olika tillstånd som är kända för eller anses vara av autoimmunt ursprung.

Pediatrisk population

Ciklosporin har visats vara effektivt vid steroidberoende nefrotiskt syndrom.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Efter oral administrering av ciklosporin uppnås maximal blodkoncentration av ciklosporin

inom 1-2 timmar. Absolut oral biotillgänglighet för ciklosporin efter administrering av

ciklosporin är 20-50%. AUC och C

minskade med cirka 13 respektive 33% när ciklosporin

gavs med en fettrik måltid. Förhållandet mellan administrerad dos och exponering (AUC) för

ciklosporin är linjärt inom det terapevtiska dosintervallet. Den inter- och intraindividuella

variabiliteten är cirka 10-20% för AUC och C

. Ciklosporin lösning och mjuka

gelatinkapslar är bioekvivalenta.

Distribution

Ciklosporin distribueras till stor del utanför blodbanan, med en skenbar distributionsvolym

om 3,5 l/kg. I blodet återfinns 33–47% i plasma, 4–9% i lymfocyter, 5–12% i granulocyter och

41–58% i erytrocyter. I plasma är ciklosporin till 90% proteinbundet, framför allt till

lipoproteiner.

Metabolism

Ciklosporin metaboliseras i stor utsträckning till omkring 15 metaboliter. Metabolism sker

huvudsakligen i levern via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4), och de huvudsakliga

metaboliseringsvägarna är mono- och dihydroxylering samt N-demetylering vid olika platser

på molekylen. Alla metaboliter som hittills identifierats innehåller den intakta

peptidstrukturen av modersubstansen, varav vissa har svag immunsuppressiv aktivitet (upp till

en tiondel av oförändrat läkemedel).

Eliminering

Eliminering sker huvudsakligen via gallan. Endast 6% av den orala dosen utsöndras i urinen

och endast 0,1% utsöndras i urinen som oförändrad modersubstans.

Vad gäller terminal halveringstid för ciklosporin är rapporterade data mycket varierande

beroende på använd analysmetod och målpopulation. Den terminala halveringstiden varierade

mellan 6,3 timmar hos friska frivilliga och 20,4 timmar hos patienter med svår leversjukdom

(se avsnitt 4.2 och 4.4). Elimineringshalveringstiden hos njurtransplanterade patienter var

cirka 11 timmar med en spridning mellan 4 och 25 timmar.

Särskilda populationer

Patienter med nedsatt njurfunktion

I en studie på patienter med terminal njursvikt var systemiskt clearance ungefär två tredjedelar

av genomsnittligt systemiskt clearance hos patienter med normal njurfunktion. Mindre än 1%

av administrerad dos avlägsnas genom dialys.

Patienter med nedsatt leverfunktion

En cirka 2 till 3-faldig ökning av ciklosporinexponering kan observeras hos patienter med

nedsatt leverfunktion. I en studie på patienter med svår leversjukdom och biopsibekräftad

cirros var terminal halveringstid 20,4 timmar (mellan 10,8 och 48,0 timmar) jämfört med 7,4–

11,0 timmar hos friska försökspersoner.

Pediatrisk population

Farmakokinetiska data från pediatriska patienter som fått ciklosporin är mycket begränsade.

Hos 15 njurtransplanterade patienter i åldern 3-16 år var ciklosporins blodclearance efter

intravenös administrering 10,6±3,7 ml/min/kg (analysmetod: Cyclo-trac specifik RIA). I en

studie med 7 njurtransplanterade patienter i åldern 2-16 år var intervallet för ciklosporin-

clearance 9,8-15,5 ml/min/kg. Hos 9 levertransplanterade patienter i åldern 0,5-5,6 år var

clearance 9,3±5,4 ml/min/kg (analysmetod: HPLC). Jämfört med transplanterad

vuxenpopulation är skillnaden i biotillgänglighet mellan orala ciklosporinformuleringar hos

barn jämförbar med den som observerats hos vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I standardtester av ciklosporin sågs inga tecken på mutagena eller teratogena effekter vid oral

administrering (till råtta upp till 17 mg/kg/dygn och till kanin upp till 30 mg/kg/dygn peroralt).

I toxiska doser (hos råtta 30 mg/kg/dygn och hos kanin 100 mg/kg/dygn peroralt) var

ciklosporin embryo- och fetotoxiskt vilket visades av ökad prenatal och postnatal mortalitet

samt lägre fostervikt med relaterad skeletal tillväxthämning.

I två publicerade studier uppvisade kaniner som exponerats för ciklosporin i uterus

(10 mg/kg/dygn subkutant) ett minskat antal nefron, njurhypertrofi, systemisk hypertension

och progressiv njurinsufficiens upp till 35 veckors ålder. Hos dräktiga råttor som fick

ciklosporin 12 mg/kg/dygn intravenöst (den dubbla rekommenderade intravenösa dosen till

människa) hade avkomman en ökad incidens av ventrikulär septumdefekt. Dessa fynd har inte

visats hos andra arter och relevansen för människa är okänd. Ingen nedsatt fertilitet har visats i

studier av han- och honråttor.

Ciklosporin har testats i ett antal

in vitro

in vivo

genotoxicitetsstudier. Ingen kliniskt

relevant mutagen potential påvisades.

Karcinogenicitetsstudier har utförts på han- och honråttor och möss. Under en 78 veckor lång

studie på möss som fick doser om 1, 4 och 16 mg/kg/dygn, fann man en statistiskt signifikant

tendens till lymfocytiskt lymfom hos honorna. Incidensen av hepatocellulära karcinom till

hanmöss som fick medeldosen översteg kontrollvärdet signifikant. I 24-månadersstudien på

råtta som fick 0,5, 2 och 8 mg/kg/dygn översteg antalet fall av öcellsadenom i pankreas

signifikant kontrollfrekvensen vid den låga dosen. De hepatocellulära karcinomen och

öcellsadenomen var inte dosrelaterade.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselfyllning

Etanol

Polyglycerol (3) oleat (E 475)

Polyglycerol (10) oleat

Makrogolglycerol hydroxistearat

Alfa-tokoferol

Kapselhölje

Gelatin

Glycerol (85%)

Sorbitol, flytande (icke kristalliserande)

Titandioxid (E 171)

Glycin

Vatten

Järnoxid, gul (E 172) (i kapslar à 25 mg och 50 mg)

Järnoxid, brun (E 172) (endast i kapslar à 100 mg)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i skydd mot kyla.

Förvaras i originalförpackningen. Risk för avdunstning.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC/Al-blister med 30, 50, 100, 200 och 250 kapslar.

6.6

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25 mg: 19567

50 mg: 19568

100 mg: 19569

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

/

FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2005-02-11/2010-02-11

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-06-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen