Caelyx pegylated liposomal

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-09-2021

Aktiva substanser:
doxorubicinhydroklorid
Tillgänglig från:
Baxter Holding B.V.
ATC-kod:
L01DB
INN (International namn):
doxorubicin
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Sarcoma, Kaposi; Multiple Myeloma; Ovarian Neoplasms; Breast Neoplasms
Terapeutiska indikationer:
Caelyx pegylerat liposomala anges:som monoterapi för patienter med metastaserad bröstcancer, där det finns en ökad risk för hjärt -; för behandling av framskriden äggstockscancer hos kvinnor som har misslyckats med en första linje platinum-baserad kemoterapi behandling, i kombination med bortezomib för behandling av progressiv multipelt myelom hos patienter som har fått minst en tidigare behandling och som redan har genomgått eller är olämpliga för benmärgstransplantation, för behandling av AIDS-relaterat Kaposis sarkom (KS) i patienter med låga CD4 räknas (.
Produktsammanfattning:
Revision: 33
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000089
Tillstånd datum:
1996-06-20
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000089

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

02-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

02-04-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

doxorubicinhydroklorid (doxorubicin. hydrochlorid.)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande

Vad Caelyx pegylated liposomal är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Caelyx pegylated liposomal

Hur du använder Caelyx pegylated liposomal

Eventuella biverkningar

Hur Caelyx pegylated liposomal ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Caelyx pegylated liposomal är och vad det används för

Caelyx pegylated liposomal är ett medel mot tumörer.

Caelyx pegylated liposomal används för att behandla bröstcancer hos patienter med risk för

hjärtproblem. Caelyx pegylated liposomal används också för att behandla äggstockscancer. Det

används för att döda cancerceller, minska storleken på tumören, fördröja tillväxt av tumören och

förlänga överlevnaden.

Caelyx pegylated liposomal används också i kombination med ett annat läkemedel, bortezomib, för att

behandla multipelt myelom (en typ av cancer i blodet) hos patienter som erhållit minst en tidigare

behandlingsregim.

Caelyx pegylated liposomal används också för att åstadkomma en förbättring av ditt Kaposis sarkom

så att cancern plattas ut, ljusnar och till och med krymper. Andra symtom vid Kaposis sarkom, såsom

svullnad kring tumören, kan också förbättras eller försvinna.

Caelyx pegylated liposomal innehåller ett läkemedel som har förmåga att samverka med celler på så

sätt att det selektivt dödar cancerceller. Doxorubicinhydrokloriden i Caelyx pegylated liposomal är

inkapslad i små sfärer som kallas pegylerade liposomer, vilka hjälper till att leverera läkemedlet från

blodbanan till cancervävnaden i högre grad än till normal frisk vävnad.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Caelyx pegylated liposomal

Använd inte Caelyx pegylated liposomal

om du är allergisk mot doxorubicinhydroklorid, jordnötter eller soja eller något innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med

läkare:

om du får behandling för hjärtsjukdom eller leversjukdom;

om du har diabetes eftersom Caelyx pegylated liposomal innehåller socker, vilket kan kräva en

justering av behandlingen av din diabetes;

om du har Kaposis sarkom och har opererat bort din mjälte;

om du får sår, missfärgning eller något obehag i din mun.

Barn och ungdomar

Caelyx pegylated liposomal ska inte användas av barn och ungdomar eftersom det inte är känt hur

läkemedlet kommer att påverka dem.

Andra läkemedel och Caelyx pegylated liposomal

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel;

om du får eller har fått andra cancerbehandlingar, eftersom speciell hänsyn behöver tas till

behandlingar som minskar antalet vita blodkroppar, då de kan orsaka ytterligare minskning av

antalet vita blodkroppar. Om du är osäker på vilka behandlingar du har fått eller vilka

sjukdomar du har haft, ska du diskutera dessa med din läkare.

Graviditet och amning

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Eftersom den aktiva beståndsdelen doxorubicinhydroklorid i Caelyx pegylated liposomal kan orsaka

fosterskador, är det viktigt att du berättar för din läkare om du tror att du är gravid. Du ska undvika att

bli gravid under den tid som du eller din partner behandlas med Caelyx pegylated liposomal och under

sex månader efter avslutad behandling med Caelyx pegylated liposomal.

Eftersom doxorubicinhydroklorid kan vara skadligt för ammade spädbarn, måste kvinnor avbryta

amningen innan behandlingen med Caelyx pegylated liposomal påbörjas. Experter rekommenderar att

HIV-infekterade kvinnor inte under några omständigheter ammar sina spädbarn för att undvika

överföring av HIV.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig trött eller sömnig av

behandlingen med Caelyx pegylated liposomal.

Caelyx pegylated liposomal innehåller sojaolja och natrium

Caelyx pegylated liposomal innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du

inte använda detta läkemedel.

Caelyx pegylated liposomal innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Caelyx pegylated liposomal

Caelyx pegylated liposomal är en unik läkemedelsform. Den får inte bytas ut mot andra beredningar

av doxorubicinhydroklorid.

Hur mycket Caelyx pegylated liposomal som ges

Om du behandlas för bröst- eller äggstockscancer kommer Caelyx pegylated liposomal att ges i en dos

på 50 mg per kvadratmeter av din kroppsyta (baserat på din längd och vikt). Infusionen upprepas

var 4:e vecka så länge som sjukdomen inte förvärras och du tolererar behandlingen.

Om du behandlas för multipelt myelom och redan har fått minst en tidigare behandlingsregim,

kommer Caelyx pegylated liposomal att ges i en dos på 30 mg per kvadratmeter av din kroppsyta

(baserad på din längd och vikt). Caelyx pegylated liposomal kommer att ges som en timmes intravenös

infusion på dag 4 av bortezomibs 3-veckors regim, omedelbart efter bortezomibinfusionen. Dosen

upprepas så länge som du svarar tillfredställande och tolererar behandling.

Om du behandlas för Kaposis sarkom kommer Caelyx pegylated liposomal ges i en dos på 20 mg per

kvadratmeter av din kroppsyta (baserad på din längd och vikt). Infusionen upprepas varannan till var

tredje vecka under två till tre månader, därefter så ofta som behövs för att bibehålla en förbättring av

ditt tillstånd.

Hur Caelyx pegylated liposomal ges

Caelyx pegylated liposomal kommer att ges av din läkare som dropp (infusion) i en ven. Beroende på

dosen och vad det används för kan det ta från 30 minuter till mer än en timme (dvs. 90 minuter).

Om du har använt för stor mängd av Caelyx pegylated liposomal

Akut överdosering förvärrar biverkningar som sår i munnen eller minskat antal vita blodkroppar och

blodplättar i blodet. Behandlingen kommer att inkludera administrering av antibiotika, transfusion av

blodplättar, användning av faktorer som stimulerar produktionen av vita blodkroppar och symtomatisk

behandling av sår i munnen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Under infusionen av Caelyx pegylated liposomal, kan följande reaktioner inträffa:

allvarlig allergisk reaktion som kan innefatta svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller hals;

svårigheter att svälja eller andas; kliande utslag (nässelutslag)

inflammerade och trånga luftvägar i lungorna som orsakar hosta, väsande andning och andnöd

(astma)

vallningar, svettningar, frossa eller feber

bröstsmärta eller obehag

ryggsmärta

högt eller lågt blodtryck

snabba hjärtslag

kramper (krampanfall)

Läckage av injektionsvätskan från venerna till vävnaden under huden kan inträffa. Om droppet svider

eller smärtar när du får dosen med Caelyx pegylated liposomal, ska du genast berätta detta för din

läkare.

Din läkare ska kontaktas omedelbart om någon av följande allvarliga biverkningar upptäcks:

du utvecklar feber, känner dig trött eller ser tecken på blåmärken eller blödning (mycket

vanliga)

hudrodnad, svullnad, fjällning eller ömhet, främst på händer eller fötter (

handfotsyndrom’.

Dessa biverkningar har setts mycket ofta och är ibland allvarliga. I svåra fall kan dessa

biverkningar inverka på vissa dagliga aktiviteter och kan kvarstå i 4 veckor eller längre innan

fullständig läkning. Läkaren kan vilja skjuta upp och/eller minska dosen för nästa behandling

(se nedan, Strategier för att förebygga och behandla handfotsyndrom)

sår i munnen, svår diarré eller kräkningar eller illamående (mycket vanliga)

infektioner (vanliga), inklusive lunginflammation eller infektioner som påverkar din syn

andnöd (vanliga)

svår buksmärta (vanliga)

svår svaghetskänsla (vanliga)

allvarlig allergisk reaktion som kan innefatta svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller hals;

svårigheter att svälja eller andas; kliande utslag (nässelutslag) (mindre vanliga)

hjärtstillestånd (hjärtat slutar att slå); hjärtsvikt, då hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod till

resten av kroppen, vilket ger dig andnöd och kan leda till svullna ben (mindre vanliga)

blodpropp som rör sig till lungan, orsakar bröstsmärta och ger dig andnöd (mindre vanliga)

svullen, varm eller öm i benens mjukdelar, ibland med smärta som blir värre när du står eller

går (sällsynta)

allvarliga eller livshotande utslag med blåsor och flagande hud, främst runt mun, näsa, ögon

och könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom) eller över större delen av kroppen (toxisk

epidermal nekrolys) (sällsynta)

Andra biverkningar

Mellan infusionerna kan följande inträffa:

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

minskning av antalet vita blodkroppar, vilket kan öka risken för infektioner. I sällsynta fall kan

det låga antalet vita blodkroppar leda till svåra infektioner. Anemi (minskning av röda

blodkroppar) kan orsaka trötthet. Minskat antal blodplättar kan öka blödningsrisken. Eftersom

blodet kan påverkas måste du ta blodprover regelbundet.

minskad aptit

förstoppning;

hudutslag, inklusive hudrodnad, allergiska hudutslag, röda eller upphöjda utslag på huden

håravfall

smärta inklusive i muskler och bröstmuskulatur, leder, armar eller ben

stor trötthetskänsla

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

infektioner, inklusive allvarlig infektion i hela kroppen (sepsis), lunginfektioner, virusinfektion

med herpes zoster (bältros), en typ av bakterieinfektion (infektion av myobacterium avium-

komplex), urinvägsinfektion, svampinfektioner (inklusive torsk och muntorsk i munhålan),

infektion i hårrötterna, infektion eller irritation i halsen, infektion i näsan, bihålorna eller halsen

(förkylning)

lågt antal av en typ av vita blodkroppar (neutrofiler) med feber

kraftig viktminskning och muskelförtvining, uttorkning (dehydrering), låga nivåer av kalium,

natrium eller kalcium i blodet

känsla av förvirring, känsla av ångest, depression, svårigheter att sova

nervskada som kan ge stickningar, avdomning, smärta eller avsaknad av smärtupplevelse,

nervsmärta, ovanlig känsla i huden (så som stickande eller krypande känsla), nedsatt känsla

eller känslighet, i synnerhet i huden

ändrad smakupplevelse, huvudvärk, känsla av stor trötthet och låga energinivåer, yrsel

inflammation i ögonen (konjunktivit)

hjärtklappning

högt eller lågt blodtryck, vallningar

andnöd som kan komma vid fyskisk aktivitet, näsblödningar, hosta

inflammation i magslemhinnan eller matstrupen, sår i munnen, matsmältningsstörningar,

svårigheter att svälja, smärta i munnen, muntorrhet

hudproblem, inklusive flagande och torr hud, rodnad av huden, blåsor eller sår på huden, klåda,

mörka hudfläckar

onormalt kraftig svettning

muskelkramper eller muskelsmärta

smärta i muskler, skelett eller rygg

smärta vid urinering

allergisk reaktion mot läkemedelsinfusionen, influensaliknande sjukdom, frossa, inflammerade

slemhinnor i kroppens hålrum eller gångar så som näsa, mun eller luftrör, svaghetskänsla,

allmän sjukdomskänsla, svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppen, svullna händer, vrister

eller fötter

viktminskning

När enbart Caelyx pegylated liposomal används är det mindre sannolikt att en del av dessa

biverkningar förekommer och några har inte förekommit alls.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

virusinfektion med herpes simplex (munsår eller genital herpes), svampinfektion

lågt antal av alla typer av blodkroppar, ökat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att

koagulera)

allergisk reaktion

höga nivåer av kalium i blodet, låga nivåer av magnesium i blodet

nervskador som påverkar mer än ett område i kroppen

kramper, svimning

obehaglig eller smärtsam känsla, i synnerhet vid beröring, sömnighet

dimsyn, vattniga ögon

hjärtslag som känns snabba eller oregelbundna (palpitationer), sjukdom i hjärtmuskeln, skada

på hjärtat

vävnadsskada (nekros) där injektionen ges, inflammerade vener som orsakar svullnad och

smärta, yrsel vid sittande eller stående läge

obehag i bröstet

utsläpp av gaser, inflammerat tandkött (gingivit)

hudproblem eller utslag, inklusive flagande eller fjällande hud, allergiska hudutslag, sår eller

nässelutslag på huden, missfärgning av huden, förändrad hudfärg (pigmentförändring), små

röda eller lila prickar orsakade av blödning under huden, nagelproblem, akne

muskelsvaghet

smärta i brösten

irritation eller smärta vid injektionsstället

svullnad i ansikte, hög kroppstemperatur

symtom (så som inflammation, rodnad eller smärta) kommer tillbaka på ställen som tidigare

strålbehandlats eller som tidigare skadats av en injektion med kemoterapi i en ven

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

infektion som uppkommer hos personer med svagt immunsystem

lågt antal blodkroppar tillverkade i benmärgen

inflammation i näthinnan som kan orsaka förändrad syn eller blindhet

onormal hjärtrytm, onormalt EKG (elektrokardiogram) som kan komma av långsam hjärtrytm,

problem med hjärtat som påverkar hjärtslag och hjärtrytm, blå hud och slemhinnor som orsakas

av syrebrist i blodet

vidgning av blodkärl

trånghetskänsla i halsen

sårig och svullen tunga, sår på läpparna (munsår)

hudutslag med vätskefyllda blåsor

infektion i slidan, rodnad av pungen

problem med slemhinnorna i kroppens hålrum eller gångar, så som näsa, mun eller luftrör

onormala leverblodprovssvar,e höjda blodnivåer av

kreatinin’

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

cancer i blodet som utvecklas snabbt och påverkar blodkropparna (akut myeloid leukemi),

benmärgssjukdom som påverkar blodkropparna (myelodysplastiskt syndrom), cancer i mun

eller läppar

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V

. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Strategier för att förebygga och behandla handfotsyndrom innefattar:

att när det är möjligt hålla händerna och/eller fötterna i en balja med kallt vatten (t.ex. när du

tittar på TV, läser eller lyssnar på radio);

att hålla händer och fötter bara (inga handskar, sockor etc.);

att vistas på svala ställen;

att ta svala bad vid varm väderlek;

att undvika kraftiga ansträngningar som kan orsaka fotbesvär (t.ex. joggning);

att undvika att utsätta huden för mycket hett vatten (t.ex. jacuzzi, bastubad);

att undvika täta och/eller högklackade skor.

Pyridoxin (vitamin B6):

vitamin B6 finns tillgängligt utan recept.

ta dagligen 50-150 mg vid de första symtomen på rodnad eller stickande känsla.

5.

Hur Caelyx pegylated liposomal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C). Får ej frysas.

Efter beredning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid 2 °C – 8 °C. Av mikrobiologiska skäl ska

produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, är förvaringstid och

förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska inte vara längre än 24 timmar vid

2 °C - 8 °C. Delvis förbrukade injektionsflaskor ska destrueras.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.

Använd inte detta läkemedel om du ser några tecken på utfällning eller annan partikelbildning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är doxorubicinhydroklorid. En ml av Caelyx pegylated liposomal

innehåller 2 mg doxorubicinhydroklorid i en pegylerad liposomal beredning.

Övriga innehållsämnen är

-(2-[1,2-distearoyl-

sn

-glycero(3)fosfooxi]etylkarbamoyl)-

metoxipoly(oxietylen)-40 natriumsalt (MPEG-DSPE), fullt hydrogenerat sojafosfatidylkolin

(HSPC), kolesterol, ammoniumsulfat, sackaros, histidin, vatten för injektionsvätskor, saltsyra

(för pH-justering) och natriumhydroxid (för pH-justering). Se avsnitt 2.

Caelyx pegylated liposomal koncentrat till infusionsvätska, lösning: injektionsflaskor med 10 ml

(20 mg) eller 25 ml (50 mg).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Caelyx pegylated liposomal är steril, halvgenomskinlig och röd. Caelyx pegylated liposomal

tillhandahålls i injektionsflaskor i glas som en singelförpackning eller förpackningar om tio

injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Baxter Holding B.V.

Kobaltweg 49,

3542 CE Utrecht,

Nederländerna

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Baxter Belgium SPRL/BVBA

Tél/Tel: +32 (0)2 386 80 00

braine_reception@baxter.com

Lietuva

UAB „Baxter Lithuania“

Tel: +37052527100

България

Baxter Holding B.V.

Teл.: +31 (0)30 2488 911

Luxembourg/Luxemburg

Baxter Belgium SPRL/BVBA

Tél/Tel: +32 (0)2 386 80 00

braine_reception@baxter.com

Česká republika

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Tel: +420 225 774 111

Magyarország

Baxter Hungary Kft.

Tel: +36 1 202 1980

Danmark

Baxter A/S

Tlf: +45 4816 6400

Malta

Baxter Holding B.V.

Tel: +44 (0)1635 206345

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 31701-0

info_de@baxter.com

Nederland

Baxter B.V.

Tel: +31 (0)30 2488 911

utrecht_reception@baxter.com

Eesti

OÜ Baxter Estonia

Tel: +372 651 5120

Norge

Baxter AS

Tlf: +47 22 58 48 00

Ελλάδα

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.,

Τηλ: +30 210 28 80 000

Österreich

Baxter Healthcare GmbH

Tel: +43 1 71120 0

austria_office_healthcare@baxter.com

España

Baxter S.L.

Tel: +34 91 678 93 00

Polska

Baxter Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 488 37 77

France

Baxter SAS

Tél: +33 1 34 61 50 50

Portugal

Baxter Médico Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 925 25 00

Hrvatska

Baxter Healthcare d.o.o.

Tel: +385 1 6610314

România

BAXTER HEALTHCARE SRL

Tel: +40 372 302 053

Ireland

Baxter Holding B.V.

Tel: +44 (0)1635 206345

Slovenija

Baxter d.o.o.

Tel: +386 1 420 16 80

Ísland

Baxter Medical AB

Sími: +46 8 632 64 00

Slovenská republika

Baxter Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 32 10 11 50

Italia

Baxter S.p.A.

Tel: +390632491233

Suomi/Finland

Baxter Oy

Puh/Tel: +358 (09) 862 111

Κύπρος

Baxter Holding B.V.

Τηλ: +31 (0)30 2488 911

Sverige

Baxter Medical AB

Tel: +46 (0)8 632 64 00

Latvija

Baxter Latvia SIA

Tel: +371 677 84784

United Kingdom (Northern Ireland)

Baxter Holding B.V.

Tel: +44 (0)1635 206345

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu/

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal (se avsnitt 3):

Försiktighet ska iakttas vid hantering av Caelyx pegylated liposomal-dispersion. Handskar måste

bäras. Om Caelyx pegylated liposomal kommer i kontakt med hud eller slemhinnor, tvätta genast

noggrant med tvål och vatten. Caelyx pegylated liposomal ska hanteras och destrueras på samma

sätt som andra läkemedel mot cancer.

Beräkna den dos Caelyx pegylated liposomal som ska administreras (baserat på rekommenderad

dos och patientens kroppsyta). Dra upp lämplig volym Caelyx pegylated liposomal i en steril

spruta. Aseptisk teknik måste iakttas strikt, eftersom Caelyx pegylated liposomal inte innehåller

konserveringsmedel eller bakteriostatiskt medel. Lämplig dos av Caelyx pegylated liposomal ska

spädas med glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning innan administrering. För doser på

< 90 mg ska Caelyx pegylated liposomal spädas med 250 ml och för doser på

90 mg spädes

Caelyx pegylated liposomal med 500 ml.

För att minimera risken för infusionsreaktioner, ges den initiala dosen i en hastighet av högst

1 mg/minut. Om inga infusionsreaktioner observeras kan följande infusioner med Caelyx

pegylated liposomal ges under 60 minuter.

I det kliniska prövningsprogrammet på bröstcancer tilläts modifiering av infusionen enligt följande

för de patienter som fick en infusionsreaktion: 5 % av den totala dosen infunderades långsamt de

första 15 minuterna. Om detta tolererades utan reaktion ökades infusionshastigheten till det dubbla

under de följande 15 minuterna. Om detta tolererades slutfördes infusionen under en timme med

en total infusionstid på 90 minuter.

Om patienten får tidiga symtom eller tecken på infusionsreaktioner ska infusionen omedelbart

avbrytas och lämplig behandling ska ges (antihistaminer och/eller korttidverkande kortikosteroider)

och infusionen ska återupptas med en lägre hastighet.

Användning av andra lösningsmedel än glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning eller tillsats

av något bakteriostatiskt medel, såsom bensylalkohol, kan orsaka utfällning av Caelyx pegylated

liposomal.

Det rekommenderas att infusionssetet för Caelyx pegylated liposomal ansluts via sidoingången på en

intravenös infusion av glukos 50 mg/ml (5 %). Infusionen kan ges i en perifer ven. Får ej användas

tillsammans med "in-line" filter.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml Caelyx pegylated liposomal innehåller 2 mg doxorubicinhydroklorid i en pegylerad liposomal

beredning.

Caelyx pegylated liposomal är doxorubicinhydroklorid inkapslat i liposomer med ytbundet

metoxipolyetylenglykol (MPEG). Denna process kallas för pegylering och skyddar liposomer från att

bli igenkända av det mononukleära fagocyteringssystemet (MPS), vilket ökar cirkulationstiden i

blodet.

Hjälpämnen med känd effekt

Innehåller fullt hydrogenerat sojafosfatidylkolin (från sojabönor) – se avsnitt 4.3.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat)

Dispersionen är steril, halvgenomskinlig och röd.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Caelyx pegylated liposomal är indicerad:

Som monoterapi till patienter med metastaserande bröstcancer hos vilka en ökad kardiologisk

risk föreligger.

För behandling av framskriden ovarialcancer hos kvinnor som har sviktat på första linjens

platinumbaserad kemoterapi.

I kombination med bortezomib för behandling av progredierande multipelt myelom hos

patienter som erhållit åtminstone en tidigare behandlingsregim och som redan genomgått eller

inte är lämpliga för benmärgstransplantation.

För behandling av AIDS-relaterat Kaposis sarkom (KS) hos patienter med låg CD4-nivå

(< 0,2 x 10

/L CD4 lymfocyter) och omfattande mukokutan eller visceral sjukdom.

Caelyx pegylated liposomal kan användas som första linjens systemisk kemoterapi eller som andra

linjens kemoterapi hos AIDS-KS-patienter med sjukdom som progredierat med, eller hos patienter

med intolerans mot, tidigare systemisk kombinationskemoterapi omfattande minst två av följande

medel: en vinca-alkaloid, bleomycin och standardpreparat med doxorubicin (eller annat antracyklin).

4.2

Dosering och administreringssätt

Caelyx pegylated liposomal ska bara administreras under överinseende av en onkolog specialiserad på

administrering av cytotoxiska medel.

Caelyx pegylated liposomal uppvisar unika farmakokinetiska egenskaper och får inte bytas ut mot

andra beredningar av doxorubicinhydroklorid.

Dosering

Bröstcancer/Ovarialcancer

Caelyx pegylated liposomal administreras intravenöst i en dos på 50 mg/m

en gång var 4:e vecka så

länge sjukdomen inte progredierar och patienten fortsätter att tolerera behandlingen.

Multipelt myelom

Caelyx pegylated liposomal i en dos på 30 mg/m

administreras som en timmes infusion dag 4 av

bortezomibs 3-veckors regim, omedelbart efter bortezomibinfusionen. Bortezomibregimen ges som

1,3 mg/m

dag 1,4, 8 och 11 var tredje vecka. Dosen ska upprepas så länge som patienterna svarar

tillfredställande och tolererar behandlingen. Dag 4 doseringen för båda läkemedlen kan senareläggas

upp till 48 timmar om det anses medicinskt nödvändigt. Bortezomibdoserna ska ges med minst

72 timmars mellanrum.

AIDS-relaterad KS

Caelyx pegylated liposomal administreras intravenöst i en dos på 20 mg/m

varannan till var tredje

vecka. Undvik intervaller kortare än 10 dagar eftersom ackumulering av läkemedlet och ökad toxicitet

inte kan uteslutas. Det rekommenderas att patienten behandlas i två till tre månader för att kunna

uppnå terapeutiskt svar. Fortsätt behandlingen efter behov för att bibehålla det terapeutiska svaret.

För alla patienter

Om patienten upplever tidiga symtom eller tecken på infusionsreaktioner (se avsnitt 4.4 och 4.8) ska

infusionen omedelbart avbrytas och lämplig premedicinering ges (antihistaminer och/eller

korttidsverkande kortikosteroider) och infusionen återupptas med en lägre hastighet.

Riktlinjer för Caelyx pegylated liposomal dosjustering

För att hantera biverkningar som palmoplantar erytrodysestesi (PPE), stomatit eller hematologisk

toxicitet kan dosen reduceras eller fördröjas. Riktlinjer för dosjustering av Caelyx pegylated

liposomal på grund av dessa biverkningar ges i tabellerna nedan. Graderingen av toxiciteten i dessa

tabeller baseras på "National Cancer Institute Common Toxicity Criteria" (NCI-CTC).

Tabellerna för PPE (tabell 1) och stomatit (tabell 2) visar det schema för dosjustering som följdes i

kliniska studier för behandling av bröst- eller ovarialcancer (justering av den rekommenderade

behandlingscykeln på 4 veckor). Om dessa biverkningar uppträder hos patienter med AIDS-relaterad

KS kan den rekommenderade behandlingscykeln på 2 till 3 veckor justeras på ett liknande sätt.

Tabellen för hematologisk toxicitet (tabell 3) visar det schema för dosjustering som följdes i kliniska

studier för behandling av patienter med enbart bröst- eller ovarialcancer. Dosjusteringar för patienter

med AIDS-KS visas i tabell 4.

Tabell 1.

Palmoplantar erytrodysestesi

Vecka efter föregående dos av Caelyx pegylated liposomal

Grad av toxicitet vid

tidpunkt för

utvärdering

Vecka 4

Vecka 5

Vecka 6

Grad 1

(lätt erytem, svullnad

eller deskvamation

som inte påverkar

dagliga aktiviteter)

Upprepa dosering

såvida inte

patienten tidigare har

haft en hudtoxicitet

grad 3 eller 4, i vilket

fall man väntar

ytterligare en vecka

Upprepa dosering

såvida inte

patienten tidigare har

haft en hudtoxicitet

grad 3 eller 4, i vilket

fall man väntar

ytterligare en vecka

Reducera dosen

med 25 % och

återgå till 4-veckors

intervall

Grad 2

(erytem, deskvamation

eller svullnad som

påverkar men inte

hindrar normal fysisk

aktivitet; små blåsor

eller sår med en

diameter mindre

än 2 cm)

Vänta ytterligare en

vecka

Vänta ytterligare en

vecka

Reducera dosen

med 25 % och

återgå till 4-veckors

intervall

Grad 3

(blåsor, sår eller

svullnad som påverkar

gång eller normala

dagliga aktiviteter;

kan inte ha normala

kläder)

Vänta ytterligare en

vecka

Vänta ytterligare en

vecka

Sätt ut

behandlingen

Grad 4

(diffus eller lokal

process som orsakar

infektiösa

komplikationer eller

som gör patienten

sängbunden eller

hospitaliserad)

Vänta ytterligare en

vecka

Vänta ytterligare en

vecka

Sätt ut

behandlingen

Tabell 2.

Stomatit

Veckor efter föregående dos av Caelyx pegylated liposomal

Grad av toxicitet vid

tidpunkt för

utvärdering

Vecka

4

Vecka

5

Vecka

6

Grad 1

(smärtfria sår, erytem

eller lätt ömhet)

Upprepa dosering

såvida inte

patienten tidigare har

haft en stomatit

grad 3 eller 4, i vilket

fall man väntar

ytterligare en vecka

Upprepa dosering

såvida inte

patienten tidigare har

haft en stomatit

grad 3 eller 4, i vilket

fall man väntar

ytterligare en vecka

Reducera dosen

med 25 % och

återgå till 4-veckors

intervall

eller sätt ut

behandlingen enligt

läkares bedömning

Grad 2

(smärtsamma erytem,

ödem eller sår men

kan äta)

Vänta ytterligare en

vecka

Vänta ytterligare en

vecka

Reducera dosen

med 25 % och

återgå till 4-veckors

intervall

eller sätt ut

behandlingen enligt

läkares bedömning

Grad 3

(smärtsamma erytem,

ödem eller sår men

kan inte äta)

Vänta ytterligare en

vecka

Vänta ytterligare en

vecka

Sätt ut

behandlingen

Grad 4

(kräver parenteralt

eller enteralt tillägg)

Vänta ytterligare en

vecka

Vänta ytterligare en

vecka

Sätt ut

behandlingen

Tabell 3.

Hematologisk toxicitet (absolut antal neutrofiler (ANC) eller trombocyter) –

Handhavande av patienter med bröst- eller ovarialcancer

GRAD

ANC

TROMBOCYTER

JUSTERING

Grad 1

1,5 - 1,9 celler

x 10

75 - 150 celler

x 10

Återuppta behandling utan

dosreduktion

Grad 2

1 - < 1,5 celler

x 10

50 - < 75 celler

x 10

Vänta till ANC är

1,5 celler x 10

/L och

trombocyterna är

75 celler x 10

och upprepa dosering utan

dosreduktion

Grad 3

0,5 - < 1 celler

x 10

25 - < 50 celler

x 10

Vänta till ANC är

1,5 celler x 10

/L och

trombocyterna är

75 celler x 10

och upprepa dosering utan

dosreduktion.

Grad 4

< 0,5 celler x 10

< 25 celler x 10

Vänta till ANC är

1,5 celler x 10

/L och

trombocyterna är

75 celler x 10

och minska dosen med 25 % eller

fortsätt med full dos med tillägg av

tillväxtfaktorer.

För patienter med multipelt myelom behandlade med Caelyx pegylated liposomal i kombination med

bortezomib som upplever PPE eller stomatit, ska Caelyx pegylated liposomal-dosen anpassas enligt

beskrivning i tabell 1 respektive 2 ovan. I tabell 4 nedan tillhandahålls schemat som följs för andra

dosjusteringar i den kliniska studien på patienter med multipelt myelom som erhåller

kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal och bortezomib. För mer detaljerad

information om dosering och dosjustering av bortezomib, se SPC för bortezomib.

Tabell 4.

Dosjustering vid kombinationsbehandling med Caelyx pegylated liposomal +

bortezomib – Patienter med multipelt myelom

Patientstatus

Caelyx pegylated liposomal

Bortezomib

Feber ≥ 38

C och

ANC < 1 celler x 10

Ge inte läkemedel den här

cykeln om före dag 4; om efter

dag 4, sänk dosen med 25 %.

Sänk nästa dos med 25 %.

Oavsett dag för administrering av

läkemedel efter dag 1 i varje

cykel:

Antal trombocyter

< 25 celler x 10

Hemoglobin < 8 g/dl

ANC < 0,5 celler x 10

Ge inte läkemedel den här

cykeln om före dag 4; om efter

dag 4, sänk dosen med 25 %

under följande cykler om

bortezomibdosen sänks p.g.a.

hematologisk toxicitet.*

Ge inte läkemedel; om 2 eller

fler doser inte ges under en

cykel, sänk dosen med 25 %

följande cykler.

Grad 3 eller 4 icke-hematologisk

läkemedelsrelaterad toxicitet

Ge inte läkemedel förrän

återhämtning till grad < 2 och

sänk dosen med 25 % alla

följande cykler.

Ge inte läkemedel förrän

återhämtning till grad < 2

och sänk dosen med 25 %

alla följande cykler.

Neuropatisk smärta eller perifer

neuropati

Ingen dosjustering.

Se SPC för bortezomib.

för mer information om dosering och dosjustering för bortezomib se SPC för bortezomib

För AIDS-KS-patienter behandlade med Caelyx pegylated liposomal kan hematologisk toxicitet kräva

dosreduktion eller att behandlingen avbryts eller senareläggs. Behandlingen med Caelyx pegylated

liposomal ska tillfälligt avbrytas hos patienter där granulocytvärdet är < 1 celler x 10

/L och/eller

trombocytvärdet är < 50 celler x 10

/L. G-CSF (eller GM-CSF) kan ges som samtidig stödbehandling

när granulocytvärdet är < 1 celler x 10

/L i efterföljande cykler.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för Caelyx pegylated liposomal fastställt hos ett litet antal patienter med förhöjda

nivåer av totalbilirubin skiljer sig inte från patienter med normalt totalbilirubin. Till dess ytterligare

erfarenhet föreligger ska emellertid doseringen av Caelyx pegylated liposomal reduceras hos patienter

med nedsatt leverfunktion. Baserat på erfarenheter från de kliniska prövningsprogrammen för bröst-

och ovarialcancer bör dosreduceringen ske enligt följande: om bilirubinet är mellan 1,2 – 3,0 mg/dl

när behandlingen påbörjas ska den första dosen reduceras med 25 %. Om bilirubinet är > 3,0 mg/dl

ska den första dosen reduceras med 50 %. Om patienten tolererar den första dosen utan någon ökning

av bilirubin eller leverenzymer i serum kan dosen för cykel 2 ökas till nästa dosnivå, dvs. om den

första dosen reduceras med 25 % kan dosen ökas till full dos vid cykel 2 eller om den första dosen

reduceras med 50 % kan dosen ökas till 75 % av full dos vid cykel 2. Doseringen kan ökas till full dos

vid nästa cykel om den tolereras. Caelyx pegylated liposomal kan ges till patienter med

levermetastaser med samtidig förhöjning av bilirubin och leverenzymer upp till 4 x av den övre

normalgränsen. Innan Caelyx pegylated liposomal ges ska leverfunktionen fastställas med hjälp av

sedvanliga kliniska laboratorietester såsom ALAT/ASAT, alkalisk fosfatas och bilirubin.

Nedsatt njurfunktion

Eftersom doxorubicin metaboliseras i levern och utsöndras i gallan, bör det inte krävas någon

dosjustering. Populationsfarmakokinetikdata (med testat kreatininclearance inom intervallet 30-

156 ml/min) visar att clearance av Caelyx pegylated liposomal inte påverkas av njurfunktionen. Inga

farmakokinetikdata finns tillgängliga för patienter med ett kreatininclearance på mindre än 30 ml/min.

Splenektomerade AIDS-relaterade KS-patienter

Eftersom erfarenhet saknas avseende Caelyx pegylated liposomal hos splenektomerade patienter

rekommenderas ej behandling med Caelyx pegylated liposomal.

Pediatrisk population

Erfarenhet från barn är begränsad. Caelyx pegylated liposomal rekommenderas inte till patienter

under 18 år.

Äldre

Populationsbaserad analys visar att ålder i det område som testats (21-75 år) inte signifikant påverkar

farmakokinetiken för Caelyx pegylated liposomal.

Administreringssätt

Caelyx pegylated liposomal ges som en intravenös infusion. För ytterligare instruktioner avseende

beredning och särskilda försiktighetsmått vid hantering (se avsnitt 6.6).

Caelyx pegylated liposomal ska inte ges som en bolusinjektion eller som outspädd dispersion. Det

rekommenderas att infusionssetet för Caelyx pegylated liposomal ansluts via sidoingången på en

intravenös infusion av glukos 50 mg/ml (5 %) för att uppnå ytterligare utspädning och minimera

risken för trombos och extravasering. Infusionen kan ges i en perifer ven. Får ej användas

tillsammans med "in-line" filter. Caelyx pegylated liposomal får inte ges intramuskulärt eller

subkutant (se avsnitt 6.6).

För doser < 90 mg spädes Caelyx pegylated liposomal i 250 ml glukos 50 mg/ml (5 %)

infusionsvätska, lösning.

För doser

90 mg spädes Caelyx pegylated liposomal i 500 ml glukos 50 mg/ml (5 %)

infusionsvätska, lösning.

Bröstcancer/Ovarialcancer/Multipelt Myelom

För att minimera risken för infusionsreaktioner ska den initiala dosen ges i en hastighet av

högst 1 mg/minut. Om inga infusionsreaktioner observeras kan följande infusioner av Caelyx

pegylated liposomal ges under en 60-minuters period.

Hos de patienter som får en infusionsreaktion ska infusionssättet modifieras enligt följande:

5 % av den totala dosen ska infunderas långsamt under de första 15 minuterna. Om detta tolereras

utan reaktion kan infusionshastigheten ökas till det dubbla under de följande 15 minuterna. Om detta

tolereras kan infusionen slutföras under nästföljande timme för en total infusionstid på 90 minuter.

AIDS-relaterad KS

Dosen Caelyx pegylated liposomal spädes i 250 ml glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning

och administreras via en intravenös infusion under 30 minuter.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, jordnötter eller soja, eller mot något hjälpämne som anges

i avsnitt 6.1.

Caelyx pegylated liposomal ska ej användas för behandling av AIDS-KS som kan behandlas effektivt

med lokalbehandling eller systemiskt alfa-interferon.

4.4

Varningar och försiktighet

Med tanke på skillnader i farmakokinetiska egenskaper och dosering får Caelyx pegylated liposomal

inte bytas ut mot andra formuleringar med doxorubicinhydroklorid.

Kardiologisk toxicitet

Det rekommenderas att alla patienter som erhåller behandling med Caelyx pegylated liposomal

rutinmässigt genomgår frekventa EKG-undersökningar. Övergående EKG-förändringar som T-

vågsavflackning, S-T-sänkning och benigna arytmier anses inte utgöra tvingande skäl för att avbryta

behandlingen med Caelyx pegylated liposomal. En reducerad QRS-våg betraktas däremot mer som ett

tecken på kardiologisk toxicitet. Om en sådan förändring uppträder, ska användning av det mest

specifika testet på antracyklinframkallad myokardskada övervägas, dvs. endomyokardbiopsi.

Mer specifika metoder för utvärdering och monitorering av hjärtfunktionen, jämfört med EKG, är en

mätning av vänstra kammarens ejektionsfraktion genom ekokardiografi eller hellre med

isotopscintografi (MUGA). Dessa metoder ska användas rutinmässigt innan behandling med Caelyx

pegylated liposomal initieras och bör upprepas periodiskt under behandlingen. Utvärderingen av

vänstra kammarfunktionen anses nödvändig före varje ytterligare administrering av Caelyx pegylated

liposomal som överstiger en kumulativ livstidsdos av antracyklin på 450 mg/m

De utvärderingstester och metoder som nämnts ovan avseende monitorering av hjärtfunktionen under

antracyklinbehandling ska användas i följande ordning: EKG-monitorering, mätning av vänstra

kammarens ejektionsfraktion, endomyokardbiopsi. Om testresultaten tyder på eventuell hjärtskada på

grund av Caelyx pegylated liposomal-behandling, ska nyttan av fortsatt behandling noga vägas mot

risken för myokardskada.

Hos patienter med behandlingskrävande kardiologisk sjukdom, ska Caelyx pegylated liposomal

administreras endast om nyttan överväger riskerna för patienten.

Iaktta försiktighet hos patienter med nedsatt hjärtfunktion som erhåller Caelyx pegylated liposomal.

Närhelst kardiomyopati misstänks, dvs. vänstra kammarens ejektionsfraktion har minskat väsentligt

jämfört med värdet före behandling och/eller vänstra kammarens ejektionsfraktion är lägre än ett

prognostiskt relevant värde (t.ex. < 45 %), kan endomyokardbiopsi övervägas och nyttan av fortsatt

behandling måste noga vägas mot risken att utveckla en irreversibel hjärtskada.

Hjärtsvikt på grund av kardiomyopati kan uppträda plötsligt, utan föregående EKG-förändring men

kan också uppträda flera veckor efter avslutad behandling.

Försiktighet ska iakttas hos patienter som har erhållit andra antracykliner. Den totala dosen av

doxorubicinhydroklorid ska också ta i beräkning eventuell tidigare (eller pågående) behandling med

kardiotoxiska medel som andra antracykliner/antrakinoner eller t.ex. 5-fluorouracil. Hjärttoxicitet kan

också uppträda vid kumulativa doser av antracyklin lägre än 450 mg/m

hos patienter som tidigare

erhållit mediastenal strålning eller hos de som får samtidig behandling med cyklofosfamid.

Den kardiella säkerhetsprofilen för den rekommenderade doseringen för både bröst- och ovarialcancer

(50 mg/m

) liknar den för 20 mg/m

hos patienter med AIDS-KS (se avsnitt 4.8).

Myelosuppression

Många patienter som behandlas med Caelyx pegylated liposomal har myelosuppression i utgångsläget

till följd av faktorer som deras befintliga HIV-sjukdom eller samtidig eller tidigare medicinering med

många andra läkemedel eller tumörer som involverar benmärgen. I den pivotala studien på patienter

med ovarialcancer behandlade med en dos på 50 mg/m

var myelosuppressionen generellt lätt till

måttlig, reversibel och förknippades inte med episoder av neutropen infektion eller sepsis. I en

kontrollerad klinisk studie där Caelyx pegylated liposomal jämfördes med topotecan var incidensen av

behandlingsrelaterad sepsis väsentligt lägre för patienter med ovarialcancer som behandlats med

Caelyx pegylated liposomal jämfört med patienter behandlade med topotecan. En liknande låg

incidens av myelosuppression sågs hos patienter med metastaserande bröstcancer som fick Caelyx

pegylated liposomal som förstahandspreparat i en klinisk studie. I motsats till erfarenheten hos

patienter med bröst- eller ovarialcancer tycks myelosuppressionen vara den dosbegränsande

biverkningen för patienter med AIDS-KS (se avsnitt 4.8). På grund av risken för

benmärgssuppression, ska blodstatus följas frekvent under behandlingen med Caelyx pegylated

liposomal och åtminstone före varje dos av Caelyx pegylated liposomal.

Långvarig svår myelosuppression, kan leda till superinfektion eller blödning.

I kontrollerade kliniska studier på patienter med AIDS-KS mot en bleomycin/vinkristin kombination

var opportunistiska infektioner mycket vanligare vid behandling med Caelyx pegylated liposomal.

Patienter och läkare ska vara medvetna om denna högre incidens och vidta nödvändiga åtgärder.

Sekundära hematologiska maligniteter

Såsom med andra DNA-skadande antineoplastiska medel har sekundära akuta myeloiska leukemier

och myelodysplasier rapporterats hos patienter som fått kombinationsbehandling med doxorubicin.

Alla patienter som behandlas med doxorubicin bör därför stå under hematologisk övervakning.

Sekundära orala neoplasier

Mycket sällsynta fall av sekundär oral cancer har rapporterats hos patienter med långvarig (mer än ett

år) exponering för Caelyx pegylated liposomal, eller hos de som fått en kumulativ Caelyx pegylated

liposomal-dos större än 720 mg/m

. Fall av sekundär oral cancer diagnostiserades både vid behandling

med Caelyx pegylated liposomal och upp till 6 år efter den sista dosen. Patienter bör regelbundet

undersökas för förekomst av sårbildning i munnen eller något obehag i munnen som kan tyda på

sekundär oral cancer.

Infusionsrelaterade reaktioner

Allvarliga och ibland livshotande infusionsrelaterade reaktioner som kännetecknas av symtom

liknande allergiska eller anafylaktiska reaktioner, inklusive astma, vallningar, urtikariella utslag,

bröstsmärta, feber, hypertension, takykardi, pruritus, svettningar, andfåddhet, ansiktsödem, frossa,

ryggvärk, trång känsla i bröstet eller i halsen och/eller hypotension kan uppkomma inom några

minuter efter påbörjad infusion med Caelyx pegylated liposomal. I mycket sällsynta fall har också

kramper observerats i samband med infusionsreaktioner. Att temporärt avbryta infusionen upphäver

vanligtvis dessa symtom utan ytterligare behandling. Emellertid ska läkemedel för behandling av

dessa symtom (t.ex. antihistaminer, kortikosteroider, adrenalin och antiepileptika) såväl som

akututrustning finnas tillgängliga för omedelbar användning. Hos de flesta patienter kan behandlingen

fortsätta efter att alla symtom har upphört, utan recidiv. Infusionsreaktioner återkommer sällan efter

första behandlingscykeln. För att minimera risken för infusionsreaktioner ska den initiala dosen inte

administreras i en hastighet högre än 1 mg/minut (se avsnitt 4.2).

Palmoplantar erytrodysestesi syndrom (PPE)

PPE karakteriseras av smärtsamma, rödfläckiga hudutslag. Hos patienter som får denna reaktion ses

den i allmänhet efter två eller tre behandlingscykler. Förbättring sker vanligtvis efter 1 – 2 veckor och

i vissa fall kan det ta upp till 4 veckor eller längre för fullständig läkning. Pyridoxin givet i en dos på

50 – 150 mg per dag och kortikosteroider har använts som profylax och behandling av PPE, dock har

dessa behandlingar inte utvärderats i fas III studier. Andra metoder för att förhindra och behandla PPE

inkluderar att hålla händer och fötter kalla genom att ha dem i kallt vatten (blötläggning, bad eller

simning), undvika överdriven hetta/varmt vatten och hålla dem bara (inga sockor, handskar eller skor

som sitter tätt). PPE verkar primärt vara relaterat till doseringsschemat och kan reduceras genom att

förlänga dosintervallet med 1 – 2 veckor (se avsnitt 4.2). Denna reaktion kan dock vara svår och

försvagande hos vissa patienter och kan kräva att behandlingen avbryts (se avsnitt 4.8).

Extravasering

Även om lokala nekroser i samband med extravasering har rapporterats mycket sällsynt betraktas

Caelyx pegylated liposomal som ett irriterande medel. Djurstudier tyder på att administrering av

doxorubicinhydroklorid som en liposomal beredning minskar risken för extravaseringsskador. Om

något tecken på extravasering uppkommer (t.ex. sveda, erytem), ska infusionen omedelbart avbrytas

för att åter inledas i en annan ven. Att lägga is över extravaseringsstället under cirka 30 minuter kan

bidra till att lindra den lokala reaktionen. Caelyx pegylated liposomal får ej ges intramuskulärt eller

subkutant.

Diabetespatienter

Notera att varje Caelyx pegylated liposomal-injektionsflaska innehåller sackaros och administreras i

glukos 50 mg/ml (5 %) infusionsvätska, lösning.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

För vanliga biverkningar som krävde dosanpassning eller utsättning, se avsnitt 4.8.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga regelrätta läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med Caelyx pegylated liposomal, även om

fas II kombinationsstudier med konventionella kemoterapipreparat har utförts på patienter med

gynekologiska maligniteter. Försiktighet ska iakttas vid samtidig behandling med läkemedel som är

kända för att interagera med standardpreparat med doxorubicinhydroklorid. Caelyx pegylated

liposomal kan, i likhet med andra doxorubicinpreparat, förstärka toxiciteten av andra

cancerbehandlingar. I kliniska studier med patienter med solida tumörer (inklusive bröst- och

ovarialcancer) som samtidigt behandlats med cyklofosfamid eller taxaner, sågs inga nya additiva

toxiciteter. Hos patienter med AIDS har försämring av cyklofosfamid-inducerad blödning vid cystit

och ökning av hepatotoxiciteten med 6-merkaptopurin rapporterats med doxorubicinhydroklorid-

standardpreparat. Försiktighet ska iakttas när andra cytotoxiska medel, särskilt myelotoxiska medel,

administreras samtidigt.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Doxorubicinhydroklorid misstänks orsaka allvarliga fosterskador om det ges under graviditet. Caelyx

pegylated liposomal ska därför användas under graviditet endast då

det är absolut nödvändigt.

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder ska uppmanas att undvika graviditet under tiden de eller deras manliga partner

behandlas med Caelyx pegylated liposomal och sex månader efter avslutad behandling (se

avsnitt 5.3).

Amning

Det är okänt om Caelyx pegylated liposomal utsöndras i modersmjölk. Då många läkemedel, inklusive

antracykliner, utsöndras i modersmjölk och med tanke på risken för allvarliga biverkningar hos

ammade barn måste mödrar därför upphöra med amningen innan behandlingen med Caelyx pegylated

liposomal börjar. Experter rekommenderar att HIV-infekterade kvinnor inte under några

omständigheter ammar sina spädbarn för att undvika överföring av HIV.

Fertilitet

Effekten av doxorubicinhydroklorid på fertiliteten hos människa har inte utvärderats (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Caelyx pegylated liposomal har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och

använda maskiner. Emellertid har yrsel och sömnighet i vissa fall (< 5 %) förknippats med Caelyx

pegylated liposomal-administrering i hittills utförda kliniska studier. Patienter som besväras av dessa

biverkningar, bör undvika att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanställning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna (≥ 20 %) var neutropeni, illamående, leukopeni, anemi och trötthet.

Allvarliga biverkningar (biverkningar av grad 3/4 som förekom hos ≥ 2 % av patienterna) var

neutropeni, PPE, leukopeni, lymfopeni, anemi, trombocytopeni, stomatit, trötthet, diarré, kräkningar,

illamående, pyrexi, dyspné och pneumoni. Mer sällan rapporterade allvarliga biverkningar

inkluderade Pneumocystis jirovecii pneumoni, buksmärta, cytomegalovirusinfektion inklusive

cytomegalovirus korioretinit, asteni, hjärtstillestånd, hjärtsvikt, lungemboli, tromboflebit, ventrombos,

anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion, toxisk epidermal nekrolys och Stevens-Johnsons

syndrom.

Tabell över biverkningar

Tabell 5 sammanfattar de biverkningar som förekom hos 4 231 patienter som fick Caelyx pegylated

liposomal som behandling mot bröstcancer, ovarialcancer, multipelt myelom och AIDS-relaterat KS.

Även biverkningar rapporterade efter marknadsföring är inkluderade, indikerade med

”b”

Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1 000 < 1/100), sällsynta (

1/10 000 < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras

biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad, där det är relevant.

Tabell 5:

Biverkningar hos patienter behandlade med Caelyx pegylated liposomal

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och

infestationer

Vanliga

Sepsis

Pneumoni

Pneumocystis jirovecii pneumoni

Cytomegalovirusinfektion, inklusive

cytomegalovirus korioretinit

Mycobacterium avium-komplex infektion

Kandidos

Herpes zoster

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/635791/2019

EMEA/H/C/000089

Caelyx pegylated liposomal

(doxorubicin)

Sammanfattning av Caelyx pegylated liposomal och varför det är godkänt

inom EU

Vad är Caelyx pegylated liposomal och vad används det för?

Caelyx pegylated liposomal används för att behandla följande typer av cancer hos vuxna:

Metastatisk bröstcancer hos patienter med risk för hjärtproblem. Metastatisk innebär att cancern

har spridit sig till andra delar av kroppen. För behandling av denna sjukdom kombineras inte

Caelyx pegylated liposomal med andra läkemedel.

Framskriden ovarialcancer (äggstockscancer) hos kvinnor vars tidigare behandling, däribland ett

platinabaserat cancerläkemedel, har upphört att verka.

Kaposis sarkom hos patienter med förvärvat immunbristsyndrom (aids) som har mycket skadade

immunsystem. Kaposis sarkom är en typ av cancer som orsakar onormal vävnadstillväxt under

huden, på slemhinnor eller inre organ.

Multipelt myelom (cancer i benmärgens celler), hos patienter med progressiv sjukdom som har fått

åtminstone en annan typ av behandling tidigare och redan genomgått eller är olämpliga för en

benmärgstransplantation. Caelyx pegylated liposomal används i kombination med bortezomib (ett

annat cancerläkemedel).

Caelyx pegylated liposomal innehåller den aktiva substansen doxorubicin.

Hur används Caelyx pegylated liposomal?

Caelyx pegylated liposomal är receptbelagt. Det ska ges under överinseende av en läkare med

erfarenhet av cytotoxiska (celldödande) läkemedel. Det får inte bytas ut mot andra läkemedel som

innehåller doxorubicin.

Kallades tidigare Caelyx.

Caelyx pegylated liposomal0F (doxorubicin)

EMA/635791/2019

Page 2/3

Dosens storlek varierar beroende på vilken sjukdom som ska behandlas och beräknas utifrån

patientens längd och vikt. Läkaren kan behöva minska dosen eller avbryta behandlingen om vissa

biverkningar uppträder eller om patienten har problem med levern.

För mer information om hur du använder Caelyx pegylated liposomal, läs bipacksedeln eller tala med

läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Caelyx pegylated liposomal?

Den aktiva substansen i Caelyx pegylated liposomal, doxorubicin, är ett cytotoxiskt läkemedel som

tillhör gruppen antracykliner. Det verkar genom att störa cellernas DNA så att de inte kan tillverka fler

kopior av DNA eller bilda proteiner. Detta leder till att cancercellerna inte kan dela sig och till slut dör.

Caelyx pegylated liposomal ackumuleras och har störst effekt i områden i kroppen där blodkärlen har

en onormal form, som inuti tumörer.

Doxorubicin har funnits sedan 1960-talet. I Caelyx pegylated liposomal är substansen inkapslad i

”pegylerade liposomer” (små fetthaltiga partiklar som är täckta av en kemikalie som kallas

polyetylenglykol). På detta sätt förlängs läkemedlets nedbrytningstid, vilket gör att det kan cirkulera

längre tid i blodet. Detta minskar också effekterna på frisk vävnad och friska celler, vilket i sin tur

minskar risken för vissa biverkningar.

Vilka fördelar med Caelyx pegylated liposomal har visats i studierna?

Caelyx pegylated liposomal har undersökts på sammanlagt 2 512 patienter i sju huvudstudier.

En studie på 509 kvinnor med metastatisk bröstcancer visade att Caelyx pegylated liposomal var lika

effektivt som ett standardpreparat med doxorubicin; den tid som gick tills sjukdomen förvärrades var

omkring 7,5 månader i båda grupperna. De patienter som fick Caelyx pegylated liposomal hade dock

färre hjärtproblem.

En studie på 474 kvinnor med framskriden ovarialcancer som tidigare fått platinabaserad kemoterapi

visade att Caelyx pegylated liposomal var lika effektivt som topotekan (ett annat cancerläkemedel) när

det gällde att förlänga den tid som gick tills sjukdomen förvärrades.

När det gäller aidsrelaterat Kaposis sarkom undersöktes Caelyx pegylated liposomals effekt i två

studier på 384 patienter, varav 77 hade genomgått tidigare behandling. Omkring 70 procent av

patienterna svarade fullständigt eller delvis på behandlingen och i studien av patienter som hade fått

tidigare behandling sågs liknande resultat. Kompletterande studier på sammanlagt 499 patienter

visade att Caelyx pegylated liposomal var effektivare än både kombinationen av standardpreparat med

doxorubicin tillsammans med bleomycin plus vinkristin (andra cancerläkemedel) och kombinationen

bleomycin och vinkristin.

En studie på 646 patienter med multipelt myelom visade att det gick 9,3 månader innan sjukdomen

förvärrades vid behandling med Caelyx pegylated liposomal tillsammans med bortezomib, jämfört med

6,5 månader för de patienter som enbart behandlades med bortezomib.

Vilka är riskerna med Caelyx pegylated liposomal?

Biverkningarna med Caelyx pegylated liposomal beror på den typ av cancer som behandlas. Den

vanligaste biverkningen som orsakas av Caelyx pegylated liposomal (kan förekomma hos fler än 1 av

10 användare) är illamående. Andra mycket vanliga biverkningar omfattar palmar-plantar

erytrodysestesi (hand-fotsyndrom, rodnad och smärta i händer och fötter), kräkningar, stomatit

Caelyx pegylated liposomal0F (doxorubicin)

EMA/635791/2019

Page 3/3

(inflammation i munslemhinnan), hudutslag, svaghet, lågt antal blodkroppar, aptitförlust, håravfall,

trötthet, diarré, förstoppning och mukosit (inflammation i mun och svalg).

Caelyx pegylated liposomal får inte användas för att behandla Kaposis sarkom om effektiva resultat

kan uppnås med lokalbehandlingar som endast påverkar platsen för tumören eller genom

alfainterferon-behandling.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Caelyx pegylated liposomal finns i

bipacksedeln.

Varför är Caelyx pegylated liposomal godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Caelyx pegylated liposomal är

större än riskerna och att Caelyx pegylated liposomal kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Caelyx

pegylated liposomal?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Caelyx pegylated liposomal har tagits med i

produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Caelyx pegylated liposomal

kontinuerligt. Biverkningar som har rapporterats för Caelyx pegylated liposomal utvärderas noggrant

och nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda patienter.

Mer information om Caelyx pegylated liposomal

Den 21 juni 1996 beviljades Caelyx pegylated liposomal ett godkännande för försäljning som gäller i

hela EU.

Mer information om Caelyx pegylated liposomal finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/caelyx

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen