Casodex 150 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-06-2020

Aktiva substanser:
bikalutamid
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
L02BB03
INN (International namn):
bicalutamide
Dos:
150 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
bikalutamid 150 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 28 tabletter (kalenderförpackning)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57450
Tillstånd datum:
2018-10-04

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Casodex 150 mg filmdragerad tablett

bikalutamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Casodex är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Casodex

Hur du tar Casodex

Eventuella biverkningar

Hur Casodex ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Casodex är och vad det används för

För prostatatumörers tillväxt behövs bland annat stimulering av manliga könshormoner (androgener).

Casodex förhindrar den stimuleringen.

Casodex tabletter 150 mg används för behandling av prostatacancer.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Casodex

Ta inte Casodex

om du är allergisk mot bikalutamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är kvinna eller barn.

om du tar läkemedel som innehåller någon av de aktiva substanserna terfenadin, astemizol eller

cisaprid.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Casodex:

om du har något av följande: hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om

du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när

man använder Casodex.

om du har någon sjukdom som påverkar levern.

om du tar Casodex bör du och/eller din partner använda preventivmedel medan du tar Casodex

och 130 dagar efter att du har slutat ta Casodex. Tala med din läkare om du har frågor om

preventivmetoder.

Andra läkemedel och Casodex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Casodex kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

ciklosporin, används vid transplantationer

kalciumantagonister, medel mot högt blodtryck

cimetidin, syrahämmande medel

ketoconazol, medel mot svamp

warfarin, blodförtunnande medel

Casodex kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex.

kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det

används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av

drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk

sjukdom).

Graviditet, amning och fertilitet

Casodex ska ej användas av kvinnor.

Casodex kan övergående påverka manlig fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Casodex har troligtvis ingen eller obetydlig påverkan på din förmåga at framföra fordon eller använda

maskiner. Trötthet kan dock förekomma i samband med behandling med Casodex. Du är själv

ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver

skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av

läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och

biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Casodex innehåller laktos

Casodex innehåller laktos som är en sockerart.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

Casodex innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Casodex

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är en Casodex

tablett 150 mg per dag. Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vätska och kan tas med mat.

Försök att ta dina mediciner vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Sluta inte ta din medicin, även om du känner dig bra, såvida du inte uppmanas direkt av din läkare att

sluta.

Om du har tagit för stor mängd av Casodex

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Casodex

Om du glömmer en dos, hoppa över den och ta din vanliga dos vid nästa ordinarie doseringstillfälle.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta att ta Casodex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom

(angioödem)

Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och

andningssvårigheter.

Angioödem är en mindre vanlig biverkan (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter som

behandlas med bikalutamid).

Kontakta läkare eller uppsök medicinsk vård omedelbart om du upplever något av följande:

Andningssvårigheter eller plötslig andnöd, möjligen med hosta eller feber. Du kan ha en

lunginflammation som kallas ”interstitiell lungsjukdom". Detta är en mindre vanlig biverkan

(förekommer hos färre än 1 av 100 patienter som behandlas med bikalutamid).

Följande biverkningar kan också förekomma:

Mycket vanliga

(fler än 1 person av 10 drabbas): Hudutslag, ömhet i brösten, förstorade bröst,

kraftlöshet.

Vanliga

(fler än 1 person av 100 drabbas): Blodbrist, nedsatt aptit, nedsatt sexuell lust, depression,

yrsel, sömnighet, värmevallningar, buksmärta, förstoppning, allmänna magbesvär, gasbildning,

illamående, förändrade levervärden, gulfärgad hud och ögon (gulsot), håravfall, ökad hårväxt på

kroppen, torr hud, klåda, blod i urinen, impotens, bröstsmärta, vätskeansamling i vävnader,

viktökning.

Mindre vanliga

(färre än 1 person av 100 drabbas): Överkänslighetsreaktioner.

Sällsynta

(färre än 1 person av 1 000 drabbas): Ljuskänslighetsreaktioner i huden. Leversvikt, dödsfall

har rapporterats.

Har rapporterats

: Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Casodex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bikalutamid 150 mg per tablett.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 183 mg, natriumstärkelseglykolat, povidon,

magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är vit, märkt med Casodex 150 på ena sidan och med en pil på andra sidan.

Förpackning:

Tryckförpackning med 30 och 100 tabletter.

Tryckförpackning med 28 och 98 tabletter, kalenderförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Försäljning: AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje

Tillverkare: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige eller AstraZeneca Limited, Macclesfield,

Storbritannien

Denna bipacksedel ändrades senast:

2020-06-17

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Casodex 150 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 tablett innehåller bicalutamid 150 mg.

Hjälpämne: laktosmonohydrat 183 mg/tablett

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Casodex tabletter 150 mg är vita, runda, bikonvexa med en diameter på 10 mm. Den ena sidan är

märkt med Casodex 150 och den andra sidan är märkt med en pil.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Casodex 150 mg är indicerat antingen som monoterapi eller som adjuvant behandling efter radikal

prostatektomi eller kurativt syftande strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer med hög risk

för sjukdomsprogression (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

En tablett per dag.

Nedsatt njurfunktion - dosjustering är ej nödvändig vid nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion - dosjustering är ej nödvändig vid milt nedsatt leverfunktion. Ökad

ackumulering kan inträffa hos patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Bicalutamid är kontraindicerat

för kvinnor och barn (se avsnitt 4.6).

vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

vid samtidig administrering av terfenadin, astemizol eller cisaprid (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Bicalutamid metaboliseras i hög grad och detta sker sannolikt till största delen i levern. Data indikerar

att bicalutamids elimination kan vara långsammare hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion och

detta kan leda till ackumulering av substansen. Bicalutamid skall därför användas med försiktighet

hos patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion och alternativa behandlingsmöjligheter bör

övervägas. Periodisk kontroll av leverfunktionen bör övervägas på grund av möjlig leverpåverkan. De

flesta leverförändringarna kan förväntas uppträda inom de första 6 månaderna av behandlingen.

Allvarliga leverförändringar och leversvikt har i sällsynta fall observerats med Casodex, och dödsfall

har rapporterats (se avsnitt 4.8). Vid allvarliga leverförändringar skall behandlingen avbrytas.

Utsättande av bicalutamidbehandling ska övervägas för patienter som har en objektiv progression av

sjukdomen tillsammans med förhöjt PSA.

Bicalutamid hämmar cytokrom P450 (CYP 3A4). Detta bör beaktas vid samtidig administrering av

läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av CYP 3A4 (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Casodex innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet.

För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning samt för

patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se

avsnitt 4.5), bör förskrivare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsade de pointes, innan

behandling med Casodex påbörjas.

Antiandrogen terapi kan orsaka morfologiska förändringar i spermier. Även om effekten av

bicalutamid på spermiens morfologi inte har utvärderats och inga sådana förändringar har rapporterats

hos patienter som fått Casodex bör patienter och/eller deras partner använda en adekvat

preventivmetod under och 130 dagar efter behandling med Casodex.

Potentiering av effekter av kumarinantikoagulant har rapporterats hos patienter som fått samtidig

behandling med Casodex, vilket kan leda till ökad PT (protrombintid) och INR (International

Normalised Ratio). Vissa fall har associerats med blödningsrisk. Noggrann övervakning av PT/INR

rekommenderas och en justering av antikoagulantdosen bör övervägas (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

In vitro

-studier indikerar att bicalutamid kan hämma viktiga läkemedelsmetaboliserande

enzymsystem, t.ex. CYP 3A4 och med lägre hämmande effekt CYP 2C9, 2C19 och 2D6. Även om

kliniska studier, med antipyrin som markör av aktiviteten hos cytokrom P450 (CYP), inte påvisat

någon potentiell läkemedelsinteraktion med bicalutamid så ökade den genomsnittliga exponeringen

(AUC) av midazolam med upp till 80 % efter samtidig administrering av bicalutamid i 28 dagar. För

läkemedel med snävt terapeutiskt index kan en sådan ökning vara av betydelse. Därför är samtidigt

intag av terfenadin, astemizol och cisaprid kontraindicerat (se avsnitt 4.3) och försiktighet ska iakttas

vid samtidig administrering av bicalutamid med substanser som ciklosporin och kalciumantagonister.

Dosreduktion kan krävas för dessa läkemedel, särskilt om det finns bevis för förhöjd eller motsatt

effekt. För ciklosporin, rekommenderas noggrann uppföljning av plasmakoncentrationer och klinisk

kondition vid insättande eller avslut av bicalutamidbehandling.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av bicalutamid tillsammans med läkemedel som hämmar

oxidation av till exempel cimetidin och ketokonazol. Teoretiskt skulle det kunna resultera i ökade

plasmakoncentrationer av bicalutamid vilket skulle kunna leda till en ökning av sidoeffekter.

Det har kommit rapporter om ökad effekt av warfarin och andra kumarinantikoagulanter när dessa

administreras samtidigt med Casodex. Därför rekommenderas noggrann uppföljning av

protrombintiden då bicalutamidbehandlingen administreras hos patienter som samtidigt står på

kumarinantikoagulant och justeringar av antikoagulantdosen bör övervägas (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Eftersom androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, bör en noggrann övervägning göras

av samtidig användning av Casodex med läkemedel som förlänger QT-intervallet, eller med

läkemedel som kan framkalla torsade de pointes såsom klass IA antiarytmika (t.ex. kinidin,

disopyramid) eller klass IIIA antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon,

moxifloxacin, antipsykotika m.fl. (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Bicalutamid är kontraindicerat för kvinnor.

Fertilitet

Reversibel nedsättning av hanars fertilitet har observerats i djurstudier (se avsnitt 5.3). En period av

låg fertilitet eller infertilitet bör förutsättas när det gäller män.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det är inte troligt att Casodex påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Trötthet

kan dock förekomma vid behandling med Casodex vilket bör beaktas t.ex. vid bilkörning.

4.8

Biverkningar

I detta avsnitt definieras biverkningarna enligt följande: Mycket vanliga (

1/10); vanliga

1/100, <1/10); mindre vanliga (

1/1 000,

1/100); sällsynta (

1/10 000,

1/1 000); mycket

sällsynta (

1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

System/Organklass

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Anemi

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighetsreaktioner som

angioneurotiskt ödem och

urtikaria

Metabolism och nutrition

Vanliga

Minskad aptit

Psykiska störningar

Vanliga

Minskad libido, depression

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Yrsel, sömnighet

Hjärtat

Ingen känd frekvens

QT-förlängning (se avsnitt 4.4

och avsnitt 4.5)

Blodkärl

Vanliga

Värmevallningar

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mindre Vanliga

Interstitiell lungsjukdom,

dödsfall har rapporterats

Magtarmkanalen

Vanliga

Buksmärta, förstoppning,

dyspepsi, gasbildning,

illamående

Lever och gallvägar

Vanliga

Sällsynta

Hepatotoxicitet, gulsot,

hypertransaminasaemia

Leversvikt

, dödsfall har

rapporterats

Mycket Vanliga

Vanliga

Hudutslag

Alopeci, hirsutism/hårväxt, torr

hud, pruritus

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Ljuskänslighetsreaktion

Njurar och urinvägar

Vanliga

Hematuri

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket vanliga

Vanliga

Gynekomasti och ömhet i

brösten

Erektil dysfunktion

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mycket vanliga

Vanliga

Asteni

Smärtor i bröstkorgen, ödem

Undersökningar

Vanliga

Viktökning

Leverförändringar är sällan allvarliga och vanligtvis övergående, upphörande eller förbättras vid

fortsatt behandling eller då behandlingen avslutas.

Leversvikt har inträffat i sällsynta fall hos patienter som behandlats med bicalutamid, men ett kausalt

samband har inte kunnat fastställas med säkerhet. Periodisk kontroll av leverfunktionen bör

övervägas. (se också avsnitt 4.4).

Majoriteten av patienter som får bicalutamid 150 mg som monoterapi drabbas av gynekomasti

och/eller smärtor i brösten. I studier har dessa bedömts vara allvarliga i upp till 5 % av fallen. Det är

inte säkert att gynekomastin upphör vid utsättandet av behandlingen. Särskilt inte efter en lång

behandlingsperiod. (

1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data.).

Hjärtsvikt har observerats i farmako-epidemiologiska studier där GnRH agonister och antiandrogener

har använts vid behandling av prostatacancer. Risken tycktes öka när Casodex 50 mg användes i

kombination med GnRH agonister men man såg ingen ökad risk då Casodex 150 mg användes som

monoterapi i cancerbehandling.

Ökad PT/INR: Redogörelser för att kumarinantikoagulanter interagerar med Casodex har rapporterats

vid övervakning efter godkännandet (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik antidot utan symtomatisk behandling rekommenderas. Dialys är sannolikt ej

av värde eftersom bicalutamid är starkt proteinbundet och inte återfinns i ometaboliserad form i

urinen. Allmänt stödjande vård med täta kontroller av vitaltecken rekommenderas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiandrogener, ATC-kod: L02BB03

Bicalutamid är en icke-steroid antiandrogen utan andra endokrina effekter. Preparatet binds till

androgenreceptorerna, utan att aktivera genuttrycket, och blockerar på detta sätt androgen stimulering.

Denna blockering leder till regression av prostatatumörer. Utsättande av Casodex kan hos vissa

patienter resultera i antiandrogen ”withdrawal syndrome”.

Bicalutamid är ett racemat där den antiandrogena effekten finns nästan uteslutande hos

R-enantiomeren.

Hos patienter med lokalt avancerad prostatacancer har Casodex 150 mg visat jämförbar effekt med

kastration. Däremot var Casodex mindre effektivt hos patienter med metastaserande sjukdom.

Kastrationsrelaterade biverkningar (t.ex. avseende sexuellt intresse) tenderade vara mindre uttalade

hos patienter som behandlats med Casodex.

Casodex (bicalutamid) 150 mg studerades vid behandling av patienter med lokaliserad (T1-T2, N0

eller NX, M0) eller lokalt avancerad (T3-T4, alla N, M0; T1-T2, N+, M0) icke-metastaserande

prostatacancer i en kombinerad analys av 3 placebokontrollerade, dubbel-blinda studier på

8 113 patienter, där Casodex gavs som omedelbar hormonbehandling eller som adjuvant behandling

till radikal prostatektomi eller kurativt syftande strålbehandling. Vid uppföljning efter i median 9,7 år

observerades objektiv sjukdomsprogress hos 36,6 % respektive 38,17 % av alla Casodex- och

placebobehandlade patienter.

En minskning i risken för objektiv sjukdomsprogression observerades hos de flesta patientgrupperna,

men den var tydligast hos de med störst risk för sjukdomsprogression. Behandlande läkare kan därför

besluta att den optimala medicinska behandlingen för en patient med låg risk för

sjukdomsprogression, framförallt vid insättning av adjuvant behandling efter radikal prostatektomi,

kan vara att avvakta med hormonell behandling till dess att tecken på sjukdomsprogression uppstår.

Ingen generell skillnad i överlevnad sågs vid uppföljning efter i median 9,7 år med 31,4 % mortalitet

(RR=1,01; 95 % KI 0,94 till 1,09). Vid analys av olika behandlingsgrupper var dock vissa

överlevnadstrender tydliga.

Data för progressionsfri överlevnad och total överlevnad över tid baserat på Kaplan-Meier-beräkning

för patienter med lokalt avancerad sjukdom finns i följande tabeller:

Tabell 1

Fördelning av patienter med lokalt avancerad sjukdom med

sjukdomsprogression över tid per behandlingsgrupp

Analyspop-

ulation

Behandlings

arm

Händelser

(%) efter 3

år

Händelser

(%) efter 5

år

Händelser

(%) efter 7

år

Händelser

(%) efter 10

år

Exspektansgr

upp (n=657)

Casodex

150 mg

placebo

19,7 %

39,8 %

36,3 %

59,7 %

52,1 %

70,7 %

73,2 %

79,1 %

Strålbehandli

ng (n=305)

Casodex

150 mg

placebo

13,9 %

30,7 %

33,0 %

49,4 %

42,1 %

58,6 %

62,7 %

72,2 %

Radikal

prostatektom

i (n=1 719)

Casodex

150 mg

placebo

7,5 %

11,7 %

14,4 %

19,4 %

19,8 %

23,2 %

29,9 %

30,9 %

Tabell 2

Total överlevnad vid lokalt avancerad sjukdom per behandlingsgrupp

Analyspop-

ulation

Behandlings

arm

Händelser

(%) efter 3

år

Händelser

(%) efter 5

år

Händelser

(%) efter 7

år

Händelser

(%) efter 10

år

Exspektansgr

upp (n=657)

Casodex

150 mg

placebo

14,2 %

17,0 %

29,4 %

36,4 %

42,2 %

53,7 %

65,0 %

67,5 %

Strålbehandli

ng (n=305)

Casodex

150 mg

placebo

8,2 %

12,6 %

20,9 %

23,1 %

30,0 %

38,1 %

48,5 %

53,3 %

Radikal

prostatektom

i (n=1 719)

Casodex

150 mg

placebo

4,6 %

4,2 %

10,0 %

8,7 %

14,6 %

12,6 %

22,4 %

20,2 %

För patienter med lokaliserad sjukdom som får Casodex som monoterapi observerades ingen

signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad. Hos dessa patienter som annars skulle ha blivit

hanterade med exspektans, noterades också en trend mot minskad överlevnad jämfört med

placebopatienter (RR=1,15; 95 % KI 1,00 till 1,32). Detta gör att risk-nytta profilen för Casodex inte

anses vara fördelaktig för patienter med lokaliserad sjukdom.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Bicalutamid tycks absorberas väl vid oral tillförsel då endast 2 % av en oral dos utsöndras i

oförändrad form under de första 24 timmarna. Den absoluta biotillgängligheten av R-enantiomeren

har ej bestämts eftersom bicalutamid inte har administrerats intravenöst. Den biologiska

tillgängligheten påverkas ej av samtidigt födointag. Proteinbindningen är 96 % för racematet och

99,6 % för R-enantiomeren.

S-enantiomeren elimineras snabbt jämfört med R-formen, som har en halveringstid på cirka en vecka.

På grund av den långa halveringstiden sker en tiofaldig ackumulation i plasma av R-enantiomeren.

Den interindividuella variabiliteten är cirka 16-faldig. Då bicalutamid ges i en dos av 150 mg per dag

uppnås en plasmakoncentration av cirka 22 mikrog/ml vid steady-state och R-enantiomeren svarar för

99 % av total mängd cirkulerande bicalutamid.

Farmakokinetiken hos R-enantiomeren påverkas ej av ålder, nedsatt njurfunktion eller milt till måttligt

nedsatt leverfunktion. Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion sker en långsammare elimination

av R-enantiomeren.

Bicalutamid metaboliseras i stor utsträckning främst via oxidation och glukuronidering. Metaboliterna

utsöndras i ungefär samma grad via urin och galla.

I en klinisk studie var medelkoncentrationen av R-bicalutamid 4,9 mikrogram/ml i sädesvätska hos

män som fick Casodex 150 mg. Mängden bicalutamid som möjligen skulle kunna överföras till

kvinnlig partner vid samlag är försumbar och beräknas till ca 0,3 mikrogram/kg. Detta är lägre än vad

som krävs för att inducera förändringar i avkomma hos försöksdjur.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Bicalutamid är en potent antiandrogen med en ”mixed function” oxidas-enzyminducerande effekt hos

försöksdjur. Förändringar i målorganen, inklusive tumörinduktion (Leydig-celler, sköldkörtel, lever)

hos djur, är relaterade till dessa effekter. Enzyminduktion har ej setts hos människa och inget av dessa

fynd anses ha någon relevans för behandlingen av patienter med prostatacancer. Atrofi av

sädesledarna är en förutsedd klasseffekt av anti-androgener och har observerats hos alla arter som

undersökts. Fullständig reversering av testikelatrofin sågs 6 månader efter en 12-månadersstudie av

dostoxicitet på hundar. Effekten på fertilitet var reversibel hos råttor. En period med nedsatt fertilitet

eller infertilitet bör förutsättas när det gäller människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Natriumstärkelseglykolat

Povidon

Magnesiumstearat

Hypromellos

Makrogol

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tryckförpackning PVC/aluminium à 30 och 100 tabletter.

Tryckförpackning PVC/aluminium à 28 och 98 tabletter, kalenderförpackning.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AstraZeneca AB

151 85 Södertälje

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14025

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 1999-11-04

Datum för den senaste förnyelsen: 2008-11-12

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-06-17

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen