Caprelsa

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

23-06-2021

Aktiva substanser:
Vandetanib
Tillgänglig från:
Genzyme Europe BV
ATC-kod:
L01XE
INN (International namn):
vandetanib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska och immunomodulerande medel
Terapiområde:
Sköldkörtelnoplasmer
Terapeutiska indikationer:
Caprelsa är indicerat för behandling av aggressiv och symptomatisk medulär sköldkörtelcancer (MTC) hos patienter med oåterkallelig lokalt avancerad eller metastatisk sjukdom. Caprelsa är indicerat hos vuxna, barn och ungdomar i åldern 5 år och äldre. För patienter som arrangerade-under-transfection(RET) mutation inte är känd eller negativa, en möjlig lägre fördel bör beaktas innan en individuell behandling beslut.
Produktsammanfattning:
Revision: 19
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002315
Tillstånd datum:
2012-02-16
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002315

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

09-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

09-02-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Caprelsa 100 mg filmdragerade tabletter

Caprelsa 300 mg filmdragerade tabletter

vandetanib

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Förutom den här bipacksedeln kommer du att få ett patientinformationskort som innehåller viktig

säkerhetsinformation som du måste känna till innan du börjar använda Caprelsa och under

behandlingen med Caprelsa.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information och patientkortet, du kan behöva läsa dem igen.

Det är viktigt att du bär med dig patientkortet under hela behandlingen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Caprelsa är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Caprelsa

Hur du tar Caprelsa

Eventuella biverkningar

Hur Caprelsa ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Caprelsa är och vad det används för

Caprelsa är en behandling för vuxna och barn från 5 år med:

Medullär sköldkörtelcancer som inte kan avlägsnas med kirurgi eller som har spridit sig till andra

delar av kroppen.

Caprelsa verkar genom att bromsa tillväxten av nya blodkärl i (cancer-) tumörer. På så sätt stryps

tillförseln av näring och syre till tumören. Caprelsa kan även ha effekt direkt på cancerceller genom att

döda cellerna eller bromsa tillväxten.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Caprelsa

Ta inte Caprelsa:

om du är allergisk mot vandetanib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har en medfödd hjärtsjukdom som kallas ”långt QTc-syndrom”. Detta syns på

elektrokardiogram (EKG).

om du ammar.

om du tar något av följande läkemedel: arsenik, cisaprid (för behandling av halsbränna),

intravenös erytromycin och moxifloxacin (för behandling av infektion), toremifen (för

behandling av bröstcancer), mizolastin (för behandling av allergier), antiarytmika av klass IA

och III (för kontroll av hjärtrytm).

Ta inte Caprelsa om något av ovanstående stämmer in på dig. Tala med din läkare om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Caprelsa:

Om du är känslig för solljus. Vissa personer som använder Caprelsa blir känsligare för sol.

Detta kan orsaka skadlig solbränna. När du använder Caprelsa måste du skydda dig när du är

utomhus genom att alltid använda solskyddskräm och kläder för att undvika solexponering.

Om du har högt blodtryck.

Om du har eller har haft en aneurysm (förstoring och försvagning av en kärlvägg) eller en

bristning i en kärlvägg.

Kontroll av dina blodvärden och ditt hjärta:

Din läkare eller sköterska ska ta prover för att kontrollera nivåerna av kalium, kalcium, magnesium

och sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i blodet och kontrollera den elektriska aktiviteten i hjärtat

med ett test som kallas elektrokardiogram (EKG). Testerna ska utföras:

Innan du börjar med Caprelsa

Regelbundet under behandlingen med Caprelsa

1, 3 och 6 veckor efter att du börjat med Caprelsa

12 veckor efter att du börjat med Caprelsa

Var 3:e månad därefter

Om din dos Caprelsa ändras av läkare eller apotekspersonal

Om du börjar använda mediciner som påverkar hjärtat

Enligt anvisningar av läkare eller apotekspersonal

Barn

Caprelsa ska inte ges till barn under 5 år.

Andra läkemedel och Caprelsa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra örtmediciner. Caprelsa kan påverka

vissa läkemedels verkan och vissa läkemedel kan ha effekt på Caprelsa.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, klaritromycin, rifampicin och moxifloxacin (läkemedel som

används vid behandling av infektioner)

karbamazepin och fenobarbital (används för att konrollera krampanfall)

ondansetron (används vid behandling av illamående och kräkningar)

cisaprid (används vid behandling av halsbränna), pimozid (används vid behandling av

okontrollerade upprepade kroppsrörelser och verbala utbrott) och halofantrin och lumefantrin

(används vid behandling av malaria)

metadon (används vid behandling av narkotikaberoende), haloperidol, klorpromazin, sulpirid,

amisulprid, och zuklopentixol (används vid behandling av psykiska sjukdomar)

pentamidin (används vid behandling av infektion)

vitamin K-antagonister och dabigatran, kallas i dagligt tal för blodförtunnande medel

ciklosporin och takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplanterade organ),

digoxin (används vid behandling av oregelbunden hjärtrytm) och metformin (används för att

stabilisera blodsockernivån)

protonpumpshämmare (används vid behandling av halsbränna)

Den här informationen finns också i patientkortet som du har fått av din läkare. Det är viktigt att du

har med dig patientkortet och visar det för din partner eller vårdgivare.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Caprelsa kan skada ett ofött barn. Din läkare kommer att diskutera fördelarna och riskerna med att ta

Caprelsa under den tiden.

Om du kan tänkas bli gravid måste du använda effektiva preventivmedel när du tar Caprelsa och

minst fyra månader efter den sista dosen av Caprelsa.

För att skydda ditt barn får du inte amma under behandlingen med Caprelsa.

Körförmåga och användning av maskiner

Var försiktig med att köra bil eller använda maskiner. Tänk på att Caprelsa kan få dig att känna dig

trött och svag och kan göra att du ser suddigt.

3.

Hur du tar Caprelsa

Användning för vuxna

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos är 300 mg varje dag.

Ta Caprelsa ungefär vid samma tidpunkt varje dag.

Caprelsa kan tas med eller utan mat.

Användning för barn

Läkaren kommer att tala om för dig hur många Caprelsa tabletter du ska ge till ditt barn. Mängden

Caprelsa som ges beror på barnets kroppsvikt och längd. Den totala dagliga dosen till barn får inte

överstiga 300 mg. Behandlingen kan antingen ges till ditt barn som en daglig engångsdos, en dos

varannan dag eller enligt ett upprepat 7-dagarsschema som anges i doseringsguiden som läkaren har

gett dig. Det är viktigt att du behåller denna doseringsguide och visar den för vårdgivare.

Om du har svårt att svälja tabletten

Om du har svårt att svälja tabletten kan du blanda den med vatten på följande sätt:

Ta ett halvt glas med vanligt (ej kolsyrat) vatten. Använd endast vatten, inte andra vätskor.

Lägg tabletten i vattnet.

Rör tills tabletten har löst sig i vattnet. Det kan ta ungefär 10 minuter.

Drick vätskan genast.

För att vara säker på att du fått i dig allt läkemedel ska du fylla glaset till hälften med vatten igen och

dricka upp det.

Om du får biverkningar

Om du får biverkningar ska du alltid tala om det för din läkare. Din läkare kan då ordinera en lägre

eller högre dos av Caprelsa (t.ex. två 100 mg tabletter eller en 100 mg tablett). Din läkare kan även

skriva ut andra läkemedel som hjälper dig att kontrollera biverkningarna. Biverkningarna av Caprelsa

beskrivs i avsnitt 4.

Om du har tagit för stor mängd av Caprelsa

Om du tar mer Caprelsa än vad som ordinerats till dig ska du omedelbart kontakta läkare eller besöka

sjukhus.

Om du har glömt att ta Caprelsa

Vad du ska göra om du har glömt att ta en tablett beror på hur lång tid det är kvar tills nästa dos.

Om det är 12 timmar eller mer tills du ska ta nästa dos:

Ta den glömda tabletten så snart du

kommer på att du glömt att ta tabletten. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

Om det är mindre än 12 timmar tills du ska ta nästa dos:

Hoppa över den glömda dosen. Ta

sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Om du får biverkningar kan din läkare be dig ta en lägre dos av Caprelsa. Din läkare kan även

skriva ut andra läkemedel som hjälper dig att kontrollera biverkningarna.

Kontakta din läkare genast om du får någon av följande biverkningar – du kan behöva

omedelbar medicinsk behandling:

Svimningsanfall, yrsel eller förändrad hjärtrytm. Detta kan vara tecken på en förändring i

hjärtats elektriska aktivitet. Detta kan ses hos 8 % av de personer som tar Caprelsa för medullär

sköldkörtelcancer. Din läkare kan rekommendera dig att ta en lägre dos av Caprelsa eller att

sluta ta Caprelsa. Caprelsa har i mindre vanliga fall associerats med livshotande förändringar i

hjärtrytmen.

Allvarliga hudreaktioner som drabbar stora delar av kroppen. Tecken på detta kan vara rodnad,

smärta, sår, blåsor och avflagning av huden. Läppar, näsa, ögon och könsorgan kan också

drabbas. Detta kan vara vanligt (drabbar färre än 1 av 10 personer) eller mindre vanligt (drabbar

färre än 1 av 100 personer) beroende på typ av hudreaktion.

Svår diarré.

Kraftig andfåddhet, eller plötsligt förvärrad andfåddhet och eventuellt också hosta och feber.

Detta kan betyda att du har fått en inflammation i lungorna som kallas interstitiell lungsjukdom.

Detta är mindre vanligt (drabbar färre än 1 av 100 personer) men kan vara livshotande.

Krampanfall, huvudvärk, förvirring eller koncentrationssvårigheter. Detta kan vara tecken på ett

tillstånd som kallas RPLS (reversibelt posteriort leukoencefalopatiskt syndrom). Biverkningarna

försvinner vanligtvis när behandlingen med Caprelsa avbryts. RPLS är mindre vanligt (drabbar

färre än 1 av 100 personer).

Kontakta genast din läkare om du får någon av biverkningarna ovan.

Andra biverkningar är:

Mycket vanliga (drabbar fler än 1 av 10 personer)

Diarré. Din läkare kan ordinera läkemedel som behandlar detta. Om det blir värre ska du

kontakta din läkare genast.

Magsmärta.

Hudutslag eller akne.

Depression.

Trötthet.

Illamående.

Magbesvär (dyspepsi).

Nagelsjukdomar.

Kräkningar.

Aptitlöshet (anorexi).

Kraftlöshet (asteni).

Högt blodtryck. Din läkare kan ordinera ett läkemedel som behandlar detta.

Huvudvärk.

Extrem trötthet.

Sömnsvårigheter (insomni).

Inflammation i näsgångarna.

Inflammation i de större luftvägarna till lungorna.

Infektioner i de övre luftvägarna.

Urinvägsinfektioner.

Domningar eller stickningar i huden.

Onormal känsla i huden.

Yrsel.

Smärta.

Svullnad orsakad av ett överskott av vätska (ödem).

Stenar eller kalciumavlagringar i urinvägarna (nefrolitiasis).

Suddigt seende, inklusive mindre förändringar i ögat som kan leda till suddigt seende

(hornhinneopacitet).

Solkänslig hud. När du använder Caprelsa måste du skydda dig när du är utomhus genom att

alltid använda solskyddskräm och kläder för att undvika solexponering.

Vanliga (drabbar färre än 1 av 10 personer)

Uttorkning.

Mycket högt blodtryck.

Viktminskning.

Stroke eller andra tillstånd med otillräcklig blodtillförsel till hjärnan.

En typ av utslag som drabbar händer och fötter (hand-fotsyndrom).

Ömhet i munnen (stomatit).

Muntorrhet.

Lunginflammation.

Toxiner i blodet som en komplikation av infektioner.

Influensa.

Inflammation i urinblåsan.

Inflammation i bihålorna.

Inflammation i struphuvudet (larynx).

Inflammation i folliklar, särskilt hårsäckar.

Bölder.

Svampinfektion.

Njurinfektion.

Förlust av kroppsvätska (dehydrering).

Oro.

Darrningar.

Dåsighet.

Svimningsanfall.

Ostadighet.

Ökat ögontryck (glaukom).

Blod i upphostningar.

Inflammation i lungvävnaden.

Sväljsvårigheter.

Förstoppning.

Inflammation i magsäckens slemhinnor (gastrit).

Mag-tarmblödning.

Gallstenar (kolelitiasis).

Smärta vid urinering.

Njursvikt.

Frekvent urinering.

Akut kissnödighet.

Feber.

Näsblod (epistaxis).

Ögontorrhet.

Ögonirritation (konjunktivit).

Synförsämring.

Haloeffekt på synen.

Ljusblixtar i synfältet (fotopsi).

Sjukdom i hornhinnan (keratopati).

En viss typ av diarré (kolit).

Håravfall från huvud eller kropp (alopeci).

Smakrubbningar (dysgeusi).

Mindre vanliga (drabbar färre än 1 av 100 personer)

Hjärtsvikt.

Blindtarmsinflammation (appendicit).

Bakterieinfektion.

Inflammation i divertiklarna (små utbuktande säckar som kan bildas i matsmältningssystemet).

Bakteriell hudinfektion.

Bukväggsabscess.

Undernäring.

Ofrivilliga muskelsammandragningar (kramper).

Snabbt växlande mellan muskelsammandragning och muskelavslappning (klonus).

Svullnad i hjärnan.

Grumlig ögonlins.

Störningar i hjärtfrekvens och hjärtrytm.

Försämrad hjärtfunktion.

Oförmåga hos lungorna att fungera normalt.

Lunginflammation som uppkommer då främmande material andas in i lungorna.

Tarmobstruktion.

Hål i tarmen.

Oförmåga att kontrollera tarmtömningarna.

Missfärgad urin.

Brist på urin.

Oförmåga till normal sårläkning.

Inflammation i bukspottskörteln (pankreatit).

Hudblåsor (bullös dermatit).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

En förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner).

Följande biverkningar kan påvisas genom tester som utförs av läkare:

Protein eller blod i urinen (påvisas med urinprov).

Förändrad hjärtrytm (påvisas med EKG). Din läkare kan be dig avbryta behandlingen med

Caprelsa eller att ta en lägre dos av Caprelsa.

Avvikelser i lever eller bukspottskörtel (påvisas med blodprov). Avvikelserna ger normalt inga

symtom men din läkare kan vilja övervaka dem.

Minskade nivåer av kalcium i blodet. Din läkare kan behöva ordinera eller ändra din behandling

med sköldkörtelhormon.

Minskade nivåer av kalium i blodet.

Ökade nivåer av kalcium i blodet.

Ökade nivåer av glukos i blodet.

Minskade nivåer av natrium i blodet.

Försämrad sköldkörtelfunktion.

Förhöjda nivåer av röda blodkroppar i blodet.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal

genast

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Caprelsa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vandetanib. Varje tablett innehåller 100 eller 300 mg vandetanib.

Övriga innehållsämnen är kalciumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa,

krospovidon (typ A), povidon (K29-32), magnesiumstearat, hypromellos, makrogol och

titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Caprelsa 100 mg är en vit, rund filmdragerad tablett märkt ”Z100” på ena sidan.

Caprelsa 300 mg är en vit, oval filmdragerad tablett märkt ”Z300” på ena sidan.

Caprelsa tillhandahålls i blisterförpackningar med 30 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederländerna

Tillverkare

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 (0) 2 710 54 00

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

България

SANOFI Bulgaria EOOD

Tел: +35 9 (0)2 970 53 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +42 0 233 086 111

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351

21 35 89 400

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 3 4 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: +800 536 389

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0)845 372 7101

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

Denna bipacksedel ändrades senast

Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande för försäljning”. Detta innebär att det väntas

komma fler uppgifter om läkemedlet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och

uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Caprelsa 100 mg filmdragerade tabletter

Caprelsa 300 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Caprelsa 100 mg tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg vandetanib.

Caprelsa 300 mg tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg vandetanib.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Caprelsa 100 mg tabletter

Caprelsa 100 mg tabletten är en rund, bikonvex, vit filmdragerad tablett märkt "Z100" på ena sidan.

Caprelsa 300 mg tabletter

Caprelsa 300 mg tabletten är en oval, bikonvex, vit filmdragerad tablett märkt "Z300" på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Caprelsa är indicerat för behandling av aggressiv och symtomatisk medullär tyreoideacancer (MTC)

hos patienter med icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserande sjukdom.

Caprelsa är indicerat hos vuxna samt barn och ungdomar från 5 års ålder.

Vid ställningstagande till behandling hos patienter som är RET (Rearranged during Transfection)-

mutationsnegativa, eller där förekomsten av RET-mutation inte är känd, ska man beakta att nyttan av

behandlingen kan vara lägre (se viktig information i avsnitt 4.4 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av MTC och

cancerläkemedel och med kompetens att tolka elektrokardiogram (EKG).

Endast ett uttag per ordination är tillåten. För fler uttag krävs en ny ordination.

Om patienten missar att ta en dos ska den tas så snart patienten upptäcker detta. Om det är mindre än

12 timmar tills nästa dos ska tas ska patienten inte ta den uteblivna dosen. Patienter ska inte ta dubbla

doser (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

Patienter som behandlas med Caprelsa måste få ett patientinformationskort och informeras om

riskerna med Caprelsa (se även bipacksedeln).

Dosering för vuxna patienter med MTC

Den rekommenderade doseringen är 300 mg dagligen, som intas med eller utan mat vid ungefär

samma tidpunkt varje dag.

Dosjusteringar för vuxna patienter med MTC

QTc-intervall ska noggrant utvärderas före initiering av behandling. I händelse av CTCAE grad 3

(Common Terminology Criteria for Adverse Events) toxicitet eller högre eller vid förlängning av

QTc-intervall i EKG ska doseringen med vandetanib åtminstone tillfälligt avbrytas och återupptas med

reducerad dos när toxiciteten har avklingat eller förbättrats till CTCAE grad 1 (se avsnitt 4.4). Den

dagliga dosen på 300 mg kan sänkas till 200 mg (två 100 mg tabletter) och därefter till 100 mg om

nödvändigt. Patienten måste övervakas på lämpligt sätt. Eftersom halveringstiden är 19 dagar kan

biverkningar, inklusive ett förlängt QTc-intervall, inte vara snabbt avhjälpta (se avsnitt 4.4).

Dosering för pediatriska patienter med MTC

Dosering för pediatriska patienter ska baseras på kroppsyta (BSA) i mg/m

. Pediatriska patienter som

behandlas med Caprelsa och patienternas vårdgivare måste få doseringsguiden och informeras om den

korrekta dosen som ska tas med originalförskrivningen och för varje efterföljande dosjustering.

Rekommenderade doseringsregimer och dosjusteringar visas i tabell 1.

Tabell 1: Doseringsnomogram för pediatriska patienter med MTC

BSA (m

Startdos (mg)

a

Dosökning (mg)

vid god tolerans

efter 8 veckors startdos

Dosminhskning (mg)

c

0,7 - <0,9

100 varannan dag

100 per dag

0,9 - <1,2

100 per dag

7-dagars schema:

100-200-100-200-100-

200-100

100 varannan dag

1,2 - <1,6

7-dagars schema:

100-200-100-200-100-

200-100

200 per dag

100 per dag

≥ 1,6

200 per dag

300 per dag

7-dagars schema:

100-200-100-200-100-

200-100

Startdosen är den dos som behandlingen ska initieras på

Högre vandetanibdoser än 150 mg/m2 har inte använts i kliniska studier på pediatriska patienter

Patienter med en negativ reaktion som kräver dosreduktion ska sluta ta vandetanib under minst en vecka. Dosering kan

därefter återupptas med en minskad dos efter full återhämtning från negativa reaktioner

Dosjusteringar för pediatriska patienter med MTC

I händelse av CTCAE grad 3 toxicitet eller högre eller vid förlängning av QTc

intervall i EKG,

ska doseringen med vandetanib åtminstone tillfälligt avbrytas och återupptas med reducerad dos

när toxiciteten har avklingat eller förbättrats till CTCAE grad 1.

Patienter som är på startdosen (

i tabell 1), ska börja om med den reducerade dosen (

i tabell 1).

Patienter som är på den ökade dosen (

i tabell 1), ska börja om med startdosen (

i tabell 1). I

händelse av CTCAE grad 3 (Common Terminology Criteria for Adverse Events) toxicitet eller

högre eller vid förlängning av QTc

intervallet i EKG ska doseringen med Caprelsa åtminstone

tillfälligt avbrytas och återupptas med reducerad dos (

i tabell 1) när toxiciteten har avklingat

eller förbättrats till CTCAE grad 1.

Om ytterligare händelse med CTCAE grad 3 toxicitet eller högre eller förlängning av

intervallet i EKG uppstår ska dosering med vandetanib avbrytas permanent.

Patienten måste övervakas på lämpligt sätt. Eftersom halveringstiden är 19 dagar kan biverkningar,

inklusive ett förlängt QTc-intervall, inte vara snabbt avhjälpta (se avsnitt 4.4).

Varaktighet

Vandetanib kan administreras till sjukdomsprogression eller tills nyttan med fortsatt behandling inte

längre uppväger dess risker där bedömning får göras med hänsyn till biverkningarnas svårighetsgrad

(se avsnitt 4.8) i förhållande till graden av klinisk stabilisering av tumörstatus.

Särskilda patientpopulationer

Pediatrisk population

Caprelsa ska inte ges till barn under 5 år. Caprelsas säkerhet och effekt för barn under 5 år har inte

fastställts. Det finns inga tillgängliga data.

Det finns ingen erfarenhet av pediatriska patienter med ärftlig MTC under 9 års ålder (se avsnitt 5.1).

Patienter i åldern 5-18 år ska doseras enligt nomogrammet i tabell 1.

andetanibdoser över 150 mg/m2

har inte använts i kliniska studier på pediatriska patienter.

Äldre

Ingen justering av startdosen behövs för äldre patienter. Kliniska data avseende vandetanib hos

patienter över 75 år med MTC är begränsade.

Nedsatt njurfunktion hos vuxna patienter med MTC

En farmakokinetisk studie hos frivilliga försökspersoner med lindrigt, måttligt och svårt nedsatt

njurfunktion visar att exponering för vandetanib efter en enkeldos ökar med upp till 1,5; 1,6 respektive

2 gånger hos patienter med lindrigt, måttligt (kreatininclearance ≥30 till <50 ml/min) och svårt

(clearance under 30 ml/min) nedsatt njurfunktion vid baslinjen (se avsnitt 5.2). Kliniska data antyder

att ingen förändring av startdosen behövs för patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det finns

begränsade data med 300 mg hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion som visar att dosen

behövde sänkas till 200 mg hos 5 av 6 patienter. Startdosen kan reduceras till 200 mg för patienter

med måttligt nedsatt njurfunktion, säkerhet och effekt har emellertid inte fastställts med 200 mg (se

avsnitt 4.4).

Vandetanib rekommenderas inte till patienter med svårt nedsatt njurfunktion eftersom

data från patienter med svårt nedsatt njurfunktion är begränsade och säkerhet och effekt inte har

fastställts.

Nedsatt njurfunktion hos pediatriska patienter med MTC

Det finns ingen erfarenhet av att använda vandetanib hos pediatriska patienter med nedsatt

njurfunktion. Med tanke på data som finns tillgängliga från vuxna patienter med nedsatt njurfunktion:

Ingen förändring av startdosen rekommenderas för pediatriska patienter med lindrigt nedsatt

njurfunktion.

Den reducerade dosen som anges i tabell 1 kan användas för pediatriska patienter med måttligt

nedsatt njurfunktion. Det krävs att patienter hanteras individuellt av läkaren, särskilt barn med

lågt BSA.

Vandetanib rekommenderas inte till pediatriska patienter med gravt nedsatt njurfunktion

Nedsatt leverfunktion

Vandetanib rekommenderas inte för användning till pediatriska och vuxna patienter med nedsatt

leverfunktion (serumbilirubin mer än 1,5 gånger högre än den övre gränsen för referensområdet

(ULRR - upper limit of reference range), detta kriterium gäller inte för patienter med Gilberts sjukdom

och alaninaminotransferas (ALT), aspartataminotransferas (AST) eller alkaliskt fosfatas (ALP) mer än

2,5 gånger högre än ULRR, eller mer än 5,0 gånger högre än ULRR, om det av läkaren bedöms vara

relaterat till levermetastaser), eftersom det finns begränsade data från patienter med nedsatt

leverfunktion, samt att säkerhet och effekt inte fastställts (se avsnitt 4.4).

Farmakokinetiska data från frivilliga indikerar att startdosen inte behöver ändras för patienter med

lindrigt, måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Administreringssätt

För patienter som har svårt att svälja kan vandetanib-tabletterna lösas upp i ett halvt glas ej kolsyrat

dricksvatten. Inga andra vätskor ska användas. Släpp ned tabletten, utan att krossa den, i vattnet och

rör tills den har lösts upp (ca 10 minuter). Lösningen ska drickas omedelbart. Eventuella rester i glaset

ska blandas med ett halvt glas vatten och drickas upp. Vätskan kan också administreras med

nasogastrisk sond eller gastrostomisond.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Medfött långt QTc-syndrom.

Patienter med ett QTc-intervall på över 480 ms.

Samtidig användning av vandetanib med följande läkemedel som är också kända att förlänga

QTc-intervallet och/eller framkalla torsades de pointes: arsenik, cisaprid, intravenös (IV)

erytromycin, toremifen, mizolastin, moxifloxacin, klass IA och III antiarytmika (se avsnitt 4.5).

Amning (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Med anledning av riskerna är det viktigt att begränsa behandling med vandetanib till patienter som är i

stort behov av behandlingen, dvs. med ett symtomatiskt-aggressivt förlopp av sjukdomen. Varken

symtomatisk sjukdom eller progressiv sjukdom är ensamt tillräckligt för att påverka behovet av

behandling med vandetanib. Förändringshastigheten av biomarkörnivåer som t.ex. kalcitonin och/eller

carcinoembryonalt antigen (CEA) liksom förändringshastigheten av tumörstorlek under vaksam

väntan kan bidra till att både identifiera patienter i behov av behandling och att välja det optimala

tillfället att påbörja behandling med vandetanib.

QTc-förlängning och torsades de pointes

Vid en dos på 300 mg associeras vandetanib med en betydande och koncentrationsberoende

förlängning av QTc-intervallet (medelvärde 28 ms, median 35 ms). De första QT-förlängningarna

uppstod oftast under de 3 första månaderna av behandlingen, men fortsatte att debutera efter denna tid.

Halveringstiden för vandetanib (19 dagar) gör denna QTc-förlängning särskilt problematisk (se

avsnitt 4.8). Med en dos på 300 mg per dag vid MTC observerades en QTc-förlängning till över

500 ms i EKG hos 11 % av patienterna i en fas III-studie. Den observerade EKG QTc-förlängning

förefaller vara dosberoende. Fall av torsades de pointes och ventrikulär takykardi har mindre

vanligtvis rapporterats hos patienter som behandlats med vandetanib 300 mg dagligen. Risken för

torsades de pointes kan öka hos patienter med elektrolytobalans (se avsnitt 4.8).

Behandling med vandetanib får inte påbörjas hos patienter vars QTc-intervall är större än 480 ms.

Vandetanib ska inte ges till patienter med torsades de pointesi anamnesen

.

Vandetanib har inte

studerats på patienter med ventrikulära arytmier eller nyligen genomgången hjärtinfarkt.

Ett EKG samt serumnivåer av kalium, kalcium och magnesium och tyreoideastimulerande hormon

(TSH) ska tas vid behandlingsstart, efter 1, 3, 6 och 12 veckor och sedan var 3:e månad i minst ett år

efter att behandlingen påbörjades. Detta kontrollschema ska tillämpas under perioden efter

dosminskning p.g.a. QTc-förlängning och efter behandlingsavbrott på över två veckor. EKG och

blodprover ska också tas när det är kliniskt indicerat under och efter behandlingsperioden. Frekvent

EKG-kontroll av QTc-intervallet ska fortsätta.

Serumkaliumnivån, serummagnesium och serumkalcium ska hållas inom normalt intervall för att

minska risken för QTc-förlängning. Ytterligare kontroll av QTc-intervallet, liksom kontroll av

elektrolyter och njurfunktion är nödvändiga särskilt om diarré uppstår eller förvärras, uttorkning,

elektrolytobalans och/eller nedsatt njurfunktion. Om QTc-intervallet ökar markant men förblir under

500 ms bör kardiologisk rådgivning inhämtas.

Administrering av vandetanib tillsammans med substanser som är kända att förlänga QTc-intervallet i

EKG är kontraindicerat eller inte rekommenderat (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Samtidig användning av vandetanib med ondansetron är inte rekommenderat (se avsnitt 4.5).

Patienter som utvecklar enstaka värde med QTc-intervall ≥ 500 ms ska avbryta behandling med

vandetanib. Doseringen kan återupptas med en reducerad dos efter att det bekräftats att QTc-

intervallet har återgått till samma värde som före behandlingen och efter att korrigering av

eventuell elektrolytobalans har skett.

Posteriort reversibelt encefalopati-syndrom, PRES (reversibelt posteriort leukoencefalopati

syndrom-RPLS)

PRES är ett syndrom med subkortikalt vasogent ödem som diagnostiseras med

magnetresonanstomografi (MRT) av hjärnan, har observerats vid behandling med vandetanib i

kombination med kemoterapi. PRES har även observerats hos patienter som får vandetanib som

monoterapi. Syndromet ska övervägas som diagnos hos alla patienter som uppvisar tecken på

krampanfall, huvudvärk, synrubbningar, förvirring eller förändrad mental funktion.

MRT av hjärnan

ska utföras på alla patienter som uppvisar tecken på krampanfall, förvirring eller förändrad mental

funktion.

Rearranged during transfection status (RET-status)

Patienter utan RET-mutation kan ha mindre nytta av vandetanibbehandling och nytta/riskförhållandet

för denna patientgrupp kan därför skilja sig från gruppen med RET-mutationer.. För patienter vars

RET-mutationsstatus kan vara negativ, bör man ta en eventuell lägre nytta i beaktande innan enskilda

behandlingsbeslut och användningen av vandetanib bör noga övervägas på grund av de

behandlingsrelaterade riskerna. Därför rekommenderas RET-mutationstestning. När RET-

mutationsstatus fastställs bör vävnadsprover om möjligt tas vid tidpunkten för behandlingsinitiering

snarare än vid tidpunkten för diagnos (se avsnitt 4.1 och 5.1).

Hudreaktioner

Utslag och andra hudreaktioner inklusive ljuskänslighetsreaktioner och palmoplantar

erytrodysestesisyndrom har observerats hos patienter som har fått vandetanib.

Lindriga till måttliga hudreaktioner kan hanteras med symtomatisk behandling eller genom

dosreduktion eller dosavbrott. För svårare hudreaktioner (som Stevens-Johnsons syndrom) är

rekommendationen att hänvisa patienten till att uppsöka sjukvården akut.

Försiktighet bör iakttas avseende solexponering genom användning av skyddande kläder och/eller

solskyddskräm på grund av risken för fototoxiska reaktioner i samband med behandling med

vandetanib.

Diarré

Diarré är ett sjukdomsrelaterat symtom liksom en känd biverkning av vandetanib. Rutinmässig

behandling med medel mot diarré rekommenderas. QTc och serumelektrolyter ska övervakas med

tätare intervall. Om svår diarré (CTCAE grad 3-4) utvecklas bör behandlingen med vandetanib

avbrytas tills diarrén avtar. Vid förbättring bör behandlingen återupptas med reducerad dos (se

avsnitt 4.2 och 4.8).

Blödning

Försiktighet bör vidtas vid administrering av vandetanib hos patienter med hjärnmetastaser, då

intrakranial blödning har rapporterats.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt har observerats hos patienter som fått vandetanib. Det kan bli nödvändigt att tillfälligt eller

definitivt avbryta behandlingen hos patienter med hjärtsvikt. Tillståndet kan vara icke-reversibelt vid

avbrytandet av vandetanib behandlingen. Några fall har haft dödlig utgång.

Hypertoni

Hypertoni, inklusive akut hypertoni, har observerats hos patienter som behandlas med vandetanib.

Patienter ska kontrolleras avseende hypertoni på lämpligt sätt. Om högt blodtryck inte kan kontrolleras

medicinskt ska behandlingen med vandetanib inte återupptas förrän blodtrycket är medicinskt

kontrollerat. Det kan bli nödvändigt att reducera dosen (se avsnitt 4.8).

Aneurysmer och arteriella dissektioner

Användningen av VEGF-hämmare till patienter med eller utan hypertoni kan främja bildningen av

aneurysmer och/eller arteriella dissektioner. Denna risk ska noga övervägas innan vandetanib sätts in

hos patienter med riskfaktorer såsom hypertoni eller tidigare aneurysm.

Nedsatt njurfunktion

Vandetanib rekommenderas inte för användning till vuxna och pediatriska patienter med måttligt eller

svårt nedsatt njurfunktion, eftersom data är begränsade och säkerhet och effekt inte har fastställts (se

avsnitt 4.2, 5.1 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Vandetanib rekommenderas inte för användning till patienter med nedsatt leverfunktion

(serumbilirubin högre än 1,5 gånger den övre gränsen för normalvärdet), eftersom data från patienter

med nedsatt leverfunktion är begränsade och säkerhet och effekt inte har fastställts. Farmakokinetiska

data från frivilliga antyder att ingen förändring av startdosen behövs för patienter med lindrigt,

måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Förhöjning av alaninaminotransferasnivåer

Förhöjningar av alaninaminotransferasnivåer är vanliga hos patienter som behandlas med vandetanib.

Vanligtvis avtar ökningarna under pågående behandling medan hos några avtar ökningarna 1-2 veckor

efter behandlingsavbrott. Regelbunden kontroll avseende alaninaminotransferas rekommenderas.

Interstitiell lungsjukdom

Interstitiell lungsjukdom (ILD) har observerats hos patienter som fått vandetanib, i vissa fall med

dödlig utgång. Om en patient uppvisar luftvägssymtom som andnöd, hosta och feber ska behandlingen

med vandetanib avbrytas och patienten omedelbart undersökas. Om ILD bekräftas ska behandlingen

med vandetanib avbrytas definitivt och patienten behandlas på lämpligt sätt.

CYP3A4-inducerare

Samtidig användning av vandetanib och starka CYP3A4-inducerare (t.ex. rifampicin, johannesört,

karbamazepin och fenobarbital) ska undvikas (se avsnitt 4.5).

Kalcitonin lägre än 500 pg/ml

Fördelarna med vandetanib hos patienter med kalcitonin lägre än 500 pg/ml har inte fastställts och

därför ska användning till patienter med kalcitonin < 500 pg/ml noggrant övervägas på grund av de

behandlingsrelaterade riskerna med vandetanib.

Patientinformationskort

Alla som ordinerar Caprelsa måste vara förtrogna med informationen för sjukvårdspersonal

och riktlinjer för behandlingen. Förskrivaren måste diskutera riskerna av behandlingen med

Caprelsa med patienten. Patienten kommer att få ett patientinformationskort vid varje

förskrivning.

Pediatrisk population

Baserat på längdmätningar vid alla besök, uppvisade alla barn och ungdomar i en pediatrisk studie

linjär tillväxt under behandling med vandetanib. Men långsiktiga säkerhetsdata hos pediatriska

patienter finns inte tillgängliga.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakokinetiska interaktioner

Effekten av vandetanib på andra läkemedel

Hos friska försökspersoner påverkades inte exponeringen för midazolam (CYP3A4-substrat) när det

gavs tillsammans med en engångsdos av vandetanib på 800 mg.

Vandetanib är en hämmare av organisk katjontransportör 2 (OCT2). Hos friska försökspersoner med

vildtyp av OCT2 ökade AUC

(0-t)

och C

för metformin (OCT2-substrat) med 74 % respektive 50 %

och njurclearance (CL

) av metformin minskade med 52 % när det gavs tillsammans med vandetanib.

Lämplig klinisk övervakning och/eller laboratorieövervakning rekommenderas för patienter som får

metformin och vandetanib samtidigt, och sådana patienter kan behöva få en lägre dos av metformin.

Hos friska försökspersoner ökade AUC

(0-t)

och C

för digoxin (P-glykoprotein, P-gp-substrat) med

23 % respektive 29 % när det gavs tillsammans med vandetanib på grund av P-gp-hämning av

vandetanib. Vidare kan digoxins bradykardiska effekt öka risken för att vandetanib ska ge förlängt

QTc-intervall och Torsade de Pointes. Därför rekommenderas lämplig klinisk övervakning (t.ex.

EKG) och/eller laboratorieövervakning för patienter som får digoxin och vandetanib samtidigt, och

sådana patienter kan behöva få en lägre dos av digoxin. (Beträffande vandetanib-övervakning, se

avsnitt 4.2, Dosering och administreringssätt och avsnitt 4.4, Varningar och försiktighet).

När det gäller andra P-gp-substrat såsom dabigatran, rekommenderas klinisk övervakning om de ges i

kombination med vandetanib.

Effekten av andra läkemedel på vandetanib

Hos friska försökspersoner sågs ingen kliniskt signifikant interaktion mellan vandetanib (en

engångsdos på 300 mg) och den potenta CYP3A4-hämmaren itrakonazol (upprepade doser på 200 mg

en gång dagligen). Hos friska manliga försökspersoner minskade exponeringen för vandetanib med

40 % när det gavs tillsammans med den potenta CYP3A4-induceraren rifampicin. Administrering av

vandetanib tillsammans med potenta CYP3A4-inducerare bör undvikas.

Hos friska försökspersoner minskade C

för vandetanib med 15 %, medan AUC

(0--t)

för vandetanib

inte påverkades när de gavs tillsammans med omeprazol. Varken C

eller AUC

(0-t)

för vandetanib

påverkades när det gavs tillsammans med ranitidin. Därför krävs ingen förändring av dosen vandetanib

när vandetanib ges tillsammans med antingen omeprazol eller ranitidin.

Farmakodynamiska interaktioner

Biliär utsöndring av oförändrad vandetanib är en av utsöndringsvägarna för vandetanib. Vandetanib är

inte ett substrat för MRP2 (multidrug resistance protein 2), Pgp (p-glykoprotein) eller BCRP (breast

cancer resistance protein).

Läkemedel kända för att förlänga QTc-intervallet

Vandetanib har påvisats förlänga QTc-intervallet i EKG. Torsades de pointes har sällsynt rapporterats.

Därför är samtidig användning av vandetanib och läkemedel som är kända att förlänga QTc-intervallet

och/eller inducera torsades de pointes antingen kontraindicerat eller inte rekommenderat beroende på

befintlighet av alternativa behandlingsmöjligheter.

Kombinationer som är kontraindicerade (se avsnitt 4.3): Cisaprid, intravenös (IV) erytromycin,

toremifen, mizolastin, moxifloxacin, arsenik, klass I A and III antiarytmetika

Kombinationer som inte rekommenderas: Metadon, haloperidol, amisulprid, klorpromazin,

sulpirid, zuklopentixol, halofantrin, pentamidin och lumefantrin.

Om det inte finns något lämpligt behandlingsalternativ kan kombinationer som inte rekommenderas

ändå kombineras med vandetanib om det görs ytterligare kontroll av QTc-intervallet, utvärdering av

elektrolyter och ytterligare kontroll vid fall av debut eller förvärrad diarré.

Resultat från en farmakodynamisk och farmakokinetisk interaktionsstudie visade att samtidig

administrering med ondansetron till friska patienter verkade ha liten effekt på farmakokinetiken för

vandetanib, men hade en liten additiv effekt på förlängningen av QTc-intervallet med ungefär 10 ms.

Samtidig användning av ondansetron med vandetanib rekommenderas därför inte. Om ondansetron

administreras tillsammans med vandetanib ska serumelektrolyter och EKG kontrolleras noggrant och

aggressiv hantering av avvikelser är nödvändig.

Vitamin K-antagonister

På grund av ökad trombotisk risk hos patienter med cancer används antikoagulantia frekvent. Med

hänsyn till den höga intraindividuella variabiliteten avseende responsen på antikoagulantia, och möjlig

interaktion mellan vitamin K-antagonister och kemoterapi, rekommenderas en tätare övervakning av

INR (International Normalised Ratio) hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor måste använda effektiva preventivmetoder under behandlingen och i minst fyra

månader efter den sista dosen.

Graviditet

Data om användningen av vandetanib under graviditet är begränsad. Som förväntat, utifrån dess

farmakologiska verkan, har vandetanib uppvisat betydande effekter i alla reproduktionssteg hos

honråttor (se avsnitt 5.3).

Om vandetanib används under graviditet, eller om patienten blir gravid under behandlingen med

vandetanib, ska patienten bedömas avseende potentiell risk för fosterskador eller missfall.

Behandlingen av den gravida kvinnan ska endast fortgå om den potentiella fördelen för modern

överväger risken för fostret.

Amning

Det finns inga data om användning av vandetanib hos ammande kvinnor. Vandetanib och/eller dess

metaboliter utsöndras i mjölk från råttor och har hittats i plasma från ungarna efter dosering till diande

råttor (se avsnitt 5.3).

Amning är kontraindicerat under behandling med vandetanib.

Fertilitet

Hos hanråttor hade vandetanib ingen effekt på fertiliteten medan fertiliteten hos honråttor försämrades

(se avsnitt 5.3).

Reproduktionseffekter hos pediatriska patienter som behandlas med vandetanib är okänt.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier om effekterna av vandetanib avseende förmågan att framföra fordon och använda

maskiner har utförts. Däremot har extrem trötthet och suddigt seende rapporterats och patienter som

upplever sådana symtom ska iaktta försiktighet vid framförande av fordon och användning av

maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste läkemedelsbiverkningarna som rapporterats har varit diarré, utslag, illamående,

hypertoni och huvudvärk.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har identifierats vid kliniska studier med patienter som behandlades med

vandetanib för MTC. I tabell 2 anges biverkningar enligt CIOMS III (Council for International

Organizations of Medical Sciences),

, efter organsystemklass enligt MedDRA System Organ Class

(SOC) och på föredragen term-nivå och därefter efter frekvens. Biverkningsfrekvens definieras enligt

följande: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000 till

< 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1000); mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data). Det här avsnittet omfattar endast data från avslutade studier

där patientexponeringen är känd.

Tabell 2: Biverkningar och organsystemklass

Organsystemklass

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Nasofaryngit,

bronkit, övre

luftvägsinfektioner,

urinvägsinfektioner

Pneumoni, sepsis,

influensa, cystit,

sinuit, laryngit,

follikulit,

furunkel,

svampinfektion,

pyelonefrit

Appendicit,

stafylokockinfektion,

divertikulit, cellulit,

bukväggsabscess

Endokrina systemet

Hypotyreos

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit,

hypokalcemi

Hypokalemi,

hyperkalcemi,

hyperglykemi,

dehydrering,

hyponatremi

Malnutrition

Psykiska störningar

Insomni,

depression

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

parestesi, dysestesi,

yrsel

Tremor, letargi,

medvetslöshet,

balansstörningar,

dysgeusi

Våldsamma

muskelryckningar,

klonus, hjärnödem

Ögon

Dimsyn, korneala

strukturförändringa

r (inklusive

korneala

avlagringar och

kornealopacitet)

Synförsämring,

haloeffekt,

fotopsi, glaukom,

konjunktivit,

ögontorrhet,

keratopati

Katarakt,

ackommodationsstör

ningar

Hjärtat

Förlängning av

QTc-intervallet (*)

(**)

Hjärtsvikt, akut

hjärtsvikt, frekvens-

och rytmstörningar,

ledningsstörningar i

hjärtat, ventrikulär

arytmi och

hjärtstillestånd

Blodkärl

Hypertoni

Akut hypertoni,

ischemiska

cerebrovaskulära

tillstånd

Aneurysmer

och arteriella

dissektioner

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Näsblödning,

hemoptys,

pneumonit

Andningssvikt,

aspirationspneumoni

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré,

illamående,

kräkningar,

dyspepsi

Kolit, muntorrhet,

stomatit, dysfagi,

förstoppning,

gastrit,

gastrointestinal

blödning

Pankreatit, peritonit,

ileus,

tarmperforation,

fekal inkontinens

Lever och gallvägar

Kolelitiasis

Hud och subkutan

vävnad

Ljuskänslighetsrea

ktion, utslag och

andra

Palmoplantar

erytrodysestesisyn

drom, alopeci

Bullös dermatit

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/797340/2016

EMEA/H/C/002315

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Caprelsa

vandetanib

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Caprelsa.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Caprelsa ska användas.

Praktisk information om hur Caprelsa ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Caprelsa och vad används det för?

Caprelsa är ett cancerläkemedel som ges till vuxna och barn över fem år för att behandla medullär

tyreoideacancer, en cancer som uppstår i cellerna i sköldkörteln som bildar hormonet kalcitonin.

Läkemedlet används när sjukdomen sprids snabbt och orsakar symtom och när cancern inte kan

opereras bort och har förvärrats eller spridits till andra delar av kroppen.

Caprelsa innehåller den aktiva substansen vandetanib.

Hur används Caprelsa?

Läkemedlet är receptbelagt och behandling med Caprelsa ska påbörjas och övervakas av en läkare

med erfarenhet av att behandla medullär tyreoideacancer, använda cancerläkemedel och bedöma

elektrokardiogram (EKG, ett test som mäter hjärtats elektriska aktivitet). Patienterna måste få ett

patientinformationskort med viktig säkerhetsinformation och deras läkare måste informera dem om

riskerna med Caprelsa.

Caprelsa finns som tabletter (100 mg och 300 mg) och den rekommenderade dosen för vuxna är 300

mg en gång om dagen som ska tas vid ungefär samma tid varje dag. Dosen för barn som är fem år

eller äldre beräknas utifrån barnets vikt och längd. Patienter som inte kan svälja tabletterna kan

blanda tabletten i vanligt (ej kolsyrat) vatten.

Läkaren kan tillfälligt avbryta behandlingen med Caprelsa och minska dosen om patienten får onormalt

EKG eller allvarliga biverkningar. Behandlingen fortsätter så länge patienten har nytta av den.

Caprelsa

EMA/797340/2016

Sida 2/3

Caprelsa kan fungera sämre hos patienter utan mutation (förändring) i en gen som kallas RET-genen

(rearranged during transfection). Det rekommenderas att läkaren tittar efter RET-mutationen när

behandlingen med Caprelsa inleds.

Hur verkar Caprelsa?

Den aktiva substansen i Caprelsa, vandetanib, är en "proteintyrosinkinashämmare". Det innebär att

den blockerar aktiviteten hos enzymer som kallas tyrosinkinaser. Dessa enzym behövs i vissa

receptorer (t.ex. VEGF-, FGFR- och RET-receptorer) på ytan av cancerceller, där de aktiverar ett flertal

processer såsom celldelning och tillväxt av nya blodkärl. Genom att blockera VEGF-receptorernas

aktivitet minskar läkemedlet blodflödet till cancercellerna, vilket bromsar cancerns tillväxt. Genom att

VEGF-receptorernas aktivitet blockeras får cancercellerna inte längre de signaler som de behöver för

att växa och förökas. Vandetanib blockerar också RET-receptorernas aktivitet, som spelar en roll för

celltillväxten vid medullär tyreoideacancer.

Vilken nytta med Caprelsa har visats i studierna?

I en huvudstudie var Caprelsa effektivare än placebo (overksam behandling) hos vuxna med

medullär tyreoideacancer som inte kunnat avlägsnas genom operation eller som hade spridit sig till

andra delar av kroppen. Studien omfattade 331 patienter och huvudeffektmåttet var progressionsfri

överlevnad (hur länge patienterna levde utan att sjukdomen förvärrades). I genomsnitt levde

patienterna som tog Caprelsa i 30,5 månader utan att deras sjukdom förvärrades, jämfört med

19,3 månader för patienterna som tog placebo.

I en andra huvudstudie gavs Caprelsa till barn i åldern 9–17 år med ärftlig medullär tyreoideacancer.

Huvudeffektmåttet var övergripande objektiv svarsfrekvens (ORR), som tar hänsyn till flera av

sjukdomens kännetecken. Av 16 barn som behandlades med Caprelsa hade 7 (44 procent) ett partiellt

svar på ORR-skalan, vilket var jämförbart med svarsfrekvensen för vuxna. I genomsnitt levde barn

som tog Caprelsa i 46 månader utan att sjukdomen förvärrades.

Vilka är riskerna med Caprelsa?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Caprelsa är diarré, utslag, illamående, högt blodtryck

och huvudvärk. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Caprelsa finns i

bipacksedeln.

Caprelsa kan påverka hjärtats aktivitet, däribland ett mått som kallas QTc-intervall. Det får inte ges till

personer med ett problem som kallas medfött långt QTc-syndrom, eller som har ett längre QTc-

intervall än 480 millisekunder. Caprelsa får inte ges tillsammans med andra läkemedel som kan

förlänga QTc-intervallet. Det får heller inte ges till kvinnor som ammar. En fullständig förteckning över

restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Caprelsa?

CHMP fann att Caprelsa visats vara effektivt vid behandling av medullär tyreoideacancer hos patienter

som är fem år och äldre. Det var dock osäkert hur väl det fungerar hos patienter utan en mutation

(förändring) i en gen som kallas RET-genen ("rearranged during transfection") eller hos patienter vars

RET-mutationsstatus inte är känd. Kommittén noterade den potentiella risken för förlängt QTc-intervall

och åtgärder vidtogs för att minimera denna risk. CHMP fann att nyttan med Caprelsa är större än

riskerna hos patienter vars sjukdom sprids snabbt och orsakar symtom, eftersom de har ett akut

Caprelsa

EMA/797340/2016

Sida 3/3

behov av behandling. Kommittén rekommenderade därför att Caprelsa skulle godkännas för

försäljning.

Caprelsa har godkänts i enlighet med reglerna om ”villkorat godkännande”. Detta innebär att

ytterligare erfarenhet av läkemedlet förväntas, särskilt när det gäller hur stor nytta det innebär för

patienter utan RET-mutation. Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information

om produkten varje år och uppdatera denna sammanfattning när det behövs.

Vilken information om Caprelsa saknas för närvarande?

Företaget som tillverkar Caprelsa kommer att genomföra en studie på patienter med medullär

tyreoideacancer för att jämföra effekterna av Caprelsa hos patienter med och utan RET-mutation

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Caprelsa?

Företaget som marknadsför Caprelsa kommer att se till att läkare som förväntas förskriva Caprelsa får

utbildningsmaterial med viktig säkerhetsinformation om läkemedlet, bland annat om åtgärder för att

hantera risken för förlängt QTc-intervall och andra potentiella biverkningar, samt ett

patientinformationskort och vägledning för barn eller deras vårdnadshavare.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Caprelsa har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Caprelsa

Den 17 februari 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Caprelsa

som gäller i hela EU.

EPAR för Caprelsa finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Caprelsa finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2016.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen