Brieka 75 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

28-05-2021

Aktiva substanser:
pregabalin
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
N03AX16
INN (International namn):
pregabalin
Dos:
75 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
pregabalin 75 mg Aktiv substans; mannitol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55454
Tillstånd datum:
2017-06-07

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

05-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

16-07-2015

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Brieka 25 mg hårda kapslar

Brieka 50 mg hårda kapslar

Brieka 75 mg hårda kapslar

Brieka 100 mg hårda kapslar

Brieka 150 mg hårda kapslar

Brieka 200 mg hårda kapslar

Brieka 225 mg hårda kapslar

Brieka 300 mg hårda kapslar

pregabalin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Brieka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Brieka

Hur du tar Brieka

Eventuella biverkningar

Hur Brieka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Brieka är och vad det används för

Brieka tillhör en läkemedelsgrupp som används bl.a. för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta och

generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Perifer och central neuropatisk smärta:

Brieka används för att behandla långvarig smärta som

orsakats av en nervskada. Ett flertal sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta, såsom diabetes

eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas som het, brännande, bultande, utstrålande, huggande,

skärande, krampaktig, värkande, stickande, domningar och myrkrypningar. Perifer och central

neuropatisk smärta kan också förknippas med humörförändringar, sömnstörningar, utmattning

(trötthet), och kan ha en påverkan på den fysiska och sociala funktionen samt den allmänna

livskvaliteten.

Epilepsi:

Brieka används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan

sekundär generalisering) hos vuxna. Din läkare ordinerar Brieka till dig för att behandla din epilepsi då

din nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du ska ta Brieka som tillägg till din

nuvarande behandling. Brieka är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i kombination med

andra läkemedel mot epilepsi.

Generaliserat ångestsyndrom:

Brieka används för att behandla generaliserat ångestsyndrom.

Symtomen vid generaliserat ångestsyndrom är långvarig överdriven ängslan och oro som är svår att

kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller en känsla av att vara

uppskruvad eller på helspänn, att man lätt blir trött, får koncentrationsproblem eller episoder av

frånvaro, känner sig retlig, får muskelspänningar eller sömnstörning. Detta skiljer sig från stress och

påfrestningar i vardagslivet.

Pregabalin som finns i Brieka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Brieka

Ta inte Brieka

om du är allergisk mot pregabalin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brieka.

Vissa patienter som har behandlats med Brieka har rapporterat symtom som tyder på allergiska

reaktioner. Dessa symtom inkluderar svullnad av ansikte, läppar, tunga och hals såväl som

diffusa hudutslag. Om du skulle uppleva någon av dessa reaktioner, kontakta läkare omedelbart.

Brieka har förknippats med yrsel och sömnighet, vilket skulle kunna öka förekomsten av

fallolyckor hos äldre patienter. Du ska därför vara försiktig tills du är van vid de effekter som

läkemedlet kan tänkas ha.

Brieka kan orsaka dimsyn, synnedsättning eller annan form av synpåverkan. Många av dessa

synbiverkningar är övergående. Du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever någon

förändring av din syn.

Vissa diabetespatienter som ökar i vikt under användningen av pregabalin kan behöva en

ändring i sin diabetesmedicinering.

Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan

ta andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa mediciner har

liknande biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka

då de tas tillsammans.

Det har förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som tar Brieka; dessa patienter

har mestadels varit äldre med hjärt-kärlsjukdom.

Innan du tar detta läkemedel bör du berätta

för din läkare om du har någon hjärtsjukdom.

Det har förekommit rapporter om njursvikt hos vissa patienter som tar Brieka. Om du upplever

att du får minskad urinmängd under behandling med Brieka, meddela din läkare eftersom det är

möjligt att detta upphör om du slutar ta läkemedlet.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Brieka har också

haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar,

kontakta omedelbart din läkare.

När Brieka tas tillsammans med andra mediciner som kan orsaka förstoppning (som vissa typer

av smärtmediciner) är det möjligt att problem med mag-tarmkanalen kan uppstå (t.ex.

förstoppning, blockerad eller trög tarm). Tala om för din läkare om du får förstoppning, särskilt

om du har benägenhet för detta problem.

Innan du tar denna medicin bör du tala om för din läkare om du har alkoholism,

narkotikamissbruk eller beroende i din bakgrund. Ta inte mer medicin än förskrivet.

Det har förekommit rapporter om kramper vid intag av Brieka eller kort efter att man slutat ta

Brieka. Kontakta omedelbart din läkare om du upplever kramper.

Det har förekommit rapporter om nedsatt funktion i hjärnan (encefalopati) hos vissa patienter

som tagit Brieka när de har andra sjukdomar. Tala om för din läkare om du har något allvarligt

medicinskt tillstånd, inklusive lever- eller njursjukdom.

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt hos barn och ungdomar (under 18 år) har inte fastställts och pregabalin bör därför

inte användas i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Brieka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Brieka och vissa andra läkemedel kan påverka varandra (interaktion). När det tas tillsammans med

vissa andra läkemedel som har lugnande effekter (inklusive opioider), kan Brieka förstärka dessa

effekter, vilket kan leda till försämrad andning, koma och dödsfall. Graden av yrsel, sömnighet och

nedsatt koncentrationsförmåga kan öka om Brieka används tillsammans med läkemedel innehållande:

Oxykodon–(används som ett smärtstillande läkemedel)

Lorazepam–(används för behandling av ångest)

Alkohol

Brieka kan tas samtidigt med perorala preventivmedel (p-piller).

Brieka med mat, dryck och alkohol

Brieka kapslar kan tas med eller utan mat.

Patienter avråds från att dricka alkohol under användningen av Brieka.

Graviditet och amning

Brieka ska inte användas under graviditet eller vid amning, såvida du inte har fått annat råd av din

läkare. Effektiv preventivmetod måste användas av kvinnor i fertil ålder. Om du är gravid eller ammar,

tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Brieka kan orsaka yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta

avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur detta

läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Brieka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Läkaren kommer att bestämma vilken dos som är lämplig för dig.

Brieka är avsett endast för peroral användning.

Perifer och central neuropatisk smärta, epilepsi eller generaliserat ångestsyndrom:

Ta så många kapslar som din läkare har informerat dig om.

Dosen, som är avpassad för dig och din sjukdom, är vanligen mellan 150 mg och 600 mg per

dag.

Läkaren kommer att tala om för dig att ta Brieka antingen två gånger per dag eller tre gånger per

dag. Vid dosering två gånger per dag ska Brieka tas en gång på morgonen och en gång på

kvällen, vid ungefär samma tid varje dag. Vid dosering tre gånger per dag ska Brieka tas en

gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid

varje dag.

Om du upplever att effekten av Brieka är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller

apotekspersonal.

Om du är äldre (över 65 år) ska du använda Brieka som normalt, dock inte om du har nedsatt

njurfunktion.

Din läkare kan ordinera en annan dosering om du har nedsatt njurfunktion.

Svälj kapseln hel med vatten.

Fortsätt att ta Brieka tills din läkare säger till dig att sluta.

Om du har tagit för stor mängd av Brieka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning eller ta dig till närmaste akutmottagning. Ta med dig förpackningen med Brieka-

kapslar. Du kan känna dig sömnig, förvirrad, orolig eller rastlös som ett resultat av att du tagit för stor

mängd av Brieka. Även krampanfall har rapporterats.

Om du har glömt att ta Brieka

Det är viktigt att ta Brieka-kapslarna regelbundet och vid samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer

att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Fortsätt i så fall som

vanligt med nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Brieka

Sluta inte ta Brieka, såvida inte din läkare säger åt dig att göra det. Om din behandling ska avslutas bör

det ske gradvis under minst 1 vecka.

Du bör veta om att du efter plötsligt avbrytande av lång- och korttidsbehandling med Brieka kan

uppleva vissa utsättningssymtom/biverkningar. Dessa inkluderar sömnproblem, huvudvärk,

illamående, känsla av oro, diarré, influensaliknande symtom, krampanfall, nervositet, depression,

smärta, svettning och yrsel. Har du tagit Brieka under en längre tid så kan dessa symtom uppstå oftare

och vara mer uttalade.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du drabbas av svullnad i ansiktet eller tungan eller om din hud blir röd och börjar få blåsor

eller fjälla ska du omedelbart kontakta läkare.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Yrsel, dåsighet, huvudvärk.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Ökad aptit.

Känsla av upprymdhet, förvirring, desorientering, minskad sexuell lust, irritabilitet.

Nedsatt uppmärksamhet, klumpighet, minnesstörning, minnesförlust, darrning, svårighet att tala,

stickande känsla, domningar, trötthet, dvalliknande tillstånd, sömnlöshet, utmattning, känsla av

att vara onormal.

Dimsyn, dubbelseende.

Svindel, balanssvårigheter, fall.

Muntorrhet, förstoppning, kräkning, väderspänning, diarré, illamående, uppsvälld buk.

Svårighet att få erektion.

Svullnad i kroppen inklusive armar och ben.

Berusningskänsla, gångrubbning.

Viktökning.

Muskelkramp, ledsmärta, ryggsmärta, smärta i armar och ben.

Halsont.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Minskad aptit, viktnedgång, lågt blodsocker, högt blodsocker.

Förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, häftig oro, humörsvängningar, svårighet att

finna ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, aggression, förhöjd

sinnesstämning, psykisk försämring, svårighet att tänka, ökad sexuell lust, problem med den

sexuella funktionen inklusive oförmåga att uppnå sexuell klimax, försenad utlösning.

Synförändringar, ovanliga ögonrörelser, synförändringar inklusive tunnelseende, ljusblixtar,

ryckiga rörelser, nedsatta reflexer, hyperaktivitet, yrsel vid stående, känslig hud, smakbortfall,

brännande känsla, darrning vid rörelse, medvetandesänkning, förlust av medvetandet, svimning,

ökad känslighet för ljud, olustkänsla.

Torra ögon, ögonsvullnad, ögonsmärta, trötta ögon, ökat tårflöde, ögonirritation.

Rubbningar i hjärtrytmen, ökad hjärtfrekvens, lågt blodtryck, högt blodtryck, förändrade

hjärtslag, hjärtsvikt.

Rodnad, vallningar.

Svårighet att andas, nästorrhet, nästäppa.

Ökad salivproduktion, halsbränna, domning kring munnen.

Svettningar, utslag, frossa, feber.

Muskelryckning, ledsvullnad, muskelstelhet, smärta inklusive muskelsmärta, nacksmärta.

Ömma bröst.

Svårighet att urinera eller smärtsam urinering, inkontinens.

Svaghet, törst, åtstramningskänsla i bröstet.

Förändringar i testresultat av blod- och leverprover (ökat blodkreatininfosfokinas, ökat

alaninaminotransferas, ökat aspartataminotransferas, minskat antal blodplättar, neutropeni, ökat

blodkreatinin, minskat blodkalium).

Överkänslighet, svullnad av ansikte, klåda, nässelfeber, rinnande näsa, näsblod, hosta,

snarkning.

Smärtsamma menstruationer.

Kalla händer och fötter.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Onormalt luktsinne, svängningar i synen, förändrat djupseende, förändrad ljusupplevelse,

synnedsättning.

Utvidgade pupiller, skelögdhet.

Kallsvett, åtstramningskänsla i halsen, svullnad av tunga.

Inflammation i bukspottkörteln.

Svårighet att svälja.

Långsamma eller minskade kroppsrörelser.

Svårigheter att skriva ordentligt.

Ökad vätska i buken.

Vätska i lungorna.

Krampanfall.

Förändringar i de uppmätta elektriska förändringarna i hjärtat (EKG), vilket motsvarar

störningar i hjärtrytmen.

Muskelskador.

Utsöndring från brösten, onormal brösttillväxt, brösttillväxt hos män.

Avbrutna menstruationer.

Njursvikt, minskad urinmängd, svårighet att urinera.

Minskat antal vita blodkroppar.

Olämpligt uppträdande.

Allergiska reaktioner (vilket kan inkludera svårigheter att andas, inflammation i ögat (keratit),

och en allvarlig hudreaktion karakteriserad av klåda, blåsor, fjällande hud och smärta).

Gulsot (gulnad hud och gulnade ögon)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Leversvikt

Hepatit (inflammation i levern)

Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta

andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa mediciner har liknande

biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas

tillsammans.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Brieka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterfolien eller burken efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pregabalin. Varje hård kapsel innehåller 25 mg, 50 mg, 75 mg,

100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.

Övriga innehållsämnen är: mannitol, kombinerad stärkelse (pregelatiniserad stärkelse och

majsstärkelse), talk, gelatin, titandioxid (E171) och svart bläck (som innehåller shellack, svart

järnoxid (E172), kaliumhydroxid). Kapslarna med 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg och 300 mg

innehåller även röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

25 mg kapslar

Vita hårda kapslar (14,5 mm), märkta med “PGB 25” på underdelen.

50 mg kapslar

Vita hårda kapslar (16 mm), märkta med “PGB 50” på underdelen.

Underdelen av kapseln är märkt med en svart rand.

75 mg kapslar

Vita och orange hårda kapslar (14,5 mm), märkta med “PGB 75” på

underdelen.

100 mg kapslar

Orange hårda kapslar (16 mm), märkta med “PGB 100” på underdelen.

150 mg kapslar

Vita hårda kapslar (18 mm), märkta med “PGB 150” på underdelen.

200 mg kapslar

Ljust orange hårda kapslar (19,5 mm), märkta med “PGB 200” på

underdelen.

225 mg kapslar

Vita och ljust orange hårda kapslar (19,5 mm), märkta med “PGB 225” på

underdelen.

300 mg kapslar

Vita och orange hårda kapslar (21,5 mm), märkta med “PGB 300” på

underdelen.

Brieka 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 200 mg och 225 mg finns i åtta förpackningsstorlekar

tillverkade av PVC med baksida av aluminiumfolie: 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 och 100 kapslar.

Brieka 150 mg finns i fem förpackningsstorlekar tillverkade av PVC med baksida av aluminiumfolie:

14, 30, 56, 60 och 100 kapslar.

Brieka 300 mg finns i fyra förpackningsstorlekar tillverkade av PVC med baksida av aluminiumfolie:

14, 56, 60 och 100 kapslar.

Brieka finns dessutom i plastburkar innehållande 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Tillverkare

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgarien

Lokal företrädare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-11-02

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Brieka 25 mg hårda kapslar

Brieka 50 mg hårda kapslar

Brieka 75 mg hårda kapslar

Brieka 100 mg hårda kapslar

Brieka 150 mg hårda kapslar

Brieka 200 mg hårda kapslar

Brieka 225 mg hårda kapslar

Brieka 300 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje hård kapsel innehåller 25 mg pregabalin.

Varje hård kapsel innehåller 50 mg pregabalin.

Varje hård kapsel innehåller 75 mg pregabalin.

Varje hård kapsel innehåller 100 mg pregabalin.

Varje hård kapsel innehåller 150 mg pregabalin.

Varje hård kapsel innehåller 200 mg pregabalin.

Varje hård kapsel innehåller 225 mg pregabalin.

Varje hård kapsel innehåller 300 mg pregabalin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel.

25 mg-kapseln är vit, storlek 4 (14,5 mm), märkt ”PGB 25” på underdelen med svart bläck.

50 mg-kapseln är vit, storlek 3 (16 mm), märkt ”PGB 50” på underdelen med svart bläck. Underdelen

är även märkt med en svart cirkulär linje.

75 mg-kapseln är vit och orange, storlek 4 (14,5 mm), märkt ”PGB 75” på underdelen med svart bläck.

100 mg-kapseln är orange, storlek 3 (16 mm), märkt ”PGB 100” på underdelen med svart bläck.

150 mg-kapseln är vit, storlek 2 (18 mm), märkt ”PGB 150” på underdelen med svart bläck.

200 mg-kapseln är ljusorange, storlek 1 (19,5 mm), märkt ”PGB 200” på underdelen med svart bläck.

225 mg-kapseln är vit och ljusorange, storlek 1 (19,5 mm), märkt ”PGB 225” på underdelen med svart

bläck.

300 mg-kapseln är vit och orange, storlek 0 (21,5 mm), märkt ”PGB 300” på underdelen med svart

bläck.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Neuropatisk smärta

Brieka är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.

Epilepsi

Brieka är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär

generalisering.

Generaliserat ångestsyndrom

Brieka är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosintervallet är 150 till 600 mg per dag, uppdelat på två eller tre doseringstillfällen.

Neuropatisk smärta

Behandlingen med pregabalin kan inledas med dosen 150 mg per dag uppdelat på två eller tre

doseringstillfällen. Beroende på den enskilda patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg

per dag efter ett intervall på 3-7 dagar, och vid behov kan dosen ökas till maximalt 600 mg per dag

efter ett ytterligare 7-dagars intervall.

Epilepsi

Behandlingen med pregabalin kan inledas med 150 mg per dag uppdelat på två eller tre

doseringstillfällen. Beroende på den enskilda patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg

per dag efter 1 vecka. Den maximala dosen på 600 mg per dag kan uppnås efter ytterligare en vecka.

Generaliserat ångestsyndrom

Dosintervallet är 150 till 600 mg per dag uppdelat på två eller tre doseringstillfällen.

Behandlingsbehovet bör utvärderas regelbundet.

Behandling med pregabalin kan inledas med dosen 150 mg per dag. Beroende på den enskilda

patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg per dag efter 1 vecka. Efter ytterligare en

vecka kan dosen ökas till 450 mg per dag. Den maximala dosen på 600 mg per dag kan uppnås efter

ytterligare en vecka.

Utsättning av pregabalin

Om pregabalin måste sättas ut rekommenderas att det görs gradvis under minst 1 vecka enligt gällande

klinisk praxis oberoende av indikation (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Nedsatt njurfunktion

Pregabalin elimineras från blodcirkulationen huvudsakligen genom utsöndring via njurarna som

oförändrat läkemedel. Eftersom pregabalinclearance är direkt proportionellt mot kreatininclearance (se

avsnitt 5.2), måste en dossänkning hos patienter med nedsatt njurfunktion individualiseras med hänsyn

till kreatininclearance (CL

), som framgår av Tabell 1, beräknad enligt följande formel:

(ml/min) =

1,23 × [140 – ålder (år)] × vikt (kg)

serumkreatinin (µmol/l)

0,85 för kvinnor)

Pregabalin avlägsnas effektivt från plasma genom hemodialys (50 % av läkemedlet inom 4 timmar).

För patienter som får hemodialys, ska den dagliga pregabalindosen justeras med hänsyn till

njurfunktionen. Utöver den dagliga dosen ska en tilläggsdos ges omedelbart efter varje

4-timmarsbehandling med hemodialys (se Tabell 1).

Tabell 1.

Justering av pregabalindosen med hänsyn till njurfunktionen

Kreatininclearance

) (ml/min)

Total daglig dos av pregabalin*

Dosregim

Startdos

(mg/dag)

Maximal dos

(mg/dag)

≥ 60

Två eller tre doseringstillfällen per dag

≥30-<60

Två eller tre doseringstillfällen per dag

≥15-<30

25–50

Ett eller två doseringstillfällen per dag

<15

Ett doseringstillfälle per dag

Tilläggsdos efter hemodialys (mg)

Engångsdos

* Total daglig dos (mg/dag) ska delas enligt dosregimen för att ge mg/dos

Tilläggsdosen är en engångsdos som tillägg

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Briekas säkerhet och effekt hos barn under 12 år och ungdomar (12–17 år) har inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2, men ingen dosrekommendation kan fastställas.

Äldre

Äldre patienter kan behöva en lägre dos av pregabalin på grund av nedsatt njurfunktion (se avsnitt

5.2).

Administreringssätt

Brieka kan tas med eller utan föda.

Brieka är endast avsett för peroral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Diabetespatienter

Enligt gällande klinisk praxis kan de diabetespatienter som får viktökning av behandlingen med

pregabalin behöva ändra sin hypoglykemiska medicinering.

Allergiska reaktioner

Det har efter marknadsintroduktion förekommit rapporter om överkänslighetsreaktioner, innefattande

fall av angioödem. Behandlingen med pregabalin ska avbrytas omedelbart vid symtom på angioödem,

såsom svullnad av ansikte, i och runt munnen eller svullnad av de övre luftvägarna.

Yrsel, somnolens, förlust av medvetande, konfusion och psykisk försämring

Behandlingen med pregabalin har förknippats med yrsel och somnolens, vilket skulle kunna öka

förekomsten av fallskador hos den äldre patientgruppen. Efter lansering har det också förekommit

rapporter om förlust av medvetandet, konfusion och psykisk försämring. Patienter bör därför tillrådas

att vara försiktiga tills de känner till läkemedlets potentiella effekter.

Synrelaterade effekter

En högre andel patienter behandlade med pregabalin i kontrollerade studier rapporterade dimsyn

jämfört med patienter behandlade med placebo. I de flesta fallen försvann besvären då behandlingen

fortgick. I kliniska studier där oftalmologiska undersökningar genomfördes sågs en ökad incidens av

nedsatt synskärpa och synfältsförändringar i den grupp som fick behandling med pregabalin jämfört

med den grupp av patienter som fick behandling med placebo. Incidensen av förändringar av

ögonbotten var högre i den grupp som fick behandling med placebo (se avsnitt 5.1).

Synbiverkningar inklusive synnedsättning, dimsyn eller annan påverkan på synskärpan, av vilka

många har varit övergående, har också rapporterats efter marknadsintroduktion. Utsättning av

pregabalin kan resultera i att dessa synbiverkningar försvinner eller mildras.

Njursvikt

Fall av njursvikt har rapporterats och i vissa fall har utsättning av pregabalin visat att denna biverkning

är reversibel.

Utsättning av andra samtidigt administrerade antiepileptika

Det finns otillräckliga data för att stödja utsättning av andra samtidigt administrerade antiepileptika i

syftet att uppnå monoterapi med pregabalin, när kontroll över anfallen har uppnåtts med pregabalin

som tilläggsbehandling.

Utsättningssymtom

Efter utsättning av pregabalin vid korttids- eller långtidsbehandling har utsättningssymtom observerats

hos några patienter. Följande symtom har förekommit: insomnia, huvudvärk, illamående, ångest,

diarré, influensaliknande symtom, ängslan, depression, smärta, krampanfall, hyperhidros och yrsel,

vilka kan indikera fysisk tillvänjning. Patienten bör informeras om detta vid behandlingens början.

Krampanfall, inklusive status epilepticus och grand mal-anfall, kan uppkomma under behandling med

pregabalin eller kort efter avslutad pregabalinbehandling.

Vid utsättning av pregabalin vid långtidsbehandling tyder data på att incidens och svårighetsgrad av

utsättningssymtom kan vara dosrelaterade.

Hjärtsvikt

Det har efter marknadsintroduktionen förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som

behandlats med pregabalin. Dessa reaktioner har mestadels påträffats hos äldre patienter med

hjärtkärlsjukdom vid pregabalinbehandling av en neuropatisk indikation. Pregabalin ska användas med

försiktighet till dessa patienter. Vid utsättande av pregabalin kan reaktionen avta.

Behandling av central neuropatisk smärta på grund av ryggmärgsskada

Vid behandling av central neuropatisk smärta på grund av ryggmärgsskada, ökade incidensen av

biverkningar i allmänhet, CNS biverkningar och speciellt somnolens. Detta kan hänföras till en additiv

effekt på grund av samtidig medicinering (t.ex. anti-spastiska medel) nödvändig för detta tillstånd.

Detta skall tas i beaktande vid förskrivning av pregabalin för detta tillstånd.

Andningsdepression

Allvarlig andningsdepression har rapporterats kopplat till användning av pregabalin. Patienter med

nedsatt andningsfunktion, sjukdom i andningssystemet eller neurologisk sjukdom, nedsatt

njurfunktion, samtidig användning av CNS-depressiva medel och äldre kan löpa högre risk att få

denna allvarliga biverkning. Dosjusteringar kan krävas för sådana patienter (se avsnitt 4.2).

Suicidtankar och självmordsbeteende

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika

för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med

antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen

för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för pregabalin.

Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk

rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

Minskad funktion i nedre mag-tarmkanalen

Det finns händelser som rapporterats efter marknadsintroduktion relaterade till minskad funktion i

nedre mag-tarmsystemet (t.ex. tarmobstruktion, paralytisk ileus, förstoppning) när pregabalin togs

samtidigt med mediciner som potentiellt kan orsaka förstoppning, såsom opioidanalgetika. När

pregabalin och opioider kommer att användas i kombination kan åtgärder för att förhindra

förstoppning övervägas (särskilt hos kvinnliga patienter och äldre).

Samtidig användning med opioider

Försiktighet bör iakttas när pregabalin förskrivs samtidigt med opioider på grund av risken för CNS-

depression (se avsnitt 4.5). I en fall-kontrollstudie av opioidanvändare hade de patienter som tog

pregabalin samtidigt med en opioid en förhöjd risk för opioidrelaterad död jämfört med enbart

opioidanvändning (justerad oddskvot [aOR], 1,68 [95 % KI, 1,19 – 2,36]). Denna ökade risk

observerades vid låga doser av pregabalin (≤ 300 mg, aOR 1,52 [95% KI, 1,04 – 2,22]) och det fanns

en trend för en större risk vid höga doser av pregabalin (> 300 mg, aOR 2,51 [95% KI 1,24 – 5,06]).

Felaktig användning, risk för missbruk eller beroende

Fall av felaktig användning, missbruk och beroende har rapporterats. Försiktighet bör iakttas hos

patienter med tidigare missbruksproblem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig

användning, missbruk eller beroende av pregabalin (utveckling av tolerans, dosökningar,

läkemedelsuppsökande beteende har rapporterats).

Encefalopati

Fall av encefalopati har rapporterats, främst hos patienter med bakomliggande sjukdomar som kan

utlösa encefalopati.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom pregabalin huvudsakligen utsöndras oförändrat i urinen, genomgår försumbar metabolism

hos människa (<2 % av dosen återfinns i urinen som metaboliter), inte hämmar läkemedelsmetabolism

in vitro

samt inte är bundet till plasmaproteiner, är det osannolikt att det kan orsaka eller bli föremål

för farmakokinetiska interaktioner.

In vivo-studier och populationsfarmakokinetiska analyser

Följaktligen har inga kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner observerats i

in vivo

-studier

mellan pregabalin och fenytoin, karbamazepin, valproinsyra, lamotrigin, gabapentin, lorazepam,

oxykodon eller etanol. Populationsfarmakokinetiska analyser visade att perorala diabetesmedel,

diuretika, insulin, fenobarbital, tiagabin och topiramat inte hade någon kliniskt signifikant påverkan på

pregabalinclearance.

Perorala antikonceptionella medel, noretisteron och/eller etinylestradiol

Samtidig administrering av pregabalin och de perorala antikonceptionella medlen noretisteron

och/eller etinylestradiol påverkar inte steady-state-farmakokinetiken hos någon av substanserna.

Läkemedel som påverkar centrala nervsystemet

Pregabalin kan förstärka effekterna av etanol och lorazepam.

Efter lansering har det förekommit rapporter om andningssvikt, koma och dödsfall hos patienter som

använt pregabalin tillsammans med opioider och/eller andra läkemedel med nedsättande effekt på

centrala nervsystemet (CNS). Pregabalin tycks ha en additiv effekt till den kognitiva och

grovmotoriska funktionsnedsättningen som orsakas av oxykodon.

Interaktioner och äldre

Inga specifika farmakodynamiska interaktionsstudier har utförts på äldre frivilliga. Interaktionsstudier

har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder/Preventivmetoder hos män och kvinnor

Eftersom den potentiella risken för människor är okänd, måste effektiv preventivmetod användas hos

kvinnor i fertil ålder.

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med pregabalin saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är okänd.

Brieka ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt (om nyttan för mamman

klart överväger den potentiella risken för fostret).

Amning

Pregabalin utsöndras i bröstmjölk (se avsnitt 5.2). Effekten av pregabalin på nyfödda/spädbarn är inte

känd. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med pregabalin,

efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för

kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om pregabalins effekter på kvinnlig fertilitet.

I en klinisk prövning för att bedöma pregabalinets effekt på spermierörlighet fick friska män

pregabalin med en dosering på 600 mg/dag. Efter 3 månaders behandling fanns det inga effekter på

spermierörligheten.

En fertilitetsstudie hos råtthonor har visat skadliga reproduktionseffekter. Fertilitetsstudier hos

råtthanar har visat skadliga reproduktions- och utvecklingseffekter. Den kliniska relevansen av dessa

resultat är okänd (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Brieka kan ha mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Brieka kan orsaka yrsel och somnolens och kan därför påverka förmågan att framföra fordon eller

använda maskiner. Patienter avråds från att köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra

potentiellt riskfyllda aktiviteter innan det är känt huruvida detta läkemedel påverkar deras förmåga att

utföra dessa aktiviteter.

4.8

Biverkningar

Det kliniska programmet för pregabalin omfattade över 8 900 patienter exponerade för pregabalin, av

vilka över 5 600 deltog i dubbelblinda, placebokontrollerade prövningar. De vanligast rapporterade

biverkningarna var yrsel och somnolens. Biverkningarna var vanligen milda till måttliga i intensitet. I

alla kontrollerade studier, var andelen patienter som avbröt studierna på grund av biverkningar 12 %

för patienter som fick pregabalin och 5 % för patienter som fick placebo. De vanligaste biverkningarna

som resulterade i läkemedelsutsättning hos pregabalinbehandlade grupper var yrsel och somnolens.

I Tabell 2 nedan är alla biverkningar, som förekom i högre frekvens än placebo och hos mer än en

patient, listade efter klassificering och frekvens (mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10),

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000),

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

De listade biverkningarna kan också förknippas med den underliggande sjukdomen och/eller annan

samtidig administrering av läkemedel.

Vid behandling av central neuropatisk smärta på grund av ryggmärgsskada, ökade incidensen av

biverkningar i allmänhet, CNS biverkningar och speciellt somnolens (se avsnitt 4.4).

Ytterligare biverkningar rapporterade efter lansering är inkluderade i listan nedan i kursiv stil.

Tabell 2. Biverkningar av pregabalin

Systemorganklass

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga

Nasofaryngit

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Neutropeni

Immunsystemet

Mindre vanliga

Sällsynta

Överkänslighet

Angioödem, allergisk reaktion

Metabolism och nutrition

Vanliga

Mindre vanliga

Ökad aptit

Anorexi, hypoglykemi

Psykiska störningar

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Euforiskt stämningsläge konfusion, irritabilitet,

desorientering, insomnia, minskad libido

Hallucination, panikattack, rastlöshet, agitation,

depression, sänkt stämningsläge, förhöjd

sinnesstämning,

aggression,

humörsvängningar,

depersonalisation, svårighet att finna ord,

onormala drömmar, ökad libido, anorgasmi,

apati

Disinhibition

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Yrsel, somnolens, huvudvärk

Ataxi, koordinationssvårigheter, tremor,

dysartri, amnesi, minnesstörning, nedsatt

uppmärksamhet, parestesi, hypoestesi, sedering,

balanssvårigheter, letargi

Synkope, stupor, myoklonus,

förlust av

medvetandet

, psykomotorisk hyperaktivitet,

dyskinesi, postural yrsel, intentionstremor,

nystagmus, kognitiv störning,

psykisk

försämring

, talsvårigheter, hyporeflexi,

hyperestesi, brännande känsla, ageusi,

olustkänsla

Krampanfall,

parosmi, hypokinesi, dysgrafi

Ögon

Vanliga

Mindre vanliga

Dimsyn, diplopi

Systemorganklass

Biverkningar

Sällsynta

Perifert synbortfall, synförändringar,

ögonsvullnad, synfältsdefekt, nedsatt synskärpa,

ögonsmärta, astenopi, fotopsi, torra ögon, ökat

tårflöde, ögonirritation

Synnedsättning, keratit

, oscillopsi, förändrad

perception av syndjupet, mydriasis, skelögdhet,

ljusare syn

Öron och balansorgan

Vanliga

Mindre vanliga

Vertigo

Hyperakusi

Hjärtat

Mindre vanliga

Sällsynta

Takykardi, AV-block I, sinusbradykardi,

hjärtsvikt

Förlängt QT-intervall

, sinustakykardi,

sinusarytmi

Blodkärl

Mindre vanliga

Hypotension, hypertension, vallningar, rodnad,

perifer kyla

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Dyspné, näsblod, hosta, nästäppa, rinit,

snarkning, nästorrhet

Lungödem

, åtstramningskänsla i halsen

Andningsdepression

Magtarmkanalen

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Kräkning,

illamående

, förstoppning,

diarré

flatulens, bukutspändhet, muntorrhet

Gastroesofageal refluxsjukdom, ökad salivation,

oral hypoestesi

Ascites, pankreatit,

svullen tunga

, dysfagi

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Förhöjda leverenzymer*

Gulsot

Leversvikt, hepatit

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Sällsynta

Papulösa utslag, urtikaria, hyperhidros,

pruritus

Stevens-Johnsons syndrom

, kallsvettningar

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Muskelkramp, artralgi, ryggsmärta, smärta i

armar och ben, cervikalspasm

Ledsvullnad, myalgi, muskelryckning,

nacksmärta, muskelstelhet

Rabdomyolys

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Urininkontinens, dysuri

Systemorganklass

Biverkningar

Sällsynta

Njursvikt, oliguri,

urinretention

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Erektil dysfunktion

Sexuell dysfunktion, fördröjd ejakulation,

dysmenorré, ömma bröst

Amenorré, utsöndring från brösten, förstorade

bröst,

gynekomasti

Allmänna symptom och/eller symptom vid

administreringsstället

Vanliga

Mindre vanliga

Perifert ödem, ödem, gångrubbning, fall,

berusningskänsla, känsla av abnormalitet,

trötthet

Generaliserat ödem,

ansiktsödem

åtstramningskänsla i bröstet, smärta, feber, törst,

frossa, asteni

Undersökningar

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Viktökning

Förhöjt blodkreatinfosfokinas, förhöjt

blodglukos, minskning av antalet blodplättar,

förhöjt blodkreatinin, sänkt blodkalium,

viktminskning

Minskning av antalet vita blodkroppar

*förhöjt ALAT, förhöjt ASAT.

Efter utsättning av pregabalin vid korttids- eller långtidsbehandling har utsättningssymtom observerats

hos några patienter. Följande symtom har förekommit: insomnia, huvudvärk, illamående, ångest,

diarré, influensaliknande symtom, krampanfall, ängslan, depression, smärta, hyperhidros och yrsel,

vilka kan indikera fysisk tillvänjning. Patienten bör informeras om detta vid behandlingens början.

Vid utsättning av pregabalin vid långtidsbehandling tyder data på att incidens och svårighetsgrad av

utsättningssymtom kan vara dosrelaterade.

Pediatrisk population

Den säkerhetsprofil som observerades för pregabalin vid fem pediatriska studier på patienter med

partiella anfall med eller utan sekundär generalisering (en 12-veckorsstudie av effekt och säkerhet på

patienter i åldrarna 4-16 år, n=295, en 14-dagarsstudie av effekt och säkerhet på patienter som fyllt 1

månad men inte 4 år, n=175, en (studie av farmakokinetik och tolerabilitet, n=65, samt två 1-åriga

öppna uppföljande säkerhetsstudier, n=54 och n=431) liknade den som observerats i studierna på

vuxna patienter med epilepsi. De vanligaste biverkningarna av pregabalinbehandling som

observerades under 12-veckorstudien var somnolens, pyrexi, övre luftvägsinfektion, ökad aptit,

viktökning och nasofaryngit. De vanligaste biverkningarna av pregabalinbehandling som observerades

under 14‑dagarsstudien var somnolens, övre luftvägsinfektion och pyrexi (se avsnitt 4.2, 5.1 och 5.2).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Efter lansering har de vanligast rapporterade biverkningarna efter det att pregabalin tagits i överdos

varit somnolens, förvirring, agitation och rastlöshet. Även krampanfall har rapporterats.

I sällsynta fall har koma rapporterats.

Behandling av pregabalinöverdos bör omfatta allmän understödjande behandling och hemodialys kan

ges vid behov (se avsnitt 4.2, Tabell 1).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika, övriga antiepileptika, ATC kod: N03AX16

Den aktiva substansen pregabalin är en gamma-aminosmörsyra-analog [(S)-3-(aminometyl)-5-

metylhexansyra].

Verkningsmekanism

Pregabalin binder till en auxiliär subenhet (α

-δ-protein) av spänningskänsliga kalciumkanaler i det

centrala nervsystemet.

Klinisk effekt och säkerhet

Neuropatisk smärta

Effekt har visats i studier på diabetesneuropati, postherpetisk neuralgi och ryggmärgsskada. Effekt har

inte studerats på andra modeller för neuropatisk smärta.

Pregabalin har studerats i 10 kontrollerade kliniska studier i upp till 13 veckor med dosering två

gånger per dag och i upp till 8 veckor med dosering tre gånger per dag. Effekt- och säkerhetsprofiler

för dosering 2 respektive 3 gånger per dag var sammantaget likvärdiga.

I kliniska prövningar upp till 12 veckor med avseende på både perifer och central neuropatisk smärta,

sågs efter vecka 1 en smärtreduktion som kvarstod under hela behandlingsperioden.

I kontrollerade kliniska prövningar på perifer neuropatisk smärta fick 35 % av pregabalinbehandlade

patienter och 18 % av placebobehandlade patienter en förbättring av smärtan med 50 %. För patienter

som inte upplevde somnolens observerades en sådan förbättring hos 33 % av dem som behandlades

med pregabalin och 18 % av dem som fick placebo. För patienter som upplevde somnolens var

motsvarande andel 48 % för pregabalin och 16 % för placebo.

I den kontrollerade kliniska prövningen på central neuropatisk smärta fick 22 % av de

pregabalinbehandlade patienterna och 7 % av de placebobehandlade patienterna en förbättring av

smärtan med 50 %.

Epilepsi

Tilläggsbehandling

Pregabalin har studerats i tre kontrollerade kliniska studier under 12 veckors tid med dosering antingen

två gånger per dag eller dosering tre gånger per dag. Effekt- och säkerhetsprofiler för dosering två

respektive tre gånger per dag var sammantaget likvärdiga.

En minskning av anfallsfrekvens observerades under vecka 1.

Pediatrisk population

Effekten och säkerheten för pregabalin som tilläggsbehandling av epilepsi hos pediatriska patienter

under 12 år samt ungdomar har inte fastställts. De biverkningar som observerades i en studie av

farmakokinetik och tolerabilitet som rekryterade patienter från 3 månaders till 16 års ålder (n=65) med

partiella anfall liknade de som observerats hos vuxna. Resultaten av en placebokontrollerad 12-

veckorsstudie på 295 pediatriska patienter i åldrarna 4 till 16 år och en placebokontrollerad

14‑dagarsstudie på 175 pediatriska patienter som fyllt 1 månad men inte 4 år, där man undersökte

effekt och säkerhet för pregabalin som tilläggsbehandling vid partiella anfall, samt två 1-åriga öppna

säkerhetsstudier av 54 respektive 431 pediatriska patienter från 3 månaders till 16 års ålder med

epilepsi tyder på att biverkningarna pyrexi och infektioner i de övre luftvägarna observerades oftare än

i studierna av vuxna (se avsnitt 4.2, 4.8 och 5.2).

I den placebokontrollerade 12-veckorsstudien fick pediatriska patienter (i åldrarna 4 till 16 år)

pregabalin 2,5 mg/kg/dag (högst 150 mg/dag), pregabalin 10 mg/kg/dag (högst 600 mg/dag) eller

placebo. Procentandelen av gruppen som hade en 50 %-ig minskning av antalet partiella anfall jämfört

med baslinjen var 40,6 % av patienterna som fick pregabalin 10 mg/kg/dag (p=0,0068 jämfört med

placebo), 29,1 % av patienterna som behandlades med pregabalin 2,5 mg/kg/dag (p=0,2600 jämfört

med placebo) och 22,6 % av dem som fick placebo.

I den placebokontrollerade 14‑dagarsstudien fick pediatriska patienter (som fyllt 1 månad men inte 4

år) pregabalin 7 mg/kg/dag, pregabalin 14 mg/kg/dag eller placebo. Medianen för 24 timmars

frekvenser av anfall vid baslinjen och vid det sista besöket var 4,7 respektive 3,8 för pregabalin 7

mg/kg/dag, 5,4 respektive 1,4 för pregabalin 14 mg/kg/dag och 2,9 respektive 2,3 för placebo.

Pregabalin 14 mg/kg/dag gav en signifikant minskning av den log‑transformerade frekvensen av

partiella anfall jämfört med placebo (p=0,0223), men pregabalin 7 mg/kg/dag visade ingen förbättring

jämfört med placebo.

Monoterapi (nydiagnostiserade patienter)

Pregabalin har studerats i 1 kontrollerad klinisk studie under 56 veckors tid med dosering två gånger

per dag. Pregabalin uppnådde inte ”non-inferiority” gentemot lamotrigin baserat på effektparametern

sex anfallsfria månader. Pregabalin och lamotrigin var lika säkra och vältolererade.

Generaliserat ångestsyndrom

Pregabalin har studerats i sex kontrollerade studier under 4-6 veckors tid, i en studie på äldre under 8

veckors tid och i en återfallsförebyggande långtidsstudie med en dubbelblind återfallsförebyggande fas

på 6 månader.

Lindring av symtom från generaliserat ångestsyndrom enligt Hamiltons ångestskala (HAM-A)

observerades vid vecka 1.

I kontrollerade kliniska prövningar (4-8 veckors studietid) hade 52 % av pregabalinbehandlade

patienter och 38 % av placebobehandlade patienter åtminstone en förbättring av totalpoäng enligt

HAM-A mätt från baslinjen till prövningens slut med 50 %.

En högre andel patienter behandlade med pregabalin i kontrollerade studier rapporterade dimsyn

jämfört med patienter behandlade med placebo. I de flesta fallen försvann besvären då behandlingen

fortgick. Oftalmologiska undersökningar (inklusive undersökning av synskärpa och synfält samt

ögonbottenspegling) har genomförts hos över 3600 patienter i kontrollerade kliniska prövningar. Hos

dessa patienter sågs en nedsatt synskärpa hos 6,5 % av patienterna behandlade med pregabalin och

4,8 % av patienterna behandlade med placebo. Synfältsförändringar sågs hos 12,4 % av patienterna

behandlade med pregabalin och 11,7 % hos patienterna behandlade med placebo. Förändringar av

ögonbotten observerades hos 1,7 % av patienterna behandlade med pregabalin och 2,1 % av

patienterna behandlade med placebo.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Pregabalins farmakokinetik vid steady-state är likartad för friska frivilliga, epilepsipatienter som står

på antiepileptika samt för patienter med kronisk smärta.

Absorption

Pregabalin absorberas snabbt när det administreras under fasta. Maximala plasmakoncentrationer

uppnås inom 1 timme efter både enkel och upprepad dosering. Pregabalins orala biotillgänglighet är

uppskattad till ≥90 % och är oberoende av dos. Efter upprepad administrering uppnås steady-state

inom 24 till 48 timmar. Absorptionshastigheten av pregabalin minskar när det ges tillsammans med

föda, vilket ger en minskning av C

med cirka 25-30 % och en fördröjning av t

till cirka 2,5

timmar. Administrering av pregabalin tillsammans med föda har dock ingen kliniskt signifikant effekt

på absorptionsgraden av pregabalin.

Distribution

I prekliniska studier har det visats att pregabalin passerar blodhjärnbarriären hos möss, råttor och apor.

Pregabalin har visats passera placentan hos råttor och finns i mjölken hos diande råttor. Hos människa

är den skenbara distributionsvolymen av pregabalin efter oral administrering cirka 0,56 l/kg.

Pregabalin binds inte till plasmaproteiner.

Metabolism

Pregabalin genomgår försumbar metabolism hos människa. Efter en dos av radioaktivt märkt

pregabalin, var cirka 98 % av den radioaktivitet som återfanns i urinen oförändrat pregabalin.

N-metylerat derivat av pregabalin, huvudmetaboliten av pregabalin som påträffats i urin, svarade för

0,9 % av dosen. I prekliniska studier visades inget tecken på racemisering av pregabalins S-enantiomer

till R-enantiomeren.

Eliminering

Pregabalin elimineras från blodcirkulationen primärt genom utsöndring via njurarna som oförändrat

läkemedel. Pregabalins eliminationshalveringstid är i medeltal 6,3 timmar. Pregabalins

plasmaclearance och renalclearance är direkt proportionella mot kreatininclearance (se avsnitt 5.2

Nedsatt njurfunktion). Dosjustering för patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som

genomgår hemodialys är nödvändig (se avsnitt 4.2, Tabell 1).

Linjäritet/icke-linjäritet

Pregabalins farmakokinetik är linjär över det rekommenderade dagliga dosintervallet. Interindividuell

farmakokinetisk variabilitet för pregabalin är låg (<20 %). Kinetiken för upprepad dosering kan

förutsägas från enkeldosdata. Plasmakoncentrationer av pregabalin behöver därför inte följas

rutinmässigt.

Kön

Kliniska prövningar har visat att kön inte har någon kliniskt signifikant påverkan på

plasmakoncentrationerna av pregabalin.

Nedsatt njurfunktion

Pregabalinclearance är direkt proportionellt mot kreatininclearance. Pregabalin avlägsnas dessutom

effektivt från plasma genom hemodialys (efter 4 timmars hemodialys sänks plasmakoncentrationer av

pregabalin med ungefär 50 %). Eftersom elimination via njurarna är den huvudsakliga

eliminationsvägen är det nödvändigt med dossänkning hos patienter med nedsatt njurfunktion och

dostillägg efter hemodialys (se avsnitt 4.2, Tabell 1).

Nedsatt leverfunktion

Inga specifika farmakokinetiska studier har utförts hos patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom

pregabalin inte metaboliseras i någon signifikant grad och utsöndras övervägande som oförändrat

läkemedel i urinen, förväntas inte att nedsatt leverfunktion skulle förändra plasmakoncentrationer av

pregabalin signifikant.

Pediatrisk population

Farmakokinetiken för pregabalin utvärderades på pediatriska patienter med epilepsi (åldersgrupper: 1

till 23 månader, 2 till 6 år, 7 till 11 år samt 12 till 16 år) vid dosnivåerna 2,5, 5, 10 och 15 mg/kg/dag i

en studie av farmakokinetik och tolerabilitet.

Efter oral administrering av pregabalin till fastande pediatriska patienter var i allmänhet tiden för att nå

högsta plasmakoncentration liknande över hela åldersgruppen och inträffade 0,5 timme till 2 timmar

efter dosen.

Parametrarna C

och AUC för pregabalin ökade linjärt med ökande dos inom varje åldersgrupp.

AUC var 30 % lägre hos pediatriska patienter som vägde under 30 kg på grund av en ökad

kroppsviktsjusterad clearance på 43 % för dessa patienter jämfört med patienter som vägde ≥30 kg.

Pregabalins slutliga halveringstid var i genomsnitt 3 till 4 timmar hos pediatriska patienter upp till 6

års ålder och 4 till 6 timmar hos patienter som var 7 år och äldre.

En farmakokinetikanalys av populationen visade att kreatininclearance samvarierade signifikant med

oral clearance av pregabalin, kroppsvikt samvarierade signifikant med pregabalins skenbara orala

distributionsvolym, och dessa förhållanden var liknande hos pediatriska och vuxna patienter.

Farmakokinetiken för pregabalin hos patienter under 3 månader har inte studerats (se avsnitt 4.2, 4.8)

och 5.1).

Äldre

Pregabalinclearance tenderar att minska med stigande ålder. Minskningen av pregabalins orala

clearance är förenlig med de minskningar i kreatininclearance som associeras med stigande ålder.

Sänkning av pregabalindosen kan krävas för patienter som har åldersrelaterad nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 4.2, Tabell 1).

Ammande mödrar

Farmakokinetiken av 150 mg pregabalin administrerad var tolfte timme (300 mg daglig dos)

utvärderades hos tio ammande kvinnor åtminstone tolv veckor efter förlossningen. Amningen hade

liten eller ingen effekt på pregabalinfarmakokinetiken. Pregabalin utsöndrades i bröstmjölk med

genomsnittliga jämviktskoncentrationer på cirka 76 % av dem i maternell plasma. Den beräknade

spädbarnsdosen från bröstmjölk (under förutsättning att den genomsnittliga mjölkkonsumtionen är 150

ml/kg/dag) från kvinnor som erhåller 300 mg/dag respektive den maximala dosen 600 mg/dag skulle

vara 0,31 respektive 0,62 mg/kg/dag. Dessa beräknade doser utgör cirka 7 % av den totala dagliga

maternella dosen på en mg/kg-bas.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I gängse allmäntoxikologiska studier tolererades pregabalin väl vid kliniskt relevanta doser. I

toxicitetsstudier med upprepad dosering på råttor och apor iakttogs CNS-effekter, inklusive

hypoaktivitet, hyperaktivitet och ataxi. En ökad incidens av retinal atrofi, som vanligen observeras hos

åldrade albinoråttor, sågs efter långtidsbehandling med pregabalin vid exponeringar som är ≥5 gånger

medelexponering för människa vid den maximala rekommenderade kliniska dosen.

Pregabalin var inte teratogent hos möss, råttor eller kaniner. Fostertoxicitet hos råttor och kaniner

förekom bara vid exponeringar som är avsevärt högre än klinisk exponering. I prenatala/postnatala

toxicitetsstudier inducerade pregabalin fosterutvecklingstoxicitet hos råttor vid exponeringar > 2

gånger den maximala rekommenderade exponeringen hos människa.

Biverkningar på fertiliteten hos råtthanar och -honor observerades enbart vid exponeringar som är

avsevärt högre än klinisk exponering. Biverkningar på manliga reproduktionsorgan och

spermaparametrar var reversibla och inträffade endast vid exponeringar som är avsevärt högre än

klinisk exponering eller som associeras med spontana degenerationsprocesser i manliga

reproduktionsorgan hos råttan. Därför ansågs effekterna vara av liten eller ingen klinisk relevans.

Pregabalin är inte genotoxiskt baserat på resultaten från en uppsättning av

in vitro-

in vivo-

tester.

Tvååriga karcinogenicitetsstudier med pregabalin utfördes på råttor och möss. Inga tumörer

observerades hos råttor vid exponeringar upp till 24 gånger medelexponeringen för människa vid den

maximala rekommenderade kliniska dosen 600 mg/dag. Hos möss sågs ingen ökad incidens av

tumörer vid exponeringar liknande medelexponeringen hos människa, men en ökad incidens av

hemangiosarkom observerades vid högre exponeringar. Den icke-genotoxiska mekanismen för

pregabalin-inducerad tumörbildning hos möss involverar förändringar på blodplättar och därtill

associerad endotelcellsproliferation. Dessa förändringar på blodplättar förekommer inte hos råttor eller

människa baserat på kliniska data från korttidsstudier och begränsade långtidsstudier. Motsvarande

risk hos människa har inte kunnat påvisas.

Toxicitetsbilden hos unga råttor skiljer sig inte kvalitativt från den som setts hos vuxna råttor. Unga

råttor är dock mer känsliga. Vid terapeutiska exponeringar fanns det tecken på kliniska CNS-symtom

som hyperaktivitet och bruxism samt vissa förändringar i tillväxten (övergående viktökningshämning).

Effekter på östruscykel iakttogs vid 5 gånger den terapeutiska exponeringen för människa. En minskad

akustisk reaktion vid oväntade yttre ljudstimuli iakttogs hos unga råttor 1-2 veckor efter exponeringar

>2 gånger den terapeutiska exponeringen för människa. Nio veckor efter exponering, var denna

reaktion inte längre observerbar.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Mannitol

Kombinerad stärkelse (pregelatiniserad stärkelse och majsstärkelse)

Talk

Kapselskal

Gelatin

Titandioxid (E171)

Endast 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg och 300 mg

Röd järnoxid (E172)

Bläck

Shellack

Svart järnoxid (E172)

Kaliumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C

6.5

Förpackningstyp och innehåll

25 mg

Aluminium/PVC-blister med 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 eller 100 hårda kapslar.

HDPE-burk med LDPE-lock eller PP-skruvlock med 100 hårda kapslar.

50 mg

Aluminium/PVC-blister med 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 eller 100 hårda kapslar.

HDPE-burk med LDPE-lock eller PP-skruvlock med 100 hårda kapslar.

75 mg

Aluminium/PVC-blister med 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 eller 100 hårda kapslar.

HDPE-burk med LDPE-lock eller PP-skruvlock med 100 hårda kapslar.

100 mg

Aluminium/PVC-blister med 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 eller 100 hårda kapslar.

HDPE-burk med LDPE-lock eller PP-skruvlock med 100 hårda kapslar.

150 mg

Aluminium/PVC-blister med 14, 30, 56, 60 eller 100 hårda kapslar.

HDPE-burk med LDPE-lock eller PP-skruvlock med 100 hårda kapslar.

200 mg

Aluminium/PVC-blister med 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 eller 100 hårda kapslar.

HDPE-burk med LDPE-lock eller PP-skruvlock med 100 hårda kapslar.

225 mg

Aluminium/PVC-blister med 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 eller 100 hårda kapslar.

HDPE-burk med LDPE-lock eller PP-skruvlock med 100 hårda kapslar.

300 mg

Aluminium/PVC-blister med 14, 56, 60 eller 100 hårda kapslar.

HDPE-burk med LDPE-lock eller PP-skruvlock med 100 hårda kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25 mg: 51469

50 mg: 51470

75 mg: 51471

100 mg: 51472

150 mg: 51473

200 mg: 51474

225 mg: 51475

300 mg: 51476

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2015-07-16

Datum för förnyat godkännande: 2020-06-11

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-05-27

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen