Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-03-2020

Aktiva substanser:
febantel; prazikvantel; pyrantelembonat
Tillgänglig från:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd,
ATC-kod:
QP52AA51
INN (International namn):
febantel; praziquantel; pyrantel embonate
Dos:
525 mg/504 mg/175 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
prazikvantel 175 mg Aktiv substans; pyrantelembonat 504 mg Aktiv substans; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; febantel 525 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Vissa förpackningar receptbelagda
Terapeutisk grupp:
Hund
Terapiområde:
kombinationer
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 208 tabletter; Blister, 4 tabletter; Blister, 80 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 116 tabletter; Blister, 44 tabletter; Blister, 76 tabletter; Blister, 140 tabletter; Blister, 2 tabletter; Blister, 150 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 180 tabletter; Blister, 24 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 1000 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 112 tabletter; Blister, 500 tabletter; Blister, 72 tabletter; Blister, 70 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 206 tabletter; Blister, 64 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 8 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 108 tabletter; Blister, 42 tabletter; Blister, 106 tabletter; Blister, 300 tabletter; Blister, 200 tabletter; Blister, 104 tabletter; Blister, 204 tabletter; Blister, 48 tabletter; Blister, 40 tabletter; Blister, 32 tabletter; Blister, 36 tabletter; Blister, 88 tabletter; Blister, 250 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 280 tabletter; Blister, 12 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 120 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 68 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 92 tabletter; Blister, 52 tabletter; Blister, 96 tabletter; Blister, 6 tabletter; Blister, 16 tabletter; Blister, 18 tabletter; Blister, 5 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
47791
Tillstånd datum:
2013-10-17

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL

Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tabletter för stora hundar

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tabletter för stora hundar

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett med fläsksmak innehåller 175 mg prazikvantel, 504 mg pyrantelembonat (motsvarande

175 mg pyrantel) och 525 mg febantel.

En gul avlång tablett med brytskåra på båda sidorna.

Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Cazitel comp är ett avmaskningsmedel som skall användas då hunden samtidigt är angripen av

rundmask och bandmask. Dessutom som förebyggande avmaskning av hundar mot rävens

dvärgbandmask (

Echinococcus multilocularis)

där samtidig infektion med rundmask antas

.

(Rävens

dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, men har även konstaterats i Danmark och

Sverige).

Vuxna hundar: Behandling av blandinfektioner orsakade av rundmaskar (nematoder) och bandmaskar

(cestoder) av följande arter:

Nematoder:

Askarider:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

(vuxna och sena omogna stadier).

Hakmaskar:

Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

(vuxna).

Piskmaskar:

Trichuris vulpis

(vuxna).

Cestoder:

Bandmaskar:

Echinococcus

spp.

(E. granulosus, E. multilocularis), Taenia

(T. hydatigena, T.

pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum

(vuxna och omogna stadier).

5.

KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas samtidigt med piperazinföreningar, då detta kan motverka effekten mot mask av

pyrantel och piperazin.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

6.

BIVERKNINGAR

I mycket sällsynta fall har störningar i mag-tarmkanalen (diarré, kräkningar) observerats.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

7.

DJURSLAG

Hund

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Endast för användning via munnen.

De rekommenderade doserna är: 15 mg/kg kroppsvikt febantel, 5 mg/kg pyrantel (motsvarande

14,4 mg/kg pyrantelembonat) och 5 mg/kg prazikvantel som en engångsdos.

Detta motsvarar 1 tablett Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar per 35 kg

kroppsvikt.

Hundar som väger mer än 35 kg ges 1 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar

samt en lämplig mängd Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg tabletter motsvarande 1 tablett per 10 kg

kroppsvikt.

För hundar cirka 17,5 kg ges en halv Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar.

Veterinärens dosering skall alltid följas om sådan finns.

Tabletterna kan ges direkt till hunden eller gömmas i maten. Avhållsamhet från föda behövs varken

före eller efter behandlingen.

Doseringstabell:

Kroppsvikt (kg)

Tabletter

Cirka 17,5

½ Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett

för stora hundar

31-35

1 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett

för stora hundar

36-40

1 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett

för stora hundar och

½ Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg tablett

41-45

1 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett

för stora hundar och

1 Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg tablett

46-50

1 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett

för stora hundar och

1½ Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg tablett

51-55

1 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett

för stora hundar och

2 Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg tabletter

56-60

1 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett

för stora hundar och

2½ Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg

tabletter

61-65

1 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett

för stora hundar och

3 Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg tabletter

66-70

2 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg

tabletter för stora hundar

Vid risk för att maskangreppet återkommer bör en veterinär rådfrågas gällande behovet av ny

behandling och hur ofta behandling bör ges.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Djurets kroppsvikt bör fastställas så exakt som möjligt för att garantera att rätt dos ges.

Hållbarhet för delade tabletter: 14 dagar.

10.

KARENSTID

Ej relevant

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet för delade tabletter: 14 dagar

Varje gång en oanvänd tabletthalva sparas ska den läggas tillbaka i det öppna blisterutrymmet och

blistret ska läggas tillbaka i ytterkartongen.

12.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Får inte användas samtidigt med piperazinföreningar, då detta kan motverka effekten mot mask av

pyrantel och piperazin.

Samtidig användning av andra läkemedel med antikolinerg effekt, till exempel läkemedel innehållande

foxim ska undvikas eftersom det kan leda till förgiftning. Foxim används mot utvärtes parasiter. Om

du är osäker, rådgör med veterinär eller apotekspersonal om din hund använder andra läkemedel.

Bandmaskangrepp återkommer med säkerhet om inte mellanvärdarna, t.ex. loppor, möss, hålls under

kontroll.

Bandmaskangrepp är osannolikt hos valpar yngre än 6 veckor.

Fosterskadande effekter som satts i samband med höga doser av febantel har rapporterats i får och

råtta. Inga studier har utförts på hund under tidig dräktighet. Användningen av läkemedlet under

dräktighet bör följa den ansvariga veterinärens bedömning av risk och nytta. Användningen av

läkemedlet för behandling av hundar under de fyra första veckorna av dräktigheten rekommenderas

inte. Den rekommenderade dosen får inte överskridas vid behandling av dräktiga tikar.

Försiktighet bör iakttas för att undvika följande använding eftersom den ökar risken för

resistensutveckling och i slutänden kan leda till ineffektiv behandling:

Alltför frekvent och återkommande användning av avmaskningsmedel från samma klass (sort)

under lång tid.

Underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikt eller felaktig administrering av

läkemedlet.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska

läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etikett.

Av hygienskäl bör personer som ger tabletterna direkt till hunden eller som tillsätter dem i hundens

mat tvätta sina händer efter detta.

För djur.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa

åtgärder är till för att skydda miljön.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2017-07-25

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Receptfria: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Receptbelagda: 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96,

98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 eller

1000 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Information lämnas av:

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

Tel: 042 38 54 50

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tabletter för stora hundar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller:

Aktiva substanser:

Febantel

525 mg

Pyrantelembonat

504 mg

Prazikvantel

175 mg

Hjälpämnen:

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Gul avlång tablett med brytskåra på båda sidorna.

Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Hund

4.2

Indikationer, specificera djurslag

Vuxen hund: Behandling av blandinfektioner orsakade av nematoder och cestoder av följande arter:

Nematoder:

Askarider:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

(adulta och sena immatura stadier).

Hakmaskar:

Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

(adulta).

Piskmaskar:

Trichuris vulpis

(adulta).

Cestoder:

Bandmaskar:

Echinococcus

spp.

(E. granulosus, E. multilocularis), Taenia

(T. hydatigena, T.

pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum

(adulta och immatura stadier).

4.3

Kontraindikationer

Skall inte användas samtidigt med piperazinföreningar.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

4.4

Särskilda varningar för respektive djurslag

Loppor agerar som intermediära värdorganismer för en av de vanligare bandmaskarterna –

Dipylidium

caninum.

Bandmaskinfestation återkommer med säkerhet om inte de intermediära värdorganismerna,

t.ex. loppor och möss, hålls under kontroll.

Försiktighet bör iakttas för att undvika följande använding eftersom den ökar risken för

resistensutveckling och i slutänden kan leda till ineffektiv behandling:

Alltför frekvent och återkommande användning av antihelmintika från samma klass under lång

tid.

Underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikt eller felaktig administrering av

läkemedlet.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Djurets kroppsvikt bör fastställas så exakt som möjligt för att garantera att rätt dos administreras.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska

läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etikett.

Av hygienskäl bör personer som administrerar tabletterna direkt till hunden eller som tillsätter dem i

hundens mat tvätta sina händer efter detta.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

I mycket sällsynta fall har störningar i mag-tarmkanalen (diarré, kräkningar) observerats.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Teratogena effekter som hänfört sig till höga doser av febantel har rapporterats i får och råtta. Inga

studier har utförts på hund under tidig dräktighet. Användningen av preparatet under dräktighet bör

följa den ansvariga veterinärens bedömning av risk och nytta. Användningen av preparatet för

behandling av hundar under de fyra första veckorna av dräktigheten rekommenderas inte. Den

rekommenderade dosen får inte överskridas vid behandling av dräktiga tikar.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Skall inte användas samtidigt med piperazinföreningar, då detta kan motverka den anthelmintiska

effekten av pyrantel och piperazin.

Samtidig användning med andra kolinerga preparat kan leda till toxicitet.

4.9

Dos och administreringssätt

Endast för oral administration.

De rekommenderade doserna är: 15 mg/kg kroppsvikt febantel, 5 mg/kg pyrantel (motsvarande

14,4 mg/kg pyrantelembonat) och 5 mg/kg prazikvantel. Detta motsvarar 1 tablett Cazitel comp 525

mg/504 mg/175 mg per 35 kg kroppsvikt.

Hundar som väger > 35 kg ges 1 Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett samt en lämplig mängd

Cazitel comp 150 mg/144 mg/50 mg tabletter motsvarande 1 tablett per 10 kg kroppsvikt.

För hundar cirka 17,5 kg ges en halv Cazitel comp 525 mg/504 mg/175 mg tablett.

Tabletterna kan ges direkt till hunden eller gömmas i maten. Avhållsamhet från föda behövs varken

före eller efter behandlingen.

Vid risk för att infestationen återkommer bör en veterinär konsulteras gällande behovet av ny

behandling och hur ofta behandling bör ges.

4.10

Överdosering

(symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Kombinationen av prazikvantel, pyrantelembonat och febantel tolereras väl av hundar. I säkerhets-

studier ledde doser som var femfaldiga i förhållande till den rekommenderade dosen eller högre till att

hundarna kräktes ibland.

4.11

Karenstid

Ej relevant.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Anthelmintika, prazikvantelkombinationer.

ATCvet-kod: QP52AA51

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Detta läkemedel innehåller anthelmintiska substanser som verkar mot gastrointestinala rundmaskar

och bandmaskar. Läkemedlet innehåller följande tre aktiva substanser:

1.

Febantel, en probenzimidazolförening

2.

Pyrantelembonat, ett tetrahydropyrimidinderivat

3.

Prazikvantel, ett delvis hydrerat pyrazinoisokinolinderivat

I denna fasta kombination verkar pyrantel och febantel mot alla relevanta nematoder (askarider,

hakmaskar och piskmaskar) som förekommer hos hund. Det anthelmintiska spektret täcker särskilt

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

samt

Trichuris

vulpis

Detta kombinationsläkemedel inverkar synergistiskt mot hakmask, och febantel är effektivt mot

T.

vulpis

Det anthelmintiska spektret för prazikvantel täcker alla viktiga cestoder hos hund, särskilt

Taenia

spp.,

Dipylidium caninum

Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis

. Den anthelmintiska

effekten av prazikvantel riktar sig mot alla adulta och immatura former av dessa parasiter.

Prazikvantel absorberas mycket fort genom parasitens yta och distribueras genom hela parasit-

organismen. Såväl

in vitro

in vivo

studier har visat att prazikvantel leder till allvarlig skada på

parasitens integument, vilket leder till att parasiten kontraherar och blir paralyserad. Parasitens

muskulatur genomgår så gott som omedelbart tetaniska sammandragningar och det syncytiala

tegumentet vakuoliseras snabbt. Den snabba kontraktionen har förklarats av förändringar i rörelserna

av divalenta katjoner, särskilt av kalcium.

Pyrantel är en kolinerg agonist. Läkemedlet inverkar genom att stimulera de kolinerga nikotin-

receptorerna i parasiten, vilket leder till spastisk paralys av nematoderna. Därigenom kan dessa

avlägsnas ur det gastrointestinala systemet med peristaltiken.

Hos däggdjur genomgår febantelföreningen ringslutning vilket leder till metaboliterna fenbendazol

och oxfendazol. Dessa kemiska föreningar står för den anthelmintiska effekten genom att förhindra

polymerisering av tubulin. Detta i sin tur leder till att uppkomst av mikrotubuli förhindras och

strukturer som är vitala för masken bryts sönder. Detta påverkar särskilt glukosupptaget, och

därigenom uttöms det intracellulära ATP:t. Parasiten dör då dess energireserver töms, vilket sker efter

2–3 dagar.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Prazikvantel som administreras oralt absorberas så gott som fullständigt från djurets matsmältningskanal.

Efter absorptionen distribueras läkemedlet till alla interna organ. Prazikvantel metaboliseras till inaktiva

föreningar i levern och utsöndras med gallan. Mer än 95 % av den administrerade dosen utsöndras med

gallan inom 1 dygn. Endast spår av icke-metaboliserat prazikvantel utsöndras.

Efter administration av läkemedlet till hund uppnås maximala koncentrationer av prazikvantel i plasmat

inom cirka 2,5 timmar.

Pyrantelemboat har låg vattenlöslighet, en egenskap som försvagar upptaget från matsmältningskanalen

och tillåter läkemedlet att nå hundens grovtarm där det inverkar mot parasiterna. Efter absorption

metaboliseras pyrantelemboat snabbt och så gott som totalt till inaktiva metaboliter som utsöndras snabbt

med urinen.

Febantel absorberas förhållandevis fort och metaboliseras till ett antal metaboliter, bland annat

fenbendazol och oxfendazol, vilka har anthelmintiska egenskaper.

Efter administration av läkemedlet till hund uppnås maximala koncentrationer av fenbendazol och

oxfendazol i plasmat inom cirka 7–9 timmar.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Cellulosa, mikrokristallin

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Kroskarmellosnatrium

Natriumlaurilsulfat

Fläsksmakämne

6.2

Viktiga Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 5 år.

Hållbarhet för delade tabletter: 14 dagar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Varje gång en oanvänd tabletthalva sparas ska den läggas tillbaka i det öppna blisterutrymmet och

därefter i kartongen.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Läkemedlet förpackas i:

PVC/PE/PCTFE blister av aluminiumfolie på 20 µm av hög hårdhetsgrad. Blistret innehåller 2, 4, 5,

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 eller 20 tabletter.

Blistren är förpackade i kartonger som innehåller 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32,

36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112,

116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 eller 1000 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

Loughrea

Co. Galway

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

47791

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännandet: 2013-10-17

Datum för senaste förnyelsen: 2017-03-02

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-03-06

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen