Cholib

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-08-2021

Aktiva substanser:
fenofibrat, simvastatin
Tillgänglig från:
Mylan IRE Healthcare Ltd
ATC-kod:
C10BA04
INN (International namn):
fenofibrate, simvastatin
Terapeutisk grupp:
Lipidmodifierande medel
Terapiområde:
dyslipidemi
Terapeutiska indikationer:
Cholib är indicerat som tilläggsbehandling till diet och motion hos vuxna patienter med hög kardiovaskulär risk med blandad dyslipidemi att minska triglycerider och öka HDL C-nivåer när LDL-C-nivåer är tillräckligt kontrollerad med motsvarande dos av simvastatin i monoterapi.
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002559
Tillstånd datum:
2013-08-26
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002559

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

18-09-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

13-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

13-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

13-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

13-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

18-09-2013

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Cholib 145 mg/20 mg filmdragerade tabletter

fenofibrat/simvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börja ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cholib är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cholib

Hur du tar Cholib

Eventuella biverkningar

Hur Cholib ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cholib är och vad det används för

Cholib innehåller två olika aktiva substanser: fenofibrat (hör till gruppen ”fibrater”) och simvastatin

(hör till gruppen ”statiner”). Båda används för att sänka nivåerna av totalt kolesterol, ”dåligt”

kolesterol (LDL-kolesterol) och fettämnen, som kallas triglycerider, i blodet. Dessutom ökar båda

nivåerna av det ”goda” kolesterolet (HDL-kolesterol).

Vad bör jag veta om kolesterol och triglycerider?

Kolesterol är ett av flera fettämnen som finns i blodet. Mängden totalt kolesterol utgörs huvudsakligen

av LDL- och HDL-kolesterol.

LDL-kolesterol kallas ofta det ”dåliga” kolesterolet eftersom det kan ansamlas på kärlväggarna och

bilda så kallade plack. Med tiden kan dessa plack bli så stora att de täpper till dina blodkärl.

HDL-kolesterol kallas ofta det ”goda” kolesterolet eftersom det bidrar till att förhindra att det ”dåliga”

kolesterolet ansamlas på kärlväggarna och för att det skyddar mot hjärtsjukdomar.

Triglycerider är ytterligare ett fettämne som finns i blodet. Det kan öka risken för hjärtproblem.

De flesta människor märker till en början inte att de har problem med kolesterol- eller

triglyceridvärdena. Din läkare kan mäta blodfetterna genom ett enkelt blodprov. Gå på regelbundna

besök till din läkare för att hålla koll på dina blodfettsvärden.

Cholib används hos vuxna med hög risk för problem som hjärtattack och stroke och som har höga

blodvärden för två typer av fett (triglycerider och LDL-kolesterol). Det ges för att sänka

triglyceriderna och öka det goda kolesterolet (HDL-kolesterol) hos patienter vars dåliga kolesterol

(LDL-kolesterol) redan hålls på rätt nivå med enbart simvastatin i en dos på 20 mg.

Du måste fortsätta med en fettsnål diet eller andra åtgärder (t.ex. motion, viktminskning) under

behandlingen med Cholib.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cholib

Ta inte Cholib

om du är allergisk mot fenofibrat eller simvastatin eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du är allergisk mot jordnötter, jordnötsolja, sojalecitin eller relaterade substanser

om du, när du tar andra läkemedel, har haft en allergisk reaktion eller hudskada från solljus eller

UV-ljus (dessa läkemedel inkluderar andra fibrater och ett anti-inflammatoriskt läkemedel som

kallas ”ketoprofen”)

om du har problem med levern eller gallblåsan

om du har pankreatit (inflammerad bukspottkörtel som orsakar buksmärta), som inte orsakas av

höga nivåer av fetter i blodet

om du har måttliga eller allvarliga njurproblem

om du tidigare har haft muskelproblem under behandling med syfte att sänka fettnivåerna i

blodet med någon av de aktiva substanserna i läkemedlet eller med andra statiner (t.ex.

atorvastatin, pravastatin eller rosuvastatin) eller fibrater (t.ex. bezafibrat eller gemfibrozil)

om du redan tar följande läkemedel:

danazol (ett konstgjort (syntetiskt) hormon som används för att behandla endometrios)

ciklosporin (ett läkemedel som ofta används av organtransplanterade patienter)

itrakonazol, ketokonazol, flukonazol eller posakonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

HIV-proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och sakvinavir (läkemedel som

används för HIV-infektioner och AIDS)

Kobicistat (läkemedel som används för HIV-infektion)

glekaprevir eller pibrentasvir (används för att behandla hepatit C-virusinfektion)

erytromycin, klaritromycin och telitromycin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

nefazodon (ett läkemedel mot depression)

om du redan behandlas och kommer att fortsätta behandlingen med:

ett fibrat (t.ex. gemfibrozil)

en statin (läkemedel som sänker blodfettnivåerna, t.ex. simvastatin, atorvastatin)

om du är under 18 år

om du är gravid eller ammar

Ta inte Cholib om något av ovanstående gäller för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cholib:

om du har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreoidism)

om du ska genomgå en operation. Du kan behöva sluta ta Cholib under en kortare period.

om du dricker stora mängder alkohol (mer än 21 enheter (210 ml) ren alkohol per vecka)

om du har bröstsmärtor och andnöd. Det kan vara tecken på en blodpropp i lungan (lungemboli)

om du har svår lungsjukdom

om du har en njursjukdom

om du eller en nära familjemedlem har ärftliga muskelproblem

om du tar eller inom de senaste 7 dagarna har tagit eller fått ett läkemedel som kallas fusidinsyra

(ett läkemedel mot bakterieinfektion)

om du tar antivirala medel mot hepatit C som elbasvir eller grazoprevir (används för att

behandla hepatit C-virusinfektion)

Om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cholib.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester

och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

Din läkare ska ta ett blodprov på dig innan du börjar ta Cholib. Det är för att kontrollera hur väl din

lever fungerar.

Din läkare kan också vilja ta blodprover för att kontrollera hur väl din lever fungerar efter att du har

börjat ta Cholib.

När du tar detta läkemedel kommer din läkare att övervaka dig noga om du har diabetes eller riskerar

att utveckla diabetes. Du riskerar att utveckla diabetes om du har höga nivåer av socker och fett i

blodet, är överviktig och har högt blodtryck.

Din läkare kan ta ett blodprov på dig för att kontrollera dina muskler före och efter behandlingsstarten.

Barn och ungdomar

Cholib får inte ges till barn och ungdomar (under 18 års ålder).

Andra läkemedel och Cholib:

Det är särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan

tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel, inklusive naturläkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

danazol (ett syntetiskt hormon som används för att behandla endometrios)

ciklosporin (ett läkemedel som ofta används av organtransplanterade patienter)

itrakonazol, ketokonazol, flukonazol eller posakonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

HIV-proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och sakvinavir (läkemedel som

används för HIV-infektion och AIDS)

Kobicistat (läkemedel som används för HIV-infektion)

glekaprevir eller pibrentasvir (används för att behandla hepatit C-virusinfektion)

erytromycin, klaritromycin och telitromycin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

nefazodon (ett läkemedel mot depression)

ett fibrat (t.ex. fenofibrat, gemfibrozil)

en statin (t.ex. simvastatin, atorvastatin)

Ta inte Cholib om något av ovanstående gäller för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Tala framför allt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel

(om man tar Cholib med något av dessa läkemedel kan det öka risken för muskelproblem):

höga doser av niacin (nikotinsyra på minst 1 gram per dag eller en behandling som innehåller

niacin (läkemedel som sänker blodfettnivåerna)

kolkicin (ett läkemedel som används för att behandla gikt)

Ta inte fusidinsyra (ett läkemedel mot bakterieinfektioner) när du använder detta läkemedel.

Precis som med de läkemedel som anges ovan, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,

nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:

antikoagulantia, t.ex. warfarin, fluindion, fenprokumon eller acenokumarol (läkemedel som

förhindrar blodproppar)

pioglitazon (en särskild grupp läkemedel för behandling av diabetes)

rifampicin (ett läkemedel som används för behandling av tuberkulos)

elbasvir eller grazoprevir (används för att behandla hepatit C-virusinfektion)

Om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cholib.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cholib med mat och dryck

Grapefruktjuice innehåller en eller flera komponenter som förändrar sättet som kroppen använder

Cholib. Drick inte grapefruktjuice med Cholib eftersom det kan öka risken för muskelbesvär.

Graviditet och amning

Ta inte Cholib om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Om du blir gravid ska du omedelbart sluta ta Cholib och kontakta läkare.

Ta inte Cholib om du ammar eller planerar att amma ditt barn, eftersom det inte är känt

om läkemedlet går över i bröstmjölken.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Cholib förväntas inte påverka körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Men det ska beaktas

att vissa människor får yrsel efter att de har tagit Cholib.

Viktig information om några innehållsämnen i Cholib

Cholib innehåller sockerarterna laktos och sackaros.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Cholib innehåller sojalecitin. Om du är allergisk mot jordnötter, soja eller jordnötsolja ska du inte

använda detta läkemedel.

Cholib innehåller paraorange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.

3.

Hur du tar Cholib

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren fastställer lämplig dos för dig, beroende på ditt tillstånd, din aktuella behandling och vilka

riskfaktorer du har.

Vanlig dos är en tablett per dag.

Du kan ta Cholib med eller utan mat.

Svälj tabletten hel med ett glas vatten.

Krossa inte och tugga inte tabletten.

Du ska fortsätta med en fettsnål diet eller andra åtgärder (t.ex. motion, viktminskning) när du

tar Cholib.

Om du har tagit för stor mängd av Cholib

Om du har tagit för stor mängd av Cholib eller om någon annan har tagit ditt läkemedel, tala med

läkare eller apotekspersonal eller kontakta närmaste sjukhus.

Om du har glömt att ta Cholib

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa tablett den vanliga tiden nästa dag.

Om du är orolig beträffande detta, tala med läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte

få dem.

Oförklarlig muskelsmärta, muskelömhet eller muskelsvaghet kan vara tecken på att musklerna

bryts ned. Om du får något av dessa sjukdomstecken ska du omedelbart kontakta läkare. Det är

för att det i sällsynta fall har förekommit fall med allvarliga muskelproblem, inklusive

nedbrytning av musklerna vilket resulterar i njurskada, och mycket sällsynta dödsfall har

förekommit. Jämfört med enbart fibrat eller enbart statin ökar risken för muskelnedbrytning när

du tar dessa båda läkemedel tillsammans, som i Cholib. Risken är högre bland kvinnliga

patienter och bland patienter som är 65 år och äldre.

Vissa patienter har upplevt följande allvarliga biverkningar när de har tagit fenofibrat eller simvastatin

(båda är aktiva substanser i Cholib):

överkänslighet (allergiska reaktioner) inklusive: svullnad av ansikte, tunga och svalg, vilket kan

orsaka andningssvårigheter (angioödem) (sällsynta)

en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaxi) (mycket

sällsynta)

överkänslighetsreaktion mot Cholib med symtom som: ledsmärta eller ledinflammation,

inflammation i blodkärlen, ovanliga blåmärken, hudutslag och svullnad, nässelutslag,

hudkänslighet mot solen, feber, rodnad, andnöd och sjukdomskänsla, lupusliknande

sjukdomsbild (inklusive utslag, ledsjukdomar och effekter på de vita blodkropparna)

kramper eller smärtande, ömma eller svaga muskler, muskelbristning – dessa kan vara tecken på

muskelinflammation eller muskelnedbrytning, vilken kan orsaka njurskada eller till och

med leda till döden

magsmärta – detta kan vara ett tecken på inflammerad bukspottkörtel (pankreatit)

bröstsmärta och andnöd – dessa kan vara tecken på en blodpropp i lungan (lungemboli)

smärta, rodnad eller svullnad i benen – dessa kan vara tecken på en blodpropp i benet (djup

ventrombos).

gulfärgning av huden och ögonvitorna (gulsot), eller en ökning av leverenzymen – dessa kan

vara tecken på inflammerad lever (hepatit och leversvikt)

ökad hudkänslighet för solljus, sollampor och solarier

utslag som kan uppstå på huden eller sår i munnen (läkemedelsrelaterade lichenoida utslag)

Om något av ovanstående allvarliga biverkningar förekommer ska du sluta ta Cholib och omedelbart

tala med läkare eller åka till akutmottagningen på närmaste sjukhus. Du kan behöva akut medicinsk

vård.

Vissa patienter har upplevt följande allvarliga biverkningar när de har tagit Cholib, fenofibrat eller

simvastatin:

Mycket vanliga biverkningar (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer):

Förhöjda blodnivåer av ”kreatinin” (ämne som utsöndras av njurarna)

Förhöjda blodnivåer av ”homocystein” (för mycket av denna aminosyra i blodet är kopplat

till en högre risk för kranskärlssjukdom, stroke och perifer kärlsjukdom, även om ett

orsakssamband inte har fastställts)

Vanliga biverkningar (kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer):

ökat antal blodplättar

förhöjningar i blodprover av leverfunktionen (transaminaser)

matsmältningsstörningar (magsmärta, illamående, kräkningar, diarré och gasbildning)

infektion i övre luftvägarna

Mindre vanliga biverkningar (kan uppträda hos upp till 1 av 100 personer):

muskelproblem

gallsten

utslag, klåda, röda fläckar på huden

huvudvärk

nedsatt sexuell förmåga

Sällsynta biverkningar (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer):

lågt antal röda blodkroppar (anemi)

domningar och svaghet i armar och ben

förvirring

yrsel

utmattning (asteni)

förhöjt ”urea” (produceras i njurarna) visas i tester

förhöjt ”gammaglutamyltransferas” (produceras i levern) visas i blodprov

förhöjd ”alkalisk fosfatas” (produceras i gallsystemet) visas i blodprov

förhöjt ”kreatinfosfokinas” (produceras i musklerna) visas i blodprov

minskning av hemoglobin (som transporterar syret till blodet) och antalet vita blodkroppar, visas

i blodprov

sömnsvårigheter

dåligt minne eller minnesförlust

håravfall

förstoppning

dyspepsi

dimsyn och nedsatt syn

Mycket sällsynta biverkningar (kan uppträda hos upp till 1 av 10 000 personer):

gynekomasti (bröstförstoring hos män)

Följande biverkningar har också rapporterats men frekvensen kan inte uppskattas från den information

som finns (ingen känd frekvens):

allvarliga allergiska hudutslag med blåsor

komplikationer av gallstenar, t.ex. kolik på grund av stenar i gallgångarna, infektion i

gallgångarna eller gallblåsan

diabetes mellitus

erektil dysfunktion

nedstämdhet

sömnrubbningar, inklusive mardrömmar

specifik lungsjukdom med svårigheter att andas (så kallad interstitiell lungsjukdom)

muskelsvaghet som är ihållande

förhöjda nivåer av ”glykosylerat hemoglobin” och blodglukos (markörer för blodglukoskontroll

vid diabetes mellitus) visas i blodprov

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cholib ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg. dat. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är fenofibrat och simvastatin. Varje tablett innehåller 145 mg fenofibrat

och 20 mg simvastatin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per en tablett, d.v.s. det är näst intill

”natriumfritt”.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Butylhydroxianisol (E320), laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, stärkelse, pregelatiniserad (majs),

dokusatnatrium, sackaros, citronsyramonohydrat (E330), hypromellos (E464), krospovidon (E1202),

magnesiumstearat (E572), silikoniserad mikrokristallin cellulosa (bestående av cellulosa,

mikrokristallin och kiseldioxid, kolloidalt vattenfri), askorbinsyra (E300).

Filmdragering:

Poly (vinylalkohol), delvis hydrolyserad (E1203), titandioxid (E171), talk (E553b), lecitin (från

sojaböna (E322)), xantangummi (E415), järnoxid, röd (E172), järnoxid, gul (E172), paraorange

(E110).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oval bikonvex, brun, filmdragerad tablett med fasade kanter och 145/20 på ena sidan.

Diameterstorleken är cirka 19,3 × 9,3 mm och tablettens vikt är ungefär 734 mg.

Tabletterna är förpackade i kartonger med blisterkartor som innehåller 10, 30 eller 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Mylan IRE Healthcare Ltd, Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 – Irland.

Tillverkare:

Mylan Laboratories SAS, Route de Belleville - Lieu-dit Maillard, 01400 Châtillon-sur-

Chalaronne - Frankrike.

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Ungern

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Mylan EPD

Tel/Tél: + 32 2 658 61 00

Ireland

Mylan IRE Healthcare Ltd

Tel: +44 (0) 1707 853000

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Tlf: + 47 66 75 33 00

България

Майлан ЕООД

Teл.: + 359 2 4455 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Österreich

Mylan Österreich GmbH

Tel: + 43 1 891 24 -0

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 (0) 2 61246921

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Tel: +48 22 546 64 00

Danmark

Mylan Denmark ApS

Tlf. +45 28 11 69 32

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

(Varnavas Hadjipanayis Ltd)

Τηλ: +357 22207700

Portugal

BGP Products, Unipessoal,

Lda.

Tel : +351 214 127 256

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH

(Troisdorf)

Tel: +49 511 4754 3400

Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: + 371 67 605 580

România

BGP Products S.R.L.

Tel: +40 372 579 000

Eesti

BGP Products Switzerland

GmbH Eesti filiaal

Tel: + 372 6363052

Lietuva

Mylan Healthcare UAB

Tel: +370 52 051 288

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 (0)123 63 180

Ελλάδα

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 9891 777

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD sprl-bvba

Tel/Tél: + 32 2 658 6100

Slovenská republika

BGP Products s.r.o.

Tel: +421 2 40 20 38 00

España

Mylan pharmaceuticals S.L.

+34 91 669 93 00

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: +36 1 465 2100

Suomi/Finland

Mylan Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555

France

Mylan Medical SAS

Tél: + 33 (0)1 56 64 10 70

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Tel: +356-22-98 31 43

Sverige

BGP Products AB

Tel: +46 8 555 227 07

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 (0)1 2350 599

Nederland

Mylan Healthcare B.V.

Tel: +31 (0)20 426 33 00

United Kingdom

(Northern

Ireland)

Mylan

IRE Healthcare

Tel:

+353 18711600

Denna bipacksedel ändrades senast <{MM/ÅÅÅÅ}>:

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cholib 145 mg/20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 145 mg fenofibrat och 20 mg simvastatin.

Hjälpämne(n) med känd effekt:

En filmdragerad tablett innehåller 160,1 mg laktos (som monohydrat), 145 mg sackaros, 0,7 mg lecitin

(från sojaböna (E322)) och 0,17 mg paraorange (E110).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Oval bikonvex, brun, filmdragerad tablett med fasade kanter och 145/20 på ena sidan.

Diameterstorleken är cirka 19,3 × 9,3 mm och tablettens vikt är ungefär 734 mg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Cholib är avsett som komplement till diet och motion för vuxna patienter med hög risk för

kardiovaskulär sjukdom och blandad dyslipidemi för att minska triglyceridnivåerna och öka

nivåerna av HDL-C samtidigt som LDL-C är välkontrollerat med motsvarande dos simvastatin

som monoterapi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Sekundära orsaker till hyperlipidemi, t.ex. okontrollerad diabetes mellitus typ 2, hypotyreoidism,

nefrotiskt syndrom, dysproteinemi, obstruktiv leversjukdom, farmakologisk behandling (som orala

östrogener) och alkoholism, ska behandlas ordentligt, innan man överväger behandling med Cholib

och patienter ska sättas på en kolesterol- och triglyceridsänkande standarddiet som ska fortgå under

behandlingen.

Dosering

Den rekommenderade dosen är en tablett per dag. Grapefruktjuice ska undvikas (se avsnitt 4.5).

Behandlingssvar ska övervakas genom bestämning av serumlipidvärden (totalt kolesterol (TC),

LDL-C, triglycerider (TG)).

Äldre patienter (≥ 65 år)

Ingen dosjustering är nödvändig. Den vanliga dosen rekommenderas, utom vid nedsatt njurfunktion

med en uppskattad glomerulär filtreringshastighet på < 60 ml/min/1,73 m

där Cholib är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Cholib är kontraindicerat för patienter med måttlig till allvarlig njurinsufficiens vars uppskattade

glomerulära filtreringshastighet är < 60 ml/min/1,73 m

(se avsnitt 4.3).

Cholib ska användas med försiktighet hos patienter med lindrig njurinsufficiens vars uppskattade

glomerulära filtreringshastighet är 60 till 89 ml/min/1,73 m

(se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Cholib har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion och är därför kontraindicerat för

denna population (se avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

Cholib är kontraindicerat för barn och ungdomar upp till 18 års ålder (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling

För patienter som tar läkemedel innehållande elbasvir eller grazoprevir samtidigt med Cholib bör

dosen simvastatin inte överstiga 20 mg/dag. (Se avsnitt 4.4 och 4.5.)

Administreringssätt

Varje tablett ska sväljas hel med ett glas vatten. Tabletten får inte krossas eller tuggas. De kan tas med

eller utan mat (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna jordnöt, soja eller mot något hjälpämne som anges

i avsnitt 6.1 (se även avsnitt 4.4)

Känd fotoallergi eller fototoxisk reaktion vid behandling med fibrater eller ketoprofen

Aktiv leversjukdom eller oförklarliga bestående förhöjningar av serumtransaminaser

Känd sjukdom i gallblåsan

Kronisk eller akut pankreatit med undantag för akut pankreatit på grund av allvarlig

hypertriglyceridemi

Måttlig till allvarlig njurinsufficiens (uppskattad glomerulär filtreringshastighet

< 60 ml/min/1,73 m2)

Samtidig administrering av potenta CYP3A4-hämmare (läkemedel som ökar AUC ungefär

5 gånger eller mer) (t.ex. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, HIV-

proteashämmare (t.ex. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, erytromycin, klaritromycin,

telitromycin, nefazodon och läkemedel som innehåller kobicistat) (se avsnitt 4.4 och 4.5)

Samtidig administrering av gemfibrozil, ciklosporin eller danazol (se avsnitt 4.4 och 4.5)

Samtidig administrering av glekaprevir/pibrentasvir (se avsnitt 4.5)

Pediatrisk population (ålder under 18 år)

Graviditet och amning (se avsnitt 4.6)

Personlig anamnes med myopati och/eller rabdomyolys med statiner och/eller fibrater eller

bekräftad förhöjning av kreatinfosfokinas över 5 gånger den övre normalvärdesgränsen (ULN)

under tidigare statinbehandling (se avsnitt 4.4)

4.4

Varningar och försiktighet

Muskler

Skelettmuskeltoxicitet, inklusive sällsynta fall av rabdomyolys med eller utan njursvikt, har

rapporterats med administrering av lipidsänkande substanser som fibrater och statiner. Risken för

myopati med statiner och fibrater är känd för att vara relaterad till dosen av respektive komponent

och till fibrattypen.

Reducerad funktion hos transportproteiner

Reducerad funktion hos OATP-transportproteiner i levern kan öka den systemiska exponeringen för

simvastatin och öka risken för myopati och rabdomyolys. Reducerad funktion kan uppstå vid

inhibition på grund av interagerande läkemedel (t.ex. ciklosporin) eller hos patienter som är bärare av

SLCO1B1 c.521T>C-genotypen.

Patienter som är bärare av SLCO1B1-genallelen (c.521T>C) som kodar för mindre aktivt OATP1B1-

protein har ökad systemisk exponering för simvastatin och ökad risk för myopati. Risken för myopati

till följd av höga doser (80 mg) simvastatin är i allmänhet omkring 1 % utan genetisk testning. Enligt

resultaten av studien SEARCH löper homozygota C-allelbärare (även kallade CC) som behandlas med

80 mg 15 % risk att få myopati inom ett år, medan risken för heterozygota C-allelbärare (CT) är 1,5 %.

Motsvarande risk är 0,3 % hos patienter som har den vanligaste genotypen (TT) (se avsnitt 5.2).

Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM)

I sällsynta fall har immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM), en autoimmun myopati,

associerad med statinanvändning rapporterats. IMNM kännetecknas av: proximal muskelsvaghet och

förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsatt statinbehandling; positiv anti-HMG CoA-

reduktasantikropp; muskelbiopsi som visar nekrotiserande myopati samt förbättring med

immunsuppressiva läkemedel. Ytterligare neuromuskulär och serologisk testning kan vara nödvändig.

Behandling med immunsuppressiva läkemedel kan behövas. Överväg noga risken för IMNM före

insättande av en annan statin. Övervaka för tecken och symtom på IMNM om behandling med en

annan statin påbörjas.

Åtgärder för att minska risken för myopati orsakad av läkemedelsinteraktioner

Risken för muskeltoxicitet kan öka om Cholib administreras med en annan typ av fibrat, statin, niacin,

fusidinsyra eller andra specifika samadministrerade substanser (specifika interaktioner finns i

avsnitt 4.5). Läkare som överväger kombinerad behandling med Cholib och lipidmodifierande doser

(≥ 1 g/dag) av niacin (nikotinsyra) eller läkemedel som innehåller niacin ska noga väga den potentiella

nyttan mot riskerna samt noggrant övervaka patienter för tecken eller symtom på muskelsmärta, -

ömhet eller -svaghet, särskilt under de första månaderna av behandlingen och när dosen av något av

läkemedlen ökas.

Risken för myopati och rabdomyolys ökar signifikant vid samtidig användning av potenta hämmare av

(CYP) 3A4 (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Simvastatin är ett substrat för effluxtransportören bröstcancerresistensprotein (BCRP). Samtidig

administrering av läkemedel som hämmar BCRP (t.ex. elbasvir och grazoprevir) kan leda till förhöjda

plasmakoncentrationer av simvastatin och en ökad risk för myopati. Därför ska dosjustering av

simvastatin övervägas beroende på den förskrivna dosen. Samtidig administrering av elbasvir och

grazoprevir tillsammans med simvastatin har inte studerats. Dosen av simvastatin bör dock inte

överstiga 20 mg dagligen hos patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som innehåller

elbasvir eller grazoprevir (se avsnitt 4.5).

Risken för myopati ökar genom höga nivåer av HMG-CoA-reduktashämmande aktivitet i plasma

(d.v.s. förhöjda plasmanivåer av simvastatin och simvastatinsyra), vilket delvis kan bero på

interagerande läkemedel som påverkar simvastatinmetabolismen och/eller transportörvägar (se

avsnitt 4.5).

Cholib får inte administreras tillsammans med fusidinsyra. Det finns rapporter om rabdomyolys

(inklusive några dödsfall) hos patienter som får en statin i kombination med fusidinsyra

(se avsnitt 4.5). För patienter vars användning av systemisk fusidinsyra anses vara avgörande ska

statinbehandling sättas ut under hela behandlingstiden med fusidinsyra. Patienterna ska rådas att söka

medicinsk vård så fort de upplever några symtom på muskelsvaghet, muskelsmärta eller muskelömhet.

Statinbehandlingen kan återinsättas sju dagar efter den sista dosen med fusidinsyra. Under

exceptionella förhållanden då det finns behov av förlängd behandling med systemisk fusidinsyra,

t.ex. vid behandling av allvarliga infektioner, ska behovet av samtidig administrering av Cholib

och fusidinsyra övervägas från fall till fall och under nära medicinsk övervakning.

Mätning av kreatinkinas

Kreatinkinas ska inte mätas efter ansträngande motion eller om det finns någon annan trolig orsak

till förhöjt kreatinkinas eftersom det gör det svårt att tolka värdena. Om kreatinkinasnivåerna är

signifikant förhöjda vid baslinjen (> 5 x ULN) ska nivåerna mätas igen inom 5 till 7 dagar för att

bekräfta resultaten.

Före behandlingen

Alla patienter som påbörjar behandling eller får en ökning av simvastatindosen, ska informeras om

risken för myopati och uppmanas att omedelbart rapportera all oförklarlig smärta, ömhet och svaghet

i musklerna.

Försiktighet ska iakttas hos patienter med faktorer som predisponerar för rabdomyolys. I följande

situationer ska kreatinkinasnivån mätas före behandlingsstart för att fastställa ett baslinjevärde som

referens:

Äldre ≥ 65 år

Hos kvinnor

Nedsatt njurfunktion

Okontrollerad hypotyreoidism

Hypoalbuminemi

Personlig eller familjär anamnes på ärftlig muskelsjukdom

Tidigare muskeltoxicitet i samband med en statin eller ett fibrat

Alkoholmissbruk

I sådana situationer ska risken med behandlingen vägas mot den eventuella nyttan, och klinisk

övervakning rekommenderas.

För att fastställa ett referensbaslinjevärde ska kreatinfosfokinasnivåerna mätas och klinisk övervakning

rekommenderas.

Om en patient tidigare har fått en muskelsjukdom vid användning av fibrat eller statin, får ett annat

läkemedel i samma grupp endast sättas in med försiktighet. Om kreatinkinasnivåerna är signifikant

förhöjda vid baslinjen (> 5 x ULN) ska behandlingen inte sättas in.

Om det finns något annat skäl att misstänka myopati ska behandlingen sättas ut.

Behandling med Cholib ska upphöra temporärt några dagar före en större planerad operation och när

ett större medicinskt eller kirurgiskt tillstånd uppstår.

Leversjukdomar

Förhöjda transaminasnivåer har rapporterats hos vissa patienter som behandlats med simvastatin eller

fenofibrat. I större delen av fallen var dessa förhöjningar övergående, små och asymtomatiska utan

behov av att sätta ut behandlingen.

Transaminasnivåerna måste övervakas innan behandlingen inleds, var tredje månad under de första

12 månaderna och med jämna mellanrum därefter. Var uppmärksam på patienter som utvecklar ökade

transaminasnivåer och sätt ut behandlingen om ASAT/SGOT- och ALAT/SGPT-nivåerna ökar till mer

än 3 gånger den övre gränsen i normalintervallet.

När det förekommer indikativa symtom på hepatit (t.ex. ikterus, klåda) och diagnosen bekräftas

av laboratorietester ska behandlingen med Cholib sättas ut.

Cholib ska användas med försiktighet av patienter som konsumerar stora mängder alkohol.

Pankreatit

Pankreatit har rapporterats hos patienter som tar fenofibrat (se avsnitt 4.3 och 4.8). Denna förekomst

kan visa på en bristande effekt hos patienter med svår hypertriglyceridemi, en ökning av inducerade

pankreasenzym eller ett sekundärt fenomen som orsakats av gallsten eller obstruktion i den

gemensamma gallgången på grund av gallstenssediment.

Njurfunktion

Cholib är kontraindicerat vid måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3).

Cholib ska användas med försiktighet hos patienter med lindrig njurinsufficiens vars uppskattade

glomerulära filtreringshastighet är 60 till 89 ml/min/1,73 m

(se avsnitt 4.2).

Reversibla ökningar i serumkreatinin har rapporterats hos patienter som får fenofibrat som monoterapi

eller i kombination med statiner. Ökningarna av serumkreatinin var i regel stabila över tid utan bevis

för fortsatta ökningar av serumkreatinin vid långtidsbehandling och nivåerna tenderade att återgå till

baslinjen efter att behandlingen satts ut.

I kliniska studier hade 10 % av patienterna en kreatininökning från baslinjen som var större

än 30 µmol/l vid kombinationsbehandling av fenofibrat och simvastatin jämfört med 4,4 % vid

behandling med statin som monoterapi. 0,3 % av patienterna som fick kombinationsbehandling

hade kliniskt relevanta ökningar av kreatinin till värden > 200 µmol/l.

Behandlingen ska avbrytas när kreatininnivån är 50 % över den övre normalvärdesgränsen.

Det rekommenderas att kreatinin mäts under de första 3 månaderna efter påbörjad behandling

och med jämna mellanrum därefter.

Interstitiell lungsjukdom

Fall av interstitiell lungsjukdom har rapporterats för vissa statiner och med fenofibrat vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Sjukdomen kännetecknas av bl.a. dyspné, torrhosta och försämrat

allmäntillstånd (trötthet, viktminskning och feber). Om man misstänker att en patient har utvecklat

interstitiell lungsjukdom ska behandlingen med Cholib avbrytas.

Diabetes mellitus

Vissa uppgifter tyder på att gruppen statiner höjer blodglukosvärdet. Detta kan hos vissa patienter,

med hög risk att drabbas av diabetes, orsaka hyperglykemi som kräver konventionell

diabetesbehandling. Denna risk uppvägs dock av den minskade vaskulära risken med statiner och

utgör därför inte något skäl för att avbryta statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med

fasteglukos 5,6 till 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/ m

, förhöjda triglycerider, hypertoni) ska övervakas

kliniskt och biokemiskt enligt gällande föreskrifter.

Venösa tromboemboliska händelser

I FIELD-studien rapporterades en statistiskt signifikant ökning av incidensen av lungemboli (0,7 %

i placebogruppen jämfört med 1,1 % i fenofibratgruppen; p=0,022) och en statistiskt icke-signifikant

ökning av djup ventrombos (placebo 1,0 %, 48/4 900 patienter jämfört med fenofibrat 1,4 %,

67/4 895; p=0,074). Den ökade risken för venösa trombotiska händelser kan relateras till den ökade

homocysteinnivån, en riskfaktor för trombos och andra oidentifierade faktorer. Den kliniska

signifikansen för detta är oviss. Därför bör försiktighet iakttas hos patienter med lungemboli

i anamnesen.

Hjälpämnen

Eftersom detta läkemedel innehåller laktos ska patienter med sällsynta ärftliga besvär med

galaktosintolerans, total lapp-laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption inte ta detta läkemedel.

Eftersom detta läkemedel innehåller sackaros ska patienter med sällsynta ärftliga besvär med

fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist inte ta detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per en tablett, d.v.s. det är näst intill

”natriumfritt”.

Detta läkemedel innehåller paraorange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Cholib.

Relevanta interaktioner för monobehandlingar

CYP 3A4-hämmare

Simvastatin är ett substrat för cytokrom P450 3A4.

Flera mekanismer kan bidra till potentiella interaktioner med HMG-CoA-reduktashämmare.

Läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel som hämmar vissa

enzymer (t.ex. CYP3A4) och/eller vägar för vissa transportörer (t.ex. OATP1B) kan öka

plasmakoncentrationerna av simvastatin och simvastatinsyra och leda till ökad risk för

myopati/rabdomyolys.

Potenta hämmare av cytokrom P450 3A4 ökar risken för myopati och rabdomyolys genom att de ökar

koncentrationen av HMG-CoA-reduktashämmande aktivitet i plasma under simvastatinbehandling.

Sådana hämmare inkluderar itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, erytromycin, klaritromycin,

telitromycin, HIV-proteashämmare (t.ex. nelfinavir), kobicistat och nefazodon.

Kombination med itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, HIV-proteashämmare (t.ex. nelfinavir),

kobicistat, erytromycin, klaritromycin, telitromycin och nefazodon är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Om det inte går att undvika behandling med itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, erytromycin,

klaritromycin eller telitromycin måste ett uppehåll i behandlingen med Cholib göras under

behandlingen. Försiktighet ska iakttas när Cholib kombineras med vissa andra, mindre potenta

CYP 3A4-hämmare: flukonazol, verapamil eller diltiazem (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Läs förskrivningsinformationen för alla samtidigt använda läkemedel för ytterligare information om

deras potentiella interaktioner med simvastatin och/eller potentialen för enzym- eller

transportörförändringar samt möjliga doserings- och behandlingsjusteringar.

Danazol

Risken för myopati och rabdomyolys ökar vid samtidig administrering av danazol och simvastatin.

Simvastatindosen får inte överstiga 10 mg per dag för patienter som tar danazol. Därför är samtidig

administrering av Cholib med danazol kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Ciklosporin

Risken för myopati/rabdomyolys ökar vid samtidig administrering av ciklosporin och simvastatin.

Även om man inte vet exakt hur mekanismen fungerar har ciklosporin visat sig öka

plasmaexponeringen (AUC) för simvastatinsyra, vilket sannolikt delvis beror på hämning av

CYP 3A4 och OATP-1B1-transportör. Eftersom simvastatindosen inte får överstiga 10 mg per dag för

patienter som tar ciklosporin är samtidig administrering av Cholib och ciklosporin kontraindicerad

(se avsnitt 4.3).

Amiodaron, amlodipin, diltiazem och verapamil

Risken för myopati och rabdomyolys ökar vid samtidig användning av amiodaron, amlodipin,

diltiazem eller verapamil med simvastatin 40 mg per dag.

I en klinisk studie rapporterades myopati hos 6 % av patienterna som fick simvastatin 80 mg och

amiodaron, jämfört med 0,4 % av patienterna som fick enbart simvastatin 80 mg.

Samtidig administrering av amlodipin och simvastatin orsakade en ökning av exponeringen för

simvastatinsyra med 1,6 gånger.

Samtidig administrering av diltiazem och simvastatin orsakade en 2,7-faldig ökning av exponeringen

för simvastatinsyra, vilket sannolikt beror på hämning av CYP 3A4.

Samtidig administrering av verapamil och simvastatin resulterade i en 2,3-faldig ökning av

plasmaexponeringen för simvastatinsyra, vilket sannolikt delvis beror på hämning av CYP 3A4.

Därför får dosen av Cholib inte överstiga 145 mg/20 mg per dag för patienter som tar amiodaron,

amlodipin, diltiazem eller verapamil.

Hämmare av bröstcancerresistensprotein (BCRP)

Samtidig administrering av läkemedel som hämmar BCRP, däribland läkemedel som innehåller

elbasvir eller grazoprevir, kan leda till förhöjda plasmakoncentrationer av simvastatin och en ökad risk

för myopati (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Andra statiner och fibrater

Gemfibrozil ökar AUC för simvastatinsyra med 1,9 gånger, antagligen på grund av hämning av

glukuronideringen. Risken för myopati och rabdomyolys ökar signifikant vid samtidig användning av

gemfibrozil och simvastatin. Risken för rabdomyolys ökar också för patienter som samtidigt får andra

fibrater eller statiner. Därför är samtidig administrering av Cholib med gemfibrozil, andra fibrater och

statiner kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Niacin (nikotinsyra)

Fall av myopati/rabdomyolys har associerats med samtidig administrering av statiner och niacin

(nikotinsyra) i lipidmodifierande doser (≥ 1 g/dag), givet att niacin och statiner kan orsaka myopati när

de ges ensamt.

Läkare som överväger kombinerad behandling med Cholib och lipidmodifierande doser (≥ 1 g/dag) av

niacin (nikotinsyra) eller läkemedel som innehåller niacin ska noga väga den potentiella nyttan mot

riskerna samt noggrant övervaka patienter för tecken eller symtom på muskelsmärta, -ömhet eller -

svaghet, särskilt under de första månaderna av behandlingen och när dosen av något av läkemedlen

ökas.

Fusidinsyra

Risken för myopati inklusive rabdomyolys kan öka vid samtidig administrering av systemisk

fusidinsyra och statiner. Samtidig administrering med denna kombination kan orsaka förhöjda

plasmakoncentrationer av båda medlen. Interaktionsmekanismen (oavsett om den är farmakodynamisk

eller farmakokinetisk, eller både och) är ännu inte känd. Det finns rapporter om rabdomyolys

(inklusive några dödsfall) hos patienter som får denna kombination.

Om behandlingen med fusidinsyra är nödvändig ska behandlingen med Cholib sättas ut under hela

behandlingstiden med fusidinsyra. (Se även avsnitt 4.4.)

Grapefruktjuice

Grapefruktjuice hämmar CYP 3A4. Samtidigt intag av stora mängder grapefruktjuice (över 1 liter om

dagen) och simvastatin resulterade i en 7-faldig ökning av plasmaexponeringen för simvastatinsyra.

Intag av 240 ml grapefruktjuice på morgonen och simvastatin på kvällen resulterade i en 1,9-faldig

ökning av plasmaexponeringen för simvastatinsyra. Därför ska intag av grapefruktjuice under

behandling med Cholib undvikas.

Kolkicin

Det finns rapporter om myopati och rabdomyolys vid samadministrering av kolkicin och simvastatin

hos patienter med njurinsufficiens. Därför rekommenderas noggrann klinisk övervakning av dessa

patienter när de tar kolkicin och Cholib.

Vitamin K-antagonister

Fenofibrat och simvastatin förstärker effekterna av vitamin K-antagonister och kan öka

blödningsrisken. Dosen av dessa orala antikoagulantia bör minskas med ungefär en tredjedel i början

av behandlingen och därefter gradvis justeras vid behov i enlighet med övervakat INR-värde. INR-

värdet ska fastställas innan Cholib sätts in och tillräckligt ofta tidigt under behandlingen för att

säkerställa att det inte förekommer några signifikanta förändringar av INR-värdet. När ett stabilt INR-

värde finns dokumenterat kan det övervakas i de intervall som i regel rekommenderas för patienter på

sådana orala antikoagulantia. Om dosen av Cholib ändras eller sätts ut ska samma förfarande

upprepas. Cholib-behandling har inte associerats med blödningar hos patienter som inte tar

antikoagulantia.

Glitazoner

Några fall av reversibel paradoxal minskning av HDL-C har rapporterats under samtidig

administrering av fenofibrat och glitazoner. Därför bör HDL-C övervakas om Cholib samtidigt

administreras med en glitazon och någon av behandlingarna bör avbrytas om HDL-C är för lågt.

Rifampicin

Eftersom rifampicin är en potent CYP 3A4-inducerare som interfererar med simvastatinmetabolismen

kan patienter som genomgår långtidsbehandling med rifampicin (t.ex. behandling av tuberkulos)

uppleva minskad effekt av simvastatin. Hos friska frivilliga personer minskade plasmaexponeringen

för simvastatinsyra med 93 % vid samadministrering av rifampicin.

Farmakokinetiska effekter på andra läkemedel

Fenofibrat och simvastatin är varken hämmare eller inducerare av CYP 3A4. Därför förväntas inte

Cholib påverka plasmakoncentrationerna av substanser som metaboliseras via CYP 3A4.

Fenofibrat och simvastatin är inte hämmare av CYP 2D6, CYP 2E1 eller CYP 1A2. Fenofibrat

är en lätt till måttlig hämmare av CYP 2C9 och en svag hämmare av CYP 2C19 och CYP 2A6.

Patienter som samtidigt får Cholib och läkemedel som metaboliseras av CYP 2C19, CYP 2A6 och

i synnerhet CYP 2C9 med ett smalt terapeutiskt index ska övervakas noga och, vid behov, bör dessa

läkemedel dosjusteras.

Interaktion mellan simvastatin och fenofibrat

Effekterna av upprepad administrering med fenofibrat på farmakokinetiken hos enkla eller multipla

doser av simvastatin har undersökts i två små studier (n=12) följt av en större studie (n= 85) med

friska studiedeltagare.

I den ena studien minskade AUC för simvastatinsyra (SVA), som är en stor aktiv

simvastatinmetabolit, med 42 % (90 % CI 24 %–56 %) när en enkel dos på 40 mg simvastatin

kombinerades med upprepad administrering av fenofibrat 160 mg. I den andra studien [Bergman et al,

2004] ledde upprepad samtidig administrering av både simvastatin 80 mg och fenofibrat 160 mg till

en minskning av AUC för SVA på 36 % (90 % CI 30 %–42 %). I den större studien observerades en

minskning av AUC för SVA på 21 % (90 % CI 14 %–27 %) efter upprepad samtidig administrering

av simvastatin 40 mg och fenofibrat 145 mg på kvällen. Detta skiljde sig inte signifikant från den

minskning av AUC för SVA på 29 % (90 % CI 22 %–35 %) som observerades när den samtidiga

administreringen skedde med 12 timmars mellanrum: simvastatin 40 mg på kvällen och fenofibrat

145 mg på morgonen.

I studien undersöktes inte om fenofibrat hade någon effekt på några andra aktiva

simvastatinmetaboliter.

Den exakta interaktionsmekanismen är inte känd. I tillgängliga kliniska data ansågs inte effekten på

minskning av LDL-C skilja sig signifikant från monobehandling med simvastatin när LDL-C hålls på

rätt nivå vid tidpunkten för behandlingens början.

Den upprepade administreringen av simvastatin på 40 eller 80 mg, den högsta registrerade dosen,

påverkade inte plasmanivåerna av fenofibrinsyran vid steady-state.

Förskrivningsrekommendationer för interagerande substanser sammanfattas i tabellen nedan

(se även avsnitt 4.2 och 4.3).

Interagerande substanser

Förskrivningsrekommendationer

Potenta CYP 3A4-hämmare:

Itrakonazol

Ketokonazol

Flukonazol

Posakonazol

Erytromycin

Klaritromycin

Telitromycin

HIV-proteashämmare (t.ex. nelfinavir)

Nefazodon

Kobicistat

Kontraindicerat med Cholib

Danazol

Ciklosporin

Kontraindicerat med Cholib

Gemfibrozil, andra statiner och fibrater

Kontraindicerat med Cholib

Amiodaron

Verapamil

Diltiazem

Amlodipin

Förskriv inte mer än en Cholib 145 mg/20 mg per dag, om

inte den kliniska nyttan uppväger risken

Elbasvir

Grazoprevir

Förskriv inte mer än en Cholib 145 mg/20 mg per dag

Glekaprevir

Pibrentasvir

Kontraindicerat med Cholib

Niacin (nikotinsyra) ≥ 1 g/dag

Undvik med Cholib om inte den kliniska nyttan uppväger

risken

Övervaka patienterna för eventuella tecken och symtom på

muskelsmärta, -ömhet och -svaghet

Fusidinsyra

Patienterna ska övervakas noga. Ett tillfälligt uppehåll

i behandlingen med Cholib kan övervägas

Grapefruktjuice

Undvik tillsammans med Cholib

Vitamin K-antagonister

Justera dosen av dessa orala antikoagulantia i enlighet med

övervakat INR-värde

Glitazoner

Övervaka HDL-C och avbryt någon av behandlingarna

(glitazon eller Cholib) om HDL-C är för lågt

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Cholib

Eftersom simvastatin är kontraindicerat under graviditet (se nedan) är Cholib kontraindicerat under

graviditet (se avsnitt 4.3).

Fenofibrat

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av fenofibrat i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat embryotoxiska effekter vid doser inom intervallet för maternell toxicitet

(se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Därför får fenofibrat endast användas under

graviditet efter en noggrann nytta-/riskbedömning.

Simvastatin

Simvastatin är kontraindicerat under graviditet. Säkerheten för gravida kvinnor har inte fastställts.

Behandling av modern med simvastatin kan minska de fetala nivåerna av mevalonat vilket är en

prekursor för biosyntes av kolesterol. Av dessa skäl får inte simvastatin användas av kvinnor som är

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/413932/2013

EMEA/H/C/002559

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Cholib

fenofibrat/simvastatin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Cholib. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Cholib ska användas.

Praktisk information om hur Cholib ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Cholib och vad används det för?

Cholib är ett läkemedel som förbättrar blodfettnivåerna. Det innehåller två aktiva substanser,

fenofibrat och simvastatin, och används tillsammans med en fettsnål diet och motion för att sänka

patienternas nivåer av triglycerider (en typ av fett) och öka deras nivåer av det ”goda” kolesterolet

(HDL-kolesterolet). Cholib ska ges till vuxna som löper hög risk för hjärtsjukdom och vars nivåer av

”dåligt” kolesterol (LDL-kolesterolet) redan regleras med motsvarande dos av simvastatin som enda

läkemedel.

Hur används Cholib?

Innan behandling påbörjas med Cholib ska de möjliga orsakerna till de onormala blodfettnivåerna vara

adekvat behandlade och patienten ställas på en fettsänkande standarddiet.

Cholib är receptbelagt och finns som tabletter (145/20 mg och 145/40 mg). Rekommenderad dos är en

tablett om dagen som ska sväljas hel med ett glas vatten. Grapefruktjuice får inte drickas under

behandling med Cholib eftersom den är känd för att påverka mängden simvastatin i blodet.

Hur verkar Cholib?

De aktiva substanserna i Cholib, fenofibrat och metformin, verkar på olika sätt och deras verkan

kompletterar varandra.

Cholib

EMA/413932/2013

Sida 2/3

Fenofibrat är en ”PPAR

-agonist”. Detta innebär att den aktiverar en typ av receptor som kallas

”peroxisome proliferator-activated receptor” typ alfa (PPAR

), vilken deltar i nedbrytningen av fett från

kosten, särskilt triglycerider. När dessa receptorer är aktiverade påskyndas fettnedbrytningen, vilket

hjälper till att rena blodet från det ”dåliga” kolesterolet och triglycerider.

Den andra aktiva substansen, simvastatin, tillhör gruppen ”statiner”. Den sänker nivån av totalt

kolesterol i blodet genom att blockera verkan av HMG-CoA-reduktas, ett enzym i levern som deltar i

framställningen av kolesterol. Eftersom levern behöver kolesterol för sin gallproduktion medför den

sänkta kolesterolnivån i blodet att levercellerna framställer receptorer som drar ut kolesterol ur blodet,

och sänker dess nivå ännu mer. Det kolesterol som dras ut ur blodet på detta sätt är det ”dåliga”

kolesterolet.

Vilken nytta med Cholib har visats i studierna?

Cholib har visat sig vara effektivare än statiner som enda läkemedel när det gäller att sänka nivåerna

av triglycerider och öka nivåerna av det goda kolesterolet.

I en huvudstudie där Cholib 145/20 mg jämfördes med simvastatin 40 mg hos 1 050 patienter som

inte var adekvat behandlade med 20 mg simvastatin som enda läkemedel sänktes triglyceridnivåerna

med omkring 36 procent med Cholib efter 12 veckor jämfört med 12 procent med simvastatin.

Dessutom höjdes nivåerna av det goda kolesterolet med omkring 7 procent med Cholib jämfört med

omkring 2 procent med simvastatin.

I en annan studie jämfördes Cholib 145/40 mg med simvastatin 40 mg hos 450 patienter som inte var

adekvat behandlade med 40 mg simvastatin som enda läkemedel. Denna visade att Cholib ledde till en

större sänkning av triglyceridnivåerna (33 procent jämfört med 7 procent) och till högre nivåer av det

goda kolesterolet (6 procents ökning jämfört med 1 procents sänkning).

I två andra studier jämfördes Cholib med andra statiner (atorvastatin och pravastatin). Där visades att

Cholib var effektivare än dessa statiner som enda läkemedel.

Vilka är riskerna med Cholib?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Cholib är förhöjda nivåer av kreatinin i blodet, övre

luftvägsinfektioner (förkylningar), lågt antal trombocyter i blodet, gastroenterit (diarré och kräkningar)

samt förhöjda nivåer av alaninaminotransferas (ett leverenzym). En fullständig förteckning över

biverkningar som rapporterats för Cholib finns i bipacksedeln.

Cholib får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot jordnötter, sojalecitin eller mot

något innehållsämne i läkemedlet. Det får heller inte ges till gravida eller ammande kvinnor, till

personer med kända reaktioner mot fibrater eller ketoprofen efter att de utsätts för ljus, eller som har

en sjukdom i levern eller gallblåsan, pankreatit eller måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion, eller

som tidigare fått muskelproblem medan de tagit statiner eller fibrater. En fullständig förteckning över

restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Cholib?

Myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) fann att kombinationen av fenofibrat och

simvastatin har visat sig vara effektiv när det gällde att förbättra blodfettnivåerna. I samtliga studier

var sänkningarna av triglycerider och ökningarna av det goda kolesterolet större med Cholib än med

statin som enda läkemedel. Kommittén konstaterade även att kombinationen av fenofibrat och

simvastatin redan används kliniskt.

Cholib

EMA/413932/2013

Sida 3/3

Vad gäller säkerheten för Cholib överensstämde de rapporterade biverkningarna i studierna med vad

som är känt om de två aktiva substanserna och det fanns inga större invändningar Kommittén drog

därför slutsatsen att nyttan med Cholib är större än riskerna och rekommenderade att Cholib skulle

godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cholib?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Cholib används så säkert som möjligt. I enlighet

med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Cholib.

Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Cholib

Den 26 augusti 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Cholib

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Cholib finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 08-2013.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen