Busulfan Fresenius Kabi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-05-2021

Aktiva substanser:
busulfan
Tillgänglig från:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
ATC-kod:
L01AB01
INN (International namn):
busulfan
Terapeutisk grupp:
Alkylsulfonater
Terapiområde:
Hematopoietisk stamcellstransplantation
Terapeutiska indikationer:
Busulfan Fresenius Kabi följt av cyklofosfamid (BuCy2) är indicerat som konditioneringsbehandling före konventionell hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) hos vuxna patienter när kombinationen anses vara det bästa tillgängliga alternativet. Busulfan Fresenius Kabi följt av cyklofosfamid (BuCy4) eller melphalan (BuMel) är indicerat som luftkonditionering behandling före konventionella hematopoietisk stamfader cell transplantation i pediatriska patienter.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002806
Tillstånd datum:
2014-09-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002806

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

21-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

18-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

18-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

18-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

21-04-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning

busulfan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Busulfan Fresenius Kabi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Busulfan Fresenius Kabi

Hur du använder Busulfan Fresenius Kabi

Eventuella biverkningar

Hur Busulfan Fresenius Kabi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Busulfan Fresenius Kabi är och vad det används för

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen busulfan, som tillhör en grupp läkemedel kallade

alkylerande medel. Busulfan Fresenius Kabi förstör den ursprungliga benmärgen innan transplantation.

Busulfan Fresenius Kabi används till vuxna, nyfödda, barn och ungdomar som en

behandling innan

transplantation.

Busulfan Fresenius Kabi används hos vuxna i kombination med cyklofosfamid eller fludarabin.

Hos nyfödda spädbarn, barn och ungdomar används detta läkemedel i kombination med cyklofosfamid eller

melfalan.

Du kommer att få denna förberedande medicin innan du erhåller ett transplantat av antingen benmärg eller

hematopoetiska stamceller.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Busulfan Fresenius Kabi

Använd inte Busulfan Fresenius Kabi:

om du är allergisk mot busulfan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är gravid, eller misstänker att du kan vara gravid

Varningar och försiktighet

Busulfan Fresenius Kabi är ett kraftfullt tumörhämmande läkemedel som ger en kraftig minskning av

blodkroppar. Detta är den önskade effekten vid rekommenderad dos. En noggrann övervakning och

uppföljning kommer därför att göras.

Det är möjligt att användning av Busulfan Fresenius Kabi kan öka risken för en annan tumörsjukdom i

framtiden.

Du bör tala om för din läkare:

Om du har lever-, njur-, hjärt- eller lungproblem

Om du tidigare haft krampanfall

Om du för närvarande tar andra läkemedel.

Det kan bildas blodproppar i de små blodkärlen efter hematopoetisk celltransplantation (HCT) om

hög dos av din behandling ges tillsammans med andra mediciner.

Andra läkemedel och Busulfan Fresenius Kabi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Busulfan Fresenius Kabi kan påverka eller bli påverkat av andra läkemedel.

Särskild försiktighet skall iakttas om du använder itrakonazol och metronidazol (används för vissa typer av

infektioner) eller ketobemidon (används för behandling av smärta) eller deferasirox (ett läkemedel som

avlägsnar järnöverskott från kroppen), eftersom dessa kan öka omfattningen av biverkningarna.

Användning av paracetamol inom 72 timmar före eller under behandling med Busulfan Fresenius Kabi skall

ske med försiktighet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan

du använder Busulfan Fresenius Kabi. Kvinnor får inte vara gravida under behandling med Busulfan

Fresenius Kabi och upp till 6 månader efter behandling.

Kvinnor måste sluta amma innan de påbörjar sin behandling med Busulfan Fresenius Kabi.

Lämpligt preventivmedel ska användas när endera partnern behandlas med Busulfan Fresenius Kabi.

Det finns risk för att du inte längre kan bli gravid efter behandling med Busulfan Fresenius Kabi (infertilitet).

Om du är bekymrad över att eventuellt inte kunna få barn, bör du diskutera detta med din läkare före

behandlingen. Busulfan Fresenius Kabi kan även ge symtom på att vara i klimakteriet och kan hindra unga

flickor från att komma in i puberteten.

Män som behandlas med Busulfan Fresenius Kabi tillråds att inte avla barn under och upp till 6 månader

efter behandling.

3.

Hur du använder Busulfan Fresenius Kabi

Dosering och administrering:

Dosen busulfan kommer att beräknas efter din kroppsvikt.

Vuxna:

Busulfan Fresenius Kabi i kombination med cyklofosfamid:

Den rekommenderade dosen Busulfan Fresenius Kabi är 0,8 mg/kg

Varje infusion kommer att pågå i 2 timmar

Busulfan kommer att ges var 6:e timme under 4 på varandra följande dagar före transplantationen.

Busulfan Fresenius Kabi i kombination med fludarabin:

Den rekommenderade dosen busulfan är 3,2 mg/kg

Varje infusion kommer att pågå i 3 timmar

Busulfan kommer att ges en gång dagligen under 2 till 3 på varandra följande dagar före

transplantationen.

Nyfödda, barn och ungdomar (0-17 år):

Den rekommenderade dosen för Busulfan Fresenius Kabi i kombination med cyklofosfamid eller melfalan

beräknas på din kroppsvikt och varierar mellan 0,8 och 1,2 mg/kg.

Mediciner innan du får

Busulfan Fresenius Kabi:

Innan du får Busulfan Fresenius Kabi kommer du att ges

Läkemedel mot kramper för att förhindra krampanfall (fenytoin eller benzodiazepiner) och

Läkemedel för att förhindra kräkningar.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Busulfan Fresenius Kabi orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar:

De allvarligaste biverkningarna av busulfanbehandlingen eller transplantationen är en minskning av

cirkulerande blodkroppar (vilken är avsedd effekt av läkemedlet för att förbereda dig för din

transplantationsinfusion), infektion, leversjukdomar inklusive stopp i en leverven, transplantat-kontra-värd-

sjuka (transplantatet angriper din kropp) och lungkomplikationer. Tala genast med din läkare om du får något av

följande symtom. Din läkare kommer att

övervaka dina blodvärden och leverenzymer regelbundet för att

upptäcka och behandla dessa

biverkningar.

Övriga biverkningar som kan inträffa:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Blod:

minskning av cirkulerande blodkroppar (röda och vita) och trombocyter.

Infektioner.

Nervsystemet:

sömnlöshet, oro, yrsel och nedstämdhet.

Näring:

aptitlöshet, minskat magnesium, kalcium, kalium,

fosfat,

albumin i blod och ökat blodsocker.

Hjärta:

ökad hjärtfrekvens, ökning eller minskning av blodtryck,

vasodilatation (ett tillstånd av utvidgning av blodkärlen), och blodproppar.

Lungor:

andnöd, snuva

(rinit), ont

i halsen, hosta, hicka, näsblod, onormala andningsljud.

Mage-tarm:

illamående,

inflammation i

munslemhinnan, kräkningar, magsmärta, diarré, förstoppning, halsbränna, analt

obehag, vätska i buken.

Lever:

förstorad lever, gulsot, stopp i en leverven.

Hud:

utslag, klåda, håravfall.

Muskler och

skelett:

rygg-,

muskel- och ledsmärta.

Njure:

ökad utsöndring av kreatinin, obehag vid urinering, och

en minskning av

urinflöde och blod i urinen.

Allmänna:

feber, huvudvärk, svaghet, frossa, smärta, allergisk reaktion,

ödem,

allmän smärta eller inflammation vid injektionsstället, bröstsmärta, inflammation i slemhinnan.

Undersökningar:

förhöjda leverenzymer och viktökning.

Vanliga (kan förekomma hos 1 av 10 användare):

Nervsystemet:

förvirring, sjukdomar i nervsystemet.

Näring:

lågt natrium i blod.

Hjärta:

förändrad och

onormal hjärtrytm,

vätska eller inflammation runt hjärtat, minskat flöde från hjärtat.

Lungor:

ökning av

andningsrytmen,

andningssvikt, alveolblödningar, astma, kollaps av små delar av lungan, vätska runt lungan.

Mage-

tarm:

inflammation i matstrupens slemhinna, tarmförlamning, blodkräkningar.

Hud:

Förändringar i

hudfärgen, hudrodnad, hudfjällning.

Njure:

ökning av mängden

kvävekomponenter i blodet, måttligt nedsatt

njurfunktion, njursjukdom.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Nervsystemet:

delirium, nervositet, hallucinationer, agitation, onormal hjärnfunktion, hjärnblödning

kramper.

Hjärta:

propp i lårbensartären, extra hjärtslag, minskad hjärtfrekvens, diffust

läckage av vätska från

kapillärerna (små blodkärl).

Lungor:

minskning av syre i blodet.

Mage-tarm:

blödning i magen och/eller

tarmarna.

Inga kända (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Nedsatt funktion av könskörtlarna.

Synstörningar inkluderande grumling av linsen i ögat (katarakt) och grumlad syn (förtunning av ögats

hornhinna).

Symtom som vid menopaus och infertilitet hos kvinnor.

Hjärnabscess, hudinflammation, spridd infektion.

Leversjukdomar.

Ökad mängd laktatdehydrogenas i blodet.

Ökad mängd urinsyra och urea i blodet.

Ofullständig utveckling av tänder

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt det nationella rapporteringssystemet

listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels

säkerhet.

5.

Hur Busulfan Fresenius Kabi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.

Oöppnad injektionsflaska:

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Utspädd lösning:

Kemisk och fysisk stabilitet under användning efter utspädning med glukos 50 mg/ml (5%) eller

natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvätska lösning har visats 8 timmar (inklusive infusionstid) efter

utspädning vid

förvaring vid 25°C ± 2°C eller 12 timmar efter utspädning vid förvaring vid 2 °C-8 °C följt av

timmar vid 25°C ± 2°C (inklusive infusionstid). Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är busulfan. En ml koncentrat innehåller 6 mg busulfan (60 mg i

injektionsflaskan)

Efter utspädning: en ml lösning innehåller cirka 0,5 mg busulfan

Övriga innehållsämnen är dimetylacetamid och makrogol 400

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Busulfan Fresenius Kabi består av ett koncentrat till infusionsvätska, lösning. Efter spädning är Busulfan

Fresenius Kabi en klar färglös viskös lösning.

Busulfan Fresenius Kabi levereras i färglösa injektionsflaskor av glas, vardera med ett

innehåll av 60 mg

busulfan. Varje injektionsflaska är överdragen av krympplast.

Varje injektionsflaska innehåller 10 ml koncenterat.

Förpackningsstorlekar

En förpackning innehållande 8 injektionsflaskor (8 kartonger med 1 injektionsflaska).

Efter utspädning är Busulfan Fresenius Kabi en klar, färglös, trögflytande lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1,

61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Tyskland

Tillverkare

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning.

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

HANTERINGSANVISNING

Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Busulfan

Läs denna anvisning före beredning och administration av Busulfan Fresenius Kabi.

1.

LÄKEMEDELSBEREDNING

Busulfan Fresenius Kabi tillhandahålls som en klar, färglös trögflytande lösning i 10 ml klara injektionsflaskor

av glas (typ I).

Busulfan Fresenius Kabi måste spädas före administration.

2.

REKOMMENDATION FÖR SÄKER HANTERING

Föreskrifter för rätt handhavande och destruktion av cytostatika skall följas.

Alla överföringsprocedurer kräver strikt följande av aseptiska tekniker, företrädesvis i ett dragskåp.

Som för andra cytostatika skall försiktighet iakttagas vid handhavande och beredning av busulfanlösning:

Användande av handskar och skyddskläder rekommenderas.

Om koncentratet eller utspädd busulfanlösning kommer i kontakt med hud eller slemhinnor skall dessa

omedelbart sköljas noga med vatten.

Beräkning av mängden Busulfan Fresenius Kabi som skall spädas och av mängden spädningsvätska

Busulfan Fresenius Kabi måste spädas före användning med antingen natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)

injektionsvätska lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) injektionsvätska lösning.

Mängden spädningsvätska skall vara 10 gånger volymen av Busulfan Fresenius Kabi för att säkerställa att den

slutliga

koncentrationen av busulfan förblir cirka 0,5 mg/ml.

Mängden Busulfan Fresenius Kabi och spädningsvätska som skall ges till en patient räknas ut på följande sätt:

för en patient med en kroppsvikt på Y kg:

Mängden Busulfan Fresenius Kabi:

Y (kg) × D (mg/kg)

= A ml Busulfan Fresenius Kabi som skall spädas

6 (mg/ml)

Y: patientens kroppsvikt i kg

D: dos av busulfan (se Produktresumén avsnitt 4.2)

Mängden spädningsvätska

(A ml Busulfan Fresenius Kabi) × (10) = B ml spädningsvätska

För att bereda den färdiga lösningen för infusion, tillsätt (A) ml Busulfan Fresenius Kabi till (B) ml

spädningsvätska

(natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvätska lösning eller glukos 50 mg/ml (5%)

injektionsvätska lösning)

Beredning av infusionslösningen

Busulfan Fresenius Kabi måste beredas av sjukvårdspersonal med användning av steril överföringsteknik

Använd en icke-polykarbonatspruta med en nål:

Den beräknade volymen Busulfan Fresenius Kabi måste dras upp ur injektionsflaskan.

Innehållet i sprutan måste sprutas in i en intravenös påse (eller en spruta) som redan

innehåller den

beräknade mängden av den valda spädningsvätskan. Busulfan Fresenius Kabi måste alltid

tillsättas till spädningsvätskan och inte spädningsvätskan till Busulfan Fresenius Kabi. Spruta

inte in

Busulfan Fresenius Kabi i en intravenös påse som inte innehåller natriumklorid 9 mg/ml

(0,9%) injektionsvätska lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) injektionsvätska lösning.

Den utspädda lösningen måste blandas noggrant genom att vändas upp och ned flera gånger.

Efter spädning innehåller 1 ml av lösningen 0,5 mg busulfan.

Utspädd Busulfan Fresenius Kabi är en klar färglös lösning.

Hanteringsanvisning

Före och efter varje infusion skall den kvarvarande katetern spolas med cirka 5 ml

natriumklorid 9 mg/ml

(0,9%) injektionsvätska lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) injektionsvätska lösning.

Resterande läkemedel får inte spolas igenom administrationsslangen eftersom snabb infusion av

busulfan inte

har testats och ej rekommenderas.

Hela dosen av ordinerat busulfan skall ges under två eller tre timmar beroende på konditioneringsbehandling.

Små volymer kan ges under 2 timmar med hjälp av elektrisk sprutpump. I sådant fall skall ett

infusionsset

med minimal volym användas (dvs. 0,3-0,6 ml), som är förbehandlad med

läkemedelslösning innan

busulfaninfusionen påbörjas och sen sköljas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvätska lösning eller

glukos 50 mg/ml (5%) injektionsvätska lösning..

Busulfan får inte infunderas samtidigt med annan intravenös lösning.

På grund av inkompatibilitet får inte infusionskomponenter som innehåller polykarbonat användas

tillsammans med busulfan.

Endast för engångsbruk. Endast en klar lösning utan partiklar skall användas.

Förvaringsanvisningar

Oöppnad injektionsflaska:

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

Utspädd lösning:

Kemisk och fysisk stabilitet under användning efter spädning i glukos 50 mg/ml (5%) injektionsvätska

lösning eller

natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvätska lösning har visats under 8 timmar (inkluderande

infusionstiden) efter spädning vid förvaring i 25°C ± 2°C eller 12 timmar efter spädning vid

förvaring i 2 °C-

8 °C följt av 3 timmar i 25°C ± 2°C (inkluderande infusionstiden).

Ur mikrobiologisk synpunkt, om inte metoden för spädning utesluter risk för mikrobiologisk kontaminering,

bör produkten användas omedelbart efter spädning.

Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsvillkor användarens ansvar, och ska

normalt inte överstiga ovan nämnda förhållanden när utspädningen har skett under kontrollerade och

validerade antiseptiska förhållanden.

Utspädd lösning får ej frysas.

3.

AVFALLSHANTERING

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar för cytostatika.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml koncentrat innehåller 6 mg busulfan (60 mg i 10 ml).

Efter spädning: 1 ml lösning innehåller 0,5 mg busulfan.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Klar, färglös trögflytande lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Busulfan följt av cyklofosfamid (BuCy2) är indicerat som konditioneringsbehandling före konventionell

hematopoetisk stamcellstransplantation (HPCT) till vuxna patienter när kombinationen anses vara det bästa

tillgängliga alternativet.

Busulfan givet efter fludarabin (FB) är indicerat som konditioneringsbehandling före hematopoetisk

stamcellstransplantation (HPCT) till vuxna patienter som är lämpliga för konditioneringsbehandling med

minskad intensitet (RIC, reduced-intensity conditioning).

Busulfan följt av cyklofosfamid (BuCy4) eller melfalan (BuMel) är indicerat som konditioneringsbehandling

före konventionell hematopoetisk stamcellstransplantation till barnpatienter.

4.2

Dosering och administreringssätt

Busulfan skall ges under övervakning av en läkare som har erfarenhet av konditioneringsbehandling

före

hematopoetisk stamcellstransplantation.

Busulfan administreras före hematopoetisk stamcellstransplantation (HPCT).

Dosering

Busulfan i kombination med cyklofosfamid eller melfalan

Vuxna

Det rekommenderade dos- och administreringsschemat är:

0,8 mg/kg kroppsvikt (BW) av busulfan givet som en 2-timmars infusion var 6:e timme under 4 på

varandra följande dagar, totalt 16 doser,

följt av cyklofosfamid 60 mg/kg/dag under 2 dagar påbörjat inte tidigare än 24 timmar efter den

16:e

dosen av busulfan (se avsnitt 4.5).

Pediatrisk population (0-17 år)

Följande dos av busulfan rekommenderas:

Kroppsvikt (kg)

Busulfandos (mg/kg)

< 9

9 till < 16

16 till 23

> 23 till 34

0,95

> 34

efterföljt av:

4 cykler med 50 mg/kg kroppsvikt (BW) av cyklofosfamid (BuCy4) eller

en administration av 140 mg/m²

av melfalan (BuMel)

påbörjad inte tidigare än 24 timmar efter den 16:e dosen av busulfan (se avsnitt 4.5).

Busulfan ges som en 2-timmars infusion var 6:e timme under 4 på varandra följande dagar, totalt 16

doser,

innan cyklofosfamid eller melfalan och hematopoetisk stamcellstransplantation

(HPCT).

Äldre patienter:

Patienter äldre än 50 år (n=23) har behandlats framgångsrikt med busulfan utan dosjustering. För säker

användning av busulfan till patienter äldre än 60 år finns dock endast begränsad information tillgänglig.

Samma dos (se avsnitt 5.2) till äldre som för vuxna (<50 år) bör användas.

Busulfan i kombination med fludarabin (FB)

Vuxna

Den rekommenderade dosen och administreringsschemat är:

fludarabin administrerat som en daglig 1-timmes infusion av 30 mg/m² under 5 dagar i följd eller

40 mg/m² under 4 dagar i följd.

Busulfan kommer att administreras som en daglig tre timmars infusion på 3,2 mg/kg omedelbart efter

fludarabin, under 2 eller 3 dagar i följd.

Pediatrisk population (0–17 år)

Säkerhet och effekt för FB i den pediatriska populationen har inte fastställts.

Äldre patienter

Administrering av FB-regim har inte undersökts specifikt hos äldre patienter. Emellertid har fler än 500

patienter ≥ 55 år rapporterats i publikationer med FB-förbehandlingsregim med minskad intensitet, vilket

genererade liknande effektutfall som hos yngre patienter. Ingen dosjustering ansågs nödvändig.

Obesa patienter

Vuxna

För obesa patienter bör dosering grundad på justerad ideal kroppsvikt (AIBW) övervägas.

Ideal kroppsvikt (IBW) beräknas som följer:

IBW män (kg) = 50 + 0,91 × (längd i cm – 152);

IBW kvinnor (kg) = 45 + 0,91 × (längd i cm – 152).

Justerad ideal kroppsvikt (AIBW) beräknas som följer:

AIBW= IBW + 0,25 × (verklig kroppsvikt – IBW).

Pediatrisk population

Läkemedlet rekommenderas inte för obesa barn eller ungdomar med ett BMI, vikt (kg) / längd (m²)

>

30 kg/m²

förrän ytterligare data blir tillgängligt.

Patienter med nedsatt njurfunktion:

Studier på patienter med nedsatt njurfunktion har inte utförts, men eftersom busulfan utsöndras i liten

grad i

urinen rekommenderas inte dosjustering till dessa patienter.

Försiktighet rekommenderas dock (se avsnitt 4.8 och 5.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Studier med busulfan har inte utförts på patienter med nedsatt leverfunktion.

Försiktighet rekommenderas, speciellt till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt

4.4).

Administreringssätt

Busulfan är för intravenös användning.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Detta läkemedel måste spädas före administrering. En slutlig koncentration av cirka 0,5 mg/ml busulfan skall

uppnås. Busulfan skall administreras som intravenös infusion via en central venkateter.

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

Busulfan skall inte ges som snabb intravenös,

bolus

eller perifer injektion.

Alla patienter skall premedicineras med antiepileptika för att förhindra kramper som har rapporterats

behandling med höga doser busulfan.

Det rekommenderas att ge antiepileptika 12 timmar före busulfan till 24 timmar efter den sista dosen

busulfan.

I studier på vuxna och barn fick patienterna antingen fenytoin eller bensodiazepiner som

krampprofylax (se

avsnitt 4.4 och 4.5).

Antiemetika skall ges före den första dosen av busulfan och fortsätta enligt bestämt schema under

administreringen enligt lokala rutiner.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Graviditet (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Konsekvensen av behandling med busulfan vid rekommenderad dos och tidsintervall är en uttalad

myelosuppression som ses hos alla patienter. Allvarlig granulocytopeni, trombocytopeni, anemi eller

någon

kombination av dessa kan förekomma. Frekvent blodstatus, inkluderande leukocytdifferentialräkning och

trombocytantal skall monitoreras under behandlingen och till dess en återhämtning är

uppnådd.

Profylaktiskt eller empiriskt användande av medel mot infektioner (bakterie, svamp, virus) skall

övervägas för

prevention och behandling av infektioner under perioden med neutropeni. Transfusion

av trombocyter och

erytrocyter, såväl som behandling med tillväxtfaktorer såsom granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF),

skall användas vid medicinskt behov.

Vuxna: absolut neutrofilantal <0,5×10

/l vid i mediantal 4 dagar efter transplantationen observerades

100% av patienterna och återhämtning vid i mediantal dag 10 och 13 efter autolog respektive

allogen

transplantation (median period med neutropeni var 6 respektive 9 dagar). Trombocytopeni

(<25×10

/l eller

behov av trombocyttransfusion) uppträdde vid i mediantal 5-6 dagar hos 98% av

patienterna. Anemi

(hemoglobin <8,0 g/dl) rapporterades hos 69% av patienterna.

Pediatrisk population: absolut neutrofilantal < 0,5×10

/l vid i mediantal 3 dagar efter transplantationen

observerades hos 100% av patienterna och varade i 5 och 18,5 dagar efter autolog respektive allogen

transplanation. Hos barn uppträdde trombocytopeni (< 25×10

/l eller behov av trombocyttransfusion)

100% av patienterna. Anemi (hemoglobin < 8,0 g/dl) rapporterades hos 100% av patienterna.

Till barn < 9 kg kan en terapeutisk monitorering av läkemedlets plasmakoncentration vara befogad,

särskilt

till mycket små barn och nyfödda (se avsnitt 5.2).

Anemiceller av Fanconityp är överkänsliga mot korslänkande substanser. Det föreligger begränsad

klinisk

erfarenhet av busulfan som en del av en konditioneringsbehandling före HPCT till barn med

Fanconis anemi.

Busulfan skall därför användas med försiktighet till denna typ av patienter.

Nedsatt leverfunktion

Busulfan har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom

busulfan huvudsakligen

metaboliseras via levern bör försiktighet iakttas när busulfan ges till patienter

med nedsatt leverfunktion,

speciellt till dem med allvarlig nedsättning. Det rekommenderas att

serumtransaminas, alkalisk fosfatas och

bilirubin kontrolleras regelbundet under 28 dagar efter

transplantationen för tidig upptäckt av levertoxicitet.

Venocklusiv leversjukdom är en betydande komplikation som kan uppstå under behandling med

busulfan.

Patienter som tidigare har behandlats med strålningsterapi, motsvarande eller mer än tre

cykler av kemoterapi,

eller med en tidigare stamcellstransplantation kan löpa en ökad risk (se avsnitt

4.8).

Försiktighet bör iakttas vid användning av paracetamol före (mindre än 72 timmar) eller samtidigt med

busulfan beroende på en möjlig nedsatt metabolism av busulfan (se avsnitt 4.5).

I kliniska studier fick ingen av de behandlade patienterna hjärttamponad eller annan specifik

hjärttoxicitet

relaterat till busulfan. Hjärtfunktionen skall dock kontrolleras regelbundet hos patienter

som får busulfan (se

avsnitt 4.8).

Förekomsten av akut respiratoriskt distressyndrom med påföljande respirationssvikt i samband med

interstitiell lungfibros har rapporterats i studier med busulfan hos en patient som avled även om det

inte var

möjligt att påvisa en klar etiologi. Dessutom kan busulfan orsaka lungtoxicitet som kan vara

additiv till

effekten av andra cytotoxiska medel. Man bör därför vara uppmärksam på denna

lungaspekt hos patienter som

tidigare har fått mediastinal eller pulmonal strålterapi (se avsnitt 4.8).

Regelbunden kontroll av njurfunktionen bör övervägas under behandling med busulfan (se avsnitt

4.8).

Kramper har rapporterats vid högdosbehandling med busulfan. Särskild försiktighet bör iakttas vid

administrering av rekommenderad dos busulfan till patienter som tidigare haft kramper. Patienterna

bör få

adekvat antiepileptika i förebyggande syfte. I studier på vuxna och barn har data för busulfan

inhämtats vid

samtidig användning av antingen fenytoin eller bensodiazepiner som krampprofylax.

Effekten av dessa

antiepileptika på farmakokinetiken för busulfan har undersökts i en fas II-studie (se

avsnitt 4.5).

Den ökade risken för en påföljande tumörsjukdom bör förklaras för patienten. Mot bakgrund av

humana data

är busulfan klassificerat av ”International Agency for Research on Cancer” (IARC) som

ett humant

karcinogen. World Health Organisation har konkluderat att det finns ett orsakssamband

mellan

busulfanexponering och cancer. Leukemipatienter behandlade med busulfan har utvecklat

många olika

cellförändringar och vissa har utvecklat karcinom. Busulfan anses vara leukemogent.

Fertilitet

Busulfan kan nedsätta fertiliteten. Män som behandlas med busulfan avråds därför från att avla barn

under

behandlingen och upp till 6 månader efter, samt söka råd angående kryokonservering av sperma

före

behandlingen på grund av risken för irreversibel infertilitet till följd av busulfanbehandlingen.

Ovariesuppression och amenorré med menopausala symtom förekommer ofta hos premenopausala

patienter.

Busulfanbehandling hos en ung flicka hindrade start av pubertet på grund av ovariesvikt.

Impotens, sterilitet,

azzospermi och testikulär atrofi har rapporterats hos manliga patienter.

Lösningsmedlet dimetylacetamid

(DMA) kan också nedsätta fertiliteten. DMA nedsätter fertiliteten

hos han- och hongnagare (se avsnitt 4.6 och

5.3).

Fall av trombolytisk mikroangiopati efter hematopoetisk celltransplantation (HCT), inklusive fall med

dödlig utgång, har rapporterats vid konditionering med högdos-regimer då busulfan administrerades

tillsammans med annan konditionerande behandling.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det har inte utförts specifika kliniska studier för att undersöka läkemedelsinteraktion mellan

intravenöst

bulsulfan och itrakonazol eller metronidazol. Publicerade studier hos vuxna beskriver att administrering av

itrakonazol till patienter som får höga doser av busulfan kan resultera i reducerad clearance av

busulfan.

Dessutom finns publicerade fallrapporter om förhöjda plasmanivåer av busulfan efter administration av

metrondiazol. Patienter som samtidigt behandlas med busulfan och itrakonazol eller metrondiazol ska

övervakas noggrant för tecken på busulfantoxicitet. Inga interaktioner observerades när busulfan

kombinerades med flukonazol (antimykotika).

Publicerade studier hos vuxna beskriver att ketobemidon (analgetikum) kan sättas i samband med höga

nivåer

av busulfan i plasma. Särskild försiktighet rekommenderas vid kombination av dessa två

substanser.

För BuCy2 regimen till vuxna, har det rapporteras att tidsintervallet mellan den sista perorala

busulfanadministreringen och den första cyklofosfamidadministreringen kan påverka utvecklingen av

toxicitet. En minskad förekomst av venocklusiv leversjukdom och annan behandlingsrelaterad

toxicitet har

observerats hos patienter när tiden mellan sista dosen av oralt busulfan och första dosen

av cyklofosfamid är

>24 timmar.

Det finns ingen gemensam metabolismväg för busulfan och fludarabin.

Publicerade studier angående FB-regimen för vuxna rapporterade inte någon läkemedelsinteraktion mellan

intravenöst busulfan och fludarabin.

För BuMel regimen till pediatrisk population, har det rapporterats att administration av melfalan

mindre än

24 timmar efter den sista orala busulfandosen kan påverka utvecklingen av toxiciteter.

Ökad busulfanexponering har observerats vid samtidig administrering av busulfan och deferasirox.

Mekanismen bakom denna interaktion är inte helt klarlagd. Det rekommenderas att övervaka

plasmakoncentrationerna av busulfan regelbundet och, vid behov, justera busulfandosen hos patienter som

behandlas med eller nyligen behandlats med deferasirox.

Det finns beskrivet att paracetamol sänker glutationnivån i blod och vävnad och kan därmed reducera

clearance av busulfan vid samtidig användning (se avsnitt 4.4).

Antingen fenytoin eller benzodiazepiner gavs som profylax mot krampanfall till patienter som deltog i

kliniska studierna med intravenöst busulfan (se avsnitt 4.2 och 4.4). Samtidig systemisk

administrering av

fenytoin till patienter som fått höga doser busulfan oralt har rapporterats öka

clearance för bulsulfan på grund

av induktion av glutation-S-transferas. Däremot har inga interaktioner rapporterats när benzodiazepiner såsom

diazepam, klonazepam eller

lorazepam har använts för att förebygga kramper med högdos busulfan.

Inga tecken på en induktionseffekt av fenytoin har observerats i data för busulfan.

En klinisk prövning

i fas II utfördes för att utvärdera hur behandling med krampprofylax påverkar

farmakokinetiken för

intravenöst busulfan. I den studien fick 24 vuxna patienter klonazepam (0,025 –

0,03 mg/kg/dag som

kontinuerlig intravenös infusion) som behandling mot kramper, och farmakokinetiska

data för dessa

patienter jämfördes med historiska data som insamlats för patienter behandlade med fenytoin.

Analys

av data genom en populationsfarmakokinetisk metod visade ingen skillnad i clearance för intravenöst

busulfan mellan profylax baserade på fenytoin respektive klonazepam. Likvärdig plasmaexponering

busulfan uppnåddes således oberoende av typ av krampprofylax.

Inga interaktioner har observerats vid kombination av busulfan och 5-

antiemetika såsom ondansetron

och granisetron.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiva preventivmedel under och upp till 6 månader efter

behandling.

Graviditet

Hematopoetisk stamcellstransplantation är kontraindicerat för gravida kvinnor. Busulfan är därför

kontraindicerat under graviditet. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter

(embryonal/fosterletalitet och missbildningar) (se avsnitt 5.3).

Det finns inga eller begränsade mängd data från användning av busulfan eller DMA till gravida

kvinnor.

Enstaka fall av kongenitala missbildningar finns rapporterade med lågdos peroral busulfan,

vilket inte

nödvändigtvis tillskrivs den aktiva substansen, och exponering i tredje trimestern kan sättas

i samband med

hämmad intrauterin växt.

Amning

Det är okänt om busulfan och DMA utsöndras i modersmjölk. På grund av karcinogen potential visad

för

busulfan i studier på människa och djur skall amningen avbrytas under behandling med busulfan.

Fertilitet

Busulfan och DMA kan ha negativ inverkan på fertiliteten hos män och kvinnor. Det rekommenderas

därför

att män inte avlar barn under behandlingen och t.o.m. sex månader efter behandlingen och

rådgivning

angående kryobevaring av sperma bör övervägas före behandlingen på grund av risken för

permanent sterilitet

(se avsnitt 4.4).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Busulfan i kombination med cyklofosfamid eller melfalan

Vuxna

Biverkningsdata kommer från två kliniska studier (n=103) med busulfan.

Allvarlig toxicitet som omfattar blod, lever och andningssystemet ansågs som förväntade

konsekvenser av den

konditionerande regimen och transplantationsprocessen. Dessa inkluderar infektion och transplantat-kontra-

värd-sjuka som, fast de inte var direkt relaterade, var huvudorsakerna

till morbiditet och mortalitet, särskild

vid allogen stamcellstransplantation.

Blodet och lymfsystemet:

Myelosuppression och immunsuppression var de önskade terapeutiska effekterna av den

konditionerande

behandlingen. Därför fick alla patienterna uttalad cytopeni: leukopeni 96%,

trombocytopeni 94% och anemi

88%. Median tid till neutropeni var 4 dagar för både autolog- och

allogenpatienter. Median varaktighet av

neutropeni var 6 och 9 dagar för respektive autolog- och

allogenpatienter.

Immunsystemet:

Data från förekomst av transplantat-kontra-värd-sjuka (GVHD) har samlats i studien OMC-BUS-4

(allogen)

(n=61), och totalt 11 patienter (18%) fick tillståndet. Förekomsten av akut GVHD grad I-II

var 13% (8/61),

medan förekomsten av grad III-IV var 5% (3/61). Akut GVHD klassificerades som

allvarlig hos 3 patienter.

Kronisk GVHD rapporterades om den var allvarlig eller orsakade död och

rapporterades som dödsorsak hos

3 patienter.

Infektioner och infestationer:

39% av patienterna (40/103) fick en eller flera episoder med infektioner, varav 83% (33/40)

klassificerades

som milda/moderata. Pneumoni var fatal hos 1% (1/103) och livshotande hos 3% av

patienterna. Andra

infektioner ansågs allvarliga hos 3% av patienterna. Feber rapporterades hos 87%

av patienterna och

graderades som mild eller moderat hos 84% och allvarlig hos 3%. 47% av

patienterna fick frossa som var

mild/moderat hos 46% och allvarlig hos 1%.

Lever och gallvägar:

15% av de allvarliga biverkningarna inkluderade levertoxicitet. Venocklusiv sjukdom är välkänd som

möjlig komplikation av konditionerande terapi efter transplantation. Sex av 103 patienter (6%) fick

venocklusiv sjukdom därav 8,2% (5/61) allogenpatienter (fatal hos 2 patienter) och 2,5% (1/42)

autologpatienter. Förhöjt bilirubin (n=3) och förhöjt AST (n=1) observerades även. Två av de ovan

nämnda

4 patienterna med allvarlig serumlevertoxicitet var bland patienterna med diagnostiserad

venocklusiv

sjukdom.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

En patient i busulfanstudierna fick akut respiratoriskt distressyndrom med påföljande respirationssvikt

samband med interstitiell lungfibros och avled.

Pediatrisk population

Biverkningsdata kommer från den kliniska studien på barn (n=55). Allvarlig toxicitet som omfattar

lever och

andningssystemet ansågs som förväntade konsekvenser av den konditionerande regimen och

transplantationsprocessen.

Immunsystemet:

Data från förekomst av akut transplantat-kontra-värd-sjuka (GVHD) har hämtats från allogena

patienter

(n=28), och totalt 14 patienter (50%) fick tillståndet. Incidensen av akut GVDH, grad I-II var

46,4% (13/28),

medan incidensen av grad III-IV var 3,6% (1/28). Kronisk GVHD rapporterades

endast om den orsakat

dödsfall: en patient dog 13 månader efter transplantationen.

Infektioner och infestationer:

89% av patienterna (49/55) fick infektioner (dokumenterad och icke dokumenterad febril neutropeni).

Mild/moderat feber rapporterades hos 76% av patienterna.

Lever och gallvägar:

Förhöjda transaminaser, grad 3, rapporterades hos 24% av patienterna.

Veno-ocklusiv sjukdom (VOD) rapporterades hos 15% (4/27) och 7% (2/28) av de autologa respektive

allogena transplantationerna. VOD var varken fatal eller allvarlig och gick tillbaka i samtliga fall.

Busulfan i kombination med fludarabin (FB)

Vuxna

Säkerhetsprofilen hos busulfan i kombination med fludarabin (FB) har undersökts genom en granskning av

rapporterade biverkningar i publicerade data från kliniska prövningar med RIC-regimen. I dessa studier fick

sammanlagt 1 574 patienter FB som förbehandling med minskad intensitet (RIC) före hematopoetisk

stamcellstransplantation.

De önskade terapeutiska effekterna av förbehandlingen var myelosuppression och immunsuppression och

därför betraktas dessa inte som biverkningar.

Infektioner och infestationer:

Förekomsten av infektiösa episoder eller reaktivering av opportunistiska smittoämnen speglar främst

immunstatus hos den patient som får förbehandlingsregimen.

De vanligaste smittsamma biverkningarna var reaktivering av cytomegalovirus (CMV) [intervall: 30,7 % -

80,0 %], reaktivering av Epstein-Barr-virus EBV [intervall: 2,3 % - 61 %], bakteriella infektioner [intervall:

32,0 % - 38,9 %] och virusinfektioner [intervall: 1,3 % - 17,2 %].

Magtarmkanalen:

Den högsta frekvensen av illamående och kräkningar var 59,1 % och den högsta frekvensen av stomatit var

11 %.

Njurar och urinvägar:

Det har föreslagits att förbehandlingsregimer innehållande fludarabin var associerade med högre incidens av

opportunistiska infektioner efter transplantation på grund av fludarabins immunsuppressiva effekt. Sent

uppkommen hemorragisk cystit, som uppträder 2 veckor efter transplantationen, är sannolikt relaterad till

virusinfektion/reaktivering. Hemorragisk cystit inklusive hemorragisk cystit inducerad av virusinfektion

rapporterades med ett intervall mellan 16 % och 18,1 %.

Lever och gallvägar:

VOD rapporterades med ett intervall mellan 3,9 % och 15,4 %.

Den behandlingsrelaterade mortaliteten/icke-återfalls mortaliteten (TRM/NRM) rapporterade till dag +100

efter transplantationen, har också undersökts genom en genomgång av publicerade data från kliniska

prövningar. Det ansågs vara dödsfall som skulle kunna orsakats av sekundära biverkningar efter HPCT och

inte var relaterade till återfall/progression av den underliggande hematologiska maligniteten.

De vanligaste orsakerna till de rapporterade TRM/NRMs var infektion/sepsis, GVHD, lungsjukdomar och

organsvikt.

Tabell med sammanställning av biverkningar

Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, <1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000,

<1/100) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningar som kommer från

undersökning gjord efter marknadsintroduktionen har införts i tabellerna med förekomsten ”ingen känd

frekvens”.

Busulfan i kombination med cyklofosfamid eller melfalan

Biverkningar som rapporterats för både vuxna och pediatriska patienter, som mer än ett isolerat fall, anges

nedan, enligt organsystem och frekvens. Inom varje frekvensgrupp är biverkningarna presenterade i fallande

allvarlighetsgrad.

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Infektioner och

infestationer

Rinit

Faryngit

Blodet och lymfsystemet Neutropeni

Trombocytopeni

Febril neutropeni

Anemi

Pancytopeni

Immunsystemet

Allergisk reaktion

Endokrina Systemet

Hypogonadism**

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Hyperglykemi

Hypokalcemi

Hypokalemi

Hypomagnesiemi

Hypofosfatemi

Hyponatremi

Psykiska störningar

Depression

Sömnlöshet

Förvirring

Delirium

Ängslan

Hallucination

Rastlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Krampanfall

Encefalopati

Hjärnblödning

Ögon

Katarakt

Korneaförtunning,

Funktionsstörning i

ögats lins***

Hjärtat

Takykardi

Arytmi

Förmaksflimmer

Ventrikulära

extraslag

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Kardiomegali

Perikardiell

effusion

Perikardit

Bradykardi

Blodkärl

Hypertoni

Hypotoni

Blodpropp

Vidgning av blodkärl

Femoral

artärtrombos

Kapillärt

läckagesyndrom

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Epistaxis

Hosta

Hicka

Hyperventilation

Andnöd

Alveolblödningar

Astma

Atelektas

Pleuraleffusion

Hypoxi

Interstitiell

Lungsjukdom **

Magtarmkanalen

Stomatit

Diarré

Magsmärta

Illamående

Kräkningar

Dyspepsi

Ascites

Förstoppning

Analt obehag

Blodkräkning

Ileus

Esofagit

Gastrointestinal

blödning

Tandhypoplasi**

Lever och gallvägar

Hepatomegali

Gulsot

Hepatisk

venocklusiv

sjukdom*

Hud och subkutan

vävnad

Hudutslag

Pruritus

Alopeci

Huddeskvamation

Erythem

Pigmentförändring

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi

Ryggsmärta

Artralgi

Njurar och urinvägar

Dysuri

Oliguri

Hematuri

Måttlig njursvikt

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

För tidig menopaus

Ovarialsvikt**

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

Frossa

Feber

Bröstsmärta

Ödem

Generellt ödem

Smärta

Smärta eller

inflammation vid

injektionsstället

Mukosit

Undersökningar

Förhöjda

transaminaser

Förhöjt bilirubin

Förhöjt GGT

Förhöjda alkaliska

fosfataser

Viktökning

Onormala

BUN ökning

Nedsatt ejektions-

fraktion

Läs hela dokumentet

EMA/249187/2015

EMEA/H/C/002806

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Busulfan Fresenius Kabi

busulfan

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Busulfan

Fresenius Kabi. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och

villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Busulfan Fresenius Kabi

ska användas.

Praktisk information om hur Busulfan Fresenius Kabi ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Busulfan Fresenius Kabi och vad används det för?

Busulfan Fresenius Kabi är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen busulfan. Det ges till

vuxna och barn som del av en konditioneringsbehandling (förberedande behandling) före

transplantation av blodbildande stamceller (de celler som bildar blodkroppar). Denna typ av

transplantation görs på patienter som behöver ersätta sina blodbildande celler eftersom de har en

allvarlig blodsjukdom (t.ex. en ovanlig typ av anemi) eller blodcancer.

Vid konventionell konditioneringsbehandling ges Busilvex Fresenius Kabi till vuxna före behandling med

ett annat läkemedel, cyklofosfamid, och till barn antingen med cyklofosfamid eller melfalan. Till vuxna

patienter som kan komma i fråga för konditioneringsbehandling med minskad intensitet ges Busulfan

Fresenius Kabi direkt efter behandling med ett annat läkemedel, fludarabin.

Busulfan Fresenius Kabi är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att Busulfan Fresenius Kabi liknar ett

referensläkemedel som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Busilvex. Mer information om

generiska läkemedel finns i dokumentet med frågor och svar här.

Hur används Busulfan Fresenius Kabi?

Busulfan Fresenius Kabi är receptbelagt och får bara ges av en läkare som har erfarenhet av

behandlingar före transplantation.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Läkemedlet finns som ett koncentrat som bereds till en lösning för central intravenös infusion (dropp i

en central ven i bröstkorgen). När det ges i kombination med cyklofosfamid eller melfalan är den

rekommenderade dosen Busulfan Fresenius Kabi för vuxna 0,8 mg per kilogram kroppsvikt. För barn

upp till 17 års ålder varierar den rekommenderade dosen av Busulfan Fresenius Kabi mellan 0,8 och

1,2 mg per kilogram beroende på barnets vikt. Varje infusion varar i två timmar och patienten får den

var sjätte timme under fyra dagar i följd före behandling med cyklofosfamid eller melfalan och

transplantationen.

När det ges i kombination med fludarabin är den rekommenderade dosen Busulfan Fresenius Kabi 3,2

mg per kilogram en gång om dagen som en tre timmars infusion omedelbart efter fludarabin i två eller

tre dagar i följd.

Innan patienterna får Busulfan Fresenius Kabi ska de behandlas med läkemedel mot kramper och

antiemetika (för att förhindra kräkningar).

Hur verkar Busulfan Fresenius Kabi?

Den aktiva substansen i Busulfan Fresenius Kabi, busulfan, tillhör en grupp läkemedel som kallas

alkylerande medel. Dessa ämnen är cytotoxiska. Det innebär att de dödar celler, särskilt celler som

utvecklas snabbt, såsom cancerceller eller stamceller (celler som bildar andra typer av celler).

Busulfan används före transplantationen för att förstöra onormala celler och de blodbildande celler som

patienten redan har. Detta kallas ”myeloablation”. Cyklofosfamid, melfalan eller fludarabin ges för att

försvaga immunsystemet så att kroppens naturliga försvarsmekanismer hämmas. Detta gör det lättare

för de transplanterade cellerna att implanteras (att de börjar växa och bilda normala blodkroppar).

Hur har Busulfan Fresenius Kabis effekt undersökts?

Företaget har lagt fram data om busulfan från publicerad litteratur. Inga ytterligare studier behövs

eftersom Busulfan Fresenius Kabi är ett generiskt läkemedel som ges genom infusion och innehåller

samma aktiva substans som referensläkemedlet Busilvex.

Vilka är fördelarna och riskerna med Busulfan Fresenius Kabi?

Eftersom Busulfan Fresenius Kabi ges genom infusion och innehåller samma aktiva substans som

referensläkemedlet anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Busulfan Fresenius Kabi?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Busulfan Fresenius Kabi i enlighet med

EU:s krav är likvärdigt med Busilvex. CHMP fann därför att nyttan är större än de konstaterade

riskerna, liksom för Busilvex. Kommittén rekommenderade att Busulfan Fresenius Kabi skulle

godkännas för användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Busulfan

Fresenius Kabi?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Busulfan Fresenius Kabi används så säkert som

möjligt. I enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och

bipacksedeln för Busulfan Fresenius Kabi. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som

vårdpersonal och patienter ska vidta.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Busulfan Fresenius Kabi

EMA/249187/2015

Sida 2/3

Mer information om Busulfan Fresenius Kabi

Den 22 september 2014 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Busulfan Fresenius Kabi som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Busulfan Fresenius Kabi finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2015.

Busulfan Fresenius Kabi

EMA/249187/2015

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen