Calcium folinate Sandoz 10 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-12-2020

Aktiva substanser:
kalciumfolinat hydrat
Tillgänglig från:
Sandoz A/S,
ATC-kod:
V03AF03
INN (International namn):
kalciumfolinat hydrate
Dos:
10 mg/ml
Läkemedelsform:
Injektions-/infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
kalciumfolinat hydrat 12,7 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 3 ml; Injektionsflaska, 5 ml; Injektionsflaska, 10 ml; Injektionsflaska, 20 ml; Injektionsflaska, 35 ml; Injektionsflaska, 50 ml; Injektionsflaska, 100 ml; Injektionsflaska, 5 x 3 ml; Injektionsflaska, 10 x 3 ml; Injektionsflaska, 10 x 5 ml; Injektionsflaska, 5 x 5 ml
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53504
Tillstånd datum:
2017-03-23

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Calcium folinate Sandoz 10 mg/ml, injektions-/infusionsvätska, lösning

folinsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Calcium folinate Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Calcium folinate Sandoz

Hur Calcium folinate Sandoz ges

Eventuella biverkningar

Hur Calcium folinate Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Calcium folinate Sandoz är och vad det används för

Calcium folinate Sandoz är en lösning som innehåller den aktiva substansen folinsyra som tillhör en

grupp läkemedel som kallas medel mot toxicitet.

Calcium folinate Sandoz används hos barn och vuxna för att minska biverkningarna av vissa

cancerläkemedel eller om man har fått för mycket av dessa läkemedel. Calcium folinate Sandoz

verkar genom att motverka läkemedel som motverkar folsyra, t.ex. metotrexat. Detta kallas ”Calcium

Folinate Rescue”.

Calcium folinate Sandoz kan också användas i kombination med 5-fluorouracil (ett

cancerläkemedel).

Kalciumfolinatinjektion används också för att minska biverkningarna av andra läkemedel (en grupp

av läkemedel som kallas folatantagonister).

Exempel på folatantagonister är:

trimetrexat (antibiotikum och cancerläkemedel)

trimetoprim (antibiotikum)

pyrimetamin (används ofta som malarialäkemedel).

Det kan också användas för behandling av överdosering av dessa läkemedel.

Folinsyra som finns i Calcium folinate Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du får Calcium folinate Sandoz

Du får inte ges Calcium folinate Sandoz

om du är allergisk mot kalciumfolinat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6)

om du har minskat antal röda blodkroppar (anemi).

Du ska inte ges Calcium folinate Sandoz tillsammans med vissa cancerläkemedel om du är gravid

eller ammar (din läkare vet vilka läkemedel detta är).

Calcium folinate Sandoz ska endast ges i en muskel eller en ven och får inte ges direkt i ryggraden

eller hjärnan (intratekalt).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du ges Calcium folinate Sandoz om du har

epilepsi

njursjukdom.

Tala om för din läkare om du får någon av följande sjukdomar under behandlingen:

diarré

muninflammation.

Andra läkemedel och Calcium folinate Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Exempelvis:

epilepsiläkemedel

5-fluorouracil (cancerläkemedel)

trimetoprim-sulfametoxazol (antibiotikum)

pyrimetamin (malarialäkemedel).

Graviditet, amning och fertilitet

Du ska inte ges Calcium folinate Sandoz tillsammans med 5-fluorouracil om du är gravid eller

ammar, eftersom det kan skada barnet.

Du kommer endast att ges Calcium folinate Sandoz tillsammans med metotrexat medan du är

gravid eller ammar om din läkare anser att det är nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga bevis på att Calcium folinate Sandoz skulle påverka förmågan att köra bil eller använda

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Calcium folinate Sandoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 3,3 mg (0,14 mmol) natrium per ml.

Doser under 7 ml (70 mg):

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg), d.v.s. det är näst intill ”natriumfritt”.

För maximala enkeldoser på 500 mg/m², d.v.s. 850 mg (för en genomsnittlig kroppsyta på 1,7 m²):

Detta läkemedel innehåller 280,5 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per maximal

enkeldos på 85 ml. Detta motsvarar 14 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för

vuxna.

3.

Hur Calcium folinate Sandoz ges

Calcium folinate Sandoz får endast ges av en läkare eller sjuksköterska under övervakning av en

läkare som har erfarenhet av kemoterapi. Calcium folinate Sandoz kan ges som en injektion eller

infusion i en ven eller som en injektion i en muskel.

Dosen beror på din kroppsyta, typen av cancerbehandling som används och eventuell annan

behandling du får.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte

få dem.

Tala omedelbart om för läkare

om du får en svår allergisk reaktion – du kan få plötsliga kliande utslag (nässelutslag), svullnad

av händerna, fötterna, vristerna, ansiktet, läpparna, munnen eller svalget (vilket kan orsaka

svårigheter att svälja eller andningssvårigheter) och du kan känna dig svimfärdig. Detta är en

allvarlig biverkning. Kontakta omedelbart läkare.

Denna biverkning är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Andra biverkningar:

Följande biverkningar har dessutom rapporterats:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

feber.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

sömnlöshet

upprördhet

depression

matsmältningsbesvär

ökning av krampanfall hos personer med epilepsi.

Om du får Calcium folinate Sandoz tillsammans med ett cancerläkemedel som innehåller

fluoropyrimidiner är det mer sannolikt att du får följande biverkningar av detta andra läkemedel:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

illamående

kräkning

svår diarré

uttorkning som kan bero på diarré

inflammation i tarmens och munnens slemhinna (livshotande tillstånd har förekommit)

minskning av antalet blodkroppar (även livshotande tillstånd).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

rodnad och svullnad av handflatorna och fotsulorna, vilket kan orsaka fjällande hud (hand-

fotsyndrom).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

förhöjda ammoniakhalter i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

www.lakemedelsverket.se.

5.

Hur Calcium folinate Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).

Information om förvaring och användningstiden av Calcium folinate Sandoz efter spädning för

infusion beskrivs i informationen för hälso- och sjukvårdspersonal i slutet av denna bipacksedel.

Använd inte detta läkemedel om lösningen ser grumlig ut eller innehåller partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är folinsyra.

En ml injektions-/infusionsvätska, lösning innehåller 10 mg folinsyra som

kalciumfolinathydrat.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid,

utspädd saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calcium folinate Sandoz är en klar, gulaktig lösning.

Bärnstensfärgade injektionsflaskor av glas förpackade i en kartong.

Injektionsflaskorna är förslutna med en gummipropp med aluminiumlock.

Förpackningsstorlekar

1 injektionsflaska, 5 och 10 injektionsflaskor med 3 ml

1 injektionsflaska, 5 och 10 injektionsflaskor med 5 ml

1 injektionsflaska med 10 ml

1 injektionsflaska med 20 ml

1 injektionsflaska med 35 ml

1 injektionsflaska med 50 ml

1 injektionsflaska med 100 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 4866 Unterach am Attersee, Österrike

eller

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österrike

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Sachsen-Anhalt, 39179, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-17

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar för användning och hantering

Vid intravenös infusion kan Calcium folinate Sandoz spädas ut med 0,9 % natriumkloridlösning eller

5 % glukoslösning före användning (se förvaring och hållbarhet).

Före administrering ska Calcium folinate Sandoz inspekteras visuellt. Injektions-/infusionsvätska,

lösning ska vara klar och gulaktig. Om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar ska den

kasseras.

Inkompatibiliteter

Inkompatibilitet har rapporterats mellan injektionsformen av kalciumfolinat och injektionsformerna

av droperidol, fluorouracil, foskarnet och metotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 5 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning

vid direkt tillsats och blandning i spruta i 5 minuter vid 25 °C, följt av centrifugering i

8 minuter.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 10 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning

när läkemedlen injicerades efter varandra i en Y-port utan att denna sköljdes mellan

injektionerna.

Fluorouracil

Kalciumfolinat får i allmänhet inte blandas i samma infusionslösning som fluorouracil, eftersom

fällning kan bildas. Fluorouracil 50 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml, med eller utan 5 % glukos i

vatten, har visat sig vara inkompatibla när de blandats i olika mängder och förvarats i

polyvinylkloridbehållare vid 4 °C, 23 °C eller 32 °C.

En 1:1 blandning av kalciumfolinatlösning (10 mg/ml) och fluorouracillösning (50 mg/ml) har visats

vara kompatibel och stabil i 48 timmar vid förvaring i högst 32 °C i skydd från ljus.

Foskarnet

Vid blandning av foskarnet 24 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml har en grumlig gul lösning

rapporterats.

Administreringssätt

Kalciumfolinat ska endast ges som intramuskulär eller intravenös injektion och får inte

administreras intratekalt.

Dödsfall har rapporterats när folinsyra har getts intratekalt efter intratekal överdosering av metotrexat.

Vid intravenös administrering ska inte mer än 160 mg kalciumfolinat per minut injiceras på grund av

kalciuminnehållet i lösningen.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).

Hållbarhet

Oöppnad

2 år.

Efter spädning för infusion

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 28 dagar vid 2–8 °C efter spädning med 0,9 %

natriumklorid till koncentrationer på 0,2 mg/ml och 4,0 mg/ml.

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 4 dagar vid 2–8 °C efter spädning med 5 % glukos till en

koncentration på 0,2 mg/ml och i 28 dagar vid 2–8 °C efter spädning till en koncentration på

4,0 mg/ml.

Ur en mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart. Om så inte sker är

förvaringstiderna och förvaringsförhållandena före administrering användarens ansvar och ska

normalt inte överskrida 24 timmar vid 2–8 °C, om inte spädning skett under kontrollerade och

validerade aseptiska förhållanden.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Calcium folinate Sandoz 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml av injektions-/infusionsvätska, lösning innehåller 10 mg folinsyra i form av

kalciumfolinathydrat.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje ml injektions-/infusionsvätska innehåller 3,3 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektions-/infusionsvätska, lösning

Klar, gulaktig lösning, fri från partiklar.

pH: 7,0-8,6

Osmolaritet: 275 mOsm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Kalciumfolinat är indicerat:

för att reducera toxiciteten och motverka effekterna av folatantagonister såsom metotrexat i

cytotoxisk behandling och vid överdosering hos vuxna och barn. Inom cytotoxisk terapi är denna

behandling känd som ”Calcium Folinate Rescue”.

i kombination med 5-fluorouracil vid cytotoxisk behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

”Calcium Folinate Rescue” vid metotrexatbehandling:

Vid val av dos och administreringssätt av kalciumfolinat, hänvisas till det aktuella protokollet för

intermediär- eller högdos-metotrexatbehandlingen. Då doseringsregimen för "Calcium Folinate Rescue"

till stor del beror på dos och administreringssätt av intermediär- eller högdosmetotrexat, kommer

protokollet för metotrexatbehandlingen att bestämma doseringsregimen för "Calcium Folinate Rescue"-

behandlingen.

Följande riktlinjer illustrerar doseringsregimer som används för vuxna, äldre och barn:

"Calcium Folinate Rescue" måste ges parenteralt till patienter med malabsorptionsyndrom eller andra

gastrointestinala störningar, där enteral absorption inte kan garanteras. Doser över 25-50 mg skall ges

parenteralt på grund av mättnadsbar enteral absorption av kalciumfolinat.

"Calcium Folinate Rescue" är nödvändigt när metotrexat ges i doser överskridande 500 mg/m

kroppsyta,

och bör övervägas vid doser på 100-500 mg/m

kroppsyta.

Dosering och behandlingstid för användning av kalciumfolinat beror primärt på behandlingstyp och

dosering av metotrexat, förekomst av toxicitetssymtom samt på den individuella utsöndringsnivån av

metotrexat. I regel skall den första dosen av kalciumfolinat på 15 mg (6-12 mg/m

)

ges 12-24 timmar

(senast 24 timmar) efter start av metotrexatinfusionen. Samma dos ges var sjätte timme över en period på

72 timmar. Efter flera parenterala doser kan ett byte ske till oral läkemedelsform.

Förutom administrering av kalciumfolinat är mätningar för att säkerställa snabb utsöndring av metotrexat

(upprätthållande av hög urinproduktion och alkalisering av urinen) en integrerad del av ”Calcium Folinate

Rescue”-behandlingen. Njurfunktionen skall monitoreras genom dagliga mätningar av serumkreatinin.

Fyrtioåtta timmar efter start av metotrexatinfusionen, skall residualnivån av metotrexat mätas. Om

residualnivån av metotrexat är >0,5 µmol/l, bör doseringen av kalciumfolinat anpassas enligt följande

schema:

Residualnivå av metotrexat i blod 48

timmar efter start av

metotrexatadministreringen:

Extra kalciumfolinat som skall administreras var sjätte timme i

48 timmar eller tills dess att metotrexatnivån är under 0,05

µmol/l:

≥ 0,5 µmol/l

15 mg/m

≥ 1,0 µmol/l

100 mg/m

≥ 2,0 µmol/l

200 mg/m

I kombination med 5-fluorouracil vid cytotoxisk behandling:

Olika regimer och doseringar har använts, utan att någon dos har fastställts som den optimala.

Följande regimer har använts hos vuxna och äldre vid framskriden eller metastatisk kolorektalcancer och

anges nedan som exempel. Det finns inga data beträffande användning av kalciumfolinat i kombination

med 5-fluorouracil hos barn:

Behandling varannan vecka:

Kalciumfolinat 200 mg/m

som intravenös infusion under 2 timmar, följt av 400 mg/m

5-fluorouracil

som intravenös bolusdos samt 22-timmars infusion av 5-fluorouracil (600 mg/m

)

i två på varandra

följande dagar (dag l och 2), varannan vecka.

Veckovis behandling:

Kalciumfolinat 20 mg/m

som intravenös bolusinjektion, eller 200 till 500 mg/m

som intravenös infusion

under 2 timmar, följt av 500 mg/m

5-fluorouracil som intravenös bolusinjektion mitt i eller vid slutet av

kalciumfolinatinfusionen.

Månadsvis behandling:

Kalciumfolinat 20 mg/m

som intravenös bolusinjektion, eller 200 till 500 mg/m

som intravenös infusion

under 2 timmar, omedelbart följt av 425 eller 370 mg/m

5-fluorouracil som intravenös bolusinjektion

under de fem följande dagarna.

Vid kombinationsbehandling med 5-fluorouracil kan modifiering av 5-fluorouracildosen och det

behandlingsfria intervallet vara nödvändiga, beroende på patientens tillstånd, kliniska respons och

dosbegränsande toxicitet, vilket finns beskrivet i produktresumén för 5-fluorouracil. En reducering av

kalciumfolinatdoseringen behövs inte.

Antalet upprepade behandlingscykler avgörs av behandlande läkare.

Antidot till folatantagonisterna trimetrexat, trimetoprim och pyrimetamin:

Trimetrexattoxicitet:

Förebyggande: Kalciumfolinat skall administreras dagligen under trimetrexatbehandling och i

ytterligare 72 timmar efter den sista trimetrexatdosen. Kalciumfolinat kan ges antingen intravenöst i

en dos om 20 mg/m

under 5 till 10 minuter var 6:e timme upp till en total dygnsdos om 80 mg/m

eller peroralt med fyra doser om vardera 20 mg/m

givet med samma tidsintervall. Dygnsdosen av

kalciumfolinat skall anpassas till trimetrexats hematologiska toxicitet.

Överdosering (kan inträffa vid trimetrexatdoser över 90 mg/m

utan samtidig administrering av

kalciumfolinat): Efter utsättning av trimetrexat ges kalciumfolinat 40 mg/m

intravenöst var 6:e

timme i tre dygn.

Trimetoprimtoxicitet:

Efter utsättning av trimetoprim ges kalciumfolinat 3-10 mg/dygn, tills blodvärden normaliserats.

Pyrimetamintoxicitet:

Vid högdosbehandling med pyrimetamin, eller långvarig behandling med låga doser, skall

kalciumfolinat ges samtidigt i doser om 5-50 mg/dygn, baserat på perifera blodvärden.

Administreringssätt

Kalciumfolinat skall endast ges som intramuskulär eller intravenös injektion och får inte

administreras intratekalt.

Dödsfall har rapporterats då folinsyra har administrerats intratekalt i samband med intratekal

överdosering av metotrexat.

Vid intravenös administrering skall inte mer än 160 mg kalciumfolinat per minut injiceras, på grund av

kalciuminnehållet i lösningen.

Vid intravenös infusion kan kalciumfolinat spädas ut med 0,9% natriumkloridlösning eller 5%

glukoslösning före användning. Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i

avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot kalciumfolinat eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Perniciös anemi eller andra anemier orsakade av B

-brist.

Gällande användning av kalciumfolinat i kombination med metotrexat eller 5-fluorouracil under

graviditet och amning, se avsnitt 4.6. samt produktresuméer för metotrexat- och 5-fluorouracil-

innehållande läkemedel.

4.4

Varningar och försiktighet

Kalciumfolinat skall endast ges som intramuskulär eller intravenös injektion och får inte

administreras intratekalt.

Dödsfall har rapporterats då folinsyra har administrerats intratekalt i samband med intratekal

överdosering av metotrexat.

Allmänt

Kalciumfolinat skall endast användas tillsammans med metotrexat eller 5-fluorouracil under överinseende

av läkare med erfarenhet av kemoterapeutisk cancerbehandling.

Behandling med kalciumfolinat kan maskera perniciös anemi och andra anemier orsakade av B

-brist.

Många cytotoxiska läkemedel - direkta eller indirekta DNA-synteshämmare - medför makrocytos

(hydroxykarbamid, cytarabin, merkaptopurin, tioguanin). Sådan makrocytos skall inte behandlas med

folinsyra.

Hos epilepsipatienter som behandlas med fenobarbital, fenytoin, primidon och succinimider finns en risk

för ökad anfallsfrekvens, på grund av reducerad plasmakoncentration av de antiepileptiska läkemedlen.

Klinisk monitorering, eventuellt inkluderande monitorering av plasmakoncentrationerna, rekommenderas

och om nödvändigt bör antiepileptika-dosen anpassas under kalciumfolinatadministreringen samt efter

avslutad behandling (se även avsnitt 4.5).

Kalciumfolinat/5-fluorouracil

Kalciumfolinat kan öka risken för 5-fluorouracil-förgiftning, speciellt hos äldre och försvagade patienter.

De vanligaste symtomen är leukopeni, mukosit, stomatit och/eller diarré, vilka kan vara dosbegränsande.

När kalciumfolinat och 5-fluorouracil används i kombination, skall 5-fluorouracildosen reduceras i högre

grad vid toxicitet än när 5-fluorouracil används ensamt.

Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil och kalciumfolinat bör varken initieras eller fortgå hos

patienter med symtom på gastrointestinal toxicitet, oavsett svårighetsgrad, förrän alla dessa symtom

fullständigt upphört.

Eftersom diarré kan vara ett tecken på gastrointestinal toxicitet, skall patienter med diarré följas noga tills

symtomen fullständigt upphört. En snabb klinisk försämring kan inträffa och leda till döden. Om diarré

och/eller stomatit uppkommer rekommenderas en sänkning av 5-FU-dosen, tills dess att symtomen helt

har försvunnit. Äldre och patienter som på grund av sjukdom har låg fysisk funktionsförmåga är speciellt

utsatta för sådan toxicitet. Därför skall extra hänsyn tas vid behandling av dessa patienter.

Hos äldre patienter och patienter som tidigare behandlats med radioterapi, rekommenderas att börja med

en reducerad 5-fluorouracildos.

Kalciumfolinat får i allmänhet inte blandas med 5-fluorouracil i samma intravenösa injektion eller

infusion. För ytterligare information, se avsnitt 6.2.

Kalciumnivåema bör monitoreras hos patienter som tar kombinationsbehandling med 5-fluorouracil och

kalciumfolinat. Kalciumtillskott skall ges om kalciumnivåerna är låga.

Kalciumfolinat/metotrexat

För specifika detaljer om reduktion av metotrexattoxicitet, hänvisas till produktresumén för metotrexat.

Kalciumfolinat har inga effekter på icke-hematologisk toxicitet av metotrexat såsom nefrotoxicitet, som

följd av utfällning av metotrexat och/eller metaboliter i njurarna. Patienter med fördröjd

metotrexatelimination i tidig fas, kommer troligtvis att utveckla reversibel njursvikt och andra toxiska

effekter associerade med metotrexat (se produktresumén för metotrexat). Njurinsufficiens, existerande

sedan tidigare eller inducerad av metotrexat, kan vara associerad med fördröjd utsöndring av metotrexat,

vilket kan öka behovet av högre doser eller förlängd användning av kalciumfolinat.

Överdrivet bruk av kalciumfolinat måste undvikas, då detta kan försvaga metotrexats antitumöraktivitet,

speciellt i CNS-tumörer där kalciumfolinat ackumuleras vid upprepad dosering.

Resistens mot metotrexat orsakad av nedsatt membrantransport, indikerar också resistens mot "Calcium

Folinate rescue", eftersom båda läkemedlen använder sig av samma transportsystem.

En oavsiktlig överdosering av en folatantagonist, såsom metotrexat, skall behandlas som en medicinsk

nödsituation. Kalciumfolinats förmåga att motverka metotrexat-toxicitet avtar ju längre tid som går

mellan metotrexatadministrering och ”Calcium Folinate Rescue”.

Om onormala laboratorievärden eller klinisk toxicitet observeras, skall det utredas om patienten använder

andra läkemedel, som kan interagera med metotrexat (t ex läkemedel som kan påverka utsöndringen av

metotrexat eller dess bindning till serumalbumin).

Hjälpämnen med känd effekt:

Detta läkemedel innehåller 3,3 mg (0,14 mmol) natrium per ml.

Doser under 7 ml (70 mg):

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg), d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

För maximala enstaka doser på 500 mg/m², d.v.s. 850 mg (för en genomsnittlig kroppsyta på 1,7 m²):

Detta läkemedel innehåller 280,5 mg natrium per dos på 85 ml, motsvarande 14 % av WHOs högsta

rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

När kalciumfolinat ges tillsammans med en folatantagonist (t ex co-trimoxazol (trimethoprim +

sulfametoxazol), pyrimetamin) kan effekten av folatantagonisten antingen reduceras eller neutraliseras

fullständigt.

Kalciumfolinat kan minska effekten av anti-epileptika: fenobarbital, primidon, fenytoin och succinimider,

vilket kan öka frekvensen av epileptiska anfall. (Plasmanivån av enzyminducerande antikonvulsiva

läkemedel kan sänkas till följd av att den hepatiska metabolismen är ökad, eftersom folater är en av co-

faktorerna.) (Se även avsnitt 4.4 och 4.8).

Samtidig administrering av kalciumfolinat och 5-fluorouracil har visats sig förstärka effekten och

toxiciteten av 5-fluorouracil (se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.8).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga adekvata och välkontrollerade studier har genomförts på gravida eller ammande kvinnor. Inga

formella reproduktionstoxiska djurstudier med kalciumfolinat har genomförts. Det finns inga indikationer

på att folsyra inducerar skadliga effekter, om det administreras under graviditetet.

Vid graviditet, skall metotrexat endast ges på strikta indikationer, sedan fördelarna för modern vägts mot

de möjliga riskerna för fostret. Om behandling med metotrexat eller andra folatantagonister förekommer

trots graviditet eller amning, finns det inga begränsningar för användning av kalciumfolinat för att minska

toxicitet eller motverka effekterna.

Användning av 5-fluorouracil är generellt kontraindicerat under graviditet och amning. Detta gäller också

för användning av kalciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil.

Vänligen se även produktresuméer för läkemedel som innehåller metotrexat, andra folatantagonister och

5-fluorouracil.

Amning

Det är okänt om kalciumfolinat passerar över till modersmjölk. Kalciumfolinat kan användas under

amning när det anses nödvändigt i enlighet med indikationerna.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga belägg för att kalciumfolinat påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningar är listade nedan efter organsystem enligt MedDRA, och frekvens definieras enligt följande

frekvenskategorier: Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100,< 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1000,

< 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Båda terapeutiska indikationerna:

Immunsystemet

Mycket sällsynta: allergiska reaktioner, inklusive anafylaktoida/anafylaktiska reaktioner och urtikaria.

Psykiska störningar

Sällsynta: insomnia, agitation och depression efter höga doser.

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta: ökad anfallsfrekvens hos epileptiker (se även avsnitt 4.5).

Magtarmkanalen

Sällsynta: gastrointestinala störningar efter höga doser.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: feber har observerats efter administrering av kalciumfolinat som injektionvätska, lösning.

Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil:

I allmänhet är säkerhetsprofilen beroende av regimen för 5-fluorouracil, på grund av förstärkt 5-

fluorouracilinducerad toxicitet.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens:

hyperammonemi.

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga:

benmärgssvikt, inklusive fall med dödlig utgång.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

mukosit, inklusive stomatit och keilit. Dödsfall har inträffat till följd av mukosit.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

palmar-plantar erytrodysestesi.

Månadsvis behandling:

Mag-tarmkanalen

Mycket vanliga: kräkningar och illamående.

Ingen förstärkning av andra 5-fluorouracilinducerade förgiftningssymtom (t ex neurotoxicitet).

Veckovis behandling:

Mag-tarmkanalen

Mycket vanliga: diarré med högre grad av toxicitet och dehydrering, resulterande sjukhusinläggning och

även död.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Inga följdtillstånd har rapporterats hos patienter som har fått signifikant mer kalciumfolinat än den

rekommenderade doseringen. Överdosering av kalciumfolinat kan dock upphäva den kemoterapeutiska

effekten av folatantagonister.

Skulle överdosering av kombinationen 5-fluorouracil och kalciumfolinat inträffa, följs instruktionerna för

överdosering av 5-FU.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot toxicitet vid cytostatikabehandling; ATC-kod: V03AF03.

Verkningsmekanism

Kalciumfolinat är kalciumsaltet av 5-formyl-tetrahydrofolsyra, som är en aktiv metabolit av folinsyra och

ett essentiellt coenzym i nukleinsyrasyntesen vid cytotoxisk behandling.

Kalciumfolinat används frekvent för att reducera toxicitet och motverka effekten av folatantagonister

såsom metotrexat. Kalciumfolinat och folatantagonister använder samma bärare för membrantransport

och konkurrerar om transport in i cellen, vilket stimulerar efflux av folatantagonister. Kalciumfolinat

skyddar också cellerna från effekterna av folatantagonisterna genom att fylla upp poolen av reducerat

folinat. Kalciumfolinat fungerar som en pre-reducerad källa för H4-folat. Därför kan

folatantagonistblockaden kringgås och kalciumfolinat fungera som en källa för olika co-enzymformer av

folsyra.

Kalciumfolinat används också frekvent vid biokemisk modulering av fluoropyridin (5-fluorouracil) för att

förstärka dess cytotoxiska aktivitet. 5-fluorouracil hämmar tymidylatsyntas (TS), ett essentiellt enzym för

biosyntes av pyrimidin. Kalciumfolinat förstärker TS-inhibering genom att öka den intracellulära

folatpoolen och stabiliserar därmed 5-fluorouracil-TS-komplexet och ökar aktiviteten.

Kalciumfolinat kan ges intravenöst vid förebyggande och behandling av folatbrist, när denna inte kan

förebyggas eller korrigeras med oralt administrerad folsyra. Detta kan vara fallet vid total parenteral

nutrition och svår malabsorption. Det är också indicerat vid behandling av megaloblastisk anemi som

beror på folsyrabrist, när oral administrering inte är möjlig.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Den systemiska biotillgängligheten efter intramuskulär administrering av vattenlösningen är jämförbar

med intravenös administrering. Dock erhålls lägre maximala serumnivåer (C

Distribution

Distributionsvolymen för folinsyra är inte känd.

Maximal serumkoncentration för modersubstansen (D/L-5-formyltetrahydrofolsyra (folinsyra)) nås 10

minuter efter i.v. administrering.

AUC för L-5-formyl-THF och 5-metyl-THF var 28,4±3,5 mg*min/l och 129±112 mg*min/l efter en dos

på 25 mg. Den inaktiva D-isomeren förekommer i högre koncentrationer än L-5formyltetrahydrofolat.

Metabolism

Kalciumfolinat är ett racemat, där L-formen (L-5-formyl-tetrahydrofolat, L-5-formyl-THF) är den aktiva

enantiomeren.

Huvudmetaboliten av folinsyra är 5-metyltetrahydrofolsyra (5-metyl-THF), som främst bildas i levern

och i den intestinala mukosan.

Eliminering

Halveringstiden för den aktiva L-formen är 32-35 minuter och 352-485 minuter för den inaktiva D-

formen.

Den totala terminala halveringstiden för de aktiva metaboliterna är ca 6 timmar (efter intravenös och

intramuskulär administrering)

80-90% utsöndras via urinen (5- och 10-formyltetrahydrofolat inaktiva metaboliter) och 5-8 % via feces.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i

övriga delar av produktresumén.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Utspädd saltsyra (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Inkompatibilitet har rapporterats mellan injektionsformen av kalciumfolinat och injektionsformerna av

droperidol, fluorouracil, foskarnet och metotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 5 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning vid

direkt tillsats och blandning i spruta i 5 minuter vid 25°C, följt av centrifugering i 8 minuter.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 10 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning när

läkemedlen injicerades efter varandra i en Y-port utan att denna sköljdes mellan injektionerna.

Fluorouracil

Kalciumfolinat får i allmänhet inte blandas i samma infusionslösning som fluorouracil, eftersom fällning

kan bildas. Fluorouracil 50 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml, med eller utan 5% glukos i vatten, har

visat sig vara inkompatibla när de blandats i olika mängder och förvarats i polyvinylkloridbehållare vid

4°C, 23°C eller 32°C.

En 1:1 blandning av kalciumfolinatlösning (10 mg/ml) och fluorouracillösning (50 mg/ml) har visats vara

kompatibel och stabil i 48 timmar vid förvaring i högst 32 °C i skydd från ljus.

Foskarnet

Vid blandning av foskarnet 24 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml har en grumlig gul lösning

rapporterats.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad

2 år.

Efter spädning för infusion

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 28 dagar vid 2–8 °C efter spädning med 0,9 % natriumklorid

till koncentrationer på 0,2 mg/ml och 4,0 mg/ml.

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 4 dagar vid 2–8 °C efter spädning med 5 % glukos till en

koncentration på 0,2 mg/ml och i 28 dagar vid 2–8 °C efter spädning till en koncentration på 4,0 mg/ml.

Ur en mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart. Om så inte sker är förvaringstiderna

och förvaringsförhållandena före administrering användarens ansvar och ska normalt inte överskrida 24

timmar vid 2–8 °C, om inte spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Bärnstensfärgad injektionsflaska av typ I glas med en grå propp av brombutylgummi och en

aluminumförsegling med ett flip-off lock.

Förpackningsstorlekar

1 injektionsflaska, 5 och 10 injektionsflaskor med 3 ml

1 injektionsflaska, 5 och 10 injektionsflaskor med 5 ml

1 injektionsflaska med 10 ml

1 injektionsflaska med 20 ml

1 injektionsflaska med 35 ml

1 injektionsflaska med 50 ml

1 injektionsflaska med 100 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Före administrering skall kalciumfolinatlösningen inspekteras visuellt. Injektions-/infusionsvätska,

lösning skall vara klar och gulaktig. Om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar skall den kasseras.

Spädning för infusion

Baserat på den dos (angiven som mg) som patienten ordinerats ska motsvarande mängd 10 mg/ml

kalciumfolinat injektions-/infusionsvätska, lösning dras aseptiskt upp från injektionsflaskan (-flaskorna)

och sedan spädas med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning.

Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning ska kasseras genast efter användning.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

53504

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-03-23

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-12-17

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen