Bosulif

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-08-2021

Aktiva substanser:
bosutinib (som monohydrat)
Tillgänglig från:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kod:
L01XE14
INN (International namn):
bosutinib
Terapeutisk grupp:
Protein kinas-hämmare, Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Leukemi, myeloid
Terapeutiska indikationer:
Bosulif är indicerat för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserad kronisk fas (CP) - Philadelphia-kromosom-positiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML). CP, accelererad fas (AP), och spränga fas (BP) Ph+ KML som tidigare har behandlats med en eller flera tyrosinkinas-hämmare(s) [TKI(s)] och för vem imatinib, nilotinib och dasatinib inte anses lämplig behandling alternativ.
Produktsammanfattning:
Revision: 21
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002373
Tillstånd datum:
2013-03-27
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002373

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

24-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

17-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

17-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

17-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

17-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

24-05-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Bosulif 100 mg filmdragerade tabletter

Bosulif 400 mg filmdragerade tabletter

Bosulif 500 mg filmdragerade tabletter

bosutinib

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bosulif är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Bosulif

Hur du tar Bosulif

Eventuella biverkningar

Hur Bosulif ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bosulif är och vad det används för

Bosulif innehåller den aktiva substansen bosutinib.

Det används för att behandla vuxna patienter som har en typ av leukemi som kallas

Philadelphiakromosom-positiv (Ph-positiv) kronisk myeloisk leukemi (KML) som nyligen

diagnostiserats, och när tidigare läkemedel för behandling av KML inte har verkat eller inte längre är

lämpliga att använda. Ph-positiv KML är en blodcancer som gör att kroppen producerar för många av

en speciell typ av vita blodkroppar, så kallade granulocyter.

Om du undrar hur Bosulif verkar eller varför det har skrivits ut till dig, fråga läkare.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Bosulif

Ta inte Bosulif

om du är allergisk mot bosutinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om din läkare har informerat dig om att din lever är skadad och inte fungerar normalt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Bosulif:

om du har, eller tidigare har haft, problem med levern. Tala om för din läkare om du

tidigare har haft problem med levern som hepatit (infektion eller inflammation i levern) av

något slag, eller har haft något av följande tecken och symtom på leverproblem: klåda,

gulfärgning av ögon eller hud, mörk urin eller smärta eller obehag på höger sida i övre delen av

magen. Din läkare bör då ta blodprover för att undersöka din leverfunktion innan behandlingen

med Bosulif påbörjas och under de första 3 behandlingsmånaderna, samt närhelst det är

motiverat.

om du får diarré eller kräkningar. Tala om för din läkare om du får något av följande tecken

och symtom: ökat antal tarmtömningar per dag (fler än normalt), fler kräkningar än tidigare,

blod i kräkningarna, avföringen eller urinen, eller om du får svart avföring (tjärfärgad). Fråga

läkaren om den behandling du får mot kräkningar kan öka risken att få hjärtarytmi

(oregelbundna hjärtslag). Det är särskilt viktigt att rådfråga läkaren om du vill använda ett

läkemedel som innehåller domperidon mot illamående och kräkningar. Om illamående och

kräkningar behandlas med den typen av läkemedel samtidigt som man tar Bosulif kan risken för

farliga hjärtrytmrubbningar (arytmier) öka.

om du har problem med blödningar. Tala om för din läkare om du märker något av följande

tecken och symtom t.ex. onormal blödning eller blåmärken utan att du har skadat dig.

om du har en infektion. Tala om för din läkare om du märker något av följande tecken och

symtom t.ex. feber, problem när du kissar som exempelvis en svidande känsla, hosta som du

inte haft tidigare eller ont i halsen som du inte haft tidigare.

om du samlar på dig vätska. Tala om för din läkare om du märker något av följande tecken

och symtom på vätskeansamling medan du behandlas med Bosulif, såsom svullna anklar, fötter

eller ben, andningssvårigheter, bröstsmärtor eller hosta (dessa kan vara tecken på

vätskeansamling i lungorna eller bröstet).

om du har problem med hjärtat. Tala om för din läkare om du har någon hjärtsjukdom som

till exempel oregelbunden hjärtrytm (arytmi) eller en onormal elektrisk signal, så kallat

”förlängt QT-intervall”. Detta är alltid viktigt, men särskilt om du får diarré ofta eller om

diarrén är långvarig, så som beskrivs ovan. Tala omedelbart om för din läkare om du svimmar

(tappar medvetandet) eller får oregelbundna hjärtslag när du tar Bosulif, eftersom det kan vara

ett tecken på en allvarlig hjärtåkomma.

om du har fått veta att du har njurproblem. Tala om för din läkare om du kissar oftare och

producerar mer urin med ljusare färg, eller om du kissar mera sällan och producerar mindre

mängd urin med mörkare färg. Tala också om för läkaren om du går ner i vikt eller får svullna

fötter, fotleder, ben, händer och ansikte.

om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Bosulif

kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer

att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen

påbörjas.

om du har eller har haft problem med bukspottkörteln. Tala om för din läkare om du får

svåra smärtor eller obehagskänslor i buken.

om du får något av följande symtom: allvarliga hudutslag. Tala om för din läkare om du får

tecken eller symtom som smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig och blåsor

och/eller får andra skador i slemhinnorna (t.ex. i munnen eller på läpparna).

om du får något av följande symtom: värk i sidan, blod i urinen eller minskad mängd urin.

Om din sjukdom är mycket allvarlig kan det hända att din kropp inte kan göra sig av med alla

avfallsprodukterna från de döende cancercellerna. Detta kallas för ”tumörlyssyndrom” och kan

leda till njursvikt och hjärtproblem inom 48 timmar efter den första dosen Bosulif. Läkaren är

medveten om detta och kan förebygga problemet genom att se till att du har tillräckligt god

vätskebalans samt genom att ge dig andra läkemedel.

Sol/UV-skydd

Du kan bli känsligare mot sol- eller UV-strålar under tiden du tar bosutinib. Det är viktigt att skydda

hud som utsätts för sol och att använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF).

Barn och ungdomar

Bosulif rekommenderas inte till personer under 18 år. Läkemedlet har inte studerats hos barn och

ungdomar.

Andra läkemedel och Bosulif

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. Vissa läkemedel kan påverka

mängden Bosulif i kroppen. Tala om för läkaren om du tar läkemedel som innehåller de aktiva

substanser som anges i listan nedan:

Följande aktiva substanser kan öka risken för att få biverkningar av Bosulif:

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol och flukonazol som används mot

svampinfektioner

klaritromycin, telitromycin, erytromycin och ciprofloxacin, som används mot

bakterieinfektioner

nefazodon, ett läkemedel mot depression

mibefradil, diltiazem och verapamil, som används för att sänka blodtrycket hos personer med

högt blodtryck

ritonavir, lopinavir/ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir, atazanavir, amprenavir,

fosamprenavir och darunavir, som används för att behandla hiv-infektioner/aids

boceprevir och telaprevir, som används för att behandla hepatit C

aprepitant, som används för att förhindra och kontrollera illamående och kräkningar

imatinib, som används mot en viss typ av leukemi

crizotinib, som används för att behandla en typ av lungcancer som kallas för icke-småcellig

lungcancer.

Följande aktiva substanser kan minska effekten av Bosulif:

rifampicin, som används mot tuberkulos

fenytoin och karbamazepin, som används mot epilepsi

bosentan, som används för att sänka högt blodtryck i lungorna (pulmonell arteriell hypertension)

nafcillin, ett antibiotikum mot bakterieinfektioner

Johannesört (ett traditionellt växtbaserat läkemedel), används mot lätt nedstämdhet

efavirenz och etravirin, som används för att behandla hiv-infektioner/aids

modafinil, som används vid vissa sömnstörningar.

Dessa läkemedel bör undvikas när du behandlas med Bosulif. Tala om för din läkare om du tar något

av dessa läkemedel. Din läkare kan ändra dosen av dessa läkemedel, ändra dosen av Bosulif eller ge

dig ett annat läkemedel.

Följande aktiva substanser kan påverka hjärtrytmen:

amiodaron, disopyramid, prokainamid, kinidin och sotalol, som används vid hjärtsjukdomar

klorokin och halofantrin som används mot malaria

klaritromycin och moxifloxacin, som är antibiotika mot bakterieinfektioner

haloperidol, som används vid psykotiska sjukdomar som t.ex. schizofreni

domperidon, som används mot illamående och kräkningar eller för att stimulera produktionen av

bröstmjölk

metadon, ett smärtstillande preparat.

Dessa läkemedel bör tas med försiktighet när du behandlas med Bosulif. Tala om för din läkare om du

tar något av dessa läkemedel.

Det kan även finnas andra läkemedel än de här nämnda som kan påverka eller påverkas av Bosulif.

Bosulif med mat och dryck

Ta inte Bosulif tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice, eftersom det kan öka risken för

biverkningar.

Graviditet, amning och fertilitet

Bosulif ska inte användas under graviditet om det inte är nödvändigt eftersom Bosulif kan skada det

ofödda barnet. Rådfråga din läkare innan du tar Bosulif om du är gravid eller skulle kunna bli gravid.

Kvinnor som tar Bosulif rekommenderas att använda effektiva preventivmedel under behandlingen

och i minst 1 månad efter den sista dosen. Kräkningar och diarré kan minska effekten av p-piller.

Det finns risk för att behandlingen med Bosulif leder till minskad fertilitet och du kan därför rådfråga

läkare angående konservering av sperma före behandlingsstart.

Tala om för din läkare om du ammar. Du ska inte amma medan du behandlas med Bosulif eftersom

det kan skada barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig yr, ser suddigt eller känner dig ovanligt trött ska du inte köra något fordon eller

använda maskiner förrän dessa biverkningar har försvunnit.

Bosulif innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 mg-, 400 mg- eller 500 mg-

tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Bosulif

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Bosulif skrivs endast ut av läkare med erfarenhet av leukemibehandling.

Dos och administreringsmetod

Rekommenderad dos är 400 mg en gång dagligen till patienter med nydiagnostiserad KML.

Rekommenderad dos är 500 mg en gång dagligen till patienter vars tidigare läkemedel för behandling

av KML inte har verkat eller inte längre är lämpliga att använda. Om du har en måttlig eller kraftig

njurfunktionsnedsättning kommer din läkare att minska din dos med 100 mg en gång dagligen för

måttlig njurfunktionsnedsättning och med ytterligare 100 mg en gång dagligen för kraftig

njurfunktionsnedsättning. Din läkare kan justera dosen med hjälp av 100 mg-tabletterna beroende på

hur du mår, hur du reagerar på behandlingen och/eller eventuella biverkningar. Ta tabletten/tabletterna

på morgonen tillsammans med mat. Svälj tabletterna hela med vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Bosulif

Om du skulle råka ta för många Bosulif-tabletter eller en högre dos än du behöver, kontakta läkare

omedelbart för att få råd. Visa förpackningen eller denna information för läkaren, om möjligt. Du kan

behöva medicinsk vård.

Om du har glömt att ta Bosulif

Om du glömmer att ta en dos och det inte har gått 12 timmar sedan du skulle ha tagit den, ska du ta din

rekommenderade dos. Om det har gått mer än 12 timmar, ska du ta nästa dos följande dag vid den

vanliga tiden.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda tabletten.

Om du slutar att ta Bosulif

Sluta inte ta Bosulif om inte läkaren säger åt dig att göra det. Om du inte kan ta läkemedlet så som

läkaren ordinerade eller om du känner att du inte behöver det längre, kontakta läkaren omedelbart.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du måste omedelbart kontakta din läkare om du får någon av dessa allvarliga biverkningar (se även

avsnitt 2, ”Vad du behöver veta innan du tar Bosulif”):

Blodsjukdomar. Informera din läkare omedelbart om du får något av följande symtom: blödning,

feber, eller lätt att få blåmärken (du kan ha en blodsjukdom eller sjukdom i lymfsystemet).

Leversjukdomar. Informera din läkare omedelbart om du får något av följande symtom: klåda,

gulfärgning av ögon eller hud, mörk urin och smärta eller obehag i övre högra delen av magen, eller

feber.

Sjukdomar i mage/tarmar. Informera din läkare omedelbart om du får magsmärtor, halsbränna,

diarré, förstoppning, illamående eller kräkningar.

Hjärtproblem. Tala om för din läkare om du har någon hjärtsjukdom som till exempel en onormal

elektrisk signal, så kallat ”förlängt QT-intervall”, eller om du svimmar (tappar medvetandet) eller får

oregelbundna hjärtslag när du tar Bosulif.

Hepatit B-reaktivering. Återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B

(en leverinfektion).

Allvarliga hudreaktioner. Tala omedelbart om för din läkare om du får något av dessa symtom:

smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig, blåsor och/eller andra skador i slemhinnorna

(t.ex. i munnen eller på läpparna).

Biverkningar av Bosulif kan inkludera:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

minskat antal blodplättar, röda blodkroppar och/eller neutrofiler (en sorts vita blodkroppar)

diarré, kräkningar, magsmärtor, illamående

feber, svullna händer, fötter eller svullet ansikte, trötthet, svaghet

luftvägsinfektion

inflammation i näsa och svalg (nasofaryngit)

förändring av blodprover som tas för att se om Bosulif påverkar din lever och/eller

bukspottkörtel

nedsatt aptit

ledsmärtor, ryggvärk

huvudvärk

hudutslag, som kan vara kliande och/eller spridda över hela kroppen

hosta

andfåddhet

en känsla av instabilitet (yrsel)

vätska runt lungorna (vätskeutgjutning i lungsäcken)

klåda.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

lågt antal vita blodkroppar (leukopeni)

irritation i magsäcken (gastrit), blödning i magsäcken eller tarmarna

bröstsmärta, smärta

leverskada, onormal leverfunktion och leversjukdom

infektion i lungorna (pneumoni), influensa, bronkit

onormal hjärtrytm som kan leda till svimning, yrsel och hjärtklappning

ökat blodtryck

hög kaliumhalt i blodet, låg fosforhalt i blodet, stora vätskeförluster (uttorkning)

muskelvärk

förändrade smakförnimmelser (dysgeusi)

akut njursvikt, njursvikt, nedsatt njurfunktion

vätska runt hjärtat (vätskeutgjutning i hjärtsäcken)

öronsusningar (tinnitus)

nässelutslag, akne

ljuskänslighetsreaktioner (känslighet mot UV-strålar från solen och andra ljuskällor)

allergisk reaktion

onormalt högt blodtryck i lungans artärer (pulmonell hypertension)

akut bukspottkörtelinflammation (akut pankreatit).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

feber i samband med lågt antal vita blodkroppar (febril neutropeni)

leverskador

livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk chock)

onormal vätskeansamling i lungorna (akut lungödem)

andningssvikt

hudutslag

inflammation i hjärtsäcken (perikardit)

betydande sänkning av antalet granulocyter (en sorts vita blodkroppar)

svår hudsjukdom (erythema multiforme).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

svår hudsjukdom (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) på grund av en

allergisk reaktion, fjällande hudutlag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Bosulif ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller ser ut att ha manipulerats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bosutinib. Bosulif filmdragerade tabletter finns i olika styrkor.

Bosulif 100 mg: varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg bosutinib (som monohydrat).

Bosulif 400 mg: varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg bosutinib (som monohydrat).

Bosulif 500 mg: varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg bosutinib (som monohydrat).

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium (E468),

poloxamer 188, povidon (E1201) och magnesiumstearat (E470b). Tablettens filmdragering

innehåller polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk (E553b) och gul järnoxid

(E172, i Bosulif 100 mg och 400 mg) eller röd järnoxid (E172, i Bosulif 400 mg och 500 mg).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bosulif 100 mg filmdragerade tabletter är gula, ovala, bikonvexa, med ”Pfizer” präglat på den ena

sidan och ”100” på den andra.

Bosulif 100 mg kommer i blisterkartor om antingen 14 eller 15 filmdragerade tabletter i kartonger med

28, 30 eller 112 filmdragerade tabletter.

Bosulif 400 mg filmdragerade tabletter är orange, ovala, bikonvexa, med ”Pfizer” präglat på den ena

sidan och ”400” på den andra.

Bosulif 400 mg kommer i blisterkartor om antingen 14 eller 15 filmdragerade tabletter i kartonger med

28 eller 30 filmdragerade tabletter.

Bosulif 500 mg filmdragerade tabletter är röda, ovala, bikonvexa, med ”Pfizer” präglat på den ena

sidan och ”500” på den andra.

Bosulif 500 mg kommer i blisterkartor om antingen 14 eller 15 filmdragerade tabletter i kartonger med

28 eller 30 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

Belgique / België / Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tél: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel:+48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Denna bipacksedel ändrades senast

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om”villkorat godkännande för försäljning”. Detta

innebär att det väntas komma fler uppgifter om läkemedlet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och

uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Bosulif 100 mg filmdragerade tabletter

Bosulif 400 mg filmdragerade tabletter

Bosulif 500 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Bosulif 100 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg bosutinib (som monohydrat).

Bosulif 400 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg bosutinib (som monohydrat).

Bosulif 500 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg bosutinib (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Bosulif 100 mg filmdragerade tabletter

Gul, oval (bredd: 5,6 mm; längd:10,7 mm), bikonvex, filmdragerad tablett med ”Pfizer” präglat på den

ena sidan och ”100” på den andra.

Bosulif 400 mg filmdragerade tabletter

Orange, oval (bredd: 8,8 mm; längd:16,9 mm), bikonvex, filmdragerad tablett med ”Pfizer” präglat på

den ena sidan och ”400” på den andra.

Bosulif 500 mg filmdragerade tabletter

Röd, oval (bredd: 9,5 mm; längd:18,3 mm), bikonvex, filmdragerad tablett med ”Pfizer” präglat på

den ena sidan och ”500” på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Bosulif är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

nydiagnostiserad Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML) i kronisk

fas.

Ph+ KML i kronisk fas, accelererad fas eller blastfas, som tidigare behandlats med en eller flera

tyrosinkinashämmare (TKI) och för vilka imatinib, nilotinib och dasatinib inte är lämpliga

behandlingsalternativ.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska initieras av läkare med erfarenhet av diagnos och behandling av patienter med KML.

Dosering

Nydiagnostiserad Ph+ KML i kronisk fas

Rekommenderad dos är 400 mg bosutinib en gång dagligen.

Ph+ KML i kronisk fas, accelererad fas eller blastfas, med resistens eller intolerans mot tidigare

behandling

Rekommenderad dos är 500 mg bosutinib en gång dagligen.

I kliniska prövningar med båda indikationerna fortsatte behandlingen med bosutinib fram till

sjukdomsprogression eller behandlingsintolerans.

Dosjusteringar

I den kliniska fas 1/2-studien på patienter med KML, som inte hade svarat på eller inte tolererat

tidigare behandling, tilläts dosökningar från 500 mg till 600 mg en gång dagligen med föda hos

patienter som inte uppnått komplett hematologisk respons (CHR) vecka 8 eller komplett cytogenetisk

respons (CCyR) vecka 12 och inte hade några biverkningar av grad 3 eller högre som skulle kunna ha

samband med studieläkemedlet. I fas 3-studien på patienter med nydiagnostiserad KML i kronisk fas

som behandlades med bosutinib 400 mg, var dosökningar i steg om 100 mg tillåtna upp till högst

600 mg en gång dagligen med föda, under förutsättning att patienten inte uppvisade BCR-ABL-

(breakpoint cluster region–Abelson)-transkript ≤ 10 % månad 3, inte hade någon biverkning av grad 3

eller 4 vid tidpunkten för dosökningen, och alla icke-hematologiska biverkningar av grad 2 hade gått

tillbaka minst till grad 1.

I den kliniska fas 1/2-studien på patienter med KML som inte hade svarat på eller inte tolererat

tidigare behandling och som började sin behandling med 500 mg, ökades dosen hos 93 av

patienterna (93/558; 16,7 %) till 600 mg dagligen.

I fas 3-studien på patienter med nydiagnostiserad KML i kronisk fas som började sin

bosutinibbehandling med 400 mg, ökades dosen till 500 mg hos totalt 58 patienter (21,6 %). Dessutom

ökades dosen ytterligare till 600 mg hos 10,4 % av patienterna i gruppen som fick bosutinib.

Doser över 600 mg/dag har inte studerats och ska därför inte ges.

Dosjusteringar på grund av biverkningar

Icke-hematologiska biverkningar

Om kliniskt signifikant måttlig eller svår icke-hematologisk toxicitet utvecklas ska behandlingen med

bosutinib avbrytas. När biverkningen gått tillbaka kan behandlingen återupptas en gång dagligen med

en dos som reducerats med 100 mg. Om så är kliniskt lämpligt kan dosökning till den dos som gällde

före reduceringen en gång dagligen åter övervägas (se avsnitt 4.4). Doser understigande 300 mg/dag

har använts till patienter men effekt har inte fastställts.

Förhöjda levertransaminaser: Vid förhöjda levertransaminasvärden > 5 x institutionell övre

normalgräns (ULN) ska behandlingen med bosutinib avbrytas tills återhämtning till ≤ 2,5 x ULN har

skett och kan därefter återupptas till dosen 400 mg en gång dagligen. Om återhämtningen tar längre tid

än 4 veckor ska utsättande av bosutinib övervägas. Om förhöjda transaminaser ≥ 3 x ULN uppträder

samtidigt med förhöjt bilirubin > 2 x ULN och alkaliskt fosfatas < 2 x ULN ska behandlingen med

bosutinib sättas ut (se avsnitt 4.4).

Diarré: Vid diarré grad 3-4 enligt NCI CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events),

ska behandlingen med bosutinib avbrytas och kan sedan återupptas till dosen 400 mg en gång dagligen

så snart återhämtning skett till grad ≤ 1 (se avsnitt 4.4).

Hematologiska biverkningar

Dosreducering rekommenderas vid svår eller kvarstående neutropeni och trombocytopeni, se tabell 1.

Tabell 1 – Dosjusteringar vid neutropeni och trombocytopeni

< 1,0 x 10

och/eller

trombocyter < 50 x 10

Gör uppehåll med bosutinib tills ANC är

1,0 x 10

/l och

trombocyter

50 x 10

Återuppta behandling med bosutinib till samma dos som tidigare om

återhämtning sker inom 2 veckor. Om värdena är fortsatt låga i mer

än 2 veckor minskas dosen med 100 mg efter återhämtning och

behandlingen återupptas.

Vid cytopeni minskas dosen med ytterligare 100 mg efter

återhämtning och behandlingen återupptas.

Doser under 300 mg/dag har använts men effekt har inte fastställts.

ANC = absolut neutrofiltal

Särskilda populationer

Äldre patienter (≥ 65 år)

Inga särskilda dosrekommendationer krävs för äldre patienter. Det finns endast begränsad information

om behandling av äldre patienter och försiktighet ska därför iakttas i dessa fall.

Nedsatt njurfunktion

Patienter med serumkreatinin > 1,5 x ULN exkluderades från KML-studier. Ökande exponering (area

under kurvan [AUC]) hos patienter med måttligt och kraftigt nedsatt njurfunktion observerades.

Nydiagnostiserad Ph+ KML i kronisk fas

Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance [CL

] 30 till 50 ml/min, beräknad

enligt Cockcroft–Gault-formeln) är den rekommenderade dosen bosutinib 300 mg dagligen med föda

(se avsnitt 4.4 och 5.2).

Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (CL

< 30 ml/min, beräknad enligt Cockcroft–Gault-

formeln) är den rekommenderade dosen bosutinib 200 mg dagligen med föda (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Dosökning till 400 mg en gång dagligen med föda hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion eller

till 300 mg en gång dagligen hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion, kan övervägas för

patienter som inte upplever allvarliga eller kvarstående måttliga biverkningar och som inte uppnår

tillräcklig hematologisk, cytogenetisk eller molekylär respons.

Ph+ KML i kronisk fas, accelererad fas eller blastfas, med resistens eller intolerans mot tidigare

behandling

Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (CL

30 till 50 ml/min, beräknad enligt Cockcroft–

Gault-formeln) är den rekommenderade dosen bosutinib 400 mg dagligen (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (CL

< 30 ml/min, beräknad enligt Cockcroft–Gault-

formeln) är den rekommenderade dosen bosutinib 300 mg dagligen (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Dosökning till 500 mg en gång dagligen hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion eller till

400 mg en gång dagligen hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion kan övervägas för de

patienter som inte fick allvarliga eller kvarstående måttliga biverkningar och om de inte uppnår

tillräcklig hematologisk, cytogenetisk eller molekylär respons.

Hjärtsjukdomar

Patienter med ej kontrollerad eller betydande hjärtsjukdom (t.ex. nyligen genomgången hjärtinfarkt,

hjärtsvikt eller instabil angina) exkluderades från kliniska studier. Försiktighet bör iakttas för patienter

med relevanta hjärtsjukdomar (se avsnitt 4.4).

Nyligen genomgången eller pågående kliniskt signifikant gastrointestinal sjukdom

Patienter med nyligen genomgången eller pågående kliniskt signifikant gastrointestinal sjukdom (t.ex.

svåra kräkningar och/eller diarré) exkluderades från kliniska studier. Försiktighet bör iakttas om

patienterna nyligen haft eller har kliniskt signifikant gastrointestinal sjukdom (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för bosutinib för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Bosulif ska tas peroralt en gång dagligen med föda (se avsnitt 5.2). Om patienten glömmer en dos

under längre tid än 12 timmar ska ingen extra dos tas. Patienten ska ta den vanliga ordinerade dosen

följande dag.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.1 och 5.2).

4.4

Varningar och försiktighet

Onormal leverfunktion

Behandling med bosutinib är förknippat med förhöjda serumtransaminaser (alaninaminotransferas

[ALAT], aspartataminotransferas [ASAT]).

Förhöjda transaminaser uppträdde vanligen tidigt under behandlingen (hos >80 % av de patienter som

fick förhöjda transaminaser av någon grad inträffade den första händelsen inom de 3 första

månaderna). Leverfunktionsprover ska tas innan behandlingsstart och varje månad under de tre första

behandlingsmånaderna på patienter som får bosutinib, och när så är kliniskt indikerat.

Patienter med förhöjda transaminaser ska behandlas genom tillfälligt avbrott i bosutinibbehandlingen

(med övervägande av dosminskning efter återhämtning till Grad 1 eller baslinjevärdena), och/eller

utsättning av bosutinib. Förhöjda transaminaser, särskilt vid samtidig ökning av bilirubin, kan vara en

tidig indikation på läkemedelsorsakad leverskada och dessa patienter ska behandlas på lämpligt sätt (se

avsnitt 4.2 och 4.8).

Diarré och kräkningar

Behandling med bosutinib är förknippat med diarré och kräkningar. Patienter som nyligen har haft

eller har en pågående kliniskt signifikant gastrointestinal sjukdom ska därför använda detta läkemedel

med försiktighet och endast efter en noggrann nytta-riskbedömning, eftersom patienter med dessa

sjukdomar exkluderades från de kliniska studierna. Patienter med diarré och kräkningar ska behandlas

med standardbehandling, däribland läkemedel mot diarré eller antiemetiska preparat och/eller

vätskeersättning. Diarré och kräkningar kan också behandlas genom tillfälligt avbrott i bosutinib-

behandlingen, dosminskning och/eller utsättning av bosutinib (se avsnitt 4.2 och 4.8). Det antiemetiska

preparatet domperidon kan ge ytterligare QT-intervallsförlängning (QTc-förlängning) och kan

inducera ”torsade de pointes”-arytmier, varför samtidig behandling med domperidon bör undvikas.

Det bör endast användas om andra läkemedel inte har någon effekt. I dessa situationer är en individuell

nytta-riskbedömning obligatorisk och patienterna ska följas med avseende på QTc-förlängning.

Benmärgssuppression

Behandling med bosutinib är förknippat med benmärgssuppression i form av anemi, neutropeni och

trombocytopeni. Fullständig blodstatus ska tas varje vecka under den första behandlingsmånaden och

därefter varje månad, eller när så är kliniskt indikerat. Benmärgssuppression bör/kan behandlas genom

tillfälligt avbrott i bosutinibbehandlingen, dosminskning och/eller utsättning av bosutinib (se

avsnitt 4.2 och 4.8).

Vätskeretention

Behandling med bosutinib är förknippat med vätskeretention såsom perikardiell vätskeutgjutning,

pleuravätskeutgjutning, lungödem och/eller perifert ödem. Patienterna ska övervakas och behandlas

enligt gängse standardbehandling. Vätskeretention kan också behandlas genom tillfälligt avbrott i

bosutinibbehandlingen, dosminskning och/eller utsättning av bosutinib (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Serumlipas

Förhöjt serumlipasvärde har observerats. Försiktighet rekommenderas vid användning till patienter

med pankreatit i anamnesen. Om lipasökningarna åtföljs av buksymtom ska behandlingen med

bosutinib avbrytas och lämpliga diagnostiska åtgärder övervägas för att utesluta pankreatit (se

avsnitt 4.2).

Infektioner

Behandling med bosutinib kan medföra predisposition för bakterie-, svamp-, virus- och

protozoinfektioner.

Proarytmisk potential

Automatisk maskinavläst QTc-förlängning utan åtföljande arytmi har observerats. Bosutinib bör ges

med försiktighet till patienter med anamnes på eller predisposition för QTc-förlängning, som har

okontrollerad eller betydande kardiell sjukdom inklusive nyligen genomgången hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

instabil angina eller kliniskt signifikant bradykardi, eller som tar läkemedel som man vet förlänger

QT-intervallet (t.ex. antiarytmika och andra substanser som kan förlänga QTc [se avsnitt 4.5]). Vid

hypokalemi och hypomagnesemi kan denna effekt förstärkas ytterligare.

Kontroller avseende effekt på QTc tillråds och ett baslinje elektrokardiogram (EKG) rekommenderas

innan behandling med bosutinib inleds, och när så är kliniskt indicerat. Hypokalemi eller

hypomagnesemi måste korrigeras innan bosutinib administreras och ska kontrolleras med jämna

mellanrum under behandlingen.

Nedsatt njurfunktion

Behandling med bosutinib kan leda till en kliniskt signifikant försämring av njurfunktionen hos

KML-patienter. En försämring över tid av skattad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) har

observerats hos patienter som behandlades med bosutinib i kliniska studier. Hos patienter med

nydiagnostiserad KML i kronisk fas som behandlades med 400 mg var medianförsämringen av eGFR

från baslinjen 11,1 ml/min/1,73 m

vid 1 år och 14,1 ml/min/1,73 m

vid 5 år för patienter som stod på

behandling. Tidigare obehandlade KML-patienter som behandlades med 500 mg visade en

medianförsämring av eGFR på 9,1 ml/min/1,73 m

vid 1 år och 11,4 ml/min/1,73 m

vid 5 år och

16,1 ml/min/1,73 m

vid 10 år för patienter som stod på behandling. Patienter med tidigare behandlad

och långt framskriden KML som fick 500 mg visade en medianförsämring av eGFR på

7,6 ml/min/1,73 m

vid 1 år, 12,3 ml/min/1,73 m

vid 5 år och 15,9 ml/min/1,73 m

vid 10 år för

patienter som stod på behandling. Det är viktigt att njurfunktionen fastställs före behandlingsstart och

noga följs under behandling med bosutinib, särskilt hos patienter som redan har nedsatt njurfunktion

samt hos patienter som uppvisar riskfaktorer för nedsatt njurfunktion, inklusive samtidig användning

av läkemedel som är potentiellt nefrotoxiska, som diuretika, ACE-hämmare (angiotensinkonverterande

enzym-hämmare), angiotensinreceptorblockerare och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID).

I en studie kring nedsatt njurfunktion ökades exponering för bosutinib hos försökspersoner med

måttligt och kraftigt nedsatt njurfunktion. Dosminskning rekommenderas för patienter med måttligt

eller kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Patienter med serumkreatinin > 1,5 x ULN exkluderades från KML-studierna. På grundval av en

populationsfarmakokinetisk analys observerades ökande exponering (AUC) hos patienter med måttligt

och kraftigt nedsatt njurfunktion vid behandlingsstart under studierna (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Kliniska data är mycket begränsade (n=3) för KML-patienter med måttligt nedsatt njurfunktion som

får en ökad dos om 600 mg bosutinib.

Asiatiskt ursprung

Enligt populationsfarmakokinetiska analyser hade asiater lägre clearance, vilket ledde till högre

exponering. Därför ska dessa patienter övervakas noggrant beträffande biverkningar, särskilt vid

dosökning.

Allvarliga hudreaktioner

Bosutinib kan orsaka allvarliga hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal

nekrolys. Bosutinib ska sättas ut permanent om patienten får en allvarlig hudreaktion under

behandlingen.

Tumörlyssyndrom

På grund av risken för tumörlyssyndrom (TLS) rekommenderas korrigering av kliniskt signifikant

dehydrering samt behandling av höga urinsyranivåer innan bosutinib sätts in (se avsnitt 4.8).

Hepatit B-reaktivering

Hos kroniska bärare av hepatit B virus har reaktivering av hepatit B förekommit efter att dessa

patienter fått BCR-ABL TKI. Vissa fall ledde till akut leversvikt eller fulminant hepatit med

levertransplantation eller dödlig utgång som följd.

Patienter ska testas för HBV-infektion innan behandling med bosutinib påbörjas. Specialister på

leversjukdomar och på behandling av HBV bör konsulteras innan behandling påbörjas hos patienter

som testats positivt för HBV-serologi (inräknat dem med aktiv sjukdom) och vid patienter som testas

positivt för HBV-infektion under behandlingen. Bärare av HBV som behöver behandling med

bosutinib ska följas noga avseende tecken och symtom på aktiv HBV-infektion under hela

behandlingen och i flera månader efter avslutad behandling (se avsnitt 4.8).

Ljuskänslighet

Exponering för direkt solljus eller ultraviolett (UV) strålning bör undvikas eller minimeras på grund av

risken för ljuskänslighet som är förknippat med bosutinibbehandling. Patienter bör instrueras att vidta

åtgärder såsom skyddande klädsel och solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF).

Cytokrom P-450-(CYP)3A-hämmare

Samtidig användning av bosutinib och starka eller måttliga CYP3A-hämmare bör undvikas eftersom

koncentrationen av bosutinib i plasma kommer att öka (se avsnitt 4.5).

Val av ett alternativt samtidigt läkemedel utan eller med minimal CYP3A-hämmande potential

rekommenderas, om möjligt.

Om en stark eller måttlig CYP3A-hämmare måste administreras under behandling med bosutinib ska

avbrott i bosutinib-behandlingen alternativt lägre dos övervägas.

CYP3A-inducerare

Samtidig användning av bosutinib och starka eller måttliga CYP3A-inducerare bör undvikas eftersom

plasmakoncentrationen av bosutinib kommer att sjunka (se avsnitt 4.5).

Effekt av föda

Grapefruktprodukter, däribland grapefruktjuice, och andra livsmedel som man vet hämmar CYP3A

bör undvikas (se avsnitt 4.5).

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 mg-, 400 mg- eller 500 mg-

tablett. Patienter som äter saltfattig kost bör informeras om att läkemedlet är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på bosutinib

CYP3A-hämmare

Samtidig användning av bosutinib och starka CYP3A-hämmare (inklusive, men inte begränsat till

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, klaritromycin, telitromycin, nefazodon,

mibefradil, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, boceprevir, telaprevir,

grapefruktprodukter t.ex. grapefruktjuice) eller måttliga CYP3A-hämmare (inklusive, men inte

begränsat till flukonazol, ciprofloxacin, erytromycin, diltiazem, verapamil, amprenavir, atazanavir,

darunavir/ritonavir, fosamprenavir, aprepitant, crizotinib, imatinib) bör undvikas, eftersom

koncentrationen av bosutinib i plasma kommer att öka.

Försiktighet bör iakttas vid användning av milda CYP3A-hämmare samtidigt med bosutinib.

Val av ett alternativt samtidigt läkemedel utan eller med minimal CYP3A-hämmande potential

rekommenderas, om möjligt.

Om en stark eller måttlig CYP3A-hämmare måste administreras under behandling med bosutinib ska

avbrott i bosutinib-behandlingen alternativt lägre dos övervägas.

I en studie av 24 friska fastande försökspersoner som fick 5 dagliga doser om 400 mg ketokonazol (en

stark CYP3A-hämmare) samtidigt med en singeldos bosutinib om 100 mg, framkallade ketokonazol

en 5,2-faldig ökning av C

för bosutinib och en 8,6-faldig ökning av AUC för bosutinib i plasma,

jämfört med när enbart bosutinib administrerades.

I en studie av 20 friska icke-fastande försökspersoner som fick en dos om 125 mg aprepitant (en

måttlig CYP3A-hämmare) samtidigt med en singeldos bosutinib om 500 mg, framkallade aprepitant

en 1,5-faldig ökning av C

för bosutinib och en 2,0-faldig ökning av AUC för bosutinib i plasma,

jämfört med när enbart bosutinib administrerades.

CYP3A-inducerare

Samtidig användning av bosutinib och starka CYP3A-inducerare (inklusive, men inte begränsat till

karbamazepin, fenytoin, rifampicin, johannesört) eller måttliga CYP3A-inducerare (inklusive, men

inte begränsat till bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, nafcillin) bör undvikas, eftersom

plasmakoncentrationen av bosutinib kommer att sjunka.

Grundat på den kraftiga minskningen av bosutinibexponeringen som inträffade när bosutinib gavs

samtidigt med rifampicin, kan en dosökning av bosutinib när det ges samtidigt med starka eller

måttliga CYP3A-inducerare sannolikt inte fullt ut kompensera för den minskade exponeringen.

Försiktighet bör iakttas vid användning av milda CYP3A-hämmare samtidigt med bosutinib. Efter

samtidig administrering av en singeldos bosutinib och 6 dagliga doser rifampicin 600 mg till 24 friska,

icke fastande försökspersoner, sjönk bosutinibexponeringen (C

och AUC i plasma) till 14 %

respektive 6 % av de värden som sågs när enbart bosutinib 500 mg administrerades.

Protonpumpshämmare (PPI)

Försiktighet bör iakttas när bosutinib administreras samtidigt med PPI. Kortverkande antacida bör

övervägas som alternativ till PPI och bosutinib och antacida bör tas vid olika tidpunkter (t.ex. kan

bosutinib tas på morgonen och antacida på kvällen), när så är möjligt. Bosutinib uppvisar pH-beroende

vattenlöslighet in vitro. När en peroral singeldos av bosutinib (400 mg) administrerades samtidigt med

flera perorala doser av lansoprazol (60 mg) i en studie av 24 friska fastande försökspersoner, sjönk

och AUC för bosutinib till 54 % respektive 74 % av de värden som sågs när enbart bosutinib

(400 mg) administrerades.

Effekter av bosutinib på andra läkemedel

I en studie av 27 friska icke-fastande försökspersoner som fick en dos om 500 mg bosutinib samtidigt

med en singeldos dabigatranetexilatmesilat (ett P-glykoproteinsubstrat [P-gp-substrat]) om 150 mg,

framkallade bosutinib inte någon ökning av C

eller AUC för dabigatran i plasma, jämfört med när

enbart dabigatranetexilatmesilat administrerades. Studieresultaten indikerar att bosutinib inte uppvisar

kliniskt relevanta P-gp-hämmande effekter.

En in vitro-studie visar att interaktioner mellan läkemedel sannolikt inte inträffar vid terapeutiska

doser som resultat av att bosutinib inducerar metabolism av läkemedel som är substrat för CYP1A2,

CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4.

In vitro-studier visar att kliniska interaktioner mellan läkemedel sannolikt inte inträffar vid

terapeutiska doser som resultat av att bosutinib hämmar metabolismen av läkemedel som är substrat

för CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 eller CYP3A4/5.

In vitro-studier visar att bosutinib har låg potential att hämma bröstcancerresistensprotein (BCRP,

systemiskt), organisk anjontransporterande polypeptid (OATP)1B1, OATP1B3, organisk

anjontransportör (OAT)1, OAT3, organisk katjontransportör (OCT)2 vid kliniskt relevanta

koncentrationer, men kan ha potential att hämma BCRP i magtarmkanalen och OCT1.

Antiarytmiska läkemedel och andra substanser som kan förlänga QT-intervallet

Bosutinib bör användas med försiktighet till patienter som har eller kan utveckla förlängt QT-intervall,

inklusive patienter som tar antiarytmika som amiodaron, disopyramid, prokainamid, kinidin och

sotalol eller andra läkemedel som kan medföra QT-förlängning, såsom klorokin, halofantrin,

klaritromycin, domperidon, haloperidol, metadon och moxifloxacin (se avsnitt 4.4)

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/preventivmedel

Fertila kvinnor ska tillrådas att använda ett ändamålsenligt preventivmedel under behandlingen med

bosutinib och i minst 1 månad efter den sista dosen och att undvika graviditet under behandlingen med

bosutinib. Patienten ska också informeras om att kräkningar och diarré kan minska effekten av orala

preventivmedel genom att förhindra en fullständig absorption.

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användningen av bosutinib i gravida kvinnor. Djurstudier har

visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Bosutinib rekommenderas inte under

graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Om bosutinib används under

graviditet, eller om patienten blir gravid under behandlingen med bosutinib, ska hon underrättas om

den möjliga risken för fostret.

Amning

Det är okänt om bosutinib eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölken hos människa. En studie av

-märkt radioaktivt bosutinib hos råtta visade utsöndring av bosutinibderiverad radioaktivitet i

bröstmjölk (se avsnitt 5.3). En potentiell risk för barnet som ammas kan inte uteslutas. Amning ska

avbrytas under behandling med bosutinib.

Fertilitet

Baserat på icke-kliniska resultat kan bosutinib försämra reproduktionsförmåga och fertilitet hos

människa (se avsnitt 5.3). Män som behandlas med bosutinib tillråds att söka råd angående

konservering av sperma före behandlingen på grund av risken för minskad fertilitet på grund av

behandling med bosutinib.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Bosutinib har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om

en patient som tar bosutinib besväras av yrsel, trötthet, synnedsättning eller andra biverkningar som

kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner på ett säkert sätt, ska patienten

emellertid avstå från dessa aktiviteter så länge biverkningarna kvarstår.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Totalt 1 372 leukemipatienter fick minst en dos av enbart bosutinib. Medianbehandlingstiden var

23,9 månader (0,03–155,3 månader). Dessa patienter hade antingen nyligen fått diagnosen KML i

kronisk fas, alternativt hade inte svarat på eller inte tolererat tidigare behandling, och hade KML i

kronisk, accelererad eller blastfas eller Ph-positiv akut lymfoblastisk leukemi (ALL). Av dessa

patienter kommer 268 (startdos 400 mg) och 248 (startdos 500 mg) från de två fas 3-studierna av

tidigare obehandlade KML-patienter, 60 (startdos 400 mg) kommer från en fas 2-studie av tidigare

obehandlade KML-patienter, 570 respektive 63 patienter (fas 2: startdos 500 mg) kommer från två

fas 1/2-studier av tidigare behandlad Ph-positiv leukemi och 163 (startdos 500 mg) kommer från en

fas 4-studie av tidigare behandlad KML. Medianbehandlingstiden var 55,1 månader

(0,3-60,1 månader), 61,6 månader (0,03–130,7 månader), 15,3 månader (0,3–21,9 månader),

11,1 månader (0,03–155,3 månader), 30,2 månader (0,3–85,6 månader) respektive 23,7 månader

(0,2-42,2 månader). Säkerhetsanalyserna inkluderade data från en pågående förlängningsstudie.

Minst en biverkning av någon toxicitetsgrad rapporterades hos 1 358 patienter (99,0 %). De vanligaste

biverkningarna, som rapporterades hos

20 % av patienterna, var diarré (80,2 %), illamående

(41,2 %), trombocytopeni (34,3 %), kräkningar (33,6 %), hudutslag (29,3 %), förhöjt ALAT (27,7 %),

anemi (26,8 %), pyrexi (23,2 %), förhöjt ASAT (22,3 %), buksmärtor (21,8 %), trötthet (20,4 %) och

huvudvärk (20,1 %). Minst en biverkning av grad 3 eller 4 rapporterades hos 1 058 patienter (77,1 %).

Biverkningar av grad 3 eller 4 som rapporterades hos

5 % av patienterna var trombocytopeni

(19,7 %), förhöjt ALAT (14,4 %), neutropeni (10,6 %), diarré (10,5 %), anemi (10,3 %), förhöjt lipas

(9,6 %) och förhöjt ASAT (6,7 %).

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats i kliniska studier av bosutinib (tabell 2). De återger en

bedömning av biverkningsdata från 1 372 patienter med antingen nydiagnostiserad KML i kronisk fas,

eller med KML i kronisk, accelererad eller blastfas, som inte hade svarat på eller inte tolererat tidigare

behandling, eller Ph-positiv ALL som hade fått minst en dos bosutinib som singelbehandling.

Biverkningarna redovisas indelade efter organsystem och frekvens. Frekvenskategorierna är: mycket

vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000,

<1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data). Inom varje frekvensgrupp redovisas biverkningarna efter fallande svårighetsgrad.

Tabell 2 Biverkningar av bosutinib

Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

Luftvägsinfektion (inklusive nedre luftvägsinfektion, virusinfektion i

luftvägarna, övre luftvägsinfektion, virusinfektion i övre luftvägarna),

nasofaryngit

Vanliga

Pneumoni (inklusive atypisk pneumoni), influensa, bronkit

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/178678/2018

EMEA/H/C/002373

Bosulif (bosutinib)

Sammanfattning av Bosulif och varför det är godkänt inom EU

Vad är Bosulif och vad används det för?

Bosulif är ett cancerläkemedel som används för att behandla kronisk myeloid leukemi (KML) som är en

cancer i vita blodkroppar hos vuxna med en särskild kromosom i sina celler som kallas

Philadelphiakromosomen.

Det används för att behandla tre faser av KML, som kallas ”kronisk fas”, ”aggressiv fas” och

”blastkris”, hos patienter som redan har behandlats med en eller flera kinashämmare (läkemedel för

KML som verkar på ett liknande sätt som Bosulif) och när tyrosinkinashämmarna som kallas dasatinib,

imatinib och nilotinib inte är lämpliga.

Bosulif ges även till nyligen diagnostiserade patienter som är i den ”kroniska fasen” av KML.

Bosulif innehåller den aktiva substansen bosutinib.

Hur används Bosulif?

Bosulif finns som tabletter (100, 400 och 500 mg). Bosulif är receptbelagt och behandlingen ska

påbörjas av en läkare med erfarenhet av diagnostisering och behandling av KML. Den

rekommenderade dosen är 400 mg en gång dagligen för nyligen diagnostiserade patienter och 500 mg

en gång dagligen för patienter som redan har behandlats med andra läkemedel. Läkaren kan öka

dosen upp till 600 mg en gång dagligen eller minska den eller avbryta behandlingen i enlighet med hur

läkemedlet verkar och biverkningarna som patienten har.

För mer information om hur du använder Bosulif, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Bosulif?

Den aktiva substansen i Bosulif, bosutinib, är en tyrosinkinashämmare. Den blockerar verkan av

enzymer som är kända som Src- och Brc-Abl-tyrosinkinaser som upptäckts i leukemiceller, där de

medverkar till stimulering av cellerna så att dessa delar sig okontrollerat. Genom att blockera deras

verkan hjälper Bosulif till med att kontrollera celldelningen och därmed kontrollera tillväxten och

spridningen av leukemicellerna i KML.

Bosulif (bosutinib)

EMA/178678/2018

Sida 2/3

Vilken nytta med Bosulif har visats i studierna?

Studier har visat att Bosulif är effektivt för att minska andelen vita blodkroppar med

Philadelphiakromosomen. Bosulif undersöktes i en huvudstudie omfattande 570 patienter med Ph+

KML, som redan tidigare hade behandlats med minst en tyrosinkinashämmare. Bosulif jämfördes inte

med någon annan behandling. 52 patienter av dessa ansågs ha ett otillfredsställt medicinskt behov, då

sjukdomsresistensen eller risken för svåra biverkningar gjorde andra tyrosinkinashämmare olämpliga.

Bland dessa patienter hade 36 kronisk fas av KML och 16 hade antingen aggressiv fas eller blastkris av

KML.

Det huvudsakliga effektmåttet var antalet patienter som hade minst ett ”större cytogenetiskt svar”

(där andelen vita blodkroppar med Philadelphiakromosomen låg under 35 procent) efter sex månaders

behandling med Bosulif. Effekt mättes också på andra sätt, såsom ”hematologiskt svar” (återgång till

normalt antal vita blodkroppar i blodet). Behandling med Bosulif var effektiv hos patienter med ett

otillfredsställt medicinskt behov: 18 av 36 patienter med kronisk fas av KML hade ett ”större

cytogenetiskt svar”, medan 7 av 16 patienter med långt framskriden (aggressiv fas eller blastkris) KML

också hade ett tillräckligt svar grundat på andra mätningar.

I en andra studie av 536 nyligen diagnostiserade KML-patienter i den ”kroniska fasen” jämfördes

Bosulif med imatinib. Det huvudsakliga effektmåttet var antalet patienter som hade ett ”större

molekylärt svar” (där mängden i benmärgen av BCR-ABL, proteinet som produceras av

Philadelphiakromosomen, blev betydligt lägre). Efter ett års behandling hade 47 procent (116 av 246)

av patienterna som behandlats med Bosulif ett större molekylärt svar, jämfört med 37 procent (89 av

241) av patienterna som behandlats med imatinib.

Vilka är riskerna med Bosulif?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Bosulif (kan uppträda hos fler än 1 av 5 personer) är

diarré, illamående, trombocytopeni (lågt antal blodplättar), buksmärta (magont), kräkningar, utslag,

anemi (lågt antal röda blodkroppar), trötthet, feber och förhöjda leverenzymer. De allvarligaste

biverkningarna (kan uppträda hos flera än 1 av 20 personer) omfattar trombocytopeni, anemi, diarré,

utslag, neutropeni (lågt antal neutrofiler, en typ av vita blodkroppar) och blodtester som visar på

skada på levern och bukspottkörteln. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för

Bosulif finns i bipacksedeln.

Bosulif får inte ges till patienter med nedsatt leverfunktion. En fullständig förteckning över restriktioner

finns i bipacksedeln.

Varför är Bosulif godkänt i EU?

Bosulif har visat sig förbättra tillståndet för patienter med KML, bland annat genom att minska antalet

cancerceller med Philadelphiakromosomen och återställa antalet vita blodkroppar till det normala.

Läkemedlets biverkningar anses vara hanterbara.

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann därför att fördelarna med Bosulif är större än riskerna och

rekommenderade att det skulle godkännas för försäljning i EU.

Bosulif har godkänts enligt reglerna om ”villkorat godkännande”. Detta innebär att det ska inkomma

ytterligare evidens för detta läkemedel och att företaget är skyldigt att lämna dessa uppgifter.

Läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information om produkten varje år och uppdatera

denna sammanfattning när det behövs.

Bosulif (bosutinib)

EMA/178678/2018

Sida 3/3

Vilken information om Bosulif saknas för närvarande?

Då Bosulif har beviljats ett villkorligt godkännande kommer bolaget som marknadsför Bosulif att utföra

och lämna in resultaten av en utförligare studie med Bosulif hos patienter med Ph+ KML, som tidigare

behandlats med en eller flera tyrosinkinashämmare och för vilka dasatinib, imatinib och nilotinib inte

anses vara lämpliga behandlingsalternativ.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Bosulif?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Bosulif har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas uppgifterna om användningen av Bosulif kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Bosulif utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Bosulif

Den 27 mars 2013 beviljades Bosulif ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Bosulif finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer

information om behandling med Bosulif finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också

kontakta läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen