Budenofalk 3 mg Enterokapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-07-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-05-2020

Aktiva substanser:
budesonid
Tillgänglig från:
Abacus Medicine A/S
ATC-kod:
A07EA06
INN (International namn):
budesonide
Dos:
3 mg
Läkemedelsform:
Enterokapsel, hård
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; budesonid 3 mg Aktiv substans; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; sockersfärer Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 100 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
58944
Tillstånd datum:
2019-05-22

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Budenofalk 3 mg enterokapsel

budesonid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Budenofalk 3 mg kapslar är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Budenofalk 3 mg kapslar

Hur du använder Budenofalk 3 mg kapslar

Eventuella biverkningar

Hur Budenofalk 3 mg kapslar ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Budenofalk 3 mg kapslar är och vad det används för

Budenofalk 3 mg kapslar innehåller den aktiva substansen budesonid, en lokalt verkande steroid som

används för att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar i tarmen och i levern.

Budenofalk används för behandling av:

Crohns sjukdom

: milda till måttliga akuta attacker av kronisk inflammation i tarmen som

påverkar den nedre delen av tunntarmen (ileum) och/eller övre delen av tjocktarmen (ascending

colon).

Mikroskopisk kolit

: en sjukdom med undertyperna kollagen respektive lymfocytär kolit,

kännetecknade av kronisk inflammation i tjocktarmen vanligtvis tillsammans med kronisk

vattnig diarré.

Autoimmun hepatit

: en sjukdom med kronisk inflammation i levern.

Budesonid som finns i Budenofalk kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdpersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Budenofalk 3 mg kapslar

Använd inte Budenofalk:

om du är

allergisk

mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har en

allvarlig leversjukdom

(levercirros).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Budenofalk 3 mg kapslar om du har:

tuberkulos

högt blodtryck

diabetes, eller om någon i familjen har fått diagnosen diabetes

benskörhet (osteoporos)

sår i magsäcken eller första delen av tunntarmen (peptiskt magsår)

ökat tryck i ögonen (glaukom) eller ögonbesvär som grumling av linsen (katarakt) eller om

någon i familjen har fått diagnosen glaukom

allvarliga leverproblem.

Budenofalk 3 mg kapslar är inte lämpligt för patienter med Crohns sjukdom i övre delen av

magtarmkanalen.

Ibland kan denna sjukdom orsaka symtom utanför tarmen (t.ex. påverka hud, ögon och leder). Dessa

symtom kommer troligtvis inte att förbättras av behandlingen med detta läkemedel.

Typiska effekter av kortisonläkemedel kan förekomma och kan påverka alla delar av kroppen, särskilt

om du tar Budenofalk 3 mg kapslar i höga doser och under långa perioder (se avsnitt 4, Eventuella

biverkningar).

Ytterligare försiktighetsåtgärder vid behandling med Budenofalk 3 mg kapslar

Berätta för din läkare om du har en infektion. Symtomen för vissa infektioner kan avvika från

det normala eller vara otydliga.

Håll dig borta från personer som har vattkoppor eller herpes zoster (bältros), om du inte har haft

dessa sjukdomar. Dessa kan påverka dig allvarligt. Om du kommer i kontakt med någon som

har vattkoppor eller bältros, ska du omedelbart kontakta läkaren.

Tala om för läkaren om du inte har haft mässlingen.

Om du vet att du måste vaccineras, tala först med läkare.

Om du vet att du ska genomgå en operation, tala om för läkaren att du använder Budenofalk

3 mg kapslar.

Om du har fått behandling med ett starkare kortisonpreparat innan du börjar använda

Budenofalk 3 mg kapslar kan symtomen återkomma när du byter läkemedel. Kontakta läkaren

om detta inträffar.

Om du har autoimmun hepatit kommer din läkare att utföra regelbundna leverfunktionstester

och ibland justera dosen av detta läkemedel.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Budenofalk 3 mg kapslar

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Särskilt:

hjärtglykosider

som digoxin (läkemedel för att behandla hjärtsjukdomar)

diuretika

(för att avlägsna överskott av vätska från kroppen)

ketokonazol eller itrakonazol

(för att behandla svampinfektioner)

antibiotika

för att behandla infektioner (t.ex. klaritromycin)

karbamazepin

(för att behandla epilepsi)

rifampicin

(för att behandla tuberkulos)

östrogener eller p-piller

cimetidin

(för att hämma syraproduktionen i magen).

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Budenofalk 3 mg kapslar och din läkare kan vilja övervaka dig

noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Om du tar

kolestyramin

(för hyperkolesterolemi och även för att behandla diarré) eller

antacida

(för

matsmältningen) i tillägg till Budenofalk 3 mg kapslar, ta dessa läkemedel med

minst

2 timmars

mellanrum.

Budenofalk 3 mg kapslar kan påverka resultaten av eventuella tester som utförs av din läkare eller på

sjukhus. Berätta för läkaren att du tar Budenofalk 3 mg kapslar innan något test görs.

Budenofalk 3 mg kapslar med mat och dryck

Du ska

inte

dricka

grapefruktjuice

när du tar detta läkemedel eftersom det kan förändra läkemedlets

effekter.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Ta bara Budenofalk 3 mg kapslar under

graviditet om läkaren säger att du ska göra det.

Budesonid passerar i små mängder över i bröstmjölk. Om du ammar ska du bara ta Budenofalk 3 mg

kapslar om läkaren säger att du ska göra det.

Körförmåga och användning av maskiner

Budenofalk 3 mg kapslar förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Budenofalk 3 mg kapslar innehåller sackaros och laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du använder Budenofalk 3 mg kapslar

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Crohns sjukdom

Ta tre kapslar en gång dagligen på morgonen, eller en kapsel 3 gånger dagligen (morgon, middag och

kväll), såvida inte din läkare informerar dig annorlunda.

Behandlingslängd

Din behandling ska pågå upp till ungefär 8 veckor.

Mikroskopisk kolit (kollagen och lymfocytär kolit)

Behandling av akut inflammation

Ta tre kapslar en gång dagligen på morgonen, såvida inte din läkare informerar dig annorlunda.

Underhållsbehandling

Underhållsbehandling ska endast påbörjas om symtom uppträder på nytt efter det att den inledande

behandlingen avslutats. Beroende på sjukdomens förlopp avgör läkaren hur många kapslar du ska ta

dagligen. Vanlig dos är två kapslar en gång dagligen på morgonen (totalt 6 mg budesonid dagligen).

Alternativt tas två kapslar på morgonen den första dagen och en kapsel på morgonen den andra dagen

(motsvarande en genomsnittlig mängd på 4,5 mg budesonid dagligen). Fortsätt att ta ditt läkemedel

genom att omväxlande ta två kapslar respektive en kapsel dagligen.

Behandlingslängd

Behandling av akut inflammation ska pågå upp till ungefär 8 veckor. Läkaren bestämmer hur länge

underhållsbehandlingen ska hålla på. Underhållsbehandling ges normalt i upp till 12 månader. Om det

behövs, kan läkaren förlänga behandlingen.

Autoimmun hepatit

Behandling av akut inflammation

Ta en kapsel 3 gånger dagligen (morgon, middag och kväll), såvida inte din läkare informerar dig

annorlunda. Beroende på resultat från laborativa undersökningar kommer din läkare besluta om hur

länge du ska ta tre kapslar dagligen.

Underhållsbehandling

Ta en kapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll), såvida inte din läkare informerar dig annorlunda.

Beroende på resultat från laborativa undersökningar kommer din läkare bestämma om hur länge du

ska ta två kapslar dagligen.

Observera att din läkare i de flesta fall kommer förskriva Budenofalk tillsammans med azatioprin, en

medicin som minskar kroppens immunsvar.

Behandlingslängd

Beroende på undersökningsresultat från ditt blod och din levervävnad kommer din läkare att

bestämma hur länge du ska ta denna medicin och hur många kapslar du dagligen ska ta.

Användning för barn och ungdomar

(samtliga indikationer)

Budenofalk 3 mg kapslar ska INTE användas till barn under 12 år.

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av detta läkemedel till barn äldre än 12 år.

Administreringsmetod

Budenofalk 3 mg kapslar är endast avsett för oral användning.

Kapslarna ska sväljas hela med ett halvt glas vatten ungefär en halvtimme före måltid. Tugga inte

kapslarna.

Om du har tagit för stor mängd av Budenofalk 3 mg kapslar

Om du har tagit för mycket läkemedel vid ett tillfälle, ta nästa dos enligt ordinationen. Ta inte mindre

mängd. Kontakta läkaren om du är tveksam, så att han eller hon kan bestämma vad du ska göra. Ta om

möjligt med kartongen och denna information.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Budenofalk 3 mg kapslar

Om du har glömt en dos, fortsätt bara behandlingen med ordinerad dos. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Budenofalk 3 mg kapslar

Tala med läkaren om du vill avbryta eller avsluta behandlingen tidigare. Det är viktigt att du inte slutar

ta läkemedlet plötsligt eftersom det kan göra att du blir sjuk. Fortsätt ta läkemedlet tills läkaren säger

att du ska sluta, även om du börjar känna dig bättre.

Din läkare kommer sannolikt att vilja reducera dosen gradvis under två veckor.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du drabbas av något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel ska du

omedelbart kontakta läkare:

infektion

huvudvärk

beteendeförändringar såsom depression, irritation, eufori, rastlöshet, ångest och aggression

Följande biverkningar har också rapporterats:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Cushings syndrom – t.ex. med rundat ansikte, viktökning, minskad glukostolerans, högt

blodsocker, högt blodtryck, vätska i kroppen (t.ex. svullna ben), ökad utsöndring av kalium

(hypokalemi), oregelbundna menstruationer hos kvinnor, oönskad kroppsbehåring hos kvinnor,

impotens, avvikande laboratorieresultat (nedsatt binjurefunktion), röda strimmor på huden

(bristningar), akne

magbesvär, irriterad mage (dyspepsi), magsmärta

ökad infektionsrisk

muskel- och ledvärk, muskelsvaghet, muskelryckningar

benskörhet (osteoporos)

huvudvärk

humörsvängningar, t.ex. depression, irritation och eufori

utslag till följd av överkänslighetsreaktioner, röda prickar orsakade av blödningar i huden,

fördröjd sårläkning, lokala hudreaktioner, t.ex. kontakteksem

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

sår i magen eller tunntarmen

rastlöshet med ökad fysisk aktivitet, ångest

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

dimsyn

inflammation i bukspottkörteln

benförlust orsakad av dålig blodcirkulation

aggression

blåmärken

Mycket sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

hämmad tillväxt hos barn

förstoppning

ökat tryck i hjärnan, eventuellt med ökat tryck i ögonen (svullnad av synnervspapillen) hos

ungdomar

ökad risk för blodpropp, inflammation i blodkärlen (kan uppstå efter att en långvarig

kortisonbehandling avslutats)

trötthet, allmän sjukdomskänsla

Dessa biverkningar är typiska vid medicinering med steroider och de flesta kan även förväntas vid

behandling med andra steroider. De kan uppkomma beroende på din dos, behandlingens längd, om du

har fått eller får behandling med andra kortisonpreparat och din individuella känslighet. Om du har

behandlats med ett starkare kortisonpreparat innan du påbörjade behandlingen med Budenofalk 3 mg

kapslar kan dina symtom återkomma när läkemedlet byts ut.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Budenofalk 3 mg kapslar ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Budenofalk 3 mg kapslar är budesonid. Varje kapsel med

magsaftsresistenta granulat innehåller 3 mg budesonid.

Övriga innehållsämnen är ammoniummetakrylatcopolymer (typ A) (Eudragit RL),

ammoniummetakrylatcopolymer (typ B) (Eudragit RS), laktosmonohydrat, majsstärkelse,

metakrylsyra-metylmetakrylatcopolymer (1:1) (Eudragit L 100), metakrylsyra-

metylmetakrylatcopolymer (1:2) (Eudragit S 100), povidon K25, renat vatten, sackaros, talk,

trietylcitrat, gelatin, erytrosin (E 127), titandioxid (E 171), röd och svart järnoxid (E 172),

natriumlaurilsulfat

(se även slutet av avsnitt 2 för ytterligare viktig information om laktos och

sackaros).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Budenofalk 3 mg kapslar är rosafärgade magsaftsresistenta hårda kapslar i blister strips.

Tillgängliga förpackningsstorlekar för Budenofalk 3 mg kapslar är 10, 50, 90, 100 eller 120 -

eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

DR. FALK PHARMA

GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Tyskland

Information lämnas av:

Vifor Pharma Nordiska AB

Gustav III:s Boulevard 46

169 73 Solna

Sverige

Tel. +46 8 5580 6600

e-mail: info.nordic@viforpharma.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Finland, Irland, Storbritannien, Sverige: Budenofalk

Frankrike: MIKICORT

Italien: Intesticort

Spanien: Intestifalk

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-07-09

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Budenofalk 3 mg enterokapsel, hård

2.

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 3 mg budesonid.

Hjälpämnen med känd effekt: Varje kapsel innehåller 240 mg sackaros och 12 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

L

ÄKEMEDELSFORM

Enterokapsel, hård (enterokapsel).

Rosa kapsel innehållande vita magsaftresistenta granulat.

4.

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Crohns sjukdom

Induktion av remission hos patienter med mild till måttlig aktiv Crohns sjukdom i ileum och/eller

colon ascendens.

Mikroskopisk kolit

Autoimmun hepatit

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Crohns sjukdom

Induktion av remission

Den rekommenderade dygnsdosen är 3 kapslar en gång dagligen på morgonen, eller en kapsel

(innehållande 3 mg budesonid) tre gånger dagligen (morgon, middag och kväll; motsvarande en total

dygnsdos på 9 mg budesonid) om detta är bekvämare för patienten.

Behandlingslängd

Behandlingslängden vid aktiv Crohns sjukdom ska begränsas till 8 veckor.

Mikroskopisk kolit

Induktion av remission

Den rekommenderade dosen är 3 kapslar en gång dagligen på morgonen (motsvarande en dygnsdos på

9 mg budesonid).

Underhåll vid remission

Underhållsbehandling ska endast sättas in hos patienter med ofta återkommande symtom på

mikroskopisk kolit efter framgångsrik induktionsbehandling. En doseringsregim med två kapslar en

gång dagligen på morgonen (6 mg budesonid) eller två kapslar en gång dagligen på morgonen

alternerat med en kapsel dagligen på morgonen (motsvarande en genomsnittlig dygnsdos på 4,5 mg

budesonid) kan användas, beroende på patientens individuella behov. Den lägsta effektiva dosen ska

användas.

Behandlingslängd

Behandlingslängden vid aktiv mikroskopisk kolit ska begränsas till 8 veckor.

Vid underhållsbehandling ska behandlingseffekten utvärderas regelbundet för att bedöma om fortsatt

behandling är nödvändig, senast 12 månader efter insättning av underhållsbehandling.

Underhållsbehandling ska endast pågå i mer än 12 månader om nyttan för den enskilda patienten

anses överväga riskerna.

Autoimmun hepatit

Induktion av remission

För induktion av remission (dvs. normalisering av förhöjda laborativa parametrar) är den

rekommenderade dygnsdosen en kapsel (innehållande 3 mg budesonid) tre gånger dagligen (morgon,

middag och kväll; motsvarande en total dygnsdos på 9 mg budesonid).

Underhåll vid remission

Efter uppnådd remission är den rekommenderade dygnsdosen en kapsel (innehållande 3 mg

budesonid) två gånger dagligen (en kapsel på morgonen och en kapsel på kvällen; motsvarande en

total dygnsdos på 6 mg budesonid).

Om transaminaserna ALAT och/eller ASAT ökar under underhållsbehandling bör dosen ökas till tre

kapslar dagligen (motsvarande en total dygnsdos på 9 mg budesonid) som beskrivet för induktion av

remission.

Hos patienter som tolererar azatioprin bör budesonid kombineras med azatioprin vid behandling för

induktion samt underhåll vid remission.

Behandlingslängd

För induktion av remission bör en total dygnsdos på 9 mg ges tills remission uppnås. Därefter, för

underhåll vid remission bör en total dygnsdos på 6 mg budesonid ges. Underhållsbehandling vid

remission vid autoimmun hepatit bör fortsätta åtminstone 24 månader. Den kan avslutas endast om

biokemisk remission är konstant bibehållen samt om inga tecken på inflammation finns vid

leverbiopsi.

Avslut av behandling

Behandling med Budenofalk 3 mg bör inte avbrytas tvärt, utan sättas ut gradvis (genom reducering av

dosen). Gradvis dossänkning över en period på 2 veckor rekommenderas.

Pediatrisk population

Barn under 12 års ålder

Budenofalk 3 mg ska inte tas av barn yngre 12 år eftersom erfarenhet av behandling i denna

åldersgrupp är otillräcklig och det finns en möjlig ökad risk för hämmad binjurefunktion inom denna

åldersgrupp.

Ungdomar i åldern 12 till 18 år

Säkerhet och effekt för Budenofalk 3 mg för barn i åldern 12-18 år har ännu inte fastställts.

Tillgänglig information för unga patienter (12-18 år) med Crohns sjukdom eller autoimmun hepatit

finns i avsnitt 4.8 och 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Kapslarna, som innehåller magsaftresistenta granulat, ska tas ungefär en halvtimme före måltid och

sväljas hela med riklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten).

4.3

Kontraindikationer

Budenofalk 3 mg får inte ges till patienter med:

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

levercirros.

4.4

Varningar och försiktighet

Behandling med Budenofalk 3 mg leder till lägre systemiska steroidnivåer än vanlig peroral

glukokortikoidbehandling. Vid övergång från annan glukokortikoidbehandling kan symtom som har

samband med förändringen av systemiska steroidnivåer uppkomma. Försiktighet krävs hos patienter

med tuberkulos, hypertension, diabetes mellitus, osteoporos, peptiskt magsår, glaukom, katarakt,

hereditet för diabetes eller glaukom, eller andra tillstånd där glukokortikoider kan leda till

biverkningar.

Detta läkemedel är inte lämpligt för patienter med Crohns sjukdom i övre delen av mag-tarmkanalen.

På grund av den företrädesvis lokala verkningsmekanismen kan positiva effekter hos patienter som

lider av extraintestinala symptom (t.ex. i ögon, hud, leder) inte förväntas.

Systemiska effekter av glukokortikosteroider kan förekomma, särskilt vid förskrivning i höga doser

och under långa perioder. Dessa effekter kan inkludera Cushings syndrom, adrenal suppression,

tillväxthämning, minskad bentäthet, katarakt, glaukom och psykiska effekter/beteendeförändringar (se

avsnitt 4.8).

Infektion

Hämning av det inflammatoriska svaret och immunfunktionen ökar känsligheten för infektioner och

svårighetsgraden av dessa. Risken för försämring av bakterie-, svamp-, amöba- och virusinfektioner

vid glukokortikoidbehandling bör noga övervägas. Den kliniska bilden kan ofta vara atypisk och

allvarliga infektioner, t.ex. septikemi och tuberkulos kan maskeras, och därför nå ett avancerat

stadium innan de upptäcks.

Vattkoppor

Vattkoppor skall särskilt beaktas eftersom den här vanligen lindriga sjukdomen kan vara livshotande

hos immunsupprimerade patienter. Patienter utan säkerställd anamnes på vattkoppor skall avrådas

från nära kontakt med personer med vattkoppor eller herpes zoster och skall om de exponeras

omedelbart kontakta läkare. Om patienten är ett barn måste föräldrarna få ovanstående råd.

Exponerade, icke-immuna patienter som får behandling med systemiska glukokortikoider eller som

fått sådan behandling under de föregående tre månaderna måste få passiv immunisering med varicella

zoster immunglobulin (VZIG). Denna bör ges inom 10 dagar efter exponering av vattkoppor. Om

diagnosen vattkoppor bekräftats krävs specialistvård och omedelbar behandling.

Glukokortikoidbehandlingen skall inte sättas ut och dosen kan behöva ökas.

Mässling

Patienter med nedsatt immunförsvar som

kommit i kontakt med mässling bör, om möjligt, få

behandling med vanliga immunglobuliner så snart som möjligt efter exponeringen.

Vaccin

Levande vaccin bör inte ges till personer som alltid använder glukokortikoider. Antikroppssvaret på

andra vaccin kan vara nedsatt.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Baserat på erfarenhet från patienter med framskriden primär biliär cirros (PBC) med levercirros

förväntas en ökad systemisk tillgänglighet av budesonid hos alla patienter med gravt nedsatt

leverfunktion. Hos patienter med leversjukdom utan levercirros var budesonid i dagsdoser om 9 mg

säkert och tolererades väl. Det finns inget stöd om att en specifik dosrekommendation för patienter

med icke-cirrotiska leversjukdomar eller bara lätt nedsatt leverfunktion är nödvändig.

Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient

inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera

patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom

eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter

användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Övriga

Glukokortikoider kan leda till hämning av HPA-axeln (hypotalamus, hypofys, binjurebark) och

minska stressvaret. Hos patienter som skall genomgå en operation eller som är utsatta för annan stress

rekommenderas kompletterande systemisk glukokortikoidbehandling.

Samtidig behandling med ketokonazol eller andra CYP3A4-hämmare bör undvikas (se avsnitt 4.5).

Budenofalk 3 mg kapsel innehåller laktos och sackaros. Patienter med något av följande sällsynta

ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktos- eller fruktosintolerans, glukos-

galaktosmalabsorption, sukras-isomaltas-brist eller total laktasbrist.

Hos patienter med autoimmun hepatit bör serumnivåer av transaminaser (ALAT, ASAT) utvärderas

med regelbundna intervall för lämplig anpassning av budesoniddosen. Under första

behandlingsmånaden bör transaminasnivåer utvärderas varannan vecka, därefter åtminstone var tredje

månad.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Hjärtglykosider

Effekten av glykosiden kan förstärkas av kaliumbrist.

Saluretika

Kaliumutsöndringen kan öka.

Farmakokinetiska interaktioner

Cytokrom P450

CYP3A4-hämmare:

Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas

öka risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den

ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter

övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider.

Samtidig administrering av ketokonazol 200 mg per oralt en gång dagligen ledde till en cirka 6-faldig

ökning av plasmakoncentrationen av budesonid (3 mg engångsdos). När ketokonazol administrerades

12 timmar efter budesonid ökade koncentrationen ungefär 3-faldigt. Eftersom det inte finns tillräckligt

med data för att ge dosrekommendationer bör kombinationen undvikas.

Andra potenta hämmare av CYP3A4, t.ex. ritonavir, itrakonazol, klaritromycin och grapefruktjuice

kan sannolikt också leda till en betydande ökning av plasmakoncentrationerna av budesonid.

Samtidigt intag av budesonid bör således undvikas.

CYP3A4-inducerare

Substanser eller läkemedel, som karbamazepin och rifampicin, som inducerar CYP3A4, kan minska

den systemiska men även den lokala exponeringen av budesonid i tarmslemhinnan. En justering av

budesoniddosen kan bli nödvändig.

CYP3A4-substrat

Substanser eller läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 kan konkurrera med budesonid. Detta kan

leda till ökad plasmakoncentration av budesonid om den konkurrerande substansen har en högre

affinitet till CYP3A4, eller, om budesonid binder starkare till CYP3A4, kan den konkurrerande

substansen öka i plasma och en anpassning/minskning av dosen av denna substans kan bli nödvändig.

Förhöjda plasmakoncentrationer och ökade effekter av glukokortikosteroider har rapporterats hos

kvinnor som också använder östrogen eller p-piller. Detta har dock inte observerats med perorala

lågdos kombinerade p-piller.

Cimetidin i rekommenderade doser i kombination med budesonid har en liten men obetydlig effekt på

farmakokinetiken för budesonid. Omeprazol har ingen effekt på farmakokinetiken för budesonid.

Steroidbindande substanser

Teoretiskt kan eventuella interaktioner med steroidbindande syntetiska hartser, t.ex. kolestyramin och

antacida inte uteslutas. Om dessa administreras samtidigt som Budenofalk 3 mg kan sådana

interaktioner leda till en minskad effekt av budesonid. Dessa läkemedel bör således inte tas samtidigt,

utan med minst två timmars mellanrum.

Eftersom binjurens funktion kan hämmas vid behandling med budesonid kan ett ACTH-

stimulationstest för diagnostisering av hypofyssvikt ge falska svar (låga värden).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Administrering under graviditet skall undvikas, om det inte finns tvingande skäl för behandling med

Budenofalk 3 mg. Det finns få data om graviditetsresultat efter peroral administrering av budesonid

till människa. Även om data om användningen av inhalerat budesonid hos ett stort antal exponerade

graviditeter inte indikerar några biverkningar, kan den maximala koncentrationen av budesonid i

plasma förväntas vara högre vid behandling med Budenofalk 3 mg än vid behandling med inhalerat

budesonid. Hos dräktiga djur har budesonid, liksom andra glukokortikosteroider, visat sig leda till

missbildningar hos foster (se avsnitt 5.3). Relevansen av detta för människa är inte fastställd.

Amning

Budesonid utsöndras i bröstmjölk (data om utsöndring efter inhalation är tillgänglig).

Endast mindre effekter hos det ammade barnet förväntas dock efter intag av Budenofalk 3 mg inom

det terapeutiska intervallet. Ett beslut måste fattas om amningen skall avbrytas eller om behandlingen

med budesonid skall avbrytas, genom att beakta nyttan av amning för barnet och nyttan av

behandlingen för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten av budesonid på fertiliteten hos människa. Fertiliteten påverkades inte

efter behandling med budesonid i djurstudier (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

4.8

Biverkningar

Möjliga biverkningar anges nedan ordnade efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras

som:

Mycket vanliga (

1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Vanligt

Cushings syndrom: t.ex. med månansikte,

bålfetma, nedsatt glukostolerans, diabetes

mellitus, hypertoni, natriumretention med

ödembildning, ökad kaliumutsöndring,

inaktivitet eller atrofi av binjurebarken,

röda stria och steroidakne, rubbad

utsöndring av könshormon (t.ex. amenorré,

hirsutism, impotens).

Metabolism och nutrition

Mycket sällsynt

Tillväxthämning hos barn

Ögon

Sällsynt

Glaukom, katarakt, dimsyn (se även avsnitt

4.4)

Vanligt

Dyspepsi, buksmärta

Mindre vanligt

Gastroduodenalsår

Sällsynt

Pankreatit

Magtarmkanalen

Mycket sällsynt

Förstoppning

Immunsystemet

Vanligt

Ökad infektionsrisk

Vanligt

Muskel- och ledvärk, muskelsvaghet,

muskelryckningar, osteoporos

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Sällsynt

Osteonekros

Vanligt

Huvudvärk

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket sällsynt

Pseudotumor cerebri (inklusive papillödem)

hos ungdomar

Vanligt

Depression, irritation, eufori

Mindre vanligt

Psykomotorisk hyperaktivitet, ångest

Psykiska störningar

Sällsynt

Aggression

Vanligt

Allergiskt exantem, petekier, fördröjd

sårläkning, kontaktdermatit

Hud och subkutan vävnad

Sällsynt

Ekkymos

Blodkärl

Mycket sällsynt

Ökad trombosrisk, vaskulit

(utsättningssyndrom efter långvarig

behandling)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Mycket sällsynt

Trötthet, olustkänsla

Majoriteten av de biverkningar som nämns i denna produktresumé kan även förväntas vid behandling

med andra glukokortikoider.

Biverkningar som är typiska för systemiska glukokortikosteroider kan uppkomma ibland. Dessa

biverkningar beror på dosering, behandlingsperiod, samtidig eller tidigare behandling med andra

glukokortikosteroider och individuell känslighet.

Kliniska studier har visat att frekvensen av glukokortikosteroid-förknippade biverkningar är lägre med

peroralt Budenofalk än vid peroral behandling med ekvivalent dosering av prednisolon.

En försämring eller återkomst av extraintestinala manifestationer (framför allt i hud och leder) kan

förekomma vid byte från systemiska glukokortikosteroider till lokalt verkande budesonid.

Biverkningar vid kliniska studier hos pediatriska patienter

Crohns sjukdom

Vid kliniska studier med Budenofalk 3 mg kapslar hos 82 pediatriska patienter med Crohns sjukdom

var adrenal suppression och huvudvärk de mest frekventa biverkningarna. Biverkningar som är

typiska för glukokortikosteroider rapporterades såväl som andra sällsynta reaktioner t.ex. yrsel,

illamående, kräkningar och hyperakusi (se även avsnitt 5.1).

Autoimmun hepatit

I en klinisk studie vid autoimmun hepatit visade säkerhetsdata från en undergrupp av totalt

42 pediatriska patienter att rapporterade biverkningar inte skiljde sig eller förekom mer frekvent i

jämförelse med den vuxna populationen i denna studie (se även avsnitt 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I nuläget finns inga kända fall av överdosering med budesonid.

5.

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Glukokortikosteroider, ATC-kod A07EA06

Den exakta mekanismen av budesonid vid behandling av Crohns sjukdom är inte helt klarlagd. Data

från klinisk-farmakologiska studier och kontrollerade kliniska prövningar ger starka hållpunkter för

att verkningsmekanismen av Budenofalk 3 mg kapslar huvudsakligen baseras på en lokal effekt i

tarmen. Budesonid är en glukokortikosteroid med hög lokal antiinflammatorisk effekt. Vid doser som

är kliniskt ekvivalenta med systemiskt verkande glukokortikosteroider hämmar budesonid HPA-axeln

signifikant mindre och har en svagare effekt på inflammatoriska markörer.

Budenofalk 3 mg kapslar uppvisar en dosberoende påverkan på plasmakortisolnivåerna, som vid den

rekommenderade dosen 9 mg budesonid/dag är signifikant lägre än efter klinisk ekvivalenta effektiva

doser av systemiska glukokortikosteroider.

Klinisk effekt och säkerhet

Crohns sjukdom

Kliniska studier på vuxna patienter med Crohns sjukdom

I en randomiserad, dubbelblind, dubbel-dummy studie på patienter med mild till måttlig Crohns

sjukdom (200 <CDAI <400) som påverkar terminala ileum och / eller colon ascendens jämfördes

effekten av 9 mg budesonid i en enda daglig dos (9 mg OD) mot behandling med 3 mg budesonid

givet tre gånger dagligen (3 mg tre gånger dagligen).

Det primära effektmåttet var andelen patienter i remission (CDAI <150) vid vecka 8.

Totalt ingick 471 patienter i studien (fullständigt analys-set, FAS) varav 439 patienter ingick i per

protokoll (PP) analysen. Det fanns inga relevanta skillnader i patientkaraktäristik vid baseline i de

båda behandlingsgrupperna. Den bekräftande analysen visade att 71,3% av patienterna var i remission

i 9 mg OD-gruppen och 75,1% i 3 mg tre gånger dagligen gruppen (PP) (p = 0,01975) vilket visar

non-inferiority av 9 mg budesonid OD till 3 mg budesonid TID.

Inga allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar rapporterades.

Kliniska studier på pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Två randomiserade kontrollerade studier med Budenofalk 3 mg kapslar inkluderade patienter i åldern

8 till 19 år med mild till måttlig aktiv Crohns sjukdom (PCDAI [paediatric CD activity index]

12,5-40) med inflammation i ileum, ileocolon eller enbart i colon.

I en studie behandlades totalt 33 patienter med 9 mg budesonid (3 mg tre gånger dagligen) dagligen

under 8 veckor följt av 6 mg budesonid dagligen under vecka 9 samt med 3 mg budesonid dagligen i

vecka 10 eller med prednison (40 mg/d i två veckor, reducerad till noll i steg om 5 mg/vecka).

Remission (PCDAI ≤ 10) uppnåddes hos 9/19 (47,3 %) av patienterna i budesonidgruppen (både vid

vecka 4 och 12) samt hos 8/14 (57,1 %, vid vecka 4) och 7/14 (50 %, vid vecka 12) av patienterna i

prednisongruppen.

I en andra studie som inkluderade 70 barn med CD jämfördes två doseringscheman av budesonid:

Patienter i grupp 1 behandlades i 7 veckor med 9 mg budesonid/dag (3 mg tre gånger dagligen) följt

av 6 mg budesonid/dag (3 mg två gånger dagligen) i ytterligare 3 veckor. I grupp 2 behandlades

patienterna i 4 veckor med 12 mg budesonid/dag (3 mg tre gånger dagligen samt 3 mg en gång

dagligen) därefter i 3 veckor med 9 mg budesonid/dag (3 mg tre gånger dagligen) följt av 3 veckor

med 6 mg budesonid/dag (3 mg två gånger dagligen). Genomsnittlig minskning av PCDAI vid vecka 7

definierades som primär effekt endpoint. En relevant minskning i PCDAI kunde ses i båda

behandlingsgrupperna. Minskningen var mer uttalad i grupp 2 men skillnaden mellan grupperna

uppnådde inte statistisk signifikans (n.s). Sekundära effekt endpoints: Förbättring (definierad som

minskad PCDAI≥10 poäng) sågs hos 51,4 % av patienterna i grupp 1 samt hos 74,3 % av patienterna i

grupp 2 (n.s.); remission (PCDAI ≤ 12,5) sågs hos 42,9 % av patienterna i den första gruppen mot

65,7 % i den andra gruppen (n.s.).

Mikroskopisk kolit

Klinisk studie av induktion av remission vid kollagen kolit

Effekt och säkerhet för budesonid för induktion av remission vid kollagen kolit utvärderades i två

prospektiva dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade multicenterstudier av patienter med

aktiv kollagen kolit.

I en studie randomiserades 30 patienter till en behandling med 9 mg budesonid per dag, 25 patienter

till en behandling med 3 mg mesalazin per dag och 37 till placebo. Den primära effektvariabeln var

andel patienter i klinisk remission, definierad som ≤ 3 avföringar per dag. 80 % av patienterna

behandlade med budesonid, 44 % av patienterna behandlade med mesalazin och 59,5 % av patienterna

i placebogruppen uppnådde det primära effektmåttet (budesonid jämfört med placebo = 0,072). Enligt

en annan definition av klinisk remission som även tar hänsyn till konsistensen på avföringen, dvs. i

genomsnitt < 3 avföringar per dag och i genomsnitt < 1 vattnig avföring per dag under de senaste

7 dagarna före den sista administreringen av prövningsläkemedlet uppnådde 80 % av patienterna i

budesonidgruppen, 32,0 % av patienterna i mesalazingruppen och 37,8 % av patienterna i

placebogruppen remission (budesonid jämfört med placebo: p < 0,0006). Budesonid var säkert och

tolererades väl. Inga biverkningar ansågs vara läkemedelsrelaterade.

I en annan studie randomiserades 14 patienter till en behandling med 9 mg budesonid per dag och

14 patienter randomiserades till placebo. Den primära effektvariabeln var klinisk respons definierad

som ett fall på ≤ 50 % av sjukdomsaktiviteten vid baseline med klinisk sjukdomsaktivitet definierad

som antalet avföringar under de senaste 7 dagarna. 57,1 % av patienterna i budesonidgruppen och

21,4 % i placebogruppen uppnådde klinisk respons (p = 0,05). Budesonid var säkert och tolererades

väl. Inga allvarliga biverkningar förekom i budesonidgruppen.

Klinisk studie av underhåll av remission vid kollagen kolit

Klinisk effekt och säkerhet för budesonid för underhåll av remission vid kollagen kolit utvärderades i

en prospektiv dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie av patienter med

kollagen kolit i remission.

Det primära effektmåttet var andelen patienter i klinisk remission under 52 veckor. Remission

definierades som i genomsnitt < 3 avföringar/dag, varav i genomsnitt < 1 vattnig avföring/dag under

veckan före den sista besöket och utan något återfall under det året som behandlingen pågick. Återfall

definierades som i genomsnitt ≥ 3 avföringar/dag varav i genomsnitt ≥ 1 vattnig avföring/dag under

den föregående veckan.

92 patienter randomiserades till behandling i den dubbelblinda fasen (44 budesonid, 48 placebo) och

tog minst en dos av prövningsläkemedlet (fullständig analysuppsättning, FAS). Doseringen var 6 mg

budesonid/dag alternerat med 3 mg budesonid/dag (motsvarande en genomsnittlig dygnsdos på 4,5 mg

budesonid). I den slutliga analysen uppnådde signifikant fler patienter i budesonidgruppen (61,4 %)

jämfört med patienter i placebogruppen (16,7 %) det primära effektmåttet, vilket visar överlägsenhet

(superiority) för budesonid över placebo (p < 0,001).

Klinisk studie av induktion av remission vid lymfocytär kolit

Klinisk effekt och säkerhet för budesonid för induktion av remission vid lymfocytär kolit utvärderades

i en prospektiv, dubbelblind, dubbel-dummy, randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie av

patienter med aktiv lymfocytär kolit.

Det primära effektmåttet var andelen med klinisk remission, definierad som högst 21 avföringar,

varav högst 6 vattniga avföringar under de senaste 7 dagarna före det sista besöket.

57 patienter randomiserades (19 patienter vardera i budesonidgruppen, mesalazingruppen respektive

placebogruppen) och tog minst en dos av prövningsläkemedlet (budesonid: 9 mg OD; mesalazin: 3 g

OD). Behandlingstiden var 8 veckor.

I den bekräftande analysen uppnådde signifikant fler patienter i budesonidgruppen (78,9 %) det

primära effektmåttet jämfört med patienter i placebogruppen (42,1 %), vilket visar överlägsenhet

(superiority) för budenosid över placebo (p = 0,010). 63,2 % av patienterna i mesalazingruppen

uppnådde remission (p = 0,097).

Autoimmun hepatit

Kliniska studier hos vuxna patienter med autoimmun hepatit

I en prospektiv, dubbelblind, randomiserad multicenterstudie behandlades 207 patienter, med

autoimmun hepatit (AIH) utan cirros, initialt med en daglig dos av 9 mg/d budesonid (n = 102) i upp

till 6 månader eller 40 mg/d prednison (gradvis reducerad till 10 mg/d, n = 105). Vid biokemisk

remission reducerades budesoniddosen till 6 mg/d. Patienterna fick även 1-2 mg/kg/d azatioprin under

hela studien. Primär sammansatt endpoint var fullständig biokemisk remission (dvs. normala

serumnivåer av aspartat- och alaninaminotransferas) utan förekomst av predefinierade steroid-

specifika biverkningar vid 6 månader. Denna primära endpoint uppnåddes hos 47 % av patienterna i

budesonidgruppen samt hos 18 % av patienterna i prednisongruppen (p < 0,001).

Beträffande sekundära effektvariabler, vid 6 månader, inträffade fullständig biokemisk remission hos

60 % av patienterna i budesonidgruppen respektive 39 % av patienterna i prednisongruppen

(p = 0,001). 72 % av patienterna i budesonidgruppen respektive 47 % av patienterna i

prednisongruppen utvecklade inte steroid-specifika biverkningar (p < 0,001). Den genomsnittliga

minskningen i IgG och γ-globulinkoncentrationer samt minskning i andel patienter med förhöjda IgG

och γ-globulin koncentrationer uppvisade ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna.

En öppen uppföljningsbehandling i ytterligare 6 månader erbjöds till alla patienter efter den

kontrollerade dubbelblinda fasen. Totalt fortsatte 176 patienter till den öppna uppföljningsstudien och

erhöll 6 mg/d budesonid i kombination med 12 mg/kg/d azatioprin. Andelen patienter med biokemisk

remission samt andelen patienter med complete response (andelen patienter som svarar på

behandlingen) (inte statistiskt signifikant) var alltjämt högre i den ursprungliga budesonidgruppen

(fullständig svarsfrekvens 60 % och biokemisk remission 68,2 % i slutet av den öppna fasen) än den

ursprungliga prednisongruppen (fullständig svarsfrekvens 49 % och biokemisk remission 50,6 % i

slutet av den öppna fasen).

Klinisk studie på pediatriska patienter med autoimmun hepatit

Säkerhet och effekt för budesonid hos 46 pediatriska patienter (11 manliga och 35 kvinnliga) i åldern

9 till 18 år studerades som en undergrupp till ovan nämnda kliniska studie. 19 pediatriska patienter

behandlades med budesonid och 27 fick den aktiva kontrollen (prednison) för induktion av remission

med en daglig dos på 9 mg budesonid. Efter 6 månader i studien fortsatte 42 pediatriska patienter till

en öppen studie med ytterligare 6 månaders uppföljningsbehandling med budesonid.

Andel complete responders (definierat som biokemisk svar, dvs normalisering av lever transaminaser

(ASAT, ALAT) och

inga steroidspecifika biverkningar) hos patienter ≤ 18 år var betydligt lägre än

hos vuxna patienter. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan behandlingsgrupperna. Efter

uppföljningsbehandling med budesonid i ytterligare 6 månader var andelen pediatriska patienter med

fullständigt svar alltjämt något lägre jämfört med vuxna patienter, dock var skillnaden mellan

åldersgrupperna mycket mindre. Det var ingen signifikant skillnad i andelen complete responders

mellan de som ursprungligen behandlats med prednison eller de som kontinuerligt behandlats med

budesonid.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Budenofalk 3 mg kapslar, som innehåller magsaftresistenta granulat, har på grund av granulatens

specifika hölje en fördröjning i frisättningen, vilken startar efter 2-3 timmar. Hos friska

försökspersoner, liksom hos patienter med Crohns sjukdom, uppnåddes en genomsnittlig maximal

plasmakoncentration av budesonid på 1-2 ng/ml cirka 5 timmar efter en peroral dos av Budenofalk

kapslar, tagit som en 3 mg singeldos före måltid. Den maximala frisättningen sker således i terminala

ileum och i caecum, som är det huvudsakliga området för inflammation vid Crohns sjukdom.

Hos ileostomipatienter är frisättningen av budesonid från Budenofalk 3 mg jämförbar med den hos

friska individer och hos patienter med Crohns sjukdom. Hos ileostomipatienter har det visats att cirka

30-40 % av frisatt budesonid återfinns i ileostomipåsen, vilket visar att en väsentlig mängd budesonid

från Budenofalk 3 mg transporteras på sedvanligt sätt till colon.

Samtidigt intag av föda kan fördröja tömningen av granulaten från magsäcken med 2-3 timmar, vilket

förlänger den fördröjda frisättningen upp till cirka 4-6 timmar utan att absorptionshastigheten

förändras.

Distribution

Budesonid har en hög distributionsvolym (cirka 3 l/kg). Plasmaproteinbindningen är i genomsnitt

mellan 85 och 90 %.

Metabolism

Budesonid genomgår en omfattande metabolism i levern (cirka 90 %) till metaboliter med låg

glukokortikosteroid aktivitet. Glukokortikosteroidaktiviteten av huvudmetaboliterna, 6-beta-

hydroxibudesonid och 16-alfa-hydroxiprednisolon, är mindre än 1 % av den för budesonid.

Eliminering

Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 3-4 timmar. Den systemiska tillgängligheten hos friska

försökspersoner liksom hos fastande patienter med Crohns sjukdom är cirka 9-13 %. Clearance är

cirka 10-15 l/min för budesonid, mätt med HPLC-baserade metoder.

Specifika patientgrupper

Leversjukdomar

En betydande del av budesonid metaboliseras i levern. Den systemiska expositionen av budesonid kan

öka hos patienter med nedsatt leverfunktion, detta beroende på minskad budesonidmetabolism av

CYP3A4. Detta är beroende på typ samt allvarlighetsgrad av leversjukdom.

Pediatriska patienter

Budesonids farmakokinetik utvärderades hos 12 pediatriska patienter med Crohns sjukdom (i åldrarna

5 till 15 år). Efter multipel dosadministrering av budesonid (3 x 3 mg budesonid i en vecka) var

genomsnittlig AUC för budesonid under doseringintervallet ungefär 7 ng h/ml, och C

ungefär

2 ng/ml. Dispositionen av peroralt budesonid (3 mg, singel dos) hos pediatriska patienter var liknande

som hos vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I akuta, subkroniska och kroniska toxikologiska studier med budesonid visade prekliniska data på

atrofi av tymus och binjurebark och en reduktion av lymfocyter. Dessa effekter var mindre uttalade

eller av samma omfattning som de som ses med andra glukokortikosteroider. Dessa steroideffekter

kan, liksom för andra glukokortikosteroider, vara relevanta för människa beroende på dos,

behandlingstid och sjukdom.

Budesonid visade inga mutagena effekter i ett antal

in vitro

in vivo

försök.

Ett lindrigt ökat antal av basofila foci i levern sågs i långtidsstudier på råtta med budesonid. I

karcinogenicitetsstudier sågs en ökad förekomst av primära levercellstumörer, astrocytom (hos

hanråttor) och brösttumörer (honråttor). Dessa tumörer orsakas sannolikt av den specifika

steroidreceptoreffekten, ökad metabolisk belastning på levern och anabola effekter, effekter som

också ses med andra glukokortikosteroider i råttstudier och därför representerar en klasseffekt.

Liknande effekter har aldrig setts hos människa för budesonid, varken i kliniska prövningar eller i

spontanrapporter.

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade i allmänhet inte

några särskilda risker för människa.

Liksom andra glukokortikosteroider har budesonid i djurförsök visat sig orsaka missbildningar, men

den kliniska relevansen hos människa har inte fastställts (se även avsnitt 4.6).

Den aktiva substansen budesonid visar en miljörisk för vattenmiljön, särskilt för fisk.

6.

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapseln innehåller

Ammoniummetakrylatcopolymer (typ A) (Eudragit RL)

Ammoniummetakrylatcopolymer (typ B) (Eudragit RS)

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Metakrylsyra-metylmetakrylatcopolymer (1:1) (Eudragit L 100)

Metakrylsyra-metylmetakrylatcopolymer (1:2) (Eudragit S 100)

Povidon K25

Renat vatten

Sackaros

Talk

Trietylcitrat

*intermediärt hjälpämne

Kapselhöljet innehåller:

Svart järnoxid (E 172)

Erytrosin (E 127)

Gelatin

Renat vatten

Röd järnoxid (E 172)

Natriumlaurilsulfat

Titandioxid (E 171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

AI/PVC/PVDC blisterstrips.

Förpackningsstorlekar: 10, 50 och 90, 100, 120 kapslar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Detta läkemedel kan utgöra en risk för miljön (se avsnitt 5.3).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

DR. FALK PHARMA

GmbH

Leinenweberstr. 5

79108 Freiburg

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

16612

9.

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

2001-04-06/2009-01-04

10.

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2020-05-06

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen