Candesartan JCSH Pharma 32 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-09-2019

Aktiva substanser:
kandesartancilexetil
Tillgänglig från:
GENMED Pharma GmbH
ATC-kod:
C09CA06
INN (International namn):
candesartan cilexetil
Dos:
32 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; kandesartancilexetil 32 mg Aktiv substans; glycerol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 28 tabletter; Burk, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57755
Tillstånd datum:
2019-09-26

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Candesartan JCSH Pharma 4 mg, 16 mg och 32 mg tabletter

kandesartancilexetil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar

sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Candesartan JCSH Pharma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Candesartan JCSH Pharma

Hur du tar Candesartan JCSH Pharma

Eventuella biverkningar

Hur Candesartan JCSH Pharma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Candesartan JCSH Pharma är och vad det används för

Namnet på ditt läkemedel är Candesartan JCSH Pharma. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den

tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-antagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och

vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens

alla delar.

Candesartan JCSH Pharma kan användas för att

behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna patienter och hos barn och ungdomar i åldern 6 till 18 år.

behandla vuxna patienter med hjärtsvikt och reducerad hjärtmuskelfunktion när ACE-hämmare

(angiotensinkonverterande enzym-hämmare) inte kan användas eller som tillägg till

ACE-hämmare när symtomen består trots behandling och MR-antagonister

(mineralkortikoidreceptor-antagonister) inte kan användas. (ACE-hämmare och MR-

antagonister är läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt).

Kandesartan som finns i Candesartan JCSH Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare

frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du ta Candesartan JCSH

Pharma

Ta inte Candesartan JCSH Pharma

om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är gravid i mer än tredje månaden (det är också bäst att undvika Candesartan JCSH Pharma under

tidig graviditet - se avsnitt om graviditet).

om du har allvarlig leversjukdom eller gallobstruktion (problem med dränage av galla från gallblåsan).

om patienten är ett barn under 1 års ålder.

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel

som innehåller aliskiren

Om du är osäker om något av detta stämmer på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar

Candesartan JCSH Pharma.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Candesartan JCSH Pharma

om du har hjärt-, lever- eller njurbesvär, eller genomgår dialys.

om du nyligen genomgått en njurtransplantation.

om du har kräkningar, eller nyligen haft kraftiga kräkningar eller har diarré.

om du har en binjuresjukdom som kallas Conns syndrom (kallas även för primär

hyperaldosteronism).

om du har lågt blodtryck.

om du tidigare haft ett slaganfall (stroke).

du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Candesartan JCSH

Pharma rekommenderas inte under tidig graviditet och du får inte ta Candesartan JCSH Pharma

om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används

under detta stadium av graviditeten (se avsnitt om graviditet).

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har

diabetesrelaterade njurproblem.

aliskiren

om du tar en ACE-hämmare tillsammans med ett läkemedel som hör till läkemedelsgruppen

MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister). Dessa läkemedel är för behandling av

hjärtsvikt (se ”Andra läkemedel och Candesartan JCSH Pharma ”).

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i

blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan JCSH Pharma ”.

Din läkare kan vilja träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av ovanstående.

Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan JCSH Pharma om du ska

opereras. Candesartan JCSH Pharma som tas samtidigt med en del bedövningsmedel, kan ge

en sänkning av blodtrycket.

Barn och ungdomar

Candesartan JCSH Pharma har studerats hos barn. För mer information, tala med din läkare.

Candesartan JCSH Pharma får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för de

utvecklande njurarna.

Andra läkemedel och Candesartan JCSH Pharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Candesartan JCSH Pharma kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan

även påverka effekten av Candesartan JCSH Pharma. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då

om du tar vissa mediciner.

Tala speciellt om för din läkare om du tar någon av följande mediciner. Din läkare kan behöva ändra

din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Andra läkemedel som hjälper dig att sänka blodtrycket såsom betablockerare, diazoxider och

ACE-hämmare såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen, naproxen eller

diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (läkemedel som lindrar smärta och inflammation).

Acetylsalicylsyra (om du tar mer än 3 g per dag) (läkemedel som lindrar smärta och

inflammation).

Kaliumtillägg eller saltersättningsmedel innehållande kalium (läkemedel som ökar mängden

kalium i blodet).

Heparin (ett blodförtunnande läkemedel).

Trimetoprim/sulfametoxazol (en kombination av antibiotika).

Vätskedrivande tabletter (diuretika).

Litium (ett läkemedel för psykiska hälsoproblem).

Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte

Candesartan JCSH Pharma ” och ”Varningar och försiktighet”)

Om du behandlas med en ACE-hämmare tillsammans med vissa andra läkemedel som du tar för att

behandla din hjärtsvikt, som kallas för MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor) (till exempel

spironolakton, eplerenon).

Candesartan JCSH Pharma med mat, dryck och alkohol

Du kan Candesartan JCSH Pharma med eller utan mat.

Om du ordineras Candesartan JCSH Pharma, tala med din doktor om alkoholvanor. Vissa personer

som dricker alkohol och tar Candesartan JCSH Pharma kan uppleva svimningskänsla och yrsel.

Graviditet och amning

Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare råder dig vanligtvis att

sluta att ta Candesartan JCSH Pharma innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att

ta ett annat läkemedel istället för Candesartan JCSH Pharma. Candesartan JCSH Pharma rekommenderas inte

under tidig graviditet och får inte tas om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn

allvarligt om det används efter tredje graviditetsmånaden.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan JCSH Pharma rekommenderas

inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt

om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan JCSH Pharma. Om detta händer dig, ska

du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Candesartan JCSH Pharma innehåller mannitol.

Mannitol är en typ av socker. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, ska du

kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Candesartan JCSH Pharma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Det är viktigt att ta Candesartan JCSH Pharma varje dag.

Du kan ta Candesartan JCSH Pharma med

eller utan mat. Svälj tabletten med ett glas

vatten.

Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.

Candesartan

JCSH Pharma 4 mg, 16 mg och 32 mg tabletter: tabletten kan delas i lika stora doser.

Högt blodtryck

Rekommenderad dos av Candesartan JCSH Pharma är 8 mg en gång om dagen. Din doktor kan öka

dosen upp till 16 mg en gång om dagen och ytterligare upp till 32 mg en gång om dagen beroende på

hur ditt blodtryck påverkas.

Till en del patienter som har lever- eller njurproblem eller de som nyligen har förlorat

kroppsvätskor, till exempel genom kräkningar, diarréer eller de som tar vätskedrivande tabletter,

kan läkaren förskriva en lägre startdos.

En del svarta patienter kan svara sämre på denna typ av medicin när den ges som enda

behandling. Dessa patienter kan därför behöva en högre dos.

Användning hos barn och ungdomar med högt blodtryck

Barn i åldern 6 till 18 år

Rekommenderad startdos är 4 mg en gång dagligen.

För patienter som väger mindre än 50 kg: hos vissa patienter med otillfredsställande

blodtryckskontroll kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till högst 8 mg en gång dagligen.

För patienter som väger 50 kg eller mer: hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll

kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till 8 mg en gång dagligen och till 16 mg en gång

dagligen.

Hjärtsvikt hos vuxna

Rekommenderad startdos av Candesartan JCSH Pharma är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan

öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen.

Candesartan JCSH Pharma kan tas tillsammans med andra mediciner mot hjärtsvikt och din läkare

bestämmer vilken behandling som passar dig.

Om du har tagit för stor mängd av Candesartan JCSH Pharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Candesartan JCSH Pharma

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.

Om du slutar att ta Candesartan JCSH Pharma

Om du slutar att ta Candesartan JCSH Pharma, kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta

Candesartan JCSH Pharma utan att först tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara.

Sluta att ta Candesartan JCSH Pharma och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av

följande allergiska reaktioner:

svårigheter att andas, med eller utan svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller i halsen

svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller i halsen, vilket kan göra det svårt att svälja

svår hudklåda (med upphöjda utslag)

Candesartan JCSH Pharma kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft

mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om detta händer

ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan kontrollera om Candesartan JCSH Pharma

har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).

Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

Känsla av yrsel.

Huvudvärk.

Luftvägsinfektion.

Lågt blodtryck. Detta kan få dig att känna dig matt och yr.

Förändringar i blodtestresultat:

En ökad mängd kalium i ditt blod, speciellt om du redan har njurbesvär eller hjärtsvikt.

Om detta är en påtaglig förändring, så kan du märka trötthet, svaghet, oregelbundna

hjärtslag eller myrkrypningar.

Påverkan på njurfunktionen, speciellt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. I mycket

sällsynta fall kan njursvikt inträffa.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter)

Svullnad i ansikte, på läpparna, på tungan och/eller i halsen.

Minskning i antal röda eller vita blodkroppar. Du kan märka trötthet, infektion eller feber.

Hudutslag, kliande knottriga utslag (nässelutslag).

Klåda.

Ryggvärk, ledvärk och muskelvärk.

Förändringar i leverfunktionen, inkluderande leverinflammation (hepatit). Du kan känna

trötthet, få gulfärgad hud och ögonvitor och influensaliknande symtom.

Illamående.

Förändringar i blodtestresultat:

En minskad mängd natrium i ditt blod. Om det är en påtaglig förändring, så kan du märka

svaghet, energibrist eller muskelkramp.

Hosta

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Diarré

Ytterligare biverkningar hos barn

Biverkningarna hos barn som behandlas för högt blodtryck förefaller vara jämförbara med dem som

observerats hos vuxna, men de inträffar oftare. Halsont är en mycket vanlig biverkan hos barn men

inte rapporterad hos vuxna och rinnande näsa, feber och ökad hjärtfrekvens är vanlig hos barn men

inte rapporterad hos vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Candesartan JCSH Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterkartan eller burken efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. HDPE burkar med PP förslutning –

100 dagar (efter öppnandet)

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Tabletterna innehåller 4 mg, 16 mg eller 32 mg

kandesartancilexetil.

Övriga innehållsämnen är mannitol, majsstärkelse, järnjärnoxid (röd), kopovidon, glycerol och

magnesiumstearat.

Dessutom,

tablett

innehåller

också

cellulosa

mikrokristallin, 16 mg och 32 mg innehåller också järnoxid (röd).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Candesartan JCSH Pharma 4 mg tabletter är vita till benvita, cirka 7,5 mm runda tabletter med en brytlinje på

ena sidan. Tabletten kan delas i lika stora halvor. Förpackningsstorlekar är 7 tabletter (1 x 7) och 28 tabletter

(4 x 7) och 100 tabletter.

Candesartan JCSH Pharma 16 mg tabletter är röda, cirka 7,5 mm runda tabletter med en brytlinje på ena sidan

och präglade med C/C på samma sida. Tabletten kan delas i lika stora halvor. Förpackningsstorlekar är 28

tabletter (4 x 7) och 100 tabletter.

Candesartan JCSH Pharma 32 mg tabletter är röda, cirka 10 mm runda tabletter med en brytlinje på ena sidan.

Tabletten kan delas i lika stora halvor. Förpackningsstorlekar är 28 tabletter (4 x 7) och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i alla länder.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

GENMED Pharma GmbH

Geschäftsanschrift, Gabriele-Tergit-Promenade 17, 10963, Berlin

Tyskland

Tillverkare:

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH

Goerzallee 305 b

14167 Berlin

Tyskland .

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Medlemsstat

Namn

Tyskland

Candesartan Cilexetil

Sverige

Candesartan JCSH Pharma

Denna bipacksedel godkändes senast: december 2020

2021-02-10

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Candesartan JCSH Pharma 4 mg tabletter

Candesartan JCSH Pharma 16 mg tabletter

Candesartan JCSH Pharma 32 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

4 mg: varje tablett innehåller 4 mg kandesartancilexetil

16 mg: varje tablett innehåller 16 mg kandesartancilexetil

32 mg: varje tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

4 mg: Vit till benvit, ca 7,5 mm runda tabletter med brytlinje på ena sidan. Tabletten kan delas i lika stora doser.

16 mg: Röd, ca 7,5 mm runda tabletter med brytlinje på ena sidan och präglade med C/C på samma sida.

Tabletten kan delas i lika stora doser.

32 mg: Röd, ca 10 mm runda tabletter med brytlinje på ena sidan. Tabletten kan delas i lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Candesartan JCSH Pharma är avsett för

behandling av primär hypertoni hos vuxna.

behandling av hypertoni hos barn och ungdomar i åldern 6 till <18 år.

behandling av vuxna patienter med hjärtsvikt och nedsatt systolisk funktion i vänster kammare

(ejektionsfraktion, vänster kammare ≤ 40 %) när ACE-hämmare inte tolereras eller som

tilläggsbehandling till ACE-hämmare hos patienter med symtomatisk hjärtsvikt, trots optimal

standardbehandling, när mineralkortikoidreceptor-antagonister inte tolereras (se avsnitt 4.2, 4.4,

4.5 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering vid hypertoni

Rekommenderad startdos och vanlig underhållsdos av Candesartan JCSH Pharma är 8 mg en gång

dagligen. Huvuddelen av den blodtryckssänkande effekten uppnås inom 4 veckor efter påbörjad

behandling. Om blodtrycket inte är tillräckligt kontrollerat kan dosen ökas till 16 mg en gång dagligen

och till max 32 mg en gång dagligen. Behandlingen anpassas efter blodtryckssvaret.

Candesartan JCSH Pharma kan även ges tillsammans med andra blodtryckssänkande läkemedel (se

avsnitt 4.3, 4.4, 4.5 och 5.1). Tillägg av hydroklortiazid har visats ha en additiv blodtryckssänkande

effekt tillsammans med olika doser av Candesartan JCSH Pharma.

Äldre

Ingen justering av startdosen är nödvändig för äldre patienter.

Patienter med minskad blodvolym

En initial dos på 4 mg föreslås till patienter vilka riskerar att drabbas av hypotoni, såsom patienter

med minskad blodvolym (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Startdosen är 4 mg för patienter med nedsatt njurfunktion, liksom för patienter i hemodialys. Dosen

skall titreras efter det kliniska svaret. Erfarenheten av patienter med mycket gravt nedsatt njurfunktion

eller njurinsufficiens (kreatininclearance <15 ml/min) är begränsad (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

En initial dos på 4 mg en gång dagligen föreslås för patienter med lätt till måttligt nedsatt

leverfunktion. Dosen anpassas efter det kliniska svaret. Candesartan JCSH Pharma är

kontraindicerat för patienter med gravt nedsatt leverfunktion och/eller kolestas (se avsnitt 4.3 och

5.2).

Svarta patienter

Den blodtryckssänkande effekten av kandesartan är mindre uttalad hos svarta än hos icke-svarta

patienter. Detta innebär att upptitrering av Candesartan JCSH Pharma och annan samtidig behandling

oftare kan behövas hos svarta än icke-svarta patienter, för att uppnå blodtryckskontroll (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Barn och ungdomar i åldern 6 till <18 år:

Rekommenderad startdos är 4 mg en gång dagligen.

För patienter som väger <50 kg: hos patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan

dosen ökas till högst 8 mg en gång dagligen.

För patienter som väger ≥50 kg: hos patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan

dosen ökas till 8 mg en gång dagligen och därefter vid behov till 16 mg en gång dagligen (se

avsnitt 5.1).

Doser över 32 mg har inte studerats hos pediatriska patienter.

Huvuddelen av den blodtryckssänkande effekten uppnås inom 4 veckor.

För barn med möjlig minskad blodvolym (t.ex. patienter som behandlas med diuretika, särskilt de med

nedsatt njurfunktion) bör behandling med Candesartan JCSH Pharma initieras under noggrann

medicinsk övervakning och en lägre startdos än den ovanstående vanliga startdosen bör övervägas (se

avsnitt 4.4).

Candesartan JCSH Pharma har inte studerats hos barn med glomerulär filtrationshastighet under 30

ml/min/1,73 m

(se avsnitt 4.4).

Svarta pediatriska patienter

Den blodtryckssänkande effekten av kandesartan är mindre uttalad hos svarta patienter än hos icke-

svarta patienter (se avsnitt 5.1).

Barn under 1 års till <6 års ålder

Säkerhet och effekt för barn i åldern 1 till <6 år har inte fastställts. Tillgängliga data beskrivs i

avsnitt 5.1, men ingen doseringsrekommendation kan ges.

Candesartan JCSH Pharma är kontraindicerat för barn under 1 års ålder (se avsnitt 4.3).

Dosering vid hjärtsvikt

Den vanligtvis rekommenderade initiala dosen av Candesartan JCSH Pharma är 4 mg en gång per

dygn. Upptitrering till måldosen 32 mg en gång per dygn (maxdos) eller högsta tolererade dos görs

genom att dubblera dosen i intervall om minst 2 veckor (se avsnitt 4.4). Utvärdering av patienter med

hjärtsvikt bör alltid omfatta bedömning av njurfunktion inklusive kontroll av serumkreatinin och

serumkalium. Candesartan JCSH Pharma kan administreras med annan hjärtsviktsbehandling,

inklusive ACE-hämmare, betablockerare, diuretika och digitalis eller en kombination av dessa

läkemedel. Candesartan JCSH Pharma kan administreras samtidigt med en ACE-hämmare hos

patienter med symtomatisk hjärtsvikt, trots optimal standardbehandling för hjärtsvikt, när

mineralkortikoidreceptor-antagonister inte tolereras. Kombinationen av en

ACE-hämmare, ett kaliumsparande diuretikum och Candesartan JCSH Pharma rekommenderas

inte och ska endast övervägas efter en noggrann utvärdering av nytta-riskförhållandet (se avsnitt

4.4, 4.8 och 5.1).

Särskilda patientpopulationer

Ingen justering av startdosen är nödvändig för äldre patienter eller för patienter med minskad

blodvolym, nedsatt njurfunktion eller lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population

Effekt och säkerhet för Candesartan JCSH Pharma för barn i åldern från födelsen till 18 år har inte

fastställts vid behandling av hjärtsvikt. Det finns inga tillgängliga data.

Administreringssätt

Oral användning.

Candesartan JCSH Pharma skall tas en gång dagligen med eller utan föda.

Kandesartans biotillgänglighet påverkas ej av födointag

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot kandesartancilexetil eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Gravt nedsatt leverfunktion och/eller kolestas.

Barn under 1 års ålder (se avsnitt 5.3).

Samtidig användning av Candesartan JCSH Pharma och läkemedel som innehåller aliskiren är

kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR < 60

ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.5 och 5.1).

4.4

Varningar och försiktighet

Dubbel blockad av renin

angiotensin

aldosteron

systemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller

aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt).

Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin

II-receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning

av en specialist och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion,

elektrolyter och blodtryck.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter med

diabetesnefropati.

Nedsatt njurfunktion

Liksom för andra läkemedel som inhiberar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan förändringar i

njurfunktionen förväntas hos känsliga patienter som behandlas med Candesartan JCSH Pharma.

Om Candesartan JCSH Pharma ges till patienter med hypertoni och nedsatt njurfunktion,

rekommenderas periodisk övervakning av serumkalium- och serumkreatininnivåer. Erfarenhet av

patienter med mycket gravt nedsatt njurfunktion eller njurinsufficiens (kreatininclearance < 15 ml/min)

är begränsad. Hos dessa patienter bör Candesartan JCSH Pharma titreras försiktigt med noggrann

monitorering av blodtryck.

Utvärdering av patienter med hjärtsvikt skall inkludera regelbundna kontroller av njurfunktionen,

speciellt hos äldre patienter (75 år eller äldre) och patienter med nedsatt njurfunktion. Under

dosupptitrering av Candesartan JCSH Pharma rekommenderas kontroller av serumkreatinin och

serumkalium. Kliniska prövningar kring hjärtsvikt inkluderade inte patienter med ett serumkreatinin

mol/liter

3 mg/dl).

Pediatrisk population, inklusive pediatriska patienter med nedsatt njurfunktion

Candesartan JCSH Pharma har inte studerats hos barn med en glomerulär filtrationshastighet under

30 ml/min/1,73 m

(se avsnitt 4.2).

Samtidig behandling med en ACE-hämmare vid hjärtsvikt

Risken för biverkningar, i synnerhet hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut

njursvikt), kan öka när Candesartan JCSH Pharma används i kombination med en ACE-hämmare.

Trippelkombinationen bestående av en ACE-hämmare, en mineralkortikoidreceptor-antagonist och

kandesartan rekommenderas inte. Dessa kombinationer får endast användas under övervakning av en

specialist och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion, elektrolyter

och blodtryck.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter med

diabetesnefropati.

Hemodialys

Vid dialys kan blodtrycket vara särskilt känsligt för AT

-receptorblockad på grund av minskad

plasmavolym och aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Candesartan JCSH

Pharma bör därför titreras försiktigt med noggrann kontroll av blodtryck hos patienter i

hemodialys.

Njurartärstenos

Läkemedel, som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, inklusive angiotensin II-antagonister

(AIIRA), kan öka blodurea och serumkreatinin hos patienter med bilateral njurartärstenos eller

unilateral njurartärstenos hos patienter med en kvarvarande njure.

Njurtransplantation

Det finns begränsad klinisk erfarenhet av användning av Candesartan JCSH Pharma till patienter som

genomgått njurtransplantation.

Hypotension

Hypotension kan uppkomma hos hjärtsviktspatienter som behandlas med Candesartan JCSH Pharma.

Detta tillstånd kan också uppkomma hos personer med hypertoni och samtidigt minskad blodvolym,

t.ex. hos patienter som behandlas med höga doser diuretika. Försiktighet bör iakttas vid terapistart och

korrigering av hypovolemi skall göras.

För barn med eventuellt minskad blodvolym (t.ex. patienter som behandlas med diuretika, särskilt de

med nedsatt njurfunktion) bör behandling med Candesartan JCSH Pharma initieras under noggrann

medicinsk övervakning och en lägre startdos bör övervägas (se avsnitt 4.2).

Anestesi och kirurgi

Hypotension kan uppkomma under anestesi och kirurgi hos patienter som behandlas med

angiotensin II-antagonister på grund av blockad av renin-angiotensinsystemet. I mycket sällsynta fall

kan blodtrycksfallet vara så uttalat att användning av intravenös vätska och/eller vasopressorer är

berättigad.

Aorta- och mitralisklaffstenos (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Som med andra kärldilaterare, skall försiktighet iakttas vid behandling av patienter med

hemodynamiskt betydelsefull aorta- eller mitralisklaffstenos eller obstruktiv hypertrofisk

kardiomyopati.

Primär hyperaldosteronism

Patienter med primär hyperaldosteronism svarar i allmänhet inte på behandling med läkemedel som

hämmar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, varför Candesartan JCSH Pharma inte

rekommenderas för dessa patienter.

Hyperkalemi

Samtidig behandling med Candesartan JCSH Pharma och kaliumsparande diuretika,

kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium, eller andra läkemedel som kan öka

serumkaliumnivåerna (t.ex. heparin och kombinationen trimetoprim/sulfametoxazol), kan leda till

ökade halter av serumkalium hos patienter med hypertoni. Kontroll av kaliumvärden bör ske vid

behov.

Vid behandling med Candesartan JCSH Pharma hos hjärtsviktspatienter kan hyperkalemi uppkomma.

Regelbundna kontroller av serumkalium rekommenderas. Kombination av ACE-hämmare,

kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton) och Candesartan JCSH Pharma rekommenderas inte

och skall endast övervägas efter noggrann utvärdering av de potentiella fördelarna och riskerna.

Allmänt

Hos patienter vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen beror på renin-angiotensin-

aldosteronsystemets aktivitet (t.ex. patienter med svår kronisk hjärtsvikt eller underliggande

njursjukdom inklusive njurartärstenos) har behandling med andra läkemedel som påverkar detta

system associerats med akut hypotension, azotemi, oliguri eller, i sällsynta fall, akut njursvikt. Risken

för liknande effekter kan inte uteslutas för AIIRA. Liksom med andra blodtryckssänkande läkemedel

kan alltför kraftigt blodtrycksfall hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom eller ischemisk

cerebrovaskulär sjukdom leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Kandesartans blodtryckssänkande effekt kan förstärkas av andra läkemedel med blodtryckssänkande

egenskaper, oavsett om de ordinerats som blodtryckssänkande medel eller för andra indikationer.

Graviditet

Behandling med AIIRA bör inte påbörjas under graviditet. Såvida inte fortsatt behandling med AIIRA

anses nödvändig, ska patienter som planerar graviditet byta till alternativa blodtryckssänkande

Användning av AIIRA rekommenderas inte under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4).

Användning av AIIRA är kontraindicerat under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3

och 4.4).

behandlingar som har fastställd säkerhetsprofil för användning under graviditet. Om graviditet

upptäcks, bör behandling med AIIRA omedelbart avbrytas och, vid behov, alternativ behandling

påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Hos patienter som haft sin första menstruation ska risken för en graviditet regelbundet beaktas.

Lämplig information ska ges och/eller åtgärd vidtas för att förebygga risken för exponering under

graviditet (se avsnitt 4.3 och 4.6).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Bland substanser, som undersökts i kliniska farmakokinetikstudier, ingår hydroklortiazid, warfarin,

digoxin, perorala antikonceptionsmedel (etinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamid, nifedipin och

enalapril. Inga kliniskt betydelsefulla farmakokinetiska interaktioner med andra läkemedel har

identifierats.

Samtidig behandling med kaliumsparande diuretika, kaliumsupplement, saltersättningsmedel som

innehåller kalium, eller andra läkemedel (t.ex. heparin) kan höja kaliumnivåerna. Övervakning av

kaliumnivåer bör ske vid behov (se avsnitt 4.4).

Samtidig tillförsel av litium och ACE-hämmare har rapporterats ge reversibla ökningar av

serumkoncentrationen och toxiciteten av litium. En liknande effekt kan inträffa med AIIRA.

Användning av kandesartan tillsammans med litium rekommenderas ej. Om kombinationen visar sig

nödvändig rekommenderas noggrann övervakning av serumlitiumnivåerna.

När AIIRA administreras samtidigt med icke-steroida antiinflammatoriska substanser (NSAID) (dvs.

selektiva COX-2 hämmare, acetylsalicylsyra (> 3 g/dag) och icke-selektiva NSAID), kan försvagning

av den blodtryckssänkande effekten uppstå.

Liksom med ACE-hämmare kan samtidig användning av AIIRA och NSAID leda till ökad risk för

försämrad njurfunktion, inkluderande möjlig akut njursvikt och ökning av serumkalium, speciellt hos

patienter med tidigare dålig njurfunktion. Kombinationen bör ges med försiktighet, speciellt hos äldre.

Patienter bör hydreras adekvat och man bör övervaka njurfunktionen efter initiering av kombinerad

terapi, och periodvis efteråt.

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi

och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av

renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare,

angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda läkemedel som

påverkar RAAS (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det har inte framkommit några avgörande epidemiologiska bevis beträffande risken för teratogenicitet

efter exponering för ACE-hämmare under graviditetens första trimester, men en liten ökad risk kan

dock inte uteslutas. Eftersom det inte finns några kontrollerade epidemiologiska data beträffande

risken med AIIRA, kan det finnas likartade risker med denna läkemedelsklass. Såvida inte fortsatt

behandling med AIIRA anses nödvändig, ska patienter som planerar graviditet byta till alternativa

blodtryckssänkande behandlingar som har fastställd säkerhetsprofil för användning under graviditet.

Om graviditet upptäcks, bör behandling med AIIRA omedelbart avbrytas och, om det är lämpligt,

alternativ behandling påbörjas.

Det är känt att exponering för behandling med AIIRA under andra och tredje trimestern ger toxiska

effekter hos människofoster (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, retarderad skallförbening) och

hos nyfödda (njursvikt, hypotension, hyperkalemi) (se avsnitt 5.3).

Om exponering för AIIRA har skett från graviditetens andra trimester, rekommenderas

ultraljudsundersökning av njurfunktion och skalle.

Spädbarn, vars mödrar har använt AIIRA, bör observeras noga med avseende på hypotension (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning

Eftersom det inte finns någon information avseende användning av Candesartan JCSH Pharma under

amning rekommenderas inte Candesartan JCSH Pharma. Alternativa behandlingar med bättre

dokumenterad säkerhetsprofil under amning är att föredra. Detta gäller speciellt vid amning av

nyfödda eller prematurt födda barn.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier av effekten av kandesartan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har

utförts. Man bör dock ta hänsyn till att yrsel eller trötthet kan uppträda under behandling med

Candesartan JCSH Pharma.

4.8

Biverkningar

Behandling av hypertoni

I kontrollerade kliniska studier var biverkningarna milda och övergående. Något samband med dos

eller ålder kunde inte påvisas för den totala frekvensen biverkningar. Andelen patienter, som

avslutade behandlingen på grund av biverkningar, var lika för kandesartancilexetil- (3,1 %) och

placebobehandlade patienter (3,2 %).

I poolade analyser av data från kliniska prövningar har nedanstående biverkningar med

kandesartancilexetil fastställts, baserat på en incidens av biverkningar med kandesartancilexetil som

är minst 1 % högre än incidensen som setts med placebo. Enligt denna definition var de vanligaste,

rapporterade biverkningarna yrsel, huvudvärk och luftvägsinfektion.

Nedanstående tabell visar biverkningar från kliniska prövningar och erfarenhet efter

marknadsgodkännande.

De biverkningsfrekvenser som genomgående används i tabellerna i avsnitt 4.8 är följande:

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanliga

Luftvägsinfektion

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Leukopeni, neutropeni och

agranulocytos

Metabolism och nutrition

Mycket sällsynta

Hyperkalemi, hyponatremi

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Yrsel/vertigo, huvudvärk

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket sällsynta

Hosta

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Mycket sällsynta

Illamående

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Diarré

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Förhöjda leverenzymvärden,

onormal leverfunktion eller

hepatit

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta

Angioödem, hudutslag,

urtikaria, pruritus

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket sällsynta

Ryggsmärta, artralgi, myalgi

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Nedsatt njurfunktion,

inkluderande njursvikt hos

predisponerade patienter (se

avsnitt 4.4)

Laboratorievärden

Generellt förekom ingen kliniskt betydelsefull inverkan av Candesartan JCSH Pharma på vanliga

laboratorievärden. Liksom för andra hämmare av renin-angiotensin-aldosteronsystemet har små

sänkningar av hemoglobinvärdet setts. Ingen rutinövervakning av laboratorievärden behövs

vanligen för patienter som får Candesartan JCSH Pharma. Dock rekommenderas periodisk

övervakning av serumkalium och kreatininnivåer för patienter med nedsatt njurfunktion.

Pediatrisk population

Kandesartancilexetils säkerhet övervakades hos 255 barn och ungdomar i åldern 6 till <18 år med

hypertoni i en 4-veckors klinisk effektstudie och en 1-års öppen studie (se avsnitt 5.1). I nästan alla

olika klassificeringar av organsystem ligger biverkningsfrekvensen hos barn inom området

vanliga/mindre vanliga biverkningar. Även om biverkningarnas art och svårighetsgrad liknar dem hos

vuxna (se tabell ovan) är frekvensen av alla biverkningar högre hos barn och ungdomar, särskilt vid:

huvudvärk, yrsel och infektion i övre luftvägar är ”mycket vanliga” (dvs. ≥1/10) hos barn och

”vanliga” (≥1/100, <1/10) hos vuxna

hosta är ”mycket vanlig” (dvs. ≥1/10) hos barn och ”mycket sällsynt” (<1/10 000) hos vuxna

utslag är ”vanlig” (dvs. ≥1/100, 1/10) hos barn och ”mycket sällsynt” (<1/10 000) hos vuxna

hyperkalemi, hyponatremi och onormal leverfunktion är ”mindre vanliga” (≥1/1 000, <1/100)

hos barn och ”mycket sällsynta” (<1/10 000) hos vuxna

Sinusarytmier, nasofaryngit och feber var ”vanliga” (dvs. ≥1/100, <1/10) och smärta i

orofarynx är ”mycket vanlig” (dvs. ≥1/10) hos barn, men ingen av dem rapporterades hos

vuxna. Det är dock ett tillfälligt och vanligt förekommande symtom under barndomen.

Den totala säkerhetsprofilen för kandesartancilexetil hos pediatriska patienter skiljer sig inte

signifikant från säkerhetsprofilen hos vuxna.

Behandling av hjärtsvikt

Biverkningsprofilen för Candesartan JCSH Pharma hos vuxna hjärtsviktspatienter stämde överens

med läkemedlets farmakologi och patienternas hälsostatus. I det kliniska programmet CHARM, där

Candesartan JCSH Pharma i doser upp till 32 mg (n=3 803) jämfördes med placebo (n=3 796),

avbröt 21,0 % i kandesartancilexetil- gruppen och 16,1 % i placebogruppen behandlingen på grund

av biverkningar. De vanligaste, rapporterade biverkningarna var hyperkalemi, hypotension och

nedsatt njurfunktion.

Dessa biverkningar var vanligare hos patienter som var äldre än 70 år, diabetiker eller patienter som

fick andra läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, i synnerhet en ACE-

hämmare och/eller spironolakton.

Nedanstående tabell visar biverkningar från kliniska prövningar och erfarenhet efter

marknadsgodkännande.

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Leukopeni, neutropeni och

agranulocytos

Vanliga

Hyperkalemi

Metabolism och nutrition

Mycket sällsynta

Hyponatremi

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket sällsynta

Yrsel, huvudvärk

Blodkärl

Vanliga

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket sällsynta

Hosta

Magtarmkanalen

Mycket sällsynta

Illamående

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Förhöjda leverenzymvärden,

onormal leverfunktion eller

hepatit

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta

Angioödem, hudutslag,

urtikaria, pruritus

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket sällsynta

Ryggsmärta, artralgi, myalgi

Njurar och urinvägar

Vanliga

Nedsatt njurfunktion,

inkluderande njursvikt hos

predisponerade patienter (se

avsnitt 4.4)

Laboratorievärden

Hyperkalemi och nedsatt njurfunktion är vanligt hos patienter som behandlas med Candesartan JCSH

Pharma för indikationen hjärtsvikt. Regelbundna kontroller av serumkreatinin och serumkalium

rekommenderas (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet har godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Med hänvisning till de farmakologiska egenskaperna kan en överdos av Candesartan JCSH Pharma

sannolikt ge symtomatisk hypotension och yrsel. I enskilda fallrapporter beskrivs hur vuxna

patienter tillfrisknat utan komplikationer efter en överdos på upp till 672 mg kandesartancilexetil.

Åtgärder

Om symtomatisk hypotension skulle uppträda, skall symtomatisk behandling och en övervakning av

livsviktiga funktioner inledas. Patienten skall ligga ner, med sänkt huvudända. Om detta inte är

tillräckligt, skall plasmavolymen ökas genom infusion av t.ex. isoton natriumkloridlösning. Vid behov

kan även behandling med sympatomimetika läggas till. Kandesartan kan inte elimineras med

hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Angiotensin II-antagonister (kandesartan).

ATC-kod: C09CA06

Verkningsmekanism

Angiotensin II är det viktigaste vasoaktiva hormonet i renin-angiotensin-aldosteronsystemet och

spelar en roll i patofysiologin för hypertoni, hjärtsvikt och andra kardiovaskulära sjukdomar. Det har

också en roll i patogenesen till hypertrofi och skador på målorganen. De huvudsakliga fysiologiska

effekterna av angiotensin II, såsom vasokonstriktion, aldosteronstimulering, reglering av salt- och

vattenhomeostas och stimulering av celltillväxt medieras via typ 1 (AT

)-receptorn.

Farmakodynamisk effekt

Kandesartancilexetil är en prodrug, lämpad för peroral administrering. Den omvandlas snabbt till den

aktiva substansen, kandesartan, via esterhydrolys under absorption från gastrointestinalkanalen.

Kandesartan är en AIIRA och binds selektivt till AT

-receptorer. Bindningen är stark och

dissociationen från receptorn sker långsamt. Kandesartan har ingen agonistaktivitet.

Kandesartan hämmar inte ACE, som omvandlar angiotensin I till angiotensin II och bryter ner

bradykinin. Kandesartan påverkar inte ACE och ger ingen potentiering av bradykinin eller substans P.

I kontrollerade kliniska studier där kandesartan jämfördes med ACE-hämmare, förekom hosta i lägre

frekvens hos patienter som behandlats med kandesartancilexetil. Kandesartan binds inte till och

blockerar inte andra hormonreceptorer eller jonkanaler, som är av betydelse för hjärtkärlfunktionen.

Hämningen av angiotensin II (AT

)-receptorerna medför dosrelaterad ökning av plasmanivåerna av

renin, angiotensin I och II och en minskning av plasmakoncentrationen av aldosteron.

Klinisk effekt och säkerhet

Hypertoni

Vid hypertoni förorsakar kandesartan en dosberoende, långvarig reduktion av det arteriella

blodtrycket. Den blodtryckssänkande effekten beror på minskat systemiskt perifert motstånd, utan

reflexmässig ökning av hjärtfrekvensen. Inga tecken på allvarlig eller kraftig hypotoni har setts efter

den initiala dosen, ej heller reboundeffekt efter utsättande av behandlingen.

Den blodtryckssänkande effekten inträder vanligen inom 2 timmar efter en engångsdos av

kandesartancilexetil. Vid kontinuerlig behandling erhålls vanligtvis merparten av

blodtryckssänkningen med given dos inom 4 veckor och effekten kvarstår vid långtidsbehandling.

Enligt en meta-analys var den genomsnittliga tilläggseffekten liten vid dosökning från 16 mg till

32 mg en gång per dag. Om hänsyn tas till den inter-individuella variabiliteten kan dock en effekt

större än den genomsnittliga förväntas hos en del patienter. Kandesartancilexetil givet en gång

dagligen ger effektiv och jämn blodtrycksänkning över 24 timmar och skillnaden mellan högsta och

lägsta effekt under dosintervallet är liten. Den blodtryckssänkande effekten och tolerabiliteten av

kandesartan och losartan jämfördes i två randomiserade, dubbelblinda studier, omfattande totalt

1 268 patienter med mild till måttlig hypertoni. Blodtrycksreduktionen (systoliskt/diastoliskt) var

13,1/10,5 mmHg med kandesartancilexetil 32 mg en gång dagligen och 10,0/8,7 mmHg med losartan

kalium 100 mg en gång dagligen (skillnader i blodtrycksreduktion 3,1/1,8 mmHg,

p<0,0001/p<0,0001).

När kandesartancilexetil ges i kombination med hydroklortiazid är sänkningen av blodtrycket additiv.

En ökad blodtryckssänkande effekt observeras också när kandesartancilexetil kombineras med

amlodipin eller felodipin.

Läkemedel som blockerar renin-angiotensin-aldosteronsystemet har en mindre uttalad

blodtryckssänkande effekt hos svarta patienter (som vanligtvis har låga nivåer av plasmarenin) än hos

icke svarta patienter. Detta gäller även för kandesartan. I en öppen klinisk prövning omfattande

5 156 patienter med diastolisk hypertoni, var blodtrycksreduktionen med kandesartanbehandling

signifikant lägre hos svarta än hos icke svarta patienter (14,4/10,3 mmHg vs 19,0/12,7 mmHg,

p<0,0001/p<0,0001).

Kandesartan ökar det renala blodflödet och påverkar ej eller ger en ökning av glomerulusfiltrationen,

medan renala kärlmotståndet och filtrationsfraktionen minskar. I en tremånaders klinisk studie på

hypertonipatienter med typ 2 diabetes mellitus och mikroalbuminuri minskade blodtryckssänkande

behandling med kandesartancilexetil albuminutsöndringen i urin (albumin/kreatinin-kvot, genomsnitt

30 %, 95 % konfidensintervall (KI) 15-42 %). Det finns för närvarande inga uppgifter på kandesartans

effekt på progressionen av diabetesnefropati.

Effekten av kandesartancilexetil 8-16 mg (genomsnittlig dos 12 mg) en gång dagligen på

kardiovaskulär morbiditet och mortalitet utvärderades i en randomiserad klinisk prövning på 4 937

äldre patienter (70-89 år; 21 % 80 år eller äldre) med mild till måttlig hypertoni vilka följdes under

3,7 år i medeltal (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly). Patienterna erhöll

kandesartancilexetil eller placebo tillsammans med en annan antihypertonibehandling givet vid behov.

Blodtrycket reducerades från 166/90 till 145/80 mmHg i kandesartangruppen, och från

167/90 till 149/82 mmHg i kontrollgruppen. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad i primärt

effektmått, större kardiovaskulära händelser (kardiovaskulär mortalitet, icke-dödlig stroke och icke-

dödlig hjärtinfarkt). Det inträffade 26,7 händelser på 1 000 patientår i kandesartangruppen mot

30,0 händelser på 1 000 patientår i kontrollgruppen (relativ risk 0,89, 95 % KI 0,75 till 1,06, p=0,19).

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in

combination with Ramipril Global Endpoint Trial) och VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs

Nephropathy in Diabetes)) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och en

angiotensin II-receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär och

cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada. VA

NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och

mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni observerades

jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat

även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos patienter

med diabetesnefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en

ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus

och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom

det fanns en ökad risk för oönskat utfall. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i

aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen och oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser av

intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i

aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen.

Pediatrisk population – hypertoni

Kandesartans blodtryckssänkande effekt utvärderades hos barn i åldern 1 till <6 år och 6 till <17 år

med hypertoni i två randomiserade, dubbelblinda, multicenter, 4-veckors dosintervallstudier.

Hos barn i åldern 1 till <6 år randomiserades 93 patienter, varav 74 % hade njursjukdom, till att få en

oral dos av kandesartancilexetil suspension 0,05, 0,20 eller 0,40 mg/kg en gång dagligen. Den primära

analysmetoden var lutningen av förändringen i systoliskt blodtryck (SBP) som en funktion av dosen.

SBP och diastoliskt blodtryck (DBP) minskade 6,0/5,2 till 12,0/11,1 mmHg från utgångsvärdet med

de tre doserna av kandesartancilexetil. Eftersom det dock inte fanns någon placebogrupp är den

verkliga omfattningen av blodtryckseffekten oviss, vilket gör en slutgiltig bedömning av nytta-

riskförhållandet svår i denna åldersgrupp.

Hos barn i åldern 6 till <17 år randomiserades 240 patienter till att få antingen placebo eller låga,

medelhöga eller höga doser av kandesartancilexetil i förhållandet 1:2:2:2. För barn som vägde <50 kg

var doserna av kandesartancilexetil 2, 8 eller 16 mg en gång dagligen. Hos barn som vägde >50 kg var

doserna av kandesartancilexetil 4, 16 eller 32 mg en gång dagligen. Kandesartan i poolade doser

sänkte SBP i sittande position med 10,2 mmHg (p<0,0001) och DBP i sittande (p=0,0029) med

6,6 mmHg från utgångsvärdet. I placebogruppen skedde också en sänkning med 3,7 mmHg av SBP i

sittande position (p=0,0074) och 1,80 mmHg för DBP i sittande (p=0,0992) från utgångsvärdet. Trots

den stora placeboeffekten var alla individuella doser av kandesartan (och alla poolade doser)

signifikant bättre än placebo. Maximalt svar när det gällde sänkning av blodtrycket hos barn under

och över 50 kg uppnåddes vid doserna 8 mg respektive 16 mg och effekten planade därefter ut.

Av dem som rekryterades var 47 % svarta patienter och 29 % var flickor; genomsnittlig ålder ± SD

var 12,9 ± 2,6 år. Hos barn i åldern 6 till <17 år fanns en tendens till mindre effekt på blodtrycket hos

svarta patienter jämfört med icke-svarta patienter.

Hjärtsvikt

Behandling med kandesartancilexetil reducerar mortalitet och sjukhusinläggningar på grund av

hjärtsvikt, samt förbättrar symtomen hos patienter med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion.

Detta har visats i CHARM-programmet (Kandesartan in Heart failure – Assessment of Reduction in

Mortality and morbidity).

Detta multinationella, placebokontrollerade, dubbelblinda studieprogram, inkluderande

hjärtsviktspatienter med funktionsklass NYHA II-IV, utgjordes av tre separata studier: CHARM-

Alternative (n=2 028) som inkluderade patienter med LVEF

40 % och som ej behandlades med en

ACE-hämmare på grund av intolerans (till största delen beroende på hosta, 72 %), CHARM-Added

(n=2 548) som inkluderade patienter med LVEF

40 % och som behandlades med en ACE-hämmare

samt CHARM-Preserved (n=3 023) som inkluderade patienter med LVEF

40 %. Patienter med

optimal hjärtsviktsbehandling vid studiestart randomiserades till att få placebo eller

kandesartancilexetil (titrerat från 4 mg eller 8 mg en gång per dygn till 32 mg en gång per dygn eller

högsta tolererade dos, genomsnittlig dos 24 mg) och följdes sedan under en mediantid på

37,7 månader. Efter 6 månaders behandling hade 63 % av patienterna som fortfarande tog

kandesartancilexetil (89 %) nått måldosen 32 mg.

I CHARM-Alternative reducerades den sammansatta effektvariabeln kardiovaskulär mortalitet eller

första sjukhusinläggningen p.g.a. hjärtsvikt signifikant med kandesartan i jämförelse med placebo,

riskkvot (HR) 0,77 (95 % KI 0,67 till 0,89, p

0,001). Detta motsvarar en relativ riskreduktion på

23 %. Av de patienter som fick kandesartan uppnådde 33,0 % (95 % KI: 30,1 till 36,0) och av de

patienter som fick placebo uppnådde 40,0 % (95 % KI: 37,0 till 43,1) detta effektmått, absolut

skillnad 7,0 % (95 % KI: 11,2 till 2,8). Fjorton patienter behövde behandlas under studiens löptid för

att förhindra 1 patient från att dö av kardiovaskulära händelser eller bli inlagd på sjukhus för

behandling av hjärtsvikt. Den sammansatta effektvariabeln totalmortalitet eller första

sjukhusinläggningen p.g.a. hjärtsvikt reducerades också signifikant med kandesartan, HR 0,80(95 %

KI 0,70 till 0,92, p=0,001). Av de patienter som fick kandesartan uppnådde 36,6 % (95 % KI: 33,7

till 39,7) och av de patienter som fick placebo uppnådde 42,7 % (95 % KI: 39,6 till 45,8) detta

effektmått, absolut skillnad 6,0 % (95 % KI: 10,3 till 1,8). Både mortaliteten och morbiditeten

(sjukhusinläggning p.g.a. hjärtsvikt) i dessa sammansatta effektvariabler bidrog till den fördelaktiga

effekten av kandesartan. Behandling med kandesartancilexetil resulterade i förbättrad funktionsklass

enligt NYHA (p=0,008).

I CHARM-Added reducerades den sammansatta effektvariabeln kardiovaskulär mortalitet eller första

sjukhusinläggningen p.g.a. hjärtsvikt signifikant med kandesartan i jämförelse med placebo,

HR 0,85 (95 % KI 0,75 till 0,96, p=0,011). Detta motsvarar en relativ riskreduktion på 15 %. Av de

patienter som fick kandesartan uppnådde 37,9 % (95 % KI: 35,2 till 40,6) och av de patienter som fick

placebo uppnådde 42,3 % (95 % KI: 39,6 till 45,1) detta effektmått, absolut

skillnad 4,4 % (95 % KI: 8,2 till 0,6). Tjugotre patienter behövde behandlas under studiens löptid för

att förhindra 1 patient från att dö av kardiovaskulära händelser eller bli inlagd på sjukhus för

behandling av hjärtsvikt. Den sammansatta effektvariabeln totalmortalitet eller första

sjukhusinläggningen p.g.a. hjärtsvikt reducerades också signifikant med kandesartan,

HR 0,87 (95 % KI 0,78 till 0,98, p=0,021). Av de patienter som fick kandesartan

uppnådde 42,2 % (95 % KI: 39,5 till 45,0) och av de patienter som fick placebo

uppnådde 46,1 % (95 % KI: 43,4 till 48,9) detta effektmått, absolut skillnad 3,9 % (95 % KI: 7,8

till 0,1). Både mortaliteten och morbiditeten i dessa sammansatta effektvariabler bidrog till den

fördelaktiga effekten av kandesartan. Behandling med kandesartancilexetil resulterade i förbättrad

funktionsklass enligt NYHA (p=0,020).

I CHARM-Preserved sågs ingen statistiskt signifikant reduktion av den sammansatta effektvariabeln

kardiovaskulär mortalitet eller sjukhusinläggning p.g.a. hjärtsvikt,

HR 0,89 (95 % KI 0,77 till 1,03, p=0,118).

Totalmortaliteten var inte statistiskt signifikant när den utvärderades separat i de tre enskilda

CHARM-studierna. Emellertid utvärderades totalmortaliteten också i poolade populationer,

CHARM-Alternative och CHARM-Added, HR 0,88 (95 % KI 0,79 till 0,98, p=0,018) samt i alla tre

studierna, HR 0,91 (95 % KI 0,83 till 1,00, p=0,055).

Den fördelaktiga effekten av kandesartan var densamma oavsett ålder, kön och annan samtidig

behandling. Kandesartan var också effektivt hos patienter som samtidigt stod på både betablockerare

och ACE-hämmare, och nyttan erhölls oavsett om patienterna tog den måldos av ACE-hämmare,

vilken rekommenderas i behandlingsriktlinjer, eller inte.

Hos patienter med hjärtsvikt och nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion

(vänsterkammarejektionsfraktion

40 %), minskar kandesartan systemiska kärlmotståndet och det så

kallade PCW-trycket, ökar plasmareninaktiviteten och angiotensin II-koncentrationen samt minskar

aldosteronnivåerna.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption och distribution

Efter oral administrering omvandlas kandesartancilexetil till den aktiva substansen kandesartan. Den

absoluta biotillgängligheten för kandesartan är ungefär 40 % efter en oral lösning av

kandesartancilexetil. Tablettens relativa biotillgänglighet jämfört med oral lösning är ca 34 % med

mycket liten variabilitet. Den absoluta biotillgängligheten för tabletten beräknas därför till 14 %.

Medelvärdet för den maximala koncentrationen i serum (C

) uppnås 3-4 timmar efter tablettintag.

Serumkoncentrationen av kandesartan ökar lineärt med ökande dos inom det terapeutiska

dosintervallet. Inga könsrelaterade skillnader i farmakokinetiken för kandesartan har påvisats. Ytan

under serumkoncentration-tidskurvan (AUC) för kandesartan påverkas inte signifikant av föda.

Kandesartan är i hög grad bundet till plasmaprotein (mer än 99 %). Den skenbara

distributionsvolymen för kandesartan är 0,1 liter/kg.

Kandesartans biotillgänglighet påverkas ej av födointag.

Metabolism och eliminering

Kandesartan elimineras huvudsakligen oförändrat via urin och galla, och endast i mindre utsträckning

via metabolisering i levern (CYP2C9). Tillgängliga interaktionsstudier indikerar ingen effekt på

CYP2C9 och CYP3A4. Baserat på

in vitro

-data förväntas ingen interaktion uppstå

in vivo

läkemedel vars metabolism är beroende av cytokrom P450-isoenzymerna CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4. Terminal halveringstid för kandesartan är

ungefär 9 timmar. Det sker ingen ackumulering efter upprepad dosering.

Totalt plasmaclearance är omkring 0,37 ml/min/kg med renalt clearance omkring 0,19 ml/min/kg.

Renal eliminering av kandesartan sker såväl via glomerulusfiltration som genom aktiv tubulär

sekretion. Efter tillförsel av en oral dos

C-märkt kandesartancilexetil utsöndrades ca 26 % av dosen i

urin som kandesartan och 7 % som en inaktiv metabolit, medan ca 56 % av dosen återfanns i feces

som kandesartan och 10 % som inaktiv metabolit.

Farmakokinetik i speciella populationer

Hos äldre patienter (över 65 år) ökar C

och AUC för kandesartan med 50 respektive 80 % i

jämförelse med yngre patienter. Blodtryckssvar och biverkningsfrekvens efter en given dos av

Candesartan JCSH Pharma är dock likartad hos yngre och äldre patienter (se avsnitt 4.2).

Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion ökade C

och AUC för kandesartan vid

upprepad dosering med ca 50 respektive 70 %, medan halveringstiden var oförändrad jämfört med

patienter med normal njurfunktion. Motsvarande förändring hos patienter med gravt nedsatt

njurfunktion var 50 respektive 110 %. Den terminala halveringstiden för kandesartan blev ungefär

fördubblad hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Hemodialysbehandlade patienter hade

likartad AUC för kandesartan som patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

I två studier, som båda inkluderade patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, sågs en

ökning av genomsnittlig AUC för kandesartan på ungefär 20 % i den ena studien och 80 % i den

andra studien (se avsnitt 4.2). Det finns ingen erfarenhet av patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population

Kandesartans farmakokinetiska egenskaper utvärderades hos barn i åldern 1 till <6 år och 6 till <17 år

med hypertoni i två farmakokinetiska studier med engångsdoser.

Hos barn i åldern 1 till <6 år fick 10 barn som vägde 10 till <25 kg en engångsdos på 0,2 mg/kg som

oral suspension. Det fanns ingen korrelation mellan C

och AUC och ålder eller vikt. Inga

clearance-data har samlats in och därför är en eventuell korrelation mellan clearance och vikt/ålder i

denna population okänd.

Hos barn i åldern 6 till<17 år fick 22 barn en engångsdos av en 16 mg tablett. Det fanns ingen

korrelation mellan C

och AUC och ålder. Vikten verkar dock ha en signifikant korrelation med C

(p=0,012) och AUC (p=0,011). Inga clearance-data har samlats in och därför är en eventuell

korrelation mellan clearance och vikt/ålder i denna population okänd.

Barn i åldern >6 år hade en exponering som liknade den hos vuxna som fick samma dos.

Farmakokinetiken för kandesartancilexetil har inte undersökts hos pediatriska patienter i åldern <1 år.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det förelåg inga tecken på onormal system- eller organtoxicitet vid kliniskt relevanta doser. I

prekliniska säkerhetsstudier påverkade kandesartan i höga doser njurar och röda

blodkroppsparametrar hos mus, råtta, hund och apa. Kandesartan förorsakade en sänkning av röda

blodkroppsparametrar (erytrocyter, hemoglobin, hematokrit). Kandesartan förorsakade påverkan på

njurarna (såsom interstitiell nefrit, distension av tubuli, basofila tubuli; ökade plasmakoncentrationer

av urea och kreatinin), vilket skulle kunna vara sekundärt till den blodtrycksänkande effekten som

leder till att njurperfusionen ändras. Dessutom medförde kandesartan hyperplasi/hypertrofi på

juxtaglomerulära celler. Dessa förändringar ansågs bero på kandesartans farmakologiska effekt. Vid

terapeutiska doser hos människa verkar hyperplasi/hypertrofi av renala juxtaglomerulära celler inte ha

någon relevans.

I prekliniska studier på normotoniska neonatala och juvenila råttor orsakade kandesartan minskad

kroppsvikt och hjärtvikt. Liksom hos vuxna djur anses dessa effekter bero på kandesartans

farmakologiska effekt. Vid den lägsta dosen på 10 mg/kg var exponeringen för kandesartan mellan

12 och 78 gånger högre än de nivåer som man fann hos barn i åldern 1 till <6 år som fick

kandesartancilexetil i en dos på 0,2 mg/kg och 7 till 54 gånger högre än de nivåer som man fann hos

barn i åldern 6 till <17 år som fick kandesartancilexetil i en dos på 16 mg. Eftersom ingen observerad

effektnivå identifierades i dessa studier är säkerhetsmarginalen för effekter på hjärtvikt och den

kliniska relevansen av dessa fynd okänd.

Toxiska effekter på fostret har observerats i sen graviditet (se avsnitt 4.6).

Resultat från mutagenicitetsstudier

in vivo

in vitro

visar att kandesartan inte har mutagena eller

klastogena effekter vid klinisk användning.

Karcinogenicitet har inte kunnat påvisas.

Renin-angiotensin-aldosteronsystemet har en viktig roll vid njurutvecklingen

in utero

. Blockad av

renin-angiotensin-aldosteronsystemet har visat sig leda till onormal njurutveckling hos mycket unga

möss. Administrering av läkemedel som verkar direkt på renin-angiotensin-aldosteronsystemet kan

förändra den normala njurutvecklingen. Därför ska barn under 1 års ålder inte få Candesartan JCSH

Pharma (se avsnitt 4.3).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Majsstärkelse

Kopovidon

Glycerol

Magnesiumstearat

Röd järnoxid (endast i 16mg, 32mg tabletter)

Mikrokristallin cellulosa (endast i 16mg, 32mg tabletter)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

OPA/Al/PVC-Aluminiumblister – 4 år

HDPE burkar med PP förslutning - 4 år (före öppnandet)

HDPE burkar med PP förslutning – 100 dagar (efter öppnandet)

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Candesartan cilexetil 4 mg tabletter

OPA/Al/PVC-Aluminiumblister – 7 tabletter (1 x 7), 28 tabletter (4 x 7)

HDPE burkar med PP barnskyddande förslutning – 100 tabletter.

Candesartan cilexetil 16mg, 32mg tabletter

OPA/Al/PVC-Aluminiumblister – 28 tabletter (4 x 7)

HDPE burkar med PP barnskyddande förslutning – 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

JCSH Pharma Limited

Winslade, Shere Road,

West Clandon, Surrey,

GU4 8SF

Storbritannien.

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

4 mg tabletter:

57752

16 mg tabletter:

57754

32 mg tabletter:

57755

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2019-09-26

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-09-26

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen