Candesartan/Hydrochlorothiazide Navamedic 8 mg/12,5 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-01-2015

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-01-2015

Aktiva substanser:
hydroklortiazid; kandesartancilexetil
Tillgänglig från:
Navamedic ASA
ATC-kod:
C09DA06
INN (International namn):
hydrochlorothiazide; candesartan cilexetil
Dos:
8 mg/12,5 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
kandesartancilexetil 8 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne; hydroklortiazid 12,5 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Kandesartan och diuretika
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
46506
Tillstånd datum:
2012-08-02

Läs hela dokumentet

Läkemedelsverket 2015-01-08

Bipacksedel:Informationtillanvändaren

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic8mg/12,5mgtabletter

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic16mg/12,5mgtabletter

Kandesartancilexetil/Hydroklortiazid

Läsnogaigenomdennabipacksedelinnandubörjartadettaläkemedel.Deninnehåller

informationsomärviktigfördig.

Sparadennainformation,dukanbehövaläsadenigen.

Omduharytterligarefrågor,vänddigtillläkareellerapotekspersonal.

Dettaläkemedelharordineratsenbartåtdig.Gedetintetillandra.Detkanskadadem,ävenom

deuppvisarsjukdomsteckensomliknardina.

Omdufårnågrabiverkningar,talamedläkareellerapotekspersonal.Dettagälleräven

biverkningarsomintenämnsidennainformation.

Idennabipacksedelfinnsinformationom:

VadCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicärochvaddetanvändsför

2. VaddubehövervetainnandutarCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

3. HurdutarCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

4. Eventuellabiverkningar

HurCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicskaförvaras

6. Förpackningensinnehållochövrigaupplysningar

1.VadCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicärochvaddetanvändsför

NamnetpådittläkemedelärCandesartan/HydrochlorothiazideAspen.Detanvändsförbehandlingav

högtblodtryck(hypertension)hosvuxnapatienter.Detinnehållertvåaktivaämnen:

kandesartancilexetilochhydroklortiazid.Dessaarbetartillsammansförattsänkadittblodtryck.

KandesartancilexetiltillhörengruppläkemedelsomkallasangiotensinII-receptorantagonister.

Detfårdinablodkärlattslappnaavochutvidgas.Dettahjälpertillattsänkadittblodtryck.

Hydroklortiazidtillhörengruppläkemedelsomkallasdiuretika(vätskedrivandetabletter).Det

hjälperdinkroppattgöraavmedvätskaochsaltersomnatriumidinurin.Dettahjälpertillatt

sänkadittblodtryck.

DinläkarekanordineratCandesartan/HydrochlorothiazideAspenomdittblodtryckinteharkunnat

kontrolleratstillräckligtmedendastkandesartancilexetilellerhydroklortiazidensamt.

KandesartancilexetilochhydroklortiazidsomfinnsiCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

kanocksåvaragodkändaförattbehandlaandrasjukdomarsomintenämnsidennabipacksedel.Fråga

läkare,apotekspersonalellerannanhälso-ochsjukvårdspersonalomduharytterligarefrågorochfölj

alltidderasinstruktion.

2.VaddubehövervetainnandutarCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

TainteCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

omduärallergiskmotkandesartancilexetilellerhydroklortiazidellernågotannatinnehållsämnen

idettaläkemedel(listadeiavsnitt6).

omduärallergiskmotsulfonamidläkemedel.Omduintekännertillomdettagällerdigskadutala

meddinläkare.

omduärgravidsedanmeräntremånader(äventidigareundergraviditetenärdetbraattundvika

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic,seGraviditetochamning).

Läkemedelsverket 2015-01-08

-omduharallvarligleversjukdomellergallvägsobstruktion(etttillstånddågallanharsvårtatt

kommauturgallblåsan).

-omduharallvarliganjurproblem.

omdunågongånghaftgikt.

omduharihållandelågakaliumnivåeriblodet.

omduharihållandehögakalciumnivåeriblodet.

Omduärosäkeromnågotavdettagällerdig,kontaktaläkareellerapotekspersonalinnandutar

CandesartanAspen.

Varningarochförsiktighet

TalamedläkareinnandutarCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

omduhardiabetes.

omduharhjärt-,lever-ellernjurproblem.

omdunyligenhargenomgåttennjurtransplantation.

omdukräks,nyligenhaftsvårakräkningarellerhardiarré.

omduharensjukdomibinjurensomheterConnssyndrom(ävenkalladprimär

hyperaldosteronism).

omdunågongångharhaftensjukdomsomkallassystemisklupuserythematosus(SLE).

omduharlågtblodtryck.

omdunågongånghardrabbatsavslaganfall(stroke).

omdunågongångharhaftallergiellerastma.

talaomfördinläkareomdutrorattduärgravid(ellerblirgravid).

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicrekommenderasinteundertidiggraviditetochska

inteanvändasomduärmerän3månadergravideftersomdetdåkanorsakafosterskadoromdet

användsidettastadium(seavsnittGraviditetochamning).

Dinläkarekanviljaträffadigoftareochtavissaproveromduharnågotavovanstående.

Omduskagenomgåenoperation,talaomläkareellertandläkareattdutar

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic.DettapågrundavattCandesartan/Hydrochlorothiazide

Navamedickanorsakablodtrycksfallikombinationmedvissabedövningsmedel.

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedickangörahudenmerkänsligförsolljus.

Barn

DetfinnsingenerfarenhetavanvändningavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedichosbarn

(yngreän18år).DärförskaCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicintegestillbarn.

AndraläkemedelochCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

Talaomförläkareellerapotekspersonalomdutar,nyligenhartagitellerkantänkastaandra

läkemedel.

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedickanpåverkahurandraläkemedelverkar,ochendel

läkemedelkanävenpåverkaeffektenavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic.Dinläkarekan

behövatablodproverdåochdåomdutarvissamediciner.

Talasärskiltomfördinläkareomdutarnågonavföljandeläkemedel:

Andraläkemedelsomhjälpertillattsänkablodtrycket,inklusivebetablockerare,diazoxidoch

ACE-hämmaresomenalapril,kaptopril,lisinoprilellerramipril.

Icke-steroidaantiinflammatoriskaläkemedel(NSAID-preparat)somibuprofen,naproxen,

diklofenak,celecoxibelleretoricoxib(läkemedelsomlindrarsmärtaochinflammation).

Acetylsalicylsyra(omdutarmerän3gomdagen)(ettläkemedelsomlindrarsmärtaoch

inflammation).

Läkemedelsverket 2015-01-08

Kaliumtillskottellersaltersättningsmedelsominnehållerkalium(läkemedelsomökarmängden

kaliumiblodet).

Kalcium-ellerD-vitamintillskott.

Läkemedelsomsänkerkolesterolvärdet,somcolestipolellerkolestyramin.

Läkemedelmotdiabetes(tabletterellerinsulin).

Läkemedelförattkontrollerahjärtrytmen(antiarytmiskaläkemedel)somdigoxinoch

betablockerare.

Läkemedelsomkanpåverkasavkaliumnivåniblodet,somvissaantipsykotiskaläkemedel.

Heparin(ettblodförtunnandeläkemedel).

Vätskedrivandemedel(diuretika).

Laxermedel.

Penicillin(ettantibiotikum).

Amfotericin(förbehandlingavsvampinfektioner).

Litium(ettläkemedelmotpsykiskasjukdomar).

Steroidersomprednisolon.

Hypofyshormon(ACTH).

Läkemedelmotcancer.

Amantadin(förbehandlingavParkinsonssjukdomellermotallvarligavirusinfektioner).

Barbiturater(entypavlugnandemedelsomävenanvändsförbehandlingavepilepsi).

Karbenoxolon(förbehandlingavsjukdomarimatstrupenellersårimunhålan).

Antikolinergamedelsomatropinochbiperiden.

Cyklosporin,ettläkemedelsomanvändsnärmantransplanterarorganförattförhindraatt

organetstötsbort.

Andraläkemedelsomkanledatillenförstärkningavdenblodtryckssänkandeeffekten,som

baklofen(ettläkemedelförlindringavspasticitet(muskelkramper)),amifostin(användsvid

cancerbehandling)ochvissaantipsykotiskaläkemedel.

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicmedmat,dryckochalkohol

DukantaCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicmedellerutanmat.

PratameddinläkareinnandudrickeralkoholomordineratsCandesartan/Hydrochlorothiazide

Navamedic.Alkoholkanfådigattkännadigtröttochyr.

Graviditetochamning

Omduärgravidellerammar,trordukanvaragravidellerplanerarattfåbarn,skadutalameddin

läkareellerapotekspersonalområdinnandutardettaläkemedel.

Graviditet

Dumåstetalaomfördinläkareomdutrorattduär(ellerkankommaattbli)gravid.Dinläkare

kommernormaltrådadigattslutataCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicinnandublirgravid

ellersåsnartduvetattduärgravid,ochkommerattrådadigatttaettannatläkemedeliställetför

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic.Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

rekommenderasinteundertidiggraviditetochdufårintetaCandesartan/Hydrochlorothiazide

Navamedicomduärgravideftertredjemånaden,eftersomdetkanskadadittbarnallvarligtomdet

användsunderdettastadiumavgraviditeten.

Amning

Talaomfördinläkareomduammarellertänkerbörjaamma.Candesartan/Hydrochlorothiazide

Navamedicrekommenderasinteförmödrarsomammarochdinläkarekanväljaenannanbehandling

tilldigomduvillamma.

Körförmågaochanvändningavmaskiner

VissapersonerkankännatrötthetelleryrselnärdetarCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic.

Omdettahänderdig,skaduintekörabilochinteanvändaverktygellermaskiner.

Läkemedelsverket 2015-01-08

Duärsjälvansvarigförattbedömaomduärikonditionattframföramotorfordonellerutföraarbete

somkräverskärptuppmärksamhet.Enavfaktorernasomkanpåverkadinförmågaidessaavseenden

äranvändningavläkemedelpågrundavderaseffekteroch/ellerbiverkningar.Beskrivningavdessa

effekterochbiverkningarfinnsiandraavsnitt.Läsdärförallinformationidennabipacksedelför

vägledning.Diskuterameddinläkareellerapotekspersonalomduärosäker.

CandesartanAspeninnehållerlaktos

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicinnehållerlaktos.Omduintetålvissasockerarter(t.ex.

laktos),bördukontaktaläkareninnandutardettaläkemedel.

3.HurdutarCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

TaalltidCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicenligtläkarensanvisningar.Rådfrågaläkare

ellerapotekspersonalomduärosäker.Detärviktigtattdufortsätterattta

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicvarjedag.

VanligdosavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicärentablettengångdagligen.

Sväljtablettenmedvatten.

Försöktatablettenvidsammatidpunktvarjedag.Påsåsättblirdetlättareattkommaihågatttaden.

OmduhartagitförstormängdavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

Omdufåttidigförstormängdläkemedelelleromt.ex.ettbarnfåttisigläkemedletavmisstag

kontaktaläkare,sjukhusellerGiftinformationscentralen(iSverigetel.112,iFinlandtel.(09)-471977)

förbedömningavriskensamtrådgivning.

OmduharglömtatttaCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

Taintedubbeldosförattkompenseraförglömdtablett.Tanästadossomnormalt.

OmduslutaratttaCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

OmduslutaratttaCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic,kandittblodtryckstigaigen.Sluta

därförinteatttaCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicutanattförsttalameddinläkare.

Omduharytterligarefrågoromdettaläkemedel,kontaktaläkareellerapotekspersonal.

4.Eventuellabiverkningar

LiksomallaläkemedelkanCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicorsakabiverkningarmen

allaanvändarebehöverintefådem.Detärviktigtattdukännertillvilkadessabiverkningarkanvara.

VissaavbiverkningarnaavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicorsakasav

kandesartancilexetilochandraorsakasavhydroklortiazid.

SlutataCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicochsökomedelbartmedicinskhjälpom

dufårnågonavföljandeallergiskareaktioner:

andningssvårigheter,medellerutansvullnadavansiktet,läppar,tungaoch/ellerhals

svullnadavansiktet,läppar,tungaoch/ellerhals,vilketkangöradetsvårtattsvälja

svårhudklåda(medupphöjdaknölar).

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedickanorsakaenminskningavantaletvitablodkroppar.

Dinmotståndskraftmotinfektionerkanförsämrasochdukankännadigtrött,fåeninfektioneller

feber.Omdettahänderskadusnarastuppsökaläkare.Läkarenkanmedhjälpavblodprovkontrollera

omCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicharhaftnågoneffektpådittblod(agranulocytos).

Andramöjligabiverkningarinkluderar:

Vanliga(förekommerhos1till10av100patienter)

Läkemedelsverket 2015-01-08

Förändraderesultatavvissablodprover:

Minskadmängdnatriumiblodet.Omminskningenärkraftigkandukännaavsvaghet,

bristpåenergiellermuskelkramper.

Ökadellerminskadmängdkaliumiblodet,specielltomduredanharnjurproblemeller

hjärtsvikt.Omförändringenärallvarligkandukännaavtrötthet,svaghet,oregelbundna

hjärtslagellerstickningarochdomningarihuden.

Enökadmängdkolesterol,sockerellerurinsyraiblodet.

Sockeriurinen.

Känslaavyrsel/svindelellersvaghet.

Huvudvärk.

Luftvägsinfektion.

Mindrevanliga(förekommerhosfärreän1av100patienter)

Lågtblodtryck.Detkangöraattdukännerdigsvagelleryr.

Aptitlöshet,diarré,förstoppning,magirritation.

Hudutslag,kliandeknottrigautslag(nässelutslag),utslagsomberorpåkänslighetförsolljus.

Sällsynta(förekommerhosfärreän1av1000patienter)

Gulsot(gulfärgningavhudenellerögonvitorna).Omdufårdettaskadugenastkontaktadin

läkare.

Påverkanpånjurfunktionen,specielltomduharnjurproblemellerhjärtsvikt.

Sömnsvårigheter,depression,rastlöshet.

Stickningarellerpirrningariarmarellerben.

Dimsynunderkorttid.

Onormalhjärtrytm.

Andningssvårigheter(inklusivelunginflammationochvätskailungorna).

Feber.

Inflammationibukspottkörteln(pankreatit).Dettagerenmåttligtillsvårsmärtaimagen.

Muskelkramper.

Skadorpåblodkärlsomgerrödaellerlilaprickarihuden.

Minskningiantaletrödaellervitablodkropparellerblodplättar.Dukandåmärkatrötthet,

infektion,feberellerattdulättfårblåmärken.

Kraftigautslagsomutvecklassnabbt,medblåsorochhudavflagningocheventuelltblåsori

munnen.

Försämringavbefintligalupuserythematosus-liknandereaktionerelleruppkomstavovanliga

hudreaktioner.

Mycketsällsynta(förekommerhosfärreän1av10000patienter)

Svullnadiansikte,läppar,tungaoch/ellersvalg.

Klåda.

Ontirygg,lederellermuskler.

Förändradleverfunktion,inklusiveinflammationilevern(hepatit).Dukanmärkaavtrötthet,

gulfärgningavhudochögonvitorochinfluensaliknandesymtom.

Hosta.

Illamående.

Ingenkändfrekvens(kaninteberäknasfråntillgängligadata)

Plötslignärsynthet.

Plötsligögonsmärta(akuttrångvinkelglaukom).

Läkemedelsverket 2015-01-08

Omdufårbiverkningar,talamedläkareellerapotekspersonal.Dettagällerävenbiverkningarsominte

nämnsidennainformation.

5.HurCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicskaförvaras

Förvarasutomsyn-ochräckhållförbarn.

AnvändsföreutgångsdatumsomangespåkartongenefterUtg.dat.ellerblistretefterEXP.

Utgångsdatumetärdensistadageniangivenmånad.

Förvarasvidhögst30°C.

Förvarasioriginalförpackningen.Ljuskänsligt.

Läkemedelskaintekastasiavloppetellerblandhushållsavfall.Frågaapotekspersonalenhurman

kastarläkemedelsomintelängreanvänds.Dessaåtgärderärtillförattskyddamiljön.

6.Förpackningensinnehållochövrigaupplysningar

Innehållsdeklaration

DeaktivasubstansernaiCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicärkandesartancilexetiloch

hydroklortiazid.

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic8mg/12,5mg:

1tablettCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicinnehåller8mgkandesartancilexetiloch12.5

mghydroklortiazid.

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic16mg/12,5mg:

1tablettCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicinnehåller16mgkandesartancilexetiloch12.5

mghydroklortiazid.

Övrigainnehållsämnenär:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Hypromellos2910 (E464)

Kalciumstearat

Hydroxipropylcellulosa(E463)

Dinatriumedetat

Mikrokristallincellulosa(E460)

FörCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic16mg/12,5mgäven:Järnoxidröd(E172),Järnoxid

gul(E172)

Läkemedletsutseendeochförpackningsstorlekar

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic8mg/12,5mg:

Vitatillbenvita,ovala,bikonvexa,9,5x4,5mm,medsnedslipadekanterochodrageradetablettermed

brytskårapåbådasidorna.

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic16mg/12,5mg:

Aprikosfärgadetillljustorangefärgade,ovala,bikonvexa,9,5x4,5medsnedslipadekanteroch

odrageradetablettermedbrytskårapåbådasidorna.

Tablettenkandelasitvålikastoradoser.

Läkemedelsverket 2015-01-08

Förpackningsstorlekar:7,15,28,28x1,30,49,50,50x1,56,56x1,60,90,98,98x1,100,105,

300tabletter.

Eventuelltkommerinteallaförpackningsstorlekarattmarknadsföras.

Innehavareavgodkännandeförförsäljning

NavamedicASA

P.O.Box107

NO-1325Lysaker

Norge

Tillverkare

CEMELOGBRSKft.

Vasútu.1,32040Budaörs

Ungern

Informationlämnasav:

NavamedicASA,Fornebuveien42-44,1325Lysaker,Norge

Denna bipacksedeländradessenast2015-01-08

Läs hela dokumentet

Läkemedelsverket2015-01-08

PRODUKTRESUMÉ

1.LÄKEMEDLETSNAMN

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic8mg/12,5mgtabletter

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic16mg/12,5mgtabletter

2.KVALITATIVOCHKVANTITATIVSAMMANSÄTTNING

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic8mg/12,5mgtabletter

EntablettCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicinnehåller8mgkandesartancilexetiloch12,5

mghydroklortiazid.

Hjälpämnemedkändeffekt:

Varjetablettinnehåller69,72mglaktosmonohydrat.

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic16mg/12,5mgtabletter

EntablettCandesartan/HydrochlorothiazideAspeninnehåller16mgkandesartancilexetiloch12,5mg

hydroklortiazid.

Hjälpämnemedkändeffekt:

Varjetablettinnehåller61,2mglaktosmonohydrat.

Förfullständigförteckningöverhjälpämnen,seavsnitt6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic8mg/12,5mg:

Vitatillbenvita,ovala,bikonvexa,9,5x4,5mm,medsnedslipadekanterochodrageradetablettermed

brytskårapåbådasidorna.

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic16mg/12,5mg:

Aprikosfärgadetillljustorangefärgade,ovala,bikonvexa,9,5x4,5medsnedslipadekanteroch

odrageradetablettermedbrytskårapåbådasidorna.

Tablettenkandelasitvålikastoradoser.

4.KLINISKAUPPGIFTER

4.1Terapeutiskaindikationer

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicärindiceratför

Behandlingavessentiellhypertonihosvuxnapatientermedotillräckligblodtryckskontrollvid

monoterapimedkandesartancilexetilellerhydroklortiazid.

4.2Doseringochadministreringssätt

Dosering

RekommenderaddosavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicärentablettengångdagligen.

Dostitreringmeddeenskildakomponenterna(kandesartancilexetilochhydroklortiazid)

rekommenderas.Dådetärklinisktlämpligtkanendirektövergångfrånmonoterapitill

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicövervägas.Dostitreringavkandesartancilexetil

rekommenderasvidbytefrånmonoterapimedhydroklortiazid.Candesartan/Hydrochlorothiazide

Läkemedelsverket2015-01-08

Navamedickanadministrerastillpatientervarsblodtryckintekontrollerasoptimaltmedmonoterapi

medkandesartancilexetilellerhydroklortiazidellerCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedici

lägredoser.

Huvuddelenavdenblodtryckssänkandeeffektenuppnåsvanligtvisinom4veckorefterpåbörjad

behandling.

Speciellapatientgrupper

Äldre

Ingendosjusteringbehövstilläldrepatienter.

Patientermedreduceradblodvolym

Dostitreringavkandesartancilexetilrekommenderastillpatientermedriskförhypotension,såsom

patientermedmöjligvolymförlust(eninitialdosavkandesartancilexetilpå4mgkanövervägastill

dessapatienter).

Patientermednedsattnjurfunktion

Loopdiuretikaärattföredraframförtiazidertilldennapopulation.Dostitreringavkandesartancilexetil

rekommenderastillpatientermedlätttillmåttligtnedsattnjurfunktion(kreatininclearance

≥30ml/min/1,73m 2 kroppsyta(BSA))förebehandlingmedCandesartan/Hydrochlorothiazide

Navamedic(rekommenderadstartdosavkandesartancilexetiltilldessapatienterär4mg).

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicärkontraindicerattillpatientermedsvårtnedsatt

njurfunktion(kreatininclearance<30ml/min/1,73m 2 BSA)(seavsnitt4.3).

Patientermednedsattleverfunktion

Dostitreringavkandesartancilexetilrekommenderastillpatientermedlätttillmåttligtnedsatt

leverfunktionförebehandlingmedCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic(rekommenderad

startdosavkandesartancilexetiltilldessapatienterär4mg).

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicärkontraindicerattillpatientermedsvårtnedsatt

leverfunktionoch/ellerkolestas(seavsnitt4.3).

Pediatriskpopulation

SäkerhetocheffektförCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicförbarnfrånfödselnupptill

18årharännuintefastställts.Ingadatafinnstillgängliga.

Administreringssätt

Oralanvändning.

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedickantasmedellerutanföda.

Biotillgänglighetenförkandesartanpåverkasinteavföda.

Detfinnsingenklinisktsignifikantinteraktionmellanhydroklortiazidochföda.

4.3Kontraindikationer

Överkänslighetmotdeaktivasubstansernaellermotnågothjälpämneellermotandrasulfonamider.

Hydroklortiazidärensulfonamid.

Graviditetiandraellertredjetrimestern(seavsnitt4.4och4.6).

Svårtnedsattnjurfunktion(kreatininclearance<30ml/min/1,73m 2 BSA).

Svårtnedsattleverfunktionoch/ellerkolestas.

Refraktärhypokalemiochhyperkalcemi.

Gikt.

4.4Varningarochförsiktighet

Läkemedelsverket2015-01-08

Nedsattnjurfunktion/njurtransplantation

Loopdiuretikaärattföredraframförtiazidertilldennapopulation.När

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicanvändstillpatientermednedsattnjurfunktion

rekommenderasregelbundenkontrollavkalium-,kreatinin-ochurinsyranivåer.

DetfinnsingenerfarenhetavadministreringavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedictill

patientersomnyligengenomgåttnjurtransplantation.

Njurartärstenos

Läkemedelsompåverkarrenin-angiotensin-aldosteronsystemet,inklusiveangiotensinII-

receptorantagonister(AIIRA),kanhöjaureaiblodetochserumkreatininhospatientermedbilateral

njurartärstenosellernjurartärstenoshospatientermedenkvarvarandenjure.

Intravaskulärvolymförlust

Hospatientermedintravaskulärvolym-och/ellernatriumförlustkansymtomgivandehypotension

uppkomma,såsomärbeskrivetförandrasubstansersomverkarviarenin-angiotensin-

aldosteronsystemet.DärförrekommenderasinteanvändningavCandesartan/Hydrochlorothiazide

Navamedicförrändettatillståndharkorrigerats.

Anestesiochkirurgi

HypotensionkanuppkommaunderanestesiochkirurgipåpatientersombehandlasmedAIIRA,på

grundavblockadavrenin-angiotensinsystemet.Imycketsällsyntafallkanblodtrycksfalletvaraså

uttalatattdetkanmotiveraanvändningavintravenösavätskoroch/ellervasopressorer.

Nedsattleverfunktion

Tiaziderskaanvändasmedförsiktighettillpatientermednedsattleverfunktionellerprogressiv

leversjukdom,eftersomävenmindreförändringaravvätske-ochelektrolytbalansenkanutlösa

leverkoma.DetfinnsingenkliniskerfarenhetavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedictill

patientermednedsattleverfunktion.

Aorta-ochmitralisklaffstenos(obstruktivhypertrofiskkardiomyopati)

Liksommedandrakärldilaterareskasärskildförsiktighetiakttasvidbehandlingavpatientermed

hemodynamisktrelevantaorta-ellermitralisklaffstenosellerobstruktivhypertrofiskkardiomyopati.

Primärhyperaldosteronism

Patientermedprimärhyperaldosteronismsvarariallmänhetintepåantihypertensivamedelsomverkar

genomhämningavrenin-angiotensin-aldosteronsystemet.Därförrekommenderasinteanvändningav

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedictilldennapopulation.

Elektrolytrubbningar

Regelbundenbestämningavserumelektrolyterbörutförasmedlämpligaintervall.

Tiazider,inklusivehydroklortiazid,kanorsakavätske-ellerelektrolytrubbning(hyperkalcemi,

hypokalemi,hyponatremi,hypomagnesemiochhypokloremiskalkalos).

Tiaziddiuretikakanminskautsöndringenavkalciumviaurinenochorsakaåterkommandeochnågot

ökadkoncentrationavserumkalcium.

Markanthyperkalcemikanvarateckenpådoldhyperparatyreoidism.Tiaziderskasättasutinnanman

utförtesteravbisköldkörtelfunktionen.

Hydroklortiazidökardosberoendeutsöndringenavkaliumiurin,vilketkanledatillhypokalemi.

Dennaeffektavhydroklortiazidförefallervaramindrepåtagligvidkombinationmed

kandesartancilexetil.Riskenförhypokalemikanvaraförhöjdhospatientermedlevercirros,hos

patientermedkraftigdiures,hospatientermedettotillräckligtoraltintagavelektrolyterochhos

patientersomsamtidigtbehandlasmedkortikosteroiderelleradrenokortikotropthormon(ACTH).

Läkemedelsverket2015-01-08

Behandlingmedkandesartancilexetilkanorsakahyperkalemi,specielltvidhjärtsviktoch/ellernedsatt

njurfunktion.SamtidiganvändningavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicoch

kaliumsparandediuretika,kaliumsupplement,saltsubstitutellerandraläkemedelsomhöjer

serumkaliumnivåerna(t.ex.heparinnatrium)kanledatillhöjningaravserumkalium.Kaliumska

monitorerasvidbehov.

Tiaziderharvisatsigökaurinutsöndringenavmagnesium,vilketkanledatillhypomagnesemi.

Metabolaochendokrinaeffekter

Behandlingmedetttiaziddiuretikumkanförsämraglukostoleransen.Dosjusteringavantidiabetika,

inklusiveinsulin,kanvaranödvändig.Latentdiabetesmellituskanblimanifestvidbehandlingmed

tiazider.Höjdakolesterol-ochtriglyceridnivåerharassocieratsmedbehandlingmedtiaziddiuretika.

MeddedosersomCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicinnehållerharendastminimala

effekterobserverats.Tiaziddiuretikahöjerserumkoncentrationenavurinsyraochkanutlösagikthos

patientermedbenägenhetfördetta.

Fotosensitivitet

Fallavfotosensitivitetsreaktionerharrapporteratsvidanvändningavtiaziddiuretika(seavsnitt4.8).

Omenfotosensitivitetsreaktionuppkommerrekommenderasdetattbehandlingensättsut.Omdetär

nödvändigtattsättainbehandlingenigen,rekommenderasattmanskyddardeområdensomexponeras

försolellerartificiellUVA-bestrålning.

Allmänt

Hospatientervarskärltonusochnjurfunktionhuvudsakligenberorpårenin-angiotensin-

aldosteronsystemetsaktivitet(t.ex.patientermedsvårhjärtsviktellerunderliggandenjursjukdom,

inklusivenjurartärstenos)harbehandlingmedläkemedelsompåverkardettasystem,inklusiveAIIRA,

associeratsmedakuthypotension,azotemi,oligurieller,isällsyntafall,akutnjursvikt.Liksommed

allablodtryckssänkandemedelkanalltförkraftigtblodtrycksfallhospatientermedischemisk

hjärtsjukdomelleraterosklerotiskcerebrovaskulärsjukdomledatillhjärtinfarktellerstroke.

Överkänslighetsreaktionermothydroklortiazidkanuppträdahospatientermedellerutananamnespå

allergiellerbronkialastma,menärmersannolikthospatientermedsådananamnes.

Exacerbationelleraktiveringavsystemisklupuserythematosusharrapporteratsvidanvändningav

tiaziddiuretika.

DenblodtryckssänkandeeffektenavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedickanförstärkasav

andrablodtryckssänkandemedel.

Dettaläkemedelinnehållerlaktossomhjälpämneochpatientermedsällsyntaärftligatillståndsom

galaktosintolerans,totallaktasbristellerglukos-galaktosmalabsorptionbörinteanvändadetta

läkemedel.

Graviditet

BehandlingmedAIIRAbörintepåbörjasundergraviditet.OmintefortsattbehandlingmedAIIRA

ansesabsolutnödvändig,börpatientersomplanerargraviditetbytatillalternativablodtryckssänkande

behandlingardärsäkerhetsprofilenärväldokumenteradföranvändningundergraviditet.Vid

konstateradgraviditetskabehandlingmedAIIRAavbrytasomedelbartoch,omlämpligt,enalternativ

behandlingsättasin(seavsnitt4.3och4.6).

4.5Interaktionermedandraläkemedelochövrigainteraktioner

Blandsubstansersomharundersöktsikliniskafarmakokinetiskastudieringårwarfarin,digoxin,orala

antikonceptionsmedel(d.v.s.etinylestradiol/levonorgestrel),glibenklamidochnifedipin.Inga

farmakokinetiskainteraktioneravkliniskbetydelseidentifieradesidessastudier.

Läkemedelsverket2015-01-08

Detkanförväntasattdenkaliumminskadeeffektenavhydroklortiazidpotentierasavandraläkemedel

associerademedkaliumförlustochhypokalemi(t.ex.andrakaliuretiskadiuretika,laxermedel,

amfotericin,karbenoxolon,penicillinG-natrium,salicylsyraderivat,steroider,ACTH).

SamtidiganvändningavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicochkaliumsparandediuretika,

kaliumsupplementellersaltersättningsmedelellerandraläkemedelsomkanhöjaserumkaliumnivåerna

(t.ex.heparinnatrium)kanledatillökadehalteravserumkalium.Övervakningavkaliumnivåernabör

skevidbehov(seavsnitt4.4).

Diuretikainduceradhypokalemiochhypomagnesemipredisponerarfördepotentiellakardiotoxiska

effekternaavdigitalisglykosiderochantiarytmika.Regelbundenkontrollavserumkalium

rekommenderasnärCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicadministrerastillsammansmed

sådanaläkemedelochmedföljandeläkemedelsomkaninduceratorsadesdepointes:

AntiarytmikaklassIa(t.ex.kinidin,hydrokinidin,disopyramid)

AntiarytmikaklassIII(t.ex.amiodaron,sotalol,dofetilid,ibutilid)

Vissaantipsykotika(t.ex.tioridazin,klorpromazin,levomepromazin,trifluoperazin,

cyamemazin,sulpirid,sultoprid,amisulprid,tiaprid,pimozid,haloperidol,droperiodol)

Övriga(t.ex.bepridil,cisaprid,difemanil,i.v.erytromycin,halofantrin,ketanserin,mizolastin,

pentamidin,sparfloxacin,terfenadin,i.v.vinkamin)

SamtidigadministreringavlitiumochACE-hämmareellerhydroklortiazidharrapporteratsge

reversiblahöjningaravserumkoncentrationenochtoxicitetenavlitium.Enliknandeeffektharäven

rapporteratsmedAIIRA.Användningavkandesartanochhydroklortiazidtillsammansmedlitium

rekommenderasinte.Omkombinationenvisarsignödvändigrekommenderasnoggrannövervakning

avserumlitiumnivåerna.

NärAIIRAadministrerassamtidigtmedickesteroidaantiinflammatoriskaläkemedel(NSAID)(d.v.s.

selektivaCOX-2-hämmare,acetylsalicylsyra(>3g/dag)ochickeselektivaNSAID),kanenminskning

avdenblodtryckssänkandeeffektenuppstå.

LiksommedACE-hämmarekansamtidiganvändningavAIIRAochNSAIDledatillenförhöjdrisk

förförsämradnjurfunktion,inklusivemöjligakutnjursvikt,ochenökningavserumkalium,speciellt

hospatientermedenredantidigaredålignjurfunktion.Kombinationenskagesmedförsiktighet,

speciellttilläldre.Patienternamåstevaratillräckligthydreradeochmanbörövervägaattövervaka

njurfunktionenefterinitieringavkombinationsbehandlingenochregelbundetdärefter.

Dendiuretiska,natriuretiskaochantihypertensivaeffektenavhydroklortiazidminskasavNSAID.

Absorptionenavhydroklortiazidreducerasavkolestipolochkolestyramin.

Effektenavicke-depolariserandeskelettmuskel-relaxerandemedel(t.ex.tubokurarin)kanförstärkas

avhydroklortiazid.

Tiaziddiuretikakanhöjaserumkalciumnivåernagenomminskadutsöndring.Omkalciumsupplement

ellerD-vitaminmåsteordinerasskaserumkalciumnivåernaövervakasochdosenjusterasienlighet

meddetta.

Denhyperglykemiskaeffektenavbetablockerareochdiazoxidkanförstärkasavtiazider.

Antikolinergamedel(t.ex.atropin,biperiden)kanökabiotillgänglighetenfördiuretikaavtiazidtyp

genomattminskadengastrointestinalamotilitetenochmagsäckenstömningshastighet.

Tiaziderkanökariskenförbiverkningarorsakatavamantadin.

Läkemedelsverket2015-01-08

Tiaziderkanminskadenrenalautsöndringenavcytotoxiskaläkemedel(t.ex.cyklofosfamid,

metotrexat)ochförstärkaderasmyelosuppressivaeffekter.

Posturalhypotensionkanförvärrasvidsamtidigtintagavalkohol,barbituraterelleranestetika.

Behandlingmedetttiaziddiuretikumkanförsämraglukostoleransen.Dosjusteringavantidiabetika,

inklusiveinsulin,kanvaranödvändigt.Metforminskaanvändasmedförsiktighetp.g.a.riskenför

mjölksyraacidosutlöstavmöjligfunktionellnjursviktkoppladtillhydroklortiazid.

Hydroklortiazidkanminskadetarteriellasvaretpåpressoraminer(t.ex.adrenalin)menintetillräckligt

mycketförattupphävapressoreffekten.

Hydroklortiazidkanökariskenförakutnjurinsufficiens,specielltvidhögadoseravkontrastmedel

sominnehållerjod.

Samtidigbehandlingmedcyklosporinkanökariskenförhyperurikemiochgiktliknande

komplikationer.

Samtidigbehandlingmedbaklofen,amifostin,tricykliskaantidepressivaellerneuroleptikakanleda

tillförstärkningavdenblodtrycksänkandeeffektenochkanframkallahypotension.

4.6Fertilitet,graviditetochamning

Graviditet

AngiotensinII-receptorantagonister(AIIRA):

AngiotensinII-receptorantagonisterbörinteanvändasundergraviditetensförstatrimester(seavsnitt

4.4).Angiotensin-IIantagonisterärkontraindiceratundergraviditetensandraochtredjetrimester(se

avsnitt4.3och4.4).

EpidemiologiskadataröranderiskförfosterskadaefteranvändningavACE-hämmareunder

graviditetensförstatrimesterärinteentydiga:ennågotökadriskkaninteuteslutas.Kontrollerade

epidemiologiskadatasaknasförangiotensin-IIantagonistermenlikartaderiskerkanföreliggaför

dennaläkemedelsgrupp.

Omintefortsattbehandlingmedangiotensin-IIantagonisteransesnödvändig,börpatientersom

planerargraviditet,erhållaalternativbehandlingdärsäkerhetsprofilenärväldokumenteradför

användningundergraviditet.Vidkonstateradgraviditetbörbehandlingmedangiotensin-II

antagonisteravbrytasdirektoch,omlämpligt,börenalternativbehandlingpåbörjas.

Detärkäntattbehandlingmedangiotensin-IIantagonisterunderandraochtredjetrimesternkan

inducerahumanfostertoxicitet(nedsattnjurfunktion,oligohydramnios,hämningavskallförbening)

ochneonataltoxicitet(njursvikt,hypotension,hyperkalemi).(Seocksåavsnitt5.3Prekliniska

säkerhetsuppgifter).

Omexponeringförangiotensin-IIantagonisterförekommitundergraviditetensandratrimester

rekommenderasultraljudskontrollavnjurfunktionochskalle.

Spädbarnvarsmödrarharanväntangiotensin-IIantagonisterbörobserverasnoggrantmedavseende

påhypotension(seavsnitt4.3och4.4).

Hydroklortiazid:

Erfarenhetenavhydroklortiazidanvändandeundergraviditetärbegränsadframföralltunderförsta

trimestern.Datafråndjurstudierärotillräckliga.Hydroklortiazidpasserarplacentan.Medtankepåden

farmakologiskaverkningsmekanismenförhydroklortiazidkandetvidanvändandetunderandraoch

Läkemedelsverket2015-01-08

tredjetrimesternstöradenfetoplacentärperfusionenochorsakafetalaochneonatalaeffektersåsom

ikterus,elektrolytrubbningarochtrombocytopeni.

Hydroklortiazidskainteanvändasvidgraviditetsödem,graviditetshypertonieller

havandeskapsförgiftningpågrundavriskenförminskadplasmavolymochförsämrad

placentagenomblödningutanattsjukdomsförloppetpåverkaspositivt.Hydroklortiazidskainte

användasvidessentiellhypertonihosgravidaförutomvidsällsyntasituationerdåingenannan

behandlingfinnsatttillgå.

Amning

AngiotensinII-receptorantagonister(AIIRA):

EftersomingeninformationangåendeanvändningavCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic

underamningfinns,rekommenderasinteCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedicutaniställetär

alternativabehandlingarmedbättredokumenteradsäkerhetsprofilattföredraunderamning,speciellt

vidamningavnyföddaellerprematurabarn.

Hydroklortiazid:

Hydroklortiazidutsöndrasihumanbröstmjölkismåmängder.Tiaziderihögadosersomorsakar

intensivdiureskanhämmamjölkproduktionen.AnvändningavCandesartan/Hydrochlorothiazide

Navamedicunderamningrekommenderasej.

4.7Effekterpåförmåganattframförafordonochanvändamaskiner

Ingastudieraveffektenpåförmåganattframförafordonochanvändningavmaskinerharutförts.

YrselellertrötthetkaniblanduppträdaunderbehandlingmedCandesartan/Hydrochlorothiazide

Navamedicvilketmanbörtahänsyntillvidframförandeavfordonelleranvändningavmaskiner.

4.8Biverkningar

Ikontrolleradekliniskastudiermedkandesartancilexetil/hydroklortiazidvarbiverkningarnamildaoch

övergående.Andelenpatientersomavslutadebehandlingenpågrundavbiverkningar,varlikaför

kandesartancilexetil/hydroklortiazid(2,3-3,3%)ochförplacebo(2,7-4,3%).

Ikliniskastudierpåkandesartancilexetil/hydroklortiazidvarbiverkningarnabegränsadetilldesom

tidigarerapporteratsmedkandesartancilexetiloch/ellerhydroklortiazid.

Nedanståendetabellvisarbiverkningarnamedkandesartancilexetilfrånkliniskastudierochfrån

erfarenheteftermarknadsgodkännande.Ienpooladanalysavdatafrånkliniskastudierpåpatienter

medhypertonibaseradesdefinitionenavbiverkningarnamedkandesartancilexetilpåenincidensav

biverkningarmedkandesartancilexetilsomvarminst1%högreändenincidenssomsågsmed

placebo.

Defrekvensersomgenomgåendeanvändsitabellernaiavsnitt4.8är:mycketvanliga(≥1/10),vanliga

(≥1/100,<1/10),mindrevanliga(≥1/1000,<1/100),sällsynta(≥1/10000,<1/1000),mycketsällsynta

(<1/10000)ochingenkändfrekvens(kaninteberäknasfråntillgängligadata).

Organsystemklass Frekvens Biverkning

Infektionerochinfestationer Vanliga Luftvägsinfektion

Blodetochlymfsystemet Mycketsällsynta Leukopeni,neutropenioch

agranulocytos

Metabolismochnutrition Mycketsällsynta Hyperkalemi,hyponatremi

CentralaochperiferanervsystemetVanliga Yrsel/vertigo,huvudvärk

Andningsvägar,bröstkorgoch

mediastinum Mycketsällsynta Hosta

Läkemedelsverket2015-01-08

Magtarmkanalen Mycketsällsynta Illamående

Leverochgallvägar Mycketsällsynta Förhöjdaleverenzymer,onormal

leverfunktionellerhepatit

Hudochsubkutanvävnad Mycketsällsynta Angioödem,hudutslag,urtikaria,

klåda

Muskuloskeletalasystemetoch

bindväv Mycketsällsynta Ryggsmärta,artralgi,myalgi

Njurarochurinvägar Mycketsällsynta Nedsattnjurfunktioninklusive

njursvikthospredisponerade

patienter(seavsnitt4.4)

Tabellennedanvisarbiverkningarmedhydroklortiazidimonoterapi,vanligenmeddoserpå25mg

ellerhögre.

Organsystemklass Frekvens Biverkning

Blodetochlymfsystemet Sällsynta Leukopeni,

neutropeni/agranulocytos,

trombocytopeni,aplastiskanemi,

benmärgsdepression,hemolytisk

anemi

Immunsystemet Sällsynta Anafylaktiskareaktioner

Metabolismochnutrition Vanliga Hyperglykemi,hyperurikemi,

elektrolytrubbning(inklusive

hyponatremiochhypokalemi)

Psykiskastörningar Sällsynta Sömnstörningar,depression,

rastlöshet

CentralaochperiferanervsystemetVanliga Yrsel,vertigo

Sällsynta Parestesier

Ögon Sällsynta

Ingenkänd

frekvens Övergåendedimsyn

Akutmyopi,akut

trångvinkelglaukom

Hjärtat Sällsynta Hjärtarytmier

Blodkärl Mindrevanliga Posturalhypotension

Sällsynta Nekrotiserandeangit(vaskulit,

kutanvaskulit)

Andningsvägar,bröstkorgoch

mediastinum Sällsynta Andningssvårigheter(inklusive

pneumonitochlungödem)

Magtarmkanalen Mindrevanliga Anorexi,aptitlöshet,

magsäcksirritation,diarré,

förstoppning

Sällsynta Pankreatit

Leverochgallvägar Sällsynta Ikterus(intrahepatiskkolestatisk

ikterus)

Hudochsubkutanvävnad Mindrevanliga Hudutslag,urtikaria,

fotosensitivitetsreaktioner

Sällsynta Toxiskepidermalnekrolys,

kutanalupuserythematosus-

liknandereaktioner,återaktivering

avkutanlupuserythematosus

Läkemedelsverket2015-01-08

Muskuloskeletalasystemetoch

bindväv Sällsynta Muskelspasm

Njurarochurinvägar Vanliga Glukosuri

Sällsynta Renaldysfunktionochinterstitiell

nefrit

Allmännasymtomoch/eller

symtomvidadministreringsstället Vanliga Svaghet

Sällsynta Feber

Undersökningar Vanliga Höjdakolesterol-och

triglyceridvärden

Sällsynta HöjdaBUN-och

serumkreatininvärden

4.9Överdosering

Symtom

Medhänvisningtilldefarmakologiskaegenskapernakanöverdoseringavkandesartancilexetil

sannolikthuvudsakligengesymtomgivandehypotensionochyrsel.Ideenskildafallrapporternafrån

överdoseringar(påupptill672mgkandesartancilexetil)återhämtadesigpatientenutan

komplikationer.

Denhuvudsakligaeffektenavöverdoseringavhydroklortiazidärakutvätske-ochelektrolytförlust.

Symtomsomyrsel,hypotension,törst,takykardi,kammararytmier,sedering/nedsattmedvetandenivå

ochmuskelkramperkanocksåförekomma.

Åtgärder

Detfinnsingenspecifikinformationombehandlingavöverdoseringav

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedic.Följandeåtgärderföreslåsemellertidihändelseav

överdosering.

Vidbehovskakräkningframkallasellerventrikelsköljningövervägas.Omsymtomgivande

hypotensionskulleuppträdaskasymtomatiskbehandlingochövervakningavlivsviktigafunktioner

inledas.Patientenskaliggapåryggmedbenenupphöjda.Omdettainteärtillräckligtska

plasmavolymenökasgenominfusionavisotonkoksaltlösning.Serumelektrolyterochsyrabasbalans

skakontrollerasochvidbehovkorrigeras.Omdeovannämndaåtgärdernainteärtillräckligakan

sympatomimetikaadministreras

Kandesartankaninteeliminerasgenomhemodialys.Detärintekäntivilkenutsträckning

hydroklortiazideliminerasgenomhemodialys.

5.FARMAKOLOGISKAEGENSKAPER

5.1Farmakodynamiskaegenskaper

Farmakoterapeutiskgrupp:AngiotensinII-antagonister+diuretika,ATC-kod:C09DA06

AngiotensinIIärdetprimäravasoaktivahormonetirenin-angiotensin-aldosteronsystemetochspelar

enrollipatofysiologinbakomhypertoniochandrahjärtkärlsjukdomar.Detspelarocksåenrolli

patogenesenbakomorganhypertrofiochmålorganskada.Dehuvudsakligafysiologiskaeffekternaav

angiotensinII,såsomvasokonstriktion,aldosteronstimulering,regleringavsaltochvattenhomeostas

ochstimuleringavcelltillväxt,medierasviatyp1-receptorn(AT

-receptorn).

Kandesartancilexetilärenprodrugsomsnabbtomvandlastilldetaktivaläkemedlet,kandesartan,

genomesterhydrolysunderabsorptionenfrånmagtarmkanalen.KandesartanärenAIIRAochbinds

Läkemedelsverket2015-01-08

selektivttillAT

-receptorer.Bindningenärstarkochdissociationenfrånreceptornskerlångsamt.

Kandesartanharingenagonistaktivitet.

KandesartanpåverkarinteACEellerandraenzymsystemsomvanligenärassocierademed

användningavACE-hämmare.Eftersomeffektsaknaspånedbrytningenavkininerellerpå

metabolismenavandrasubstanser,somsubstansP,ärdetosannoliktattAIIRAskullevaraassocierade

medhosta.IkontrolleradekliniskastudierdärkandesartancilexetiljämfördesmedACE-hämmarevar

incidensenavhostalägrehospatientersomfickkandesartancilexetil.Kandesartanbinderintetilloch

blockerarinteandrahormonreceptorerellerjonkanalersomärkändaattvarabetydelsefullaförden

kardiovaskuläraregleringen.DenantagonistiskaeffektenpåAT

-receptorerledertilldosrelaterade

höjningaravplasmanivåernaavrenin,angiotensinIochangiotensinIIochensänkningav

plasmakoncentrationenavaldosteron.

Effekternaavkandesartancilexetil8-16mg(medeldos12mg)engångdagligenpåkardiovaskulär

morbiditetochmortalitetutvärderadesienrandomiseradkliniskstudiemed4937äldrepatienter(i

åldern70-89år,varav21%varminst80år)medlätttillmåttlighypertonisomföljdesunderen

genomsnittstidav3,7år(StudyonCOgnitionandPrognosisintheElderly).Patienternaerhöll

kandesartanellerplacebomedtilläggavannanantihypertensivbehandlingvidbehov.Blodtrycket

reduceradesfrån166/90till145/80mmHgikandesartangruppenochfrån167/90till149/82mmHgi

kontrollgruppen.Detfannsingenstatistisktsignifikantskillnadidetprimäraeffektmåttetstörre

kardiovaskulärahändelser(kardiovaskulärmortalitet,icke-fatalstrokeochicke-fatalhjärtinfarkt).Det

förekomi26,7händelserper1000patientårikandesartangruppengentemot30,0händelserper

1000patientårikontrollgruppen(relativrisk0,89;95%CI0,75-1,06;p=0,19).

Hydroklortiazidhämmardenaktivareabsorptionenavnatrium,främstidistalanjurtubuli,och

befrämjarutsöndringavnatrium,kloridochvatten.Denrenalautsöndringenavkaliumoch

magnesiumökarpåettdosberoendesätt,medankalciumreabsorberasistörreutsträckning.

Hydroklortiazidminskarplasmavolymenochdenextracelluläravätskanochsänker

hjärtminutvolymenochblodtrycket.Underlångtidsbehandlingbidrarettminskatperifertmotståndtill

sänkningenavblodtrycket.

Storakliniskastudierharvisatattlångtidsbehandlingmedhydroklortiazidminskarriskenför

kardiovaskulärmorbiditetochmortalitet.

Kandesartanochhydroklortiazidharadditivaantihypertensivaeffekter.

Hoshypertensivapatientergerkandesartan/hydroklortiazidendosberoendeochlångvarigsänkningav

detarteriellablodtrycketutannågonreflexmässigstegringavhjärtfrekvensen.Ingateckenpåallvarlig

ellerkraftighypotensionharsettsefterdeninitialadosen,intehellerreboundeffektefterutsättandeav

behandlingen.Denblodtryckssänkandeeffekteninträdervanligeninom2timmarefterenengångsdos

avkandesartancilexetil.Vidkontinuerligbehandlinguppnåsmerpartenavblodtryckssänkningeninom

fyraveckorochbibehållsunderlångtidsbehandling.Kandesartan/hydroklortiazidengångdagligenger

eneffektivochjämnblodtryckssänkningunder24timmar,ochskillnadenmellanhögstaochlägsta

effektunderdosintervalletärliten.Iendubbelblindrandomiseradstudiesänkte

kandesartan/hydroklortiazid16mg/12,5mgengångdagligenblodtrycketsignifikantmer,och

kontrolleradeblodtrycketförsignifikantflerpatienter,änkombinationenlosartan/hydroklortiazid

50mg/12,5mgengångdagligen.

Idubbelblindarandomiseradestudiervarincidensenavbiverkningar,speciellthosta,lägrevid

behandlingmedkandesartan/hydroklortiazidänvidbehandlingmedkombinationeravACE-hämmare

ochhydroklortiazid.

Itvåkliniskastudier(randomiserade,dubbelblinda,placebokontrolleradeparallellgruppsstudier)

omfattande275respektive1524randomiseradepatientergav

kandesartancilexetil/hydroklortiazidkombinationerna32mg/12,5mgoch32mg/25mg

Läkemedelsverket2015-01-08

blodtryckssänkningarpå22/15mmHgrespektive21/14mmHgochvarsignifikantmereffektivaän

motsvarandekomponenterimonoterapi.

Ienrandomiserad,dubbelblindkliniskparallellgruppsstudieomfattande1975randomiserade

patienter,somintekundekontrollerasoptimaltmed32mgkandesartancilexetilengångdagligen,

leddetilläggav12,5mgeller25mghydroklortiazidtillytterligareblodtryckssänkningar.

Kandesartancilexetil/hydroklortiazidkombinationen32mg/25mgvarsignifikantmereffektivän

kombinationen32mg/12,5mg,ochdeövergripandemedelvärdenaförblodtryckssänkningenvar

16/10mmHgrespektive13/9mmHg.

Kandesartancilexetil/hydroklortiazidärlikaeffektivthospatienternaoavsettålderochkön.

Förnärvarandefinnsingadataangåendeanvändningavkandesartancilexetil/hydroklortiazidtill

patientermednjursjukdom/nefropati,nedsattvänsterkammarfunktion/hjärtsviktellerefterhjärtinfarkt.

5.2Farmakokinetiskaegenskaper

Samtidigadministreringavkandesartancilexetilochhydroklortiazidharingenklinisktsignifikant

effektpåfarmakokinetikenförnågonavsubstanserna.

Absorptionochdistribution

Kandesartancilexetil

Efteroraladministreringomvandlaskandesartancilexetiltilldenaktivasubstansenkandesartan.Den

absolutabiotillgänglighetenförkandesartanärcirka40%förenorallösningavkandesartancilexetil.

Denrelativabiotillgänglighetenförentablettformuleringavkandesartancilexetiljämförtmedsamma

oralalösningärcirka34%medmycketlitenvariabilitet.Medelvärdetfördenmaximala

koncentrationeniserum(C

max )uppnås3-4timmarefterintagavtabletten.

Kandesartankoncentrationernaiserumökarlinjärtmedökandedoserinomdetterapeutiska

dosintervallet.Ingakönsrelateradeskillnaderifarmakokinetikenförkandesartanharobserverats.

Areanunderkurvanförserumkoncentrationsomfunktionavtiden(AUC)förkandesartanpåverkasej

signifikantavföda.

Kandesartanbindsihöggradtillplasmaproteiner(tillmerän99%).Denskenbara

distributionsvolymenförkandesartanär0,1l/kg.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazidabsorberassnabbtfrånmagtarmkanalenmedenabsolutbiotillgänglighetpåcirka

70%.Samtidigtintagavfödaökarabsorptionenmedcirka15%.Biotillgänglighetenkansjunkahos

patientermedhjärtsviktochuttalatödem.

Plasmaproteinbindningenförhydroklortiazidärcirka60%.Denskenbaradistributionsvolymenär

cirka0,8l/kg.

Biotransformationochelimination

Kandesartancilexetil

Kandesartaneliminerashuvudsakligenoförändratviaurinochgallaocheliminerasendastimindre

utsträckninggenommetaboliseringilevern(CYP2C9).Tillgängligainteraktionsstudiertyderintepå

någoneffektpåCYP2C9ochCYP3A4.Baseratpåinvitro-dataförväntasingeninteraktioninträffain

vivomedläkemedelvarsmetabolismärberoendeavcytokromP450-isoenzymernaCYP1A2,

CYP2A6,CYP2C9,CYP2C19,CYP2D6,CYP2E1ellerCYP3A4.Denterminalahalveringstiden(t

)

förkandesartanärcirka9timmar.Detskeringenackumuleringefterupprepaddosering.

Halveringstidenförkandesartanförbliroförändrad(cirka9timmar)efteradministreringav

kandesartancilexetilikombinationmedhydroklortiazid.Ingenytterligareackumuleringav

kandesartanskerefterupprepadedoseravkombinationenjämförtmedmonoterapi.

Läkemedelsverket2015-01-08

Totalplasmaclearanceförkandesartanärcirka0,37ml/min/kg,medenrenalclearancepåcirka

0,19ml/min/kg.Denrenalaeliminationenavkandesartanskerbådegenomglomerulärfiltrationoch

aktivtubulärsekretion.Efterenoraldosav 14 C-märktkandesartancilexetilutsöndrascirka26%av

doseniurinensomkandesartanoch7%someninaktivmetabolit,medancirka56%avdosen

återfinnsifaecessomkandesartanoch10%sominaktivmetabolit.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazidmetaboliserasinteochutsöndrasnästanfullständigtsomdenoförändradesubstansen

genomglomerulärfiltrationochaktivtubulärsekretion.Denterminalahalveringstidenför

hydroklortiazidärcirka8timmar.Cirka70%avenoraldoseliminerasiurineninom48timmar.

Halveringstidenförhydroklortiazidförbliroförändrad(cirka8timmar)efteradministreringav

hydroklortiazidikombinationmedkandesartancilexetil.Ingenytterligareackumuleringav

hydroklortiaziduppträderefterupprepadedoseravkombinationenjämförtmedmonoterapi.

Farmakokinetikförspeciellagrupper

Kandesartancilexetil

Hosäldrepersoner(över65år)ärC

ochAUCförkandesartanförhöjdamedcirka50%respektive

80%jämförtmedungapersoner.Blodtryckssvaretochbiverkningsincidensenärdockjämförbarahos

ungaochäldrepatienterefterengivendosavkandesartan/hydroklortiazid(seavsnitt4.2).

HospatientermedlätttillmåttligtnedsattnjurfunktionökadeC

ochAUCförkandesartanvid

upprepaddosering,medcirka50%respektive70%,mendenterminalahalveringstidenförändrades

inte,jämförtmedhospatientermednormalnjurfunktion.Motsvarandeförändringhospatientermed

svårtnedsattnjurfunktionvarcirka50%respektive110%.Denterminalahalveringstidenför

kandesartanvarungefärfördubbladhospatientermedsvårtnedsattnjurfunktion.Farmakokinetiken

hospatientersombehandladesmedhemodialysvarjämförbarmeddenförpatientermedsvårtnedsatt

njurfunktion.

Itvåstudiersombådainkluderadepatientermedlätttillmåttligtnedsattleverfunktionsågsenökning

avmedel-AUCförkandesartanpåcirka20%idenenastudienoch80%idenandrastudien(se

avsnitt4.2).Erfarenhetsaknasfrånpatientermedsvårtnedsattleverfunktion.

Hydroklortiazid

Denterminalahalveringstidenförhydroklortiazidärförlängdhospatientermednedsattnjurfunktion.

5.3Prekliniskasäkerhetsuppgifter

Detfannsingakvalitativtnyatoxiskafyndmedkombinationenjämförtmedvadsomobserveratsför

varjeenskildkomponent.Iprekliniskasäkerhetsstudierhadekandesartanisigeffekterpånjuraroch

påerytrocytparametrarihögadosertillmöss,råttor,hundarochapor.Kandesartangavensänkningav

erytrocytparametrarna(erytrocyter,hemoglobin,hematokrit).Kandesartanförorsakadepåverkanpå

njurarna(såsomregeneration,dilatationochbasofiliitubuli;förhöjdaplasmakoncentrationeravurea

ochkreatinin)somskullekunnavarasekundäratilldenblodtryckssänkandeeffekten,vilkenledertill

förändringarinjurperfusionen.Tilläggavhydroklortiazidpotentierarkandesartansnjurtoxiskaeffekt.

Dessutomframkalladekandesartanhyperplasi/hypertrofipåjuxtaglomeruläraceller.Dessa

förändringarbedömdesvaraorsakadeavkandesartansfarmakologiskaegenskaperochansågshaliten

kliniskrelevans.

Fostertoxicitethariakttagitsundersengraviditetmedkandesartan.Tilläggavhydroklortiazid

påverkadeintesignifikantutfalletistudieravfosterutvecklingenhosråttor,mössochkaniner(se

avsnitt4.6).

Läkemedelsverket2015-01-08

Såvälkandesartansomhydroklortiazidvisargenotoxiskaktivitetvidmyckethöga

koncentrationer/doser.Datafrångenotoxiskastudierinvitroochinvivotyderpåattdetärosannolikt

attkandesartanochhydroklortiazidharmutagenaellerklastogenaeffektervidkliniskanvändning.

Ingadatatyderpåattnågonavsubstansernaärkarcinogena.

6.FARMACEUTISKAUPPGIFTER

6.1Förteckningöverhjälpämnen

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Hypromellos2910 (E464)

Kalciumstearat

Hydroxipropylcellulosa(E463)

Dinatriumedetat

Mikrokristallincellulosa(E460)

FörCandesartan/HydrochlorothiazideNavamedic16mg/12,5mgäven:

Järnoxidröd(E172)

Järnoxidgul(E172)

6.2Inkompatibiliteter

Ejrelevant.

6.3Hållbarhet

2år

6.4Särskildaförvaringsanvisningar

Förvarasvidhögst30°C.

Förvarasioriginalförpackningen.Ljuskänsligt.

6.5Förpackningstypochinnehåll

Blisteravaluminium/aluminiumellergenomskinligtPVC/PVDC-aluminium

Candesartan/HydrochlorothiazideNavamedicfinnsiförpackningarmed7,15,28,28x1,30,49,50,

50x1,56,56x1,60,90,98,98x1,100,105och300tabletter.

Eventuelltkommerinteallaförpackningsstorlekarattmarknadsföras.

6.6Särskildaanvisningarfördestruktionochövrighantering

Ingasärskildaanvisningar.

7.INNEHAVAREAVGODKÄNNANDEFÖRFÖRSÄLJNING

NavamedicASA

P.O.Box107

NO-1325Lysaker

Norge

Läkemedelsverket2015-01-08

8.NUMMERPÅGODKÄNNANDEFÖRFÖRSÄLJNING

[8mg/12,5mg]MTnr:46506

[16mg/12,5mg]MTnr:46507

9.DATUMFÖRFÖRSTAGODKÄNNANDE/FÖRNYATGODKÄNNANDE

2012-08-02

10.DATUMFÖRÖVERSYNAVPRODUKTRESUMÉN

2015-01-08

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen