Carboplatin Cipla 10 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-04-2018

Aktiva substanser:
karboplatin
Tillgänglig från:
Cipla Europe NV,
ATC-kod:
L01XA02
INN (International namn):
carboplatin
Dos:
10 mg/ml
Läkemedelsform:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
karboplatin 10 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
51008
Tillstånd datum:
2015-12-16

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Carboplatin Cipla 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

karboplatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Carboplatin Cipla är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Carboplatin Cipla

Hur du använder Carboplatin Cipla

Eventuella biverkningar

Hur Carboplatin Cipla ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Carboplatin Cipla är och vad det används för

Detta läkemedel innehåller karboplatin som tillhör en grupp av läkemedel som kallas

platinaföreningar och som används för att behandla cancer.

Carboplatin Cipla används för behandling av avancerad äggstockscancer och småcellig lungcancer.

Karboplatin som finns i Carboplatin Cipla kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du får Carboplatin Cipla

Använd inte Carboplatin Cipla:

om du är allergisk mot karboplatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du ammar

om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller platina

om du har svåra njurproblem

om du har nedsatt förmåga att producera blodkroppar i benmärgen (allvarlig myelosuppression).

om du har blödande tumörer

om du planerar att vaccinera dig mot gula febern eller nyss har gjort det.

Om något av detta gäller dig och du inte redan har diskuterat det med din läkare eller sjuksköterska

bör du göra det så snart som möjligt och innan du får infusionen.

Carboplatin Cipla ges i vanliga fall till patienter på sjukhus. Under normala omständigheter ska du

inte hantera detta läkemedel. Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig läkemedlet och

kommer att övervaka dig noga och ofta under och efter behandlingen. Normalt tas blodprover för

analys före varje infusion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Carboplatin Cipla.

om du har nedsatt njurfunktion

Din läkare kommer att vilja kontrollera dig oftare om du har dålig njurfunktion.

Om något av ovanstående gäller dig och du inte redan har diskuterat det med din läkare eller

sjuksköterska, bör du göra det så snart som möjligt och innan du får infusionen.

Under behandling med karboplatin ges du läkemedel för att minska risken för en potentiellt

livshotande komplikation som kallas tumörlyssyndrom och som orsakas av en kemisk obalans i blodet

på grund av sönderfall av döende tumörceller som släpper ut sitt innehåll i blodet.

Barn

Säkerheten och effekten av karboplatin vid användning hos barn har inte bevisats. Barn löper större

risk att drabbas av hörselförlust vid karboplatinbehandling. Hörseln ska därför övervakas regelbundet

under lång tid hos barn.

Andra läkemedel och Carboplatin Cipla

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är extra viktigt att du berättar för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom de

kan påverka eller påverkas av Carboplatin Cipla:

Vaccin mot gula febern (se avsnitt ”Använd inte Carboplatin Cipla”) eller andra levande

försvagade vacciner. Det finns en risk att du kan bli allvarligt sjuk av vaccinet.

Andra läkemedel som påverkar blodcellsbildningen i benmärgen.

Antibiotika som kallas aminoglykosider, vankomycin eller kapreomycin. Dessa läkemedel kan

öka risken för problem med njurarna eller hörseln.

Vätskedrivande läkemedel (diuretika) som används för att sänka blodtrycket. Dessa läkemedel

kan öka risken för problem med njurarna eller hörseln.

Kelatkomplexbildande ämnen (substanser som binder till karboplatin och därmed minskar

effekten av karboplatin).

Fenytoin och fosfenytoin (används för att behandla epilepsi). Effekten av fenytoin och

fosfenytoin kan minska och biverkningarna av karboplatin kan öka.

Antikoagulantia (används för att förhindra blodproppar), t.ex. warfarin. Du kan behöva ta

blodprov oftare.

Andra läkemedel som minskar aktiviteten hos immunsystemet (t.ex. ciklosporin, takrolimus,

sirolimus).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Karboplatin ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt, då det finns risk för

allvarliga fosterskador.

Kvinnor i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod under behandlingen.

Män som behandlas med karboplatin avråds från att skaffa barn under behandlingstiden och minst sex

månader efter avslutad behandling.

Amning

Det är inte känt om karboplatin utsöndras i bröstmjölk. Därför ska du inte amma under tiden som du

behandlas med karboplatin.

Fertilitet

Karboplatin kan orsaka sterilitet och du bör därför diskutera med din läkare om du planerar att skaffa

barn efter behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner

Karboplatin kan orsaka illamående, kräkningar, synstörningar och problem med hörseln, vilket kan

påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Om du upplever några biverkningar som påverkar din förmåga att framföra fordon eller använding av

maskiner bör du undvika dessa aktiviteter tills biverkningen upphört.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Carboplatin Cipla

Infusionen ges alltid av en sjuksköterska eller läkare med erfarenhet av den här typen av behandling.

Den ges vanligtvis i form av en långsam injektion i en ven och tar normalt mellan 15 och 60 minuter.

Fråga din läkare eller sjuksköterska om vill ha mer information.

Din läkare kommer bestämma vilken dos du ska få beroende på din längd och vikt, på hur bra din

benmärg är på att bilda nya blodceller och på din njurfunktion. Din läkare kommer också att ta

blodprover varje vecka efter det att du fått Carboplatin Cipla för att kunna bestämma nästa dos. Det

kommer troligtvis gå cirka 4 veckor mellan varje dosering med Carboplatin Cipla.

Du kan må illa när du behandlas med Carboplatin Cipla. Din läkare kan ge dig ett annat läkemedel

som minskar illamåendet innan du behandlas med Carboplatin Cipla.

Läkemedlet kommer att spädas innan den används.

Läkemedlet ska endast ges intravenöst (i.v.).

Rekommenderad dos:

Vuxna

Den rekommenderade dosen är 400 mg/m² som en intravenös (i en ven) engångsdos som tar mellan 15

och 60 minuter.

Äldre

För äldre patienter (över 65 år), kan dosen behöva justeras beroende på hälsotillståndet.

Barn

Det finns inte tillräcklig information för att kunna ge rekommendationer om en särskild dos.

Om du har fått behandling tidigare eller har njurproblem

Mängden läkemedel som du får kan variera beroende på hur bra dina njurar fungerar. Om du har

njurproblem kan din läkare minska dosen och dessutom vilja ta blodprover ofta samt övervaka din

njurfunktion.

Kombinationsbehandling

Dosen kan komma att justeras när karboplatin ges i kombination med andra läkemedel.

Patienter med riskfaktorer

Dosen kommer att minskas för patienter med riskfaktorer såsom tidigare cancerbehandling och/eller

strålbehandling eller med nedsatt allmäntillstånd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du märker någon av följande vanliga biverkningar:

Onormala blåmärken, blödningar eller tecken på infektion, till exempel ont i halsen och feber.

Svåra allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner). Symtom på en allvarlig allergisk

reaktion kan vara plötsligt pipande andning och trånghetskänsla i bröstet, svullnad av ögonlock,

ansikte eller läpparna, rodnad i ansiktet, lågt blodtryck, hjärtklappning, plötsliga kliande utslag

(nässelfeber), andnöd, yrsel och anafylaktisk chock.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blåmärken och blödningar,

Sjukdomstillstånd där antalet vita blodkroppar, som kallas neutrofiler, är onormalt lågt,

Lågt antal vita blodkroppar,

Anemi (ett sjukdomstillstånd som innebär att antalet röda blodkroppar är minskat, vilket gör att

man blir trött),

Onormalt leverfunktionstest,

Illamående, kräkningar och buksmärtor,

Minskad eliminering av kreatinin i njurarna (tecken på njurfunktionsnedsättning),

Ökad halt av urinsyra i blodet,

Förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet,

Förhöjt aspartataminotransferas i blodet,

Minskad halt av natrium, kalium, kalcium och magnesium i blodet.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Påverkan på nerver som kan orsaka svaghet, stickningar och domningar,

Stickningar och domningar i händer och fötter,

Smakförändringar som kan påverka hur mat normalt smakar,

Synförändringar, i sällsynta fall synförlust,

Nedsatt hörsel

Andnings- och lungbesvär, inklusive andningssvårigheter eller pipande andning,

Diarré, förstoppning, såriga läppar eller munsår (slemhinnebesvär),

Håravfall,

Besvär med smärta i ben, leder, muskler och omgivande vävnad (muskuloskeletala besvär),

Extrem trötthet/kraftlöshet (asteni),

Problem med njurarna eller urinen,

Hjärtbesvär,

Minskning av djupa senreflexer (sträckreflexer),

Känselrubbningar,

Hudbesvär,

Förhöjt bilirubin i blodet (kan orsaka symtom såsom gulfärgad hud),

Förhöjt kreatinin i blodet (tecken på njurfunktionsnedsättning),

Förhöjt urinsyra i blodet vilket kan leda till gikt.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Sjukdomskänsla,

Cancer som orsakas av behandling med karboplatin (sekundära tumörer),

Sjukdomskänsla med feber beroende på lågt antal vita blodkroppar (febril neutropeni),

Benmärgssvikt,

En sjukdom där röda blodkroppar bryts ner vilket leder till blodbrist, sänkta halter av

blodplättar och njursvikt (hemolytiskt-uremiskt syndrom HUS),

Uttorkning,

Aptitförlust,

Låga nivåer av natrium i blodet vilket kan orsaka trötthet och förvirring, muskelryckningar,

krampanfall och koma,

Sjukdomar som påverkar blodkärlen i hjärnan, t.ex. stroke,

Hjärtsvikt, kan orsaka andnöd eller svullna anklar,

Blockering av ett blodkärl (emboli),

Lågt/högt blodtryck,

Sår i munnen och matstrupen, vilket kan vara smärtsamt och göra det svårt att svälja,

Nässelutslag, hudutslag, rodnad och klåda i huden,

Rodnad, svullnad och smärta eller död hud runt injektionsstället (reaktioner på injektionsstället)

muskelkramp, muskelsvaghet, förvirring, synförsämring eller synstörningar, oregelbundna

hjärtslag, njursvikt eller avvikande blodprovsresultat (symtom på tumörlyssyndrom som kan

orsakas av snabbt sönderfallande tumörceller, se avsnitt 2).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Carboplatin Cipla ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Efter spädning: 24 timmar i rumstemperatur (25 °C) eller 24 timmar i kylskåp (2-8 °C).

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedlet ska spädas och användas omedelbart efter öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är karboplatin

En ml koncentrat till infusionsvätska innehåller 10 mg karboplatin

1 flaska à 5 ml innehåller 50 mg karboplatin, 1 flaska à 15 ml innehåller 150 mg karboplatin,

1 flaska à 45 ml innehåller 450 mg karboplatin och 1 flaska à 60 ml innehåller 600 mg

karboplatin

Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Carboplatin Cipla 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska är en klar, färglös lösning, fri från synliga

partiklar.

pH 5,00 - 7,00

Typ I-injektionsflaska av ofärgat glas, packad i en kartong.

Injektionsflaskorna är förslutna med en propp gjord av fluorhartsbelagt butylgummi med ett lock av

aluminium och ett snäpplock av polypropen.

Förpackning med 1 injektionsflaska à 5 ml innehåller 50 mg karboplatin (rött snäpplock)

Förpackning med 1 injektionsflaska à 15 ml innehåller 150 mg karboplatin (mörkgrönt snäpplock)

Förpackning med 1 injektionsflaska à 45 ml innehåller 450 mg karboplatin (blått snäpplock)

Förpackning med 1 injektionsflaska à 60 ml innehåller 600 mg karboplatin (rött snäpplock)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Cipla Europe NV,

Uitbreidingstraat 80,

2600 Antwerpen,

Belgien.

Tillverkare:

Cipla Europe NV,

Uitbreidingstraat 80,

2600 Antwerpen,

Belgien

Cipla (EU) Limited

20 Balderton Street, London,

W1K6TL

Storbritannien

S&D Pharma CZ

, spol. s r.o,

Theodor 28, 273 08 Pchery,

Tjeckien

Denna bipacksedel ändrades senast

2017-03-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Användarinstruktioner – Cytotoxiskt, karboplatin ska endast administreras intravenöst.

Den rekommenderade dosen av karboplatin i tidigare obehandlade vuxna patienter med normal

njurfunktion, d.v.s. med kreatininclearance >60 ml/min, är 400 mg/m

i form av en intravenös

engångsdos administrerad under 15-60 minuters infusion. Alternativt kan Calverts formel användas

för att bestämma dosen:

Dos (mg) = mål-AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Mål-AUC

Planerad kemoterapi

Patientens behandlingsstatus

5-7 mg/ml x min

karboplatin som monoterapi

Tidigare obehandlad

4-6 mg/ml x min

karboplatin som monoterapi

Tidigare behandlad

4-6 mg/ml x min

karboplatin plus cyklofosfamid

Tidigare obehandlad

Observera: med Calverts formel beräknas den totala dosen av karboplatin i mg, inte i mg/m². Calverts

formel bör inte användas för patienter som tidigare genomgått omfattande tidigare behandling**.

**Patienter anses ha genomgått omfattande tidigare behandling om de har fått något av följande:

Mitomycin C

Nitrosurea

Kombinationsbehandling med doxorubicin/cyklofosfamid/cisplatin

Kombinationsbehandling med 5 eller flera läkemedel

Strålbehandling ≥ 4500 rad, fokuserat på ett område på 20 x 20 cm eller mer än ett område.

Behandlingen med karboplatin ska sättas ut om tumören inte svarar på behandlingen, om sjukdomen

framskrider och/eller om biverkningar som inte tolereras inträffar.

Behandlingen ska inte upprepas förrän 4 veckor efter den senaste karboplatinkuren och/eller innan

neutrofilantalet är minst 2 000 celler/mm³ och trombocytantalet är minst 100 000 celler/mm³.

Det rekommenderas att initialdosen minskas med 20–25 % hos patienter med riskfaktorer såsom

tidigare myelosuppressiv behandling och låg funktionsgrad (ECOG-Zubrod 2–4 eller Karnofsky under

80).

Bestämning av hematologiskt nadir med hjälp av blodkroppsräkning rekommenderas varje vecka

under de första behandlingskurerna med karboplatin för framtida doseringsjusteringar.

Nålar eller infusionsaggregat som innehåller delar av aluminium som kan komma i kontakt med

karboplatin ska inte användas för beredning eller administrering. Aluminium reagerar med karboplatin

och orsakar utfällning och/eller minskad effekt.

Försiktighetsåtgärder för säker hantering av farliga substanser ska vidtas vid beredning och

administrering. Beredning får endast utföras av personal som utbildats i säker användning och som

bär skyddshandskar, munskydd och skyddskläder.

Nedsatt njurfuntion

Patienter med kreatininclearance lägre än 60 ml/min, löper ökad risk att drabbas av myelosuppression.

Frekvensen av svår leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni har bibehållits på ca 25 % med

följande dosrekommendationer:

Utgångsvärde kreatininclearance

Inital dos (dag 1)

41-59 ml/min

250 mg/m

i.v.

16-40 ml/min

200 mg/m

i.v.

Det finns inte tillräckliga data avseende användning av karboplatin hos patienter med

kreatininclearance på 15 ml/min eller mindre för att kunna rekommendera behandling.

Alla ovan nämnda doseringsrekommendationer gäller för första behandlingskuren. Efterföljande doser

bör anpassas efter patientens tolerans och efter acceptabel nivå av myelosuppression.

Kombinationsbehandling

Vid behandling med karboplatin i kombination med andra myelosuppressiva läkemedel måste

karboplatindosen anpassas till den specifika kombinationsbehandlingen..

Pediatrisk population

Det finns inte tillräckliga data för att kunna ge dosrekommendationer för behandling av barn.

Äldre

Hos patienter över 65 års ålder ska karboplatindosen anpassas efter patientens allmäntillstånd, både

vid den första och de efterföljande behandlingarna.

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt ”Särskilda

anvisningar för destruktion och annan hantering”.

Karboplatin kan interagera med aluminium och bilda en svart fällning. Nålar, sprutor, katetrar eller

infusionsaggregat som innehåller aluminiumdelar som kan komma i kontakt med karboplatin ska inte

användas för beredning eller administrering av karboplatin. Fällningen kan leda till en minskning av

den antineoplastiska effekten.

Hållbarhet och förvaring

Efter spädning

Kemisk och fysikalisk stabilitet har demonstrerats efter spädning med infusionsvätskor beskrivna i

avsnitt 6.6 under 24 timmar vid rumstemperatur (25 °C) eller 24 timmar i kylskåp (2-8 °C).

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart.

Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och -förhållandena för den färdigberedda

lösningen före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid +2

till +8 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion och annan hantering.

Produkten är endast avsedd för engångsbruk.

Lösningar ska endast användas om de är klara och fria från partiklar.

Destruktion:

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt lokala anvisningar.

Spädning

Innan infusionen kan utföras måste produkten spädas. Den kan spädas med glukoslösning 50 mg/ml

eller natriumkloridlösning 9 mg/ml, till koncentrationer från 2,0 mg/ml och så lågt som 0,4 mg/ml

(400 mikrogram/ml).

Riktlinjer för säker hantering av cytostatika:

Karboplatin ska endast beredas för administrering av yrkeskunnig personal som utbildats i

säker hantering av kemoterapeutiska läkemedel

Beredningen ska göras på en för detta avsedd plats.

Lämpliga skyddshandskar ska användas.

Vidtag åtgärder för att undvika att läkemedlet oavsiktligt kommer i kontakt med ögonen. Skölj

med vatten och/eller fysiologisk koksaltlösning om läkemedlet ändå skulle komma i kontakt

med ögonen.

Den cytotoxiska beredningen ska inte hanteras av gravid personal.

Iaktta noggrannhet och försiktighet när utrustning (sprutor, nålar och dyl.) som använts vid

rekonstitutionen av cytotoxiska läkemedel ska destrueras. Överskott av material och

kroppsavfall kan destrueras genom att placeras i dubbelt förslutna polyetenpåsar

och förbrännas vid en temperatur på 1 000 °C. Flytande avfall kan spolas ned med rikliga

mängder vatten.

Arbetsytan ska vara täckt med absorberande engångsskyddspapper med plastad baksida.

Använd Luer-Lock-anslutningar på alla sprutor och set. Nålar med stor kaliber rekommenderas

för att minimera trycket och eventuell aerosolbildning. Det senare kan också minskas genom att

använda en ventilationsnål.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Carboplatin Cipla 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml koncentrat till infusionsvätska innehåller 10 mg karboplatin

1 injektionsflaska à 5 ml innehåller 50 mg karboplatin

1 injektionsflaska à 15 ml innehåller 150 mg karboplatin

1 injektionsflaska à 45 ml innehåller 450 mg karboplatin

1 injektionsflaska à 60 ml innehåller 600 mg karboplatin

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Klar, färglös lösning, fri från synliga partiklar.

pH: 5,00 – 7,00

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Carboplatin Cipla är indicerat för behandling av:

långt framskridet ovarialcancer av epitelialt ursprung som:

första linjens behandling

b. andra linjens behandling när andra behandlingar inte givit resultat

småcellig lungcancer

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering och administreringssätt

Karboplatin ska endast administreras intravenöst.

Den rekommenderade dosen av karboplatin i tidigare obehandlade vuxna patienter med normal

njurfunktion, d.v.s. med kreatininclearance >60 ml/min, är 400 mg/m

i form av en kort intravenös

engångsdos administrerad som en 15-60 minuters infusion. Alternativt kan Calverts formel användas,

se nedan, för att bestämma dosen:

Dos (mg) = mål-AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Mål-AUC

Planerad kemoterapi

Patientens behandlingsstatus

5-7 mg/ml x min

karboplatin som monoterapi

Tidigare obehandlad

4-6 mg/ml x min

karboplatin som monoterapi

Tidigare behandlad

4-6 mg/ml x min

karboplatin plus cyklofosfamid

Tidigare obehandlad

Observera: med Calverts formel beräknas den totala dosen av karboplatin i mg, inte i mg/m². Calverts

formel bör inte användas för patienter som tidigare genomgått omfattande tidigare behandling**.

**Patienter anses ha genomgått omfattande tidigare behandling om de har fått något av följande:

Mitomycin C

Nitrosurea

Kombinationsbehandling med doxorubicin/cyklofosfamid/cisplatin

Kombinationsbehandling med 5 eller flera läkemedel

Strålbehandling ≥ 4500 rad, fokuserat på ett område på 20 x 20 cm eller mer än ett område.

Behandlingen med karboplatin ska sättas ut om tumören inte svarar på behandlingen, om sjukdomen

framskrider och/eller om biverkningar som inte tolereras inträffar.

Behandlingen ska inte upprepas förrän 4 veckor efter den senaste karboplatin-kuren och/eller innan

neutrofilantalet är minst 2 000 celler/mm³ och trombocytantalet är minst 100 000 celler/mm³.

Det rekommenderas att initialdosen minskas med 20–25 % hos patienter med riskfaktorer såsom

tidigare myelosuppressiv behandling och låg funktionsgrad (ECOG-Zubrod 2–4 eller Karnofsky under

80).

Bestämning av hematologiskt nadir med hjälp av blodkroppsräkning rekommenderas varje vecka

under de första behandlingskurerna med karboplatin för framtida doseringsjusteringar.

Injektionsnålar eller infusionsaggregat som innehåller delar av aluminium som kan komma i kontakt

med karboplatin ska inte användas för beredning eller administrering. Aluminium reagerar med

karboplatin och orsakar utfällning och/eller minskad effekt.

Försiktighetsåtgärder för säker hantering av farliga substanser ska vidtas vid beredning och

administrering. Beredning får endast utföras av personal som utbildats i säker användning och som

bär skyddshandskar, munskydd och skyddskläder.

Nedsatt njurfunktion

Patienter med kreatininclearance lägre än 60 ml/min, löper ökad risk att drabbas av myelosuppression.

Frekvensen av svår leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni har bibehållits på ca 25 % med

följande dosrekommendationer:

Utgångsvärde kreatininclearance

Inital dos (dag 1)

41-59 ml/min

250 mg/m

i.v.

16-40 ml/min

200 mg/m

i.v.

Det finns inte tillräckliga data för att rekommendera behandling med karboplatin hos patienter med

kreatininclearance på 15 ml/min eller därunder.

Alla ovan nämnda doseringsrekommendationer gäller för första behandlingscykeln. Efterföljande

doser bör anpassas efter patientens tolerans och efter acceptabel nivå av myelosuppression.

Kombinationsbehandling

Vid behandling med karboplatin i kombination med andra myelosuppressiva läkemedel måste

karboplatindosen anpassas till den specifika kombinationsbehandlingen.

Pediatrisk population

Det finns inte tillräckliga data för att kunna ge dosrekommendationer för behandling av barn.

Äldre

Hos patienter över 65 års ålder ska karboplatindosen anpassas efter patientens allmäntillstånd, både

vid den första och de efterföljande behandlingarna.

Spädning och rekonstitution

Produkten måste spädas före infusion, se avsnitt 6.6

4.3

Kontraindikationer

Karboplatin är kontraindicerat hos patienter:

med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

6.1. eller mot andra platinainnehållande ämnen

som ammar (se avsnitt 4.6)

vid samtidig användning av vaccin mot gula febern

som har svår myelosuppression

med blödande tumörer

som redan har kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/minut) om inte

läkaren och patienten bedömer att de eventuella fördelarna med behandlingen överväger

riskerna

4.4

Varningar och försiktighet

Karboplatin bör endast administreras av specialistläkare med erfarenhet av cytostatikabehandling.

Blodvärden, samt njur- och leverfunktionstester ska göras regelbundet och behandlingen bör avbrytas

om onormal benmärgsdepression eller onormal njur -eller leverfunktion upptäcks.

Hematologisk toxicitet

Leukopeni, neutropeni och trombocytopeni är dosberoende och dosbegränsande biverkningar. Perifera

blodvärden ska övervakas under injektionsbehandling med karboplatin och, i händelse av toxicitet,

tills återhämtning har skett. Mediandag för nadir är dag 21 hos patienter som behandlas med

karboplatin som monoterapi och dag 15 hos patienter som får karboplatin i kombination med andra

kemoterapeutika. I allmänhet bör påföljande karboplatinkur inte upprepas förrän antalet leukocyter,

neutrofiler och trombocyter har återgått till det normala. Behandlingen bör inte upprepas förrän fyra

veckor efter den föregående karboplatinkuren och/eller förrän neutrofilantalet är minst 2 000

celler/mm³ och trombocytantalet är minst 100 000 celler/mm³.

Anemi är vanligt förekommande och kumulativ men kräver mycket sällan transfusion.

Hemolytisk anemi har rapporterats hos patienter som fått behandling med karboplatin. Denna

händelse kan vara livshotande.

Svårighetsgraden av myelosuppression är ökad hos patienter med tidigare behandling (särskilt med

cisplatin) och/eller nedsatt njurfunktion. Inledande karboplatindoser i dessa patientgrupper bör

lämpligen reduceras (se avsnitt 4.2) och behandlingseffekterna bör övervakas noggrant genom

regelbundna blodvärdesmätningar mellan behandlingskurerna. Kombinationsbehandling med

karboplatininjektion och andra myelosuppressiva behandlingar måste planeras mycket omsorgsfullt

med avseende på dos och tid för att minimera additiva effekter.

Akut promyeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom (MDS)/akut myeloid leukemi (AML) har

rapporterats flera år efter behandling med karboplatin och andra cellgifter.

Njurtoxicitet och leverfunktion

Karboplatin kan försämra njur- och leverfunktion. Mycket höga doser karboplatin (≥ 5 gånger den

rekommenderade dosen vid monoterapianvändning) har gett upphov till kraftigt försämrad lever-

och/eller njurfunktion. Det är oklart om ett lämpligt hydreringsprogram kan motverka effekterna på

njurfunktionen. Dosminskningar eller utsättning av behandlingen blir nödvändigt om njur- eller

leverfunktionstesterna uppvisar måttliga till kraftiga förändringar. (Se avsnitt 4.8.)

Incidensen och allvarlighetsgraden av nefrotoxicitet kan öka hos patienter som redan före

karboplatinbehandlingen har nedsatt njurfunktion. Försämringar av njurfunktionen är också troligare

hos patienter som tidigare har drabbats av nefrotoxicitet som en följd av behandling med cisplatin.

Hos patienter med nedsatt njurfunktion är karboplatins effekt på det hemapoetiska systemet mer

uttalat och långvarigare än i patienter med normal njurfuntion. I denna riskgrupp måste behandlingen

med karboplatin ske med särskild försiktighet (se avsnitt 4.2). Även om det inte finns några kliniska

belägg för någon sammansatt nefrotoxicitetseffekt rekommenderas det att karboplatin inte kombineras

med aminoglykosider eller andra nefrotoxiska substanser.

Allergiska reaktioner

I likhet med andra platinabaserade läkemedel kan allergiska reaktioner inträffa, oftast under perfusion,

vilket gör det nödvändigt att avbryta infusionen och lämplig symtomatisk behandling. Ovanliga fall av

allergiska reaktioner mot karboplatin har rapporterats, t.ex. erytematösa utslag, feber utan uppenbar

orsak eller klåda. I sällsynta fall har anafylaxi, angioödem och anafylaktoida reaktioner inkluderande

bronkospasm, urtikaria och ansiktsödem förekommit. Dessa reaktioner liknar dem som observerats

efter administrering av andra platinainnehållande ämnen och kan inträffa inom några minuter.

Incidensen av allergiska reaktioner kan öka med tidigare exponering för terapi med platina, men

allergiska reaktioner har observerats vid den första exponeringen av karboplatin. Patienter bör

övervakas noggrant för eventuella allergiska reaktioner och hanteras med lämplig stödbehandling,

inklusive antihistaminer, adrenalin och/eller glukokortikoider. Korsreaktioner, ibland med dödlig

utgång, har rapporterats med alla platinaföreningar (se avsnitt 4.3 och 4.8).

Neurologisk toxicitet

Även om perifer neurologisk toxicitet i allmänhet är vanlig och lindrig, begränsad till parestesier och

minskade djupa senreflexer, är frekvensen högre hos patienter som är äldre än 65 år och/eller hos

patienter som tidigare behandlats med cisplatin. Kontroller och neurologiska undersökningar bör

göras regelbundet.

Synstörningar, inklusive synförlust, har rapporterats hos patienter med nedsatt njurfunktion och som

behandlats med karboplatin injektion i doser högre än de rekommenderade. Synen verkar återhämta

sig helt eller i betydande omfattning inom några veckor efter att behandling med de höga doserna

avslutats.

Användning hos äldre

I studier med kombinationsbehandling med karboplatin och cyklofosfamid, var äldre patienter som

behandlades med karboplatin mer benägna att utveckla allvarlig trombocytopeni jämfört med yngre

patienter. Eftersom njurfunktionen ofta är nedsatt hos äldre, bör hänsyn tas till njurfunktionen vid

dosbestämning (se avsnitt 4.2).

Venös ocklusiv leversjukdom

Fall av venös ocklusiv leversjukdom har rapporterats, i vissa fall med dödlig utgång. Patienter bör

övervakas med avseende på tecken och symtom på nedsatt leverfunktion eller portahypertension

utan uppenbart samband med levermetastaser.

Tumörlyssyndrom (TLS)

Vid uppföljning efter marknadsföring har tumörlyssyndrom (TLS) har rapporterat hos patienter

efter användning av karboplatin i monoterapi eller i kombination med andra kemoterapeutiska

medel. Patienter med hög risk för TLS, t.ex. patienter med hög proliferativ aktivitet, hög

tumörbörda och hög känslighet för cytotoxiska medel, ska följas noga och lämpliga åtgärder vidtas.

Övrigt

Nedsatt hörsel har rapporterats vid karboplatinbehandling. Ototoxicitet kan vara mer uttalad hos barn.

Fall av hörselförlust med fördröjt insättande har rapporterats hos barn. En långsiktig audiometrisk

uppföljning rekommenderas för denna patientgrupp.

Administrering av levande eller levande attenuerade vacciner hos patienter med nedsatt immunförsvar

till följd av behandling med kemoterapeutiska medel, inklusive karboplatin, kan resultera i allvarliga

eller dödliga infektioner. Vaccination med levande vaccin bör undvikas hos patienter under

karboplatinbehandling. Avdödade eller inaktiverade vacciner kan ges, men svaret på sådana vacciner

kan vara nedsatt.

Karcinogeniciteten hos karboplatin har inte studerats men föreningar med liknande

verkningsmekanismer och mutagenicitet har rapporterats vara karcinogena (se avsnitt 5.3).

Säkerheten och effekten av karboplatin vid användning på barn har inte bevisats.

Aluminiuminnehållande utrustning ska inte användas vid beredning och administrering av karboplatin

(se avsnitt 6.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Karboplatin kan reagera med aluminium och orsaka en svart utfällning. Kanyler, sprutor, katetrar eller

intravenösa administrationsset som innehåller delar av aluminium som kan komma i kontakt med

karboplatin ska inte användas för beredning eller administrering.

Behandling med antikoagulantia är vanligt förekommande på grund av den ökade risken för trombos

vid tumörsjukdomar.

Hos patienter som behandlas med orala antikoagulantia kan tätare kontroll av INR-värdet krävas på

grund av koagulationsförmågans stora intra-individuella variabilitet under sjukdom och risken för

interaktion mellan orala antikoagulantia och kemoterapeutiska cancerläkemedel.

Samtidig användning som inte rekommenderas

Vaccin mot gula febern: risk för generaliserad dödlig vaccinsjukdom (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning som inte rekommenderas

Levande attenuerade vacciner (utom mot gula febern): risk för systemisk, eventuellt dödlig

sjukdom. Denna risk är ökad hos individer som redan är immunsupprimerade genom sin

underliggande sjukdom. Använd ett inaktiverat vaccin där detta är möjligt (poliomyelit).

Fenytoin, fosfenytoin: risk för förvärrade kramper till följd av minskad gastrointestinal

absorption av fenytoin på grund av det cytotoxiska läkemedlet eller risk för ökad toxicitet

eller minskad effekt av det cytotoxiska läkemedlet beroende på ökad hepatisk metabolism av

fenytoin.

Samtidig administrering av karboplatin och kelatkomplexbildare bör undvikas eftersom det

teoretiskt skulle kunna leda till en minskning av de antineoplastiska effekterna av

karboplatins. Karboplatins antineoplastiska effekter påverkades inte av dietyl-ditiokarbamat i

djurförsök eller i klinisk användning.

Samtidig användning kan övervägas

Ciklosporin (och genom extrapolering takrolimus och sirolimus): kraftig immunsuppression

med risk för lymfoproliferation.

Aminoglykosider: samtidig användning av karboplatin och aminoglykosidantibiotika bör

beaktas på grund av kumulativ nefrotoxicitet och ototoxicitet, speciellt hos patienter med

njursvikt.

Loopdiuretika: samtidig användning av karboplatin med loopdiuretika bör beaktas på grund

av kumulativ nefrotoxicitet och ototoxicitet.

Samtidig användning med nefrotoxiska läkemedel eller ototoxiska läkemedel, som t.ex.

aminoglykosider, vankomycin, capreomycin och diuretika rekommenderas inte eftersom det

kan leda till ökad eller förvärrad toxicitet orsakad av karboplatininducerade förändringar i

njurutsöndringen av dessa substanser.

När karboplatin kombineras med andra myelosuppressiva substanser, kan den

myelosuppressiva effekten av karboplatin och/eller de andra substnaserna bli mer uttalade.

Patienter som får samtidig behandling med andra nefrotoxiska ämnen kommer troligtvis

uppleva mer allvarlig och förlängd myelotoxicitet på grund av sänkt njurutsöndring av

karboplatin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Karboplatin kan orsaka fosterskada vid administrering hos gravida kvinnor. Vid exponering under

organogenesen har karboplatin visats vara embryotoxiskt och teratogent hos råttor. Inga kontrollerade

studier med gravida kvinnor har genomförts. Om detta läkemedel används under graviditet, eller om

patienten blir gravid under användandet av läkemedlet, ska patienten informeras om de potentiella

riskerna för fostret. Kvinnor i fertil ålder bör uppmanas att undvika att bli gravida.

Amning

Det är inte känt om karboplatin utsöndras i bröstmjölk.

Om behandling är nödvändig under amningsperioden, ska amningen avbrytas.

Fertilitet

Gonadhämning som medför amenorré eller azospermia kan uppträda hos patienter som får

antineoplastiskterapi. Dessa effekter tycks vara relaterade till dos och behandlingslängd och kan vara

irreversibla. Uppskattning av graden av testikel- eller äggstocksfunktionsnedsättning kompliceras av

den gängse användningen av kombinationer av flera antineoplastikum, vilket gör det svårt att bedöma

effekterna av enskilda läkemedel.

Män i könsmogen ålder som behandlas med karboplatin rekomenderas att avhålla sig från att skaffa

barn under behandlingstiden och upp till sex månader efter avslutad behandling. Spermaförvaring bör

övervägas före behandlingens start på grund av risken för att karboplatinbehandlingen kan orsaka

irreversibel infertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier av påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Men eftersom karboplatin kan orsaka illamående, kräkningar, synstörningar och ototoxicitet bör

patienter varnas för de potentiella effekterna av dessa biverkningar på förmågan att framföra fordon

eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Frekvensen av biverkningarna som rapporterats är baserad på en kumulativ databas med 1893

patienter som fått en karboplatininjektion i monoterapi, och biverkningar rapporterade efter

marknadsintroduktion.

Listan presenteras efter organsystem, MedDRA-terminologi och frekvens enligt följande

frekvenskategorier: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000,

<1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Organsystemklass

Frekvens

MedDRA Term

Neoplasmer, benigna och

maligna (inklusive cystor och

polyper)

Ingen känd frekvens

Behandlingsrelaterad sekundär malignitet

Infektioner och infestationer

Vanliga

Infektioner*

Mycket vanliga

Trombocytopeni, neutropeni, leukopeni,

anemi

Vanliga

Blödning*

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Benmärgssvikt, febril neutropeni,

hemolytiskt-uremiskt syndrom,

Immunsystemet

Vanliga

Överkänslighet, anafylaxidliknande reaktion

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Dehydrering, anorexi, hyponatremi,

Tumörlyssyndrom

Vanliga

perifer neuropati, parestesi, minskade

senreflexer, sensorisk störning, dysgeusi

Nervsystemet

Ingen känd frekvens

Cerebrovaskulär händelse*

Ögon

Vanliga

Synstörningar, sällsynta fall av synförlust

Öron och balansorgan

Vanliga

Ototoxicitet

Organsystemklass

Frekvens

MedDRA Term

Vanliga

Hjärt-kärlsjukdom*

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Hjärtsvikt*

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Emboli*, hypertension, hypotension

Andningsvägar, bröstkort och

mediastinum

Vanliga

Andningsbesvär, interstitiell lungsjukdom,

bronkospasm

Mycket vanliga

Kräkningar, illamående, buksmärtor

Vanliga

Diarré, förstoppning, slemhinnebesvär

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Stomatit

Vanliga

Alopeci, hudbesvär

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Urtikaria, hudutslag, erytem, pruritus

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Vanliga

Muskuloskeletala besvär

Njurar och urinvägar

Vanliga

Urogenitala besvär

Vanliga

Asteni

Allmänna symptom och/eller

symptom vid

administreringsstället

Ingen känd frekvens

Nekros på injektionsstället, reaction på

injektionsstället, extravasering på

injektionsstället, erytem vid

injektionsstället, sjukdomskänsla

Mycket vanliga

Minskad kreatininclearance, förhöjt urea i

blod, förhöjt alkalisk fosfatas i blodet,

förhöjt aspartataminotransferas, onormala

leverfunktionsvärden, sänkt natrium i

blodet, minskad kalium i blodet, minskad

kalcium i blodet, minskad magnesium i

blodet.

Undersökningar

Vanliga

Förhöjt bilirubin i blodet, förhöjt kreatinin i

blodet, Förhöjd urinsyra i blodet

* Fatalt hos <1%, fatala kardiovaskulära händelser hos <1% inklusive en kombination av hjärtsvikt,

emboli och cerebrovaskulär incident.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Hematologiska:

Myelosuppression är den dosbegränsande biverkningen hos karboplatin. Hos patienter med normala

utgångsvärden, förekommer trombocytopeni med trombocyttal under 50 000/mm

hos 25 % av

patienterna, neutropeni med granulocyttal under 1 000/mm

hos 18 % av patienterna, och leukopeni

med WBC under 2 000/mm

hos 14 % av patienterna. Nadir förekommer vanligen på dag 21.

Myelosuppression kan förvärras vid kombination av karboplatin med andra myelosuppressiva

föreningar eller former av behandling.

Myelotoxicitet är allvarligare hos tidigare behandlade patienter, särskilt hos patienter som tidigare

behandlats med cisplatin och patienter med nedsatt njurfunktion. Patienter med nedsatt allmäntillstånd

har också drabbats av ökad leukopeni och trombocytopeni. Dessa effekter har, även om de vanligen är

reversibla, resulterat i infektions-och blödningskomplikationer hos 4 % respektive 5 % av patienterna

som behandlats med karboplatin. Dessa komplikationer har lett till dödsfall hos mindre än 1 % av

patienterna.

Anemi med hemoglobinvärden under 8 g/dl har observerats hos 15 % av patienterna med normala

utgångsvärden. Incidensen av anemi ökar med ökande karboplatinexponering.

Gastrointestinala:

Kräkningar förekommer hos 65 % av patienterna, varav en tredjedel är allvarliga. Illamående

förekommer hos ytterligare 15 %. Tidigare behandlade patienter (i synnerhet patienter som tidigare

behandlats med cisplatin) verkar oftare drabbas av kräkningar. Dessa biverkningar försvinner

vanligtvis inom 24 timmar efter behandlingen och svarar på eller förebyggs i allmänhet av

antiemetiska läkemedel. Kräkningar är mer sannolikt när karboplatin ges i kombination med andra

emetogena föreningar.

Andra förekommande gastrointestinala besvär var smärta som förekom hos 8 % av patienterna, och

diarré och förstoppning som förekom hos 6 % av patienterna.

Neurologiska:

Perifer neuropati (främst parestesier och minskade senreflexer) har inträffat hos 4 % av patienterna

som behandlats med karboplatin. Patienter äldre än 65 år och patienter som tidigare behandlats med

cisplatin, liksom de som får långvarig behandling med karboplatin, förefaller att löpa en ökad risk.

Kliniskt signifikanta sensoriska störningar (d.v.s., synstörningar och smakförändringar) har

förekommit hos 1 % av patienterna.

Den totala frekvensen av neurologiska biverkningar verkar vara förhöjd hos patienter som får

karboplatin som kombinationsbehandling. Detta kan också vara relaterat till en längre kumulativ

exponering.

Ototoxicitet:

Nedsatt hörsel i talområdet med funktionsnedsättningar i det höga frekvensområdet (4 000-8 000 Hz)

sågs i en serie audiometriska undersökningar med en frekvens på 15 %. Mycket sällsynta fall av

hypoakusi har rapporterats.

Hos patienter vars hörsel tidigare skadats av cisplatin, sker ibland en ytterligare försämring av hörseln

under behandling med karboplatin.

Njurar:

Vid behandling med karboplatin i normala doser har utvecklingen av onormal njurfunktion varit

ovanligt, trots att karboplatin har administrerats utan hydrering med stora vätskevolymer och/eller

forcerad diures. Förhöjt serumkreatinin förekommer hos 6 % av patienterna, förhöjning av blodurea

hos 14 % och av urinsyra hos 5 % av patienterna. Dessa biverkningar är oftast milda och är reversibla

hos ungefär hälften av patienterna. Kreatininclearance har visat sig vara den mest känsliga

njurfunktionsmätningen hos patienter som får karboplatin. Tjugosju procent (27 %) av de patienter

som har ett utgångsvärde på 60 ml/min eller mer, får en minskning av kreatininclearance under

karboplatinbehandling.

Elektrolyter:

Sänkningar av natrium-, kalium-, kalcium- och magnesiumnivåerna i serum förekommer hos 29 %,

20 %, 22 % respektive 29 % av patienterna. Framför allt har tidiga fall av hyponatremi rapporterats.

Elektrolytförlusterna är små och förekommer oftast utan några kliniska symptom.

Lever:

Förändringar i leverfunktionen hos patienter med normala utgångsvärden observerades, inklusive

förhöjning av totalt bilirubin hos 5 %, ASAT hos 15 %, och alkaliskt fosfatas hos 24 % av

patienterna. Förändringarna var i allmänhet milda och var reversibla hos ungefär hälften av

patienterna. I ett begränsat antal patienter som fått mycket höga karboplatindoser och autolog

benmärgstransplantation har allvarliga förhöjningar av leverfunktionsvärden inträffat.

Fall av akut, fulminant levercellnekros har inträffat efter administrering av höga doser karboplatin.

Allergiska reaktioner:

Anafylaxiliknande reaktioner, ibland med dödlig utgång, kan förekomma under minuterna efter

injektion av läkemedlet såsom: ansiktsödem, dyspné, takykardi, lågt blodtryck, urtikaria, anafylaktisk

chock, bronkospasm.

Andra biverkningar:

Sekundära akuta maligniteter efter cytostatiska kombinationsbehandlingar innehållande karboplatin

har rapporterats.

Alopeci, feber och frossa, mukosit, kraftlöshet, sjukdomskänsla samt dysgeusi har ibland observerats.

Enstaka fall av hemolytiskuremiskt syndrom har förekommit.

Enstaka fall av kardiovaskulära händelser (hjärtsvikt, emboli) samt enstaka fall av cerebrovaskulära

händelser har rapporterats.

Fall av hypertoni har rapporterats.

Lokala reaktioner

Reaktioner vid injektionsstället (brännande känsla, smärta, rodnad, svullnad, urtikaria, nekros i

samband med extravasering) har rapporterats.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Karboplatin administrerades i fas I-studier vid en dos på upp till 1 600 mg/m

i.v. per kur. Vid dessa

doser observerades livshotande hematologiska biverkningar som granulocytopeni, trombocytopeni

och anemi. Nadirnivåerna för granulocyter, trombocyter och hemoglobin observerades mellan dag 9

och 25 (median: dag 12-17). Granulocyterna nådde värden på ≥ 500/µl efter 8–14 dagar (median: 11)

och trombocyterna nådde värden på ≥ 25 000/µl efter 3-8 dagar (median: 7).

Följande icke-hematologiska biverkningar observerades också: njurfunktionsstörningar med en 50-

procentig sänkning av glomerulär filtrationshastighet, neuropati, ototoxicitet, synnedsättning,

hyperbilirubinemi, mukosit, diarré, illamående och kräkningar med huvudvärk, alopeci, erytem och

svåra infektioner. Hörselrubbningar var i de flesta fall övergående och reversibla.

Behandling

Det finns inget känt motmedel mot överdosering med karboplatin. De förväntade komplikationerna

vid överdosering är förknippade med såväl myelosuppression som lever- och njurfunktionsnedsättning

och hörselnedsättning. Benmärgstransplantation och transfusioner (trombocyter, blod) kan vara

effektiva åtgärder för att behandla hematologiska biverkningar. Användning av högre doser än de

rekommenderade har förknippats med synförlust (se avsnitt 4.4).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel, platinaföreningar, ATC-kod:

L01XA02

Karboplatin är ett cytostatika. Aktiviteten har påvisats i flera murina och humana cellinjer.

Karboplatin uppvisade jämförbar aktivitet med cisplatin mot ett flertal tumörer, oavsett lokalisation.

Tester med alkalisk eluering och DNA-bindningsstudier har visat att karboplatin och cisplatin har

kvalitativt liknande verkningsmekanismer. Liksom cisplatin inducerar karboplatin

konformationsförändringar i DNA superhelixen, vilket överensstämmer med en ”DNA-

förkortningseffekt”.

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten hos barn har inte fastställts.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter administrering av karboplatin till människor råder ett linjärt förhållande mellan dos och

plasmakoncentrationer av totalt och fritt, utltrafiltrerbart platina. Arean under kurvan för

plasmakoncentration i förhållande till tid för totalt platina visar också ett linjärt förhållande med dos

när kreatininclearance ≥ 60 ml/min.

Upprepad dosering under fyra på varandra följande dagar gav inte upphov till ackumulering av platina

i plasma. Efter en 1- timmes infusion (20-520 mg/m

), minskade koncentrationen i plasma av totalt

platina och fritt (ultrafiltrerbart) platina bifasiskt och följde första ordningens kinetik. För fritt platina,

är den initiala fasens (t alpha) halveringstid ungefär 90 min och den senare fasens (t beta)

halveringstid ungefär 6 timmar. Allt fritt platina föreligger som karboplatin under de första 4

timmarna efter administration. Proteinbindingsgraden av karboplatin når 85-89 % inom 24 timmar

efter administrering, även om endast 29 % av dosen är bunden under de första 4 timmarna efter

administrering. Karboplatin utsöndras huvudsakligen i urinen, ca 65 % av den administrerade platina

dosen återfinns i urinen inom 24 timmar efter administrering. Den största delen utsöndras de 6 första

timmarna. Ungefär 32 % av en administrerad dos av karboplatin utsöndras oförändrat. Total- och

njurclearance av det fria, ultrafiltrerbara platinat korrelerar med den glomerulära filtrationshastigheten

men inte med den tubulära sekretionen. Dosjusteringar kan krävas i patienter med nedsatt

njurfunktion på grund av förändrar farmakokinetik av karboplatin.

Karboplatinclearance har rapporterats variera 3- till 4-faldigt hos en pediatrisk population. Precis som

hos vuxna tyder publicerade data på att njurfunktionen kan bidra till variationen i

karboplatinclearance.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Karboplatin har visats vara embryotoxiskt och teratogent hos råttor. Det är mutagent

in vivo

in

vitro

och även om den karcinogena potentialen av karboplatin inte har fastställts har föreningar med

liknande verkningsmekanism och mutagenicitet rapporterats vara karcinogena.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel ska inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

Karboplatin kan interagera med aluminium och bilda en svart fällning. Kanyler, sprutor, katetrar eller

intravenösa administrationsset som innehåller aluminiumdelar som kan komma i kontakt med

karboplatin ska inte användas för beredning eller administrering av karboplatin. Fällningen kan leda

till en minskning av den antineoplastiska effekten.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska: 2 år

Efter spädning

Kemisk och fysikalisk stabilitet har demonstrerats efter spädning med infusionsvätskor beskrivna i

avsnitt 6.6 under 24 timmar vid rumstemperatur (25 °C) eller 24 timmar i kylskåp (2-8 °C).

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart.

Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förhållandena för den färdigberedda

lösningen före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid +2

till +8 °C.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Efter spädning

För förvaringsförhållanden för den utspädda lösningen se avsnitt 6.3

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Typ I-injektionsflaska av ofärgat glas, packad i en kartong.

Injektionsflaskorna är förslutna med en propp gjord av fluorhartsbelagt butylgummi med ett lock av

aluminium och ett snäpplock av polypropen..

Förpackning med 1 injektionsflaska à 5 ml innehållande 50 mg karboplatin. (Rött snäpplock)

Förpackning med 1 injektionsflaska à 15 ml innehållande 150 mg karboplatin. (Mörkgrönt snäpplock)

Förpackning med 1 injektionsflaska à 45 ml innehållande 450 mg karboplatin. (Blått snäpplock)

Förpackning med 1 injektionsflaska à 60 ml innehållande 600 mg karboplatin. (Rött snäpplock)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Produkten är endast avsedd för engångsbruk.

Lösningar ska endast användas om de är klara och fria från partiklar.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Spädning

Produkten måste spädas innan användning. Den kan spädas med glukoslösning 50 mg/ml, eller

natriumkloridlösning 9 mg/ml, till koncentrationer från 2,0 mg/ml och så lågt som 0,4 mg/ml (400

mikrogram/ml).

Riktlinjer för säker hantering av cytostatika

Karboplatin ska endast beredas för administrering av yrkeskunnig personal som utbildats i

säker hantering av kemoterapeutiska läkemedel

Beredningen ska göras på en för detta avsedd plats.

Lämpliga skyddshandskar ska användas.

Vidtag åtgärder för att undvika att läkemedlet oavsiktligt kommer i kontakt med ögonen.

Skölj med vatten och/eller fysiologisk koksaltlösning om läkemedlet ändå skulle komma i

kontakt med ögonen.

Den cytotoxiska beredningen ska inte hanteras av gravid personal.

Iaktta noggrannhet och försiktighet när utrustning (sprutor, nålar och dyl.) som använts vid

rekonstitutionen av cytotoxiska läkemedel ska destrueras. Överskott av material och

kroppsavfall kan destrueras genom att placeras i dubbelt förslutna polyetenpåsar

och förbrännas vid en temperatur på 1 000 °C. Flytande avfall kan spolas ned med rikliga

mängder vatten.

Arbetsytan ska vara täckt med absorberande engångsskyddspapper med plastad baksida.

Använd Luer-Lock-anslutningar på alla sprutor och set. Nålar med stor kaliber

rekommenderas för att minimera trycket och eventuell aerosolbildning. Det senare kan också

minskas genom att använda en ventilationsnål.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Cipla Europe NV,

Uitbreidingstraat 80,

2600 Antwerpen,

Belgien.

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

51008

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2015-12-16

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2017-03-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen