Canicaral vet 160 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-02-2021

Aktiva substanser:
karprofen
Tillgänglig från:
Le Vet Beheer B.V.
ATC-kod:
QM01AE91
INN (International namn):
carprofen
Dos:
160 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; karprofen 160 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapeutisk grupp:
Hund
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 250 tabletter; Blister, 500 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 40 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 70 tabletter; Blister, 80 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51443
Tillstånd datum:
2015-12-10

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL:

Canicaral vet 160 mg tabletter för hund

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Artesan Pharma GmbH & Co KG

Wendlandstrasse 1

29439 Lüchow

Tyskland

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nederländerna

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Canicaral vet 160 mg tabletter för hund

karprofen

3.

DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett innehåller:

Aktiv substans:

karprofen

160 mg

Ljusbrun med bruna prickar, rund och konvex smaksatt tablett med en kryssformad brytskåra på ena

sidan.

Tabletter kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

4.

ANVÄNDNINGOMRÅDE(N)

För minskning av inflammation och smärta orsakad av sjukdomar i muskler och skelett samt

nedbrytande sjukdom i lederna. Som uppföljande behandling av smärta efter operation.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till katter.

Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

Använd inte till hundar yngre än 4 månader.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Använd inte till hundar med hjärt-, lever- eller njursjukdom där det finns risk för gastrointestinal

ulceration (sår i magsäck och tarmar) eller blödning, eller vid tecken på blodsjukdomar.

6.

BIVERKNINGAR

Typiska biverkningar som har ett samband med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel) såsom kräkning, lös avföring/diarré, ockult blod i avföringen (blod i avföringen som inte

kan ses med blotta ögat), aptitförlust och letargi (bristande energi) har rapporterats mycket sällan.

Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är som regel

övergående och upphör efter avslutad behandling, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller

dödliga.

Om biverkningar uppträder, ska användningen av läkemedlet avbrytas och veterinär uppsökas.

Liksom med andra NSAID-preparat finns det en risk för sällsynta njurbiverkningar eller

leverbiverkningar.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

7.

DJURSLAG

Hund

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ges via munnen.

För att säkerställa rätt dos och undvika överdosering ska kroppsvikten bestämmas så noga som

möjligt.

Dosering

2-4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

För minskning av inflammation och smärta orsakad av sjukdomar i muskler och skelett samt

nedbrytande sjukdom i lederna: en startdos på 4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag given som en

daglig engångsdos eller som två lika stora doser kan, beroende på uppnådd effekt, sänkas till 2 mg

karprofen/kg kroppsvikt/dag given som en engångsdos. Behandlingens varaktighet beror på det

behandlingssvar som ses hos patienten. Vid behandling under längre tid än 14 dagar ska hunden

regelbundet undersökas av veterinär. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

För att förlänga det smärtstillande och antiinflammatoriska skyddet efter operation kan behandling

med karprofeninjektion inför operation följas av karprofentabletter enligt 4 mg/kg kroppsvikt/dag i

upp till 5 dagar.

Använd följande tabell vid dosering enligt 4 mg per kg kroppsvikt per dag.

Antal tabletter för dosen 4 mg/kg kroppsvikt

Kroppsvikt (kg)

Canicaral vet

40 mg

En gång dagligen

Canicaral vet 40 mg

Två gånger dagligen

Canicaral

vet 160 mg

En gång

dagligen

Canicaral vet

160 mg

Två gånger

dagligen

>2,5 kg-5 kg

>5 kg-7,5 kg

>7,5 kg-10 kg

>10 kg-12,5 kg

>12,5 kg-15 kg

>15 kg-17,5 kg

>17,5 kg-20 kg

>20 kg-25 kg

>25 kg-30 kg

>30 kg-35 kg

>35 kg-40 kg

>40 kg-50 kg

>50 kg-60 kg

>60 kg-70 kg

>70 kg-80 kg

= ¼ tablett

= ½ tablett

= ¾ tablett

= 1 tablett

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Tabletter kan delas i 2 eller 4 lika stora delar för att få rätt dos. Lägg tabletten på en plan yta med sidan

med brytskåra uppåt och den konvexa (rundade) sidan nedåt.

Halvor: tryck med tummarna på båda sidor av tabletten.

Fjärdedelar: tryck med tummen mitt på tabletten.

10.

KARENSTID

Ej relevant.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Delad tablett ska användas inom 3 dagar.

Överblivna delar av tabletter ska förvaras i det öppnade blistret. Ljuskänsligt.

Det finns inga särskilda förvaringsanvisningar för oöppnat blister.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat., eller på blistret efter

EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Se avsnitt ”Kontraindikationer” och ”Särskilda försiktighetsåtgärder för djur”.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Användning till äldre hundar kan medföra risk.

Om sådan användning inte kan undvikas, kan hunden behöva noggrann klinisk uppföljning.

Undvik användning till uttorkade, hypovolemiska (liten blodvolym) eller hypotona (lågt blodtryck)

hundar eftersom det finns en risk för ökad njurtoxicitet (njurskada).

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som karprofen kan orsaka hämning av fagocytos (en av

immunsystemets mekanismer) och därför ska lämplig samtidig antimikrobiell behandling (behandling

som har verkan mot mikroorganismer, t.ex. bakterier) sättas in vid behandling av inflammatoriska

tillstånd som har ett samband med bakterieinfektion.

Tabletterna är smaksatta. Förvara tabletterna utom räckhåll för djuren, för att undvika oavsiktligt intag.

Se även avsnittet om: Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid oavsiktligt intag av tabletterna, uppsök läkare och visa denna information eller etiketten. Tvätta

händerna efter hantering av läkemedlet.

Dräktighet och digivning: Laboratoriestudier på råtta och kanin har visat fetotoxiska effekter (skadliga

effekter på foster) av karprofen vid doser nära den effektiva dosen. Säkerheten av detta läkemedel har

inte fastställts under dräktighet och digivning.

Se även avsnitt ”Kontraindikationer”.

Andra läkemedel och Canicaral vet:

Använd inte andra NSAID-preparat och glukokortikoider samtidigt eller inom 24 timmar från

användning av läkemedlet. Karprofen binds i hög grad till proteiner i blodet och kan tränga ut andra

läkemedel med hög bindningsgrad, vilket kan leda till giftiga effekter.

Samtidig administrering av njurskadande läkemedel ska undvikas.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Inga tecken på giftighet sågs när hundar behandlades med karprofen i doser upp till 6 mg/kg

kroppsvikt två gånger dagligen i 7 dagar (3 gånger den högsta rekommenderade dosen om 4 mg/kg

kroppsvikt) och 6 mg/kg kroppsvikt en gång dagligen i ytterligare 7 dagar (1,5 gånger den högsta

rekommenderade dosen om 4 mg/kg kroppsvikt).

Det finns inget specifikt motgift vid överdosering av karprofen men allmän behandling, som används

vid överdosering av NSAID-preparat, ska sättas in.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kastas enligt gällande anvisningar.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-09-11

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Pappkartong med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blister med 10 tabletter per blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Delbar tablett

Läs hela dokumentet

Marknadsförs ej för närvarande.

Produktinformation

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen