Braftovi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-09-2021

Aktiva substanser:
Encorafenib
Tillgänglig från:
Pierre Fabre Medicament
ATC-kod:
L01EC03
INN (International namn):
encorafenib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Melanoma; Colorectal Neoplasms
Terapeutiska indikationer:
Encorafenib is indicated:in combination with binimetinib is indicated for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic melanoma with a BRAF V600 mutationin combination with cetuximab, for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) with a BRAF V600E mutation, who have received prior systemic therapy.
Produktsammanfattning:
Revision: 7
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004580
Tillstånd datum:
2018-09-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004580

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

26-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

26-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

16-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

16-06-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Braftovi 50 mg hårda kapslar

Braftovi 75 mg hårda kapslar

enkorafenib

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Braftovi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Braftovi

Hur du tar Braftovi

Eventuella biverkningar

Hur Braftovi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Braftovi är och vad det används för

Braftovi är ett läkemedel mot cancer som innehåller den aktiva substansen enkorafenib. Förändringar

(mutationer) i BRAF-genen kan ge upphov till proteiner som får cancern att växa. Braftovi riktar in sig

på de proteiner som tillverkas av denna förändrade BRAF-gen.

Det används i kombination med ett annat läkemedel som innehåller binimetinib för behandling av

vuxna patienter med en typ av hudcancer som kallas melanom när det har

en specifik förändring (mutation) i en gen ansvarig för att producera ett protein kallat BRAF,

spridit sig till andra delar av kroppen, eller inte kan avlägsnas genom operation.

När Braftovi används i kombination med binimetinib, som riktar in sig på ett annat protein som

stimulerar cancercellernas tillväxt, saktar kombinationen ner cancerns tillväxt eller stoppar den helt.

Braftovi används också i kombination med ett annat läkemedel som innehåller cetuximab för

behandling av vuxna patienter med en typ av tjocktarmscancer när den har

en specifik förändring (mutation) i en gen ansvarig för att producera ett protein kallat BRAF,

spridit sig till andra delar av kroppen hos patienter som tidigare har behandlats med andra

läkemedel mot cancer.

När Braftovi används i kombination med cetuximab (som binder till epidermal tillväxtfaktorreceptor

(EGFR), ett protein på ytan av vissa cancerceller) saktar kombinationen ner cancerns tillväxt eller

stoppar den helt.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Braftovi

Innan behandlingen inleds kommer läkaren att kontrollera om du har en mutation i BRAF-genen.

Eftersom Braftovi ska användas i kombination med binimetinib för att behandla melanom, bör du läsa

både bipacksedeln till binimetinib och den här bipacksedeln noga.

Eftersom Braftovi ska användas i kombination med cetuximab för att behandla tjocktarmscancer, bör

du läsa både bipacksedeln till cetuximab och den här bipacksedeln noga.

Ta inte Braftovi

om du är allergisk mot enkorafenib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Braftovi och berätta om alla dina

medicinska problem, speciellt om du har något av följande:

hjärtproblem, t.ex. förändring av hjärtats elektriska aktivitet (förlängning av QT-intervall)

blödningsproblem eller om du tar något läkemedel som kan orsaka blödningar

ögonproblem

problem med lever eller njurar.

Tala om för läkaren om du har haft någon annan typ av cancer än melanom eller tjocktarmscancer,

eftersom Braftovi kan förvärra vissa typer av cancer.

Tala omedelbar om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får något av följande när du

tar detta läkemedel:

Hjärtproblem: Braftovi taget tillsammans med binimetinib kan göra att ditt hjärta fungerar

sämre, förändra hjärtats elektriska aktivitet på ett sätt som kallas ”förlängning av QT-intervall”

eller förvärra redan befintliga hjärtproblem. Läkaren kommer att kontrollera att ditt hjärta

fungerar som det ska före och under behandlingen med dessa läkemedel. Tala genast med din

läkare om du upplever några symtom på hjärtproblem såsom att du känner dig yr, trött eller

svimfärdig, om du är andfådd, om du känner att ditt hjärta bultar, rusar eller slår oregelbundet,

eller om dina ben svullnar.

Blödningsproblem: Braftovi kan orsaka allvarliga blödningsproblem. Tala omedelbart om för

läkaren om du upplever några symptom på blödningsproblem såsom att du hostar upp blod, har

blodproppar, kräks blod eller något som liknar kaffesump, röd eller svart avföring som ser ut

som tjära, blod i urinen, buksmärtor eller ovanlig vaginalblödning. Tala också om för din läkare

om du har huvudvärk, känner dig yr eller känner dig svag.

Ögonproblem: Braftovi kan orsaka allvarliga ögonproblem när det tas tillsammans med

binimetinib. Tala omedelbart med din läkare om du får dimsyn, synförlust eller andra

synförändringar (t.ex. färgade prickar i synfältet) eller halo (suddig kontur runt föremål). Din

läkare kommer att undersöka dina ögon för eventuella problem med synen när du tar Braftovi.

Hudförändringar:

Braftovi kan orsaka andra typer av hudcancer såsom skivepitelcarcinom i

huden. Även nya melanom kan uppkomma när man tar Braftovi. Läkaren kommer att

kontrollera din hud avseende ny hudcancer före behandlingen, varannan månad under

behandlingen och i upp till 6 månader efter att du slutat ta Braftovi. Tala omedelbart om för

läkaren om du upptäcker några hudförändringar

under eller efter behandlingen

såsom:

en ny

vårta,

ett sår eller en rödaktig knuta som blöder eller inte vill läka eller om du har ett

födelsemärke som växer eller ändrar färg. Läkaren behöver dessutom undersöka dig avseende

skivepitelcarcinom på ditt huvud, din hals, din mun och dina lymfkörtlar, och du kommer att

undersökas med datortomografi med jämna mellanrum. Detta är en försiktighetsåtgärd i

händelse av att skivepitelcarcinom skulle utvecklas inuti din kropp. Undersökning av

könsorganen (för kvinnor) och analområdet rekommenderas också före behandlingen och när

den avslutas.

Leverproblem: Braftovi kan orsaka onormala blodprov relaterade till hur din lever fungerar

(ökade halter av leverenzymer). Läkaren kommer att ta blodprover för att kontrollera din lever

före och under behandlingen.

Njurproblem: Braftovi kan förändra njurfunktionen (oftast onormala blodprover, mer sällsynt

uttorkning och kräkningar). Läkaren kommer att ta blodprover för att kontrollera dina njurar

före och under behandlingen. Drick rikliga mängder vätska under behandlingen. Tala

omedelbart om för läkaren om du kräks och blir uttorkad.

Barn och ungdomar

Braftovi rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år. Detta läkemedel har inte studerats i

denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Braftovi

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka hur Braftovi fungerar eller öka sannolikheten för biverkningar.

Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du tar något läkemedel i den här listan eller något

annat läkemedel:

Vissa läkemedel som används för att behandla svampinfektioner (t.ex. itrakonazol, posakonazol,

flukonazol)

Vissa läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner (t.ex. rifampicin,

klaritromycin, telitromycin, erytromycin, penicillin)

Läkemedel som normalt används för att behandla epilepsi (krampanfall) (t.ex. fenytoin,

karbamazepin)

Läkemedel som normalt används för att behandla cancer (t.ex. metotrexat, imatinib)

Läkemedel som normalt används för att behandla högt kolesterol (t.ex. rosuvastatin,

atorvastatin)

(Traditionella) växtbaserade läkemedel mot nedstämdhet: Johannesört

Vissa läkemedel som används för att behandla hiv (t.ex. ritonavir, amprenavir, raltegravir,

dolutegravir)

Preventivmedel som innehåller hormoner

Läkemedel som normalt används för att behandla högt blodtryck (t.ex. diltiazem, bosentan,

furosemid)

Ett läkemedel för att behandla oregelbundna hjärtslag: amiodaron

Braftovi med mat och dryck

Under din behandling med Braftovi ska du inte dricka grapefruktjuice, eftersom Braftovis

biverkningar då kan öka.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Braftovi rekommenderas inte under graviditet. Det kan orsaka skador eller missbildningar hos fostret.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du

använder detta läkemedel.

Om du är kvinna och kan bli gravid måste du använda ett tillförlitligt preventivmedel medan du tar

Braftovi, och du måste fortsätta använda ett tillförlitligt preventivmedel i minst en månad efter den

sista dosen. Preventivmedel som innehåller hormoner (t.ex. p-piller, p-sprutor, p-plåster, implantat och

vissa spiraler som frisätter hormoner) fungerar eventuellt inte lika bra som förväntat medan du tar

Braftovi. Du ska därför använda en annan tillförlitlig preventivmetod t.ex. en barriärmetod (som

kondom) så att du inte blir gravid medan du tar detta läkemedel. Rådfråga läkaren, apotekspersonalen

eller sjuksköterskan.

Kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid medan du tar Braftovi.

Amning

Braftovi rekommenderas inte under amning.

Det är okänt om Braftovi utsöndras i bröstmjölk. Om du

ammar eller planerar att amma, rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.

Fertilitet

Braftovi kan minska antalet spermier hos män. Det kan påverka möjligheten att göra en kvinna gravid.

Tala med din läkare om du är orolig över detta.

Körförmåga och användning av maskiner

Braftovi kan påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Undvik att köra något

fordon eller använda maskiner om du får problem med synen, eller får några andra biverkningar som

kan påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner (se avsnitt 4) när du tar Braftovi.

Rådfråga läkaren om du är osäker på din körförmåga.

3.

Hur du tar Braftovi

Hur mycket du ska ta

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

För behandling av melanom

Rekommenderad dos Braftovi för behandling av melanom är 6 kapslar med 75 mg en gång dagligen

(motsvarande en daglig dos om 450 mg). Du kommer också få behandling med ett annat läkemedel,

binimetinib.

För behandling av tjocktarmscancer

Rekommenderad dos Braftovi för behandling av tjocktarmscancer är 4 kapslar med 75 mg en gång

dagligen (motsvarande en daglig dos om 300 mg). Du kommer också få behandling med ett annat

läkemedel, cetuximab.

Om du har problem med levern eller njurarna kan din läkare sätta in en lägre dos.

Om du får allvarliga biverkningar (t.ex. problem med hjärtat, ögonen eller blödningar) kan läkaren

sänka dosen, göra ett uppehåll med behandlingen eller avbryta den helt.

Hur du tar Braftovi

Intruktioner för att öppna blister:

Tryck inte kapseln genom blistret.

Dra försiktigt av blisterfolien genom att börja i hörnet som är märkt med en pil.

Ta försiktigt ut kapseln.

Svälj kapslarna hela med vatten.

Braftovi kan tas med mat eller mellan måltiderna.

Om du kräks

Om du kräks efter att ha tagit Braftovi ska du inte ta någon extra dos. Ta nästa dos vid vanlig tid.

Om du har tagit för stor mängd av Braftovi

Om du har tagit för många kapslar, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska omedelbart.

Biverkningar av Braftovi som illamående, kräkningar, uttorkning och dimsyn kan uppkomma eller

förvärras. Om möjligt, visa upp denna bipacksedel och läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Braftovi

Om du har glömt en dos Braftovi ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Om den missade dosen

skulle ha tagits för mer än 12 timmar sedan ska du dock hoppa över den dosen och ta nästa dos vid

vanlig tid. Fortsätt sedan ta dina kapslar som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du slutar att ta Braftovi

Det är viktigt att du tar Braftovi så länge som läkaren har ordinerat. Sluta inte ta detta läkemedel om

inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Braftovi kan orsaka allvarliga biverkningar. Tala omedelbart om för läkaren

om du får någon av

följande allvarliga biverkningar, antingen för första gången eller om de förvärras (se även avsnitt 2):

Hjärtproblem:

Braftovi kan påverka hur väl ditt hjärta fungerar (minska vänsterkammarens

ejektionsfraktion) när det tas tillsammans med binimetinib. Tecken och symtom på detta kan vara:

yrsel, trötthet eller ostadighetskänsla

andfåddhet

hårda, snabba eller oregelbundna hjärtslag

svullna ben.

Ögonproblem: Braftovi kan orsaka allvarliga ögonproblem när det tas tillsammans med binimetinib,

såsom vätskeläckage under näthinnan som leder till att olika skikt i näthinnan lossnar i ögat

(näthinneavlossning). Kontakta läkaren omedelbart om du får följande symtom på ögonproblem:

dimsyn, synförlust, eller andra synförändringar (t.ex. färgade prickar i synfältet)

halo (suddig kontur runt föremål)

ögonsmärta. svullnad eller rödhet

Blödningsproblem: Braftovi kan orsaka allvarliga blödningsproblem. Tala omedelbart om för läkaren

om du får några ovanliga tecken på blödning, till exempel:

huvudvärk, yrsel eller svaghet

du hostar upp blod eller koagulerat blod

du kräks blod eller något som liknar kaffesump

röd eller svart avföring som ser ut som tjära

blod i urinen

buksmärtor

ovanlig blödning från vagina.

Muskelproblem:

Braftovi kan orsaka muskelnedbrytning (rabdomyolys) när det tas tillsammans med

binimetinib. Detta kan leda till njursvikt och kan vara livshotande. Tecken och symtom kan vara:

muskelsmärtor, kramper, stelhet eller spasmer

mörkfärgad urin.

Annan hudcancer:

Behandling med Braftovi kan resultera i en typ av hudcancer, till exempel

skivepitelcarcinom i huden. Dessa typer av hudförändringar (se även avsnitt 2) är oftast

begränsade till ett litet område och kan avlägsnas genom operation. Behandlingen med Braftovi

kan fortsätta utan avbrott. Vissa personer som tar Braftovi kan upptäcka nya melanom. Dessa

melanom opereras oftast bort och behandlingen med Braftovi kan fortsätta utan avbrott.

Andra biverkningar

Förutom de allvarliga biverkningar som nämnts ovan kan personer som tar Braftovi även få andra

biverkningar.

Biverkningar när Braftovi och binimetinib tas tillsammans för behandling av melanom

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

minskat antal röda blodkroppar (anemi)

problem med nerverna som kan leda till smärtor, nedsatt känsel eller stickningar i händer och

fötter

huvudvärk

yrsel

blödning på olika ställen i kroppen

högt blodtryck

problem med din syn (synnedsättning)

magsmärtor

diarré

kräkningar

illamående

förstoppning

klåda

torr hud

håravfall eller tunnare hår (alopeci)

olika typer av hudutslag

förtjockning av hudens yttre skikt

ledvärk (artralgi)

muskelsmärtor, svaghet eller spasmer

ryggvärk

värk i armar och ben

feber

svullna händer eller fötter (perifert ödem), lokala svullnader

trötthet

onormalt resultat på blodprover för leverfunktionen

onormalt resultat på prover som mäter kreatinkinas i blodet (ett enzym som finns i blodet som

kan tyda på muskelinflammation eller muskelskada)

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

vissa typer av hudtumörer såsom hudpapillom och basalcellscarcinom

allergisk reaktion som kan innefatta svullnad i ansiktet och andningssvårigheter

förändrad smakkänsla

inflammation i ögat (uveit)

blodproppar

inflammation i tjocktarmen (kolit)

rodnad eller sprucken hud

inflammation i fettlagret under huden, symtom kan vara ömmande knutor i huden

hudutslag med platta missfärgade områden eller upphöjda knutor som påminner om akne

(acneiform dermatit)

rodnad, flagande hud eller blåsor på händer och fötter (palmar-plantar erytrodysestesi eller

hand-fot-syndrom)

njursvikt

onormalt resultat på njurprover (förhöjt kreatinin)

onormalt resultat på blodprover för leverfunktionen (alkaliskt fosfatas i blodet)

onormalt resultat på blodprover för bukspottkörtelsfunktionen (amylas, lipas)

ökad hudkänslighet mot solljus

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

svaghet och förlamning av ansiktsmuskler

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) med svåra buksmärtor.

Biverkningar när enbart Braftovi användes i kliniska prövningar på patienter med melanom

Om du fortsätter med Braftovi ensamt när du gör ett tillfälligt uppehåll med det andra läkemedlet

(binimetinib) enligt din läkares beslut, kan du få några av de biverkningar som räknas upp i listan

ovan, men frekvensen kan ändras (biverkningen kan vara vanligare eller ovanligare).

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

trötthet

illamående

kräkningar

förstoppning

olika typer av hudutslag

rodnad, flagande hud eller blåsor på händer och fötter (palmar-plantar erytrodysestesi eller

hand-fot-syndrom)

förtjockning av hudens yttre skikt (hyperkeratos)

torr hud

klåda

onormalt håravfall eller tunnare hår (alopeci)

rodnad eller sprucken hud

mörkare hud

nedsatt aptit

sömnsvårigheter (insomnia)

huvudvärk

problem med nerverna som kan leda till smärtor, nedsatt känsel eller stickningar i händer och

fötter

förändrad smakkänsla

ledvärk (artralgi)

muskelvärk, muskelspasmer eller muskelsvaghet

värk i extremiteter

ryggvärk

feber

vissa typer av godartade hudtumörer som pigmentnevus (leverfläckar) och hudpapillom

onormalt resultat på blodprover som visar leverfunktionen.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

allergisk reaktion som kan innefatta svullnad i ansiktet och andningssvårigheter

svaghet och förlamning av ansiktsmuskler

snabba hjärtslag

hudutslag med platta missfärgade områden eller upphöjda knutor som påminner om akne

(acneiform dermatit)

flagande eller fjällande hud

inflammation i lederna (artrit)

njursvikt

onormalt resultat på njurprover (förhöjt kreatinin)

ökad hudkänslighet mot solljus

onormalt resultat på blodprover för bukspottkörtelsfunktionen (lipas)

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

en typ av hudcancer som kallas basalcellscarcinom

inflammation i ögat (uveit)

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) med svåra buksmärtor.

onormalt resultat på blodprover för bukspottkörtelsfunktionen (amylas)

Biverkningar när Braftovi och cetuximab tas tillsammans för behandling av tjocktarmscancer

Förutom de allvarliga biverkningar som nämns ovan, kan personer som tar Braftovi tillsammans med

cetuximab också få följande biverkningar.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

nya leverfläckar, så kallade “pigmentnevus”

nedsatt aptit

sömnsvårigheter (insomnia)

problem med nerverna som kan leda till smärtor, nedsatt känsel eller stickningar i händer och

fötter

huvudvärk

blödning på olika ställen i kroppen

diarré

magsmärtor

illamående

kräkningar

förstoppning

hudutslag med platta missfärgade områden eller upphöjda knutor som påminner om akne

(acneiform dermatit)

olika typer av hudutslag

torr hud

klåda

ledsmärta (artralgi) och muskel- och/eller skelettsmärta (muskuloskeletal smärta)

muskelvärk, muskelsvaghet eller muskelspasmer

värk i extremiteter

ryggvärk

trötthet

feber

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

vissa typer av hudtumörer såsom hudpapillom

allergisk reaktion som kan innefatta svullnad i ansiktet och andningssvårigheter

yrsel

förändrad smakkänsla

snabba hjärtslag

mörkare hud

rodnad, flagande hud eller blåsor på händer och fötter (palmar-plantar erytrodysestesi eller

hand-fot-syndrom)

förtjockning av hudens yttre skikt (hyperkeratos)

rodnad eller sprucken hud

håravfall eller tunnare hår (alopeci)

njursvikt

onormalt resultat på njurprover (förhöjt kreatinin)

onormalt resultat på blodprover för leverfunktionen

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

en typ av hudcancer som kallas basalcellscarcinom

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) som orsakar svåra buksmärtor

flagande hud

onormalt resultat på blodprover för bukspottkörtelsfunktionen (amylas, lipas)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Braftovi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är enkorafenib.

Braftovi 50 mg: En hård kapsel innehåller 50 mg enkorafenib.

Braftovi 75 mg: En hård kapsel innehåller 75 mg enkorafenib.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll - kopovidon (E1208), poloxamer 188, mikrokristallin cellulosa (E460i),

bärnstenssyra (E363), krospovidon (E1202), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551),

magnesiumstearat (E470b)

Kapselhölje - gelatin (E441), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart

järnoxid (E172).

Tryckfärg: shellack (E904), svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Braftovi 50 mg hårda kapslar

Den hårda kapseln (kapsel) har en orange ogenomskinlig överdel och hudfärgad ogenomskinlig

underdel, märkt med ett stiliserat ”A” på överdelen och ”LGX 50mg” på underdelen.

Braftovi 50 mg finns i förpackning om 28x1 kapslar eller 112x1 kapslar i perforerat endosblister av

polyamid/aluminium/PVC/aluminium/PET/papper. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar

att marknadsföras.

Braftovi 75 mg hårda kapslar

Den hårda kapseln (kapsel) har en hudfärgad ogenomskinlig överdel och vit ogenomskinlig underdel,

märkt med ett stiliserat ”A” på överdelen och ”LGX 75mg” på underdelen.

Braftovi 75 mg finns i förpackning om 42x1 kapslar eller 168x1 kapslar i perforerat endosblister av

polyamid/aluminium/PVC/aluminium/PET/papper. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar

att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pierre Fabre Médicament

45, place Abel Gance

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrike

Tillverkare

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site Progipharm, rue du Lycée

45500 GIEN

Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Braftovi 50 mg hårda kapslar

Braftovi 75 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Braftovi 50 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 50 mg enkorafenib.

Braftovi 75 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 75 mg enkorafenib.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel (kapsel).

Braftovi 50 mg hårda kapslar

Orange ogenomskinlig överdel och hudfärgad ogenomskinlig underdel, märkt med ett stiliserat ”A” på

överdelen och ”LGX 50mg” på underdelen. Kapselns längd är cirka 22 mm.

Braftovi 75 mg hårda kapslar

Hudfärgad ogenomskinlig överdel och vit ogenomskinlig underdel, märkt med ett stiliserat ”A” på

överdelen och ”LGX 75mg” på underdelen. Kapselns längd är cirka 23 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Enkorafenib är avsett:

- i kombination med binimetinib för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller

metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation (se avsnitt 4.4 och 5.1).

- i kombination med cetuximab för behandling av vuxna patienter med metastaserad kolorektal cancer

(CRC) med en BRAF V600E-mutation, som tidigare har fått systemisk behandling (se avsnitt 4.4 och

5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med enkorafenib ska inledas av och ske under översyn av läkare med erfarenhet av

användning av cancerläkemedel.

Dosering

Melanom

Rekommenderad dos enkorafenib är 450 mg (sex 75 mg-kapslar) en gång dagligen, när det används i

kombination med binimetinib.

Kolorektal cancer

Rekommenderad dos enkorafenib är 300 mg (fyra 75 mg-kapslar) en gång dagligen, när det används i

kombination med cetuximab.

Dosjustering

Melanom

För att hantera biverkningar kan dosen behöva sänkas, behandlingen med enkorafenib avbrytas

tillfälligt eller sättas ut helt (se tabell 1, 3 och 4).

Se produktresumén för binimetinib, avsnitt 4.2, för information om dosering och rekommenderade

dosjusteringar av binimetinib.

Rekommenderade dosminskningar för enkorafenib presenteras i tabell 1.

Tabell 1:

Rekommenderade dosjusteringar för enkorafenib vid användning i kombination

med binimetinib vid indikationen melanom

Dosnivå

Enkorafenibdos

vid användning i kombination med binimetinib

Startdos

450 mg en gång dagligen

1:a dossänkning

300 mg en gång dagligen

2:a dossänkning

200 mg en gång dagligen

Efterföljande

justering

Det finns begränsade data om dossänkning till 100 mg en gång dagligen.

Enkorafenib ska sättas ut permanent om patienten inte tolererar 100 mg en

gång dagligen.

Administrering av enkorafenib med dosen 450 mg en gång dagligen som enda preparat

rekommenderas inte. Om behandling med binimetinib avbryts tillfälligt ska enkorafenibdosen minskas

till 300 mg en gång dagligen under den tid då inget binimetinib ges (se tabell 4.2 i produktresumén för

binimetinib) eftersom enkorafenib i dosen 450 mg inte tolereras väl som enda preparat. Om

binimetinib sätts ut permanent ska behandlingen med enkorafenib sättas ut.

Om behandling med enkorafenib avbryts tillfälligt (se tabell 3 och 4) ska även behandling med

binimetinib avbrytas. Om enkorafenib sätts ut permanent ska binimetinib sättas ut.

Om behandlingsrelaterade biverkningar inträffar ska enkorafenib och binimetinib dosreduceras,

avbrytas tillfälligt eller sättas ut. Dosjusteringar krävs för enbart binimetinib (biverkningar som främst

orsakas av binimetinib) om följande inträffar: näthinneavlossning (RPED) och

retinalvensocklusion (RVO), interstitiell lungsjukdom/pneumoni, hjärtdysfunktion, förhöjt

kreatinfosfokinas (CK) och rabdomyolys, samt venös tromboembolism (VTE).

Om någon av dessa biverkningar uppträder, se avsnitt 4.2 i produktresumén för binimetinib angående

dosjusteringar för binimetinib.

Kolorektal cancer

För att hantera biverkningar kan dosen behöva sänkas, behandlingen med enkorafenib avbrytas

tillfälligt eller sättas ut helt (se tabell 2, 3 och 4).

Se produktresumén för cetuximab, avsnitt 4.2, för information om dosering och rekommenderade

dosjusteringar av cetuximab.

Rekommenderade dosminskningar för enkorafenib presenteras i tabell 2.

Tabell 2:

Rekommenderade dosjusteringar för enkorafenib vid användning i kombination

med cetuximab vid indikationen CRC

Dosnivå

Enkorafenibdos

vid användning i kombination med cetuximab

Startdos

300 mg en gång dagligen

1:a dossänkning

225 mg en gång dagligen

2:a dossänkning

150 mg en gång dagligen

Om behandling med enkorafenib sätts ut permanent ska även behandling med cetuximab sättas ut.

Om behandling med cetuximab sätts ut permanent ska även behandling med enkorafenib sättas ut.

Melanom och kolorektal cancer

Dosjusteringar vid biverkningar beskrivs nedan och i tabell 3 och 4.

Vid nya primära kutana maligniteter:

Ingen dosjustering av enkorafenib behövs.

Vid nya primära icke-kutana RAS-mutationspositiva maligniteter:

Man bör överväga att sätta ut

enkorafenib permanent.

Tabell 3:

Rekommenderade dosjusteringar för enkorafenib vid användning i kombination

med binimetinib eller i kombination med cetuximab vid utvalda biverkningar

Biverkningens svårighetsgrad

a

Enkorafenib

Hudreaktioner

Grad 2

Behandling med enkorafenib ska fortsätta.

Om utslagen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor med

behandling ska uppehåll göras med enkorafenib tills grad 0 eller 1

uppnåtts. Återuppta sedan behandlingen med samma dos.

Grad 3

Uppehåll ska göras i behandlingen med enkorafenib tills förbättring

skett till grad 0 eller 1. Återuppta behandlingen med samma dos om

det var den första händelsen, eller med reducerad dos om det var en

återkommande grad 3-biverkning.

Grad 4

Enkorafenib ska sättas ut permanent.

Palmar-plantar erytrodysestesi (PPES)

Grad 2

Behandling med enkorafenib ska fortsätta och stödjande åtgärder t.ex.

topikal behandling ska sättas in.

Om ingen förbättring skett inom 2 veckor trots stödjande behandling,

ska uppehåll göras i behandlingen med enkorafenib tills förbättring

skett till grad 0 eller 1. Behandling ska återupptas med samma dos

eller reducerad dos.

Grad 3

Uppehåll ska göras i behandlingen med enkorafenib och stödjande

behandling, t.ex. topikal behandling ska sättas in.

Patienten ska utvärderas varje vecka.

Behandling med enkorafenib ska återupptas med samma dos eller

reducerad dos när förbättring skett till grad 0 eller 1.

Biverkningens svårighetsgrad

a

Enkorafenib

Uveit

med irit och iridocyklit

Grad 1-3

Uppehåll ska göras i behandlingen med enkorafenib om uveit av

grad 1 eller 2 inte svarar på specifik (t.ex. topikal) okulär behandling,

eller vid uveit av grad 3. Förnyad ögonundersökning ska göras inom 2

veckor.

Om uveiten är av grad 1 och förbättras till grad 0, ska behandling

återupptas med samma dos.

Om uveiten är av grad 2 eller grad 3 och förbättras till grad 0 eller 1,

ska behandling återupptas med reducerad dos.

Om ingen förbättring skett inom 6 veckor ska en ny

ögonundersökning göras och enkorafenib ska sättas ut permanent.

Grad 4

Enkorafenib ska sättas ut permanent och uppföljning med

ögonundersökningar ska göras.

QTc-förlängning

QTcF > 500 ms och

förändring med ≤ 60 ms

från värdet före

behandling

Uppehåll ska göras i behandlingen med enkorafenib (se övervakning i

avsnitt 4.4).

Behandling med enkorafenib ska återupptas med reducerad dos när

QTcF är ≤ 500 ms.

Enkorafenib ska sättas ut om biverkningen återkommer mer än en

gång.

QTcF > 500 ms och

ökning med > 60 ms från

värdet före behandling

Behandling med enkorafenib ska sättas ut permanent (se övervakning i

avsnitt 4.4).

Avvikande levervärden

Grad 2

(aspartataminotransferas

(ASAT) eller

alaninaminotransferas

(ALAT) > 3x – ≤ 5x

övre normalvärdet

(ULN))

Behandling med enkorafenib ska fortsätta.

Om ingen förbättring skett inom 4 veckor, ska uppehåll göras i

behandlingen med enkorafenib tills förbättring skett till grad 0 eller 1

eller till värdena före behandling/baslinjevärdena. Återuppta sedan

behandlingen med samma dos.

Första händelsen grad 3

(ASAT eller ALAT

> 5x ULN och

blodbilirubin > 2x ULN)

Uppehåll ska göras i behandlingen med enkorafenib i upp till

4 veckor.

Vid förbättring till grad 0 eller 1 eller till baslinjevärdena ska

behandling återupptas med reducerad dos.

Om ingen förbättring skett ska enkorafenib sättas ut permanent.

Första händelsen av

grad 4 (ASAT eller

ALAT > 20 ULN)

Uppehåll ska göras i behandlingen med enkorafenib i upp till

4 veckor.

Vid förbättring till grad 0 eller 1 eller till baslinjevärdena, ska

behandling återupptas med reducerad dos.

Om ingen förbättring sker ska enkorafenib sättas ut permanent.

Alternativt ska enkorafenib sättas ut permanent.

Återkommande grad 3

(ASAT eller ALAT

> 5x ULN och

blodbilirubin > 2 x ULN)

Det ska övervägas att sätta ut enkorafenib permanent.

Biverkningens svårighetsgrad

a

Enkorafenib

Återkommande grad 4

(ASAT eller ALAT

> 20 ULN)

Enkorafenib ska sättas ut permanent.

National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE)

version 4.03

Tabell 4:

Rekommenderade dosjusteringar för enkorafenib vid användning i kombination

med binimetinib eller i kombination med cetuximab vid övriga biverkningar

Biverkningens svårighetsgrad

Enkorafenib

Återkommande eller

intolerabla biverkningar av

grad 2

Första biverkningshändelsen

av grad 3

Uppehåll ska göras i behandlingen med enkorafenib i upp till

4 veckor.

Vid förbättring till grad 0 eller 1 eller till baslinjevärdena,

ska behandling återupptas med reducerad dos.

Om ingen förbättring sker ska enkorafenib sättas ut permanent

Första biverkningshändelsen

av grad 4

Uppehåll ska göras i behandlingen med enkorafenib i upp till

4 veckor.

Vid förbättring till grad 0 eller 1 eller till baslinjevärdena, ska

behandling återupptas med reducerad dos.

Om ingen förbättring sker ska enkorafenib sättas ut permanent.

Alternativt ska enkorafenib sättas ut permanent.

Återkommande biverkningar

av grad 3

Permanent utsättning av enkorafenib ska övervägas.

Återkommande biverkningar

av grad 4

Enkorafenib ska sättas ut permanent.

Behandlingstid

Behandlingen ska fortsätta tills patienten inte längre har nytta av den eller tills oacceptabel toxicitet

utvecklas.

Missade doser

Om patienten missar att ta en dos enkorafenib ska den missade dosen endast tas om det är mer än

12 timmar till nästa dos.

Kräkningar

Om patienten kräks efter att ha tagit enkorafenib ska patienten inte ta någon extra dos utan fortsätta

med nästa dos enligt det vanliga behandlingsschemat.

Särskilda populationer

Äldre patienter

Ingen dosjustering krävs för patienter över 65 år (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Patienter med lätt till gravt nedsatt leverfunktion kan vara känsligare för enkorafenib (se avsnitt 5.2).

Administrering av enkorafenib ska ske med försiktighet och med en dos om 300 mg en gång dagligen

till patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A).

Ingen doseringsrekommendation kan ges för patienter med måttligt (Child-Pugh klass B) eller gravt

(Child-Pugh klass C) nedsatt leverfunktion.

Nedsatt njurfunktion

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys (PK) krävs ingen dosjustering för patienter med lätt

eller måttligt nedsatt njurfunktion. Det finns inga kliniska data om användning av enkorafenib till

patienter med grav njurfunktionsnedsättning. Eventuellt behov av dosjustering kan därför inte

fastställas. Enkorafenib ska användas med försiktighet till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för enkorafenib hos barn och ungdomar har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Braftovi är avsett för oral användning. Kapslarna ska sväljas hela med vatten. De kan tas med eller

utan mat. Samtidig administrering av enkorafenib och intag av grapefruktjuice ska undvikas (se

avsnitt 4.4 och 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Enkorafenib ska ges i kombination med binimetinib (för patienter med BRAF V600-muterat

icke-resektabelt eller metastaserat melanom) eller i kombination med cetuximab (för patienter med

BRAF V600E-muterad metastaserad kolorektal cancer). För ytterligare information om varningar

och försiktighet vid behandling med binimetinib eller cetuximab, se avsnitt 4.4 i produktresumén

för binimetinib eller cetuximab.

Test av BRAF-mutation

Innan enkorafenib tas måste patientens icke-resektabelt eller metastaserat melanom med

BRAF V600-mutation eller metastaserad kolorektal cancer med BRAF V600E-mutation bekräftas

med ett validerat test. Effekten och säkerheten av enkorafenib har endast fastställts hos patienter med

melanomtumörer med BRAF V600E- och V600K-mutation eller kolorektala tumörer med

BRAF V600E-mutation. Enkorafenib ska inte användas till patienter med malignt melanom av

vildtyp-BRAF eller kolorektal cancer av vildtyp-BRAF.

Enkorafenib i kombination med binimetinib till patienter vars sjukdom progredierat på en

BRAF-hämmare

Det finns begränsade data om patienter som tar enkorafenib i kombination med binimetinib vars

sjukdom progredierat på en tidigare BRAF-hämmare som getts för behandling av icke-resektabelt eller

metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Dessa data visar att effekten av kombinationen

skulle vara lägre hos dessa patienter.

Enkorafenib i kombination med binimetinib till patienter med hjärnmetastaser

Det finns begränsade data om effekten av enkorafenib kombinerat med binimetinib till patienter med

BRAF V600-mutationspositivt melanom som har metastaserat till hjärnan (se avsnitt 5.1).

Vänsterkammardysfunktion (LVD)

LVD, definierat som symtomatiska eller asymtomatiska minskningar av ejektionsfraktionen, har

rapporterats vid användandet av enkorafenib i kombination med binimetinib. Mätning av

vänsterkammarejektionsfraktionen (LVEF) med ekokardiogram eller MUGA-scanning (multi-gated

acquisition) rekommenderas innan behandling med enkorafenib och binimetinib sätts in, 1 månad efter

behandlingsstart och därefter med ca 3 månaders intervall eller oftare om kliniskt indicerat, så länge

behandlingen pågår. Om LVD uppkommer under behandlingen, se avsnitt 4.2 i produktresumén för

binimetinib.

Säkerheten av enkorafenib i kombination med binimetinib har inte fastställts hos patienter med ett

baslinje-LVEF som antingen ligger under 50 % eller under lägsta institutionella normalvärde. Till

dessa patienter ska därför binimetinib användas med försiktighet och vid eventuell symtomatisk

vänsterkammardysfunktion, LVEF-minskning av grad 3–4, eller absolut minskning av LVEF från

baslinjen på ≥10 %, ska binimetinib och enkorafenib sättas ut och LVEF kontrolleras varannan vecka

tills återhämtning skett.

Blödning

Blödningar, inklusive kraftiga blödningshändelser, kan inträffa vid administrering av enkorafenib (se

avsnitt 4.8). Risken för blödning kan vara förhöjd om patienten samtidigt använder antikoagulantia

eller trombocytaggregationshämmare. Förekomsten av blödningar av grad ≥3 ska hanteras genom

uppehåll eller utsättning av behandlingen (se tabell 4 i avsnitt 4.2) och enligt klinisk indikation.

Ögonbiverkningar

Ögonbiverkningar som uveit, irit och iridocyklit kan inträffa när enkorafenib administreras. Även

RPED har rapporterats hos patienter som behandlats med enkorafenib i kombination med binimetinib

(se avsnitt 4.8).

Vid varje besök ska patienterna bedömas avseende symtom på nya eller förvärrade synrubbningar. Vid

symtom på nya eller förvärrade synrubbningar, t.ex. minskat centralt synfält, dimsyn eller synförlust,

rekommenderas omedelbar undersökning av oftalmolog.

Om uveit, inklusive iridocyklit eller irit uppkommer under behandlingen, se avsnitt 4.2.

Om patienten drabbas av RPED eller RVO under behandlingen, se avsnitt 4.2 i produktresumén för

binimetinib för vägledning.

QT-förlängning

QT-förlängning har observerats hos patienter som behandlas med BRAF-hämmare. Någon grundlig

QT-studie för att utvärdera risken för QT-förlängning med enkorafenib har inte utförts.

Generellt tyder resultaten på att enkorafenib som enda preparat kan orsaka en mindre ökning av

hjärtfrekvensen. I poolade kombinationsstudier av enkorafenib och binimetinib vid rekommenderade

doser, samt i en studie av enkorafenib som enda preparat, visades att enkorafenib har potential att öka

QTc-intervallet något (se avsnitt 5.1).

Det finns otillräckliga data för att utesluta kliniskt signifikant exponeringsberoende QT-förlängning.

På grund av den potentiella risken för QT-förlängning rekommenderas att avvikande värden för

serumelektrolyter, däribland magnesium och kalium, korrigeras och att riskfaktorer för

QT-förlängning (t.ex. hjärtsvikt och bradyarytmier) är under kontroll innan behandlingen sätts in och

under behandlingen.

Utvärdering av ett elektrokardiogram (EKG) rekommenderas innan enkorafenib sätts in, 1 månad efter

behandlingsstart och därefter med ca 3-månaders intervall eller oftare om kliniskt indicerat, så länge

behandlingen pågår. QTc-förlängning kan hanteras genom dosminskning, uppehåll eller utsättning av

behandlingen med korrigering av avvikande elektrolytvärden och kontroll av riskfaktorer (se

avsnitt 4.2).

Nya primära maligniteter

Nya primära maligniteter, kutana och icke-kutana, har observerats hos patienter som behandlas med

BRAF-hämmare och kan utvecklas när enkorafenib administreras (se avsnitt 4.8).

Kutana maligniteter

Kutana maligniteter som kutant skivepitelcarcinom och keratoakantom har observerats hos patienter

som behandlas med BRAF-hämmare, bland annat enkorafenib.

Nytt primärt melanom har observerats hos patienter som behandlas med BRAF-hämmare, däribland

enkorafenib (se avsnitt 4.8).

Dermatologisk undersökning ska ske innan behandling med enkorafenib sätts in, varannan månad

under behandlingstiden och i upp till 6 månader efter att behandlingen avslutats. Misstänkta

hudlesioner ska hanteras genom hudexcision och dermatologisk undersökning. Patienterna ska

instrueras att omedelbart informera sin läkare om nya hudlesioner uppkommer. Behandlingen med

enkorafenib ska fortsätta utan dosförändring.

Icke-kutana maligniteter

Baserat på dess verkningsmekanism kan enkorafenib främja utveckling av maligniteter som är

associerade med aktivering av RAS genom mutationer eller andra mekanismer. Patienter som får

enkorafenib ska genomgå huvud- och halsundersökning, datortomografi av bröstkorg/buk,

undersökning av anal och bäckenorgan (för kvinnor) samt komplett blodcellsräkning innan

behandlingen sätts in, under behandlingen och vid behandlingens slut efter kliniskt behov. Det ska

övervägas att sätta ut enkorafenib permanent hos patienter som utvecklar RAS-mutationspositiva

icke-kutana maligniteter. Nytta och risker ska övervägas noga innan enkorafenib administreras till

patienter som har eller tidigare har haft cancer associerat med RAS-mutation.

Avvikande levervärden

Avvikande levervärden såsom förhöjning av ASAT och ALAT har observerats med enkorafenib (se

avsnitt 4.8). Levervärdena ska undersökas innan enkorafenib sätts in och minst varje månad under de

första 6 månaderna, därefter efter kliniskt behov. Avvikande levervärden ska hanteras genom

behandlingsuppehåll, dosreducering eller utsättning av behandlingen (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Eftersom enkorafenib främst metaboliseras och elimineras via levern kan patienter med lätt till grav

leverfunktionsnedsättning ha ökad exponering för enkorafenib utöver det intervall som gäller för

olika individer (se avsnitt 5.2).

I frånvaro av kliniska data, rekommenderas inte enkorafenib till patienter med måttligt eller gravt

nedsatt leverfunktion.

Patienter med lätt nedsatt leverfunktion ska behandlas med försiktighet och med en dos om 300 mg

enkorafenib en gång dagligen (se avsnitt 4.2).

Noggrann övervakning av enkorafenib-relaterad toxicitet hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion

rekommenderas, omfattande klinisk undersökning och leverfunktionsprover, samt EKG efter kliniskt

behov under behandlingen.

Nedsatt njurfunktion

Inga data finns tillgängliga för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Enkorafenib ska användas med försiktighet till patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Kreatininförhöjning har rapporterats som en vanlig biverkning av enkorafenib när det används som

ensamt preparat eller i kombination med binimetinib eller cetuximab. De fall av njursvikt, akut

njurskada och nedsatt njurfunktion som rapporterats hade oftast samband med kräkningar och

dehydrering. Andra bidragande faktorer var diabetes och hypertoni. Blodkreatinin ska övervakas

enligt klinisk indikation och förhöjt kreatinin hanteras genom dosjustering eller utsättning (se tabell 4

i avsnitt 4.2). Patienterna ska se till att ha ett adekvat vätskeintag under behandlingen.

Effekter av andra läkemedel på enkorafenib

Samtidig användning av potenta CYP3A-hämmare under behandlingen med enkorafenib ska

undvikas. Om samtidig behandling med en potent CYP3A-hämmare inte kan undvikas ska patienten

övervakas noga med avseende på säkerhet (se avsnitt 4.5).

Försiktighet ska iakttas om en måttlig CYP3A-hämmare ges samtidigt som enkorafenib.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på enkorafenib

Enkorafenib metaboliseras främst av CYP3A4.

CYP3A4-hämmare

Samtidig administrering av måttliga (diltiazem) och potenta (posakonazol) CYP3A4-hämmare och

enstaka doser enkorafenib till friska frivilliga personer resulterade i 2- och 3-faldig ökning av arean

under koncentration–tid kurvan (AUC) och 44,6 % respektive 68,3 % ökning av maximal

enkorafenibkoncentration (C

Modellbaserade uppskattningar tyder på att effekten av posakonazol efter upprepad administrering

skulle kunna vara densamma för AUC (3-faldig ökning) och något större för C

(2,7-faldig ökning).

Modellbaserade uppskattningar för ketokonazol tyder på en cirka 5-faldig ökning av AUC för

enkorafenib och 3- till 4-faldig ökning av C

för enkorafenib efter administrering av enkorafenib

450 mg respektive 300 mg en gång dagligen.

Samtidig administrering av enkorafenib och potenta CYP3A4-hämmare ska därför undvikas (på grund

av ökad enkorafenibexponering och potentiellt ökad toxicitet, se avsnitt 5.2). Exempel på potenta

CYP3A4-hämmare är bl.a. ritonavir, itrakonazol, klaritromycin, telitromycin, posakonazol och

grapefruktjuice. Om samtidig användning av en potent CYP3A-hämmare inte kan undvikas ska

patienten noga övervakas.

Samtidig administrering av måttliga CYP3A4-hämmare ska ske med försiktighet. Exempel på måttliga

CYP3A4-hämmare är bl.a. amiodaron, erytromycin, flukonazol, diltiazem, amprenavir och imatinib.

Om enkorafenib administreras samtidigt som en måttlig CYP3A-hämmare ska patienten övervakas

noga.

CYP3A4-inducerare

Samtidig administrering av enkorafenib och en CYP3A4-inducerare har inte undersökts i någon

klinisk studie, men en minskad enkorafenibexponering är sannolik, vilket kan leda till sämre effekt.

Exempel på måttliga eller potenta CYP3A4-inducerare är bl.a. karbamazepin, rifampicin, fenytoin och

Johannesört. Alternativa substanser utan eller med minimal CYP3A4-induktion bör övervägas.

Effekter av enkorafenib på andra läkemedel

CYP-substrat

Enkorafenib både hämmar och inducerar CYP3A4. Samtidig användning av substanser som är substrat

till CYP3A4 (t.ex. hormonella preventivmedel) kan leda till ökad toxicitet eller lägre effekt av dessa

substanser. Samtidig administrering av substanser som är CYP3A4-substrat ska ske med försiktighet.

Enkorafenib hämmar UGT1A1. Substanser som ges samtidigt och är substrat till UGT1A1

(t.ex. raltegravir, atorvastatin, dolutegravir) kan få högre exponering och ska därför administreras med

försiktighet.

Effekten av enkorafenib på binimetinib

Enkorafenib är en relativt potent reversibel hämmare av UGT1A1, men inga skillnader i

binimetinibexponering har observerats kliniskt när binimetinib administreras samtidigt med

enkorafenib.

Substrat till transportproteiner

Enkorafenib kan potentiellt hämma ett flertal transportproteiner. Samtidig administrering av

substanser som är substrat till de renala transportproteinerna OAT1, OAT3, OCT2 (t.ex. furosemid

och penicillin) eller substanser som är substrat till de hepatiska transportproteinerna OATP1B1,

OATP1B3, OCT1 (t.ex. atorvastatin och bosentan) eller substrat till BCRP (t.ex. metotrexat och

rosuvastatin) eller substrat till P-gp (t.ex. posakonazol) kan leda till högre exponering och ska därför

ske med försiktighet.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/244317/2020

EMEA/H/C/004580

Braftovi (enkorafenib)

Sammanfattning av Braftovi och varför det är godkänt inom EU

Vad är Braftovi och vad används det för?

Braftovi är ett läkemedel mot vissa typer av cancer vars celler har en mutation (förändring) i sina

gener som kallas ”BRAF V600”.

Braftovi används i kombination med ett annat läkemedel, binimetinib, för att behandla melanom (en

typ av hudcancer) som inte kan opereras bort eller som har spridit sig.

Det används också i kombination med läkemedlet cetuximab för att behandla kolorektalcancer (cancer

i tjocktarmen eller ändtarmen) med BRAF V600E-versionen av mutationen, när den har spridit sig till

andra delar av kroppen och tidigare har behandlats med andra läkemedel.

Braftovi innehåller den aktiva substansen enkorafenib.

Hur används Braftovi?

Braftovi finns som kapslar (50 mg och 75 mg). Vid melanom tar patienterna normalt 450 mg (sex

kapslar på 75 mg vardera) en gång om dagen och vid kolorektalcancer är den rekommenderade dosen

300 mg (fyra kapslar på 75 mg vardera). Dosen kan behöva minskas eller behandlingen avbrytas

tillfälligt om patienten får vissa besvärliga biverkningar. Dosen av det andra läkemedlet, binimetinib

eller cetuximab, kan också sänkas, men om behandlingen med det andra läkemedlet avbryts måste

behandlingen med Braftovi också avbrytas.

Behandling med Braftovi kan pågå så länge patienten har nytta av den och inte får oacceptabla

biverkningar.

Braftovi är receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av

förskrivning av cancerläkemedel. För att få mer information om hur du använder Braftovi, läs

bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Braftovi?

I tumörer med BRAF V600-mutationen finns en onormal form av proteinet BRAF, vilket aktiverar ett

annat protein som kallas MEK och som deltar i stimuleringen av celldelning. Detta främjar cancerns

utveckling genom att möjliggöra okontrollerad celldelning. Den aktiva substansen i Braftovi,

Braftovi (enkorafenib)

EMA/244317/2020

Sida 2/3

enkorafenib, verkar genom att blockera BRAF-proteinet och på så sätt förhindra att det aktiverar

celldelningen, vilket saktar ner cancerns tillväxt och spridning.

Vilka fördelar med Braftovi har visats i studierna?

Melanom

En studie på 577 patienter som hade melanom med BRAF V600-mutationen som hade spridit sig eller

inte kunde avlägsnas genom operation visade att Braftovi tillsammans med binimetinib kan förlänga

den tid som patienterna lever utan att sjukdomen förvärras.

De patienter som tog denna kombination levde i genomsnitt nästan 15 månader utan att deras

sjukdom förvärrades. Detta kan jämföras med över 9,5 månader för patienter som tog Braftovi som

enda läkemedel och strax över 7 månader för dem som tog ett annat läkemedel som kallas

vemurafenib.

Kolorektalcancer

I en studie på 665 patienter med tidigare behandlad kolorektalcancer med BRAF V600E-mutationen

som hade spridit sig till andra delar av kroppen förbättrade Braftovi tillsammans med cetuximab

svarsfrekvensen och förlängde tiden som patienterna levde jämfört med behandling där cetuximab

gavs tillsammans med andra cancerläkemedel. Omkring 20 procent av patienterna som fick Braftovi

tillsammans med cetuximab svarade på behandlingen, jämfört med omkring 2 procent av dem som

inte fick Braftovi. Den genomsnittliga tiden som patienterna som fick Braftovi och cetuximab levde var

9,3 månader, jämfört med 5,9 månader för dem som fick andra läkemedel.

Vilka är riskerna med Braftovi?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Braftovi och binimetinib när dessa tas tillsammans vid

högsta rekommenderade doser är trötthet, illamående och kräkningar, buksmärta, diarré,

näthinneavlossning (ett ögonproblem som leder till dålig syn), ledvärk, muskelsmärta och höga halter

av ett enzym som kallas kreatinkinas, vilket kan vara ett tecken på muskelproblem. Dessa

biverkningar inträffade hos fler än 1 av 4 användare.

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Braftovi och cetuximab och också förekommer hos fler

än 1 av 4 användare är trötthet, illamående och kräkningar, buksmärta, diarré, minskad aptit, utslag

(inklusive akneliknande utslag), ledvärk och muskelsmärta.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Braftovi godkänt i EU?

Upp till 50 procent av patienterna med metastaserat melanom har en mutation i BRAF, där former av

V600-mutationen är den vanligaste. Braftovi i kombination med binimetinib kan hjälpa till att förlänga

den tid som dessa patienter lever utan att sjukdomen förvärras. Hos patienter med tidigare behandlad

kolorektalcancer och BRAF V600E-mutation har Braftovi på liknande sätt visats leda till meningsfull

förbättring av den tid som patienterna lever. Biverkningarna som ses med Braftovi liknar dem som ses

med andra läkemedel i samma klass och anses vara hanterbara.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann därför att fördelarna med Braftovi är större än riskerna

och att Braftovi kan godkännas för försäljning i EU.

Braftovi (enkorafenib)

EMA/244317/2020

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Braftovi?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Braftovi har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Braftovi utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Braftovi

Den 20 september 2018 beviljades Braftovi ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Braftovi finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 05-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen