Celecoxib 2care4 200 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

31-08-2021

Aktiva substanser:
celecoxib
Tillgänglig från:
2care4 ApS,
ATC-kod:
M01AH01
INN (International namn):
celecoxib
Dos:
200 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
celecoxib 200 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne; natriumlaurilsulfat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 kapslar; Blister, 20 kapslar; Blister, 30 kapslar; Blister, 50 kapslar; Blister, 100 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55242
Tillstånd datum:
2017-03-15

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Celecoxib 2care4 200 mg kapsel, hård

celecoxib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Celecoxib 2care4 är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Celecoxib 2care4

Hur du tar Celecoxib 2care4

Eventuella biverkningar

Hur Celecoxib 2care4 ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Celecoxib 2care4 är och vad det används för

Celecoxib 2care4 används för symtomlindring vid behandling av

kronisk ledgångsreumatism

artros

pelvospondylit

(inflammation i ryggradens leder) hos vuxna.

Celecoxib 2care4 tillhör en läkemedelsgrupp som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID),

och mer bestämt till undergruppen COX-2-hämmare. Din kropp producerar prostaglandiner som kan orsaka

smärta och inflammation och vid tillstånd som ledgångsreumatism och artros bildar din kropp mer av dem.

Celecoxib 2care4 verkar genom att minska produktionen av prostaglandiner och minskar därmed smärtan

och inflammationen.

Celecoxib som finns i Celecoxib 2care4 kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du

har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Celecoxib 2care4

Ta inte Celecoxib 2care4:

om du är allergisk mot celecoxib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har fått en allergisk reaktion mot en grupp läkemedel som kallas ”sulfonamider” (t.ex. vissa

antibiotika som används för behandling av infektioner)

om du för

närvarande

har sår eller blödning i mage/tarm

om du har fått astma, näspolyper, svår nästäppa eller en allergisk reaktion såsom kliande hudutslag,

svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, andningssvårigheter eller väsande andning efter det att du

tagit acetylsalicylsyra eller något annat inflammations- och smärtdämpande läkemedel (NSAID)

om du är gravid. Om du kan tänkas bli gravid under pågående behandling bör du diskutera lämpliga

preventivmetoder med din läkare

om du ammar

om du har en allvarlig leversjukdom

om du har en allvarlig njursjukdom

om du har en inflammatorisk tarmsjukdom, såsom ulcerös colit eller Crohns sjukdom

om du har hjärtsvikt eller känd ischemisk hjärtsjukdom eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. om du

har haft en hjärtattack, stroke, tillfälligt minskat blodflöde till hjärnan (också känt som ”mini-stroke”),

kärlkramp eller förträngning i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan

om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom) eller om du har

opererats i blodkärlen i benen

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Celecoxib 2care4:

om du

tidigare

haft sår eller blödning i mage eller tarm

(ta inte Celecoxib 2care4 om du för närvarande har sår eller blödning i mage eller tarm)

om du tar acetylsalicylsyra (även vid låga doser i syfte att skydda hjärtat)

om du tar läkemedel för att minska blodproppsbildning (t.ex. warfarin)

om du tar Celecoxib 2care4 samtidigt som andra NSAID (förutom acetylsalicylsyra), såsom ibuprofen

eller diklofenak. Samtidig användning av dessa läkemedel bör undvikas

om du röker, har diabetes, förhöjt blodtryck eller förhöjt kolesterolvärde

om ditt hjärta, lever eller njurar inte fungerar ordentligt, din läkare kan då vilja kontrollera dig

regelbundet

om du har vätskeansamling i kroppen (såsom svullna vrister och fötter)

om du är uttorkad, t.ex. på grund av kräkningar, diarré eller om du tar urindrivande läkemedel (för att

behandla vätskeansamling i kroppen)

om du har fått en allvarlig allergisk reaktion eller en allvarlig hudreaktion mot något läkemedel

om du har en infektion, eller misstänker att du har en infektion, eftersom Celecoxib 2care4 kan dölja feber

eller andra tecken på infektion och inflammation

om du är över 65 år, din läkare kan då vilja kontrollera dig regelbundet.

Liksom andra NSAID (t.ex. ibuprofen eller diklofenak) kan detta läkemedel ge förhöjt blodtryck, och din

läkare kan därför be att få kontrollera ditt blodtryck regelbundet.

Vissa fall av allvarliga leverreaktioner har rapporterats efter användning av celecoxib, såsom allvarlig

leverinflammation, leverskada, leversvikt (några fall med dödlig utgång, eller som krävt

levertransplantation).

I de fall då tid för symtomdebut rapporterats, sågs de flesta allvarliga

leverreaktionerna inom en månad från påbörjad behandling.

Celecoxib 2care4 kan göra det svårare att bli gravid. Du bör informera din läkare om du planerar att bli

gravid eller om du har svårigheter att bli gravid (se avsnittet om Graviditet och amning).

Andra läkemedel och Celecoxib 2care4

Vissa läkemedel kan påverka effekten hos andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:

Dextrometorfan (används för behandling av hosta)

ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister (används mot högt blodtryck och hjärtsvikt)

Diuretika (urindrivande medel som används vid vätskeansamling i kroppen)

Flukonazol och rifampicin (används mot svamp- och bakterieinfektioner)

Warfarin eller andra blodförtunnande läkemedel som minskar blodkoagulationen

Litium (används för behandling av vissa typer av depression)

Andra läkemedel mot depression, sömnstörningar, högt blodtryck eller oregelbundna hjärtslag

Neuroleptika (används för behandling av vissa psykiska sjukdomstillstånd)

Metotrexat (används för behandling av reumatisk ledsjukdom, psoriasis och leukemi)

Karbamazepin (används för behandling av epilepsi/kramper och vissa former av smärta eller

depression)

Barbiturater (används för behandling av epilepsi/kramper och vissa sömnstörningar)

Ciklosporin och takrolimus (används för att dämpa immunförsvaret, t.ex. efter transplantationer).

Celecoxib 2care4 kan tas tillsammans med en låg dos av acetylsalicylsyra. Fråga din läkare om råd innan du

tar dessa läkemedel samtidigt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Celecoxib 2care4 får inte användas av kvinnor som är gravida eller kan bli gravida under pågående

behandling (d.v.s. kvinnor i fertil ålder som inte använder fullgott preventivskydd). Om du blir gravid under

behandling med Celecoxib 2care4 ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare för att få annan

behandling.

Celecoxib 2care4 kan göra det svårare att bli gravid (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Celecoxib 2care4 får inte användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du bör veta hur du reagerar på Celecoxib 2care4 innan du kör bil eller använder maskiner. Om du känner dig

yr eller dåsig efter det att du tagit Celecoxib 2care4, kör inte bil och använd inte maskiner förrän dessa

effekter avtagit.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Celecoxib 2care4 innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23mg) natrium per kapsel, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Celecoxib 2care4

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Eftersom risken för hjärtbiverkningar kan öka vid höga doser och långtidsbehandling, är det viktigt att du

inte tar högre dos eller använder Celecoxib 2care4 under längre tid än du behöver för att kontrollera

symtomen.

Kontakta din läkare om du inte upplever någon förbättring efter två veckors behandling.

Vid artros

är den vanliga dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare bedömer

att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:

en kapsel om 200 mg en gång om dagen, eller

en kapsel om 100 mg två gånger om dagen.

Vid kronisk ledgångsreumatism

är den vanliga dosen 200 mg dagligen (uppdelat på två doser), vilket kan

ökas till högst 400 mg (uppdelat på två doser) om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:

en kapsel om 100 mg två gånger om dagen.

Om dosen som du ordinerats inte kan uppnås med denna styrka av läkemedlet, finns andra styrkor av detta

läkemedel tillgängliga för att uppnå dosen. Rådgör med din läkare.

Vid pelvospondylit

är den vanliga dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare

bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:

en kapsel om 200 mg en gång om dagen, eller

en kapsel om 100 mg två gånger om dagen.

Maximal daglig dos:

Du ska inte ta mer än 400 mg dagligen (fyra Celecoxib 2care4 100 mg kapslar eller två Celecoxib 2care4 200

mg kapslar).

Njur- eller leversvikt:

om du har njur- eller leversvikt ska du tala om det för din läkare eftersom du kan

behöva ta en lägre dos.

Äldre personer, särskilt de som väger mindre än 50 kg:

Om du är över 65 år, och i synnerhet om du väger

mindre än 50 kg, kan din läkare vilja kontrollera dig noggrannare.

Användning för barn och ungdomar

Celecoxib 2care4 är endast avsett för vuxna och ska inte användas till barn.

Administreringssätt

Celecoxib 2care4 ska sväljas hela tillsammans med lite vatten. Kapslarna kan tas när som helst på dagen,

med eller utan mat, men försök ta varje dos av Celecoxib 2care4 vid samma tid varje dag.

Om du har tagit för stor mängd av Celecoxib 2care4

Ta inte fler kapslar än din läkare ordinerat dig.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta

läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Celecoxib 2care4

Om du glömmer att ta din dos, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för

glömd dos.

Om du slutar att ta Celecoxib 2care4

Om du plötsligt avslutar behandlingen med Celecoxib 2care4 kan symtomen förvärras. Sluta inte att ta

Celecoxib 2care4, såvida inte din läkare säger till dig det. Din läkare kan eventuellt be dig minska dosen

under några dagar innan du slutar helt med behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna som anges nedan har iakttagits hos patienter med artros som använt celecoxib.

Biverkningar markerade med asterisk (*) anges med den högre frekvens som sågs hos patienter som

använde celecoxib för att förebygga tjocktarmspolyper. Dessa patienter tog celecoxib i höga doser och

under lång tid.

Om något av följande inträffar, sluta ta Celecoxib 2care4 och kontakta omedelbart läkare:

Om du upplever:

en allergisk reaktion såsom hudutslag, svullnad i ansikte, väsande andning eller andningssvårigheter

hjärtproblem såsom bröstsmärta

kraftigt magont eller tecken på blödning i mage eller tarm, t.ex. svart eller blodfläckad avföring eller

kräkning med blod i

en hudreaktion såsom utslag, blåsbildning eller fjällning

leversvikt (symtom kan omfatta illamående, diarré, gulsot (din hud eller dina ögonvitor ser gulaktiga ut)).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Högt blodtryck*

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Hjärtinfarkt*

Vätskeansamling i kroppen som kan orsaka svullnad i vrister, ben och/eller händer

Urinvägsinfektion

Andningssvårigheter*, bihåleinflammation, nästäppa eller rinnande näsa, halsont, hosta, förkylning,

influensaliknande symtom

Yrsel, sömnsvårigheter

Kräkningar*, magont, diarré, matsmältningsproblem, väderspänning

Utslag, klåda

Muskelspänningar

Svårigheter att svälja*

Försämring av befintliga allergier.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Stroke*

Hjärtsvikt, hjärtklappning, snabba hjärtslag

Förhöjning av redan högt blodtryck

Förändringar i levervärden vid blodprov

Förändringar i njurvärden vid blodprov

Anemi (minskat antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka svaghetskänsla och andfåddhet)

Oro, depression, trötthet, dåsighet, myrkrypningar

Ökad kaliummängd i blodet (kan orsaka illamående, trötthet, muskelsvaghet eller hjärtklappning)

Nedsatt syn eller dimsyn, tinnitus, ömhet i munnen, munsår, nedsatt hörsel*

Förstoppning, rapningar, magsäcksinflammation (matsmältningsproblem, magont eller kräkningar),

förvärrad inflammation i mage eller tarm

Benkramper

Upphöjda, kliande utslag (nässelutslag).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Sår (blödningar) i magsäck, matstrupe och tarm, brusten tarm (kan ge buksmärta, feber, illamående,

kräkningar, tarmstopp), mörk eller svartfärgad avföring, inflammation i matstrupen (kan orsaka

sväljsvårigheter), inflammation i bukspottkörteln (kan ge buksmärta)

Minskat antal vita blodkroppar (vilka hjälper till att skydda kroppen mot infektion) och blodplättar (ökad

risk för blödningar eller blåmärken)

Svårighet att samordna muskelrörelserna

Förvirring, smakförändringar

Ökad ljuskänslighet

Håravfall.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Hjärnblödning, som kan vara livshotande

Allvarliga allergiska reaktioner (inklusive anafylaktisk chock, som kan vara livshotande) vilka kan orsaka

hudutslag, svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, väsande andning eller andningssvårigheter;

sväljsvårigheter

Blödning i mage eller tarm (kan ge blodig avföring eller kräkningar), tarminflammation, illamående

Allvarliga hudbiverkningar såsom Stevens-Johnsons syndrom, exfoliativ dermatit och toxisk epidermal

nekrolys (som kan ge utslag, blåsbildning eller fjällning av huden) samt akut hudutslagsliknande

generaliserad pustulos (rött, svullet område med många små varblåsor).

En fördröjd allergisk reaktion med möjliga symtom som utslag, svullnad i ansiktet, feber, svullna körtlar

och onormala testresultat (eg. vid levertester och blodcellstester (eosinofili, en typ av ökad mängd vita

blodkroppar))

Leversvikt, leverskada och allvarlig leverinflammation (några fall med dödlig utgång eller som krävt

levertransplantation). Symtomen kan vara illamående, diarré, gulsot (gulfärgning av hud eller ögon),

mörk urin, blek avföring, ökad blödningsbenägenhet, klåda eller frossa

Njurproblem (njursvikt, njurinflammation)

Blodproppar i lungornas blodkärl. Symtom kan vara plötslig andnöd, skarpa smärtor vid andning eller

kollaps

Oregelbundna hjärtslag

Hjärnhinneinflammation

Hallucinationer

Försämrad epilepsi (eventuellt ökat antal kramper och/eller ökad svårighetsgrad)

Inflammation i blodkärlen (kan ge feber, värk, mörklila fläckar i huden)

Delvis eller hel synförlust, orsakat av blockering av ett blodkärl i ögat, inflammation i ögats bindhinna,

ögonblödning

Brist på alla blodceller (kan orsaka trötthet, öka benägenheten att få blåmärken, ofta förekommande

näsblod och ökad infektionsrisk)

Bröstsmärta

Försämrat luktsinne

Missfärgad hud (blåmärken), muskelvärk och svaghet, ledvärk

Menstruationsrubbningar

Huvudvärk, vallningar

Minskad natriummängd i blodet (kan orsaka aptitförlust, huvudvärk, illamående, muskelkramper och

svaghet).

I kliniska studier av andra tillstånd än artros eller ledbesvär, där celecoxib togs i doser om 400 mg

dagligen i upp till 3 år, har dessutom följande biverkningar iakttagits:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Kärlkramp (bröstsmärta),

Mag problem: irriterad tjocktarm (kan omfatta buksmärta, diarré, matsmältningsproblem, väderspänning)

Njursten (kan ge värk i mage eller rygg, blod i urinen), urinträngningar

Viktuppgång.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Djup ventrombos (blodpropp, vanligen i benen, som kan ge värk, svullnad eller rodnad i vaden eller

andningssvårigheter)

Maginfektion (vilket kan orsaka irritation och sår i mage och tarm)

Fraktur i underarm/underben

Bältros, hudinfektion, eksem (torra kliande utslag), lunginflammation (hosta, feber, andningssvårigheter)

Synnedsättning orsakad av små fläckar i synfältet, yrsel orsakad av besvär i innerörat, ömt, inflammerat

eller blödande tandkött, munsår

Behov att kissa ofta på natten, blödning från hemorrojder, orolig tarm

Fettknölar i underhuden, ganglion (ofarliga svullnader i hand- och fotledssenor), talsvårigheter,

underlivsblödning, ömhet i brösten

Ökad natriummängd i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Celecoxib 2care4 ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är celecoxib

Celecoxib 2care4 200 mg

Varje kapsel, hård innehåller 200 mg celecoxib.

Övriga innehållsämnen är:

Laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, povidon K 30, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, titandioxid

(E171), gelantin, gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Celecoxib 2care4 finns som hårda kapslar.

Celecoxib 2care4 200 mg: vita hårda gelatin kapslar med gult lock fylld med ett vitt eller nästan vitt

kristallint pulver.

Förpackningsstorlekar: 10, 20, 30, 50, 100

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Importör/Ompackare:

2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark, Tel. 08 - 68 40 98 40

Tillverkare:

STADA-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-04-02

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Celecoxib STADA 100 mg kapsel, hård

Celecoxib STADA 200 mg kapsel, hård

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Celecoxib Stada 100 mg kapsel, hård

Varje kapsel innehåller 100 mg celecoxib.

Celecoxib Stada 200 mg kapsel, hård

Varje kapsel innehåller 200 mg celecoxib.

Hjälpämne med känd effekt

Varje kapsel Celecoxib Stada 100 mg innehåller 24,875 mg laktos (som laktosmonohydrat).

Varje kapsel Celecoxib Stada 200 mg innehåller 49,75 mg laktos (som laktosmonohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård

100 mg: vita hårda gelatinkapslar med blått lock fylld med ett vitt eller nästan vitt kristallint pulver.

200 mg: vita hårda gelatinkapslar med gult lock fylld med ett vitt eller nästan vitt kristallint pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Celecoxib Stada är avsedd för vuxna för symptomlindring vid behandling av artros eller reumatoid artrit och

pelvospondylit.

Beslut om att förskriva en selektiv cyklooxygenas-2-(COX-2)-hämmare ska baseras på en individuell

bedömning av patientens samtliga riskfaktorer (se avsnitt 4.3 och 4.4).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Eftersom de kardiovaskulära riskerna med celecoxib kan öka med dos och behandlingstid, bör kortast

möjliga behandlingstid eftersträvas och lägsta effektiva dygnsdos användas. Patientens behov av

symptomlindring bör, liksom terapisvaret, utvärderas regelbundet, speciellt hos patienter med artros (se

avsnitt 4.3, 4.4, 4.8 och 5.1).

Artros

Vanlig rekommenderad dygnsdos är 200 mg en gång dagligen. Denna dos kan också delas upp på två

doseringstillfällen. Hos patienter som inte får tillräcklig symptomlindring kan en högre dos på 200 mg 2

gånger dagligen öka effekten. Om ingen ökad effekt uppnås efter två veckors behandling bör andra

behandlingsalternativ övervägas.

Reumatoid artrit

Rekommenderad initial dygnsdos är 200 mg uppdelat på två doseringstillfällen. Vid behov kan dosen senare

ökas till 200 mg två gånger dagligen. Om ingen ökad effekt uppnås efter två veckors behandling bör andra

behandlingsalternativ övervägas.

Pelvospondylit

Den rekommenderade dygnsdosen är 200 mg en gång dagligen eller uppdelat på två doseringstillfällen. Hos

patienter som inte får tillräcklig symptomlindring kan en dos på 400 mg en gång dagligen eller uppdelat på

två doseringstillfällen öka effekten. Om ingen ökad effekt uppnås efter två veckors behandling bör andra

behandlingsalternativ övervägas.

Maximal rekommenderad dygnsdos är 400 mg för alla indikationer.

Särskilda populationer

Äldre (över 65 år)

Liksom hos yngre vuxna bör behandlingen påbörjas med 200 mg/dygn. Dosen kan senare, vid behov, ökas

till 200 mg två gånger/dygn. Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre patienter som väger

mindre än 50 kg (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Erfarenhet med celecoxib hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion är begränsad, därför bör

dessa patienter behandlas med försiktighet (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Behandling bör påbörjas med halva rekommenderade dosen hos patienter med konstaterad, måttligt nedsatt

leverfunktion med serumalbumin 25-35 g/l. Erfarenheten är begränsad till patienter med cirrhos (se avsnitt

4.3, 4.4 och 5.2).

Långsamma CYP2C9-metaboliserare

Celecoxib ska användas med försiktighet till patienter som är eller misstänks vara långsamma CYP2C9-

metaboliserare baserat på genotypning eller anamnes/tidigare erfarenhet av andra CYP2C9 substrat eftersom

risken för dosberoende biverkningar är ökad. Överväg att sänka dosen till halva den lägsta rekommenderade

dosen. (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Celecoxib är inte indicerat för användning till barn.

Administreringssätt

Celecoxib Stada är för oral användning. Det kan tas med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Känd sulfonamid-överkänslighet.

Aktivt ulcus eller pågående gastrointestinal blödning.

Patienter som fått symptom på astma, akut rinit, näspolyper, angioneurotiskt ödem, urtikaria eller annan typ

av allergisk reaktion vid intag av acetylsalicylsyra eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID), inklusive COX-2-hämmare.

Graviditet och kvinnor som kan bli gravida såvida inte fullgod antikonception används (se avsnitt 4.6).

Celecoxib har orsakat missbildningar hos två djurslag som studerats (se avsnitt 4.6 och 5.3). Den potentiella

risken för människa är okänd, men kan inte uteslutas.

Amning (se avsnitt 4.6 och 5.3).

Svår leverfunktionsnedsättning (serumalbumin <25 g/l eller Child-Pugh-skala ≥10).

Patienter med beräknat kreatininclearance <30 ml/min.

Inflammatorisk tarmsjukdom.

Kronisk hjärtsvikt (NYHA II-IV).

Etablerad ischemisk hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom.

4.4

Varningar och försiktighet

Gastrointerstinala effekter

Övre och nedre gastrointestinala komplikationer [perforationer, ulcus eller blödningar (PUB)], vissa med

fatal utgång, har förekommit hos patienter som behandlats med celecoxib. Försiktighet rekommenderas vid

behandling av patienter med stor risk att utveckla gastrointestinala komplikationer av NSAID: äldre,

patienter som samtidigt använder andra NSAID eller trombocytaggregationshämmande läkemedel (t.ex.

acetylsalicylsyra) eller glukokortikoider, patienter som använder alkohol och patienter med gastrointestinala

sjukdomar såsom ulcerationer och gastrointestinal blödning i anamnesen.

Risken för gastrointestinala biverkningar (gastrointestinala ulcerationer eller andra gastrointestinala

komplikationer) ökar ytterligare när celecoxib tas tillsammans med acetylsalicylsyra (även vid låga doser).

Kliniska långtidsstudier har inte visat någon signifikant skillnad i gastrointestinal säkerhet mellan selektiva

COX-2-hämmare + acetylsalicylsyra jämfört med NSAID + acetylsalicylsyra (se avsnitt 5.1).

Samtidig användning av NSAID

Samtidig användning av celecoxib och ett NSAID (annat än acetylsalicylsyra) ska undvikas.

Kardiovaskulära effekter

Ett ökat antal allvarliga kardiovaskulära händelser, främst hjärtinfarkt, sågs i en placebo-kontrollerad

långtidsstudie på patienter med sporadisk adenomatös polypos. Patienterna behandlades med celecoxib 200

mg 2 gånger/dygn eller 400 mg 2 gånger/dygn, jämfört med placebo (se avsnitt 5.1).

Eftersom den kardiovaskulära risken med celecoxib kan öka med dosen och behandlingstiden, bör kortast

möjliga behandlingstid eftersträvas och lägsta effektiva dygnsdos användas. NSAID, inklusive selektiva

COX-2-hämmare, har vid långtidsanvändning förknippats med ökad risk för kardiovaskulära och

trombotiska händelser. Den exakta risknivån vid en enkeldos har inte fastställts, inte heller den exakta

behandlingslängden som kan ge en ökad risk. Patientens behov av symptomlindring bör, liksom terapisvaret,

utvärderas regelbundet, särskilt hos artrospatienter (se avsnitt 4.2, 4.3, 4.8 och 5.1).

Patienter med betydande riskfaktorer för kardiovaskulära händelser (t.ex. hypertoni, hyperlipidemi, diabetes

mellitus, rökning) bör endast behandlas med celecoxib efter noggrant övervägande (se avsnitt 5.1).

Selektiva COX-2-hämmare kan inte ersätta acetylsalicylsyra som profylax mot kardiovaskulära

tromboemboliska sjukdomar, då de saknar trombocytaggregationshämmande effekt.

Trombocytaggregationshämmande behandling skall därför inte avbrytas (se avsnitt 5.1).

Vätskeretention och ödem

I likhet med andra läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen, har vätskeretention och ödem observerats

hos patienter som tagit celecoxib. Därför bör celecoxib användas med försiktighet till patienter med

hjärtsvikt, vänsterkammardysfunktion eller hypertoni i anamnesen eller till patienter med ödem av annan

orsak, då prostaglandinhämning kan resultera i försämrad njurfunktion och vätskeretention. Försiktighet

krävs även beträffande patienter som behandlas med diuretika eller som löper risk för hypovolemi.

Hypertoni

Liksom för alla NSAID-preparat kan celecoxib utlösa hypertoni eller förvärra existerande hypertoni, vilket i

båda fallen kan bidra till den ökade incidensen av kardiovaskulära händelser. Blodtrycket ska därför

kontrolleras noga i samband med insättning av behandling med celecoxib och under hela

behandlingsperioden.

Effekter på lever och njurar

Nedsatt njur- eller leverfunktion och speciellt nedsatt hjärtfunktion är vanligare hos äldre patienter. Lämpliga

medicinska kontroller bör därför utföras.

NSAIDs, inklusive celecoxib kan orsaka njurskada. Kliniska studier med celecoxib har visat njurpåverkan,

liknande den som iakttagits med jämförda NSAID. Patienter med störst risk för njurskada är de med

försämrad njurfunktion, hjärtsvikt, leverdysfunktion, de som tar diuretika, hämmare av

angiotensinkonverterande enzym (ACE-hämmare), angiotensin-II-receptor-antagonister samt äldre patienter

(se avsnitt 4.5). Dessa patienter ska kontrolleras noggrant under behandlingen med celecoxib.

Några fall av allvarliga leverreaktioner, inklusive fulminant hepatit (vissa med fatal utgång), levernekros och

leversvikt (vissa med fatal utgång eller som krävt levertransplantation) har rapporterats i samband med

användning av celecoxib. I de fall då tid för symtomdebut rapporterats, sågs de flesta allvarliga

leverreaktionerna inom en månad från påbörjad behandling med celecoxib (se avsnitt 4.8).

Om patientens tillstånd försämras under pågående behandling med avseende på ovan nämnda händelser,

skall lämpliga åtgärder vidtas och avbrytande av behandling med celecoxib bör övervägas.

CYP2D6-hämning

Celecoxib hämmar CYP2D6. Även om det inte är en stark hämmare av detta enzym kan dosreduktion vara

nödvändig för individuellt dostitrerade läkemedel som metaboliseras av CYP2D6 (se avsnitt 4.5).

Långsamma CYP2C9-metaboliserare

Kända långsamma metaboliserare avseende CYP2C9 ska behandlas med försiktighet (se avsnitt 5.2).

Hud- och systemiska överkänslighetsreaktioner

Allvarliga hudreaktioner, vissa med fatal utgång, inklusive exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom

och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats i mycket sällsynta fall i samband med användning av

celecoxib (se avsnitt 4.8). Risken för dessa reaktioner förefaller vara störst i början av behandlingen.

Reaktionerna debuterar i de flesta fall under den första behandlingsmånaden. Allvarliga

överkänslighetsreaktioner (inkluderande anafylaxi, angioödem och läkemedelsutlösta utslag med eosinofili

och systemiska symtom (DRESS) eller överkänslighetssyndrom)) har rapporterats hos patienter som

behandlats med celecoxib (se avsnitt 4.8). Patienter som tidigare uppvisat sulfonamidallergi eller annan

läkemedelsallergi kan löpa större risk att drabbas av allvarliga hudreaktioner eller överkänslighetsreaktioner

(se avsnitt 4.3). Behandling med celecoxib bör avbrytas vid första tecken på uppkomst av hudutslag,

slemhinneskada eller något annat tecken på överkänslighet.

Allmänt

Celecoxib kan dölja feber och andra tecken på inflammation.

Användning med orala antikoagulantia

Allvarliga blödningar, några av dem fatala, har rapporterats hos patienter som samtidigt behandlats med

warfarin. Förlängd protrombintid (INR) har rapporterats vid samtidig behandling. Därför ska denna

övervakas noga hos patienter som får warfarin/orala antikoagulantia av kumarintyp, särskilt när behandling

med celecoxib påbörjas eller dosen av celecoxib ändras (se avsnitt 4.5). Samtidig användning av NSAID och

antikoagulantia kan öka blödningsrisken. Försiktighet ska iakttas när celecoxib kombineras med warfarin

eller andra orala antikoagulantia, inklusive nya antikoagulantia (t.ex.apixaban, dabigatran och rivaroxaban) .

Hjälpämnen

Celecoxib Stada kapslar innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Antikoagulantia

Koagulationsparametrar bör följas hos patienter som behandlas med warfarin eller andra antikoagulantia,

speciellt de första dagarna efter insättandet eller vid förändrad dosering av celecoxib, eftersom dessa

patienter löper ökad risk för blödningskomplikationer. Patienter som tar orala antikoagulantia ska därför

följas noga med avseende på protrombintid, INR, särskilt de första dagarna efter insättandet eller vid

förändrad dosering av celecoxib (se avsnitt 4.4). Fall av blödning, vissa med fatal utgång, har rapporterats i

samband med en ökning av protrombintiden, framför allt hos äldre patienter som erhållit celecoxib samtidigt

med warfarin.

Antihypertensiva läkemedel

NSAID kan reducera effekten av antihypertensiva läkemedel, inklusive ACE-hämmare, angiotensin-II-

receptor-antagonister, diuretika och betablockerare. Risken för akut njurinsufficiens som vanligtvis är

reversibel, kan öka hos en del patienter med nedsatt njurfunktion (t.ex. dehydrerade patienter, patienter som

står på diuretika eller äldre) när ACE-hämmare, angiotensin-II-receptor-antagonister och/eller diuretika

kombineras med NSAID, inklusive celecoxib (se avsnitt 4.4). Kombinationen bör därför användas med

försiktighet, särskilt till äldre. Patienten bör vara tillräckligt hydrerad. Kontroll av njurfunktionen bör

övervägas efter påbörjad kombinerad behandling, samt regelbundet därefter.

I en klinisk prövning under 28 dagar på patienter med lisinopril-kontrollerad hypertension (grad 1 samt grad

2), resulterade administrering av celecoxib 200 mg två gånger dagligen inte i någon klinisk signifikant

ökning av dygnsmedelvärdet av det systoliska eller det diastoliska blodtrycket, jämfört med placebo under en

24 timmars ambulatorisk blodtrycksmonitorering. 48 % av patienterna som behandlats med celecoxib 200

mg två gånger dagligen ansågs inte svara på behandlingen med lisinopril vid det avslutande besöket för

studien (definierat som antingen diastoliskt blodtryck >90 mmHg mätt med manschett eller diastolisk

blodtrycksökning >10 % jämfört med blodtryck vid baslinjen mätt med manschett), jämfört med 27 % av

patienterna behandlade med placebo. Denna skillnad var statistiskt signifikant.

Ciklosporin och takrolimus

Samtidig administrering av NSAID och ciklosporin eller takrolimus kan eventuellt öka den nefrotoxiska

effekten av ciklosporin respektive takrolimus. Njurfunktionen bör övervakas när celecoxib och något av

dessa läkemedel kombineras.

Acetylsalicylsyra

Celecoxib kan användas tillsammans med låg dos acetylsalicylsyra men är inget substitut för

acetylsalicylsyra som hjärt/kärl-profylax. Liksom för andra NSAID visar studier en ökad risk för

gastrointestinala sår eller andra gastrointestinala komplikationer vid samtidig behandling med

acetysalicylsyra i lågdos jämfört med behandling med enbart celecoxib (se avsnitt 5.1).

Farmakokinetiska interaktioner

Effekter av celecoxib på andra läkemedel

CYP2D6-hämning

Celecoxib hämmar CYP2D6. Plasmakoncentrationen av läkemedel som är substrat för detta enzym kan öka

vid samtidig användning av celecoxib. Exempel på läkemedel som metaboliseras av CYP2D6 är

antidepressiva (tricykliska och SSRI), neuroleptika, antiarytmika etc. Dosen av individuellt dostitrerade

CYP2D6-substrat kan behöva reduceras när behandling med celecoxib påbörjas, eller ökas om behandling

med celecoxib avslutas.

Samtidig administrering av celecoxib 200 mg två gånger dagligen resulterade i 2,6-faldiga och 1,5- faldiga

ökningar av plasmakoncentrationerna av dextrometorfan respektive metoprolol (CYP2D6- substrat). Dessa

ökningar beror på celecoxibs hämmande effekt på metabolismen av CYP2D6-substrat.

CYP2C19-hämning

In vitro

-studier har visat en viss förmåga hos celecoxib att hämma CYP2C19-katalyserad metabolism. Den

kliniska relevansen av detta

in vitro

-fynd är inte känd. Exempel på läkemedel som metaboliseras av

CYP2C19 är diazepam, citalopram och imipramin.

Metotrexat

Hos patienter med reumatoid artrit har celecoxib ingen statistiskt signifikant effekt på farmakokinetiken

(plasma- eller njurclearance) av metotrexat (i reumatologiska doser). Emellertid bör adekvat övervakning

övervägas beträffande metotrexatrelaterad toxicitet vid kombination av dessa två läkemedel.

Litium

Samtidig administrering med celecoxib 200 mg 2 gånger dagligen och litium 450 mg 2 gånger dagligen till

friska frivilliga, resulterade i en genomsnittlig ökning av C

på 16 % och area under kurvan (AUC) på 18

% för litium. Patienter som behandlas med litium bör därför kontrolleras noggrant vid insättande eller

utsättande av celecoxib.

Orala preventivmedel

Resultat från en interaktionsstudie visar att celecoxib saknar kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken av

orala preventivmedel (1 mg noretisteron/35 mikrogram etinylestradiol).

Glibenklamid/tolbutamid

Celecoxib har ingen kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken av tolbutamid (CYP2C9-substrat) eller

glibenklamid.

Effekter av andra läkemedel på celecoxib

Långsamma CYP2C9-metaboliserare

Hos individer som är långsamma CYP2C9-metaboliserare och som uppvisar ökad systemisk exponering av

celecoxib kan samtidig administrering av CYP2C9-hämmare som flukonazol leda till ytterligare ökad

exponering av celecoxib. Sådana kombinationer ska undvikas till kända långsamma CYP2C9-metaboliserare

(se avsnitt 4.2 och 5.2).

CYP2C9-hämmare och -inducerare

Eftersom celecoxib i huvudsak metaboliseras via CYP2C9 bör halva rekommenderade dosen användas till

patienter som behandlas med flukonazol. Samtidig användning av celecoxib 200 mg som en engångsdos och

200 mg en gång dagligen av flukonazol, en potent CYP2C9-hämmare, resulterade i en genomsnittlig ökning

av celecoxibs C

med 60 % och AUC med 130 %. Samtidig användning av CYP2C9-inducerare såsom

rifampicin, karbamazepin eller barbiturater kan reducera plasmakoncentrationen av celecoxib.

Ketokonazol och antacida

Ketokonazol eller antacida har ej setts påverka farmakokinetiken för celecoxib.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier (råtta och kanin) har visat reproduktionstoxicitet, inklusive missbildningar (se avsnitt 4.3 och

5.3). Hämning av prostaglandinsyntesen kan påverka graviditeten negativt. Data från epidemiologiska

studier tyder på en ökad risk för spontan abort efter användning av prostaglandinsynteshämmare under tidig

graviditet. Den potentiella risken för människa är okänd men kan inte uteslutas. I likhet med andra läkemedel

som hämmar prostaglandinsyntesen kan celecoxib hämma uteruskontraktioner och orsaka för tidig slutning

av ductus arteriosus under den sista trimestern.

NSAID inklusive celecoxib som används under andra eller tredje trimestern av graviditeten kan orsaka

nedsatt njurfunktion hos foster, vilket kan resultera i en minskning av fostervattensvolymen eller

oligohydramnios i svåra fall. Sådana effekter kan uppstå strax efter behandlingsstart och är vanligen

reversibla.

Celecoxib är kontraindicerat vid graviditet och till kvinnor som kan bli gravida (se avsnitt 4.3 och 4.4). Om

en kvinna blir gravid under behandling skall celecoxib sättas ut.

Amning

Celecoxib utsöndras i mjölken hos digivande råttor i koncentrationer motsvarande de i plasma.

Administrering av celecoxib till ett begränsat antal ammande kvinnor har påvisat en mycket låg överföring

av celecoxib till bröstmjölk. Kvinnor som tar celecoxib bör inte amma.

Fertilitet

Baserat på verkningssättet kan användningen av NSAID-preparat, inklusive celecoxib, fördröja eller

förhindra bristning av äggblåsorna, vilket har förknippats med övergående infertilitet hos vissa kvinnor.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Celecoxib kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienter som upplever yrsel, svindel eller dåsighet under behandling med celecoxib bör avstå från att köra

bil eller handha maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningarna är listade enligt systemorganklass och efter frekvens i

Tabell 1

, och återspeglar data från

följande källor:

Biverkningar rapporterade av patienter med artros och av patienter med reumatoid artrit med en incidens

över 0,01 % och med en högre incidens än rapporterade biverkningar för placebo i 12 studier med

placebo och/eller med aktiv kontroll i upp till 12 veckor med dagliga celecoxibdoser från 100 mg till 800

mg. I ytterligare studier med icke-selektiva NSAIDs som jämförelse har ca 7 400 patienter med artrit

behandlats med celecoxib i dagliga doser upp till 800 mg varav ca 2300 patienter har behandlats under 1

år eller längre. Biverkningarna som observerats med celecoxib i dessa ytterligare studier överensstämde

med biverkningarna hos patienter med artros och reumatoid artrit listade i

Tabell 1

Biverkningar som rapporterats med en incidens högre än placebo för patienter behandlade med celecoxib

400 mg dagligen i långtidsstudier på polyp-prevention i upp till 3 år (kliniska prövningarna Adenoma

Prevention with Celecoxib (APC) och Prevention of Colorectal Sporadic Adenomatous Polyps

(PreSAP), se avsnitt 5.1, Kardiovaskulär säkerhet - långtidsstudier på patienter med sporadisk

adenomatös polypos).

Biverkningar som spontanrapporterats efter lansering under en period när uppskattningsvis >70 miljoner

patienter behandlats med celecoxib (varierande doser, behandlingslängd och indikationer). Trots att

dessa biverkningar identifierats efter lansering har hänsyn tagits till studiedata för att uppskatta en

frekvens. Frekvenserna är baserade på en kumulativ metaanalys med sammanslagen studiedata från 38

102 patienter.

Tabell 1. Biverkningar i kliniska prövningar med celecoxib och uppföljningserfarenheter (enligt

MedDRA Terminologi)

1,2

Biverkningsfrekvens

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1000)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd

frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga

data)

Infektioner och infestationer

Sinuit, övre

luftvägsinfektion,

faryngit,

urinvägsinfektion

Blodet och lymfsystemet

Anemi

Leukopeni,

trombocytopeni

Pancytopeni

Immunsystemet

Överkänslighet

Anafylaktisk

chock

, anafylaxi

Metabolism och nutrition

Hyperkalemi

Psykiska störningar

Insomnia

Oro, depression,

fatigue

Förvirringstillstånd,

hallucinationer

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel, ökad

muskeltonus,

huvudvärk

Stroke

, parestesier,

somnolens

Ataxi, dysgeusi

Intrakraniell

blödning (inklusive

fatal intrakraniell

blödning)

, aseptisk

meningit

, epilepsi

(inklusive förvärrad

epilepsi)

, avsaknad

av smak- eller

luktsinne

Ögon

Dimsyn,

konjunktivit

Ögonblödning

Retinal, arteriell

ocklusion

, retinal

venös ocklusion

Öron och balansorgan

Tinnitus, försämrad

hörsel

Hjärtat

Hjärtinfarkt

Hjärtsvikt,

hjärtklappning,

takykardi

Arytmi

Blodkärl

Hypertoni

(inklusive

försämrad

hypertoni)

Lungembolism

flush

Vaskulit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Rinit, hosta, dyspné

Bronkialspasm

Pneumonit

Magtarmkanalen

Illamående

buksmärta, diarré,

dyspepsi, flatulens,

kräkningar

sväljsvårigheter

Obstipation, gastrit,

stomatit,

gastrointestinal

inflammation

(inklusive förvärrad

gastrointestinal

inflammation),

rapningar

Gastrointestinal

blödning

duodenalsår,

ventrikelsår,

esofagussår,

tarmsår,

tjocktarmssår,

intestinal

perforation, esofagit,

melena, pankreatit,

kolit

Lever och gallvägar

Onormal

leverfunktion,

förhöjning av

leverenzym

(inklusive förhöjda

ALAT och ASAT)

Hepatit

Leversvikt

(vissa

fall med fatal

utgång eller som

krävt levertrans-

plantation),

fulminant hepatit

(vissa fall med fatal

utgång),

levernekros

kolestas

kolestatisk hepatit

ikterus

Hud och subkutan vävnad

Utslag, klåda

(inklusive

generaliserad klåda)

Urtikaria, ecchymos

Angioödem

alopeci,

fotosensitivitet

Hudexfoliation

erythema

multiforme

Stevens-Johnsons

syndrom4, toxisk

epidermal

nekrolys

läkemedelsreaktion

med eosinofili och

systemiska symtom

(DRESS)

, akut

generaliserad

exantematös

pustulos

, bullös

dermatit

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi

Muskelspasmer

(benkramper)

Myosit

Njurar och urinvägar

Ökat kreatinin i

serum/plasma, ökat

blodurea

Akut njursvikt

hyponatremi

Tubulointerstitiell

nefrit

, nefrotiskt

syndrom

, minimal

change disease

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Menstruations-

störningar

Kvinnlig

infertilitet

(minskad fertilitet

hos kvinnor)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Influensaliknande

sjukdom, perifera

ödem/vätskeretention

Ödem i

ansiktet,

bröstsmärta

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Skada (skada vid

olycksfall)

ASAT: aspartataminotransferas

ALAT: alaninaminotransferas

Biverkningar som inträffade i polyp-preventionsstudierna, hos patienter behandlade med celecoxib

400 mg dagligen i 2 kliniska prövningar under upp till 3 år (kliniska prövningarna APC och

PreSAP). Biverkningarna som listas ovan för polyp-preventionssstudierna är endast de som

tidigare noterats efter lansering, eller som har inträffat mer frekvent än i de kliniska prövningarna

för artrit.

Dessutom

inträffade

följande

tidigare

okända

biverkningar

polyp-preventionsstudierna,

patienter behandlade med celecoxib 400 mg dagligen i 2 kliniska prövningar under upp till 3 år

(kliniska prövningarna APC and PreSAP):

Vanliga:

kärlkramp, irriterad tjocktarm, njursten, förhöjt blodkreatinin, benign prostatahyperplasi,

viktökning.

Mindre vanliga:

helicobacterinfektion, herpes zoster, erysipelas, bronkopneumoni,

labyrintit, gingivit, lipom, fläckar i synfältet, konjuntival blödning, djup ventrombos, dysfoni,

haemorroider, orolig tarm, munsår, allergisk dermatit, ganglion, nocturi, vaginalblödning, ömhet i

brösten, underbensfraktur, ökad natriumnivå i blodet.

Kvinnor som hade för avsikt att bli gravida uteslöts från alla prövningar och därför var det inte rimligt att

använda prövningsdatabasen för frekvens av denna biverkning.

Frekvenserna är baserade på en kumulativ metaanalys med sammanslagen studiedata från 38 102

patienter.

I finala data (fastställda) från de kliniska prövningarna APC och PreSAP för patienter behandlade med

celecoxib 400 mg dagligen i upp till 3 år (poolade data från båda prövningarna; se avsnitt 5.1 för resultat för

de individuella prövningarna), var förekomsten av hjärtinfarkt ökad med 7,6 fall/1000 patienter (mindre

vanliga) jämfört med placebo och det fanns ingen ökad förekomst av stroke (av odifferentierad typ) jämfört

med placebo.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen klinisk erfarenhet av överdosering. Engångsdoser på upp till 1200 mg och upprepade doser

på upp till 1200 mg två gånger dagligen har administrerats till friska försökspersoner under nio dagar utan

kliniskt signifikanta biverkningar. I händelse av misstänkt överdos, skall lämplig symptomatisk behandling

ges, t.ex. genom att avlägsna maginnehåll, klinisk övervakning och, om nödvändigt, insättande av

symptomatisk behandling. Dialys är sannolikt inte en effektiv metod för elimination av läkemedlet pga. hög

proteinbindning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel, NSAID, coxiber.

ATC-kod M01AH01

Verkningsmekanism

Celecoxib är en oral, selektiv-COX-2 hämmare inom det kliniska dosintervallet (200-400 mg dagligen).

Ingen statistiskt signifikant hämning av COX-1 (utvärderat som

ex vivo

-hämning av tromboxan B

[TxB

bildning) har observerats i detta doseringsintervall hos friska frivilliga.

Farmakodynamisk effekt

Cyklooxygenas svarar för bildning av prostaglandiner. Två isoformer, COX-1 och COX-2, har identifierats.

COX-2 är den isoform som induceras via pro-inflammatoriska stimuli och antas vara primärt involverad i

bildningen av prostanoider som framkallar smärta, inflammation och feber. COX-2 är även involverat i

ovulation, implantation och slutning av ductus arteriosus, reglering av njurfunktion och CNS-funktioner

(feberinduktion, smärtupplevelse och kognitiv funktion). Det kan också ha en roll vid utläkning av ulcus.

COX-2 har påvisats i vävnad runt magsår hos människa men dess betydelse för utläkning av ulcus har inte

fastställts.

Skillnaden i trombocytaggregationshämmande effekt mellan vissa COX-1-hämmande NSAID och selektiva

COX-2-hämmare kan vara av klinisk signifikans hos patienter med risk för tromboemboliska

sjukdomstillstånd. Selektiva COX-2-hämmare minskar bildning av systemiskt (och därmed möjligen

endotelialt) prostacyklin utan att påverka trombocyt-tromboxan.

Celecoxib är en diaryl-substituerad pyrazol, som kemiskt liknar andra icke-arylaminsulfonamider (t.ex.

tiazider, furosemid) men skiljer sig från arylaminsulfonamider (t.ex. sulfametoxazol och andra

sulfonamidantibiotika).

En dosberoende effekt på TxB

-bildning har observerats efter höga doser av celecoxib. I små flerdosstudier

på friska frivilliga med 600 mg två gånger dagligen (3 gånger den högsta rekommenderade dosen) hade

celecoxib dock ingen effekt på trombocytaggregation eller blödningstid jämfört med placebo.

Klinisk effekt och säkerhet

Ett flertal kliniska studier har utförts vilka visar effekt och säkerhet vid artros, reumatoid artrit och

pelvospondylit. Celecoxib har utvärderats avseende behandling av inflammation och smärta vid artros i knä

och höft hos ungefär 4200 patienter i studier med placebo och aktiv kontroll med upp till 12 veckors

duration. Celecoxib utvärderades också avseende behandling av inflammation och smärta vid reumatoid

artrit hos ungefär 2100 patienter i studier med placebo och aktiv kontroll med upp till 24 veckors duration.

Celecoxib gav smärtlindring inom 24 timmar med en dygnsdos på 200-400 mg.

Celecoxib utvärderades avseende symptomatisk behandling av pelvospondylit hos 896 patienter i studier

med placebo och aktiv kontroll med upp till 12 veckors duration. I dessa studier demonstrerades en

signifikant förbättring avseende smärta, total sjukdomsaktivitet och funktion vid pelvospondylit vid

celecoxibdoser på 100 mg två gånger dagligen, 200 mg en gång dagligen, 200 mg två gånger dagligen samt

400 mg en gång dagligen.

Fem randomiserade, dubbel-blinda, kontrollerade studier har utförts inkluderande schemalagda endoskopier

av övre gastrointestinalkanalen på ungefär 4500 patienter utan initiala ulcus (doser av celecoxib 50-400 mg 2

gånger dagligen). I tolv veckors endoskopistudier associerades celecoxib (100-800 mg dagligen) med en

signifikant lägre risk för gastroduodenala sår jämfört med naproxen (1000 mg dagligen) och ibuprofen (2400

mg dagligen). I jämförelse med diklofenak (150 mg dagligen) kunde inte en statistiskt signifikant skillnad

visas. I två av 12-veckors-studierna var andelen patienter med endoskopi-verifierade gastroduodenala ulcus

inte signifikant olika mellan placebo, celecoxib 200 mg två gånger dagligen och 400 mg två gånger dagligen.

I en prospektiv säkerhetsstudie under lång tid (6 till 15 månaders duration, CLASS-studien) fick 5800

patienter med artros och 2200 patienter med reumatoid artrit celecoxib 400 mg två gånger dagligen (4 gånger

högre respektive dubbelt så hög dos som rekommenderad vid artros resp. reumatoid artrit), ibuprofen 800 mg

tre gånger dagligen eller diklofenak 75 mg två gånger dagligen (båda vid terapeutiska doser). 22 % av de

inkluderade patienterna använde samtidigt acetylsalicylsyra i lågdos (

325 mg dagligen), främst som

hjärt/kärl-profylax. Celecoxib skilde sig inte signifikant från varken ibuprofen eller diklofenak var för sig

med avseende på primär endpoint, komplicerat ulcus (definierat som gastrointestinal blödning, perforation

eller obstruktion). Inte heller i den kombinerade NSAID-gruppen fanns någon statistiskt signifikant skillnad

avseende komplicerat ulcus (relativ risk 0,77, 95 % CI 0,41 - 1,46, baserat på hela studiens duration).

Avseende kombinerad endpoint, komplicerat och symptomatist ulcus, var incidensen signifikant lägre för

celecoxib-gruppen jämfört med NSAID-gruppen (relativ risk 0,66, 95 % CI 0,45 - 0,97), men inte vid

jämförelse mellan celecoxib och diklofenak. De patienter som stod på celecoxib och samtidigt

acetylsalicylsyra i lågdos hade 4 gånger högre frekvens av komplicerat ulcus jämfört med de som stod på

enbart celecoxib. Incidensen av kliniskt signifikant sänkning av hemoglobin (>2 g/dl), bekräftat vid

upprepade tester, var signifikant lägre hos patienter på celecoxib jämfört med NSAID-gruppen (relativ risk

0,29, 95 % CI 0,17 - 0,48). Den signifikant lägre incidensen av denna sänkning vid celecoxib-behandling var

oberoende av acetylsalicylsyra-användning.

I en prospektiv randomiserad 24-veckor säkerhetsstudie hos patienter > 60 år eller som tidigare haft

gastroduodenala sår (användare av acetylsalisyra uteslutna) var andelen patienter med hemoglobinsänkning

(≥2 g/dl) och/eller hematokritsänkning (≥10 %) av definierat eller antaget GI-ursprung lägre hos de patienter

som behandlades med celecoxib 200 mg två gånger dagligen (N=2238) än de patienter som behandlades med

diklofenak SR 75 mg två gånger dagligen plus omeprazol 20 mg en gång dagligen (N=2246) (0,2 % jämfört

med 1,1 %) vid definierat GI-ursprung, p=0.004; 0,4 % jämfört med 2,4 % vid antaget GI-ursprung,

p=0.0001).

Andelen kliniskt manifesta GI-komplikationer såsom perforationer, obstruktioner eller blödning var väldigt

låga och inga skillnader sågs mellan behandlingsgrupperna (4-5 per grupp).

Kardiovaskulär säkerhet – långtidsstudier på patienter med Sporadisk Adenomatös Polypos

Två studier på patienter med sporadisk adenomatös polypos utfördes med celecoxib; kliniska prövningarna

APC (Adenoma Prevention with Celecoxib) och PreSAP (Prevention of Spontanous Adenomatous Polyps).

Under 3 års behandling i kliniska prövningen APC sågs en dosrelaterad ökning av kombinerad endpoint som

kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, eller stroke (fastställd) med celecoxib jämfört med placebo. Kliniska

prövningen PreSAP visade ingen statistiskt signifikant ökad risk för samma kombinerade endpoint.

Den relativa risken jämfört med placebo för kombinerad endpoint (fastställd) som kardiovaskulär död,

hjärtinfarkt eller stroke var 3,4 (95 % CI 1,4 - 8,5) med celecoxib 400 mg två gånger dagligen och 2,8 % (95

% CI 1,1 - 7,2) med celecoxib 200 mg två gånger dagligen i den kliniska prövningen APC. Kumulativ

frekvens för denna kombinerade endpoint över 3 år var 3,0 % (20/671 patienter) respektive 2,5 % (17/685

patienter), jämfört med 0,9 % (6/679 patienter) för placebo. Ökningen för båda grupperna med celecoxib-

doser jämfört med placebo var till största delen orsakad av ökad incidens av hjärtinfarkt.

I den kliniska prövningen PreSAP var den relativa risken jämfört med placebo för samma kombinerade

endpoint (fastställd) 1,2 (95 % CI 0,6-2,4) med celecoxib 400 mg en gång dagligen jämfört med placebo.

Kumulativ frekvens för denna kombinerade endpoint över 3 år var 2,3 % (21/933 patienter) respektive 1,9 %

(12/628 patienter). Incidensen för hjärtinfarkt (fastställd) var 1,0 % (9/933 patienter) med celecoxib 400 mg

en gång dagligen och 0,6 % (4/628 patienter) med placebo.

Data från en tredje långtidsstudie, ADAPT (the Alzheimer´s Disease Anti-inflammatory Prevention Trial),

visade ingen signifikant ökad kardiovaskulär risk med celecoxib 200 mg två gånger dagligen jämfört med

placebo. Relativ risk jämfört med placebo för en liknande kombinerad endpoint (CV-död, hjärtinfarkt,

stroke) var 1,14 (95 % CI 0.61-2.12) med celecoxib 200 mg två gånger dagligen. Incidens för hjärtinfarkt var

1,1 % (8/717 patienter) med celecoxib 200 mg två gånger dagligen och 1,2 % (13/1070 patienter) med

placebo.

Prospektiv randomiserad utvärdering av den totala säkerheten för celecoxib vs. ibuprofen eller naproxen

(Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety vs. Ibuprofen Or Naproxen

PRECISION)

PRECISION-studien var en dubbelblind studie med avseende på kardiovaskulär säkerhet hos patienter med

artros eller reumatoid artrit som hade hög risk för kardiovaskulär sjukdom, där man jämförde celecoxib

(200–400 mg dagligen) med naproxen (750–1 000 mg dagligen) och ibuprofen (1 800– 2 400 mg dagligen).

Det primära effektmåttet, Antiplatelet Trialists Collaboration (APTC), var en sammansättning av

kardiovaskulär död (även hemorragisk död), icke-fatal hjärtinfarkt eller icke-fatal stroke som verifierades vid

en oberoende bedömning. Studien planerades med 80 % styrka för att utvärdera non-inferiority. Samtliga

patienter ordinerades öppen behandling med esomeprazol (20–40 mg) för att skydda magsäcken. Patienter

som tog acetylsalicylsyra i låga doser fick fortsätta med behandlingen. Vid baseline tog nästan hälften av

patienterna acetylsalicylsyra. Sekundära och tertiära effektmått inkluderade kardiovaskulära,

gastrointestinala och renala utfall. Genomsnittsdosen som gavs var 209±37 mg/dag för celecoxib, 2045±246

för ibuprofen och 852±103 för naproxen.

För det primära effektmåttet uppfyllde celecoxib, jämfört med naproxen eller ibuprofen, samtliga

förspecificerade krav för non-inferiority, se tabell 2.

Andra sekundära och tertiära effektmått som verifierades oberoende var kardiovaskulära, gastrointestinala

och renala utfall. Dessutom utfördes en 4-månaders delstudie av de tre läkemedlens effekt på blodtrycket

med ambulatorisk mätning.

Tabell 2. Primär analys av det verifierade sammansatta effektmåttet APTC

Intent-To-Treat analys (ITT, till och med månad 30)

Celecoxib 100-

200 mg

två gånger dagligen

Ibuprofen 600-

800 mg tre gånger

dagligen

Naproxen 375-

500 mg två gånger

dagligen

8 072

8 040

7 969

Deltagare med

händelser

188 (2,3%)

218 (2,7%)

201 (2,5%)

Parvis jämförelse

Celecoxib vs.

naproxen

Celecoxib vs.

ibuprofen

Ibuprofen vs.

naproxen

HR (95% CI)

0,93 (0,76; 1,13)

0,86 (0,70; 1,04)

1,08 (0,89; 1,31)

Modifierad Intent-To-Treat-analys (mITT, på behandling till och med månad 43)

Celecoxib 100-

200 mg

två gånger dagligen

Ibuprofen 600-

800 mg tre gånger

dagligen

Naproxen 375-

500 mg två gånger

dagligen

8 030

7 990

7 933

Deltagare med

händelser

134 (1,7%)

155 (1,9%)

144 (1,8%)

Parvis jämförelse

Celecoxib vs.

Naproxen

Celecoxib vs.

Ibuprofen

Ibuprofen vs.

Naproxen

HR (95% CI)

0,90 (0,72; 1,14)

0,81 (0,64; 1,02)

1,12 (0,889; 1,40)

HR: hazard ratio

Överlag var resultaten numerärt lika för sekundära och tertiära endpoints i celecoxib-gruppen och de

jämförande grupperna. Sammantaget fanns inga oväntade säkerhetsfynd.

Sammanfattningsvis visar PRECISION-studien att celecoxib i lägsta godkända dosen 100 mg 2 gånger

dagligen är non-inferior med avseende på kardiovaskulära biverkningar, jämfört med ibuprofen i

dosintervallet 600 mg-800 mg 3 gånger dagligen eller naproxen i dosintervallet 375 mg-500 mg 2 gånger

dagligen. De kardiovaskulära riskerna för NSAID-klassen, inklusive coxiber, är dosberoende och därmed

kan resultaten för celecoxib 200 mg dagligen på sammansatt kardiovaskulär endpoint inte extrapoleras till

doseringsregimerna för de högre doserna av celecoxib.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Celecoxib absorberas väl och maximal plasmakoncentration uppnås efter ungefär 2-3 timmar. Intag i

samband med måltid (fettrik kost) fördröjer absorptionen av celecoxib med ungefär 1 timme vilket leder till

en T

vid 4 timmar och ökar biotillgängligheten med cirka 20 %.

Hos friska vuxna frivilliga var den totala systemiska exponeringen (AUC) av celecoxib densamma när

celecoxib administrerades som intakt kapsel respektive kapselinnehåll strött på äppelmos. Inga signifikanta

förändringar av C

eller T

sågs efter administrering av kapselinnehåll på äppelmos.

Distribution

Plasmaproteinbindning är ca 97% vid terapeutiska plasmakoncentrationer och läkemedlet binds företrädesvis

inte till erytrocyter.

Metabolism

Metabolismen av celecoxib medieras primärt via cytokrom P450 2C9. I human plasma har tre metaboliter

identifierats (inaktiva som COX-1 eller COX-2 hämmare): en primär alkohol, motsvarande karboxylsyra

samt dess glukuronidkonjugat.

Cytokrom P450 2C9 aktiviteten är sänkt hos individer med genetiska polymorfismer vilket leder till

reducerad enzymaktivitet, som för de homozygota för CYP2C9*3 polymorfism.

I en farmakokinetisk studie av celecoxib 200 mg administrerat en gång dagligen till friska frivilliga,

genotypade som antingen CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3, eller CYP2C9*3/*3, var medelvärdet av Cmax och

AUC 0-24 för celecoxib på dag 7 ca 4-faldigt respektive 7-faldigt hos patienter genotypade som

CYP2C9*3/*3 jämfört med andra genotyper. En-dos AUC 0-24 ökade ca 3-faldigt jämfört med normala

metaboliserare i tre separata en-dos studier med totalt 5 patienter genotypade som CYP2C9*3/*3.

Frekvensen av den homozygota *3/*3 genotypen är uppskattningsvis 0,3-1,0 % bland olika etniska grupper.

Celecoxib ska användas med försiktighet till patienter som är eller misstänks vara långsamma CYP2C9-

metaboliserare baserat på anamnes/tidigare erfarenhet av andra CYP2C9 substrat (se avsnitt 4.2).

Inga kliniskt signifikanta skillnader i farmakokinetiska parametrar för celecoxib har observerats mellan äldre

afro-amerikaner och kaukasier.

Plasmakoncentrationen av celecoxib är ungefär 100 % förhöjd hos äldre kvinnor (>65 år).

Jämfört med personer med normal leverfunktion hade patienter med lätt nedsatt leverfunktion en

genomsnittlig ökning av C

på 53 % och AUC på 26 % av celecoxib. Motsvarande värden hos patienter

med måttligt nedsatt leverfunktion var 41 % respektive 146 %. Den metabola kapaciteten hos patienter med

lätt till måttlig nedsättning var bäst korrelerad till deras serumalbuminkoncentration. Behandling bör

påbörjas med försiktighet och med lägsta rekommenderade dos till patienter med måttligt nedsatt

leverfunktion med serumalbumin 25-35 g/l. Patienter med gravt nedsatt leverfunktion (serumalbumin <25

g/l) har ej studerats och celecoxib är kontraindicerat i denna patientgrupp.

Erfarenheten av celecoxib vid nedsatt njurfunktion är begränsad. Celecoxibs farmakokinetik har ej studerats

på patienter med nedsatt njurfunktion, men är sannolikt inte påtagligt förändrad hos dessa patienter. Således

rekommenderas försiktighet vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion. Grav

njurfunktionsnedsättning är kontraindicerat.

Eliminering

Celecoxib elimineras huvudsakligen via metabolism. Mindre än 1% av dosen utsöndras oförändrad via urin.

Den interindividuella variabiliteten i plasmakoncentration är ungefär 10-faldig. Celecoxib uppvisar dos- och

tidsoberoende farmakokinetik inom det terapeutiska dosområdet. Halveringstiden är 8-12 timmar.

Plasmakoncentration vid steady state uppnås inom 5 dagars behandling.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska säkerhetsuppgifter från gängse studier avseende upprepad dostoxicitet, mutagenicitet eller

karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa utöver de som omnämns i avsnitt 4.4, 4.6 och

5.1 i produktresumén.

Vid orala doser ≥150 mg/kg/dag (omkring 2-faldig human exponering vid 200 mg två gånger dagligen enligt

uppmätt AUC

0-24

) orsakade celecoxib en ökad förekomst av kammarseptumdefekter, en sällsynt biverkning,

och fosterförändringar som sammanväxta revben, sammanväxta sternebra och missbildade sternebra när

kaniner behandlades under hela organogenesen. En dosberoende ökning av diafragmabråck observerades när

råttor fick celecoxib vid orala doser ≥30 mg/kg/dag (omkring 6-faldig human exponering baserat på AUC

0-24

vid 200 mg två gånger dagligen) under hela organogenesen. Dessa effekter är förväntade vid

prostaglandinsynteshämning. Hos råttor medförde exponering för celecoxib under tidig fosterutveckling pre-

och postimplantationsförluster och minskad embryo-/fosteröverlevnad.

Celecoxib utsöndras i mjölk hos råtta. I en peri-post-natal studie på råtta observerades toxicitet hos

avkomman.

I en 2-årig toxicitetsstudie sågs vid höga doser en ökning av icke-adrenal trombos hos han råtta.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapslar innehåller:

Laktosmonohydrat

Kroskarmellosnatrium

Povidon K 30

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat

Kapslarnas hölje:

Kapsel 100 mg

Titandioxid (E171)

Gelatin

Indigokarmin (E132)

Kapslarnas hölje:

Kapsel 200 mg

Titandioxid (E171)

Gelatin

Gul järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC-Aluminium eller PVC/PCdC-aluminium blister.

Förpackningsstorlekar: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120 ,150 ,160, 180.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

100 mg: 48305

200 mg: 48306

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2014-01-09

Datum för den senaste förnyelsen: 2018-11-27

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-31

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen